Книжкова палата україни

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
STATE SCIENTIFIC INSTITUTION
"IVAN FEDOROV
BOOK CHAMBER OF UKRAINE"
Національна
бібліографія України
National
Bibliography of Ukraine
ЛІТОПИС
КНИГ
CHRONICLE
OF BOOKS
Державний бібліографічний
покажчик України
State Bibliographic
Index of Ukraine
№ 10
№ 10
Жовтень 2006
October, 2006
(10925—12279)
(10925—12279)
Виходить раз на місяць
Видається з 1924 року
Appears monthly
Published from 1924
Київ • 2006
Kyiv • 2006
Національна бібліографія України
Серія заснована 1996 р.
Укладачі Дименко Любов Володимирівна
Кочупалова Вікторія Олександрівна
Мангова Лідія Олегівна
Редагування М.І. Давиденко
Коректура О.П. Дубовик
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1991 від 12.05.96
Підп. до друку 28.11.2006 р. Формат 84х108/32. Папір oфcет.
Ум. друк. арк. 12,32. Обл.-вид. арк. 13,77.
Тираж 252 пр. Зам. № 143.
Засновник, редакція і видавець
Державна наукова установа
“Книжкова палата України імені Івана Федорова”
02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.
Тел. 552-30-11
З питань придбання звертатись за тел. 552-02-94.
Виготівник
ТОВ “Видавництво Аратта”
02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів
видавничої справи ДК № 1107 від 06.11.2002.
© Книжкова палата України, 2006
2
ЗМІСТ
0
Загальний відділ ....................................................................................... 5
00
Загальні питання науки та культури ....................................................... 5
01
Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги ............................. 37
02
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. .............................................. 38
06
Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.
Виставки. Музеї ...................................................................................... 38
070
Газети. Преса. Журналістика................................................................. 39
087.5
Пізнавальна література для дітей .......................................................... 39
1
Філософські науки. Психологія ............................................................ 40
2
Релігія. Теологія (Богослов’я) ............................................................... 44
3
Суспільні науки. ..................................................................................... 47
311
Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи ........... 47
316
Соціологія ............................................................................................... 47
32
Політика. Політологія ............................................................................ 49
33
Економіка. Економічні науки ................................................................ 51
34
Право. Юриспруденція .......................................................................... 66
35
Державне адміністративне управління. Військова справа .................. 77
36
Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб ................ 79
37
Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля ............................................... 79
39
Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.
Фольклор ................................................................................................. 91
5
Математика та природничі науки. Загальні питання фізикоматематичних, природничих та хімічних наук .................................... 94
51
Математика ............................................................................................. 95
52
Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.
Геодезія ................................................................................................... 98
53
Фізика ...................................................................................................... 98
54
Хімія. Кристалографія. Мінералогія ................................................... 101
55
Геологія. Науки про Землю ................................................................. 102
57
Біологічні науки ................................................................................... 103
58
Ботаніка ................................................................................................. 103
59
Зоологія ................................................................................................. 103
3
6
Прикладні науки. Медицина. Техніка ................................................ 104
61
Медичні науки. Охорона здоров’я ...................................................... 104
62
Інженерна справа. Техніка в цілому ................................................... 113
63
Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.
Рибне господарство .............................................................................. 126
64
Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту ............... 129
66
Хімічна технологія. Хімічна промисловість.
Споріднені галузі .................................................................................. 136
67/68
Різні галузі промисловості та ремесла ................................................ 138
69
Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.
Будівельно-монтажні роботи............................................................... 140
7
Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.
Театр. Ігри. Спорт ................................................................................ 140
8
Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Художня література.
Літературознавство .............................................................................. 145
81
Лінгвістика. Мовознавство. Мови ...................................................... 145
82
Художня література. Літературознавство .......................................... 152
9
Географія. Біографії. Історія................................................................ 181
902/904
Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки ............................. 181
908
Краєзнавство ......................................................................................... 181
91
Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.
Подорожі. Регіональна географія........................................................ 182
929
Біографічні та подібні дослідження .................................................... 182
93/94
Історія .................................................................................................... 185
Перелік мов (крім української), якими надруковані книги ........ 193
Іменний покажчик .......................................................................... 194
Предметний покажчик ................................................................... 205
Покажчик назв ................................................................................ 210
Географічний покажчик ................................................................ 211
Покажчик помилкових ISBN......................................................... 212
*Передмова — див. № 5 "Літопису книг"
4
0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
00 Загальні питання науки та культури
001 Наука та знання в цілому. Наукознавство.
Організація розумової праці
10925. Етапи славного шляху: Донецький науковий центр / [Редкол.: В.П. Шевченко (голова) та ін.]; НАН України, М-во освіти і науки України. — Донецьк:
Донец. наук. центр НАН і МОН України, 2005. — 287 с.: іл., портр.; 28 см. —
ІSBN 966-02-4015-5 (в опр.), 500 пр. — [2006-05039] п
УДК 001(477.62-25)(091)
ББК 72.4(4УКР-4ДОН)
Е 88
10926. Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демографія: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23—24 трав. 2006 р. / [Редкол.: О.І. Черевко (відп. ред.) та ін.]. — Х.: ХДУХТ, 2006. — 20 см. — ISBN 966-405-018-0.
Ч. 1. — 2006. — 589 с.: іл., табл. — У надзаг.: М-во освіти і науки України,
НАН України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі та ін. — Текст: укр., рос. —
Бібліогр. в кінці доп. — 500 пр. — [2006-05435] п оф
УДК 001:316.3](477)(06)
ББК 72(4УКР)я43+60.5(4УКР)я43
Н 34
10927. Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демографія: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23—24 трав. 2006 р. / [Редкол.: О.І. Черевко (відп. ред.) та ін.]. — Х.: ХДУХТ, 2006. — 20 см. — ISBN 966-405-018-0.
Ч. 2. — 2006. — 402 с.: іл., табл. — У надзаг.: М-во освіти і науки України,
НАН України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі та ін. — Текст: укр., рос. —
Бібліогр. в кінці доп. — 500 пр. — [2006-05436] п оф
УДК 001:316.3](477)(06)
ББК 72(4УКР)я43+60.5(4УКР)я43
Н 34
10928. Науково-дослідна робота: Курс лекцій для студ. техн. та мат. спец. /
А.В. Фоменко, Л.В. Жовтан, Н.О. Цодікова, О.В. Хмель; Луган. нац. пед. ун-т
ім. Тараса Шевченка. — Луганськ: Альма-матер, 2006. — 190 с.; 20 см. — Бібліогр. в
кінці лекцій. — 50 пр. — [2006-04475] п
УДК 001.891(042.3)
ББК 72я7
Н 34
10929. Технологія наукових досліджень (схеми та приклади): Навч. посіб. / [Уклад.
Дороніна М.С.]; Харк. нац. екон. ун-т. — [2-ге вид., виправл. і доповн.]. — Х.: ВД "ІНЖЕК",
2006. — 101 с.: іл., табл.; 20 см. — Парал. тит. арк.: англ. — На обкл. у надзаг.: Харк. нац. екон.
ун-т — 75 років. — ІSBN 966-392-037-8, 300 пр. — [2006-04030] д
УДК 001.891(075)
ББК 72.4я7
Т 38
Див. 11225, 11270, 11594, 11978
002 Друк у цілому. Документація. Науково-технічна інформація
Див. 11725
004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія.
Інтернет
10930. Аврамов К.В. Методы исследования нелинейных процессов в энергетическом оборудовании: Учеб.-метод. пособие по курсам "Теория колебаний",
5
"Мат. модели и методы расчета на ЭВМ", "Основы проектирования энергет. Оборудования" для студентов по направлению "Механика" / Аврамов К.В., Ищук Ю.А.,
Розова Л.В.; М-во образования и науки Украины. — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 63 с.:
ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 59—62 (56 назв.). — 50 экз. — [2006-05162] п
УДК 004.4:534.1](072.3)
ББК 32.973.23-018я7+22.32я7
А 21
10931. Азаров О.Д. Аналого-цифрові інтерфейси EOM: Навч. посіб. для студ. спец.
"Комп"ютер. системи та мережі" і "Захист інформації в комп"ютер. системах та мережах" /
Азаров О.Д., Марценюк В.П., Біліченко Н.О.; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 178 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 177—178 (24 назви). —
ІSBN 966-641-176-8, 100 пр. — [2006-05196] п
УДК 004.45(075.8)
ББК 32.973.202я73
А 35
10932. Актуальные проблемы физики и их информационное обеспечение:
Материалы [VІ] студенч. науч. конф. — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 99 с.: ил., портр.;
20 см. — В надзаг.: Харьк. обл. госадминистрация, Упр. образования и науки, Нац.
техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Текст: рус., укр., англ. — Библиогр. в конце
докл. — 100 экз. — [2006-04380] п
УДК 004.45:53](063)
ББК 32.973-018я43+22.3я43
А 43
10933. Білик Г.Б. Чисельні методи в інформатиці: Навч. посіб. [для студ. вищ.
навч. закл. заоч. від-ня спец. 7.080402] / Г.Б. Білик, О.В. Веремій, В.І. Кравченко;
Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.): ДДМА, 2006. —
111 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 111 (10 назв). — ІSBN 966-379-042-3, 100 пр. —
[2006-05407] п
УДК 004.422.613(075.8)
ББК 32.973.202-018.2я73
Б 61
10934. Блінцов В.С. Математичні основи криптології + CD: [Навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл.] / Блінцов В.С., Гальчевський Ю.Л.; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 229 с.: іл., табл.; 21 см. —
Бібліогр.: с. 224—225 (22 назви). — ІSBN 966-321-056-7 (в опр.), 100 пр. — [200604365] п оф
УДК 004.421.5+004.056.55](075.8)
ББК 32.973.26-018.2я73
Б 69
10935. Бочаров С.Ю. Мікропроцесорна техніка: Навч. посіб. [для студ. вищ.
навч. закл.] / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне: Нац. ун-т вод.
госп-ва та природокористування, 2006. — 162 с.: іл., табл., портр.; 20 см. —
Бібліогр.: 160 (17 назв). — ІSBN 966-327-042-Х, 155 пр. — [2006-04615] п
УДК 004.315(075.8)
ББК 32.973.26-04я73
Б 86
10936. Василевська Ю.В. Розв’язання задач в МАРLЕ: [Навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл.] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна,
2006. — 103 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 101 (8 назв). — ІSBN 966-623334-7, 300 пр. — [2006-05163] п
УДК 004.4(075.8)
ББК 32.973.23-018я7
В 19
6
10937. Верлань А.Ф. Объектно-ориентированное моделирование: Учеб. пособие [для студентов обучающихся по направлению "Компьютер. науки"] / А.Ф. Верлань, И. А. Чмырь; Одес. гос. экол. ун-т. — Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2005. — 244 с.:
ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 239 (10 назв.). — ІSBN 966-7799-70-0, 300 экз. — [200605030] п
УДК 004.94(075.8)
ББК 32.973.26-018я73
В 33
10938. Гетьман І.А. Основи програмування у середовищі Visual Basic: [Навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.А. Гетьман, А.Г. Фокін; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.): ДДМА, 2006. — 163 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 163 (8 назв). — ІSBN 966-379-024-5, 200 пр. — [2006-05409] п
УДК 004.43(075.8)
ББК 32.973.202-018.2я73
Г 44
10939. Глушаков С.В. Всё о карманных ПК / С.В. Глушаков, С.И. Пронский;
[Харьк. ин-т информ. технологий]. — Х.: Фолио, 2006. — 350, [1] с.: ил., табл.; 17 см. —
(Учебный курс). — ІSBN 966-03-3381-1 (в пер.), 6 000 экз. — [2006-04307] п оф
УДК 004.382.7:004.4(075.8)
ББК 32.973.26-018.2я7
Г 55
10940. Глушаков С.В. Microsoft Office XP / С.В. Глушаков, А. С. Сурядный. —
Х.: Фолио, 2006. — 750 с.: ил., табл.; 29 см. — (Настольная книга специалиста). —
ІSBN 966-03-2627-0 (в пер.), 3 000 экз. (1-й з-д 1 —1 000). — [2006-04957] п оф
УДК 004.382.7:004.4(075.8)
ББК 32.973.26-018.2я7
Г 55
10941. Изучаю компьютер — познаю Вселенную: Тез. докл. Всеукр. студенч.
науч.-техн. конф., 21—25 марта 2006 г., Севастополь / [Редкол.: Пашков Е.В.]. — Севастополь: СевНТУ, 2006. — 61 с.: ил.; 20 см. — В надзаг.: Севастоп. нац. техн. ун-т. — Библиогр. в конце докл. — 100 экз. — [ 2006-04459] п оф
УДК 004.7(06)
ББК 32.973.26-018.2я43
И 39
10942. "Интеллектуальный анализ информации", международная конф.
(6; 2006; Киев). VI Международная конференция "Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2006", Киев, 16—19 мая 2006 г.: Сб. тр. — К.: Просвіта, 2006. — 343 с.:
ил., табл.; 20 см. — В надзаг.: Рос. ассоц. искусств. интеллекта, Нац. техн. ун-т Украины "КПИ", Фак. приклад. математики, Ин-т приклад. систем. анализа, Изд-во
"Просвіта". — Часть текста: укр. — Библиогр. в конце докл. — ІSBN 966-7115-66-6,
200 экз. — [2006-04645] п оф
УДК 004.4(063)
ББК 32.973.202я43
И 73
10943. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського
обліку та аудиту: Навч. посіб. — 3-тє вид., виправл. і доповн. — К.: Знання, 2006. —
350 с.: іл., табл., портр.; 22 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-346-122-5 (в опр.),
Б.т. — [2006-04015] д оф
УДК 004:657.6](075.8)
ББК 32.973.202-018.2я73+65.052.21я73
І-23
10944. Інтегровані інформаційні технології та системи (ІІТС — 2005): Матеріали наук.-практ. конф. молодих учених та аспірантів, 21—23 листоп. 2005 р. /
7
[Відп. ред. В.Ю. Ларін]. — К.: НАУ, 2005. — 178 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: Нац.
авіац. ун-т, Ін-т інформ.-діагност. систем. — Текст: укр., рос. — Частина тексту: англ. —
Присвяч. 5-річчю Ін-ту інформ.-діагност. систем. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
— [2006-05286] п оф
УДК 004+681.5](06)
ББК 32.973я43+32.965я43
І-73
10945. Інформатика і комп’ютерна техніка: Практикум / Т.В. Рудий, О.І. Зачек,
В.М. Фірман та ін.; МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів: Львів. держ.
ун-т внутр. справ, 2006. — 20 см.
Ч. 1: Операційна система Windows, текстово-графічний процесор Microsoft
Word. — 2006. — 191 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 191 (21 назва). — ІSBN 966-808403-9, 50 пр. — [2006-05153] п
УДК 004.43(076.5)
ББК 32.973.2-018я7
І-74
10946. Інформаційно-керуючі системи і комплекси: ІКСК-2006: Всеукр.
наук.-техн. конф. студ., аспірантів і молодих вчених з міжнар. участю, [Миколаїв],
10—11 квіт. 2006 р.: Матеріали. — Миколаїв: ІАЕ НУК, 2006. — 185, [1] с.: іл., табл.;
20 см. — У надзаг.: Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Текст:
укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-321-050-8, 100 пр. — [200604575] п оф
УДК 004.65(063)
ББК 32.973-018.2я43
І-74
10947. Кавун С.В. Системне мережне програмне забезпечення інформаційних
систем: Конспект лекцій / Кавун С.В., Голубничий Д.Ю., Третяк В.Ф.; Харк. нац.
екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 258 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 255 (10 назв). —
(В опр.), 200 пр. — [2006-05061] п
УДК 004(042.4)
ББК 32.973.26-18.2я7
К 12
10948. Компьютеризированные интегрированные производства: основы организации и примеры использования: [Учеб. пособие для студентов вузов] / К.В. Кошкин, А. С. Суслов, С. М. Хальнов, В. В. Шишканов; Ред. К.В. Кошкин; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. — Николаев: НУК, 2006. — 178 с.: ил., табл.,
портр.; 24 см. — Библиогр.: с. 175—178. — ІSBN 966-321-037-0, 250 экз. — [200604576] п оф
УДК 004:629.5](075.8)
ББК 32.973я73+39.4я73
К 63
10949. Компьютерное проектирование ДВС: Учеб. пособие для студентов оч. и заоч.
форм обучения / А. Горбань, В. В. Полищук, В. М. Шандыба и др.; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. — Николаев: НУК, 2006. — 60, [2] с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 61 (10 назв.). — 100 экз. — [2006-04577] п оф
УДК 004.94:621.43](075.8)
ББК 32.973.26-02я73+39.455.5я73
К 63
10950. Лисицкий В.Л. Автоматизация операционных исследований на базе персональных ЭВМ: Учеб. пособие для студентов специальностей: 7080401 — Информ. Управляющие системы и технологии; 7080403 — Программ. обеспечение автоматизир. систем /
Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 103 с.: ил., табл.; 21 см. —
Библиогр.: с. 103 (8 назв.). — 100 экз. — [2006-04622] п
УДК 004.451(075.8
ББК 32.973.26-018.2я73
Л 63
8
10951. Мельников О.Ю. Робота у середовищі Borland–Delphi: Навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. / Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл):
ДДМА, 2006. — 99 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 99 (3 назви). — ІSBN 966-379-021-0,
150 пр. — [2006-05417] п
УДК 004.432(075.8)
ББК 32.973я73
М 48
10952. Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту з дисциплін "Автоматизація конструкторсько-технологічного проектування ТКС" та "Основи проектування мікроелектронної телекомунікаційної апаратури": Для студ. спец.
7.091004 "Технології та засоби телекомунікацій" / [Уклад. О.П. Шеремета, Р.Ф. Лободзінська]; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 47 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 37 (10 назв). — 75 пр. — [2006-04049] п
УДК 004.3/.4(072.3)
10953. Методичні вказівки до виконання контрольних та лабораторних робіт з дисципліни
"Мережеві інформаційні технології": Для студ. заоч. форми навчання спец. "Програм. забезпечення автоматиз. систем" / [Уклад. Т.О. Савчук]; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2006.
— 87 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 87 (21 назва). — 75 пр. — [2006-04050] п УДК 004.7(072.3)
10954. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи автоматизованого проектування засобів ОТ": Для студ. спец. "Комп’ютер. системи
та мережі" / [Уклад. О.І. Гороховський]; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ,
2005. — 35 с.: іл., табл.; 20 см. — 75 пр. — [2006-04051] п
УДК 004.7(072.3)
10955. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Програмування": Для студ. напрямів підготов. "Комп'ют. інженерія" та "Інформ. безпека" /
[Уклад. О.І. Черняк, О.М. Ткаченко]; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2006. —
43 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 35 (5 назв). — 75 пр. — [2006-04528] п УДК 004.42(072)
ББК 32.973.26-018я7
М 54
10956. Мінухін С.В. CASE — технології: Конспект лекцій [для студ. спец. 7.080401,
7.080407 усіх форм навчання] / Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 154 с.: іл., табл.;
21 см. — Бібліогр.: с. 153. — (В опр.), 250 пр. — [2006-04450] п
УДК 004.45(042.4)
ББК 32.973.26-018.2я7
М 62
10957. "Нейросетевые технологии и их применение", международная науч.
конф. (4; 2005; Краматорск). Сборник трудов Четвёртой международной научной конференции "Нейросетевые технологии и их применение", [2005, г. Краматорск]. — Краматорск (Донец. обл.): ДГМА, 2006. — 171 с.: ил., табл.; 20 см. — В надзаг.: Донбас. гос.
машиностроит. акад. — Текст: укр., рус. — Библиогр. в конце докл. — ІSBN 966-379-033-4,
60 экз. — ІSBN 9663790334 (ошибоч.). — [2006-04609] п
УДК 004.032.26(06)
ББК 32.97я43
Н 46
10958. Приходько С.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з
дисципліни "Обробка експериментальних даних на ЕОМ" / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. — 48, [1] с.: іл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 44—45. — 150 пр. — [2006-04071] п оф
УДК 004.4(072.3)
10959. Румянцев М.И. Информационные системы и технологии финансовокредитных учреждений: Учеб. пособие для вузов / Западнодонбас. ин-т экономики и упр. —
Днепропетровск: ИМА-Пресс, 2006. — 481 с.: ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 467—470
(58 назв.). — ІSBN 966-331-011-1, 300 экз. — [2006-04787] п
УДК 004.9:336](075.8)
ББК 32.973я73+65.26я73
Р 86
9
10960. Рязанцев О.І. Організація обчислювальних процесів в комп’ютерних
системах / О.І. Рязанцева, А.М. Ларгіна; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Сєвєродонец. технол. ін-т. — Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006. — 607 с.: іл., табл.; 21 см. —
Бібліогр.: с. 559—560 (39 назв). — Предм. покажч.: с. 605—607. — ІSBN 966-590571-6 (в опр.), 300 пр. — [2006-05427] п офУДК 004.4
ББК 32.973
Р 99
10961. Рязанцев О.І. CASE-засоби розробки інформаційних систем: [Навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямом "Комп'ютер. інженерія"] / О.І. Рязанцев,
Н.С. Семенова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, Сєвєродонец. технол. ін-т. — Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006. — 151 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 148 (9 назв). —
ІSBN 966-590-566-Х (в пер.), 300 пр. — [2006-05428] п оф
УДК 004.65(075.8)
ББК 32.973.202я73
Р 99
10962. Сейдаметова З.С. Программное обеспечение SОНО / М-во образования и
науки Украины, М-во образования и науки АРК, Крым. инженер. пед. ун-т, Фак. информатики. — Симферополь: Крымучпедгиз, 2006. — 39 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.:
с. 36 (8 назв.). — ІSBN 966-354-076-1, 300 экз. — [2006-05124] п
УДК 004.4
ББК 32.973-018.1
С 28
10963. Семеренко В.П. Операційна система Linux: [Навч. посіб. для студ. Напрямів
підготов. "Комп’ютер. безпека", "Комп’ютер. науки" та "Економіка" вcіх спец.] / В.П. Семеренко, Л.В. Крилик; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 87 с.: табл.;
20 см. — Бібліогр.: с. 87 (8 назв). — Б.т. — [2006-04592] п
УДК 004.451.9(075.8)
ББК 32.973.26-018.2
С 97
10964. Середа И.В. Компьютерное моделирование. Первый шаг в системе
SolidWorks: Учеб.-метод. пособие для студентов машиностроит. специальностей / [ Середа И.В., Грицина Н.И.]; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ",
2006. — 52, [1] с., включая обл.: ил.; 20 см. — Авт. указаны перед вып. дан. —
Библиогр.: с. 28 (4 назв.). — 50 экз. — [2006-05438] п
УДК 004.94(072.3)
ББК 32.973.202-018я73
С 32
10965. Смалько О.А. Методичні рекомендації по виконанню вправ комп’ютерного практикуму: (Для студ. спец. "Політологія") / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. —
Кам’янець-Подільський (Хмельниц. обл.): Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2005. — 69 с.:
іл., табл.; 20 см. — 50 пр. — [2006-04061] п
УДК 004.38(072.3)
10966. Специализированные архитектуры ЭВМ. Устройства для дискретной обработки сигналов: Пособие для иностр. студентов специальности 6.091501 "Компьютер.
системы и сети" / [Авт.-сост. В.Я. Краковский]; Нац. авиац. ун-т. — К.: НАУ, 2005. — 335 с.:
ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 300—307 (101 назв.). — Алф. указ.: с. 325—330. — 100 экз. —
[2006-05295] п оф
УДК 004.2(075.8)
ББК 32.973.202-02я73
C 71
10967. Степанова Я.М. Методи і засоби передачі даних: Підручник / Я.М. Степанова, В.Я. Рассамакін; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К.: КНТЕУ, 2006. — 251 с.:
іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 251 (16 назв). — ІSBN 966-629-213-0, 250 пр. — [200604429] п
УДК 004(075.8)
ББК 32.973.26-012.2я73
С 79
10
10968. Фокин А.Г. Основы программирования в среде VISUAL BASIC: Учеб.
пособие для студентов вузов / А.Г. Фокин, И. А. Гетьман; Донбас. гос.
машиностроит. акад. — Краматорск (Донец. обл.): ДГМА, 2006. — 163 с.: ил., табл.;
20 см. — Библиогр.: с. 163 (8 назв.). — ІSBN 966-379-052-0, 200 экз. — [2006-05424] п
УДК 004.43(075.8)
ББК 32.973.202-018.2я73
Ф 75
10969. Шевченко О.А. Учись рисовать на компьютере. — Днепропетровск: Днепркнига. — 30 см. —.2006. — 127 с.: іл., портр. (в пер.). — ISBN 966-401-006-5, 10 000 экз. —
[2006-05384] п оф
УДК 004.94
ББК 32.973
Ш 38
10970. Шеремет А.И. Использование программных средств для решения
инженерных задач: Учеб. пособие по дисциплине "Компьютер. техника и программирование" (для студентов электромех. специальностей очной и заоч. форм
обучения) / Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск (Донец. обл.): ДГМА,
2006. — 67 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 63 (12 назв.). — ІSBN 966-379-075-Х,
100 экз. — [2006-05425] п
УДК 004.42(075.8)
ББК 32.973я73
Ш 49
10971. Шулудько С.І. Інформатика та обчислювальна техніка: Навч. посіб. для
студ. агр. спец. / С.І. Шулудько, О.І. Нестеренко, Н.М. Проценко; М-во аграр.
Політики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х.: ХНАУ, 2005. —
320, [2] с.: іл., табл.; 20 см. — 300 пр. — [2006-05439] п оф
УДК 004.38(075.8)
ББК 32.973я73
Ш 95
10972. Щедролосєв О.В. Інформаційні системи плазово-технологічної підготовки виробництва в суднобудуванні: [Навч. посіб.] / О.В. Щедролосєв, Ю.К. Яглицький; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК,
2006. — 71 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 70 (8 назв). — 100 пр. — [2006-04586] п оф
УДК 004:629.5](075.8)
ББК 32.973я73+39.4я73
Щ 36
10973. Яковенко Е.А. Компьютер на работе и дома: Самоучитель. — Донецк:
Мульти Пресс, 2006. — 367 с.: ил.; 21 см. — Авт. указан перед вып. дан. —
ІSBN 966-519-121-7 (в пер.), 5 000 экз. — [2006-04720] п оф
УДК 004.38(075.4)
ББК 32.973я7
Я 47
10974. New Information Technologies in Education for All, International
Conference (1; 2006; Kiev). First International Conference "New Information
Technologies in Education for All". Proceedings (ITEA — 2006. Ukraine, IRTC), 29—31 May
2006. — Kiev: IRTC, 2006. — 530 с.: іл., табл.; 20 см. — англ. — У надзаг.: Ukrainian
National Academy of Sciences, Ministry of Education and Science of Ukraine,
International Research and Training Center for Information Technologies and Systems. —
Текст: англ., укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-02-4019-8, 100 пр. —
[2006-05303] п
УДК 004.4(06)
ББК 32.973.202я43
N 52
11
10975. Specialized computer architectures. Devices for discrete signal processing:
Manual / [Comp. V.Ya. Krakovsky; National Aviation University. — Kyiv: NAU, 2005. —
326 с.: іл., табл.; 20 см. — англ. — Бібліогр.: с. 293—300 (101 назва). — Алф. Покажч.: с. 317—321. — 100 пр. — [2006-05296] п оф
УДК 004.2(075)
ББК 32.973.202я7
S 78
Див. 11004, 11059-62, 11645, 11935
005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація
10976. Азарян Е.М. Системы управления промышленным предприятием в
условиях стратегического партнерства: Монография / Е.М. Азарян, М. Д. Крамчанинова; Донец. гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. — Донецк:
ДонДГУЭТ, 2006. — 152 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 143—152 (133 назв.). —
ІSBN 966-385-030-2, 500 экз. — [2006-05036] п
УДК 005.3
ББК 65.270
А 35
10977. "Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки", наук.-практ. конф. (2005; Рівне). Збірник тез регіональної
міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми теорії і практики
менеджменту в умовах трансформації економіки". — Рівне: НУВГП, 2005. — 149 с.:
іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування,
Ф-т менедж., Каф. менедж. — Бібліогр. в кінці доп. — 90 пр. — [2006-05052] п
УДК 005(06)
ББК 65.290-2я431
А 43
10978. Балабанова Л.В. Управління персоналом: Навч. посіб. [для вищ. навч.
закл.] / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.ТуганБарановського, Каф. маркетинг. менедж. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 458, [25] с.: іл.,
табл.; 20 см. — (Школа маркетингового менеджменту). — Бібліогр.: с. 445—451
(120 назв). — Предм. покажч.: с. 453—457. — Імен. покажч.: с. 458. — ІSBN 966-385-0213, 200 пр. — [2006-05038] п
УДК 005.95(075.8)
ББК 65.240-2я73
Б 20
10979. Безгін І.Д. Мистецтво і ринок: Нариси. — К.: Компас, 2005. — 543 с.:
портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 477—536 та в тексті. — Імен. покажч.: с. 537—543. —
ІSBN 966-7170-46-2 (в опр.), 1 900 пр. — [2006-04799] п оф
УДК 005:7
ББК 65.290.2+85
Б 39
10980. Безпека. Право. Страхування. Аудит. Від "А" до "Я": [Довідник / Авт.упоряд. В.В. Болгов]. — К.: Болгов медіа центр, 2004. — 24 см.
Вип. 6: [2005]. — 2005. — 67 с.: іл., табл. — ІSBN 966-8411-52-8, 10 000 пр. —
[2006-04086] п
УДК 005.934+657.6](477)“2004”(035)
10981. Бурий С.А. Антикризове управління та управлінські рішення — проблеми підприємств малого бізнесу / С.А. Бурий, Д.С. Мацеха. — Хмельницький: Тріада-М, 2006. — 93 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 89—92 (51 назва). — ІSBN 96695805-2-8, 300 пр. — [2006-04005] п оф
УДК 005.334(075.8)
ББК 65.290-2я73
Б 91
12
10982. Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятий: Монография / Таврич. нац. ун-т им. В.И.Вернадского. — К.: Центр учеб. лит., 2005. —
645 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 617—638 (322 назв.) и в подстроч. примеч. —
ІSBN 966-364-041-3 (в пер.), 500 экз. — [2006-04044] п оф
УДК 005
ББК 65.290-2
В 19
10983. Введення в спеціальність "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджменту у виробничій сфері": Навч. посіб. / Демченко М.Т., Жадан О.В., Єфремов І.О., Славенко Е.І.; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк: ДонДУУ, 2006. — 125 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 123—124 (17 назв). — 125 пр. — [2006-04563] п оф
УДК 005(075.8)
ББК 65.290-2я73
В 24
10984. Верланов А.Ю. Теория и практика бизнес-планирования: [Учеб. пособие] / Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова, Ин-т последиплом. образования. — Николаев: НУК, 2006. — 170 с.: ил., табл.; 29 см. — Библиогр.: с. 166—170
(108 назв.). — 140 экз. — [2006-04366] п офУДК 005.511
ББК 65.290
В 33
10985. Гавкалова Н.Л. Формування та використання інтелектуального капіталу / Гавкалова Н.Л., Маркова Н.С. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 250 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.:
с.203—222 (209 назв). — ІSBN 966-676-133-5 (в опр.), 500 пр. — [2006-05059] пУДК 005.336.4
ББК 65.290-2
Г 12
10986. Дзебко И. Экономисту о логистике: Сущность, основ. понятия, концепция. — Х.: Консульт, 2006. — 151 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 151 (19 назв.). —
ІSBN 966-8423-56-9, 500 экз. — [2006-04483] п оф
УДК 005.932
ББК 65.290
Д 43
10987. Дроздова Г.М. Термінологічний словник з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності / Дроздова Г.М., Зязун В.В. — Донецьк: ДонДУУ, 2006. — 113 с.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 113 (10 назв). — 100 пр. — [2006-04564] п оф
УДК 005:339.9](038)
ББК 65.290-2я2+65.9(4УКР)8я2
Д 75
10988. Екологічний менеджмент: Зб. наук. пр.: За матеріалами Другої наук.-практ.
конф. студ. та молодих учених "Роль молоді у формуванні екол. менедж.", 19 трав. 2004 р.,
Київ, МАУП / Ред. В.А. Гайченко. — К.: МАУП, 2006. — 264 с.: іл., табл.; 20 см. —
У надзаг.: Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-608-526-7,
300 пр. — [2006-05178] п оф
УДК 005:502/504](06)
ББК 65.290-2я431+20.1я431
Е 45
10989. Жуков В.В. Проектне фінансування: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч.
закл.] / Харк. нац. екон. ун-т. — [3-тє вид., стер.]. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. — 247 с.:
табл.; 20 см. — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр.: с. 246—247. — ІSBN 966-392-043-2,
500 пр. — [2006-04021] п
УДК 005.8:336.581(075.8)
ББК 65.053я73++65.26я73
Ж 86
10990. Збарський В.К. Менеджмент малого та середнього бізнесу: Навч. посіб.
[для використання в навч.-вихов. процесі вищ. навч. закл. культури і мистецтв ІІІ—ІV рівнів акредитації] / М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і
13
мистецтв. — К.: ДАКККіМ, 2006. — 360 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 356—360
(82 назви). — ІSBN 966-8683-37-4, 500 пр. — [2006-05141] п оф
УДК 005(075.8)
ББК 65.29я73
З-41
10991. Золотарьова Т.М. Автоматизоване робоче місце менеджера: Навч.-метод. посіб.
[для студ. вищ. навч. закл.] / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк: ДонДУУ, 2006. — 103 с.: іл.,
табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 100—101 (23 назви). — 150 пр. — [2006-04567] п офУДК 005(075.8)
ББК 65.290-2я73
З-80
10992. Класифікатор професій. Класифікація видів економічної діяльності. —
Х.: Консульт, 2006. — 311 с.: табл.; 29 см. — Покажч. проф. назв. робіт за кодами професій: с. 28—178. — ІSBN 966-8423-56-9, 500 пр. — [2006-04484] п оф
УДК 005.932
ББК 65.290
К 47
10993. Козловський В.О. Основи підприємництва: [Курс. лекцій для студ.
спец. "Менедж. орг."] / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 20 см.
Ч. 2. — 2006. — 183 с.: іл., табл., портр. — Бібліогр.: с. 181—183. — 150 пр. —
[2006-04588] п
УДК 005(042.4)
ББК 65.290-2я7
К 59
10994. Колпаков В.М. Маркетинг персоналу: [Навч. посіб.] / Міжрегіон. акад. упр. Персоналом. — К.: МАУП, 2006. — 405 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. та в
підрядк. прим. — ІSBN 966-608-515-1 (в опр.), 5 000 пр. — [2006-05099] п офУДК 005.95(075)
ББК 65.290-2я7
К 60
10995. Костін Ю.Д. Економічний механізм управління інформацією в енергопостачанні / Ю.Д. Костін, В.В. Кирій; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х.:
ХНУРЕ, 2006. — 131 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 108—118 (190 назв). — ІSBN 966659-131-6, 300 пр. — [2006-05434] п
УДК 005.57:621.311
ББК 65.29+31.2
К 72
10996. Кучеренко В.Р. Бізнес-планування фірми: Навч. посіб./В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов, О.С. Маркітан. — К.: Знання, 2006. — 423 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 422—423
(19 назв). — ІSBN 966-346-086-5 (в опр.), Б.т. — [2006-04016] п оф УДК 005.51:005.71](075.8)
ББК 65.290-2я73
К 95
10997. Лебедевич С.І. Методологічні основи формування екологічного менеджменту і екоаудиту в лісовиробничому комплексі України. — Львів: Камула,
2006. — 253, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 213—238 (346 назв). — ІSBN 9668343-50-6, 300 пр. — [2006-04685] п
УДК 005:502/504]:630*6
ББК 20.1+43
Л 33
10998. Мартин Д.Д. VВМ — управление, основанное на стоимости: Корпорат.
ответ революции акционеров / Д.Д. Мартин, В. Дж. Петти; Науч. ред. О.Б. Максимова,
И.Ю. Шарапова; Пер. с англ. Теплых, О. В. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс,
2006. — 243 с.: ил., табл.; 24 см. — Библиогр. в конце гл. — Предм. указ.: с. 243—244. —
ІSBN 966-8644-75-1 (в пер.), 2 500 экз. — [2006-04664] п
УДК 005.5
ББК 65.053
М 29
14
10999. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент: [Підруч. для студ. вищ.
навч. закл.] / М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатьєва. — К.: Каравела, 2006. — 319 с.: іл.,
табл., портр.; 25 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8019-58-Х (в опр.), 1 000 пр. —
[2006-04295] п оф
УДК 005.21(075.8)
ББК 65.290-2я73
М 29
11000. Мещеряков А.А. Фінансовий менеджмент у банках: [Навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл.] / А.А. Мещеряков, Л.В. Лисяк; М-во фінансів України, Дніпропетр. держ. фін. акад. — Дніпропетровськ: ДДФА, 2005. — 159 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.
в кінці тем. — Алф.-предм. покажч.: с. 151—155. — ІSBN 966-8866-02-9, 300 пр. —
[2006-03979] п
УДК 005.915:336.71(075.8)
ББК 65.9(4УКР)262.1-2я73
М 56
11001. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. / Л.І. Михайлова, О.Ю. Юрченко,
Л.М. Могильна, А.М. Михайлов. — Суми: ВВП "Мрія-1", 2005. — 159 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 159 (9 назв). — ІSBN 966-566-314-3, 300 пр. — [2006-04197] п оф
УДК 005(100)
ББК 65.9(0)290-2
М 58
11002. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. посіб. — 2-ге вид., стер. —
К.: КОО т-ва "Знання" України, 2006. — 311 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 309—311
(52 назви). — ІSBN 966-620-245-Х, Б.т. — [2006-04017] д оф
УДК 005.95(075.8)
ББК 65.290-2я73
М 91
11003. Отенко И.П. Стратегическое управление потенциалом предприятия:
Науч. изд. — Х.: ХНЭУ, 2006. — 254 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 215—226
(195 назв.). — ІSBN 966-676-137-8 (в пер.), 500 экз. — [2006-04451] п
УДК 005.21
ББК 65.050.2
О-82
11004. Пушкарь А.И. Стратегическое управление развитием электронного
бизнеса и информационных ресурсов предприятия (модели, стратегии, механизмы):
Науч. изд. / Пушкарь А.И., Грабовский Е.Н., Пономаренко Е.В. — Х.: ХНЭУ, 2005. —
478 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 386—400 (256 назв.). — ІSBN 966-676-131-9
(в пер.), 500 экз. — [2006-04453] п
УДК 005.21:004.7
ББК 65.050-2+32.973.202
П 91
11005. Рашковский А.С. Методологические основы управления проектами
строительства композитных плавучих сооружений: [Монография] / А.С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий, К. В. Кошкин; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. — Николаев: НУК, 2005. — 231 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 211—
220 (96 назв.). — (В пер.), 150 экз. — [2006-04579] п оф
УДК 005:629.5.02
ББК 65.290-2+39.4
Р 28
11006. Чернов С.К. Эффективные организационные структуры управления
наукоемкими производствами: [Монография] / Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала Макарова. — Николаев: НУК, 2005. — 91 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.:
с. 88—90 (37 назв). — ІSBN 966-321-047-8, 350 экз. — ІSBN 966-321-047.8 (ошибоч.). — [2006-04584] п оф
УДК 005:621.438
ББК 65.290-2+31.363
Ч 49
15
11007. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. — К.: Знання,
2006. — 439 с.: іл., табл.; 22 см. — (Серія "Вища освіта XXI століття"). — Бібліогр.:
с. 432—435 (46 назв). — Покажч.: с. 436—439. — ІSBN 966-346-084-9 (в опр.), Б.т. —
[2006-04019] п оф
УДК 005.915(075.8)
ББК 65.290-93я73
Ш 44
11008. Якубовський О.П. Управління кризами і ризиками суспільного розвитку: Навч.-метод. посіб. / О.П. Якубовський, Т.І. Пахомова, Н.М. Драгомирецька;
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. — 187 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 137—140 та в тексті. — ІSBN 966-7799-71-9, 300 пр. — [2006-04492] п
УДК 005.334:005.332.3
ББК 65.290-2
Я 49
Див. 10979, 11012, 11317, 11336, 11347, 11366, 11371, 11880
006 Стандартизація та стандарти
11009. Акустика. Настанови щодо боротьби з шумом за допомогою шумозаглушувачів (ISO 14163:1998, IDT): ДСТУ ISO 14163:2004. — [Чинний від 2006-0401]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — V, 39 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04932] УДК 006:534.88+534.88(083.74)
11010. Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового зниження швидкості
дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги:
ДСТУ 4123:2006. — [На заміну ДСТУ 4123-2002. — Чинний від 2006-07-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 5 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04146] УДК 006:629.33.067+629.33.067(083.74)
11011. Безпечність пакувальних машин. Частина 4. Штабелеукладачі і штабелерозбирачі (EN 415-4:1997, IDT): ДСТУ EN 415-4:2005. — [Чинний від 2006-01-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 27 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04336]
УДК 006.44:621.868.274/.275+621.868.274/.275(083.74)
11012. Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Терміни та визначення понять: ДСТУ 4387:2005. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 22 с.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04327]
УДК 006.44:005.92+005.92(083.74)
11013. Вагони магістральні пасажирські. Настанова щодо оцінювання комфорту пасажирів залежно від вібрації (UIC 513:1994, IDT): ДСТУ UIC 513:2004. —
[Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 28 с. ,
включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604250]
УДК 006.44:629.45+629.45(083.74)
11014. Вироби кріпильні. Дефекти поверхні. Частина 1. Болти, ґвинти та
шпильки загальної призначеності (ISO 6157-1:1988, IDT): ДСТУ ISO 6157-1:2004. —
[Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 8 с.,
включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604123]
УДК 006.44:621.88+621.88(083.74)
11015. Вироби кріпильні. Дефекти поверхні. Частина 2. Гайки (ISO 6157-2:1995,
IDT): ДСТУ ISO 6157-2:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — IV, 8 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04124]УДК 006.44:621.882.3+621.882.3(083.74)
16
11016. Вироби кріпильні. Приймальне контролювання (ISO 3269:2000, IDT):
ДСТУ ІSO 3269:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — IV, 15 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04222]
УДК 006.44:672.88+672.88(083.74)
11017. Вироби швейні білизняні. Загальні технічні умови (ГОСТ 25296-2003, IDT):
ДСТУ ГОСТ 25296:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 7 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Текст: рос. — Б.т. — [2006-04161]
УДК 006:687.2+687.2(083.74)
11018. Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Методика вимірювання
коефіцієнта віброізоляції пружних матеріалів під час навантаження системою "кисть-рука"
(ISO 13753:1998, IDT): ДСТУ ISO 13753:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — V, 9 c., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04129]
УДК 006.44:614.872+614.872(083.74)
11019. Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на
людину. Частина 2. Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц) (ISO 2631-2:2003, IDT):
ДСТУ ISO 2631-2:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006 . — ІV, 9 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04116]
УДК 006.44:699.84+699.84(083.74)
11020. Вовна. Торговельна сільськогосподарсько-промислова класифікація
(ГОСТ 30702-2000, IDT): ДСТУ ГОСТ 30702:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 15, [1] с., включ. обкл.: табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04163]
УДК 006:677.31/.35+677.31/.35(083.74)
11021. Вода. Норми похибки вимірювань показників складу і властивостей (ГОСТ
27384-2002, IDT): ДСТУ ГОСТ 27384:2005. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 5 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04162]
УДК 006:628.11+628.11(083.74)
11022. Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих
двигунів внутрішнього згоряння. Частина 10. Вимірювання повітряного шуму
методом оточувальної поверхні (ISO 8528-10:1998, IDT): ДСТУ ISO 8528-10:2004. —
[Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 13 с.: іл.,
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04926]
УДК 006:621.313.3+621.313.3(083.74)
11023. Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих
двигунів внутрішнього згоряння. Частина 8. Вимоги та випробування генераторних
установок малої потужності (ISO 8528-8:1995, IDT): ДСТУ ISO 8528-8:2004. —
[Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 16 с.,
включ. обкл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04925]
УДК 006:621.313.3+621.313.3(083.74)
11024. Гідроприводи об’ємні. Муфти швидкорознімні без виступового елемента для тисків від 20 МПа (200 бар) до 31,5 МПа (315 бар). Технічні умови (ISO
16028:1999, IDT): ДСТУ ISO 16028:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 5 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04247] УДК 006.44:621.838.4+621.838.4(083.74)
11025. Гідроприводи об’ємні. Приєднувальні розміри для гідроциліндрів з однобічним
штоком на номінальний тиск 16 МПа (160 бар). Частина 1. Середня серія (ISO 6020-1:1998,
IDT): ДСТУ ISO 6020-1:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 11 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04227]
УДК 006.44:621.642.17+621.642.17(083.74)
17
11026. Гідроприводи об’ємні. Розміри та умовні познаки кріпильних фланців і
кінців валів об’ємних насосів і гідромоторів. Частина 2. Метричні ряди (ISO 30192:2001, IDT): ДСТУ ISO 3019-2:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 18 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04221]
УДК 006.44:621.713+621.713(083.74)
11027. Гідроприводи об’ємні. Циліндри з однобічним штоком на тиск 16 МПа
(160 бар) — компактна серія. Розміри приєднувальних отворів для підведення робочої
рідини (ISO 8138:1998, IDT): ДСТУ ISO 8138:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 4 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04232]
УДК 006.44:621.642.17+621.642.17(083.74)
11028. Гідроприводи об'ємні, пневмоприводи та їхні пристрої. З’єднувач
електричний з квадратною приєднувальною поверхнею розміром 16 мм і контактом
заземлення. Основні параметри і розміри, технічні вимоги (ISO 15217:2000, IDT):
ДСТУ ISO 15217:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — IV, 7 c., включ. обкл.: іл.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04133]
УДК 006.44:62-82+62-82(083.74)
11029. Гірчиця харчова. Загальні технічні умови: ДСТУ 1052:2005. — [На заміну ДСТУ 1052-91. — Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — ІІІ, 11 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04898]
УДК 006:664.53+664.53(083.74)
11030. Ґрунтообробне устатковання. Стояки та лапи культиваторів. Основні
приєднувальні розміри (ISO 5680:1979, IDT): ДСТУ ISO 5680:2004. — [Чинний від
2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІ, 4 с.: іл., табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04120]
УДК 006.44:631.316+631.316(083.74)
11031. Двотаври гарячекатані з ухилом внутрішніх граней полиць. Граничні
відхили за розмірами і формою (EN 10024:1995, IDT): ДСТУ EN 10024:2004. —
[Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 4 с.,
включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604174]
УДК 006:669.1+669.1(083.74)
11032. Дорожній транспорт. З’єднувачі електричних кіл між тягачами й причепами. Методи випробовування й технічні вимоги (ГОСТ ИСО 4091-2004, IDT):
ДСТУ ГОСТ ИСО 4091:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІ, 10 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04165]
УДК 006:629.3.07+629.3.07(083.74)
11033. Дорожній транспорт. З’єднувачі 15-контактні для тягачів і причепів.
Розміри й призначеність контактів (ГОСТ ИСО 12098-2004, IDT): ДСТУ ГОСТ ИСО
12098:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. —
ІІІ, 10 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст:
рос. — Б.т. — [2006-04169]
УДК 006:[629.3:614.894]+[629.3:614.894](083.74)
11034. Дорожній транспорт. Міжнародний ідентифікаційний код виробника
деталей (WPMI-КОД). (ГОСТ ИСО 4100-2005, IDT): ДСТУ ГОСТ ИСО 4100:2005. —
[Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 4, [1] с.,
включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. —
[2006-04166]
УДК 006:621.816+621.816(083.74)
11035. Дорожній транспорт. Трубопроводи спіральні для з’єднування пневмоприводів гальмівних систем буксирувального та буксированого транспортних за-
18
собів. Частина 1. Розміри (ГОСТ ИСО 7375-1-2004, IDT): ДСТУ ГОСТ ИСО 73751:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. —
ІІІ, 2 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст:
рос. — Б.т. — [2006-04167]
УДК 006:[629.3:621.816]+[629.3:621.816](083.74)
11036. Дорожній транспорт. Трубопроводи спіральні для з’єднування
пневмоприводів гальмівних систем буксирувального та буксированого транспортних
засобів. Частина 2. Технічні вимоги (ГОСТ ИСО 7375-2-2004, IDT): ДСТУ ГОСТ
ИСО 7375-2:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України,
2006. — ІІ, 6 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Текст: рос. — Б.т. — [2006-04168]
УДК 006:[629.3:621.3.028]+[629.3:621.3.028](083.74)
11037. Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики (ISO 14031:1999, IDT): ДСТУ ISO 14031:2004. — [Чинний від 2006-0101]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 26 с.: іл., табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04131]
УДК 006.44:502/504+502/504(083.74)
11038. Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Визначання цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації (ISO 14041:1998, IDT): ДСТУ ISO
14041:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. —
IV, 20 c., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. —
[2006-04132]
УДК 006.44:502/504+502/504(083.74)
11039. Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для визначання мети і сфери застосування та аналізування інвентаризації (ISO/TR 14049:2000, IDT): ДСТУ ІSO/TR 14049:2004. — [Чинний від 200601-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 38 c.: іл., табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04136]
УДК 006.44:502/504+502/504(083.74)
11040. Екологічне керування. Приклади оцінювання екологічної характеристики (ISO/TR 14032:1999, IDT): ДСТУ ISO/TR 14032:2004. — [Чинний від
2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — V, 76 с.: табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04217]
УДК 006.44:502/504+502/504(083.74)
11041. Екологічне керування. Словник термінів (ISO 14050:1998, IDT): ДСТУ
ISO 14050:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України,
2006. — ІV, 10 с.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04241]
УДК 006.44:502/504+502/504(083.74)
11042. Електроди зграфітовані та ніпелі до них. Загальні технічні умови (IEC
60239:1997, NEQ): ДСТУ 4494:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 19 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04157]
УДК 006:621.3.032.2+621.3.032.2(083.74)
11043. Електромагнітна сумісність. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад приймальних пристроїв та підключеного до них обладнання
(EN 55013:1997, IDT): ДСТУ EN 55013:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006 . — IV, 24 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04177]
УДК 006:621.396+621.396(083.74)
19
11044. Електромагнітна сумісність. Частина 3-5. Норми. Нормування флуктуацій напруги та флікера в низьковольтних системах електропостачання для устаткування з номінальним струмом силою понад 16 А: ДСТУ ІЕС/TR2 61000-3-5:2004. —
[Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 10 c.: іл.,
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04134]
УДК 006.44:621.3+621.3(083.74)
11045. Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Елементи
ковані сталеві. Клас 8 (EN 1677-1:2000, IDT): ДСТУ EN 1677-1:2004. — [Чинний від
2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 12 с., включ. обкл.:
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04172]
УДК 006:[624.078:679.72]+[624.078:679.72](083.74)
11046. Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Гаки вантажопідіймальні ковані сталеві з запобіжним замком. Клас 8 (EN 1677-2:2000, IDT):
ДСТУ EN 1677-2:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — IV, 10 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04114]
УДК 006.44:621.86.061+621.86.061(083.74)
11047. Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Ланки. Клас 8
(EN 1677-4:2000, IDT): ДСТУ EN 1677-4:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 14 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04173]
УДК 006:[624.078:679.72]+[624.078:679.72](083.74)
11048. Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 2.
Настанова щодо встановлення вимог до завдань (ISO 9241-2:1992, IDT): ДСТУ
ISO 9241-2:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України,
2006. — IV, 4 с., включ. обкл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. —
[2006-04233]
УДК 006.44:331.101.1+331.101.1(083.74)
11049. Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5.
Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози (ISO 9241-5:1998, IDT):
ДСТУ ISO 9241-5:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — ІV, 23 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04927]
УДК 006:331.101.1+331.101.1(083.74)
11050. Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6.
Вимоги до робочого середовища (ISO 9241-6:1999, IDT): ДСТУ ISO 9241-6:2004. —
[Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 27 с.,
включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604928]
УДК 006:331.101.1+331.101.1(083.74)
11051. Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 7.
