Типова навчальна програма

№
з/п
Типова навчальна програма
з предмету
“Основи зоогігієни та ветеринарної профілактики”
Кількість годин
Назва теми
Всього зних ЛПЗ
1.
Основи зоогігієни
12
2.
Профілактичні і лікувальні заходи на молочнотоварних фермах
10
Всього
22
Тема 1. Основи зоогігієни
Вступ. Значення профілактичних і лікувальних заходів для підтримання
здоров’я корів і підвищення їх продуктивності. Особиста гігієна дояра
Вплив навколишнього середовища на здоров’я і продуктивність корів.
Зоогігієнічні вимоги до якості кормів, питної води, приміщень, обладнання,
мікроклімату (температури, відносної вологості, загазованості повітря),
освітлення молочно-товарних ферм. Вимоги до системи видалення гною,
каналізації, опалення, вентиляції. Санітарні, протипожежні та технологічні
вимоги при виробництві молока.
Характеристика мийних, мийно-дезінфікуючих засобів і правила їх
використання для миття і санітарної обробки молочного посуду, доїльних
апаратів і установок та інших місткостей.
Охорона природного середовища від забруднення виробничими відходами
молочно-товарних ферм.
Тема 2. Профілактичні і лікувальні заходи на молочно-товарних
фермах
Хвороби корів, їх причини. Хвороби органів травлення. Хвороби органів
дихання. Хвороби молочної залози. Хвороби статевої системи. Порушення
обміну речовин. Отруєння корів, хірургічні захворювання. Профілактика
травматизму.
Інфекційні хвороби. Протоезійні хвороби. Паразитарні та інвазійні
хвороби. Дезінфекція, дезінсекція, дезінвазія, дератизація і дезакаризація.
Проведення запобіжних і лікувальних щеплень, масової вакцинації тварин.
Профілактика травматизму корів при їх утриманні.
Заходи безпеки праці при обслуговуванні корів. Профілактика
виробничого травматизму.
Типова навчальна програма
з предмету
“Основи анатомії сільськогосподарських тварин”
Кількість годин
№
з/п
Назви теми
1
Вступ. Особливості будови тіла ВРХ у
молочному скотарстві
2
2
Особливості будови органів травлення та
кровообігу корови у молочному скотарстві.
2
3
Будова та особливості формування та
функціонування молочної залози ВРХ
4
4
Розвиток плода і його влив на організм
корови
4
Всього
12
Тема 1. Вступ. Особливості будови тіла ВРХ у молочному скотарстві
Вступ.
Особливості будови тіла ВРХ у молочному скотарстві. Зміни у кістяку і
м’язовій тканині молочної корови у різні періоди лактації.
Тема 2. Особливості будови органів травлення та кровообігу корови у
молочному скотарстві
Особливості будови органів травлення та кровообігу корови у молочному
скотарстві.
Тема 3. Будова та особливості формування та функціонування
молочної залози ВРХ
Будова та особливості формування молочної залози ВРХ.
Особливості функціонування молочної залози ВРХ.
Тема 4. Розвиток плода і його влив на організм корови
Розвиток плода ВРХ. Влив плода на організм корови.
№
Типова навчальна програма
з предмета
„Машини і обладнання на тваринницьких фермах”
Кількість годин
з них на
Тема
лабораторноВсього
практичні
заняття
1. Технологічне обладнання і машини для
підготовки і роздачі кормів
2
2. Обладнання для створення мікроклімату у
приміщеннях
2
3. Машини і обладнання для прибирання та
утилізації гною
4. Загально фермерські машини та обладнання
5. Енергопостачання ферм
6. Технічне обслуговування обладнання та машин
Всього
2
2
2
2
12
Тема 1. Технологічне обладнання і машини для підготовки і роздачі кормів
Технологічні схеми переробки кормів.
Машини для переробки грубих і зелених кормів, їх характеристика, будова
і робота.
Машини для подрібнення соковитих кормів, їх будова, робота та
регулювання робочого процесу.
