Объявление_

Біліктілікті іріктеуді өткізу туралы хабарландырудың нысаны
«Астана-Энергия» АҚ Астана қаласы, Кенесары кошесі, 82, а/я 223
ае[email protected] келесі жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша білікті әлеуетті
өнім берушілерді Тізбеге қосу үшін біліктілікті іріктеудің өткізілуі туралы жариялайды:
«Астана-Энергия» АҚ 2-ЖЭО аспалы металлаулағышты ауыстыру (2 дана).
Жұмыстар орындалу тиіс: Астана қ, «Астана-Энергия» АҚ 2-ЖЭО мемлекеттік
сатып алу ұйымдастырушысы сатып алынатын жұмыстар тізімі, олардың саны және
толық сипаттамасы Білікті әлеуетті өнім берушілердің тізіміне қосу үшін біліктілікті
іріктеуді өткізу туралы хабарламада көрсетілгендігіне).
Қызметтерді көрсету үшін талап етілетін мерзім: 31.07.15 ж. дейін.
Білікті әлеуетті өнім берушілерді Тізбеге қосу үшін біліктілікті іріктеуді өткізу
туралы хабарламаны 8 сағ. 30 мин. 2015 жылдың "09" наурызға дейінгі мерзімде келесі
мекен-жайды қоса алуға болады: www.astana-energy.kz/
Хабарлама тегін беріледі.
Конверттерге салынған біліктілікті іріктеуге қатысу туралы өтінімдерді әлеуетті
өнім беруші Астана қ, Промзона ТЭЦ-2, Мемлекеттік сатып алу бөлімі мекен-жайы
бойынша «Астана-Энергия» АҚ береді.
Біліктілікті іріктеуге қатысуға өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 10.03.2015 г. 8
сағ. 30 мин дейін.
Біліктілікті іріктеуге қатысуға берілген өтінімдер бар конверттер келесі мекен-жай
бойынша: 10.03.2015 г. 10 сағ. 40 мин Астана қ, Промзона ТЭЦ-2, «Проходная, 2 этаж,
Актовый зал» ашылады.
Қосыма ақпарат пен анықтаманы 8 7172 92 60 65 (қала коды және телефон нөмірі
көрсетілсін) телефоны бойынша алуға болады.
Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының уәкілетті өкілі
Омаров Ринат Муратұлы – Жабдықтау бойынша Төраға орынбасары, тел. 8 7172 92 60 65
Объявления о проведении квалификационного отбора
АО «Астана-Энергия» г. Астана, район «Алматы», ул. Кенесары, 82, а/я 223
[email protected] объявляет о проведении квалификационного отбора для включения в
Перечень квалифицированных потенциальных поставщиков по государственным
закупкам следующих работ: замена подвесного металлоуловителя (2шт) ТЭЦ-2 АО
«Астана-Энергия».
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Астана, район «Алматы», АО
«Астана-Энергия» ТЭЦ-2 (полный перечень закупаемых работ, их количество и
подробная спецификация указаны в Извещении о проведении квалификационного отбора
для включения в Перечень квалифицированных потенциальных поставщиков).
Требуемый срок выполнения работ: до 31.07.15 г.
Извещение о проведении квалификационного отбора для включения в Перечень
квалифицированных потенциальных поставщиков можно получить в срок до 8 час. 30
мин. "09" марта 2015 года включительно по адресу: www.astana-energy.kz/
Извещение предоставляется бесплатно.
Заявки на участие в квалификационном отборе, запечатанные в конверты,
представляются (направляются) потенциальными поставщиками в АО «Астана-Энергия»
по адресу: г. Астана, район «Алматы», Промзона ТЭЦ-2 (в отдел государственных
закупок).
Окончательный срок представления заявок на участие в квалификационном отборе
до 8 час. 30 мин 10 марта 2015 года.
Конверты с заявками на участие в квалификационном отборе будут вскрываться в
10 час. 40 мин. 10 марта 2015 года по следующему адресу: г. Астана, район «Алматы»,
Промзона ТЭЦ-2, «Проходная, 2 этаж, Актовый зал».
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8 7172 92 60 65.
Уполномоченный представитель организатора государственных закупок работ
Омаров Ринат Муратович - Зам. Председателя Правления по снабжению тел. 87172 92 60
65