...стрессовым расстройством (ПТСР) для солдат;pdf

Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat
Buletin informativ al
actelor legislative
Chișinău, februarie 2014
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 1
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Vă propune modificările și completările operate in legislația Republicii Moldova și Actele normative (ordine ,indicații circulare
și scrisori metodologice) emise de Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat pe
parcursul lunii februarie 2014.
LEGISLAȚIE FISCALĂ/FINANCIARĂ
A fost publicată Legea nr. 321 din 23 decembrie
2013 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative
1. Prin prezenta lege a fost modificat articolul 12
din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la
comerţul interior care are următorul cuprins:
“Articolul 12. Organizarea comerţului în pieţe
(1) Piaţa este o zonă special amenajată, unde se
comercializează preponderent produse agricole, produse alimentare şi nealimentare, precum
şi servicii, prin intermediul unităţilor comerciale amplasate în perimetrul acesteia.
(2) În funcţie de specificul produselor comercializate, pieţele pot fi de mai multe tipuri: pieţe
agroalimentare, pieţe de mărfuri nealimentare,
pieţe auto, pieţe de flori, pieţe de mărfuri second hand, pieţe mixte etc.
(3) Pieţele funcţionează în baza autorizaţiei de
amplasare şi funcţionare, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale, conform legislaţiei în vigoare.
(4) Pieţele sînt administrate de către administratorul pieţei, care poate fi nemijlocit autoritatea administraţiei publice locale sau un agent
economic, conform legislaţiei în vigoare.
(5) Locurile de vînzare în pieţele agroalimentare şi în cele mixte se acordă în mod prioritar
producătorilor agricoli autohtoni în baza certificatului de producător eliberat de către primarul localităţii. Cota locurilor de vînzare pentru
producătorii agricoli autohtoni se stabileşte de
către administratorul pieţei în funcţie de tipul
pieţei, dar nu poate constitui mai puţin de 50
la sută din suprafaţa comercială a pieţei agroalimentare şi 30 la sută din suprafaţa comercială
a pieţei mixte.
(6) Tarifele pentru serviciile pieţei se stabilesc
de către administratorul pieţei în baza principiilor transparenţei, nediscriminării şi al echităţii
economice şi, în termen de 30 de zile calendaristice, se coordonează cu autoritatea administraţiei publice locale. Mărimea tarifelor se
calculează în raport cu cheltuielile suportate la
2 | pagina
prestarea serviciilor pieţei. Se interzice stabilirea de taxe pentru acces în piaţă.
(7) Regulile specifice de desfăşurare a comerţului în pieţe, tipurile de pieţe, regulamentulcadru de funcţionare a pieţelor, precum şi lista
mărfurilor interzise comercializării în pieţe se
aprobă de către Guvern.”
2. Totodată a fost completat Articolul 27 Cod contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din
24 octombrie 2008, cu alineatul (7) avînd următorul
cuprins:
“(7) Nerespectarea de către administratorul pieţei a
cotei locurilor de vînzare pentru producătorii agricoli autohtoni care îşi comercializează produsele în
baza certificatului de producător se sancţionează
cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale.”
Totodată, la articolul 408 alineatul (1), textul “274
alin.(2)–(4), (6),” se înlocuieşte cu textul “274 alin.(2)–
(4), (6), (7),”.
(Monitorul Oficial nr. 27-34/67 din 07.02.2014)
Был опубликован Закон № 321 от 23 декабря
2013о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
1.Настоящим законом, Статья 12 Закона о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 года
изложена в следующей редакции:
«Статья 12. Организация торговли на рынках
(1) Рынок является специально обустроенной зоной, в которой реализуются преимущественно
сельскохозяйственная
продукция, продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги через
размещенные здесь торговые единицы.
(2) В зависимости от специфики реализуемых товаров рынки могут быть следующих
типов: продовольственные сельскохозяйственные рынки, непродовольственные
рынки, авторынки, цветочные рынки, рынки
товаров second hand, смешанные рынки и
т.д.
(3) Рынки функционируют на основании разрешения на размещение и осуществление
деятельности, выданного органом местного
публичного управления, в соответствии с
Buletin informativ al actelor legislative
действующим законодательством.
(4) Рынки управляются администратором
рынка, которым может быть непосредственно орган местного публичного управления
или хозяйствующий субъект, в соответствии
с действующим законодательством.
(5) Торговые места на продовольственных
сельскохозяйственных рынках и на смешанных рынках в первоочередном порядке
предоставляются отечественным сельскохозяйственным производителям на основании
сертификата производителя, выдаваемого
примаром населенного пункта. Квота торговых мест для отечественных сельскохозяйственных производителей устанавливается
администратором рынка в зависимости от
типа рынка, но не может составлять менее
50 процентов торговой площади продовольственного сельскохозяйственного рынка и 30 процентов торговой площади смешанного рынка.
(6) Тарифы на услуги рынка устанавливаются
администратором рынка на основе принципов прозрачности, недискриминации и
экономической справедливости и в течение
30 календарных дней согласуются с органом
местного публичного управления. Размер
тарифов определяется с учетом расходов на
предоставление услуг рынка. Установление
платы за допуск на рынок запрещается.
(7) Специфические правила осуществления
торговли на рынках, типы рынков, типовое
положение о функционировании рынков,
а также перечень товаров, запрещенных к
продаже на рынках, утверждаются Правительством.».
2.Также была дополнена Статья 27 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях № 218ХVI от 24 октября 2008 года частью (7) следующего содержания:
«(7) Несоблюдение администратором рынка
квоты торговых мест для отечественных сельскохозяйственных производителей, реализующих свою продукцию на основании сертификата
производителя,
влечет наложение штрафа в размере от 200 до
300 условных единиц.».
Также, в части (1) статьи 408 слова и цифры «частями (2)–(4) и (6) статьи 274,» заменены словами и
цифрами «частями (2)–(4), (6) и (7) статьи 274,».
A fost publicată Legea nr. nr. 287 din 05.12.2013
pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24
Buletin informativ al actelor legislative
octombrie 2008
Prin prezenta lege a fost modificat și completat Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI
din 24 octombrie 2008, după cum urmează:
1. Articolul 2911 a fost abrogat.
2. Codul a fost completat cu articolele 2912–2919 cu
următorul cuprins:
“Articolul 2912 Neidentificarea clienţilor de către
entităţile raportoare
(1) Neaplicarea de către entităţile raportoare
a măsurilor de identificare a persoanelor fizice
sau juridice, precum şi a beneficiarului efectiv,
şi/sau neaplicarea de către entităţile raportoare
a măsurilor de precauţie sporită, prevăzute de
legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii
spălării banilor şi finanţării terorismului,
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de
unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice,
cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Nerespectarea de către entităţile raportoare
a cerinţelor legislaţiei în domeniul prevenirii şi
combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului privind nedeschiderea conturilor bancare, nestabilirea relaţiilor de afaceri, neefectuarea tranzacţiilor cu persoane fizice sau juridice,
încetarea relaţiilor de afaceri existente în cazul
în care nu este posibilă identificarea persoanelor fizice sau juridice, precum şi a beneficiarului
efectiv, sau în cazul în care informaţia obţinută
la identificarea şi verificarea acestora este neautentică sau neveridică se sancţionează cu
amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de
la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.
Articolul 2913 Neidentificarea persoanei expuse
politic şi neaplicarea procedurilor în funcţie de risc
(1) Neaprobarea sau neaplicarea de către entităţile raportoare a procedurilor în funcţie de
risc de stabilire a persoanei expuse politic şi/
sau neefectuarea unei monitorizări sporite şi
permanente a relaţiei de afaceri a persoanei
expuse politic, prevăzute de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150
la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de
pagina | 3
la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei juridice.
(2) Stabilirea sau continuarea unor relaţii de
afaceri de către entităţile raportoare cu persoana expusă politic fără obţinerea aprobării conducerii superioare se sancţionează cu amendă
de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la
300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Neluarea de măsuri de către entităţile raportoare pentru stabilirea sursei bunurilor implicate în relaţia de afaceri sau în tranzacţia persoanei expuse politic se sancţionează cu amendă
de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la
300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Articolul 2914 Omiterea păstrării datelor despre
tranzacţiile persoanelor fizice şi juridice şi ale beneficiarului efectiv
(1) Neţinerea de către entităţile raportoare a
evidenţei informaţiei şi a documentelor persoanelor fizice şi juridice, ale beneficiarului
efectiv, a arhivei conturilor şi a documentelor
primare, inclusiv a corespondenţei de afaceri,
în decursul a cel puţin 5 ani pentru perioada activă a relaţiei de afaceri şi la terminarea acesteia
sau la închiderea contului bancar, prevăzută de
legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii
spălării banilor şi finanţării terorismului,
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de
unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice,
cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Neţinerea de către entităţile raportoare a
evidenţei tuturor tranzacţiilor în decursul a cel
puţin 5 ani după finalizarea acestora sau cel puţin pînă la termenul extins indicat de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor
raportoare, prevăzută de legislaţia în domeniul
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, se sancţionează cu amendă
de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la
300 de unităţi convenţionale aplicată persoa-
4 | pagina
nei juridice.
Articolul 2915 Neraportarea activităţilor sau a tranzacţiilor
Neraportarea de către entităţile raportoare a
activităţilor sau a tranzacţiilor suspecte care
cad sub incidenţa legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării
terorismului, manifestată prin:
1. neinformarea Serviciului Prevenirea şi
Combaterea Spălării Banilor în termenele
stabilite despre orice activitate sau despre
orice tranzacţie suspectă de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în curs de
pregătire, de realizare sau deja realizată, se
sancţionează cu amendă de la 100 la 150
de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de
unităţi convenţionale aplicată persoanei
cu funcţie de răspundere, cu amendă de la
300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea,
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura
o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an;
2. neinformarea Serviciului Prevenirea şi
Combaterea Spălării Banilor în termenele
stabilite despre activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar, printr-o operaţiune cu o valoare de cel puţin 100 de mii
de lei (sau echivalentul acesteia) ori prin
mai multe operaţiuni în numerar care pot
avea o legătură între ele, se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei fizice, cu
amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de
unităţi convenţionale aplicată persoanei
juridice;
3. neinformarea Serviciului Prevenirea şi
Combaterea Spălării Banilor în termenele
stabilite despre activităţile sau tranzacţiile
realizate prin virament, printr-o operaţiune
cu o valoare ce echivalează sau depăşeşte
500 de mii de lei, se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă
de la 150 la 300 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei juridice;
4. necomunicarea de către Serviciul Vamal în
termenele stabilite sau comunicarea neconformă cu cerinţele legislaţiei în dome-
Buletin informativ al actelor legislative
niul prevenirii şi combaterii spălării banilor
şi finanţării terorismului către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a tuturor informaţiilor privind valorile valutare
(cu excepţia cardurilor) declarate de către
persoanele fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia, precum şi a informaţiilor
referitoare la cazurile identificate de introducere şi/sau scoatere ilegală în/din ţară a
valorilor valutare (cu excepţia cardurilor),
se sancţionează cu amendă de la 150 la
300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere;
5. necompletarea sau completarea neconformă cu cerinţele legislaţiei în domeniul
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului a formularului special
care conţine informaţii cu privire la activităţile sau tranzacţiile ce cad sub incidenţa
legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, se sancţionează cu amendă de la 100 la
150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă
de la 150 la 300 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.
Articolul 2916 Neasigurarea confidenţialităţii
(1) Comunicarea de către entităţile raportoare
sau de către angajaţii acestora persoanelor fizice sau juridice care efectuează tranzacţia sau
activitatea ori persoanelor terţe despre transmiterea informaţiilor la Serviciul Prevenirea şi
Combaterea Spălării Banilor se sancţionează
cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de
la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.
(2) Neasigurarea de către entităţile raportoare a
păstrării secretului comercial, bancar sau profesional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului se sancţionează cu amendă de la 150 la 300 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Neasigurarea de către angajaţii organelor
cu funcţii de supraveghere a păstrării secretului
comercial, bancar sau profesional în domeniul
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului se sancţionează cu amendă
Buletin informativ al actelor legislative
de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere.
Articolul 2917 Neprezentarea informaţiei de către
entităţile raportoare
Neprezentarea de către entităţile raportoare,
la solicitarea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în termenele stabilite, a
informaţiei disponibile privind relaţiile lor de
afaceri şi natura acestor relaţii se sancţionează
cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de
la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea,
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate pe un termen de la 3 luni la
un an.
Articolul 2918 Neasigurarea controlului intern de
către entităţile raportoare
Neaprobarea sau nerespectarea de către entităţile raportoare a politicilor şi metodelor adecvate în materie de precauţie privind clienţii, în
domeniul păstrării evidenţei, al controlului intern, al evaluării şi al gestionării riscurilor, în managementul de conformitate şi de comunicare,
precum şi a programelor proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, prevăzute de legislaţia în domeniul
prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, se sancţionează cu amendă
de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la
300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
juridice.
Articolul 2919 Nerespectarea măsurilor asiguratorii de către entităţile raportoare
(1) Nesistarea de către entităţile raportoare a
executării activităţii sau tranzacţiei suspecte
contrar deciziei Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor se sancţionează cu
amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de
la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea,
în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate pe un termen de la 3 luni la
un an.
pagina | 5
(2) Nesistarea de către entităţile raportoare a
tranzacţiilor cu bunuri, cu excepţia tranzacţiilor
de suplimentare a contului, ale persoanelor şi
entităţilor implicate în activităţi teroriste, în finanţarea şi sprijinirea acestora pe alte căi; ale
persoanelor juridice dependente sau controlate direct ori indirect de astfel de persoane şi
entităţi; ale persoanelor fizice şi juridice care
acţionează în numele sau la indicaţia unor asemenea persoane şi entităţi, inclusiv cu mijloace derivate sau generate de proprietatea care
le aparţine sau care este controlată, direct sau
indirect, de persoanele şi entităţile menţionate,
precum şi de persoanele fizice şi juridice asociate lor în condiţiile legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării
terorismului, se sancţionează cu amendă de
la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300
de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la
500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
3. Articolul 401 are următorul cuprins:
“Articolul 401 Centrul Naţional Anticorupţie
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 264, 3131,
3132, 314, 3141 şi 315 se examinează de Centrul
Naţional Anticorupţie. Contravenţiile prevăzute la art. 2912–2919 se examinează de Serviciul
Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al
Centrului Naţional Anticorupţie.
(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul, directorii adjuncţi ai Centrului Naţional Anticorupţie,
şefii subdiviziunilor teritoriale ale acestuia şi
adjuncţii lor, precum şi şeful şi şeful adjunct al
Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării
Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, iar în
cazul contravenţiilor prevăzute la art.2912–2919
– doar şeful şi şeful adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.”
(Monitorul Oficial nr. 27-34/63 din 07.02.2014)
Был опубликован Закон № 287 от 05.12.2013 2013
о внесении изменений и дополнения в Кодекс
Республики Молдова о правонарушениях
№ 218-XVI от 24 октября 2008 года
Настоящим законом, в Кодексе Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября
2008 года, внесены следующие изменения и дополнения:
1. Статью 2911 признать утратившей силу.
6 | pagina
2. Дополнить кодекс статьями 2912 – 2919 следующего содержания:
«Статья 2912 Неидентификация клиентов отчетными единицами
(1) Неприменение отчетными единицами
мер по идентификации физических или
юридических лиц и выгодоприобретающего собственника и/или неприменение
отчетными единицами мер повышенной
предосторожности, предусмотренных законодательством о предупреждении и борьбе
с отмыванием денег и финансированием
терроризма,
влечет наложение штрафа на физических
лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150
до 300 условных единиц и на юридических
лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.
(2) Несоблюдение отчетными единицами
требований законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении
воздержания от открытия банковского счета, от установления деловых отношений, от
осуществления операций с физическими
или юридическими лицами, в отношении
прекращения уже имеющихся деловых отношений в случае невозможности идентификации физических или юридических
лиц, в том числе выгодоприобретающего
собственника, либо при неаутентичности
или недостоверности полученных в ходе их
идентификации данных
влечет наложение штрафа на физических
лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150
до 300 условных единиц и на юридических
лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.
Статья 2913 Неидентификация политически уязвимых лиц и неиспользование соответствующих
процедур в зависимости от рисков
(1) Неутверждение или неприменение отчетными единицами процедур в зависимости
от рисков для определения политической
уязвимости лица и/или неосуществление
усиленного и постоянного мониторинга деловых отношений политически уязвимого
лица в порядке, предусмотренном законодательством о предупреждении и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 услов-
Buletin informativ al actelor legislative
ных единиц, на должностных лиц в размере
от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных
единиц.
(2) Установление или продолжение отчетными единицами деловых отношений с политически уязвимым лицом без получения
одобрения вышестоящего руководства влечет наложение штрафа на физических лиц в
размере от 100 до 150 условных единиц, на
должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц.
(3) Непринятие отчетными единицами мер
для установления источника имущества, задействованного в деловых отношениях или
операциях политически уязвимого лица,
влечет наложение штрафа на физических
лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150
до 300 условных единиц и на юридических
лиц в размере от 150 до 300 условных единиц.
Статья 2914 Необеспечение хранения данных
об операциях физических и юридических лиц и
выгодоприобретающего собственника
(1) Неведение отчетными единицами учета
информации и документов физических и
юридических лиц, выгодоприобретающего
собственника, архива счетов и первичных
документов, в том числе деловой переписки, в течение не менее 5 лет в отношении
активного периода деловых отношений и по
завершении таковых или при закрытии банковского счета в порядке, предусмотренном
законодательством о предупреждении и
борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до
100 условных единиц, на должностных лиц
в размере от 50 до 100 условных единиц и
на юридических лиц в размере от 100 до 300
условных единиц.
(2) Неведение отчетными единицами учета всех операций в течение не менее 5 лет
после их прекращения или в течение продленного срока, установленного органами
надзора за отчетными единицами, в соответствии с законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма влечет наложение
штрафа на физических лиц в размере от 50
до 100 условных единиц, на должностных
лиц в размере от 50 до 100 условных единиц
Buletin informativ al actelor legislative
и на юридических лиц в размере от 100 до
300 условных единиц.
