5 класс
Жылдық сағат саны: 34
Апталық сағат саны: 1
Бағдарлама: Мемлекеттік білім стандарты “Информатика 8 сынып” Алматы. Ы.Алтынсарин атындағы
Ұлттық Білім Академиясы.
Сыныбы: 5
Оқулық:
№
р/р
Информатика 5 класс Е.А.Вьюшкова, Н.В.Параскун, Б.Қ. Әбенов
Сабақтың
тақырыбы
С/с
Күні
Сабақтың мақсаты
Оқып-үйренудің
нәтижесі
Оқытуда
қолданылатын
әдіс-тәсілдер
Кіріспе (1 сағат)
ЕТ кабинетіндегі Топтық,
ережелерді жатқа жұптық әдіс.
біледі және көз
Рефлексия
жаттығуларын
«бағдаршам»
жасауды.
Бағалау
түрлері
Барлық
оқушыл
арды
сабаққа
тарту
жұмысы
Қосымша
пайд.
әдебиеттер
Үй жұм.
Модульдер
Өзін-өзі
бағалау.
Форматив
тік
бағалау.
Топтық,
жұптық
әдіс.
Информатика
5 класс
Е.А.Вьюшкова,
Н.В.Параскун,
Б.Қ. Әбенов
1
Сыни тұрғыдан
ойлау диалогтық
оқыту,
1
Техника
қауіпсіздігі және
жұмыс
орнын
ұйымдастыру
1
0106.09
Компьютермен
жұмыс істеу
барысында техника
қауіпсіздігі
ережелерін сақтауды
үйренеді
2
Ақпарат, оның
мазмұны,
түрлері мен
қасиеттері
1
8.09
13.09
Оқушылар ақпарат,
информатика ұғым,
түрі және
қасиеттерімен
танысады.
Информатика
ұғымдарына
ақпаратқа
ақпарат алу
көзіне қабылдау
және беру
ортасына
анықтама береді.
Әңгіме-дебат,
Топтық
әңгіме
Критерий
бойынша
бағалау.
Рефлекси
я
Топтық,
әдіс.
Тірексхема
сызбалары
арқылы
ой пікірлерін
тыңдау
Интернет
ресурстарын
қолданады
2
Сыни тұрғыдан
ойлау, диалогтық
оқыту, АКТ,
диалогтық
оқыту, топтық
жұмыс
3
Ақпаратты
өңдеу тәсілдері
Тірі ағзалардың
ақпаратты
қабылдауына,
ақпарат беруімен
қолдануына
мысалдар келтіреді,
қоршаған ортаға
қажетті нақты
міндеттерді
шешу үшін
ақпарат және
ақпараттықкоммуникациялы
қ
Көрнекі
әдістер:
иллюстрация
және
демонстрация
Критерий
бойынша
бағалау.
Форматив
тік
бағалау.
Топтық
жұмыс.
ДК
Оқулық.
Интернет
ресурстарын
қолданады
3
Сыни тұрғыдан
ойлау, диалогтық
оқыту,АКТ,
Оқытудағы
басқару және
көшбасшылық
І тарау. Информатика және ақпарат 3 сағат
4
Ақпарат
ақпарат
бірлігі
саны,
өлшем
1
1520.09
ақпараттық көз қарас
қалыптастырады.
технологияларды
пайдалана
отырып,
бастапқы
теориялық білім
мазмұның
қалыптастыра-ды
Ақпарат саны
түсінігін ұғады,
ақпараттың өлшем
бірліктерімен
танысады. Ақпарат
санын анықтаудың
тәжірибелік
дағдылары
қалыптастырады.
Мәтіндік ақпарат
санын
анықтауды,
ақпаратты бір
өлшем бірлігінен
басқа өлшем
бірлігіне
ауыстыруды
біледі.
5
Компьютерәмбебаб
есептеуіш
машина
1
0611.10
1318.10
Компьютер
бөліктерімен
танысады.