Вимоги до дисплеїв з відбитками (ISO 9241-7:1998, IDT): ДСТУ ISO 9241-7:2004. —
[Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — V, 28 с.: іл.,
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04929]
УДК 006:331.101.1+331.101.1(083.74)
11052. Ергономічні принципи визначання психічної робочої навантаги. Частина 2. Принципи проектування (ISO 10075-2:1996) (EN ISO 10075-2:2000, IDT):
ДСТУ EN ISO 10075-2:2004. —
[Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 12 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04178]
УДК 006:331.101.1+331.101.1(083.74)
20
11053. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних
засобів категорії L1 стосовно встановлювання пристроїв освітлювання та світлової сигналізації
(UN/ECE R 74-01:2000, IDT): ДСТУ UN/ECE R 74-01:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — ІІI, 24 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04143] УДК 006.44:629.32+629.32(083.74)
11054. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних
транспортних засобів категорії L3 стосовно установлювання пристроїв освітлювання
та світлової сигналізації (UN/ECE R 53-01:2002, IDT): ДСТУ UN/ECE R 53-01:2004. —
[На заміну UN/ECE R 53-00:2002. — Чинний від 2005-10-01 ]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 27 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04257]
УДК 006.44:[628.94:629.45]+[628.94:629.45](083.74)
11055. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження колісних транспортних засобів стосовно сидінь, їхніх кріплень та підголівників (UN/ЕСЕ R 1707:2003, IDT): ДСТУ UN/ЕСЕ R 17-07:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 36 с., включ. обкл.: іл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04256]
УДК 006.44:629.4.046.3+629.4.046.3(083.74)
11056. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Перелік рівнозначних
термінів (EN 135:1998, IDT): ДСТУ EN 135:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 44 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: укр., англ., нім., фр. — Б.т. — [2006-04171]
УДК 006:614.894+614.894(083.74)
11057. Засоби індивидуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998, IDT): ДСТУ EN 132:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 21 с.: іл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04170]
УДК 006:614.894+614.894(083.74)
11058. Застосування статистичних методів. Настанови щодо вибору статистичних методів у стандартизації (ISO/TR 13425:2003, IDT): ДСТУ ІSO/TR
13425:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. —
V, 32 c.: іл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04135]
УДК 006.44:311.1+311.1(083.74)
11059. Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Частина 1. Базова модель (ISO/IEС 7498-1:1994, IDT): ДСТУ ISO/IEС
7498-1:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. —
V, 61 с. , включ. обкл.: іл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. —
[2006-04215]
УДК 006.44:004.032.2+004.032.2(083.74)
11060. Інформаційні технології. Основи та таксономія міжнародних стандартизованих профілів. Частина 1. Загальні принципи та основи документування (ISO/IEC
TR 10000-1:1998, IDT): ДСТУ ІSO/IEC TR 10000-1:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 16 c., включ. обкл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04137]
УДК 006.44:004+004(083.74)
11061. Інформаційні технології. Основи та таксономія міжнародних
стандартизованих профілів. Частина 2. Принципи та таксономія OSI-профілів
(OSI/IEC TR 10000-2:1998, IDT): ДСТУ ІSO/IEC TR 10000-2:2004. — [Чинний від
2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 31 c., включ. обкл.: іл.,
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04138]
УДК 006.44:004+004(083.74)
21
11062. Інформаційні технології. Основи та таксономія міжнародних стандартизованих профілів. Частина 3. Принципи та таксономія профілів середовищ відкритих систем (ISO/IES TR 10000-3:1998, IDT): ДСТУ ІSO/IEC TR 10000-3:2004. —
[Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 12 c.,
включ. обкл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04139]
УДК 006.44:004+004(083.74)
11063. Іригаційне устатковання. Машини дощувальні кругової та фронтальної
дії, обладнані дощувальними апаратами та насадками. Визначання рівномірності зрошування (ISO 11545:2001, IDT): ДСТУ ISO 11545:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 12 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04240]
УДК 006.44:631.674.5+631.674.5(083.74)
11064. Кава. Основний метод визначання вмісту кофеїну (ІSO 4052:1983, IDT):
ДСТУ ІSO 4052:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 8 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04223]
УДК 006.44:663.933.8+663.933.8(083.74)
11065. Кава зелена. Аналізування розміру ручним просіюванням (ISO
4150:1991, IDT): ДСТУ ISO 4150:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 6 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04225]
УДК 006.44:663.933.2+663.933.2(083.74)
11066. Кава зелена. Основний метод визначання вмісту води (ISO 1446:2001,
IDT): ДСТУ ISO 1446:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — IV, 7 с., включ. обкл.: іл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04220]
УДК 006.44:663.932+663.932(083.74)
11067. Какао-порошок. Загальні технічні умови: ДСТУ 4391:2005. —
[Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006 . — ІІІ, 10 с.:
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04328]
УДК 006.44:663.914+663.914(083.74)
11068. Кальмар заморожений. Технічні умови: ДСТУ 4381:2005. — [Чинний
від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 11 с., включ. обкл.:
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04326]
УДК 006.44:[639.5:641.528.6]+[639.5:641.528.6](083.74)
11069. Кефір. Технічні умови: ДСТУ 4417:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 9 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04902]
УДК 006:637.146.21+637.146.21(083.74)
11070. Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови (ГОСТ 908-2004,
IDT): ДСТУ ГОСТ 908:2006. —
[Чинний від 2007-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 17 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04910]
УДК 006:661.746.5+661.746.5(083.74)
11071. Класифікація видів економічної діяльності (NASE, Rev. 1.1-2002):
ДК 009:2005. — [На заміну ДК 009-96. — Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 192 c. c.: табл.; 29 см— (Національний класифікатор
України). — Б.т. — [2006-04144]
УДК 006:330.101+330.101
11072. Ковбаси сирокопчені та сиров’ялені. Загальні технічні умови: ДСТУ
4427:2005. — [На заміну РСТ УРСР 1824-83. — Чинний від 2006-07-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006 . — ІІІ, 18 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04154]
УДК 006:637.524+637.527(083.74)
22
11073. Колеса суцільнокатані. Технічні умови (ГОСТ 10791-2004, IDT): ДСТУ
ГОСТ 10791:2006. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України,
2006. — ІІІ, ІІІ, 27, [1] с, включ. обкл.: іл.,табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04911] УДК 006:629.4.027.4+629.4.027.4(083.74)
11074. Комплект індивідуальний екранувальний для захисту від електричних
полів промислової частоти. Загальні технічні вимоги та методи контролювання:
ДСТУ 4368:2005. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України,
2006. — ІV, 13 c.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. —
[2006-04323]
УДК 006.44:331.344.2+331.344.2(083.74)
11075. Конвеєри стрічкові. Системи електропривода. Загальні технічні вимоги:
ДСТУ 4308:2004. — [Чинний від 2005-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України,
2006. — ІІІ, 50 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. —
[2006-04148]
УДК 006:621.867.2+621.867.2(083.74)
11076. Консерви молочні. Молоко згущене стерилізоване в банках. Загальні
технічні умови: ДСТУ 4404:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 12 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04901]
УДК 006:637.142.3+637.142.3(083.74)
11077. Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги безпеки. Частина 3. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 4 (EN 818-3:1999, MOD):
ДСТУ 4320-3:2004. — [Чинний від 2005-10-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 12 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04321]
УДК 006.44:621.86.065+621.86.065(083.74)
11078. Крохмаль модифікований. Загальні технічні умови: ДСТУ 4380:2005. —
[Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 16 с.,
включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604325]
УДК 006.44:664.2+664.2(083.74)
11079. Лісоматеріали і вироби з деревини. Познаки величин (EN 1438:1998,
IDT): ДСТУ EN 1438:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — ІV, 8 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04919]
УДК 006:674.038.3/.6.06+674.038.3/.6.06(083.74)
11080. Ліфти (елеватори). Вимірювання параметрів якості руху ліфта (ISO
18738:2003, IDT): ДСТУ ISO 18738:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 13 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04248] УДК 006.44:622.24.057.2+622.24.057.2(083.74)
11081. Магістральні вагони. Візки ходової частини. Випробування осьової букси (UIC
515-5:1994, IDT): ДСТУ UIC 515-5:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 11 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04251]
УДК 006.44:629.463+629.463(083.74)
11082. Магістральні вагони. Ходова частина вантажних вагонів. Типи та розміри (UIC 510-1:1978, IDT): ДСТУ UIC 510-1:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — V, 28 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04249]
УДК 006.44:629.463+629.463(083.74)
11083. Масло вершкове. Технічні умови: ДСТУ 4399:2005. — [Чинний від 2006-0701]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 12 с., включ. обкл.: табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04900] УДК 006:637.23+637.23(083.74)
11084. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною. Антрацит (EN 12909:1999, IDT): ДСТУ EN 12909:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006 . — IV, 6 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04346]
УДК 006.44:628.1-663.6+628.1-663.6(083.74)
23
11085. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Барит (EN 12912:1999, IDT): ДСТУ EN 12912:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 7 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04349]
УДК 006.44:[628.1:579.761.34]+[628.1:579.761.34](083.74)
11086. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Гранат (EN 12910:1999, IDT): ДСТУ EN 12910:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 6 с.: табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04347]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
11087. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Гранульоване активоване вугілля. Частина 1. Чисте гранульоване активоване вугілля
(EN 12915-1:2003, IDT): ДСТУ EN 12915-1:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 13 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04352]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
11088. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Гранульоване активоване вугілля. Частина 2. Відновлюване гранульоване активоване
вугілля (EN 12915-2:200, IDT): ДСТУ EN 12915-2:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 9 с.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04353]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
11089. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Марганцевий сирий пісок (EN 12911:1999, IDT): ДСТУ EN 12911:2004. — [Чинний
від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 9 с.: табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04348]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
11090. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Матеріали неорганічні для підтримувального шару та фільтрувальні матеріали. Методи випробовування (EN 12902:1999, IDT): ДСТУ EN 12902:2004. — [Чинний від
2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 29 с.: іл., табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04340]
УДК 006.44:66.067.1+66.067.1(083.74)
11091. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Матеріали неорганічні для підтримувального шару та фільтрувальні матеріали. Терміни та визначення понять (EN 12901:1999, IDT): ДСТУ EN 12901:2004. — [Чинний
від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 12 с., включ. обкл.;
29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04920]
УДК 006:628.3+628.3(083.74)
11092. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Пемза (EN 12906:1999, IDT): ДСТУ EN 12906:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 6 с.: табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04344]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
11093. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Піролізований вугільний матеріал (EN 12907:2003, IDT): ДСТУ EN 12907:2004. —
[Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 8 с.,
включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604345]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
11094. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Пісок і гравій (EN 12904:1999, IDT): ДСТУ EN 12904:2004. — [Чинний від 2006-0401]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 6 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04342] УДК 006.44:628.354+628.354(083.74)
24
11095. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Порошкове активоване вугілля (EN 12903:2003, IDT): ДСТУ EN 12903:2004. —
[Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 8 с.,
включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604341]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
11096. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Порошковий діатоміт (EN 12913:1999, IDT): ДСТУ EN 12913:2004. — [Чинний від
2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 6 с.: табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04350]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
11097. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Порошкоподібний перліт (EN 12914:1999, IDT): ДСТУ EN 12914:2004. — [Чинний
від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 5 с.: табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04351]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
11098. Матеріали для очищання води, призначеної для споживання людиною.
Спучений алюмосилікат (EN 12905:1999, IDT): ДСТУ EN 12905:2004. — [Чинний
від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 6 с.: табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04343]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
11099. Матеріали мастильні, оливи індустрійні та споріднені продукти (клас L).
Класифікація. Частина 1. Група А (відкриті системи змащування) (ISO 6743-1:2002,
IDT): ДСТУ ISO 6743-1:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — IV, 4 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04228]
УДК 006.44:621.892+621.892(083.74)
11100. Матеріали мастильні, оливи індустрійні та споріднені продукти (клас L).
Класифікація. Частина 2. Група F (шпинделі, вальниці та супряжені з ними з’єднання)
(ISO 6743/2—1981, IDT): ДСТУ ISO 6743-2:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 2 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04229]
УДК 006.44:621.892+621.892(083.74)
11101. Матеріали мастильні, оливи індустрійні та споріднені продукти (клас L).
Класифікація. Частина 3. Група D (компресори) (ISO 6743-3:2003, IDT): ДСТУ
ISO 6743-3:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України,
2006. — IV, 8 с. , включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. —
[2006-04230]
УДК 006.44:621.892+621.892(083.74)
11102. Матеріали текстильні. Оцінювання відновлення складки в тканинах візуальним методом (ISO 9867:1991, IDT): ДСТУ ISO 9867:2004. — [Чинний від 200604-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 6 с.: іл., табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04126]
УДК 006.44:677.01+677.01(083.74)
11103. Меблі для адміністративних приміщень. Стільці для відвідувачів. Розміри та вимоги безпеки (EN 13761:2002, IDT): ДСТУ EN 13761:2004. — [Чинний від
2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 5 с.: табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04176]
УДК 006:684.43+684.43(083.74)
11104. Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови:
ДСТУ 4414:2005. — [На заміну РСТ УССР 1950-84. — Чинний від 2006-07-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 12 с., включ. обкл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04330]
УДК 006.44:684.4+684.4(083.74)
25
11105. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’ємної та масової витрати рідини й об’єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу:
ДСТУ 4403:2005. — [Чинний від 2005-10-01]. — К.: Держспоживстандарт України,
2006. — ІІІ, 7 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04329]
УДК 006.44:006.915+006.915(083.74)
11106. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання
потужності електромагнітних коливань у коаксіальних трактах у діапазоні частот від
0,03 ГГц до 18 ГГц: ДСТУ 4371:2005. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 5 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). — Б.т. — [2006-04324]
УДК 006.44:006.91+006.91(083.74)
11107. Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 2. Гайки з установленими значеннями пробних навантаг. Нарізь з великим кроком (ISO 898-2:1992, IDT):
ДСТУ ISO 898-2:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 18 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. —
[2006-04113]
УДК 006.44:621.882+621.882(083.74)
11108. Міждержавна система стандартизації. Правила і методи прийняття
міжнародних і регіональних стандартів як міждержавних стандартів (ГОСТ 1.32002, IDT): ДСТУ ГОСТ 1.3:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІV, 34, [1] с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04909]
УДК 006:032
11109. Міждержавна система стандартизації. Терміни та визначання (ГОСТ 1.12002, IDT): ДСТУ ГОСТ 1.1:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, VІ, 29, [1] с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04908]
УДК 006:032
11110. Молоко. Визначення вмісту кальцію титриметричним методом
(ISO 12081:1998, IDT): ДСТУ ISO 12081:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 5 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04931]
УДК 006:637.12.05+637.12.05(083.74)
11111. Молоко термічно оброблене. Визначення вмісту лактулози методом високоефективної рідинної хроматографії (ISO 11868:1997, IDT): ДСТУ ISO 11868:2004. —
[Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 9 c.: іл., табл.;
29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04128]
УДК 006.44:637.13+637.13(083.74)
11112. Морська навігація та навігаційне обладнання суден. Умовні позначення
і скорочення: ДСТУ 4386:2005. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 70 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04153]
УДК 006:629.5.072+629.5.072(083.74)
11113. М’ясо. Яловичина у відрубах. Технічні умови: ДСТУ 4426:2005. —
[Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 12 с.,
включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604904]
УДК 006:637.5' 62+637.5' 62(083.74)
11114. М'ясо та м'ясні продукти. Контрольний метод визначання вмісту глюконо-дельта-лактону (ISO 4133—1979, IDT): ДСТУ ISO 4133:2004. — [Чинний від 200604-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 6 с.: іл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04224]
УДК 006.44:637.5+637.5(083.74)
11115. М’ясо та м’ясні продукти. Контрольний метод визначення вмісту L-(+)глутамінової кислоти (ISО 4134:1999, IDT): ДСТУ ISO 4134:2004. — [Чинний від
2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 9 с.: іл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04117]
УДК 006.44:637.5+637.5(083.74)
26
11116. Настанови щодо застосовування ДСТУ ISO 9001:2001 у виробництві
харчових продуктів та напоїв (ISO 15161:2001, IDT): ДСТУ ISO 15161:2004. —
[Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — VІІ, 31 с.,
включ. обкл.: іл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04242]
УДК 006.44:664+664(083.74)
11117. Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та
зберігання: ДСТУ 4454:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 31 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04333] УДК 006.44:621.6.033+621.6.033(083.74)
11118. Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів: ДСТУ 1.10:2005. —
[На заміну ДСТУ 3456-96, КНД 50-028-94. — Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 16 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04145]
УДК 006.72
11119. Нитки синтетичні текстуровані. Метод визначення показників звитості
(ГОСТ 23363-2001, ІDT): ДСТУ ГОСТ 23363:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 3, [1] с., включ. обкл.: табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04158]
УДК 006:677.072.7+677.072.7(083.74)
11120. Нікель. Кобальт. Загальні вимоги до методів аналізування (ГОСТ 13047.1—
2002, IDT): ДСТУ ГОСТ 13047.1:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 5 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Текст: рос. — Б.т. — [2006-04259] УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11121. Нікель. Кобальт. Метод визначання алюмінію (ГОСТ 13047.19—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.19:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 3 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Текст: рос. — Б.т. — [2006-04276]УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11122. Нікель. Кобальт. Метод визначання кремнію (ГОСТ 13047.8—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.8:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — [10] с. окр. паг., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04265]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11123. Нікель. Кобальт. Метод визначання магнію (ГОСТ 13047.20—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.20:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 3 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04277]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11124. Нікель. Кобальт. Метод визначання олова (ГОСТ 13047.15—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.15:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 3 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04272]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11125. Нікель. Кобальт. Метод визначання телуру в нікелі (ГОСТ 13047.23—
2002, IDT): ДСТУ ГОСТ 13047.23:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — [9] с. окр. паг., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04280]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11126. Нікель. Кобальт. Метод визначання фосфору (ГОСТ 13047.9—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.9:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт
27
України, 2006. — [10] с. окр. паг., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04266]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11127. Нікель. Кобальт. Метод визначання цинку (ГОСТ 13047.11—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.11:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 3 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Текст: рос. — Б.т. — [2006-04268]УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11128. Нікель. Кобальт. Методи визначання вісмуту (ГОСТ 13047.14—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.14:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — [11] с. окр. паг., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04271]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11129. Нікель. Кобальт. Методи визначання вуглецю (ГОСТ 13047.6—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.6:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — [10] с. окр. паг., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04264]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11130. Нікель. Кобальт. Методи визначання заліза (ГОСТ 13047.17—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.17:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — [12] с. окр. паг. c.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Текст: рос. — Б.т. — [2006-04274]УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11131. Нікель. Кобальт. Методи визначання кадмію (ГОСТ 13047.16—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.16:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІІ, 5 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Текст: рос. — Б.т. — [2006-04273] УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11132. Нікель. Кобальт. Методи визначання кобальту в кобальті (ГОСТ 13047.3—
2002, IDT): ДСТУ ГОСТ 13047.3:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — [10] с. окр. паг., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04261]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11133. Нікель. Кобальт. Методи визначання кобальту в нікелі (ГОСТ 13047.4—
2002, IDT): ДСТУ ГОСТ 13047.4:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — [11] с. окр. паг., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04262]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11134. Нікель. Кобальт. Методи визначання марганцю (ГОСТ 13047.21—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.21:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 6 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Текст: рос. — Б.т. — [2006-04278] УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11135. Нікель. Кобальт. Методи визначання миш’яку (ГОСТ 13047.18—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.18:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — [11] с. окр. паг., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Текст: рос. — Б.т. — [2006-04275] УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11136. Нікель. Кобальт. Методи визначання міді (ГОСТ 13047.10—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.10:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — [12] с. окр. паг. c.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Текст: рос. — Б.т. — [2006-04267]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
28
11137. Нікель. Кобальт. Методи визначання нікелю в кобальті (ГОСТ 13047.5—
2002, IDT): ДСТУ ГОСТ 13047.5:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 7 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-042636]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11138. Нікель. Кобальт. Методи визначання нікелю в нікелі (ГОСТ 13047.2—
2002, IDT): ДСТУ ГОСТ 13047.2:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 5 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04260]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11139. Нікель. Кобальт. Методи визначання свинцю (ГОСТ 13047.13—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.13:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 5 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. —
Б.т. — [2006-04270]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11140. Нікель. Кобальт. Методи визначання селену в нікелі (ГОСТ 13047.25—
2002, IDT): ДСТУ ГОСТ 13047.25:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 6 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04282]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11141. Нікель. Кобальт. Методи визначання срібла в нікелі (ГОСТ 13047.24—
2002, IDT): ДСТУ ГОСТ 13047.24:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 4 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04281]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11142. Нікель. Кобальт. Методи визначання сурми (ГОСТ 13047.12—2002, IDT):
ДСТУ ГОСТ 13047.12:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 5 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст:
рос. — Б.т. — [2006-04269]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11143. Нікель. Кобальт. Методи визначання талію в нікелі (ГОСТ 13047.22—
2002, IDT): ДСТУ ГОСТ 13047.22:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІІІ, 5 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04279]
УДК 006.44:[546.74+546.73]+[546.74+546.73](083.74)
11144. Одяг верхній пальтово-костюмного асортименту. Загальні технічні умови (ГОСТ 25295-2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 25295:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 7 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04160]
УДК 006:687.112+687.112(083.74)
11145. Одяг верхній платяно-блузкового асортименту. Загальні технічні умови
(ГОСТ 25294-2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 25294:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 5 с.: табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04159]
УДК 006:687.122+687.122(083.74)
11146. Основні норми взаємозамінності. Сегментні шпонки та шпонкові пази
(ГОСТ 24071—97 (ИСО 3912—77), IDT): ДСТУ ГОСТ 24071:2005 (ИСО 3912:1977, MOD). —
[Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — [11] с. окр. паг,
включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. —
[2006-04284]
УДК 006.44:621.886.6+621.886.6(083.74)
29
11147. Основні норми взаємозамінності. Тангенціальні шпонки та шпонкові
пази (ГОСТ 24069—97 (ИСО 3117—77), IDT): ДСТУ ГОСТ 24069:2005
(ИСО 3117:1977, MOD). — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — [11] с. окр. паг, включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04283]
УДК 006.44:621.886.6+621.886.6(083.74)
11148. Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. Устатковання багатофункційне. Пристрої (або устатковання) перемикання керувальні та захисні (КЗП)
(ІЕC 60947-6-2:1992, IDT): ДСТУ ІЕC 60947-6-2:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — VІІ, 51 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04254]
УДК 006.44:621.316.543/.544+621.316.543/.544(083.74)
11149. Перетворювачі напівпровідникові. Перетворювачі з мережевою комутацією. Частина 1-1. Загальні технічні умови (IEC 60146-1-1:1991, MOD): ДСТУ 4194-11:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — VІІ,
47с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604320]
УДК 006.44:621.314+621.314(083.74)
11150. Перетворювачі напівпровідникові. Перетворювачі з мережевою комутацією. Частина 1-2. Настанови щодо вибирання та застосовування (IEC/TR 60146-12:1991, MOD): ДСТУ 4194-1-2:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IX, 61 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04147]
УДК 006:621.314+6219.314(083.74)
11151. Пиломатеріали. Частина 1. Визначення вологості на зразку абсолютно
сухим методом (EN 13183-1:2002, IDT): ДСТУ EN 13183-1:2004. — [Чинний від
2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 3 с., включ. обкл.: іл.;
29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04921]
УДК 006:674.038.3+674.038.3(083.74)
11152. Пиломатеріали. Частина 2. Визначення вологості на зразку методом
електричного опору (EN 13183-2:2002, IDT): ДСТУ EN 13183-2:2004. — [Чинний від
2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 4 с., включ. обкл.: іл.,
портр.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04922]
УДК 006:674.038.3+674.038.3(083.74)
11153. Пневмоприводи. Пневморозподільники п’ятипровідні типорозмірів 18 мм
та 26 мм. Частина 1. Стикові площини монтажних плит без електричного з’єднувача (ISO
15407-1:2000, IDT): ДСТУ ISO 15407-1:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 6 с.: іл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04245]
УДК 006.44:62-85+62-85(083.74)
11154. Пневмоприводи. Пневморозподільники п’ятипровідні типорозмірів 18 мм
та 26 мм. Частина 2. Стикові площини монтажних плит з електричним з’єднувачем (ISO
15407-2:2003, IDT): ДСТУ ISO 15407-2:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 8 с., включ. обкл.: іл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04246]
УДК 006.44:62-85+62-85(083.74)
11155. Повышение ресурса технических систем путем использования электрических и магнитных полей / Е.Е. Александров, И. А. Кравец, Е. Н. Лысиков и др.;
Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 543 с.: ил.,
табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 517—539 (298 назв.). — ІSBN 966-593-394-9 (в пер.),
300 экз. — [2006-04387] п
УДК 62-586:537.212:537.63
ББК 34.41
П 42
30
11156. Повітронагрівачі газові побутові та непобутові. Додаткові вимоги до
конденсаційних повітронагрівачів (EN 1196:1998, IDT): ДСТУ EN 1196:2004. —
[Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — V, 10 с.,
включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604339]
УДК 006.44:662.98+662.98(083.74)
11157. Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння: ДСТУ 4469-3:2005;
ДСТУ 4469-7:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України,
2006. — 61 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. —
[2006-04156]
УДК 006:614.845.4+614.845.4(083.74)
11158. Пожежна техніка. Установа аерозольного пожежогасіння. Генератори вогнегасного аерозолю. Загальні технічні вимоги та методи випробування: ДСТУ 4442:2005. —
[Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 20 с., включ.
обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04332]
УДК 006.44:614.843/.847+614.843/.847(083.74)
11159. Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння.
Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги: ДСТУ 4490:2005. —
[Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 14 с.:
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04334]
УДК 006.44:614.844+614.844(083.74)
11160. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення:
ДСТУ 4527:2006. — [Чинний від 2006-10-01]. — К.: Держспоживстандарт України,
2006. — ІІІ, 24 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04905]
УДК 006:338.48-1+338.48-1(083.74)
11161. Посуд із листової сталі зі склоподібним та фарфоровим емалевим
покриттям. Виготовлення зразків для випробовування (ISO 2723:1995, IDT):
ДСТУ ISO 2723:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 3 с., включ. обкл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04923]
УДК 006:666.1.056+666.1.056(083.74)
11162. Потенціометри постійного струму (ІЕC 60523:1975, IDT):
ДСТУ ІЕC 60523:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — V, 15 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. —
[2006-04252]
УДК 006.44:621.317.727.2+621.317.727.2(083.74)
11163. Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи (ISO 9386-1:2004, IDT): ДСТУ ISO 9386-1:2005. — [Чинний від
2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — VІ, 54 с., включ. обкл.: іл.,
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04234]
УДК 006.44:621.876.3+621.876.3(083.74)
11164. Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові
підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та
перебувають в інвалідних колясках (ISO 9386-2:2000, IDT): ДСТУ ISO 9386-2:2005. —
[Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — VІ, 46 с.,
включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604235]
УДК 006.44:621.876.3+621.876.3(083.74)
11165. Продукція чорної металургії. Термічне обробляння. Словник термінів
(ISO 4885:1996, IDT): ДСТУ ISO 4885:2002. — [Чинний від 2004-09-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 55 c., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). —Текст: укр., англ., фр., рос — Б.т. — [2006-04119] УДК 006.44:669.1+669.1(083.74)
31
11166. Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 2. Прокат квадратний. Розміри (ISO 1035-2:1980, IDT): ДСТУ ISO 1035-2:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 2 с.: табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04218]
УДК 006.44:669.141+669.141(083.74)
11167. Прокат сталевий гарячекатаний. Частина 3. Прокат штабовий. Розміри
(ISO 1035-3:1980, IDT): ДСТУ ISO 1035-3:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 2 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04219]
УДК 006.44:669.141+669.141(083.74)
11168. Протезування. Випробовування конструкцій протезів нижніх кінцівок (ISO 103281:1996 ISO 10328-8:1996, IDT): ДСТУ ISO 10328-1:2004 — ДСТУ ISO 10328-8:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 128 c.: іл., табл.; 29 см— (Національні стандарти України). — Б.т. — [2006-04127] УДК 006.44:685.382+685.382(083.74)
11169. Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-4. Додаткові вимоги до пристроїв теплового захисту двигунів
мотор-компресорів герметичного та напівгерметичного типу (ІЕC 60730-2-4:2002, IDT):
ДСТУ ІЕC 60730-2-4:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — V, 13 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04253]
УДК 006.44:621.316.7+621.316.7(083.74)
11170. Роботи ливарні. Вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.027—2004, IDT):
ДСТУ ГОСТ 12.3.027:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — IІІ, ІІІ, 35 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт
України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04258]
УДК 006.44:621.74+621.74(083.74)
11171. Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки.
Частина 13. Інструменти для забивання кріпильних виробів (EN 792-13: 2000, IDT):
ДСТУ EN 792-13:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — IV, 30 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04337]
УДК 006.44:674.058.5+674.058.5(083.74)
11172. Садове обладнання. Газонокосарки приводні. Вимоги безпеки (EN 836:
1997, IDT): ДСТУ EN 836:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — IV, 64 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04338]
УДК 006.44:634-1/-2+634-1/-2(083.74)
11173. Садове обладнання. Подрібнювачі (дробарки) приводні. Вимоги безпеки
(prEN 13683:1999, IDT): ДСТУ prEN 13683:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 31 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04214]
УДК 006.44:634-1/-2+634-1/-2(083.74)
11174. Садове обладнання. Розпушувачі-аератори газонні, керовані пішим оператором. Вимоги безпеки (prEN 13684:1999, IDT): ДСТУ prEN 13684:2004. — [Чинний від
2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — V, 28 c.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04141] УДК 006.44:634-1/-2+634-1/-2(083.74)
11175. Салтисони. Технічні умови: ДСТУ 4430:2005. — [На заміну РСТ УРСР 143384, РСТ УРСР 1825-84 (у частині сальтисонів). — Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 17 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04906]
УДК 006:637.528+637.528(083.74)
11176. Самойленко А.А. Сертифікація продовольчих товарів: Навч. посіб. [для
студ. вищ. навч. закл.] / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К.: КНТЕУ, 2006. — 213 с.: іл.,
табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 183—184 (22 назви). — ІSBN 966-629-211-4, 300 пр. —
[2006-04701] п
УДК 006.063:658.62
ББК 30ц+65.422.5
С 17
32
11177. Системи газового пожежогасіння: ДСТУ 4466-1:2005; ДСТУ 4466-8:2005;
ДСТУ 4466-9:2005; ДСТУ 4466-13:2005; ДСТУ 4466-15:2005. — [Чинний від 2007-04-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 131 с. c.: іл., табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04155]
УДК 006:614.845.4+614.845.4(083.74)
11178. Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT): ДСТУ ISO 14001:2004. — [На заміну ДСТУ ISO 14001-97. —
Чинний від 2006-05-15]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — VI, 20 с.: табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04130]
УДК 006.44:502/504+502/504(083.74)
11179. Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 3. Прилади приймально-контрольні. Технічні умови (CLC/pr TS 50131-3:2003, MOD):
ДСТУ 4357-3:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. —
V, 58 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604149]
УДК 006:654.924.3/.5+654.924.3/.5(083.74)
11180. Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень (prEN 50136-1-1:1996, IDT): ДСТУ prEN 50136-1-1:2004. —
[Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 16 c.,
включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604142]
УДК 006.44:629.4.047.2+629.4.047.2(083.74)
11181. Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Захисні
конструкції. Метод статичного випробовування та умови приймання (ISO 5700:1989, IDT):
ДСТУ ISO 5700:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України,
2006. — ІV, 20 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04121]
УДК 006.44:631.372+631.372(083.74)
11182. Сметана. Технічні умови: ДСТУ 4418:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 9 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04903]
УДК 006:637.146+637.146(083.74)
11183. Солі амонію. Методи випробування: ДСТУ ISO 2364:2004; ДСТУ ISO 2365:2004;
ДСТУ ISO 3329:2004; ДСТУ ISO 3695:2004; ДСТУ ISO 5791:2004; ДСТУ ISO 2516:2004;
ДСТУ ISO 3420:2004; ДСТУ ISO 3422:2004; ДСТУ ISO 7110:2004; ДСТУ ISO 4275:2004;
ДСТУ ISO 2590:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 103 с. c.: іл., табл.; 29 см— (Національні стандарти України). — Б.т. —
[2006-04115]
УДК 006.44:543.632.562.4+543.632.562.4(083.74)
11184. Спреди та суміші жирові. Загальні технічні умови: ДСТУ 4445:2005. —
[Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 18 с.:
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04907]
УДК 006:[665.2+665.3]+[665.2+665.3](083.74)
11185. Сталь нелегована. Визначання низького вмісту вуглецю. Частина 2. Метод інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (з попереднім
нагріванням) (ISO 15349-2:1999, IDT): ДСТУ ISO 15349-2:2004. — [Чинний від
2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 12 с., включ. обкл.: іл.,
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04243]
УДК 006.44:669.14+669.14(083.74)
11186. Сталь та чавун. Визначання загального вуглецю та сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індукційній печі (поточний метод) (ISO 15350:
2000, IDT): ДСТУ ISO 15350:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — ІV, 24 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04244
УДК 006.44:669.13/.14+669.13/.14(083.74)
33
11187. Сталь та чавун. Визначання марганцю методом полуменевої атомноабсорбційної спектрометрії (ISO 10700:1994, IDT): ДСТУ ISO 10700:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 14 с.: іл.,
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04237]
УДК 006.44:669.13/.14+669.13/.14(083.74)
11188. Сталь та чавун. Визначання сірки гравіметричним методом (ISO 4934:
2003, IDT): ДСТУ ISO 4934:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 10 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04226]
УДК 006.44:669.13/.14+669.13/.14(083.74)
11189. Сталь та чавун. Визначання сірки спектрофотометричним методом з використовуванням метиленового блакитного (ISO 10701:1994, IDT): ДСТУ ISO 10701:2004. —
[Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 12 с., включ.
обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04238]
УДК 006.44:669.13/.14+669.13/.14(083.74)
11190. Статистичний контроль. Контрольні карти для арифметичного середнього з попереджувальними межами (ISO 7873:1993, IDT): ДСТУ ISO 7873:2004. —
[Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 14 с.: іл.,
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04231]
УДК 006.44:519.248+519.248(083.74)
11191. Статистичний контроль. Плани і методики вибіркового приймального
контролю для матеріалів насипом (ISO 10725:2000, IDT): ДСТУ ISO 10725:2004. —
[Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — VІІ, 58 с.: іл.,
табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04239]
УДК 006.44:519.248+519.248(083.74)
11192. Табличка реєстраційна обліково-ідентифікаційна для сільськогосподарської
техніки та інших машин і механізмів. Технічні умови: ДСТУ 4425:2005. — [Чинний від
2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 10 с.: іл., табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04331]
УДК 006.44:631.3-777+631.3-777(083.74)
11193. Телебачення. Параметри сигналів зображення в системі з
прогресивною розгорткою. Загальні технічні вимоги (ІТU-R ВТ.1358:1998, IDT):
ДСТУ ІТU-R ВТ.1358:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — V, 11 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04255]
УДК 006.44:621.397.3+621.397.3(083.74)
11194. Телебачення. Параметри цифрового кодування сигналу телевізійного
зображення зі співвідношенням сторін 4:3 й 16:9. Загальні технічні вимоги
(ITU-R BT.601-5:1995, IDT): ДСТУ ITU-R BT.601:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — V, 17 c., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04140]
УДК 006.44:621.397.13+621.397.13(083.74)
11195. Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1—2003, IDT):
ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, V, 20 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-049136]
УДК 006:620.1.08+620.1.08(083.74)
11196. Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT): ДСТУ ГОСТ ИСО 57252:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, V,
34
48 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [200604914]
УДК 006:620.1.08+620.1.08(083.74)
11197. Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT): ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, VІІ, 28 с.,
включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. —
Б.т. — [2006-04915]
УДК 006:620.1.08+620.1.08(083.74)
11198. Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT): ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005. —
[Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, V, 25 с.:
іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [200604916]
УДК 006:620.1.08+620.1.08(083.74)
11199. Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDT): ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005. —
[Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, VІ, 49 с.,
включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. —
Б.т. — [2006-04917]
УДК 006:620.1.08+620.1.08(083.74)
11200. Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-62003, IDT): ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, V, 43 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04918]
УДК 006:620.1.08+620.1.08(083.74)
11201. Філе рибне заморожене. Технічні умови: ДСТУ 4379:2005. — [Чинний
від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 13 с.: табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04152]
УДК 006:637.5.037’8+637.5.037’8(083.74)
11202. Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. Методи визначання вмісту
поліфенолів: ДСТУ 4373:2005. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт
України, 2006. — ІІІ, 6 с.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. —
[2006-04150]
УДК 006:[663.3+664.8]+[663.3+664.8](083.74)
11203. Циліндричні передачі. Розраховування довговічності за змінного навантаження. Умови для циліндричних передач згідно з ISO 6336 (ISO/ TR 10495:1997, IDT):
ДСТУ ISO/TR 10495:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 16 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04216]
УДК 006.44:621.833.1+621.833.1(083.74)
11204. Цифрове телевізійне мовлення. Багатоточкові телевізійні розподільчі системи діапазону частот 10 ГГц і вище. Загальні технічні вимоги (EN 300 748:1997, IDT):
ДСТУ EN 300 748:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 18 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. —
[2006-04335]
УДК 006.44:621.397.13+621.397.13(083.74)
11205. Цукор-пісок та цукор-рафінад. Методи визначання пластівців:
ДСТУ 4374:2005. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України,
2006. — IV, 4 с. включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Б.т. — [2006-04151]
УДК 006:664.1+664.1(083.74)
35
11206. Шум машин. Визначення рівнів звукової потужності по звуковому тиску.
Точні методи для ревербераційних камер (ГОСТ 31274-2004 (ИСО 3741:1999), IDT):
ДСТУ ГОСТ 31274:2006 (ИСО 3741:1999, MOD). — [Чинний від 2006-07-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, ІV, 22 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: рос. — Б.т. — [2006-04912] УДК 006:62-533.4+62-533.4(083.74)
11207. Щити дерев’яні. Класифікація та термінологія (EN 12775:2001, IDT):
ДСТУ EN 12775:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 6 с.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [200604175]
УДК 006:630*83+630*83(083.74)
11208. Якість води. Визначання високолетких галогенованих вуглеводнів методом
газової хроматографії (ISO 10301:1997, IDT): ДСТУ ISO 10301:2004. — [Чинний від 200601-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 34 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04236] УДК 006.44:543.544.3+543.544.3(083.74)
11209. Якість води. Визначення незв’язаного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосування N, N-діетил-1,4-фенілендіаміну для поточного контролювання (ISO 7393-2:1985, IDT): ДСТУ ISO 7393-2:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. —
К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 9 с.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04125]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
11210. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 61079:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с.
c.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —Текст: нім., англ., фр., рос., укр —
Б.т. — [2006-04122]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
11211. Якість ґрунту. Визначення хлорорганічних пестицидів та поліхлорбіфенілів. Газово-хроматографічний метод детектування з захопленням електронів
(ISO 10382:2002, IDT): ДСТУ ISO 10382:2004. — [Чинний від 2006-05-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 18 с.: іл., табл.; 29 см— (Національний
стандарт України). — Б.т. — [2006-04930]
УДК 006:631.4+631.4(083.74)
11212. Якість ґрунту. Оцінювання придатності земель (ґрунтів) для вирощування пивоварного ячменю: ДСТУ 4376:2005. — [Чинний від 2005-04-01]. — К.:
Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 4 с., включ. обкл.: табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04899]
УДК 006:631.41+631.41(083.74)
11213. Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів: ДСТУ 4362:2004. — [Чинний від
2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІІІ, 19 с., включ. обкл.: табл.; 29 см—
(Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04322] УДК 006.44:631.111.3+631.111.3(083.74)
11214. Якість повітря. Визначання газоподібних сірчистих сполук у
навколишньому повітрі. Устатковання для відбирання проб (ISO 4219-1979, IDT):
ДСТУ ISO 4219:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 6 с.: іл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. —
[2006-04118]
УДК 006.44:628.1+628.1(083.74)
Див. 11784, 11812
008 Цивілізація. Культура. Прогрес
11215. Афонін В.О. Культурологія: Навч. посіб. для самост. роботи студ. вищ. навч.
закл. / В.О. Афонін, Ю.В. Афонін; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. культурології та кіно-, телемистецтва. — Луганськ: Альма-матер, 2005. — 247 с.: табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 246—247 (34 назви). — 100 пр. — [2006-04474] п
УДК 008+168.522](075.8)
ББК 71я73+87.4я73
А 94
36
11216. Дмитрієва Т.Г. Методичні вказівки до курсу "Культурологія" для
семінарських занять та самостійної роботи (до 1-го модуля навчальної програми) /
Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. — 36 с.:
табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 35—36 (54 назви) та в тексті. — 500 пр. — [2006-04496]
п оф
УДК 008(072)
ББК 71я7
Д 53
11217. Китайська цивілізація: традиції та сучасність: [Зб. ст.] / НАН України,
Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, Укр. асоц. китаєзнав.; [Голов. ред. Л.В. Матвєєва]. —
К.: Ін-т сходознав. НАНУ, 2005. — 111 с.: іл., табл.; 27 см. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — 300 пр. — [2006-04600] п
УДК 008(510)(082.1)
ББК 71(5КИТ)я43
К 45
11218. Культурологія: Хрестоматія [для студ. вищ. навч. закл. / Авт.-уклад. Б.І. Білик]; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ: КНТЕУ, 2006. — 238 с.; 20 см. — Упоряд. Зазначено на обкл. — Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. — ІSBN 966-629-216-5, 500 пр. —
[2006-04426] п
УДК 008(091)(075.8)
ББК 71я73
К 90
11219. Українська та зарубіжна культура: Підруч. [для студ. вищ. навч. закл. /
Анучина Л.В., Гребенюк Н.Є., Лисенко О.А. та ін.]; Ред. В.О. Лозовой; Нац. юрид.
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: Одіссей, 2006. — 374, [1] с., 21 см. — На
опр.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 200 років. — Авт. зазначено на
звороті тит. арк. — ISBN 966-633-436-4 (в опр.), 1 000 пр. — [2006-05398] п
УДК 008(477+(1-87))(075.8)
ББК 71(4УКР)я73+71(0)я73
У 45
11220. Художня культура України: Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. України / Л.М. Масол, С.А. Ничкало, Г.І. Веселовська, О.І. Оніщенко; Заг. ред. Л.М. Масол;
Ін-т пробл. виховання АПН України. — К.: Вища шк., 2006. — 239 с.: іл., табл., портр.;
22 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-642-297-2 (в опр.), 5 000 пр. — [2006-04863] п оф
УДК 008(477)(075.3)
ББК 85(4 УКР)я721
Х 98
Див. 11254
01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги
11221. Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е.Фальц-Фейна Української
академії аграрних наук: Бібліогр. покажч. пр. за 1995—2005 р. / [Упоряд. Н.І. Ясинецька].
— Асканія-Нова: Біосфер. заповідник "Асканія-Нова", 2005. — 77 с.; 20 см. — ІSBN 9667394-05-0, 150 пр. — [2006-04081] п
УДК 016:502.211:592/599(477.72-751.3)
11222. Борис Сергійович Стогній: [Видат. вчений-електроенергетик: Бібліогр.
покажч.] / НАН України, Ін-т електродинаміки; [Уклад. Л.Ф. Перехрест та ін.]. — К.:
Б.в., 2006. — 58, [1] с.: іл., портр.; 20 см. — (Бібліографія вчених України). — 200 пр. —
[2006-04354] п
УДК 012Стогній+016:[929Стогній+921.3(477)(092)
ББК 91.9:3+31.2д(4УКР)
C 81
37
11223. Економічна Україніка: Бібліогр. покажч. (1990—2004 рр.) / [Харк. держ. наук.
б-ка ім. В.Г. Короленка; Уклад. Сосновська Т.О., Ярошик В.О.]. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 202 с.;
21 см. — ІSBN 966-676-136-Х (в опр.), 500 пр. — [2006-04445] п УДК 016:33(477)]"1990/2004"
ББК 91.9:6(4УКР)
Е 45
11224. Зубов М.І. Юрій Олександрович Карпенко: Бібліогр. покажч. / Одес.
нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. — 20 см.
Вип. 4. — 2006. — 23 с.: портр. — ІSBN 966-7799-78-6, 300 пр. — [2006-04854] п
УДК 012Карпенко+016:[929Карпенко+81(477)(092)
11225. Методика і методологія наукового дослідження: Бібліогр. покажч. /
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки; [Авт.-уклад. Капітан Н.М.]. — Луцьк: Вежа,
2006. — 32, [1] с.; 20 см. — 50 пр. — [2006-04848] п
УДК 016:001.891
11226. Николай Степанович Синюков: [Доктор физ.-мат. наук]: Биобиблиогр. указ. лит. / М-во культуры и туризма Украины, Одес. гос. науч. б-ка
им. М. Горького; Сост. И.Э. Рикун. — Одесса: ОГНБ им. М. Горького, 2006. — 33, [2] с.:
портр.; 20 см. — (Серия биобиблиографических указателей "Ученые Одессы";
Вып. 36). — 100 экз. — [2006-04520] п оф УДК 012Синюков+016:[929+51(477)(092)
ББК 91.9:2+22.1д(4УКР)
С 28
02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство
11227. Аналітичний огляд діяльності бібліотек України для дітей у 2002—
2004 роках / [Підгот. Т.М. Турбаніст та ін.]; М-во культури і мистецтв України,
Нац. б-ка України для дітей. — К.: НБУ для дітей, 2006. — 63, [1] с.: табл.; 28 см. —
100 пр. — [2006-04861] п
УДК 027.625(477)"2002/2004"
11228. Бібліотека і книга у контексті часу: Зб. наук. ст. міжнар. наук.-практ.
конф., 11 — 13 трав. 2006 р., м. КиЇв / [Уклад. С. Басенко, Н. Маслова-Зоріна]. — К.:
НПБ України, 2006. — 283 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг: М-во культури і туризму
України, Нац. парлам. б-ка України. — На тит арк.: До 140-річчя Нац. парлам. б-ки
України. — Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. — ISBN 966-7547-41-8, 200 пр. —
[2006-05272] п
УДК 021(06)
ББК 78.3 я431
Б 59
11229. Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки:
Зб. ст. з досвіду роботи / [Наук. ред. В.П. Ярощук]. — Рівне: Волин. обереги, 2006. —
115 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці ст. — ІSBN 966-416-013-Х, 200 пр. —
[2006-04183] п оф
УДК 027.53(477.81)
ББК 78.342(4УКР-4РІВ)
П 77
Див. 12225
06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки.
Музеї
061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації.
Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи
11230. Донецьке відділення наукового товариства ім.Шевченка tsk compartment of
Shevchenko scientific society / Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка. — Донецьк: Б.в.,
2005. — 16 с.; 20 см. — Б.т. — [2006-04055] п
УДК 061.22:655](477.62)
38
11231. Районна дитячо-юнацька футбольна ліга: З досвіду орг. дитячо-юнац.
футбол. ліги у Васильків. р-ні Запоріз. обл. / Упр. у справах молоді та спорту Запоріз.
облдержадмін. та ін. — Запоріжжя: Б.в., 2005. — 15 с., включ. обкл.: іл., портр.; 20 см. —
У надзаг. також: Від. у справах молоді та спорту Васильків. район. держ. адмін., Обл.
рада ФСТ "Колос", Комун. закл. "Фізкультур.-оздоров. клуб "Таврія" Василів. район.
ради Запоріз. обл. — 500 пр. — [2006-04058] п
УДК 061.213:796.332](477.64)
069 Музеї
11232. Кепін Д.В. Музеєфікація об’єктів археологічної спадщини в Європі: на
прикладі первісної культури / Центр пам’яткознав. НАН України та Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. — К.: Центр пам’яткознав. НАНУ та УТОПІК: ПП
Максименко М.Т., 2005. — 175 с.: іл., табл., схеми; 20 см. — Бібліогр.: с. 122—142
(311 назв). — ІSBN 966-8999-04-5, Б.т. — ІSBN 966-89999-04-5 (помилк.). — [200604599] п оф
УДК 069.01
ББК 79.1
К 35
11233. Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному: Путівник / [Текст В. Комзюк, Л. Мержвинська]. — Луцьк: Ініціал, 2006. — 79,
[4] с.: іл., портр.; 21 см. — На 2-й с.: До 135-річчя від дня народж. Лесі Українки. —
ІSBN 966-7501-23-Х, 1 000 пр. — [2006-04186] п оф
УДК 069.02:821.161.2.09(036)
ББК 79.1(4УКР-4ВОЛ)л6
Л 64
070 Газети. Преса. Журналістика
11234. Бондар Ю.В. Свобода слова: вибір — 2004 / Міжрегіон. акад. упр. Персоналом, Федер. патріот. видань України. — К.: МАУП, 2005. — 122, [1] с.: іл.,
портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 116—119 (60 назв). — ІSBN 966-608-391-4, 1 000 пр. —
[2006-05095] п оф
УДК 070.1(477)
ББК 76.0(4УКР)
Б 81
11235. Карпенко В.О. Редакторська справа: проблеми майстерності: [Конспект
лекцій] / Лекц. фонд Ін-ту журналістики. — К.: Ін-т журналістики, 2005. — 20 см.
Ч. 1: Поняття фаху: зміст, форма, нюанси. — 2005. — 161 с. — Бібліогр. в кінці
тем та в підрядк. прим. — ІSBN 966-594-166-6, 500 пр. — [2006-04598] п
УДК 070.4(042.4)
ББК 76.17я7
К 26
087.5 Пізнавальна література для дітей та юнацтва
11236. 10 шагов к совершенству: [Кн. для женщин и мужчин / Сост. Саратова О.Н.]. —
Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 287 с.: ил., табл.; 21 см. — ІSBN 966343-210-1, 30 000 экз. — [2006-04933] п вс
УДК 087.2-055.1/.2
ББК 92
Д 37
11237. Солнцева А.В. Познавательная энциклопедия для девочек. — Донецк:
ПКФ "БАО", 2006. — 239 с.: ил. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-448-4,
15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-04773] п оф
УДК 087.5:395]+640.1-055.25
ББК 74.90
С 60
39
11238. Як стати принцесою за 7 днів: [Для дітей] / Текст Л. Ріс; Переклад О. Байдачна; Іл. Екель, Д.. — К.: Країна мрій, 2006. — [26] с.: кольор. іл.; 25 см. — На опр.
підзаг.: Ані Лорак радить. — ІSBN 966-8761-75-8 (в опр.), 5 000 пр. — [2006-04401] п оф
УДК 087.5-055.25
ББК 87.7я9
Я 44
1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ
1/14 Філософія
11239. Актуальные проблемы философии: общество, политика, культура актуальні проблеми філософії: суспільство, політика, культура: Материалы XXXV науч. конф.
профессор.-преподават. состава, аспирантов и студентов, (25 — 28 апр. 2006 г.) / [Редкол.:
Шоркин А.Д. и др.]. — Симферополь: Симфероп. гор. тип., 2006. — 20 см.
[Вып. 2.]. — 2006. — 121 с.: табл. — В надзаг.: Таврич. нац. ун-т им. В.И. Вернадского., Филос. фак. — Библиогр. в конце докл. — ISBN 966-2913-01-7, 100 экз. —
[2006-05058] п
УДК 1(06)
ББК 87я431
А 43
11240. Горбач Н.Я. Специфіка української філософії. — Львів: Каменяр, 2006. —
215 с.: портр.; 20 см. — 750-річчю м. Львова та 150-річчю з дня народж. Івана Франка
присвяч. — Бібліогр.: с. 209—214 (108 назв). — Б.т. — [2006-04865] п оф УДК 101(477)
ББК 87(4УКР)
Г 67
11241. Горський В.С. Біля джерел: Нариси з історії філософ. культури України. —
К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006. — 257, [1] с.: портр.; 21 см. — Бібліогр. в кінці
розд. — ІSBN 966-518-356-7 (в опр.), 500 пр. — [2006-04707] п оф
УДК 130.2(477)(091)
ББК 87.3(4УКР)
Г 70
11242. Гоч В.П. Вторая Книга Принципов. Таинство метаморфоз / В.П. Гоч, В. Л. Кулиниченко. — К.: Сфера, 2006. — 80 с.: ил., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 78 (17 назв.). —
ІSBN 966-8782-18-6, Б.т. — [2006-05466] п оф
УДК 130.1
ББК 87.22
Г 74
11243. Гоч В.П. Інформація та Причинність формо-взаємодії / В.П. Гоч, М.В. Гоч,
В.Л. Кулініченко; Міжнар. асоц. фахівців з роботи в Причині, Київ. центр реабілітації
сім’ї та дитини. — К.: Сфера, 2006. — 95 с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 91—93
(60 назв). — ІSBN 966-8782-20-8, Б.т. — [2006-05467] п оф
УДК 130.1
ББК 87.22
Г 74
11244. Данилейко В. Думки: Коротка версія 516-сторінкового вид. / Зібрав та узгодив О. Ханко. — К.: Вид. О.Ханко, 2006. — 51 с., [2] арк. іл.; 20 см. — Бібліогр. в підрядк.
прим. — ISBN 966-96592-6-4, 1 000 пр. — [2006-05381] п
УДК 130.2
ББК 87
Д 18
11245. "Духовна культура як домінанта українського життєтворення", всеукраїнська наук.-практ. конф. (2005; Київ). Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції "Духовна культура як домінанта українського життєтворення",
22—23 груд. 2005. — К.: ДАКККіМ, 2006. — 20 см. — ISBN 966-8383-31-5.
40
Ч. 1. — 2006. — 353, [1] с.: іл., табл. — У надзаг.: М-во культури і туризму України,
Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. центр культур. дослідж. — Бібліогр. в
кінці доп. — ISBN 966-8683-32-3, 150 пр. — [2006-05144] п оф
УДК 130.2(477)(063)
ББК 87.817(4УКР)я43
Д 85
11246. "Духовна культура як домінанта українського життєтворення",
всеукраїнська наук.-практ. конф. (2005; Київ). Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції "Духовна культура як домінанта українського життєтворення",
22—23 груд. 2005. — К.: ДАКККіМ, 2006. — 20 см. — ISBN 966-8383-31-5.
