ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВУ РАДУ
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Наукова рада (далі – Рада) є постійно діючим колегіальним, дорадчоконсультативним органом Маріупольського державного університету (далі –
Університет). Рада призначена для спрямування зусиль науковців, науково-педагогічних
працівників та фахівців наукових підрозділів на реалізацію пріоритетних напрямів
наукової діяльності Університету.
1.2. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, наказами
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом Університету, а також
наказами і розпорядженнями ректора Університету у частині, що стосується наукової
діяльності, та цим Положенням.
ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ РАДИ
2.1. Дорадчо-консультативна функція Ради забезпечується шляхом колегіального
розгляду і прийняття рішень з питань наукової діяльності Університету.
2.2. Основними завданнями Ради є обговорення та прийняття рішень щодо:
пріоритетних напрямів наукової діяльності та роботи Наукової ради Університету;
визначення тематики фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і
розробок Університету;
експертизи наукових та практичних результатів виконання комплексних наукових
тем;
оцінювання ефективності виконання наукової діяльності кафедр Університету;
координації діяльності спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій;
діяльності редакційних колегій фахових видань Університету, якості наукових
публікацій у фахових виданнях Університету;
інформаційного забезпечення наукової діяльності та її інформаційно-аналітичного
супроводу;
атестації наукових робіт стипендіатів, яким призначено державні стипендії в галузі
освіти і науки;
висунення кандидатур для присвоєння державних нагород, призначення державних
стипендій в галузі освіти і науки;
співпраці з іноземними партнерами за спорідненими напрямками наукової
діяльності;
координації науково-дослідної та експертної роботи, організації та проведення
науково-комунікативних заходів, наукового видавництва, підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників Університету;
вивчення і підготовки окремих питань на розгляд Науково-методичної та Вченої
рад Університету;
основних заходів з наукової діяльності та роботи Наукової ради Університету;
внесення змін і доповнень до Положення про Раду та її складу, іншого.
ІІІ. СТРУКТУРА І СКЛАД НАУКОВОЇ РАДИ
3.1. Головою Наукової ради є ректор Університету, заступником – проректор з
наукової роботи Університету. До складу Ради можуть входити декани факультетів,
завідуючі кафедрами, провідні вчені, фахівці та науковці, які працюють в структурних
підрозділах Університету.
3.2. Кількісний та персональний склад Ради, у тому числі заступник голови та
секретар, визначаються наказом ректора Університету. При необхідності зміни у складі
членів Ради, зміни та доповнення до даного Положення вносяться щорічно у
встановленому порядку на початку навчального року.
3.3. На заступника голови Ради покладаються питання, пов’язані з експертизою
підсумків фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок, якості
фахових видань Університету. За відсутності голови його обов’язки покладаються на
заступника.
ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАУКОВОЇ РАДИ
4.1. Голова Ради планує та контролює її роботу, несе відповідальність за виконання
покладених завдань і функцій. Секретар Ради забезпечує ведення організаційно-планової
документації, здійснює підготовку засідань до проведення.
4.2. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться
щоквартально та при необхідності.
4.3. Рішення Ради приймаються більшістю голосів від присутніх її членів.
Засідання ради оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем.
4.4. Для підготовки та розгляду окремих питань голова Ради може створювати
комісії з членів Ради та інших науковців.
4.5. Члени Ради мають право:
виносити на обговорення Ради питання, які належать до її компетенції;
отримувати повну інформацію з питань, що виносяться на обговорення.
4.6. Члени Ради зобов’язані:
брати участь у роботі засідань Ради;
виконувати її рішення та доручення голови Ради.
4.7. В межах своєї компетенції Рада взаємодіє з Вченою та Науково-методичною
радами Університету та його навчально-науковими підрозділами.
Проректор з наукової роботи
О.В.Булатова