Машини для приготування концентрованих кормів, їх технологічні схеми
роботи.
Обладнання для підготовки і роздачі замінника незбираного молока для
випоювання телят рідкими поживними сумішами.
Машини і механізми для теплової обробки кормів.
Типи кормороздавачів: пересувні і стаціонарні, їх будова і принцип дії.
Тема 2. Обладнання для створення мікроклімату у приміщеннях
Обладнання для створення мікроклімату у приміщеннях для молодняку,
великої рогатої худоби різних вікових періодів. Опалювальні і вентиляційні
установки і агрегати.
Вплив оптимального мікроклімату в тваринницьких приміщеннях на стан
здоров’я та продуктивність тварин.
Правила експлуатації та технічного обслуговування машин і обладнання,
що застосовуються для створення оптимального мікроклімату на фермах і
комплексах.
Тема 3. Машини і обладнання для прибирання та утилізації гною
Вимоги, що пред’являються до систем видалення і збирання гною.
Гноєсховища, їх будова і строки використання.
Машини і механізми для транспортування гною із тваринницьких
приміщень у гноєсховище. Утилізація гною.
Обладнання для прибирання гною на механізованих фермах.
Тема 4. Загально фермерські машини та обладнання
Самогодівниці. Автонапувалки. Засоби для підготовки і транспортування
кормів. Обладнання і машини для транспортування тварин.
Обладнання і машини для дезінфекції і санітарної обробки приміщень і
обладнання. Обладнання складських приміщень.
Водопостачання і теплопостачання спеціалізованих тваринницьких ферм.
Тема 5. Енергопостачання ферм
Силові і освітлювальні проводки.
Захисне заземлення. Електричні двигуни. Електронагрівачі.
Тема 6. Технічне обслуговування обладнання та машин
Правила безпечної експлуатації і технічне обслуговування автонапувалок,
кормоприготувальних машин, установок для приготування регенерованого
молока, відцентрових електронасосів для подавання регенерованого молока,
кормових транспортерів, чотириходових маятникових розподілювачів,
кільцевих розподілювачів, бункера зберігання із шнеком, шайбового і
шнекового транспортерів, об’ємного дозатора, бункера-дозатора, стрічкового
транспортера, транспортера для зважування, компресора, десяти- і
дванадцятиходового
розподілювача,
двоходового
розподілювача,
механізованих годівниць для телят, шибера каналізаційної мережі, припливнообігрівної установки, осьового всмоктувального вентилятора, установки
теплової завіси.
Типова навчальна програма
з предмета
„Основи молочного скотарства”
№
Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
заняття
Тема
1. Фізіологія молокоутворення і молоковиділення
6
2. Конституція,
екстер’єр
сільськогосподарських тварин
4
та
інтер’єр
3. Потреба сільськогосподарських тварин (ВРХ) в
позивних речовинах
4
2
4. Корми, оцінювання їх якості
10
2
5. Продуктивність сільськогосподарських тварин
6
6. Основні породи великої рогатої худоби
молочного напрямку. Відбір і підбір у скотарстві
7. Основи штучного осіменіння великої рогатої
худоби (ВРХ)
Всього
6
2
8
2
44
8
Тема 1. Фізіологія молокоутворення і молоковиділення
Анатомічна будова і морфологічне оцінювання молочної залози корів.
Будова і функції альвеол вимені.
Фактори, що посилюють ріст і розвиток молочної залози та впливають на
молочну продуктивність корів і якість молока.
Характеристика залозистої, сполучної та жирової тканини, їх роль у
функціональній діяльності молочної залози.
Особливості будови вимені залежно від фізіологічного стану тварин і
періоду лактації.
Хімічний склад плазми крові та молока.
Рефлекс молоковіддачі. Взаємозв’язок між рефлексом молоковіддачі,
повнотою та швидкістю видоювання. Методи стимуляції, рефлекс
молоковіддачі.
