Харківський національний економічний університет імені семена

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до дипломної роботи
МАГІСТР
(освітньо-кваліфікаційний рівень)
на тему: «Формування інформаційної бази для аналізу фінансового стану
підприємства»
Виконала: студентка 2 року навчання,
групи 8.01.31.13.01, спеціальності
8.03050901 «Облік і аудит»
В.Ю. Колісник
Керівник к.е.н, доцент О.В. Фартушняк
Рецензент: Т.П. Китченко
Харків, 2015
РЕФЕРАТ
Дипломна робота містить 138 сторінок, 23 таблиці, 25 рисунків, список
літератури з 113 найменувань, 15 додатків.
«Формування
підприємства»
інформаційної
бази
для
аналізу
фінансового
стану
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні основи
формування інформаційної бази для аналізу фінансового стану підприємства.
Об’єктом дослідження виступає процес формування інформаційної бази
для аналізу фінансового стану підприємства.
Метою дипломної роботи є формування інформаційної бази як основного
джерела економічної інформації для аналізу фінансового стану підприємства.
Завдання роботи: розкрити сутність фінансової звітності як інформаційної
бази для аналізу фінансового стану підприємства; визначити особливості
формування управлінської звітності підприємства; розкрити економічний зміст
аналізу фінансового стану підприємства; дослідити динаміку фінансового стану
підприємств України та основні економічні показники діяльності КДСС протягом
2011–2013 рр.; розкрити особливості використання первинних та облікових
регістрів як елементів інформаційної бази аналізу фінансового стану
підприємства; розглянути технологію складання фінансової звітності
підприємства; проаналізувати майновий стан, ліквідність, платоспроможність,
фінансову стійкість, ділову активність та рентабельність КДСС; навести
рекомендації щодо удосконалення складання фінансової та управлінської
звітності з метою оптимізації аналізу фінансового стану підприємства;
сформувати аналітичні підходи визначення рівня фінансової стійкості для
поліпшення аналізу фінансового стану підприємства; за допомогою використання
економіко-математичних методів удосконалити аналіз фінансового стану КДСС.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі
використовувалися загальні методи наукового пізнання: економічного аналізу,
синтезу, порівняння, аналогії, наукової абстракції; методи групування, деталізації,
вибірковий метод, власне спостереження, діалектичний, системний та історичний
підходи, методи спостереження та узагальнення.
Наукова новизна одержаних результатів: здійснено змістовнодефініційний аналіз поняття «оцінка» в бухгалтерському обліку; сформовано
систему обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством «КДСС»;
запропоновано блок-схему причин і результатів «вузьких місць» фінансової
стійкості підприємства в межах управління фінансовим станом; удосконалено
процес визначення фінансової стійкості з метою поліпшення аналізу фінансового
стану підприємства шляхом побудови когнітивної моделі впливу зовнішнього і
внутрішнього середовища на фінансову стійкість підприємства; встановлено
вплив показників–факторів фінансового стану на результативний показник
рентабельності власного капіталу за допомогою побудови багатофакторної
кореляційно-регресійної моделі.
У першому розділі – «Теоретичні основи інформаційної бази для аналізу
фінансового стану підприємства» розглянуто фінансову звітність як інформаційна
база для аналізу фінансового стану підприємства, визначено особливості
формування управлінської звітності підприємства, досліджено поняття
досліджено фінансовий стан», визначено економічний зміст аналізу фінансового
стану підприємства та динаміку фінансового стану підприємств України.
У другому розділі – «Формування інформаційної бази для аналізу
фінансового стану КДСС» – розглянуто використання первинних та облікових
регістрів як елементів інформаційної бази для аналізу фінансового стану
підприємства, проаналізовано технологію складання фінансової звітності КДСС,
проведений аналіз майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової
стійкості, ділової активності та рентабельності КДСС.
У третьому розділі – «Основні напрями удосконалення інформаційної бази з
метою аналізу фінансового стану підприємства» – здійснено змістовно-дефініційний
аналіз поняття «оцінка» в бухгалтерському обліку; сформовано систему обліковоаналітичного забезпечення управління підприємством «КДСС»; запропоновано
блок-схему причин і результатів «вузьких місць» фінансової стійкості
підприємства в межах управління фінансовим станом; удосконалено процес
визначення фінансової стійкості з метою поліпшення аналізу фінансового стану
підприємства шляхом побудови когнітивної моделі впливу зовнішнього і
внутрішнього середовища на фінансову стійкість підприємства; встановлено
вплив показників-факторів фінансового стану на результативний показник
рентабельності власного капіталу за допомогою побудови багатофакторної
кореляційно-регресійної моделі.