Центр дистанционной сертификации учащихся “ФГОСТЕСТ”;pdf

ИСАЕВ
Сапар Эуезбекулы
Биобиблиографияльщ корсет кии
УДК 01
ББК 91.9:22
И 851
Бас редактор:
Багашарова Б.Т.
Цурастырушылар: Шагаланова С.Р., Мархабаева А.Б.,
Кадирбердиева И.У., Кенжебекова А.Д., Бургыбаева А.Т.
И 851. Исаев Сапар Эуезбек^лы: биобиблиографиялъщ
кврсеткгш / Жауапты редакторы Б.Багашарова. - Алматы:
«К^ыздар университет!» баспасы, 2013,- 43 б.
УДК 01
ББК 91.9:22
© С.Исаев, 2013
© «Кыздар университет!» баспасы, 2013
Окырмандар eciHe
¥сынылып отырган керсетюш- «Казак мемлекетпк
кыздар педагогикальщ университет! галымдарыныц» сериясыныц жалгасы болып табылады. Керсетюштщ максаты - кггапхана окырмандарын университет галымдарыныц гылыми ен,бектер1мен таныстыру. Бул керсетюш
физика-математика гылымдарыньщ. доц етч, факультет де­
каны
Исаев Сапар Эуез^лыныц гылыми ецбектерь
Биобиблиографияльщ керсетюшке галымньщ ем1рбаяны, гылыми ецбектер1, оку куралдары мен оку-эдютемелш, баспа сез беттершде жарияланган макаларлар T i з1мдер! енпзшдь
Керсетк1ште бершген материадар хронологиялык
тэртшпен орналаскан. KepceTKiniTe галымньщ жеке архив
мэл1меттершен жэне К,азак мемлекетпк кыздар педагогикалык университет! гылыми гатапханасы корынан алынып
К¥растырылды.
3
К читателям
Предлагаемый указатель - продолжение серии
«Ученые Казахского государственного женского педагоги­
ческого университета». Цель серии-рассказать читателям
библиотеки о научной деятельности ученых университета.
Настоящий указатель посвящен кандидату физика-математических наук, доценту, декану Физика-математического факультета Исаеву Сапар Ауезовичу.
Биобиблиографический указатель включает мате­
риалы, характеризующие жизнь и деятельность ученого,
его публикации и литературу о нем.
Материал расположен в хронологическом порядке.
Указатель составлен на основе материалов из ар­
хива ученого и фонда Научной библотеки Казахского госу­
дарственного женского педагогического университета.
4
0м1рбаяны
Сапар Оуезбекулы Исаев 1953 жылы наурыз айыньщ 25жулдызында Алматы облысы Панфилов ауданы Кектал
ауылында мугал1мдер отбасында дуниеге келген. Экес1
Эуезбек Ысаулы мен анасы Жартыкеш Шалтабайк,ызы да
мугал1м, бш м беру юшщ уздштер1 болган.
С.Э.Исаев 1976 жылы С.М.Киров атындагы К^азак
¥лттьщ университетшщ механика-математикалык; факультетш бшрген.
Университета бтрген соц 1976-1982 жылдар ара­
лыгында Букшодактык сауда жуйеа б1рлесттнщ Казак
жобалау-технологиясы бюросында инженер, ага инженер,
жетекпп инженер жэне функционалды есептерд1 багдарламалау бел1мшщ M eH repyuiici больш жумыс icTefli.
1982 жылы С.М.Киров атындагы Казак ¥лттык универси­
тетшщ машиналар механикасы гылыми-зерттеу лабораториясыныц ага инженер!. 1982-1983 жылдар аралыгында
Абай атындагы К,азПИ-ныц ecenTeyini математика жэне
дифференциалдык теццеулер кафедрасыныц окытушысы
жэне стажер-зерттеуппа, 1983-1986 жылдары Ресейдщ
Новосибирск каласындагы КСРО Еылым Академиясы
Ci6ip ба/нмшщ Теориялык жэне колданбалы механика
институтыньщ аспирантурасын б!т1рд1. 1986-1993 жылдар
аралыгында Абай атындагы АлМУ-де мугал1м, ага мугал1м, доцент жэне деканныц тэрбие ici женшдеп орынбасары, содан кешн физика-математика факультетшщ оку ici
женшдеп деканныц орынбасары болып жумыс ютед1. 1991
жылы кандидаттык диссертациясын коргады. 1993-2000
жылдар аралыгында Жаца акпараттык технологиялар ка­
федрасыныц M en rep y u iic i, 2003-2008 жылдар аралыгында
К,азМемК^ызПИ-ныц информатика жэне колданбалы мате­
матика кафедрасыныц доцент^ 2008 жылдыц 20-шы мамы5
рынан бастап КазМемК^ызПУ-де физика-математика факультетшщ деканы кызметш аткаруда. Педагогикалык ецбек етш - 30 жыл.
С.Э.Исаев окыту эдютемесш жолга коюдагы жацашьш эд1стермен, шеберлш тэж1рибес1мен курметке беленген жан. Ол жаца акрараттык; технологиялар гылыми-зерттеу зертханасында информатиканы окыту эдктемеамен
айналысады. С.Э.Исаев ортасында улкен беделге ие, ецбек
суйпш, адамгершшп мол окытушы. Оньщ студенттерд1
мамандандыруга багытталган кафедраныц непзп пэндер1
бойьшша гылыми непзде, жогары эд1стемел!к децгейде
етюзген сабактары студенттер мен магистранттардьщ кызыгушылыгын арттыруда.