Вплив різних факторів на інтенсивність утворення молока і його кількість.
Правила відбору і оцінювання вимені корів на придатність до машинного
доїння.
Тема 2. Конституція, екстер’єр та інтер’єр сільськогосподарських
тварин
Поняття про екстер’єр і конституцію великої рогатої худоби (корів).
Класифікація типів конституції за П.М. Кулешовим, М.Ф.Івановим.
Бажаний тип конституції для корів молочного і молочно-м’ясного напряму
продуктивності.
Фактори, що впливають на формування конституції великої рогатої худоби
(корів).
Зв’язок конституції з продуктивністю, скороспілістю, станом здоров’я та
придатністю до використання в умовах промислових комплексів.
Інтер’єр великої рогатої худоби (корів), взаємозв’язок екстер’єру з
конституцією, здоров’ям і продуктивністю корів, його основні показники:
біохімічний склад крові та молока, морфологія молочної залози, гістологія
молочних альвеол, шкірного покриву та ін. Зв’язок інтер’єру з продуктивністю і
господарською цінністю тварин. Оцінювання вимені.
Тема 3. Потреба сільськогосподарських тварин (ВРХ) в поживних речовинах
Анатомо-фізіологічні особливості будови органів травлення великої
рогатої худоби. Значення процесу живлення в організмі тварин.
Поняття про норму годівлі, кормовий раціон, принципи нормованої
годівлі великої рогатої худоби, кормову одиницю.
Норми потреб тварин у кормах. Вимоги до раціонів годівлі великої рогатої
худоби і методи їх складання. Потреба сільськогосподарських тварин у
протеїні. Протеїн як основна складова частина тканин, органів організму
тварин, їх продукції.
Порушення обміну речовин за нестачі протеїну як наслідок затримання
росту, зниження продуктивності та опору до захворювань. Вплив на організм
лишку протеїну.
Потреба тварин у мінеральних речовинах. Вплив нестачі мінеральних
речовин на організм тварин.
Потреба у вітамінах. Мінімальна потреба в поживних речовинах для
підтримки життя тварин. Потреба в поживних речовинах у зв’язку з
репродукцією.
Особливості та потреба в поживних речовинах тільних, сухостійних,
дійних (лактуючих) корів і корів на роздої.
Лабораторно-практичні заняття
Вивчення по плакатах, гербаріях та натуральних зразках кормів всіх видів
для великої рогатої худоби.
Тема 4. Корми, оцінювання їх якості
Корми, їх класифікація.
Хімічний склад кормів, оцінювання їх поживності.
Фактори, що впливають на поживність кормів.
Характеристика основних видів кормів, що використовуються в годівлі
великої рогатої худоби, та їх вплив на молочну продуктивність і стан здоров’я
тварин.
Оптимальні норми згодовування різних видів кормів коровами залежно від
їх фізіологічного стану (сухостійного періоду, лактації та ін.).
Значення культурних пасовищ як основи одержання найдешевших і
високопоживних зелених кормів, їх позитивний вплив на молочну
продуктивність і якість молока та стан здоров’я тварин.
Раціональне використання зелених кормів у відгодівлі корів, їх
повноцінність.
Основні вимоги годівлі корів у перехідний період від стійлового до
літнього утримання.
Норми і техніка згодовування зелених кормів великій рогатій худобі.
Запобігання розладу органів травлення під час переходу від стійлового до
літнього утримання корів.
Техніка випасання корів на бобових культурах, запобігання тимпанії.
Зелені корми – основна сировина для заготівлі сіна, сінажу, силосу,
трав’яного борошна, трав’яної січки.
Силос та сінаж, технологія приготування.
Норми і техніка згодування силосу і сінажу коровам залежно від їх
фізіологічного стану (сухостійного періоду, лактації та ін.).Поживна цінність
силосу та сінажу.
Грубі корми (сіно, солома, полова), їх значення в годівлі великої рогатої
худоби. Технологія заготівлі високоякісного сіна, соломи, полови та інших
грубих кормів.