Статья 2915 Неинформирование о сомнительной деятельности или операциях
Неинформирование отчетными единицами
о сомнительной деятельности или операциях, подпадающих под действие законодательства о предупреждении и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма, выражающееся в:
1. неинформировании в установленные
сроки Службы по предупреждению и
борьбе с отмыванием денег о любой
находящейся в процессе подготовки,
совершения или уже совершенной деятельности или операциях, в отношении
которых имеется подозрение в отмывании денег и финансировании терроризма, влечет наложение штрафа на
физических лиц в размере от 100 до 150
условных единиц, на должностных лиц
в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от
300 до 500 условных единиц с лишением
или без лишения во всех случаях права
осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года;
2. неинформировании в установленные
сроки Службы по предупреждению и
борьбе с отмыванием денег о деятельности или операциях, осуществленных
с наличностью посредством одной операции на сумму не менее 100 тысяч леев
(или эквивалентную сумму) либо посредством нескольких операций наличными, которые могут быть взаимосвязанными, влечет наложение штрафа на
физических лиц в размере от 100 до 150
условных единиц, на должностных лиц в
размере от 150 до 300 условных единиц
и на юридических лиц в размере от 300
до 500 условных единиц;
3. неинформировании в установленные
сроки Службы по предупреждению и
борьбе с отмыванием денег о деятельности или операциях, осуществленных
путем перечисления одной операцией
суммы, эквивалентной или превышающей 500 тысяч леев, влечет наложение
штрафа на физических лиц в размере от
100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в
размере от 300 до 500 условных единиц;
pagina | 7
4. неинформировании Таможенной службой в установленные сроки или информировании в порядке, не соответствующем требованиям законодательства о
предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег обо всех данных,
касающихся валютных ценностей (за исключением карточек), декларируемых
физическими и юридическими лицами в
соответствии с законодательством, а также о сведениях, касающихся выявленных
случаев незаконного ввоза в страну и/
или вывоза из страны валютных ценностей (за исключением карточек), влечет
наложение штрафа на должностных лиц
в размере от 150 до 300 условных единиц;
5. незаполнении или заполнении в порядке, не соответствующем требованиям
законодательства о предупреждении
и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, специального
формуляра, содержащего данные о деятельности или операциях, подпадающих
под действие законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма, влечет
наложение штрафа на физических лиц в
размере от 100 до 150 условных единиц,
на должностных лиц в размере от 150 до
300 условных единиц и на юридических
лиц в размере от 150 до 300 условных
единиц.
Статья 2916 Необеспечение конфиденциальности
(1) Разглашение отчетными единицами или
их работниками физическим или юридическим лицам, совершающим операцию или
деятельность, либо третьим лицам факта
передачи сведений Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег
влечет наложение штрафа на физических
лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до
300 условных единиц и на юридических лиц в
размере от 150 до 300 условных единиц.
(2) Необеспечение отчетными единицами
сохранения коммерческой, банковской или
профессиональной тайны в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма
влечет наложение штрафа на должностных
8 | pagina
лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150
до 300 условных единиц.
(3) Необеспечение работниками надзорных
органов сохранения коммерческой, банковской или профессиональной тайны в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
влечет наложение штрафа на физических
лиц в размере от 100 до 150 условных единиц и на должностных лиц в размере от 150
до 300 условных единиц.
Статья 2917 Непредоставление информации отчетными единицами
Непредоставление отчетными единицами
по запросу Службы по предупреждению и
борьбе с отмыванием денег в установленные сроки имеющейся информации о своих
деловых отношениях и характере этих отношений влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных
единиц, на должностных лиц в размере от
150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных
единиц с лишением или без лишения во всех
случаях права осуществлять определенную
деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
Статья 2918 Необеспечение отчетными единицами внутреннего контроля
Неутверждение или несоблюдение отчетными единицами политик и адекватных
методов предосторожности в отношении
клиентов в части хранения отчетов, внутреннего контроля, оценки и управления
рисками, менеджмента соответствия и сообщения, а также собственных программ
по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,
предусмотренных законодательством о
предупреждении и борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма, влечет наложение штрафа на физических лиц в
размере от 100 до 150 условных единиц, на
должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц.
Статья 2919 Несоблюдение отчетными единицами обеспечительных мер
(1) Неприостановление отчетными единицами осуществления сомнительной деятельности или операции вопреки решению
Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег
влечет наложение штрафа на физических
Buletin informativ al actelor legislative
лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150
до 300 условных единиц и на юридических
лиц в размере от 300 до 500 условных единиц с лишением или без лишения во всех
случаях права осуществлять определенную
деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.
(2) Неприостановление отчетными единицами операций с имуществом (кроме операций по пополнению счета), осуществляемых: лицами и единицами, вовлеченными
в террористическую деятельность, в ее финансирование и оказание поддержки иным
путем; юридическими лицами, зависимыми
или контролируемыми прямо или косвенно
такими лицами и единицами; физическими и юридическими лицами, действующими от имени или по поручению таких лиц и
единиц, включая операции со средствами,
происходящими или образованными из
собственности, принадлежащей указанным
лицам и единицам либо прямо или косвенно
контролируемой ими, а также физическими и юридическими лицами, связанными с
ними, предусмотренных законодательством
о предупреждении и борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма, влечет наложение штрафа на физических лиц в
размере от 100 до 150 условных единиц, на
должностных лиц в размере от 150 до 300
условных единиц и на юридических лиц в
размере от 300 до 500 условных единиц с
лишением или без лишения во всех случаях
права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.».
3. Статью 401 изложить в следующей редакции:
«Статья 401. Национальный центр по борьбе с
коррупцией
(1) Правонарушения, предусмотренные статьями 264, 3131, 3132, 314, 3141 и 315, рассматриваются Национальным центром по
борьбе с коррупцией. Правонарушения,
предусмотренные статьями 2912–2919, рассматриваются Службой по предупреждению
и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией.
(2) Рассматривать дела о правонарушениях и
назначать наказания вправе директор Национального центра по борьбе с коррупцией и
его заместители, начальники территориальных подразделений Национального центра
по борьбе с коррупцией и их заместители,
а также начальник и заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с
Buletin informativ al actelor legislative
отмыванием денег Национального центра
по борьбе с коррупцией, а в случае правонарушений, предусмотренных статьями
2912–2919, – только начальник и заместитель
начальника Службы по предупреждению и
борьбе с отмыванием денег.».
A fost publicată Legea nr. 332 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din
22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncăşi alte prestaţii de asigurări sociale
Prin prezenta Lege a fost modificată și completată
cu un șir de articole Legea nr.2 89-XV din 22 iulie 2004
privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară
de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
Este stabilit că primele cinci zile calendaristice de
incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul
mai multor perioade de incapacitate temporară de
muncă. În cazul şomerilor, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat din prima zi.
Îndemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului
asigurărilor sociale de stat începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar
în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începînd cu prima zi după expirarea
celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului.
Asiguraţii care au un stagiu total de cotizare de pînă
la 3 ani beneficiază de dreptul la prestaţii de asigurări
sociale dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei
producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului
în cazul riscului asigurat creşterea copilului.
Femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de
maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare.
Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate în cazul
în care soţul confirmă un stagiu de cotizare specificat
la alin.(1), (2) sau (3). În cazul înregistrării căsătoriei
după producerea riscului asigurat (concediul de maternitate), dreptul la indemnizaţie se stabileşte pentru
perioada de la data înregistrării căsătoriei pînă la data
expirării concediului de maternitate.
Persoanele care au beneficiat sau beneficiază de
prestaţii de asigurări sociale pe teritoriul altui stat nu
pot beneficia, în condiţiile prezentei legi, de indemnizaţie pentru acelaşi risc asigurat şi pentru aceeaşi perioadă.”
În cazul în care dreptul la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani a apărut
pagina | 9
pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar cererea pentru stabilirea indemnizaţiei a fost depusă după
această dată, indemnizaţia se stabileşte în conformitate cu prevederile prezentei legi.
Prezenta lege intră în vigoare la 1 aprilie 2014, cu
excepţia art.18 alin.(6) din Legea nr.289-XV din 22 iulie
2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale,
care intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.
Toate modificările și completările pot fi vizualizate
consultînd legea menționată.
(Monitorul Oficial nr. 35-41/75 din 14.02.2014)
Закон № 332 от 23.12.2013 о внесении изменений и дополнений в Законе о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях
социального страхования № 289-XV от 22 июля
2004 года
Настоящим законом были внесены изменения
и дополнения в некоторых статьях Закона о пособиях по временной нетрудоспособности и других
пособиях социального страхования № 289-XV от 22
июля 2004 года. Установлено что первые пять календарных дней временной нетрудоспособности
оплачиваются из средств работодателя, но не более 15 дней в общей сумме за один календарный
год в случае многочисленных периодов временной нетрудоспособности. Безработным пособие по
временной нетрудоспособности выплачивается из
средств бюджета государственного социального
страхования с первого дня.
Пособие выплачивается из средств бюджета государственного социального страхования начиная
с шестого календарного дня временной нетрудоспособности, а в случае многочисленных периодов
временной нетрудоспособности начиная с первого
дня истечения 15 суммарных дней, оплаченных из
средств работодателя.
Застрахованные лица, у которых общий страховой стаж составляет менее 3 лет, имеют право на
пособия социального страхования при наличии не
менее 9 месяцев страхового стажа из последних 24
месяцев, предшествовавших наступлению страхового риска или рождению ребенка в случае страхового риска воспитание ребенка.
Застрахованные женщины имеют право на пособие по материнству независимо от продолжительности страхового стажа.
Жена, находящаяся на содержании у застрахованного мужа, имеет право на пособие по материнству в случае подтверждения мужем страхового
стажа, указанного в частях (1), (2) или (3). В случае
регистрации брака после наступления страхового
риска (отпуск по беременности и родам) право на
10 | pagina
пособие устанавливается со дня регистрации брака до конца отпуска по беременности и родам.
Лица, которые получали или получают пособия
социального страхования на территории другого
государства, не могут получать в соответствии с
условиями настоящего закона пособие за тот же
страховой риск и за тот же период.
В случае, если право на ежемесячное пособие
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3
лет возникло до дня вступления в силу настоящего
закона, а заявление для назначения пособия было
подано после этого дня, пособие назначается в соответствии с положениями настоящего закона.
Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2014
года, за исключением части (6) статьи 18 Закона о
пособиях по временной нетрудоспособности и
других пособиях социального страхования № 289XV от 22 июля 2004 года, вступающей в силу с 1 января 2014 года.
О всех изменениях и дополнениях можно узнать
консультируя настоящий закон.
A fost publicată Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale
Prin prezenta lege sunt stabilite scopul, principiile,
mijloacele, metodele, procedurile şi efectele juridice
ale testării integrităţii profesionale în cadrul entităţilor
publice.
Testarea integrităţii profesionale se realizează în
scopul:
a. asigurării integrităţii profesionale, al prevenirii
şi combaterii corupţiei în cadrul entităţilor publice;
b. verificării modului de respectare de către agenţii publici a obligaţiilor şi atribuţiilor de serviciu,
precum şi a regulilor de conduită;
c. identificării, evaluării şi înlăturării vulnerabilităţilor şi a riscurilor care ar putea determina
sau favoriza actele de corupţie, actele conexe
corupţiei sau faptele de comportament corupţional;
d. neadmiterii unor influenţe necorespunzătoare
în exercitarea obligaţiilor sau atribuţiilor de serviciu ale agenţilor publici.
Prezenta lege intră în vigoare de la data publicării şi
se pune în aplicare după cum urmează:
a. în cazul angajaţilor Centrului Naţional Anticorupţie şi al competenţelor Serviciului de Informaţii şi Securitate – de la data publicării;
b. în cazul angajaţilor altor entităţi publice – după
expirarea termenului de 6 luni de la data publicării.
(Monitorul Oficial nr. 35-41/73 din 14.02.2014)
Buletin informativ al actelor legislative
Был опубликован Закон № 325 от 23.12.2013 о
тестировании профессиональной неподкупности
Настоящий закон устанавливает цель, принципы, средства, методы, процедуры и правовые последствия тестирования профессиональной неподкупности в публичных органах.
Целью тестирования выполняется для :
a. обеспечения профессиональной неподкупности, предупреждения и борьбы с коррупцией в публичных органах;
b. проверки порядка соблюдения публичными
должностными лицами служебных обязанностей и полномочий, а также правил поведения;
c. выявления, оценки и устранения уязвимости и рисков, побуждающих или способствующих совершению актов коррупции, актов,
смежных с коррупцией, или фактов коррупционного поведения;
d. недопущения ненадлежащего влияния в
связи с выполнением служебных обязанностей или функций публичных должностных
лиц.
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования и применяется следующим образом:
a. в отношении сотрудников Национального
центра по борьбе с коррупцией и полномочий Службы информации и безопасности –
со дня опубликования;
b. в отношении сотрудников других публичных
органов – в шестимесячный срок со дня опубликования.
Был опубликован Закон № 312 от 20.12.2013
о группах сельскохозяйственных производителей и их объединениях
Настоящий закон устанавливает правовую
основу организации, признания и функционирования групп сельскохозяйственных производителей, основной задачей которых является
реализация продукции членов группы производителей, повышение эффективности деятельности,
планирование производства, обобщение предложения и организация сбыта сельскохозяйственной продукции, а также условия предоставления
финансовой поддержки для организации и функционирования групп сельскохозяйственных производителей.
Создание, функционирование, реорганизация
и ликвидация групп сельскохозяйственных производителей (далее – группы производителей) регламентируются настоящим законом, Законом о
предпринимательстве и предприятиях, Гражданским кодексом, Налоговым кодексом и другими нормативными актами.
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 108
din 12.02.2014 cu privire la aprobarea modificărilor
şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009
Prin prezenta hotărîre au fost aprobate modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea
în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
(Monitorul Oficial nr. 42/126 din 17.02.2014)
A fost publicată Legea nr. 312 din 20.12.2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile
acestora
Prezenta lege stabileşte cadrul legal de organizare, recunoaştere şi funcţionare a grupurilor de producători agricoli, care au drept scop valorificarea
producţiei membrilor grupului, îmbunătăţirea eficienţei activităţii acestora, planificarea producţiei, concentrarea ofertei, organizarea desfacerii produselor
agricole, precum şi condiţiile de acordare a sprijinului
financiar, ce ţin de organizarea şi funcţionarea acestora.
Crearea, funcţionarea, reorganizarea şi lichidarea
grupurilor de producători agricoli (în continuare –
grupuri de producători) se reglementează de prezenta
lege, de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Codul civil, Codul fiscal şi de alte acte normative.
(Monitorul Oficial nr. 47-48/90 din 25.02.2014)
Buletin informativ al actelor legislative
Постановление Правительства Республики Молодова № 108 от 12.02.2014 об утверждении
изменений и дополнений, которые вносятся в
Постановление Правительства № 201 от 11 марта 2009 г.
Настоящим постановлением утверждены изменения и дополнения, которые вносятся в Постановление Правительства № 201 от 11 марта
2009 г. «О введении в действие положений Закона
о государственной должности и статусе государственного служащего № 158-XVI от 4 июля
2008 года» .
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 123
din 19.02.2014 cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea
Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010
Prin prezenta hoitărîre au fost aprobate modificările
ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Gu-
pagina | 11
vernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 “Cu privire la modul
de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri,
servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă
tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.
În Anexa nr. 1 este specificată Lista proiectelor de
asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa
tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor
la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi
aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile
destinate acestor
În Anexa nr. 2 este specificată Lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii
Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contu
împrumuturilor acordate de organismele financiare
internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor
de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi
importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii)
scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru
efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota
zero a TVA
(Monitorul Oficial nr. 47-48/144 din 25.02.2014)
Постановление Правительства Республики
Молдова № 123 от 19.02.2014 об утверждении
изменений, которые вносятся в приложения №
1 и 2 к Постановлению Правительства № 246 от
8 апреля 2010 г.
Настоящим Постановлением Утверждены изменения, которые вносятся в приложения № 1 и 2
к Постановлению Правительства № 246 от 8 апреля 2010 г. «О порядке применения нулевой ставки
НДС при поставке товаров и услуг на территории
страны и предоставления налоговых и таможенных
льгот для текущих проектов технической и инвестиционной помощи, подпадающих под действие
международных договоров, стороной которых Республика Молдова является»
В Приложение № 1 помещен Список текущих
проектов технической помощи, которые подпадают под действие международных договоров, для
применения льгот при уплате подоходного налога,
акцизов, таможенных налогов, а также применения
нулевой ставки НДС для товаров и услуг, предназначенных для них.
В Приложение № 2 помещен Список кредитов и грантов, предоставленных Правительству
Республики Молдова или под государственную
гарантию за счет кредитов, предоставленных
международными финансовыми организация-
12 | pagina
ми (включая долевое участие Правительства), а
также за счет грантов, предоставленных организациям, финансируемым из бюджета, предназначенных для
реализации проектов инвестиционной помощи,
из средств, которых будут импортированы или приобретены товары (работы, услуги), освобожденные
от таможенной пошлины и платы за таможенные
процедуры, облагаемые налогом по нулевой ставке НДС
HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA nr.
149 din 26.02.2014 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 863 din 1 august
2006
Prin prezenta hotărîre a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr.863 din 1 august 2006 “Cu
privire la stabilirea sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat”.
Prevederile prezentei Hotărîri se răsfrînge și asupra
personalului unităţilor cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare
juridică, care beneficiază de un spor în mărime de pînă
la 10% din salariul de bază.
În acest context Nomenclatorul persoanelor care
au acces permanent a fost se substituit cu cuvintele
“Nomenclatorul funcţiilor care necesită acces”, iar cuvintele “sau unităţii bugetare” se substituie cu textul
“, unităţii bugetare sau unităţii cu autonomie financiară”.
(Monitorul Oficial nr. 49-52/162 din 28.02.2014)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 149 от
26.02.2014 о внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства № 863 от 1 августа 2006 года
Настоящим Постановлением, в Постановление
Правительства № 863 от 1 августа 2006 г. «Об установлении надбавки к должностному окладу за допуск к государственной тайне на постоянной основе» внесены изменения и дополненияю
Положения данного постановления распростраяняется и на персонал единиц с автономным
финансированием, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, имеет
право на ежемесячную надбавку в размере до 10
процентов основного оклада.