Исаев Сапар Эуезбек^лыньщ гылыми жетекшшпмен
4 1зденупй кандидаттык диссертациясын коргады
(Нэдэмаханова Мира 24.06.1994ж., Сыдыков Бахыт
28.06.1999ж., К^ожамбердиева Мергул 31.08.2010ж.,
К^рманк^лова Гулжан 30.09.20Юж.).Сонымен катар 4 магистрлш диссертацияга гылыми жетекпп болган (Акжолова
Акмарал, Байшыгашова Эланора, Райымханова Асем,
0м1рбек Гулin).
Сапар Эуезбек^лы Исаев физика-математика гылымдарыньщ кандидаты, доцент, Ресей Жаратылыстану Академиясыньщ профессоры, К,азак мемлекетпк кыздар педа­
гогикалык университетшщ физика-математика факультеть
нщ деканы Ресей Жаратылыстану Академиясыньщ 61л1м1
мен гылымына ецбеп сщген кызметкер, «Ресейдщ керHeKTi галымы» Интернет-энциклопедиясына енген кызмет­
кер.
2010 жылы Кдзакстан Республикасы Бшм жэне
гьшым министрлМнщ «ЖОО уздш окытушысы»
мемлекетпк грантын жещп алды.
6
2012 жылы гылыми кадрларды даярлау жэне тэрбиелеу гылыми мектеп куру, гылым мен техникадагы басым багыттарды дайындаудагы ерен ецбеп ушш Ресей
Жаратылыстану Академиясьшьщ «Бшм мен гылымга
ецбеп сщген кызметкер» Курметп атагы бершген.
С.Э.Исаев жаратылыстану жэне гуманитарлык гылымдар
саласындагы уздш жетютштер! уиин В.И.Вернадский
атындагы KyMic медальмен марапатталган
С.Э.Исаевтьщ гылыми ецбектер1 информатика саласы
бойынша айналысатын галымдарга кещнен танымал. Оныц
б1рнеше гылыми ецбектер1 шет елдерде жэне республикалык гылыми басылымдарда жарьщ керген. 125 гылыми жумысыныц З-i окулык, 25-i оку куралы, (оныц шпнде 6-уы
Республикалык ОЭК гриф1мен бектлген), 97 гылыми,
гылыми-эдютемелж макалалардыц авторы.
«Информатика: базальщ курс» оку куралы 2012 жылы
Москвада болган оку-эдютемелж басылымдардыц хальщаралык керме-презентациясында уздж оку куралы атанып,
Букш Ресейлш керменщ Лауреаты Дипломымен марапатталып, Ресей гылымьшыц Алтын Кррына енпзшдь
С.Э.Исаев - б1рнеше типтк багдарламалардыц жэне
Кдзакстан Республикасыныц бш м туралы мемлекетпк
стандарттарыныц авторы. Казакстан Республикасыныц
Бш м жэне гылым министрлтнщ каржыландыруымен 6ipнеше гылыми жобалардыц орындаушысы.
С.Э.Исаев гылыми ецбепн накты гылымнан бастап,
колданбалы гылымдармен жалгастырган, информатика саласында бшпрл1п жогары, жемюп ецбек етушшердщ 6ipi.
К,азак мемлекетпк кыздар педагогикальщ университетшщ физика-математика факультетш С.Э.Исаев баскарган жылдары факультепм1з Бшм жэне гылым саласында алдыцгы катарлы орындарды иеленуде. С.Э.Исаевтьщ,
факультет окытушыларыныц жетекшшпмен факультет
студенттер1 эртурл1 конкурстар мен олимпиадаларга каты
сып, жулдел1 орындарды жещп алды.
С.Э.Исаев ужымында жэне студенттер ортасынд;
сыйлы, беделдь Ол факультет студенттершщ eTimurrepi
мен мэселелерш ескерус1з калдырмайды, унем! оларды туciHyre жэне кемектесуге дайын турады.
Сапар вуезбекулыньщ 5 баласы, 4 немерес1 бар.
Жубайы Ахметова Оксана Сейдуллакызы Абай атындагы
К^азак; ¥лттык Педагогикалык Университетшщ «Акпараттык; жуйелерд1 окыту» кафедрасыньщ кауымдастырылган
профессоры, педагогика гылымдарыныц кандидаты. Ол
2010 жылы Кдзакстан Республикасы Бшм жэне гылым
министрлтнщ «ЖОО уздш окытушысы» мемлекетпк
грантьш жещп алган. Оксана Сейдуллакызы мектепл ал­
тын медальга, Абай атындагы Кдзак ¥лттык Педагогика­
лык Уни верситетш кызыл дипломмен бтрген жан-жакты
бшмд1 у стаз. K,a3ipri кезде жецгем1з Оксана агамызбен
6ipre Ресей Жаратылыстану Академиясыныц профессоры
атанып отыр. Сонымен катар, жецгем!з Оксана
Сейдуллакызы агамыздьщ жогарыда аталган атак дэрежелершщ барлыгын иемденген бшмд1, ецбеккор устаздардыц 6ipi.
Доцент С.А.Исаевтыц гылыми
ецбектершщ Ti3iMi
Список научных трудов доцента С.А.Исаева
Исаев С.А. Неравенства.
Алматы, 2000.-88 с.
Учебное пособие. -
Исаев С.А. Краткий курс компьютерной техноло­
гии. Учебно-методическое пособие. - Алматы, 2004. - 64 с.
Исаев С.А. Самостоятельные и контрольные за­
дания по информатике для студентов 1 курса. Учебно-ме­
тодическое пособие. -Алматы, 2004. - 60 с.
Исаев С.А. Малые параметры в уравнениях гидро­
динамики. Автореферат. - Автореферат кандидата физикоматематических наук: 01.01.02: защищена 15.05.1991: утв.
17.07.1991.-16 с.
Исаев С.А. Построение модели обучения предмета
информатики для высшых учебных заведений. Тезис.