Ч. 2. — 2006. — 340, [1] с.: іл., табл. — У надзаг.: М-во культури і туризму України,
Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. центр культур. дослідж. — Бібліогр. в
кінці доп. — ISBN 966-8683-33-1, 200 пр. — [2006-05145] п оф
УДК 130.2(477)(063)
ББК 87.817(4УКР)я43
Д 85
11247. Зубов В.О. Підприємницький інтерес: соціально-філософський аналіз. —
Запоріжжя: Просвіта, 2006. — 178, [1] с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 155—178 (320 назв). —
ІSBN 966-653-179-8, 1 000 пр. — [2006-04413] п
УДК 141.2:334.012.32
ББК 87.815+65.012.1
З-91
11248. Льюис Э. Таро: просто и понятно / [Пер. с англ. Твердохлеб С.А.]. —
Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 319 с.: ил., табл.; 21 см. — Алф. указ.:
с. 306—315. — ІSBN 966-8511-40-9 (в пер.), 25 000 экз. — [2006-04945] п вс
УДК 133.4:685.811.6
ББК 86.41+37.86
Л 91
11249. Сердцентр управления Вселенной — Землярай: сердцеклетка: Первоисточник Информации — Энергии Высшего Разума Света, Мирорезонансгенератор,
Сердцесолнце Вселенной. Светлое Учение / С.И. Чернышов, И. Ю. Микляев, А. Н. Микляева и др. — Х.: Модель Вселенной, 2006. — 113 с.; 20 см. — Библиогр.: с. 101—
113 (627 назв.). — ІSBN 966-7875-13-Х, 100 экз. — [2006-04405] п
УДК 140.8
ББК 87
С 32
11250. Философский словарь / [Авт.-сост. И.В. Андрущенко, О. А. Вусатюк,
С. В. Линецкий, А. В. Шуба]. — К.: А.С.К., 2006. — 1053 с.; 21 см. — (Новые словари). — ІSBN 966-539-429-0 (в пер.), 10 000 экз. (1-й з-д 3 000). — [2006-05108] п вс
УДК 1(038)
ББК 87я2
Ф 56
11251. Фрёлинг Т. Современный Фэн-шуй: [Практ. пособие] / Т. Фрёлинг, К. Мартин; [Пер. с нем. И. Немичев, Р. Кордуп]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. —
426, [4] с., [2] л. ил.: ил.; 20 см. — ІSBN 966-343-347-7 (в пер.), 15 000 экз. — [2006-05462]
п вс
УДК 133.2(510)
ББК 86.42(5КИТ)
Ф 86
11252. . Ханко О. Ключ: Систематизація мислительних понять В.Данилейка. — К.:
Вид. О.Ханко, 2006. — 198 с., [8] арк. іл.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. —
Покажч.: с. 148—172. — ISBN 966-96592-4-8, 400 пр. — [2006-05382] п оф
УДК 130.2
ББК 87
Х 19
41
11253. Черненко В.А. Метажанр как феномен культуры: мистерия — литургия —
опера — "мистерия". (Введение в опыт метафизики Духа): Науч. изд. — Х.: ХНЭУ, 2005. —
195 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 179—186 (145 назв.). — (В пер.), 500 экз. —
[2006-04455] п
УДК 130.2
ББК 87
Ч-49
Див. 11247
111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна)
11254. Личковах В.А. Дивосад культури: Вибр. ст. з естетики, культурології,
філософії мистецтва. — Чернігів: Упр. у справах преси та інформації, 2006. — 159 с.:
портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 159 та в кінці розд. — ІSBN 966-502-304-7, 500 пр. —
[2006-04675] п оф
УДК 111.852+008
ББК 87.8+71
Л 66
Див. 11267
159.9 Психологія
11255. Актуальні проблеми практичної психології: Всеукр. наук.-практ. конф. /
[Редкол.: Боришевський М.Й. та ін.]. — Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2006. — 349 с.:
іл., табл.; 29 см. — У надзаг.: Херсон. держ. ун-т, Ін-т психології, історії та соціології. —
Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-8912-15-2, 300 пр. — [200604628] п оф
УДК 159.9(06)
ББК 88я431
А 43
11256. Кордунова Н.О. Звички та їх формування у дошкільників: [Навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл.] / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк: Вежа,
2006. — 155 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 80—85 (85 назв) та в кінці розд. —
ІSBN 966-600-197-7, 300 пр. — [2006-04291] п
УДК 159.922.7(075.8)
ББК 88.8я73
К 66
11257. Кудерская Т.В. Практикум по курсу "Основы психологии и педагогики" / Т.В. Кудерская, Ю. Н. Ящишина; Донбас. гос. машиностроит. акад. —
Краматорск (Донец. обл.): ДГМА, 2006. — 87 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 86—87
(23 назв.). — ІSBN 966-379-053-9, 50 экз. — [2006-05414] п
УДК 159.9+37](076.5)
ББК 88я7+74я7
К 88
11258. Психологія особистості безробітного: (Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ.
конф., 26 трав. 2006 р.) / [Редкол.: Киричук О.В. (голов. ред.) та ін.]. — К.: ІПК ДСЗУ,
2006. — 268 с.: табл.; 20 см. — У надзаг.: М-во праці і соц. політики України, Акад. пед.
наук України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України, Каф. психології. —
Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр. — [2006-05147] п
УДК 159.9-057.19(06)
ББК 88я43
П 86
11259. Сергієнко Н.О. Психологічні прийоми в політиці: Навч. посіб. / Міжрегіон.
акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2006. — 111 с.: іл.; 20 см. — (Бібліотека журналу
"Персонал"). — Бібліогр.: с. 107—110 (56 назв). — ІSBN 966-608-532-1, 3 000 пр. —
[2006-05185] п оф
УДК 159.9:32](075.8)
ББК 88.5я73+66я73
С 32
42
11260. Федоров В.Д. Психологічний контур людини: стиль, характер і трішки
мудрості. — Кам’янець-Подільський (Хмельниц. обл.): Аксіома, 2006. — 207 с.:
табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 202—205 (59 назв). — ІSBN 966-8642-44-9, 1 000 пр. —
[2006-05069] п оф
УДК 159.923
ББК 88.52
Ф 98
11261. Филиппов М.М. Психофизиология функциональных состояний: Учеб. пособие / Межрегион. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2006. — 238, [1] с.; 20 см. —
Библиогр.: с. 231—237 (112 назв.). — ІSBN 966-608-458-9, 3 000 экз. — [2006-05190] п оф
УДК 159.91(075.8)
ББК 88.3я73
Ф 53
11262. Хапілова В.П. Психологія формування конкурентоздатної особистості
(на матеріалі підготовки майбут. менеджерів): Прогр. лекц. курсу і плани семінар. занять для підгот. майбутніх менеджерів організацій / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка
АПН України та ін. — К.: Міленіум, 2005. — 30 с.: табл.; 20 см. — У надзаг. також:
Лаб. організац. психології, Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці,
Запоріз. нац. ун-т.— Бібліогр.: с. 22—28 (113 назв). — 300 пр. — [2006-04852] п оф
УДК 159.923(042.3)
16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка
науки
11263. Динько Н.І. Логіка: Метод. рек. до курсу для студ. юрид. ф-ту: [У 2 ч.] /
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Каф. філософії. — Луцьк: Вежа,
2006. — 20 см.
Ч. 1. — 2006. — 51, [1] с.: табл. — Бібліогр. в тексті. — 100 пр. — [2006-04837] п
УДК 16(072.3)
11264. Динько Н.І. Логіка: Метод. рек. до курсу для студ. юрид. ф-ту: [У 2 ч.] /
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Каф. філософії. — Луцьк: Вежа,
2006. — 20 см.
Ч. 2. — 2006. — 53, [1] с.: табл. — Бібліогр. в тексті. — 100 пр. — [2006-04838] п
УДК 16(072.3)
11265. Квачов А.П. Методичні рекомендації з курсу "Логіка" для семінарських
занять / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. —
20, [2] с.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — 200 пр. — [2006-04500] п оф
УДК 16(072)
ББК 87.4я7
К 32
11266. Соболь П.П. Методичні вказівки до курсу "Філософські проблеми наукового пізнання" / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв:
НУК, 2006. — 43 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці лекцій. — 100 пр. — [200604536] п оф
УДК 165.191(072)
ББК 87я7
С 54
17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія
11267. Етика. Естетика: Практикум [для студ. вищ. навч. закл. / Уклад. Н.М. Сухова та ін.]; Заг. ред. Л.Г. Дротянко, Н.М. Сухова; Нац. авіац. ун-т. — К.: НАУ, 2005. —
43
71 с.; 20 см. — На обкл. надзаг.: Кредитно-модульна система навчання. — Бібліогр. в
тексті. — ІSBN 966-598-223-0, 1000 пр. — [2006-04432] п оф УДК 17+111.852](076.5)
ББК 87.7я7+87.8я7
Е 88
11268. Микитчик О.В. Філософія злочину: Монографія / М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. — 187 с.:
табл., портр.; 21 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 150 пр. — [2006-05146] п
УДК 17.02:343.3/.7(477)
ББК 87.7(4УКР)+67.9(4УКР)408
М 59
11269. Піньковська Е.А. Духовне материнство. — Фастів (Київ. обл.): Поліфаст, 2006. — 124 с.: іл.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ISBN 966-7758-39-7,
1 000 пр. — [ 2006-05401] п оф
УДК 173.3
ББК 87.7
П 32
11270. Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2005 р. / [Редкол.: Шевченко А.І.
(голова) та ін.]. — Донецьк: ІПШІ "Наука і освіта", 2006. — 267 с.: табл.; 20 см. —
У надзаг.: М-во освіти і науки України, Донец. облдержадмін., Донец. держ. ін-т штуч. Інтелекту. — Текст.: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 120 пр. — [2006-05354] п
УДК 17.023.3:(001+2)](063)
ББК 87.7я43
Р 68
11271. Ethics and Aesthetics: Reader / [Author M.M. Rohozha; National Aviation
University. — Kyiv: NAU, 2005. — 246, [2] с.: портр.; 20 см. — англ. — Бібліогр.: с. 245—
246 (26 назв). — 150 пр. — [2006-05283] п оф
УДК 17.03+111.852](075.8)
ББК 87.7 я73+87я73
E 84
2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)
Див. 11270
2-1 Теорія та філософія релігії. Природа релігії. Феномен релігії.
Релігієзнавство
11272. Ліпіна Т.В. Методичні рекомендації до курсу "Релігієзнавство" /
Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. —
27 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 26—27 та в кінці тем. — 400 пр. — [2006-04503] п оф
УДК 2-1(072)
ББК 86.2я7
Л 61
11273. Мартінетті Д. Чому я вірю в потойбічне життя: Сучас. свідчення життя
після смерті / [Пер. з італ. Л. Гайдуківський]. — Львів: Свічадо, 2006. — 104, [5] с.;
20 см. — Переклад. за вид.: Perche credo nella vita eterna. Ragioni odierne in favore
dell ’Aldilá / Giovanni Martinetti (Leumann (Torino): ELLE DI CI, 2001). — Бібліогр.:
с. 104—105. — ІSBN 966-561-284-0, Б.т. — [2006-04414] п оф
УДК 2-187
ББК 86.37-42
М 29
44
2-4 Релігійна діяльність. Релігійна практика
11274. Дружба через знания ndschaft durch wissen: [О нем.-укр.-иудейс.-христиан. летнем лагере в Могилев-Подольском, 2005 г.]. — Симферополь: Доля, [2006]. —
51, [1] с.: ил., портр.; 30 см. — На обл. подзаг.: Акция искупления — служба делу
мира. — Текст парал.: рус., нем. — Б.т. — [2006-04090] п
УДК 2-4
27 Християнство. Християнське віросповідання. Християнські церкви
і деномінації
11275. Аржаковський А. Бесіди з блаженнішим Любомиром Гузаром: До постконфес. християнства / [Пер. з. фр. Л. Зубицька та ін.]; Укр. католиц. ун-т,
Ін-т екуменіч. студій. — Львів: Укр. католиц. ун-т, 2006. — 144 с., [4] арк. іл.: портр.;
22 см. — ІSBN 966-8197-10-0, Б.т. — [2006-04658] п
УДК 271.4-726.2
ББК 86.375-6
А 80
11276. Влахос Є. Одна ніч у пустелі Святої Гори: Бесіда з пустельником про Ісусову молитву / [Пер. з грец. А. Чердахлі]. — Львів: Свічадо, 2006. — 170, [1] с.; 20 см. —
(Світло Сходу). — ІSBN 966-395-003-Х, [3 000] пр. — [2006-04648] п оф
УДК 27-29
ББК 86.37
В 58
11277. Дорош М. Святиня над Сниводою: (Нариси з історії храму с. Уланова
на Вінниччині) / М. Дорош, [протоієрей] Я. Микитин. — Вінниця: О.Власюк, 2006. —
83 с.: іл., портр.; 20 см. — ISBN 966-8413-91-1, 300 пр. — [2006-05172] п
УДК 27-523.4(477.44-22)(091)
ББК 86.372-505(4УКР-4ВІН)
Д 69
11278. Ингрэм Ч. Любовь, секс и супружеские отношения: Божий рецепт усовершенствования вашей лич. жизни: [Пер. с англ.]. — К.: Путешествие по Библии,
2006. — 219, [2] с.: портр.; 20 см. — ІSBN 966-96573-3-4 (в пер.), 2 000 экз. — [200605358] п оф
УДК 27-447
ББК 86.37
И 59
11279. Ингрэм Ч. Любовь, секс и супружеские отношения: Божий рецепт усовершенствования вашей лич. жизни: [Учеб. пособие]. — К.: Путешествие по Библии,
2006. — 64 с.: ил., портр.; 20 см. — 9 000 экз. — [2006-05359] п
УДК 27-447
ББК 86.37
И 59
11280. Крістенсон Е. Надбання через втрати: [Реліг. вид. / Пер. з англ. Четирко В.]. —
Черкаси: Смірна, 2005. — 227 с.: портр.; 20 см. — (Серія "Для жінок про жінок"). —
ІSBN 966-8617-35-5, 5 000 пр. — [2006-05368] п оф
УДК 274
ББК 86.376
К 82
11281. Ллойд-Джонс М. Нагорная проповедь: [В 2 т.]: Пер. с англ. — Х.:
Біблос-альфа, 2005. — 21 см. — На пер.: Духовная классика. Джон Р.В.Стотт.
Т. 1. — 2005. — 405 с. — ІSBN 966-96515-1-4 (в пер.), 2 500 экз. — [200605386] п оф
УДК 27-534.6
ББК 86.37
Л 67
45
11282. Ллойд-Джонс М. Нагорная проповедь: [В 2 т.]: Пер. с англ. — Х.:
Біблос-альфа, 2005. — 21 см. — На пер.: Духовная классика. Джон Р.В.Стотт.
Т.2. — 2005. — 406 с. — ІSBN 966-96515-2-2 (в пер.), 2 500 экз. — [200605387] п оф
УДК 27-534.6
ББК 86.37
Л 67
11283. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа: Псалтырь. — [Ужгород]:
Благая Весть; Дилленбург (Германия): GBV, 2005. — 276 с.; 20 см. — ІSBN 966-347011-9, 50 000 экз. — [2006-05170] п
УДК 27-246
ББК 86.37-2
Н 72
11284. Октоїх: [Реліг. вид.]. — К.: Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату,
2006. — 30 см.
Ч. 1. — 2006. — 846, [1] с. — Вид. присвяч. 2000-літтю Різдва Христового. —
(В опр.), 1 500 пр. — [2006-04831] п
УДК 27-534
ББК 86.372-5
О-52
11285. Роудз Р. Популярная библейская энциклопедия: Просто, доступно, понятно: [Пер. с англ.]. — Александрия (Кировогр. обл.): Ездра, 2006. — 277, [1] с.,
[8] л. ил.: табл.; 21 см. — (Серия "Исследуем писания"). — Перевод изд.: Find it
Quick Handy Bible Encyclopedia / Ron Rhodes (Harvest House Publishers Eugene, 2003). —
ІSBN 966-8182-07-3 (в пер.), 5 000 экз. — [2006-04482] п оф
УДК 27-278(031)
ББК 86.37я2
Р 79
11286. Свята Варвара великомучениця: [Реліг. вид.]. — К.: Укр. Православ.
Церква Київ. Патріархату, 2005. — 77, [1] с.: іл.; 20 см. — ІSBN 966-7567-15-Х,
30 000 пр. — [2006-04830] п
УДК 27-37
ББК 86.37-574
С 25
11287. Служебник / Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату. — К.: Укр.
Православ. Церква Київ. Патріархату, 2006. — 14 см.
Ч. 1. — 2006. — 271 с. — Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового. — (В опр.),
3 000 пр. — [2006-05083] п
УДК 272-282.7
ББК 86.37
С 49
11288. Служебник / Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату. — К.: Укр.
Православ. Церква Київ. Патріархату, 2006. — 14 см.
Ч. 2. — 2006. — 239 с. — Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового. — (В опр.),
3 000 пр. — [2006-05084] п
УДК 272-282.7
ББК 86.37
С 49
11289. Сперджен С. Колокольный перезвон, возвещающий древние истины о
безмерной благодати и жертвенной любви: Пер. с англ. — 2-е изд., испр. и доп. —
Х.: Біблос-Альфа, 2005. — 110 с.; 18 см. — ISBN 966-96515-0-6 (в пер.), 10 000 экз. —
[2006-05388] д оф
УДК 27-534.6
ББК 86.37
С 71
46
11290. Фотиния. Благодатные православные молитвы для всей семьи на каждый
день / Матушка Фотиния. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 479 с.: ил.; 20 см. — ІSBN 966338-466-2 (в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—7 000). — [2006-04775] п оф
УДК 27-534.35
ББК 86.372
Ф 81
11291. Церква і молитва в нашому житті / Овруц. єпархія, Укр. Православ.
Церква. — К.: МАУП, 2006. — 77 с.: іл.; 20 см. — У надзаг.: За благословення архієпископа Овруц. і Коростен. Віссаріона. — ІSBN 966-608-547-Х, 5 000 пр. —
[2006-05102] п оф
УДК 27-534.2
ББК 86.372
Ц 44
3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ
30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.
Гендерні дослідження
11292. Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота: Термінол.-понятійн. слов. / М.Ф. Головатий, М.Б. Панасюк. — К.: МАУП, 2005. — 554 с.; 25 см. —
Бібліогр.: с. 483—511 (756 назв). — ІSBN 966-608-445-7 (в опр.), 3 000 пр. — [200605097] п оф
УДК 304.4+364-1](038)
ББК 65.27я2
Г 61
311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи
11293. Мармоза А.Т. Практикум з правової статистики: [Для студ. вищ. навч.
закл.]. — К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006. — 316, [1] с.: іл., табл.; 21 см. —
Бібліогр.: с. 311—313 (36 назв). — ІSBN 966-518-352-4 (в опр.), Б.т. — [2006-04708] п оф
УДК 31:34](076)
ББК 67.5я7
М 28
Див. 11058
314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція
11294. Хмельниччина в світлі перепису населення 2001 року: Метод. рек. /
[Уклад. Малий В.В.]; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. — Кам’янець-Подільський
(Хмельниц. обл.): Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2005. — 18 с.: табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 150 пр. — [2006-04062] п
УДК 314.02(477.43)(072)
316 Соціологія
316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система.
Соціальні процеси
11295. 100 термінів і понять соціально-трудової сфери: Енциклопед. слов. /
[Редкол.: Мельник С.В. та ін.]; М-во праці та соц. політики України, Держ. установа
НДІ соц.-труд. відносин. — Луганськ: Віртуал. реальність, 2005. — 220 с.: іл., табл.;
21 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8526-31-7 (в опр.), 500 пр. — [2006-05071] п
УДК 316.334.22(038)
ББК 65.272я2
С 81
47
11296. Більчич В.М. УТОС ними пишається / В. Більчич, М. Крупей, О. Фесенко. —
Снятин (Івано-Франків. обл.): ПрутПринт, 2006. — 425, [1] с.: іл., портр.; 25 см. — Вид.
коштом Центр. правління УТОС. — ІSBN 966-8209-24-9 (в опр.), Б.т. — [2006-04654] п
УДК 316.344.6-056.262(477(092)
ББК 60.54д(4УКР)
Б 61
11297. Міжнаціональна і міжетнічна злагода в Україні: позиція молоді: [Зб. ст. /
Ред.-упоряд. Л. Кудіна та ін]. — К.: Молодіж. альтернатива, 2005. — 35 с.: табл.; 20 см. —
Бібліогр. в кінці ст. — Б.т. — [2006-04036] п оф
УДК 316.47(477)
ББК 60.5(4УКР)
М 58
11298. Савельева В.С. Конфликтология: [Учеб. пособие для студентов вузов] /
Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск (Донец. обл.): ДГМА, 2006. — 227 с.:
ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 220—227 (120 назв.). — ІSBN 966-379-034-2,
300 экз. — [2006-05421] п
УДК 316.48
ББК 88.53
С 12
11299. Туленков М.В. Організаційна взаємодія в системах соціального управління (соціологічний аналіз): Монографія / М-во праці та соц. політики України,
Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. — К.: ІПК ДСЗУ, 2005. —
220 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 194—219 (357 назв). — ІSBN 966-8640-01-2,
300 пр. — [2006-04359] п
УДК 316.4
ББК 60.5
Т 82
11300. Участь громадян у прийнятті державних рішень: Нормат.-прав. акти,
що регулюють відносини у сфері інформації, комунікацій влади та громадськості /
[Упоряд. Н.В. Окша та ін.]; Департамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України, Укр. незалеж. центр політ. дослідж. — К.:
Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2006. — 172 с.; 20 см. — ІSBN 966-8136-48-9,
1000 пр. — [2006-05299] п оф
УДК 316.47:342.6](477)
ББК 60.5(4УКР)+67.9(4УКР)400
У 90
11301. Участь громадян у прийнятті державних рішень: Партнер. взаємодія
влади і громад. ін-тів в Україні: заг. методологія запровадження, міжнар. досвід /
[Заг. ред. І. Попов]; Департамент комунікацій влади та громадськості Секретаріату
Кабінету Міністрів України, Укр. незалеж. центр політ. дослідж. — К.: Укр. незалеж.
центр політ. дослідж., 2006. — 32 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-8136-46-2, 1 000 пр. —
[2006-05300] п оф
УДК 316.47:342.6](477)
ББК 60.5(4УКР)+67.9(4УКР)400
У 90
11302. Чемерис А.О. Дихотомія: Схід-Захід у контексті теорії соціального капіталу / Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. — 27 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 26—27
(31 назва). — 300 пр. — [2006-04206] п
УДК 316.4.063.3(477)
ББК 60.56(4УКР)
Ч-42
Див. 10926-27
48
316.6 Соціальна психологія
11303. Корніяка О.М. Психологія комунікативної культури школяра: Монографія / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К.: Міленіум, 2006. — 334 с.:
табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 313—334 (360 назв). — ІSBN 966-8063-19-8, 300 пр. —
ІSBN 966-8063-198 (помилк.). — [2006-04635] п оф
УДК 316.6
ББК 88.5
К 67
32 Політика. Політологія
11304. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики / [Пер. з англ. О. Дем’янчук]. — К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006. —
549 с.: іл.; 23 см. — Бібліогр.: с. 520—549 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-518-362-1,
1 000 пр. — [2006-05010] п оф
УДК 32.019.5
ББК 66.0
П 18
11305. Розумний М.М. Ідея і нація в інформаційну епоху. — Х.: Майдан, 2006. —
339 с.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-372-027-1, 300 пр. — [2006-05464] п оф
УДК 32
ББК 66.0
Р 65
Див. 12208
321 Форми політичної організації. Держава як політична влада
11306. Гош А.П. Советский социализм. Становление, кризис и реформирование / А.П. Гош, С. И. Дорогунцов. — К.: Оріяни, 2006. — 287 с.; 20 см. — Библиогр.: с. 286—287 (38 назв.). — ІSBN 966-8305-58-2, 500 экз. — [2006-04040] п оф
УДК 321.74(47+57)
ББК 66.1(2)
Г 74
11307. Ґоше М. Демократія проти себе самої: [Політ. ст. 1980—2001 опубл. у часописі Le Débat] / Пер. з фр., післямова та прим. О. Йосипенко, С. Йосипенко. — К.:
Укр. Центр духовн. культури, 2006. — 372, [1] с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 369—370 та в
підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 371—372. — ІSBN 966-628-114-7, 1 000 пр. — [200604826] п оф
УДК 321.7(44)
ББК 66.1(4ФРА)
Ґ 74
11308. Політичні інститути та процеси в умовах трансформації українського
суспільства: Навч. посіб. / [ Р.В. Войтович, Л.В. Гонюкова, Н.М. Дармограй та ін.];
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. —
Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. — 414 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті
тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-7799-74-3, 300 пр. — [2006-04491] п
УДК 321.02(075.8)
ББК 66.0я73
П 50
323 Внутрішня політика. Національні питання.
Національні та етнічні меншини
11309. Дубінін В.В. Роль інтересів народу в становленні та розвитку політичної системи суспільства / Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ
49
(Донец. обл.): ДДМА, 2006. — 259 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 245—259. — ІSBN 966379-046-6, 300 пр. — [2006-05410] п
УДК 323.2(477)
ББК 66.3(4УКР)
Д 79
11310. Сиренко В.Ф. Интересы, власть, коррупция. — К: Оріяни, 2006. —
70 с.: портр.; 20 см. — ІSBN 966-8305-57-4, 1 000 экз. — [2006-04041] п оф
УДК 323
ББК 66.3
С 40
11311. Старих жахіть не воскресити: Хроніка боротьби з юдо-нацизмом / Упоряд. В. Лапікура, Н. Лапікура; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2005. —
99 с.: портр.; 20 см. — (Бібліотека журналу "Персонал"). — Текст: укр., рос. —
ІSBN 966-608-470-8, 3 000 пр. — [2006-05100] п оф
УДК 323.13(100)(6)
ББК 66.5(0=Євр.)
С 77
11312. Татаренко Т.М. Регіональний фактор у політичному житті України (політико-правові аспекти) / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — Луганськ: СНУ
ім. В.Даля, 2005. — 415 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 376—414 (802 назви). —
ІSBN 966-590-549-Х, 300 пр. — [2006-03986] п оф
УДК 323.174:342.25](477)
ББК 66.3(4УКР)+67.9(4УКР)400
Т 23
323(477) Внутрішня політика України
11313. Каганець І.В. Третій Гетьманат: політичний аспект / Міжрегіон. акад. упр.
персоналом. — К.: МАУП, 2006. — 31 с.; 20 см. — (Бібліотека журналу "Персонал"). —
ІSBN 966-608-539-9, 3 000 пр. — [2006-05181] п оф
УДК 323(477)
ББК 66.3(4УКР)
К 12
324 Вибори. Плебісцити. Референдуми. Виборчі кампанії
11314. Записник виборця, 2006 / [Авт. кол.: Верзун П.Ю., Іванюк М.І., Козак Ю.Ю. та ін.]; Асоц. захисту прав молоді Волині. — Луцьк: Асоц. захисту прав
молоді Волині: Вид. Оверко І.В., 2006. — 168 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено
на звороті тит. арк. — ІSBN 966-7627-43-3, 10 000 пр. — [2006-03987] п оф
УДК 324(477)"2006"
ББК 66.3(4УКР)68
З-32
11315. Радченко О.В. Влада і вибори: інституційна взаємодія в демократичному суспільстві: Монографія. — Х.: Магістр, 2006. — 243 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 230—242 (291 назва). — ІSBN 966-390-005-9, 300 пр. — [2006-04403] п
УДК 324
ББК 66.3(4УКР)68
Р 15
327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи.
Зовнішня політика
11316. Білорус О.Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: (Системні маркетол. дослідж.) / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. ін-т
50
глобалістики, Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 491 с.: іл.,
табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 475—491 (257 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-608586-0 (в опр.), 2 000 пр. — [2006-05093] п оф
УДК 327.3+339.9
ББК 66.4+65.5
Б 61
11317. Международный менеджмент: Учеб. пособие / [Зухба Д.С., Максименко Я.А., Малышко О.В. и др.]; Донец. нац. техн. ун-т и др. — Донецк:
ДонНТУ, 2006. — 286 с.: ил., табл.; 21 см. — В надзаг. также: Нац. техн. ун-т "Харьк.
политехн. ин-т", Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля, Ун-т Пьер Мендес Франс, Гренобль II (Франция) и др. — Библиогр.: с. 284—285 (20 назв.). — ІSBN 966-377-021-Х
(в пер.), 300 экз. — [2006-05416] п
УДК 327:005.7](075)
ББК 66.4я7+65.290я7
М 43
327(477) Зовнішня політика України
11318. Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в
Угорщині: Історія. Спогади. Арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Вид. дім "КиєвоМогилян. акад.", 2005. — 397, [1] с.: іл., портр.; 24 см. — (Бібліотека наукового
щорічника "Україна дипломатична"; Вип. 1). — Бібліогр. в кінці розд. та в тексті. —
ІSBN 966-625-020-9. — ISBN 966-518-338-9 (в опр.), 1 000 пр. — [2006-04033] п оф
УДК 327(477)
ББК 63.3(4УКР)6-6
М 34
11319. "Україна – Польща – ЄС: сучасний стан та перспектива", міжнародний виїздний семінар (2006; Краків). Міжнародний виїздний семінар "Україна –
Польща – ЄС: сучасний стан та перспектива" aine-Polland-EU: currant state and future
trends", Краків, 14—16 січ. 2006. — Херсон: ХНТУ, 2006. — 94 с.: іл., табл., портр.;
20 см. — У надзаг.: Херсон. нац. техн. ун-т (Україна), Незалеж. студент. асоц. Краків. екон. ун-ту (Польща). — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 9668912-14-4, Б.т. — [2006-04597] п
УДК 327(477+438)
ББК 66.4(4УКР)+66.4(4ПОЛ)
У 45
329 Політичні партії та рухи
11320. Щокін Г.В. Сучасний український консерватизм: Статті. Доповіді. Інтерв’ю / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2006. — 370, [2] с.: іл.,
табл.; 21 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-608-584-4 (в опр.), 1 000 пр. — [200605104] п оф
УДК 329.11(477)
ББК 66.5(4УКР)
Щ 92
33 Економіка. Економічні науки
11321. Экономика: Учеб. пособие / Ред. Э.А. Кузнецов; [Авт. кол.: Кузнецов Э.А.,
Коваленко С.Н., Волошина В.В. и др.]. — 2-е изд., доп. и перераб. — Х.: Одиссей, 2006. —
510 , [1] с.: ил., табл.; 21 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 966-633-469-0 (в
пер.), 1 000 экз. — [2006-05390] д
УДК 33(075)
ББК 65.0я7
Э 40
51
11322. Хомяков В.І. Економіка сучасної України / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. —
Черкаси: ЧДТУ, 2006. — 355 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 340—352 (227 назв). —
ІSBN 966-7533-88-3, 350 пр. — [2006-05067] п
УДК 33(477)
ББК 65.9(4УКР)
Х 76
Див. 11223, 11662, 12214
330 Економічні науки в цілому. Політична економія
11323. Бревнов А.А. Основы экономической теории: Учеб. пособие [для студентов вузов] / Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. НАН Украины, Одес. нац.
политехн. ун-т М-ва образования и науки Украины. — 2-е изд. — Х.: Одиссей, 2006. —
511 с.; 21 см. — Библиогр.: с. 434—438 (82 назв.). — ISBN 966-633-500-Х (в пер.),
2 000 экз. (1-й з-д 1 000). — [2006-05389] д
УДК 330.34.01(075.8)
ББК 65.01я73
Б 87
11324. Валовий регіональний продукт за 2001—2004 роки: Стат. зб. / Держ. ком статистики України; [Авт. кол.: Н.М. Смишляєва, Н.С. Соловйова, Д.В. Білик та ін.]. — К.: Держкомстат України, 2006. — 103 с.: іл., табл.; 29 см. — 75 пр. — [2006-04762] п
УДК 330.55
ББК 65.01
В 15
11325. Гаршина О.К. Методическое пособие к курсовой работе по дисциплине "Макроэкономика" для студентов экономических специальностей всех форм
обучения / Гаршина О.К., Пономарева Л.Н.; Донбас. гос. машиностроит. акад. —
Краматорск: ДГМА, 2005. — 39 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 35—39. — ІSBN 966379-041-5, 200 экз. — [2006-04056] п
УДК 330.101.541(072.3)
11326. Денисюк О.М. Становлення багатоукладної економіки та раціоналізація
структури власності в Україні / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — Вінниця: КнигаВега, 2005. — 308 с.: іл., табл.; 22 см. — Бібліогр.: с. 260—285 (275 назв) та в підрядк. прим. —
ІSBN 966-621-265-Х (в опр.), 350 пр. — [2006-04191] п оф
УДК 330.111.62
ББК 65.011.9(4УКР)
Д 33
11327. Малярець Л.М. Вимірювання ознак об’єктів в економіці: методологія
та практика. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 382 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 273—288
(234 назви). — ІSBN 966-676-138-6 (в опр.), 500 пр. — [2006-05062] п
УДК 330.43
ББК 65в6
М 20
11328. Математические модели трансформационной экономики: Учеб. пособие /
[Клебанова Т.С., Раевнева Е.В., Стрижиченко К.А. и др.]; Харьк. нац. экон. ун-т. —
[2-е изд., стер.]. — Х.: ИД "ИНЖЭК", 2006. — 279 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указаны
перед вып. дан. — Парал. тит. л.: англ. — Библиогр.: с. 262—269 (119 назв.). — ІSBN 966392-055-6, 500 экз. — [2006-04025] д оф
УДК 330.4(075)
ББК 65.01я7
М 34
11329. Нарижна Л.Д. Мікроекономіка в схемах: Навч. посіб. для самост. роботи для
студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Л.Д. Нарижна, Л.Н. Пономарьова; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.): ДДМА, 2006. — 163 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.:
с. 163 (13 назв). — ІSBN 966-379-071-7, 200 пр. — [2006-05418] п
УДК 330.101.542(075.4)
ББК 65.01я73
Н 28
52
11330. Основи економічної теорії / [ Малик Л.П., Машіка Т.О., Опіярі В.І. та ін.];
Ужгород. нац. ун-т, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії. — Ужгород: Карпати, 2005. — 501, [1] с.:
іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-671-082-Х, 500 пр. —
[2006-04468] п оф
УДК 330.1(042.3)
ББК 65.01я7
О-75
11331. Отрошко О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект: Навч.
посіб. — К.: Знання, 2006. — 222 с.: іл., табл.; 20 см. — (Серія "Вища освіта XXI століття"). —
ІSBN 966-346-116-0 (в опр.), 2 000 пр. — [2006-04018] п оф
УДК 330.101.541(075.8)
ББК 65.012.2я73
О-86
11332. Розанвалон П. Утопічний капіталізм. Історія ідеї ринку apitalisme
utopique. Histoire de l’idée de marché / Пер. з фр. Є. Марічева. — К.: Вид. дім "КиєвоМогилян. акад.", 2006. — 245, [1] с.: портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 232—243 та в
підрядк. прим. — ІSBN 966-518-364-8, Б.т. — [2006-04709] п оф
УДК 330.342
ББК 65.01
Р 64
11333. Сотников В.И. Микроэкономика в структурно-логических схемах: Учеб.
пособие / В.И. Сотников, Ю. В. Сотникова; Харьк. гос. экон. ун-т. — [2-е изд., стер.]. —
Х.: ИД "ИНЖЭК", 2006. — 249 с.: схемы; 20 см. — Парал. тит. л.: нем. — Библиогр. в
тексте. — ІSBN 966-8327-89-6, 500 экз. — [2006-04028] д оф
УДК 330.101.542(075.8)
ББК 65.012.1я73
С 67
11334. Стеблій Г.Я. Методологічні проблеми структуризації економічної
теорії: (Еволюц. розв. екон. теорії: нова парадигма її викладання в Україні): Монографія / Г.Я. Стеблій, О.В. Горбачевська; Нац. банк України, Львів. банків. ін-т. —
Львів: ЛБІ НБУ, 2005. — 187 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 175—187 (263 назви). — ІSBN 966-368-014-8, 300 пр. — [2006-03992] п оф
УДК 330.101(477)
ББК 65.01(4УКР)
С 79
11335. Філонов Л.В. Збірник термінів і понять до курсу "Економічна теорія" /
Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. — 27 с.;
20 см. — 300 пр. — [2006-04509] п оф
УДК 330.1(038)
ББК 65.01я2
Ф 55
11336. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. Чухрай, Р. Патора; Нац. ун-т "Львів.
політехніка", Вища шк. підприємництва та упр. (м. Лодзь, Польща). — К.: Кондор, 2006. —
397 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 390—397 (109 назв). — ІSBN 966-351-056-0
(в опр.), Б.т. — [2006-04296] п оф
УДК 330.341.1+005.591.61](075.8)
ББК 65.290-2я73
Ч-96
11337. Шемаєва Л.Г. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка:
Конспект лекцій / Шемаєва Л.Г., Ушкальов В.В.; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ,
2006. — 74 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 72 (5 назв). — 200 пр. — [2006-05066] п
УДК 330.11.4+332.1](042.4)
ББК 65.011я7+65.04я7
Ш 46
Див. 11071
53
331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці.
Працевлаштування
11338. "Безпечна праця — гідна праця", розширений семінар-нарада з питань
охорони праці (2006; Хмельницький). Матеріали по підсумках проведення розширеного семінару-наради з питань охорони праці: "Безпечна праця — гідна праця" з нагоди проведення в Хмельницькій області заходів до Всесвітнього дня охорони праці,
м.Хмельницький, 28 квіт. 2006 р. — Хмельницький: Б.в., 2006. — 42 с.: іл., табл.; 20 см. —
У надзаг.: Хмельниц. облдержадмін., Упр. викон. дирекції фонду соц. страхування від
нещас. випадків на вир-ві та проф. захворювань України в Хмельниц. обл., Територ. упр.
держпромгірнагляду МНС України по обл., Федерація проф. спілок обл., Хмельниц.
держ. центр наук.-техн. та екон. інформації. — 100 пр. — [2006-04388] п УДК 331.45(06)
ББК 65.24я43
Б 97
11339. Гриньова В.М. Проблеми управління трудовими ресурсами підприємства: Наук. вид. / Гриньова В.М., Ястремська О.М. — Харків: ХНЕУ, 2006. —
191 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 152—163 (183 назви). — ІSBN 966-676-132-7
(в опр.), 500 пр. — [2006-04443] п
УДК 331.101.262
ББК 65.240
Г 85
11340. Економіка праці й соціально-трудові відносини: Завдання для семінар.,
практ. занять та самост. роботи студ. напряму "Економіка і підприємництво" (з використанням програм. забезпечення) / [Уклад. Іляш О.І. та ін.]; Укоопспілка, Львів.
комерц. акад. — Львів: Львів. комерц. акад., 2006. — 39, [1] с.: табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 37—40 (69 назв). — 120 пр. — [2006-04093] п
УДК 331.1(076.5)
11341. Экономика труда и социально-трудовые отношения: [Учеб. пособие
для студентов экон. специальностей вузов] / В.Н. Ковалёв, В. С. Рыжиков, А. Л. Еськов и др.; Ред. Ковалёва В.Н.; Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск
(Донец. обл.): ДГМА, 2006. — 235 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 232—235
(58 назв.). — ІSBN 966-379-045-8, 150 экз. — [2006-05412] п
УДК 331.101(075.8)
ББК 65.24я73
Э 40
11342. Єлісєєва О.К. Методологія управління персоналом: статистичні методи та
моделі / О.К. Єлісєєва, О.О. Третьяк, В.В. Узунов. — Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2006. —
187 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 174—186 (184 назви). — ІSBN 966-331-066-9,
2 000 пр. — [2006-04677] п оф
УДК 331.108
ББК 65.050.2
Є 51
11343. Класифіатор професій / [Уклад. В. Кузнєцов]. — Х.: Вид. будинок
"Фактор", 2006. — 455 с.: табл.; 29 см. — ІSBN 966-312-464-4, 5 000 пр. — [200604727] п оф
УДК 331.542(083.82)
ББК 65.240п
К 47
11344. Коновалова С.А. Курс лекций по дисциплине "Охрана труда в отрасли" для
студентов специальности ПТМ: [Учеб. пособие для студентов вузов машиностроит. Специальностей] / С.А. Коновалова, Г. И. Чижиков, В. Г. Крупко; Донбас. гос. машиностроит. акад. —
Краматорск (Донец. обл.): ДГМА, 2006. — 231 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 210—212
(31 назв.). — Предм. указ.: с. 230—231. — 100 экз. — [2006-05413] п
УДК 331.45(075.8)
ББК 65.248я73
К 64
54
11345. Оплата праці у виробничій сфері: проблеми та методологія збільшення
заробітної плати в умовах ресурсозбереження: (Монографія) / Гончаров В.М., Додонов О., Припотень В.Ю., Радомська М.С.; Заг. ред. В.М. Гончаров. — Донецьк:
Альматео, 2006. — 245 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 223—230 (131 назва). —
ІSBN 966-8698-07-Х (в опр.), 300 пр. — [2006-04476] п оф
УДК 331.2
ББК 65.245
О-61
11346. Охрана труда: Сб. задач [для студентов вузов] / Дзюндзюк Б.В., Иванов В.Г., Клименко В.Н. и др.; М-во образования и науки Украины, Науч.-метод. центр
высш. образования, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. — Х.: ХНУРЕ, 2006. — 243 с.:
ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 241—243 (55 назв.). — ІSBN 966-659-112-Х, 300 экз. —
[2006-05437] п
УДК 331.45(076.1)
ББК 65.247я43
О 92
11347. Прогресивні форми організації і оплати праці — основа ефективного
управління підприємством: Монографія / Т.А. Костишина, Н.І. Огуй, Л.В. Степанова,
О.І. Єрещенко; Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооперації України, Каф.
економіки п-ва, ТД "Полтавагросервіс". — Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. — 241 с.:
іл., табл., портр.; 26 см. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. —
ІSBN 966-7971-29-5 (в опр.), 1 000 пр. — [2006-03995] п
УДК 331.2:005.62
ББК 65.9(4УКР)245-2
П 78
11348. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науковопедагогічних працівників: Довідник / [Авт.-уклад. Ю.І. Цеков]; Ред. Р.В. Бойко. —
[2-ге вид., виправл. і доповн.]. — К.: Толока, 2005. — 80 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 9667990-31-1, Б.т. — [2006-04655] д оф
УДК 331.108.43:001](035)
ББК 72я2
С 81
11349. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): [Підруч. для студ.
вищ. навч. закл.] / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, А.А. Шустіков; Ред. В.Б. Захожай; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 489, [1] с.: іл., табл.;
20 см. — Бібліогр.: с. 482—483 (22 назви). — ІSBN 966-608-438-4 (в опр.), 3 000 пр.
(1-й з-д). — [2006-05191] п оф
УДК 331.3:336](075.8)
ББК 65.051я73
Ф 59
Див. 11048-52, 11074, 11866
332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне)
питання. Житлове господарство
11350. Актуальные проблемы социально-экономического развития регионов:
Тез. докл. II Всеукр. науч.-практ. конф. — Симферополь: Крымучпедгиз, 2006. —
195 с.: ил., табл.; 20 см. — В надзаг.: М-во образования и науки АР Крым, Респ. высш.
учеб. заведение "Крым. инженер.-пед. ун-т". — Текст: рус., укр. — Библиогр. в конце ст. —
ІSBN 966-354-077-Х, 115 экз. — [2006-05119] п
УДК 332.1(477)(063)
ББК 65.9(4УКР)я43
А 43
11351. Будзяк В.М. Сільськогосподарське землекористування (економіко-екологічні та управлінські аспекти): Монографія / Рада по вивч. продукт. сил України
55
НАН України. — К.: Оріяни, 2006. — 385 с.: портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 354—375
(210 назв). — ІSBN 966-8305-62-0, 500 пр. — [2006-04639] п оф
УДК 332.3
ББК 65.32-5
Б 90
11352. Єфремова Л.В. Економіка нерухомості: Конспект лекцій / Єфремова Л.В.,
Почелов О.В.; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2006. — 20 см.
Ч. 2. — 2006. — 111 с.: іл., табл. — На обкл.: 75 років ХНЕУ.— Бібліогр.: с. 108—
110. — 200 пр. — [2006-05060] п
УДК 332.21(042.4)
ББК 65.053я7
Є 92
11353. Імідж Львівського регіону: проблеми та перспективи: Матеріали
Круглого столу, 7 лют. 2006 р. / [Відп. ред. Долішній М.І.]. — Львів: ІРД НАН
України, 2006. — 23 с.; 20 см. — У надзаг.: НАН України, Ін-т регіон. дослідж. —
100 пр. — [2006-04065] п
УДК 332.1:17.022.1(477.83)(063)
11354. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні. — К.: ННЦ ІАЕ,
2006. — 395 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 383—393 (114 назв). — ІSBN 966-669-156-6
(в опр.), 300 пр. — [2006-04356] п
УДК 332.2(477)(091)
ББК 65.9(4УКР)32-5
С 12
11355. Стойко Н.Є. Організація використання земель в ерозійно небезпечних
ландшафтах. — Львів: НВФ "Укр. технології", 2005. — 141 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 121—131 (164 назви). — ІSBN 966-756-042-6, 300 пр. — ІSBN 966-756-042-6
(помилк.). — [2006-04415] п
УДК 332.3:632.125
ББК 62.32-5
С 81
334 Форми організацій та співробітництва в економіці
11356. Гелей С.Д. Теорія та історія кооперації: Підручник / С.Д. Гелей, Р.Я. Пастушенко. — К.: Знання, 2006. — 513 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — На контртитулі:
Львів. комерц. акад. — 190 років. — Бібліогр.: с. 510—513 та в тексті. — ІSBN 966-346-093-8
(в опр.), Б.т. — [2006-04014] п оф
УДК 334.73.01+334.73(091)](075.8)
ББК 65.9(4УКР)08
Г 31
11357. Экономика европейской интеграции: Учеб. пособие / [ Зухба Д.С., Сорокина Л.В., Пономарева Г.О. и др.]; Донец. нац. техн. ун-т и др. — Донецк:
ДонНТУ, 2006. — 159 с.: ил., табл.; 21 см. — В надзаг. также: Нац. техн. ун-т "Харьк.
политехн. ин-т", Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля, Ун-т Пьер Мендес Франс,
Гренобль II (Франция) и др. — Библиогр. в конце гл. — ІSBN 966-377-022-8 (в пер.),
300 экз. — [2006-05411] п
УДК 334.012.82(4)(075)
ББК 65.01(4)я7
Э 40
11358. Энциклопедия частного предпринимателя / Ю. Рудяк, С. Томашпольский, Е. Савченко, О. Андрусь. — Х.: Фактор, 2006. — 909 с.: ил., табл.; 30 см. —
Библиогр.: с. 899—909 (199 назв.). — ІSBN 966-312-456-3 (в пер.), 8 000 экз. —
[2006-04418] п оф
УДК 334.722(031)
ББК 65.29я90
Э 68
56
11359. "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні", всеукраїнська наук.-практ. конф. (2; 2006; Київ). ІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні", 17—19 трав.,
м. Ялта: Матеріали конф. — К.: КНТЕУ, 2006. — 373 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: Київ.
нац. торг.-екон. ун-т. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. —
ISBN 966-629-227-0, 100 пр. — [2006-04428] п
УДК 334.012.32(477)(06)
ББК 65.9(4УКР)290я431
П 78
Див. 10981
336 Фінанси. Банківська справа. Кредит
11360. Басанцов І.В. Державний фінансовий контроль: регіональні аспекти:
Монографія. — К.: Вид. дім "Корпорація", 2006. — 234 с.: іл., табл., портр.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 226—233 (103 назви). — ІSBN 966-8198-12-3, 300 пр. — [2006-05344] п оф
УДК 336.1(477.52)
ББК 65.261(4УКР-4СУМ)
Б 27
11361. Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування: Навч.-метод. посіб.
для самост. вивч. дисципліни / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів: ЛКА,
2006. — 103 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 13—16 (60 назв). — ІSBN 966-8561-47-3,
150 пр. — [2006-05347] п
УДК 336.144(072.3)
ББК 65.261я7
Б 61
11362. Бойцова М. Плательщик единого налога — частный предприниматель. —
4-е изд., перераб. и доп. — Х.: Изд. дом "Фактор", 2006. — 598 с.: табл.; 20 см. —
ІSBN 966-312-459-8, 8 000 экз. — [2006-04659] д оф
УДК 336.225:657
ББК 65.261.4
Б 77
11363. Горбатюк О.М. Навчальний посібник з дисципліни "Фінанси" для
самостійної роботи / О.М. Горбатюк, В.М. Побігайлов; Нац. ун-т кораблебудування
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 80, [1] с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 79—81 (36 назв). — 100 пр. — [2006-04574] п оф
УДК 336(075.4)
ББК 65.261я7
Г 67
11364. Державні фінанси: Інтегр. навч.-метод. комплекс: [Підруч., автоматиз.
навч.-атестац. система на компакт-диску та Інтернет-портал]: У 5 т. / Заг. ред А.А. Мазаракі. — К.: АВТ, 2005. — 24 см + 1 компакт-диск см. — ISBN 966-8298-08-Х.
Т. 3: Історія казначейства. Казначейства зарубіжних країн. Казначейська система виконання бюджету / С.О. Булгакова, Л.В. Гізатуліна, Л.В. Єрмошенко та ін. —
2005. — 553 с.: іл., табл. — ІSBN 966-8298-16-0 (в опр.), 500 пр. — [2006-05440] п оф
УДК 336.1(075.8)
ББК 65.261я73
Д 36
11365. Державні фінанси в розвиткових та перехідних країнах: Зб. есеїв на честь Річарда
Берда: Дослідж. у сфері фіскал. федералізму та держ. фінансів на місц. рівні та рівні штатів /
[Пер. з англ. Р. Ткачук]. — К.: К.І.С., 2006. — 397 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці ст. —
Покажч.: с. 387—397. — ІSBN 966-8039-94-7, Б.т. — [2006-04397] п оф
УДК 336(082)
ББК 65.261я43
Д 36
57
11366. Дребот Н.П. Стратегічне управління: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл.] / Н.П. Дребот, Л.В. Мороз, Б.І. Пшик; М-во науки і освіти України, Нац. банк України, Львів. банків. ін-т. — Львів: ЛБІ НБУ, 2005. — 150 с.: іл., табл.; 20 см. — (Серія
"Навчальний посібник"). — Бібліогр.: с. 148—150 (45 назв). — ІSBN 966-368-16-4,
300 пр. — [2006-03989] п оф
УДК 336.71:005.3](075.8)
ББК 65.9(4УКР)262.1-2я73
Д 73
11367. Завдання для виконання семінарських, практичних та самостійних занять з дисципліни "Фінанси підприємств": Для студ. з базовою екон. освітою всіх форм навчання /
[Уклад. В.М. Андрусяк; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси: ЧНУ
ім. Б.Хмельницького, 2006. — 24 с.: табл.; 20 см. — На тит. арк. підзаг.: Екон. ф-т, Каф. економіки та обліку. — Бібліогр.: с. 23—24 (27 назв). — 50 пр. — [2006-04108] пУДК 336.012.23(076.1)
11368. Загорський В.С. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика /
Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.): Нац. акад. ДПС України,
2006. — 301 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 282—296 (256 назв) та в підрядк. прим. —
ІSBN 966-337-053-Х (в опр.), 1 000 пр. — [2006-04607] п оф
УДК 336.221.4(477)
ББК 65.9(4УКР)261
З-14
11369. Каламбет С.В. Податкове регулювання доходів фізичних осіб / Каламбет С.В., Буряковський В.В., Кухарєва О.О. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. —
130 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 120—130 (154 назви). — ІSBN 966-7191-83-4,
500 пр. — [2006-05353] п
УДК 336.226..11(477)
ББК 65.9(4УКР)261.4
К 17
11370. Кириленко В.В. Ринок фінансового капіталу: [Курс лекцій для вузів] /
Терноп. держ. екон. ун-т. — Тернопіль: ТДЕУ, 2006. — 272 с.: іл., табл., схеми;
20 см. — Бібліогр.: с. 266—271 (69 назв) та в тексті. — Імен. покажч.: с. 242—245. —
ІSBN 966-654-156-4, 1 000 пр. — [2006-03998] п
УДК 336.76(075.8)
ББК 65.9(4УКР)26я73
К 43
11371. Кондусова Л.Ф. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб. [для студ. вищ.
навч. закл.] / Кондусова Л.Ф., Грачов В.І., Отенко І.П.; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.:
ХНЕУ, 2005. — 246 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 208—213 (83 назви). —
ІSBN 966-676-130-0 (в опр.), 400 пр. — [2006-04447] п
УДК 336.14:005(075.8)
ББК 65.261.3-2я73
К 64
11372. Магістерська програма "Податкове адміністрування та контроль" для
студентів спеціальності 8.050114 / [Авт. кол.: Іванов Ю.Б., Дороніна М.С., Тищенко О.М.
та ін.]; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 266 с.: іл., табл.; 21 см. —
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-676-128-9
(в опр.), 150 пр. — [2006-04448] п
УДК 336.225(075.8)
ББК 65.261.4я73
М 12
11373. Мартюшева Л.С. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Конспект
лекцій / Л.С. Мартюшева, Л.О. Меренкова; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. —
179 с.: іл., табл.; 20 см. — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр.: с. 176—179 (42 назви). —
500 пр. — [2006-04024] п
УДК 336.14(042.4)
ББК 65.29я7
М 29
58
11374. Назарова К.О. Аналіз діяльності бюджетних установ: Навч. посіб. [для
студ. вищ. навч. закл.] / К.О. Назарова, Т.А. Кумченко; Заг. ред. Г.О. Кравченко; Київ.