Сіно – основний грубий корм для годівлі корів, його позитивний вплив на
стан здоров’я, відтворення і якість молока корів.
Норми і техніка згодовування грубих кормів великій рогатій худобі.
Грубі корми – основне джерело клітковини для великої рогатої худоби.
Методи підвищення поживної цінності та перетравності соломи, полови
(запарювання, кальцинація, обробка рідким аміаком).
Концентровані корми – основне джерело поживних речовин і енергії за
збалансованих раціонів годівлі корів.
Використання концентрованих кормів у складі сумішей, комбікормів –
запорука підвищення молочної продуктивності тварин.
Норми і техніка згодування концентрованих кормів великій рогатій худобі
(коровам).
Авансування концентрованих кормів коровам під час їх роздою.
Негативний вплив згодовування підвищених норм концентрованих кормів
на відтворну здатність корів.
Коренебульбоплоди (кормові та цукрові буряки, кормова морква, картопля,
брюква, турнепс), їх хімічний склад та поживна цінність.
Молокогінні та дієтичні властивості коренебульбоплодів.
Особливості зберігання коренебульбоплодів та підготовка їх до
згодування.
Норми і техніка згодування коренебульбоплодів.
Негативний вплив на стан здоров’я і молочну продуктивність корів під час
згодовування недоброякісних коренеплодів.
Використання в годівлі великої рогатої худоби повно раціонних
комбікормів, домішок та преміксів.
Відходи технічних виробництв, корми тваринного походження, синтетичні
речовини, мінеральні та вітамінні домішки, антибіотики і біостимулятори, їх
використання в годівлі корів.
Лабораторно-практичні заняття
За допомогою довідникових посібників визначити норму годівлі та скласти
раціон годівлі для сухостійних корів, дійних корів і корів на роздої, молодняку
великої рогатої худоби різних вікових груп.
Тема 5. Продуктивність сільськогосподарських тварин
Поняття про молочну та м’ясну продуктивність корів. Показники молочної
продуктивності корів: середньодобовий надій, надій за лактацію, надій на
фуражну корову, за декаду, місяць, рік.
Поняття про лактацію, сервіс-період, період запуску.
Якісні показники молочної продуктивності корів: середній вміст жиру в
молоці за добу, декаду, місця, лактацію. Кількість молока за декаду, місяць,
лактацію, кількість білка і чистого жиру в молоці за декаду, місяць, лактацію.
Показники м’ясної продуктивності худоби: жива маса, середньодобовий
приріст, вгодованість, забійний вихід. Поняття про кондицію.
Фактори, що впливають на кількість і якість продукції.
Шляхи підвищення молочної продуктивності корів.
Досягнення передових сільськогосподарських підприємств з підвищення
молочної продуктивності та відтворної здатності корів.
Тема 6. Основні породи великої рогатої худоби молочного напрямку.
Відбір і підбір у скотарстві
Поняття про породу. Класифікація порід за напрямком продуктивності.
Поняття про породний тип, відріддя, родину, лінію. Значення виробу
породи для господарства.
Характеристика основних порід великої рогатої худоби, їх економічне
оцінювання.
Поняття про відбір тварин за комплексом ознак.
Методи розведення і підбір у скотарстві. Роль видатних тварин у
поліпшенні племінних і продуктивних якостей великої рогатої худоби.
Промислова технологія та її вплив на племінну роботу з худобою.
Лабораторно-практичні заняття
Вивчення особливостей будови тіла та масті тварин основних порід які
розводяться в області.
Тема 7. Основи штучного осіменіння великої рогатої худоби (ВРХ)
Поняття про статеву і господарську зрілість тварин. вік першого парування
телиць, умови і показники правильних строків парування (осіменіння).
Вплив умов годівлі та утримання на статеве і господарське дозрівання
тварин. Стадії та феномени статевого циклу. Ознаки і строки охоти у корів і
телиць. Правила виявлення тварин в охоті.