Компьютердың
құрлымы,
қызметі туралы
алғашқы түсінік
қалыптасады.
6
Компьютер
құрлымы
1
2025.10
Компьютер
құрлымдары
туралы алғашқы
түсінік
қалыптастыру
үшін жағдай
жасау, оның
құрамдас
бөліктерін
«Кім
жылдам»
«Конверттегі
сұрақ».
Топтық
жұмыс.
Сөздік
әдістер:
түсіндіру,
әңгіме,
әңгімелесу,
кітаппен
жұмыс
ІІ тарау. Компьютер (3 сағат)
Адам өмірінде
Топтық әдіс.
компьютерді
Миға шабуыл,
қолдануға мысал “Кері байланыс
келтіріп, сыртқы
парағы”
түрі бойынша
Рефлексия “Бас
құрлысын
бармақ”
анықтауды, оның
қызметін,
оқылған
құрылғыларына
сипаттама беруді
, пернетақтаны
қолдана алады.
Компьютердің
сыртқы
құрылғыларыны
ң түрін олардың
қызметіне
сипаттама
беруді,
пернетақтаны
мәліметтер негізу
үшін
пайдаланады.
Топтық әдіс.
”Конверттегі
сұрақтар»,
практикалық
жұмыс,
“Қораптағы
сұрақтар”,
Рефлекси
я
Форматив
тік,сума
тивті
бағалау
Өзін-өзі
бағалау.
Топтық
жұмыс.
Жұптық
жұмыс.
Информатика
5 класс
Е.А.Вьюшкова,
Н.В.Параскун,
Б.Қ. Әбенов
4
Өзін-өзі
бағалау.
Форматив
тік, сума
тивті
бағалау
Топтық
әдіс.
Жеке
жұмыс
Информатика
5 класс
Е.А.Вьюшкова,
Н.В.Параскун,
Б.Қ. Әбенов
5
Өзін-өзі
бағалау.
бірін бірі
бағалау
Топтық
әдіс.
Деңгейл
ік
тапсырм
алар
практик
алық
жұмыс,
6
Сыни тұрғыдан
ойлау, диалогтық
оқыту,АКТ,
топтық жұмыс
Оқытудағы
басқару және
көшбасшылық
Сыни тұрғыдан
ойлау, диалогтық
оқыту, АКТ,
Оқушылардың
жас
ерекшеліктеріне
сәйкес оқыту
7
Компьютердің
қосымша
құрылғылары
8
Программалық
жабдықтаманы
ң сыныптамасы
мен жалпы
сипаттамасы
9
Операциялық
жүйенің негізгі
нысандар мен
оны басқару
анықтауды
үйренеді.
Құрылғыны
Топтық
Өзін-өзі
Топтық
Компьютерге
сыртық
пішініне
жұмыс.
бағалау.
әдіс.
қосылатын шеткі
қарап
анықтауды
Сұрақ-жауап.
Форматив
Жеке
құрылғылардың
оның қызметін,
тік,сума
жұмыс
қызметімен
ақпарат
тивті
танысады.
сыйымдылығын
бағалау
Оқушыларға
өмірде
пайдаланады.
алғашқы және
қазіргі ақпарат
тасығыштар
жайында түсінік
алады, ақпарат
тасығыштарды
әртүрлілігін
ұғады.
ІІІ тарау. Программалық жабдықтама. Операциялық жүйелер 6 сағат
Программалық
Топтық әдіс.
Рефлекси Деңгейл
Программамен
жабдықтаманың
Insert әдісі
я
ік
қамтамасыз ету
нақты
“Кері
Форматив
тапсырм
туралы түсінік
операциялық
байланыс
тік,сума
алар
қалыптастырады., жүйенің бір
парағы”
тивті
практик
программалық
түріне
бағалау
алық
жабдықтаманың жатқызады,
Өзін-өзі
жұмыс,
операциялық
бағалау.