нац. торг.-екон. ун-т. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. — 208 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 198—199 (19 назв). — Предм. покажч.: с. 200—206. — ІSBN 966-629-207-6,
300 пр. — [2006-04427] п
УДК 336.14(075.8)
ББК 65.261.3я73
Н 19
11375. Побігайлов В.М. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни "Фінанси" / Побігайлов В.М., Горбатюк О.М.; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Ін-т післядиплом. освіти. — Миколаїв: НУК,
2006. — 135 с.: табл.; 29 см. — Бібліогр.: с. 133—135 (39 назв). — 120 пр. — [200604368] п оф
УДК 336(0075.8)
ББК 65.26я73
П 41
11376. Прямков О.Ю. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу
"Ринок цінних паперів" / О.Ю. Прямков, Я.О. Шойко; Нац. ун-т кораблебудування
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. — 32, [2] с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 32—33 (13 назв). — 100 пр. — [2006-04072] п оф
УДК 336.761(072)
11377. Репина Э.А. Механизм маркетинговой деятельности на рынке ценных
бумаг: Монография / Донец. гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. — Донецк: ДонГУЭТ, 2006. — 148 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 130—139
(141 назв.). — ІSBN 966-385-025-6, 500 экз. — [2006-05043] п
УДК 336.76:658.8
ББК 65.262.2+65.290.2
Р 41
11378. Сазонець І.Л. Національна система іпотечного кредитування. — Суми:
Довкілля, 2006. —— 108, [5] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 95—101 (79 назв). —
ISBN 966-8078-47-0, 300 пр. — [2006-05385] п оф
УДК 336.77:332.2](477)
ББК 65.9(4УКР)262.2
С 14
11379. Сарахман О.М. Банківський нагляд: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл.] / О.М. Сарахман, К.Є. Раєвський, О.І. Скаско; М-во освіти і науки України,
Львів. банків. ін-т, Нац. банк України. — Львів: ЛБІ НБУ, 2005. — 286 с.: іл., табл.;
20 см. — (Серія "Навчальний посібник"). — Бібліогр.: с. 284—286 (41 назва). —
ІSBN 966-368-011-3, 500 пр. — [2006-03991] п оф
УДК 336.71(075.8)
ББК 65.9(4УКР)262.1я73
С 20
11380. Семененко І. Банк "Україна": справа честі / І. Семененко, С. Іванченко;
Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2006. — 31 с.; 20 см. — (Бібліотека
журналу "Персонал"). — ІSBN 966-608-564-Х, 3 000 пр. — [2006-05184] п оф
УДК 336.71(477)(091)
ББК 65.9(4УКР)266.1
С 30
11381. Современные аспекты финансового управления экономическими
процессами: Материалы Всеукр. науч.-метод. конф., Севастополь, 6—9 сент. 2005 г. /
[Науч. ред. Т.М. Одинцова]. — Севастополь: СевНТУ, 2005. — 280 с.: ил., табл.;
20 см. — В надзаг.: Севастоп. нац. техн. ун-т. — Текст: рус., укр. — 140 экз. —
[2006-05055] п оф
УДК 336.11(06)
ББК 65.26я431
С 56
59
11382. Стельмах В.С. Гроші — людина — соціум: параметри взаємин: [Навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл.] / В.С. Стельмах, Т.С. Смовженко, З.Е. Скринник; Нац. банк України, Львів.
банків. ін-т. — Львів: ЛБІ НБУ, 2006. — 188 с., [16] арк. іл.: іл.; 24 см. — Бібліогр.: с. 185—188
(65 назв) та в кінці розд. — ІSBN 966-368-009-1 (в опр.), 800 пр. — [2006-03993] п оф УДК 336.74
ББК 65.9(4УКР)26
С 79
Див. 10989, 11349, 11408, 11484, 11885
338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та
планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги.
Ціни
11383. Бердников В.М. 171 закон бизнеса: Кодекс делового и жизнен. успеха. —
Ужгород: Закарпаття, 2006. — 356, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр. с. 349—351
(72 назв.). — Алф. указ. законов: с. 352—356. — ІSBN 966-347-009-7 (в опр.), 5 000 экз. —
[2006-04785] п оф
УДК 338.2
ББК 65.05
Б 48
11384. Данилишин Б.М. Маркетингова стратегія регіонального продовольчого
ринку / Б.М. Данилишин, О.М. Любченко. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2006. — 243,
[6] с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 210—223 (214 назв). — ІSBN 966-8861-2-5
(в опр.), 1 000 пр. — [2006-04792] п
УДК 338.439.5(477)
ББК 65.9(4УКР)421
Д 18
11385. Иваниенко В.В. Управление эффективностью использования ресурсов производства: Науч. изд. — Х.: ХНЭУ, 2005. — 367 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 357—365
(128 назв.). — ІSBN 966-676-134-3 (в пер.), 500 экз. — [2006-04446] п
УДК 338.3
ББК 65.011
И 19
11386. Ларикова Л.Ф. Ценообразование: Учеб. пособие / Восточноукр. нац.
ун-т им. Владимира Даля. — Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2005. — 263 с.: ил., табл.;
21 см. — Библиогр.: с. 244—246 (41 назв.). — ІSBN 966-590-497-3 (в пер.), 1 200 экз. —
[2006-04612] п оф
УДК 338.5(075.8)
ББК 65.422я73
Л 25
11387. Макаркина А.В. Учебно-методическое пособие по курсу "Прогнозирование социально-экономических процессов": Для студентов экон. Специальностей / [Макаркина А.В., Аносов В.Л.]; Донбас. гос. машиностроит. акад. —
Краматорск: ДГМА, 2006. — 107 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан на обл. —
ІSBN 966-379-057-1, 150 экз. — [2006-05042] п
УДК 338.27(072)
ББК 65.23я7
М 15
11388. Механізми ефективного розвитку економіки аграрної сфери АПК України / [Авт. кол.: Л.М. Анічин, Г.О. Андрусенко (кер.), В.О. Галушко та ін.]; Заг.
ред. Л.М. Анічин; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т
держ. упр. — Х.: Магістр, 2006. — 294 с.: іл., табл.; 20 см. — (Серія "Державне управління ХХІ століття"). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці
розд. — ІSBN 966-390-014-8, 300 пр. — [2006-05014] п
УДК 338.43(477)
ББК 65.05(4УКР)
М 97
60
11389. Полякова О.Ю. Моделирование системных характеристик экономики /
О.Ю. Полякова, А. В. Милов; Харьк. нац. экон. ун-т. — [2-е изд., стер.]. — Х.: ИД "ИНЖЭК",
2006. — 292 с.: ил., табл.; 20 см. — Парал. тит. л.: англ. — Библиогр.: с. 290 (12 назв.). —
ІSBN 966-392-054-8, 500 экз. — [2006-04026] д
УДК 338.2
ББК 65.23
П 54
11390. Ринок продовольства України в аспектах СОТ / М.І. Долішній, В.І. Топіха, В.В. Булюк, В.А. Романова; [М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ.
аграр. ун-т]. — Миколаїв: МДАУ, 2006. — 221 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 213—
220 (103 назви). — ІSBN 966-8205-30-8, 500 пр. — [2006-05050] п УДК 338.439.5(477)
ББК 65.32(4УКР)
Р 51
11391. "Сучасні проблеми економічної безпеки в ринкових умовах", міжнародна наук.-практ. конф. (2006; Київ). СУЧМатеріали міжнародної науково-практичної
конференції "Сучасні проблеми економічної безпеки в ринкових умовах", 16—17 берез.
2006 р. — К.: НАУ, 2006. — 40, [2] с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: Нац. авіац. ун-т,
Ін-т економіки та менедж., Каф. економіки. — Текст: укр., рос. — Частина тексту: англ. —
Бібліогр. в кінці доп. — 50 пр. — [2006-05297] п оф
УДК 338.246.025.2(477)(06)
ББК 65.05(4УКР)я43
С 91
11392. Черненко С.О. Конкуренція та ефективність товарних ринків в Україні:
Монографія / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К.: КНТЕУ, 2006. — 170 с.: іл., табл.;
20 см. — Бібліогр.: с. 159—168 (172 назви). — ІSBN 966-629-215-7, 300 пр. — [200604700] п
УДК 338.242:339.137](477)
ББК 65.050(4УКР)
Ч-49
11393. New Approaches to Public Policy in Ukraine: Lessons Learned from New EU
Member States: Executive Intern Program analytical reports and policy papers /
[Ed. O. Kiliievych, V. Tertychka]. — K.: К.І.С., 2006. — 229 с.: il., tab.; 24 см. — Бібліогр. в
кінці ст. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7048-57-8, Б.т. — [2006-04396] п УДК 338.2(082)
ББК 65.2/.4-1я43
N 52
338(477) Економічне становище України
11394. Продовольчий комплекс України: проблеми теорії та практики: Матеріали наук. читань, 12 травн. 2006 р., м. Київ / [Редкол. Л.В. Дейнеко (відп. ред.) та ін]. —
К.: РВПС України НАН України, 2006. — 261 с.: іл., табл., портр.; 20 см. —
У надзаг.: НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил. України. — На обкл. і тит.
арк.: До 70-ї річниці з дня народж. акад. Укр. акад. аграр. наук Борщевського П. П. —
Бібліогр.: с. 238—257 та в кінці доп. — ISBN 966-02-3999-8, 300 пр. — [2006-04435] п
УДК 338.439(477)(06)
ББК 65.9(4УКР)32я431
П 78
338.48 Туризм. Економіка туризму
11395. Мацкевич Н.М. Міжнародний туристичний рух: Метод. рек. для студ.
ін-тів фіз. культури та здоров’я спец. "фіз. виховання". — Луцьк: Вежа, 2006. — 57 с.; 20 см.
— Бібліогр.: с. 56—57 (17 назв). — 100 пр. — [2006-04847] п
УДК 338.48(100)(072.3)
61
11396. Основні тематичні напрями туристично-екскурсійних маршрутів
України / [Авт.-упоряд. Науменко Г.П., Попович С.І.]; М-во культури і туризму
України, Держ. служба туризму і курортів, Ін-т туризму Федерації профспілок
України. — К.: Б.в., 2006. — 190, [1] с.: іл.; 20 см. — ІSBN 966-530-071-7, 1 000 пр. —
[2006-05289] п
УДК 338.48-6
ББК 65.05
О-75
11397. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / Заг. ред. В.Ф. Орлов. — К.: Грамота, 2006. — 262, [1] с.: іл., табл.; 22 см. — Бібліогр.: с. 260—261 (36 назв). —
ІSBN 966-349-005-5 (в опр.), 2 000 пр. — [2006-04996] п оф
УДК 338.48(477)
ББК 65.433я7
С 59
Див. 11160
339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка
339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг
11398. Азарян О.М. Маркетингова діяльність підприємств на ринку м’ясопродуктів: Монографія / О.М. Азарян, Е.М. Локтєв, І.А. Оносова; Донец. держ. ун-т
економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. —
229 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 218—229 (174 назви). — ІSBN 966-385-029-9,
500 пр. — [2006-05035] п
УДК 339.13:637.5
ББК 65.422+36.92
А 35
11399. Балабанова Л.В. Маркетинговий контролінг: теорія та методологія:
Монографія / Л.В. Балабанова, О. О. Гасило; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 220 с.: іл., табл., портр.;
20 см. — (Школа маркетингового менеджмента). — Бібліогр.: с. 171—180 (129 назв). —
ІSBN 966-385-019-1, 500 пр. — [2006- 03983] п
УДК 339.138
ББК 65.9(4УКР)290-2
Б 20
11400. Бевз О.П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі: Навч.
посіб. / О.П. Бевз, М.М. Скотнікова, Т.Б. Кушнір; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К.:
КНТЕУ, 2006. — 20 см. — (Бібліотека сучасного фахівця).
Ч. 2: Брокерська діяльність. — 2006. — 154 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 152—
154 (48 назв). — ІSBN 966-629-214-9, 300 пр. — [2006-04424] п УДК 339.172(075.8)
ББК 65.421я73
Б 36
11401. Борисенко М.А. Інфраструктура товарного ринку: Конспект лекцій /
Харк. нац. екон. ун-т. — Харків: ХНЕУ, 2006. — 131 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.:
с. 125—128. — 200 пр. — [2006-04442] п
УДК 339.16(042.4)
ББК 65.42я7
Б 82
11402. Зыкин С.В. Путь от возражения к контракту. — Х.: Клуб "Гармония",
2006. — 45, [1] с.: табл.; 20 см. — (Серия"Азбука дистрибьютора"). — Изд. на средства
ЧП Клуб "Гармония". — ІSBN 966-8255-53-4, 1 000 экз. — [2006-05443] п оф
УДК 339.138
ББК 65.290-2
З-96
62
11403. Крайнов А.Н. Беседы с Мастером: [ Общие законы сетевого бизнеса ]. —
Х.: Клуб "Гармония", 2006. — 237, [2] с.: ил., табл., портр.; 20 см. — (Золотая
коллекция MLM). — Изд. на средства ЧП Клуб "Гармония". — ІSBN 966-8255-47-Х,
1 000 экз. — [2006-05444] п оф
УДК 339.138
ББК 65.290-2
К 77
11404. Крутиков С. Как привести в порядок свои отношения с деньгами. —
Х.: Клуб "Гармония", 2006. — 43, [2] с.: ил., табл., портр.; 20 см. — (Серия "Азбука
дистрибьютора"). — Изд. на средства ЧП Клуб "Гармония". — ІSBN 966-8255-50-Х,
1 000 экз. — [2006-05446] п оф
УДК 339.138
ББК 65.290-2
К 84
11405. Лисица Н.М. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Лисица Н.М., Рогожин В.Д., Юрченко В.В.; Харьк. гос. экон. ун-т. — [2-е изд., стер.]. — Х.: ИД "ИНЖЭК", 2006. — 174 с.: ил., табл.; 20 см. — Парал. тит. л.: англ. — Библиогр.: с. 173—174
(24 назв.). — ІSBN 966-392-044-0, 500 экз. — [2006-04023] д
УДК 339.138(100)(075.8)
ББК 65.290-2я73
Л 63
11406. Лысенко О.Б. Одноглазый король, или путешествие начинается. — Х.:
Клуб "Гармония", 2006. — 135 с.: ил., портр.; 20 см. — (Золотая коллекция MLM). —
Изд. на средства ЧП Клуб "Гармония". — ІSBN 966-8255-49-6, 1 000 экз. — [2006054 47] п оф
УДК 339.138
ББК 65.290-2
Л 88
11407. Максимчук В. Путь к своей мечте: [Как обеспечить себе жизнь,
полную достатка]. — Х.: Клуб "Гармония", 2006. — 20 см. — Изд. на средства авт.
Ч. 1. — 2006. — 132, [3] с.: ил., табл., портр. — ІSBN 966-8255-52-6, 1 000 экз. —
[2006-05448] п оф
УДК 339.138
ББК 65.290-2
М 17
11408. Маркетинг у банку: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Дубовик, С.М. Бойко, М.А. Вознюк, Т.Д. Гірченко; М-во освіти і науки України, Нац.
банк України, Львів. банків. ін-т. — Львів: ЛБІ НБУ, 2006. — 275 с.: іл., табл.; 20 см. —
(Серія "Навчальний посібник"). — Бібліогр.: с. 221—225 (107 назв). — ІSBN 966368-015-6, 800 пр. — [2006-03990] п оф
УДК 339.138:336.71(075.8)
ББК 65.9(4УКР)262.1-2я73
М 26
11409. Притыченко Т.И. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Харьк.
нац. экон. ун-т. — Х.: ХНЭУ, 2005. — 207 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 144—
146 (44 назв.). — ІSBN 966-676-127-0 (в пер.), 400 экз. — [2006-04452] п
УДК 339.138(075.8)
ББК 65.290-2я73
П 77
11410. Сокур М.І. Маркетинг енергоресурсів при збагаченні руд: Монографія /
М.І. Сокур, І.М. Сокур. — Кременчук (Полтав. обл.): ПП Щербатих О.В.: КДПУ,
2006. — 299 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 287—294 (111 назв). —
ІSBN 966-8931-06-8, 300 пр. — [2006-05319] п
УДК 339.138:621.311]:622.3
ББК 65.290-2+31.2+33.31
С 28
63
11411. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / [Авт.
кол.: Іванов Ю.Б., Тищенко О.М., Назарова Г.В. та ін.; ]; Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ВД
"ІНЖЕК", 2006. — 382 с.: іл., табл.; 23 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Парал.
тит. арк.: англ. — Бібліогр.: с. 371—382 (264 назви). — ІSBN 966-392-046-7, 500 пр. —
[2006-04029] п оф
УДК 339.137
ББК 65.301
Т 33
11412. Циба Т.Є. Маркетингове планування: Навч. посіб. / Т.Є. Циба, М.І. Сокур, В.І. Баюра; Кременчуц. держ. політехн. ун-т. — Кременчук (Полтав. обл.): ПП
Щербатих О.В., 2006. — 128 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 125—127
(47 назв). — ІSBN 966-8931-07-6, 300 пр. — [2006-05320] п
УДК 339.138(075.8)
ББК 65.290-2я73
Ц 56
Див. 11392
339.3 Внутрішня торгівля
11413. Балабан М.П. Оптова торгівля в ринковому середовищі: ефективність
функціонування та стратегія розвитку: Монографія / Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооперації України, Каф. комерц. діяльності та підприємництва. — Полтава:
РВЦ ПУСКУ, 2005. — 153 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 146—153
(144 назви). — ІSBN 966-7971-30-9, 1 000 пр. — [2006-03994] п
УДК 339.33
ББК 65.9(4УКР)422
Б 20
339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито
11414. Єгоров О.Б. Коментар Дисциплінарного статуту митної служби України / Єгоров О.Б., Мельник М.В., Будаков А.Ю.; Держ. митна служба України. —
К.: Панорама, 2006. — 232 с.: табл.; 20 см. — Описано по обкл. — ІSBN 966-96194-7-5,
Б.т. — [2006-04406] п
УДК 339.543(477)(094.4)
ББК 65.9(4УКР)428-3
Є 30
11415. Слюсаренко О.О. Торгово-економічні зв’язки України і Греції: історичні традиції та сьогодення / О.О. Слюсаренко, Н.О. Терентьєва; Рада по вивч.
продуктив. сил України НАН України, Укр. акад. бізнесу та підприємництва. — К.:
Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2005. — 383 с., [4] арк. іл.: іл., табл., портр.; 24 см. —
Назва обкл. парал.: укр., грец. — Частина тексту: грец. — Бібліогр. в кінці розд. та в
підрядк. прим. — ІSBN 966-518-339-7, Б.т. — [2006-04034] п оф
УДК 339.5(477+495)
ББК 65.9(4УКР)428+65.9(4ГРЕ)428
С 49
339.7 Міжнародні фінанси
11416. Арутюнян С.С. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності:
Навч. посіб. / М-во освіти та науки України. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. — 166 с.:
іл., табл., схеми; 20 см. — Бібліогр.: с. 161—164 (45 назв). — ІSBN 966-7799-75-1,
300 пр. — [2006-05029] п
УДК 339.7(075)
ББК 65.5я7
А 86
64
11417. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності: Стат. зб. / [Підгот. Т.Й. Свєшнікова та ін.]; Держ. ком. статистики України. — К.: Держкомстат України, 2006 . — 100 с.:
іл., табл.; 21х30 см. — 53 пр. — [2006-04763] п
УДК 339.727.22
ББК 65.5-56
І-58
11418. Кондусова Л.Ф. Валютно-финансовые расчеты внешнеэкономической
деятельности: Конспект лекций / Харьк. гос. экон. ун-т. — [2-е изд., стер.]. — Х.:
ИД "ИНЖЭК", 2006. — 127 с.: ил., табл.; 20 см. — Часть текста: укр. — Парал. тит. л.:
англ. — Библиогр.: с. 109—110 (25 назв.) и в подстроч. примеч. — 500 экз. — [200604022] д
УДК 339.7(042.3)
ББК 65.268
К 64
11419. Софіщенко І.Я. Міжнародні фінанси: Навч. посіб / Міжрегіон. акад.
упр. персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 198, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в
кінці розд. — ІSBN 966-608-498-8, 5 000 пр. — [2006-05186] п оф УДК 339.7(075.8)
ББК 65.268я73
С 68
339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.
Міжнародні економічні відносини. Світове господарство. Глобалізація
економіки
11420. Вироблення державної політики: рекомендації для України в контексті
євроінтеграційного досвіду країн Балтії та Польщі: Зб. аналіт. звітів і записок учасників Прогр. уряд. стажування / [Уклад. О.І. Кілієвич, В.В. Тертичка]. — К.: К.І.С.,
2006. — 387 с.: іл., табл.; 24 см. — Бібліогр.: с. 17—20 та в кінці ст. — ІSBN 9667048-52-7, Б.т. — [2006-04395] п оф
УДК 339.924(477+438)(047.2)
ББК 65.5я43
В 52
11421. Григор’єв Г.С. Міжнародна економіка: Конспект лекцій / Г.С. Григор’єв, С.О. Переверзева; Нац. авіац. ун-т. — К.: НАУ, 2006. — 70 с.: табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 70 (9 назв). — 100 пр. — [2006-05276] п оф
УДК 339.9(042.3)
ББК 65.5 я7
Г 83
11422. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз: Курс європ. інтеграції / З англ. переклала М. Марченко. — К.: К.І.С., 2006. — 692 с.; 24 см. — Бібліогр. в кінці розд. та
в підрядк. прим. — Покажч.: с. 683—692. — ІSBN 966-7048-51-9, Б.т. — [200604188] п оф
УДК 339.923:061.1ЄС
ББК 65.5 (4)
Д 14
11423. "Європейський інтеграційний процес і Україна", регіональна
наук.-теорет. конф. студентів та аспірантів (2006; [Харьків]). Матеріали регіональної науково-теоретичної конференції студентів та аспірантів "Європейський
інтеграційний процес і Україна", 25—26 квіт. 2006 р. — Х.: НТУ "ХПІ", 2006. — 338 с.:
табл.; 20 см. — У надзаг.: Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Текст: укр., рос. —
Бібліогр. в кінці доп. — 250 пр. — [2006-04384] п
УДК 339.9.01(477)(063)
ББК 65.5(4УКР)я43
Є 24
65
11424. Международная экономика: Учеб. пособие / [ Зухба Д.С., Сущенко О.А.,
Григорьев А.С. и др.]; Донец. нац. техн. ун-т и др. — Донецк: ДонНТУ, 2006. — 255,
[1] с.: ил., табл.; 21 см. — В надзаг. также: Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т",
Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля, Ун-т Пьер Мендес Франс, Гренобль II (Франция)
и др. — Библиогр.: с. 254—255 (10 назв.). — ІSBN 966-377-020-1 (в пер.), 300 экз. —
[2006-05415] п
УДК 339.92(075)
ББК 65.5я7
М 43
Див. 11316, 11865
34 Право. Юриспруденція
11425. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. тез наук.
доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та аспірантів, (17—18 берез. 2006 р.) /
[Редкол.: П.Д. Пилипенко (голов. ред.) та ін.]. — Луцьк: Вежа, 2006. — 446 с.; 29 см. —
У надзаг.: Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во студ. та
аспірантів. — Текст: укр., рос., пол. — Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. —
ISBN 966-600-196-9, 350 пр. — [2006-04479] п
УДК 34(477)(06)
ББК 67.9(4УКР)я43
П 68
11426. Правознавство: Навч.-метод. матеріали для всіх спец. / [Уклад. Малий В.В.,
Хоптяр Ю.А.]; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. — Кам’янець-Подільський (Хмельниц.
обл.): Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2005. — 38 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 31—37
(8 назв). — 150 пр. — [2006-04060] п
УДК 34(072.3)
11427. Самолюк В.В. Основи правознавства: Навч. посіб. / В. Самолюк, А. Філіп’єв; Нац. ун-т "Остроз. акад." та ін. — Острог (Рівнен. обл.): Нац. ун-т "Остроз.
акад.", 2006. — 222 с.: іл., табл., портр.; 29 см. — У надзаг. також: Агенція Сполуч.
Штатів Америки з міжнар. розвитку, Америк. Асоц. Юристів/ Правова ініціатива у
Центр. Європі та Євразії, Благод. Фонд "Правн. ініціативи". — ІSBN 966-7631-90-7,
1 000 пр. — [2006-05129] п оф
УДК 34(075)
ББК 67.0 я7
С 17
Див. 11293
340 Право в цілому. Пропедевтика. Юридичні методи та допоміжні
правничі науки
11428. Рабінович П.М. Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) / П.М. Рабінович, О.В. Грищук; Акад. прав. наук України, НДІ
держ. буд-ва та місц. самоврядування. — Львів: Світ, 2006. — 136, [2] с.; 21 см. — (Праці
Львівської лабораторії прав людини і громадянина / Акад. прав. наук України. Сер. 1, Дослідження та реферати; Вип. 9). — Рез.: укр., англ. — Бібліогр.: с. 122—137 (303 назви). —
ІSBN 966-603-528-6, 300 пр. — [2006-04891] п оф
УДК 340.12+342.72/.73
ББК 67.9(4УКР)400
Р 12
11429. Самолюк В.В. Юридична практика: основи ефективного консультування / Нац. ун-т "Остроз. акад". та ін. — Острог (Рівнен. обл.): Нац. ун-т "Остроз. акад.", 2005. — 75 с.: табл.; 20 см. — Надзаг. парал: укр., англ. — ІSBN 966-7631-89-3,
Б.т. — [2006-05130] п
УДК 340.115
ББК 67.0
С 17
66
11430. Теория права и государства: Учебник / [ Васильев А.С., Иванов В.В.,
Притченко Р.С. и др.]. — Х.: Одиссей, 2006. — 478, [1] с., 21 см. — Авт. указаны на
обороте тит. л. — Библиогр.: с. 420—472. — ISBN 966-633-488-7 (в пер.), 1 000 экз. —
[2006-05396] п
УДК 340.12(477)(075)
ББК 67.9(4УКР)я7
Т 33
11431. Федоренко Т.М. Історія вчень про державу і право: Метод. вказівки /
Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 46,
[1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 44—46 (60 назв). — 100 пр. — [2006-04537] п оф
УДК 340.12(072)
ББК 67.0я7
Ф 33
11432. Шишко В.В. Культурологічні аспекти правотворчості: Монографія. —
Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 188 с.: портр.; 20 см. — Бібліогр.:
с. 166—180 (303 назви). — Предм. покажч.: с. 181—186. — 100 пр. — [2006-05159] п
УДК 340.12
ББК 67
Ш 65
341 Міжнародне право
11433. Свобода П. Вступ до європейського права: [Підручник] / Пер. з чес. та
ред. О. Андрійчук. — К.: К.І.С., 2006. — 277 с.: табл.; 24 см. — Бібліогр.: с. 271—277
та в кінці глав. — Предм. покажч.: с. 273—277. — ІSBN 966-7048-42-Х, Б.т. — [200604189] п оф
УДК 341(477):061.1ЄС
ББК 67.9(4УКР)412.1
С 25
11434. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — К.: Атіка,
2006. — 607, [1] с.; 21 см. — Бібліогр.: с. 600—603 (109 назв) та в підрядк. прим. —
ІSBN 966-326-174-9 (в опр.), 4 000 пр. (1-й з-д 1—2 000). — [2006-04979] п оф
УДК 341.9(477)(075)
ББК 67.9(4УКР)412я7
Ч-81
342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право
11435. Бабін Б.В. Державні цільові програми — організаційно-правові засади
розроблення, затвердження та виконання: Монографія / Б.В. Бабін, В.О. Кроленко;
Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. —
206 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 162—181 (206 назв). — ІSBN 966-385-021-3, 500 экз. —
[2006-05037] п
УДК 342.951
ББК 67.401
Б 12
11436. Всеукраїнська цивілістична наук. конф. студентів та аспірантів
(1; 2004; Одеса). Збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів, 24—25 лют. 2006 р. — Одеса: Фенікс, 2006. — 227, [8] с.; 20 см. — У надзаг.: Одес. нац. юрид. акад., Фак. цивіл.
та госп. юстиції. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 9668631-37-4, 150 пр. — [2006-04210] п
УДК 342.7(06)
ББК 67.9(4УКР)400.7я43
З-41
67
11437. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність: Навч.-метод. посіб. /
Нац. авіац. ун-т. — К.: НАУ, 2005. — 118, [1] с.: табл.; 20 см. — На обкл.: Кредит.модул. система. — Бібліогр.: с. 116—118 (43 назви). — 200 пр. — [2006-05275] п оф
УДК 342.9(072.3)
ББК 67.400я7
Г 65
11438. Гураль П.Ф. Інститут конституційно-правового статусу особи у зарубіжних країнах: Навч.-метод. матеріали / П.Ф. Гураль, О.З. Панкевич; Львів. юрид.
ін-т МВС України. — Львів: Львів. юрид. ін-т МВС України, 2005. — 20 см.
Ч. 1: Громадянство у зарубіжних країнах. — 2005. — 96 с. — Бібліогр. в
підрядк. прим. — 100 пр. — [2006-05152] п
УДК 342.711(1-87)
ББК 67.400(0)
Г 95
11439. Державний Гімн України: Попул. іст. нарис / [Упоряд. М.П. Линник,
В.М. Пономаренко; Авт. тексту М.П. Загайкевич]. — К.: Муз. Україна, 2006. — 55 с.:
іл., нот. іл., портр.; 24 см. — Бібліогр.: с. 40 (7 назв). — ІSBN 966-8259-19-Х,
39 000 пр. — [ 2006-04877] п
УДК 342.228(477)
ББК 67.9(4УКР)400
Д 36
11440. Державний Гімн України: Попул. іст. нарис / [Упоряд. М.П. Линник,
В.М. Пономаренко; Авт. тексту М.П. Загайкевич]. — К.: Муз. Україна, 2006. — 55 с.:
іл., нот. іл., портр.; 24 см. — Бібліогр.: с. 40 (7 назв). — ІSBN 966-8259-19-Х,
5 000 пр. — [2006-04876] п
УДК 342.228(477)
ББК 67.9(4УКР)400
Д 36
11441. Доповідь про стан законодавчої роботи за результатами діяльності Верховної Ради України четвертого скликання, (2002—2006 роки) / Верховна Рада
України. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 121, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-611-470-4,
1 300 пр. — [2006-04879] п
УДК 342.531.41(477)"2002/2006"
ББК 67.9(4УКР)400.6
Д 68
11442. З любов'ю до людей і до землі: [Розповідь про діяльність депутатів Черніг.
обл. / Упоряд. В.І. Лисенко]. — Чернігів: Деснян. правда, 2006. — 87, [1] с.: іл., портр.;
20 см. — ІSBN 966-502-303-9, 1 000 пр. — [2006-04671] п оф УДК 342.553(477.51)(092)
ББК 67.9(4УКР-4ЧЕР)400.6
З-11
11443. Закон — Ваша фортеця: Порадник військовослужбовцям, ветеранам,
громадянам, звільненим з військ. служби, та членам їхніх сімей з питань позасуд. та
суд. захисту поруш. прав і свобод / Авт.-упоряд. В. Савченко. — К.: Сфера, 2006. —
342, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-8782-14-3, 1 000 пр. — [2006-05471] п оф
УДК 342.7-057.36
ББК 67.400.7
З-19
11444. Закон України "Про біженців": За станом на 10 трав. 2006 р. / Верховна
Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 27, [2] с.; 20 см. — (Серія
“Закони України”). — Дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України". —
ІSBN 966-611-469-0, 1 000 пр. — [2006-04880] п
УДК 342.715(477)(094.5)
ББК 67.9(4УКР)400.7-З
З-19
68
11445. Закон України "Про вибори народних депутатів України": Офіц. текст,
прийнятий Верховною Радою України 25 берез. 2004 р.: Із змін. та доповн. станом на
1 берез. 2006 р. / М-во юстиції України. — [Офіц. вид.]. — К.: Вид. Дім "Ін Юре",
2006. — 197 с.; 20 см. — Алф.-предм. покажч.: с. 184—195. — ІSBN 966-313-287-6,
103 000 пр. — [2006-04031] п оф
УДК 342.84](477)(094.4)
ББК 67.9(4УКР)400.5-3
З-19
11446. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. [для студ. вищ.
навч. закл.]. — 4-те вид., виправл. та доповн. — К.: Атіка, 2006. — 567, [1] с.: іл., табл.,
схеми; 22 см. — Бібліогр.: с. 470—474 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-326-155-2 (в опр.),
2 000 пр. — [2006-04977] д оф
УДК 342.4(4УУКР)(075.8)
ББК 67.9(4УКР)400я73
К 77
11447. Кресін О.В. Конституція об’єднаної Європи / Ред. Ю.С. Шемшученко;
Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К.: Юрид. думка, 2005. —
114 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 51—112 (397 назв). — ІSBN 966-8602-21-8, Б.т. —
[2006-04045] п оф
УДК 342.4(4)
ББК 67.9(4)400.1
К 80
11448. Лазор О.Д. Конституційні засади організації влади в Україні / [Лазор О.Д.,
Лазор О.Я., Чемерис А.О.]. — К.: Б.в., 2006. — 333 с.: табл.; 30 см. — (Серія навчальних
програм для працівників органів місцевого самоврядування; Кн. 2). — Авт. зазначено на
звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8840-06-2, Б.т. — [2006-05142] п
УДК 342.553:352](477)
ББК 67.9 (4УКР)401
Л 17
11449. Розвиток демократії в Україні: 2001—2002 роки / [ Ж.І. Безп'ятчук,
І.Л. Білан, С.А. Горобчишина та ін.]; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. — К.: Укр.
незалеж. центр політ. дослідж., 2006. — 304 с.: табл.; 20 см. — (Серія "Демократія в
Україні"; Кн. 6). — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр. в підрядк. прим. —
ІSBN 966-8136-05-5.— ISBN 966-8136-43-8, 1 000 пр. — [2006-05293] п оф
УДК 342.3(477)"2001/2002"
ББК 67.9(4УКР)400
Р 64
11450. Співак В.І. Правова культура виборів в Україні: Теорія і практика / Ін-т
держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К.: Юрид. думка, 2006. —
156 с.: портр.; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-8602-30-7, 500 пр. —
[2006-04046] п оф
УДК 342.84(477)
ББК 67.9(4УКР)400.5
С 72
11451. Справедливість є. За неї варто боротися: Рек. військовослужбовцям,
ветеранам, громадянам, звільненим з військ. служби, та членам їхніх сімей по захисту
поруш. прав і свобод. — К.: Сфера, 2006. — 47 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-8782-15-1,
5 000 пр. — [2006-04042] п оф
УДК 342.7
ББК 67.400.7
С 74
11452. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учеб. пособие / Ред.
А.С. Васильев, Е.Л. Стрельцов [для студентов юрид. специальностей вузов / Васильев А.С., Иванов В.В., Корчевная Л.А. и др.]. — 5-е изд. — Х.: Одиссей, 2006. —
69
303 с.; 21 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр. в подстроч. примеч. —
ISBN 966-633-533-6 (в пер.), 1 000 экз. — [2006-05395] д УДК 342.56+351.74](076.3)
ББК 67.71я73+67.401.213я73
С 89
11453. Україна. Конституція (1996). Конституція України: Прийнята на п’ятій
сес. Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.: (Із змін., внес. згідно із Законом
№2222-ІV від 08.12.2004, ВВР, 2005, №2, ст. 44). — Х.: Фолио, 2006. — 156, [2] с.; 11 см. —
ISBN 966-03-3330-7 (в опр.), 7 000 пр. — [2006-05088] п оф
УДК 342.4(477)
ББК 67.9(4УКР)400
У 45
11454. Ярмол Л.В. Свобода віросповідання: юридичне забезпечення в Україні
(загальнотеоретичне дослідження) / Акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та
місц. самоврядування. — Львів: Світ, 2006. — 190 с.: іл., табл.; 21 см. — (Праці
Львівської лабораторії прав людини і громадянина / Акад. прав. наук України.
Сер. 1, Дослідження та реферати; Вип. 8). — Рез.: укр., англ. — Бібліогр.: с. 153—179
(398 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-603-529-4, 300 пр. — [2006-04892] п оф
УДК 342.731(477)
ББК 67.9(4УКР)400
Я 75
Див. 11300-301, 11505
343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія.
Криміналістика. Карні злочини
11455. Бірюкова Т.П. Основи методики розслідування злочинів, пов’язаних із
виготовленням і збутом підроблених грошей: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] /
Т.П. Бірюкова, В.В. Бірюков; М-во внутр. справ України, Луган. акад. внутр. справ
ім. 10-річчя незалежності України. — Луганськ: ЛАВС, 2005. — 350 с.: іл., табл.; 21 см.
— (Серія "Криміналістика"). — Бібліогр.: с. 336—350 (187 назв) та в підрядк. прим. —
ІSBN 966-8129-85-7 (в опр.), 300 пр. — [2006-05045] п оф
УДК 343.51(075..8)
ББК 67.408я73
Б 64
11456. Васільєва В.О. Організація боротьби з митними правопорушеннями: Опор.
конспект лекцій для студ. спец. 7.050302 і 8.050302 "Товарознав. та експертиза в мит.
справі" ден. та заоч. форм навчання / В.О. Васільєва, І.В. Ємченко; Укоопспілка, Львів.
комерц. акад. — Львів: Львів. комерц. акад., 2006. — 123, [1] с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 62—63 (35 назв). — 200 пр. — [2006-04092] п УДК 343.359.3+339.543](042.3)
11457. Гацелюк В.О. Реалізація принципу законності кримінального права
України: (загальні засади концепції) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т
внутр. справ. — Луганськ: ЛДУВС, 2006. — 278 с.; 21 см. — (Серія "Кримінальне
право"). — Бібліогр.: с. 251—276 (252 назви) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8129-84-9
(в опр.), 300 пр. — [2006-05426] п оф
УДК 343.21(477)
ББК 67.9(4УКР)408
Г 24
11458. Голіна В.В. Судимість: Монографія / Ін-т вивч. пробл. злочинності,
Акад. прав. наук України. — Х.: Харків юридичний, 2006. — 383 с.: портр.; 21 см. —
Бібліогр.: с. 316—329 (247 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8395-12-3 (в опр.),
2 000 пр. — [2006-04730] п оф
УДК 343.222
ББК 67.408
Г 60
70
11459. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Пер. [с фр.], коммент. и справ. аппарат В. Захватаев; Каф. междунар. част. и таможен. права Ин-та
междунар. отношений Киев. нац. ун-та им. Тараса Шевченко. — К.: Истина, 2006. —
1007 с.; 21 см. — (Серия "Частное право"). — На опр. и корешке загл. сер. парал.:
укр., рос., англ. — ІSBN 966-7613-89-5 (в пер.), 1 000 экз. — [2006-05334] п оф
УДК 343.359.3
ББК 67.408
Г 75
11460. Дудоров О.О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти. — К.: Істина, 2006. — 647 с.; 21 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 9667613-78-Х (в опр.), 1 000 пр. — [2006-05335] п оф
УДК 343.359.3
ББК 67.408
Д 81
11461. Дьомін Ю.М. Кримінальне право України (у питаннях і відповідях): [Навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.М. Дьомін, С.О. Юлдашев; Заг. ред. З.Д. Смітієнко;
Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 338 с.; 20 см. — Бібліогр.:
с. 331—332 (15 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-608-478-3, 3 000 пр. — [2006-05098]
УДК 343(477)(075.8)
ББК 67.9(4УКР)408я73
Д 92
11462. Захарченко В.Ю. Судебная бухгалтерия: Учеб. [для студентов вузов] /
В.Ю. Захарченко, В. И. Лазуренко; М-во внутрен. дел Украины, Донец. юрид. ин-т. —
Донецк: Каштан, 2006. — 484 с.: ил., табл.; 28 см. — Библиогр.: с. 475—484 в
подстроч. примеч. — ІSBN 966-8292-96-0, 1 000 экз. — [2006-04690] п
УДК 343:657](075.8)
ББК 67.408я73
З-38
11463. Маноха О.Є. Методологічна функція кримінології: Монографія / М-во
внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.: Київ. нац. ун-т внутр.
справ, 2006. — 195 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 189—195 (204 назви). — 50 пр. —
[2006-05143] п
УДК 343.9.01(477)
ББК 67.9 (4УКР)408
М 23
11464. Правовые проблемы противодействия организованной преступности:
(Сб. науч. ст.) / Одес. нац. юрид. акад., Центр по изучению транснац. преступности и
коррупции Амер. ун-та, Одес. информ.-аналит. центр по проблемам противодейстия
организ. преступности; [Редкол.: М.Ф. Орзих (гл. ред.) и др.]. — Одесса: Фенікс,
2005. — 283 с.: ил., табл.; 20 см. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в конце гл. —
ІSBN 966-8631-21-8, 300 экз. — [2006-04212] п
УДК 343.851(477)(082)
ББК 67.9(4УКР)51я43
П 68
11465. Проблеми вдосконалення практики застосування кримінальноправових засобів протидії злочинності органами внутрішніх справ: Матеріали
міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2004 р. / [Редкол.: Ортинський В.Л. (голов. ред.)
та ін.]. — Львів: Львів. юрид. ін-т, 2005. — 227 с.; 20 см. — У надзаг.: Львів. юрид.
ін-т МВС України. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. — [2006-05156] п
УДК 343.85(477)(06)
ББК 67.9(4УКР)408я43
П 78
71
11466. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / [Кол. авт.
Батиргареєва В.С., Борисов В.І., Гармаш Д.О. та ін.]; Заг. ред. В.І. Борисов, Н.О. Гуторова; Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності Акад. прав. наук України. — Х.: Одіссей, 2005. — 287 с.; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. —
Бібліогр.: с. 199—215 (204 назви) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-633-520-4 (в опр.),
300 пр. — [2006-05355] п
УДК 343.4(477)
ББК 67.9(4УКР)408
П 83
11467. Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та
злочинам терористичної спрямованості: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8—9 квіт.
2005 р. / [Редкол.: Ортинський В.Л. та ін.]. — Львів: Львів. юрид. ін-т, 2005. — 20 см.
Ч. 1. — 2005. — 360 с. — У надзаг.: МВС України, Львів. юрид. ін-т. — Текст:
укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. — [2006-05157] п
УДК 343.85:343.326](477)(06)
ББК 67.9(4УКР)408я43
Т 33
11468. Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та
злочинам терористичної спрямованості: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8—9 квіт.
2005 р. / [Редкол.: Ортинський В.Л. та ін.]. — Львів: Львів. юрид. ін-т, 2005. — 20 см.
Ч. 2. — 2005. — 343 с. — У надзаг.: МВС України, Львів. юрид. ін-т. — Текст:
укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. — [2006-05158] п
УДК 343.85:343.326](477)(06)
ББК 67.9(4УКР)408я43
Т 33
11469. Тимошенко В.А. Наркобізнес: національна та міжнародна протидія новим викликам: Монографія. — К.: Б.в., 2006. — 456 с.: іл., табл., схеми; 21 см. — Бібліогр.: с. 403—420 (170 назв). — ІSBN 966-8916-01-8 (в опр.), 500 пр. — [2006-04735] п
УДК 343.575
ББК 67.408
Т 41
11470. Топольскова І.О. Кримінологія: Метод. рек. щодо виконання курс. роботи курсантами та слухачами / [ Топольскова І.О., Поклад В.І., Новаков О.С.]; М-во
внутр. справ україни, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя Незалежності України. —
Луганськ: ЛАВС, 2005. — 21, [2] с.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. —
Бібліогр.: с. 22 (8 назв). — ІSBN 966-8129-75-Х, 300 пр. — [2006-04064] п оф
УДК 343.9(072)
11471. Трофименко В.А. Правовая основа дорожного движения. — Х.: ЮВПП
"Страйд", 2006. — 313 с.: табл.; 20 см. — (Серія "Юридичний радник"). — Загл. сер.:
укр. — Текст: рус., укр., англ. — Библиогр.: с. 311—313. — ІSBN 966-8678-12-5,
2 000 экз. — [ 2006-04205] п оф
УДК 343.346.2:656.13.052.8
ББК 39.808+67.401.213
Т 76
11472. Хазін М.А. Зразки кримінально-процесуальних документів. Дізнання та
досудове слідство / М.А. Хазін, М.Д. Бойко, В.М. Співак. — К.: Атіка, 2006. — 235 с.:
табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 229—230. — ІSBN 966-326-175-7 (в опр.), 3 000 пр. —
[2006-04978] п оф
УДК 343.98.028(477)
ББК 67.9(4УКР)408
Х 15
72
11473. Черечукина Л.В. Организация досудебного расследования: [Учеб.
пособие для студентов вузов] / Луган. гос. ун-т внутр. дел. — Луганск: ЛГУВД, 2005. —
535 с.; 21 см. — (Серия "Организация досудового расследования"). — Библиогр.:
с. 514—531. — ІSBN 966-8129-79-2 (в пер.), 500 пр. — [2006-05429] п оф
УДК 343.985:349.123.1](477)(075.8)
ББК 67.9(4УКР)408
Ч-46
11474. Шепеленко Л.А. Преступность как система: попытка критического
анализа / М-во внутр. дел Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел. — Луганск: ЛГУВД,
2006. — 93 с.; 21 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8129-88-1
(в пер.), 500 экз. — [2006-05430] п оф
УДК 343.9.018(477)
ББК 67.9(4УКР)408
Ш 48
11475. Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України:
історія, сучасність, перспективи: Монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. —
250 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 196—224. — ІSBN 966-7799-73-5, 300 пр. —
[2006-05033] п
УДК 343.814(477)
ББК 67.9(4УКР)408
Я 31
Див. 11268
346 Господарське право. Правові основи державного регулювання
економіки
11476. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. — К.: Атіка, 2005. —
622, [1] с.; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-326-057-2, 2 000 пр. — [200604976] п оф
УДК 346(477)(042.3)
ББК 67.9(4УКР)404я7
В 48
11477. Віхров О.П. Правове регулювання функціональних видів господарської
діяльності: Курс лекцій / Черніг. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів: Черніг. обереги,
2006. — 172 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 166—171 (99 назв). — ІSBN 966-533-300-3,
300 пр. — [2006-04419] п
УДК 346.14(042.4)
ББК 67.404я7
В 54
11478. Перспективи реформування дозвільної системи в сфері господарської
діяльності в Україні / [Заг. ред. М.В. Лациба]; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. —
К.: Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2006. — 148 с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 9668136-49-7, 1 000 пр. — [2006-05290] п оф
УДК 346(477)
ББК 67.9(4УКР)404
П 27
347 Цивільне право. Судовий устрій
11479. Харитонов Е.О. Гражданское право Украины: Учебник / Харитонов Е.О.,
Саниахметова Н.А. — 2-е изд. — Х.: Одиссей, 2005. — 959 с.; 21 см. — Библиогр.:
с. 936—951 и в подстроч. примеч. — ISBN 966-633-410-0 (в пер.), 2 000 экз. (1-й з-д
1 000). — [2006-05399] д
УДК 347(477)(075)
ББК 67.9(4УКР)я7
Х 20
73
11480. Цивільний кодекс України: За станом на 29 берез. 2006 р. / Верховна
Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 400 с.; 21 см. —
(Бібліотека офіційних видань). — ІSBN 966-611-451-8, 2 500 пр. — [2006-04887] п оф
УДК 347(477)(094.4)
ББК 67.9(4УКР)404-З
Ц 58
347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди
11481. Закон України "Про іпотечні облігації": За станом на 11 квіт. 2006 р. /
Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 30, [2] с.; 20 см. —
(Серія "Закони України"). — Дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України". — ІSBN 966-611-462-3, 1 000 пр. — [2006-04883] п УДК 347.466(47)(094.5)
ББК 67.9(4УКР)404.2-З
З-19
347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства
11482. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / Ред. Є.О. Харитонов; [ Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Білоусов Ю.В. та ін.]. — Х.: Одіссей, 2006. —
550, [1] с.; 21 см. — (Серія "Закони України"). — Авт. зазначено на 3—4-й с. — ISBN 966633-503-4 (в опр.), 2 000 пр. (1-й з-д 1 000). — [2006-05393] п
УДК 347.6(477)(094.5)
ББК 67.9(4УКР)404
Н 34
347.7 Комерційне (торговельне) право
11483. Бурбело О.А. Налоговое право: Практикум / О.А. Бурбело, Т. В. Малаева; Луган. гос. ун-т внутрен. дел. — Луганск: ЛГУВД, 2006. — 255 с.; 20 см. —
Библиогр.: с. 240—255 (159 назв.). — ІSBN 966-8129-95-4, 300 экз. — [2006-05046] п оф
УДК 347.73:336.22](076)
ББК 67.402я73
Б 91
11484. Бурбело О.А. Налоговое право. Структурно-логические схемы: Учеб.-справ.
пособие: В 2 ч. / О.А. Бурбело, Т.В. Малаева. — Луганск: ЛГУВД, 2006. — 29 см. —
ISBN 966-8129-90-3.
Ч. 1. — 2006. — 186 с. — Библиогр.: с. 178—186 (157 назв.). — Указ. глоссария: с. 164—165. — Предм. указ.: с. 166—177. — 300 экз. — [2006-04610] п оф
УДК 347.73:336.22](075.8)
ББК 67.402я73
Б 91
11485. Бурбело О.А. Фінансове право: Навч.-практ. посіб. / О.А. Бурбело, Т.В. Малаєва; Луган. держ. ун-т внутр. справ. — Луганськ: ЛДУВС, 2006. — 259 с.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 253—259 (83 назви). — ІSBN 966-8129-94-6, 300 пр. — [2006-05047] п оф
УДК 347.73(075)
ББК 67.402я73
Б 91
347.73 Фінансове право
11486. Понікаров В.Д. Фінансове право: Навч. посіб. / В.Д. Понікаров, І.В. Ялдін, В.В. Назаренко; Харк. нац. екон. ун-т. — [2-ге вид., стер.]. — Х.: ВД "ІНЖЕК",
74
2006. — 197 с.: іл., табл.; 20 см. — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр.: с. 195—197. —
ІSBN 966-392-052-1, 500 пр. — [2006-04027] д
УДК 347.73(075.8)
ББК 67.402я73
П 56
347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право
власності. Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація
зразків, проектів, найменувань тощо
11487. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі": За
станом на 28 квіт. 2006 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. видво, 2006. — 36, [3] с.; 20 см. — (Серія "Закони України"). — Дод. до нормат. бюл.
"Відомості Верховної Ради України". — ІSBN 966-611-468-2, 1 000 пр. — [200604884] п
УДК 347.77(477)(094.5)
ББК 67.9(4УКР)404.3-З
З-19
11488. Понікаров В.Д. Авторські права та інтелектуальна власність: Конспект
лекцій / Понікаров В.Д., Славінська О.М., Єрмоленко О.О.; Харк. нац. екон. ун-т. —
Х.: ХНЕУ, 2006. — 99 с.: табл.; 20 см. — На обкл.: 75 років ХНЕУ. — Бібліогр.:
с. 95—98. — 250 пр. — [2006-05063] п
УДК 347.77(042.4)
ББК 67.404.3я7
П 56
11489. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України llectual Property Law of the European Union and the Legislation of
Ukraine / [Кол. авт.: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін.]; Ред. Ю.М. Капіца; М-во юстиції України, Держ. департамент з питань адаптації законодав., Центр
інтелект. власності та передачі технологій НАН України. — К.: Вид. дім "Слово",
2006. — 1101, [2] с.; 29 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Надзаг. парал.:
укр., англ. — Бібліогр.: с. 497—512 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8407-48-2
(в опр.), Б.т. — [2006-04823] п оф
УДК 347.77(4+477)
ББК 67.9(4)404.3+67.9(4УКР)404.3
П 68
347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій
11490. Зразки кримінально-процесуальних документів / За ред. М.П. Стрельбицького. — К.: Істина, 2006. — 174 с.; 21 см. — ІSBN 966-7613-91-7 (в опр.), 2 000 пр. —
[2006-05336] п оф
УДК 347.931
ББК 67.411
З-89
11491. Степанюк А.Ф. Уголовно-исполнительный кодекс Украины: Науч.практ. коммент. / [ Степанюк А.Ф., Яковец И.С.]; Ред. А.Ф. Степанюк; Ин-т изучения проблем преступности, Акад. прав. наук Украины. — Х.: Одиссей, 2006. ——
598, [1] с.; 21 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 966-633-474-7 (в пер.),
1 500 экз. — [2006-05397] п
УДК 347.95(477)(094)
ББК 67.9(4УКР)410
С 79
75
349 Спеціальні галузі права. Галузі права змішаного характеру
Див. 11473
349.2 Трудове право
11492. Збірник законів України про працю: [Станом на 20 берез. 2006 р./
Упоряд. Н.Б. Болотіна]. — К.: Знання, 2006. — 349 с.; 20 см. — ІSBN 966-346-138-1,
Б.т. — [2006-04293] п оф
УДК 349.2(477)(094.8)
ББК 67.9(4УКР)405-3
З-41
11493. Помічник кадровика / [Уклад. Є. Каляпіна]. — 2-ге вид., доповн. і розшир. — К.: Маркет Консалтінг: СофтАрт, 2006. — 384 с.: табл., портр.; 20 см. +
1 компакт-диск см. — (Бібліотека журналу "Праця і Закон"). — ІSBN 966-8376-02-1,
3 000 пр. — [2006-05015] п оф
УДК 349.2+331.108
ББК 67.405+65.050.2
П 55
349.3 Право соціального забезпечення
11494. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учеб. [для
студентов вузов по специальности "Правоведение"] / Одес. нац. юрид. акад. — 6-е
изд. — Х.: Одиссей, 2006. — 431, [1] с.; 21 см. — Библиогр.: с. 421—428 и в подстроч.
