...Изобразите схематично место установки. Измените;pdf

W 642 TX
Còèðàëüíàÿ ìàøèíà
Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
Washing machine
Instructions for installation and use
Pralka
Instrukcja instalacji i obs³ugi
Maºinã de spãlat
Instrucþiuni de instalare ºi folosire
Praèka
Návod k instalaci a použití
CIS
Còèðàëüíàÿ ìàøèíà
1
Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
GB
Washing machine
13
Instructions for installation and use
PL
Pralka
25
Instrukcja instalacji i obs³ugi
RO
Maºinã de spãlat
37
Instrucþiuni de instalare ºi folosire
CZ
Praèka
Návod k instalaci a použití
49
Êðàòêèé ïóòåâîäèòåëü
Ïðî÷èòàéòå, èçó÷èòå è èçâëåêèòå
ìàêñèìàëüíóþ âûãîäó!
Íàñòîÿùåå Ðóêîâîäñòâî ñîäåðæèò 11 ðàçäåëîâ.
Âíèìàòåëüíî èçó÷èòå èõ. Âû îòêðîåòå äëÿ ñåáÿ
ìíîæåñòâî ñåêðåòîâ ýôôåêòèâíîé ñòèðêè, óçíàåòå âîçìîæíîñòè ñâîåé ñòèðàëüíîé ìàøèíû, íàó÷èòåñü îáðàùàòüñÿ ñ íåé. Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà ïðàâèëà òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè.
1.
Óñòàíîâêà è ïîäêëþ÷åíèå (ñ. 10)
Óñòàíîâêà — î÷åíü âàæíàÿ îïåðàöèÿ, îò êîòîðîé âî ìíîãîì çàâèñèò,
êàê áóäåò ðàáîòàòü âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà. Îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå:
1. Ñîîòâåòñòâèå õàðàêòåðèñòèê ñòèðàëüíîé ìàøèíû è ýëåêòðè÷åñêîé
ñåòè â âàøåì äîìå.
2. Ïðàâèëüíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ çàëèâíîãî è ñëèâíîãî øëàíãîâ.
Íå èñïîëüçóéòå øëàíãè ïîâòîðíî.
3. Ãîðèçîíòàëüíîñòü óñòàíîâêè — ýòî âëèÿåò íà ñðîê ñëóæáû
ñòèðàëüíîé ìàøèíû è êà÷åñòâî ñòèðêè.
4. ×òî ôèêñèðóþùèå áàðàáaí áîëòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ía çaäíåé ñòîðîíå
ìaøèíû, óäaëåíû.
2. Ïîäãîòîâêà áåëüÿ è çàïóñê ìàøèíû (ñ. 2)
Ïðàâèëüíûé ïîäáîð ñòèðàåìûõ âåùåé è ðàâíîìåðíîñòü çàãðóçêè
ãàðàíòèðóþò âûñîêîå êà÷åñòâî ñòèðêè è äîëãèé ñðîê ñëóæáû ìàøèíû.
 ýòîì ðàçäåëå âû íàéäåòå ìíîãî ïîëåçíûõ ñîâåòîâ.
3. ×òî íà ýòèêåòêàõ (ñ. 5)
8. Îáñëóæèâàíèå è óõîä
(ñ. 11)
Còèðàëüíàÿ ìàøèíà — âàø íàñòîÿùèé äðóã. Ïðîÿâèòå ê íåìó âíèìàíèå, è îí îòâåòèò âàì ïðåäàííîñòüþ è áëàãîäàðíîñòüþ.
Íå ñëèøêîì îáðåìåíèòåëüíûé óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé ïðîäëèò
ñðîê åå ñëóæáû íà ìíîãèå ãîäû.
9.
Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè è ñïîñîáû
èõ óñòðàíåíèÿ (ñ. 8 è 9)
Ìíîãèå ïðîáëåìû âû ñìîæåòå ðåøèòü ñàìè, åñëè âíèìàòåëüíî èçó÷èòå
ïðèâåäåííûå â ýòîì ðàçäåëå ðåêîìåíäàöèè. Â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ
íåìåäëåííî âûçûâàéòå òåõíèêîâ ñåðâèñíîãî öåíòðà Indesit.
Âû äîëæíû íàó÷èòüñÿ ÷èòàòü ýòèêåòêè, ïðèêðåïëÿìûå ê îäåæäå è áåëüþ,
÷òîáû ïðàâèëüíî âûáèðàòü ðåæèìû ñòèðêè, ñóøêè è ãëàæåíèÿ.
10. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (ñ. 9)
4. Òèïè÷íûå îøèáêè è êàê èõ èçáåæàòü (ñ. 6)
Êðàòêèå òåõíè÷åñêèå äàííûå, êîòîðûå íåîáõîäèìî çíàòü âëàäåëüöó
ñòèðàëüíîé ìàøèíû: ìîäåëü, ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ðàñõîä âîäû,
ãàáàðèòû, ñêîðîñòü âðàùåíèÿ áàðàáàíà â ðàçíûõ ðåæèìàõ, ñîîòâåòñòâèå
èòàëüÿíñêèì è åâðîïåéñêèì íîðìàì è ñòàíäàðòàì è ïð.
Ðàíüøå âû îáðàùàëèñü çà ñîâåòàìè ê ñâîèì áàáóøêàì. Íî â èõ âðåìåíà
åùå íå áûëî ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé è ñòèðêà ñ÷èòàëàñü ïðîñòûì äåëîì.
Ñåãîäíÿ ëó÷øèé êîíñóëüòàíò — Còèðàëüíàÿ ìàøèíà. Áëàãîäàðÿ åé âû
ñìîæåòå ñòèðàòü äàæå øåðñòÿíûå èçäåëèÿ, è ðåçóëüòàò áóäåò ëó÷øå,
÷åì ïðè ðó÷ãîé ñòèðêå.
5. Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ (ñ. 7)
Êàê èñïîëúçîâàòú ÿ÷åéêó ïîä ìîþùèå ñðåäñòâà.
6. Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ (ñ. 3)
Êîíñòðóêöèÿ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ Còèðàëüíàÿ ìàøèíà ïðîñòà: âñåãî
íåñêîëüêî êíîïîê, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ âû âûáèðàåòå ðåæèì ñòèðêè
(îò èíòåíñèâíîãî äî äåëèêàòíîãî). Ïðè ïðàâèëüíîì âûáîðå ðåæèìà
âûñîêîå êà÷åñòâî ñòèðêè è äîëãîâå÷íîñòü ìàøèíû ãàðàíòèðîâàíû.
7. Ïðîãðàììû ñòèðêè (ñ. 4)
Òàáëèöà ïðîãðàìì ïîçâîëèò âàì ïðàâèëüíî âûáðàòü òåìïåðàòóðíûé
ðåæèì, ìîþùèå ñðåäñòâà, îïîëàñêèâàòåëè è ñìÿã÷èòåëè. Ïðàâèëüíûé
âûáîð ïðîãðàììû — ýòî íå òîëüêî âûñîêîå êà÷åñòâî ñòèðêè, íî è
ñóùåñòâåííàÿ ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è âîäû.
1 Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
11. Âàøà
áåçîïàñíîñòü è áåçîïàñíîñòü
âàøèõ äåòåé (ñ. 12)
Êàê îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü äîìà è ñåìüè — ýòî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî
âû äîëæíû çíàòü êàê âëàäåëåö è ïîëüçîâàòåëü ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
Êàê ïîëüçîâàòüñÿ ìàøèíîé
Âû ñäåëàåòå áîëüøîå äåëî, åñëè ïåðåä ñòèðêîé ðàññîðòèðóåòå áåëüå ïî ìàòåðèàëó
è öâåòó, ïðî÷èòàåòå ýòèêåòêè íà îòäåëüíûõ âåùàõ è ñìåøàåòå êðóïíûå âåùè
ñ ìåëêèìè.
Ïîäãîòîâêà áåëüÿ.
Ðàçáåðèòå áåëüå ïî ìàòåðèàëó è ïî óñòîé÷èâîñòè îêðàñêè. Áåëîå è öâåòíîå áåëüå ñòèðàéòå îòäåëüíî.
Íå çàáóäüòå âûíóòü âñå èç
êàðìàíîâ, îñîáåííî ìåëêèå
ïðåäìåòû, (ìîíåòû, çíà÷êè,
èãîëêè è äð.), êîòîðûå ìîãóò ïîâðåäèòü ìàøèíó.
Ïðîâåðüòå, õîðîøî ëè äåðæàòñÿ ïóãîâèöû è çàñòåãíèòå ìîëíèè.
M
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ
î÷åíü âàæíî ðàçîáðàòü
áåëüå ïî òêàíè è öâåòó
Ñâåðÿéòåñü
ñ ýòèêåòêàìè.
Íà îäåæäå è áåëüå èìåþòñÿ ýòèêåòêè, ïîêàçûâàþùèå êàê óõàæèâàòü çà ýòèìè èçäåëèÿìè.
 òàáëèöå (ñì. ñ. 5) ïðèâåäåíû ñèìâîëû, ïðîñòàâëÿåìûå
íà ýòèêåòêàõ, è ðàñêðûòî èõ
ñîäåðæàíèå. Ñîáëþäåíèå
ïðàâèë ñòèðêè íàäîëãî
ñîõðàíèò âàøè âåùè.
Ïóñê ìàøèíû
Ïîñëå óñòàíîâêè íîâîé ìàøèíû âêëþ÷èòå öèêë ñòèðêè ïî ïðîãðàììå “1” ñ òåìïåðàòóðîé 90°Ñ.
Ïðàâèëüíûé ïóñê ìàøèíû 1. Äâåðöà ìàøèíû íàäåæíî
î÷åíü âàæåí ñ òî÷êè çðåíèÿ
çàêðûòà.
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ñòèð- 2. Ìàøèíà âêëþ÷åíà â
êè è óâåëè÷åíèÿ ñðîêà ýêñýëåêòðè÷åñêóþ ñåòü.
ïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ. 3. Îòêðûò êðàí ïîäà÷è
Ïîñëå çàãðóçêè ìàøèíû è
âîäû.
çàïðàâêè ìîþùèõ ñðåäñòâ è 4. ïðîâåðüòå, ÷òî êíîïêà G íå
ðàçëè÷íûõ äîáàâîê îáÿçàíàæàòà (íàõîäèòñÿ â ïîëîòåëüíî óáåäèòåñü â òîì, ÷òî:
æåíèè O).
Äëÿ çàùèòû ïðåäìåòîâ
îäåæäû èç äåëèêàòíûõ
òêàíåé (íèæíåå áåëüå,
÷óëêè) ïîìåñòèòå èõ
â õîëùåâûå ìåøî÷êè
Âûáîð ïðîãðàììû
Âûáåðèòå íóæíóþ ïðîãðàììó
ïî òàáëèöå, êîòîðàÿ ïðèâåäåíà
íà ñ. 4. Ïåðåâåäèòå ðóêîÿòêó
âûáîðà ïðîãðàìì A íà
âûáðàííûé Âàìè íîìåð
ïðîãðàììû.
Óñòàíîâèòå
çíà÷åíèå
òåìïåðàòóðû
ðóêîÿòêîé âûáîðà òåìïåðàòóðû
B è, åñëè íåîáõîäèìî, íàæìèòå
êíîïêè óïðàâëåíèÿ (D, E, F);
ïåðåâåäèòå êíîïêó âêëþ÷åíèÿ/
âûêëþ÷åíèÿ G â ïîëîæåíèå I
(Âêëþ÷åíî).
Ïî îêîí÷àíèè ñòèðêè…
Æäèòå, êîãäà ïîãàñíåò èíäèêàòîð I — ýòî äîëæíî
ïðîèçîéòè ïðèáëèçèòåëüíî
÷åðåç 3 ìèíóòû ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòèðêè.
Âûêëþ÷èòå ñòèðàëüíóþ
ìàøèíó íàæàòèåì êíîïêè G
(ïîëîæåíèå O). Îòêðîéòå
äâåðöó ìàøèíû. Âûíóâ
áåëüå, îñòàâüòå äâåðöó
ìàøèíû ïðèîòêðûòîé, ÷òîáû
äàòü èñïàðèòüñÿ îñòàâøåéñÿ
âëàãå.
Ïåðåêðîéòå êðàí ïîäà÷è
âîäû.
Êàê èçáàâèòüñÿ îò ïÿòåí: îáùèå ðåêîìåíäàöèè
Ïàñòà øàðèêîâûõ ðó÷åê èëè ôëîìàñòåð: íàíåñèòå ìåòèëîâûé ñïèðò íà êóñî÷åê âàòû è ïðîòðèòå ïÿòíî, çàòåì ñòèðàéòå ïðè 90 °Ñ.
Äåãîòü è ñìàçêà: ñ÷èñòèòå òîëñòûé ñëîé çàãðÿçíåíèÿ, ðàçìÿã÷èòå îñòàòîê ìàðãàðèíîì èëè ñëèâî÷íûì ìàñîì, îñòàâüòå íà âðåìÿ;
çàòåì ñíèìèòå ñêèïèäàðîì è ñðàçó æå ïðîñòèðàéòå âåùü.
Âîñê: ñ÷èñòèòå âîñê, ïîëîæèòå òêàíü ìåæäó äâóìÿ ëèñòàìè ðûõëîé áóìàãè è ïðîãëàäüòå ãîðÿ÷èì óòþãîì; ñðàçó æå îáðàáîòàéòå
âàòíûì òàìïîíîì, ñìî÷åííûì ñêèïèäàðîì èëè ìåòèëîâûì ñïèðòîì.
Æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà: óäàëèòå ñ ïîìîùüþ æèäêîñòüè äëÿ ñíÿòèÿ ëàêà, çàòåì ïðîòðèòå ÷èñòîé òêàíüþ.
Ïëåñåíü: õëîïêîâûå è ëüíÿíûå òêàíè çàìî÷èòå â ðàñòâîðå 1 ÷àñòè æèäêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà íà 5 ÷àñòåé âîäû è äîáàâüòå ñòîëîâóþ
ëîæêó óêñóñà. Òîò÷àñ ïðîñòèðàéòå. Çàãðÿçíåíèÿ èíûõ áåëûõ òêàíÿõ ñìî÷èòå â 10%-íîì ðàñòâîðå ïåðåêèñè âîäîðîäà è ïðîñòèðàéòå.
Ãóáíàÿ ïîìàäà: õëîïîê èëè øåðñòü îáðàáîòàéòå æèäêèì ìîþùèì ñðåäñòâîì è ïðîòðèòå; øåëê î÷èùàéòå ïÿòíîâûâîäèòåëåì.
Ëàê äëÿ íîãòåé: ïîëîæèòå òêàíü ìåæäó äâóìÿ ëèñòàìè ðûõëîé áóìàãè, ñìî÷èòå æèäêîñòüþ äëÿ ñíÿòèÿ ëàêà.
Ïÿòíà îò òðàâû: èñïîëüçóéòå òàìïîí, ñìî÷åííûé ýòèëîâûì ñïèðòîì.
Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 2
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Óïðàâëÿÿ ìàøèíîé — ãëàâíîå ñäåëàòü
ïðàâèëüíûé âûáîð. È ýòî î÷åíü ïðîñòî!
D
F
E
C
Ðóêîÿòêà âûáîðà ïðîãðàìì
Èñïîëüçóéòå ðóêîÿòêó äëÿ âûáîðà
îäíîé èç 15 ïðîãðàìì ñòèðêè,
ïîäõîäÿùóþ äëÿ òêàíè, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè
(ñì. òàáëèöó ïðîãðàìì íà
ñòðàíèöàõ 4).
Çàïîìíèòå: ðóêîÿòêó âûáîðà
ïðîãðàìì ñëåäóåò ïîâîðà÷èâàòü
ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå è ïðè
âûêëþ÷åííîé ñòèðàëüíîé
ìàøèíå.
Ðóêîÿòêà âûáîðà ïðîãðàìì
Ðóêîÿòêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
âûáîðà òåìïåðàòóðû ñòèðêè
ñîãëàñíî òàáëèöå ïðîãðàìì. Êðîìå
òîãî, ñ ïîìîùüþ ýòîé ðóêîÿòêè âû
ìîæåòå óñòàíîâèòü òåìïåðàòóðó
íèæå ðåêîìåíäîâàííîé èëè
âûïîëíèòü õîëîäíóþ ñòèðêó ( ).
Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ
ñðåäñòâ
Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ
èìååò òðè îòäåëåíèÿ:
1 - ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè
2 - ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ñòèðêè
3 - äîáàâêè
Êíîïêà îñòàíîâêè ñ âîäîé
Ìàøèíà ïðåðûâàåò öèêë ñòèðêè,
îñòàâëÿÿ áåëüå çàìî÷åííûì â âîäå
ïåðåä öèêëîì îòæèìà, ÷òî
ïðèìåíÿåòñÿ â ïðîãðàììàõ äëÿ
ñèíòåòèêèèøåðñòè.Ýòîñäåëàíîäëÿ
òîãî, ÷òîáû áåëüå íå ñìèíàëîñü, åñëè
Âû çàáóäåòå âûíóòü åãî ñðàçó ïîñëå
ñòèðêè è áåëüå ìîæåò ïðîëåæàòü â
áàðàáàíå íåñêîëüêî ÷àñîâ.
Èñïîëüçóéòå êíîïêó òîëüêî ïðè
ïðîãðàììàõ ñòèðêè ñèíòåòèêè è
øåðñòè.
ÂÀÆÍÎ: Ïåðåä òåì, êàê îòêðûòü
äâåðü ìàøèíû, ñëåéòå èç íåå âîäó,
óñòàíîâèâ ðóêîÿòêó À â ïîëîæåíèå
Ñëèâ ( ). Äëÿ òîãî, ÷òîáû
çàâåðøèòü ñòèðêó âñå-òàêè
îòæèìîì,ïðîñòîíàæìèòåêíîïêóD.
Êíîïêà èñêëþ÷åíèÿ îòæèìà
Èñïîëüçóéòå êíîïêó äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ îòæèìà èç ïðîãðàììû
ñòèðêè. Ðåêîìåíäóåì ïðèìåíÿòü
ýòó ôóíêöèþ äëÿ ñòèðêè èçäåëèé
èç ëåãêîñìèíàåìûõ è òðóäíî
ðàçãëàæèâàåìûõ òêàíåé.
Êíîïêà ýêñòðà-ýêîíîìèè
Óìåíüøàåò ïîòðåáëåíèå âîäû ïðè
ïîëîñêàíèè. Ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ýòó ôóíêöèþ ïðè
íåïîëíîé çàãðóçêå ìàøèíû,
ïðîïîðöèîíàëüíî óìåíüøàÿ
êîëè÷åñòâî ìîþùåãî ñðåäñòâà.
1
Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ
ñðåäñòâ íàõîäèòñÿ çäåñü.
3 Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
2
3
H
G
Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ /
âûêëþ÷åíèÿ
Íàæàòèå íà êíîïêó âêëþ÷àåò
ìàøèíó. Ïîâòîðíûì íàæàòèåì íà
ýòó æå êíîïêó ìàøèíà
âûêëþ÷àåòñÿ.
Èíäèêàòîð âêëþ÷åíèÿ /
âûêëþ÷åíèÿ
Ãîðèò ïðè âêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè
ìàøèíû.
Èíäèêàòîð áëîêèðîâêè
äâåðöû
Èíäèêàòîð ïîêàçûâàåò, ÷òî äâåðöà
ìàøèíû áëîêèðîâàíà. Ïîïûòêà ñ
ñèëîé îòêðûòü äâåðöó ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå ìàøèíû. Äîæäèòåñü,
êîãäàèíäèêàòîðNïîãàñíåò.Îáû÷íî
èíäèêàòîð ãàñíåò ÷åðåç 3 ìèíóòû
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòèðêè.
I
B
A
M
×òî ñòèðàåì ñåãîäíÿ?
Ïðîãðàììû íà âñå ñëó÷àè æèçíè
Òêàíè è ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ
Ïðîãðàììà
Òåðìîñòàò
ÌÑ/ïðåäâ. ñòèðêà
ÌÑ/îñí. Ñìÿã÷- Äëèòåëñòèðêà
èòåëü
úíîñòú
öèêëà
(ìèí)
Îïèñàíèå öèêëà ñòèðêè
Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëúå
(ïðîñòú²íè, ñêàòåðòè è ò.ä)
1
MAX
◆
◆
◆
150
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà â òåïëîé âîäå - ñòèðêà ïðè
90°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå - îòæèì
Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëúå
2
MAX
◆
◆
140
Ñòèðêà ïðè 90°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå îòæèì
Ñëàáî çàãðÿçíåííîå áåëîå è
ïðî÷íîîêðàøåííîå áåëúå
2
60°C
◆
◆
140
Ñòèðêà ïðè 60°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå îòæèì
Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëúå
2
40°C
◆
◆
140
Ñòèðêà ïðè 40°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå îòæèì
Ñëàáî çàãðÿçíåííîå áåëîå è
ïðî÷íîîêðàøåííîå áåëúå
3
60°C
◆
◆
115
Ñòèðêà ïðè 60°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå îòæèì
Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëúå
3
40°C
◆
◆
115
Ñòèðêà ïðè 40°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå îòæèì
Öâåòíîå áåëúå
4
40°C
◆
◆
95
Ñòèðêà ïðè 40°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå îòæèì
ÕËÎÏÎÊÈ ËÅÍ
Ïîëîñêàíèå
◆
Ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå - îòæèì
Ñìÿã÷åíèå
◆
Ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå - îòæèì
Îòæèì
Îòæèì
ÑÈÍÒÅÒÈÊÀ
Öâåòíàÿ ïðî÷íîîêðàøåííàÿ
5
60°C
◆
◆
85
Ñòèðêà ïðè 60°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì
Öâåòíàÿ ïðî÷íîîêðàøåííàÿ
5
50°C
◆
◆
85
Ñòèðêà ïðè 50°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì
Íîðìàëüíî çàãðÿçíåííàÿ
ïðî÷íîîêðàøåííàÿ
5
40°C
◆
◆
85
Ñòèðêà ïðè 40°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì
Íîðìàëüíî çàãðÿçíåííàÿ
ïðî÷íîîêðàøåííàÿ
6
50°C
◆
◆
75
Ñòèðêà ïðè 50°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì
Ëèíÿþùàÿ
7
40°C
◆
◆
65
Ñòèðêà ïðè 40°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì
Ïîëîñêàíèå
◆
Ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå - îòæèì
Ñìÿã÷åíèå
◆
Ïîëîñêàíèå ñî ñìÿã÷åíèåì - îòæèì
Îòæèì
Äåëèêàòíûé îòæèì
ÄÅËÈÊÀÒ. ÒÊÀÍÈ
Øåðñòú (âûäåðæèâàþùàÿ ìàùèííó
ñòèðêó)
8
40°C
◆
◆
55
Ñòèðêà ïðè 40°C - ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå îñòàíîâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì
Ïîëîñêàíèå
◆
Ïîëîñêàíèå - ñìÿã÷åíèå - îòæèì
Ñìÿã÷åíèå
◆
Ïîëîñêàíèå ñî ñìÿã÷åíèåì - îòæèì
Îòæèì
Äåëèêàòíûé îòæèì
Ñëèâ
Ñëèâ áåç îòæèìà
Äàííûå, ïðèâåäåííûå â òàáëèöå, ÿâëÿþòñÿ âñåãî ëèøü ñïðàâî÷íûìè è ìîãóò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ñòèðêè
(îáúåì ñòèðêè, òåìïåðàòóðà âîäû â âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìå, êîìíàòíàÿ òåìïåðàòóðà è äð.)
Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 4
Ñèìâîëèêà íà ýòèêåòêàõ
Ñèìâîëû íà ýòèêåòêàõ, ïðèêðåïëÿåìûõ ê îäåæäå, ýòî
ñâîåãî ðîäà èíñòðóêöèè, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò
âàì äîáèòüñÿ çàìå÷àòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïðè ñòèðêå
è äîëüøå ñîõðàíèò âàøó îäåæäó.
 ñòðàíàõ Åâðîïû ñèìâîëèêà íà ýòèêåòêàõ îäåæäû íåñåò î÷åíü âàæíóþ èíôîðìàöèþ. Âû äîëæíû íàó÷èòüñÿ ïîíèìàòü ýòè ñèìâîëû,
÷òîáû ïðàâèëüíî óõàæèâàòü çà îäåæäîé.
Âñå ñèìâîëû ðàçäåëÿþòñÿ íà
ïÿòü ãðóïï:
ñòèðêà
, îòáåëèâàíèå ,
ãëàæåíèå ,
õèì÷èñòêà è ñóøêà .
Ïîëåçíûå ñîâåòû
Ðóáàøêè âûâåðíèòå íàèçíàíêó — ýòî ïîçâîëèò äîáèòüñÿ ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ïðè ñòèðêå
è ðóáàøêè ïðîñëóæàò äîëüøå.
Îáÿçàòåëüíî âûíüòå âñå èç êàðìàíîâ.
Ïåðåä ñòèðêîé ñâåðüòåñü ñ ýòèêåòêàìè íà
îäåæäå.
Ïðè çàãðóçêå ìàøèíû ñìåøèâàéòå êðóïíûå
è ìåëêèå ïðåäìåòû îäåæäû.
Òåìïåðàòóðó íàäî âûáèðàòü
ïðàâèëüíî!
Èçó÷èòå ïðåäëàãàåìóþ òàáëèöó, ïîñòàðàéòåñü çàïîìíèòü
ñèìâîëüíûå îáîçíà÷åíèÿ. Ýòî ïîìîæåò âàì ëó÷øå óõàæèâàòü
çà ñâîåé îäåæäîé è èñïîëüçîâàòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó
Indesit Còèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ íàèáîëüøèì ýôôåêòîì.
Ñòèðêà
Íîðìàëüíàÿ
Îòáåëèâàíèå
Ãëàæåíèå
Õèì÷èñòêà
Âûñîêàÿ
òåìïåðàòóðà
Äåëèêàòíàÿ
cl
Ñòèðêà ïðè
95°C
Ñóøêà
Îòáåëèâàòü òîëüêî
â õîëîäíîé âîäå
Óìåðåííàÿ
òåìïåðàòóðà
A
Ãëàäèòü ïðè
max200°C
Õèì÷èñòêà ñ ëþáûì
ðàñòâîðèòåëåì
Ìàøèííàÿ
ñóøêà
P
Ñòèðêà ïðè
60°C
Íå îòáåëèâàòü
Ãëàäèòü ïðè
max150°C
Õèì÷èñòêà: òîëüêî
ïåðõëîðèä, áåíçèí,
ñïèðò, R111 è R113
Íåëüçÿ ñóøèòü â
ìàøèíå
F
Ñòèðêà ïðè
40°C
Ãëàäèòü ïðè
max110°C
Õèì÷èñòêà: áåíçèí,
ñïèðò è R113
Ñóøèòü
ðàñïðàâëåííûì
Ñòèðêà ïðè
30°C
Íå ãëàäèòü
Íå ïîäâåðãàòü
õèì÷èñòêå
Ñóøèòü íà
âåðåâêå
Ðó÷íàÿ
ñòèðêà
Íå ñòèðàòü
5 Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
Ñóøèòü íà
ïëå÷èêàõ
M
Òèïè÷íûå îøèáêè è êàê èõ èçáåæàòü
Íå ñòèðàéòå â ìàøèíå.
- âåòõèå, íåïðî÷íûå è “íåæíûå” âåùè. Åñëè âñå-òàêè
òðåáóåòñÿ ïîñòèðàòü ýòè âåùè
â ìàøèíå, ïîìåñòèòå èõ â
ëüíÿíîé ìåøî÷åê;
- ãëóáîêî îêðàøåííûå âåùè
âìåñòå ñ áåëûìè âåùàìè.
Íå
ïðåâûøàéòå
ðåêîìåíäîâàííûå íîðìû
çàãðóçêè.
Åñëè âû õîòèòå äîáèòüñÿ
íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè, íå ïåðåãðóæàéòå ìàøèíó.
Íîðìû çàãðóçêè ñóõîãî
áåëüÿ ïðèâåäåíû íèæå:
Ïðî÷íûå òêàíè:
5 êã (ìàêñèìóì)
Ñèíòåòè÷åñêèå òêàíè:
2,5 êã (ìàêñèìóì)
Äåëèêàòíûå òêàíè:
2 êã (ìàêñèìóì)
Øåðñòü:
1 êã (ìàêñèìóì)
1
1
1
1
1
×òî è ñêîëüêî âåñèò?
ïðîñòûíÿ: 400-500 ã
íàâîëî÷êà: 150-200 ã
ñêàòåðòü: 400-500 ã
õàëàò: 900-1200 ã
ïîëîòåíöå: 150-200 ã
Òåííèñêè è áóìàæíûå
ñâèòåðà, îêðàøåííûå èëè ñ
íàäïèñÿìè, ïðè ñòèðêå ëó÷øå
âûâîðà÷èâàòü íàèçíàíêó.
Ãëàäèòü òîëüêî ñ âíóòðåííåé
ñòîðîíû.
Êîìáèíåçîíû.
Ìîäíûå êîìáèíåçîíû èìåþò
ìíîæåñòâî
øíóðêîâ,
ðåìåøêîâ è çàìêîâ, êîòîðûå
ìîãóò ïîâðåäèòü áàðàáàí
ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Ìåëêèå
äåòàëè îäåæäû âî âðåìÿ
ñòèðêè
ðåêîìåíäóåòñÿ
ïîìåñòèòü â îòäåëüíûé ìåøî÷åê èëè ïîëîæèòü âî âíóòðåííèé êàðìàí.
Îòïóñê: âûêëþ÷èòå
ýëåêòðîïðèáîðû.
Åñëè âû íå ñîáèðàåòåñü
ïîëüçîâàòüñÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíîé äîñòàòî÷íî äîëãîå
âðåìÿ (íàïðèìåð, âî âðåìÿ
îòïóñêà), òî âûêëþ÷èòå åå èç
ýëåêòðîñåòè, ïåðåêðîéòå êðàí
ïîäà÷è âîäû è îñòàâüòå
äâåðöó ñëåãêà ïðèîòêðûòîé,
÷òîáû âíóòðè ìàøèíû íå
ñêàïëèâàëñÿ íåïðèÿòíûé
çàïàõ.
Øåðñòü
Äëÿ
äîñòèæåíèÿ
íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ
ðåêîìåíäóåì íå çàãðóæàòü
áîëåå 1 êã áåëüÿ è
èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå
ïîðîøêè äëÿ ñòèðêè
øåðñòÿíûõ èçäåëèé.
Ñòèðàòü ìîæíî ïðàêòè÷åñêè âñå
Çàíàâåñêè è øòîðû.
Çàíàâåñêè è øòîðû îáû÷íî
ñèëüíî ìíóòñÿ. ×òîáû ýòîãî
èçáåæàòü, ñëîæèòå èõ àêêóðàòíî è ïîëîæèòå â íàâîëî÷êó. Ñòèðàéòå îòäåëüíî,
óáåäèâøèñü, ÷òî âåñ íå ïðåâûøàåò ïîëîâèíû ðåêîìåíäóåìîé íîðìû çàãðóçêè.