түрлерімен
жүйелерге
қызметін
көреді.Операциял драйверлерге,
утилит
ық жүйенің
программаларға ,
қызметі оның
қосымшаларға
құрлымы,
мысалдыр
жүйелеу тәсілі
келтіреді.
туралы
қалыптастырады.
Оқушыларда
Windows ОЖ – ның
пайдаланушы
интерфейсі туралы
қалыптастырады,
Windows терезесі
құрылымдық
элементтерімен,
қызметімен
танысады, терезелер
Windows
оперециялық
жүйе іске
қосуды,
тапсырмалар
тақтасының
таңбаралын
пайдалануды,
терезелерді
басқаруды,
Жеке жұмыс
Өзін-өзі
бағалау.
Форматив
тік,сума
тивті
бағалау
Топтық
әдіс.
практик
алық
жұмыс,
Информатика
5 класс
Е.А.Вьюшкова,
Н.В.Параскун,
Б.Қ. Әбенов
7
Информатика
5 класс
Е.А.Вьюшкова,
Н.В.Параскун,
Б.Қ. Әбенов
8
Оқулық.
Интернет
ресурстары
Электронды
оқулық. Жұмыс
дәптері. ДК
9
Сыни тұрғыдан
ойлау, диалогтық
оқыту, АКТ,
диалогтық
оқыту, топтық
жұмыс
Оқытудағы
басқару және
көшбасшылық
түрлерін баптауды
үйренеді.
10
Терезе
11
Файлдар,
бумалар және
жарлықтар
12
Нысандармен
жұмыс істеу
Windows
операциялық
жүйесінің негізгі
нысаны тереземен
құрылымдық
элементтермен
таныстыру,
қызметімен, жұмыс
аймаған басқару
элементтерімен
танысады.
Windows негізгі
нысандарының
анықтамалары мен
сипаттамалар туралы
оқушылар түсінік
алады, бума мен
жарлық құруды
үйренеді.
Windows
нысандары мен
жұмыс істеу,
оларды бір орнынан
екінші орынға
жылжыту
дағдыларын
бумалар
терезелерін
баптай біледі.
Windows
операциялық
жүйесінің
құралымын,
диалогтық
(сұқпат)
терезесінің
элементтері мен
тағайындалуын,
терезені басқару
(жабу, орын
алмастырып,
өлшемдерін
өзгертіп,
ашылған терезе
арасында қосу
)пернетақта
батырмасының
көмегімен,
қалып-күй
жолындағы
ақпараты оқып,
терезені күйге
келтіреді.
Windows
нысандарына,
олардың
типтеріне
анықтама береді,
нысандарға атау
беруді бума мен
жарлық жасайды.
Қойылған
талаптарға
байланысты
ыңғайлы оңай
көшіруді,
жылжытуды,
файл, бума,
Көрнекі
әдістер:
иллюстрация
және
демонстрация
.
Жаттығу
әдістері: «Кім
жылдам»
Өзін-өзі
бағалау.
Форматив
тік,сума
тивті
бағалау
Топтық
әдіс.
практик
алық
жұмыс,
Диалог.
Топпен
жұмыс.
Форматив
тік,сума
тивті
бағалау
Топтық
әдіс
Жеке
жұмыс.
Оқулық.
Интернет
ресурстары
Электронды
оқулық. Жұмыс
дәптері. ДК
10
11
Электрон-ды
оқулық. Жұмыс
дәптері
Интернет
ресурстары
Сөздік әдістер:
түсіндіру,
әңгіме,
әңгімелесу,
кітаппен
жұмыс
Жиынтық
бағалау
Бақылау.
Деңгейл
ік
тапсырм
алар
практик
алық
жұмыс
Сыни тұрғыдан
ойлау, диалогтық
оқыту, АКТ,
диалогтық
оқыту, топтық
жұмыс
Оқытудағы
басқару және
көшбасшылық
АКТ.
Оқушылардың
жас
ерекшеліктеріне
сәйкес оқыту.