примеч. — ISBN 966-633-530-1. (в пер.), 1 000 экз. — [2006-05394] д
УДК 349.3(477)(075.8)
ББК 67.9(4УКР)405я73
С 95
349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища
11495. Законодавство України про довкілля: Збірник: [У 2 т. / Уклад. А.П. Гетьман, М.В. Шульга]. — Х.: Одіссей, 2006. — 21 см.
Т. 1. — 2006. — 670, [1] с. — ІSBN 966-633-529-8 (в опр.), 1 000 пр. — [200605391] п
УДК 349.6(477)(094.5)
ББК 67.9(4УКР)407
З-19
11496. Законодавство України про довкілля: Збірник: [У 2 т. / Уклад. А.П. Гетьман, М.В. Шульга]. — Х.: Одіссей, 2006. — 21 см.
Т. 2. — 2006. — 679, [1] с.: табл. — ІSBN 966-633-547-6 (в опр.), 1 000 пр. —
[2006-05392] п
УДК 349.6(477)(094.5)
ББК 67.9(4УКР)407
З-19
11497. Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" / [Авт. кол.: І.В. Бригадир, С.Л. Варламов,
В.А. Зуєв та ін.]; "Екоправо-Харків" Харк. міська громад. орг., Орг. з безпеки і співробітництва в Європі. — Х.: Вид. дім "Фактор", 2006. — 579 с.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-312-460-1, 2 000 пр. —
[2006-04660] п оф
УДК 349.6(477)(094.4)
ББК 67.9(4УКР)407-3
Н 34
76
35 Державне адміністративне управління. Військова справа
351/354 Державне адміністративне управління
11498. Державна служба України: сучасний стан та напрямки адаптації до
стандартів Європейського Союзу: Матеріали щоріч. кафедрал. наук.-практ. конф.,
28 квіт. 2005 р. / [Редкол.: Якубовський О.П. (голов. ред.) та ін.]. — Одеса: ОРІДУ
НАДУ, 2005. — 252 с.; 20 см. — У надзаг.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України, Одес. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософ. та соц.-політ. наук. — Бібліогр.
в кінці доп. — ISBN 966-7799-72-7, 300 пр. — [2006-04490] п
УДК 351(477)(06)
ББК 67.9(4УКР)401я431
Д 94
11499. Карамишев Д.В. Стратегічне управління інноваційними процесами в
системі охорони здоров'я: державні механізми / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х.: Магістр, 2006. — 302 с.: іл.,
табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 285—299 (189 назв). — ІSBN 966-390-015-6, 300 пр. —
[2006-04633] п
УДК 351.77:[61:330.341.1]
ББК 51.1+67.401
К 21
11500. Киев — европейская столица. Стратегия развития / Л. Парцхаладзе,
А. Миргородский, О. Сумская, В. Никитин. — К.: Оптима, 2006. — 95 с.: ил., табл.;
29 см. — ІSBN 966-7869-39-3, 25 000 экз. — [2006-04808] п оф УДК 352.07(477-25)
ББК 67.9(4УКР-2К)401
К 38
11501. Мамонова В.В. Методологія управління територіальним розвитком /
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х.:
Магістр, 2006. — 194 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 179—193 (205 назв). —
ІSBN 966-390-009-1, 300 пр. — [2006-04634] п
УДК 352.07
ББК 67.401
М 22
11502. Нездоля О.І. Дві епохи генерала держбезпеки: [Автобіографія]. —
Донецьк: Каштан, 2006. — 383 с., [8] арк. іл.: портр.; 21 см. — ІSBN 966-8292-92-8
(в опр.), 1 600 пр. — [2006-04692] п оф
УДК 351.746.1+94](477)
ББК 67.9(4УКР)401.212+63.3(4УКР)
Н 44
11503. Органи державної безпеки Київщини (1917—2006) у фотографіях та
документах / [Авт.-упоряд. О.І. Шевченко; Редкол.: О.І. Черноусенко (голова) та ін.]. —
2-ге вид. (доопрац. і доповн.). — К.: Друк. "Діапринт", 2006. — 479 с.: іл., портр.;
29 см. — ІSBN 966-8886-01-1 (в опр.), 1 000 пр. — [2006-04390] д оф
УДК 351.746.1(477.41)“1919/1991”
ББК 67.9(4УКР-4КИЇ)401.212
О-64
11504. Парцхаладзе Л. Київ — європейська столиця. Стратегія розвитку / Л. Парцхаладзе, А. Миргородський, О. Сумська. — К.: Оптима, 2006. — 95 с.: іл., табл.; 29 см. —
На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-7869-30-х, 25 000 пр. — [2006-04809] п оф
УДК 352.07(477-25)
ББК 67.9(4УКР-2К)401
П 18
77
11505. Прієшкіна О.В. Місцева демократія в Україні: інститути та організаційно-правові форми реалізації. — Одеса: Фенікс, 2005. — 246 с.: портр.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 231—245. — ІSBN 966-8631-15-3, Б.т. — [2006-04213] п
УДК 352(477)+342.34(477)
ББК 66.3(4УКР)12
П 75
11506. Тимовський О.А. Основи безпечного керування дорожніми транспортними засобами: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.А. Тимовський, З.Д. Дерех, Ю.Є. Заворицький. — 2-ге вид. переробл. і доповн. — К.: А.С.К., 2006. — 125, [2] с.:
іл., табл.; 29 см. — Бібліогр.: с. 124 (10 назв). — ІSBN 966-319-117-1, 10 000 пр.
(1-й з-д 5 000). — [2006-04975] д оф
УДК 351.811.122(075.8)
ББК 39.808я73
Т 41
Див. 11452
355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки. Оборона
країни. Збройні сили. Історія воєн
11507. Боев В.А. Медали за взятие, освобождение и победу. — К.: Изд. Позднышев Е.В., 2006. — 104 с., [4] л. ил.: ил; 20 см. — (Библиотека разновидностей). —
Библиогр.: с. 103 (10 назв.). — ІSBN 966-8830-16-4, 500 экз. — [2006-04990] п
УДК 355.134.2
ББК 68.49
Б 75
11508. Боев В.А. Медали за оборону территории Советского Союза. — К.: Изд.
Позднышев Е.В., 2006. — 92 с., [4] л. ил.: ил; 20 см. — (Библиотека разновидностей). —
Библиогр.: с. 91 (10 назв.). — ІSBN 966-8830-14-8, 500 экз. — [2006-04991] п
УДК 355.134.2
ББК 68.49
Б 75
11509. Боев В.А. Разновидности ордена Красного Знамени / В.А. Боев, Ю.Р. Шемеляк. — К.: Изд. Позднышев Е.В., 2005. — 20 см. — (Библиотека разновидностей). —
ISBN 966-8830-15-6.
(Ч. 2). — 2006. — 72 с., [4] л. ил.: ил. — Библиогр.: с. 71 (9 назв.). — 500 экз. —
[2006-04992] п
УДК 355.134.2
ББК 68.49
Б 75
11510. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту": За станом на 14 квіт. 2006 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.:
Парлам. вид-во, 2006. — 33, [2] с.; 20 см. — (Серія “Закони України”). — Дод. до нормат.
бюл. "Відомості Верховної Ради України". — ІSBN 966-611-463-1, 1 000 пр. — [200604885] п
УДК 355.292:364-7](477)(094.5)
ББК 67.9(4УКР)405-З
З-19
11511. Ивахин А.Е. Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе специальных служб (по материалам, легализованным в открытой печати и литературе): [Учеб. пособие] / А.Е. Ивахин, П.Я. Прыгунов. — К.: Изд. Позднышев Е.В.,
2006. — 19 см. — ISBN 966-8830-17-2.
78
Т. 5. — 2006. — 327 с. — Библиогр.: с. 318—327 (182 назв.). — ІSBN 966-8830-18-0,
350 экз. — [2006-04993] п оф
УДК 355.40(075)
ББК 68.9я7
И 23
11512. Перман С. Корпорация шпионов. Бизнес-инновации от израильских мастеров шпионажа / Пер. с англ. С.В. Шарапай. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс,
2006. — 208 с.; 22 см. — Библиогр.: с. 191—204. — Предм. указ.: с. 205—208. —
ІSBN 966-8644-68-9 (в пер.), 2 500 экз. — [2006-04665] п
УДК 355.404.5(569.4)
ББК 67.9(5ІЗР)408
П 24
Див. 11833
36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб
364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення.
Соціальне страхування
11513. Стан та соціальний захист сільських дітей: Темат. держ. доп. про становище дітей в Україні за підсумками 2004 року / [Авт. кол.: Ж.В. Петрочко, Л.Є. Лєонтьєва, Т.Ф. Алексеєнко та ін.]; М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту,
Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді. — К.: Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді; К.: Вид.
дім "Калита", 2005. — 248 с.: іл., табл.; 24 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. —
Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-8879-25-2, 3 000 пр. — [2006-04436] п оф
УДК 364-053.2(477-22)
ББК 65.27
С 76
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля
Див. 12219
37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання.
Навчальні плани, програми, предмети
11514. Барабаш Ю.Г. Педагогічна майстерність: теоретичні й навчально-методичні основи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. Барабаш, Р.О. Позінкевич. — Луцьк: Вежа, 2006. — 469, [3] с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр. в підрядк.
прим. — ІSBN 966-600-195-0, 500 пр. — [2006-04477] п
УДК 37.013(075.8)
ББК 74.0я73
Б 24
11515. Галузяк В.М. Педагогіка: [Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.] /
В.М. Галузяк, М.І. Сметанський, В.І. Шахов. — [3-тє вид., виправл. і доповн.]. —
Вінниця: Держ. картогр. ф-ка, 2006. — 399 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр. в кінці тем та в
тексті. — ІSBN 966-7151-56-5 (в опр.), 2 000 пр. — [2006-05002] д оф
УДК 37.0(075.8)
ББК 74.00я73
Г 16
11516. Духовні потреби дітей України: Грант Президента України для обдаров. молоді для проведення дослідж. "Духовні потреби дітей України" / [Авт. кол.: Ж.В. Петрочко, О.М. Бабак, О.В. Безпалько та ін.]. — К.: Вид. дім "Калита", 2005. — 107 с.: іл.,
табл.; 24 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 105—107 (54 назви). —
ІSBN 966-8879-22-8, 1 000 пр. — [2006-04798]
УДК 37.017.92(477)
ББК 74.200(4УКР)
Д85
79
11517. Опыт и перспективы подготовки специалистов и Болонский процесс:
Материалы науч.-метод. конф., (г. Краматорск, ДГМА, 21 февр. — 1 марта 2005 г.). —
Краматорск (Донец. обл.): ДГМА, 2006. — 207 с.: ил., табл.; 20 см. — В надзаг.:
Донбас. гос. машиностроит. акад. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в конце ст. —
ІSBN 966-379-047-4, 50 экз. — [2006-05419] п
УДК 37.014.25(4)(06)
ББК 74.58(4)я43
О-62
11518. Пустовит М. Все об учёте и организации частных учебных заведений. —
Х.: Изд. дом "Фактор", 2006. — 475 с.: ил., табл.; 20 см. — (Серия "Все об учете и
организации...", ISBN 966-312-406-7). — Библиогр.: с. 214—225 (132 назв.). —
ІSBN 966-312-461-Х, 8 000 экз. — [2006-04303] п оф
УДК 37.058:657
ББК 65.052+74.58
П 89
371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація
11519. На допомогу куратору академічної групи / [Розроб. Касярум Н.В. та ін.];
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького,
2006. — 39 с.: табл.; 20 см. — 180 пр. — [2006-04111] п
УДК 371.112(072)
11520. Навчальний план і програми підготовки резерву та підвищення професійного рівня керівників закладів освіти / Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед.
освіти, Каф. менедж. освіти. — Тернопіль: Астон, 2006. — 20 см. — Дод. до посіб.
"На допомогу менеджера освіти".
Ч. 7: Кадровий менеджмент в освіті. — 2006. — 127 с.: табл. — Бібліогр. в
кінці розд. — Б.т. — [2006-04083] п оф
УДК 371.14(073)
11521. Невмержицька О. Моральне виховання підлітків засобами телебачення: (Метод. рек. для клас. кер.) / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. —
Дрогобич (Львів. обл.): ДДПУ, 2005. — 40 с.; 20 см. — (Університетська бібліотека). —
ІSBN 966-384-003-Х, 300 пр. — [2006-04066] п
УДК 371.687.034-053.6(072)
11522. Невмержицька О. Моральні цінності та телебачення: Цільова твор.
прогр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.):
ДДПУ, 2005. — 22 с.: табл.; 20 см. — (Університетська бібліотека). — 300 пр. —
[2006-04067] п
УДК 371.687.034-053.6
11523. Особливості застосування індивідуальних освітніх проектів у профільних класах: Метод. рек. для вчителів загальноосвіт. шк., гімназій, ліцеїв/ [Уклад.
С.Е. Генкал]; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. — Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. — 39 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 35—36 (21 назва). — 300 пр. —
[2006-04105] п
УДК 371.314.6(072)
11524. Педагогічна практика для студентів і магістрантів спеціальностей "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія" та "Педагогіка і методика середньої
освіти. Географія": Навч.-метод. посіб. / [Упоряд. Матвєєв М.Д. та ін.]; Кам’янецьПоділ. держ. ун-т. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2006. — 95 с.: табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 51—52. — ІSBN 966-8642-47-3, 300 пр. — [2006-04011] п оф
УДК 371.133
ББК 74.58
П 24
11525. Професіоналізм педагога. Європейський вибір України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21—23 верес. 2005 р., Ялта, Крим, Україна / [Редкол.: О.В. Глузман та ін.]. — Ялта: КГУ, 2005. — 243 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: М-во освіти і
80
науки України, М-во освіти і науки Автоном. Республліки Крим, Республік. вищ.
навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т " (м.Ялта) та ін. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в
кінці доп. — 500 пр. — [2006-04595] п оф
УДК 371.122(063)
ББК 74ря43
П 84
11526. Районная и областная олимпиада юных физиков: Донец. обл., 2002/2003
учеб. год / Н.Г. Малюк, В. Д. Пойманов, И. Н. Пустынникова и др.; Ред. А.Н. Семко. —
Донецк: Апекс, 2005. — 47, [1] с.: ил.; 20 см. — Загл. обл.: Районные и областные
олимпиады юных физиков. — ІSBN 966-8242-39-4, 500 экз. — [2006-04080] п
УДК 371.384:53](477.62)"2002/2003"
11527. Чепіль М.М. Формування національної свідомості учнівської молоді
Галичини (1848—1939 рр.): [Навч. посіб. для студ. пед. спец.]. — Дрогобич (Львів.
обл.): Коло, 2005. — 539 с.: іл., табл.; 21 см. — Рез.: англ., нім. — Бібліогр.: с. 426—
485 (1256 назв) та в тексті. — Імен. покажч.: с. 486—492. — ІSBN 966-7996-74-3
(в опр.), Б.т. — [2006-04035] п
УДК 371.035.6(477.83/.86)(091)
ББК 74.200.51(4УКРЗ)
Ч-44
373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання.
Початкова школа. Середня школа
11528. Богуш А.М. Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному
дошкільному закладі: Монографія / А.М. Богуш, Н.В. Маліновська; Півд. наук. центр
Акад. пед. наук України. — Одеса: ПНЦ АПН України: Вид. М.П.Черкасов, 2006. —
135 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 121—130 (183 назви). — ІSBN 966-8835-20-4,
320 пр. — [2006-05312] п
УДК 373.2.016:81' 233-028.31
ББК 74.102
Б 74
11529. Діптан Н.В. Основи здоров’я: Робочий зошит: 3-й кл. — Х.: Веста: Ранок, 2006. — 64 с., [2] арк. іл.: іл.; 21 см.+ 1 брош. (16 с.). см. — ІSBN 966-314-276-6,
36 000 пр. — [2006-04646] п оф
УДК 373.3:613+613](075.2)
ББК 51.204я721
Д 46
11530. Діптан Н.В. Основи здоров’я: Робочий зошит: 4-й кл. — Х.: Веста: Ранок, 2006. — 64 с., [2] арк. іл.: іл.; 21 см.+ 1 брош. (16 с.). см. — ІSBN 966-314-719-9,
52 000 пр. — [2006-04647] п оф
УДК 373.3:613+613](075.2)
ББК 51.204я721
Д 46
11531. Зайчик: [За мотивами укр. нар. пісеньки]: Читаємо по складах, малюємо та співаємо / Мал. К. Лавр]. — К: Вид. дім "Розум. дитина", 2006. — [8] с.: кольор. іл., нот. іл.; 30 см. — ІSBN 966-2929-00-2, Б.т. — [2006-05362] п
УДК 373.2
ББК 74.102
З-17
11532. Земцова О.М. Тести для дітей 2—3 років: [Навч. посіб.]. — К.: МахаонУкраїна, 2006. — 111 с.: іл.; 25 см. — (Розумні книжки). — Авт. зазначено перед вип.
дан. — ІSBN 966-605-668-2, 10 000 пр. — [2006-05349] п оф
УДК 373.2.016
ББК 74.102я7
З-55
81
11533. Земцова О.М. Тести для дітей 3—4 років: [Навч. посіб.]. — К.: МахаонУкраїна, 2006. — 111 с.: іл.; 25 см. — (Розумні книжки). — Авт. зазначено перед вип.
дан. — ІSBN 966-605-673-9, 10 000 пр. — [2006-05350] п оф
УДК 373.2.016
ББК 74.102я7
З-55
11534. Карп’юк О.Д. Робочий зошит до підручника з англійської мови для 5 класу
агальноосвітніх навчальних закладів / О. Карп’юк, А. Павлюк. — Тернопіль: ЛібраТерра, 2006. —
111, [1] с.: іл., табл.; 24 см. — Обкл.: англ. — ІSBN 966-8790-04-91 (помилк.), [40 000] пр. —
ІSBN 966-8790-04-91 (помилк). — [2006-04630] п оф
УДК 373.3:811.111+811.111](075.3)
ББК 81.2АНГЛ-922
К 26
11535. Киця: [За мотивами укр. нар. пісеньки]: Читаємо по складах, малюємо
та співаємо / Мал. К. Лавр]. — К.: Вид. дім "Розум. дитина", 2006. — [8] с.: кольор.
іл., нот. іл.; 30 см. — ІSBN 966-2929-10-Х, Б.т. — [2006-05363] п
УДК 373.2
ББК 74.102
К 45
11536. Коза сірая: [За мотивами укр. нар. пісеньки]: Читаємо по складах, малюємо та співаємо / Мал. К. Лавр]. — К.: Вид. дім "Розум. дитина", 2006. — [8] с.:
кольор. іл.; 30 см. — ІSBN 966-2929-07-Х, Б.т. — [2006-05364] п
УДК 373.2
ББК 74.102
К 59
11537. Корольова Т. Абетка / [Худож. О. Кононученко]. — К.: Казка, 2006. —
[67] с.: кольор. іл.; 29 см. — (Розвиваємося граючи). — ІSBN 966-8055-22-5 (в опр.),
10 000 пр. — [2006-05175] п оф
УДК 373.2.016:811.161.2
ББК 74.102
К 68
11538. Кульчицька О.Я. Німецька мова: Робочий зошит: 2-й кл. (За підруч. Н.П. Басай, Л.В.Горбач "Guten Tag!"). — Тернопіль: Астон, 2005. — 68 с.: іл., нот. іл., табл.; 24 см. —
ІSBN 966-308-128-7, Б.т. — [2006-04082] п оф
УДК 373.3:811.112.2+811.112.2](075.2)
11539. Олійник С.В. Музика в засвоєнні знань учнів з історії: Метод. поради /
Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. — Кам’янець-Подільський (Хмельниц. обл.):
Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2005. — 21 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 100 пр. —
[2006-04059] п
УДК 373.5.016:94
11540. Подоляночка: [За мотивами укр. нар. пісеньки]: Читаємо по складах,
малюємо та співаємо / Мал. К. Лавр]. — К.: Вид. дім "Розум. дитина", 2006. — [8] с.:
кольор. іл.; 30 см. — ІSBN 966-2929-01-0, Б.т. — [2006-05365] п
УДК 373.2
ББК 74.102
П 44
11541. Свєтлова І.Є. Велика книга завдань і вправ для розвитку логіки дитини. —
К.: Країна Мрій, 2006. — 167, [1] с.: іл.; 30 см. — (Серія "Готуємось до школи"). — На
опр. авт. не зазначено. — ІSBN 966-8761-86-3 (в опр.), 5 000 пр. — [2006-05118] п оф
УДК 373.2.016:16
ББК 74.102
С 24
11542. Червона Шапочка: Завдання на розв. логіки для дітей 3—5 років/
[Худож. К. Бюке]. — К.: Махаон-Україна, 2006. — 16 с.: іл.; 25 см. — (Розумна
казка). — ІSBN 966-605-394-2, 5 000 пр. — [2006-05352] п оф
УДК 373.2.016
ББК 74.102
Ч-45
82
11543. Я — Божа дитина: Катехитич. посіб. для праці з дошкільнятами (5—6 років) / [Авт.-упоряд. Н. Сиротич]; Катехит.-пед. ін-т УКУ, Коміс. у справах катехизації
при Патріаршій курії УГКЦ. — Львів: Свічадо, 2006. — 206 с.: іл., нот. іл.; 29 см. —
Бібліогр.: с. 203—204 (54 назви). — ІSBN 966-395-001-3, Б.т. — [2006-04301] п оф
УДК 373.2:27-282.4
ББК 74.10:86.375
Я 11
11544. English 1: Навч. посіб. для дітей та батьків: [Перший ступінь навчання /
Авт.-уклад.] І.Г. Калініна. — Севастополь: Біблекс, 2005. — 40 с.: іл.; 29 см. — Авт.уклад. зазначено на обкл. та тит. арк. — ІSBN 966-8231-37-6. — ISBN 966-8231-38-4,
3 000 пр. — [2006-04744] п оф
УДК 373.2.061:811.111
ББК 74.268.1АНГЛ
Е 56
11545. English 2: Навч. посіб. для дітей та батьків: [Другий ступінь навчання /
Авт.-уклад.] І.Г. Калініна. — Севастополь: Біблекс, 2005. — 40 с.: іл.; 29 см. — Авт.уклад. зазначено на обкл. та тит. арк. — ІSBN 966-8231-37-6. — ISBN 966-8231-39-2,
3 000 пр. — [2006-04745] п оф
УДК 373.2.016:811.111
ББК 74.268.1АНГЛ
Е 56
11546. Work-book: Робочий зошит / [Авт.-уклад.] І.Г. Калініна. —
Севастополь: Біблекс, 2005. — 32 с.: іл., табл.; 29 см. — Авт.-уклад. зазначено на
обкл. та тит. арк. — ІSBN 966-8231-37-6. — ISBN 966-8231-42-2, 3 000 пр. — [200604748] п оф
УДК 373.2:811.111+811.111](075.2)
ББК 81.2АНГЛ-721
W 92
373(075) Підручники та навчальні посібники
11547. Антоненко-Давидович Б.Д. (1899—1984). Вибрані твори: Навч. посіб.
для учнів загальноосвіт. навч. закл. / [Упорядкув., передм., с. 3—28, прим. О. Ткаченко]. — К.: Грамота, 2006. — 334, [1] с. — (Шкільна бібліотека). — На опр.: Укр.
л-ра. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-8066-77-4 (в опр.), 2 000 пр. — [200604994] п оф
УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)
ББК 83.34УКРя721
А 72
11548. Велиулаева А. Къырымтатар ве четэль Эдебияты: 5 сыныф / А. Велиулаева, С. М. Акимова. — Симферополь: Къырымдевокъувпеднешир, 2006. — 207 с.:
ил., портр.; 24 см. — крымськотатар. — ІSBN 966-354-074-5 (в пер.), 790 экз. —
[2006-05121] п
УДК 373.5[821.512.19.09+82.09(1-87)]+[821.512.19.09+82.09(1-87)]](075.3)
ББК 83.3УКРТя721+83.3(0)я721
В 27
11549. Все готовые домашние задания: 10-й кл.: [Решение упражнений и заданий
ко всем основным шк. учеб. / [Сост. Рыженко М.]. — Х.: Торсинг, 2006. — 495 с.: ил.,
табл.; 22 см. — ІSBN 966-404-130-0 (в пер.), 10 000 экз. — [2006-05026] п оф
УДК 373.513.221(075.4)
ББК 74.202.5я721
В 74
11550. Гісь О. В країні міркувань: Посіб. з розв. логіч. і творч. мислення для
1—4-х кл. / О. Гісь, О. Яцків. — 3-тє вид. — Львів: Світ, 2006. — 270, [1] с.: іл.;
83
25 см + Дод. (45, [1] с.) см. — Бібліогр.: с. 267—268. — ІSBN 966-603-228-7 (в опр.),
[5 000] пр. — [2006-04286] д оф
УДК 373.3:16+16](075.2)
ББК 87.4я71
Г 51
11551. Домашние задания правильно и быстро: [8 основных учеб.]: 3-й кл. /
[Хлапонина М.Б., Демина О.О., Завязкина Т.И. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. —
351 с.: ил.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ISBN 966-338-475-1 (в пер.),
15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-05374] п оф
УДК 373.513.221
ББК 74.202.5
Д 66
11552. Домашние задания правильно и быстро: [8 основных учеб.]: 4-й кл. /
[Меженко Ю.С., Якунина Ю.В., Завязкина Т.И. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. —
319 с.: ил.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ISBN 966-338-476-Х (в пер.),
15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-05375] п оф
УДК 373.513.221
ББК 74.202.5
Д 66
11553. Домашние задания правильно и быстро: [11 основных учеб.]: 5-й кл. /
[Ильяшенко А.А., Иваница С.В., Степанчук Н.Г. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО",
2006. — 543 с.: ил.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ISBN 966-338-477-8
(в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-05376] п оф
УДК 373.513.221
ББК 74.202.5
Д 66
11554. Домашние задания правильно и быстро: [15 основных учеб.]: 8-й кл. /
[Вершинская В., Ильяшенко М.С., Аксенова Л.В. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО",
2006. — 766, [1] с.: ил.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ISBN 966-338-478-6
(в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—15 тыс.). — [2006-05377] п оф
УДК 373.513.221
ББК 74.202.5
Д 66
11555. Домашние задания правильно и быстро: [17 основных учеб.]: 9-й кл. /
[Богатыренко М.В., Ильяшенко М.С., Тимощук В.А. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО",
2006. — 862, [1] с.: ил.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ISBN 966-338-479-4
(в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—15 тыс.). — [2006-05378] п оф
УДК 373.513.221
ББК 74.202.5
Д 66
11556 Домашние задания правильно и быстро: [17 основных учеб.]: 10-й кл. /
[Ковалева С.В., Ильяшенко О.Н., Харахорин В.В. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО",
2006. — 895 с.: ил.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ISBN 966-338-480-8
(в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—10 тыс.). — [2006-05379] п оф
УДК 373.513.221
ББК 74.202.5
Д 66
11557. Економіка: Для 3—5-х кл. / Б.Дж. Флауерс, П. Каглер, Б.Т. Месзарос та
ін.; [Пер. з англ. В. Алексашин]. — К.: Вид. дім. "Амадей", 2006. — 255 с.: іл., табл.;
24 см. — ІSBN 966-7689-49-2, 3 000 пр. — [2006-05166] п оф
УДК 373.3.016:33
ББК 74.266.5
Е 45
11558. Єрмоленко С.Я. Мова і розмова: Зошит із зв’язної мови: 5-й кл. — К.: Грамота, 2006. — 71 с.: іл., схеми; 20 см. — ІSBN 966-8066-90-1, 10 000 пр. (1-й з-д 3 000). —
[2006-05072] п оф
УДК 373.5:811.161.2-25+811.161.2-25](075.3)
ББК 81.2УКР5я721 Є 74
84
11559. Кащенко А.Ф. (1858—1921). Вибрані твори: Навч. посіб. для учнів загальноосвіт. навч. закл. / [Упорядкув., передм., с. 3—8, прим. Л.С. Дем’янівська]. —
К.: Грамота, 2006. — 462, [1] с.: портр.; 22 см. — (Шкільна бібліотека). — На опр.:
Укр. л-ра. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-8066-76-6 (в опр.), 2 000 пр. —
[2006-04995] п оф
УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)
ББК 83.34УКРя721
К 31
11560. Мегасборник новейших школьных сочинений: Рус. яз., рус. лит., всемир. лит.: [Для учеников 5—11-х кл. / Сост. С.Г. Меркулова]. — Севастополь: Библекс, 2006. — 789, [1] с.; 21 см. — Алф. указ. сочинений, планов и авт.: с. 768—790. —
ІSBN 966-8231-48-1 (в пер.), 3 000 экз. — [2006-04743] п оф
УДК 373.5:82.09+82.09](075.3)
ББК 83.3я721
М 41
11561. Моніторинг якості освіти з історії України: Зб. матеріалів для темат.
оцінювання навч. досягнень учнів / [Авт.-упоряд. Ольхіна Н.І. та ін.]. — Запоріжжя:
Прем’єр, 2006. — 408 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 407—408 (30 назв). —
ІSBN 966-685-158-Х, 3 800 пр. — [2006-04721] п оф
УДК 373.512.63:94(477)
ББК 74.202.5+63.3(4УКР)
М 77
11562. Невмержицький О.А. Співпраця з батьками: Посіб. для студ. пед. навч.
закл. — К.: Гнозис, 2005. — 264 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 261—264. —
ІSBN 966-7569-96-9, Б.т. — [2006-05000] п
УДК 373.046.2(075.8)
ББК 74.00я73
Н 95
11563. Плахотник В.М. English: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений:
2-й [кл.]: Первый год обучения. — К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): ВТФ "Перун", 2006. —
159 с.: ил., нот. ил., табл., портр.; 25 см. — Изд. на средства ИТФ "Перун". —
ІSBN 966-569-148-1 (в пер.), Б.т. — [2006-05074] п оф
УДК 373.3:811.111+811.111](075.2)
ББК 81.2АНГЛ-922
П 37
11564. Позакласне читання: За підруч. О.Я.Савченко "Читанка": 2-й кл. / [Упоряд.
Н.Ф. Копитіна]. — К.: А.С.К., 2006. — 95 с.: іл.; 23 см. — ІSBN 966-8291-89-1, 25 000 пр.
(1-й з-д 7 000). — [2006-04973] п оф
УДК 373.3:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)
ББК 83.34УКРя721
П 47
11565. Попович А.С. Шкільний курс української мови та методика його викладання: Навч.-метод. комплекс: [Для студ. спец. 7.010103. Педагогіка і методика серед. освіти. Укр. мова та л-ра. Спеціалізація: Англ. (нім.) мова і л-ра] / Кам’янецьПоділ. держ. ун-т, Каф. укр. мови. — Кам’янець-Подільский: Аксіома, 2006. — 87 с.:
табл.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8642-53-8, 300 пр. — [2006-04971] п оф
УДК 373.016:811.161.2](072.3)
ББК 74.268.1УКРя73
П 58
11566. Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів:
Гуртки наук.-техн. напряму / М-во освіти і науки України, Укр. держ. центр позашк.
освіти, Наук.-метод. центр серед. освіти МОН України. — К.: Грамота, 2005. — 20 см.
85
Вип. 1 / [ Биковська О.В., Вихренко Т.О., Гайдай Л.М. та ін.]. — 2005. — 159 с.:
табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — 500 пр. —
[2006-04088] п оф
УДК 373.5.016
11567. Середницька Г.В. Історія України: Опор. конспекти: 8-й кл. — К.: А.С.К.,
2006. — 175 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 172—173 (38 назв). — ІSBN 966-8291-54-9,
10 000 пр. (1-й з-д 4 000). — [2006-04974] п вс
УДК 373.5:94(477)+94(477)](075.3)
ББК 63.3(4УКР)я721
С 97
11568. Тютюнник Г.М. (1931—1980). Вибрані твори: Навч. посіб. для учнів
загальноосвіт. навч. закл. / [Упоряд., передм., с. 3—26, прим. П.П. Засенко]. — К.:
Грамота, 2006. — 399 с.: іл., портр.; 22 см. — (Шкільна бібліотека). — На опр.:
Укр. л-ра. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-8066-74-Х (в опр.), 2 000 пр. —
[2006-04997] п оф
УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)
ББК 83.34УКРя721
Т 98
11569. Усі готові домашні завдання: 1—4 кл.:[Розв’язання вправ та завдань до
основ. шк. підруч. / [Уклад. Риженко М.]. — Х.: Торсінг, 2006. — 799 с.: іл., табл.;
21 см. — ІSBN 966-404-046-0 (в опр.), 15 000 пр. — [2006-05027] п
УДК 373.513.221(075.3-055.52)
ББК 74.202.5я721
У 74
11570. Усі готові домашні завдання: 11-й кл.:[Розв’язання вправ та завдань до основ. шк. підруч. / [Уклад. Риженко М.]. — Х.: Торсінг, 2006. — 543 с.: іл., табл.; 21 см. —
ІSBN 966-404-119-Х (в опр.), 40 000 пр. (1-й з-д 1—20 000). — [2006-05028] п оф
УДК 373.513.221(075.3-055.52)
ББК 74.202.5я721
У 74
11571. Хвильовий М.Г. (1893—1993). Вибрані твори: Навч. посіб. для учнів
загальноосвіт. навч. закл. / [Упорядкув., передм., с. 3—24, прим. О.П. Ткаченко]. —
К.: Грамота, 2006. — 495 с.: портр.; 22 см. — (Шкільна бібліотека). — На опр.:
Укр. л-ра. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-8066-75-8 (в опр.), 2 000 пр. —
[2006-04998] п оф
УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)
ББК 83.34УКРя721
Х 30
11572. Хрестоматія з географії Дніпропетровщини: Навч. посіб. для 5—11 кл.
загальноосвіт. школи / [Упоряд. Л.І. Зеленська]. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига,
2006. — 358 с.: іл., табл.; 21 см. — Текст: укр., рос. — ІSBN 966-401-008-1 (в опр.),
20 000 пр. — [2006-04779] п
УДК 373.5:913(477.63)+913(477.63)](075.3)
ББК 26.8(4УКР-4ДНІ)я721
Х 91
374 Позашкільна (додаткова) освіта. Самоосвіта
11573. Пихтіна Н.П. Конкурс вожатської майстерності: Метод. рек. / Пихтіна Н.П.,
Солова В.М., Яковець Н.І.; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин (Черніг.
обл.): НДУ ім. М.Гоголя, 2006. — 34 с.: іл., табл.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 28—33 (62 назви). — 140 пр. — [2006-04076] п
УДК 374.31(072.3)
86
377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання.
Початкова та середня професійна освіта
11574. Куди піти вчитися?: Довід. навч. закл. Кіровограда та обл. 2006 р. /
[Упорядкув. Стеценко Е.В.]. — Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2006. — 50, [3] с.: табл.;
20 см. — Алф. покажч. навч. закл. Кіровогр. обл. — ІSBN 966-88-61-25-6, 1 000 пр. —
[2006-04853] п оф
УДК 377/378(477.65)"2006"(035)
11575. Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. Одеський
пед. коледж. Одеський педагогічний коледж Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: До 25-річчя відновлення роботи пед.
училища-коледжу. — Одеса: Екологія, 2005. — 13 с., [1] арк. іл.: іл., портр.; 29 см. —
У надзаг.: Одес. облдержадмін., Упр. освіти і наук. діяльності. — ISBN 966-8740-08-4,
500 пр. — [2006-04079] п оф
УДК 377.36:37](477.74-25)
378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади. Підготовка
наукових кадрів
11576. Абітурієнт — 2006: Прогр. вступ. випробувань та твор. конкурсів. Критерії оцінки / [Авт.-упоряд. С.В. Роман та ін.]; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. —
Луганськ: Альма-матер, 2006. — 146 с.: табл.; 20 см. — 300 пр. — [2006-04832] п
УДК 378.6:37](477.61-25)"2006"
11577. Абітурієнт — 2006: Тестування із загальноосвіт. предметів: порядок орг. та
проведення / [Авт.-упоряд. В.М. Розсоха та ін.]; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. —
Луганськ: Альма-матер, 2006. — 18 с.: іл.; 20 см. — 500 пр. — [2006-04833] п
УДК 378.6:37](477.61-25)"2006"
11578. Андрейчин С.М. Медична освіта в Словацькій Республіці / [Андрейчин С.М., Качор В.О.]. — Тернопіль: ТДМУ: Укрмедкнига, 2006. — 247 с., [4] арк. іл.:
іл., табл., портр.; 24 см. — На обкл.: Світ. простір мед. освіти. — Авт. зазначено на
звороті тит. арк. — ISBN 966-673-089-8, 300 пр. — [2006-05404] п оф
УДК 378.6.096:61](437.6)
ББК 74.58(4ЧЕХ)+51(4ЧЕХ)
А 65
11579. Бідніченко О.Г. Збірник нормативних документів щодо організації навчально-виховної роботи в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова: Довід. для професор.-викладац. складу / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 115 с.: табл.; 20 см. —
100 пр. — [2006-04570] п оф
УДК 378.6:629.5(094.9)
ББК 74.58
Б 59
11580. Боєчко В.Ф. Методичні рекомендації та основні вимоги до кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з історичних дисциплін / Боєчко В.Ф.,
Шамрай М.Г.; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. — 24 с.; 20 см. — Авт. зазначено перед. вип. дан. — 80 пр. — [200604109] п
УДК 378.147.88:94](073)
11581. Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки (Луцьк). Природничогеографічний факультет. Природничо-географічному факультету — 30 років: Довідник. — Луцьк: Вежа, 2006. — 95 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 95
(6 назв). — ISBN 966-600-190-Х, 100 пр. — [2006-04851] п
УДК 378.6.096:910](477.82-25)(091)(035)
87
11582. Гончаров С.М. Дидактичні основи кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. —
Рівне: НУВГП, 2006. — 191 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 184—186 (45 назв). —
ІSBN 966-327-027-6, 100 пр. — [2006-04616] п
УДК 378.1
ББК 74.58
Г 65
11583. Гоцуляк В.В. Курсова робота з історії. Методика підготовки і оформлення / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси: ЧНУБХ, 2005. —
99 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 97—98 (17 назв) та в тексті. — ІSBN 966-96427-4-3,
300 пр. — [2006-04107] п
УДК 378.147.88:94
11584. Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали
VII Всеукр. наук.-практ. конф., 29—31 берез. 2006 р.: [В 3 т.]. — К.: НАУ, 2006. — 20 см.
— У надзаг.: Нац. авіац. ун-т. — Текст: укр., рос., англ.
Т. 2. — 2006. — 315, [1] с. — 210 пр. — [2006-05278] п оф УДК 378.013.8(06)
ББК 74.58я43
Г 94
11585. Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф., 29—31 берез. 2006 р.: [В 3 т.]. — К.: НАУ, 2006. — 20 см. —
У надзаг.: Нац. авіац. ун-т. — Текст: укр., рос., англ.
Т. 3. — 2006 . — 352, [1] с.: табл. — 230 пр. — [2006-05279] п оф
УДК 378.013.8(06)
ББК 74.58я43
Г 94
11586. Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали
VII Всеукр. наук.-практ. конф., 29—31 берез. 2006 р.: [В 3 т.]. — К.: НАУ, 2006. — 20 см.
— У надзаг.: Нац. авіац. ун-т. — Текст: укр., рос., англ.
Т. 1. — 2006. — 301 с. — 200 пр. — [2006-05277] п оф
УДК 378.013.8(06)
ББК 74.58я43
Г 94
11587. Дворічна медсестринська освіта в США (за узагальненим досвідом
штату Каліфорнія) / [Уклад. Ліщенко Н.О. та ін.]; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль: ТДМУ: Укрмедкнига, 2006. — 263 с.: іл., табл., портр.;
24 см. — На обкл.: Світ. простір мед. освіти. — ISBN 966-673-091-Х, 300 пр. —
[2006-05402] п оф
УДК 378.6:614.253.52](794)
ББК 74.58(7СПО)+51.1(7СПО)
Д 24
11588. Добрянський І.А. Приватна вища освіта: філософія, історія, практика. —
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2006. — 305 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 298—305
(147 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8861-19-1, 3 000 пр. — [2006-04791] п
УДК 378.1(477)
ББК 74.58(4УКР)
Д 57
11589. Довідник для абітурієнтів: Матеріали для вступників до Луган. держ.
мед. ун-ту / [Уклад.] В.К. Івченко, Ю.І. Налапко; М-во охорони здоров’я України,
Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ: Луган. держ. мед. ун-т, 2006. — 72 с.: табл.;
20 см. — Уклад. зазначено на тит. арк. — Б.т. — [2006-04493] п
УДК 378.6:61(477.61)(035)
ББК 74.58(4УКР-4ЛУГ)я2
Д 58
88
11590. Досвід Віденського медичного університету в реформуванні системи
освіти. Перспективи співпраці / Ред. Л.Я. Ковальчук; [Авт. кол.: О.В. Авдєєв,
Н.І. Багній, А.Р. Вайда та ін.]; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. —
Тернопіль: ТДМУ: Укрмедкнига, 2006. — 288 с.: іл., табл., портр.; 24 см. — На
обкл.: Світ. простір мед. освіти. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ISBN 966673-093-6, 300 пр. — [2006-05403] п оф
УДК 378.6:61](436.1)
ББК 74.58(4АВС-25)+51(4АВС-25)
Д 70
11591. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет
(1918—2006 рр.): Іст. нарис / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. — 4-те вид.,
доопрац. і допов. — Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2006. — 195 с.: іл., табл.,
портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 145—194 (941 назва). — ІSBN 966-363-047-7, 1 000 пр. —
[2006-04966] д оф
УДК 378.4(477.43-21)
ББК 74.58(4УКР-4ХМЕ)
З-13
11592. Зосименко О.В. Особливості організації проектної діяльності студентів
під час вивчення педагогічних дисциплін: Метод. рек. для викладачів та студ. пед.
вищ. навч. закл. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. — Суми: СумДПУ
ім. А.С.Макаренка, 2005. — 42 с.: табл., схеми; 20 см. — Бібліогр.: с. 33—35
(32 назви). — 300 пр. — [2006-04103] п
УДК 378.016(072)
11593. Інститут механізації і електрифікації сільського господарства / [Редкол.: Бендера І.М. (голов. ред.) та ін.]; М-во аграр. політики України, Поділ. держ.
аграр.-техн. ун-т, Центр. дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України
при Кам’янець-Поділ. держ. ун-ті. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.): Аксіома, 2006. — 307 с.: іл., табл., портр.; 22 см. — Бібліогр. в тексті. — Хронол. покажч.: с. 288. — ІSBN 966-8642-56-2, 500 пр. — [2006-05306] п оф
УДК 378.6:631.171](477.43-21)(091)
ББК 74.58г(4УКР-4ХМЕ)
І-71
11594. Коханко О.М. Основи науково-педагогічних досліджень: Навч. посіб.
[для студ. вищ. навч. закл.]. — Хмельницький: ХНУ, 2005. — 254 с.: іл., табл.; 21 см.
— Бібліогр.: с. 216—220 (75 назв). — ІSBN 966-330-001-9 (в опр.), 300 пр. —
[2006-04006] п
УДК 378:001.891(075.8)
ББК 74я73+72я73
К 75
11595. Медсестринська освіта в Університеті Південної Кароліни Апстейд
(США) / Ред. Л.Я. Ковальчук;[Уклад. Марценюк В.П. та ін.]; Терноп. держ. мед. ун-т
ім. І.Я.Горбачевського. — Тернопіль: ТДМУ: Укрмедкнига, 2006. — 397 с.: іл., табл.,
портр.; 24 см. — На обкл.: Світ. простір мед. освіти. — ISBN 966-673-090-1, 300 пр. —
[2006-05405] п оф
УДК 378.6:614.253.52](757)
ББК 74.58(73)+51.5(73)
М 97
11596. Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах: Прогр. курсу (для освіт.-кваліфікац. рівня "Магістр пед. освіти. Викладач укр.
мови та л-ри") / [Уклад. Семеног О.]; Глухів. держ. пед. ун-т, Ін-т педагогіки
і психології проф. освіти АПН України. — К.: Б.в.: Глухів(Сум. обл.): ГДПУ, 2005.
— 57 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 42—55. — ІSBN 966-7763-80-3, 300 пр. —
[2006-04104] п
УДК 378.016:821.161.2
89
11597. Методичні вказівки для написання курсових робіт для студентів
спеціальності "Математика" / [Гембарська С.Б., Жигалло К.М., Собчук В.В.,
Харкевич Ю.І.]; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Мат. ф-т, Каф. диференціал.
рівнянь і математ. фізики. — Луцьк: Вежа, 2006. — 36, [1] с.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 27—33 (123 назви). — 100 пр. — [2006-04849] п
УДК 378.147.88(072.3)
11598. Новікова Л.М. Сучасні технології практичних знань в системі вищої
економічної освіти / Західнодонбас. ін-т економіки і упр. — Павлоград (Дніпропетр.
обл.): ЗПІЕУ; Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2005. — 75 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.:
с. 74 (11 назв). — ІSBN 966-331-064-2, Б.т. — [2006-05073] п
УДК 378.147.88:33
ББК 74.58+65.0
Н 73
11599. Ортинський В.Л. Актуальні проблеми виховання курсантів у вищих
навчальних закладів системи МВС України: Навч.-метод. посіб. / В.Л. Ортинський,
В.І. Ряшко; МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів: Б.в., 2006. — 270 с.:
табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 233—235 та в підрядк. прим. — (В опр.), 100 пр. —
[2006-05154] п
УДК 378.6:355.23](477)
ББК 74.58(4УКР)+68(4УКР)
О-70
11600. Пастухова Л.С. Очерки образования и истории кафедры высшей математики
Национального университета кораблестроения. — Николаев: НУК, 2005. — 92, [1] с.: ил., портр.;
20 см. — Библиогр.: с. 93 (3 назв.). — 100 экз. — [2006-04581] п оф
УДК 378.6:629.5](091)
ББК 74.58+39.4
П 19
11601. Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (Одеса).
Балтське уч-ще. Балтське училище Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: [75-літня історія уч-ща]. — Одеса: Вид. центр "Студія
"Негоціант", 2005. — 12, [1] с.: іл., портр.; 30 см. — ISBN 966-691-144-2, 500 пр. — [200604098] п оф
УДК 378.6(477.74)(091)
11602. Програми вищих педагогічних навчальних закладів 3—4 рівнів акредитації. Практикум у навчальних майстернях: Для спец. 7.0101.03 "Педагогіка і методика серед. освіти. Труд. навчання" / Уклад. Є.І. Мегем та ін.; Глухів. держ. пед.
ун-т. — Глухів (Сум. обл.): ГДПУ, 2006. — 51 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 51. —
100 пр. — [2006-04106] п
УДК 378.016:37(073)
11603. Ролік А.В. Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних
робіт: Для студ. ф-ту інозем. мов / А.В. Ролік, А.М. Трибуханчик, І.К. Харитонов;
Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Ніжин
(Черніг. обл.): НДУ ім. М.Гоголя, 2006. — 61 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 61 (4 назви)
та в тексті. — 140 пр. — [2006-04077] д
УДК 378.2(072.3)
11604. Тематика та методичні рекомендації до курсових робіт з математики /
Уклад. Яковець В.П. та ін.; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин (Черніг.
обл.): НДУ ім. М.Гоголя, 2006. — 57 с.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — 85 пр. —
[2006-04078] п
УДК 378.147.88:51
11605. Терно В.В. Ліцензування і акредитація у сфері вищої освіти:
формування справ: Метод. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП,
2006. — 197 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 193—194 (12 назв) та в підрядк. прим. —
ІSBN 966-608-418-Х, 3 000 пр. — [2006-05188] п оф
УДК 378(094.9)(07)
ББК 74.58я7
Т 35
90
11606. Тищенко В.М. Викладач вищої школи: феномен професії. — Львів: Сполом, 2006. — 396 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 356—394 (488 назв), в кінці
розд. та підрядк. прим. — ІSBN 966-665-209-9, 330 пр. — [2006-04652] п оф УДК 378.12
ББК 74.58
Т 47
11607. Ужгородський національний університет на порозі ІІІ тисячоліття /
[Редкол.: М.М. Вегеш (голова) та ін.]. — Ужгород: Наш рідний край: Вісник Карпат:
Карпати, 2005. — 191 с.: іл., портр.; 31 см. — ІSBN 966-671-096-Х (в опр.), 1 000 пр. —
[2006-04470] п оф
УДК 378.4(477.87-21)
ББК 74.58(4УКРЗ)
У 33
11608. Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. Факультет фіз. виховання. Факультет фізичного виховання — 40. — Чернігів: Черніг. педуніверситет,
Б.р. — 15 с.: іл., портр.; 28 см. — У надзаг.: Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка
— 90. — 1 000 пр. — [2006-04862] п
УДК 378. 6.096:796.011.1](477.51-25)(091)
11609. Чехія: погляд на систему освіти / [ Фіра Л.С., Острівка О.І., Сидоренко О.Л.,
Лихацький П.Г.]. — Тернопіль: ТДМУ: Укрмедкнига, 2006. — 99 с., [4] арк. іл.: іл., табл.;
24 см. — На обкл.: Світ. простір мед. освіти. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. —
ISBN 966-673-092-8, 300 пр. — [2006-05406] п оф
УДК 378.6:61](437)
ББК 74.58(4ЧЕХ)+51(4ЧЕХ)
Ч-56
39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор
11610. Енциклопедія сучасної України / Голов. редкол.: Дзюба І.М. та ін.;
[НАН України, Наук. т-во ім. Т.Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. —
К.: Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2001. — 29 см. — Назва опр.: ЕСУ. —
ISBN 966-02-2074-Х.
Т. 5: Вод—Гн. — 2006. — 727 с.: іл., портр. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 96602-3355-8 (в опр.), 10 000 пр. — [2006-05139] п оф
УДК 39(477)(031)
ББК 63.5(4УКР)я2
Е 64
11611. Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі
студії / Ін-т мистецтв Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту та ін.; [Упоряд. С. Шевчук;
Редкол.: Шульжук К.Ф. (голова) та ін.]. — Рівне: Волин. обереги, 2006. — 220 с.: іл.;
20 см. — У надзаг. також: М-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Упр. у справах захисту
населення від наслідків аварії на ЧАЕС Рівнен. облдержадмін., Упр. культури Рівнен.
облдержадмін. та ін. — На 4-й с.: До 20-річчя Чорноб. трагедії. — Бібліогр. в кінці ст. —
ІSBN 966-416-016-4, 100 пр. — [2006-04182] п оф
УДК 39(477.41/42)
ББК 63.5(4УКР1)
П 50
391/395 Етнографія. Традиції та звичаї. Суспільне життя. Церемоніал.
Масові розваги. Фестивалі
11612. Календарь поздравлений на все случаи жизни / [Сост. Ю.П. Кустовская]. —
Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 382, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-343-050-8
(в пер.), 10 000 экз. — [2006-04943] п вс
УДК 395.5
ББК 87.7
К 17
91
11613. Творун С.О. Українські обрядові хліби: На матеріалах Поділля / Упр.
культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. центр нар. творчості. — Вінниця: Книга-Вега, 2006. — 92, [3] с.: іл., портр.; 25 см. — Бібліогр.: с. 83—87 (145 назв).
— ІSBN 966-621-261-7, 1 000 пр. — [2006-05452] п оф
УДК 392.81(477.43/.44)
ББК 63.5(4УКР)
Т 28
398 Фольклор
11614. Гуси-лебеди: Рус. нар. сказки / [Худож. Зарби-Гальчук Е.В.]. — Донецк:
ПКФ "БАО", 2006. — 191 с., [4] л. ил.: ил.; 27 см. — На пер.: Плюс 32 золотые сказки. —
Содерж.: Разд.: Сказки для добра и ласки; О мудрецах, глупцах и хитрецах; Сказки о
сильномогучих богатырях и красных девицах. — ISBN 966-338-437-9 (в пер.), 15 000 экз.
(1-й з-д 1—3 000). — [2006-05114] п оф
УДК 398.21()+821.161.1-343-93
ББК 82.3(2РОС)-442
Г 96
11615. Давидюк В.Ф. Походження українського фольклору: Конспект лекцій /
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк: Вежа, 2006. — 119 с.; 20 см. — Бібліогр.:
с. 113—116 (68 назв), в кінці лекцій та в підрядк. прим. — ІSBN 966-600-193-4, 100 пр. —
[2006-04290] п
УДК 398(477)(042.4)
ББК 82.3(4УКР)-6я73
Д 13
11616. Казки усіх континентів: [Для дітей мол. шк. віку / Уклад. Е.В. Альперт;
Пер. З.т.ін. Супрун, Іл. Васнецов В.М.]. — Х.: Торсінг, 2006. — 495 с., [16] арк.
