Обговорено на засіданні Студентської ради Університету

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Конференцією студентів
ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет
імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України»
Протокол №
,
від « у^2»
2014 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обрання виборних представників з числа студентів
для участі у виборах ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок обрання виборних представників з числа
студентів для участі у виборах ректора ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (далі Положення) розроблене на виконання вимог статті 40 та частини другої
статті 42 Закону України «Про вищу освіту» та передбачає порядок обрання
виборних представників для участі у виборах ректора ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (далі
- Університет) з числа студентів Університету.
2.
ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБРАНИМИ ЯК ВИБОРНІ
ПРЕДСТАВНИКИ З ЧИСЛА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ УЧАСТІ
У ВИБОРАХ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ
2.1. Брати участь у виборах ректора Університету мають право виборні
представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих
таємних виборів.
2.2. Усі студенти, які навчаються в Університеті мають рівні права та
можуть бути обраними як виборні представники з числа студентів Університету
для участі у виборах ректора Університету.
2.3. Студенти Університету навчаються на таких факультетах та
навчально - наукових інститутах (ННІ):
- медичний факультет;
- стоматологічний факультет;
- фармацевтичний факультет;
- факультет іноземних студентів;
- НШ медсестринства;
2.4. Кандидатури у виборні представники з числа студентів Університету
можуть бути запропоновані студентами на зборах студентів курсу медичного
факультету та
факультету
іноземних студентів,
зборах студентів
фармацевтичного і стоматологічного факультетів, зборах студентів ННІ
медсестринства Університету. Кожна із запропонованих кандидатур
обговорюється та шляхом відкритого голосування вноситься у бюлетень для
таємного голосування.
3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ВИБОРНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ З ЧИСЛА
СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ УЧАСТІ У ВИБОРАХ РЕКТОРА
УНІВЕРСИТЕТУ
3.1.
Кількість студентів - виборних представників, які обираються дл
участі у виборах ректора Університету, встановлюється відповідно до
Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, Положення про
студентське самоврядування Університету та становить не менше 15 відсотків
осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Університету.
3.2. Обрання виборних представників для участі у виборах ректора
Університету з числа студентів, які навчаються в Університеті, проводиться
студентами окремо на зборах студентів кожного курсу медичного факультету та
факультету іноземних студентів, зборах студентів фармацевтичного і
стоматологічного факультетів, зборах студентів ННІ медсестринства
Університету шляхом прямих таємних виборів.
3.3. Кількість студентів - виборних представників, які обираються для
участі у виборах ректора Університету, розподіляється по кожному факультету
та курсу у пропорційному співвідношенні кількості студентів, які навчаються на
даному факультеті та курсі до загальної кількості студентів Університету.
3.4. Для участі у виборах ректора Університету згідно оголошення
Міністерства охорони здоров’я України від 16.10.2014 року про конкурс на
заміщення посади ректора Університету, враховуючи те, що число штатних
науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників Університету
становить 559 працівників, встановлюється наступна квота
виборних
представників з числа студентів - один із 38 студентів, зокрема 119 студентів:
№ п/п
_______
1
.
2.
3.
4.
1------------- .
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
І5.
...
Проведення зборів на курсі, факультеті,
ННІ
1 курс медичного факультету
2 курс медичного факультету
3 курс медичного факультету
4 курс медичного факультету
5 курс медичного факультету
6 курс медичного факультету
Стоматологічний факультет
Фармацевтичний факультет
ННІ медсестринства
1 курс факультету іноземних студентів
2 курс факультету іноземних студентів
3 курс факультету іноземних студентів
4 курс факультету іноземних студентів
5 курс факультету іноземних студентів
6 курс факультету іноземних студентів
Всього:
Кількість Кількість студентів студентів виборних представників
431
11
378
10
382
10
8
295
312
8
264
7
519
14
660
17
18
1
256
7
174
5
5
181
250
7
214
6
119
3
4453
119
3.5. Члени Студентської ради Університету скликають збори студентів
окремо кожного курсу медичного факультету та факультету іноземних
студентів, збори студентів фармацевтичного і стоматологічного факультетів,
збори студентів ННІ медсестринства для обрання виборних представників з їх
числа для участі у виборах ректора Університету до терміну, визначеного
наказом виконуючого обов’язки ректора Університету від 28.10.2014 р. № 958
«Про організацію виборів ректора ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».