В этом контекстеб Перечень лиц, имеющих допуск к государственной тайне на постоянной основе заменен словами «Перечень должностей
сотрудников, которым необходимо оформить допуск», а слова «или бюджетной единицы» заменены
текстом «, бюджетной единицы или единицы с автономным финансированием».
Buletin informativ al actelor legislative
HOTĂRÎREA GUVERNULUI nr. 146 din 26.02.2014
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungira termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada
ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile,
la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul
primar şi articolele de completare importate
Prin această hotărîre a fost aprobat Regulamentul
cu privire la modul de prelungire a termenului de
plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai
mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate .
Această hotărîre stabilește componența Comisiei
interdepartamentală pentru întocmirea şi modificarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire
a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru
perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de
180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile,
ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor
destinate exportului (în continuare – Comisie), creată
în cadrul Ministerului Economiei prin ordinul ministrului.
Menționăm că în cadrul acestei Comisii face parte și
Reprezentantul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.146 din 26 februarie 2014
REGULAMENT
cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată
şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult
de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile,
ambalajul primar şi articolele de completare importate
1. Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile,
ambalajul primar şi articolele de completare importate (în continuare – Regulament) stabileşte modul şi condiţiile de
prelungire a termenului de plată, lista întreprinderilor, condiţiile de selectare a acestora, modelul contractului-tip de
prelungire şi modelul garanţiei în nume propriu pentru importatori agenţi economici producători.
I. DISPOZIŢII GENERALE
2. Agenţii economici producători sînt în drept să solicite prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale,
pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate, care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate
exportului.
3. Termenul de plată a TVA şi a taxei vamale la import se prelungeşte doar pentru agenţii economici incluşi în Lista
agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de
producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de
completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului (în continuare – Lista), cu excepţia mărfurilor menţionate în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
4. În cazul prelungirii termenului de plată a TVA şi a taxei vamale potrivit pct.2 al prezentului Regulament, conform
art. 126 alin.(31) al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, dobînda echivalentă cu rata de
bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen scurt, care este în vigoare la data acordării prelungirii, pentru
fiecare zi de prelungire a termenului de plată, nu se calculează.
II. COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA ŞI MODIFICAREA LISTEI
5. Lista se întocmeşte de către Comisia interdepartamentală pentru întocmirea şi modificarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu
mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate
pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului (în continuare – Comisie), creată în cadrul Ministeru-
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 13
lui Economiei prin ordinul ministrului.
6. Comisia este formată din 7 membrii: cîte 2 reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor şi cîte
un reprezentant al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal şi Camerei de Comerţ şi Industrie.
7. Activitatea Comisiei este organizată de către preşedinte, iar lucrările de secretariat sînt ţinute de un membru al
Comisiei, reprezentant al Ministerului Economiei.
8. Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membri. Deciziile Comisiei se adoptă cu
majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor. Fiecare membru al Comisiei are dreptul la un singur vot.
9. Rezultatele şedinţei Comisiei se consemnează în procese-verbale, semnate de toţi membrii Comisiei prezenţi la
şedinţă.
10. Atribuţiile Comisiei sînt următoarele:
a. examinarea tuturor cererilor şi documentelor anexate;
b. verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor stabilite;
c. întocmirea Listei şi prezentarea acesteia la Ministerul Economiei.
11. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuţii:
a. conduce activitatea Comisiei;
b. stabileşte data, locul şi ora convocării şedinţelor Comisiei;
c. prezidează şedinţele Comisiei;
d. exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
12. Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:
a. recepţionează şi înregistrează cererile solicitanţilor;
b. pregăteşte documentele necesare pentru desfăşurarea şedinţei;
c. informează membrii Comisiei despre data, ora şi locul şedinţei, ordinea de zi;
d. întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor şi alte acte interne ale Comisiei.
III. CONDIŢIILE ŞI MODUL DE ÎNTOCMIRE A LISTEI
13. Lista se aprobă de Guvern la propunerea Ministerului Economiei.
14. Pentru a beneficia de includerea în Listă, agenţii economici trebuie să corespundă cumulativ următoarelor condiţii:
a. să fie producători de mărfuri destinate exportului şi să dispună de capacităţi de producţie necesare fabricării
acestora;
b. ciclul de producere a mărfurilor pentru care se solicită prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale
să nu depăşească 180 de zile;
c. să nu aibă datorii faţă de bugetul public naţional.
15. Agenţii economici care corespund condiţiilor indicate în pct.14 al prezentului Regulament înaintează Ministerului
Economiei următoarele documente:
a. cererea de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale;
b. copia deciziei de înregistrare a agentului economic;
c. declaraţia în nume propriu prin care se garantează că materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate vor fi utilizate la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate
exportului şi ciclul de producere nu depăşeşte 180 de zile, conform modelului stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament;
d. copia actului eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, prin care se confirmă genul de activitate al solicitantului, existenţa capacităţilor de producţie şi potenţialului tehnologic, precum şi a personalului necesar
pentru fabricarea mărfurilor destinate exportului.
16. Agenţii economici poartă răspundere deplină pentru corectitudinea datelor prezentate, conform legislaţiei în
vigoare.
17. Agenţii economici pot remite documentele în adresa Comisei şi în format electronic, semnate cu semnătura digitală.
18. Secretatul Comisiei asigură păstrarea documentelor primite de la solicitant timp de 2 ani.
19. Cererile agenţilor economici şi documentele indicate în pct.15 al prezentului Regulament se examinează de către
Comisie în cea de a patra zi de joi din fiecare lună. În cazul în care se ia decizia de a include agentul economic în Listă, Comisia întocmeşte/completează Lista conform modelului stabilit în anexa nr.3 la prezentul Regulament, care se anexează
la procesul-verbal al şedinţei Comisei.
20. În cazul în care se ia decizia de a nu include agentul economic în Listă, Comisia este obligată să informeze în scris
14 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
agentul economic despre motivele care au determinat această decizie, în termen de 15 de zile calendaristice de la data
examinării cererii.
21. După semnarea procesului-verbal de către membrii Comisiei, Ministerul Economiei prezintă Guvernului spre
aprobare proiectul hotărîrii în cauză, în modul stabilit.
22. În cazul în care Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau Serviciul Vamal au depistat încălcări ale legislaţiei vamale
sau fiscale de către agentul economic inclus în Listă, autorităţile date înaintează Comisiei propuneri argumentate privind excluderea agentului economic din Listă.
23. Comisia examinează la prima şedinţă propunerile primite şi ia decizia corespunzătoare.
24. În cazul în care Comisia decide excluderea agentului economic din Listă, Ministerul Economiei, în modul stabilit,
prezintă Guvernului spre aprobare proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Listei.
IV. CONDIŢIILE ŞI MODUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE PLATĂ A TVA ŞI A TAXEI VAMALE
25. Pentru a beneficia de prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producţie, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare
importate, care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, agentul economic inclus în
Lista aprobată de Guvern prezintă Biroului Vamal în a cărui rază activează următoarele documente:
a. cererea (în formă liberă) de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale;
b. documentul ce garantează obligaţia vamală;
c. actul de expertiză pentru fiecare contract comercial, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, privind cantitatea materiei prime necesare producerii mărfurilor destinate exportului, precum şi durata ciclului tehnologic.
Agenţii economici pot remite documentele în adresa Biroului Vamal şi în format electronic, semnate cu semnătura
digitală.
26. Prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru fiecare contact comercial se efectuează prin încheierea unui contract bilateral între importator (producător) şi organele vamale, pînă la data efectuării primului import,
conform modelului stabilit în anexa nr.4 la prezentul Regulament.
V. OPERAŢIUNI DUPĂ PRELUNGIREA TERMENULUI DE PLATĂ A TVA ŞI A TAXEI VAMALE
27. Materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate, care se
utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, sînt considerate ca fiind puse condiţionat în circulaţie şi aflate sub supraveghere vamală în condiţiile art.35 alin.(1) lit.a) din Codul vamal, iar mărfurile
destinate exportului urmează a fi scoase obligatoriu de pe teritoriul ţării în decurs de 180 de zile de la data
declarării importului de materie primă, materiale, accesorii, ambalaj primar şi articole de completare folosite la
fabricarea acestora.
28. Dacă pînă la expirarea termenului specificat la pct.2 al prezentului Regulament a avut loc exportul mărfurilor
obţinute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare
importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a TVA şi a taxei vamale, plata TVA şi a taxei vamale nu se efectuează. Prin decizii de regularizare, Serviciul Vamal efectuează procedura de anulare a sumelor TVA şi ale taxei vamale
calculate anterior la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare importate.
29. În cazul punerii în liberă circulaţie pe piaţa internă a mărfurilor destinate exportului sau în cazul încălcării termenului de scoatere a lor de pe teritoriul ţării, organele vamale calculează şi încasează TVA şi taxa vamală, cu aplicarea
sancţiunilor respective şi a altor măsuri de executare silită a obligaţiei vamale prevăzute de legislaţia în vigoare.
VI. GARANTAREA OBLIGAŢIEI VAMALE
30. Asigurarea plăţii obligaţiei vamale la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi
articolelor de completare pentru producerea mărfurilor destinate exportului se efectuează prin una dintre următoarele
forme:
a. scrisoare de garanţie emisă de banca agreată de organul vamal;
b. garanţie în nume propriu, cu gajarea activelor materiale (terenuri şi construcţii) libere de orice sarcini, cu
respectarea prevederilor Legii nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.120, art.863), conform modelului stabilit în anexa nr.5 la prezentul Regulament;
c. depozit bănesc.
31. Modul de percepere şi restituire a garanţiilor se stabileşte de către Serviciul Vamal.
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 15
Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului
de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru
perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile,
la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar
şi articolele de completare importate
Mărfurile pentru care termenul de plată a TVA
şi a taxei vamale la import nu poate fi prelungit
Codul mărfii
0201
0202
0203
0204
0206
0207
0209 00
0402
0405 10
1108 13 000
1502 00
1701 11
1701 12
Denumirea mărfii
Mărfurile supuse accizelor conform anexei la titlul IV al Codului fiscal
Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată
Carne de bovine congelată
Carne de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată
Carne de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată
Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate
Carne şi organe comestibile ale pasărilor de la poziţia 0105, proaspete, refrigerate sau congelate
Slănină fără carne slabă, grăsime de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată
Lapte şi smîntînă din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)
Unt
Fecule de cartofi
Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia 150300
Zahăr brut din trestie de zahăr
Zahăr brut din sfeclă de zahăr
Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului
de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru
perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile,
la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar
şi articolele de completare importate
Model
Comisiei interdepartamentale pentru întocmirea şi modificarea
Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA
şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile,
la materia primă, materiale, accesoriile, ambalajul primar şi articole de completare
importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului
Declaraţie în nume propriu
Subsemnatul, _______________________________________________________________ (numele, prenumele),
reprezentant împuternicit al ________________________________________(denumirea agentului economic, IDNO),
în calitate de solicitant pentru prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale la materia primă, materialele,
accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate, declar pe propria răspundere că acestea vor fi utilizate
la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului şi ciclul de producere a acestora nu depăşeşte 180 de zile.
Semnătura _______________
Data _____________________
16 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului
de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru
perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile,
la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar
şi articolele de completare importate
Lista agenţiilor economici
cu drept la prelungirea a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale
Nr.
d/o
1
Denumirea agentului economic
Codul fiscal
Genul de activitate conform CAEM
2
3
4
Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului
de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru
perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile,
la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar
şi articolele de completare importate
Contract
nr.____________ din _______________
privind prelungirea termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale,
pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă,
materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate
Prezentul contract bilateral este încheiat în baza art. 4 alin.(203) al Legii nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru
punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie
specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 281 alin.(1) al Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu
privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi
completările speciale, între întreprinderea ____________________________, IDNO ____________________, cont de
decontare nr.________ la banca _________________, în persoana directorului __________________________, numită
în continuare “IMPORTATOR”, şi Biroul Vamal_______________________, în persoana şefului ________________, privind
următoarele:
1. Biroul Vamal acordă dreptul la prelungirea termenului de plată a TVA în sumă prealabilă de ___________ lei şi a
taxei vamale în sumă prealabilă de ___________ lei pe un termen de ____ zile aferente importului materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare, în baza Contractului comercial nr.______ din data
de _____________, încheiat cu ____________________________, iar întreprinderea IMPORTATOR se obligă să exporte
marfa obţinută din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare
în termen de 180 zile de la data validării declaraţiei vamale de import.
2. Prezentul Contract se va referi la următoarele date (prezentate de IMPORTATOR):
2.1. Mărfurile destinate prelucrării:
a) denumirea comercială/tehnică ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
b) menţiuni la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
c) cantitatea prevăzută__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
d) valoarea prevăzută___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.1. Produsele finite:
a) denumirea comercială/tehnică ________________________________________________________________
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 17
____________________________________________________________________________________________
b) menţiuni la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2.3. Descrierea operaţiunilor de prelucrare __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2.4. Locul unde se efectuează operaţiunea de prelucrare _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2.5. Termenul de export __________________________________________________________________________
3. Pentru fiecare zi de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import, în condiţiile legii, dobînda nu se calculează.
4. În cazul punerii în liberă circulaţie pe piaţa internă a mărfurilor destinate exportului sau în cazul încălcării termenului de scoatere a lor de pe teritoriul ţării, se calculează şi se încasează taxa vamală cu aplicarea unei penalităţi, echivalentă cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen scurt, care este în vigoare la data acordării
prelungirii, pentru fiecare zi de neplată a TVA şi a taxei vamale.
5. La neachitarea sumelor determinate în pct.4, Biroul Vamal _______ are dreptul să încaseze sumele restante de pe
contul IMPORTATORULUI sau să interzică importatorului pe cale extrajudiciară efectuarea de operaţiuni pînă la achitarea
deplină a sumelor restante.
6. Biroul Vamal efectuează controlul asupra încasării mijloacelor la contul trezorerial şi informează despre încasarea
sumelor Serviciul Vamal al Republicii Moldova.
7. Prezentul contract este întocmit în trei exemplare şi capătă putere juridică la momentul semnării.
Importator ____________________ Biroul Vamal _____________________
______________________________ ________________________________
(semnătura) (semnătura)
L.Ş.
L.Ş.
Anexa nr.5
la Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului
de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru
perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile,
la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar
şi articolele de completare importate
Model
Biroului Vamal ______________
(denumirea)
Garanţie în nume propriu
1. Subsemnatul, agent economic importator________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(denumirea completă, adresa juridică, IDNO)
în calitate de beneficiar de facilităţi de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale (Contractul privind prelungirea termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu
mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate
18 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
nr.______ din _________________), garantez achitarea integrală a oricărei obligaţii vamale apărute sau ulterior constatate în legătură cu importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare în
baza Contractului comercial nr.________ din ________________, prin gajarea bunului imobil (construcţii sau terenuri):
a) construcţia cu nr. cadastral ________________________ şi cu suprafaţa totală de _________________m2, situată pe adresa ________________________________________________________________________________;
b) terenul cu nr. cadastral _____________________, destinaţia ________________________________________
şi cu suprafaţa de _________________ ha, situat pe adresa ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Imobilul menţionat îmi aparţine cu drept de proprietate, fapt confirmat prin extrasul din registrul bunurilor imobile_______________________________________________________________ din____________, cu nr.________
Cuantumul obligaţiei vamale sus-numite este de _________________ lei.
Acordul expres al Biroului Vamal de recepţie a garanţiei obligaţiei vamale ________________________________
Agentul economic importator
________________________
(semnătura)
L.Ş.
(Monitorul Oficial nr. 49-52/159 din 28.02.2014)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 146 от
26.02.2014 об утверждении Положения о порядке продления срока уплаты налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины
на период производственного цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемые сырье,
материалы, принадлежности, первичную упаковку и комплектующие изделия
Настоящим Постановлением Утверждено Положение о порядке продления срока уплаты налога
на добавленную стоимость и таможенной пошлины
на период производственного цикла, но не более
чем на 180 дней, на импортируемые сырье, материалы, принадлежности, первичную упаковку и ком-
плектующие изделия.
Также утвержден перечень Межведомственной
комиссией по составлению и изменению Перечня
экономических агентов с правом продления срока
уплаты НДС и таможенной пошлины на импортируемые сырье, материалы, принадлежности, первичную упаковку и комплектующие изделия, используемые исключительно в производстве товаров на
экспорт (в дальнейшем – Комиссия), созданной в
рамках Министерства экономики и утвержденной
приказом министра.
Установленно что в работе данной комиссии будет принимать участие и представитель Главной
Государственной Налоговой службы.
Утверждено
Постановлением Правительства
№ 146 от 26 февраля 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке продления срока уплаты налога на добавленную стоимость и
таможенной пошлины на период производственного цикла, но не более
чем на 180 дней, на импортируемые сырье, материалы, принадлежности,
первичную упаковку и комплектующие изделия
1. Положение о порядке продления срока уплаты налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины на
период производственного цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемые сырье, материалы, принадлеж-
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 19
ности, первичную упаковку и комплектующие изделия (в дальнейшем – Положение) устанавливает порядок и условия продления срока уплаты, перечень предприятий, условия их выбора, образец типового договора о продлении
срока уплаты и образец гарантии от своего имени для импортеров – экономических агентов-производителей.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. Экономические агенты-производители вправе требовать продление срока уплаты НДС и таможенной пошлины на период производственного цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемые сырье, материалы,
принадлежности, первичную упаковку и комплектующие изделия, используемые исключительно в производстве
товаров на экспорт.
3. Срок уплаты НДС и таможенной пошлины при импорте продлевается только для экономических агентов,
включенных в Перечень экономических агентов с правом продления срока уплаты НДС и таможенной пошлины
на период производственного цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемые сырье, материалы, принадлежности, первичную упаковку и комплектующие изделия (в дальнейшем – Перечень), за исключением товаров,
указанных в приложении № 1 к настоящему Положению.
4. В случае продления срока уплаты НДС и таможенной пошлины согласно пункту 2 настоящего Положения, в
соответствии с частью (31) статьи 126 Таможенного кодекса Республики Молдова № 1149-XIV от 20 июля 2000 года,
плата, равная основной ставке Национального банка Молдовы по краткосрочному кредитованию, действующей
на дату предоставления продления, за каждый день продления срока оплаты, не исчисляется.
II. МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ИЗМЕНЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ
5. Перечень составляется Межведомственной комиссией по составлению и изменению Перечня экономических агентов с правом продления срока уплаты НДС и таможенной пошлины на импортируемые сырье, материалы, принадлежности, первичную упаковку и комплектующие изделия, используемые исключительно в
производстве товаров на экспорт (в дальнейшем – Комиссия), созданной в рамках Министерства экономики и
утвержденной приказом министра.
6. Комиссия формируется в составе 7 членов: по 2 представителя Министерства экономики и Министерства
финансов и по одному представителю Главной государственной налоговой инспекции, Таможенной службы и
Торгово-промышленной палаты.
7. Деятельность Комиссии организует председатель, а работы секретариата выполняет один из членов Комиссии, представитель Министерства экономики.
8. Заседание Комиссии правомочно, если в нем участвует не менее 2/3 ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет право одного голоса.
9. Результаты заседания Комиссии вносятся в протокол, который подписывается всеми членами Комиссии,
участвовавшими в заседании.
10. Обязанностями Комиссии являются:
a. рассмотрение всех заявлений и приложенных документов;
b. проверка выполнения заявителем всех установленных требований;
c. составление Перечня и представление его Министерству экономики.
11. Председатель Комиссии выполняет следующие обязанности:
a. руководит деятельностью Комиссии;
b. устанавливает дату, место и время проведения заседаний Комиссии;
c. председательствует на заседаниях Комиссии;
d. выполняет другие обязанности в соответствии с настоящим Положением.
12. Секретарь Комиссии выполняет следующие обязанности:
a. принимает и регистрирует заявления заявителей;
b. подготавливает документы, необходимые для проведения заседаний;
c. информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, повестке дня;
d. составляет протоколы заседаний и другие внутренние документы Комиссии.
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ
13. Перечень утверждается Правительством по предложению Министерства экономики.
14. Для включения в Перечень экономические агенты должны соответствовать кумулятивно следующим требованиям:
a. быть производителями товаров, предназначенных для экспорта, и иметь соответствующие мощности
для их производства;
20 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
b. производственный цикл товаров, для которых запрашивается продление срока уплаты НДС и таможенной пошлины, не должен превышать 180 дней;
c. не иметь долгов перед национальным публичным бюджетом.
15. Экономические агенты, которые соответствуют условиям, указанным в пункте 14 настоящего Положения,
представляют Министерству экономики следующие документы:
a. заявление о продлении срока уплаты НДС и таможенной пошлины;
b. копия решения о регистрации экономического агента;
c. декларация от собственного имени, гарантирующая, что сырье, материалы, принадлежности, первичная упаковка и комплектующие изделия, будут использованы исключительно в производстве товаров
на экспорт и длительность производственного цикла не превышает 180 дней, согласно образцу, изложенному в приложении № 2 к настоящему Положению;
d. копия акта, выданного Торгово-промышленной палатой, подтверждающего вид деятельности заявителя, наличие производственных мощностей и технологического потенциала, а также персонала, необходимого для производства товаров на экспорт.
16. Экономические агенты несут полную ответственность за достоверность представленных данных согласно
действующему законодательству.
17. Экономические агенты могут отправлять документы в адрес Комиссии и в электронном формате, подписанные цифровой подписью.
18. Секретарь Комиссии обеспечивает сохранность документов, полученных от заявителя, в течение 2
лет.
19. Заявления экономических агентов и документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, рассматриваются Комиссией каждый четвертый четверг месяца. В случае если принято решение о включении экономического агента в Перечень, Комиссия составляет/дополняет Перечень согласно образцу, установленному в
приложении № 3 к настоящему Положению, который прилагается к протоколу заседания Комиссии.
20. В случае если принято решение о невключении экономического агента в Перечень, Комиссия обязана в
течение 15 календарных дней с момента рассмотрения заявления информировать в письменном виде экономического агента о причинах принятия такого решения.
21. После подписания протокола всеми членами Комиссии Министерство экономики представляет Правительству на утверждение проект соответствующего постановления в установленном порядке.
22. В случае если Главная государственная налоговая инспекция или Таможенная служба выявили нарушения таможенного или налогового законодательства экономическим агентом, включенным в Перечень, данные органы представляют Комиссии аргументированные предложения об исключении этого экономического агента из Перечня.
23. Комиссия на первом заседании рассматривает поступившие предложения и принимает соответствующее
решение.
24. В случае если Комиссия принимает решение об исключении экономического агента из Перечня, Министерство экономики в установленном порядке представляет Правительству на утверждение проект постановления о внесении в Перечень изменений.
IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКА УПЛАТЫ НДС И ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ
25. Для того, чтобы воспользоваться продлением срока уплаты НДС и таможенной пошлины на период производственного цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемые сырье, материалы, принадлежности,
первичную упаковку и комплектующие изделия, указанные в пункте 1 настоящего Положения, экономический
агент, включенный в Перечень, утвержденный Правительством, представляет в таможню, находящуюся в зоне
его действия, следующие документы:
a. заявление (в свободной форме) о продлении срока уплаты НДС и таможенной пошлины;
b. документ, гарантирующий таможенное обязательство;
c. акт экспертизы для каждого коммерческого контракта, выданный Торгово-промышленной палатой, о
количестве сырья, необходимого для производства товаров на экспорт, а также о продолжительности
технологического цикла.
Экономические агенты могут представить документы в адрес таможни в электронном формате, подписанные
цифровой подписью.
26. Продление срока уплаты НДС и таможенной пошлины для каждого торгового договора осуществляется путем заключения двухстороннего договора между импортером (производителем) и таможенным органном, до даты
осуществления первого импорта согласно образцу, установленному в приложении № 4 к настоящему Положению.
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 21
V. ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА УПЛАТЫ НДС И ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ
27. Импортируемое сырье, материалы, принадлежности, первичная упаковка и комплектующие изделия, которые используются при производстве исключительно товаров, предназначенных для экспорта, считаются условно выпущенными и находящимися под таможенным надзором в соответствии с пунктом а) части (1) статьи 35
Таможенного кодекса, а товары, предназначенные для экспорта, подлежат обязательному вывозу с территории
страны в течение 180 дней с даты декларирования ввоза сырья, материалов, принадлежностей, первичной упаковки и комплектующих изделий, использованных при их производстве.
28. Если до истечения срока, указанного в пункте 1 настоящего Положения, произведен экспорт товаров, полученных от переработки сырья, материалов, принадлежностей, первичной упаковки и комплектующих изделий, на которые был продлен срок уплаты НДС и таможенной пошлины, уплата НДС и таможенной пошлины не
осуществляется. Своими регулирующими решениями Таможенная служба осуществляет процедуру аннулирования сумм НДС и таможенных пошлин, исчисленных ранее при импорте сырья, материалов, принадлежностей,
первичной упаковки и комплектующих изделий.
29. В случае выпуска товаров, предназначенных для экспорта, в свободное обращение на внутреннем рынке
или нарушения срока их вывоза с территории страны, таможенные органы исчисляют и взимают НДС и таможенные пошлины с применением соответствующих санкций и других мер принудительного исполнения таможенного обязательства, предусмотренных действующим законодательством.
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
30. Обеспечение погашения таможенных обязательств при импорте сырья, материалов, принадлежностей,
первичной упаковки и комплектующих изделий для производства товаров на экспорт, обеспечивается одной из
гарантий в виде:
a. гарантийного письма, выданного банком, признанным таможенным органом;
b. гарантии от собственного имени с залогом материальных активов (земельных участков и объектов
строительства), свободных от обязательств, с соблюдением положений Закона № 449 от 30 июля 2001
года о залоге (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 120, ст.863), согласно образцу,
установленному в приложении № 5 к настоящему Положению;
c. денежной суммы.
31. Порядок взимания и возврата гарантий устанавливается Таможенной службой.
Приложение № 1
к Положению о продлении срока уплаты НДС и
таможенной пошлины на период производственного
цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемые
сырье, материалы, принадлежности, первичную
упаковку и комплектующие изделия
Товары,
в отношении которых срок уплаты НДС таможенной
пошлины при импорте не может быть продлен
Код товара
Наименование товара
Товары, облагаемые акцизами согласно приложению 1 к разделу IV Налогового кодекса
0201
Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное
0202
Мясо крупного рогатого скота, мороженое
0203
Свинина свежая, охлажденная или мороженая
0204
Баранина или козлятина свежая, охлажденная или мороженая
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, оcлов, мулов или
0206
лошаков, свежие, охлажденные или мороженые
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие,
0207
охлажденные или мороженые
22 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
0209 00
0402
0405 10
1108 13 000
1502 00
1701 11
1701 12
Свиное сало, отделенное от тощего мяса, и жир домашних свиней и домашней птицы, не
вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, мороженые,
соленые, в рассоле, сушеные или копченые
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
Сливочное масло
Крахмал картофельный
Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 150300
Сахар-сырец тростниковый
Сахар-сырец из сахарной свеклы
Приложение № 2
к Положению о продлении срока уплаты НДС и
таможенной пошлины, на период производственного
цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемые
сырье, материалы, принадлежности, первичную
упаковку и комплектующие изделия
Образец
Межведомственной Комиссии по формированию и
изменению Перечня экономических агентов, с правом на
продление срока уплаты НДС и таможенной пошлины,
на импортируемые сырье, материалы, принадлежности,
первичную упаковку и комплектующие изделия для
производства товаров на экспорт
Декларация от собственного имени
Я, нижеподписавшийся, __________________________________________, уполномоченный представитель
(имя, фамилия)
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование экономического агента, IDNO)
в качестве заявителя о продлении срока уплаты НДС и таможенной пошлины на импортируемые сырье, материалы, принадлежности, первичную упаковку и комплектующие изделия, заявляю под личную ответственность, что они будут использоваться исключительно в производстве товаров для экспорта и их производственный цикл не превышает 180 дней.
Подпись ____________________
Дата _______________________
Приложение № 3
к Положению о продлении срока уплаты НДС
и таможенной пошлины, на период производственного
цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемые
сырье, материалы, принадлежности, первичную
упаковку и комплектующие изделия
Перечень экономических агентов
с правом на продление срока уплаты НДС и таможенной пошлины
№
п/п
1
Наименование экономического
агента
2
Buletin informativ al actelor legislative
Фискальный код
3
Вид деятельности, согласно
КЭДМ
4
pagina | 23
Приложение № 4
к Положению о продлении срока уплаты НДС
и таможенной пошлины, на период производственного
цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемые
сырье, материалы, принадлежности, первичную
упаковку и комплектующие изделия
Типовой договор
№ ____ от _____________
о продлении срока уплаты НДС и таможенной пошлины на период производственного
цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемые сырье, материалы,
принадлежности, первичную упаковку и комплектующие изделия
Настоящий двусторонний договор заключается на основании части (203) статьи 4 Закона № 1417-XIII от 17 декабря 1997 года о введении в действие раздела III Налогового кодекса (повторное опубликование: Официальный
монитор Республики Молдова, 2007 г., специальный выпуск) и части (1) статьи 281 Закона № 1380 от 20 ноября
1997 о таможенном тарифе (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., специальный выпуск) между экономическим агентом ____________________, IDNO ____________, расчетный счет №
____________ банк ____________ в лице директора ____________, далее именуемого «ИМПОРТЕР», и Таможней
____________ в лице начальника ____________ о следующем:
1. Таможня предоставляет право продления срока уплаты НДС в предварительной сумме ___________ леев
и таможенной пошлины в предварительной сумме ___________ леев на срок ____ дней, относящихся к импорту
сырья, материалов, принадлежностей, первичной упаковки и комплектующих изделий, на основе коммерческого контракта № ____ от _____________, заключенного с ________________, а предприятие «ИМПОРТЕР» обязуется
экспортировать товары, полученные от переработки импортированных сырья, материалов, принадлежностей,
первичной упаковки и комплектующих изделий, в течение 180 дней со дня вступления в силу декларации на ввоз
сырья.
2. Настоящий договор относится к следующим данным (представленным ИМПОРТЕРОМ):
2.1. Товары, предназначенные для операций по переработке:
а) коммерческое/техническое наименование _____________________________________
____________________________________________________________________________________________
b) отметки, касающиеся классификации согласно Товарной номенклатуре ____________
____________________________________________________________________________________________
c) предусмотренное количество ________________________________________________
d) предусмотренная стоимость _________________________________________________
2.2. Готовые изделия:
a) коммерческое/техническое наименование _____________________________________
____________________________________________________________________________________________
b) отметки, касающиеся классификации согласно Товарной номенклатуре
____________________________________________________________________________________________
2.3. Описание операций по переработке ________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2.4. Место, где осуществляется операция по переработке _________________________
________________________________________________________________________________________________
2.5. Срок экспорта ___________________________________________________________
3. За каждый день продления срока таможенных платежей, согласно закону, плата не исчисляется.
4. В случае выпуска товаров, предназначенных для экспорта, в свободное обращение на внутреннем рынке
или нарушения срока их вывоза из страны, таможенные органы исчисляют и взимают таможенные пошлины с
применением пени, равной основной ставке Национального банка по краткосрочному кредитованию, действующей на дату предоставления продления, за каждый день неуплаты НДС и таможенной пошлины.
5. В случае неуплаты сумм, определенных в пункте 4, Таможня _____________ имеет право взимать суммы задолженности со счета ИМПОРТЕРА или в судебном порядке запретить ИМПОРТЕРУ операции до полной оплаты
оставшихся сумм.
6. Таможня производит контроль за поступлением средств на казначейский счет и информирует о приеме
24 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
платежей Таможенную службу Республики Молдова.
7. Настоящий договор заключается в трех экземплярах и приобретает юридическую силу в момент подписания.
ИМПОРТЕР ______________________ТАМОЖНЯ _____________________
______________________ ______________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
Приложение № 5
к Положению о продлении срока уплаты НДС
и таможенной пошлины, на период производственного
цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемое
сырье, материалы, принадлежности, первичную
упаковку и комплектующие изделия
Образец
Гарантии от своего имени
Таможне _____________________________
(наименование)
1. Я, нижеподписавшийся экономический агент-импортер _____________________________,
________________________________________________________________________________________________
(полное название, юридический адрес, IDNO)
в качестве пользователя льготы по продлению срока уплаты НДС и таможенной пошлины (Договор о продлении срока уплаты НДС и таможенной пошлины на период производственного цикла, но не более чем на 180
дней, на импортируемые сырье, материалы, принадлежности, первичную упаковку и комплектующие изделия
№_______ от ____________), гарантирую полную оплату каждого таможенного обязательства, возникшего или
позже установленного в соответствии с импортом сырья, материалов, принадлежностей, первичной упаковки
и комплектующих изделий на основании коммерческого контраста №_____ от __________ посредством залога
недвижимости (строение или земельный участок):
a) строение с кадастровым номером ________________ общей площадью __________ м2,
расположенное по адресу: _____________________________________________________________;
b) земельный участок с кадастровым номером ________________,
с назначением _________________________________________, общей площадью _____________ га,
расположенный по адресу: _____________________________________________________________.
Указанная недвижимость принадлежит мне на правах собственности, что подтверждается выпиской из Регистра недвижимости от _________, № ________.
Размер вышеуказанного таможенного обязательства составляет сумму _____________ леев.
Согласие таможни принять обеспечение таможенного обязательства ____________________
________________________________________________________________________________________________
Экономический агент-импортер
_____________________________
(подпись)
М.П.
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 25
HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
nr. 145 din 26.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin.(1) pct. 29) din
Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.
28 lit.q2) din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie
1997 cu privire la tariful vamal
Prin prezenta Hotărîre a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale
stabilite în art. 103 alin.(1) pct. 29) din Codul fiscal nr.
1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 28 lit.q2) din Legea
nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful
vamal
Toodată au fost abrogate
Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 30 ianuarie 2007
“Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103
alin.(1) pct. 23) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24
aprilie 1997 şi art. 28 lit.q) al Legii nr. 1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal” ;
Hotărîrea Guvernului nr.75 din 30 ianuarie 2009 “Cu
privire la modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin.(1) pct. 23) al Codului fiscal nr.1163XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q) al Legii nr.1380-XIII
din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal”
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.145 din 26 februarie 2014
REGULAMENT
cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1)
pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din
Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal
Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (în
continuare – Regulament) este elaborat în baza prevederilor legale enunţate, avînd drept scop implementarea unui
mecanism eficient de acordare a facilităţilor sus-nominalizate.
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
activele materiale pe termen lung – active care îmbracă o formă fizică naturală, cu o durată de funcţionare utilă mai
mare de un an, care pot fi utilizate în activitatea societăţii sau care se află în procesul creării şi nu sînt destinate vînzării;
proprietatea pe care se calculează uzura – proprietate materială reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului,
folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei
perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei.
2. În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, TVA nu se aplică la importul şi pentru livrările
efectuate pe teritoriul republicii al activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor,
la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în
termenele prevăzute de legislaţie.
3. În conformitate cu prevederile art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal, sînt scutite de taxa vamală activele
materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea
lucrărilor, destinate includerii în capitalul social în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
4. Pentru a beneficia de facilităţile fiscale specificate la pct.2 şi 3 din prezentul Regulament, este necesară întrunirea
cumulativă a următoarelor condiţii:
a. activele materiale pe termen lung sînt destinate includerii în capitalul statutar (social);
b. activele materiale pe termen lung trebuie să fie utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor
şi/sau la executarea lucrărilor;
c. uzura activelor materiale pe termen lung se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau
lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor;
d. activele materiale pe termen lung nu vor fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing
operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării
facturii fiscale.
26 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
5. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct,
leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective
sau eliberării facturii fiscale, TVA şi taxa vamală se vor calcula şi se vor achita în modul următor:
a. pentru activele materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar (social) livrate pe teritoriul
republicii, TVA se va calcula şi se va achita din valoarea de intrare de către subiectul în al cărui capital statutar
(social) au fost introduse activele materiale, conform art.108 din Codul fiscal;
b. pentru activele materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar (social) importate, TVA şi taxa
vamală se vor calcula şi se vor achita din valoarea în vamă a mărfurilor, conform prevederilor art.1275 din Codul
vamal.
6. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra subiecţilor impozabili cu TVA, care livrează pe teritoriul ţării
active materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar (social), asupra subiecţilor în al căror capital
statutar (social) au fost introduse activele materiale, conform prevederilor din Codul fiscal, precum şi asupra plătitorilor
de taxe vamale, potrivit Legii cu privire la tariful vamal.
7. Facilităţile fiscale prevăzute în pct. 2 şi 3 din prezentul Regulament se aplică asupra activelor materiale pe termen
lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în
capitalul statutar (social) de către:
a. agentul economic (în al cărui capital social sînt introduse acestea), din contul profitului net şi/sau al capitalului
de rezervă;
b. fondator, din contul propriu, sau de către acţionari/asociaţi, din contul mijloacelor băneşti depuse al acestora.
8. Activele materiale vor fi transmise efectiv societăţii în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie şi conform
actelor de constituire.
II. PROCEDURA DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL
9. Ulterior adoptării deciziei de majorare a capitalului social, fondatorul societăţii este obligat să depună actele pentru
înregistrarea modificărilor la oficiul teritorial al Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”, în conformitate cu Legea nr.220-XVI din
19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi Legea nr.989-XV
din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare.
10. La majorarea capitalului social al unei societăţi pe acţiuni se vor respecta suplimentar normele stabilite de Codul
civil nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, Legea nr. 171 din 11
iulie 2012 privind piaţa de capital, Legea nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare şi de Hotărîrea
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 9/9 din 1 martie 2012 “Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de
înregistrare de stat a valorilor mobiliare”.
11. La majorarea capitalului social al unei societăţi cu răspundere limitată se vor respecta suplimentar normele
stabilite de Codul civil nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat
a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi
întreprinderi şi Legea nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată.
12. Valoarea aportului în natură la capitalul social se estimează de către evaluatori şi întreprinderile de evaluare în
conformitate cu Legea nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare.
13. Valoarea aportului în natură la capitalul social se aprobă de către organul autorizat al agenţilor economici, conform
actelor sale de constituire şi/sau conform legislaţiei Republicii Moldova.
III. PARTICULARITĂŢILE BENEFICIERII DE FACILITATE FISCALĂ ÎN CAZUL
IMPORTULUI ACTIVELOR MATERIALE DESTINATE INCLUDERII
ÎN CAPITALUL SOCIAL AL AGENTULUI ECONOMIC
14. Pentru a beneficia de scutirea de taxa vamală şi de TVA, agentul economic prezintă la organul vamal, în a cărei rază
activează, copia deciziei Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” privind înregistrarea formării sau majorării capitalului social,
certificată de către Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” sau autentificată notarial.
15. Suma facilităţii fiscale se va determina reieşind din valoarea în vamă a activelor materiale.
16. În cazul neprezentării documentului specificat la pct. 14 din prezentul Regulament, la momentul depunerii
declaraţiei vamale de import al activelor materiale, agentul economic importator achită TVA şi taxa vamală în modul
stabilit de legislaţia în vigoare, iar restituirea ulterioară a sumelor încasate de către organele vamale nu se efectuează.
17. În cazul imposibilităţii emiterii deciziei de către Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” în termenul prevăzut de legislaţie
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 27
pentru depunerea declaraţiei vamale la import, agentul economic este în drept să aleagă unul dintre regimurile vamale
suspensive, prevăzute la art.23 alin.(1) pct.2) din Codul vamal, dacă aceste acţiuni nu contravin codului menţionat şi altor
acte normative.
IV. PARTICULARITĂŢILE BENEFICIERII DE FACILITATE FISCALĂ ÎN CAZUL
LIVRĂRII PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA A ACTIVELOR MATERIALE
DESTINATE INCLUDERII ÎN CAPITALUL SOCIAL AL AGENTULUI ECONOMIC
18. Furnizorii autohtoni vor aplica facilitatea fiscală la livrarea activelor materiale pe termen lung în cazul prezentării
de către cumpărător (beneficiar) a copiei deciziei Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” privind înregistrarea formării sau
majorării capitalului social, certificată de către Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” sau autentificată notarial.
19. Valoarea activelor materiale scutită de TVA şi indicată în factură nu va depăşi valoarea cu care acestea sînt incluse
în capitalul social.
20. În cazul construcţiei şi achiziţionării unor active materiale cu forţe proprii, altele decît cele menţionate în pct. 7 din
prezentul Regulament, includerea ulterioară a acestora în capitalul social nu reprezintă livrare şi, respectiv, nu cade sub
incidenţa titlului III al Codului fiscal.
(Monitorul Oficial nr. 49-52/158 din 28.02.2014)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕДЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА № 145 от 26 февраля 2014 г об утверждении Положения о порядке применения налоговых
льгот,предусмотренных в пункте 29) части (1) статьи 103 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года и пункта q2) статьи 28 Закона № 1380XIII от 20 ноября 1997 года о таможенном тарифе
Настоящим Постановлением утвержденно Положение о порядке применения налоговых льгот,
предусмотренных в пункте 29) части (1) статьи 103
Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997
года и пункта q2) статьи 28 Закона № 1380-XIII от 20
ноября 1997 года о таможенном тарифе.
Одновременно утрачивают силу:
Постановление Правительства № 102 от 30 января 2007 г. «Об утверждении Положения о порядке
применения налоговых льгот, предусмотренных в
пункте 23) части (1) статьи 103 Налогового кодекса
№ 1163-XIII от 24 апреля 1997 года и пункта q) статьи 28 Закона о таможенном тарифе № 1380-XIII от
20 ноября 1997 года»;
Постановление Правительства № 75 от 30 января
2009 г. «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке применения налоговых льгот,
предусмотренных в пункте 23) части (1) статьи 103
Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997
года и пункте q) статьи 28 Закона о таможенном тарифе № 1380-XIII от 20 ноября 1997 года».
Утверждено
Постановлением Правительства
№ 145 от 26 февраля 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения налоговых льгот, предусмотренных
в пункте 29) части (1) статьи 103 Налогового кодекса
№ 1163-XIII от 24 апреля 1997 года и пункта q2) статьи
28 Закона № 1380-XIII от 20 ноября 1997 года
о таможенном тарифе
Положение о порядке применения налоговых льгот, предусмотренных в пункте 29) части (1) статьи 103 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года и пункте q2) статьи 28 Закона № 1380-XIII от 20 ноября 1997 года о
таможенном тарифе (в дальнейшем – Положение) разработано на основе законодательных требований с целью
внедрения эффективного механизма предоставления вышеуказанных льгот.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Положении определяются следующие понятия:
долгосрочные материальные активы – активы, имеющие физическую натуральную форму, срок полезного
28 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
функционирования более одного года, используемые в деятельности предприятия или находящиеся в процессе
создания и не подлежащие продаже;
собственность, на которую начисляется износ, – это используемая в предпринимательской деятельности материальная собственность, отраженная в бухгалтерском балансе налогоплательщика, стоимость которой предположительно уменьшается по мере физического и морального износа и время службы которой превышает
один год, а стоимость превышает 6000 леев.
2. В соответствии с требованиями пункта 29) части (1) статьи 103 Налогового кодекса НДС не облагаются осуществляемые на территории республики импорт и поставки долгосрочных материальных активов, используемых непосредственно в производстве товаров, оказании услуг и/или выполнении работ, предназначенных для
включения в уставный капитал в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.
3. В соответствии с требованиями пункта q2) статьи 28 Закона о таможенном тарифе, освобождаются от таможенной пошлины долгосрочные материальные активы, используемые непосредственно в производстве товаров, оказании услуг и/или выполнении работ, предназначенные для включения в уставный капитал, в порядке и
в сроки, предусмотренные законодательством.
4. Для получения налоговых льгот, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Положения, необходимо соответствовать кумулятивно следующим условиям:
a. долгосрочные материальные активы предназначены для включения в уставный капитал;
b. долгосрочные материальные активы должны использоваться непосредственно в производстве товаров,
оказании услуг и/или выполнении работ;
c. износ долгосрочных материальных активов относится на стоимость произведенных товаров, оказанных
услуг и/или выполненных работ в процессе производства товаров, оказания услуг и/или выполнения работ;
d. долгосрочные материальные активы не будут проданы, сданы в аренду, имущественный наем, узуфрукт,
операционный или финансовый лизинг в течение трех лет со дня утверждения соответствующей таможенной декларации или выдачи накладной.
5. В случае продажи, сдачи в аренду, имущественный наем, узуфрукт, операционный или финансовый лизинг
этих долгосрочных материальных активов до истечения трехлетнего срока со дня утверждения соответствующей таможенной декларации или выдачи таможенной накладной НДС и таможенная пошлина исчисляются и
уплачиваются следующим образом:
a. для долгосрочных материальных активов, предназначенных для включения в уставный капитал, поставляемых на территории республики, НДС исчисляется и уплачивается с их входной стоимости субъектом,
в уставный капитал которого были введены материальные активы, согласно статье 108 Налогового кодекса;
b. для импортирования долгосрочных материальных активов, предназначенных для включения в уставный
капитал, НДС и таможенная пошлина исчисляются и уплачиваются от таможенной стоимости товаров, согласно статье 1275 Таможенного кодекса.
6. Требования настоящего Положения распространяются на субъекты, облагаемые НДС, которые осуществляют на территории республики поставки долгосрочных материальных активов, предназначенных для включения
в уставный капитал, на субъекты, в уставный капитал которых введены материальные активы согласно требованиям Налогового кодекса, а также на плательщиков таможенных пошлин в соответствии с Законом о таможенном
тарифе.
7. Налоговые льготы, предусмотренные в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, применяются к долгосрочным
материальным активам, используемым непосредственно в производстве товаров, оказании услуг и/или выполнении работ, предназначенных для включения в уставный капитал:
a. экономическим агентом (в уставный капитал которого они включены) за счет чистой прибыли и/или резервного капитала;
b. учредителем за собственный счет или акционерами/пайщиками за счет вложенных ими денежных
средств.
8. Материальные активы будут переданы фактически обществу в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством, и согласно учредительным документам.
II. ПРОЦЕДУРА УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
9. После принятия решения об увеличении уставного капитала, учредитель общества обязан представить документы для регистрации изменений в территориальное подразделение ГП «Государственная регистрационная
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 29
палата» в соответствии с Законом № 220-XVI от 19 октября 2007 года о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и Законом № 989-XV от 18 апреля 2002 года об оценочной деятельности.
10. При увеличении уставного капитала акционерного общества дополнительно должны соблюдаться требования, предусмотренные в Гражданском кодексе № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Законе № 1134-XIII от 2 апреля
1997 года об акционерных обществах, Законе № 171 от 11 июля 2012 года о рынке капитала, Законе № 989-XV
от 18 апреля 2002 года об оценочной деятельности и Постановлении Национальной комиссии по финансовому
рынку № 9/9 от 1 марта 2012 г. «Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации ценных
бумаг».
11. При увеличении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью дополнительно должны
соблюдаться нормы, предусмотренные в Гражданском кодексе № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Законе № 220-XVI
от 19 октября 2007 года о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Законе № 845-XII от 3 января 1992 года о предпринимательстве и предприятиях и Законе № 135-XVI от 14
июня 2007 года об обществах с ограниченной ответственностью.
12. Стоимость натурального взноса в уставный капитал утверждается оценщиками и предприятиями по оценке согласно Закону № 989-XV от 18 апреля 2002 года об оценочной деятельности.
13. Стоимость натурального взноса в уставный капитал утверждается уполномоченным органом экономического агента, согласно учредительным документам и/или законодательству Республики Молдова.
III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ В СЛУЧАЕ ИМПОРТА
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АГЕНТА
14. Для получения освобождения от таможенной пошлины и НДС экономический агент представляет в таможенную службу, в зоне обслуживания которой он осуществляет свою деятельность, копию решения ГП «Государственная регистрационная палата» о регистрации создания или изменения уставного капитала, заверенную ГП
«Государственная регистрационная палата» или заверенную нотариально.
15. Сумма налоговой льготы определяется исходя из таможенной стоимости материальных активов.
16. В случае непредставления документа, указанного в пункте 14 настоящего Положения, на момент подачи
таможенной декларации на импорт материальных активов, экономический агент-импортер уплачивает НДС и
таможенную пошлину в порядке, установленном действующим законодательством, а последующее возмещение
сумм, уплаченных таможенным органам, не осуществляется.
17. В случае невозможности вынесения решения ГП «Государственная регистрационная палата» в сроки, предусмотренные законодательством для оформления таможенной декларации на импорт, заявитель
имеет право выбрать один из льготных таможенных режимов, предусмотренных в части (1) пункте 2) статьи
23 Таможенного кодекса, если эти действия не противоречат указанному кодексу и другим нормативным
актам.
IV. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ В СЛУЧАЕ ПОСТАВКИ
НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В УСТАВНЫЙ
КАПИТАЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АГЕНТА
18. Местные поставщики будут применять налоговую льготу к поставкам долгосрочных материальных активов в случае представления покупателем (получателем) копии решения ГП «Государственная регистрационная
палата» о регистрации создания или увеличения уставного капитала, заверенной ГП «Государственная регистрационная палата» или заверенной нотариально.
19. Стоимость материальных активов, освобожденных от НДС, указанная в накладной, не должна превышать
стоимость, по которой данные активы включены в уставный капитал.
20. В случае строительства или закупки материальных активов из других собственных средств, кроме указанных в пункте 7 настоящего Положения, их последующее включение в уставный капитал не является поставкой и,
соответственно, не подпадает под действие раздела III Налогового кодекса.
30 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA nr.
144 din 26.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a
cheltuielilor suportate şi determinate de angajator
pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale
angajatului
Prin prezenta Hotărîre a fost aprobat Regulamentul cu
privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor
suportate şi determinate de angajator pentru transportul,
hrana şi studiile profesionale ale angajatului.
Regulamentul menționat srabilește dreptul și
modalitatea deducerii cheltuielilor suportate de angajator
pentru transportul organizat al angajaților.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.144 din 26 februarie 2014
REGULAMENT
cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate
de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului
1. Regulamentul cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator
pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului (în continuare – Regulament) stabileşte regimul aferent
impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală din perspectiva angajatorului şi angajatului pentru cheltuielile suportate de angajator pentru transportul,
hrana şi studiile profesionale ale angajatului.
Secţiunea 1
Cheltuielile pentru transportul organizat al angajaţilor
2. Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaţilor în limita
maximă a plafonului mediu de 25 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajaţii transportaţi.
Acest plafon valoric se calculează ca raport dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator pentru transportul
organizat al angajaţilor şi numărul de angajaţi transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut
loc transportarea efectivă a angajaţilor.
3. Criteriul stabilit la pct.2 al prezentului Regulament se aplică pentru transportul organizat al angajaţilor de la/ la
locul de muncă. Acest criteriu nu se aplică pentru celelalte cazuri de transportare a angajaţilor în scopul desfăşurării
activităţii de întreprinzător, regimul fiscal pentru care se determină conform modului general stabilit.
4. Sumele ce se încadrează în plafonul mediu stabilit de pct.2 al prezentului Regulament nu se vor considera drept
recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi nu vor implica careva
obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajaţi. În cazul depăşirii plafonului mediu stabilit la
pct.2 al prezentului Regulament, se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator angajaţilor
doar sumele ce depăşesc plafonul respectiv. În acest caz angajatorul va fi responsabil pentru determinarea şi alocarea
depăşirii plafonului mediu, precum şi declararea şi achitarea impozitelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente depăşirii în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
5. Deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct.2 al prezentului Regulament se permite la
prezentarea următoarelor documente confirmative:
1. în cazul organizării transportului angajaţilor de către angajator în mod independent:
a. ordinul intern al angajatorului care stabileşte politica de transportare a angajaţilor;
b. itinerarul mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor de la/ la locul de muncă, precum şi lista
angajaţilor transportaţi per fiecare rută în luna respectivă;
c. foile de parcurs aferente mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor;
d. foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă a angajaţilor);
e. documentele ce confirmă suportarea efectivă a cheltuielilor.
2. în cazul în care angajatorul beneficiază de serviciile persoanelor terţe, inclusiv prin utilizarea transportului public,
pentru transportarea angajaţilor săi:
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 31
a. ordinul intern al angajatorului care stabileşte politica de transportare a angajaţilor;
b. contractul de prestare a serviciilor, în cazul utilizării transportului public. În celelalte cazuri de utilizare a
serviciilor persoanelor terţe în afară de contract se va prezenta şi itinerarul utilizat, precum şi distanţa ce
urmează să fie parcursă de mijlocul de transport pentru fiecare rută.
c. foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă a angajaţilor);
d. factura fiscală/ factura.
Secţiunea 2
Cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor
6. Angajatorul, la care salariul mediu lunar brut este egal sau depăşeşte ѕ din cuantumul salariului mediu lunar pe
economie prognozat pentru fiecare an, este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor. În
sensul prezentului punct salariul mediu lunar brut se calculează reieşind din fondul lunar de salarizare a angajatorului
raportat la numărul mediu scriptic de angajaţi în luna respectivă.
7. În cazul în care criteriul stabilit la pct.6 al prezentului Regulament se respectă, limita maximă permisă spre deducere
nu va depăşi 35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajatul respectiv.
8. Sumele ce se încadrează în valoarea stabilită la pct.7 al prezentului Regulament nu se vor considera drept
recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi, respectiv, nu vor implica
careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajaţi. În cazul depăşirii plafonului stabilit la pct.7 al
prezentului Regulament, se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator doar sumele ce depăşesc
plafonul respectiv.
9. Deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct.6 luînd în considerare limita stabilită la pct.7
al prezentului Regulament se permite numai la prezentarea următoarelor documente confirmative:
a. ordinul intern al angajatorului care stabileşte politica de hrană organizată a angajaţilor, cu indicarea expresă a
listei angajaţilor asiguraţi cu hrană;
b. documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru hrană;
c. documentele ce confirmă costul suportat pentru hrana angajaţilor, în cazul în care angajatorul, în mod
independent, asigură hrana angajaţilor;
d. contractul privind prestarea serviciilor de catering, în cazul în care angajatorul asigură hrana organizată a
angajaţilor contractînd serviciile companiilor terţe;
e. factura fiscală/ factura;
f. foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă a angajaţilor).