кольор. іл.: іл.; 26 см. — Зміст: Гуси-лебеді; Морозко; Іван-Царевич і сірий вовк;
Василиса Прекрасна; Царівна Несміяна; Царівна-жабка; Снігуронька; Козина хатка;
Ігор Ігорович і муромська царівна Прекрасна Ірина; Чарівна сопілочка, та ін. —
ISBN 966-404-174-2 (в опр.), 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-04657] п
УДК 398.21(100)
ББК 82.3(0)
К 14
11617. Кравченко О.П. Амазонки Дніпра: Легенди / Олександра Кравченко. —
Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2006. — 307 с.: кольор. іл.; 29 см. — (Серія "Пізнавай і шануй свій край"). — На опр. авт. не зазначено. — Текст парал.: укр., рос. —
Зміст: Атлант і Арія; Таємниця степового водоспаду; Три скіф’янки; Ріка Вовча, або
Помста грекині; Золота пам’ять; Амазонки і цілюща вода Приорілля; Сарматська
цариця; Інгулець і Саксагань; Господарка порогів; Липа і Клен, та ін. легенди. —
ISBN 966-401-004-9 (в опр.), 10 000 пр. — [2006-04777] п
УДК 398.21()
ББК 82(4УКР)
К 77
11618. Лиса и журавль: Рус. нар. сказки / [Худож. Зарби-Гальчук Е.В.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 191 с., [4] л. ил.: ил.; 27 см. — На пер.: Плюс 48 мудрых и
волшеб. сказок. — Содерж.: Разд.: Занятные сказки; Мудрые сказки; Чудесные сказки. —
ISBN 966-338-437-9 (в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-05115] п оф
УДК 398.21()+821.161.1-343-93
ББК 82.3(2РОС)-442
Л 63
11619. Народні українські казки / [Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк: ВКФ
"БАО", 2006. — 399 с., [8] арк. кольор. іл.: іл.; 26 см. — Зміст: Розд.: Повчальні
92
казки; Казки за піснями та легендами; Казки про чудеса; Мудрі казки. — ISBN 966338-420-0 (в опр.), 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-04981] п оф
УДК 398.21()+821.161.2-343-93
ББК 82.34УКР
Н 30
11620. По щучьему велению: Рус. нар. сказки / [Худож. Зарби-Гальчук Е.В.]. —
Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 191 с., [4] л. цв. ил.: ил.; 26 см. — На пер. подзаг.:
Плюс 29 волшеб. сказок. — Содерж.: Разд: Добрым молодцам урок; Не было бы
счастья, да несчастье помогло; Сказки про нечистую силу. — ISBN 966-338-439-5
(в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-04982] п оф
УДК 398.21()+821.161.1-343-93
ББК 82.3(2РОС)
П 41
11621. Смоляной бычок: Рус. нар. сказки / [Худож. Альбрехт Е.И.]. — Донецк:
ПКФ "БАО", 2006. — 191 с., [4] цв. ил.; 26 см. — На пер. подзаг.: Плюс 33 сказки о
подвигах и чудесах. — Содерж.: Разд.: Сказки о птицах и зверях; О царях и простаках, об умниках и дураках; Сказки о подвигах и чудесах. — ISBN 966-338-440-9
(в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-04983] п оф
УДК 398.21()+821.161.1-343-93
ББК 82.3(2РОС)
С 51
11622. Сонник ХХІ века / [Сост.] Д. Таболкин. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн.
досуга", 2006. — 493 , [2] с.; 21 см. — Сост. указан на тит. л. — ІSBN 966-343-023-0
(в пер.), 15 000 экз. — [2006-04947] п вс
УДК 398.7
ББК 82
С 62
11623. Українські народні казки / Мал. М. Соловйов. — К.: Казка, 2006. —
120, [7] с.: кольор. іл.; 30 см. — Зміст: Рукавичка; Чому пси та коти ворогують; Як
кіт з лисом чоботи купували; Цап та баран. — ISBN 966-7463-95-8 (в опр.), 2500 пр. —
[2006-04187] п оф
УДК 398.21()+821.161.2-343-93
ББК 82.3(4УКР)6-6
У 45
11624. Українські народні казки / [Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк:
ВКФ "БАО", 2006. — 399 с., [8] арк. кольор. іл.: іл.; 26 см. — Зміст.: Розд.: Казки для
найменших; Казки потішні та повчальні. — ISBN 966-338-419-0 (в опр.), 15 000 пр.
(1-й з-д 1—3 000). — [2006-04985] п оф
УДК 398.21()+821.161.2-343-93
ББК 82.34УКР
У 45
11625. Финист Ясный Сокол: Рус. нар. сказки / [Худож. Зарби-Гальчук Е.В.]. —
Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 191 с., [4] л. цв. ил.: ил.; 26 см. — На пер. подзаг.:
Плюс 29 сказок о мудрости и глупости. — Содерж.: Разд.: От счастья не бегай, беды
не страшись; О мудрости и глупости; О добрых молодцах и красных девицах. —
ISBN 966-338-441-7 (в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-04984] п оф
УДК 398.21()+821.161.1-343-93
ББК 82.3(2РОС)
Ф 59
93
5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХ НАУК
502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія.
Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу
та захист від неї. Екологія
11626. "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді", Всеукр. студент. наук. конф. (8; 2006; Черкаси).
VIІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді", 18—19 трав.
2006 р., Черкаси, Україна. — Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2006. — 328 с.: іл.;
20 см. — В надзаг.: Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Присвяч. 85-річчю ун-ту. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 330 пр. — [2006-04740] п
УДК 5+009](063-057.875)
ББК 2я43
А 43
11627. Актуальні екологічні проблеми Півдня України: Зб. наук. пр. / Херсон. держ.
ун-т, Ін-т природознав., Каф. екології та географії; [Редкол.: Давидов О.В. та ін.]. — Херсон:
ПП Вишемирський С.В., 2006. — 220 с.: іл., табл.; 20 см. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в
кінці доп. — ІSBN 966-8912-13-6, Б.т. — [2006-04596] п оф
УДК 502/504(477.7)
ББК 20.1(4УКР)
А 43
11628. Вологі луки: Посіб. з упр. та відновлення / [Заг. ред. О.В. Дудкін, О.М. Осадча;
Пер. з англ. З. Лук’янчук, Л. Бедринець]. — К.: Укр. т-во. охорони птахів, 2005. — 128 с.: іл.,
табл.; 29 см. — (Серія "Природоохоронне управління"). — Частина тексту: англ. — Бібліогр.
в кінці розд. — ІSBN 966-95145-5-Х, Б.т. — [2006-05273] п УДК 502.17:504.4:556.167](075)
ББК 20.1я7
В 68
11629. Екологічний менеджмент у загальній системі управління: Тези Шостої
щоріч. Всеукр. наук. конф., 19—20 квіт. 2006 р. — Суми: СумДУ, 2006. — 189 с.: іл.,
табл.; 20 см. — У надзаг.: Сум. держ. ун-т. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. та в
підрядк. прим. — ISBN 966-657-088-2, 300 пр. — [2006-04372] п оф
УДК 502.13(063)
ББК 20.1я43
Е 45
11630. Екологія та охорона навколишнього середовища: Метод. вказівки для
виконання диплом. проекту та магістер. роботи студ. спец. 8.070801 / С.С. Рижков,
В.В. Благодатний, Н.Г. Романовська та ін.; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала
Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 31 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 30 (2 назви)
та в тексті. — 300 пр. — [2006-04533] п оф
УДК 502/504(072)
ББК 20.1я7
Е 45
11631. Коренюк П.І. Еколого-економічна ефективність відтворювальної
системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика: Монографія /
Дніпропетр. держ. фін. акад. — Дніпропетровськ: ДДФА, 2005. — 355 с.: іл., табл.,
портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 306—355 (308 назв). — ІSBN 966-525-683-1, 500 пр. —
[2006-04360] п оф
УДК 502.14
ББК 20.1
К 66
94
11632. Основи екологічної хімії: [Підруч. для навч. закл. освіти ІІ—ІV рівнів
акредитації зі спец. "Екологія та охорона навколиш. середовища"] / Б.М. Федишин,
В.І. Дорохов, Г.В. Павлюк та ін.; Ред. Федишин Б.М.; М-во аграр. політики України,
Держ. агроекол. ун-т. — Житомир: ДАУ, 2006. — 495 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 479—481 (40 назв). — Алф. покажч.: с. 482—491. — ІSBN 966-8706-10-2,
1 000 пр. — [2006-04363] п
УДК 502.17(075.8)
ББК 20.1я73
О-75
11633. Франчук Г.М. Екологія, авіація і космос: [Навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл.] / Г.М. Франчук, В.М. Ісаєнко; Нац. авіац. ун-т. — К.: НАУ, 2005. — 454, [1] с.:
іл., табл.; 19 см. — Бібліогр.: с. 447—450 (61 назва). — ІSBN 966-598-273-7, 200 пр. —
[2006-05301] п оф
УДК 504.5:629.7](075.8)
ББК 20.1я73+39.5я73
Ф 83
11634. "Advancer Display Technologies", International Symposium (14; 2005;
Alushta). Proceeding of The XIV-th International Symposium "Advancer Display
Technologies": Alushta, Crimea, Ukraine, October 10—14, 2005. — [Кам'янецьПодільський (Хмельниц. обл.)]: Axioma, 2006. — 274 р. с.: il., tab.; 26 см. — англ. —
ISBN 966-8642-57-0, Б.т. — [2006-05307] п
УДК 5"312"(06)
ББК 2я431
A 22
Див. 10988, 10997, 11037-41, 11178, 11662
51 Математика
11635. Любін О.Г. Математичні методи у задачах радіоінженерії: Навч. посіб. /
Любін О.Г., Лисова Л.О. — Хмельницький: ХНУ, 2005. — 163 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 162—163 (19 назв). — ІSBN 966-8362-59-4, 300 пр. — [2006-04007] п
УДК 51(075.8)
ББК 22.1я73
Л 93
11636. Манойленко О.С. Елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної
геометрії, які застосовуються для розробки математичних моделей економічного
змісту: [Метод. вказівки] / О.С. Манойленко, Є.В. Сокуренко; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 20 см.
Ч. 2. — 2006. — 50, [3] с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 52 (8 назв). — 100 пр. —
[2006-04535] п оф
УДК 51(072)
ББК 22.1я7
М 23
11637. Методичні вказівки до виконання типових розрахунків та індивідуальних завдань з вищої математики: У 2 ч. / Л.Т. Саприкіна, Т.А. Юрченко, А.М. Кузнецов, І.І. Ластовецька; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. —
Миколаїв: НУК, 2006. — 20 см.
Ч. 1. — 2006. — 37, [3] с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 39 (9 назв). — 500 пр. —
[2006-04504] п оф
УДК 51(072)
ББК 22.1я7
М 54
11638. Навчально-методичні матеріали до виконання контрольних робіт з вищої математики: Для студ. техн. спец. заоч. форми навчання / [Уклад. Грижук О.П. та ін.];
95
Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси: ЧДТУ, 2005. — 20 см. — ISBN 966-7533-85-9. —
ISBN 966-7533-86-7.
Ч. 1. — 2005. — 76 с.: іл. — Бібліогр.: с. 76 (8 назв). — 500 пр. — [2006-04110] п
УДК 51(072.3)
11639. Педагогічна практика студентів і магістрантів математичного факультету ЧНУ: Навч. прогр. / [Розроб. Н.А. Тарасенкова та ін.]; Черкас. нац. ун-т
ім. Богдана Хмельницького, Мат. ф-т. — Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2006. —
59 с.: табл.; 20 см. — 50 пр. — [2006-04112] п
УДК 513(076.5)
11640. Фоміна А.О. Типові розрахунки для спецкурсу з математики: Метод.
вказівки / А.О. Фоміна, Г.В. Павлов; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 52, [2] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 53
(6 назв). — 100 пр. — [2006-04510] п оф
УДК 51(072)
ББК 22.1я7
Ф 76
11641. Evolutional Problems of the Contained Fluid / I.P. Gavrilyuk, I.A. Lukovsky,
V.L. Makarov, A.N. Timokha; НАН України, Ін-т математики. — К.: Ін-т математики
НАН України, 2006. — 232 с.: іл., табл.; 21 см. — англ. — (Праці / Ін-т математики
НАН України; Т. 58). — (Математика та її застосування). — Бібліогр.: с. 221—232
(172 назви). — ІSBN 966-02-2571-7. — ISBN 966-02-3949-1 (в опр.), 300 пр. —
[2006-04355] п оф
УДК 51(082)
ББК 22.1я43
Е 95
Див. 11226, 11604
514 Геометрія
11642. Боровик В.Н. Задачі на максимум та мінімум в геометрії: Навч.-метод.
посіб. / В.Н. Боровик, М.Я. Ігнатенко, М.В. Овчинникова; М-во освіти і науки
України, М-во освіти і науки АР Крим, Крим. держ. гуманіт. ін-т. — К.: Пед. преса,
2005. — 374, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 371—372 (20 назв). — ІSBN 9667320-35-9, 1 000 пр. — [2006-04486] п оф
УДК 514(072.3)
ББК 22.151я7
Б 83
11643. Игнатенко Н.Я. Геометрия: Пособие для поступающих в вузы / М-во
образования и науки Украины, М-во образования и науки Автоном. Республики
Крым, Крым. гуманитар. ун-т. — К.: Пед. преса, 2005. — 212 с.: ил.; 20 см. —
Библиогр.: с. 211 (5 назв.). — ІSBN 966-7320-05-61, 50 экз. — ІSBN 7320-05-61
(ошибоч.). — [2006-04487] п
УДК 514(075)
ББК 22.151я7
И 26
11644. Игнатенко Н.Я. Стереометрические задачи на проекционном чертеже /
Н.Я. Игнатенко, О. С. Бородавка; М-во образования и науки Украины, М-во образования и науки Автоном. Республики Крым, РВУЗ "Крым. гуманитар. ун-т"
(г.Ялта). — К.: Пед. преса, 2005. — 105, [2] с.: ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 106
(5 назв.). — ІSBN 966-7320-55-3, 500 экз. — ІSBN 066-7320-55-3 (ошибоч.). — [200604488] п
УДК 514.113
ББК 22.151
И 26
96
11645. Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка: [Навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Макаров, В.Г. Шевченко, М.Г. Макаренко та ін.]. —
К.: НАУ, 2006. — 150 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. —
Бібліогр.: с. 148—149 (35 назв). — ІSBN 966-598-259-1, 1000 пр. — [2006-04434] п оф
УДК 514.18+744+004.92](075.8)
ББК 22.151я73+30.11я73+32.973.26-02я73
Н 28
517 Аналіз
11646. Гентош О.Є. Диференціально-геометричні та Лі-алгебраїчні основи
дослідження інтегрованих нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах
/ О. Гентош, М. Притула, А. Прикарпатський; Заг. ред. А.М. Самойленко; Львів. нац. ун-т
ім. Івана Франка. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. — 403 с.; 22 см. — У надзаг.
також: НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки та математики ім. Я.С. Підстригача,
Акад. гірництва та металургії ім. Станіслава Сташіца (Краків, Польща), Ф-т приклад.
математики. — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр.: с. 383—403 (254 назви). — ІSBN 966613-394-6 (в опр.), 150 пр. — [2006-04614] п оф
УДК 517.93
ББК 22.161
Г 34
11647. Литвинюк В.П. Диференціальне числення: [Навч. посіб. з вищ. математики для студ. напряму підготов. 0708 — "Екологія"] / Вінниц. нац. техн. ун-т. —
Вінниця: ВНТУ, 2005. — 108 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 108 (9 назв). — 100 пр. —
[2006-04589] п
УДК 517.2(075.8)
ББК 22.161.1я73
Л 88
11648. Тимченко В.Л. Оптимальні та адаптивні системи управління: Метод.
вказівки до практ. занять / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. —
Миколаїв: НУК, 2006. — 24 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 24 (7 назв). — 100 пр. — [200604507] п оф
УДК 517.93(072)
ББК 22.16я7
Т 41
11649. Тимченко В.Л. Проектування оптимальних систем управління динамічними об'єктами: Метод. вказівки / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала
Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 19, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 20
(6 назв). — 100 пр. — [2006-04508] п оф
УДК 517.93(072)
ББК 22.16я7
Т 41
11650. Циганівський М.С. Диференціальні рівняння: Метод. вказівки / М.С. Циганівський, І.Б. Ковальська; Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. — Кам’янець-Подільський
(Хмельниц. обл.): Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2005. — 45 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.:
с. 44 (8 назв). — 100 пр. — [2006-04063] п
УДК 517.958(072)
519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика
11651. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб.-метод. пособие для студентов экон. специальностей / Л.С. Тимченко, Н.А. Кириллова, С.Е. Гардер, О. Н. Дубинина; Ред. Л.С. Тимченко; М-во образования и науки Украины. — 2-е
изд., перераб. — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 179 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.:
с. 177 (14 назв.). — 100 экз. — [2006-04738] п
УДК 519.21
ББК 22.17я73
Див. 11190-91
Т 34
97
519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз
11652. Риндюк В.І. Математичні методи розв'язання інженерних задач у
будівництві: [Практикум для магістрантів буд. спец. 8.092101 — "Пром. та цивіл.
буд-во " і 8.092108 — "Теплогазопостачання і вентиляція"] / В.І. Риндюк, І.В. Коц;
Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2005. — 116 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 116 (19 назв). — 75 пр. — [2006-04591] п
УДК 519.6:624](076.1)
ББК 22.19я73+38я73
Р 51
52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.
Геодезія
11653. Тола Х. Атлас астрономии / [Пер. с англ. Н.П. Пришляк]. — Х: Ранок,
2006. — 96 с.: ил., табл., портр.; 28 см. — Авт. указан на обороте тит. л. — Алф.
указ.: с. 95—96. — ІSBN 966-672-182-3, Б.т. — [2006-05360] п оф
УДК 52(084.4)
ББК 22.6я6
А 52
11654. Тола Х. Атлас астрономії / [Пер. з англ. О.В. Буйвол]. — Х: Ранок, 2006. —
96 с.: іл., табл., портр.; 28 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Алф. покажч.:
с. 95—96. — ІSBN 966-672-182-1, Б.т. — [2006-05361] п оф
УДК 52(084.4)
ББК 22.6я6
Т 52
528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Аерокосмічні зйомки та
фотограмметрія. Дистанційне зондування. Картографія
11655. Вавричин М.Г. Україна на стародавніх картах: Кінець ХV — перша половина ХVІІ ст. / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. — К.: ДНВП "Картографія", 2006. — 207 с.: карти; 32 см. — (Пам’ятки картографії України). — На опр.
авт. не зазначено. —Текст парал.: укр., англ. — Бібліогр.: с. 202—203 та в тексті. —
ІSBN 966-631-526-2 (в опр.), 3 000 пр. — [2006-04706] п УДК 528.9(477)(091)(084.5)
ББК 26.17г(4УКР)я6
В 12
11656. Основы топографии для сотрудников милиции: [Учеб. пособие для студентов вузов / А.Л. Вострокнутов, В. В. Животов, В. П. Кукушкин и др.] ; Ред. Н.И. Науменко; М-во внутр. дел Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел. — Луганск: ЛГУВД,
2006. — 278, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.:
с. 273 (5 назв.). — ІSBN 966-8129-74-1 (в пер.), 500 экз. — [2006-05048] п оф
УДК 528:351.74](075.8)
ББК 26.12я73
О-75
53 Фізика
11657. Актуальные вопросы теоретической и прикладной физики и биофизики "Физика. Биофизика — 2006": Материалы Второй Всеукр. науч.-техн. конф.
студентов, аспирантов и молодых ученых, Севастополь, 17—22 апр. 2006 г. / [Редкол.: Пашков Е.В. и др.]. — Севастополь: СевНТУ, 2006. — 186 с.: ил., табл.; 20 см. —
В надзаг.: Севастоп. нац. техн. ун-т. — Текст: рус., укр., англ. — Библиогр. в конце
докл. — 120 экз. — [2006-04458] п оф
УДК 53+577.3](06)
ББК 22.3я43+28.070я43
А 43
Див. 10932
98
530.1 Основні теорії (принципи) фізики
11658. Самойленко Ю.И. Проблемы и методы физической кибернетики /
НАН Украины, Ин-т математики. — К.: Ин-т математики НАН Украины, 2006. —
642 с.: ил., табл.; 21 см. — (Математика та її застосування). — (Праці / Ін-т математики НАН України; Т. 56). — Библиогр.: с. 625—642 (211 назв.). — ІSBN 96602-2571-7. — ISBN 966-02-3810-Х (в пер.), 500 экз. — [2006-04734] п оф УДК 530.1
ББК 22.31
С 17
531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл
11659. Адашевский В.М. Теоретическая механика. Статика: Учеб.-метод. пособие для студентов заоч. формы обучения всех специальностей / В.М. Адашевский,
Г. О. Анищенко, Ю. Л. Тарсис; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ
"ХПИ", 2006. — 62, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 62 (7 назв). — 100 экз. —
[2006-04617] п
УДК 531.01(075.4)
ББК 22.21я73
А 28
11660. Беломытцев А.С. Краткий курс теоретической механики. Динамика:
Тексты лекций для студентов заоч. формы обучения всех специальностей / Нац.
техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 127 с.: ил.; 20 см. —
Библиогр.: с. 124 (8 назв.). — 100 экз. — [2006-04619] п
УДК 531.01(042.4)
ББК 22.21я7
Б 43
11661. Закревський В.О. Статика: Навч.-метод. посіб. / Нац. авіац. ун-т. — К.:
НАУ, 2005. — 91 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 88 (12 назв). — 150 пр. — [200605284] п оф
УДК 531.2(075)
ББК 22.2я7
З-20
11662. Прикладные задачи математики в механике, экономике, экологии:
Материалы IV Междунар. студен. науч. конф., 17—21 апр. 2006 г., г. Севастополь /
[Редкол.: Пашков Е.В. (председатель) и др.]. — Севастополь: СевНТУ, 2006. —
192 с.: ил., табл.; 20 см. — В надзаг.: Севастоп. нац. техн. ун-т, Донец. нац. техн.
ун-т., Нац. техн. ун-т Украины "КПИ", Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова, Белорус.
нац. техн. ун-т. — Текст: укр., рос. — Библиогр. в конце докл. — 90 экз. —
[2006-04440] п оф
УДК 531/534+33+502/504](06)
ББК 22.2я431+65я431+20.1я431
П 75
11663. Токар А.М. Теоретична механіка. Динаміка: Методи й задачі: Навч. посіб.
для студ. інж. спец. вищ. навч. закл. — К.: Либідь, 2006. — 438, [1] с.: іл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 437 (17 назв). — ІSBN 966-06-0404-1 (в опр.), [5 000] пр. — [2006-04873] п
УДК 531.3(075.8)
ББК 22.21я73
Т 51
11664. Kasjanov V.A. Theoretical mechanics. Statics. Kinematics: Summary
of lectures / V.A. Kasjanov, V. V. Karachun, A. V. Goncharenko; National Aviation
University. — Kyiv: NAU, 2005. — 147 с.: іл.; 20 см. — англ. — 100 пр. —
[2006-05287] п оф
УДК 531.01(042.3)
ББК 22.2 я7
K 22
99
533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми
11665. International Congress on Plasma Physics (13; 2006; Kyiv). 13th
International Congress on Plasma Physics (ICPP 2006), May 22—26, 2006: Book of
abstracts. — К.: Б.в., 2006. — 20 см. — англ.
Part 1: Sections A, B, C. — 2006. — ХХХІІ, 182 с.: іл. — У надзаг.: Bogolyubov
Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine. —
Бібліогр. в кінці доп. — 380 пр. — [2006-04357] п
УДК 533.9(082)
ББК 22.333я431
І-69
11666. International Congress on Plasma Physics (13; 2006; Kyiv). 13th
International Congress on Plasma Physics (ICPP 2006), May 22—26, 2006: Book of
abstracts. — К.: Б.в., 2006. — 20 см. — англ.
Part 2: Sections D, E. — 2006. — 183—321 с.: іл. — У надзаг.: Bogolyubov
Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine. —
Бібліогр. в кінці доп. — Авт. покажч.: с. 312—321. — 380 пр. — [2006-04358] п
УДК 533.9(082)
ББК 22.333я431
І-69
534 Механічні коливання. Акустика
Див. 10930, 11009, 11673
535 Оптика
11667. Коваль С.С. Хвильова оптика: Зб. задач для індивід. роботи з курсу
фізики / С.С. Коваль, М.В. Ушкац; Ред. О.О. Мочалов; Нац. ун-т кораблебудування
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. — 32, [1] с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.:
с. 33 (7 назв). — 600 пр. — [2006-04534] п оф
УДК 535(076.1)
ББК 22.34я7
К 56
536 Термодинаміка
11668. Анипко О.Б. Техническая термодинамика и теплопередача в компактных теплообменниках транспортных машин / Анипко О.Б., Борисюк М.Д., Климов В.Ф.; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. —
243 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 240—241 (32 назв.). — ІSBN 966-593-407-4
(в пер.), 300 экз. — [2006-04381] п
УДК 536.7:62-714
ББК 33.317+30
А 67
11669. Таранчук О.О. Основи молекулярної фізики та термодинаміки: [Метод.
вказівки] / О.О. Таранчук, О.О. Мочалов, М.В. Ушкац; Нац. ун-т кораблебудування
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. — 62 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.:
с. 62 (6 назв). — 400 пр. — [2006-04073] п оф
УДК 536.7(072)
537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм
11670. Беспалов В.Д. Планирование эксперимента в технике и электрофизике
высоких напряжений: Учеб.-метод. пособие по курсу "Спец. разделы математики"
для студентов электротехн. специальностей / [ Беспалов В.Д., Рудаков В.В.];
100
Ред. В.В. Рудаков; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. —
58 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — Библиогр.: с. 57 (5 назв). —
50 экз. — [2006-04386] п
УДК 537.218:621.317.32](072.3)
ББК 22.33я7+31.2я7
Б 53
11671. Чабан В. Електромаґнетне поле. — Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2006. —
393, [1] с.: іл., табл.; 19 см. — Бібліогр.: с. 385—386 (33 назви). — ІSBN 966-8460-10-3,
Б.т. — [2006-05442] п
УДК 537.8
ББК 22.33
Ч-12
11672. Чернышёв П.Н. Техническая электродинамика: [Учеб. пособие для студентов вузов по специальности "Биотехн. и мед. аппараты и системы"] / П.Н. Чернышёв, В. П. Самсонов, Н. П. Чернышёв; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". —
Х.: НТУ "КПИ", 2006. — 268 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 264 (8 назв.). —
ІSBN 966-593-406-6 (в пер.), 300 экз. — [2006-04456] п
УДК 537.8(075.8)
ББК 22.313я73
Ч-49
Див. 11155
539.3/.6 Опір матеріалів
11673. Модели нелинейной механики в прикладных задачах энергетического
машиностроения: Учеб.-метод. пособие по курсам "Теория колебаний", "Теория
пластин и оболочек", "Мат. модели и методы расчета на ЭВМ", "Основы проектирования энергет. оборудования" для студентов по направлению "Механика" / Аврамов К.В., Михлин Ю.В., Ищук Б.А. и др.; [Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т"]. —
Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 141 с.: ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 134—140 (95 назв.). —
50 экз. — [2006-05164] п
УДК 539.3:534.1](072.3)
ББК 22.37я7+22.32я7
М 74
11674. Павленко И.В. Метод конечных элементов в задачах сопротивления
материалов и линейной теории упругости: [Учеб. пособие] / Сум. гос. ун-т. — Сумы:
СумГУ, 2006. — 147 с.: ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 147 (7 назв.). — ІSBN 966-657-087-4,
350 экз. — [2006-04375] п оф
УДК 539.3(075)
ББК 30.121я7
П 12
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія
11675. Ковтун Г.О. Про хіміків: [Розповіді, нариси, есе]. — К.: Академперіодика, 2006. — 259, [3] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 259—260. — ІSBN 966360-046-2, 500 пр. — [2006-04969] п оф
УДК 54(100)(092)
ББК 24г(0)
К 56
543 Аналітична хімія
11676. Кельїна С.Ю. Методичні рекомендації з дисципліни "Моніторинг навколишнього середовища" для підготовки до лабораторних робіт з аналітичної хімії / Нац.
ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. — 55, [1] с.: іл.,
табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 55 (9 назв). — 100 пр. — [2006-04501] п оф
УДК 543(072)
ББК 24.4я7
Див. 11183, 11208
К 34
101
544 Фізична хімія. Теоретичні питання хімії
11677. Гейко С.П. Поверхневі явища в дисперсних системах: Метод. вказівки
щодо виконання лаборатор. робіт / С.П. Гейко, Є.Т. Бурдун; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. — 33, [2] с.: іл., табл.;
20 см. — 100 пр. — [2006-04069] п
УДК 544.77(072.3)
11678. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія: Навч. посіб. для студ. фармац.,
мед. та біол. ф-тів вищ. навч. закл. освіти ІІІ—ІV рівнів акредитації / Ужгород. нац.
ун-т. — Ужгород: Патент, 2006. — 494 с.: іл., табл., портр.; 22 см. — Бібліогр.: с. 486
(18 назв). — Предм. покажч.: с. 477—485. — ІSBN 966-8760-15-8 (в опр.), 400 пр. —
[2006-04407] п оф
УДК 544+.544.77](075.8)
ББК 24.5я73+24.6я73
Г 64
546 Неорганічна хімія
Див. 11120-43
548 Кристалографія
11679. Игнатенко П.И. Физика прочности и пластичности кристаллов: [Учеб.
пособие для студентов ст. курсов физ. и физ.-металлург. фак. ун-тов, специализирующихся в обл. физики твердого тела и физ. материаловедения] / Игнатенко П.И., Иваницин Н.П.; Донец. нац. ун-т. — Донецк: Донец. нац. ун-т, 2005. —
277 с.: ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 273 (18 назв.). — 300 экз. — [2006-04362] п оф
УДК 548.73(075.8)
ББК 22.37я43
И 26
55 Геологія. Науки про Землю
11680. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
"Інженерна геологія": Для студ. спец. "Пром. та цивіл. буд-во", "Міське буд-во та
госп-во", "Теплогазопостачання і вентиляція" / [Уклад. М.М. Попович, І.І. Ваганов];
Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 42 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 42 (7 назв). — 75 пр. — [2006-04529] п
УДК 55(072)
ББК 26.3я7
М 54
551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична
геологія. Стратиграфія. Палеогеографія
11681. Гуров Е.П. Импактное кратерообразование в истории Земли / Е.П. Гуров, П. Ф. Гожик; НАН Украины, Ин-т геол. наук. — К.: Б.и., 2006. — 216 с.: ил.,
табл.; 29 см. — Парал. тит. л.: англ. — Библиогр.: с. 196—211. — 300 экз. — [200605137] п оф
УДК 551.439
ББК 26.30
Г 95
Див. 11628, 11682
56 Палеонтологія
11682. Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою
України: Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук / НАН України, Ін-т геол. наук, Палеонтол. т-во;
102
[Редкол.: П.Ф. Гожик (голов. ред.) та ін.]. — К.: Ін-т геол. наук НАН України, 2006 . —
339 с.: іл., табл.; 30 см. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. —
ІSBN 966-8840-07-0, 300 пр. — [2006-05148] п
УДК 56:551.7](477)
ББК 26.3(4УКР)
П 78
57 Біологічні науки
574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія
11683. Druch O. Basics Of Ecology: Synopsis of Lectures / O. Druch, A. Honcharenko,
G. Franchuk; National Aviation University. — Kyiv: NAU, 2005 . — 122, [1] p.; 20 см. —
англ. — Бібліогр.: с. 122 (7 назв). — 150 пр. — [2006-05280] п оф УДК 574:629.7](042.3)
ББК 28.0 я7+39.5я7
D 83
576 Цитологія
11684. Огурцов А.Н. Молекулярная биология клетки. Основы клеточной организации: Конспект лекций по курсу "Клеточ. и молекуляр. биология" для студентов специальности 7.092901 "Пром. биотехнология" / Нац. техн. ун-т "Харьк. Политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 169 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.:
с. 167—168 (18 назв.). — 100 экз. — [2006-04385] п
УДК 576.32(042.3)
ББК 28.070я7
О-39
577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія.
Біофізика
11685. Розвиток ідей біоетики у європейському контексті: Матеріали IV Міжнар.
симп. з біоетики, Київ, 11—12 трав. 2006 р. / [Упоряд. Пустовіт С.В. та ін.]. — К.: Сфера,
2006. — 159 с.; 20 см. — У надзаг.: Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика,
Укр. асоц. по біоетиці. — Текст: укр., рос. — Частина тексту: англ. — Алф. покажч.:
с. 157—159. — ISBN 966-8782-22-4, 200 пр. — [2006-05473] п
УДК 577.3:17
ББК 28.07я431+87.7я431
Р 64
Див. 11657
58 Ботаніка
11686. Карташова І.І. Ботаніка для вчителя і учня (історія, дивовижне,
пізнавальне). — Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2005. — 194 с.: табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 191—194 (61 назва). — Екз. деф.: текст на с. 6, 191 не надрукований. —
ІSBN 966-8912-18-7, Б.т. — [2006-04481] п
УДК 58(07)
ББК 28.5я7
К 27
59 Зоологія
11687. Коляда М.Г. Секрети тваринного світу. Тварини, які дивують / [Пер. з рос.
Данилюк І.Г.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 239 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-461-1 (в опр.), 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). —
[2006-04769] п оф
УДК 591.018
ББК 28.6
К 62
103
11688. Коцан І.Я. Біоритмологія: Лаборатор. практикум / І.Я. Коцан, О.А. Журавльов; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Біол. ф-т, Каф. фізіології людини і тварин. — Луцьк: Вежа, 2006. — 39 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 39 (4 назви). —
100 пр. — [2006-04843] п
УДК 591.5:612](076.5)
11689. Пахомов О.Є. Виготовлення зоологічних наочних посібників та наукових колекцій: [Навч. посіб. для студ. біол. спец. вищ. навч. закл.] / О.Є. Пахомов,
Ю.Л. Кульбачко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. — 312 с.:
іл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 304—306. — Алф. покажч.: c. 307—309. —
ІSBN 966-551-186-6 (в опр.), 300 пр. — [2006-04731] п
УДК 59.08(075.8)
ББК 28.6я73
П 21
11690. Пахомов О.Є. Функціональне різноманіття ґрунтової мезофауни заплавних степових лісів в умовах штучного забруднення середовища / О.Є. Пахомов,
О.М. Кунах; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. — 324 с.: іл.,
табл., портр.; 20 см. — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр.: с. 292—324 (409 назв). —
ІSBN 966-551-185-8, 300 пр. — [2006-04732] п
УДК 595.771:591.5
ББК 28.691.89+28.680
П 21
6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА
61 Медичні науки. Охорона здоров'я
11691. Актуальні питання клінічної медицини та післядипломної освіти: До 60-річчя
з дня народж. д.м.н., проф. Мокія-Сербіної С.О. / [Редкол.: Мокія-Сербіна С.О. та ін.];
М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Ф-т післядиплом. освіти. —
Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2006. — 180 с.: іл., табл.; 20 см. — Текст: укр., рос. — Автор.
покажч.: с. 178—180. — ІSBN 966-331-089-8, 150 пр. — [2006-05333] п оф
УДК 61(082)
ББК 53я43
А 43
Див. 11578, 11590, 11609
611 Анатомія. Порівняльна анатомія
11692. Вовк Ю.М. Анотований словник морфологічних термінів / Вовк Ю.М.,
Антонюк О.П.; М-во охорони здоров’я України, Луган. держ. мед. ун-т, Буковин.
держ. мед. ун-т. — Луганськ: Шико, 2006. — 20 см.
Ч. 1: Голова. — 2006. — 230 с. — Бібліогр.: с. 228—229 (24 назви). — ІSBN 9668526-37-6, 250 пр. — [2006-05070] п
УДК 611(038)
ББК 28.706я2
В 61
11693. Ляшенко В.П. Вегетативна нервова система: [Навч. посіб. для студ.
біол. спец. вищ. навч. закл.] / В.П. Ляшенко, І.В. Дрегваль; Дніпропетр. нац. ун-т,
Каф. фізіології людини і тварин. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. — 131 с.: іл., табл.;
20 см. — Бібліогр.: с. 129 (15 назв). — ІSBN 966-551-180-7, 300 пр. — [2006-04437] п
УДК 611.839(075.8)
ББК 28.706я73
Л 99
104
612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія
11694. Казмірчук В.Є. Клінічна імунологія і алергологія: [Підруч. для студ.
вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації] / Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. —
Вінниця: Нова книга, 2006. — 526 с.: іл., табл., портр.; 25 см. — Бібліогр.: с. 516—
521 (102 назви). — Предм. покажч.: с. 522—526. — ІSBN 966-382-005-5 (в опр.),
1 000 пр. — [2006-05020] п оф
УДК 612.017:616-092.19](075.8)
ББК 28.707.4я73+54.1я73
К 14
11695. Сышко Д.В. Вестибулярные реакции у спортсменов / Таврич. нац. ун-т
им. В.И. Вернадского. — Симферополь: Феникс, 2005. — 248 с.: ил., табл.; 20 см. —
Библиогр.: с. 211—248 (305 назв). — ІSBN 966-572-810-5, 500 экз. — [2006-03997] п
УДК 612.886:612.766.1
ББК 28.707
С 95
11696. Фізіологія серцево-судиної системи: [Навч. посіб. для студ. вищ. мед.
навч. закл. IV рівня акредитації та лікарів-інтернів] / О.А. Шандра, Н.В. Общіна, Р.С. Вастьянов, Г.О. Волохова; Ред. О.А. Шандра. — Одеса: Одес. медуніверситет, 2005. —
212 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — (БСМ: Бібліотека студента-медика). — На авантитулі: 100 років Одес. медуніверситету, 1900—2000. — Бібліогр.: с. 206—208 (44 назви).
— ІSBN 966-7733-47-5. — ISBN 966-7733-81-5, 1 000 пр. — [2006-04736] п
УДК 612.17
ББК 28.707.3
Ф 50
613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія
613.2 Гігієна харчування. Дієтетика
11697. Питание спортсменов: Рук. для проф. работы с физически подгот.
людьми / [ Дж.Х. Бернс, К. А. Билз, Л. Дж. Бонси и др.]; Ред. К.А. Розенблюм; [Пер. с
англ. Воронина, Н.]. — К.: Олимп. лит., 2006. — 535 с.: табл.; 25 см. — Авт. указаны на
9-й с. — Библиогр. в конце гл. — ІSBN 966-7133-80-Х (в пер.), 3 000 экз. — [200604807] п оф
УДК 613.2:796.071
ББК 75.0
П 35
613.8 Гігієна нервової системи. Гігієна та етика.
Гігієна статевого життя
11698. Это должен знать каждый человек: [Правда и кривда о наркомании,
алкоголе, табаке, "свободной любви" / Сост. Л.М. Небивайлова]. — Севастополь:
Правь, 2006. — 65, [1] с.: ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 66 (11 назв.). — ІSBN 96696468-1-2, 2 000 экз. — [ 2006-04204] п оф
УДК 613.8
ББК 51.204.0
Э 92
613.9 Гігієна віку та статі. Євгеніка
11699. Бєлєнька Г.В. Здоров’я дитини — від родини: [Як виховувати в сім’ї
здорову дитину від народж. до повноліття] / Г.В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, М.А. Ма-
105
шовець; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології, Каф. дошк.
педагогіки, Відкрита пед. шк. — К.: СПД Богданова А.М., 2006. — 223 с.: іл.; 25 см. —
Бібліогр.: с. 207—218 (243 назви). — ІSBN 966-96547-4-2 (в опр.), 1 000 пр. — [200604389] п оф
УДК 613.95
ББК 51.28
Б 43
11700. Жінка і здоров’я: У 4 т.: [Пер. з англ. / Атраш Х.К., Барб’єрі Р.Л., Берд Д.Д.
та ін.]; Ред. Голдман М.Б., Гетч М.К. та ін.]. — К.: Сфера, 2005. — 25 см. —
ISBN 966-8782-10-0.
Т. 1. — 2005. — 372 с., [2] арк. іл.: іл., табл. — Авт. зазначено на с. ІХ—Х. —
Частина тексту: англ. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8782-11-9, 1 000 пр. —
[2006-05470] п оф
УДК 613.99
ББК 51.2
Ж 42
11701. Мирошниченко С.А. К совершенству за 20 дней. — Донецк: ПКФ
"БАО", 2006. — 319 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — На пер.:
Женский каприз. — ІSBN 966-338-457-3 (в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). —
[2006-04771] п оф
УДК 613.99
ББК 57.14
М 64
11702. Мороз Л.А. Популярная женская энциклопедия. — Донецк: ПКФ
"БАО", 2006. — 463 с.: ил.; 27 см. — На пер.: 1 000 ответов на 1 000 вопросов. —
Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-436-0 (в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—
3 000). — [2006-05113] п оф
УДК 613.99+646.7-055.2](035)
ББК 57.14я2+37.279я2
М 80
11703. Щеколодкин В.Ф. Истоки и проблемы валеологической педагогики /
В.Ф. Щеколодкин, И. Н. Шувалова; М-во образования и науки Украины, М-во образования и науки Автоном. Республики Крым, Республик. высш. учеб. заведение
"Крым. гуманитар. ун-т". — К.: Пед. преса, 2005. — 375 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 349—370 (319 назв.). — ІSBN 966-7320-057-х, 500 экз. — ІSBN 73 20 057 х
(ошибоч.). — [2006-04489] п
УДК 613.955
ББК 51.204
Щ 40
614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист
від нещасних випадків та їхні попередження. Медицина катастроф
Див. 11587, 11595
614.8 Пожежна охорона
11704. Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини: [Навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл.] / В.А. Гайченко, Г.М. Коваль, Є.П. Буравльов; Міжрегіон.
акад. упр. персоналом. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К.: МАУП, 2006. — 435 с.:
іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 427—432 (93 назви). — ІSBN 966-608-528-3 (в опр.),
5 000 пр. — [2006-05096] д оф
УДК 614.8(075.8)
ББК 68.9я73
Г 14
11705. Терлецький В.К. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / Терлецький В.К.,
Стасюк Л.Л.; Луцьк. ін-т розв. людини Відкритого міжнар. ун-ту розв. людини
106
"Україна". — Луцьк: Твердиня, 2006. — 79 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 45—
47. — ІSBN 966-8770-40-4, 1 500 пр. — [2006-05373] п
УДК 614.8(075.8)
ББК 68.9я73
Т 96
11706. Чорнобиль — біль України: Мед.-соц. аспекти: Матеріали обл. наук.практ. конф., 2001—2006 рр. / [Редкол.: О.Б. Жупанов (голов. ред.) та ін.]. —
Вінниця: Книга-Вега, 2006. — 20 см.
Вип. 3. — 2006. — 127 с.: табл. — У надзаг.: Вінниц. облдержадмін., Упр. з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи, Упр. охорони здоров’я, Обл. спеціаліз. диспансер. радіац. захисту населення,
Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — ISBN 966-621-226-8, 200 пр. — [200604714] п
УДК 614.876(06)
ББК 51.1(4УКР)2я431
Ч-75
11707. Чрезвычайные ситуации и психическое здоровье / Ред. Х.-Х. Лопез-Ибор
и др.; [Пер. с англ. А. Абессонова и др.]. — К.: Сфера, 2006. — 230 с.: табл.; 24 см. —
Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8782-16-Х, Б.т. — [200605474] п оф
УДК 614.8:616.891.6
ББК 51.1+56.14
Ч-76
11708. Ovcharenko O.Р. Fundamentals of radiation medicine: [A manual for
English-speaking students of higher med. educational establishments of thе III—IV level
of accreditation] / O.P. Ovcharenko, A.P. Lazar, R.P. Matyushko. — Оdessa: The Odessa
State Med. Univ., 2006. — 207 с.: il., tab., portr.; 20 см. — англ. — (Medical Student’s
Library). — На обкл. авт. не зазначено. — На обкл. назва сер. парал.: укр., англ. —
На авантитулі: 100 років Одес. медуніверситету., 1900—2000. — Бібліогр.: с. 200—
203 (54 назви). — ІSBN 966-7733-47-5. — ISBN 966-7733-85-8, 500 пр. — [200605051] п
УДК 614.876(075.8)ББК 51.26я73
О-95
Див. 11018, 11056-57, 11157-59, 11177, 11706, 11749
615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія
11709. "Перспективи розвитку фармацевтичної науки та практики в Україні", регіональна наук.-практ. конф. (1; 2005; Луганськ). Збірка тез доповідей
І регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Перспективи розвитку фармацевтичної науки та практики в Україні", 22 берез. 2005 р. —
Луганськ: ЛОД, 2006. — 48, [1] с.; 20 см. — У надзаг.: М-во охорони здоров’я
України, Луган. держ. мед. ун-т. — 200 пр. — [2006-04718] п оф УДК 615(477)(06)
ББК 52.8(4УКР)я431
П 27
615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби.
Медичні матеріали та обладнання
11710. Гулько Р.М. Словник лікарських рослин світової медицини:
Латинсько-українсько-російсько-англійський: Понад 7 500 латин. назв рослин / М-во
охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів:
107
Ліга-Прес, 2005. — 503 с.; 26 см. — Парал. тит. арк.: рос., англ. — Бібліогр.: с. 496—
503 (329 назв). — Покажч. укр., рос., англ. назв: с. 329—495. — ІSBN 966-8293-96-7
(в опр.), 500 пр. — [2006-04631] п оф
УДК 615.322(038)
ББК 52.82я21
Г 94
11711. Крайнов А.Н. Витамины и минералы для молодости, здоровья и
красоты: Фундам. законы новой медицины и биол. актив. добавки к вашему
питанию. — Х.: Клуб "Гармония", 2006. — 133 с.: ил., табл., портр.; 20 см. —
(Золотая коллекция МLМ). — Библиогр.: с. 129—130. — Изд. на средства ЧП Клуб
"Гармония". — ІSBN 966-8255-48-8, 1 000 экз. — [2006-05445] п оф
УДК 615.356
ББК 52.81
К 77
11712. Фармацевтическая опека: Курс лекций / [ И.А. Зупанец, В. П. Черных,
С. Б. Попов и др.]; Ред. В.П. Черных, И.А. Зупанец; М-во здравоохранения Украины,
Нац. фармацевт. ун-т, Инновац. науч.-произв. клинико-фармацевтический центр
"Синергия". — 2-е изд., перераб. и доп. — Х.: Фармитэк, 2006. — 534 с., [8] л. ил.:
ил., табл.; 22 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ІSBN 966-96619-0-0 (в пер.),
3 500 экз. — [2006-05086] д оф
УДК 615.21/.26.03(042.3)
ББК 52.8я73
Ф 24
11713. Шах Д.Х. Стандартные операционные процедуры в фармацевтическом
производстве: Общ. принципы: Пер. с англ. / Общ. ред. В.Т. Чумак, К. В. Курищук. —
К.: Автограф, 2006. — 425 с.: табл.; 24 см. — (Серия "Фармация — ХХІ век"). — На
пер. подзаг.: Надежные и простые. — ІSBN 966-8349-03-2 (в пер.), 1 000 экз. —
[2006-04764] п оф
УДК 615.1/.4
ББК 52.81
Ш 31
615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами.
Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні) терапевтичні
засоби. Курортологія
11714. Бальнеотерапія в кардіоангіології / [ М.В. Лобода, Б.І. Аксентійчук,
В.П. Балановський та ін.]; Ред. М.В. Лобода та ін.; Ін-т фізіології ім. О.О.Богомольця
та ін. — К.: Купріянова О.О., 2005. — 391 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено на
звороті тит. арк. — У надзаг. також: НАН України, Всеукр. асоц. фізіотерапевтів та
курортологів, Асоц. учених м.Трускавця. — Присвяч. 60-річчю корифея світової
нейрофізіології О.О.Кришталя. — Бібліогр.: с. 346—391 (544 назви). — ІSBN 9668668-18-9, 300 пр. — [2006-05309] п оф
УДК 615.838
ББК 53.54
Б 21
11715. Енциклопедія народної медицини: Описи захворювань, рецепти /
Уклад. і відп. ред. О. Михайлевський. — 2-ге вид. — Львів: Сполом, 2006. — 26 см. —
ISBN 966-665-374-5.
Т. 1. — 2006. — 2530 с. — Бібліогр.: с. 2525. — Укр.-рос.-латин. покажч. лікар.
рослин: с. 2507—2520. — ІSBN 966-665-375-3 (в опр.), Б.т. — [2006-05080] д оф
УДК 615.89(031)
ББК 53.59я2
Е 68
108
11716. Краткая энциклопедия народных методов самолечения / [Авт.-сост. А. Калинина]. — Донецк: Агентство "Мультипресс", 2006. — 287 с.; 21 см. — ІSBN 966519-086-5 (в пер.), 5 000 экз. — [2006-04636] п оф
УДК 615.89(038)
ББК 53.59я21
К 78
11717. Набойченко В.Н. Из опыта мануальной терапии: (Заметки практикующих врачей). — К.: Б.и., 2006. — 68 с.: ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 65—68. —
ІSBN 966-7048-47-0, Б.т. — [2006-04433] п
УДК 615.895
ББК 53.584
Н 14
11718. Фізіотерапія. Організація роботи фізіотерапевтичних кабінетів і відділень в центрах медичної реабілітації та санаторно-курортних закладах: (Метод.
посіб.) / Ред. В.В. Пожидаєв; Закрите АТ "Укрпрофоздоровниця" та ін. — К.: Купріянова О.О., 2006. — 319 с.: табл.; 20 см. — У надзаг. також: М-во охорони здоров’я
України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика, Наук.-метод. центр
"Мед. інновац. технології". — Бібліогр.: с. 190 (3 назви). — ІSBN 966-8668-24-3,
700 пр. — [2006-05311] п оф
УДК 615.83(07)
ББК 53.54я7
Ф 50
616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому
11719. Бодня И.Ф. Технические условия рентгенографии. — Х.: Ин-т мед.
радиологии им. С.П.Григорьева АМНУ, 2005. — 104 с.: ил., табл.; 25 см. —
(Бібліотека УРЖ). — Загл. сер.: укр. — Библиогр.: с. 100. — ІSBN 966-95695-5-9, Б.т. —
[2006-04382] п
УДК 616-073.7-71
ББК 53.6
Б 75
11720. Эпидемиологические методы изучения неинфекционных заболеваний:
Учеб. пособие [для студентов высш. мед. учеб. заведений III—IV уровней
аккредитации и врачей]: (Пер. с укр.) / В.Н. Лехан, Ю. В. Вороненко, О. П. Максименко и др.; М-во здравоохранения Украины. — К.: Сфера, 2005. — 203 с.: ил.,
табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 170—174 (70 назв.). — ІSBN 966-8782-04-6, Б.т. —
[2006-05469] п оф
УДК 616-036.22(072.8)
ББК 51.9я73
Э 71
11721. Золотухин Н.С. Кесарево сечение у беременных с инфекционным
риском / Н.С. Золотухин, А. В. Чурилов, Л. И. Бутина. — Донецк: Каштан, 2006. —
203 с.: ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 196—203 (94 назв.). — ІSBN 966-427-000-8,
100 экз. — [2006-04691] п
УДК 616-089.888.61:616.9
ББК 57.16
З-81
11722. Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми:
[Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації]. — 3-тє вид., доповн. —
Вінниця: ДКФ, 2006. — 791 с., [4] арк. іл.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.:
с. 784—787 (72 назви). — Алф. покажч.: с. 772—783. — ІSBN 966-7151-34-4 (в опр.),
2 000 пр. — [2006-05003] д оф
УДК 616-053.2-07-08+613.95](075.8)
ББК 57.3я73
К 20
109
11723. Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних
експертних комісій України за 2004 рік: (Аналіт.-інформ. довід.) / [ В.В. Марунич,
А.В. Іпатов, О.В. Сергієні та ін.]; М-во охорони здоров’я України, Упр. мед.-соц.
експертизи, Укр. держ. НДІ мед.-соц. пробл. інвалідності. — Дніпропетровськ:
Пороги, 2005. — 97 с.: табл.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. —
ІSBN 966-525-554-1, 120 пр. — [2006-04101] п оф УДК 616-036.86(477)“2003”(083.41)
11724. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / Ред. Ю.М. Мостовий; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. — 8-ме вид. — Вінниця: ДКФ, 2006. — 479 с.: іл., табл.; 20 см. — На обкл.
помилк. [сьоме вид.]. — ІSBN 966-7151-51-4, 3 000 пр. — [2006-05005] д оф
УДК 616-03
ББК 53/57
С 91
11725. Туберкулез: Учеб. пособие управляющего типа для стоматологов /
[ С.М. Лепшина, Р. П. Олиферовская, Б. В. Норейко и др.]; Общ. ред. Б.В. Норейко;
М-во здравоохранения Украины, Центр. метод. каб. высш. образования, Донец. гос.