Международная научно-практическая конференция «Проб­
лемы вычислительной математики и информационной тех­
нологий». - Алматы, -1с.
Исаев С.А. Введение в компьютерную графику.
Учебник. -Алматы, 2007. - 100с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Программирование в
Delphi. Учебник. - Алматы, 2007. -260с.
Исаев С.А., Мухамади А.Н. Жогаргы оку орындарында деректер корын баскару жуйелерш окыту жэне колданудьщ эдютемесь Тезис. Международная научно-прак­
9
тическая конференция «Проблемы вычислительной мате­
матики и информационной технологий». - Алматы.
Исаев С.А., Мухамадиева А.Н., Керимбаев Н.Н.
Типовая программа по курсу информатики для гумани­
тарных и естественных факультетов. Типовая программа.
Республиканский издательский кабинет.-Алматы, 1996,-11 с.
Исаев С.А., Накесбеков Б.К. Типовая программа по
курсу информатики для спец. №2105 «Физика». Типовая
программа. Республиканский издательский кабинет. Алматы, 1996. -31 с.
Исаев С.А., Накесбеков Б.К. Информатика курсыныц типтш багдарламасы («Физика» мамандыгы ушш). Ти­
повая программа. Республикалык баспа кабинет!. Алматы, 1997. -28 б.
Исаев С.А., Мухамедиева А.Н., Керимбаев Н.Н. Ин­
форматика курсыныц типтис багдарламасы. Физика-мате­
матика факультеттершен баска факультеттер1 ушш. Типо­
вая программа. Республикалык баспа кабинета - Алматы,
1997. -12 б.
Исаев С.А., Сыдьщов Б.Д. Мектеп математикасында алгоритмдерд1 колдану. Эдютемелк курал. - Алматы,
1998. -60 б.
Исаев С.А., Мырсыдьщов Е.Т., Сыдьщов Б.Д.
Компьютердщ кемепмен функцияны графикалык зерттеу.
Кемеюш курал. - Алматы, 1998. - 38 б.
Исаев С.А., Шыныбеков А.Н., Муратбеков М.Б.
Математикадан кыскаша аньщтама. Эдютемелж курал. Республикалык баспа кабинета - 65 б.
10
Исаев С.А., Абылгазина С.Н. Электронды есептеyiin машинасьш оку-агарту саласьшда колдану. (Жогары
оку орнына арналган эдютемелж оку куралы) 1 бел1м.
Эдютемелш оку курал. ~ Алматы, 1999. - 65 б.
Исаев С.А., Накесбеков Б.К., Жакашбаев Б. Дербес
ЭВМ «Искра-1256» машинасыныц тшелей жэне Фортран
тш ндеп программа бойьшша есептерге методикалык нускау. 0д1стемелш к¥рал. - Ретопринт Женского педагоги­
ческого института, 1990. - 43 б.
Исаев С.А., Майкотов М.Н. Краткий учебный курс
по Delphi 3. Учебное пособие. Ротопринт типография
«Эвего». - Алматы, - 79 с.
Исаев С.А., Мырсыдыков Е.Т., Шолпанбаев Б.Б.
Delphi 3.3. программалау жуйесшщ элементтерь Оку К¥_
ралы. Ротопринт. Алматы. -55 б.
Исаев С.А,, Мухамади А.Н., Ахметова О.С.
Компьютерлк технология непздер1 курсына арналган
практикум. Оку эдютемелш курал. - Алматы, - 297 б.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Информатика и инфор­
мационные технологии. Учебное пособие. - Алматы, 2005.
- 220 с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Теория вероятности и
математическая статистика. Учебное пособие. —Алматы,
2006. -100 с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Введение в теорию ал­
горитмов. Учебное пособие. - Алматы, 2007. - 90с.
11
Исаев С.А., Ахметова О.С. Сборник задач по
программированию. Методическое пособие. - Алматы,
2007. - 50с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Работа с CorelDraw.
Учебное пособие. - Алматы, 2008. - 130с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Программирование в
Turbo Pascal. Учебное пособие. - Алматы, 2008. - 295с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Основы AdobePhotoshop.
Учебное пособие. - Алматы, 2009. -120с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Компьютерная графика.
Учебник для студентов в вузов. - Алматы, 2009. - 250с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Информатика: базовый
курс. Учебное пособие. - Алматы, 2011.- 560с.
Исаев С.А., Ахметова О.С., Акжолова А.Э. Инфор­
матика: базалык курс. Оку к¥Ралы. -Алматы,2011. - 5806.
Исаев С.А., Дуйсебаев А.Б., Ахметова О.С. Базы
данных. Учебное пособие. - Алматы, 2011. - 300с.
Исаев С.А., Ахметова О.С., Кожамбердиева М.И.
Защита информации в информационных системах. Учеб­
ное пособие. - Алматы, 2011. - 300с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Программирование на
языке С. Учебное пособие. -Алматы, 2011. - 400с.
Исаев С.А., Ахметова О.С., Мажибаева Г.П. Турбо
Паскаль тшшде программалау. Оку куралы. - Алматы,
2011.-4206.
12
Исаев С.А., Кунелбаев М.М., Катаев Н.С.,
Ауелбеков О.А., Джумадиллаев С.А. Инвентор для пре-образование постоянного напряжение солнечных фотопреоб­
разователей в электроэнергию переменного напряжение.
Заявление о выдаче инновационного патента РК на изобре­
тение. В РГКП «Национальный институт интеллектуаль­
ной собственности» Комитета по правом интеллектуаль­
ной собственности министерства Юстиции РК. Регистр.
№2012/0149.1. Патент.
Исаев С.А. Численный расчет некоторых одномер­
ных задач движения вязкого газа. Вкн: Математика и ме­
ханика: Тезисы докладов 8 респуб. Межвузовская научная
конференция по математике и механике. -Алматы: 1984,
ч.З. -1 с.