Ñòåãàíûå îäåÿëà è âåòðîíåïðîíèöàåìûå êóðòêè.
 ìàøèíå ìîæíî ñòèðàòü
ïóõîâûå îäåÿëà è êóðòêè, ïðè
ýòîì íå ñëåäóåò çàãðóæàòü
áîëåå 2-3 êã èçäåëèé ñðàçó.
Ïîëîñêàíèå âûïîëíèòå 1-2
ðàçà, îòæèì ïðîèçâîäèòå íà
ïîíèæåííîé ñêîðîñòè.
Ïàðóñèíîâûå òóôëè.
Ïàðóñèíîâûå òóôëè ïðåäâàðèòåëüíî î÷èñòèòå îò ãðÿçè è
ñòèðàéòå ñ ïðî÷íûìè òêàíÿìè
èëè
äæèíñàìè,
åñëè
ïîçâîëÿåò öâåò. Íå ñòèðàéòå
ñ áåëûìè âåùàìè.
Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 6
Äëÿ êà÷åñòâà ñòèðêè ýòî âàæíî
Ñåêðåòû ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ
Ïåðâûé ñåêðåò ñàìûé ïðîñòîé — ðàñïðåäåëèòåëü
îòêðûâàåòñÿ íàðóæó.
Ðåêîìåíäóåìàÿ äîçèðîâêà
ìîþùèõ ñðåäñòâ è äîáàâîê
îáû÷íî óêàçûâàåòñÿ èçãîòîâèòåëåì íà óïàêîâêå ïðîäóêöèè. Ïðè çàïîëíåíèè ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ
ñëåäóåò ó÷èòûâàòü îáúåì ïðåäñòîÿùåé ñòèðêè, æåñòêîñòü
âîäû è ñòåïåíü çàãðÿçíåííîñòè
áåëüÿ.  äàëüíåéøåì, ïðèîáðåòÿ íåêîòîðûé îïûò, Âû ñìîæåòå ñàìè îïðåäåëÿòü, êàêîå êîëè÷åñòâî ìîþùèõ ñðåäñòâ è
äîáàâîê òðåáóåòñÿ â òîì èëè
èíîì ñëó÷àå. Ýòî óæå áóäåò âàø
ñîáñòâåííûé ñåêðåò.
Íå ïåðåïîëíÿéòå îïîëàñêèâàòåëÿìè îòäåëåíèå 3 âûøå
ðåøåòêè.
Äåéñòâóÿ ïî ïðîãðàììå, ìàøèíà ñàìà ïîäàåò äîáàâêè
ìîþùèõ ñðåäñòâ â âîäó.
Æèäêîå ìîþùåå ñðåäñòâî çàëèâàåòñÿ â îòäåëåíèå 2 çà íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïóñêîì
ìàøèíû.
Ïîìíèòå, ÷òî æèäêèå ìîþùèå
ñðåäñòâà ïðèãîäíû äëÿ ñòèðêè
ïðè òåìïåðàòóðå äî 60°Ñ è äëÿ
ïðîãðàìì, íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïðåäâàðèòåëüíóþ ñòèðêó.
Ñóùåñòâóþò ïîðîøêè è æèäêèå
ìîþùèå ñðåäñòâà â ñïåöèàëüíûõ êîíòåéíåðàõ, êîòîðûå
çàêëàäûâàþòñÿ ïðÿìî â áàðàáàí.
Äåéñòâóéòå
ñîãëàñíî
èíñòðóêöèè íà óïàêîâêå ýòèõ
ñðåäñòâ.
Íå ïîëüçóéòåñü ñðåäñòâàìè,
ïðåäíàçíà÷åííûìè òîëüêî äëÿ
ðó÷íîé ñòèðêè, ïîñêîëüêó
îáèëüíîå ïåíîîáðàçîâàíèå ìîæåò âûâåñòè èç ñòðîÿ ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.
 ñêîðîì âðåìåíè îæèäàåòñÿ
ïîÿâëåíèå ìîþùèõ ñðåäñòâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ è äëÿ ðó÷íîé,
è äëÿ ìàøèííîé ñòèðêè.
 çàêëþ÷åíèå åùå îäèí ñåêðåò:
ïðè ñòèðêå â õîëîäíîé âîäå
óìåíüøàéòå
êîëè÷åñòâî
ìîþùåãî ñðåäñòâà, òàê êàê â
õîëîäíîé âîäå îíî ðàñòâîðÿåòñÿ ëó÷øå, ÷åì â òåïëîé.
Îòäåëåíèå 1:
ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ
ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè
(ïîðîøîê)
1
2
3
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìûòü ðàñïðåäåëèòåëü
ìîþùèõ ñðåäñòâ, ïîòÿíèòå åãî íà ñåáÿ, êàê
óêàçàíî íà ðèñóíêå. Çàòåì îñòàâüòå åãî ïîä
ñòðóåé âîäû íà íåñêîëüêî ìèíóò.
Êàê ñíèçèòü ðàñõîäû
Ýêîíîìíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ
áûòîâûõ ïðèáîðîâ íå íàíîñèò
óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå.
ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ÇÀÃÐÓÇÊÀ
Ñòàðàéòåñü ìàêñèìàëüíî çàãðóæàòü ìàøèíó, ýòèì âû ñýêîíîìèòå ýëåêòðîýíåðãèþ, âîäó,
ìîþùèå ñðåäñòâà è âðåìÿ. Íàïðèìåð, ïðè ïîëíîé çàãðóçêå ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè áóäåò
íà 50% ìåíüøå, ÷åì ïðè çàãðóçêå íàïîëîâèíó.
ÍÓÆÍÀ ËÈ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÑÒÈÐÊÀ?
Ïðîãðàììû ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè íóæíû òîëüêî äëÿ ñèëüíî çàãðÿçíåííîãî áåëüÿ!
Îòêàç îò ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè ñáåðåæåò ìîþùèå ñðåäñòâà, âîäó è çàòðàòû ýëåêòðîýíåðãèè íà 5-15%, íå ãîâîðÿ óæå î âàøåì ëè÷íîì âðåìåíè.
ÒÀÊ ËÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÃÎÐß×Àß ÂÎÄÀ?
Ïåðåä ñòèðêîé çàìî÷èòå áåëüå, îáðàáîòàéòå ïÿòíà ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè, è âàì íå
ïîòðåáóåòñÿ ñëèøêîì ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ñòèðêà ïðè 60 °Ñ ñïîñîáíà ñýêîíîìèòü äî 50% ýëåêòðîýíåðãèè.
ÏÅÐÅÄ ÂÛÁÎÐÎÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÓØÊÈ ...
Ïîñëå îòæèìà áåëüÿ íà âûñîêèõ îáîðîòàõ ñóøêà áåëüÿ ïîéäåò áûñòðåå.
7 Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
Îòäåëåíèå 2:
ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ñòèðêè
(ïîðîøîê èëè æèäêîå)
Îòäåëåíèå 3:
Äîáàâêè (ñìÿã÷èòåëè,
àðîìàòèçàòîðû è ïð.)
M
Íåèñïðàâíîñòè è èõ óñòðàíåíèå
Ðàçáåðèòåñü ñ ïðîáëåìîé ñàìè...
Âîçìîæíî âàì ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ êàêîé-ëèáî íåèñïðàâíîñòüþ, íî íå òîðîïèòåñü âûçûâàòü
ìàñòåðà. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ âû ñàìè ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîüáëåìû
Ìàøèíà íå âêëþ÷àåòñÿ.
n Âñòàâëåíà ëè âèëêà â ðîçåòêó? Âû ìîãëè âûêëþ÷èòü ìàøèíó íà âðåìÿ
÷èñòêè.
n Íå îòêëþ÷åíî ëè ýëåêòðè÷åñòâî? Èç-çà ïåðåãðóçêè
ìîã ñðàáîòàòü àâòîìàò
ýëåêòðîñåòè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â âàøåì ðàéîíå
ïðîèçîøëà êàêàÿ-òî àâàðèÿ.
n Çàêðûòà ëè äâåðöà
ìàøèíû? Ñòèðàëüíàÿ
ìàøèíà íå ìîæåò áûòü
âêëþ÷åíà, åñëè äâåðöà
îòêðûòà. Ýòî ñäåëàíî èç
ñîîáðàæåíèé áåçîïàñíîñòè.
n Íàæàòà ëè êíîïêà âêëþ-
÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ?
Åñëè êíîïêà íàæàòà, íî ìàøèíà âñå æå íå âêëþ÷àåòñÿ, òî, çíà÷èò, áûë çàäàí
ïðîãðàììíûé ïóñê (ïî òàéìåðó).
n Ïðàâèëüíî ëè óñòàíîâëåíà ðó÷êà ïðîãðàììíîãî ïóñêà? Ïðîâåðüòå (íà
òåõ ìàøèíàõ, ãäå òàêàÿ
ðó÷êà åñòü).
n Îòêðûò ëè êðàí ïîäà÷è
âîäû? Ìàøèíà, íå çàïîëíåííàÿ âîäîé, íå ìîæåò
âêëþ÷èòüñÿ. Ýòî ñäåëàíî
èç ñîîáðàæåíèé áåçîïàñíîñòè.
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÎ
Çàêðûâàéòå êðàí ïîñëå
êàæäîé ñòèðêè.
Îãðàíè÷üòå
èñïîëüçîâàíèå
ãèäðàâëè÷åñêîé
ñèñòåìû ìàøèíû,
êîãäà íèêîãî íåò äîìà
– ýòèì âû óìåíüøèòå
îïàñíîñòü ïðîòå÷êè.
Îñòàâëÿéòå äâåðöó â
ïðèîòêðûòîì
ïîëîæåíèè, ÷òîáû â
ìàøèíå íå
ñêàïëèâàëñÿ
íåïðèÿòíûé çàïàõ.
Âíåøíèå ïàíåëè
ìàøèíû ïðîòèðàéòå
ñ áîëüøîé
îñòîðîæíîñòüþ. Êîðïóñ
ìàøèíû è ðåçèíîâûå
äåòàëè ïðîòèðàéòå
÷èñòîé òêàíüþ,
ñìî÷åííîé â òåïëîé
âîäå ñ ìûëîì.
Ïðè ÷èñòêå îñòàâüòå
ñòèðàëüíóþ ìàøèíó
ïîäêëþ÷åííîé
ê ñåòè.
Âî âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ
ìàøèíà âñåãäà äîëæíà
áûòü îòêëþ÷åíà îò ñåòè.
Èñïîëüçóéòå ðàñòâîðèòåëè
è àêòèâíûå àáðàçèâû.
Íèêîãäà íå ïðèìåíÿéòå
ðàñòâîðèòåëè èëè àáðàçèâû äëÿ ÷èñòêè âíåøíèõ
è ðåçèíîâûõ ÷àñòåé
ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
Íå çàáîòüòåñü
î ðàñïðåäåëèòåëå
ìîþùèõ ñðåäñòâ.
Ñúåìíûé ðàñïðåäåëèòåëü
ìîæíî ëåãêî ïðîìûòü ïîä
ïðîòî÷íîé âîäîé.
Óåçæàÿ íàäîëãî,
íå âñïîìíèòå î ìàøèíå.
Ïåðåä îòúåçäîì âñåãäà
ïðîâåðÿéòå, ÷òî ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà îòêëþ÷åíà è
çàêðûò êðàí ïîäà÷è âîäû.
Ãäå æå âîäà â ìàøèíå?
Ïðîñòî: ñ íîâîé òåõíîëîãèåé Indesit âû çàòðàòèòå âîäû äâà
ðàçà ìåíüøå, à ýôôåêò îò ñòèðêè áóäåò â äâà ðàçà âûøå!
Âîò ïî÷åìó âû íå ìîæåòå âèäåòü âîäó ÷åðåç äâåðöó:
åå î÷åíü ìàëî. Ýòî çàáîòà îá îêðóæàþùåé ñðåäå áåç îòêàçà
îò ìàêñèìàëüíîé ÷èñòîòû.
È âäîáàâîê êî âñåìó, âû ýêîíîìèòå ýëåêòðè÷åñòâî.
Ìàøèíà íå çàëèâàåò âîäó.
n Ïðàâèëüíî ëè ïîäñîå-
äèíåí øëàíã?
n Íå ïåðåêðûòà ëè ïîäà÷à
âîäû â äîìå? Âîçìîæíî,
â âàøåì äîìå èëè ïîáëèçîñòè âåäåòñÿ ðåìîíò è âîäîñíàáæåíèå âðåìåííî
îòêëþ÷åíî.
n Äîñòàòî÷íî ëè äàâëåíèå
â âîäîïðîâîäå? Âîçìîæíî, íåèñïðàâåí àâòîêëàâ.
n Íå çàñîðåí ëè ôèëüòð?
Ôèëüòð íà çàëèâíîì øëàíãå ìîæåò áûòü çàáèò èçâåñòêîâûìè ÷àñòèöàìè èëè
ìóñîðîì, îñòàâøèìñÿ ïîñëå ðåìîíòà âîäîïðîâîäà.
n Íå ïåðåæàò ëè øëàíã
ïîäà÷è âîäû? Ïðîñëåäèòå, êàê ïðîëîæåí øëàíã,
íåò ëè èçãèáîâ è
ïåðåëîìîâ.
Ìàøèíà çàëèâàåò è ñëèâàåò âîäó îäíîâðåìåííî.
n Íå ñëèøêîì ëè íèçêî
ðàñïîëîæåí ñëèâíîé
øëàíã? Êîíåö øëàíãà
äîëæåí íàõîäèòñÿ íà âûñîòå 60-100 ñì.
n Íå îêàçàëñÿ ëè êîíåö
øëàíãà â âîäå?
n Èìååòñÿ ëè îòâîäíàÿ
òðóáêà â ñëèâíîé ñèñòåìå?
n Åñëè ïîïûòêè óñòðàíèòü
íåèñïðàâíîñòü íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì, âûêëþ÷èòå
ìàøèíó, ïåðåêðîéòå âîäó è
îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé
öåíòð çà ïîìîùüþ.
n Íà âåðõíèõ ýòàæàõ çäàíèé
ìîæåò ñêàçàòüñÿ òàê íàçûâàåìûé
“ñèôîííûé
ýôôåêò”. Äëÿ åãî óñòðàíåíèÿ óñòàíàâëèâàþò ñïåöèàëüíûé àíòèñèôîí.
Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 8
n Íå ïåðåæàò ëè ñëèâíîé
Ïðîáëåìû ïðè ñëèâå
âîäû è îòæèìå.
n Ïðåäïîëàãàåò ëè âûáðàííàÿ ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêèé ñëèâ?  íåêîòîðûõ
ïðîãðàììà ñëèâ âûïîëíÿåòñÿ âðó÷íóþ.
n Âêëþ÷åí ëè ðåæèì îñòàíîâêè ñ âîäîé â ìàøèíå?
Ýòà ôóíêöèÿ ïðåäïîëàãàåò ðó÷íîé ñëèâ âîäû èç
ìàøèíû.
n Íå çàñîðåí ëè ñëèâíîé íàñîñ? Äëÿ ïðîâåðêè çàêðîéòå êðàí, âûêëþ÷èòå
ìàøèíó èç ñåòè, äàëåå –
ñì. èíñòðóêöèè íà ñ. 11. Ïðè
íåîáõîäèìîñòè âûçîâèòå
ñïåöèàëèñòà ñåðâèñíîãî
öåíòðà.
Íå ïîëüçóéòåñü
óñëóãàìè ëèö, íå
óïîëíîìî÷åííûõ
Ïðîèçâîäèòåëåì.
Ïðè ðåìîíòå
òðåáóéòå
èñïîëüçîâàíèÿ
îðèãèíàëüíûõ
çàïàñíûõ ÷àñòåé.
øëàíã? Ïðîñëåäèòå, êàê
ïðîëîæåí øëàíã, íåò ëè
èçãèáîâ è ïåðåëîìîâ.
n Íåò ëè çàñîðîâ â êàíàëèçàöèè? Â êàêîì ñîñòÿíèè
óäëèíèòåëü ñëèâíîãî
øëàíãà? Íåñòàíäàðòíûé
óäëèíèòåëü ìîæåò çàäåðæèâàòü âîäó.
Ñèëüíàÿ âèáðàöèÿ ïðè
îòæèìå.
n Ñíÿòû ëè òðàíñïîðòèðîâî÷íûå îãðàíè÷èòåëè?
Ñì. èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå ìàøèíû íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå.
n Õîðîøî ëè âûðîâíåíà
ìàøèíà? Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå ãîðèçîíòàëüíîñòü
óñòàíîâêè ìàøèíû. Îòðåãóëèðóéòå ïîëîæåíèå
íîæåê ìàøèíû.
n Äîñòàòî÷åí ëè çàçîð
ìåæäó ìàøèíîé, ñòåíîé
è îêðóæàþùèìè ïðåäìåòàìè? Åñëè ýòî íå
âñòðàèâàåìàÿ ìîäåëü, òî
åé
íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü íåêîòîðîå
ïðîñòðàíñòâî (íåñêîëüêî
ñàíòèìåòðîâ) äëÿ ïåðåìåùåíèé âî âðåìÿ îòæèìà.
Ïðîòå÷êè.
n Ïëîòíî ëè çàòÿíóòî ìåòàëëè÷åñêîå êîëüöî íà
êîíöå çàëèâíîãî øëàíãà?
Çàêðîéòå êðàí, âûêëþ÷èòå ìàøèíó èç ñåòè, ïîäòÿíèòå êîëüöî ðóêàìè áåç
îñîáûç óñèëèé.
n Íåò ëè çàñîðà â ðàñïðåäåëèòåëå
ìîþùèõ
ñðåäñòâ? Èçâëåêèòå ðàñïðåäåëèòåëü è ïðîìîéòå
åãî â ïðîòî÷íîé âîäå.
n Íàäåæíî ëè çàêðåïëåí
ñëèâíîé øëàíã? Çàêðîéòå êðàí, âûêëþ÷èòå ìàøèíó èç ñåòè, ïîäòÿíèòå
ñîåäèíåíèå.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
ìîäåëü
W 642 TX
ðàìåðû
øèðèíà 59,5 ñì
âûñîòà 85 ñì
ãëóáèíà 53,5 ñì
çàãðóçêà
îò 1 äî 5 êã
ýëåêòðè÷åñêèå
ïàðàìåòðû
íàïðÿæåíèå 220/230, ÷àñòîòà 50 Ãö
max ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 2300 Âò
ãèäðàâëè÷åñêèå
ïàðàìåòðû
max äàâëåíèå 1 MÏa (10 áað)
min äàâëåíèå 0,05 MÏa (0,5 áað)
îáúåì áàðàáàíà 42 ë
ñêîðîñòü
îëòæèìà
äî 600 îá/ìèí
Ñîîòâåòñòâèå
ïðîãðàìì
óïðàâëåíèÿ
íîðìàì IEC 456
Ïðîãðàììà ñòèðêè X/á òêàíè:
Ðóêîÿòêà A íà ïðîãðàììå 2;
Ðóêîÿòêà B íà 60°C.
Èçáûòî÷íîå
ïåíîîáðàçîâàíèå.
n Ïîäõîäèò ëè ìîþùåå
ñðåäñòâî äëÿ äàííîé ìàøèíû? Ïðîâåðüòå, åñòü
óïàêîâêå íàäïèñü: “Äëÿ
ìàøèííîé ñòèðêè” èëè
“Äëÿ ðó÷íîé è ìàøèííîé
ñòèðêè”.
n Ïðàâèëüíî ëè âû äîçèðóåòå ìîþùåå ñðåäñòâî? Ïåðåäîçèðîâêà ìîþùåãî íå
òîëüêî óõóäøàåò êà÷åñòâî ñòèðêè, íî è ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïîëîìêå
ìàøèíû.
Åñëè ïîñëå ïðîâåðêè ìàøèíà ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü íå äîëæíûì îáðàçîì, ñâÿæèòåñü ñ ñåðâèñíûì
öåíòðîì, îáñëóæèâàþùèì
ïðîäóêöèþ ìàðêè Ariston, è íå çàáóäüòå ñîîáùèòü ñëåäóþùóþ
èíôîðìàöèþ:
– õàðàêòåð íåèñïðàâíîñòè;
– ìîäåëü ñòèðàëüíîé
ìàøèíû (Mod. ...);
– çàâîäñêîé íîìåð (S/N...).
Ýòè äàííûå óêàçàíû â òàáëè÷êå íà
çàäíåé ñòåíêå âàøåé ñòèðàëüíîé
ìàøèíû.
Ìàøèíà ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì äèðåêòèâàì:
-73/23 ÅÅÑ îò 19.02.73 (íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ) è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè
-89/336 ÅÅÑ îò 03.05.89 (ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè) è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè
9 Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
M
Ðàñïàêîâêà è óñòàíîâêà
Ðàñïàêîâêà è óñòàíîâêà
Ïîçàáîòüòåñü î ïðàâèëüíîé óñòàíîâêå ñòèðàëüíîé
ìàøèíû, è ó âàñ íå áóäåò ìíîãèõ ïðîáëåì.
Ðàñïàêóéòå ìàøèíó. Óáåäèòåñü â
îòñóòñòâèè âíåøíèõ ïîâðåæäåíèé.
Åñëèóâàñâîçíèêëèêàêèå-òîñîìíåíèÿ,íåâêëþ÷àéòåìàøèíó—íåìåäëåííîñâÿæèòåñüñêâàëèôèöèðîâàííûìóïîëíîìî÷åííûìñïåöèàëèñòîì.
Íàâðåìÿòðàíñïîðòèðîâêèïîäâèæíûåóçëûìàøèíûêðåïÿòñÿ÷åòûðüìÿâèíòàìè÷åðåççàäíþþñòåíêó.
Òðàíñïîðòèðîâî÷íûå âèíòû äîëæíû áûòü óäàëåíû äî òîãî, êàê âû
íà÷íåòåïîëüçîâàòüñÿìàøèíîé.Îáðàçîâàâøèåñÿ îòâåðñòèÿ çàêðîéòå
ïëàñòèêîâûìè çàãëóøêàìè (âõîäÿò
â êîìïëåêò ïîñòàâêè ìàøèíû).
Âíèìàíèå! Çàêóïîðèòå ïðîáêîé
(âõîäÿùåé â êîìïëåêò) 3
îòâåðñòèÿ, â êîòîðûõ áûëà
ðàçìåùåíà âèëêà è êîòîðûå
ðàñïîëîæåíû íà çàäíåé ÷àñòè
ñòèðàëüíîé ìàøèíû, ñíèçó.
Âûðàâíèâàíèå
Ïðàâèëüíîå âûðàâíèâàíèå î÷åíü
âàæíî äëÿ ðàáîòû ìàøèíû. Ïîñëå
óñòàíîâêè ìàøèíû íà ìåñòî, îòðåãóëèðóéòå åå óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå ïóòåì âðàùåíèÿ ïåðåäíèõ
íîæåê. Ïðîâåðüòå ïî óðîâíþ ãîðèçîíòàëüíîñòü âåðõíåé êðûøêè
êîðïóñà. Îòêëîíåíèå îò ãîðèçîíòàëè íå äîëæíî áûòü áîëåå 2°. Åñëè
ìàøèíà óñòàíîâëåíà íà êîâðîâîì
ïîêðûòèè, ïðîâåðüòå, íå ïåðåêðûòû
ëè âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ â
äíèùå ìàøèíû.
Ðåãóëèðóåìûå ïåðåäíèå íîæêè.
Ñîõðàíÿéòå áëîêèðóþùèå
âèíòû è âòóëêè, êîòîðûå
ìîãóò îïÿòü ïîíàäîáèòüñÿ
ïðè òðàíñïîðòèðîâêå
ìàøèíû.
Ïîäêëþ÷åíèå
ê âîäîïðîâîäíîé ñåòè
Äàâëåíèå âîäû â âîäîïðîâîäå
äîëæíî íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ,
óêàçàííûõ â èíôîðìàöèîííîé
òàáëè÷êå íà çàäíåé ïàíåëè
ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Íàâåðíèòå çàëèâíîé øëàíã íà âûâîä âîäîïðîâîäà, èìåþùèé íàðóæíóþ ðåçüáó
3/4 äþéìà, è ïðîâåðüòå íàäåæíîñòü
ñîåäèíåíèÿ. Ñîåäèíåíèå óïëîòíÿåòñÿ ðåçèíîâîé ïðîêëàäêîé,
ñîâìåùåííîé ñ ôèëüòðîì.
çàôèêñèðóéòåñëèâíîéøëàíãíàçàäíåé ñòåíêå êîðïóñà ìàøèíû ñ ïîìîùüþ çàæèìà.
A
Ôèëüòð íà ðåçèíîâîì øëàíãå.
Åñëè ìàøèíà ïîäêëþ÷àåòñÿ
ê íîâîìó âîäîïðîâîäó èëè ê
âîäîïðîâîäó, êîòîðûé äîëãî íå èñïîëüçîâàëñÿ, òî ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì øëàíãà
îòêðîéòå êðàí è ñëåéòå ãðÿçíóþ âîäó. Ýòî ïðåäîõðàíèò
ìàøèíó îò ïîâðåæäåíèé.
Ïðèñîåäèíèòå çàãíóòûé êîíåö øëàíãà ê âîäîïðèåìíèêó ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
Âîäîïðèåìíèê íàâåðõó, ñïðàâà.
Ïîäêëþ÷åíèå ñëèâíîãî
øëàíãà
Íà çàäíåé ñòåíêå ìàøèíû èìåþòñÿ
äâà êðþêà, ïðàâûé è ëåâûé,
êîòîðûìè êðåïèòñÿ ñëèâíîé
øëàíã.
Ïðèñîåäèíèòå ñëèâíîé øëàíã ê
òðóáîïðîâîäó êàíàëèçàöèîííîé
ñèñòåìû èëè ïîâåñüòå åãî êîíåö íà
êðàé ðàêîâèíû èëè âàííû. Øëàíã
íå äîëæåí ïåðåãèáàòüñÿ. Âåðõíÿÿ
òî÷êà ñëèâíîãî øëàíãà äîëæíà
ðàñïîëàãàòüñÿ íà âûñîòå 60-100 ñì.
Åñëè íåîáõîäèìî çàêðåïèòü êîíåö
øëàíãà íà âûñîòå íèæå 60 ñì, òî
Êðþê, èñïîëüçóåìûé äëÿ êðåïëåíèÿ
øëàíãà íà âûñîòå íèæå 60 ñì.
Åñëè øëàíã âñòàâëÿåòñÿ â ñëèâ
ðàêîâèíû èëè âàííîé, èñïîëüçóéòå
ïëàñòèêîâóþ íàïðàâëÿþùóþ, êîòîðàÿ áóäåò äåðæàòü êîíåö øëàíãà
ñòðîãî âíèç è ïðåäîòâðàòèò ðàçáðûçãèâàíèå âîäû.
Ýëåêòðè÷åñêèå
ñîåäèíåíèÿ
Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ìàøèíû â ñåòü
óáåäèòåñü, ÷òî:
1) Ðîçåòêà è ïðîâîäêà ñîîòâåòñòâóþò ìàêñèìàëüíîé íàãðóçêå,
óêàçàííîé â òàáëè÷êå íà çàäíåé
ñòåíêå ìàøèíû, à òàêæå îòâå÷àþò
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ ñòàíäàðòîâ.
2) Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ íàõîäèòñÿ
â ïðåäåëàõ, óêàçàííûõ â òàáëè÷êå
íà çàäíåé ñòåíêå ìàøèíû.
3) Ðîçåòêà è âèëêà äîëæíû áûòü
îäíîãî òèïà.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå
çàìåíèòå ðîçåòêó èëè âèëêó, íî íè
â êîåì ñëó÷àå íå ïîëüçóéòåñü ïåðåõîäíèêàìè.
4) Âñå ýëåêòðè÷åñêèå äîìàøíèå
ïðèáîðû èìåþò íàäåæíîå
çàçåìëåíèå.âûçâàííûé íåñîáëþäåíèåì óêàçàííûõ íîðì óñòàíîâêè.
Ïëàñòèêîâàÿ íàïðàâëÿþùàÿ è
êðåïëåíèå øëàíãà â ñëèâå âàííîé
(ðàêîâèíû).
Êîíåö øëàíãà íè ïðè êàêèõ
óñëîâèÿõ íå äîëæåí íàõîäèòüñÿ â
âîäå.
Äîïóñêàåòñÿ íàðàùèâàíèå
ñëèâíîãî øëàíãà äðóãèì øëàíãîì
ñ òàêèì æå äèàìåòðîì è äëèíîé äî
150 ñì.
Åñëè ñëèâíîé øëàíã âñòðîåí â êàíàëèçàöèþ, íà âåðõíèõ ýòàæàõ
ìîæåò ñîçäàòüñÿ “ñèôîííûé ýôôåêò” — ìàøèíà îäíîâðåìåííî
ñëèâàåò è çàëèâàåò âîäó. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíîãî ýôôåêòà
íà ñëèâíîì øëàíãå óñòàíàâëèâàåòñÿ àíòèñèôîí (ïðîäàåòñÿ â õîçÿéñòâåííûõ ìàãàçèíàõ).
Âíèìàíèå!
Ôèðìà ñíèìàåò ñ ñåáÿ âñÿêóþ
îòâåòñòâåííîñòü, â ñëó÷àå
íåñîáëþäåíèÿ ýòèõ ïðàâèë.
Öåëëîôàíîâûå ïàêåòû,
ïåíîïëàñòû, ãâîçäû è äðóãèå
êîìïîíåíòû óïàêîâêè íå
ïîäõîäÿò äëÿ äåòñêèõ èãð,
ïîñêîëüêó ÿâëÿþòñÿ
ïîòåíöèàëüíûì èñòî÷íèêîì
îïàñíîñòè.
.
Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 10
Óõîä è îáñëóæèâàíèå — ýòî ïðîñòî
Ïðè õîðîøåì îáðàùåíèè Còèðàëüíàÿ ìàøèíà —
ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà — íàäåæíûé ñïóòíèê è
âàø äðóã íà äîëãèå ãîäû Âàøà
ïîìîùíèê â äîìå. Âàæíî òîëüêî ñëåäèòü, ÷òîáû
ìàøèíà âñåãäà áûëà â íàäëåæàùåé ôîðìå.
Âàøà ìàøèíà ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîé
ðàáîòû â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò.
Îò âàñ òðåáóåòñÿ ñîâñåì íå
ìíîãîå, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü
èñïðàâíîå
ñîñòîÿíèå
ìàøèíû. Âî-ïåðâûõ, ïîñëå
êàæäîé ñòèðêè îáÿçàòåëüíî
çàêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé
êðàí, òàê êàê ïîñòîÿííûé
íàïîð âîäû ìîæåò ïðèâåñòè
ê êîðîáëåíèþ íåêîòîðûõ
äåòàëåé ìàøèíû. Êðîìå
òîãî, ýòèì âû ñíèçèòå ðèñê
ïîÿâëåíèÿ ïðîòå÷åê.