мед. ун-т им. М.Горького. — Донецк: Каштан, 2006. — 165, [2] с.: ил., табл.; 20 см. —
Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 166 (5 назв.). — ІSBN 966-8292-97-9,
100 экз. — [2006-04695] п
УДК 616-002.5
ББК 55.4
Т 81
Див. 11694
616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові
11726. Настанова з діагностики й терапії хронічної серцевої недостатності
elines for the diagnosis and treatment of Chronic Heart Failure: Повний текст (версія
2005 р.) / Пер. з англ. [ А.Л. Спасокукоцький]; Робоча група з діагностики й терапії
хроніч. серц. недостатності Європ. кардіолог. т-ва. — К: Моріон, 2006. — 159 с.:
табл.; 17 см. — (Бібліотека "Українського медичного часопису"). — Бібліогр.:
с. 130—159 (358 назв). — ІSBN 966-7632-77-6, 5 000 пр. — [2006-04802] п оф
УДК 616.12-008.46-07-085
ББК 54.101
Н 32
11727. Ситуаційні задачі і тести з пропедевтики внутрішніх хвороб (розділ
"Кардіологія"): [Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації] / І.Д. Рачинський, В.В. Лаба, О.М. Терещук, П.А. Дем’янюк; М-во охорони
здоров’я України, М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. — Суми: СумДУ,
2006. — 157 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 155—157 (22 назви). — ІSBN 966-657-071-8,
500 пр. — [2006-04379] п оф
УДК 616.12-07(075.8)
ББК 54.1я73
С 41
616.3 Захворювання травної системи
11728. Экстренная хирургия желчных путей: Рук. для врачей / П.Г. Кондратенко, А.А. Васильев, А.Ф. Элин и др.; Ред. П.Г. Кондратенко. — Донецк: Лебедь,
2005. — 434 с., [4] л. ил.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 423—433 (141 назв.). —
ІSBN 966-508-242-6 (в пер.), Б.т. — [2006-04800] п оф
УДК 616.361-089
ББК 54.13
Э 41
110
11729. Кишкові інфекції: Навч. посіб. для студ. 5—6-х курсів мед. ф-тів вищ.
мед. закл. освіти III—IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів / [Кол. авт.: А.М. Сокол, Н.А. Богачик, В.Д. Москалюк та ін.]; М-во охорони здоров’я України, Буковин.
держ. мед. ун-т. — Чернівці: Буковин. держ. мед. ун-т, 2006. — 174 с.: іл., табл.;
20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 174 (11 назв). —
ІSBN 966-697-175-5, 100 пр. — [2006-04009] п оф
УДК 616.34-022(075.8)
ББК 55.141я73
К 46
11730. Стоматологічна імплантологія. Остеоінтеграція: Матеріали другого Укр.
міжнар. конгресу. Перший Укр. міжнар. симпозіум зуб. техніків "Зубне протезування
на імплантатах", 11—13 трав. 2006, [Київ / Заг. ред. В.О. Маланчук]. — К.: Б.в., 2006. —
291 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — У надзаг.: МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Каф. хірург. стоматології, Асоц. стоматологів України та ін. — Текст: укр.,
рос. — Бібліогр. в кінці доп. — Б.т. — [2006-04605] п
УДК 616.314(06)
ББК 56.6я431
С 81
11731. "Ультразвукова діагностика в гастроентерології", міжнародна
наук.-практ. конф. (2006; Судак). Міжнародна науково-практична конференція
"Ультразвукова діагностика в гастроентерології", 15—20 трав. 2006 р., м. Судак,
АР Крим: Тези. — К.: Укр. допплерів. клуб, 2006. — 84 с.: табл.; 20 см. — У надзаг.:
М-во охорони здоров’я України, Акад. мед. наук України, Асоц. радіологів України,
Укр. асоц. фахівців з ультразвук. діагностики, Укр. допплерів. клуб. — Текст: укр,
рос., англ. — Алф. покажч.: с. 83—84. — ISBN 966-7769-57-7, 600 пр. — [200605082] п
УДК 616.33-002-073.7
ББК 54.13
У 51
616.5 Дерматологія. Шкірні хвороби
11732. Шкірні та венеричні хвороби: Навч. посіб. для слухачів вищ. військ.мед. навч. закл. і лікарів-інтернів за фахом "Загал. практика—сімейна медицина" /
В.Г. Коляденко, В.І. Степаненко, П.В. Федорич, С.І. Скляр; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Укр. військ.-мед. акад. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 421 с., [8] арк. іл.:
табл.; 21 см. — На тит. арк.: До 165-річчя Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. —
Бібліогр.: с. 420—421 (21 назва). — ІSBN 966-8609-75-1 (в опр.), 2 000 пр. — [200605025] п оф
УДК 616.5+616.97](075)
ББК 55.8я7
Ш 66
616.7 Захворювання опорно-рухової системи
11733. Хижко І.І. Лікування остеохондрозу хребта, ендартеріїту, трофічних
виразок. — Чернігів: ЦНТЕІ, 2005. — 56 с.: іл., портр.; 21 см. — ІSBN 966-7905-68-3,
1 000 пр. — [2006-04010] п оф
УДК 616.7
ББК 54.18
Х 43
616.89 Психіатрія. Патологічна психіатрія.
Психічні та розумові розлади
11734. Расстройства поведения детского и подросткового возраста / Ред.
Д. Хилл, Б. Моэн; [Пер. с англ. А. Абессонова и др.]. — К.: Сфера, 2006. —
111
528 с.: ил., табл.; 24 см. — Библиогр. в конце разд. — ІSBN 966-8782-13-5, Б.т.
— [2006-05472] п оф
УДК 616.89-053.6
ББК 56.14
Р 24
616.9 Інфекційні (заразні) захворювання
11735. Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб": За станом на 10 трав. 2006 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во,
2006. — 34, [1] с.; 20 см. — (Серія "Закони України"). — Дод. до нормат. бюл.
"Відомості Верховної Ради України". — ІSBN 966-611-466-6, 1 000 пр. — [200604881] п
УДК 616.9-022.7(477)(094.5)
ББК 67.9(4УКР)
З-19
Див. 11721, 11732
617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія
617.5 Топографічна хірургія. Ураження окремих ділянок тіла
11736. Конькова М.В. Диагностическая и интервенционная сонография в неотложной абдоминальной хирургии. — Донецк: Тип. "Новый мир", 2005. — 300 с.:
ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 282—299 (141 назв.). — ІSBN 966-107-14-3
(ошибоч.) (в пер.), Б.т. — [2006-04803] п оф
УДК 617.55-089
ББК 54.54
К 65
618 Гінекологія. Акушерство
11737. Денисова Е.А. Искусство кормления грудью: Пособие для будущих и
кормящих матерей / Центр родител. культуры "Рождение". — Днепропетровск: Вень
У, 2006. — 119 с.: ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 119 (6 назв.). — ІSBN 966-8528-4-Х,
1 000 экз. — ІSBN 966-8528-14-Х (ошибоч.). — [2006-04480] п оф УДК 618.63(075)
ББК 57.3я7
Д 33
11738. Молочная железа: рак и предраковые заболевания / Ред. В.И. Тарутинов. — К.: Полиграфист, 2006. — 415 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 386—
412. — ІSBN 966-96604-0-8, 1 000 экз. — [2006-04640] п оф
УДК 618.19-006.6
ББК 55.6
М 75
11739. Перинатальні аспекти, ведення лактації та грудного вигодовування /
[Уклад. Кравченко О.В. та ін.]; М-во охорони здоров’я України, Буковин. держ. мед.
ун-т, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Чернівці: Медуніверситет, 2005. — 183 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 180—183 (49 назв). —
ІSBN 966-697-160-7, 130 пр. — [2006-04742] п оф
УДК 618.63(075.8)
ББК 57.1я73
П 97
11740. Современная трактовка Желтого Владыки: Основы вост. медицины /
Пер. с древнекит. и коммент. Д. Аланов. — К.: Ника-Центр, 2006. — 306 с.: ил., табл.,
портр.; 24 см. — ІSBN 966-521-377-6, 1 000 экз. — [2006-04039] п оф
УДК 618.89
ББК 53.59
С 56
112
62 Інженерна справа. Техніка в цілому
Див. 11024, 11153-54, 11206, 11668
620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції.
Загальна енергетика
11741. Закон України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу": За станом на 27 квіт.
2006 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 30, [1] с.;
20 см. — (Серія “Закони України”). — Дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної
Ради України". — ІSBN 966-611-467-4, 1 000 пр. — [2006-04882] п
УДК 620.91(477)(094.5)
ББК 67.9(4УКР)404-З
З-19
11742. Муніципальна енергетика: проблеми, рішення: Міжнар. наук.-техн.
конф., 21—22 груд. 2005 р.: Матеріали конф. — Миколаїв: НУК, 2005. — 213, [4] с.:
іл., табл.; 21 см. — У надзаг.: Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. —
Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-321-052-4, 150 пр. — [200604580] п оф
УДК 620.92(063)
ББК 31.15я43
М 90
11743. Шахов А.В. Проектирование жизненного цикла ремонтопригодных
технических систем: Монография / Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса: Фенікс, 2005. —
162 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 156—162 (97 назв.). — ІSBN 966-8631-48-10
(помилк.), 300 экз. — [2006-04305] п
УДК 620.178.16
ББК 30.82
Ш 32
Див. 11195-200
621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка.
Технологія машинобудування в цілому
11744. "Энергомашиностроение" (ЭМ—2006): Материалы Междунар. науч.техн. конф., Севастополь, 17—20 мая 2006 г. / [Науч. ред. Салов Н.Н.]. — Севастополь: СевНТУ, 2006. — 56 с.: ил.; 20 см. — В надзаг: Севастоп. нац. техн. ун-т,
Севастоп. гос. администрация, Севастоп. мор. з-д им. С. Орджоникидзе, Севастоп.
з-д комунал. оборудования "Молот", Крым. акад. наук. — Библиогр. в конце докл. —
80 экз. — [2006-05053] п оф
УДК 621(06)
ББК 31.16я431
Э 65
11745. Прогрессивные направления развития машино-приборостроительных
отраслей и транспорта: Материалы Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, г.Севастополь, 15—19 мая 2006 г. / [Редкол.: Пашков Е.В.]. —
Севастополь: СевНТУ, 2006. — 220 с.: ил., табл.; 20 см. — В надзаг.: Севастоп. нац.
техн. ун-т. — Текст: рус., укр., англ. — Библиогр. в конце докл. — 200 экз. — [200604460] п оф
УДК 621+629](06)
ББК 34.4я43+39я43
П 78
113
621.0 Теорія машин. Ядерна техніка
621.01/.03 Машинознавство
11746. Мотулько Б.В. Теорія механізмів і машин. Проектування: [Навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл.] / Б.В. Мотулько, С.С. Гутиря; Одес. нац. політехн. ун-т. —
Одеса: Фенікс, 2005. — 181 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 76—77, 158. —
ІSBN 966-8631-09-9, Б.т. — [2006-04211] п
УДК 621.01(075.8)
ББК 34.41я73
М 85
11747. Объект "Укрытие": 1986-2006 / А.А. Ключников, В. А. Краснов, В. М. Рудько, В. Н. Щербин; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. Электростанций. — Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2006. —
166, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр. в конце разд. — ІSBN 966-02-3945-9
(в пер.), 500 экз. — [2006-05068] п оф
УДК 621.033.586
ББК 31.46
О-29
11748. Полешко О.П. Основи проектування механізмів машин: Навч. посіб.
для студ. спец. 7.100301 "Судноводіння" та 7.100302 "Експлуатація суднових енерг.
установок" усіх форм навчання / Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного. — К.: КДАВТ, 2006. — 63 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 63 (18 назв). — ІSBN 966-95817-1-0, 150 пр. — ІSBN 96695817-1-0
(помилк.). — [2006-05292] п
УДК 621.01
ББК 34.4
П 49
621.039 Прикладна ядерна фізика. Ядерна техніка. Ядерна (атомна)
енергетика. Атомна промисловість
11749. Обращение с отработанными источниками ионизирующего излучения
в Украине / А.А. Кретинин, А. Н. Животенко, О. К. Авдеев и др. — К.: Куприянова,
2006. — 319 с.: ил., табл., портр.; 21 см. — Библиогр.: с. 311—316 (101 назв.). —
ІSBN 966-8668-19-7, 300 экз. — [2006-04704] п оф
УДК 621.039.7+614.875](477)
ББК 35.36(4УКР)+31.4(4УКР)
О-23
11750. Організація та економіка системи поводження з радіоактивними
відходами / О.К. Авдєєв, Т.Г. Будчана, Д.М. Жалдак, М.М. Жалдак; Заг. ред. О.А. Кретінін. — К.: Купріянова, 2005. — 263 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 262—263 (32 назви). — ІSBN 966-8668-15-4, 300 пр. — [2006-04705] п оф
УДК 621.039.7+614.875
ББК 31.4
О-64
11751. Шевченко А.В. Прошлое с нами: [Очерки о создании ядер. оружия,
мощной базы атом. пром-сти, о жизни и быте первопроходцев]. — Кривий Ріг (Дніпропетр. обл.): Вид. дім, 2006. — 143, [2] с.: ил., портр.; 20 см. — ІSBN 966-7997-26-Х,
300 экз. — [2006-05308] п оф
УДК 621.039(47+57)(091)
ББК 31.4г(2)
Ш 37
Див. 11763, 12153
114
621.1 Теплові двигуни в цілому. Отримання, розподіл та використання
пари. Парові машини. Парові котли
11752. Чепурний М.М. Теплові розрахунки парогенераторів: [Навч. посіб. для
студ. напрямів підготов. 0905 — "Енергетика"] / М.М. Чепурний, Д.В. Степанов, Є.С. Корженко; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2005. — 154 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 146 (7 назв). — 75 пр. — [2006-04593] п
УДК 621.181(075.8)
ББК 31.361я73
Ч 44
621.3 Електрика. Електротехніка
Див. 11022-23, 11042-44, 11148-50, 11162, 11169, 11193-94, 11204
621.3.01 Загальні питання електротехніки
11753. Вовченко О.І. Техніка та електрофізика високих напруг: [Навч. посіб.]:
У 2 ч. / О.І. Вовченко, С.С. Козирєв, Л.Є. Овчиннікова; Нац. ун-т кораблебудування
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 20 см.
Ч. 1: Електричні розряди в газах. — 2006. — 54 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 53
(4 назви). — 100 пр. — [2006-04573] п оф
УДК 621.3.027.3(075.8)
ББК 31.24я73
В 62
11754. Електрика: Метод. рек. для лаборатор. робіт студ. нефіз. спец. вищ.
навч. закл. / [Уклад. Федосов С.А. та ін.]; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. —
Луцьк: Вежа, 2006. — 118, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 112 (15 назв). —
100 пр. — [2006-04839] п
УДК 621.3.08(076.5)
11755. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах:
Метод. указания к лаб. работам для студентов специальности 7.090602 "Электр.
системы и сети" всех форм обучения / [Сост. Ю.Н. Веприк]; Нац. техн. ун-т "Харьк.
политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 69 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр. в
конце лаб. работ. — 50 экз. — [2006-04526] п
УДК 621.3.05(072)
ББК 31.2я7
Э 45
11756. Электротехнические и электромеханические системы: Материалы Всеукр. студен. науч.-техн. конф., 17—20 апр. 2006 г., г. Севастополь / [Редкол.: Е.В. Пашков и др.]. — Севастополь: СевНТУ, 2006. — 120 с.: ил., табл.; 20 см. — В надзаг.:
Севастоп. нац. техн. ун-т. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в конце докл. — 100 экз. —
[2006-04439] п оф
УДК 621.3.01(06)
ББК 31.21я431
Э 45
11757. Зеленков О.А. Теоретичні основи електротехніки: Посібник / О.А. Зеленков, О.О. Бунчук, А.П. Голік; Нац. авіац. ун-т. — К.: НАУ, 2006. — 134, [1] с.: іл.,
табл.; 20 см. — На обкл.: Кредит.-модул. система. — Бібліогр.: с. 134 (9 назв). —
100 пр. — [2006-05285] п оф
УДК 621.3.01(075)
ББК 31.2я7
З-48
11758. Кононенко Л.И. Печатный монтаж в электронной аппаратуре: Учеб.метод. пособие для студентов специальности 7.091401; 7.091002 / [ Кононенко Л.И.,
Плотников В.П., Сомхиева Н.М.]; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.:
115
НТУ "ХПИ", 2006. — 98 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указаны перед вып. дан. —
Библиогр.: с. 98 (8 назв.). — 50 экз. — [2006-05433] п
УДК 621.3.049.75(072.3)
ББК 32.844.1я7
К 64
621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання,
розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна
техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики
11759. Артюх С.Ф. Вступ до спеціальності "Електричні станції": Навч. посіб. для
студ. вузів. — Х.: Прапор, 2006. — 223 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 223 (14 назв).
— ІSBN 966-8690-34-6 (в опр.), 200 пр. — [2006-04888] п оф
УДК 621.311(075.8)
ББК 31.277я73
А 86
11760. Біль і тривоги Чорнобиля / [Упоряд. Ю. Сафонов]. — К.: Київ. правда,
2006. — 286, [1] с., [32] арк. іл.: іл.; 22 см. — ІSBN 966-7270-52-1 (в опр.), 5 000 пр. —
[2006-05338] п оф
УДК 621.311.25:621.039.586(477.41-21)
ББК 31.4(4УКР-4КИЇ)
Б 61
11761. Блінцов В.С. Розрахунок тиристорного перетворювача для управління
судновим електроприводом постійного струму: [Навч. посіб.] / В.С. Блінцов,
Д.О. Жук, О.К. Жук; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. —
Миколаїв: НУК, 2005. — 30, [1] с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 29 (5 назв). — 100 пр. —
[2006-04571] п оф
УДК 621.314:629.5.03](075.8)
ББК 31.291я73+39.455я73
Б 68
11762. Электромеханические переходные процессы в электрических системах: Метод. указания к лаб. работам для студ. специальности 7.090602 "Электр.
системы и сети" всех форм обучения / [Сост. Ю.Н. Веприк]; Нац. техн. ун-т "Харьк.
политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 85 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр. в
конце разд. — 50 экз. — [2006-04383] п
УДК 621.318.3(076.5)
ББК 31.2я73
Э 45
11763. Литвяков Ф.И. Чернобыль: наша боль и память: [Причины, события и
последствия катастрофы, героич. путь пожар. охраны, военнослужащих Краснознамян.
полка граждан. обороны] / Ф.И. Литвяков, Ю. Ф. Антипов. — Одесса: Эвен, 2006. —
275, [4] с.: ил., портр.; 24 см. — Библиогр.: с. 277 (6 назв.). — ІSBN 966-8169-17-4
(в пер.), 1 000 экз. — [ 2006-05322] п оф
УДК 621.311.25:621.039.586](477.41-21)
ББК 31.47(4УКР-4КИЇ)
Л 64
11764. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
"Технологічна автоматика електричних станцій": Для студ. спец. 7.090601 —
"Електрич. станції" / [Уклад. О.Є. Рубаненко, В.С. Комар]; Вінниц. нац. техн. ун-т. —
Вінниця: ВНТУ, 2006. — 70 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 70 (12 назв). — 75 пр. —
[2006-04053] п
УДК 621.311(072.3)
11765. Ткачук В.І. Автоматизоване проектування колекторних двигунів постійного струму: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти України за напрямом
"Електромеханіка"] / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів: Нац. ун-т "Львів.
116
політехніка", 2005. — 344, [1] с.: іл., табл.; 24 см + 1 компакт-диск см. — Бібліогр.:
с. 298 (9 назв). — ІSBN 966-553-490-4 (в опр.), 450 пр. — [2006-05128] п оф
УДК 621.313.36(075.8)
ББК 31.261я73
Т 48
11766. Фомин В.И. Вопросы проектирования и разработки быстродействующих предохранителей: Учеб.-метод. пособие для студ. специальности
092206 "Электр. машины и аппараты" специализации 092206-02 "Электр. аппараты" /
[ Фомин В.И., Емельянов В.Л.]; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ
"ХПИ", 2006. — 63 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указаны перед вып. дан. —
Библиогр.: с. 63 (10 назв.). — 50 экз. — [2006-05165] п
УДК 621.316.923(072.3)
ББК 34.42я7
Ф 76
Див. 11760
621.33 Електрична тяга
11767. Колесов С.Н. Материалы и взаимодействие контактной подвески и токоприемника (при обычном, скоростном и высокоскоростном движении): [Учеб. для
студ. вузов] / С.Н. Колесов, И. С. Колесов; М-во трансп. и связи Украины, Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В.Лазаряна. — Днепропетровск: Днепропетр.
нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В.Лазаряна, 2006. — 280, [1] с.: ил., табл.; 21 см. —
Библиогр.: с. 270—274 (82 назв.). — Предм. указ.: с. 275—279. — ІSBN 966-847110-5 (в пер.), 300 экз. — [2006-04606] п оф
УДК 621.331(075.8)
ББК 39.16я73
К 60
621.35 Технічна електрохімія
11768. Якименко Г.Я. Технічна електрохімія / Г.Я. Якименко, В.М. Артеменко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х.: НТУ "ХПІ", 2006. — 21 см.
Ч. 3: Гальванічні виробництва / Ред. Б.І. Байрачний. — 2006. — 271 с.: іл., табл. —
Бібліогр.: с. 261—262 (19 назв). — ІSBN 966-593-408-2 (в опр.), 300 пр. — [2006-04594] п
УДК 621.35(075.8)
ББК 31.251я73
Я 45
621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань. Лазери.
Мазери
11769. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій
та інформаційних технологій: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя,
13 — 15 квіт. 2006 р. / Заг. ред. Піза Д.М. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. — 234 с.: іл.,
табл.; 20 см. — У надзаг.: Запоріз. нац. техн. ун-т, ВАТ "Укртелеком", НТТ РЕЗ
України та ін. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-7809-61-7,
92 пр. — [2006-05044] п
УДК 621.37+621.39+004](06)
ББК 32.84я431+32.88я431+32.973я431
С 91
621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка. Прискорювачі
елементарних частинок
11770. Долбня В.Т. Електроніка і мікросхемотехніка: [Навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл.] / В.Т. Долбня, Ю.Д. Сакара, Т.В. Миланіч; Нац. техн. ун-т "Харк.
117
політехн. ін-т". — Х.: НТУ "ХПІ", 2006. — 204 с.: іл., табл., портр.; 21 см. —
Бібліогр.: с. 200 (4 назви). — ІSBN 966-593-410-4 (в опр.), 300 пр. — [2006-04444] п
УДК 621.38(075.8)
ББК 32.85я73
Д 64
11771. Костенко Д.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни
"Електроніка та мікросхемотехніка" / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала
Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 28 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 26
(4 назви). — 100 пр. — [2006-04502] п оф
УДК 621.38(072)
ББК 32.85я7
К 72
11772. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи: Для
студ. спец. "Мікроелектроніка і напівпровідник. прилади" та "Електрон. прилади і
пристрої" / [Уклад. Ю.С. Кравченко]; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ,
2005. — 22 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 17. — 75 пр. — [2006-04048] п
УДК 621.38(072.3)
11773. Фундаментальные и прикладные исследования на линейном ускорителе-рециркуляторе электронов с энергией до 730 МэВ (проект "SALO") / Нац.
науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". — Х.: Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т",
2006. — 29 см.
Ч. 1. — 2006. — 116 с.: ил., табл. — Загл. обл.: Superconducting Accelertor Large
Optimists. — Библиогр. в тексте. — 140 экз. — [2006-05065] п
УДК 621.384.64
ББК 32.85
Ф 94
621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні
системи
11774. Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Основи радіомовлення та звукотехніки": Для студ. спец. "Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення" заоч. форми навчання / [Уклад. С.П. Кононов, В.В. Чернига]; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 71 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 65—66 (23 назви). — 75 пр. — [2006-04054] п
УДК 621.39(072.3)
Див. 11769
621.391 Загальна теорія електрозв'язку
11775. Маригодов В.К. Теоретико-игровой синтез систем передачи и обработки
информации / В.К. Маригодов, Э. Ф. Бабуров, Ю. В. Матвеев; Севастоп. нац. техн.
ун-т. — Севастополь: СевНТУ, 2006. — 187 с., [1] л. ил.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.:
с. 174—184. — ІSBN 966-7473-82-1, 300 экз. — [2006-04371] п оф
УДК 621.391
ББК 32.88
М 26
621.396 Апаратура та методи радіозв'язку
11776. Бабак В.П. Сигнали і спектри: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] /
В.П. Бабак, А.Я. Білецький, А.М. Гуржій. — К.: НАУ, 2005. — 488, [1] с.: іл., табл.;
24 см. — 75-річчю Нац. авіац. ун-ту присвяч. — Бібліогр.: с. 489 (13 назв). —
ІSBN 966-598-264-8 (в опр.), 300 пр. — [2006-04430] п оф
УДК 621.396.6(075.8)
ББК 32.885я73
Див. 10949, 11006
Б 12
118
621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та парових
турбін)
11777. Кузнецов В.Г. Розрахунок і термодинамічний аналіз газових циклів теплових двигунів: [Навч. посіб.] / В.Г. Кузнецов, В.В. Кузнецов; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 43 с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 42 (7 назв). — 500 пр. — [2006-04578] п оф
УДК 621.43.016/.018(075.8)
ББК 31.365я73
К 89
11778. Романовський Г.Ф. Сучасні газотурбінні агрегати: [Навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл.]: У 2 т. / Г.Ф. Романовський, С.І. Сербін, В.М. Патлайчук; Нац.
ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. — 24 см.
Т. 1: Агрегати виробництва України та Росіїв опр. — 2005. — 343, [1] с., [6]
арк. іл.: іл., табл. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-321-033-8 (в опр.), 200 пр. —
[2006-04583] п
УДК 621.438(075.8)
ББК 31.363я73
Р 69
Див. 11882
621.51/.54 Технічне застосування пневмоенергетики
11779. Методика агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів і субстратів та
особливості застосування добрив / [Розроб: О.Г. Тараріко та ін.]; М-во аграр. Політики України, Держ. технол. центр охорони родючості ґрунтів "Центрдержродючість". — К.: ДІА, 2005. — 206, [1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 207
(13 назв). — ІSBN 966-8311-13-2, 300 пр. — [2006-05321] п оф
УДК 621.544.4
ББК 41.4
М 54
11780. Системи автоматичного керування компресорних станцій: Конспект
лекцій / В.П. Березльов, І.І. Гвоздецький, Є.М. Карпов, М.О. Ковешніков; Нац. авіац.
ін-т. — К.: НАУ, 2005. — 76, [2] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 76 (3 назви). —
150 пр. — [2006-05294] п оф
УДК 621.51:681.51](042.3)
ББК 31.7я7+32.965я7
С 40
621.6 Транспортування та зберігання рідин і газів
Див. 11025, 11027, 11117
621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому.
З'єднання матеріалів. Зварювання
11781. Данченко В.М. Обробка металів тиском: Навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. за напрямком "Металургія". — Дніпропетровськ: Пороги, 2006. — 183 с.: іл.,
табл.; 20 см. — ІSBN 996-525-716-1, 300 пр. — [2006-05076] п оф УДК 621.771(075.8)
ББК 34.2я73
Д 19
11782. Драган С.В. Основи зварювального виробництва: Зб. тест. завдань / Нац.
ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 28, [1] с.: іл.;
20 см. — Бібліогр.: с. 29 (8 назв). — 200 пр. — [2006-04497] п оф УДК 621.791.011(079.1)
ББК 34.641я7
Д 72
119
11783. Дубовий О.М. Методичні рекомендації з дипломного проектування по
спеціальності 8.090103 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" / О.М. Дубовий, А.І. Івлієв; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв:
НУК, 2005. — 26, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — 100 пр. — [2006-04070] п
УДК 621.762(072.3)
11784. Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздання кільця (ISO 8495:
1998, IDT): ДСТУ ISO 8495:2004. — [Чинний від 2006-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — ІV, 3 с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). — Б.т. — [2006-04924]
УДК 621.774:620.11](083.74)
11785. Производство изделий машиностроения горячей обкаткой: Монография / [ В.С. Рыжиков, В. К. Удовенко, В. Г. Середа и др.]; Ред. Рыжикова В.С.,
Удовенко В.К.; Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск (Донец. обл.):
ДГМА, 2006. — 283 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — На обл.
только три авт. — Библиогр.: с. 277—283 (77 назв.). — ІSBN 966-379-067-9, 100 экз. —
[2006-05420] п
УДК 621.774.8
ББК 34.748
П 80
11786. Рябичева Л.А. Технология изготовления материалов из отходов производства: Учеб. пособие / [ Рябичева Л.А., Цыркин А.Т.]; Восточноукр. нац. ун-т
им. В.Даля. — Луганск: ВНУ им. В.Даля, 2005. — 167 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт.
указаны на обл. — Библиогр.: с. 164—165 (35 назв). — 300 экз. — [2006-05151] п оф
УДК 621.762(075)
ББК 34.39я7
Р 98
11787. Соколов Л.Н. Методика пректирования технологических процессов
ковки крупных поковок: Учеб. пособие для студентов специальности "Обработка
металлов давлением" по дисциплине "Технология ковки" / Соколов Л.Н., Марков О.Е.;
Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск (Донец. обл.): ДГМА, 2006. —
119 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 119 (7 назв.). — ІSBN 966-379-063-6, 100 экз. —
[2006-05422] п
УДК 621.73.042
ББК 34.623
С 59
11788. Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і
машинобудуванні: Темат. зб. наук. пр. / [Ред. рада: Потапкін В.Ф. (голова) та ін.];
Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ (Донец. обл.): ДДМА, 2006. — 503 с.:
іл., табл.; 30 см. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці ст. — ІSBN 966-379-070-9,
110 пр. — [2006-04733] п
УДК 621.77(082)
ББК 34.62я43
У 31
11789. Учебное пособие для проведения лабораторных работ по дисциплине "Технология и машины контактной сварки" / Катренко В.Т., Пресняков В.А., Лысак В.К.,
Голуб Д.М.; Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск (Донец. обл.): ДГМА,
2006. — 155 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 155 (10 назв.). — ІSBN 966-379-065-2,
100 экз. — [2006-05423] п
УДК 621.791.03(076.5)
ББК 34.61я73
У 91
Див. 11026, 11170
120
621.81/.85 Деталі машин
11790. Гайдамак О.Л. Вузли та деталі ремонтного виробництва автотракторної техніки: [Практикум для студ. спец. "Технологія та устаткування відновлення та підвищ. зносостійкості машин і конструкцій" і спец. "Автомобілі та автомоб. госп-во"] / О.Л. Гайдамак, В.І. Савуляк; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця:
ВНТУ, 2005. — 91 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 91 (12 назв). — 75 пр. — [200604587] п
УДК 621.81:629.014.2](076.5)
ББК 34.44я7+39я7
Г 13
Див. 11028, 11034, 11203
621.86/.87 Підйомно-транспортне обладнання
Див. 11011, 11046, 11075, 11077, 11163-6
621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали
11791. Шеремет В.П. Методичні рекомендації з курсу "Основи триботехнології" до виконання лабораторних робіт / В.П. Шеремет, С.Ж. Боду; Нац. ун-т
кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 20 см.
Ч. 1. — 2006. — 31, [1] с.: іл., табл. — Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт. — 100 пр. —
[2006-04538] п оф
УДК 621.891(072)
ББК 30.82я7
Ш 49
Див. 11014-15, 11099-101, 11107, 11146-47
621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.
Обробка шліфуванням
11792. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку: Матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф., [5—8 черв. 2006 р.]. — Краматорськ (Донец.
обл.): ДДМА, 2006. — 107 с.: іл.; 20 см. — У надзаг.: Донбас. держ. машинобудів.
акад. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-379-076-8, 100 пр. —
[2006-05408] п
УДК 621.9(06)
ББК 34.63я43
В 12
11793. Казакова Т.В. Теория резания: Практикум: [для студентов специальности 7.090202, 7.090203, 7.090204] / Козакова Т.В., Гах В.М.; Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск: ДГМА, 2006. — 139 с.: ил, табл.; 20 см. —
ІSBN 966-379-056-3, 250 экз. — [2006-05040] п
УДК 621.9(076)
ББК 34.63я73
К 14
11794. Курсове та дипломне проектування з технології машинобудування та
металорізальних верстатів: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Гордєєв А.І.,
Урбанюк Є.А., Безносов А.Є., Мігаль В.Г. — Хмельницький: ХНУ, 2005. — 294 с.:
іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 240—242 (41 назва). — ІSBN 966-7789-70-5
(в опр.), 300 пр. — [2006-04739] п
УДК 621.9(075.8)
ББК 34.63-5я73
К 93
121
11795. Муляр Ю.І. Програмування багатоінструментальної обробки на верстатах з ЧПК: [Навч. посіб. для студ. спец. "Технологія машинобуд."] / Вінниц. нац.
техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 191 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 100
(8 назв). — 75 пр. — [2006-04590] п
УДК 621.9.06-503.55(075.8)
ББК 34.63-5-05я73
М 90
11796. Сєдінкін Л.М. Програмування обробки деталей на верстатах з оперативними системами керування: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Сум.
держ. ун-т. — Суми: СумДУ, 2006. — 208 с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-657-068-8,
300 пр. — [2006-04378] п оф
УДК 621.941
ББК 34.632
С 28
11797. Физико-математическая теория процессов обработки материалов и
технологии машиностроения: В 10 т. / [Авт. коллектив: Новиков Ф.В., Якимов А.В.,
Новиков Г.В. и др.]; Ред. Новиков Ф.В., Якимов А.В.. — Одесса: ОНПУ, 2002—2005. —
21 см. — ISBN 966-7810-33-Х.
Т. 10: Концепции развития технологии машиностроения. — 2005. — 564 с.: ил.,
табл. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 499—524 (446 назв.) и в
тексте. — ІSBN 966-7810-64-Х (в пер.), 500 экз. — [2006-04370] п
УДК 621.963
ББК 34.637
Ф 50
11798. Ясногородский А.Я. Многоцелевые двухшнековые машины для перерабатывающих технологий. — Х.: Прапор, 2006. — 182, [1] с.: ил., табл.; 21 см. —
Библиогр.: с. 176—180 (106 назв). — ІSBN 966-8690-30-3, 300 экз. — [2006-04890] п оф
УДК 621.929
ББК 34.42
Я 82
622 Гірнича справа
622.1/.2 Маркшейдерська справа. Гірничі роботи
11799. Прогрессивные схемы вскрытия и подготовки крутых угольных пластов Донбасса: (Монография) / Пивень Ю.А., Ткаченко Н.М., Анциферов В.А. и др;
Общ. ред. Ю.А. Пивень. — Донецк: Каштан, 2006. — 287 с.: ил., табл.; 21 см. — 85-летию Донтехникума, Горноугол. ин-та, Донец. индустр. ин-та, Донец. политехн. ин-та,
Донец. гос. техн. ун-та, Донец. нац. техн. ун-та посвящ. — Библиогр.: с. 283—284 (16 назв.).
— ІSBN 966-8292-98-7 (в пер.), 400 экз. — [2006-04693] п
УДК 622.2(477.8)
ББК 33.31(4УКР55)
П 78
Див. 11080
622.3 Галузі гірничої промисловості
622.32 Добування рідких та газоподібних мінералів
11800. Артёмов В.И. Управление процессом повышения экономической эффективности нефтегазодобывающего комплекса Украины. — Х.: Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2006. — 284 с.: табл., схемы; 22 см. — Библиогр.: с. 266—284 (275 назв.). —
ІSBN 966-623-227-8 (в пер.), 300 экз. — [2006-04618] п оф
УДК 622.32(477)
ББК 33.36(4УКР)
А 86
122
11801. Крижанівський Є.І. Енергоефективність вуглеводневого палива / Є.І. Крижанівський, Ю.Т. Разумний. — Дніпропетровськ: Нац. гірн. ун-т, 2005. — 99 с.: іл.,
табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 92—98 (99 назв). — ІSBN 966-350-037-9, 300 пр. —
[2006-04361] п
УДК 622.324.5:620.91
ББК 33.36+31
К 82
622.34 Добування руди
11802. Пономарьов В.Т. Таємниці золота: [Історія пошуків золота, традиції
добування / Пер. з рос. Данилюк І.Г.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 286, [1] с.:
іл.; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ISBN 966-338-465-4(в опр.), 15 000 пр.
(1-й з-д 1—3 000). — [2006-05380] п оф
УДК 622.342+671.11](091)
ББК 33.333г+37.27г
П 56
Див. 11410
622.4/.6 Рудникова вентиляція. Рудникове освітлення. Водовідлив.
Осушення. Рудниковий (шахтний) транспорт
11803. Гура Л.О. Газоперекачувальні станції магістральних газопроводів:
Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". —
Х.: НТУ "ХПІ", 2006. — 181 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 177—178 (13 назв). —
ІSBN 966-593-402-3, 300 пр. — [2006-04621] п
УДК 622.691(075.8)
ББК 39.76я73
Г 95
623 Військова техніка
11804. Збірник таблиць для розрахунку ймовірностей, підготовки й оцінки
ефективності стрільби та прийняття рішень у військовій справі: [Метод. посіб. для
курсантів та викладачів Військ. ін-ту ракет. військ і артилерії / Свідлов Ю.І.,
Мазуренко В.О., Супрун В.М. та ін.]; М-во оборони України, Військ. ін-т ракет.
військ і артилерії ім. Б.Хмельницького Сум. держ. ун-ту. — Суми: СумДУ, 2005. —
163 с.: іл.; 29 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 161 (12 назв). —
ІSBN 966-657-073-4 (в опр.), 300 пр. — [2006-04373] п
УДК 623.55.02(072.3)
ББК 68.514я7
З-41
11805. Косів М.В. Музей упокореної зброї: Розповідь про Львів. музей старовин. зброї / Львів. іст. музей. — Львів: Каменяр, 2006. — 50, [1] с., [4] арк. іл.: іл.;
24 см. — 25-річчю Львів. музею старовин. зброї "Музей-Арсенал" присвяч. — Б.т. —
[2006-04866] п оф
УДК 623.4:069](477.83-25)
ББК 68.9л6(4УКР-4ЛЬВ)
К 71
11806. Максименко Ю.М. Пристрілювання за спостереженням знаків розривів: [Навч. посіб. для курсантів, слухачів та викладачів Військ. ін-ту ракет. військ і
артилерії / Максименко Ю.М., Свєтлов А.Є.]; М-во оборони України, Військ. ін-т
ракет. військ і артилерії ім. Б.Хмельницького Сум. держ. ун-ту. — Суми: СумДУ,
2006. — 68 с.: іл., табл.; 29 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 65
(9 назв). — ІSBN 966-657-085-8, 300 пр. — [2006-04376] п
УДК 623.55.02(075)
ББК 68.514я7
М 17
123
11807. Свідлов Ю.І. Розрахунок поправок на відхилення метеорологічних та
балістичних умов стрільби: [Навч. посіб. для курсантів, слухачів та викладачів
Військ. ін-ту ракет. військ і артилерії / Свідлов Ю.І., Свєтлов А.Є.]; М-во оборони
України, Військ ін-т ракет. військ і артилерії ім. Б.Хмельницького Сум. держ. ун-ту. —
Суми: СумДУ, 2006. — 24 с.: іл., табл.; 29 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. —
Бібліогр.: с. 23 (3 назви). — ІSBN 966-657-084-Х, 300 пр. — [2006-04377] п
УДК 623.55.02(075)
ББК 68.514я7
С 24
11808. Синтез адаптивних структур системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів і військ та оцінка її ефективності (теорія, практика,
тенденції розвитку): Монографія / [ А.Я. Торопчин, І.О. Кириченко, М.О. Єрмошин
та ін.]; М-во оборони України, Харк. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. — Х.:
ХУ ПС, 2006. — 347, [1]: іл., табл.; 29 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.:
с. 307—308 (67 назв). — ІSBN 966-601-086-0, 500 пр. — [2006-04454] п УДК 623.76
ББК 68.8
С 38
624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому
Див. 11652
624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи
11809. Першаков В.М. Будівельні конструкції: Навч.-метод. посіб. з викон.
курс. проекту "Конструкції багатоповерх. каркас. будинку" для студ. спец. 8.092101
"Пром. та цивіл. буд-во", 8.092105 "Автомоб. дороги та аеродроми" / В.М. Першаков,
В.С. Горбатов, М.С. Барабаш; Нац. авіац. ун-т, [Ін-т екол. та дизайну, Ф-т упр.
територіями]. — К.: НАУ, 2005. — 109, [2] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 99—
101 (33 назви). — 150 пр. — [2006-05291] п оф
УДК 624.01(072.3)
ББК 38.1я73
П 97
Див. 11045, 11047
628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення.
Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень
11810. Гнаповский В.А. Дорога к чистой воде. История сумского водопровода /
В.А. Гнаповский, А. В. Гнаповский. — Сумы: "КИК "Деловые перспективы", 2006. —
127 с., [8] л. ил., портр., карты: табл.; 26 см. — ІSBN 966-96545-4-8, 500 экз. — [200605001] п
УДК 628.1(477.52-25)(091)
ББК 38.761.1(4УКР-4СУМ)
Г 56
Див. 11021, 11054, 11084-89, 11091-98, 11209-10, 11214
629 Техніка транспортних засобів
11811. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
"Механіка ґрунтів, основи та фундаменти": Для студ. спец. "Пром. та цивіл. буд-во",
"Міське буд-во та госп-во", "Теплопостачання і вентиляція" / [Уклад. І.В. Маєвська,
124
М.М. Попович]; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 54 с.: іл., табл.;
20 см. — Бібліогр.: с. 54 (11 назв). — 75 пр. — [2006-04052] п
УДК 629.1(072.3)
Див. 11790
629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових)
11812. Камери гальмівні пневматичних приводів колісних транспортних засобів та причепів. Загальні технічні умови (ГОСТ 31253-2004, IDT): ДСТУ ГОСТ
31253:2005. — [Чинний від 2006-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. —
ІІІ, 15, [1] с., включ. обкл.: іл., табл.; 29 см— (Національний стандарт України). —
Текст: рос. — Б.т. — [2006-04164]
УДК 006:629.3-522.7+629.3-522.7(083.74)
11813. Chevrolet Aveo с 2003 г. выпуска: Рук. по эксплуатации, техн. обслуживание, ремонт, особенности конструкции, электросхемы: Бензин. двигатель 1,5 л
SONC 63 кВт (86 л. с.) / [Сост. и авт. текста Лешик А. и др.]. — К.: Автомастер,
2006. — 163, 23 с.: ил., табл., схем; 29 см. — ІSBN 966-8520-12-2 (в пер.), 2 000 экз. —
[2006-04765] п оф
УДК 629.331.1.083"1990/1998"
ББК 39.35-08
C 51
11814. Mercedes Sprinter 1995—2005 гг. выпуска: Рук. по эксплуатации, техн.
обслуживание, ремонт, электросхемы: Модели 901 — 904, 901.6 — 904.6 / [Сост.
Лешик А., Ходаковский С.]. — К.: Автомастер, 2006. — 328, [5] с., 38, с. схем: ил.,
табл.; 29 см. — ІSBN 966-8520-11-4 (в пер.), 1 500 экз. — [2006-04766] п оф
УДК 629.331.1.083"1990/1998"
ББК 39.35-08
М 57
11815. ZAZ – DAEWOO SENS с 2002 г. выпуска: Рук. по эксплуатации, техн.
обслуживание, ремонт, особенности конструкции, электросхемы: Торг. обозначение
T 1311—01 T 1311—02: Бензин. двигатель 1,3 л 51.5 кВт (70 л.с.) MeMS 307 / [Сост. и
авт. текста Николаенко В.А. и др.]. — К.: Автомастер, 2006. — 166, [3] с. 13, с. схем:
ил., табл.; 29 см. — ІSBN 966-8520-08-4 (в пер.), 2 000 экз. — [2006-04767] п оф
УДК 629.331.1.083"1990/1998"
ББК 39.35-08
Z 39
Див. 11010, 11032-33, 11035-36, 11053
629.4 Рухомий склад залізничного транспорту
Див. 11013, 11055, 11073, 11081-82, 11180
629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування
11816. Михайлов Б.Н. Методические указания по выполнению практических
заданий по конструкции корпуса судна / Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала
Макарова. — Николаев: НУК, 2006. — 20 см.
Ч. 1. — 2006. — 25 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 19 (9 назв.). — 200 экз. —
[2006-04505] п оф
УДК 629.5.02(072)
ББК 39.42я7
М 69
11817. Перов В.М. Реновація суден: [Навч. посіб.] / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 145 с.: іл., табл.; 20 см. —
125
Бібліогр.: с. 140—142 (37 назв.). — Предм. покажч.: с. 143—144. — ІSBN 966-321053-2, 100 пр. — [2006-04582] п оф
УДК 629.5:658.567](075.8)
ББК 39.42я73+30.69я73
П 97
11818. Слижевский Н.Б. Энциклопедия судов: [Для студентов днев. и заоч.
форм обучения в кораблестроит. вузах] / Н.Б. Слижевский, М. Король, В. Ф. Тимошенко; Общ. ред. Н.Б. Слижевский; Нац. ун-т кораблестроения им. адмирала
Макарова. — Николаев: НУК, 2005. — 168 с.: ил.; 25 см. — ІSBN 966-321-032-х
(в пер.), 500 экз. — [2006-04369] п оф
УДК 629.5(031)
ББК 39.42я2
С 47
Див. 11005, 11112, 11600
629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка.
Космічна техніка
11819. Основи експлуатації авіаційної техніки: Конспект лекцій [для студ. авіац.
вищ. навч. закл. / С.О. Дмитрієв, О.С. Тугарінов, В.Г. Мартиненко, В.Г. Докучаєв]; Нац.
авіац. ун-т. — К.: НАУ, 2006. — 76 с.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. —
Бібліогр.: с. 76 (5 назв). — 100 пр. — [2006-05288] п оф
УДК 629.7.08(042.3)
ББК 39.5я73
О-75
Див. 12218
63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне
господарство
630 Лісове господарство. Лісівництво
11820. Лісовий кодекс України: За станом на 25 квіт. 2006 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 56 с.; 21 см. — (Бібліотека офіційних
видань). — ІSBN 966-611-465-8, 1 000 пр. — [2006-04886] п оф
УДК 630(477)(094.5)
ББК 67.9(4УКР)407-З
Л 63
Див. 11207
631/638 Сільське господарство
631 Загальні питання сільського господарства
631.1 Організація та управління сільськогосподарським
виробництвом
11821. Будлянський М.Г. Хліб і жайворонки: [Трудове життя І.Ф.Мороза —
заслуженого працівника сіл. госп-ва]. — Чернігів: Деснян. правда, 2006. — 126, [1] с.:
іл., портр.; 20 см. — ІSBN 966-502-305-5, 2 000 пр. — [2006-04670] п оф
УДК 631.1(477.51)(092)
ББК 4д(4УКР-4ЧЕР)
Б 90
11822. Організаційно-економічне обґрунтування системного оновлення та
ефективного використання транспортних засобів у сільському господарстві / І.Д. Бур-
126
ковський, І.В. Кушнір, І.І. Червен, О.В. Шебаніна; М-во аграр. політики України,
Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв: МДАУ, 2006. — 164 с.: схеми; 20 см. —
Бібліогр.: с. 155—164 (149 назв). — ІSBN 966-8205-28-6, 500 пр. — [2006-04367] п
УДК 631.1:631.173
ББК 40.72
О-64
Див. 11213, 11593
631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя
Див. 11030, 11181, 11192
631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження
11823. Горін М.О. Екологічне ґрунтознавство: Текст лекцій / М-во аграр.
політики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х.: ХНАУ, 2005. —
103, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 92—103 (178 назв). — 100 пр. — [200605431] п оф
УДК 631.4:574](042.3)
ББК 40.3я7+28.0я7
Г 69
Див. 11211-12
631.5 Агротехніка. Прикладна генетика
11824. Лісовська Т.П. Генетика і селекція рослин: Метод. рек. до лаборатор.
занять для студ. 5-го курсу біол. ф-ту / Т.П. Лісовська, В.П. Войтюк, В.В. Андреєва;
Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки, Біол. ф-т, Каф. ботаніки і мікробіології. — Луцьк:
Вежа, 2006. — 66, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 60—61 (31 назва). — 100 пр. —
[2006-04845] п
УДК 631.52(076.5)
11825. Лісовська Т.П. Генетика і селекція рослин: Навч. прогр. спецкурсу для
студ. 5-го курсу біол. ф-ту / Т.П. Лісовська, В.П. Войтюк; Волин. держ. ун-т ім. Лесі
Українки, Біол. ф-т, Каф. ботаніки і мікробіології. — Луцьк: Вежа, 2006. — 11 с.;
20 см. — Бібліогр.: с. 10—11. — 100 пр. — [2006-04846] п
УДК 631.52(073)
631.6 Сільськогосподарська меліорація
Див. 11063
633.2/.3 Кормові рослини
11826. Заболотний О.Г. Проблеми підвищення ефективності виробництва сої і
технології її переробки: Монографія. — Вінниця: Книга-Вега, 2006. — 167 с.: іл.,
табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 146—156 (183 назви). — ІSBN 966-621-275-6, Б.т. —
[2006-04192] п
УДК 633.34
ББК 42.113
З-12
634 Садівництво в цілому. Плодівництво
Див. 11172-74
635 Овочівництво та декоративне садівництво
11827. Ярош Ю.М. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції:
[Навч. посіб. для підготов. фахівців в аграр. вищ. навч. закл. І—ІІ рівнів акредитації
127
напряму 0501 "Економіка та підприємництво" та спец. 5.050202 "Орг. вир-ва" / Ярош Ю.М.,
Трусов Б.А.]; М-во аграр. політики України, Навч.-метод. центр по підготов. мол.
спеціалістів. — К.: Укр. Центр духов. культури, 2005. — 528 с.: іл., табл.; 21 см. —
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 524—526. — ІSBN 966-628-133-3
(в опр.), 3 000 пр. — [2006-04829] п оф
УДК 635.07+636](075.8)
ББК 42.3я73+45я73
Я 77
635.9 Декоративні рослини. Декоративне садівництво
11828. Энциклопедия комнатного цветоводства / [Сост. М.В. Цветкова]. — Х.: Кн.
клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 505, [1] с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 491—
492 (36 назв.). — ІSBN 966-343-098-2 (в пер.), 20 000 экз. — [2006-04942] п вс
УДК 635.914/.915(035)
ББК 42.374я2
Э 68
11829. Копейка В.И. Декоративные растения для дома, квартиры и офиса. —
Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 255 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. —
ІSBN 966-338-429-8 (в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-04770] п оф
УДК 635.91
ББК 42.374
К 65
636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів
Див. 11827
636.09 Ветеринарія
11830. Міжнародна наук.-практ. ветеринарна конф. з проблем дрібних
тварин (4; 2005; Дніпропетровськ). IV-а Міжнародна науково-практична ветеринарна конференція з проблем дрібних тварин, 18—20 трав. 2005 р., Україна,
м. Дніпропетровськ: Матеріали. — Одеса: Фенікс, 2005. — 161, [6] с.: іл., табл.; 20 см. —
У надзаг.: Укр. асоц. лікарів вет. медицини дрібних тварин, Держ. департамент вет.
медицини МАП України. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 9668631-04-8, Б.т. — [2006-04304] п
УДК 636.09(06)
ББК 48я431
М 58
11831. Організація ветеринарної справи: [Підруч. для підготов. фахівців в
аграр. вищ. навч. закл. I—II рівнів акредитації напряму 1305 "Вет. медицина"] / В.О. Бусол, А.Ф. Євтушенко, Д.І. Бондаренко, В.А. Ситнік. — К.: КОВПЦ "Златояр", 2005. —
345 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 340—341 (18 назв). — ІSBN 966-628-088-4
(в опр.), 2 000 пр. — [2006-04786] п оф
УДК 636.09(075.8)
ББК 48я73
О-64
636.2 Велика рогата худоба
11832. Труш В.М. Рекомендації з раціонального використання великої рогатої
худоби для виробництва яловичини і важкої шкіряної сировини / В.М. Труш,
П.Д. Шуст; М-во аграр. політики України, Ін-т розведення і генетики тварин УААН,
Агрофірма "Шахтар" Донец. обл. — К.: Наук. світ, 2005. — 15 с.: іл., табл.; 20 см. —
ІSBN 966-675-406-1, 300 пр. — [2006-04097] п
УДК 636.2.033.035
128
636.7 Собаки
11833. Заросило В.О. Підготовка кандидатів до кінологічного миротворчого
підрозділу МВС України: Посібник / М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т
внутр. справ. — К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. — 211 с.; 20 см. — Бібліогр.:
с. 138—143 (70 назв). — 110 пр. — [2006-05140] п УДК 636.7.043+355.357(477)](075)
ББК 46.73я7+68(4УКР)я7
З-35
11834. Коновалов Ю.В. Охотничьи собаки: легавые, гончие, норные. — Х.:
Прапор, 2006. — 335 с., [8] л. ил.: ил., табл., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 335. —
ІSBN 966-8690-39-7 (в опр.), 300 экз. — [2006-04889] п оф
УДК 636.75.083
ББК 46.73
К 64
637 Продукти тваринництва
637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів)
Див. 11069, 11076, 11083, 11110-11, 11182
637.5 М'ясо та м'ясні харчові продукти (за винятком консервів)
Див. 11072, 11113-15, 11175, 11201
638 Догляд, розведення та утримання комах та інших членистоногих.
Бджільництво
11835. Валигура Л.А. Практические советы пчеловоду и пчелопродукты для
здоровья человека. — 3-е изд., доп. — Симферополь: Крымучпедгиз, 2006. — 214,
[3] с., [4] л. ил.: ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 216 (11 назв). — ІSBN 966-354-072-9,
700 экз. — [2006-05120] д
УДК 638.1.08
ББК 46.91
В 15
11836. Гунько М.М. Життя з Божою комахою: Ст., надрук. в спец. період. вид.