Исаев С.А. О сходящихся разностных схемах для
уравнения Навье Стокса. Сб: Дифференцированного урав­
нения теории функций и их приложения КазГУ Алматы,
1986.-3 с.
Исаев С.А. Исследование краевых задач для неод­
нородной жидкости методом регуляризации. Сб: «Вопросы
качеств. Теории дифференцированных уравнений» КазПИ,
Алматы, 1986. -с.77-81. -5с.
Исаев С.А. Метод фиктивных областей для модель­
ной задачи океанологии. Сб: Управление динамическим
системам. КазГУ, Алматы, 1986. С.75-80. -6 с.
Исаев С.А. Сходимость решения диффузионной
модели неоднородной жидкости при Е-О. Сб: «Исследо­
вания дифф. Уравнении и их приложения» КазПИ,
Алматы, 1989. С.40-42. -3 с.
13
Исаев С.А. Метод фиктивных областей для не­
линейной стационарной задачи бароклинного океана.
В кн.: Математика и механика: Тезисы докладов 9 респуб.
Межвузов. научной конференции по математике и меха­
нике. 1ч. Алматы, 1989. С.108. -1с.
Исаев С.А. Метод фиктивных областей для не­
стационарной модели движения бароклинного океана. Сб:
Теория функций и вопросы вычислительной математики
КазГУ, Алматы, 1990. С.31-35. -5с.
Исаев С.А. Жогары оку орындарында информатиканы ок,ыту туралы ойлар. Сб: Вопросы информатизации
педагогического образования Меж-вуз. Сб. АГУ, Алматы,
1995.-5 с .
Исаев С.А. Асимптотические разложение сингуляр­
но возмущенной краевой задачи для моделирования ди­
намики океана. Сб: «Прямые и обратные задачи дифф.
Уравн.» сб. АГУ Абая, Алматы, 1996. -5с.
Исаев С.А. Информатика курсын окыту. Журнал
ИФМ №4, Алматы, 1998. - 4 с.
Исаев С.А. Составные части предмета информатики
для обучения студентов ВУЗа не матем. специальностей
Казахстана. Сб. Трудов междунар. Симпоз., посвященного
100-летию К.И.Сатпаева «Академ.. Сатпаев и его роль в
развитии науки, образ, и индустрии в Казахстане»,
Алматы, 1999. -Зс.
Исаев С.А. «Информацияльщ технологиялар» курсыньщ мазмундык сипаттамасы. Научн. Сб.: Академия об­
разования им. Ы.Алтынсарина, Алматы, 1999. -5с.
14
Исаев С.А. Исследования устойчивости и сходи­
мости разностных схем для модели, описывающей течение
двухкомпонентной смеси газов. «Вестник» АГУ, №2(6),
2002.-С .3 5 -4 8 .- 13с.
Исаев С.А. Взаимосвязь процессов формирования
информационной культуры и развития личности школьни­
ка. «Вестник» АГУ им. Абая, 2003. - С.45-50. -5с.
Исаев С.А. Жалпы математикалык бшм берут дамыту женшде. «Вестник» АГУ им.Абая, 2003. -Зс.
Исаев С.А. Дистанционное образование в контексте
компетентностного подхода. YII Международная конфе­
ренция «Стратегия качества в промышленности и образо­
вании», 3-10 июня 2011г. Технический университет,
г.Варна Болгария.
Исаев С.А. Болашак информатика м¥гал1мдершщ
акпараттык-коммуникациялык кузырльщ непздерш калыптастыру. Международная научно-прак. конференция.
«Образование и педагогическая наука в социальной модер­
низации казахстанского общества» посвящ. 70-летию
Ш.К.Беркимбаевой. Алматы, 2012. 10 октября С.227-229.-Зс.
Исаев С.А. Информатика: базовый курс. Между­
народная научная конференция «Актуальные вопросы
науки и образования», XIII Всероссийской выставки-пре­
зентации учебно-методических изданий Весенней Сессии
Рае (21-23 мая 2012г. Москва, МОН РФ Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований
№6). -Зс.
Исаев С.А., Смагулов Ш.С. Е-аппроксимация урав­
нений неоднородной жидкости. Сб: Математическое моде­
15
лирование нестандартных процессов, КазГУ. Алматы,
1988. С.3-7. -5с.
Исаев С.А., Джаикбаев А.М. О параболической ап­
проксимации диффузионной модели неоднородной жид­
кости. Численные методы механика сплошной среды
Новосибирск. 1990-Т.4(21), №6,С.27-40. -14с.
Исаев С.А., Джаикбаев А.М. Асимтотическое раз­
ложение возмущенной краевой задачи для системы Навье
Стокса. Вестник АН КазССР, Алматы, 1991, №1. С.59-64. -6с.
Исаев С.А., Смагулов Ш.С. Устойчивость одной
разностной схемы для квазилинейного дифф. Уравнения
эллиптического типа. Сб: Новые исследования в вычисли­
тельной и прикладной математике. Караганда, изд. КарГУ,
1993. - 8с.
Исаев С.А., Смагулов Ш.С., Айтбаев А.А. Получе2‘
W
ние априорных оценков в
2 на решение одной не­
линейной разности схемы. Сб: Новые исследования в вычислитеной и прикладной математике. Караганда, изд.
КарГУ, 1993. -7с.
-
Исаев С.А., Керимбаев Н.Н. Мектеп компьютершщ
графикалык мумкш дтн кецейту. Сб: Вопросы информа­
тизации педагогического образования Меж-вуз сб. АГУ.
Алматы, 1995. -2с.
Исаев С.А., Мухамадиева А.Н. Деректер корын баскару жуйелерш окытуга кейб1р усыныстар. Сб: Вопросы
информатизации педагогического образования Меж-вуз.