СТО
Диалог.
12
13
Ақпаратты
іздеу, жазу
және оқу
14
Сурет салу,
сақтау және
ашу
15
Графикалық
редактордың
сурет салу
құралдары
жылжыту
қалыптастырады.
Іздестіру, көшіру,
тасымалдау, жою
файлдар, бумалар,
жарлықтар
атауларын өзгерту
жұмыстарын
сауатты орындауды
дағдыларын
қалыптастырады.
жарлықтар
атауын өзгерту,
көшіруді,
қалпына
келтіреді.
Windows
қосымшасында
ақпаратты сақтау,
оқу, нысандарды
іздеу ережелерімен
танысады.
Нысандарды
іздестіруді
жүзеге асырады,
Windows
стандарттық
программасында
ақпаратты
сақтауды;
«сохранить»
және « сохранить
как» командасын
пайдаланып,
ыңғайлы
тәсілдерді
пайдаланады.
Форматив
ті
Жұптық
жұмыс
13
ІV тарау. Paint графикалық редактор 5 сағат
Миға
Бақылау.
Paint графикалық Сурет өлшемін
орнатуды,
шабуыл,
Қорытынредакторын
сақтауды,
түстер
“Кері
ды.
бағыттауды,
палитрасын іске
байланыс
Оқыту
қосуды, сурет
қосуды,
парағы”
үшін
салу және
қылқалам,
бағалау
сақтауды
қарындаш,
сызғыш, доғал,
үйренеді.
Деңгейл
ік
тапсырм
а-лар.
Практикалық
жұмыс
14
Топтық
әдіс.
практик
алық
жұмыс,
15
масштаб
құралдарын
қолданады.
Өшіргіш
құралдарын екі
режимде
пайдаланады,
фигураның
тіктөртбұрыш,
доғал, қисық,
бүріккіш
Сөздік әдістер
Көрнекі әдістер
Топтық
жұмыс.
Сұрақ-жауап.
Оқулықпен
жұмыс
Интерпре
тация.
Қорытын
ды
ДК
Оқулық.
Жұмыс дәптері
Сыни тұрғыдан
ойлау, диалогтық
оқыту. АКТ
АКТ
СТО
16
Сурет
бөліктерімен
жұмыс істеу
Paint графикалық
редакторын
бағыттауды, қосуды,
сурет салу және
сақтауды үйренеді.
17
Масштаб.
Суреттің
трансформация
сы
Сурет
трансформациясын
орындауды үйренеді.
18
Суретті баспаға
дайындау.
Суретті басу
Суретті принтерге
басып шығаруды
үйренеді.
фигураларды
дұрыс салуды ,
жұмыс столын
фоны ретінде
суреті пайдалана
алады.
Суретті, сурет
бөліктерін
ерекшелеуді
суретті көшіруді,
жылжытуды,
өлшемін
өзгертуді, жазу
құралдарын
пайдалануды,
салынған суретті
ашуды, МS
Office
топтамасымен
жұмыс істейді
Суреттің
масштабын әр
түрлі
тәсілдермен
өзгертуді,
көлбеуді, суретті
бұруды және
сурет бөліктерін
өзгертуді біледі.
Беттің
параметрлерін
баптауды,
орындауды,
баспаға бермес
бұрын алдына
ала қарап
шығады.
Сөздік
әдістер
Көрнекі
әдістер
Форматив
ті
Жұптық
жұмыс
16
Сыни тұрғыдан
ойлау, диалогтық
оқыту. АКТ
Топтық
жұмыс,жеке
жұмыс
Жиынтық
Деңгейл
ік
тапсырм
а-лар.
Практикалық
жұмыс
17
Оқушылардың
жас
ерекшеліктеріне
сәйкес оқыту.
Көрнекі
әдістер:
иллюстрация
және
демонстрация
.
Блум
таксикомания
сы
Кері
байланыс
Бағдаршам
Практикалық
жұмыс
ЭО, Қосымша
мәліметтер.