Діагностика тічки, статевого збудження, охоти у корів.
Осіменіння у корів. Оптимальні строки, час і кратність осіменіння.
Методи штучного осіменіння, що застосовуються у скотарстві.
Природне парування, штучне осіменіння, їх позитивні та негативні
сторони. Причини неплідності корів. Заходи боротьби з нею.
Своєчасна діагностика і визначення строків вагітності (тільності).
Патологія вагітності.
Ознаки вагітності та наближення пологів. Пологове відділення для тварин.
організація роботи у пологовому відділенні, підготовка корів до отелення.
Акушерська допомога під час нормальних і патологічних пологів. Фізіологія
післяпологового періоду. Догляд за коровою і новонародженим після отелення.
Особливості випоювання телят молочного періоду.
Величина сервіс-періоду та його вплив на молочну продуктивність корів.
Особливості вирощування ремонтного молодняку залежно від напрямку
продуктивності основного стада. Підготовка нетелів до лактації.
Хвороби статевих органів і молочної залози корів та їх профілактика.
Причини неплідності (яловості) корів, заходи боротьби з нею. Економічні
збитки від неплідності корів.
Лабораторно-практичні роботи
Ознайомлення з роботою і технологічним обладнанням пункту тучного
осіменіння та записами по здійсненню штучного осіменіння.
Типова навчальна програма
з предмета
„Основи молочної справи”
Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
заняття
№
Тема
1.
Склад молока і його властивості.
Зміни складу і властивості молока під впливом
різних факторів.
4
2.
Одержання високоякісного молока на фермах.
4
3.
Первинна обробка, зберігання і транспортування
молока.
4
4.
Молочна лабораторія та її обладнання.
2
5.
Аналіз молока.
8
4
6.
Пастеризація і сепарування молока.
4
2
7.
8
4
8.
Догляд за молочним обладнанням, апаратурою та
інвентарем.
Облік у молочній справі.
4
2
9.
Доїльні апарати і устаткування.
14
4
12
6
10. Машини і обладнання для первинної обробки і
переробки молока.
11. Система технічного обслуговування доїльних
апаратів та машин і обладнання для первинної
обробки і переробки молока.
Всього
2
4
68
24
Тема 1. Склад молока і його властивості
Поняття про молозиво і молоко, їх значення для харчування людини і
тварини. Склад молока.
Молочний жир, його функції і хімічні властивості.
Методи визначення жирномолочності.
Білки молока: казеїн і сиворотні білки, їх фізіологічні і технологічні
властивості. Методи визначення білка в молоці.
Визначення білка і СЗМЗ.
Вимоги безпеки під час лабораторних досліджень.
Фізичні і хімічні властивості молозива і молока, їх кислотність і густина.
Бактерицидні властивості.
Роль молозива для вирощування та збереження молодняку ВРХ.
Вплив різних факторів: умов годівлі та утримання тварин, породи, періоду
лактації, стану здоров’я, пори року, часу доїння, правил і техніки доїння на
зміну складу і властивості молока.
Заключний масаж і машинний додій, їх вплив на жирність молока.
Тема 2. Одержання високоякісного молока на фермах
Умови одержання високоякісного молока на фермах і комплексах. Вади
консистенції, кольору, запаху, смаку молока та їх причини.
Джерела забруднення молока.
Мікробіологічне забруднення молока.
Дотримання зоогігієнічних вимог щодо умов утримання і доїння корів.
Вимоги до молока та визначення його якості (чистоти, густини, жирності,
кислотності та ін.), і заходи безпеки при цьому.
Поняття про бактерицидну фазу.
Бактеріальна забрудненість молока. Редуктазна проба.
Державний стандарт на молоко.
Методи визначення фальсифікації молока.
Поняття про соматичні клітини та визначення їх у молоці.
Миття і стерилізація молочного посуду та доїльного обладнання.
Правила використання мийних і дезінфікуючих засобів та заходи безпеки
праці при цьому.