Сб. АГУ. Алматы, 1995. -5с.
16
Исаев С.А., Корпешов Б.М. Численное моделиро­
вание течения вязких газов в вакууме. Сб: Матем. Информац. технологий в образований и науке, сб. 42. Алматы,
1996. -7с.
Исаев С.А., Абылгазина С.Н. Компьютерлш сауаттыльщ жзне логика элементтерь Журнал «Казахстан жо­
гары мектеб!» (Вестник высшей школы Казахстан), №4,
1997. -Зс.
Исаев С.А., Керимбаев Н.Н. Компьютерлш ок;ытудыц эдютемелш ерекшелштерь Сб: Профессия направле­
ния обучения математике и информатике в условиях
дифф.школ Меж.вуз. сб. Научн. Трудов АГУ им.Абая.
Алматы, 1997. -4с.
Исаев С.А., Мырсыдыков Е.Т. Графикалык кескшдерд1 текст1к файлда сактау. Журнал ИФМ №3. Алматы,
1998. -Зс.
Исаев С.А., Корпешов Б.М. Разностные методы для
модели одномерного нестационарного течения реагирую­
щей смеси газов. Материал межд. Научно-метод. конфе­
ренция посвященного 70-лет АГУ, 1998. -1с.
Исаев С.А., Корпешов Б.М. Априорная оценка для
приближенного решения одномерного нестационарного
течения реагирующей смеси газов. Меж.вуз.сб. Некоторые
вопросы теории дифф. уравнений. АГУ. Алматы, 1998.
С.44-52. -9с.
Исаев С.А.,Джаикбаев А.М., Ахметова О.С. О раз­
решимости начально-краевой задачи для уравнений теп­
ловой конвекции неоднородной вызкой несжимаемой жид­
кости с учетом энергии дисциплин. Межвуз. Сб. Некото­
17
рые вопросы теории дифф. уравнений АГУ. Алматы, 1998.
С.38-44. -7с.
Исаев С.А., Джузбаев С.С., Джузбаева Б.Г. Комп­
лексная программа тестирования и внедрения блочно-рейт.
Контроля знаний студентов. Межд. журнал «Высшая
школа Казахстан» №1. 1999. -Зс.
Исаев С.А.,Майкотов М.Н. Электронный учебник
по курсу планиметрии. «Декартовы координаты на
плоскости». Сб. Трудов медж. симпоз. «Академик Сатпаев
и его роль в развитии науки, образ, и инд-ии в Казахстана».
Алматы, 1999. -Зс.
Исаев С.А., Мухамади А.Н. Информационные про­
цессы в математике и методика обучения математике в
высшей школе. Сб. Трудов межд. симпоз.,посвящ. 100летию К.И.Сатпаева «Академ.. Сатпаев и его роль в раз­
витии науки, образ, и индустрии в Казахстане». Алматы,
1999. -Зс.
Исаев С.А., Керимбаев Н.Н., Абдыкеримова Э.
Мектеп курсында атомдьщ физика тарауын компьютерлк
окыту. Журнал ИФМ №3. Алматы, 1999. -26.
Исаев С.А., Мухамади А.Н. Жогаргы оку орындары
ушш окыту технологиясы. Международный журнал «Выс­
шая школа Казахстана» №5, 1999. -56.
Исаев С.А., Ахметова О.С., Балабекова Д.Б. Информацияльщ технологиялар угымдары. Журнал (1зденю)
Поиск, №6, 1999. -56.
18
Исаев С.А., Ахметова О.С., Балабекова Д.Б. Информацияльщ технологиялар эдютер!. Халыкаралык журнал
Казахстан жогары мектеШ, №6,1999. -46.
Исаев С.А., Мухамади А.Н. Технологияльщ ойлау
жуйелерш калыптастыру. Журнал ИФМ №5. Алматы,
1999. -56.
Исаев С. А., Ахметова О.С., Балабекова Д.Б. Информациялык технологияларды окыту эдктерш непздерь
1 Алматинская Международная конференция Сб. НИТО,
Алматы, 2000. -36.
Исаев С.А., Джузбаев С., Джузбаева Б.Г. Примене­
ние системы управления базами данных в учебном про­
цессе. 1 Алматинская Международная конференция Сб.
НИТО, Алматы, 2000. -Зс.
Исаев С.А., М Джаикбаев А.М., Ахметова О.С.
Метод фиктивных областей для уравнения неоднородной
вязкой несжимаемой жидкости. Журнал «Вестник» АГУ
№2,2000. -8с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Компоненты понятия
информационной культуры. Философские и психолого­
педагогические основы. «Вестник» АГУ №2(4), 2001. С.40-44.-4с.
Исаев С.А., Шыныбеков А.Н. Орта мектептеп математикальщ анализ элементтер1. «Вестник» АГУ, №2(4),
2001.-46.
Исаев С.А., Шыныбеков А.Н. Математикалык бЫм
беруд1 жеке дараландырудыц гылыми эдютемелж камсыздандырылуы женшде. «Вестник» АГУ, №2(6), 2002. -56.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Общие подходы форми­
рования информационной грамотности и компьютерной
грамотности в школьной информатике. Межд. научно-методическая конференция «Мат. моделир. и ИТ в образо­
вании и науке», посвященной 75-летию АГУ им. Абая, Т.2,
2003. -6с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Методика отработки
понятий и терминов на уроках информатики в средних
классах школы. 1зденю-Поиск, №4(2). - Алматы, 2006. С.261-265. -5с.
Ахметова О.С., Исаева С.А. Информационные
среды и роль учебных задач в формировании инфор­
мационной культуры школьника.