Сайт беттерінің
көмегімен
(google.kz)
арнайы
дайындалған
презентациялар
18
АКТ
СТО
Оқушылардың
жас
ерекшеліктеріне
сәйкес оқыту.
Практикалық
жұмыс
ЭО, Қосымша
мәліметтер.
Сайт беттерінің
көмегімен
(google.kz)
арнайы
дайындалған
презентациялар
19
АКТ
СТО
Оқушылардың
жас
ерекшеліктеріне
сәйкес оқыту.
V тарау. Мәтіндік редактор 8 сағат
19
WordPad
мәтіндік
редакторының
интерфейсі
WordPad мәтіндік
редакторы мен
танысады.
Компьютерде
мәтіндерді
өңдеудің
артықшылықтар
ы мен
кемшіліктерін,
мәтіндік құжатты
әр формада
Көрнекі
әдістер:
иллюстрация
және
демонстрация
.
Блум
таксикомания
Кері
байланыс
Бағдаршам
20
Мәтінді теру
және түзету
ережелері
Мәтін теруді ережеге
сәйкес үйренеді,
мәтін бөліктерін
көшіруді
ауыстыруды
үйренеді.
21
Мәтін
бөліктерінің
ерекшелеу
Берілген өлшемдер
бойынша мәтінді
пішімдеуді үйренеді
сақтайды.
сы
Ережеге сәйкес
мәтін тереді,
пернетақта мен
тышқанды
пайдаланып
мәтінді
жылжытуды,
алмасу буферін
пайдаланып
экранда мәтінді
көшіруді,
жоюды, енгізудің
тәртібін
өзгертеді.
Мәтін енгізу
алдында
ерекшелеген
бөлігі үшін,
бүкіл мәтін үшін
әріпті, өлшемін
таңдауды; абзац ,
бірінші жолдың
шегерімін
түзетуді
орнатуды,
сызғышты,
табуляцияны
қолдануды
мәтінді тізім
түрінде
рәсімдейді.
Блум
таксикомания
сы. Диалог
ОҮБ
смайликт
ер
Жұптық
жұмыс.
Диалог.
Бағалай
ды
АКТ, интернет,
20
СТО
АКТ
Комулятивті,
АКТ-ні
пайдалану
Форматив
ті
Топтық
жұмыс
Оқулық.
Жұмыс дәптер
21
АКТ
Оқытудағы
көшбасшылық
СТО
22
Мәтінді
пішімдеу.
Әріптер
23
Мәтінді
пішімдеу.
Абзац
24
Практикалық
жұмыс
Мәтінмен
жұмыс істеу
Берілген өлшемдер
бойынша мәтінді
пішімдеуді үйренеді
Мәтін пішімдеу
қолданады.
25
Мәтіндік және
графикалық
ақпараттарды
өңдеу.
Файлдан сурет қою
мен «Paint + сурет»
айырмашылығын
анықтайды.
26
Практикалық
жұмыс. Аралас
құжаттарды
құру.
Құжатқа сурет қою
тәсілдерін үйренеді
Мәтін енгізу
алдында
ерекшелеген
бөлігі үшін,
бүкіл мәтін үшін
әріпті, өлшемін
таңдауды; абзац ,
бірінші жолдың
шегерімін
түзетуді
орнатуды,
сызғышты,
табуляцияны
қолдануды
мәтінді тізім
түрінде
рәсімдейді.
Мәтіндерді
реттеуді
сызғышты
пайдалануды,
мәтінді тізім
түрінде
рәсімдеуді
табуляцияны
пайдаланады.
Мәтінге суретті
әртүрлі жолмен
қояды.
Топтық
жұмыс,жеке
жұмыс
Жиынтық
Деңгейл
ік
тапсырм
а-лар.
Практикалық
жұмыс
Оқулық.
Жұмыс дәптер
Подкаст
22
АКТ
Оқушылардың
жас
ерекшеліктеріне
сәйкес оқыту.