3.6. Оголошення із зазначенням дати, аудиторії та часу проведення зборів
студентів кожного курсу медичного факультету та факультету іноземних
студентів, зборів студентів фармацевтичного і стоматологічного факультетів,
зборів студентів НШ медсестринства Університету розміщується на дошці
оголошень та на веб-сайті Університету в розділі «Інтранет».
3.7. Під час проведення зборів може проводитися відеофіксація.
3.8. На зборах студентів для проведення голосування обираються робочі
органи: голова зборів та лічильна комісія.
3.9. Лічильна комісія після затвердження учасниками зборів студентів
кандидатур у виборні представники з числа студентів для участі у виборах
ректора Університету виготовляє та друкує бюлетені для таємного голосування у
присутності учасників зборів.
3.10. Лічильна комісія роз’яснює учасникам зборів студентів порядок
голосування та заповнення бюлетенів.
3.11. Лічильна комісія повідомляє учасників зборів студентів про
необхідність отримання бюлетенів для таємного голосування та оголошує
перерву для проведення голосування.
3.12. Голосування проводиться у спеціально відведених кабінах. Скриньки
для голосування виготовляються з прозорого матеріалу та опечатуються
печаткою канцелярії Університету.
3.13. Після завершення голосування члени лічильної комісії підраховують
кількість поданих голосів за того чи іншого представника, складають та
підписують протокол лічильної комісії, запаковують бюлетені для таємного
голосування у конверт, підписують та опечатують його; після чого оголошують
результати голосування із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові обраних
виборних представників з числа студентів Університету для участі у виборах
ректора Університету.
3.14. Члени лічильної комісії зборів студентів кожного курсу медичного
факультету
та
факультету
іноземних
студентів,
зборів
студентів
фармацевтичного і стоматологічного факультетів, зборів студентів ННІ
медсестринства Університету передають підписані протоколи лічильної комісії
та бюлетені для таємного голосування (запаковані та опечатані у конверті)
голові Студентської ради Університету в день проведення голосування.
3.15. Голова Студентської ради Університету складає та передає список
виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора
Університету, бюлетені для таємного голосування (запаковані та опечатані у
конверті) та протоколи лічильних комісій зборів студентів кожного курсу
медичного факультету та факультету іноземних студентів, зборів студентів
фармацевтичного і стоматологічного факультетів, зборів студентів ННІ
медсестринства Університету голові Організаційного комітету з проведення
виборів ректора Університету в день проведення голосування.
3.16.
Голова Студентської ради Університету складає загальний список
виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора
Університету на основі протоколів лічильних комісій зборів студентів кожного
курсу медичного факультету та факультету іноземних студентів, зборів
студентів фармацевтичного і стоматологічного факультетів, зборів студентів
ННІ медсестринства Університету та передає його голові Організаційного
комітету з проведення виборів ректора Університету.
4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Дане Положення затверджується Конференцією студентів
Університету, яка має право вносити до нього зміни та доповнення, що не
суперечать законодавству.
4.2. Документація, пов’язана з обранням виборних представників з числа
студентів Університету для участі у виборах ректора Університету зберігається в
Університеті протягом 5 років.
Обговорено на засіданні
Студентської ради Університету
Протокол № 22 від 03.11.2014 року
Голова Студентської ради
О. Фаріон
Секретар Студентської ради
В. Пруський
Погоджено:
Начальник юридичного відділу
Люшненко