Åñëè âîäà â âàøåé ìåñòíîñòè ñëèøêîì æåñòêàÿ,
ïîëüçóéòåñü ñðåäñòâàìè,
óäàëÿþùèìè
èçâåñòü.
(Æåñòêàÿ âîäà îáû÷íî îñòàâëÿåò áåëåñûå ñëåäû íà
êðàíàõ è ñëèâíûõ îòâåðñòèÿõ. Îáðàòèòåñü â æèëèùíîýêñïëóàòàöèîííóþ êîíòîðó, åñëè õîòèòå ïîëó÷èòü
áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êà÷åñòâå âîäû â âàøåé ìåñòíîñòè.)
Ïåðåä ñòèðêîé îäåæäû óäàëèòå èç êàðìàíîâ âñå ìåëêèå, òâåðäûå è îñòðûå ïðåäìåòû.
Êîðïóñ ìàøèíû ìîéòå òåïëîé âîäîé ñ ìûëîì.
Âàæíî ðåãóëÿðíî
ïðîìûâàòü ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ.
×òîáû ïðåäîòâðàòèòü
ïðèñûõàíèå îñòàòêîâ
ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà,
ïîìåñòèòå íà íåñêîëüêî
ìèíóò ðàñïðåäåëèòåëü
ïîä ñòðóþ âîäû.
Íå ïðåâûøàéòå
ðåêîìåíäîâàííûå äîçû
ìîþùèõ ñðåäñòâ.
 ñîñòàâ âñåõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòèðàëüíûõ ìàøèí, âõîäèò àíòèíàêèïèí. Åñëè âîäà â âàøåé
ìåñòíîñòè îòëè÷àåòñÿ îñîáîé æåñòêîñòüþ, òî êðîìå
èñïîëüçîâàíèÿ ñìÿã÷èòåëÿ
âîäû ïðè êàæäîé ñòèðêå,
èçðåäêà ïðîèçâîäèòå î÷èñòêó, ïóñòèâ ìàøèíó íà âûïîëíåíèå ïðîãðàììû ñòèðêè áåç áåëüÿ è ìîþùåãî
ñðåäñòâà ñ îäíèì ëèøü óäàëèòåëåì íàêèïè.
Íå èñïîëüçóéòå ñëèøêîì
ìíîãî ìîþùèõ ñðåäñòâ è
äîáàâîê, òàê êàê ýòî ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ èçáûòî÷íîé ïåíû, íàêèïè è, â
êîíöå êîíöîâ, ìîæåò ïîâðåäèòü ìàøèíó.
Íå çàáóäüòå ïðîâåðèòü âñå êîðìàíû: ìàëåíüêèå
ïðåäìåòû ìîãóò ïîâðåäèòü âàøåìó äðóãó
Còèðàëüíàÿ ìàøèíà.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåðÿéòå íàñîñ è ðåçèíîâûé øëàíã
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà îñíàùåíà íàñîñîì ñàìîî÷èùàþùåãîñÿ òèïà, êîòîðûé íå òðåáóåò ñïåöèàëüíîé ÷èñòêè. Îäíàêî ìåëêèå ïðåäìåòû
(ìîíåòû, ïóãîâèöû è ïð.) ìîãóò ñëó÷àéíî ïîïàñòü â íàñîñ. Äëÿ èõ èçâëå÷åíèÿ íàñîñ îáîðóäîâàí “óëîâèòåëåì”, èëè ôèëüòðîì, äîñòóï
ê êîòîðîìó çàêðûò íèæíåé ïåðåäíåé ïàíåëüþ.
Ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè îòêðîéòå ïàíåëü (ðèñ. 1), ïîâåðíèòå êðûøêó ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè (ðèñ. 2) è èçâëåêèòå ôèëüòð. Îñìîòðèòå ôèëüòð.
Ðåçèíîâûé øëàíã
Ïðîâåðÿéòå øëàíã íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä. Ïðè ëþáûõ ïðèçíàêàõ òå÷è
èëè ïîâðåæäåíèÿ íåìåäëåííî çàìåíèòå øëàíã. Íåèñïðàâíûé øëàíã, íàõîäÿùèéñÿ ïîä äàâëåíèåì, ìîæåò âíåçàïíî ëîïíóòü âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû.
Ðèñ. 1
Ðèñ. 2
Âíèìàíèå: Ïåðåä òåì êàê îòêðûòü ïàíåëü è âûíóòü ôèëüòð, à òàêæå ïåðåä âûïîëíåíèåì ëþáûõ îïåðàöèé ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, óáåäèòåñü, ÷òî ìàøèíà çàêîí÷èëà öèêë ñòèðêè, è âûêëþ÷èòå ìàøèíó èç ñåòè. Âî âðåìÿ èçâëå÷åíèÿ ôèëüòðà ìîæåò âûëèòüñÿ
íåìíîãî âîäû — ýòî íîðìàëüíîå ÿâëåíèå. Óñòàíîâèòå ôèëüòð íà ìåñòî è ïëîòíî çàêðîéòå êðûøêó. Ïðîñëåäèòå, ÷òîáû êðþêè â
íèæíåé ÷àñòè âîøëè â ñîîòâåòñòâóþùèå îòâåðñòèÿ.
11 Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
M
Íå ïðîñòî âàæíî, à ñâåðõâàæíî
Âàøà ñîáñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü
ìàøèíà ñêîíñòðóèðîâàíà è
èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàìûìè
è áåçîïàñíîñòü âàøèõ äåòåé Còèðàëüíàÿ
ñòðîãèìè ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìè è
ñòàíäàðòàìè, ÷òîáû âû è âàøà ñåìüÿ
÷óâñòâîâàëè ñåáÿ çàùèùåííûìè.
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå
ýòîò ðàçäåë. Îí ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ Âàøåé ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè
ïðè óñòàíîâêå, ýêñïëóàòàöèè
è òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
1. Ìàøèíà ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ óñòàíîâêè â ïîìåùåíèè. Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå èñïîëüçóéòå
ìàøèíó íà óëèöå, õîòÿ áû
è ïîä íàâåñîì (îñîáåííî
îïàñíî âî âðåìÿ äîæäÿ è
ãðîçû).
2. Ìàøèíà ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ âçðîñëûõ ïîëüçîâàòåëåé è òîëüêî äëÿ áûòîâîé
ñòèðêè ïðè ñòðîãîì ñîáëþäåíèè èíñòðóêöèé è
ïðàâèë, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåì äîêóìåíòå.
3. Ìàøèíà îáëàäàåò áîëüøèì âåñîì. Ïåðåäâèãàéòå
ìàøèíó î÷åíü îñòîðîæíî
è òîëüêî ñ ïîìîùüþ äâóõòðåõ ÷åëîâåê.
4. Ïåðåä çàãðóçêîé íîâîé
ïîðöèè áåëüÿ ïðîâåðÿéòå,
íå îñòàëîñü ëè â ìàøèíå
÷òî-ëèáî îò ïðåäûäóùåé
ñòèðêè.
5. Íå êàñàéòåñü ðàáîòàþùåé
ìàøèíû, åñëè âàøè ðóêè
èëè íîãè ìîêðûå èëè ñûðûå; íå ïîëüçóéòåñü ìàøèíîé áîñèêîì.
6. Íå ïîëüçóéòåñü óäëèíèòåëÿìè èëè òðîéíèêàìè – ýòî
îïàñíî, îñîáåííî â ñðåäå ñ
ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ.
Óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè ïåðåãèáîâ, èçëîìîâ è èíûõ
ïîâðåæäåíèé íà êàáåëå
ýëåêòðîïèòàíèÿ.
7. Íå ïîëüçóéòåñü ìîþùèìè
ñðåäñòâàìè äëÿ ðó÷íîé
ñòèðêè, òàê êàê ïîâûøåííîå ïåíîîáðàçîâàíèå, õàðàêòåðíîå
äëÿ
ýòèõ
ñðåäñòâ, ìîæåò ïðèâåñòè ê
ïîëîìêå ìàøèíû.
Òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûé
ñïåöèàëèñò è òîëüêî ïîäëèííûå
çàïàñíûå äåòàëè Indesit!
8. Íå òÿíèòå ïðîâîä, ÷òîáû
âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè:
ýòî î÷åíü îïàñíî.
9. Áóäüòå îñòîðîæíû: âîäà,
ñëèâàåìàÿ èç ðàáîòàþùåé
ìàøèíû, ìîæåò áûòü
î÷åíü ãîðÿ÷åé. Äâåðöà ìàøèíû â ïðîöåññå ðàáîòû
òàêæå ðàçîãðåâàåòñÿ. Ñëåäèòå, ÷òîáû äåòè íå ïîäõîäèëè ê ðàáîòàþùåé
ìàøèíå è íå ïðèêàñàëèñü
ê äâåðöå. Íå ïûòàéòåñü ñ
ñèëîé îòêðûòü äâåðöó, òàê
êàê ýòî ïðèâåäåò ê ïîëîìêå ìåõàíèçìà çàìêà.
10. Åñëè âû çàìåòèëè ÷òî-òî
íåîáû÷íîå â ðàáîòå ìàøèíû, ïåðåêðîéòå êðàí ïîäà÷è âîäû è âûíüòå âèëêó èç
ðîçåòêè. Íå ïûòàéòåñü ñàìîñòîÿòåëüíî âñêðûòü è
îòðåìîíòèðîâàòü ìàøèíó.
Êàê çàìåíèòü ïèòàþùèé êàáåëü
Çàìåíó êàáåëÿ ïèòàíèÿ ìîãóò ïðîèçâîäèòü åäèíñòâåííî ïðàâî ñïîñîáíûå ýëåêòðèêè.
Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè 12
Quick guide
Here are the 11 topics explained in this manual. Read, learn and
have fun: you will discover many secret ways to get a better
wash, more easily and making your washing machine last longer.
1. Installation and removal (p. 22)
Installation, after delivery or transport, is the most important operation
for the correct functioning of your washing machine. Always check:
1. That the electric system conforms to regulations;
2. That the inlet and draining pipes are connected correctly.
Never use pipes that have already been used;
3. That the washing machine is levelled properly; something
worth checking to aid the performance of your
washing machine;
4. That the drum's fixing screws have been removed from
the back of the washing machine.
2.
What goes in your washing machine and how
to start it (p. 14)
A correct distribution of your laundry is vital to the successful
outcome of the wash and the life of the washing machine. Learn all
the tips and secrets to dividing your linen: colour, type of fabric.
3.
Guide to understanding labels (p. 17)
The symbols on the labels of your garments are easy to understand
and equally important for the success of your wash. The guide
includes simple instructions to help you choose the right temperature, wash cycles and ironing methods.
4.
Useful tips to avoid mistakes (p. 18)
Years back, our grandmothers were the ones who gave us good
advice - and in those days synthetic fibres did not exist: washing
was easy. Today, your washing machine offers you helpful advice
allowing you to wash wool even better than an expert laundress
would by hand.
5.
The detergent dispenser (p. 19)
How to use the detergent dispenser.
6.
Understanding the control panel (p. 15)
Washing machine’s control panel is very simple. It has only a few
essential buttons to help you choose any type of wash cycle,
ranging from the most energetic, capable of cleaning a mechanic’s
overalls, to the most delicate for wool. Familiarising yourself with it
will help you get the best out of your wash while helping your
washing machine last longer. It’s easy.
7. Guide to the wash programmes (p. 16)
Herein is an easy table to help you choose the right programme,
temperature, detergents and possible additives. Choose the right
programme and you will get better results with your wash while
saving time, water and energy, day after day.
13 Instructions for installation and use
8. Care and maintenance (p. 23)
With just a bit of care, it will repay you with loyalty and devotion.
With the necessary upkeep, it will wash for years and years to
come.
9. Problems and solutions (p. 20 and 21)
Before calling a technician, read these pages: immediate solutions
may be found for a number of problems. If the problem persists,
call your local Indesit customer services who will be pleased to
help. Any failure will be repaired, as soon as possible.
10.
Technical characteristics (p. 21)
Herein are the technical features of your washing machine: model
type number, electric and water specifications, size, capacity,
speed of the spin cycle and compliance with Italian and European
regulations.
11. Safety for you and your family (p. 24)
Here you will find the necessary safety guidelines, and it is
important for you to read this section carefully.
M
What goes in your washer?
Before washing, you can do a great deal to ensure better results. Divide your garments
according to fabric and colour. Read the labels, follow their guidelines.
Before washing.
The labels say it all.
Divide your washing according
to the type of fabric and colour
fastness.
Empty all pockets (coins, paper,
money and small obejects) and
ensure all loose buttons are
repaired or removed prior to
loading.
Always look at the labels: they
tell you everything about your
garment and how to wash it in
the best possible way.
The table on page 17 shows all
meanings behind these
symbols. Their recommendations are important to
achieve better wash results.
Dividing your garments
according to fabric and
colour, is very important
for good results
Starting the washer
After installing your new washing machine, start a wash
cycle by setting programme "1" at 90 degrees.
Starting your washing machine
in the right way is important for
the quality of your wash, to help
prevent future problems and
enhance life expectancy of your
appliance. Once you have
loaded your washing machine
and added the detergent
together with any fabric
conditioner, always check that:
For more delicate
garments:
protect underwear, tights
and stockings and delicate
items by placing them in a
canvas pouch
1. The door is closed correctly.
2. The plug is secured in the
socket.
3. The water supply is turned
on.
4. Check that button G is not
pressed in (O position).
Choose the desired programme
The programme is selected
according to the type of garments
that need to be washed.To choose
a programme, refer to the table on
page 16. Turn dial A to the
programme number you have
chosen. Set the temperature on
dial B and, if necessary, press
function button (D, E, F); set ON/
OFF button G to position I.
At the end of the wash cycle...
The I lamp to extinguish: it will
take about three minutes.
Then turn the washing machine
off by pressing on-off button G
(O position). You can now open
the washing machine door
safely. After having removed the
freshly cleaned washing, leave
the door open to allow air
circulation inside the drum.
Always disconnect electricity at
the socket and turn off the water
supply.
How to eliminate the most common stains
Ink and biro Dab with a wad of cotton soaked in methyl alcohol or alcohol at 90°.
Tar Dab with fresh butter, rub in turpentine then wash immediately.
Wax Scrape away, then run a hot iron between two sheets of absorbent paper. Then rub in cotton with turpentine or
methyl alcohol.
Chewing gum Rub in nail polish remover and wipe with a clean rag.
Mold Cotton and white linen should be placed in a solution of 5 parts water, one bleach and a spoon of vinegar, then
washed immediately. For other white fabrics, use hydrogen peroxide at 10 volumes and wash immediately.
Lipstick Dab with ether on wool or cotton. Use tricloroetilene for silk.
Nail polish Place a sheet of absorbent paper on the side of the stain, wet it with nail polish remover, shifting the
garment as the sheet gradually changes colour.
Grass Dab with a wad of cotton soaked in methyl alcohol.
Instructions for installation and use 14
Understanding the control panel
Here I’m in command
Making the right choice is important. And it’s easy.
D
F
E
C
Programme selector knob
Use this dial to select one of the
15 wash programmes available
for all your laundry requirements
(see programme table on page
16).
Remember that this dial
should be turned in a
clockwise direction and only
when the machine is off.
Temperature control knob
It is used to set the wash temperature indicated in the
programme table. It also allows
you to reduce the temperature
recommended for the selected
programme, and even to set a
cold wash cycle ( ).
Detergent dispenser
It is divided into three
compartments:
1. Detergent for pre-wash;
2. Detergent for the main cycle
wash;
3. Fabric conditioner.
Anti-crease
This button allows you to
interrupt the programme (on
symbol ), keeping the washing
soaking in water before the spin
cycle. It is a very useful button,
because it prevents delicate
and synthetic fabrics from
creasing (for example, when
you cannot take the washing out
at the end of the wash cycle but
only after a few hours).
It can only be used in
programmes for synthetic
fabrics and for wool.
ATTENTION! Before opening
the door, you must drain the
water by setting knob A to
symbol . If, on the other hand,
you prefer to carry on with the
spin cycle, just press button D
again.
Spin Exclusion
Use this button to exclude the
spin cycle. This function should
be used for items that are
difficult to iron.
1
The detergent dispenser is here.
15 Instructions for installation and use
2
3
H
G
Extra economy
Reduces water consumption
during the rinse cycles. We
recommend that you use this
function only with small laundry
loads, dosing the detergent
proportionally.
On-off
When button G is pressed, the
washing machine is switched
on, when it is not the machine
is switched off.
The on-off lamp
When this is lit, the machine is
on.
The door block lamp
The safety lamp indicates that the
washing machine door is locked
to prevent it from being opened
accidentally. To avoid any
damages to lock mechanism,
you must wait for the lamp to
extinguish, before attempting to
open the door which takes around
three minutes.
I
B
A
What are you washing today?
A programme for all seasons
Type of Fabric & How Dirty
Cycle
Knob
Temp.
Knob
Pre-wash
Detergent
Wash
Detergent
Softener
Length of
the cycle
(minutes)
Description of Wash Cycle
COTTON
Extremely dirty whites
(sheets, tablecloths, etc.)
1
MAX
Very dirty whites
(sheets, tablecloths, etc.)
2
Very dirty heavy whites and colours
◆
◆
150
Warm prewash, wash at 90°C, rinses,
intermediate and final spins.
MAX
◆
◆
140
Wash at 90°C, rinses, intermediate and final
spins.
2
60°C
◆
◆
140
Wash at 60°C, rinses, intermediate and final
spins.
Very dirty heavy whites and colours.
2
40°C
◆
◆
140
Wash at 40°C, rinses, intermediate and final
spins.
Fairly dirty heavy whites and colours
(coloured underwear, house coats, etc.)
3
60°C
◆
◆
115
Wash at 60°C, rinses, intermediate and final
spins.
Whites and delicate colours that are not
very dirty.
3
40°C
◆
◆
115
Wash at 40°C, rinses, intermediate and final
spins.
Whites and delicate colours that are not
very dirty (shirts, T-shirts, etc.)
4
40°C
◆
◆
95
Wash at 40°C, rinses, intermediate and final
spins.
◆
Rinses
◆
Rinses, intermediate and final spins.
Softener
◆
Rinses with automatic softener dispensing,
intermediate and final spins.
Spin
Drain and final spin.
SYNTHETICS
Very dirty heavy synthetic colours
(underwear for infants, etc.).
5
60°C
◆
◆
85
Wash at 60°C, rinses, wrinkle-guard or
delicate spin.
Very dirty synthetic colours.
5
50°C
◆
◆
85
Wash at 50°C, rinses, wrinkle-guard or
delicate spin.
Very dirty, delicate synthetic colours.
5
40°C
◆
◆
85
Wash at 40°C, rinses, wrinkle-guard or
delicate spin.
Fairly dirty delicate synthetic colours.
6
50°C
◆
◆
75
Wash at 50°C, rinses, wrinkle-guard or
delicate spin.
Not very dirty delicate synthetic colours
(all types of underwear).
7
40°C
◆
◆
65
Wash at 40°C, rinses, wrinkle-guard or
delicate spin.
Rinses
◆
Rinse, wrinkle-guard or delicate spin.
Softener
◆
Rinse with automatic softener dispensing,
wrinkle-guard or delicate spin.
Spin
Drain and delicate spin.
WOOL
Wool (machine washable)
8
40°C
◆
◆
55
Wash at 40°C, rinses, wrinkle-guard or
delicate spin.
Rinses
◆
Rinse, wrinkle-guard or delicate spin.
Softener
◆
Rinse with automatic softener dispensing,
wrinkle-guard or delicate spin.
Spin
Drain and delicate spin.
Drain
Drain without spin.
The data found in the table is purely indicative, and can vary according to the quantity and type of washing, the water system temperature and
the room temperature.
Instructions for installation and use 16
Understanding labels
Learn the meaning of these symbols and you will get better
results, your garments will last longer resulting in an
improved wash.
All over Europe, garment labels
contain messages expressed in
small yet important symbols.
Understanding them is very
important if you want to get
better results and treat your
garments the way they deserve
to be treated.
These symbols are divided in
five different categories and
, bleaching
shapes: washing
, ironing
, dry cleaning
and drying .
Useful tips
Turn shirts inside out to get better results
and make them last longer.
Always empty pockets of their contents.
Look at the label: it will always give you useful
advice.
When loading your washing, try to have a mixture
of large to small items.
Make sure you select the right
temperature!
Consult and learn the symbols in this table: they will help you
obtain a better wash, treat your clothes properly, and get a
better performance out of your washing machine.
Wash
Strong
action
Bleaching
Ironing
Dry cleaning
Delicate
action
High
Temp.
Bleaching only in
cold water
Low
Temperat.
A
cl
Wash at
95°C
Drying
Hot iron at max
200°C
Dry clean with any
solvent
Medium hot
ironing at
max 150°C
Dry clean only with
perchloride, benzine
av., pure alcohol,
R111 and R113
Iron at max
110°C
Dry clean with av.
benzine, pure alcohol
and R113
Spread to dry
Do not dry clean
Hang to dry
without spin
drying
Machine dryable
P
Wash at
60°C
Do not bleach
Do not machine
dry
F
Wash at
40°C
Wash at
30°C
Hand wash
Not
washable in
water
17 Instructions for installation and use
Not ironable
Dry on clothes
hanger
Useful tips
Never use your washing
machine to wash... torn, fraying
or non-hemmed linen. If it is
absolutely neccessary, place it in
a bag for protection. Do not wash
coloured linen with whites.
How much does it weigh?
1 sheet 400-500 gr.
1 pillow case 150-200 gr.
1 tablecloth 400-500 gr.
1 bathrobe 900-1,200 gr.
1 towel 150-250 gr.
Watch the weight!
For best results, do not exceed
the weight limits stated below
(figures show weight of dry
garments):
Coloured T-shirts, printed
ones and shirts last longer if turned
inside out before washing.
Printed T-shirts and sweatshirts
should always be ironed inside out.
- Resistant fabrics:
5 kg maximum
- Synthetic fabrics:
2.5 kg maximum
- Delicate fabrics:
2 kg maximum
- Pure new wool:
1 kg maximum
Dungaree alert.
Very popular “salopette” type
overalls have straps with hooks
that can damage the drum of your
washing machine or other
garments during the wash. To
minimise the risk, place hooks in
the pocket and fasten with safety
pins.
Holidays: unplug the
appliance.
It is recommended that you
should unplug the machine from
the socket and turn off the water
supply. Leave the door ajar to
allow air circulation to the draw
and the door gasket area.This will
prevent unpleasant odours.
WOOL CYCLE
For best results, we
recommend you use a
specific detergent, taking
care not to wash more than
1 kg of laundry.
How to wash almost anything
Curtains.
Curtains tend to crease a great
deal. A useful tip to reduce
creasing: fold the curtains and
place them in a pillow case or
mesh bag. Do not load anything
else inside the appliance, this
will ensure that the overall
weight does not exceed the half
load.
Quilted coats and anorak.
You can wash quilted coats and
wind-cheaters, too, if they are
padded with goose or duck
down. Do not load more than
2-3 kg and never load 5 kg.
Repeat rinse once or twice
using the gentle spin.
Trainers.
Once you have removed mud
and dirt from trainers, you can
even wash them with jeans or
any other tough garments. Do
not wash trainers with whites.
Instructions for installation and use 18
It’s important for a good wash
Useful tips about the detergent dispenser
The first secret is the easiest: the detergent dispenser is
opened by pull it outwards.
You must follow the dosage
recommendations provided by
the manufacturers when adding
detergent or fabric conditioner.
Doses will vary according to the
wash load, the water hardness
and how soiled the washing is.
Experience will help you select
the right dosage almost
automatically: it will become your
secret.
Ensure no overfilling when
adding fabric conditioner in
compartment 3.
The washing machine automatically adds the softener to the
wash in each programme.
Liquid detergent is poured into
compar tment 2 just a few
seconds before starting the
wash cycle.
Remember that liquid detergent
is only designed for wash
cycles of up to 60 degrees on
non pre-wash items.
Special containers are sold with
liquid or powder detergents for
placing inside the washing
machine drum, these are
positioned according to the
instructions found in the
detergent box
Never use hand wash
detergent, because it may form
too much foam, which could
damage the washing machine.
Detergents that are specifically
formulated for both hand and
machine wash are an
exception.
One last secret: when washing
with cold water, always reduce
the amount of detergent you use:
it dissolves less easily in cold
water than in hot water, so part
of it would be wasted.
In compartment 1:
Detergent for pre-washing (powder)
In compartment 2:
Detergent for washing
(powder or liquid)
1
2
3
The detergent dispenser can be
removed and cleaned: pull it outwards,
as indicated in the figure. Then leave it
under running water for a few minutes.
Cutting costs efficiently
A guide to environmentally
friendly and economic use
of your appliance.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Achieve the best use of energy, water, detergent and time by using the recommended
maximum load size.
SAVE up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and between 5 to 15% energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain remover or soak dried in stains in water before washing to
reduce the necessity of a hot wash programme.
SAVE up to 50% energy by using a 60°C wash programme.
BEFORE USING A DRYING PROGRAMME ...
SAVE energy and time by selecting the highest suitable spin speed to reduce the water
content in laundry before using a drying programme.
19 Instructions for installation and use
In compartment 3:
Additives (softeners, perfumes, etc.)
Troubleshooting
Before calling, read the following
In most cases, when your washing machine fails to work, the problems arising
can be easily solved without having to call for a technician. Before calling for
assistance, always check these points.
The washing machine
fails to start.
Is the plug correctly inserted
into the socket? It could have
been moved whilst cleaning.
Is there electricity in the
house?
A circuit breaker may have
switched off as a result of too
many electrical appliances
working at the same time. Or
maybe due to a general failure
in your entire area.
Is the washing machine
door closed properly?
For safety reasons, the
washing machine cannot work
if the door is open or not shut
properly.
Is the On/Off button
pressed?
If it is, then a programmed start
has been set.
Is the water supply turned
on? For safety reasons, if the
washing machine does not
load water, it cannot start a
wash cycle.
WRONG
Turn off the water
supply after use.
This will eliminate
the possibility of
leakage.
Leave the washing
machine plugged in while
cleaning.
Even during maintenance,
the appliance should
always be unplugged.
Clean the
appliance’s
exteriors gently.
To clean the
exteriors and the
rubber parts of the
appliance, always
use a soft cloth
dipped in warm and
soapy water.
Simple: with the new Indesit technology, you need less than
half of it, to get good results on twice as much!
This is why you cannot see the water through the door:
because there is little, very little of it, to respect the
environment yet without renouncing maximum cleanliness.
And, on top of that, you are also saving electricity.
Is the programmed start
knob, in the correct position
for
those
models
concerned?
RIGHT
Always leave the
appliance door ajar
to avoid bad odours.
But where did all the water go?
Use solvents and
aggressive abrasives.
Never use solvents or
abrasives to clean the
external and rubber parts
of the washing machine.
Neglect the detergent
dispenser.
It is removable and can
easily be cleaned by
leaving it under running
water.
Go on holiday without
thinking about her.
Before leaving, always
make sure that the
washing machine is
unplugged and that the
water supply is turned off.
The washing machine
continuously fills and
drains water.
The washing machine
fails to fill with water.
Is the hose correctly
connected to the tap?
Is there a water shortage ?
There could be work in
progress in your building or
street.
Is there sufficient water
pressure? The autoclave
may be malfunctioning.
Is the tap filter clean? If the
water is very calcareous, or
if work has recently been
carried out on the water
piping, the tap filter could be
clogged with particles and
debris.
Is the rubber hose kinked?
The tract of the rubber hose
bringing water to washing
machine must be as straight
as possible. Make sure it is
not squashed or kinked.
Is the drain hose positioned
too low? It must be installed
at a height ranging from 60 to
100 cm.
Is the end of the hose
immersed in water?
Does the wall drainage
system have a breather
pipe? If the problem persists
even after these checks, turn
the water supply off the
machine and call for
assistance.
If you live on an upper floor of
your building, there may be a
problem with your drain trap.
To solve this problem, a
special valve must be
installed.
Instructions for installation and use 20
Is the drain hose kinked?
The tract of the drain hose
must be as straight as
possible. Make sure the drain
hose is not squashed or
kinked.
Is the washing machine’s
drain duct clogged? Is there
an extension of the drain
hose? If so, is it positioned
incorrectly, blocking the
water flow?
The washing machine
does not drain or spin.
Does
the
selected
programme incorporates
water draining? Some
programmes stop at the end
of the wash cycles and
draining will have to be
selected manually.
Is the “Anti-crease"
function -where provided enabled? This function
requires manual selection for
draining.
Is there space between the
machine and adjacent
units? If it is not a built-in
model, the washing machine
will oscillate a bit during the
spin cycle. A few cm of space
should therefore be left
around it.
Too much foam.
Is the detergent appropriate
for machine washing?
Check whether the definition
on its label reads “for machine
wash” or “hand and machine
wash”, or any other similar
wording.
The washing machine
leaks.
Excessive vibration
during the spin cycle.
Is the drain pump clogged?
To check it, turn off the water
supply, unplug the washing
machine and follow the
instructions on page 23, or
call for technical assistance.
Always get
assistance from
authorised
technicians and
always insist on
original spare parts.
Have all transit screws been
removed durind installation? See the following
page
on
installation
procedures.
Has the washing machine
been levelled correctly? The
levelling of the appliance
should
be
checked
periodically. Adjust the feet
and check them with a level.
Is the correct amount being
used? An excessive amount
of detergent, besides
producing too much foam,
does not guarantee a more
effective wash, and causes
scaling in the internal parts of
the appliance.
Is the metal ring of the inlet
hose properly attached?
Turn off the water supply,
unplug the appliance and try
tightening its attachment
without forcing it.
Is the detergent dispenser
obstructed? Remove and
wash it under tap water.
Is the drain hose well
attached? Turn off the water
supply, unplug the appliance
and try tightening its
attachment.
If, despite all checks, the
washing machine fails to
function and the problem
persists, call your nearest
authorised Customer Service
Centre, providing the following
information:
- the nature of malfunction
- the model type no. (Mod. ....)
- the serial number (S/N ....)
This information can be found on
the data plate situated at the
back of the washing machine.
Technical characteristics
Model
W 642 TX
Dimensions
width 59,5 cm
height 85 cm
depth 53,5 cm
Capacity
from 1 to 5 kg
Electrical
connections
voltage 220/230 Volt 50 Hz
maximum absorbed power 2300 W
Water connections
maximum pressure 1 MPa (10 bar)
minimum pressure 0,05 MPa (0,5 bar)
drum capacity 42 litre
Spinning speed
up to 600 rpm
Control programs in Cotton program:
compliance with
Turn knob A to the "program 2"setting;
IEC regulation 456
Turn knob B to the "60°C"setting.
