Программа;pdf

Agenda /
Программа
CONFERINŢEI /
Конференции
cu genericul
“Actualități în ftiziopneumologie”/
“Актуальные проблемы вo Фтизиопневмологии“
10 septembrie 2014 (Pavilionul 2)
10 сентября 2014 (Павильон 2)
09.00-09.30 Înregistrarea / Регистрация
09.30-09.40 Deschiderea oficială / Официальное открытие
09:40-12:00
Moderatori: L. Domente, C. Iavorschi, D. Sain
Metoda MODS în diagnosticul rapid al tuberculozei MDR
MODS метод для ускоренного выявления МЛУ-ТБ.
Romancenco E., Crudu V., Noroc E., Țurcan N.
Cauzele dezvoltării tuberculozei cu rezistenta extinsă (XDR)
Причины развития туберкулеза с обширной лекарственной устойчивости (XDR)
Ustian A., Cerneneco N.
Rezistența la praparatele antituberculoase de linia II: probleme și soluții
Устойчивость к противотуберкулезным препаратам второй линии: проблемы и
решения
Sain D.
Aspecte clinico-microbiologice ale abandonului tratamentului antituberculos
Клиникo-микробиологические аспекты отказа от лечения туберкулеза
Ciobanu S., Haidarlî I., Sain D.
Rezistenţa preimună la pacienţii cu coinvazia tuberculoză pulmonară şi toxocaroză.
Доиммунная резистентность у больных с сочетанием туберкулеза легких и
токсокароз
Ghinda S., Guila A., Chiroşca V., Privalova E.
Factorii imunologici predictivi pentru eșecul tratamentului tuberculozei pulmonare
Предиктивные иммунологические факторы развития неэффективности лечения
туберкулеза легких
Lesnic E., Privalov E., Chiroșca V., Ghinda S.
Dereglările metabolismului proteic în tuberculoza pulmonară şi corecţia lor зкшт
administrarea preparatului Aminol
Нарушения белкового обмена при туберкулезе легких и их коррекция препаратом
Аминол
Djugostran V., Antipa V., GAraeva S., Redcozubova G., Postolatii G. Calenda O., Gutsu M.
Controlul infecției în tuberculoză
Контроль инфекции при туберкулезе
Buga A.
Noi abordări în aderența la tratamentul tuberculozei
Новые подходы в приверженности к лечению туберкулеза
Ciobanu A.
Implicarea societății civile în controlul tuberculozei
Вовлечение гражданского общества в борьбе с туберкулезом
Severin L., Doltu S.
Tuberculoza în rândurile grupurilor vulnerabile (exdeținuți și persoаne fără loc stabil
de trai)
Туберкулез среди уязвимых групп (бывшие заключенные и граждане без постоянного
места жительства)
Cugut S.
Pauză / Перерыв 12:00-13:00
13:00-15:00
Moderatori: Matcovschi S., Țîbîrnă I., Bodrug N.
Situația epidemiologică a maladiilor aparatului respirator în Republica Moldova.
Эпидемиологическая ситуация респираторных заболеваний в Республике Молдова
Iavorschi C.
Dificultăţi de diagnostic al pneumoniilor acute (cazuri clinice).
Трудности в диагностике острых пневмоний (клинические случаи).
Bodrug N., Barbă D., Luca E., Calancea V., Baraniuc L., Nicolau N., Coţaga I.
Fitoterapia în afectiunile aparatului respirator
Фитотерапия заболеваний респираторного аппарата
Timnea Olivia-Carmen, Pretula D.
Hiperinflația pulmonară la pacienții cu BPOC.
Легочная гиперинфляция у больных ХОБЛ
Scalețchi V.
Managementul contemporan al tulburărilor respiratorii în timpul somnului.
Современный менеджмент респираторных расстройств во время сна
Corlăteanu A., Sîrcu V.
Noi abordări în evaluarea problemelor cu privire la invaliditate
Новые подходы для оценки вопросов связанных с инвалидностью
Pisarenco S., Condraţçhi D.
Aspecte clinice și de laborator ale afecțiunilor respiratorii asociate cu toxocaroză la copii
Клинические и лабораторные аспекты респираторных заболеваний ассоциированные с
токсокарозом у детей
Rotaru-Lungu C., Procopisin L.
14:45-15:00 Închiderea conferinței / Закрытие конференции