Методические рекомендации;pdf

Задания тре​ни​ро​воч​ных и ди​а ​гно​с ти​че​с ких работ
1. B 17 № 1586. Ве​щ е​ством X в схеме пре​вра​щ е​ний
яв​л я​е т​ся
1)
2)
3)
4)
2. B 17 № 1751. Опре​де​л и​те ко​неч​ное ве​щ е​ство Y в схеме пре​вра​щ е​ний:
1) СН 3 СООН
2) С 6 Н 5 СН 2 ОН
3) C 6 H 5 OH
4) C 6 H 5 COOH
3. B 17 № 1794. Опре​де​л и​те ко​неч​ное ве​щ е​ство Y в схеме пре​вра​щ е​ний:
1) HOCH 2 CH 2 OH
2) CH 3 CH 2 OH
3) СН 3 СН=O
4) С 2 Н 2
4. B 17 № 1837. Ве​щ е​ством X в схеме пре​вра​щ е​ний
СН 3СНО → X → C2H4
яв​л я​е т​ся
1) С 2 Н 5 ОН
2) СН 3 СООН
3) СН 3 −СН 3
4) СН СН
5. B 17 № 1880. Ве​щ е​ством X в схеме пре​вра​щ е​ний
СН 3 СНО → X → C 2 H 4
яв​л я​е т​ся
1) С 2 Н 6
2) СН 3 COOH
3) С 2 Н 2
4) С 2 Н 5 OH
6. B 17 № 1997. Опре​де​л и​те ор​га​ни​че​ское ве​щ е​ство Y в схеме пре​вра​щ е​ний:
1) СН 3 СООК
2) СН 3 СООН
3) СН 3 СНО
4) НОСН 2 СН 2 ОН
7. B 17 № 2040. Опре​де​л и​те ор​га​ни​че​ское ве​щ е​ство Y в схеме пре​вра​щ е​ний:
1) СН 4
2) С 2 Н 6
3) С 2 Н 5 OH
4) С 2 Н 5 ONa
8. B 17 № 2083. Ве​щ е​ством X в схеме пре​вра​щ е​ний
яв​л я​е т​ся
1) СН 2 =СН−СН=СН 2
2) СН 3 CHO
3) СH CH
4) СН 3 −СН=СН−СН 3
9. B 17 № 2126. Ве​щ е​ством X в схеме пре​вра​щ е​ний
C 2 H 2 → X → CH 3 COOH
яв​л я​е т​ся
1) СН 3 СHO
2) С 2 H 5 Cl
3) СН 3 СOOCH 3
4) СН 2 Сl−СOOH
10. B 17 № 2169. Опре​де​л и​те ко​неч​ное ве​щ е​ство Y в схеме пре​вра​щ е​ний:
1) НСО​ОСН 3
2) C 2 H 5 OH
3) С 2 Н 4 (OН)2
4) СН 3 СООН
11. B 17 № 2212. Опре​де​л и​те ко​неч​ное ве​щ е​ство Y в схеме пре​вра​щ е​ний:
1) C 2 H 6
2) CH 3 COOH
3) СH 3 OH
4) С 2 Н 4 (OH)2
12. B 17 № 3357. В схеме пре​вра​щ е​ний
ве​щ е​ством Х яв​л я​е т​ся
1)
2)
3)
4)
13. B 17 № 3399. В схеме пре​вра​щ е​ний
ве​щ е​ством Х яв​л я​е т​ся
1)
2)
3)
4)
14. B 17 № 3466. В схеме пре​вра​щ е​ний
ве​щ е​ством Х яв​л я​е т​ся
1)
2)
3)
4)
15. B 17 № 3550. В схеме пре​вра​щ е​ний
ве​щ е​ством
яв​л я​е т​ся
1)
2)
3)
4)
16. B 17 № 3595. В схеме пре​вра​щ е​ний
ве​щ е​ством Y яв​л я​е т​ся
1) про​п а​наль
2) про​п ан​диол-1,2
3) про​п а​нол-1
4) про​п а​нол-2
17. B 17 № 3637. В схеме пре​вра​щ е​ний
ве​щ е​ством Y яв​л я​е т​ся
1) про​п а​наль
2) про​п а​нон
3) про​п а​нол-1
4) про​п а​нол-2
18. B 17 № 3700. В схеме пре​вра​щ е​ний
ве​щ е​ством X яв​л я​е т​ся
1)
2)
3)
4)
19. B 17 № 3742. В схеме пре​вра​щ е​ний
ве​щ е​ством Х яв​л я​е т​ся
1)
2)
3)
4)
20. B 17 № 3784. В схеме пре​вра​щ е​ний
ве​щ е​ством Х яв​л я​е т​ся
1)
2)
3)
4)
21. B 17 № 3826. В схеме пре​вра​щ е​ний
ве​щ е​ством Х яв​л я​е т​ся
1)
2)
3)
4)
22. B 17 № 3868. В схеме пре​вра​щ е​ний
ве​щ е​ством Х яв​л я​е т​ся
1)
2)
3)
4)
23. B 17 № 3911. Опре​де​л и​те ко​неч​ное ве​щ е​ство Y в схеме пре​вра​щ е​ний:
1) бу​та​ди​е н-1,4
2) бутан
3) бутен-2
4) бутен-1
24. B 17 № 3953. Опре​де​л и​те ко​неч​ное ве​щ е​ство Y в схеме пре​вра​щ е​ний:
1) 1-хлор​п ро​п ан
2) 2-хлор​п ро​п ан
3) 2-хлор​п ро​п и​о ​нат на​трия
4) хлор​этан