Вимоги до оформлення тез

Вимоги до оформлення тез
(мови – слов'янські, англійська)
Обсяг тексту – до 2-4 сторінки стандартного машинописного тексту. Угорі
справа: прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь та вчене звання; нижче:
країна та місто. Назва – посередині сторінки. Текст – у форматі Word; формат
А4, шрифт – Times New Roman; кегль – 14; параметри оформлення сторінки:
верхнє і нижнє поле – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм; інтервал між
рядками – 1,5.
Посилання на літературу позначають наскрізною нумерацією в квадратних
дужках (наприклад: [34, с.86]) або [52, с.86–91].
Список використаних джерел та літератури подається згідно з
документом: Національний стандарт України. Система стандартів з
інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ.7.1–
2003, IDT). ДСТУ ГОСТ 7. 1 : 2006).
Зразок оформлення списку використаних джерел та літератури:
Список використаних джерел та літератури
1. ЦДІАК України. – Ф. 125. – Оп. 1. – Спр. 38. – Арк. 10.
2. Дубровіна Л. А. Кодикологія та кодикографія української рукописної
книги / Л. А.Дубровіна. – К. : Ін-т укр. археогр., 1992. – 262 с.
3. Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: гал. рэд. М. Касцюк [і ін.]. – Мінск :
Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай
(ХVII–ХVIIІ ст.) / Ю. Бохан [і ін]. – 2004. – 343 с.
4. Waszakowa K. Internacjonalizacja polskiej leksyki – stan obecny, prognozy
na najbliższą przyszłość / К. Waszakowa // Przejawy internacjonalizacji w
językach słowiańskich / [red. nauk. E. Koriakowcewa]. – Siedlce : Wyd.
Akademii Podlaskiej, 2009. – S.11–28.
5. Данчев Г. Рилската повест на Владислав Граматик и споровете около
двете и редакции / Г. Данчев // Трудове на Висшия педагогически институт
«Братя Кирил и Мефодий. – 1966. – № 1. – С. 49–86.
6. Poppe A. Chronologia utworóv Nestora hagiografa / А. Poppe // Slavia
orientalis. – 1965. – Roč. 14. – № 3. – S. 257–305.
7. Руда Т. П. Славістичні інтереси Максима Рильського [Електронний
ресурс] / Т. П. Руда // Слов’янський світ: Зб. наук. пр. — К.: ІМФЕ ім.
М. Т. Рильського НАН України, 2014. – Вип. 12. – С. 3–15. – Режим
доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72411/01Ruda.pdf?sequence=.– Назва з екрана.
Тези друкуються в авторській редакції. Редакційна колегія залишає за собою
право відбору тез для публікації. Матеріали, що не відповідають зазначеним
вимогам, до розгляду не приймаються.