Особливості та правила одержання молока від хворих корів. Проба на
прихований (субклінічний) мастит, мастит-діагностичні препарати, що
використовуються у молочному скотарстві. Особиста гігієна оператора
машинного доїння.
Тема 3. Первинна обробка, зберігання і транспортування молока
Поняття про первинну обробку молока. Методи очищення молока від
механічних домішок.
Скисання молока. Охолодження молока. Холодильні установки.
Забезпечення прифермської холодом.
Бактерицидна властивість молока.
Технологічні схеми обробки і зберігання молока. Методи транспортування
молока. Вимоги безпеки.
Лабораторно-практичні заняття
Ознайомитись з агрегатом для очищення і охолодження молока. Провести
роботи з фільтрації і охолодження молока. Вивчити правила зберігання молока.
Тема 4. Молочна лабораторія та її обладнання
Призначення молочної лабораторії та її обладнання. Набір необхідного
обладнання реактивів та спецодягу, що застосовується при проведенні хімічних
аналізів молока.
Безпека праці при здійснені аналізу молока.
Тема 5. Аналіз молока
Вибір середніх проб молока для аналізу.
Органолептична оцінка молока.
Визначення механічної і бактеріальної забрудненості молока, його
кислотності і густини.
Визначення фальсифікації молока.
Визначення жиру і білка в молоці. Розрахунок сухих речовин і сухого
знежиреного молочного залишку.
Лабораторно-практичні заняття
Здійснити вибір середніх проб молока для аналізу та підготувати їх до
аналізу.
Провести органолептичну оцінку молока.
Визначити групу чистоти молока.
Визначити кислотність та густину молока, вміст в молоці жиру і білка.
Тема 6. Пастеризація і сепарування молока
Мета пастеризації. Вплив пастеризації на властивості молока. Режим
пастеризації. Типи пастеризаторів, їх будова, принцип дії, правила експлуатації.
Сепарування молока. Класифікація сепараторів. Принципи роботи
сепараторів. Вибір сепаратора для ферми. Регулювання жирності вершків.
Лабораторно-практичні заняття
Ознайомитись з будовою пастеризаторів і сепараторів різних типів. Зібрати
і відгулювати пастеризатор.
Тема 7. Догляд за молочним обладнанням, апаратурою та інвентарем
Правила миття, дезинфекції і зберігання молочної посуди. Мийні і
дезинфікуючі розчини.
Миття обладнання молочної лабораторії. Особливості миття і дезинфекції
доїльної апаратури і пастеризаторів.
Лабораторно-практичні заняття
Провести миття обладнання молочної лабораторії, миття і дезинфекцію
молочної посуди.
Провести миття і дезинфекцію охолоджувачів, сепараторів, пастеризатора і
доїльної апаратури.
Тема 8. Облік у молочній справі
Облік молока. Обладнання для обліку молока (ваги, молокоміри,
лічильники індивідуального і групового обліку видоєного молока).
Перерахунок надоєного молока в однопроцентне молоко, базисну
жирність.
Визначення частки жиру та білків молока. Базисні норми, що затвердження
Кабінетом Міністрів України у встановленому порядку.
Перерахунок кількості молока з об’ємного обчислення у вагове і навпаки.
Розрахунок удою на одну фуражну корову.
Прифермські молочні блоки, їх будова і робота.
Лабораторно-практичні роботи
Розрахувати середній надій на фуражну корову; середній процент жиру за
лактацію на фуражну корову і в середньому по стаду; вихід абсолютної
кількості жиру в кілограмах.
Вивчити порядок перерахунку здоєного молока.
Вирахувати вихід вершків з молока певної жирності.
Вивчити документацію по обліку молока.
Тема 9. Доїльні апарати і устаткування
Значення, стан і перспективи механізації доїння корів.
Значення правильного підбору корів для машинного доїння. Основні
правила машинного доїння. Технологія машинного доїння. Техніка машинного
доїння корів.