Secţiunea 3
Cheltuielile pentru studiile profesionale ale angajaţilor
10. Angajatorul este în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale/ de perfecţionare profesională,
suportate în folosul angajaţilor pe parcursul anului fiscal, cu condiţia că asemenea cheltuieli sînt suportate exclusiv în
cadrul activităţii de întreprinzător şi reieşind din necesitatea acestor studii/ perfecţionări pentru categoria şi specificul
de activitate a angajaţilor.
11. În cazul în care criteriile stabilite la pct.10 al prezentului Regulament sînt respectate, cheltuielile suportate nu
se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi
nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajat şi angajator. De asemenea,
nu se vor considera recompense şi facilităţi acordate de angajator cheltuielile pentru studiile profesionale/ de
perfecţionare profesională suportate şi în cadrul activităţii organizaţiei necomerciale, autorităţii publice şi instituţiei
publice.
12. Deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct.10 al prezentului Regulament se permite
numai la prezentarea următoarelor documente confirmative:
a. ordinul intern al angajatorului care specifică lista angajaţilor care beneficiază de studiile profesionale/ de
perfecţionare profesională;
b. contractul, factura sau alte documente care confirmă costurile suportate şi prestarea serviciilor cu studiile
profesionale/ perfecţionare profesională a angajaţilor.
(Monitorul Oficial nr. 49-52/157 din 28.02.2014)
32 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА № 144 от 26.02.2014 об утверждении
Положения о размере и критериях определения
расходов, понесенных и определенных работодателем на проезд, питание и профессиональное
образование работника
Настоящим Постановлением утверждено Поло-
жение о размере и критериях определения расходов, понесенных и определенных работодателем на проезд, питание и профессиональное
образование работника.
Вышеупомянутое Положение устанавливает порядок
и право работодателюб на вычет расходовб понесенных для организованного проезда работников.
Утверждено
Постановлением Правительства
№ 144 от 26 февраля 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о размере и критериях определения расходов, понесенных
и определенных работодателем на проезд, питание и
профессиональное образование работника
1. Положение о размере и критериях определения расходов, понесенных и определенных работодателем на
проезд, питание и профессиональное образование работника (в дальнейшем – Положение), устанавливает режим подоходного налога, взносов обязательного государственного социального страхования и обязательного
медицинского страхования по отношению к работодателю и работнику относительно расходов, понесенных работодателем на проезд, питание и профессиональное образование работника.
Раздел 1
РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ СОТРУДНИКОВ
2. Работодатель имеет право на вычет расходов, понесенных для организованного проезда работников, в
пределах максимальной средней величины в 25 леев (без НДС) на одного работника за каждый фактически отработанный перевозимым работником день. Данная максимальная величина рассчитывается как соотношение
между ежемесячными расходами, понесенными работодателем для обеспечения организованного проезда работников, и числом работников, перевозимых в течение одного месяца, умноженным на количество дней, в течение которых фактически перевозились работники.
3. Критерий, установленный пунктом 2 настоящего Положения, применяется в отношении организованных
перевозок работников с/на место работы. Данный критерий не применяется в других случаях перевозки сотрудников в целях осуществления предпринимательской деятельности, налоговый режим для которых определяется в соответствии с общеустановленным порядком.
4. Платежи в пределах максимальной средней величины, установленной пунктом 2 настоящего Положения,
не рассматриваются в качестве других выплат и льгот, предоставляемых работодателем с точки зрения работника и работодателя, и не приведут к каким-либо дополнительным налоговым обязательствам, удержаниям или
расчетам для работников. В случае превышения максимальной средней величины, установленной пунктом 2
настоящего Положения, должны рассматриваться в качестве других выплат и льгот, предоставляемых работодателем работникам, только суммы, превышающие данную величину. В данном случае работодатель ответственен
за определение и распределение сумм, превышающих среднюю величину, а также за декларирование и уплату
налогов, взносов обязательного государственного социального страхования и взносов обязательного медицинского страхования в части превышения, согласно действующему законодательству.
5. Вычет расходов, понесенных в соответствии с требованиями пункта 2 настоящего Положения, разрешается
при представлении следующих подтверждающих документов:
1. в случае организации перевозки работников непосредственно работодателем:
a. внутренний приказ работодателя, который устанавливает политику перевозки работников;
b. маршрут транспортного средства, используемого для перевозки работников с/на место работы, а также список перевозимых работников по каждому маршруту за соответствующий месяц;
c. путевые листы транспортного средства, используемого для перевозки работников;
d. табели учета используемого рабочего времени (табели учета рабочего времени работников);
e. документы, подтверждающие фактически понесенные расходы.
2. В случае если работодатель воспользовался услугами третьих лиц, в том числе используя общественный
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 33
транспорт, для транспортировки своих работников:
a. внутренний приказ работодателя, который устанавливает политику перевозки работников;
b. договор на предоставление услуг, в случае использования общественного транспорта. В других случаях использования услуг третьих лиц, помимо договора на предоставление услуг, представляется
и маршрут транспортного средства, а также указывается расстояние, которое предстоит проехать
транспортному средству по каждому маршруту;
c. табель учета используемого рабочего времени (табель учета рабочего времени работников);
d. налоговая накладная/накладная.
Раздел 2
РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ПИТАНИЮ РАБОТНИКОВ
6. Работодатель, у которого средняя месячная валовая заработная плата равна или превышает 3/4 размера
среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на каждый год, имеет право на вычет расходов по организованному питанию работников. Согласно данному пункту, средняя месячная валовая заработная
плата исчисляется на основе месячного фонда заработной платы работодателя по отношению к среднесписочной численности работников в течение данного месяца.
7. В случае если критерий, установленный пунктом 6 настоящего Положения, соблюдается, максимальная величина, разрешенная к вычету, не превышает 35 леев (без НДС) на одного работника за каждый фактически отработанный день этим работником.
8. Суммы, которые вписываются в размер, установленный пунктом 7 настоящего Положения, не будут рассматриваться в качестве вознаграждения или льготы, предоставляемых работодателем с точки зрения работника и
работодателя, и это не будет связано с каким-либо налоговым обязательством, задержанием или дополнительным
расчетом для работников. В случае превышения предела, установленного пунктом 7 настоящего Положения, в качестве вознаграждения и льгот, предоставленных работодателем, будут рассматриваться только суммы, превышающие соответствующий предел.
9. Вычет расходов, понесенных в соответствии с положениями пункта 6, с учетом предела, установленного в
пункте 7 настоящего Положения, допускается только с представлением следующих подтверждающих документов:
a. внутренний приказ работодателя, который устанавливает политику в отношении организованного питания работников, с указанием списка работников, обеспечиваемых питанием;
b. документ, подтверждающий согласие работника на обеспечение питанием;
c. документы, подтверждающие расходы на питание работников, в случае, когда работодатель самостоятельно обеспечивает работников питанием;
d. договор на предоставление услуг общественного питания в случае, когда работодатель обеспечивает организованное питание работников путем найма сторонних компаний;
e. налоговая накладная/счет-фактура;
f. табель учета используемого рабочего времени (табель учета рабочего времени работников).
Раздел 3
РАСХОДЫ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ
10. Работодатель имеет право вычесть расходы, понесенные в пользу работника на его профессиональное
обучение/повышение профессиональной квалификации в течение финансового года, при условии, что эти расходы понесены исключительно в рамках предпринимательской деятельности и с учетом потребности данного
вида обучения/повышения квалификации, исходя из специфики деятельности работодателя.
11. В случае соблюдения критериев, установленных в пункте 10 настоящего Положения, понесенные расходы не должны рассматриваться как награды и льготы, предоставляемые работодателем с точки зрения работника и работодателя, и не должны быть связаны с каким-либо налоговым обязательством, удержанием или
дополнительным расчетом для работников и работодателя. Также не должны рассматриваться как награды и
льготы расходы работодателя, понесенные на профессиональное обучение/ повышение профессиональной
квалификации работников и в рамках некоммерческой организации, государственного органа и государственного учреждения.
12. Вычет расходов, понесенных в соответствии с требованиями пункта 10 настоящего Положения, допускается только при представлении следующих подтверждающих документов:
a. внутренний приказ работодателя, устанавливающий список работников, которые воспользуются профессиональным обучением/повышением профессиональной квалификации;
b. договор, счет или другие документы, подтверждающие понесенные расходы и полученные услуги професси
34 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
nr. 135 din 24.02.2014 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare
a producătorilor agricoli
Prin prezenta Hotărîre Guvernul a acceptat propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
privind repartizarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în sumă de 500 mil.lei,
inclusiv 46 mil. lei din contul grantului acordat de Comisia Europeană (scheme de grant ENPARD), pentru
următoarele măsuri de sprijin:
1. stimularea creditării producătorilor agricoli de
către instituţiile financiare, inclusiv de către
asociaţiile de economii şi împrumut;
2. stimularea asigurării riscurilor de producţie în
agricultură;
3. stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, inclusiv sisteme antiîngheţ
şi instalaţii antigrindină, defrişarea plantaţiilor
multianuale supuse casării şi promovarea producţiei vitivinicole;
4. stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri);
5. stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului ce formează sisteme de irigare;
6. stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
7. stimularea procurării animalelor de prăsilă şi
menţinerii fondului genetic al acestora;
8. stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;
9. stimularea consolidării terenurilor agricole;
10. stimularea irigării terenurilor agricole.
Totodată, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, a fost
investit cu dreptul de:
1. distribuire a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, pentru măsurile
prevăzute în punctul 1 subpunctele 1)-10), în
funcţie de cererile de sprijin financiar din partea producătorilor agricoli, inclusiv în vederea
stingerii datoriilor pentru cererile de acordare
a subvenţiilor, confirmate prin decizii judecătoreşti definitive şi irevocabile, în limita mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor
agricoli, menţionate în punctul 1 al prezentei
hotărîri;
2. repartizare a mijloacelor financiare provenite
din restituirea subvenţiilor de către producătorii agricoli, beneficiari de subvenţii în anii
2010-2014, care au admis derogări de la prevederile actelor normative în vigoare, în vederea
Buletin informativ al actelor legislative
finanţării în continuare a altor cereri de sprijin,
conform măsurilor prevăzute în punctul 1 subpunctele 1)-10) ale prezentei hotărîri.
3. asigurare a finanţării drept contribuţie pentru
Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile art.323 alin.(3) lit.b) şi alin.(12) din Legea
viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006.
A fost acceptată achitarea din contul mijloacelor
prevăzute la punctul 1 al prezentei hotărîri a datoriilor
creditoare, în sumă totală de 211439 lei, înregistrate la
data de 31 decembrie 2013, ca urmare a nefinanţării
din contul fondului de subvenţionare a producătorilor
agricoli pentru anul 2013.
Au fost aprobate:
Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor
agricoli, conform anexei nr. 1;
Lista riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor
agricoli pe anul 2014, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie, conform anexei nr. 2;
Lista culturilor agricole şi a speciilor de animale şi
păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din
fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe
anul 2014, primele de asigurare, conform anexei nr.3.
(Monitorul Oficial nr .49-52/151 din 28.02.2014)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА № 135 от 24.02.2014 о порядке
распределения средств фонда субсидирования
сельскохозяйственных производителей
В соответствии с данным Постановлением Правительство приняло предложение Министерства
сельского хозяйства и пищевой промышленности
о распределении средств фонда субсидирования
сельскохозяйственных производителей в сумме 500 млн. леев, в том числе 46 млн.леев за счет
гранта, предоставленного Европейской комиссией
(схемы гранта ENPARD), для следующих мер по поддержке:
1. стимулирование кредитования сельскохозяйственных производителей финансовыми
учреждениями, в том числе заемно-сберегательными ассоциациями;
2. стимулирование страхования производственных рисков в сельском хозяйстве;
3. стимулирование инвестиций в создание
многолетних насаждений, в том числе систем защиты от заморозков и противоградовых установок, раскорчевку многолетних насаждений, подлежащих списанию, и
продвижение виноградно-винодельческой
продукции;
pagina | 35
4. стимулирование инвестиций в производство овощей в закрытом грунте (зимние теплицы, солярии, тоннели);
5. стимулирование инвестиций в приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, а также оборудования, составляющего
оросительные системы;
6. стимулирование инвестиций в оборудование и технологическое переоборудование
животноводческих ферм;
7. стимулирование приобретения племенных
животных и сохранения племенного генофонда;
8. стимулирование инвестиций в развитие инфраструктуры послеуборочной обработки и
переработки;
9. стимулирование консолидации сельскохозяйственных земель;
10. стимулирование орошения сельскохозяйственных земель.
Наделить Министерство сельского хозяйства и
пищевой промышленности по согласованию с Министерством финансов правом:
1. распределения средств фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей для мер, предусмотренных в подпунктах
1)-10) пункта 1, в зависимости от заявлений
сельскохозяйственных производителей о
финансовой поддержке, в том числе для
погашения задолженностей по заявлениям
о предоставлении субсидий, подтвержденных окончательными и необратимыми судебными решениями, в пределах средств
фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей, указанных в пункте 1
настоящего постановления;
2. использования финансовых средств, происходящих из возврата субсидий сельскохозяйственными производителями – получателями субсидий в 2010-2014 годы,
которые допустили отступления от положений действующих нормативных актов, в целях финансирования в дальнейшем других
заявлений о поддержке, согласно мерам,
предусмотренным в подпунктах 1)-10) пункта 1 настоящего постановления;
3. обеспечения финансирования в качестве
взноса в Фонд винограда и вина, в соответствии с пунктом b) части (3) и части (12)
статьи 323 Закона № 57-XVI от 10 марта 2006
года о винограде и вине.
Также разрешенно погашение за счет средств,
предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления, кредиторских задолженностей в общей
36 | pagina
сумме 211439 леев, зарегистрированных на 31 декабря 2013 года, вследствие нефинансирования за
счет фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей на 2013 год.
Были утверждены:
Положение о порядке распределения средств
фонда субсидирования сельскохозяйственных
производителей, согласно приложению № 1;
Перечень рисков, для страхования которых
субсидируются из фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей на 2014 год
страховые взносы в растениеводстве, садоводстве,
виноградарстве и животноводстве, согласно приложению № 2;
Перечень сельскохозяйственных культур и видов животных и птиц, для страхования которых
субсидируются из фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей на 2014 год страховые взносы, согласно приложению № 3.
Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 17 din
05.02.2014 pentru completarea Regulamentului
cu privire la devizele de cheltuieli ale instituţiilor
publice şi repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
Acest ordin a fost elaborat în scopul evidenţei
separate a cheltuielilor din contul transferurilor cu
destinaţie specială de la bugetul de stat şi din contul
resurselor financiare proprii ale bugetelor locale.
Totodată a fost modificat punctul 2 din
Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli ale
instituţiilor publice şi repartizarea pe luni a bugetelor
unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin
Ordinul ministrului finanţelor nr.117 din 29 decembrie
2007 textul, începînd cu “sursa “3” şi pînă la final, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
• “sursa “3” – cheltuielile se acoperă din contul
transferurilor cu destinaţie specială de la
bugetul de stat pentru investiţii şi reparaţii
capitale pentru obiectele incluse în programul
investiţional al bugetului de stat pe anul de
gestiune”;
• sursa “3C” – cheltuielile pentru investiţii şi
reparaţii capitale pentru obiectele incluse în
programul investiţional al bugetului de stat
pe anul precedent, ce se acoperă din contul
soldurilor la cont înregistrate la începutul
anului de gestiune format din transferurile cu
destinaţie specială pentru investiţii şi reparaţii
capitale alocate şi neutilizate pînă la finele
anului precedent;
• sursa “3T” – cheltuielile se acoperă din contul
transferurilor cu destinaţie specială de la
bugetul de stat, cu excepţia cheltuielilor
Buletin informativ al actelor legislative
•
•
•
atribuite la sursa “3”;
sursa “4” – cheltuielile pentru investiţii capitale
şi reparaţii capitale ce se acoperă din contul
mijloacelor bugetelor unităţilor administrativteritoriale, pentru obiectele incluse în
programul investiţional al bugetului de stat în
anul de gestiune;
sursa “4C” – cheltuielile pentru investiţii şi
reparaţii capitale pentru obiectele incluse în
programul investiţional al bugetului de stat
în anul de gestiune, ce se acoperă din contul
soldurilor de mijloace băneşti constituite
în urma executării bugetului unităţii
administrativ-teritoriale în anul precedent.
sursa “OC” – cheltuielile se acoperă din contul
soldurilor la cont înregistrate la începutul
anului de gestiune, cu excepţia cheltuielilor
pentru investiţii şi reparaţii capitale cărora li se
conferă sursa “3C” şi “4C”. ”
(Monitorul Oficial nr. 35-41/156 din 14.02.2014)
Приказ Министра Финансов № 17 от 05.02.2014
о внесении изменений в Положение о порядке
распределения по месяцам бюджетов административно-территориальных единиц
Данный приказ издан в целях ведения отдельного учета расходов за счет трансфертов специального назначения из государственного бюджета
и за счет своих собственных финансовых ресурсов
местных бюджетов
В то же время в пункте 2 Положения о порядке
распределения по месяцам бюджетов административно-территориальных единиц, утвержденного
Приказом министра финансов № 117 от 29 декабря
2007 года текст, начиная со слов “источник “3” и до
конца изменен в следующей редакции:
• “источник “3” – расходы покрываются трансфертами специального назначения за счет
средств государственного бюджета по капитальным вложениям и капитальному ремонту для объектов, включенных в инвестиционную программу государственного
бюджета отчетного года;
• источник “3С” – расходы по капитальным
вложениям и капитальному ремонту, включенные в инвестиционную программу государственного бюджета прошлого года,
покрываются за счет остатков на счетах, зарегистрированных на начало года и сформированных за счет трансфертов специального
назначения, выделенных для капитальных
вложений и капитального ремонта и не использованных до конца прошлого года;
• источник “3Т” – расходы покрываются транс-
Buletin informativ al actelor legislative
•
•
•
фертами специального назначения за счет
средств государственного бюджета, за исключением расходов, которым присваивается источник “3”;
источник “4” – расходы по капитальным вложениям и капитальному ремонту, которые
покрываются за счет средств
источник “4С” - расходы по капитальным вложениям и капитальному ремонту для объектов, включенных в инвестиционную программу государственного бюджета отчетного
года, покрываются за счет остатков денежных
средств, сформированных на счетах в результате исполнения бюджета административнотерриториальной единицы в прошлом году;
источник “0С” – расходы покрываются за
счет остатков на счетах, зарегистрированных на начало отчетного года, за исключением расходов по капитальным вложениям
и капитальному ремонту, которым присваивается источник “3С” и “4С”.