IY Международная
научно-методическая конференция. «Мат. моделирование
и информационная технология в образовании и науке»,
посвящ. 80-летию КазНПУ им.Абая, 15-17 октября 2008г.,
Алматы, 2008. Т.2. С.30-35. -6с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Интеграция педагоги­
ческой и информационной технологии как средство фор­
мирования информационной культуры. IY международная
научно-методическая конференция. «Мат. моделирование
и информационная технология в образовании и науке»,
посвящ. 80-летию КазНПУ им.Абая, 15-17 октября 2008г.,
Алматы, 2008. Т.2. С.114-118. -5с.
Исаев С.А., Шалгынбаева К.К., Кожамбердиева М.И.
Кашьщтан ок;ыту ЖYЙeciндe студенттерд1 езшдж жумыска
бешмдеудеп гипермэтшдш электрондьщ окульщтардыц
мумкшдштерь IY Международная научно-методическая
конференция. «Мат. моделирование и информационная
20
технология в образовании и науке», посвящ. 80-летию
КазНПУ им.Абая, 15-17 октября 2008г., Алматы, 2008. Т.2.
С.212-216. -5с.
Исаев С.А., Курманкулова Г.Е. Динамика формиро­
вания у студентов навыков информационного моделиро­
вания в процессе решения сложных задач. IY Международ­
ная научно-методическая конференция. «Мат. моделиро­
вание и информационная технология в образовании и нау­
ке», посвящ. 80-летию КазНПУ им.Абая, 15-17 октября
2008г., Алматы, 2008. Т.1. С.205-207. -5с.
Исаев С.А., Сейнасинова А.А., Баймахан Р.Б.,
Данаев Н.Т., Жакашбаев Б.Ж. Модель массива мелко­
масштабных естественных неоднородностей грунтов
валунного типа. Вестник КазНПУ им. Абая №4 (24).
Алматы, 2008. С.112-118. -7с.
Исаев С.А., Сейнасинова А.А., Баймахан Р.Б.,
Данаев Н.Т. Жакашбаев Б.Ж. Расчет устойчивости тон­
неля, находящегося в песчаном грунте. Вестник КазНПУ
им. Абая №4(24). Алматы, 2008. -С .119-123. -5с.
Исаев С.А., Жакашбаев Б.Ж. Проблемы определе­
ния
устойчивости
берегозащитных
сооружений
казахстанского сектора каспийского моря. Известия
тульского гос. Университета: естественные науки Серия
«Наука о земле», Тула, Россия. -2008, -С.64-67. -4с.
Исаев С.А., Акжолова А. Педагогикалык зерттеулерд1 акпараттык бийм беру ортасы. ¥лт тагылымы №1(1).
Алматы, 2009. С.46-48. -36.
Исаев С.А., Баймахан Р.Б., Жакашбаев Б.Ж. Трех­
мерное колебание подземной станции метрополитена.
21
Вестник КазНПУ им. Абая №1 (25). Алматы, 2009. С.3742. - 6с.
Исаев С.А., Баймахан Р.Б., Баймахан А.Р.,
Молдакунова Н.К., Яхьяев Ф.К., Калымова К.А.,
Салгараева
Г.И.,
Жакашбаев
Б.Ж.
Accelerogram
construction of strong earthquakes in deep layers of a group
and an estimation of stability of underground constructions.
Engineering - from case history to practice, June 14, IS-Tokyo
2009.
Исаев C.A., Баймахан Р.Б.Дакишов А.А.,Рысбаева С.А.,
Алтынбеков Ш., Абдикаликов К., Алиева А.М.,
Жакашбаев Б.Ж. The Problem of Controlling the Mountain
Pressure when Underground Developing of Ore Deposits. 17th
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering October 5-9, 20096 Alexandria, Egypt.
Исаев С.А., Сыдыков Б.Д., Сугыров С.С. Болашак
мугал!мдердщ кэаби даярлыгын жетшд1рудщ тркырымдамальщ аспектшерь 1здешс - Поиск №4, 2009, С.236-241. 56.
Исаев С.А., Сыдыков Б.Д., Суранчиева З.Т. Бола­
шак мугал1мдерд1 акпарттык-компьютерлш жэне математикалык модельдеу непзшде кэслби дайындауды жетшдь
ру. 1здешс-Поиск№3(2), 2009, С.247-251. -46.
Исаев С.А., Сыдыков Б.Д. Студенттерге бшм беруде акпараттык-компьютерлж багытталгандыкты жузеге
асыру эдютемесь ¥лт тагылымы №3(1), 2009, С.38-42. -46.
Исаев С.А., Баймахан Р.Б., Кожогулов К.Ч. О неко­
торых последствиях разрушений в подземных сооруже­
ниях. Современные проблемы механики сплошных сред.
22
выпуск девятый. Гидрогазодинамика, Геомеханика и гео­
технология. Бишкек 2009. С.6-10.- 5с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. II международная
научно-практическая конференция «Формирование про­
фессиональной компетентности будущих специалистов в
условиях кредитной технологий обучения: опыт, проблемы
и перспективы», 22-24 апреля 2010 г., Кокшетау, 2010. Т.1, -С.307-310.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Инновационная техно­
логия интенсификации учебного процесса в вузе. Вестник
КазНПУ им. Абая №1(29), 2010. С.45-49. -5с.
Исаев С.А., Акжолова А.Э. Акпараттык технология
непзшде
к¥рылган
есептщ
акпараттык
ортасы.
КдзМемКызПУ Хабаршы №1, 2010, С.59-62. 46.
Исаев С.А., Акжолова А.Э. Есептер жуйесш колдану аркылы окушылардыц акпараттык мэдениетш калыптастырудыц талаптары. Бшм беру менеджмент №1, 2010,
С.134-140. -76.