Принцип дії доїльних апаратів. Класифікація доїльних апаратів, їх
характеристика. Технічне обслуговування доїльних апаратів.
Доїльні установки, їх класифікація, характеристика. Вибір доїльної
установки для ферм і комплексу.
Стаціонарні доїльні установки, їх загальна будова, застосування.
Технологічне обслуговування доїльних установок, зміст щоденного та
періодичного обслуговування. Безпека праці.
Лабораторно-практичні заняття
Вивчити будову і роботу доїльних апаратів і установок.
Оволодіти правилами машинного доїння.
Тема 10. Машини і обладнання для первинної обробки і переробки
молока
Технологічні схеми обробки і переробки молока. Охолодники молока, їх
класифікація, будова.
Будова і робота очисника-охолодника молока. Безпека праці під час його
використання.
Принцип дії фреонової та аміачної холодильних установок.
Танки-охолодники молока.
Сепаратори, їх класифікація, будова і робота. Безпека праці під час їх
використання.
Будова і принципи дії охолоджувально-пастеризаційної установки.
Обладнання фермських молочних.
Обладнання для приготування замінника молока і установки для
випоювання телят.
Лабораторно-практичні заняття
Ознайомитись з будовою і роботою очисника-охолодника молока.
Ознайомитись з принципом дії фреонової та аміачної холодильних
установок.
Вивчити будову і принцип дії охолоджувально-пастеризаційної установки.
Підготувати її до роботи.
Тема 11. Система технічного обслуговування доїльних апаратів та машин і
обладнання для первинної обробки і переробки молока
Значення і загальні положення системи технічного обслуговування.
Організація технічного обслуговування машин і обладнання. Ланки технічного
обслуговування машин.
Технічне обслуговування доїльних та холодильних установок,
пастеризаторів.
Обладнання пункту технічного обслуговування на фермі.
Періодичність технічного обслуговування доїльних установок і апаратів.
Вимоги щоденного обслуговування доїльних апаратів. Безпека праці.
Професійно-практична підготовка
типова навчальна програма
з професійно-практичної підготовки
професія: 6131 Робітник фермерського господарства
Кваліфікація: Дояр 4 розряд
№ з/п
І.
Кількість
годин
ТЕМА
Виробниче навчання
Виробниче навчання в навчальних і виробничих
об’єктах пов'язаних з товарним виробництвом молока
108
1.1.
Вступне заняття
2
1.2.
4
1.3.
Безпека праці, пожежна безпека при товарному виробництві
молока
Основи молочного скотарства.
30
1.4.
Основи молочної справи.
72
ІІ.
Індивідуальне навчання
8
2.1.
2.2.
2.3.
ІІІ.
3.1.
3.2.
Доїння корів ручним і механізованим способами (поза
сіткою навчального плану)
Визначення густини, забрудненості молока та його
жирності (поза сіткою навчального плану)
Первинна обробка молока (поза сіткою навчального плану)
Виробнича практика
Ознайомлення з молочною фермою або комплексом по
виробництву молока. Інструктаж з охорони праці, техніки
безпеки, особистої гігієни та санітарії.
Оволодіти прийомами і видами робіт, які виконуються
доярем 4 розряду відповідно до вимог кваліфікаційної
характеристики.
Кваліфікаційна пробна робота
Всього:
4
2
2
98
7
91
206
Виробниче навчання
1. Виробниче навчання в навчальних і виробничих об’єктах
пов'язаних з товарним виробництвом молока
1.1. Вступне заняття
Ознайомлення з лабораторіями, дільницями, програмою виробничого
навчання, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Інструктаж з безпеки праці.
1.2. Безпека праці, пожежна безпека при товарному виробництві
молока
Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку на молочно-товарній
фермі, системою ветеринарного захисту (зонування виробничої території,
санітарно-захисні зони), будовою дезбар'єрів і санпропускників,
Ознайомлення з виробничими приміщеннями молочно-товарної ферми,
кормоцехом (кормокухнею), майданчиком для зберігання кормів, системою
прибирання і видалення гною, створення мікроклімату, транспортуванням і
роздаванням кормів, отримання молока та його первинною обробкою.