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 16 din
05.02.2014 privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare.
Prezentul ordin este emis în temeiul articolului 7
alineatul (5) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996 şi în scopul
reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a
unor indicatori bugetari.
Așa dar, în Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din
20 octombrie 2008 “Privind clasificaţia bugetară” se
operează următoarele completări:
1. În anexa nr.1 “Clasificaţia veniturilor bugetare”:
1.1. Capitolul 321.00 “Transferuri capitale de la bugetul de stat” se completează cu paragrafele
01 şi 02, care se expun în următoarea redacţie:
321.01 “Transferuri capitale de la bugetul de
stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I”;
321.02 “Transferuri capitale de la bugetul de
stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul II”.
(Monitorul Oficial nr. 35-41/155 din 14.02.2014)
Приказ Министра Финансов № 16 от 05.02.2014
об изменении и дополнении бюджетной классификации
Настоящий приказ издан в соответствии с частью (5) статьи 7 Закона о бюджетной системе и
бюджетном процессе № 847-XIII от 24 мая 1996 года
и в целях регламентирования и улучшения порядка отражения отдельных бюджетных показателей,
Для этого в Приказ министра финансов № 91 от
pagina | 37
20 октября 2008 года «О бюджетной классификации» внесены следующее дополнение:
1. В приложении № 1 “Классификация доходов
бюджета”:
1.1. Раздел 321.00 “Капитальные трансферты
из государственного бюджета” дополнить параграфами 01 и 02 в следующей
редакции:
321.01 “Капитальные трансферты из государственного бюджета для
бюджетов административно-территориальных единиц первого
уровня”;
321.02 “Капитальные трансферты из государственного бюджета для
бюджетов административно-территориальных единиц второго
уровня”.
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 192 din
27.12.2013 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 63 din 10 august 2009
Prezentul ordin a fost emis Întru executarea
prevederilor art.27 alin.(3) lit.a) al Legii nr.61-XVI
din 16 martie 2007 privind activitatea de audit şi a
prevederilor Planului de acţiuni pentru implementarea
Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a
spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii
2013-2017, aprobat prin Legea nr.130 din 6 iunie 2013
pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi
combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
pentru anii 2013-2017 şi a Planului de acţiuni pentru
implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi
combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
pentru anii 2013-2017.
Așa dar punctul 3 al Ordinul ministrului finanţelor
nr.63 din 10 august 2009 a fost modificat şi completat
cu punctul 31 cu următorul cuprins:
“31. În sensul prezentelor Indicaţii metodice,
noţiunea de “beneficiar efectiv” reprezintă persoana
fizică ce controlează în ultimă instanţă o persoană
fizică sau juridică ori persoană în al cărei nume se
realizează o tranzacţie sau se desfăşoară o activitate
şi/sau care deţine direct sau indirect dreptul de
proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din
acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice”.
Totodată au fost modificate unele sintagme, iar
unele cuvinte au fost excluse.
(Monitorul Oficial nr. 35-41/154 din 14.02.2014)
Приказ Министра Финансов № 192 от 27.12.2013
об утверждении изменений и дополнений к
Приказу № 63 от 10 августа 2009 г.
Настоящий приказ издан во исполнение поло-
38 | pagina
жений пункта a) часть (3) статьи 27 Закона № 61-XVI
от 16 марта 2007 года об аудиторской деятельности
и положений Плана действий по внедрению Национальной стратегии по предупреждению и борьбе
с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы, утвержденного Законом
№ 130 от 6 июня 2013 года об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы и Плана действий по внедрению Национальной стратегии по предупреждению
и борьбе с отмыванием денег и финансированием
терроризма на 2013-2017 годы .
И так пункта 3 Приказа Министра финансов № 63
от 10 августа 2009 года был дополнен пунктом 31
следующего содержания
“31. Для целей настоящих Методических указаний понятие “выгодоприобретающий собственник”
означает физическое лицо, которое в конечном
счете контролирует физическое или юридическое
лицо, либо лицо, по поручению которого проводится операция или осуществляется деятельность
и / или которое обладает, прямо или косвенно,
правом собственности или контроля над не менее
чем 25 процентами акций или прав голоса юридического лица”;
Одновременно были изменены некоторые предложения а некоторые слова исключены.
ORDINUL INSPECTORATULUI FISCAL PRINCIPAL DE
STAT nr. 152 din 13.02.2014 cu privire la aprobarea
Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit
al persoanelor ce practică activitatea profesională
de notar public sau de executor judecătoresc şi a
modului de completare a Calculului dat
Prin prezentul Ordin a fost aprobat Formularultip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor
ce practică activitatea profesională de notar public
sau de executor judecătoresc (Anexa nr.1) și Modul
de completare a Calculului impozitului pe venit al
persoanelor ce practică activitatea profesională de
notar public sau de executor judecătoresc (Anexa nr.2).
A fost stabilit, că Calculul impozitului pe venit al
notarului public şi al executorului judecătoresc se
va prezenta lunar, de către persoanele ce practică
activitatea profesională de notar public sau de executor
judecătoresc, la organul teritorial al Serviciului Fiscal
de Stat în raza căruia se află adresa de înregistrare, nu
mai tîrziu de termenul stabilit în art.83 din Codul fiscal.
A fost abrogat Ordinul nr.147 din 22.07.2003 cu
privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului
impozitului pe venit al notarului privat şi a modului
de completare a Calculului dat, cu modificările şi
completările ulterioare.
Buletin informativ al actelor legislative
Anexa nr.1
la Ordinul I.F.P.S.
nr.152 din 13 februarie 2014
Приложение № 1
к Приказу ГГНИ
№ 152 от 13.02.2014 г.
Forma CNOTAR14
Форма CNOTAR14
Inspectoratul Fiscal de Stat ___________________________
Государственная налоговая инспекция
Data prezentării _____________________________________
Дата представления
Pentru uz intern SF
prezentării
CALCULUL
impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională
de notar public sau de executor judecătoresc
pentru perioada fiscală ______________
РАСЧЕТ
подоходного налога лица, осуществляющего профессиональную
деятельность публичного нотариуса или судебного исполнителя
за налоговый период ______________
Numele şi prenumele __________________________
Codul fiscal __________________________________
Фамилия и имя Фискальный код
Adresa_______________________________________
Codul localităţii (CUATM) ______________________
Адрес Код местности
Cod
scutire
Venitul obţinut în perioada gestionară din activitatea notarială
Доход отчетного периода от нотариальной деятельности
Suma cheltuielilor efective de la activitatea notarială, inclusiv
(rînd.0201 + rînd.0202 + rînd.0203 + rînd.2004 + rînd.2005)
Сумма фактических расходов от нотариальной деятельности, в том
числе (стр.0201 + стр.0202 + стр.0203 + стр.0204 + стр.0205)
cheltuieli aferente exercitării activităţii notariale
расходы, связанные с осуществлением нотариальной деятельности
cheltuieli privind asigurarea tehnico-materială a activităţii notariale
расходы, связанные с материально-техническим обеспечением
нотариальной деятельности
cheltuieli de arendă a biroului notarial
расходы на аренду помещения нотариального бюро
cheltuieli privind întreţinerea biroului notarial
расходы на содержание помещения нотариального бюро
Suma venitului impozabil (suma pierderilor) (rînd.010 – rînd.020)
Сумма налогооблагаемого дохода (сумма убытков) (стр.010 – стр.020)
Buletin informativ al actelor legislative
Cod
Suma (lei)
010
020
0201
0202
0203
0204
0205
pagina | 39
Cod
scutire
Cod
Suma venitului impozabil (suma pierderilor) (rînd.010 – rînd.020)
Сумма налогооблагаемого дохода (сумма убытков) (стр.010 – стр.020)
Suma scutirilor conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal
Сумма освобождений согласно ст.33, 34 и 35 Налогового кодекса
Suma venitului impozabil fără suma scutirilor (rînd.030 – rînd.040)
Сумма налогооблагаемого дохода без суммы освобождений (стр.030 –
стр.040)
Cota impozitului pe venit, %
Ставка подоходного налога, %
Suma (lei)
030
040
050
060
Impozit pe venit spre calcul (rînd.050 × rînd.060)
Всего подоходный налог к начислению (стр.050 × стр.060)
Suma trecerii în cont
Сумма зачетов
Total impozit pe venit spre calcul (rînd.070 – rînd.080)
Всего подоходный налог к начислению (стр.070 – стр.080)
070
080
090
Suma de control __________________________________________
Total impozit pe venit spre calcul (rînd.090)
Контрольная сумма Declar că, informaţia dată este veridică, iar eu sunt familiarizat cu răspunderea pentru încălcarea legislaţiei fiscale,
prevăzută de legislaţie în cazul includerii în ea a informaţiei false sau care induce în eroare.
Заявляю, что настоящая информация является достоверной, и я ознакомлен с мерами ответственности за
нарушение налогового законодательства, предусмотренными действующим законодательством, в случае
включения в нее ложной или неполной информации.
Semnătura ________________________
Подпись
Repartizarea impozitului pe venit calculat conform locului de desfăşurare a activităţii
Распределение подоходного налога, по месту осуществления деятельности
Nr.d/o
№ п/п
Codul localităţii (CUATM)/
Код населенного пункта
Suma impozitului pe venit spre calcul
Сумма подоходного налога к начислению
1
2
3
Total pe contribuabil/
Всего по налогоплательщику
40 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
Anexa nr.2
la Ordinul I.F.P.S.
nr.152 din 13 februarie 2014
MODUL DE COMPLETARE
a Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea
profesională de notar public sau de executor judecătoresc
1. În poziţia “Inspectoratul Fiscal de Stat” se indică denumirea organului fiscal teritorial unde se depune declaraţia.
2. În poziţia “Data prezentării” se indică data prezentării Calculului impozitului pe venit persoanei ce practică
activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc.
3. În poziţia “Perioada fiscală” se indică perioada fiscală pentru care se depune forma CNOTAR14. Perioada fiscală
se completează cu un cod, care are următoarea structură: P/NN/AAAA, unde P – codul perioadei fiscale, care obţine
valoarea L, NN – numărul de luni şi obţine valorile de la 01 pînă la 12, iar AAAA – anul. De exemplu, pentru luna iulie 2012,
perioada fiscală se va indica L/07/2012.
4. În poziţia“Numele şi prenumele” se indică numele şi prenumele persoanei ce practică activitatea profesională de
notar public sau de executor judecătoresc.
5. În poziţia “Codul fiscal” se indică codul de identificare din licenţa pentru activitate notarială sau de executor
judecătoresc.
6. În poziţia “Adresa” se indică adresa de înregistrare a persoanei ce practică activitatea profesională de notar public
sau de executor judecătoresc.
7. În poziţia “Codul localităţii (CUATM)” se indică codul localităţii de înregistrare a persoanei ce practică activitatea
profesională de notar public sau de executor judecătoresc.
8. Unitatea de măsură a indicatorilor reflectaţi în forma CNOTAR14 este leul moldovenesc, sumele urmînd să se
reflecte în lei.
9. În rîndul 010 coloana 3 se indică suma venitului din sursele, stabilite prin Legea cu privire la notariat nr.1453-XV din
8 noiembrie 2002, determinat conform evidenţei notarului public şi onorariile, precum şi taxele primite de executorul
judecătoresc.
10. În rîndul 020 coloana 3 se indică suma rîndurilor 0201, 0202, 0203, 0204 şi 0205.
11. În rîndul 0201 coloana 3 se indică cheltuieli aferente exercitării activităţii notariale şi a executorului judecătoresc,
precum şi cheltuielile privind defalcările la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) şi alte plăţi obligatorii efectuate în
legătură cu practicarea activităţii notariale şi a executorului judecătoresc.
12. În rîndul 0202 coloana 3 se indică cheltuieli privind asigurarea tehnico-materială a activităţii notariale şi de
executor judecătoresc.
13. În rîndul 0203 coloana 3 se indică cheltuieli de arendă a biroului notarial şi biroului executorului judecătoresc.
14. În rîndul 0204 coloana 3 se indică cheltuieli privind întreţinerea biroului notarial şi biroului executorului
judecătoresc.
15. În rîndul 0205 coloana 3 se indică plăţile pentru serviciile personalului tehnic angajat.
16. În rîndul 030 coloana 3 se indică venitul impozabil sau pierderea obţinută de către notarul public sau executorul
judecătoresc în perioada fiscală de gestiune. Rezultatul (venit impozabil sau pierdere) se determină prin scăderea
din suma venitului, reflectată la rîndul 010 al formei CNOTAR14, a sumei cheltuielilor, indicate la rîndul 020 al formei
CNOTAR14. La obţinerea venitului impozabil, în rîndul 030 al formei CNOTAR14 se indică mărimea venitului impozabil, iar
la determinarea pierderii, în rîndul 030 se reflectă mărimea pierderii pentru perioada gestionară cu semnul parantezelor
“()”.
17. În rîndul 040 coloana 3 se indică suma scutirilor de care poate beneficia notarul public şi executorul judecătoresc,
determinată pentru perioada fiscală gestionară în mărimea părţii aferente perioadei de gestiune din valoarea indicată
la art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997. În cazul cînd la rîndul 030 al formei CNOTAR14 sînt
indicate pierderi sau suma venitului impozabil este mai mică decît suma scutirilor pentru perioada fiscală gestionară,
atunci suma scutirilor neutilizate în perioada gestionară se va utiliza în perioada fiscală viitoare, urmînd a fi reflectată în
forma CNOTAR14 prin sumarea sumei scutirilor neutilizată anterior cu suma scutirilor din perioada fiscală de gestiune
(rîndul 040 al formei CNOTAR14).
18. În rîndul 050 coloana 3 se indică venitul impozabil prin scăderea din venitul impozabil al perioadei de gestiune
determinat la rîndul 030 al formei CNOTAR14 a sumei scutirilor indicată la rîndul 040 al formei CNOTAR14.
19. În rîndul 060 coloana 3 se indică cota impozitului pe venit stabilită la alin.(2) art.695 din Codul fiscal. Acest rînd se
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 41
completează în cazul în care notarul public sau executorul judecătoresc obţine venit impozabil la rîndul 040 al formei
CNOTAR14.
20. În rîndul 070 coloana 3 se indică suma impozitului pe venit determinată prin înmulţirea venitului impozabil din
rîndul 050 al formei CNOTAR14 cu cota impozitului pe venit din rîndul 060 al formei CNOTAR14. Acest rînd se completează
în cazul în care persoana ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc obţine venit
impozabil la rîndul 050 al formei CNOTAR14 pentru perioada gestionară.
21. În rîndul 080 coloana 3 se indică suma impozitului reţinut în baza art.90 din Codul fiscal, în perioada de pînă la
01.01.2014.
22. În rîndul 090 coloana 3 se indică suma totală a impozitului pe venit determinată prin diferenţa dintre suma
impozitului pe venit spre calcul din rîndul 070 şi suma trecerii în cont din rîndul 080.
23. În poziţia “Suma de control” se indică suma din coloana 3 rîndul 090.
24. În poziţia “Semnătura” se aplică descifrabil semnătura persoanei ce practică activitatea profesională de notar
public sau de executor judecătoresc, care prezintă forma CNOTAR14. Corectări şi radieri la completarea formei CNOTAR14
nu se admit.
25. Persoanele ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc care, pe lîngă venitul
din activitatea profesională desfăşurată, obţin şi alte venituri impozabile, prezintă la finele anului fiscal Declaraţia
persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada de gestiune. În Declaraţie persoanele ce practică
activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc vor indica toate sursele de venit impozabile, cu
excepţia celor aferente activităţii notariale sau de executor judecătoresc.
26. Scutirea utilizată în forma CNOTAR14 nu urmează a fi utilizată şi în Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul
pe venit, şi viceversa. În cazul cînd pe parcursul anului de către persoana ce practică activitatea profesională de notar
public sau de executor judecătoresc nu a fost utilizată totalmente suma scutirilor conform art.33, 34 şi 35 din Codul
fiscal, indicată la rîndul 040 al formei CNOTAR14, atunci suma rămasă neutilizată a scutirii va fi reflectată la rîndul 2.1 al
Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET).
27. În coloana “Codul localităţii (CUATM)” din tabelul “Repartizarea impozitului pe venit calculat conform locului de
desfăşurare a activităţii” se indică codul localităţii unde persoana ce practică activitatea profesională de notar public sau
de executor judecătoresc îşi desfăşoară activitatea (cod unic de identificare (4 semne) conform Clasificatorului unităţilor
administrativ-teritoriale al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Departamentului “Moldova-Standart” nr.1398-ST
din 03.09.2003).
28. În coloana “Suma impozitului pe venit spre calcul” se indică suma impozitului pe venit spre calcul, care
reprezintă suma indicată în rîndul 090 din Anexa nr.1.
29. Suma din poziţia “Total pe contribuabil” trebuie să coincidă cu indicatorul reflectat în rîndul 090 “Total impozit
pe venit spre calcul” din Anexa nr.1.
(Monitorul Oficial nr. 49-52/308 din 28.02.2014)
ПРИКАЗ ГЛАВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ№ 152 от 13.02.2014 об утверждении типового формуляра Расчета подоходного налога лица, осуществляющего профессиональную
деятельность публичного нотариуса или судебного исполнителя, и Порядка заполнения данного
расчета
Настоящим Приказом утвержден типовой формуляр Расчета подоходного налога лица, осуществляющего профессиональную деятельность публичного
нотариуса или судебного исполнителя (приложение
№ 1) и Порядок заполнения Расчета подоходного
налога лица, осуществляющего профессиональную
деятельность публичного нотариуса или судебного
исполнителя (приложение № 2).
42 | pagina
Установленно, что расчет подоходного налога публичного нотариуса и судебного исполнителя будет
представляться ежемесячно лицами, осуществляющими профессиональную деятельность публичного
нотариуса или судебного исполнителя, в территориальный орган Государственной налоговой службы, в зоне деятельности, которого они состоят на
налоговом учете, не позднее срока, установленного
ст.83 Налогового кодекса.