This appliance conforms with the following E.E.C. directives:
- 73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent modifications
- 89/336/EEC of 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility) and subsequent modifications
21 Instructions for installation and use
Installation and removal
When the new
washer arrives
Whether new or just transported to a new house,
installation is extremely important for the correct
functioning of your washing machine.
After removing the appliance from
its packaging, check that it is
intact. If in doubt, contact a
qualified technician immediately.
The inside of the machine is
supported, for transportation, by
4 screws on the back panel.
Before using the washing
machine, remove the screws,
remove the spacers together with
the rubber tubes attached to them
(keeping all the parts) and use the
plastic plugs provided to fill in the
holes.
Important: Use the cap (provided)
to close the 3 holes which housed
the stop pin, situated in the right-hand
part of the lower back of the
washing machine.
Levelling
The washing machine must be
levelled appropriatey in order to
guarantee its correct functioning.
To level the appliance, the front
feet must be adjusted; the angle
of inclination, measured
according to the worktop, must
not exceed 2°. When placed on
carpet, make sure the ventilation
is not reduced.
The front feet are adjustable.
Retain the transit screws,
spacers and washers.
Should you move house
then these should be
replaced to support the
inside of the machine to
prevent damage when
transporting the machine.
Connection to the water
mains
Water pressure must range within
the values indicated on the data
plate on the rear of your washing
machine. If the water pipes are new
or left unused, then before
connecting the machine run the
water until clear to remove debris.
Connect the inlet hose to a cold
water tap having a ¾ “ BSP thread.
Ensure that the rubber sealing
washers are fitted at each end of
the inlet hose, with the fitter washer
at the tap end.
The hook to be used in case the drain
hose ends at a height below 60 cm.
A
If the drains hose empties into a
tub or sink then fit the plastic guide and secure it to the tap.
The rubber gasket .
Connect the inlet hose to the
threaded connector on the
machine rear.
Electric connection
Before connecting the appliance
to the electric socket, be sure that:
1) the electric socket is able to
sustain the appliance’s
maximum power load
indicated on the data plate
and in compliance with the
law;
2) the supply voltage is included
within the values indicated on
the data plate;
3) the socket is compatible with
the appliance’s plug. If not, do
not use adapters, but replace
either the socket or the plug;
4) electric household appliances
must be equipped with an
“earthing” system.
The guide for draining into tubs
and sinks.
Water pipe inlet at the top right.
Connecting the drain hose
There are two hooks (right or left)
on the rear of your washing
machine to which the drain hose
is to be fixed. Insert the other end
in a stand pipe or place it on the
edge of a sink or tub avoiding
excessive kinks and bending. It
should be placed at a height
ranging from 60 to 100 cm. If it is
necessary to fix the end of the
hose at a height below 60 cm from
the ground, it must be fixed in the
appropriate hook placed on the
upper part of the back panel.
The end of the drain hose must
be positioned so that it cannot
become submerged.
Extensions are unadvisable. In
case of absolute need, the
extension must have the same
diameter as the original hose and
must not exceed 150 cm. In case
of wall draining pipes, their
efficiency must be checked by
a qualified technician. If the
dwelling is on one of the upper
floors of a building, there may be
drain trap problems causing the
washing machine to load and
unload water continuously.
In order to avoid such an
inconvenience, special anti-drain
trap valves are available in
shops.
Warning!
The company denies all
liability if and when these
norms are not respected.
Plastic bags, expanded
styrofoam, nails and other
packaging parts are not
children’s toys, and are
potentially dangerous.
Instructions for installation and use 22
Easy Care and Maintenance
Treat your machine well and it will provide
many years of trouble free service
Your washing machine is a reliable companion in life and on the job. It is just as important for you to keep it
in shape.
Your washing machine is
designed to provide reliable
service over many years. A few
simple steps will help to prolong
its life and avoid problems. It is
advisable, to turn off water taps
when the machine is not to be
used, this protects the hoses,
etc.
If the water in your area is too
hard, use a deliming product
(water is hard if it often leaves
whitish stains around taps or
drains, especially of bath tubs.
For more accurate information as
to the type of water in your
system, call the local water
works or a local plumber).
Pockets must always be
emptied removing even pins,
badges and any other hard
object.
The washing machine exterior
should be cleaned with a rag
dipped in lukewarm water and
soap.
It is important to wash
the detergent dispenser
regularly.
To prevent dried washing
powder from
accumulating, place the
dispenser under running
water for a few minutes.
Never exaggerate with doses.
Normal detergents already
contain deliming agents. Only if
the water is particularly hard,
that is, rich in lime content, do
we recommend the use of a
specific product at every wash.
A periodical wash cycle with a
dose of a deliming product,
without detergents or washing,
may prove useful.
Never use too much detergent
or additives because this could
cause an excess amount of
foam, scaling and possible
damage to the component parts
of your washing machine.
Do not forget to empty all pockets: small objects can
cause damage to your washer.
When in need, check the pump and the rubber hose.
The washer comes equipped with a self-cleaning pump that does not require any cleaning or maintenance. Small
objects may accidentally fall into the pump: coins, hair clips, loose buttons and other small items. To avoid possible
damage, they are withheld in an accessible pre-chamber, situated at the lower end of the pump.
Attention: Before attempting to examine this pre-chamber, first
ensure that the machine has finished its programme and is empty.
Unplug the machine, as with any maintenance.
Fig. 1
To gain access gently ease down the top of the plinth panel situated at
the base of the machine, with a screwdriver etc, to release it. Then
ease the top edge forward to allow it to be lifted clear (Fig. 1). Place
a shallow dish or tray below the cover of the pre-chamber to catch
the small amount of water present. Release the cover by turning anticlockwise (Fig. 2). Ensure that the cover is securely replaced.
Re-fit the plinth cover by inserting the hooks on its lower edge into
the slots and ease the top edge back into position.
Fig. 2
The water inlet hose
Check the rubber hose at least once a year. If you see any cracks, replace it immediately. When you use your washing machine,
water pressure is very strong and a cracked tube could easily split open.
23 Instructions for installation and use
Important for the safe use of your washing machine
Your safety and that of
your family
Your washer has been built in compliance with
the strictest international safety regulations. To
protect you and all your family.
Read these instructions and all
the information in this manual
carefully: they are an important
source, not only of numerous
useful tips, but also of vital
information on safety, use and
maintenance.
1. the machine should not be
installed in an outdoor
environment, not even
when a roof shelters the
area, because it may be very
dangerous to leave it
exposed to rain and
thunderstorms.
2. It must only be used by
adults and exclusively for
washing clothes following
the instructions provided in
this manual.
3. Should it have to be moved,
proceed with the help of two
or three people and handle
it with the utmost care.
Never try to do this alone,
because the appliance is
very heavy.
4. Before loading the washing
machine, make sure the
drum is empty.
5. Never touch the washing
machine when barefoot or
with wet or damp hands
or feet.
6. Never use extensions or
multiple plugs, which are
particularly dangerous in
humid environments. The
power supply cable must
never
be
bent
or
dangerously compressed.
7. Never open the detergent
dispenser while the
appliance is functioning;
do not use hand wash
detergent because the
abundance of foam could
damage its internal parts.
I only want an authorised
specialised technician with
original Indesit spare parts!
8. Never pull on the supply
cable or the washing
machine to disconnect it
from the wall socket: it is
extremely dangerous.
9. While the appliance is
functioning, do not touch
the drain water as it could
reach
very
high
temperatures.
The
appliance door, during
wash cycles, tends to
become hot; ensure that
children do no touch it.
Never force the washing
machine door because
this could damage the
safety lock which prevents
accidental opening when the
nachine is working. Allow a
few minutes at the end of the
program for the lock to
release.
10. In case of malfunctio-ning,
first close the water tap
and unplug the appliance
from the wall socket; do
not
under
any
circumstances
touch
internal parts in order to
attempt repairs.
How to change the power supply cable
The power supply cable must only be replaced by one of our authorised Service Engineers.
Instructions for installation and use 24
Przewodnik szybkiej
konsultacji
Przedstawimy Ci w niej 11 tematów, do przeczytania
których Ciê zapraszamy: dowiesz siê z nich, jak
zaoszczêdziæ si³y i zapewniæ pralce d³ugie ¿ycie,
poznasz tajniki lepszego prania, dbaj¹c przede
wszystkim o Twoje bezpieczeñstwo.
1. Instalacja i przeprowadzka (str. 34)
Instalacja, po zakupie pralki lub po przeprowadzce, stanowi najwa¿niejsz¹ czynnoœæ
dla w³aœciwego funkcjonowania pralki. SprawdŸ zawsze:
1. czy instalacja elektryczna pomieszczenia zgodna jest z obowi¹zuj¹cymi
przepisami;
2. czy wê¿e doprowadzaj¹cy i odprowadzaj¹cy wodê zosta³y
w³aœciwie pod³¹czone. Nie nale¿y nigdy stosowaæ rur u¿ywanych.
3. czy pralka ustawiona jest dok³adnie w poziomie. Warto o to zadbaæ ze
wzglêdu na trwa³oœæ pralki i jakoœæ prania;
4. czy zosta³y usuniête umieszczone z ty³u pralki, unieruchamiaj¹ce bêben
œruby.
2. Co wk³adamy do pralki i jak j¹ uruchamiamy (str. 26)
Odpowiednie posegregowanie bielizny do prania jest niezwykle wa¿ne
zarówno z punktu widzenia jakoœci prania, jak i z punktu widzenia trwa³oœci
pralki. Poznaj zasady w³aœciwego podzielenia bielizny do prania: kolor, rodzaj
tkaniny, tendencja do zostawiania w³osków stanowi¹ tu najwa¿niejsze
kryteria.
3. Jak zrozumieæ etykietkê (str. 29)
Zawarte na etykietce ubrañ symbole s¹ ³atwe do zrozumienia i stanowi¹
wa¿n¹ wskazówkê dla w³aœciwego prania. Znajdziesz tutaj wskazówki
dotycz¹ce zalecanych temperatur, rodzajów czyszczenia, sposobów
prasowania.
4. Praktyczna pomoc w praniu (str. 30)
Dawniej to babcie dawa³y dobre rady, a tkaniny syntetyczne nie istnia³y si³¹ rzeczy ³atwo by³o praæ. Dziœ natomiast to pralka daje Ci du¿o dobrych
rad i umo¿liwia ci pranie nawet tkanin we³nianych i kaszmirowych, jak
mog³aby to zrobiæ tylko doœwiadczona praczka.
5. Szufladka œrodków pior¹cych (str. 31)
Paragraf ten wyjaœnia, jak nale¿y u¿ywaæ szufladki na œrodki pior¹ce oraz
pojemniczka na wybielacz.
6. Zrozumieæ tablicê przycisków (str. 27)
Tablica przycisków pralki jest bardzo prosta. Kilka podstawowych przycisków w
celu wybrania rodzaju prania, od najbardziej energicznego, zdolnego wypraæ
kombinezon roboczy mechanika, a¿ po bardzo delikatny program do kaszmirowej
25 Instrukcja instalacji i obs³ugi
we³ny. Zapoznaj siê z nimi dobrze, a pozwoli Ci to lepiej praæ i zapewni Twojej
pralce wieloletni¹ trwa³oœæ. Wcale nie jest to trudne.
7. Przewodnik po programach prania (str. 28)
£atwa, nieskomplikowana tabela, dziêki której od razu na pierwszy rzut oka
zorientowaæ siê mo¿na wœród wszystkich programów, temperatur, œrodków
pior¹cych oraz ewentualnych œrodków dodatkowych. Wybierz w³aœciwy
program, a dzieñ po dniu zyska na tym jakoœæ prania, przy jednoczesnym
zaoszczêdzeniu czasu, wody i energii.
8. Konserwacja i utrzymanie pralki (str. 35)
Pralka jest Twoj¹ przyjació³k¹: wystarczy kilka niewielkich zabiegów, a
odp³aci ci ona wiernoœci¹ i oddaniem.
Dbaj o ni¹ troskliwie, a s³u¿yæ Ci bêdzie przez ca³e lata.
9. Problemy i ich rozwi¹zanie (str. 32 i 33)
Zanim wezwiesz technika, zajrzyj do tego rozdzia³u: wiele problemów
znajduje ³atwe i szybkie rozwi¹zanie. Jeœli jednak nie jesteœ w stanie sama
rozwi¹zaæ problemu, zadzwoñ do serwisu technicznego firmy Indesit i w
krótkim czasie wszelkie usterki zostan¹ usuniête.
10. Dane techniczne (str. 33)
Znajdziesz tu dane techniczne Twojej pralki: numer i kod modelu, specyfikacje
elektryczne i hydrauliczne, wymiary, moc i pojemnoϾ, szybkoϾ wirowania
oraz europejskie i w³oskie przepisy, przy poszanowaniu których pralka zosta³a
wyprodukowana.
11. Bezpieczeñstwo Twoje i Twoich dzieci (str. 36)
Znajdziesz tu porady dotycz¹ce bezpieczeñstwa Twojego i ca³ej Twojej
rodziny, poniewa¿ jest to naprawdê sprawa najwa¿niejsza.
Jak za³adowaæ pralkê?
Zanim przyst¹pisz do prania, mo¿esz wiele zrobiæ, by lepiej praæ. Podziel bieliznê
w zale¿noœci od tkanin i kolorów. Obejrzyj etykietki i zastosuj siê do podanych
na nich instrukcji. Wk³adaj na przemian bieliznê ma³¹ i du¿¹.
Zanim zaczniesz praæ.
Podziel bieliznê w zale¿noœci od
rodzaju tkaniny i trwa³oœci kolorów:
tkaniny wytrzyma³e i delikatne nale¿y
praæ osobno.
Kolory jasne nale¿y oddzieliæ od
ciemnych.
Opró¿nij wszystkie kieszenie (z
monet, papieru, pieniêdzy, drobnych
przedmiotów) i sprawdŸ guziki.
Przyszyj albo zupe³nie odpruj
wisz¹ce guziki, gdy¿ mog¹ siê one
oderwaæ w trakcie prania.
M
Podzielenie bielizny w
zale¿noœci od rodzaju tkaniny i
koloru jest wa¿ne dla
uzyskania dobrych rezultatów
prania
Informacje zawarte na
etykietkach.
Czytaj zawsze etykietki bielizny i
ubrañ: informuj¹ one na temat
tkaniny i zalecanego sposobu prania.
Na stronie 29 znajdziesz wyjaœnienie
znajduj¹cych siê na etykietkach
symboli. Wskazówki te pomagaj¹
wybraæ w³aœciwy sposób prania i
zapobiec zniszczeniu ubrania w
praniu.
Uruchomienie pralki
Zaraz po zainstalowaniu pralki wykonaj jeden cykl
prania, nastawiaj¹c program “1” na 90 stopni.
W³aœciwe uruchomienie pralki jest 1. Drzwiczki pralki s¹ zamkniête.
wa¿ne zarówno ze wzglêdu na 2.Wtyczka w³o¿ona jest do kontaktu.
jakoœæ prania, jak i w celu 3.Kurek dop³ywu wody jest otwarty.
zapobie¿enia awariom i zapewnienia 4.Przycisk G nie jest wciœniêty
wieloletniego u¿ytkowania pralki. Po (pozycja O).
za³adowaniu bielizny, w³o¿eniu
œrodka pior¹cego i ewentualnych Wybór programu
œrodków dodatkowych sprawdŸ Program prania nale¿y wybraæ w
zawsze, czy:
zale¿noœci od rodzaju ubrañ do
prania. Przy wybieraniu w³aœciwego
programu pomocna jest tabela na
Bieliznê szczególnie delikatn¹,
stronie 28. Przekrêcaj pokrêt³o A, a¿
jak bielizna osobista,
wskaŸnik znajduj¹cy siê w górnej
poñczochy i inne bardzo
czêœci tego¿ pokrêt³a odpowiadaæ
delikatne ubrania, pierz
bêdzie wybranemu programowi,
w³o¿one do p³óciennego
nastaw temperaturê przy pomocy
woreczka.
pokrêt³a B, w razie potrzeby u¿yj
przycisków D, E, F a nastêpnie
przyciœnij przycisk w³¹czania/
wy³¹czania G (pozycja I).
Po zakoñczeniu prania...
Poczekaj, by zgas³o œwiate³ko
kontrolne I: trwa to oko³o trzech
minut.
Nastêpnie wy³¹cz pralkê,
przyciskaj¹c przycisk wlaczania/
wylaczania G (pozycja O).
Mo¿esz teraz otworzyæ okr¹g³e
drzwiczki pralki. Po wyjêciu œwie¿o
upranej bielizny zostaw zawsze
drzwiczki otwarte lub uchylone, by
mog³a odparowaæ pozosta³a w pralce
wilgoæ.
Po zakoñczeniu prania zawsze
zamknij kurek dop³ywu wody.
Jak usun¹æ najczêœciej zdarzaj¹ce siê plamy
Plamy pióra i d³ugopisu Tamponowaæ watk¹ zamoczon¹ w w alkoholu metylowym lub w alkoholu 90°.
Smo³a Posmarowaæ œwie¿ym mas³em, a nastêpnie przetrzeæ terpentyn¹ i natychmiast wypraæ.
Wosk Zdrapaæ wosk, w³o¿yæ plamê miêdzy dwie warstwy bibu³y, a nastêpnie przejechaæ ciep³ym ¿elazkiem. Nastêpnie
przetrzeæ wacikiem zmoczonym w terpentynie lub w alkoholu metylowym.
Guma do ¿ucia Przetrzeæ zmywaczem lakieru do paznokci, a nastêpnie czyst¹ szmatk¹.
Pleœñ Bia³e tkaniny bawe³niane i lniane nale¿y zmoczyæ w roztworze wody z wybielaczem (5:1) z 1 ³y¿k¹ octu, a nastêpnie od
razu wypraæ. Inne tkaniny bia³e - w wodzie utlenionej o 10 objêtoœciach, a nastêpnie od razu wypraæ.
Szminka Jeœli tkanina jest we³niana lub bawe³niana, tamponowaæ eterem. W przypadku jedwabiu u¿yæ trichloroetylenu.
Lakier do paznokci Po³o¿yæ tkaninê od strony plamy na kawa³ku bibu³y, zmoczyæ rozpuszczalnikiem, przesuwaj¹c powoli
tkaninê w miarê, jak bibu³a siê zabarwia.
Trawa Tamponowaæ wacikiem zmoczonym w alkoholu metylowym.
Instrukcja instalacji i obs³ugi 26
Zrozumieæ tablicê przycisków
Tutaj polecenia wydajesz Ty
Wybranie w³aœciwego programu jest wa¿ne. I wcale nietrudne.
D
F
E
C
Pokrêt³o programów
Pokrêt³o to s³u¿y do wybrania, spoœród
15 mo¿liwoœci, programu prania, który
uwa¿a siê za najodpowiedniejszy do
wyprania w³asnej bielizny (zobacz
tabelê programów na str. 28).
Pokrêt³o to nale¿y obracaæ
wy³¹cznie w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara i przy
pralce wy³¹czonej.
Pokrêt³o temperatur
S³u¿y do nastawienia temperatury prania
wskazanej w tabeli programów (por.
str. 28). Pozwala Ci ono równie¿, jeœli
chcesz, obni¿yæ zalecan¹ dla wybranego
programu temperaturê z praniem w
zimnej wodzie w³¹cznie ( ).
Szufladka œrodków pior¹cych
Podzielona jest ona na trzy
przedzia³y:
1. Œrodek pior¹cy do prania
wstêpnego;
2. Œrodek do prania zasadniczego;
3.Œrodki zmiêkczaj¹ce.
27 Instrukcja instalacji i obs³ugi
G
Program przeciw gnieceniu
Przycisk ten pozwala na przerwanie
programu prania (na symbolu ),
zatrzymuj¹c bieliznê namoczon¹ w
wodzie przed odwirowaniem. Jest to
funkcja bardzo cenna, gdy¿
zapobiega pognieceniu siê tkanin
delikatnych i syntetycznych (na
przyk³ad wtedy, gdy nie mo¿ecie
wyj¹æ bielizny od razu po
zakoñczeniu prania, lecz dopiero po
kilku godzinach).
Stosuje siê go wy³¹cznie przy
programach do tkanin delikatnych,
syntetycznych i do we³ny.
UWAGA! Przed otworzeniem
okr¹g³ych drzwiczek pralki nale¿y
usun¹æ wodê z bêbna, przekrêcaj¹c
pokrêt³o A na symbol
. Jeœli
natomiast chcecie odwirowaæ
bieliznê, wystarczy ponownie
wcisn¹æ przycisk D.
Extra economy (Program Super
-Oszczêdny)
Przycisk ten redukuje zu¿ycie wody
przy p³ukaniach. Zaleca siê u¿ywaæ
go wy³¹cznie wtedy, gdy pralka nie
jest za³adowana do pe³na i przy
jednoczesnym zmniejszeniu iloœci
œrodka pior¹cego.
Wy³¹czenie odwirowania
Przycisk ten s³u¿y do wy³¹czenia
odwirowania. U¿ywa siê go przy
praniu ubrañ trudnych do prasowania.
WskaŸnik œwietlny
zablokowanych drzwiczek pralki
Zapalone œwiate³ko oznacza, ¿e
okr¹g³e drzwiczki pralki s¹
zablokowane, by zapobiec
przypadkowemu ich otworzeniu. W
celu unikniêcia uszkodzeñ nale¿y
odczekaæ, a¿ œwiate³ko to zgaœnie
(oko³o 3 minut) i dopiero wtedy
mo¿na otworzyæ drzwiczki.
1
Tutaj znajduje siê szufladka
œrodków pior¹cych.
H
2
3
Przycisk w³¹czonej/wy³¹czonej
Gdy przycisk G jest wciœniêty,
pralka jest w³¹czona, gdy zaœ nie jest
wciœniêty - pralka jest wy³¹czona.
WskaŸnik œwietlny w³¹czenia/
wy³¹czenia
Zapalony wskaŸnik oznacza, ¿e
pralka jest w³¹czona do sieci pr¹du
elektrycznego.
I
B
A
Co chcesz dzisiaj praæ?
Programy na ka¿d¹ porê roku
Rodzaj tkaniny oraz stopieñ
zabrudzenia
Pokrêt³o
programów
Pokrêt³o
temperatur
Bielizna bia³a bardzo zabrudzona
(przeœcierad³a, obrusy itp.)
1
MAX
Bielizna bia³a silne zabrudzona
(przeœcierad³a, obrusy itp.)
2
Bielizna bia³a i kolorowa wytrzyma³a,
mocno zabrudzona
Œrodek
pior¹cy do
prania
wstêpnego
Œrodek
Œrodek
pior¹cy do zmiêkczprania w³a aj¹cy
œciwego
Trwanie
cyklu
(minuty)
Opis cyklu prania
BAWE£NA
◆
◆
150
Pranie wstêpne w letniej wodzie, pranie w³aœciwe w
temp. 90°°C, p³ukania, odwirowania poœrednie i
koñcowe
MAX
◆
◆
140
Pranie w temp. 90°°C, p³ukania, odwirowania po
œrednie i koñcowe
2
60°C
◆
◆
140
Pranie w temp. 60°C, p³ukania, odwirowania po
œrednie i koñcowe
Bielizna bia³a i kolorowa, silne
zabrudzona
2
40°C
◆
◆
140
Pranie w temp. 40°°C, p³ukania, odwirowania po
œrednie i koñcowe
Bielizna bia³a i kolorowa wytrzyma³a
normalnie zabrudzona (bielizna kolorowa,
podomki, bluzki i koszulki itp.)
3
60°C
◆
◆
115
Pranie w temp. 60°°C, p³ukania, odwirowania po
œrednie i koñcowe
Bielizna bia³a i kolorowa ma³o zabrudzona
3
40°C
◆
◆
115
Pranie w temp. 40°°C, p³ukania, odwirowania po
œrednie i koñcowe
Bielizna bia³a i kolorowa, delikatna, s³abo
zabrudzona (koszule, bluzki, koszulki itp.)
4
40°C
◆
◆
95
Pranie w temp. 40°°C, p³ukania, odwirowania po
œrednie i koñcowe
◆
P³ukania
◆
P³ukania odwirowania poœrednie i koñcowe
P³ukania z u¿yciem œrodka
zmiêkczaj¹cego
◆
P³ukania z automatycznym pobraniem œrodka
zmiêkczaj¹cego, p³ukania poœrednie i koñcowe
Odwirowanie
Usuniêcie wody i odwirowanie koñcowe
TKANINY SYNTETYCZNE
Tkaniny syntetyczne kolorowe wtrzyma³e
silnie zabrudzone (bielizna dla niemowl¹t itp.)
5
60°C
◆
◆
85
Pranie w temp. 60°°C, p³ukania, program
przeciw gnieceniu lub delikatne odwirowanie
Tkaniny syntetyczne kolorowe silnie
zabrudzone
5
50°C
◆
◆
85
Pranie w temp. 50°°C, p³ukania, program
przeciw gnieceniu lub delikatne odwirowanie
Tkaniny syntetyczne o delikatnych
kolorach silnie zabrudzone
5
40°C
◆
◆
85
Pranie w temp. 40°°C, p³ukania, program
przeciw gnieceniu lub delikatne odwirowanie
Tkaniny syntetyczne kolorowe normalnie
zabrudzone
6
50°C
◆
◆
75
Pranie w temp. 50°°C, p³ukania, program
przeciw gnieceniu lub delikatne odwirowanie
Tkaniny syntetyczne o delikatnych
kolorach ma³o zabrudzone (wszystkie
rodzaje bielizny lekko zabrudzonej)
7
40°C
◆
◆
65
Pranie w temp. 40°°C, p³ukania, program
przeciw gnieceniu lub delikatne odwirowanie
P³ukania
P³ukania z u¿yciem œrodka
zmiêkczaj¹cego
◆
P³ukania, program przeciw gnieceniu lub
delikatne odwirowaniea
◆
P³ukania z pobraniem œrodka zmiêkczaj¹cego,
program przeciw gnieceniu lub delikatne odwirowanie
Odwirowanie
Usuniêcie wody i delikatne odwirowanie
WE£NA
We³na (nadaj¹ca siê do prania w pralce)
P³ukania
P³ukania z u¿yciem œrodka
zmiêkczaj¹cego
8
40°C
◆
◆
55
Pranie w temp. 40°°C, p³ukania, program
przeciw gnieceniu lub delikatne odwirowanie
◆
P³ukania, program przeciw gnieceniu lub
delikatne odwirowaniea
◆
P³ukania z pobraniem œrodka zmiêkczaj¹cego, program
przeciw gnieceniu lub delikatne odwirowanie
Odwirowanie
Usuniêcie wody i delikatne odwirowanie
Usuniêcie wody
Usuniêcie wody bez odwirowanie
Wartoœci podane w tabeli s¹ przybli¿one, gdy¿ mog¹ siê lekko ró¿niæ w zale¿noœci od iloœci i rodzaju bielizny, temperatury wody w sieci wodoci¹gowej
oraz temperatury otoczenia.
Instrukcja instalacji i obs³ugi 28
Zrozumieæ etykietki
Naucz siê tych symboli, a ³atwiej bêdzie Ci praæ,
Twoje ubrania nie bêd¹ siê w praniu niszczyæ, a
pralka odp³aci Ci lepszymi rezultatami prania.
W ca³ej Europie etykietki ubrañ
przekazuj¹ pewne wa¿ne informacje
przy pomocy ma³ych symboli.
Poznanie ich znaczenia umo¿liwia
w³aœciwe i wydajne pranie.
Symbole te dziel¹ siê na piêæ
kategorii, przedstawionych przy
pomocy ró¿nych figur:
pranie
, wybielanie
,
, czyszczenie na
prasowanie
sucho i wreszcie suszenie .
U¿yteczne porady
Koszule lepiej siê pior¹ i mniej siê niszcz¹, jeœli
pierzesz je wywrócone na lew¹ sronê.
Zawsze opró¿nij kieszenie ubrañ.
Czytaj etykietki: znajdziesz na nich u¿yteczne i cenne
wskazówki.
Wk³adaj do bêbna na przemian bieliznê du¿¹ i ma³¹.
Uwa¿aj, by nie pomyliæ
temperatury….
Kontroluj i naucz siê symboli zawartych w poni¿szej tabeli: dziêki
nim osi¹gniesz lepsze rezultaty prania, a Twoja pralka Indesit
bêdzie wydajniej pracowaæ.
Pranie
Dzia³anie silne
W ybielanie
Prasowanie
Czyszczenie na sucho
Dzia³anie
delikatne
Pranie w
tem p. 95°C
Temp.
wysoka
cl
M o¿na wybielaæ
w zim nej wodzie
A
Silne prasowanie
w tem p. m aks.
200°C
Czyszczenie na sucho
przy u¿yciu wszystkich
rozpuszczalników
P
Pranie w
tem p. 60°C
Suszenie
Nie wybielaæ
Prasowanie
œrednie tem p.
m aks. 150°C
Czyszczenie na sucho
przy u¿yciu
perchloranu, benzyny
lotniczej, czystego
alkoholu, R111 i R113
Temp.
Umiarkowana
Dozwolone
suszenie w
suszarkach do
bielizny
Nie suszyæ w
suszarkach do
bielizny
F
Pranie w
tem p. 40°C
Prasowanie
m aks. 110°C
Czyszczenie na sucho
przy pom ocy benzyny
lotniczej, czystego
alkoholu oraz R113
Pranie w
tem p. 30°C
Nie prasowaæ
Nie czyœciæ na sucho
Delikatne
pranie rêczne
Nie praæ w
wodzie
29 Instrukcja instalacji i obs³ugi
Suszyæ
roz³o¿one
Suszyæ
powieszone, nie
wyrzym aæ, nie
odwirowywaæ
Suszyæ na
wieszaku
U¿yteczne porady, by unikn¹æ b³êdów w praniu
Nigdy nie pierz w pralce...
Bielizny o niewykoñczonych
brzegach, podartej czy strzêpi¹cej
siê. Jeœli musisz j¹ wypraæ, pierz j¹
w³o¿on¹ do p³óciennego woreczka.
Bielizny kolorowej razem z bia³¹.
Zwróæ uwagê na wagê bielizny!
Aby uzyskaæ optymalne rezultaty
prania, nie przekraczaj zalecanego
maksymalnego za³adunku suchej
bielizny:
- Tkaniny wytrzyma³e:
maksymalnie 5 kg
- Tkaniny syntetyczne:
maksymalnie 2,5 kg
- Tkaniny delikatne:
maksymalnie 2 kg
- Czysta ¿ywa we³na:
maksymalnie 1 kg
Wakacje: wy³¹cz wtyczkê.