ОүБ
Топтық
әдіс.
Жеке
жұмыс
Оқулық,
әдістемелік
журнал, АКТ,
интернет,
падкаст
23
АКТ
СТО
24
Оқушылардың
жас
ерекшеліктеріне
сәйкес оқыту.
СТО
АКТ
Оқытудағы
көшбасшылық
Топтық
әдіс.
Жеке
жұмыс
Блум
таксикомания
сы. жеке,
жұптық
жұмыс
ОҮБ
смайликт
ер
Электрон-ды
оқулық. Жұмыс
дәптері
Интернет
ресурстары
Деңгейл
ік
тапсырм
а-лар.
Практикалық
жұмыс
25
Аралас
құжаттарға сурет
қою тәсілдерін
біледі.
26
VІ тарау.Стандарттық программалар 4 сағат
27
Калькулятор
және Блокнот
Стандартты
программалармен
Блокнотты іске
қосады,
калькуляторда
Пікірлесіп
түсіндіру,
Кері
байланыс
Бағдар-
Практикалық
жұмыс
ДК
Оқулық.
27
Диалог, АКТ,
өзін-өзі реттеу.
танысады.
28
Калькуляторды
ң жады
29
Дыбыстық
ақпаратты
өңдеу. Дыбыс
жазу
30
Практикум.
Дыбыс жазу
31
Жобалық ісәрекет;
Компьютерге дыбыс
жазуды, оны
пайдалануды
үйренеді.
қарапайым
есептеулерді
шығарады.
Микрофон,
құлаққапты
қосуды, дыбыс
жазу
программасында
дыбыс жазуды,
дыбыс реттегішті
пайдалануды,
Windows-та
дыбыс
қондырғысын
реттеуді,
мәтіндік
құжаттарға
дыбыс орнатады.
әңгімелеу
шам
Пікірлесіп
түсіндіру,
әңгімелеу
ОҮБ
смайликт
ер
Блум
таксикомания
сы. Диалог
ОҮБ
смайликт
ер
Комулятивті,
АКТ-ні
пайдалану
Форматив
ті
Жұптық
жұмыс.
Диалог.
Бағалай
ды
Жұптық
жұмыс.
Диалог.
Бағалай
ды
Топтық
жұмыс
Жұмыс дәптері
28
Сыни тұрғыдан
ойлау, диалогтық
оқыту. АКТ
АКТ, интернет,
29
СТО
АКТ
Оқулық.
Жұмыс дәптер
30
АКТ
Оқытудағы
көшбасшылық
СТО
Жеке
жұмыс
ДК, экран,
проектор,
слайдтар.
.31
АКТ, Диалогтық
оқыту, өзін-өзі
реттеу.
Жұптық
жұмыс.
Диалог.
Бағалай
ды
Жеке
жұмыс
АКТ, интернет,
қайталау
СТО
АКТ
ДК, экран,
проектор,
слайдтар.
Жобаны
қорғау.
АКТ, Диалогтық
оқыту, өзін-өзі
реттеу.
Жобалық іс-әрекет 4 сагат
32
Шығармашылы
қ жұмыс
33
Практикалық
жұмыс
34
Қорытынды
бақылау
жұмысы
Программамен
жұмыс жасау
барысында
үйренгендерін
қолдана біледі,
өз бетімен
жұмыс жасайды,
көпшілік
алдында сөйлеу
дағдыларын
дамытуға ықпал
етеді.
Программамен
жұмыс жасау
барысында
үйренгендерін
қолдана біледі,
өз бетімен
жұмыс жасайды,
көпшілік
алдында сөйлеу
дағдыларын
дамытуға ықпал
етеді.
Жеке жұмыс.
Қорытынды
Кері
байланыс
Бағдаршам
Блум
таксикомания
сы. Диалог
ОҮБ
смайликт
ер
Жеке жұмыс.
Қорытынды
Бақылау