Настоящим приказом отменен Приказ ГГНИ № 147
от 22.07.2003 об утверждении типового формуляра
Расчета подоходного налога частного нотариуса и Порядка заполнения данного расчета, с изменениями и
дополнениями.
Buletin informativ al actelor legislative
Anexa nr.1
la Ordinul I.F.P.S.
nr.152 din 13 februarie 2014
Приложение № 1
к Приказу ГГНИ
№ 152 от 13.02.2014 г.
Forma CNOTAR14
Форма CNOTAR14
Inspectoratul Fiscal de Stat ___________________________
Государственная налоговая инспекция
Data prezentării _____________________________________
Дата представления
Pentru uz intern SF
prezentării
CALCULUL
impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională
de notar public sau de executor judecătoresc
pentru perioada fiscală ______________
РАСЧЕТ
подоходного налога лица, осуществляющего профессиональную
деятельность публичного нотариуса или судебного исполнителя
за налоговый период ______________
Numele şi prenumele __________________________
Codul fiscal __________________________________
Фамилия и имя Фискальный код
Adresa_______________________________________
Codul localităţii (CUATM) ______________________
Адрес Код местности
Cod
scutire
Venitul obţinut în perioada gestionară din activitatea notarială
Доход отчетного периода от нотариальной деятельности
Suma cheltuielilor efective de la activitatea notarială, inclusiv
(rînd.0201 + rînd.0202 + rînd.0203 + rînd.2004 + rînd.2005)
Сумма фактических расходов от нотариальной деятельности, в том
числе (стр.0201 + стр.0202 + стр.0203 + стр.0204 + стр.0205)
cheltuieli aferente exercitării activităţii notariale
расходы, связанные с осуществлением нотариальной деятельности
cheltuieli privind asigurarea tehnico-materială a activităţii notariale
расходы, связанные с материально-техническим обеспечением
нотариальной деятельности
cheltuieli de arendă a biroului notarial
расходы на аренду помещения нотариального бюро
cheltuieli privind întreţinerea biroului notarial
расходы на содержание помещения нотариального бюро
Suma venitului impozabil (suma pierderilor) (rînd.010 – rînd.020)
Сумма налогооблагаемого дохода (сумма убытков) (стр.010 – стр.020)
Buletin informativ al actelor legislative
Cod
Suma (lei)
010
020
0201
0202
0203
0204
0205
pagina | 43
Cod
scutire
Cod
Suma venitului impozabil (suma pierderilor) (rînd.010 – rînd.020)
Сумма налогооблагаемого дохода (сумма убытков) (стр.010 – стр.020)
Suma scutirilor conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal
Сумма освобождений согласно ст.33, 34 и 35 Налогового кодекса
Suma venitului impozabil fără suma scutirilor (rînd.030 – rînd.040)
Сумма налогооблагаемого дохода без суммы освобождений (стр.030 –
стр.040)
Cota impozitului pe venit, %
Ставка подоходного налога, %
Suma (lei)
030
040
050
060
Impozit pe venit spre calcul (rînd.050 × rînd.060)
Всего подоходный налог к начислению (стр.050 × стр.060)
Suma trecerii în cont
Сумма зачетов
Total impozit pe venit spre calcul (rînd.070 – rînd.080)
Всего подоходный налог к начислению (стр.070 – стр.080)
070
080
090
Suma de control __________________________________________
Total impozit pe venit spre calcul (rînd.090)
Контрольная сумма Declar că, informaţia dată este veridică, iar eu sunt familiarizat cu răspunderea pentru încălcarea legislaţiei fiscale,
prevăzută de legislaţie în cazul includerii în ea a informaţiei false sau care induce în eroare.
Заявляю, что настоящая информация является достоверной, и я ознакомлен с мерами ответственности за
нарушение налогового законодательства, предусмотренными действующим законодательством, в случае
включения в нее ложной или неполной информации.
Semnătura ________________________
Подпись
Repartizarea impozitului pe venit calculat conform locului de desfăşurare a activităţii
Распределение подоходного налога, по месту осуществления деятельности
Nr.d/o
№ п/п
Codul localităţii (CUATM)/
Код населенного пункта
Suma impozitului pe venit spre calcul
Сумма подоходного налога к начислению
1
2
3
Total pe contribuabil/
Всего по налогоплательщику
44 | pagina
Buletin informativ al actelor legislative
Прилoжение № 2
к Приказу ГГНИ
№ 152 oт 13.02.2014 г.
ПОРЯДОК
заполнения Расчета подоходного налога лица, осуществляющего
профессиональную деятельность публичного нотариуса
или судебного исполнителя
1. В графе “Государственная налоговая инспекция” указывается наименование территориального налогового органа, куда представляется декларация.
2. В графе “Дата представления” указывается дата представления Расчета подоходного налога лица, осуществляющие профессиональную деятельность публичного нотариуса или судебного исполнителя.
3. В графе “Налоговый период” указывается налоговый период, за который представляется форма CNOTAR14.
Налоговый период заполняется в виде кода, который имеет следующий формат: P/NN/AAAA, где P – код налогового периода и отражается буквой L, NN – цифровое значение месяца и принимает значение от 01 до 12, AAAA
– год. К примеру, за июль 2012 года в рубрике налоговый период будет указано L/07/2012.
4. В графе “Фамилия и имя” указывается имя и фамилия лица, осуществляющего профессиональную деятельность публичного нотариуса или судебного исполнителя.
5. В графе “Фискальный код” указывается идентификационный код из выданной лицензии на нотариальную
деятельность или деятельность судебного исполнителя.
6. В графе “Адрес” указывается адрес, где зарегистрированы лица, осуществляющие профессиональную деятельность публичного нотариуса или судебного исполнителя.
7. В графе “Код местности (CUATM)” указывается код местности, где зарегистрированы лица, осуществляющие профессиональную деятельность публичного нотариуса или судебного исполнителя.
8. Единицей измерения показателей, отраженных в форме CNOTAR14, является молдавский лей, суммы, таким
образом, следует указывать в леях.
9. В строке 010 гр.3 отражается сумма дохода из источников, предусмотренных Законом о нотариате № 1453XV от 8 ноября 2002 г., определенная согласно учету публичного нотариуса, и гонорары, а также сборы, полученные судебным исполнителем.
10. В строке 020 гр.3 отражается сумма строк 0201, 0202, 0203, 0204 и 0205.
11. В строку 0201 гр.3 включаются расходы, связанные с осуществлением нотариальной деятельности и деятельности судебного исполнителя, а также расходы, связанные с отчислениями в бюджет государственного социального страхования (БГСС) и другие обязательные выплаты, производимые при осуществлении нотариальной
деятельности и деятельности судебного исполнителя.
12. В строке 0202 гр.3 указываются расходы, связанные с материально-техническим обеспечением нотариальной деятельности и деятельности судебного исполнителя.
13. В строке 0203 гр.3 указываются расходы на аренду помещения нотариального бюро и бюро судебного исполнителя.
14. В строке 0204 гр.3 указываются расходы на содержание помещения нотариального бюро и бюро судебного
исполнителя.
15. В строке 0205 гр.3 указывается оплата услуг нанятого технического персонала.
16. В строке 030 гр.3 отражается налогооблагаемый доход или полученный убыток публичного нотариуса или
судебного исполнителя в отчетном налоговом периоде. Результат (налогооблагаемый доход или убыток) определяется путем уменьшения суммы дохода, отраженной по строке 010 формы CNOTAR14, на сумму расходов,
указанную по строке 020 формы CNOTAR14. При получении налогооблагаемого дохода по строке 030 формы
CNOTAR14 необходимо указать величину налогооблагаемого дохода, а в случае определения убытка по строке
030 необходимо отразить величину убытка отчетного периода в скобках “( )”.
17. В строке 040 гр.3 отражается сумма освобождений, которой может воспользоваться публичный нотариус
и судебный исполнитель, определенная за отчетный налоговый период в размере, предусмотренном статьями
33, 34 и 35 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. В случае, когда по строке 030 формы CNOTAR14
указаны убытки или сумма налогооблагаемого дохода меньше, чем сумма освобождений за отчетный налоговый
период, неиспользованная сумма освобождений в отчетном периоде будет использована в последующие налоговые периоды и отражается в форме CNOTAR14 путем сложения неиспользованной ранее суммы освобождений
и суммы освобождений за отчетный налоговый период (строка 040 формы CNOTAR14).
Buletin informativ al actelor legislative
pagina | 45
18. В строке 050 гр.3 отражается налогооблагаемый доход путем уменьшения налогооблагаемого дохода отчетного периода, определенного по строке 030 формы CNOTAR14, на сумму освобождений, указанную по строке
040 формы CNOTAR14.
19. В строке 060 гр.3 отражается ставка налога, предусмотренная частью (2) статьи 695 Налогового кодекса. Эта
строка заполняется в случае, когда публичный нотариус или судебный исполнитель получает налогооблагаемый
доход по строке 040 формы CNOTAR14.
20. В строке 070 гр.3 отражается сумма подоходного налога, которая определяется умножением налогооблагаемого дохода из строки 050 формы CNOTAR14 на ставку подоходного налога из строки 060 формы CNOTAR14. Эта
строка заполняется в том случае, когда публичный нотариус или судебный исполнитель определяет налогооблагаемый доход по строке 050 формы CNOTAR14 за отчетный период.
21. В строке 080 гр.3 отражается сумма подоходного налога, удержанного в соответствии со ст.90 Налогового
кодекса, в период до 1.01.2014.
22. В строке 090 гр.3 отражается сумма подоходного налога, которая определяется путем уменьшения суммы,
отраженной по строке 070, на сумму, указанную по строке 080.
23. В графе “Контрольная сумма” отражается показатель из гр.3 строки 090.
24. В графе “Подпись” разборчиво ставится подпись лица, осуществляющего профессиональную деятельность публичного нотариуса или судебного исполнителя, который представляет форму CNOTAR14. Исправления
и помарки при заполнении формы CNOTAR14 не допускаются.
25. Лица, осуществляющие профессиональную деятельность публичного нотариуса или судебного исполнителя, которые помимо дохода от осуществляемой профессиональной деятельности получают и другие налогооблагаемые доходы, представляют по окончании налогового года декларацию физического лица о подоходном
налоге за отчетный период (форма CET). В декларации публичные нотариусы и судебные исполнители должны
указать все налогооблагаемые источники дохода за исключением тех, которые связаны с нотариальной деятельностью и деятельностью судебного исполнителя.
26. Освобождение, использованное в форме CNOTAR14, не используется и в декларации физического лица о
подоходном налоге и наоборот. В случае, когда в течение года лицами, осуществляющими профессиональную
деятельность публичного нотариуса или судебного исполнителя, не была полностью использована сумма освобождений согласно статьям 33, 34 и 35 Налогового кодекса, указанная по строке 040 формы CNOTAR14, оставшаяся неиспользованная сумма освобождений должна отражаться по строке 2.1 декларации физического лица о
подоходном налоге (форма CET).
27. В графе “Код местности (CUATM)” из таблицы “Распределение подоходного налога по месту осуществления деятельности” указывается код местности, где лица, осуществляющие профессиональную деятельность публичного нотариуса или судебного исполнителя, осуществляют деятельность (идентификационный код населенного пункта (4 знака) согласно Классификатору административно-территориальных единиц Республики Молдова
(КАТЕМ), утвержденному Постановлением Департамента “Молдова-Стандарт» № 1398-ST от 03.09.2003 года).
28. В графе “Сумма подоходного налога к начислению” указывается сумма подоходного налога к начислению, которая представляет собой сумму, указанную в строке 090 из приложения № 1.
29. Сумма из позиции “Всего по налогоплательщику” должна совпадать с показателем, отраженным в строке
090 “Всего подоходный налог к начислению» из приложения № 1.
ACTE ALE ALTOR
MINISTERE,DEPARTAMENTE ȘI ALTOR
INSTITUȚII PUBLICE
Ordinul Serviciului Vamal nr. 30-O din 28.01.2014
cu privire la aprobarea formularelor de executare
silită a obligaţiei vamale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei vamale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor.
Prin acest ordin au fost aprobate :
1. Formularul “Decizia cu privire la executarea
silită a obligaţiei vamale a plătitorului vamal”
46 | pagina
(Anexa 1, Anexa 2);
2. Formularul “Act de sechestru” şi anexa la act “Lista bunurilor sechestrate” (Anexa 3, Anexa 31);
3. Formularul “Act de ridicare a mijloacelor băneşti
în numerar de la plătitorul vamal” (Anexa 4);
4. Contractul-tip privind modificarea termenului
de stingere a obligaţiei vamale ajunse la scadenţă (prin amînare sau eşalonare)* în cadrul
procedurii de executare silită (Anexa 5);
5. Registrul special de evidenţă a actelor ce confirmă acţiunile de executare silită a obligaţiei
vamale (Anexa 6).
(Monitorul Oficial nr. 27-34/124 din 07.02.2014)
Buletin informativ al actelor legislative
Приказ Таможенной службы № 30 от 28.01.2014
об утверждении форм принудительного взыскания таможенного обязательства и типового
договора об изменении срока погашения таможенного обязательства путем отсрочки или
рассрочки платежей
Настоящим приказом утверждены:
1. Форму «Решение о принудительном взыскании таможенного обязательства таможенного плательщика» (приложения № 1, 2);
2. Форму «Акт ареста» и приложение к акту
«Опись арестованного имущества» (приложения № 3, 31);
3. Форму «Акт изъятия наличных денежных
средств у таможенного плательщика» (приложение № 4);
4. Типовой договор об изменении срока погашения таможенного обязательства, достигшего срока погашения (путем отсрочки или
рассрочки)*, в рамках процедуры принудительного взыскания (приложение № 5);
5. Специальный Регистр учета актов, подтверждающих действия принудительного
взыскания таможенного обязательства (приложение № 6).
Ordinul Serviciului Vamal nr. 04-O din 02.01.2014
cu privire la modificarea şi completarea anexelor
nr. 11 şi nr. 12 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346O din 24.12.2009 “Referitor la aprobarea Normelor
tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Prin prezentul ordin, în legătură cu modificările
operate în Codul fiscal şi Legea cu privire la tariful va-
mal, care se pun în aplicare de la 01.01.2014 , a fost
modificată Anexa nr. 11 Codurile facilităţilor fiscale şi
vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale “42” .
(Monitorul Oficial nr. 27-34/123 din 07.02.2014)
Приказ Таможенной службы № 04-О
от
02.01.2014 о внесении изменений и дополнений
в приложения № 11 и 12 к Приказу Таможенной
службы № 346-о от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации»
Настоящим приказом,учитывая внесенные изменения в Налоговый кодекс и Закон о таможенном тарифе, которые вступают в силу с 1 января
2014 года, было изменено Приложение № 11 Кодификация налоговых и таможенных льгот, предоставляемыхсогласно действующему законодательству, для таможенной процедуры «42».
Ordinul Ministrului Economiei nr. 17 din
04.02.2014 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr.66 din
04.05.2010
Prin prezentul ordin, în temeiul prevederilor art.104
litera g) din Codul fiscal, a fost aprobată conform anexei, completările ce se operează în Anexă la Ordinul
nr.66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei
agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia
pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă,
impozitate cu TVA la cota zero.
Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr.17 din 04.02.2014
LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate
de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor
sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero
Nr.
d/o
423
424.
Denumirea întreprinderii Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea
industriei uşoare prestaserviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solitoare de servicii pe terito- citanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de
riul Republicii Moldova
perfecţionare activă
F.P. “OLIMP” S.R.L.
Nr.1 din 12 decembrie 2013
cod fiscal 1004601004824
Î.I. “OLGA CEBAN” cod fiscal
Nr.OC02 din 2 ianuarie 2014
1003600003052
Buletin informativ al actelor legislative
Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
18.2
18.2
pagina | 47
Nr.
d/o
425.
426.
427.
Denumirea întreprinderii
industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova
“PORTAVITA” S.R.L. cod fiscal 1002600030242
“GEOTEXTIL” S.R.L. cod fiscal
1012602005179
S.C. “CODRU-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1006600049303
Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea
serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova soliTipul serviciilor în concitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de formitate cu contractul
perfecţionare activă
Nr.1 din 23 ianuarie 2014
18.2
Nr.60 din 3 decembrie 2013 Nr.032/19 din 16 decem- 18.2
brie 2013
18.2
Nr.032-21 din 16 ianuarie 2014
18.2
(Monitorul Oficial nr. 35-41/153 din 14.02.2014)
Приказ Министра Экономики № 17 от
04.02.2014 об утверждении дополнений, которые вносятся в приложение к Приказу № 66 от
04.05.2010 г.
Настоящим приказом, на основании положения
лит. g) ст.104 Налогового кодекса была утверждена
согласно приложению дополнения, которые вно-
сятся в приложение к Приказу № 66 от 04.05.2010
об утверждении Перечня экономических агентов
– предприятий легкой промышленности и видов
услуг, оказываемых ими на территории Республики
Молдова заявителям таможенного режима переработки на таможенной территории, облагаемых
НДС по нулевой ставке.
Приложение
к приказу Министерства экономики
№ 17 от 4 февраля 2014 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
экономических агентов – предприятий легкой промышленности и видов услуг,
оказываемых ими на территории Республики Молдова заявителям
таможенного режима переработки на таможенной территории,
облагаемых НДС по нулевой ставке
№
п/п
423.
424.
425.
426.
427.
Наименование предприятий
легкой промышленности,
оказывающих услуги на
территории Республики
Молдова
П.Ф. “OLIMP” О.О.О. фискальный
код 1004601004824
И.П. “OLGA CEBAN” фискальный
код 1003600003052
“PORTAVITA” О.О.О. фискальный
код 1002600030242
“GEOTEXTIL” О.О.О. фискальный
код 1012602005179
К.О. “CODRU-TEXTIL” О.О.О.
фискальный код 1006600049303
48 | pagina
Реквизиты договоров, заключенных на
оказание услуг на территории Республики
Молдова, заявителям таможенного режима
переработки на таможенной территории
Виды услуг в
соответствии с
договорами
№ 1 от 12 декабря 2013
18.2
№ OC02 от 02 января 2014
18.2
№ 1 от 23 января 2014
18.2
№ 60 от 03 декабря 2013 № 032/19 от 16
декабря 2013
18.2 18.2
№ 032-21 от 16 января 2014
18.2
Buletin informativ al actelor legislative