Gdy wyje¿d¿asz na wakacje, wy³¹cz
wtyczkê, zakrêæ kurek dop³ywu
wody i zostaw uchylone lub otwarte
drzwiczki pralki. Dziêki temu bêben
i uszczelka pozostan¹ suche i
wewn¹trz nie bêd¹ siê tworzyæ
Kolorowe koszulki, koszulki z nieprzyjemne zapachy.
nadrukami oraz koszule mniej siê
Przed wlozeniem do pralki stanika
niszcz¹, jeœli prane s¹ wywrócone na
nalezy sprawdzic czy fizbina nie
lew¹ stronê.
Koszulki oraz bluzy z nadrukami wypadnie w czasie prania. Niepewne
miejsce nalezy zabezpieczyc nicia
prasowaæ nale¿y z lewej strony.
lub wyjac fizbine na czas prania.
Uwaga na ogrodniczki.
Bardzo rozpowszechnione
CYKL PRANIA WELNY
kombinezony typu “ogrodniczek”
W celu uzyskania lepszych
maj¹ szelki z klamerkami, które mog¹
rezultatów stosuj zawsze
uszkodziæ bêben pralki oraz inne
specjalny œrodek pior¹cy do
ubrania podczas prania. Unikniesz
we³ny i nie przekraczaj 1 kg
tego, jeœli wsuniesz klamerki do
za³adunku.
przedniej kieszeni i przymocujesz je
agrafkami.
Ile wa¿y?
1 przeœcierad³o 400-500 gr.
1 pow³oczka na poduszkê 150-200 gr.
1 obrus 400-500 gr.
1 szlafrok 900-1.200 gr.
1 rêcznik 150-250 gr.
Jak wypraæ niemal wszystko
Firanki.
Bardzo ³atwo siê gniot¹. Aby
zmniejszyæ t¹ niedogodnoœæ,
radzimy Ci praæ je starannie z³o¿one
i w³o¿one do pow³oczki na poduszkê
lub siatkowatego worka. Pierz je
same, tak, by ich ca³kowity ciê¿ar
nie przekracza³ po³owy za³adunku.
Poduszki i kurtki.
Równie¿ i poduszki oraz kurtki, jeœli
wype³nione s¹ pierzem gêsim lub
kaczym, mog¹ byæ prane w pralce.
Nie za³adowuj przy tym pralki do
pe³na ( 5 kg), lecz najwy¿ej do 2-3
kg, powtórz p³ukanie jeden lub dwa
razy i nastaw odwirowanie delikatne.
.
Tenisówki.
Tenisówki nale¿y najpierw
wyczyœciæ z b³ota, a nastêpnie
mo¿na je praæ razem z d¿insami oraz
z a bardziej wytrzyma³ymi
ubraniami. Nie nale¿y ich praæ razem
z bia³¹ bielizn¹.
Instrukcja instalacji i obs³ugi 30
Aby lepiej praæ
Sekrety szufladki œrodków pior¹cych
Pierwszy sekret jest najprostszy: aby dostaæ siê
do szufladki œrodków pior¹cych, nale¿y obróciæ j¹
na zewn¹trz.
Wsypuj œrodki pior¹ce oraz
ewentualne œrodki dodatkowe,
stosuj¹c siê do zaleceñ producenta:
zazwyczaj informacje te znajduj¹ siê
na opakowaniu. Dozowanie œrodka
pior¹cego zale¿y od iloœci
za³adowanej bielizny, od twardoœci
wody oraz od stopnia zabrudzenia.
Z czasem nauczysz siê dozowaæ
œrodki pior¹ce w sposób niemal
automatyczny: stanie siê to Twoim
sekretem.
Gdy wlewasz œrodek zmiêkczaj¹cy
do przedzia³u 3, uwa¿aj by nie
wylewa³ siê on poza kratkê.
Pralka pobiera automatycznie œrodek
zmiêkczaj¹cy przy ka¿dym
programie prania.
P³ynny œrodek pior¹cy nale¿y wlaæ
do przedzia³u 2 na krótko przed
uruchomieniem pralki.
Pamiêtaj, ¿e œrodki pior¹ce w p³ynie
nadaj¹ siê zw³aszcza do prania przy
temperaturach nie przekraczaj¹cych
60 stopni oraz do tych programów
prania, które nie przewiduj¹ prania
wstêpnego.
W handlu istniej¹ równie¿ œrodki
pior¹ce p³ynne i w proszku
sprzedawane wraz ze specjalnymi
pojemnikami, które wk³ada siê
bezpoœrednio do bêbna, wed³ug
napisanych na opakowaniu
instrukcji.
Nigdy nie u¿ywaj do pralki œrodków
pior¹cych przeznaczonych do prania
rêcznego, gdy¿ tworz¹ one zbyt
wiele piany, która mo¿e uszkodziæ
pralkê.
Wyj¹tek stanowi¹ œrodki pior¹ce
przeznaczone zarówno do prania
rêcznego jak i do pralek
automatycznych.
Ostatni sekret: gdy pierzesz w zimnej
wodzie, zawsze zmniejsz iloϾ
œrodka pior¹cego; w zimnej wodzie
rozpuszcza siê on bowiem gorzej ni¿
w ciep³ej, a wiêc jego nadmiar
zmarnowa³by siê.
Przedzia³ 1:
Œrodek pior¹cy do prania
wstêpnego (w proszku)
1
2
3
Szufladka œrodków pior¹cych mo¿e byæ
wyjêta i aby j¹ umyæ, wystarczy j¹ wysun¹æ,
poci¹gaj¹c na zewn¹trz w sposób pokazany
na rysunku, a nastêpnie pozostawiæ na
pewien czas pod bie¿¹c¹ wod¹.
Oszczêdnoœæ inteligentna
Wskazówki dla oszczêdnego i
ekologicznego korzystania ze
sprzêtu domowego u¿ytku
MAKSYMALNE ZA£ADOWANIE
Najlepszym sposobem, by nie trwoniæ wody, energii, œrodka pior¹cego oraz czasu, jest
u¿ywanie pralki z pe³nym zalecanym ³adunkiem maksymalnym.
Jedno za³adowane do pe³na pranie, zamiast dwóch za³adowanych do po³owy, pozwala na
ZAOSZCZÊDZENIE a¿ do 50% energii.
PRANIE WSTÊPNE JEST ZAWSZE POTRZEBNE?
Tylko wówczas, gdy bielizna jest naprawdê bardzo brudna.
Zaprogramowanie prania BEZ prania wstêpnego w przypadku bielizny ma³o lub œrednio
zabrudzonej pozwala na ZAOSZCZÊDZENIE œrodka pior¹cego, czasu, wody oraz od 5 do
15% energii.
PRANIE W GOR¥CEJ WODZIE JEST NAPRAWDÊ KONIECZNE?
Usuniêcie plam odplamiaczem lub zmoczenie suchych plam w wodzie przed praniem
pozwala na zmniejszenie temperatury prania.
Stosowanie programu prania o temp. 60° pozwala na ZAOSZCZÊDZENIE a¿ do 50%
energii.
ZANIM W£¥CZYSZ PROGRAM SUSZENIA ...
Jeœli bielizna ma byæ suszona w suszarce, zaprogramuj silne odwirowanie o du¿ej
szybkoœci. Niewielka zawartoœæ wody w upranej bieliŸnie pozwala na ZAOSZCZÊDZENIE
czasu i energii w trakcie suszenia.
31 Instrukcja instalacji i obs³ugi
Przedzia³ 2:
Œrodek pior¹cy do prania
w³aœciwego (w proszku lub w p³ynie)
Przedzia³ 3:
Œrodki dodatkowe (zmiêkczaj¹ce,
perfumuj¹ce itp.)
Problemy i ich rozwi¹zanie
Zanim wezwiesz technika, przeczytaj to
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pralka nie dzia³a. W wielu przypadkach s¹ to
problemy, które ³atwo rozwi¹zaæ, bez wzywania technika. Zanim
wezwiesz serwis techniczny, sprawdŸ zawsze, co nastêpuje.
Pralka nie uruchamia
siê.
Czy wtyczka jest dobrze
w³o¿ona do kontaktu? Przy
okazji porz¹dków mog³a siê
wysun¹æ.
Czy w domu jest dop³yw pr¹du?
Móg³ zadzia³aæ bezpiecznik, na
przyk³adponiewa¿w³¹czy³aœzadu¿o
sprzêtu elektrycznego jednoczeœnie.
Albomóg³zostaæczasowoprzerwany
dop³ywpr¹duwca³ejTwojejdzielnicy.
Czy drzwiczki pralki s¹ dobrze
zamkniête?
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa
pralka nie dzia³a, jeœli drzwiczki s¹
otwarte lub Ÿle zamkniête.
Przycisk w³¹czania/wy³¹czania
jest wciœniêty?
Jeœli tak, nastaw uruchomienie
zaprogramowane w czasie.
Pokrêt³o uruchomienia
zaprogramowanego w czasie,
w modelach pralek, gdzie jest
ono przewidziane, ustawione
jest we w³aœciwej pozycji?
Gdzie jest woda?
Przy nowej technologii Indesit wystarcza jej mniej ni¿ po³owa, by
dwa razy lepiej praæ!
Dlatego nie widzisz wody przez szklane drzwiczki pralki: potrzeba
jej niewiele, bardzo niewiele, z po¿ytkiem dla œrodowiska, lecz nie
rezygnuj¹c z maksymalnej czystoœci. Zaoszczêdzasz ponadto
równie¿ energiê elektryczn¹.
Kurek dop³ywu wody jest
otwarty? Ze wzglêdów
bezpieczeñstwa pralka nie
rozpoczyna prania, jeœli nie mo¿e
pobraæ wody.
NALE¯Y NIE NALE¯Y
Zamkn¹æ kurek
dop³ywu wody po
ka¿dym praniu.
Zapobiega to
zu¿ywaniu siê
instalacji
hydraulicznej pralki
oraz zapobiega
niebezpieczeñstwo
zalania mieszkania,
gdy w domu nikogo
nie ma.
Zostawiaæ zawsze
drzwiczki pralki
uchylone.
Zapobiega to
tworzeniu siê
nieprzyjemnych
zapachów.
Delikatnie myæ
obudowê pralki.
Do czyszczenia
obudowy oraz czêœci
gumowych pralki
u¿ywaj zawsze
œciereczki zmoczonej
w letniej wodzie z
myd³em.
Czyœciæ pralkê przy
w³¹czonej wtyczce.
Wtyczkê nale¿y wy³¹czaæ w
trakcie czynnoœci
konserwacyjnych.
U¿ywaæ rozpuszczalników i
silnych œrodków
œcieraj¹cych.
Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ
rozpuszczalników ani
silnych œrodków
œcieraj¹cych do
czyszczenia obudowy i
gumowych czêœci pralki.
Zaniedbywaæ szufladkê
œrodków pior¹cych.
Szufladka ta jest
wyjmowalna i aby j¹ umyæ,
wystarczy pozostawiæ j¹ na
pewien czas pod bie¿¹c¹
wod¹.
Wyjechaæ na wakacje,
zapomniawszy o pralce.
Przed wyjazdem na
wakacje sprawdŸ zawsze,
czy wtyczka pralki jest
wy³¹czona z kontaktu i czy
kurek dop³ywu wody jest
zamkniêty.
Pralka nie pobiera
wody.
W¹¿ dop³ywu wody jest dobrze
pod³¹czona do kurka?
Brak wody w sieci
wodoci¹gowej? Mo¿e w³aœnie
prowadzone s¹ prace hydrauliczne
w budynku lub na ulicy.
Czy ciœnienie wody jest
wystarczaj¹ce? Mo¿e jest defekt
autoklawu.
Czy filtr kurka jest czysty? Jeœli
woda zawiera du¿o wapnia lub
jeœli niedawno prowadzone by³y
roboty wodoci¹gowe, ró¿ne
nieczystoœci mog³y zatkaæ filtr
kurka dop³ywu wody.
Czy w¹¿ gumowy jest zagiêty?
Przebieg rury gumowej, która
doprowadza wodê do pralki,
powinien byæ mo¿liwie prosty.
SprawdŸ, czy w¹¿ nie jest zagiêty
lub œciœniêty.
Pralka pobiera i usuwa
wodê bez ustanku.
W¹¿ odprowadzaj¹cy znajduje
siê za nisko? Rura ma byæ
pod³¹czona na wysokoœci od 60
do 100 cm.
Wylot wê¿a odprowadzaj¹cego
zanurzony jest w wodzie?
Instalacja kanalizacyjna w œcianie
wyposa¿onajestwodpowietrznik?
Jeœli po skontrolowaniu tych
elementów problem nadal siê
utrzymuje, zamknij kurek dop³ywu
wody, wy³¹cz pralkê i wezwij serwis
techniczny. Jeœli mieszkasz na
wysokim piêtrze, mo¿e zaistnieæ
efekt “syfonu”. Aby mu zapobiec,
nale¿y zainstalowaæ odpowiedni
zawór.
Instrukcja instalacji i obs³ugi 32
instrukcji zawartych na stronie 35
lub wezwaæ serwis techniczny.
W¹¿ odprowadzaj¹cy jest
zagiêty? Przebieg wê¿a powinien
byæ jak najbardziej prosty.
SprawdŸ, by w¹¿ nie by³ zagiêty
lub œciœniêty.
Zatkanyjest w¹¿odprowadzaj¹cy
wodê? Ewentualne przed³u¿enie
rury usuwania wody jest
nieregularne i utrudnia swobodny
przep³yw wody?
Pralka nie usuwa wody i
nie odwirowuje.
Wybrany program przewiduje
usuwanie wody? Przy niektórych
programach prania nale¿y
manualnie uruchomiæ opró¿nienie
z wody.
Zosta³a nastawiona funkcja
“Zapobieganie gnieceniu siê
tkanin” - w pralkach, gdzie jest
ona przewidziana ? Funkcja ta
przewiduje
manualne
uruchomienie opró¿nienia pralki z
wody.
nieznacznie
przesun¹æ.
Wyregulowaæ wypoziomowanie
przy pomocy nó¿ek, kontroluj¹c
poziomnic¹.
Pralka stoi wciœniêta miêdzy
meblami a œcian¹? Jeœli nie jest
to model do zabudowy, pralka w
trakcie wirowania powinna nieco
oscylowaæ. Dobrze jest zostawiæ
wokó³ niej trochê wolnego
miejsca (kilka centymetrów).
Tworzy siê zbyt wiele
piany.
Czy
œrodek
pior¹cy
przeznaczony jest do pralek
automatycznych? SprawdŸ, czy
na opakowaniu znajduje siê napis
“do pralek” lub “do prania
rêcznego oraz pralek”, lub
podobny.
Pralka mocno wibruje
w fazie odwirowywania.
Zatkana jest pompa usuwania
wody? W celu skontrolowania
pompy nale¿y zamkn¹æ kurek
dop³ywu wody, wy³¹czyæ
wtyczkê i postêpowaæ wed³ug
Zwracaj siê wy³¹cznie
do upowa¿nionych
techników i zawsze
domagaj siê
zainstalowania
oryginalnych czêœci
zamiennych.
Czy podczas instalacji zosta³y
usuniête wszystkie œruby
blokuj¹ce zespó³ bêbna?
Informacje na temat procedury
instalacji pralki podane s¹ na
nastêpnej stronie.
Pralka ustawiona jest
dok³adnie w poziomie? Powinno
siê okresowo kontrolowaæ
wypoziomowanie urz¹dzenia. Z
czasem pralka mo¿e siê bowiem
Z pralki przecieka
woda.
Nasadka wê¿a doprowadzaj¹cego wodê jest dobrze
dokrêcona? Zamknij kurek,
wy³¹cz wtyczkê i spróbuj
dokrêciæ j¹ jednak¿e nie na si³ê.
Szufladka œrodków pior¹cych
jest zatkana? Spróbuj j¹ wyj¹æ i
umyæ pod bie¿¹c¹ wod¹.
W¹¿ odprowadzaj¹cy wodê jest
Ÿle przymocowany? Zamknij
kurek, wy³¹cz wtyczkê i spróbuj
j¹ lepiej przymocowaæ.
Czy iloœæ œrodka pior¹cego jest
w³aœciwa? Nadmiar œrodka
tworzy zbyt wiele piany, a ponadto
Ÿle pierze i prowadzi do tworzenia
siê nalotów na wewnêtrznych
czêœciach pralki.
Jeœli, mimo skontrolowania
wszystkiego, pralka nadal nie
pracuje i nadal zachodzi zauwa¿ona
nieprawid³owoœæ, wezwij najbli¿szy
upowa¿niony serwis techniczny i
podaj mu nastêpuj¹ce dane:
- rodzaj defektu
- model(Mod….)
- numer seryjny (S/N ....)
Informacje te znajdziesz na
przymocowanej z ty³u pralki
tabliczce.
Dane techniczne
Model
W 642 TX
Wymiary
szerokoϾ cm 59,5
wysokoϾ cm 85
g³êbokoœæ cm 53,5
PojemnoϾ
Od 1 do 5 Kg
Dane pr¹du
elektrycznego
Napiêcie 220/230 Volt 50 Hz
maksymalna moc pobierana 2300 W
Dane sieci
wodoci¹gowej
Maksymalne ciœnienie 1 MPa (10 barów)
ciœnienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barów)
pojemnoœæ bêbna 42 litrów
SzybkoϾ wirowania
Do 600 obrotów na minutê
Programy kontrolne
zgodnie z przepisami
IEC456
Program do tkanin bawe³nianych:
Pokrêt³o A ustawione na program 2;
Pokrêt³o B ustawione na temp. 60°C.
Urz¹dzenie to zosta³o wyprodukowane zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG:
- 73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim Napiêciu) wraz z kolejnymi zmianami
- 89/336/CEE z dn. 03/05/89 (o Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami
33 Instrukcja instalacji i obs³ugi
Instalacja i przeprowadzka
Gdy do domu
przybywa pralka
Czy pralka jest nowa, czy te¿ przeniesiona z jednego do
drugiego mieszkania, instalacja stanowi chwilê bardzo wa¿n¹
dla dobrego funkcjonowania pralki.
Po rozpakowaniu pralki sprawdŸ,
czy jest ona w nienaruszonym stanie.
W razie w¹tpliwoœci wezwij
niezw³ocznie wykwalifikowanego
technika. Ze wzglêdu na wymogi
transportu wnêtrze pralki jest
zablokowane od ty³u czterema
œrubami.
Przed uruchomieniem pralki usuñ te
œruby, wyjmij gumkê wraz z
odpowiedni¹ podk³adk¹ (zachowaj
wszystkie te czêœci) i zatkaj otwory
dostarczonymi wraz z pralk¹
plastykowymi zatyczkami.
Wa¿ne: zatkaj specjalnym korkiem
(w dotacji do pralki) 3 otwory, w
których tkwi wtyczka; znajduj¹ siê
one z prawej strony na dole z ty³u
pralki.
.
Wypoziomowanie
Dla dobrego funkcjonowania pralki
niezbêdne jest jej ustawienie
dok³adnie w poziomie. Pralkê
poziomuje siê przy pomocy
przednich nó¿ek; k¹t pochylenia
pralki, zmierzony na górnym blacie,
nie powinien przekraczaæ 2°. Jeœli
pralka stoi na wyk³adzinie
dywanowej, nale¿y sprawdziæ, czy
wyk³adzina nie utrudnia wentylacji w
strefie oparcia pralki.
Przednie nó¿ki mo¿na regulowaæ.
Pod³¹czenie wê¿a
doprowadzaj¹cego wodê
Ciœnienie wody w sieci powinno
odpowiadaæ wielkoœciom
wskazanym na umieszczonej z ty³u
pralki tabliczce. Pod³¹czyæ w¹¿
doprowadzaj¹cy wodê do przy³¹cza
zimnej wody o otworze
gwintowanym drobnozwojnym 3/4,
wstawiaj¹c gumow¹ uszczelkê.
umywalce lub na wannie, unikaj¹c
nadmiernych zgiêæ i zwê¿eñ. Wa¿ne
jest, by koniec wê¿a znajdowa³ siê na
wysokoœci miêdzy 60 a 100 cm. Jeœli
konieczne jest przymocowanie koñca
wê¿a na wysokoœci mniejszej ni¿ 60
cm od pod³ogi, w¹¿ musi zostaæ
umocowana w odpowiednim zaczepie,
znajduj¹cym siê w górnej czêœci
pleców pralki.
A
Zaczep, którego u¿ywa siê, jeœli koñcówka
rury usuwania wody znajduje siê na
wysokoœci mniejszej ni¿ 60 cm.
Filtr rury gumowej.
Jeœli rury sieci wodnej s¹ nowe lub
pozostawa³y przez d³u¿szy czas
nieu¿ywane, przed pod³¹czeniem
pralki nale¿y przez pewien czas
spuœciæ wodê, a¿ bêdzie ona zupe³nie
czysta i wolna od nieczystoœci.
Pod³¹czyæ w¹¿ do urz¹dzenia w
miejscu pobierania wody przez
pralkê z prawej strony u góry.
Jeœli w¹¿ odprowadza wodê do
wanny lub umywalki, nale¿y u¿yæ
plastykowej podpórki i przymocowaæ do kranu.
czego pralka nieustannie pobiera i
usuwa wodê. W celu wyeliminowania
tej niedogodnoœci w handlu dostêpne
s¹ specjalne zawory.
Pod³¹czenia elektryczne
Przed pod³¹czeniem pralki do sieci
elektrycznej nale¿y upewniæ siê,
czy:
1) gnaizdko elektryczne jest w stanie
wytrzymaæ maksymaln¹ moc
urz¹dzenia podan¹ na tabliczce
danych technicznych i czy
odpowiada ono obowi¹zuj¹cym
przepisom;
2) napiêcie elektryczne w sieci
odpowiada wartoœciom podanym
na tabliczce danych technicznych;
3) domowe instalacje elektryczne
nale¿y wyposa¿yæ w
“uziemnienie”.
Podpórka do usuwania wody do wanien i
umywalek.
Pobieranie wody z prawej strony u góry.
Zachowaj œruby blokuj¹ce
oraz podk³adki. W razie
przeprowadzki mog¹ siê one
przydaæ, aby ponownie
zablokowaæ wewnêtrzne
czêœci pralki, chroni¹c j¹ w ten
sposób przed ewentualnymi
uszkodzeniami w trakcie
transportu.
Pod³¹czeniewê¿aodprowadzaj¹cego
wodê
Z ty³u pralki znajduj¹ siê dwa zaczepy
(prawy lub lewy), do których nale¿y
przymocowaæ w¹¿ odprowadzaj¹cy
wodê. Drugi koniec wê¿a nale¿y
wprowadziæ do rury odp³ywowej
instalacji kanalizacyjnej lub oprzeæ na
W¹¿ nie powinien nigdy pozostawaæ
zanurzony w wodzie. Odradza siê
stosowanie wê¿y przed³u¿aj¹cych.
Jeœli s¹ one niezbêdnie konieczne, w¹¿
przed³u¿aj¹cy powinien mieæ tê sam¹
œrednice, co w¹¿ oryginalny i nie
powinien przekraczaæ 150 cm
d³ugoœci. W przypadku usuwania
wody bezpoœrednio do œcieku w
œcianie, nale¿y sprawdziæ jego dzia³anie
przez wykwalifikowanego technika.
Jeœli mieszkanie znajduje siê na
najwy¿szych piêtrach budynku, mo¿e
zaistnieæ efekt “syfonu”, w wyniku
Uwaga!
Producent uchyla siê od
wszelkiej odpowiedzialnoœci,
jeœli nie przestrzega siê
powy¿szych zasad.
Worki plastykowe, styropian,
gwoŸdzie oraz inne elementy
opakowania pralki nie nadaj¹
siê do zabawy dla dzieci, jako
potencjalne Ÿród³a
niebezpieczeñstwa.
Instrukcja instalacji i obs³ugi 34
Konserwacja i utrzymanie pralki
Dbaj o ni¹, a bêdzie zawsze Twoj¹
przyjació³k¹
Pralka jest Tw¹ wiern¹ towarzyszk¹ w ¿yciu i w pracy. Utrzymanie jej w
dobrej formie jest bardzo wa¿ne. Równie¿ i dla Ciebie samej.
Twoja pralka zaprojektowana jest na
wiele lat bezproblemowej pracy.
Kilka prostych zasad utrzyma j¹ w
dobrej formie i przed³u¿y jej ¿ycie.
Przede wszystkim powinnaœ zawsze
po ka¿dym praniu zamykaæ kurek
dop³ywu wody, gdy¿ sta³e ciœnienie
wody w instalacji mo¿e uszkodziæ
niektóre
czêœci
pralki.
Zamykaj¹c kurek zapobiegasz
ponadto niebezpieczeñstwu
przecieków zalania, gdy w domu nie
ma nikogo.
Jeœli woda w Twoim rejonie jest
bardzo twarda, stosuj produkt
odwapniaj¹cy (woda jest twarda jeœli
³atwo zostawia bia³e œlady wokó³
kurków lub wokó³ ujœæ wody,
zw³aszcza w wannie.
W celu uzyskania dok³adniejszych
informacji na temat wody w Twojej
sieci wodoci¹gowej mo¿esz zwróciæ
siê do miejscowej S³u¿by
wodoci¹gowej lub do rejonowego
hydraulika).
Nale¿y zawsze opró¿niæ kieszenie, a
tak¿e odpi¹æ szpilki, metalowe
znaczki, broszki oraz wszelkie
twarde przedmioty.
Obudowê pralki nale¿y myæ szmatk¹
zmoczon¹ w letniej wodzie z
myd³em.
Nale¿y okresowo myæ
wyjmowaln¹ szufladkê
œrodków pior¹cych.
Aby zapobiec odk³adaniu siê na
niej nalotów, wystarczy
pozostawiæ j¹ na pewien czas
pod bie¿¹c¹ wod¹.
Nigdy nie przesadzaj w
dozowaniu œrodka.
Ju¿ sam œrodek pior¹cy zawiera
normalnie œrodek odwapniaj¹cy.
Jedynie jeœli woda jest bardzo twarda,
to znaczy bardzo bogata w wapñ,
zalecamy Ci stosowanie przy
ka¿dym praniu specjalnego produktu.
Po¿yteczne jest wykonanie od czasu
do czasu jednego cyklu prania bez
œrodka pior¹cego i bez bielizny, a
tylko z jedn¹ dawk¹ œrodka
odwapniaj¹cego.
¯adnych œrodków pior¹cych ani
dodatkowych nie nale¿y stosowaæ w
nadmiarze, gdy¿ mog¹ one zbytnio
siê pieniæ, a tak¿e tworzyæ naloty,
co mo¿e prowadziæ do uszkodzenia
pralki.
Zawsze starannie oprózniaj kieszenie: drobne przedmioty
moga uszkodzic pralke.
W razie potrzeby skontroluj pompê i w¹¿ doprowadzaj¹cy wodê.
Pralka wyposa¿ona jest w pompê samooczyszczaj¹c¹, która nie wymaga czyszczenia i konserwacji. Mo¿e siê jednak zdarzyæ,
¿e drobne przedmioty, jak monety, spinki, oderwane guziki i inne drobiazgi, dostan¹ siê przypadkowo do pompy. Aby zapobiec
uszkodzeniom, przedmioty te zatrzymywane s¹ w specjalnej, usytuowanej w dolnej czêœci pompy komorze wstêpnej, któr¹
³atwo jest skontrolowaæ.
Aby dostaæ siê to tej komory, wystarczy delikatnie podwa¿yæ œrubokrêtem i
odj¹æ panel przykrywaj¹cy, który znajduje siê w dolnej czêœci pralki (rys. 1);
a nastêpnie zdj¹æ przykrywkê, obracaj¹c j¹ w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (rys. 2) i dok³adnie skontrolowaæ wnêtrze.
W¹¿ doprowadzaj¹cy wodê
Przynajmniej raz do roku skontroluj w¹¿ doprowadzaj¹cy wodê. Jeœli
widoczne s¹ na nim pêkniêcia i rysy, nale¿y go natychmiast wymieniæ,
poniewa¿ w trakcie prania poddany on jest wysokim ciœnieniom, które
mog³yby spowodowaæ jego nag³e rozerwanie.
Rys. 1
Rys. 2
Uwaga: przed zdjêciem przykrywy, jak te¿ i przed zaczêciem jakiejkolwiek czynnoœci konserwacji, sprawdŸ, czy cykl prania zosta³
zakoñczony i wyjmij wtyczkê z kontaktu. Fakt, ¿e po zdjêciu przykrywki wyp³ynie niewielka iloœæ wody, jest zjawiskiem normalnym. Montuj¹c
ponownie panel przykrywaj¹cy, sprawdŸ, by znajduj¹ce siê w dolnej czêœci zaczepy wesz³y do odpowiednich otworów, zanim dociœniesz
panel.
35 Instrukcja instalacji i obs³ugi
Najwa¿niejsze jest zawsze
Bezpieczeñstwo Twoje
i Twoich dzieci
Pralka zosta³a skonstruowana wed³ug najsurowszych
miêdzynarodowych przepisów bezpieczeñstwa. Maj¹c na
wzglêdzie bezpieczeñstwo Twoje i Twojej rodziny.
Przeczytaj uwa¿nie ostrze¿enia i
wszystkie informacje zawarte w
niniejszej ksi¹¿eczce: jest to wa¿ne,
gdy¿ obok licznych u¿ytecznych
porad zawiera ona wa¿ne informacje
dotycz¹ce bezpieczeñstwa,
u¿ytkowania i konserwacji.
1. Nie nale¿y instalowaæ pralki na
otwartym powietrzu, nawet jeœli
miejsce to jest chronione
daszkiem, gdy¿ wystawienie pralki
na dzia³anie deszczu i burz, jest
bardzo niebezpieczne.
2. Pralka powinna byæ u¿ywana
wy³¹cznie przez doros³ych i
wy³¹cznie w celu prania bielizny
wed³ug zawartych w niniejszej
ksi¹¿eczce instrukcji.
3. Jeœli trzeba j¹ przenieœæ w inne
miejsce, róbcie to bardzo ostro¿nie
w kilka osób. Nigdy nie rób tego
sama, gdy¿ pralka jest bardzo
ciê¿ka.
4.Przed w³o¿eniem bielizny sprawdŸ,
czy bêben jest pusty.
5. Nie dotykaj pralki, stoj¹c przy
niej boso lub maj¹c rêce czy
stopy mokre czy wilgotne.
6.Nie u¿ywaj przed³u¿aczy
elektrycznych ani wtyczek
wielokrotnych, niebezpiecznych
zw³aszca w œrodowiskach
wilgotnych. Przewód zasilania
elektrycznego nie powinien mieæ
zgiêæ ani niebezpiecznych
zgnieceñ.
7. Nie otwieraj szufladki œrodków
pior¹cych, podczas pracy
urz¹dzenia; nie u¿ywaj
œrodków do prania rêcznego,
poniewa¿ nadmierna piana mo¿e
uszkodziæ niektóre czêœci pralki.
8. Nigdy nie ci¹gnij za przewód
elektryczny ani tym bardziej nie
ci¹gnij za pralkê, aby wyj¹æ
wtyczkê z kontaktu w œcianie: jest
to bardzo niebezpieczne.