Исаев С.А., Жакашбаев Б. Почти периодическое
систем уравнений в частных производных. Вестник
КазНПУ №5(32), Алматы, 2010, С.35-37. -Зс.
Исаев С.А., Жакашбаев Б. Почти многопериодичес­
кое по части переменных решения систем уравнений в
частных производствах. 1зденю-Поиск, №4(2), Алматы,
2010, С.130-132. -Зс.
Исаев С.А., Жакашбаев Б. Исследования един­
ственности решения одной обратной задачи. ГздешсПоиск, №4(2), Алматы, 2010, С.133-136.
23
Исаев С.А., Акжолова А.Э. Акпараттык; бийм беру
ортасьшда 1згшжке багытталган технология аркылы жеке
тулганы дамыту. «Еылым мен бь^мдеп инновациялык
дамудыц мэселелерЬ атты Хальщаралык гылыми практ.
конф. материалдары, 15-16 cayip 2012, III том, Шымкент,
С.325-331.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Инновационный подход
к методам обучения в системе дистанционного образова­
ния в Казахстане. Международная научно-практическая
конференция II том, 2011, Шымкент С. 145-149.
Исаев С.А., Акжолова А. Акпараттык бшм беру ортасындагы модельдеу. Международная научно-практичес­
кая конференция. II том, 2011, шымкент, С.209-211.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Роль компетентностного
подхода в образовательном процессе высшей школы
Казахстана. Международный журнал экспериментального
образования, №5, 2011 год, материалы международ.
Научн-практич. Конфер. «Актуальные проблемы науки и
образования», 20-31 марта 2011, Куба (Варадеро) Импактфактор - 0,548.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Компетентностный под­
ход в обучении будущих учителей информатики.
Междунар. Заочная научн.-практич. конф. «Актуальные
вопросы современной информатики», 1-15 апреля 2011г.,
Коломна, Россия http://www. Informatika. mgosgi. Ru
Исаев C.A., Ахметова О.С. Ключевые компетенции
в системе дистанционого интерактивного обучения. Межд.
научно-прак. конференция «Информационно-коммуни­
кационное пространство и человек», 15-16 апреля 2011 г.,
Пенза, Россия.
24
Исаев С.А., Ахметова О.С., Мажибаева Г.П. Инфор­
матика в контексте компетентностного подхода. Межд.
научно-прак. конференция «Информационно-коммуникац.
Технологии в образовании взрослых», 19-20 мая 2011,
Алматы.
Исаев С.А., Ахметова О.С., Курбанбаева Ш. Актуа­
лизация процесса формирования информационной компе­
тентности будущих учителей информатики. Межд. научнопракт. конференция.: «Информационно-коммуникац. Тех­
нологии в образовании взрослых», 19-20 мая 2011, Алматы.
Isayev S.A., Akhmetova О.S. Teaching methods of
programming by an example of design dynamic games.
Bulletin d,EUROTALENT-FIDJIP, vol. 3,2011, Paris, France.P.68-74.
Isayev S.A., Akhmetova O.S, New educational
paradigm in the educational system of Kazakhstan. Bulletin
d,EUROTALENT-FIDJIP, vol. 3,2011, Paris, France.-P.75-80.
Исаев C.A., Ахметова О.С., Мажибаева Г.П. K,a3ipri
заманда кашыктьщтан окытуды уйымдастыру эрекеттерь
1здешс-Поиск, №4(1), Алматы, 2011, С.232-235. - 66.
Исаев С.А., Ахметова О.С., Мажибаева Г.П. Жогары
оку орындарыныц студенттерш программалауды окытудагы ойын эдютерь Высшая школа Казахстана, №4, Алматы,
2011, С.71-74.-66.
Исаев С.А., Ахметова О.С., Акжолова А.Э. Жогары
оку орнындагы бш м беру сапасыньщ мэселелерш шешудеп крыреттелк эрекетшщ рель Высшая школа
Казахстана, №4, Алматы, 2011, С.67-71. - 66.
25
Исаев С.А., Ахметова О.С., Акжолова А.Э. Жогары
бш м беру жуйесшдеп инновациялык; бш м беру технологиялары. 1здетс-Поиск, №4(1), Алматы, 2011, С.228-232. 66.
Isayev S.A., Akhmetova О.S. E-leaning in higher
education of Kazakhstan. Вестник КазНПУ №3(35), Алматы,
2011, C.14-17.
Исаев C.A., Ахметова О.С., Алимкулова Б.Н. Педагогикалык жоо-ньщ информатик-студенттершщ кэс1би к¥3ipeTTmiriH калыптастыру. ¥лт тагылымы №3(1), 2011. С.47-52. -56.
Исаев С.А., Ахметова О.С., Бертаева К.С. Профес­
сиональная компетентность как основа подготовки учителя
информатики. Межд. заочная научно-практ. конференция
«Актуальные вопросы современной информатики», 1-15
апреля
2012г.,
Коломна,
Россия.
С.81-84.
http://www.informatika.mg osgi.ru. -4с.
Исаев С.А., Ахметова О.С., Бертаева К.С. Электрон­
ное обучение как средство повышения качества высшего
образования. YIII Межд. конф. «Стратегия качества в про­
мышленности и образовании», 8-15 июня 2012г. Техни­
ческий университет, г.Варна, Болгария. -4с.
Исаев С.А., Ахметова О.С. Влияние информацион­
но-коммуникационной компетенции на формирование про­
фессиональной подготовки студентов педагогических
вузов. YIII Межд. конф. «Стратегия качества в промыш­
ленности и образовании», 8-15 июня 2012г. Технический
университет, г.Варна, Болгария. -4с.
26
Исаев С.А.,Кунелбаев М.,Ауелбеков О.А., Катаев Н.С.,
Парманбеков O.K., Сандибаева Н.А.