Санітарно-гігієнічні вимоги до дояра.
1.3.Основи молочного скотарства
Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації робочого місця.
Вправи:
Ознайомлення з будовою вимені, формологіне оцінювання та визначення
придатністі корів до машинного доїння.
Визначення норми годівлі та складання раціонів годівлі для сухостійних
корів, дійних корів і корів на роздої, молодняку великої рогатої худоби різних
вікових груп.
Розрахування річної потреби в кормах для ферми великої рогатої худоби
молочного напрямку.
Ознайомлення з видами шкідливих та отруйних рослин.
Органолептичне оцінювання якості сіна, соломи, сінажу, силосу,
трав’яного борошна, зернових кормів, відходів промисловості та кормів
тваринного походження.
Визначення якісті комбікорму, що застосовується в годівлі великої рогатої
худоби, ознайомлення з його складом.
Визначення тварин в охоті.
Ознайомлення з технологічним обладнанням пункту штучного осіменіння
та .
Визначення ознак наближення пологів, підготовка корів до пологів.
1.4. Основи молочної справи
Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації робочого місця.
Вправи:
Ознайомитися з первинною обробкою, зберіганням і транспортуванням
молока.
Фільтрування і охолодження молока.
Ознайомлення з технологічною схемою машин і обладнання, що
використовується для первинної оборки, зберігання і транспортування молока.
Ознайомлення з будовою пастеризаторів, сепараторів різних типів і
конструкцій.
Складання та відреагування пастеризатора.
Перерахування надоєного молока в однопроцентне молоко, базисну
жирність.
Визначення середньої жирністі молока за добу, декаду, місць, лактацію.
Розрахування середного удою на фуражну корову, групу корів.
Ведення облікової документації у молочній справі.
Ознайомлення з будовою доїльних апаратів та установок та робота на них.
Машинне доїння корів.
Користування доїльними апаратами, їх регулювання та усунення
несправностей.
Щоденне, щотижневе, щомісячне технічне обслуговування доїльних
апаратів та установок.
Доїння, підмивання, масаж та додоювання.
Прослідкування появу рефлексу молоковіддачі, тривалість доїння, повноту
видоювання.
Вивчити будову доїльного майданчика, комплексу машин і механізмів та
технологію доїння корів на доїльному майданчику.
Ознайомитись з методами очищення і охолодження молока на фермі,
комплексі.
Ознайомлення з роботою прифермерської молочної лабораторії та її
обладнанням.
Дотримання безпеки праці під час користування центрифугою та
хімреактивами, що застосовуються для аналізів молока.
Визначення густини, кислотністі, забрудненісті молока, жирністі молока в
середньому по фермі, групі крові.
Участь у проведенні пастеризації молока за різних режимів.
Відрегулювання сепаратору, проведення сепарації молока.
Виробнича практика
Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
підприємстві
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві.
Організація робочих місць. Планування роботи. Контроль якості робіт. Засоби
охорони праці та індивідуального захисту.
Тема 2.2. Самостійне виконання робіт дояра 4 розряду
Підготовка робочого місця, машин і обладнання до роботи.
Оволодіння прийомами і видами робіт, які використовуються доярем.
Самостійка робота доярем 4 розряду відповідно до вимог кваліфікаційної
характеристики.
Раціональна організація робочого місця, застосування передових методів
праці. Використання комплексу робіт за нормами для кваліфікованих
робітників-доярів відповідно до технології виробництва молока.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
-
Провести доїння корів ручним способом
Провести доїння корів механічним способом
Визначити густину, забрудненість молока, жирність молока.
Скласти та відрегулювати пастеризатор.
Провести пастеризацію молока за різних режимів.
Відрегулювати сепаратор, провести сепарацію молока