9. Podczas pracy pralki nie dotykaj
usuwanej wody, poniewa¿ osi¹ga
ona wysok¹ temperaturê Okr¹g³e
Chcê wy³¹cznie
upowa¿nionego i
wykwalifikowanego technika
oraz oryginalnych czêœci
zamiennych firmy Indesit!
drzwiczki pralki nagrzewaj¹ siê
podczas prania; trzymaj dzieci od
nich z dala. Nigdy nie otwieraj
drzwiczek na si³ê, poniewa¿
mog³oby to uszkodziæ znajduj¹cy
siê na zamku mechanizm
zabezpieczaj¹cy, którego zadaniem
jest chronienie przed
przypadkowym otwarciem
drzwiczek.
10.W razie awarii przede
wszystkim zamknij kurek
dop³ywu wody i wyjmij wtyczkê
z kontaktu; w ¿adnym wypadku
nie próbuj sama reperowaæ
wewnêtrznych mechanizmów
pralki.
11.Urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone
do gniazda zasilaj¹cego z bolcem
ochronnym. W razie uszkodzenia
przewodu naprawy dokonuje
autoryzowany serwis.
Jak wymieniæ przewód zasilania elektrycznego
Wymiana kabla zasilania elektrycznego mo¿e byæ dokonana wy³¹cznie przez upowa¿nionych techników.
Instrukcja instalacji i obs³ugi 36
Instrucþiuni rapide
În cele ce urmeazã veþi gãsi 11 paragrafe care vor fi ulterior
detaliate în paginile acestui manual. Citindu-le cu atenþie
veþi descoperi mici secrete care vã vor ajuta sã obþineþi
rezultate mai bune la spãlare, cu un efort substanþial redus
ºi prelungind durata de viaþã a noii dvs. maºini de spãlat
rufe. În mod special, citiþi cu atenþie mãsurile de siguranþã.
1. Instalarea masinii de spãlat rufe si transportul ei (pag. 46)
Instalarea maºinii de spãlat rufe dupã ce a fost livratã la domiciliul
dvs. este cea mai importantã operaþiune pentru funcþionarea ei la
parametrii proiectaþi. Verificaþi mereu:
1. Dacã instalaþia electricã este în conformitate cu prevederile legale;
2. Dacã furtunul de alimentare ºi cel de evacuare sunt racordate corect.
Nu folosiþi niciodatã tuburi uzate.
3. Dacã maºina de spãlat este aºezatã în plan orizontal;
4. Dacã ºuruburile de fixare a cuvei, situate în partea posterioarã a
maºinii au fost scoase.
2.
Ce puteþi introduce în maºina de spãlat rufe ºi cum sã
o porniþi (pag. 38)
O distribuþie corectã a rufelor ce necesitã spãlare are o importanþã
deosebitã atât pentru eficienþa spãlãrilor cât ºi pentru durata de utilizare
a maºinii. Aici puteþi afla secretul unei divizãri corecte a rufelor dvs:
dupã culori, tipul fibrelor ºi tendinþa de a se scãmoºi.
7. Ghid pentru programele de spãlare (pag. 40)
Aici veþi gãsi un tabel uºor de înþeles care vã va ajuta sã alegeþi
programul potrivit în funcþie de tipul fibrei, temperatura recomandatã
pentru spãlare, detergentul necesar ºi posibilii aditivi. Alegând
programul optim ºi veþi obþine nu numai rezultate mai bune dar veþi
economisi ºi timp, detergent ºi energie electricã.
8. Întreþinerea maºinii de spãlat rufe (pag. 47)
3. Ghid
rapid pentru înþelegerea simbolurilor de pe
etichetele rufelor (pag. 41)
Maºina dvs. de spãlat rufe este un adevãrat prieten. Oferiþii puþinã
grijã ºi atenþie ºi vã va rãsplãti cu loialitate ºi devotament pentru mulþi
ani de acum încolo.
Citiþi acest ghid pentru a înþelege imediat simbolurile inscripþionate pe
etichetele rufelor dvs. Tot aici puteþi gãsi instrucþiuni uºor de înþeles
care vã ajutã sã alegeþi temperatura corectã, precum ºi cum sã alegeþi
cel mai potrivit program de spãlare sau modalitãþile optime de cãlcare.
9. Soluþii pentru posibilele probleme (pag. 44 ºi 45)
4. Sfaturi utile pentru evitarea greºelilor (pag. 42)
Cu mulþi ani în urmã bunicile noastre ne învãþau cum sã ne spãlãm
cele mai dragi haine, iar fibrele sintetice nu fuseserã inventate. Acum,
noua maºinã de spãlat rufe este cea care vã dã cele mai bune sfaturi
despre modalitatea optimã de spãlare a celor mai variate tipuri de þesãturi.
5. Caseta pentru detergent (pag. 43)
Cum puteþi utiliza caseta pentru detergent.
6. Panoul frontal de comandã (pag. 39)
Panoul de comandã este foarte uºor de utilizat deoarece pe acesta
se gãsesc doar cele mai importante butoane. În acest fel puteþi selecta
orice tip de program de spãlare, pornind de la cele mai performante,
capabile sã spele chiar ºi salopetele utilizate pentru activitaþile
desfãºurate într-un service auto, pânã la cele mai delicate, speciale
pentru rufe din lânã.
37 Instrucþiuni de instalare ºi folosire
Citiþi aceste pagini înainte de a suna la unitatea de service: foarte
multe dintre întrebãrile dvs. îºi gãsesc rãspunsul în cadrul acestor
pagini. Iar dacã problema dumneavoastrã va persista, telefonaþi la
unitatea de service autorizatã (gãsiþi numãrul de telefon pe verso-ul
Certificatului de Garanþie primit în momentul achiziþionãrii maºinii de
spãlat rufe) ºi în scurt timp orice defect va fi reparat.
10. Caracteristici tehnice (pag. 45)
În cadrul acestor pagini veþi gãsi caracteristicile tehnice ale noii dvs.
maºini de spãlat rufe Indesit: numãrul modelului, specificaþiile pentru
racordarea la reþeaua electricã ºi de apã, dimensiunile, tipul
programelor corespunzãtoare modelului cumpãrat, viteza de rotaþie
la centrifugare, etc.
11. Siguranþãînexploaterepentrudvs.ºifamiliadvs.(pag.48)
Citiþi acest paragraf pentru a afla regulile necesare pentru exploatarea
în siguranþã deplinã a noii dumneavoastrã maºini de spãlat rufe. Pentru
cã siguranþa este cel mai important lucru.
Ce puteþi introduce în
maºina de spãlate rufe?
Înainte de orice spãlare trebuie sã efectuaþi câteva operaþiuni pregãtitoare pentru a spãla
mai bine. Împãrþiþi rufele în funcþie de material ºi de culori. Uitaþi-vã la etichete ºi urmaþi
indicaþiile. Alternaþi rufele mici cu cele mari atunci când le introduceþi în tambur.
Înainte de spãlare.
Grupaþi rufele în conformitate cu
tipul fibrei ºi rezistenþa la spãlare
a culorilor. De exemplu, culorile
deschise trebuie separate de cele
mai închise.
Goliþi toate buzunarele (pentru a
preveni spãlarea rufelor împreunã
cu monede, bani de hârtie, alte
mici obiecte) ºi de asemenea
nasturii de la haine. În cazul în care
constataþi cã sunt slãbiþi este mai
bine sã-i reparaþi sau sã-i scoateþi
pentru a preveni cãderea lor în
timpul ciclului de spãlare.
M
Separarea rufelor în
funcþie de material, de
culoare ºi tendinþa de a
produce scame, este
importantã pentru
obþinerea unor bune
rezultate.
Atenþie la etichetele rufelor.
Citiþi întotdeauna etichetele: veþi
gãsi acolo toate informaþiile
necesare despre tipul fibrei
precum ºi despre cea mai bunã
metodã de spãlare. În plus,
tabelul aflat pe pagina 41 vã
descifreazã toate “secretele”
simbolurilor de pe etichete.
Pornirea maºinii de spãlat rufe
Imediat dupã instalare, porniþi maºina la programul “1”
la 90°C.
Pornirea maºinii de spãlat rufe în
cel mai potrivit mod este foarte
importantã pentru calitatea
spãlãrii, pentru prevenirea
posibilelor probleme dar ºi pentru
prelungirea duratei de utilizare.
Dupã ce aþi încãrcat rufele ºi aþi
adãugat detergentul necesar,
verificaþi întotdeauna dacã:
Pentru rufele mai
delicate: introduceþi
lenjeria intimã, ciorapi
feminini ºi rufãrie
delicatã într-un sãculeþ
de pânzã, pentru a le
proteja.
1. Hubloul este închis corect.
2. ªtecherul este introdus în prizã.
3. Robinetul pentru apã este
deschis.
4. Butonul G sã nu fie apãsat
(poziþie O).
Alegerea programului dorit
Programul trebuie selectat în
conformitate cu tipul þesãturilor ce
trebuie spãlate. Pentru o corectã
utilizare a programelor de spãlare,
citiþi instrucþiunile din tabelul aflat
la pagina 40. Rotiþi selectorul A
pânã la selectarea numãrului
programului dorit. Selectaþi
temperatura cu selectorul B ºi,
dacã este necesar, apãsaþi pe
funcþiunile cu buton (D, E, F); în
sfârºit, apãsaþi pe butonul pornitoprit G (poziþia I).
La sfârºitul programului de
spãlare....
Aºteptaþi ca lampa I sã se stingã:
va dura aproximativ trei minute.
Dupã aceea închideþi maºina de
spãlat rufe prin apãsarea
butonului G pentru a selecta
poziþia Închis (poziþia O). Puteþi
deschide acum hubloul maºinii în
siguranþã. Dupã ce scoateþi rufele
proaspãt spãlate, lãsaþi mereu
hubloul deschis pentru a permite
evaporarea umiditãþii din interior.
Închideþi întotdeauna robinetul de
alimentare cu apã dupã
terminarea spãlãrii.
Cum se eliminã petele cele mai frecvente
Cernealã ºi pix: Tamponaþi cu vatã impregnatã în alcool metilic sau alcool de 90°.
Pãcurã: Tamponaþi cu unt proaspãt, apoi cu rãºinã de pin/brad ºi spãlaþi imediat.
Cearã: Radeþi ºi apoi cãlcaþi materialul cu fierul de cãlcat bine încãlzit, având grijã ca în prealabil sã introduceþi materialul
între douã foi de hârtie sugativã. Frecaþi apoi materialul cu o vatã impregnatã în alcool metilic.
Gumã de mestecat: frecaþi cu un solvent pentru unghii ºi apoi cu o cârpã curatã.
Mucegai: Bumbacul ºi inul alb se introduc într-o soluþie compusã din 5 pãrþi apã, una de înãlbitor ºi o lingurã de oþet, dupã
care se spalã imediat. Pentru celelalte materiale albe: apã oxigenatã la 10 volume dupã care se spalã imediat.
Ruj de buze: Tamponaþi cu eter, dacã þesãtura este din bumbac sau lânã. Pentru mãtase folosiþi tricloretanã.
Lac de unghii: Aºezaþi þesãtura cu partea pe care se aflã pata pe hârtie sugativã. Udaþi apoi cu solvent , deplasând materialul
pe mãsurã ce hârtia se coloreazã.
Instrucþiuni de instalare ºi folosire 38
Panoul frontal de comandã
Aici decideþi dumneavoastrã
Alegerea programului de spãlare dorit este o operaþiune
importantã. Acum este ºi foarte uºoarã.
C
Selectorul programe
Acest selector este necesar
pentru selectarea, dintre 15
posibilitãþi, a programului de
spãlare considerat ca fiind cel mai
adecvat pentru propria rufãrie
(vezi tabelele programelor de la
pagina 40).
Rotiþi acest selector numai în
sens orar ºi cu maºina opritã.
Selector pentru temperatura
apei de spãlare
Este folosit pentru a ajusta
temperatura de spãlare în
conformitate cu tabelul de la pagina
40. Poate fi de asemenea utilizat
pentru reducerea temperaturii de
spãlare ºi chiar pentru a selecta
spãlarea cu apã rece ( ).
Caseta pentru detergent
Este divizatã în 3 compartimente:
1.Detergent pentru programul de
prespãlare;
2.Detergent pentru programul
obiºnuit de spãlare;
3. Balsam pentru rufe.
Antiºifonare
Acest buton permite întreruperea
programului (la simbolul )
menþinând rufele la înmuiat în apa
prezentã înainte de centrifugare.
Este un buton foarte important
deoarece evitã ca þesãturile
delicate ºi cele sintetice sã se
destrame (de exemplu atunci
când nu puteþi extrage rufele la
sfârºitul spãlãrii ci doar dupã
câteva ore).
Se utilizeazã exclusiv în
programele dedicate þesãturilor
sintetice ºi a celor de lânã.
ATENÞIE! Înainte de a deschide
oblonul
este
necesarã
descãrcarea apei deplasând
selectorul A în dreptul simbolului
(Descãrcare). Iar în cazul în
care doriþi sã continuaþi cu
centrifugarea, va fi suficient sã
apãsaþi din nou pe butonul D.
Excludere centrifugã
Acest buton este necesar pentru
excluderea centrifugii. Trebuie
utilizat când se spalã rufe greu de
cãlcat.
1
Sertãraºul pentru detergenþi
este aici.
39
Instrucþiuni de instalare ºi folosire
2
3
D
F
E
H
G
Extra Economie
Acest buton reduce consumul de
apã în timpul ciclului de clãtire. Vã
sfãtuim sã-l folosiþi doar atunci
când maºina de spãlat rufe nu
este foarte plinã, dozând în mod
corespunzãtor ºi cantitatea de
detergent.
Buton Pornit/Oprit
Apãsaþi acest buton pentru a porni
maºina de spãlat rufe.
Bec Pornit/Oprit
Beculeþul aprins indicã faptul cã
maºina de spãlat este alimentatã
cu electricitate.
Bec de avertizare a închiderii uºii
Atunci când acest bec este aprins
înseamnã cã hubloul maºinii de
spãlat rufe este închis. Pentru a
preveni orice accident, trebuie sã
aºteptaþi ca acest bec sã se
stingã singur înainte de a
deschide hubloul. Acest interval
de timp dureazã aproximativ 3
minute.
I
B
A
Ce doriþi sã spãlaþi astãzi?
Programe pentru toate preferinþele
Natura materialelor ºi gradul de
murdãrie
Selector
program
Selector
temperaturã
Detergent
înmuiere
Detergent
spãlare
Soluþie
înmuiere
finalã
Durata
ciclului
(minute)
Descrierea ciclului de spãlare
BUMBAC
Albe extrem de murdare (cearºafuri, feþe
de masã, etc.)
1
MAX
Albe foarte murdare (cearºafuri, feþe de
masã, etc.)
2
Albe ºi colorate rezistente foarte murdare
Albe ºi colorate foarte murdare
Albe ºi colorate rezistente normal
murdare (rufe colorate, capoate, jachete,
etc.)
Albe ºi colorate puþin murdare
Albe ºi colorate delicate puþin murdare
(cãmãºi jachete, etc.)
◆
◆
150
Prespãlare (înmuiere) uºoarã, spãlare la 90°C,
clãtiri, centrifugãri intermediare ºi finale
MAX
◆
◆
140
Spãlare la 90°C, clãtiri, centrifugãri.
Intermediare ºi finale
2
60°C
◆
◆
140
Spãlare la 60°C, clãtiri, centrifugãri
intermediare ºi finale
2
40°C
◆
◆
140
Spãlare la 40°C, clãtiri, centrifugãri
intermediare ºi finale
3
60°C
◆
◆
115
3
40°C
◆
◆
115
Spãlare la 40°C, clãtiri, centrifugãri
intermediare ºi finale
4
40°C
◆
◆
95
Spãlare la 40°C, clãtiri, centrifugãri
intermediare ºi finale
◆
Clãtiri
Tratare cu soluþie de înmuiat finalã
Spãlare la 60°C, clãtiri, centrifugãri
intermediare ºi finale
◆
Clãtiri, centrifugãri intermediare ºi finale
◆
Clãtiri, cu preluarea automatã a soluþiei de
înmuiat finale, centrifugãri intermediare ºi
finale.
Centrifuga
Descãrcare ºi centrifugare finalã
SINTETICI
Sintetice colorate rezistente foarte
murdare (scutece pentru nou nãscuþi, etc.)
Sintetice colorate foarte murdare
Sintetice cu culori delicate foarte murdare
Sintetice, colorate normal murdare
Sintetice, cu culori delicate puþin murdare (rufe
de toate tipurile ºi puþin murdare)
5
60°C
◆
◆
85
Spãlare la 60°C, clãtiri, antiºifonare sau
centrifugare delicatã
5
50°C
◆
◆
85
Spãlare la 50°C, clãtiri, antiºifonare sau
centrifugare delicatã
5
40°C
◆
◆
85
Spãlare la 40°C, clãtiri, antiºifonare sau
centrifuga re delicatã
6
50°C
◆
◆
75
Spãlare la 50°C, clãtiri, antiºifonare sau
centrifuga re delicatã
7
40°C
◆
◆
65
Spãlare la 40°C, clãtiri, antiºifonare sau
centrifuga re delicatã
Clãtiri
Tratate cu soluþii de înmuiat finale
◆
Clãtiri, antiºifonare, sau centrifugare delicatã
◆
Clãtiri, cu preluarea soluþiei de înmuiat finale,
antiºifonare, centrifugãri delicate
Centrifuga
Descãrcare ºi centrifugã delicatã
LÂNÃ
Lânã (care se spalã în maºina de spãlat)
Clãtiri
Tratare cu soluþie de înmuiere finalã
8
40°C
◆
◆
55
Spãlare la 40°C, clãtiri, antiºifonare sau
centrifuga re delicatã
◆
Clãtiri, antiºifonare sau centrifugã delicatã
◆
Clãtiri, cu preluarea soluþiei de înmuiat finale,
antiºifonare, centrifugãri delicate delicata
Centrifugã
Descãrcare fãrã centrifugare
Descãrcare
Descãrcare fãrã centrifugare
Datele specificate în tabel au valoare orientativã ºi pot varia în funcþie de cantitatea ºi tipul rufelor, de temperatura apei furnizatã în reþea ºi de temperatura
incintei în care se aflã maºina de spãlat rufe.
Instrucþiuni de instalare ºi folosire
40
Înþelegerea simbolurilor
existente pe etichetele rufelor
Învãþaþi semnificaþia acestor simboluri deoarece doar în acest mod vã puteþi
proteja rufele iar maºina de spãlat rufe vã va rãsplãti atenþia obþinând cele
mai bune rezultate la spãlare.
În toatã Europa, fiecare etichetã
conþine un mesaj încredinþat
unor mici însã importante
simboluri. A le înþelege este
important pentru a spãla mai
bine ºi a trata propria
îmbrãcãminte în mod adecvat.
Aceste simboluri se împart în 5
, albire ,
categorii: Spãlare
, curãþare uscatã
cãlcare
ºi în sfârºit uscare .
Sfaturi utile
Întoarceþi pe dos cãmãºile, pentru a le spãla mai
bine ºi pentru ca sã dureze mai mult.
Scoateþi mereu obiectele din buzunare.
Uitaþi-vã la etichete: vã vor da indicaþii utile ºi
precise.
În tambur, alternaþi rufele mari cu cele mici.
Atenþie pentru a nu greºi
temperatura....
Consultaþi acest tabel înainte de fiecare spãlare.
Spãlare
Acþiune
puternicã
Înãlbire
Cãlcare
Curãþare uscatã
Acþiune
delicatã
Spãlare la
95°C
Spãlare la
60°C
Uscare
Temp.
înaltã
cl
Numai în apã rece
Nu se înãlbeºte
Cãlcare
puternicã max
200°C
Cãlcare medie
max 150°C
A
Curãþare uscatã cu
orice solvent
P
Curãþare uscatã cu
benzinã pentru
aeronave, alcool
pur, R 111 ºi R 113
Temp.
Moderatã
Numai în
maºini de spãlat
rufe cu uscãtor
Nu se usucã în
maºini de spãlat
rufe cu uscãtor
F
Spãlare la
40°C
Cãlcare max
110°C
Curãþare uscatã cu
benzinã pentru
aeronave, alcool pur
ºi R 113
Uscare pe
planºetã
Spãlare la
30°C
Nu se cãlca
Nu se curãþa uscat
Uscare prin
atârnare, fãrã
centrifugare
Spãlare
manualã
Nu se spãla
în apã
41
Instrucþiuni de instalare ºi folosire
Uscare pe
umeraº
Sfaturi utile pentru evitarea greºelilor
Nu folosiþi niciodata maºina
de spãlat rufe… pentru a spãla
hainele uzate, destrãmate sau
rupte. Dacã este absolut necesar,
puneþi-le într-un sac de plasã
pentru protejarea lor.
Cât cântãresc?
1 cearºaf 400-500 gr.
1 faþã de pernã 150-200 gr.
1 faþã de masã 400-500 gr.
1 halat de baie 900-1.200 gr.
1 prosop 150-250 gr.
Atenþie la greutate!
Pentru a obþine cele mai bune
rezultate la spãlare, nu depãºiþi
greutatea limitã menþionatã mai
jos (valabilã pentru rufe uscate):
- Materiale rezistente:
maxim 5 Kg
- Materiale sintetice:
maxim 2,5 Kg
- Materiale delicate:
maxim 2 Kg
- Lânã purã:
maxim 1 Kg
Tricourile colorate, cele
imprimate ºi cãmãºile sunt
protejate mai bine dacã înainte de
a fi introduse în maºina de spãlat
sunt întoarse pe dos.
Tricourile imprimate ºi bluzele
flauºate trebuie cãlcate
întotdeauna pe dosul materialului.
Dupã spãlare ºi între spãlãri
se recomandã sã nu þineþi maºina
de spãlat conectatã la sursa de
energie electricã, sã închideþi
robinetul de alimentare cu apã ºi sã
lãsaþi uºa întredeschisã pentru a
permite evaporarea apei din cuvã.
În timpul vacanþei maºina de
spãlat rufe trebuie scoasã din
prizã, robinetul de alimentare cu
apã trebuie închis iar hubloul
trebuie sã rãmânã întredeschis.
În acest fel tamburul ºi gernitura
de cauciuc vor rãmâne uscate iar
în interior nu se formeazã
mirosuri neplãcute.
CICLUL LÂNÃ
Se spalã foarte bine dacã
turnaþi un detergent special
pentru rufe delicate, iar
cantitatea maximã de rufe
nu depãºeºte 1 kg.
Cum sã spãlaþi aproape orice
Perdelele.
Tind sã se ºifoneze foarte tare.
Pentru a împiedica acest lucru
pliaþi-le ºi introduceþi-le într-un sac
de plasã. De asemenea, spãlaþile separat pentru ca maºina sã
fie încãrcatã cel mult la jumãtate.
Plãpumile ºi jachetele.
În cazul în care cãptuºeala este
din puf de gâscã sau raþã, pot fi
spãlate în maºina de spãlat rufe.
Important este sã se încarce cel
mult 3 kg de rufe ºi sã repete
clãtirea de o datã sau de douã ori,
utilizând centrifugarea delicatã.
Teniºii.
Pot fi spãlaþi în maºina de spãlat
rufe dar trebuie mai întâi bine
curãþaþi de noroi. Dacã doriþi sã-i
spãlaþi împreunã cu alte rufe,
introduceþi doar rufe foarte
rezistente ºi colorate (de exemplu
o pereche de blugi).
Instrucþiuni de instalare ºi folosire
42
Important pentru a spãla mai bine
Secretele casetei pentru detergent
Primul secret este ºi cel mai uºor: caseta pentru detergenþi
se deschide prin tragere înspre dvs.
Cantitatea de detergent pe care
trebuie sã o folosiþi pentru un ciclu
de spãlare este trecutã pe cutia
de detergent de cãtre producãtor.
Ea variazã în funcþie de cantitatea
de rufe introdusã în maºinã, de
duritatea apei ºi de gradul de
murdãrie al rufelor ce necesitã
spãlare.
Dacã adãugaþi balsam de rufe în
compartimentul 3, aveþi grijã sã
nu depãºeascã nivelul superior al
compartimentului. Maºina de
spãlat rufe adaugã automat
balsamul de rufe în timpul ciclului
de spãlare al oricãrui program
selectat.
Detergentul lichid trebuie adãugat
în compartimentul 2 doar cu
câteva secunde înaintea pornirii
ciclului de spãlare.
Reþineþi cã detergentul lichid este
indicat sã fie folosit doar pentru
programele de spãlare care
utilizeazã o temperaturã de
maximum 60°C ºi care nu
necesitã pre-spãlare.
Nu folosiþi niciodatã detergent
indicat pentru spãlare manualã a
rufelor deoarece poate produce
prea multã spumã, ceea ce ar
contribui la deteriorarea maºinii
de spãlat rufe. Excepþie fac acei
detergenþi care sunt recomandaþi
atât pentru spãlare manualã cât
ºi pentru spãlare în maºina de
spãlat rufe.
Reduceþi cantitatea de detergent
folosita în mod obiºnuit dacã doriþi
sã spãlaþi cu apã rece. Aceasta
deoarece detergentul se dizolvã
mult mai greu în apa rece ºi o
parte din el se va risipi.
În compartimentul 1:
Detergent pentru înmuiere (praf)
În compartimentul 2:
Detergent pentru spãlare
(praf sau lichid)
1
2
3
Sertãraºul pentru detergenþi se
poate extrage, iar pentru a-l spãla
este suficient sã se scoatã,
ridicându-l ºi trãgându-l spre
exterior, aºa cum este ilustrat în
figurã, ºi lãsându-l puþin sub jetul
de apã.
Cum puteþi reduce costurile de
exploatare?
Un manual pentru folosirea
economicã ºi ecologicã a
aparatelor electrocasnice.
Maximizaþi cantitatea de rufe introdusã în tambur
ECONOMISIÞI pânã la 50% din consumul energetic dacã spãlaþi la cantitatea maximã de
încãrcare în loc de încãrcarea la jumãtate.
Nu utilizaþi programul de pre-spãlare decât dacã aveþi cu adevãrat nevoie de el
Aceastã operaþiune suplimentarã este recomandatã doar pentru rufele foarte murdare.
ECONOMISIÞI între 5 ºi 15% consum energetic dacã NU selectaþi programul de pre-spãlare
pentru rufele uºor sau normal murdare.
Reduceþi consumul de energie electricã dacã nu spãlaþi cu apã fierbinte
Este preferabil sã utilizaþi în prealabil detergent special pentru scoaterea petelor pentru rufele pãtate. În
felul acesta nu mai este necesar sã utilizaþi un program de spãlare cu apã fierbinte ºi ECONOMISIÞI pânã
la 50% din consumul energetic dacã folosiþi un program de spãlare cu apã la 60°C.
Înainte de a vã decide sã utilizaþi un program special de uscare
Selectaþi o altã vitezã a centrifugii dacã rufele trebuie uscate într-un uscãtor. Un conþinut de apã
redus al rufelor permite ECONOMISIREA de timp ºi energie electricã în programul de uscare.
43
Instrucþiuni de instalare ºi folosire
În compartimentul 3:
Aditivi (soluþie pentru înmuiat final,
parfum, etc.)
Probleme posibile ºi soluþii eficiente pentru rezolvarea lor
Înainte de a telefona la unitatea de service, citiþi aceste rânduri
De-a lungul timpului, la maºina dvs. de spãlat rufe pot apãrea
diferite probleme. De cele mai multe ori aceste mici probleme
pot fi remediate foarte uºor, chiar de dvs. De aceea, înainte de a
suna la unitatea de service, consultaþi instrucþiunile de mai jos.
Maºina de spãlat rufe nu
mai porneºte.
Verificaþi dacã butonul Pornit/
Oprit este apãsat;
Verificaþi dacã ºtecherul este
corect introdus în prizã.
Verificaþi dacã programatorul A
este selectat la poziþia corectã;
Este posibil ca un scurt-circuit
sã fi afectat reþeaua electricã a
casei sau chiar ca întreaga
zonã în care se aflã ºi casa
dvs. sã fie afectatã de o cãdere
a sursei de curent electric.
O altã cauzã posibilã este
nedeschiderea robinetului de
alimentare cu apã. Verificaþi
dacã aþi deschis acest robinet
ºi in caz contrar deschideþi-l.
Însã unde se aflã toatã apa?
Simplu: cu ajutorul noii tehnologii Indesit, este suficientã o
cantitate de apã mai micã de jumãtate în comparaþie cu vechea
tehnologie pentru a spãla de douã ori mai bine! Din acest motiv
nu vedeþi apa prin hublou: este puþinã, foarte puþinã, astfel încât
sã protejeze mediul înconjurãtor fãrã a renunþa însã la rezultate
excelente la spãlare. ªi în plus, economisiþi energie electricã.
Verificaþi dacã hubloul maºinii
de spãlat rufe este închis
corect. Din raþiuni de siguranþã
maºina de spãlat rufe este
astfel conceputã încât nu
porneºte dacã hubloul nu este
inchis bine;
Maºina de spãlat rufe nu
se alimenteazã cu apã.
CORECT GREªIT
Închiderea
robinetului dupã
fiecare utilizare. Se
limiteazã astfel uzura
instalaþiei hidraulice a
maºinii de spãlat rufe
ºi se eliminã pericolul
scurgerilor de apã
atunci când nu este
nimeni acasã.
Lãsarea hubloului
întredeschis între
spãlãri. În acest mod
se evitã apariþia
mirosurilor neplãcute.
Curãþarea cu multã
grijã ºi atenþie a
maºinii de spãlat
rufe. Atunci când doriþi
sã o curãþaþi, folosiþi
doar o cârpã moale,
înmuiatã în apã caldã ºi
sãpun.
Lãsarea în prizã a maºinii
în timpul curãþãrii ei.
Folosirea solvenþilor ºi a
materialelor abrazive
pentru curãþarea
exteriorului ºi a pãrþilor
din cauciuc ale maºinii de
spãlat rufe.
Neglijarea casetei pentru
detergent. Aceasta trebuie
scoasã afarã ºi spãlatã sub un
jet de apã caldã.
Plecarea în vacanþã fãrã a
lua mãsuri speciale de
siguranþã pentru maºina
dvs. de spãlat rufe.
Verificaþi dacã aþi ataºat
corect
furtunul
de
alimentare la robinet ºi
deasemenea daca nu este
cumva opritã apa în zona dvs.
Verificaþi dacã existã
suficientã presiune pe
conducta de alimentare si
dacã filru nu este opturat. Acest
fenomen se poate produce in
zonele unde apa conþine foarte
mult calcar.
Maºina de spãlat rufe se
alimentezã cu apã si o
eliminã încontinuu.
Verificaþi dacã nu cumva
furtunul de evacuare este
pozitionat prea jos. Acest
furtun trebuie asezat la o
înãlþime între 60 – 100 cm de la
nivelul solului.