Working Out and
Realization Drying and Crushing Technologies for the
Progressing of Straw for Manufacture of a Fuel Briquette in
Republic
of
Kazakstan.
Kazakhstan,
sEconomy:
TheGlobalChallengesofD evelopment. - Volumell. - ICET:
Bozeman, Montana, Montana University, USA (July 2012). P.148-150 Импакт-фактор 1,2. -3c.
Исаев С.А., Ахметова O.C. Формирование функцио­
нальной грамотности учащихся в процессе обучения ин­
форматике. Вестник КазНПУ №4(40), Алматы, 2012. С.3438.-5 с .
Исаев С.А., Ахметова О.С.
Perspectives of ЕLeaming Development at the Schools of Kazakhstan. Вестник
КазНПУ №4(40), Алматы, 2012, C.14-18. -5c.
А.Д., Кунелбаев M.M., Байкадамова JI.C. Имита­
ционная модель двухроторной ветроустановки с контрвра­
щением. World
Sciences Journal United States of America. 2012
Scopus - Elsevier. Импакт-фактор-4.0. - 7c.
27
П р оф ессор Р осси й ск ой
А к адем и и Е стествозн ан и я
РОСС8 I СК А1
Ш РН Ш Ю Ш
Jfcaety Сшру ЛуезБековичу
ifimtii ;шк пли
ПРОФЕССОРА
АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВОШНИЯ
$т
18ни2012г.
ПРОФЕССОР
$5
кеш
28
ь»и.
.I p l l '
Биографические данные и данные о научноисследовательской деятельности Исаева С.А. были
внесены в Интернет-энциклопедию «Известные
ученые России»
CERTIFICATE
WW.FAMOUS-SCIENTISTS.RU
IN T E R N ЁТ- Е NTC' YC L O 1*E l) IА
«FA M O US R U S SIA N S C IE N T IS T S »
Jfcaee Canap Аусз6ет$вич
www.1amous-scientists.ru/12913/
<
§
mmm
M .M E D V A N O V
29
Решением Аттестационной комиссии по наградам и премиям
Российской Академии Естествознания за достижения в развитии
высшей школы награжден Золотой медалью
«За новаторскую работу в области высшего образования»
РОССИЙСКАЯ
А КА ДЕМ И Я
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
ИЯГОЬтмГ
Км!
14ДО1ЧвЛМПЯ
кЮ№
I « t i M w lllkin
______________ — ^
______________________
% miк:и
н к ___ я
1.п й м м и д е ш й ( t u p AintOMn!
f An
ti I И и * M l I ) i x c h u b i ■ H i m ш и к ш а m M ш*ш In
■ерлжааЬпмМ асш •la M M fw a p b rii'lim a unam
Л 1Ш
Гцчг»—иц-чвигжыат*пшш «ш»-Ьмифа.™I» •
«4ютim«i
:«яааи^д»^мм»мгм|| q^ttI Щ>
JIkmMui
II.Ч—iywifiniin»мадц1ши
•tiana«шипапиняпжвпмМжш!
>«■4<пулфГ^гщмтЫ
ui.vNlltf
-'•* ■ .1ти1Цмв1я«|
ттшшшт ш
зо
il
||
ф
31
Учебное пособие «Информатика: базовый ку рс
на Международной выставке-презентации учебно­
методических изданий в Москве в 2012 году, было
признано лучшим учебным пособием в отрасли,
награждено
Дипломом Лауреата Всероссийской выставки и
внесено в Золотой Фонд науки России.
32
За заслуги в разработке приоритетных
направлений науки и техники, создании научных
школ, воспитании и подготовке научных кадров
Решением Президиума Российской Академии
Естествознания присвоено Почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ»
33
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
СЕРТИФИКАТ
№01423
ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
ЗАСЛУЖ ЕННЫ Й РАБОТНИК
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Исаеву Сапару
Ауезбековичу
П р е зи д е н т РАЕ
'
дми профессор,
«ы адем и и РАЕ
МЮПедмиов
34
Решением
Президиума
Российской
Академии
Естествознания (РАЕ) в целях поощрения ученых за
научные труды, научные открытия и изобретения,
имеющие важное значение для науки и практики Исаев
С.А. был награжден Серебряной медалью имени
В.И.Вернадского за выдающиеся достижения в области
естественных и гуманитарных наук
35
Н аучн ы е стаж ировки за рубеж ом
36
37
Деканат физико-математического
факультета
Встреча с ветеранами войны и
труда
39
Qs
I
■
■
Вручение Министром
обра-юяания и на\м< РК
БлаголярсimcHнос пне ьм<•
от Акима сЛлмага
Еснмова А.С.
Ж > ю г \ 7 ю в ы м Ь .Т
*'ви.тегельетна
«Луч шин преподаватель вvia»
Вручение грамот и благодарственных писем
40
Награждение призеров студенческих олимпиад
41
Мазмуны
Окырмандар есш е............................................................... 3
К читателям ........................................................................ 4
0м1рбаян............................................................................5-8
Гылыми ецбектершщ Ti3iMi............................................ 9-27
Исаев С.А eMipi мен
к£1зметшщ непзп кезевдер1.......................................... 28-41
42
ИСАЕВ
САПАР ЭУЕЗБЕК¥ЛЫ
Биобиблиографияльщ кврсетшш
Басуга 19.03.2013 ж . кол койылды. IlimiMi 60 х 8 4 /16
Офсеттж кагаз. Компьютерлж тершм. O p i n T y p i «Times/New
Roman». Riso басылымы.
Шартты баспа табагы 2,6
Таралымы 25 дана. Тапсырыс № 66
«К,ыздар университет!» баспасы.
050000, Алматы, Гоголь кешеЫ 116 уй.
43