Verificaþi dacã gura furtunului
este imersata în apã. Dacã da,
trebuie sã scoateþi imediat
furtunul din apã.
Supapa de preaplin este
neobturatã ?
Dacã dupã aceste verificãri
problema nu s-a rezolvat,
închideþi robinetul de
alimentare, opriþi maºina de
spãlat ºi apelaþi unitatea de
service.
Instrucþiuni de instalare ºi folosire 44
robinetul de alimentare cu apã,
scoateþi maºina de spãlate rufe
ºi efectuaþi operaþiunile indicate
la pag 47.
Este furtunul de evacuare
înfundat? Acest furtun trebuie
sã nu fie obturat în niciun fel.
Aþi verificat dacã maºina de
spãlat are suficient spaþiu
pentru vibraþii? Maºina de
spãlat rufe este astfel
construitã încât la centrifugare
oscileazã foarte uºor. De
aceea, lãsaþi câþiva cm în jurul
maºinii.
Maºina de spãlat rufe nu
scurge apa sau nu stoarce
rufele prin centrifugare
Aþi verificat în prealabil dacã
programul setat de dvs.
include ºi operaþiunea de
scurgere a apei? Anumite
cicluri de spãlare presupun
eliminarea apei manual.
Este acþionat butonul “antiºifonare”?
Aceastã
operaþiune comandã maºinii
de spãlat rufe sã reþinã apa în
cuvã pânã când veþi hotãrî dvs.
eliminarea apei.
În maºina de spãlat rufe se
produce multã spumã.
Verificaþi dacã detergentul
folosit este recomandat
pentru spãlarea automaticã.
Maºina de spãlat rufe
vibreazã prea tare în timpul
operaþiunii de centrifugare.
Este pompa de evacuare
înfundatã? Pentru a verifica
aceastã posibilitate, închideþi
Nu apelaþi niciodatã
la tehnicieni
neautorizaþi ºi
refuzaþi întotdeauna
instalarea unor
piese de schimb
neoriginale
Aþi deblocat cuva în
conformitate
cu
instrucþiunile de instalare?
Verificaþi încã odatã aceastã
procedurã.
Aþi aºezat maºina în plan
perfect
orizontal?
Orizontalitatea trebuie verificatã
nu doar la instalare ci ºi în timp,
deoarece existã posibilitatea ca
maºina de spãlat sã se
deplaseze imperceptibil.
Ajustaþi picioarele ºi verificaþi
orizontalitatea cu ajutorul unei
nivele.
Verificaþi cantitatea de
detergent utilizatã. Mai mult
detergent nu garanteazã o
spãlare mai eficientã ºi poate
chiar sã se depunã pe canalele
de scurgere ale maºinii.
Maºina de spãlat rufe
pierde apã.
Verificaþi dacã ºurubul de
metal al furtunului de
alimentare a fost bine
strâns. Pentru aceasta, opriþi
alimentarea cu apã ºi scoateþi
maºina de spãlat din prizã.
Ataºaþi din nou furtunul de
alimentare fãrã sã forþaþi prea
mult.
Este obstrucþionatã caseta
pentru detergent? Scoateþi
aceastã casetã ºi spãlaþi-o
sub jet de apã caldã.
Dacã dupã toate aceste verificãri
problemele de mai sus persistã,
închideþi robinetul de alimentare
cu apã, opriþi maºina de spãlat
rufe ºi contactaþi unitatea de
service. Adresa unitãþii de
service ºi numerele de telefon
se
aflã
pe
verso-ul
Certificatului de Garanþie
primit de dvs. de la magazinul
unde aþi cumpãrat maºina de
spãlat rufe Indesit.
Tubul de descãrcare nu este
bine fixat? Închideþi robinetul,
scoateþi din prizã ºi încercaþi
sã-l fixaþi mai bine.
Caracteristici tehnice
Model
W 642 TX
Dimensiuni
Lãþime 59,5 cm
Înãlþime 85 cm
Adãncime 53,5 cm
Capacitate de
încãrcare
De la 1 la 5 Kg
Conexiuni electrice
Tensiune 220/230 V; Frecvenþã 50 Hz
Putere maximã absorbitã 2300 W
Conexiuni hidraulice
Presiune maximã 1 MPa (10 bari)
Presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bar)
Capacitatea maºinii 42 de litri
Viteza de centrifugare Pânã la 600 rpm
Programe de control
conforme normei
IEC456
Program bumbac:
Selectorul A poziþionat pe programul 2;
Selectorul B poziþionat pe 60°C.
Aceastã aparaturã este conformã urmãtoarelor Directive Comunitare:
- 73/23/CEE din data de 19/02/73 (Tensiune Joasã) ºi modificãrii ulterioare
- 89/336/CEE din data de 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi modificãrii ulterioare.
45 Instrucþiuni de instalare ºi folosire
Instalare ºi transport
Când maºina de spãlat
rufe soseºte acasã
Indiferent dacã maºina de spãlat rufe este nouã sau decideþi sã o
transportaþi în alt loc, instalarea corectã a maºinii este foarte importanta.
Doar respectând instrucþiunile de mai jos puteþi asigura o funcþionare la
parametrii proiectaþi ºi pe un timp îndelungat.
Dupã scoaterea ambalajului,
asiguraþi-vã de integritatea
aparatului. În caz de dubiu,
chemaþi imediat un tehnician
calificat. Interiorul maºinii de
spãlat se blocheazã, pentru
transport, cu patru ºuruburi în
partea posterioarã.
Conectarea la apã a maºinii de
spãlat rufe
Presiunea apei trebuie sã se
încadreze în valorile indicate pe
eticheta maºinii. Conectarea
furtunului la apa rece se va face
la un robinet prevazut cu un filet
de ¾”. Conectarea se face cu o
garnitura de caucic.
A
Înainte de a o pune în funcþiune,
îndepãrtaþi ºuruburile, scoateþi
elasticul cu respectivul element de
distanþiere (pãstraþi-le pe toate) ºi
astupaþi orificiile cu capacele de
plastic furnizate în dotare.
Important: Închideþi cu capacul
(în dotare), cele 3 orificii în care
era fixatã fiºa, situate în partea
posterioarã jos în dreapta a
maºinii de spãlat.
Poziþionarea maºinii de spãlat
rufe
Maºina de spãlat trebuie
pozitionata la orizontalã pentru a-i
asigura o buna functionare. Pentru
pozitionare, reglaþi picioarele din
faþã ºi/sau din spate ºi verificaþi
orizontalitatea cu ajutorul unei
nivele. Unghiul de înclinare poate
fi de max. 2 grade.
Dacã aºezaþi masina pe o
carpetã, asiguraþi-vã cã nu obturaþi
ventilaþia necesarã maºinii.
Picioruºele anteriore se pot regla.
Pãstrati toate aceste
suruburi ºi manºoane
pentru cã vor fi utile atunci
când veþi dori sã
transportaþi maºina de
spãlat în altã parte. În acest
fel cuva va fi protejatã de
lovituri accidentale pe
timpul transportului.
Garnitura de caucic.
Daca instalaþia de apã este nouã
sau nefolositã de mai mult timp,
înainte de a conecta furtunul lãsaþi
apa sã curgã pânã ce se
limpezeºte. Conectaþi ºi celãlalt
capat al furtunului la partea din
dreapta sus a maºinii.
Capul furtunului instalat in partea
dreapta sus a maºinii.
Conectarea furtunului de
evacuare
Existã douã sisteme de fixare a
furtunului (stânga sau dreapta).
Dacã evacuarea se face în
chiuvetã sau cadã, fixaþi capãtul
furtunului cu elementul de plastic
care nu îi dã voie furtunului sã
cadã. Pentru o mai mare
siguranþã, vã recomandãm
legarea furtunului de robinet.
Atenþie: Capãtul furtunului de
evacuare nu trebuie sã rãmânã
imersat în apã!
Agãþãtoarea de folosit în cazul în care
tubul de descãrcare se terminã la mai
puþin de 60 de cm înãlþime.
Furtunul trebuie plasat la o înãltime
cuprinsã între 60 ºi 100 de cm. În
cazul în care furtunul este plasat la
o înalþime sub 60 de cm., obligatoriu
trebuie fixat cu carligul din plastic
existent în spatele maºinii.
Conectarea la reþeaua electricã
Înainte de conectarea maºinii la
sursa de tensiune asiguraþi-vã cã:
1) Priza dvs. poate sã suporte
puterea maximã indicatã pe
eticheta maºinii ºi este în
conformitate cu normele
legale.
2) Tensiunea de alimentare
corespunde cu valoarea
indicatã pe etichetã.
3) ªtecherul si priza trebuie sã fie
compatibile (adicã sã fie cu
împãmântare). În caz contrar,
trebuie înlocuite. Nu se
recomandã prelungiri sau alte
adaptãri ale cablului electric.
4) Priza utilizatã pentru maºina
de
spãlat
rufe
are
împãmântare.
Dispozitivul pentru descãrcarea în
cãzi ºi chiuvete.
Prelungirea furtunului de
evacuare nu este recomandatã,
dar în cazuri excepþionale se va
face cu un furtun de acelasi
diametru ºi de max. 150 cm.
Daca folosiþi evacuarea direct la
þevile de canalizare, trebuie sã
faceti instalarea cu un instalator
autorizat.
Dacã locuiþi la ultimul etaj, poate
apare fenomenul de sifonare,
ceea ce înseamnã cã maºina va
alimenta si evacua în acelaºi timp.
Pentru evitarea acestui fenomen
trebuie sã vã procuraþi supape de
anti-sifonare.
Atenþiune!
Producãtorul îºi declinã
orice responsabilitate dacã
instrucþiunile de mai sus
nu sunt respectate.
Instrucþiuni de instalare ºi folosire
46
Îngrijire ºi întreþinere uºoarã pentru maºina de spãlat rufe
Trataþi-o cu multã grijã ºi vã va fi
mereu prietenã
Maºina dumneavoastrã de spãlat este o colegã de viaþã ºi de
lucru, demnã de încredere. Este importantã pãstrarea ei în
formã. ªi pentru dumneavoastrã.
Maºina dumneavoastrã de
spãlat este proiectatã pentru a
dura mulþi ani fãrã probleme. Cu
puþinã pricepere, o puteþi þine în
formã astfel încât sã dureze ºi
mai mult. Înainte de toate,
trebuie sã închideþi robinetul de
apã dupã fiecare spãlare:
presiunea continuã a apei
poate uza unele componente.
În plus, astfel eliminaþi pericolul
de pierderi când în casã nu este
nimeni. Dacã apa din zona
dumneavoastrã este prea durã,
folosiþi un produs împotriva
calcarului (apa este durã dacã
lasã uºor urme alburii în jurul
robinetelor sau a scurgerilor, în
special a cãzii de la baie).
Este necesar mereu sã se
goleascã buzunarele, scoþând
ºi agrafele, ecusoanele ºi orice
alt obiect dur.
Exteriorul maºinii de spãlat
trebuie spãlat cu o cârpã
înmuiatã în apã caldã ºi sãpun.
Este important sã spãlaþi
periodic caseta pentru
detergenþi. Pentru a
preveni depunerile este
suficient sã þineþi aceastã
casetã câteva minute sub
un jet puternic de apã
caldã.
Nu exageraþi niciodatã
cu dozele.
Detergentul normal conþine
deja produse anticalcar. Doar
dacã apa este extrem de durã,
vã sfãtuim sã folosiþi la fiecare
spãlare un produs specific.
Din când în când, poate fi util un
ciclu de spãlare cu o dozã de
produs
anticalcar,
fãrã
detergent ºi fãrã rufe.
Nu folosiþi nici un detergent ºi
nici un aditiv în doze prea mari,
deoarece ar putea cauza o
excesivã producþie de spumã,
cu eventuale depuneri ºi daune
la componentele maºinii
dumneavoastrã de spãlat.
Goliþi mereu buzunarele de mici obiecte care vã
pot deteriora rufele.
Verificarea periodicã a pompei de evacuare ºi a garniturii de cauciuc.
Maºina de spãlat rufe Indesit pe care tocmai aþi achiziþionat-o este echipatã cu o pompã de auto-curãþire ºi nu necesitã
o verificare ºi întreþinere periodicã a pompei. Chiar ºi in aceste condiþii, accidental pot pãtrunde în pompã mici obiecte
cum ar fi: monede, agrafe de pãr, nasturi, etc. Pentru a evita distrugerea pompei, aceste mici obiecte se opresc într-un
spaþiu special destinat, aflat în partea finalã a pompei.
Pentru a avea acces la acest spaþiu, trebuie sã îndepãrtaþi panoul frontal
aflat la baza maºinii cu ajutorul unei ºurubelnite. (fig. 1). Dupã aceasta,
rotiþi în sens opus acelor ceasornicului (fig. 2) ºi verificaþi dacã s-au
adunat obiecte mici.
Fig. 1
Garnitura de cauciuc.
Verificaþi garnitura de cauciuc cel puþin odatã pe an, iar dacã observaþi
crestãturi sau alte deficienþe, înlocuiþi-o imediat.
Fig. 2
Atenþie: Operaþiunea de întreþinere descrisã mai sus (precum ºi orice alta operaþiune de întreþinere) trebuie efectuatã doar dupã
încheierea ciclului de spãlare. În acest moment scoateti ºtecherul din prizã ºi respectaþi instrucþiunile de mai sus. La deºurubarea
capacului va curge puþinã apã. Înainte de fixarea panoului, dupã ce aþi terminat operaþiunea de întreþinere, asiguraþi-vã cã aþi înºurubat
capacul în mod corect, pentru a nu exista posibilitatea scurgerilor.
47 Instrucþiuni de instalare ºi folosire
Siguranþa în exploatare este cea mai importantã
Instrucþiuni pentru siguranþa utilizãrii
maºinii de spãlat rufe
Maºina de spãlat este construitã respectând cele
mai severe norme internaþionale de siguranþã.
Aceasta pentru a vã proteja pe dumneavoastrã
ºi pe familia dumneavoastrã
Citiþi aceste instrucþiuni pentru a
putea utiliza maºina de spãlat în
cele mai bune condiþii ºi fãrã a vã
îngrijora vreo clipã pentru
siguranþa dvs. ºi a familiei
dumneavoastrã.
1. Maºina de spãlat rufe nu
trebuie instalatã în spaþii
deschise, chiar dacã existã
un acoperiº deasupra
spaþiului respectiv. Aceasta
deoarece ploaia sau furtunile
pot deteriora semnificativ
maºina de spãlat rufe.
2. Maºina de spãlat rufe nu
trebuie folositã decât de
adulþi ºi exclusiv pentru
spãlarea
rufelor,
în
conformitate cu instrucþiunile
existente în acest manual.
3. Dacã doriþi sã o mutaþi, apelaþi
la ajutorul a cel puþin 2, 3
persoane deoarece maºina
de spãlat rufe este foarte
grea.
4. Înainte de a incãrca rufe în
maºinã, asigurati-vã ca
tamburul este gol ºi cuva fãrã
apã.
5. Nu atingeþi masina de spãlat
dacã aveþi mâinile ude sau
dacã sunteti desculþ(ã) în
locul în care este ea
amplasatã.
6. Nu folosiþi niciodatã
prelungiri improvizate ale
cablului electric. De
asemenea, cablul electric nu
trebuie îndoit sau presat în
niciun fel.
Doresc doar un tehnician
specializat ºi autorizat cu
piese de schimb originale
garantate de cãtre
Indesit!
7. Nu deschideþi caseta
pentru detergent atunci
când maºina este în
funcþiune ºi nu folosiþi decât
detergent special pentru
maºin㠖 spuma în exces a
detergentului poate deteriora
pãrþile interne ale maºinii de
spãlat rufe.
8. Nu încercaþi sã scoateþi din
prizã cablul electric atunci
când maºina de spãlat rufe
este în funcþiune; poate fi
foarte periculos.
9. Nu atingeti furtunul de
evacuare sau hubloul în
timpul funcþionãrii maºinii
deoarece acestea se pot
încãlzi foarte tare. De
asemenea, nu încercaþi sã
deschideþi hubloul în
timpul funcþionãrii maºinii
deoarece puteþi deteriora
sistemul automat de blocare,
creat special pentru a preveni
deschiderea accidentalã a
maºinii de spãlat rufe în
timpul funcþionãrii acesteia.
10. Dacã doriþi sã interveniþi
pentru remedierea unor
mici defecþiuni, asiguraþivã cã mai intâi aþi închis
robinetul de alimentare cu
apã ºi aþi scos din prizã
maºina.
Instrucþiuni de instalare ºi folosire 48
Struèný prùvodce
Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto
návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu
porozumìli, a odhalili tak tajemství nejlépe vypraného prádla,
a také abyste zajistili dlouhou životnost praèky. Vìnujte
prosím zvláštní pozornost bezpeènostním upozornìním.
1.
Instalace a pøemístìní (str. 58)
Pro správnou funkci praèky je nejdùležitìjší provést po zakoupení nebo
transportu její správnou instalaci. Vždy zkontrolujte:
1. Zda elektrická sí a pøipojení k elektrické síti splòuje všechny normy
a požadavky.
2. Zda je pøívodní a výpustní hadice správnì pøipojena.
Poškozenou hadici vymìòte vždy za novou.
3. Zda je praèka vyrovnána do vodorovné polohy. Malá kontrola je dùležitá
pro životnost praèky a kvalitu praní.
4. Že fixaèní šrouby jistící buben byly odstranìny ze zadní èásti praèky.
2.
Vkládání prádla a zapnutí praèky (str. 50)
Správné rozdìlení prádla je velmi dùležité jak pro výsledky praní, tak pro
životnost praèky. Nauète se všechny zásady a tajemství správného rozdìlování
prádla: nejdùležitìjším kritériem je barva, typ tkaniny a maèkavost.
3.
Jak porozumìt visaèkám na prádle (str. 53)
Porozumìt visaèkám a štítkùm na jednotlivých kusech obleèení je velmi
snadné, ale zároveò velmi dùležité pro úspìch vašeho praní. Naše pøehledná
tabulka vám pomùže vybrat správnou teplotu, prací cyklus a zpùsob žehlení.
4.
Užiteèné tipy, jak se vyvarovat chyb (str. 54)
Naše babièky nám dávaly mnohé dobré rady - ale za jejich èasù umìlá
vlákna neexistovala: praní bylo snazší. Dnes však praèka umožòuje vyprat
kašmír a vlnu ještì lépe, než by to bylo možné ruènì.
5.
Zásobník na prací prostøedky (str. 55)
Jak používat zásobník na prací prostøedky a pøihrádku na bìlicí prostøedek.
6.
Ovládací panel (str. 51)
Ovládací panel praèka je velmi jednoduchý. Je zde pouze nìkolik základních
tlaèítek, díky kterým mùžete zvolit jakýkoli prací cyklus, od nejsilnìjšího,
který vypere i montérky, až po nejjemnìjší pro praní kašmíru. Seznámíte-li
se s nimi dobøe, dosáhnete nejlepších výsledkù a zároveò zajistíte dlouhou
životnost praèky. Je to snadné.
7.
Prùvodce pracími programy (str. 52)
Naleznete zde jednoduchou tabulku, pomocí které mùžete vybrat správný
program, teplotu, dávkování pracích a pøídavných prostøedkù. Výbìrem
správného programu si zajistíte nejlepší výsledky a pøitom uspoøíte èas,
vodu i elektrickou energii.
49 Návod k instalaci a použití
8.
Péèe a údržba (str. 59)
Praèka je skuteèná pøítelkynì. Staèí jen trochu péèe a mùžete se spolehnout
na její vìrnost.
Základní údržba vám zajistí léta bezproblémové èinnosti.
9. Problémy a jejich øešení (str. 56 a 57)
Než zavoláte servis, pøeètìte si prosím tyto stránky: mnoho problémù
mùžete sami ihned vyøešit. Pokud však problém pøetrvává, obrate se na
autorizovaný servis Indesit, a závada bude jistì brzy odstranìna.
10.
Technické údaje (str. 57)
Zde jsou uvedeny technické parametry vaší praèky: èíslo modelu, údaje o
elektrickém napájení, vodì, velikosti, kapacitì, rychlosti odstøeïování a
informace o splnìní evropských norem a pravidel.
11.
Bezpeènost pro vás a vaše dìti (str. 60)
Zde naleznete velmi dùležitá pravidla pro zachování plné bezpeènosti celé
vaší domácnosti. A to je skuteènì to nejdùležitìjší.
Vkládání prádla do praèky
Ještì pøed zahájením praní rozhodujete o dobrých výsledcích. Rozdìlte prádlo
podle materiálu a barvy. Pøeètìte si visaèky a øiïte se uvedenými symboly.
Oddìlte drobné prádlo od velkých kusù.
Pøed praním.
Rozdìlte prádlo podle typu tkaniny
a stálosti barvy: hrubé tkaniny by se
mìly oddìlit od jemného prádla.
Prádlo svìtlé barvy oddìlte od prádla
tmavých barev.
Vyprázdnìte všechny kapsy (mince,
papírky a jiné drobné pøedmìty) a
zkontrolujte knoflíky. Uvolnìné
knoflíky pøišijte nebo odstraòte, aby
se bìhem praní neutrhly.
M
Správné rozdìlení prádla
podle typu tkaniny
a barvy je pro dobrý
výsledek praní velmi
dùležité.
Visaèky øeknou vše.
Vždy se podívejte na visaèky: øeknou
vám vše o prádle a jak je nejlépe
prát.
V tabulce na stranì 53 jsou uvedeny
všechny symboly, které mùžete na
visaèkách nalézt. Jejich informace
jsou velmi dùležité pro správné praní
a dlouhou životnost prádla.
Zahájení èinnosti
Po instalaci nové praèky zapnìte praní s použitím
programu "1" pøi 90° stupních.
Správné zahájení èinnosti praèky je 1. Dvíøka jsou správnì zavøená.
dùležité pro kvalitu praní, prevenci 2. Vidlice síového pøívodu je v
problémù a pro dlouhou životnost zásuvce.
zaøízení. Po vložení prádla a pracího 3. Vodovodní kohoutek je otevøený.
prostøedku vždy zkontrolujte, zda:
4. Zkontrolujte, zda knoflík G není
stisknut (poloha I).
Choulostivé prádlo, jako
jsou punèocháèe,
jemné spodní prádlo apod.
vložte pøed praním do
plátìného sáèku.
Výbìr požadovaného programu
Program volíte podle typu prádla.
Podívejte se do tabulky na stranì 52.
Otáèejte knoflíkem A, až se zvolený
program bude krýt s ukazatelem
umístìným na knoflíku, nastavte
teplotu pomocí knoflíku B, a v pøípadì
potøeby použijte tlaèítka D, E, F, a pak
stisknìte tlaèítko zapnutí/vypnutí G
(poloha I).
Po ukonèení cyklu praní...
Poèkejte, až kontrolka I zhasne: trvá
to asi 3 minuty.
Pak praèka vypnìte stisknutím
tlaèítka zapnutí/vypnutí G (poloha
O). Nyní mùžete bezpeènì otevøít
dvíøka praèky. Po vyjmutí
vypraného prádla nechejte dvíøka
otevøená, aby vlhkost mohla
vyschnout.
Vždy zavøete vodovodní kohoutek.
Jak odstranit nejbìžnìjší skvrny
Inkoust a propisovací tužka: Navlhèete kousek bavlnìné látky metylalkoholem nebo èistým lihem a lehce jím ukejte na skvrnu.
Perte pøi 90oC.
Asfalt, dehet, tér: Poukejte èerstvým máslem, vytøete terpentýnem a pak okamžitì vyperte.
Vosk: Seškrábnìte, pak vložte látku mezi dva savé papíry a pøežehlete horkou žehlièkou. Pak vytøete bavlnìnou látkou navlhèenou
terpentýnem nebo metylalkoholem.
Žvýkaèka: Na žvýkaèku kápnìte odlakovaè na nehty, pak ji opatrnì odstraòte.
Plíseò: Bavlnu a bílé lnìné plátno byste mìli vložit do roztoku z 5 dílù vody, jednoho dílu bìlícího prostøedku a lžíce octa, pak
okamžitì vyperte. U jiných bílých tkanin použijte peroxid vodíku a pak okamžitì vyperte.
Rtìnka: Vlnu nebo bavlnu ošetøete éterem. Na hedvábí použijte trichlóretylén.
Lak na nehty: Na stranu se skvrnou položte list savého papíru, navlhèete odlakovaèem na nehty, látku posunujte, jelikož papír
postupnì mìní barvu.
Tráva: Navlhèete kousek bavlnìné látky metylalkoholem a lehce jím ukejte na skvrnu.
Návod k instalaci a použití 50
Popis ovládacího panelu
Správný výbìr je dùležitý. A je to snadné.
Funkce ovládacích prvkù
D
F
E
C
Voliè programù
Použijte tento knoflík k volbì jednoho
z 15 pracích programù, vhodného
pro vložené prádlo (viz tabulka
programù na stranì 52).
Uvìdomte si, že tímto knoflíkem se
smí otáèet jen ve smìru hodinových
ruèièek a pøi vypnuté praèce.
Knoflík nastavování teploty
Slouží k nastavení teploty praní
uvedené v tabulce programù. Mùžete
ovšem také snížit teplotu
doporuèovanou pro zvolený
program, nebo dokonce nastavit
cyklus praní ve studené vodì ( ).
Zásobník na prací prostøedky
Je rozdìlen do tøí oddílù:
1. Prací prostøedek pro pøedpírání
2. Prací prostøedek pro hlavní praní
3. Aviváž.
Ochrana pøed zmaèkáním
Toto tlaèítko vám umožòuje pøerušit
program (na symbol ), takže prádlo
zùstane ležet ve vodì pøed zahájením
odstøeïování. Je to velmi užiteèné
tlaèítko, protože chrání choulostivé
prádlo a prádlo z umìlých tkanin
pøed zmaèkáním (napøíklad když
nemùžete vyjmout prádlo po
skonèení cyklu praní a to musí
zùstat ležet v praèce nìkolik hodin).
Používá se pouze s pracími
programy pro syntetické materiály a
vlnu.
POZOR! Pøed otevøením dvíøek
musíte vypustit vodu nastavením
knoflíku A na symbol . Pokud
však chcete, aby probìhl cyklus
odstøeïování, stisknìte pouze opìt
tlaèítko D.
Tlaèítko vyøazení odstøedování
Toto tlaèítko slouží ke zrušení cyklu
ždímání. Tato funkce se používá pro
prádlo, které se obtížnì žehlí.
1
Zásobník na prací prostøedky
je zde.
51 Návod k instalaci a použití
2
3
H
G
Polovièní náplò
Sníží se spotøeba vody bìhem cyklù
máchání. Doporuèujeme tuto funkci
použít pouze pøi praní malého
množství prádla a úmìrnì snížit
množství prášku na praní.
Zapnutí-vypnutí
Stisknutím tlaèítka G se praèka
zapne. Když není stisknuto, praèka
je vypnuta.
Kontrolka zapnutí-vypnutí
Pokud svítí, je praèka zapnutá.
Kontrolka blokování dvíøek
Tato bezpeènostní kontrolka
indikuje, že dvíøka praèky jsou
zablokována, aby se pøedešlo jejich
náhodnému otevøení. Než dvíøka
otevøete, musíte poèkat, až
kontrolka sama zhasne, tj. asi tøi
minuty.
I
B
A
Co perete dnes?
Programy pro každou pøíležitost
Druh prádla a stupeò zašpinìní
È. prog.
Volba
teploty
Prášek pro
pøed-pírku
Prací prá
šek
Avivázž
Délka
Popis pracího cyklu
pracího
cyklu (min)
ODOLNÉ TKANINY
◆
◆
150
Pøedpírání teplou vodou, praní pøi 90°C, máchání,
ž a závìreèné žzdímání
prùbìzné
MAX
◆
◆
140
ž a závìreèné
Praní pøi 90°C, máchání, prùbìzné
žzdímání
2
60°C
◆
◆
140
ž a závìreèné
Praní pøi 60°C, máchání, prùbìzné
žzdímání
Silnì zašpinìné bílé a stálobarevné prádlo
2
40°C
◆
◆
140
Praní pøi 40°C, máchání, prùbìzné
ž a závìreèné
žzdímání
Dosti zašpinìné bílé a stálobarevné prádlo
(barevné spodní prádlo, domácí obleèení, apod.)
3
60°C
◆
◆
115
ž a závìreèné
Praní pøi 60°C, máchání, prùbìzné
žzdímání
Bílé a jemné barevné prádlo, které není
pøíliš zašpinìné
3
40°C
◆
◆
115
Praní pøi 40°C, máchání, prùbìzné
ž a závìreèné
žzdímání
Bílé a jemné barevné prádlo, které není
pøíliš zašpinìné (košile, trièka apod.)
4
40°C
◆
◆
95
Praní pøi 40°C, máchání, prùbìzné
ž a závìreèné
žzdímání
Extrémnì zašpinìné bílé prádlo
(prostìradla, ubrusy apod.)
1
MAX
Silnì zašpinìné bílé prádlo
(prostìradla, ubrusy apod.)
2
Silnì zašpinìné bílé a stálobarevné prádlo
◆
Cykly máchání
ž
Cyklus aviváze
◆
ž a závìreèné žzdímání
Máchání, prùbìzné
◆
Máchání s automatickým pøidáváním aviváze,
ž
ž a závìreèné žzdímání
prùbìzné
Ž
Zdímání
Vypuštìní vody a závìreèné žzdímání
SYNTETICKÉ TKANINY
Velmi silnì zašpinìné stálobarevné
syntetické tkaniny (dìtské prádlo)
5
60°C
◆
◆
85
Praní pøi 60°C, máchání, ochrana pøed
ž
zmaèkáním nebo šetrné zdímání
Velmi silnì zašpinìné barevné syntetické
tkaniny
5
50°C
◆
◆
85
Praní pøi 50°C, máchání, ochrana pøed
zmaèkáním nebo šetrné žzdímání
Velmi silnì zašpinìné jemné syntetické
tkaniny
5
40°C
◆
◆
85
Praní pøi 40°C, máchání, ochrana pøed
zmaèkáním nebo šetrné žzdímání
Èásteènì zašpinìné jemné syntetické
tkaniny
6
50°C
◆
◆
75
Praní pøi 50°C, máchání, ochrana pøed
ž
zmaèkáním nebo šetrné zdímání
Choulostivé syntetické barevné tkaniny
(všechny typy mírnì zašpinìného prádla)
7
40°C
◆
◆
65
Praní pøi 40°C, máchání, ochrana pøed
zmaèkáním nebo šetrné žzdímání
Cykly máchání
Avivázž
◆
Máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné
žzdímání
◆
ž
Máchání s automatickým pøidáním aviváze,
ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné žzdímání
Ž
Zdímání
Vypuštìní vody a šetrné žzdímání
VLNA
Vlna (urèená pro praní v praèce)
Cykly máchání
Avivázž
8
40°C
◆
◆
55
Praní pøi 40°C, máchání, ochrana pøed
zmaèkáním nebo šetrné žzdímání
◆
Máchání, ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné
žzdímání
◆
ž
Máchání s automatickým pøidáním aviváze,
ochrana pøed zmaèkáním nebo šetrné žzdímání
Ž
Zdímání
Vypuštìní vody a šetrné žzdímání
Vypuštìní vody
Vypuštìní vody bez žzdímání
Údaje uvedené v tabulce jsou pouze informativní a mohou se lišit v závislosti na množství a typu prádla, teplotì vody a pokojové teplotì.
Návod k instalaci a použití 52
Význam symbolù na visaèkách
Nauète se rozumìt tìmto symbolùm a dosáhnete nejen
lepších výsledkù pøi praní, ale i prodloužíte životnost
svého prádla.
Na odìvech v celé Evropì mùžete Tyto symboly jsou rozdìleny do
na visaèce nalézt tyto malé, ale pìti rùzných kategorií a tvarù:
dùležité symboly, které vás praní ,
informují o správné péèi o dané bìlení ,
obleèení.
žehlení ,
chemické èištìní
a sušení .
Užiteèné tipy:
Obrate košile naruby, dosáhnete tak lepších výsledkù
a prodloužíte jejich životnost.
Vždy vyprázdnìte kapsy.
Podívejte se na visaèku: vždy vám dá užiteèné rady.
Pøi vkládání prádla støídejte velké a malé kusy.
Prostudujte si symboly v této tabulce: pomohou vám dosáhnout lepších výsledkù
pøi praní a ochránit prádlo pøed opotøebením. Budete-li se jimi øídit, dosáhnete se
svojí praèkou Indesit vynikajících výsledkù.
Praní
Intenzivní
Bìlení
Žehlení
Sušení
Chemické èištìní
Vysoké
teploty
Šetrné
Bìlení ve studené
vodì
Nízké
teploty
A
cl
Praní pøi 95°C
Ujistìte se, že jste zvolili
správnou teplotu!
Horké žehlení do
max 200°C
Chemické èištìní
jakýmikoliv rozpouštìdly
Støednì teplé
žehlení do max
150°C
Chemické èištìní
perlochloridem, technickým
benzínem, èistým lihem,
R111 a R113
Sušení v sušièce
P
Praní pøi 60°C
Nepoužívat bìlicí
prostøedky
Nesušit v sušièce
F
Praní pøi 40°C
Žehlení do max
110°C
Chemické èištìní
technickým benzínem,
èistým lihem a R113
Sušit vodorovnì
položené
Praní pøi 30°C
Nežehlit
Chemicky neèistit
Sušit zavìšené nebo
vyždímat
Šetrné praní v ruce
Nelze prát ve vodì
53 Návod k instalaci a použití
Sušit na šatním
ramínku
Užiteèné rady, jak se vyvarovat chyb
Nikdy nepoužívejte praèku na
praní ... neobroubených nebo
roztøepených tkanin. Pokud je však
potøebujete nezbytnì nutnì vyprat,
vložte je do plátìného sáèku. Nikdy
neperte sytì barevné látky s bílými.
Kolik váží Vaše prádlo?
1 prostìradlo 400-500 g
1 povlak na polštáø 150-200 g
1 ubrus 400-500 g
1 koupací pl᚝ 900-1200 g
1 ruèník 150-250 g
Nepøekraèujte doporuèené
hmotnosti prádla.
Pro optimální výsledky praní
nepøekraèujte doporuèené hmotnosti
uvedené níže (uvedené hmotnosti se
týkají suchého prádla):
Barevná trièka, trièka s
potiskem apod. vydrží déle, jestliže
je pøed praním obrátíte naruby.
Potištìná trièka a mikiny by se také
mìly naruby žehlit.
Odolné tkaniny:
maximálnì 5 kg
Syntetické tkaniny:
maximálnì 2,5 kg
Jemné tkaniny:
maximálnì 2 kg
Èistá vlna:
maximálnì 1 kg
Šatyajinéodìvysøemínkyaháèky.
Tyto èasto oblíbené typy odìvù
mohou mít øemínky èi poutka s
háèky, které mohou pøi praní
poškodit buben praèky nebo ostatní
prádlo. Abyste tomu zabránili,
doporuèujeme vložit háèky do
plátìného sáèku a ten dobøe upevnit.
Prázdniny:odpojtezaøízeníodsítì.
Odjíždíte-li na dovolenou,
doporuèujeme praèku odpojit od
sítì, uzavøít pøívod vody a nechat
dvíøka pootevøená. Tak zùstane
vnitøek praèky suchý a nedojde ke
vzniku plísní èi zápachu.
PROGRAM PRO VLNU
Pro dosažení nejlepších
výsledkù doporuèujeme použít
speciální prací prostøedek,
pøièemž dbejte na to, abyste
neprali více než 1 kg prádla.
Jak vyprat témìø vše ostatní
Záclony.
Záclony se velmi snadno maèkají.
Zde je rada, jak tomu pøedejít:
záclony složte a vložte je do povlaku
na polštáø nebo sáèku ze síoviny.
Do praèky nedávejte nic jiného, takže
celková hmotnost nepøesáhne
polovinu bìžné náplnì.
Prošívané kabáty a vìtrovky.
Prošívané kabáty a bundy mùžete
také prát, pokud jsou plnìny husím
nebo kachním prachovým peøím.
Nevkládejte více než 2-3 kg a nikdy
nenaplòte praèku na 5 kg. Opakujte
jednou nebo dvakrát máchání s
použitím šetrného ždímání.
Dresy a jiné sportovní úbory.
Nejprve odstraòte bahno a špínu a
pak je mùžete prát spolu s jeansy nebo
jinými odolnými tkaninami. Nikdy je
neperte spolu s bílým prádlem.
Návod k instalaci a použití 54
Dùležité pro dobré praní
Tajemství zásobníku na prací prostøedky
První tajemství je jednoduché: zásobník otevøete jeho
otoèením smìrem ven.
Nyní musíte pøidat prací prostøedek
a ostatní aditiva podle doporuèení
výrobce: obecnì vzato, všechny
potøebné údaje naleznete na obalu.
Dávkování je rùzné podle náplnì
praèky, tvrdosti vody a stupnì
zašpinìní prádla.
Zkušenostmi se nauèíte volit správné
dávkování témìø automaticky: to se
stane zase Vaším tajemstvím.
Pøi nalévání aviváže do pøihrádky 3
dbejte na to, aby nepøetekla pøes
møížku.
Praèka pøi každém programu
automaticky pøidává avivហdo praní.
Tekuté prostøedky vlévejte do
pøihrádky 2 pouze nìkolik sekund
pøed zahájením praní.
Upozoròujeme, že tekuté prací
prostøedky jsou vìtšinou urèeny pro
praní do 60° stupòù a nevyžadují
pøedpírání.
Nìkteré tekuté nebo práškové prací
prostøedky se prodávají spolu se
speciálním dávkovaèem, který se
vkládá pøímo do bubnu praèky.
Øiïte se návodem na krabici s
pracím prostøedkem.
Nikdy nepoužívejte prací prostøedek
urèený pro praní v ruce, nebo by se
mohlo vytvoøit velké množství pìny
a dojít i k poškození praèky.
Výjimkou jsou prací prostøedky,
které jsou výslovnì urèeny k praní
jak v ruce, tak v praèce.
A ještì poslední tajemství: když
perete ve studené vodì, vždy snižte
množství použitého pracího prášku:
ve studené vodì se totiž rozpouští
ponìkud hùøe než v teplé vodì, a
proto byste jej mohli èást vyplýtvat.
Do pøihrádky 1:
Prostøedek pro pøedpírání (práškový)
1
2
3
Zásobník na prací prostøedky lze vyjmout
a vyèistit: vytáhnìte jej ven, jak je
znázornìno na obrázku. Pak jej
proplachujte pod tekoucí vodou nìkolik
minut.
Jak efektivnì snížit náklady
Rady, jak ekologicky a
ekonomicky používat tuto
praèku.
MAXIMALIZUJTE NÁPLÒ PRAÈKY
Budete-li vždy prát maximální doporuèené množství prádla, dosáhnete nejlepšího využití
elektrické energie, vody, pracího prostøedku i èasu.
UŠETØÍTE až 50% energie, budete-li prát plnou náplò místo 2 polovièních náplní.
JE NUNÉ PØEDPÍRÁNÍ?
Pouze u velmi zašpinìného prádla!
UŠETØÍTE prací prostøedek, èas, vodu a 5 až 15% spotøeby el. energie, pokud NEZVOLÍTE
pøedpírání pro slabì nebo normálnì zašpinìné prádlo.
JE POTØEBA TAK HORKÁ VODA?
Skvrny mùžete ošetøit pøed praním speciálním prostøedkem nebo mùžete nechat prádlo chvíli
namoèené a není pak nutné volit program s velmi horkou vodou.
UŠETØÍTE až 50% el. energie, budete-li používat prací programy s 60oC.
NEŽ POUŽIJETE SUŠIÈKU
UŠETØÍTE energii a èas, zvolíte-li vysokou rychlost otáèek pøi ždímání, aby se snížil obsah vody
v prádle.
55 Návod k instalaci a použití
Do pøihrádky 2:
Prostøedek pro praní
(tekutý nebo práškový)
Do pøihrádky 3:
Aditiva (aviváž, vùnì apod.)
Odstraòování závad
Než zavoláte servis, pøeètìte si následující
Pøi provozu praèky mùže nìkdy dojít k chybì. Vìtšinou lze vzniklé problémy
snadno vyøešit, aniž by bylo nutné volat opraváøe. Než se tedy obrátíte na
servis, zkontrolujte následující body.
Praèka se nerozbìhne.
Je síová zástrèka správnì
zasunuta do zásuvky? Mohla se
uvolnit.
Nedošlo
k
výpadku
elektrického proudu?
Domovní pojistky nebo jistiè mohl
vypadnout, napø. v pøípadì, že
bylo zapnuto pøíliš mnoho
spotøebièù souèasnì. Nebo mohlo
dojít k výpadku proudu v celé
oblasti.
Jsou správnì zavøena dvíøka
praèky?
Z bezpeènostních dùvodù praèka
nepracuje, jestliže nejsou dvíøka
správnì zavøena.
Je stisknuto tlaèítko zapnutí/
vypnutí?
Jestliže je, pak byl pravdìpodobnì
nastaven naprogramovaný
opoždìný start.
Je tlaèítko naprogramovaného
startu (u modelù, které jsou jím
vybaveny) ve správné poloze?
Vždy nechávejte
dvíøka praèky
otevøená, aby
nedošlo k tvorbì
zápachu.
Èistìte praèku
šetrnì. Pro èištìní
vnìjších a
gumových èástí
praèky vždy
používejte hadøík
navlhèený vlažnou
mýdlovou vodou.
To je jednoduché: díky nové technologii Indesit jí potøebujete
ménì než polovinu, ale dosáhnete dvakrát tak dobrých
výsledkù! Toto je dùvod, proè nevidíte skrz dvíøka vodu: je jí
totiž velmi, velmi málo. Chrání se tak životní prostøedí a
pøitom je prádlo maximálnì dobøe vyprané. A navíc tím i
šetøíte elektrickou energii.
Je otevøen vodovodní kohoutek?
Jestliže do praèky není dodávána
voda, z bezpeènostních dùvodù
se prací cyklus nezahájí.
SPRÁVNÌ ŠPATNÌ
Uzavøete vodovodní
kohoutek po každém
praní. Limituje se
tím užívání
hydraulického
systému praèky a
eliminuje se
nebezpeèí vyteèení
vody, když není
nikdo doma.
Kam se ale podìla všechna voda?
Necháváte praèku
pøipojenou k síti pøi jejím
èištìní. I v prùbìhu
údržby musí být zaøízení
vždy odpojeno od sítì.
Pro èištìní používáte
rozpouštìdla a agresivní
brusné prostøedky. Nikdy
nepoužívejte žádné
chemikálie nebo brusné
prostøedky k èištìní
vnìjších nebo gumových
èástí praèky.
Neèistíte zásobník na
prací prostøedky. Dá se
vyjmout a snadno vyèistit
pod tekoucí vodou.
Odjíždíte na dovolenou a
na praèku si
nevzpomenete. Vždy se
ujistìte, že jste praèku
odpojili od sítì a uzavøeli
vodovodní kohoutek.
Praèka nenapouští vodu.
Je vodovodní kohoutek
správnì pøipevnìn k trubce?
Není zastavena dodávka vody?
Mohlo k tomu dojít napø. pøi
stavebních pracích ve vaší budovì
nebo v ulici.
Je dostateèný tlak vody?
Autokláv mohl mít poruchu.
Je filtr ve vodovodním
kohoutku èistý? Jestliže je voda
velmi vápenitá, nebo byla nedávno
provádìna na vodovodním
rozvodu nìjaká práce, mùže být
sítko filtru ucpané èásteèkami a
úlomky.
Není ohnuta gumová hadice?
Hadice, která pøivádí vodu do
praèky, musí být pokud možno
co nejvíce rovná. Zkontrolujte,
zda není pøiskøípnutá nebo pøíliš
ohnutá.
Praèka trvale napouští a
vypouští vodu.
Není odpadní hadice umístìna
pøíliš nízko? Musí být
nainstalována ve výšce od 60 do
100 cm.
Není ústí hadice ponoøeno ve
vodì?
Nedochází u vašeho odpadního
systému k sifónovému efektu?
Jestliže problém pøetrvává i po
všech tìchto kontrolách, zavøete
vodovodní kohoutek, vypnìte
pøístroj a zavolejte odborný servis.
Jestliže bydlíte v horních
podlažích budovy, mùže být
problém v odpadním systému.
Tento problém mùže vyøešit
instalace speciálního ventilu pro
sifónový efekt.
Návod k instalaci a použití 56
Ujistìte se také, zda není
pøiskøípnutá.
Není odpad z praèky ucpaný?
Je použita na výpustní hadici
prodlužovací hadice? Pokud ano,
není umístìna nesprávnì a
neblokuje tok vody?
Není praèka pøíliš uzavøena
mezi nábytkem a zdí? Pokud se
nejedná o vestavný model, praèka
bìhem ždímání osciluje a
potøebuje kolem sebe trochu
místa. Proto kolem ní ponechejte
nìkolik centimetrù prostoru.
Praèka nevypouští vodu
nebo neždímá.
Obsahuje zvolený program
vypuštìní vody? U nìkterých
pracích cyklù musíte nastavit
vypuštìní vody manuálnì.
Není zvolena funkce "ochrany
pøed zmaèkáním"? Tato funkce
vyžaduje manuální nastavení
vypuštìní vody.
Není èerpadlo ucpané? Abyste
je zkontrolovali, uzavøete
vodovodní kohoutek, odpojte
praèku od sítì a dále postupujte
dle pokynù na stranì 59, nebo se
obrate na servis.
Není ohnuta výpustní hadice?
Výpustní hadice nesmí být
zkroucená nebo pøíliš ohnutá.
Pøíliš mnoho pìny.
Praèka pøi ždímání pøíliš
vibruje.
S žádostí o opravu se
vždy obracejte na
autorizovaný odborný
servis a vyžadujte
použití originálních
náhradních dílù.
Byla vnitøní plovoucí jednotka pøi
instalaci správnì odblokována?
Pøeètìte si následující stránky
pojednávající o instalaèních
postupech.
Je praèka správnì vyrovnána
do vodorovné polohy? Vyrovnání
tohoto zaøízení by se mìlo
pravidelnì kontrolovat. V prùbìhu
èasu se mùže poloha praèky
zmìnit, aniž to postøehnete.
Nastavte nožky a zkontrolujte
vodorovné vyrovnání.
Z praèky vytéká voda.
Je kovový kroužek pøívodní
hadice správnì upevnìn?
Uzavøete vodovodní kohoutek,
odpojte praèku od sítì a zkuste
jej utáhnout, nikoli však
nadmìrnou silou.
Není ucpaný zásobník na prací
prostøedky? Zkuste jej vyjmout
a umýt pod tekoucí vodou.
Je výpustní hadice dobøe
pøipojena? Uzavøete vodovodní
kohoutek, odpojte praèku od sítì
a zkuste ji utáhnout.
Jepoužitýpracíprostøedekvhodný
dopraèky? Zkontrolujte, zda je na
jeho obalu uvedeno "pro praní v
praèce" nebo "pro praní v ruce a
v praèce", apod.
Použili jste správné množství?
Nadmìrné množství prášku vede
k tvorbì velkého množství pìny,
a navíc nejen že nezaruèí lepší
vyprání, ale zpùsobuje tvorbu
kamene na vnitøních èástech
praèky.
Pokud však i nadále praèka
nepracuje správnì a problém
pøetrvává, obrate se na autorizované
servisní støedisko, pøièemž udejte
následující informace:
- typ závady
- typové oznaèemí (Mod. .....)
a výrobní èíslo (S/N .........)
Tyto údaje naleznete na typovém
štítku umístìném na zadní stìnì
praèky.
Technické údaje
Model
W 642 TX
Rozmìry
šíøka 59,5 cm
výška 85 cm
hloubka 53,5 cm
Kapacita
1 až 5 kg
Elektrické pøipojení
napìtí 220/230 V, 50 Hz
maximální pøíkon 2300 W
Pøipojení na pøívod
vody
maximální tlak 1 MPa (10 bar)
maximální tlak 0,05 MPa (0,5 bar)
kapacita bubnu 42 litrù
Rychlost ždímání
až 600 ot./ min
Programy jsou
kompatibilní s
pøedpisem IEC 456
Program bavlna:
Nastavte ovladaè A na program 2;
Nastavte ovladaè B na teplotu 60 C.
Tento spotøebiè splòuje požadavky následujících pøedpisù Evropského spoleèenství:
- 73/23 EEC z 19/02/73 (Low Voltage - bezpeènostní pøedpisy) a následné zmìny
- 89/336 EEC z 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility - odrušení a elektromagnetická kompatibilita) a následné zmìny
Hluènost
( dB(A) re 1 pW)
Praní: 65
Odstøeïování: 68
57 Návod k instalaci a použití
Instalace a transport
Když pøichází nová
praèka
A už jste praèku právì zakoupili, nebo se jen stìhujete
do nového bytu, má instalace zásadní dùležitost pro
správnou funkci praèky.
Po vybalení se ujistìte, zda je praèka
v poøádku. V pøípadì pochybností
praèku nepouštìte a obrate se na
odborný servis. Vnitøek praèky je
z pøepravních dùvodù zajištìn na
zadní stranì 4 šrouby.
Pøed uvedením praèky do provozu
šrouby demontujte, vyjmìte gumu
pomocí speciální rozpìrky (drží
všechny díly) a otvory zaslepte
pøiloženými plastovými krytkami.
Dùležitá informace: uzavøít 3
otvory, nacházející se vzadu, v pravé
spodní èásti praèky, ve kterých byla
zasunuta koncovka, pomocí zátky
(souèást pøíslušenství).
Vyrovnání do vodorovné
polohy
Praèka musí být perfektnì
vyrovnaná do vodorovné polohy,
aby byla zajištìna její správná funkce.
K vyrovnání pøístroje je tøeba
nastavit pøední nožièky. Úhel
náklonu pracovního povrchu nesmí
pøekraèovat 2 stupnì. Je-li pøístroj
instalován na podlaze s kobercem,
zkontrolujte, zda je mezi podlahou a
spodkem praèky dostateèný prostor
pro zajištìní ventilace.
Pøední nožky lze nastavovat.
Nevyhazujte zajišovací
šrouby a rozpìrky. V
pøípadì stìhování je
mùžete použít k
opìtovnému zablokování
komponentù uvnitø praèky
a chránit tak praèku
bìhem transportu.
Pøipojení na vodovodní
sí
Zkontrolujte, zda tlak vody odpovídá
hodnotám uvedeným na typovém
štítku, který je umístìn na zadní èásti
praèky. Pøívodní hadici pøipojte na
kohoutek se studenou vodou pomocí
trubkového
závitu
3/4". Nezapomeòte vložit mezi
upevòovací matici a kohoutek
gumové tìsnìní.
A
Gumové tìsnìní.
Je-li vodovodní pøípojka nová nebo
nebyla-li dlouhou dobu používána,
pak ještì pøed pøipojením praèky
otevøete kohoutek a nechejte odtéci
kalnou vodu s neèistotami. Pøipojte
druhý konec hadice k pøístroji na
pøípojku v pravé horní èásti praèky.
Elektrické pøipojení
Držák použitý v pøípadì, že výška
vyústìní výpustní hadice je nižší než
60 cm.
Pokud vede hadice do vany nebo
døezu, nainstalujte speciální
umìlohmotný držák a doporuèujeme
pøipevnit jej k vodovodnímu
kohoutku.
Držák pro vypouštìní do vany nebo
umyvadla.
Pøípojka vody v pravé horní èásti.
Pøipojení výpustní hadice
Na zadní èásti praèky jsou umístìny
dva držáky (vpravo nebo vlevo), na
které se má výpustní hadice upevnit.
Vyústìní výpustní hadice pøipojte k
odpadovému potrubí nebo je umístìte
do výlevky nebo vany, pøièemž se
ujistìte že hadice není zkroucená nebo
pøíliš ohnutá. Konec hadice musí být
umístìn ve výši nejménì 60 - 100
cm nad podlahou. Pokud je nezbytné
upevnit konec hadice ve výšce menší
než 60 cm nad podlahou, musí být
hadice uchycena v držáku v horní
èásti zadního panelu pøístroje.
Pamatujte na to, že konec hadice
nesmí být umístìn pod vodní
hladinou.
Nepoužívejte žádné nastavovací
hadice. Pokud je absolutnì nezbytné
je použít, pamatujte na to, že
prodlužovací hadice nesmí být delší
než 150 cm a musí mít stejný
prùmìr, jako originální hadice.
Jestliže používáte nástìnné vyústìní
odpadu, nechejte provìøit
odborníkem, zda je odpad
dostateèný. Jestliže je Vᚠbyt v
posledním patøe budovy, mùže se
objevit sifonový efekt (nasávání). V
tomto pøípadì bude Vaše praèka
prùbìžnì napouštìt i vypouštìt vodu.
Tento problém je možno øešit
speciálním ventilem pro sifonový
efekt, který je dostupný na trhu, a je
tøeba jej v tomto pøípadì pøipevnit
na odpadní hadici.
Pøed pøipojením zaøízení k síti
zkontrolujte následující:
1) zda je síová pøípojka a zásuvka
dimenzována na proud, který je
uveden na typovém štítku. Navíc
zásuvka a její zapojení musí
odpovídat pøíslušným normám
ÈSN.
2) zda napìtí a kmitoèet sítì odpovídají hodnotám, uvedeným na
typovém štítku.
3) zásuvka musí být vhodná pro
pøipojení vidlice tohoto pøístroje. V
pøípadì, že neodpovídá, nechte
zásuvku nebo vidlici vymìnit
odborným elektrikáøem, ale nikdy
nepoužívejte adaptéry ani
rozdvojky. Síový pøívod zasuòte
do zásuvky s øádnì uzemnìným
ochranným kolíkem (jedná se o
bezpeènostní opatøení, které
pøedepisuje norma).
4) domovní rozvod el. sítì musí být
uzemnìný, nebo mít ochranu
nulováním, v souladu s pøíslušnými
pøedpisy. V pøípadì, že Váš
domovní rozvod plnì neodpovídá
normám a pøedpisùm pro instalaci
automatické praèky, výrobce
nenese žádnou odpovìdnost za
pøípadné škody.
Výstraha!!
Výrobce nenese žádnou
odpovìdnost za škody, pokud
nejsou respektovány tyto
pokyny.
Igelitové sáèky,
polystyrénové výplnì, høebíky
a jiné obalové materiály
nejsou hraèkou pro dìti a
mohou být pro dìti
nebezpeèné.
Návod k instalaci a použití 58
Snadná péèe a údržba
Peèujte o praèku dobøe a ona vám bude
dlouho vìrnì sloužit
Vaše praèka je Vaším nepostradatelným
pomocníkem. Je proto dùležité udržovat ji v dobré
formì.
Vaše praèka je zkonstruována tak, aby
vám spolehlivì sloužila po mnoho let.
Dodržování nìkolika jednoduchých
pravidel ji pomùže udržet ve formì
a zajistí dlouhodobý bezporuchový
chod. Za prvé, musíte zavírat
vodovodní kohoutek po každém
praní: trvalý tlak vody by mohl vést
k deformaci nìkolika komponentù
pøístroje. Navíc tímto i pøedejdete
nebezpeèí vyteèení vody, když nejste
doma.
Jestliže je voda ve vaší oblasti pøíliš
tvrdá, používejte zmìkèovací
prostøedek (voda je tvrdá, jestliže
èasto zanechává bílé skvrny na
vodovodních bateriích apod.
Pøesnìjší informace o tvrdosti a
složení vody ve vašem vodovodním
systému získáte v pøíslušném
vodárenském podniku.)
Vždy vyprázdnìte z kapes pøípadné
napínáèky, mince, odznaky a jiné
tvrdé pøedmìty.
Vnìjší panely praèky èistìte
hadøíkem namoèeným ve vlažném
roztoku mýdla a vody.
Je dùležité pravidelnì èistit
zásobník na prací
prostøedky. Aby se v
zásobníku nehromadil
zaschlý prací prášek,
nechejte zásobník nìkolik
minut pod tekoucí vodou.
Nikdy
nepøehánìjte
dávkování.
Normální prací prostøedky již
obsahují zmìkèující látky. Pouze
pokud je voda obzvláštì tvrdá, tj. je
bohatá na obsah vodního kamene,
doporuèujeme používat speciální
prostøedky pøi každém praní.
Užiteèný také mùže být pravidelnì
provedený prací cyklus s pøidáním
zmìkèujícího pøípravku, bez
pracího prášku a prádla.
Nikdy nepoužívejte pøíliš mnoho
pracího prostøedku a dalších aditiv ,
nebo to mùže vést k nadmìrné
tvorbì pìny, tvorbì usazenin a
možnému poškození nìkterých dílù
praèky.
Nezapomeòte vyprázdnit všechny kapsy: malé pøedmìty mohou vaši
pøítelkyni praèku poškodit.
V pøípadì potøeby zkontrolujte èerpadlo a gumovou hadici
Praèka je vybavena samoèistícím èerpadlem, proto není nutné provádìt èištìní a údržbu. Nicménì nìkteré malé pøedmìty, jako
napø. mince, knoflíky apod., mohou nìkdy zapadnout do èerpadla. Aby tím nedošlo k poškození èerpadla, je èerpadlo vybaveno
záchytnou komorou, jejíž prostor je dostupný pøes pøední èást èerpadla.
Abyste se dostali k této komoøe, jednoduše sejmìte krycí panel na spodní
èásti praèky pomocí šroubováku (obrázek 1). Pak vyjmìte víèko otáèením
proti smìru hodinových ruèièek (obrázek 2) a peèlivì prohlédnìte obsah
vnitøku.
Obr. 1
Hadice
Hadici nejménì jednou roènì zkontrolujte. Jakmile zjistíte jakékoli známky
jejího poškození, je tøeba ji okamžitì vymìnit. Pøístroj je bìhem provozu
vystaven silnému tlaku vody a narušená hadice by mohla náhle zcela
prasknout.
Obr. 2
Dùležité: pøed sejmutím víèka zkontrolujte, že prací cyklus skonèil a odpojte praèku od sítì. Je normální, že pøi snímání víèka vyteèe malé
množství vody. Když znovu nasazujete krycí panel, ujistìte se, že západky umístìné na spodku jsou správnì vloženy do záøezù pøed tím, než
zamáèknete panel na své místo na pøístroji.
59 Návod k instalaci a použití
A nyní to nejdùležitìjší
Pro vaši bezpeènost a bezpeènost
vašich dìtí
Praèka odpovídá nejpøísnìjším mezinárodním
bezpeènostním normám a pøedpisùm. Jste tak chránìni Vy
i celá Vaše rodina.
Pøeètìte si prosím všechny
pokyny uvedené v tomto návodu
peèlivì, protože obsahují velmi
dùležité
informace
o
bezpeènosti pøi instalaci,
obsluze i údržbì praèky.
1. Praèka nesmí být v žádném
pøípadì instalováno ve
venkovním prostøedí, a to
ani pod støíškou, protože mùže
být velmi nebezpeèné
ponechat ji vystavenou dešti a
jiným povìtrnostním vlivùm.
2. Tuto praèku smí obsluhovat
pouze dospìlá osoba. Praèka
je urèena pouze k praní prádla,
a to v souladu s tímto návodem
k použití.
3. Pokud chcete praèku
pøemístit, požádejte o pomoc
dva nebo tøi lidi. Nikdy to
nezkoušejte sám, protože
praèka je velmi tìžká.
4. Než budete vkládat nové prádlo,
zkontrolujte, zda je buben
prázdný.
5. Z bezpeènostních dùvodù se
nikdy nedotýkejte praèky,
jste-li naboso nebo máte
mokré ruce nebo nohy.
6. Nikdy
nepoužívejte
prodlužovací kabely a
rozdvojky, které jsou zvláštì
nebezpeèné ve vlhkém
prostøedí. Síový pøívod nesmí
nikdy být nadmìrnì ohnutý
nebo nebezpeènì pøiskøípnutý.
Chci pouze technika
z autorizovaného servisního
støediska a originální
náhradní díly!
7. Nikdy neotvírejte zásobník
na prací prostøedky, zatímco
je praèka v provozu.
Nepoužívejte prostøedky
pro praní v ruce, protože by
se pøi nadmìrné tvorbì pìny
mohly poškodit vnitøní díly
pøístroje.
8. Nikdy netahejte za samotný
kabel nebo dokonce za praèku,
chcete-li odpojit síový pøívod
ze zásuvky na zdi: je to velmi
nebezpeèné.
9. Je-li zaøízení v provozu,
nedotýkejte se vytékající
vody, jelikož mùže být velmi
horká. Dvíøka praèky se v
prùbìhu praní také
zahøívají, proto pøed nimi
chraòte malé dìti. Nikdy
neotvírejte dvíøka praèky
násilím, nebo by mohlo dojít
k poškození mechanismu
blokování dvíøek, který
zabraòuje jejich náhodnému
otevøení.
10. V pøípadì poruchy nejprve
uzavøete pøívod vody a
odpojte zaøízení od
elektrické zásuvky. Praèku
nikdy
nerozebírejte,
nedotýkejte se vnitøních dílù a
nesnažte se je opravovat.
Výmìna síového pøívodu
Napájecí kabel musí být vymìnìn výhradnì autorizovanými Techniky.
Návod k instalaci a použití 60
Merloni Elettrodomestici
Leader for young Europe
10/2002 - 195034274.02 - XEROX BUSINESS SERVICES - DOCUTECH
Viale Aristide Merloni 47
60044 Fabriano
Italy
Tel +39 0732 6611
Fax +39 0732 662501
www.merloni.com