у 1991—2006 рр. — Вінниця: Книга–Вега, 2006. — 115 с.: іл., табл.; 29 см. —
ІSBN 966-621-278-1, 300 пр. — [2006-04713] п оф
УДК 638.1
ББК 46.91
Г 94
639.2/.6 Рибне господарство. Рибальство. Рибництво
11837. Даниїлов В. Універсальний довідник успішного рибалки / [Пер. з рос.
Данилюк І.Г.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 366, [1] с.: іл.; 20 см. — Авт.
зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-418-2 (в опр.), 15 000 пр. (1-й з-д 1—
3 000). — [2006-04768] п оф
УДК 639.2.05(035)
ББК 47.2я2
Д 18
Див. 11068
64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту
641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви.
Харчування. Кухонний інвентар
11838. Вкусные блюда на скорую руку / Сост. Ю.С. Чеснокова. — Х.: Кн. клуб
"Клуб семейн. досуга", 2006. — 286, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-343-277-2 (в пер.),
30 000 экз. — [2006-05455] п вс
УДК 641.55
ББК 36.991
В 56
129
11839. Волшебная энциклопедия выпечки: [Сб. рецептов]. — Донецк: ПКФ
"БАО", 2006. — 379, [2] с.; 21 см. — ІSBN 966-338-458-1 (в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 1—
5 000). — [2006-05110] п вс
УДК 641.55:664.65](083.12)
ББК 36.99
В 69
11840. Домашняя выпечка: [Рецепты / Сост. Е. Цыганкова]. — Х.: Кн. клуб
"Клуб семейн. досуга", 2006. — 244, [1] с., [4] л. ил.; 21 см. — (Кулинария от А до Я). —
ІSBN 966-343-046-Х. — ISBN 966-343-230-6 (в пер.), 10 000 экз. — [2006-04697] п оф
УДК 641.55(083.12)
ББК 36.991
Д 66
11841. Дорогоцінна енциклопедія українського застілля / [ Уклад. Мірошниченко С.А.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 671 с.: іл.; 17 см. — ІSBN 966-338-456-5
(в опр.), 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-05168] п вс
УДК 641.568(031)
ББК 36.991я20
Д 69
11842. Золотая энциклопедия славянского застолья / [Сост. Мирошниченко С.А.]. —
Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 447 с., [8] л. ил.: ил.; 26 см. — ІSBN 966-338-453-0
(в пер.), 25 000 экз. (1-й з-д 1—25 000.). — [2006-05169] п оф
УДК 641.568(031)
ББК 36.991я20
З-80
11843. Лучшие рецепты европейской кухни / [Сост. И. Киреевский]. — Х.: Кн.
клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 511 с.; 21 см. — ІSBN 966-343-208-Х (в пер.),
10 000 экз. — [2006-04944] п оф
УДК 641.55(4)(083.12)
ББК 36.991(4)
Л 87
11844. Мигин В.Л. Современный ремонт квартиры и дома своими руками:
[3 000 полез. советов специалистов]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 447 с.: ил., табл.;
17 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-460-3 (в пер.), 15 000 экз.
(1-й з-д 1—3 000). — [2006-05112] п вс
УДК 641:69.059.2
ББК 38.683
М 58
11845. Напитки: [Рецепты / Сост. Е.Е. Цыганкова]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 238, [1] с., [4] л. ил.; 21 см. — (Кулинария от А до Я). — ISBN 966343-046-Х). — ІSBN 966-343-092-6 (в пер.), 32 000 экз. — [2006-04716] п оф
УДК 641.87
ББК 36.991
Н 27
11846. Пряности, приправы, соусы / [Сост. Е.Е. Цыганкова]. — Х.: Кн. клуб
"Клуб семейн. досуга", 2006. — 239, [1] с., [4] л. ил.; 21 см. — (Кулинария от А до Я).
— ISBN 966-343-046-Х). — ІSBN 966-343-293-4 (в пер.), 32 000 экз. — [2006-04717] п оф
УДК 641.885/.887
ББК 36.992
П 85
130
11847. 500 салатов. Недорого. Быстро. Вкусно: [Рецепты / Cост. Калинина А.]. —
Донецк: Мульти Пресс, 2006 . — 287 с.; 21 см. — ІSBN 966-519-126-8 (в пер.), 5 000 экз. —
[2006-04719] п оф
УДК 641.83
ББК 36.991
П 99
646/649 Предмети особистого вжитку. Ведення домашнього
господарства
Див. 11702
654 Електрозв'язок (організація та експлуатація).
Телерадіотрансляція. Телекомунікації
Див. 11179
655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства.
Видавництва. Книжкова торгівля
11848. Біланич Г.П. Книговидавничий форпост: Вид. діяльність "Карпат" як
джерело вивч. історії України (1945—1991 рр.). — Ужгород: Карпати, 2005. — 157,
[3] с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 143—158 (239 назв). — ІSBN 966-671-094-3,
300 пр. — [2006-04463] п офУДК 655.1(477.8)(091)
ББК 76.17(4УКРЗ)
Б 61
11849. Видавці та книгорозповсюджувачі в Україні: Довідник / [Уклад. І.О. Погореловська]; Кн. палата України. — 5-те вид., змін. та доповн. — К.: Кн. палата
України, 2006. — 345 с.; 21 см. — ІSBN 966-647-055-1, 200 пр. — [2006-04473] д
УДК 655.4(477)(035)
ББК 76.17(4УКР)я2
В 42
11850. "Друкарство молоде", міжнародна наук.-техн. конф. студентів і аспірантів (6; 2006; Київ). Доповіді 6-ї міжнародної науково-технічної конференції
студентів і аспірантів "Друкарство молоде". — К.: НТУ "КПІ", 2006. — 463 с.: іл.,
табл.; 20 см. — У надзаг.: Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Вид.-полігр.
ін-т, ВАТ " Укр. НДІ спец. видів друку", ГО "Наук.-техн. об-ня поліграфістів". —
Текст: укр., рос., пол. — Бібліогр.: в кінці ст. — 400 пр. — [2006-05281] п оф
УДК 655.2(06)
ББК 37.8я43
Д 76
11851. Непийвода Н.Ф. Шрифтознавство: Лаборатор. роботи / Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К.: Ін-т журналістики, 2005. — 75 с.: табл.;
20 см. — Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт. — 500 пр. — [2006-04602] п
УДК 655.24(076.5)
ББК 37.8
Н 53
11852. Тимошик М.С. Книга для автора, редактора, видавця: Практ. посіб. — К.:
Наук.-вид. центр "Наша культура і наука", 2005. — 559 с.: іл., табл., портр.; 21 см. —
(Бібліотека видавця, редактора, автора). — Бібліогр.: с. 550—554. — Предм. покажч.:
с. 555—559. — ІSBN 966-7821-34-Х (в опр.), 3 000 пр. — [2006-04200] п УДК 655(075)
ББК 76.17я7
Див. 11230
Т 41
131
656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому.
Поштовий зв'язок
656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту.
Рух вулицями та дорогами
11853. Автомобильные перевозки: организация и учет / Л. Мирошниченко,
Г. Сапрыкин, Е. Михайленко, В. Кузнецов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Х.: Фактор,
2006. — 532 с.: табл.; 20 см. — Часть текста: укр. — ІSBN 966-312-446-6, 8 000 экз. —
[2006-04726] д оф
УДК 656.13.025.071.3/.4
ББК 39.18
А 22
Див. 11471
656.6 Експлуатація водного транспорту
11854. Винников В.В. Проблемы комплексного развития морского транспорта /
НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед., Одес. нац. мор. акад. —
Одесса: Фенікс, 2005. — 299 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 296—299 (65 назв.). —
ІSBN 966-8631-32-3, 500 экз. — [2006-04207] п
УДК 656.61
ББК 39.4
В 48
656.8 Поштовий зв'язок
11855. Поштові марки України age stamps of Ukraine: 2005 / [Ред.-упоряд. Н. Владимирова; Авт. текстів О. Антоненко та ін.]. — К.: Марка України, 2006. — 78, [1] с.:
іл., табл., портр.; 29 см. — Авт. зазначено перед. вип. дан. — Текст парал.: укр., англ.
— (В опр.), 5 000 пр. — [2006-05348] п оф
УДК 656.835(477)
ББК 76.19(4УКР)
П 66
657 Бухгалтерія. Рахівництво
11856. Бойцова М. Начисляем отпускные. — [3-е изд., перераб. и доп.]. — Х.:
Изд. дом "Фактор", 2006. — 71 с.: табл.; 20 см. — (Шпаргалка для бухгалтера,
ISBN 966-8262-45-Х). — ІSBN 966-312-444-Х, 8 000 экз. — [2006-04043] п оф
УДК 657:331.232“385”
ББК 65.050+65.245
Б 43
11857. Давидов Г.М. Аудит: теорія і практика: Монографія. — Кіровоград:
Імекс-ЛТД, 2006. — 323 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 294—322 (278 назв). —
ІSBN 966-8861-26-4, 500 пр. — [2006- 04790] п
УДК 657.6
ББК 65.05
Д 13
11858. Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну
сферу: Монографія / Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооперації України, Каф.
бух. обліку і аудиту. — Полтава: ПУСКУ, 2005. — 20 см.
Ч. 2: Категорії та методологія оцінювання. — 2005. — 301 с.: іл., табл., портр. —
Бібліогр.: с. 291—300 (136 назв). — ІSBN 966-7971-21-Х, 1 000 пр. — [2006-05160] п
УДК 657.1
ББК 65.052.9
Д 34
132
11859. Дубініна М.В. Методичні вказівки з дисципліни "Аудит" для виконання
курсових робіт / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв:
НУК, 2005. — 21, [2] с.: табл.; 20 см. — 100 пр. — [2006-04498] п оф УДК 657.6(072)
ББК 65.053я7
Д 79
11860. Исправляем ошибки в учёте и отчётности / [ Пироженко О., Федорова А.,
Бойцова М., Витковская О.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — Х.: Фактор, 2006. —
239 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 223—229
(60 назв.). — ІSBN 966-312-466-0, 8 000 экз. — [2006-05085] д оф
УДК 657.3
ББК 65.053
И 88
11861. Лысенко Л.И. Бухгалтерский учет: основы теории: Учеб. пособие [для студ. Вузов] / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь: СевНТУ, 2006. — 380 с.: ил., табл.; 26 см. —
Предм. указ.: с. 377—379. — ІSBN 966-7573-87-2, 300 экз. — [2006-05054] п офУДК 657(075.8)
ББК 65.052я73
Л 63
11862. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине "Управление затратами производства и прибылью": Для студентов
специальности 8.050108 всех форм обучения / [Сост. Притыченко Т.И.]; Харьк. нац.
экон. ун-т. — Х.: ХНЭУ, 2006. — 23 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 23. — 100 экз. —
[2006-04527] п
УДК 657.474.51(072)
ББК 65.052.2я7
М 54
11863. Міклуха О.Л. Облік та аналіз надзвичайних доходів і витрат / Нац. ун-т
вод. госп-ва та природокористування. — Рівне: НУВГП, 2005. — 150 с.: іл., табл.;
20 см. — Бібліогр.: с.128—134 (84 назви). — ІSBN 966-327-030-6, 100 пр. —
[2006-03996] п
УДК 657.375.3
ББК 65.052
М 59
11864. Настольная книга бухгалтера, руководителя и частного предпринимателя / А. Клименко, Е. Михайленко, Я. Кавторєва, О. Андрусь. — 5-е изд., перераб и доп. — Х.: Изд. дом "Фактор", 2006. — 420 с.: табл., схемы; 29 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — Библиогр. с. 414—420 (146 назв.). — ІSBN 966-312-458-Х,
1 000 экз. — [2006-04302] д оф
УДК 657+005.3
ББК 65.052
Н 32
11865. Облік, контроль і аналіз у міжнародному бізнесі: управлінський аспект:
Монографія / [ Л.О. Сухарева, С.М. Петренко, І.В. Сіменко та ін.]; Заг. ред. Л.О. Сухарева;
Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк:
ДонДУЕТ, 2005. — 213 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. —
Бібліогр. в кінці кн. — ІSBN 966-385-011-6, 500 пр. — [2006-03981] п УДК 657.6:339.92
ББК 65.052.5
О-17
11866. Оплата праці: податковий та бухгалтерський облік / [ Т. Онищенко,
Ю. Рудяк, М. Пустовіт та ін.]. — Х.: Вид. дім "Фактор", 2006. — 467 с.: табл.; 20 см. —
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 415—425 (143 назви). — ІSBN 966312-462-8, 5 000 пр. — [2006-04661] п оф
УДК 657:331.2
ББК 65.052+65.24
О-61
133
11867. Проблемы теории и практики учета, аудита, анализа и пути их решения: Материалы Всеукр. науч.-метод. конф., 3—5 мая 2006 г. / [Редкол.: Пашков Е.В.
(председатель) и др.]. — Севастополь: СевНТУ, 2006. — 256 с.: ил., табл.; 20 см. —
В надзаг.: Севастоп. нац. техн. ун-т, Херсон. нац. техн. ун-т, Гл. упр. экономики и др. —
Текст: укр., рос. — Библиогр. в конце докл. — 120 экз. — [2006-04441] п оф
УДК 657.6(06)
ББК 65.053я431
П 78
11868. 100 ответов на актуальные вопросы по учету и налогообложению /
[ Н. Билова, М. Бойцова, Е. Верховая и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — Х.:
Фактор, 2006. — 211 с.: табл.; 20 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.:
с. 201—211 (114 назв.). — ІSBN 966-312-465-2, 8 000 экз. — [2006-04728] д оф
УДК 657.4
ББК 65.052
С 81
11869. Стютли Р. Как управлять числами: Оптимал. путь к освоению электрон. таблиц, бюджетов, прогнозов, инвестиц. показателей / Науч. ред. А.В. Григаш;
Пер. с англ. Шагоян, В. О. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. — 480 с.:
ил., табл.; 24 см. — Предм. указ.: с. 478—480. — ІSBN 966-8644-74-3 (в пер.), 2 500 экз. —
[2006-04666] п
УДК 657
ББК 65.052
С 88
Див. 10943, 10980
658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та
техніка торгівлі. Службові відносини
11870. Башнянин Г.І. Управління інвестиційною діяльністю промислового
підприємства в конкурентному середовищі / Г.І. Башнянин, Л.В. Іванець, Т.В. Футало. — Львів: Новий світ — 2000, 2006. — 173 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.:
с. 165—173 (88 назв). — ІSBN 966-7827-63-1 (в опр.), 1 000 пр. — [2006-04637] п оф
УДК 658.152
ББК 65.29-56
Б 33
11871. Бержак В.М. Методичні вказівки з курсу "Організація та нормування
праці" до виконання лабораторних робіт: [Для студ. екон. спец.] / В.М. Бержак,
А.В. Бержак; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК,
2006. — 28, [2] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 29 (13 назв). — 100 пр. — [200604494] п оф
УДК 658.53(072)
ББК 65.242я7
Б 48
11872. Бойко В.В. Экономика предприятий Украины: Учеб. пособие [для студентов вузов] / Нац. горный ун-т. — 3-е изд., перераб. и доп. — Днепропетровск:
НГУ, 2005. — 551 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 508—509 (39 назв.). —
ІSBN 966-7476-78-2 (в пер.), 1 000 экз. — [2006-03978] д
УДК 658.1(477)(075.8)
ББК 65.9(4УКР)29я73
Б 77
11873. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / В.М. Гриньова,
В.О. Коюда. — 3-тє вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2006. — 423 с.: іл., табл., портр.;
134
21 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр.: с. 419—423 та в підрядк.
прим. — ІSBN 966-311-040-6 (в опр.), Б.т. — [2006-04020] д оф
УДК 658.14(075.8)
ББК 65.290-93я73
Г 82
11874. Гурченков О.П. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на
типову тему для студентів спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства" /
О.П. Гурченков, М.В. Фатєєв, Л.П. Зигар; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала
Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. — 29, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 29
(4 назви). — 100 пр. — [2006-04532] п оф
УДК 658.1(072)
ББК 65.29я7
Г 95
11875. Етапи розвитку теплового господарства комунальної теплоенергетики
України / Ін-т незалеж. експертиз Акад. буд-ва України. — [3-тє вид., доповн.]. — К.:
Логос, 2006. — 333, [1] с., [47] арк. іл.: табл., портр.; 30 см. — Текст: укр., рос. —
ІSBN 966-581-673-Х (в опр.), 2 000 пр. — [2006-04801] д оф
УДК 658.264(477)
ББК 31.38(4УКР)
Е 89
11876. Єфімова Г.В. Методичні рекомендації з курсу "Економічна діагностика" до виконання практичних і самостійних робіт / Нац. ун-т кораблебудування
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 65, [1] с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 58 (15 назв). — 100 пр. — [2006-04499] п оф
УДК 658(072)
ББК 65.29я7
Є 91
11877. Захарченко В.И. Организационно-экономическое обоснование решений в дипломных работах: Учеб. пособие для студентов экон., техн. и строит. Специальностей / Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова, Одес. нац. политехн. ун-т, Луган.
строит. техникум. — Одесса: Фенікс, 2006. — 45 с.: табл., портр.; 20 см. —
Библиогр.: с. 43—44 (14 назв.). — ІSBN 966-8631-46-3, 100 экз. — [2006-04209] п
УДК 658.589(075.8)
ББК 65.9(4УКР)290я73
З-38
11878. Ильяшенко С.Н. Маркетинг в примерах и задачах: [Учеб. пособие] /
Сум. гос. ун-т. — Сумы: СумГУ, 2006. — 107 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.:с. 107
(7 назв.). — ІSBN 966-657-079-3, 200 экз. — [2006-04374] п оф
УДК 658.8(076.1)
ББК 65.29я7
И 45
11879. Котлер Ф. Десять смертних гріхів маркетингу: Ознаки і методи вирішення / Пер. з англ. І.П. Гусак, А.Ю. Гусак. — К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.",
2006. — 143 с.: портр.; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-518-358-3, 3 000 пр.
— [2006-05009] п оф
УДК 658.8
ББК 65.290-2
К 73
11880. Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Дніпропетровськ:
ДУЕП, 2006. — 276 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 231—252 (286 назв). — ІSBN 9667479-94-3, 300 пр. — [2006-04608] п
УДК 658:005.332.4
ББК 65.290
П 12
135
11881. Панков В.А. Оценка и управление стоимостью компании на основе
ценностного подхода: Учеб.-метод. пособие / В.А. Панков, В. С. Рыжиков; Донбас.
гос. машиностроит. акад. — Краматорск (Донец. обл.): ДГМА, 2006. — 83 с.: ил.,
табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 82—83 (19 назв.) и в подстроч. примеч. — ІSBN 966379-036-9, 100 экз. — [2006-03982] п
УДК 658.15:005.936(075.8)
ББК 65.9(4УКР)290я73
П 16
11882. Семенец В.В. Проектирование одноблочных радиоэлектронных приборов с заданным тепловым режимом / В.В. Семенец, А. М. Синотин, Т. А. Колесникова; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. — Х.: ХНУРЕ, 2006. — 171 с.: ил., табл.;
20 см. — Библиогр.: с. 165—171 (69 назв.). — ІSBN 966-659-133-2, 300 экз. — [200604737] п
УДК 658.51+621.396.6
ББК 65.5+32.884.1
С 30
Див. 11176, 11817
66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі
66.0 Хімічна технологія
Див. 11090
661 Продукти хімічної промисловості
11883. Мельник С.Р. Проектування та розрахунок технологічних процесів
органічного синтезу: [Навч. посіб. для студ. спец. "Хім. технологія органіч. речовин"
вищ. навч. закл.] / С.Р. Мельник, Ю.Р. Мельник, З.Г. Піх; Нац. ун-т "Львів.
політехніка". — Львів: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2006 . — 447 с.: іл., табл.; 22 см.
— Бібліогр.: с. 252—254 (41 назва). — Предм. покажч.: с. 255—263. — ІSBN 966553-489-0 (в опр.), 600 пр. — [2006-05013] п оф
УДК 661.7.011.013.5(075.8)
ББК 35.61я73
М 48
Див. 11070
662 Вибухові речовини. Паливо
Див. 11156
663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва
Див. 11116, 11202
663.9 Шоколад. Какао. Кава. Чай. Тютюн
Див. 11064-67
664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво
Див. 11078, 11205
664.4/.5 Столові (їстівні) мінеральні речовини. Прянощі. Приправи
Див. 11029
664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво.
Борошняні кондитерські вироби
Див. 11839
136
665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів
665.1/.3 Виробництво олії, жирів, воску, фосфатидів рослинного
походження
Див. 11184
665.6/.7 Процеси та продукти нафтової та суміжних галузей
промисловості
11884. Аналіз нафтопродуктів: Навч.-метод. посіб. / [Новікова В.Ф., Іванов С.В.,
Полякова О.В., Єфіменко В.В.]; Нац. авіац. ун-т, [Ін-т екол. та дизайну, Ф-т екол.
безпеки]. — К.: НАУ, 2005. — 181, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено на обкл. —
Бібліогр.: с. 180 (8 назв). — 100 пр. — [2006-05271] п оф
УДК 665.71:54.06](072.3)
ББК 35.514я7+24.4я7
А 64
11885. Дровнін С.С. Застосування пального на військовій техніці: Навч. посіб.
[для студ. (курсантів) ф-ту військ. підготов. спец. 7.100103 "Технології та технол.
обладн. аеропортів, спеціалізації 7.100103.03 "Орг. забезп. ракет паливом та
пальним] / Нац. авіац. ун-т. — К.: НАУ, 2006. — 20 см.
Ч. 1. — 2006. — 50, [1] с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 50 (12 назв). — 100 пр. —
[2006-05282] п оф
УДК 665.71/.76:623.4](075.8)
ББК 35.514я73+68.8я73
Д 75
11886. Хімія і технологія паливно-мастильних матеріалів. Хімія сировини:
Навч. посіб. / В.Ф. Новікова, С.В. Іванов, О.В. Полякова, В.В. Єфіменко; Нац. авіац.
ін-т, [Ін-т екол. та дизайну, Ф-т. екол. безпеки]. — К.: НАУ, 2005. — 104, [1] с.: іл.,
табл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 104 (11 назв). — 150 пр. —
[2006-05302] п оф
УДК 665.75:547.21](075)
ББК 35.514я7+24.2я7
Х 46
666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих.
Виробництво емалі та штучних каменів
Див. 11161
666.3/.7 Керамічна промисловість
11887. Бурдун Є.Т. Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних
робіт з дисципліни "Технічна та композиційна кераміка" / Є.Т. Бурдун, О.В. Петрюк;
Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2005. — 37,
[1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 36 (10 назв). — 100 пр. — [2006-04068] п оф
УДК 666.3.015(076.5)
669 Металургія. Метали та сплави
669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси та
устаткування. Металознавство
11888. Ильченко А.В. Методы управления затратами производства металлопродукции / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. — Донецьк: Б.и., 2006. —
137
71 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 66—70 (42 назв.). — ІSBN 966-02-3976-9,
350 экз. — [2006-04568] п оф
УДК 669.013
ББК 34.2
И 49
669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь
Див. 11031, 11165-67, 11185-89
669.2/.8 Кольорова металургія
11889. Погребняк О.Д. Структура та властивості титанових сплавів,
опромінених пучками заряджених частинок / О.Д. Погребняк, М.В. Свириденко. —
Суми: Ділові перспективи, 2006. — 152 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 141—152
(132 назви). — ІSBN 966-96545-4-8, 300 пр. — [2006-04669] п оф
УДК 669.295.055
ББК 34.23
П 43
67/68 Різні галузі промисловості та ремесла
671 Вироби з дорогоцінних металів та коштовного каменю. Ювелірна
промисловість
Див. 11802
672 Виробництво з заліза та сталі в цілому
Див. 11016
674 Деревообробна промисловість
Див. 11079, 11151-52, 11171
677 Текстильна промисловість
Див. 11020, 11102, 11119
681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації
11890. "Автоматизація технологічних об'єктів та процесів. Пошук молодих", Міжнародна наук.-техн. конф. аспірантів та студентів (6; 2006; Донецьк).
VI Міжнародна науково-технічна конференція аспірантів та студентів "Автоматизація технологічних об'єктів та процесів. Пошук молодих", 24—27 квіт. 2006 р.,
м. Донецьк: Зб. наук. пр. — Донецьк: ДонНТУ, 2006. — 212 с.: іл., табл.; 20 см. —
У надзаг.: Донец. нац. техн. ун-т, Ф-т енергомеханіки і автоматизації. — Текст: укр.,
рос. — Присвяч. 85-річчю ДонНТУ. — Бібліогр. в кінці пр. — 300 пр. — [200604438] п оф
УДК 681.5(06)
ББК 32.96я431
А 22
11891. Бровинська Н.М. Практикум з дисципліни "Проектування дискретних
та цифрових систем керування": У 2 ч. / Н.М. Бровинська, М.Я. Хлопенко, Д.Ю. Шарейко; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. —
20 см.
Ч. 1. — 2006. — 64, [3] с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 66 (5 назв). — 100 пр. —
[2006-04572] п оф
УДК 681.51(076.1)
ББК 32.965
Б 88
138
11892. Дякин В.И. Аналоговые измерительные приборы: Учеб. пособие для
студентов специальности 7.091302 "Метрология и измерит. техника" днев. и заоч.
формы обучения / [Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т"]. — Х.: НТУ "ХПИ",
2006. — 20 см.
Ч. 1. — 2006. — 131 с.: ил., табл. — На обл. авт. не указан. — Библиогр.: с. 128
(5 назв.). — 50 экз. — [2006-05432] п
УДК 681.586(075.8)
ББК 31.254.5я73
Д 99
11893. Євстіфєєв В.О. Теорія автоматичного керування: [Навч. посіб. для студ.
електромех. спец. вищ. навч. закл.] / Ред. Д.Й. Родькін; Кременчуц. держ. політехн.
ун-т, Ін-т електромеханіки і комп'ютер. технологій. — Кременчук (Полтав. обл.):
ПП Щербатих О.В., 2006. — 20 см.
Ч. 1: Безперервні лінійні та нелінійні системи. — 2006. — 286 с.: іл., табл. —
Бібліогр.: с. 285—286 (21 назва). — ІSBN 966-8931-09-2, 300 пр. — [2006-05316] п
УДК 681.511(075.8)
ББК 32.965я73
Є 26
11894. Мащенко Т.Г. Элементы и устройства автоматики и систем управления: Учеб. пособие для студентов специальности 7.09.1401 днев. и заоч. форм
обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. —
191 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 191 (15 назв.). — ІSBN 966-593-403-1 (в пер.),
300 экз. — [2006-04449] п
УДК 681.5(075.8)
ББК 32.96я73
М 38
11895. Системы автоматики и автоматическое управление: Материалы Всеукр.
науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (Третий тур Всеукр.
конкурса по информатике, вычислит. технике и автоматизации), Севастополь, 17—
18 мая 2006 г. / [Науч. ред. Барабанов А.Т.]. — Севастополь: СевНТУ, 2006. — 20 см.
Т. 1. — 2006. — 92 с.: ил. — В надзаг.: Севастоп. нац техн. ун-т. — Текст: рус.,
укр. — Библиогр. в конце докл. — 100 экз. — [2006-05056] п оф
УДК 681.5(06)
ББК 32.965я431
С 40
11896. Системы автоматики и автоматическое управление: Материалы Всеукр.
науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (Третий тур Всеукр.
конкурса по информатике, вычислит. технике и автоматизации), Севастоп., 17—18
мая 2006 г. — Севастополь: СевНТУ, 2006. — 20 см.
Т. 2. — 2006. — 64 с.: ил. — В надзаг.: Севастоп. нац техн. ун-т. — Библиогр. в
конце докл. — 100 экз. — [2006-05057] п оф
УДК 681.5(06)
ББК 32.965я431
С 40
Див. 10944, 11780
684 Меблева промисловість
Див. 11103-04
685 Взуттєве виробництво. Виробництво предметів зі шкіри,
туристичного та спортивного інвентарю
Див. 11168
139
687.1/4 Швейна промисловість
Див. 11017, 11144-45
69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.
Будівельно-монтажні роботи
69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання
Див. 11844
693 Будівельні роботи
11897. Сталевий каркас одноповерхової виробничої будівлі: [Метод. вказівки
до виконання курс. проекту з метал. конструкцій для студ. спец. "Пром. та цивіл.
буд-во" всіх форм навчання / Уклад. О.І. Сіянов]; Вінниц. нац. техн. ун-т. —
Вінниця: ВНТУ, 2006. — 20 см.
Ч. 1. — 2006. — 60 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 60 (10 назв). — 75 пр. — [200604530] п
УДК 693.972(072)
ББК 38.54я7
С 75
11898. Сталевий каркас одноповерхової виробничої будівлі: [Метод. вказівки
до виконання курс. проекту з метал. конструкцій для студ. спец. "Пром. та цивіл.
буд-во" всіх форм навчання / Уклад. О.І. Сіянов]; Вінниц. нац. техн. ун-т. —
Вінниця: ВНТУ, 2006. — 20 см.
Ч. 2. — 2006. — 72 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 72 (12 назв). — 75 пр. —
[2006-04531] п
УДК 693.972(072)
ББК 38.54я7
С 75
699.8 Захист будівель та споруд
Див. 11019
7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО.
ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ
7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва
11899. Ігошкіна Н.Г. Культурологія мистецтва: Навч. посіб. / Міжрегіон. акад.
упр. персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 206 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 196—205
(202 назви) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-608-478-3, 3 000 пр. — [2006-05180] п оф
УДК 7.01(075.8)
ББК 85я73
І-26
11900. Хмельовський О.М. Теорія образотворення / Луц. держ. техн. ун-т,
Навч. наук.-вироб. ін-т ресурсозбереження і буд-ва. — Луцьк: Терен, 2002. — 21 см.
Кн. 4.2: Буквар закону (основи семіології). — 2006. — 108 с.: іл. — Назва
обкл.: Буквар закону (основи семіології). — Бібліогр.: с. 106—108 (33 назви). —
ІSBN 966-8575-23-7, 500 пр. — [2006-05134] п
УДК 7.01
ББК 85.1
Х 65
140
719 Охорона сільських та міських пам'яток у цілому. Охорона
пам'яток історії та культури
11901. Охорона культурної спадщини Київської області: Проблеми, матеріали,
дослідж.: [Зб. наук. пр.]: До десятиріччя Центру з охорони пам’яток історії, археології та мистецтва / Упр. культури і туризму Київ. облдержадмін., Обл. центр з
охорони пам’яток історії, археології і мистецтва, Ін-т археології НАН України;
[Редкол.: Моргун Т.М. та ін.]. — К.: Академперіодика, 2006. — 239 с., [2] арк. іл.: іл,
табл., портр.; 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-360-044-6, 1 000 пр. —
[2006-04970] п оф
УДК 719:902]:061.22(477.41)
ББК 63.4(4УКР-4КИЇ)
О-92
72 Архітектура
11902. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту, архітектурно-конструктивної частини дипломного проекту громадської будівлі з дисципліни "Будівельні конструкції" для студентів спеціальності 5.092110 "Будівництво
та експлуатація будівель і споруд" / [Уклад. Карвацька Ж.К., Карвацький Д.В.]; М-во
аграр. політики України, Чернівец. буд. технікум Львів. держ. аграр. ун-ту. —
Чернівці: Прут, 2006. — 51, [1] с.: іл., табл.; 28 см. — Бібліогр.: с. 52 (7 назв.). —
250 пр. — [2006-04859] п оф
УДК 725.1(072.3)
11903. Сіткарьова О.В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її
історичного оточення за доби гетьмана І.С.Мазепи / Ін-т пробл. сучас. мистецтва
Академії мистецтв України. — К.: Довіра, 2005. — 195, [1] с.: іл., табл.; 29 см. —
ІSBN 966-507-184-Х (в опр.), 1 000 пр. — [2006-04782] п оф УДК 726.5.031(477-25)
ББК 85.11(4УКР-2К)
С 41
73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво
73 Пластичні мистецтва. Нумізматика, нагороди
Див. 11507-09, 11511
741/744 Малювання та креслення
11904. Борисенко В.Д. Правила оформлення креслень: [Метод. вказівки] /
В.Д. Борисенко, В.Ю. Кремсал, О.Ю. Кукліна; Нац. ун-т кораблебудування
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 50, [2] с.: іл., табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 51 (6 назв). — 400 пр. — [2006-04495] п оф
УДК 74(072)
ББК 30.11я7
Б 82
Див. 12160-63, 12165-73
745/749 Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли.
Дизайн
11905. Изделия из лозы: [Рек. по изготовлению / Авт.-сост. В.В. Онищенко]. —
Х.: Фолио, 2006. — 215, [6] с., [4] л. ил.: ил; 17 см. — (Мастер-класс). — ІSBN 96603-3386-2 (в пер.), 5 000 экз. — [2006-04312] п оф
УДК 746.7
ББК 37.248
И 36
141
11906. Простір бісерних чудес. Скульптура з бісеру: Навч.-метод. посіб. /
[Бульба Н.С., Дьяченко (Понарошка) О.В., Жамойдо А.Г. та ін.]; Дит. акціонер. об-ня.
— Х.: Скорпіон, 2006. — 47, [1] с.: іл.; 24 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк.
— Бібліогр.: с. 47 (5 назв). — ІSBN 966-369-000-3, 3 000 пр. — [2006-04651] п оф
УДК 746.5(07)
ББК 85.125я7
П 82
75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра
11907. Шевченко Т.Г. (1814—1861). Повне зібрання творів: У 12 т. / Тарас Шевченко; [Редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. — К.: Наук. думка, 2001— 26 см. —
На авантитулі: НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології
ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка. —
ISBN 966-00-0625-Х.
Т. 7: Мистецька спадщина. Живопис і графіка, 1830—1843 / [Упорядкув. І.М. Вериківська та ін.]. — 2005. — 503 с.: іл., портр. — Бібліогр. в тексті. — Алф. покажч.
імен: с. 495—497. — ISBN 966-00-0216-5 (в опр.), 7 000 пр. — [2006-04878] п оф
УДК 75/76"1830/1843"
ББК 85.14
Ш 37
78 Музика
11908. Всеукраїнський відкритий конкурс молодих виконавців (ансамблів)
на духових та ударних інструментах ім. В. Старченка (2; 2006; Рівне). Другий
Всеукраїнський відкритий конкурс молодих виконавців (ансамблів) на духових та
ударних інструментах ім. В. Старченка, 12—16 квіт. 2006 р. — Рівне: Волин. Обереги, 2006. — 107 с.: іл., портр.; 29 см. — У надзаг.: М-во освіти і науки України,
М-во культури і туризму України, Упр. культури Рівнен. облдержадмін. та ін. — 400 пр. —
[2006-04855] п оф
УДК 788/789.071.2.092(477)
11909. Єфіменко А.Г. Музична інтерпретація: завдання комплексного підсумкового контролю: Метод. рек. для студ. напряму 0202 "Мистецтво" спец. 7.020207
"Муз. педагогіка і виховання" (ден. форма навчання) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі
Українки, Ін-т мистецтв, Каф. муз.-теорет. дисциплін. — Луцьк: Вежа, 2006. — 33,
[1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 33 (9 назв). — 100 пр. — [2006-04840] п
УДК 781.6(072.3)
11910. Жирнова Л.О. Постановка голосу: Навч. прогр. / Волин. держ. ун-т
ім. Лесі Українки, Ін-т мистецтв, Каф. муз.-теорет. дисциплін. — Луцьк: Вежа, 2006. —
19 с.; 20 см. — 100 пр. — [2006-04841] п
УДК 784.9(073)
11911. Заболотний І.П. Основи хорознавства: Навч. посіб. / Сум. держ. пед.
ун-т ім. А.С.Макаренка. — Суми: ВВП "Мрія-1", 2006. — 179 с.: іл., нот. іл., портр.;
20 см. — Бібліогр.: с. 175—177 (43 назви) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-566-310-0,
500 пр. — [2006-04194] п оф
УДК 78.087.68(075.8)
ББК 85.314я73
З-12
11912. Клименко Ж.А. Робота над основними навичками ансамблевого виконання: Метод. рек. з предмету "Ансамблевий клас" для студ. спец. "Муз. Педагогіка і виховання". — Луцьк: Вежа, 2006. — 15, [1] с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 15
(6 назв). — 100 пр. — [2006-04842] п
УДК 785(072.3)
142
11913. Міжнародний конкурс юних піаністів Анатолія Затіна (3; 2005; Ужгород). ІІІ міжнародний конкурс юних піаністів Анатолія Затіна rnational competition Anatoly Zatin for young pianists. — Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", [2006]. — 42, [1] c.: іл.,
портр.; 30 см. — Текст парал.: укр., англ. — 250 пр. — [2006-04091] п УДК 786.2.092
11914. Оголевець О.С. Структура тональної системи: [До 115-річчя від дня
народж. О.С.Оголевця / Упоряд. Г.О. Когут; Відп. ред. О.С. Цалай-Якименко]; Нац.
спілка композиторів України, Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського, Львів.
держ. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. — Репринт. відтворення вид. 1947 р. — К.: Б.в.;
Львів: Б.в.; Полтава: Полтав. літератор, 2006. — 616 с.: нот. іл., портр.; 30 см. —
Текст: рос. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-8304-45-4 (в опр.), Б.т. —
[2006-04411] п
УДК 781.22
ББК 85.31
О-39
11915. Повстанські та стрілецькі пісні: Реком. список л-ри / Рівнен. держ. обл.
б-ка; [Уклад. Л.А. Костильова]. — Рівне: Волин. обереги, 2006. — 27 с.; 20 см. —
ІSBN 966-416-014-8, 100 пр. — [2006-04089] п оф
УДК 784.4:025.21(477.81-25)
11916. Чеські музиканти в Україні: Біобібліогр. слов. / [Уклад. В.М. Щепакін];
М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х.: ХДАК, 2005. —
247 с.: схеми; 21 см. — 100 пр. — [2006-04457] п
УДК 78.071(/.2)(477)(092)(038)
ББК 85.31(4УКР8я21
Ч-51
Див. 12211
792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія
11917. Вступ до сценарної майстерності: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч.
закл. / Уклад. Мироненко М.О.]; Київ. міжнар. ун-т. — К.: КиМУ, 2006. — 85 с.;
20 см. — Бібліогр.: с. 84—85 (23 назви) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8299-21-8,
300 пр. — [2006-05274] п оф
УДК 792.02(075.8)
ББК 85.33я73
В 85
11918. Горчакова Е.П. Исповедь перед Богом: [Становление и развитие хореогр. искусства на Донбассе]. — Донецк: Каштан, 2006. — 190, [1] с., [1] л. ил.: ил.,
портр.; 20 см. — ІSBN 966-427-001-6, 200 экз. — [2006-04689] п
УДК 792.82(477.62)(091)
ББК 85.335.42г(4УКР-4ДОН)
Г 70
11919. Кутузова Г.І. Робоча навчальна програма курсу "Історія театру" (за
вимогами кредитно-модульної системи) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц.
наук, Каф. культурології та релігієзнав. — Луцьк: Вежа, 2006. — 23 с.: табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 20—23 (86 назв). — 100 пр. — [2006-04844] п
УДК 792(091)(073)
Див. 12215
793 Відпочинок та розваги. Особливі свята та урочистості
11920. 500 игр со словами: анаграммы, афоризмы, шарады / Сост. Иванченко Е.А. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 237, [1] с.: ил.; 20 см. —
ІSBN 966-343-364-7 (в пер.), 50 000 экз. — [2006-05460] п вс
УДК 793.7
ББК 77.056я92
П 99
143
794 Настільні ігри (на кмітливість, спритність та удачу)
11921. SUDOKU: Яп. головоломки / Сост. С.В. Станкевич. — Х.: Кн. клуб
"Клуб семейн. досуга", 2006. — 239 с.: ил.; 21 см. — ІSBN 966-343-246-2 (в пер.),
10 000 экз. — [2006-04955] п вс
УДК 794.5(520)
ББК 056(5ЯПО)
S 91
796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура
11922. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. — К.: Олимп.
лит., 2005. — 302, [1] с.: ил., табл., портр.; 21 см. — Библиогр.: с. 291—298. —
ІSBN 966-7133-78-8 (в пер.), 3 000 экз. — [2006-04806] п оф
УДК 796.015.3
ББК 75
Б 81
11923. Попов Ю.В. Жизнь выдающихся людей. 115 знаменитых спортсменов:
Судьбы и рекорды. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 638, [1] с.: портр.; 20 см. —
ІSBN 966-338-427-1, 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-047729] п оф
УДК 796(100)(092)
ББК 75г(0)
П 58
11924. Пристайко В.І. Чи був "матч смерті"? Документи свідчать. —
[2-ге вид., доповн. і виправл.]. — К.: ЕксОб, 2006. — 174, [4] арк. іл.: іл., портр.;
20 см. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці частин. — Імен. покажч.: с. 169—172. —
ІSBN 966-7769-56-9, 2 000 пр. — [2006-05007] д оф УДК 796.332(477-25)"1941/1943"
ББК 75.3(4УКР-2К)
П 77
11925. Севрюк М.П. Городковий спорт: від початківця до зрілого майстра:
[Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Севрюк, А.Т. Ціпов'яз. — Кременчук
(Полтав. обл.): ЧП Щербатих О.В., 2006. — 146 с.: іл., табл., портр.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 144 (27 назв). — ІSBN 966-8931-02-5, 300 пр. — [2006-05318] п
УДК 796.2(072.8)
ББК 75.571я73
С 28
11926. Цзянхун У. Цигун в боевых искусствах: (Практ. рук.). — Х.: СПДФЛ
Дудукчан И.М., 2006. — 114, [1] с.: ил.; 23 см. — На обл.: Методики Цигун. —
ІSBN 966-8472-26-8, 500 экз. — [2006-04986] п оф
УДК 796.855(075)
ББК 75.715я7
Ц 55
11927. Чан Юлун. Секреты Вин Чунь. Юнчуньцюань — стили и направления:
(Практ. рук.). — Х.: СПДФЛ Дудукчан И.М., 2006. — 182, [1] с.: ил.; 23 см. — На обл.: Единоборства мира. — ІSBN 966-8472-27-6, 500 экз. — [2006-04987] п оф УДК 796.855(075)
ББК 75.715я7
Ч-18
11928. Шерекин П.П. Кейдзёдзюцу: Яп. полицейс. система палоч. боя: (Практ.
рук.). — Х.: СПДФЛ Дудукчан И.М., 2006. — 251 с.: ил., портр.; 24 см. — ІSBN 9668472-28-4, 500 экз. — [2006-04988] п оф
УДК 796.853(075)
ББК 75.715я7
Ш 49
Див. 11231, 11608, 11697, 11946
144
8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ
ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови
11929. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / [Безугла Л.В.,
Бондаренко Є.В., Донець П.М. та ін.]; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х.:
Константа, 2005. — 354 с.: табл., схеми; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. —
200-річчю Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна присвяч. — Бібліогр.: с. 319—354. —
ІSBN 966-342-079-0, 300 пр. — [2006-05343] п оф
УДК 81' 42
ББК 81.2-5
Д 48
11930. Пінчук О.Ф. Нариси з етно- та соціолінгвістики / О. Пінчук, П. Червяк. —
К.: ВЦ "Просвіта", 2005. — 151 с.: портр.; 21 см. — Бібліогр. в кінці. — ІSBN 9668547-34-9 (в опр.), Б.т. — [2006-04817] п оф
УДК 81' 27
ББК 81.2-5
П 32
11931. Пономарів О.Д. Лексика грецького походження в українській мові. —
К.: ВЦ "Просвіта", 2005. — 127, [1] с.: портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 117—127. —
ІSBN 966-8547-42-Х (в опр.), [5 000] пр. — [2006-04818] п
УДК 81' 373
ББК 81.2-5
П 56
11932. Різун В.В. Лінгвістика впливу: Монографія / В.В. Різун, Н.Ф. Непийвода, В.М. Корнєєв; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Київ. ун-т, 2005. —
146, [1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 134—145 (310 назв.). — ІSBN 966-594-697-8,
100 пр. — [2006-04696] п оф
УДК 81
ББК 81
Р 49
11933. Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. сл. і словосполучень / [Уклад. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк]; НАН України, Ін-т мовознав.
ім. О.О. Потебні. — К.: Довіра, 2006. — 789 с.; 24 см. — (Словники України). —
Бібліогр.: с. 786—788 (64 назви) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-507-190-4 (в опр.),
7 000 пр. — [2006-04783] д оф
УДК 81’373.45’06(038)
ББК 81.2УКР-4
С 91
811 Мови (природні та штучні)
811.11 Германські мови
11934. Левицький В.В. Основи германістики. — Вінниця: Нова книга, 2006. —
527 с.: іл., табл., карти, схеми; 21 см. — Бібліогр.: с. 505—527. — ІSBN 966-8609-66-2
(в опр.), 1 000 пр. — [2006-05023] п оф
УДК 811.11-112
ББК 81.1НІМ-03
Л 92
811.111 Англійська мова
11935. Акмалдінова О.М. Automation in Aviation: Навч. посіб. /
О.М. Акмалдінова, С.П. Фатєєва, В.А. Каширський; Нац. авіац. ун-т. — К.: НАУ,
145
2006. — 155, [1] с.; 20 см. — На обкл.: Кредит.-модул. система. — 150 пр. —
[2006-05270] п оф
УДК 811.111:004.4](075.8)
ББК 81.2 АНГЛ-9+32.973я73
А 40
11936. Англійська мова для технологів і дизайнерів ish for technologists and
designers: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Вальчук Г.В., Ємець О.В., Жолобова Т.Д., Козубай В.І. — Хмельницький: ХНУ, 2006. — 171 с.: іл., табл., портр.;
20 см. — Бібліогр.: с. 170. — ІSBN 966-7789-62-4, 500 пр. — [2006-04003] п
УДК 811.111(075.8)
ББК 81.2АНГЛ-923
А-64
11937. Англо-русский словарь с тематическим приложением ish-russian topical
dictionary. — Х.: Чиженко С.Ю.: Р.И.Ф., 2006. — 511 с.: табл.; 21 см. — Библиогр.:
с. 3—4 (9 назв.). — ІSBN 966-8097-07-6 (Р.И.Ф.). — ISBN 966-8234-19-7 (Чиженко С.Ю.)
(в пер.), 5 000 экз. (1-й з-д 1—2 000). — [2006-04822] п УДК 811.111+811.161.1](038)
ББК 81.2АНГЛ-4
А 64
11938. Эккерсли К.Э. Английский язык. Полный курс в одном томе: Рус. Версия. — 6-е изд. — Х.: Каравелла, 2006. — 686, [1] с.: ил., табл.; 21 см. — ІSBN 966586-039-9 (в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 7 000). — [2006-05117] д
УДК 811.111(07)
ББК 81.2АНГЛя7
Э 38
11939. Жашкевич І.Й. Англійська мова бухобліку та фінансів ish of Accounting and Finance: Навч. посіб. / І.Й. Жашкевич, О.Л. Жеронкіна; Київ. нац. торг.екон. ун-т. — К.: КНТЕУ, 2006. — 122 с.: іл., табл.; 20 см. — Назва обкл.: English of
Accounting and Finance. — Бібліогр.: с. 121 (12 назв). — ІSBN 966-629-212-2, 150 пр. —
[2006-04425] п
УДК 811.111(075.8)
ББК 81.2АНГЛ-923
Ж 39
11940. Клименко О.В. Типи неозначеного суб’єкта в англійській та українській
мовах / Донец. нац ун-т. — Краматорск: ДонНУ, 2005. — 180 с.: табл., портр.; 23 см. —
(Монографічна серія "Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження"; Т. 2). — Бібліогр.:
с. 154—173 (272 назви). — Покажч. імен: с. 174—178. — Предм. покажч.: с. 179—180. —
ІSBN 966-639-198-8, 500 пр. — [2006-05041] п
УДК 811.111'362
ББК 81.2АНГЛ
К 49
11941. Коган Ю.М. Movie Guide: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] /
Ю.М. Коган, А.В. Трофименко; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр.
справ, Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 2-ге вид., переробл. і доповн. —
Луганськ: ЛДУВС, 2006. — 327 с.: іл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 326 (15 назв). —
ІSBN 966-8129-83-0 (в опр.), 300 пр. — [2006-05150] д оф
УДК 811.111(075)
ББК 81.2АНГЛ-9
К 57
11942. Коганов А.Б. Граматика англійської мови в таблицях: Навч. посіб. —
К.: А.С.К., 2006. — 112, [1] c., включ. обкл.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-319-029-9,
10 000 пр. (1-й з-д 5 000). — [2006-04972] п вс
УДК 811.111'36(075)
ББК 81.2АНГЛ-2-9
К 57
146
11943. Одарчук С.І. English for psychology students: Навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / S. Odarchuk, N. Odarchuk; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк:
Вежа, 2006. — 194, [1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 194 (9 назв). — ІSBN 966-600-198-5,
300 пр. — [2006-04292] п оф
УДК 811.111(075.8)
ББК 81.2АНГЛ-923
О-40
11944. Федірко С.М. Guide to language and country studies: Навч. посіб. з лінгвокраїнознав. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т. — Кам’янець-Подільський: АбеткаНова, 2006. — 279 с.: табл.; 20 см. — Текст: англ. — Бібліогр.: с. 276 (12 назв). —
ІSBN 966-363-043-4, 200 пр. — [2006-04967] п оф
УДК 811.111‘42:908(410)](075)
ББК 81.2АНГЛ-9+26.89(4ВЕЛ)я7
Ф 98
11945. Хофманн Х.Г. Самоучитель английского языка: Практ. курс / [Пер. и
адапт. Петренко О.В., Гуляницкая И.А. — 3-е изд. испр.]. — К.: Методика, 2006. —
267 с.: ил., табл.; 25 см. — На обл. авт. не указан. — В надзаг.: Langenscheidt. —
Имен. указ.: с. 218—222. — Граммат. указ.: с. 223—226. — Указ. слов: с. 227—238. —
ІSBN 966-7269-28-0, Б.т. — [2006-05018] д оф
УДК 811.111(075.4)
ББК 81.2АНГЛ-9
Х 95
11946. Шумська А.І. Олімпійський та професійний спорт t. Recreation and profession: [Навч. посіб.] / А.І. Шумська, Л.Ф. Щеглова, О.О. Богданова; Нац. ун-т
кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2006. — 52, [1] с.: іл.,
табл.; 20 см. — 100 пр. — [2006-04585] п оф УДК 811.111:[796.032.2+796.071](075.8)
ББК 81.2АНГЛя73+75.4я73
Ш 96
11947. Щур С.М. The Іnfinitive: Метод. розробка з граматики англ. мови для
студ. 2-го курсу / Щур С.М., Матус Н.О., Шпильова Н.В.; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. фонетики та граматики англ. мови. — Черкаси: ЧНУ
ім. Б. Хмельницького, 2006. — 101 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 101 (14 назв). — 100 пр. —
[2006-04741] п
УДК 811.111’36(072.3)
ББК 81.2АНГЛ-2-9
Щ 98
11948. Reader 1: Кн. для читання із завданнями та вправами [з англ. мови /
Авт.-уклад.] І.Г. Калініна. — Севастополь: Біблекс, 2005. — 40 с.: іл.; 29 см. — Авт.уклад. зазначено на обкл. та тит. арк. — ІSBN 966-8231-37-6. — ISBN 966-8231-40-6,
3 000 пр. — [2006-04746] п оф
УДК 811.111()075.2
ББК 81.2АНГЛя721
R 30
11949. Reader 2: Кн. для читання із завданнями та вправами [з англ. мови /
Авт.-уклад.] І.Г. Калініна. — Севастополь: Біблекс, 2005. — 40 с.: іл.; 29 см. — Авт.уклад. зазначено на обкл. та тит. арк. — ІSBN 966-8231-37-6. — ISBN 966-8231-41-4,
3 000 пр. — [2006-04747] п оф
УДК 811.111(075.2)
ББК 81.2АНГЛя721
R 30
Див. 11546, 11563
147
811.112.2 Німецька мова
11950. Бондар С.А. Тексти і вправи з німецької мови для слухачів факультету
довузівської підготовки молоді: Метод. рек. / С.А. Бондар, О.Л. Лавриненко. —
Луцьк: Вежа, 2006. — 40, [2] с.; 20 см. — Текст: нім. — 100 пр. — [2006-04834] п
УДК 811.112.2(075.4)
11951. Кияк Т.Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова) / Кияк Т.Р.,
Науменко А.М., Огуй О.Д. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 586 с.: іл., табл.; 21 см. —
Бібліогр.: с. 581—586 (86 назв). — ІSBN 966-8609-14-Х (в опр.), 2 000 пр. — [200605021] п оф
УДК 811.112.2'25(075)
ББК 81.2НІМ-7я7
К 45
11952. Маринець В.Ю. Німецька мова для учнів ПТНЗ, кваліфікованих
робітників і студентів fsbezogenes Deutsch. — Ужгород: Закарпаття, 2006. — 727 с.:
іл., табл., портр.; 22 см. — Бібліогр.: с. 710 (18 назв). — ІSBN 966-347-015-3 (в опр.),
400 пр. — [2006-05332] п оф
УДК 811.112.2(075)
ББК 81.2НІМ-9
М 26
11953. Методична розробка до практичного курсу з німецької мови: Для студ.
1-го та 2-го курсів ф-ту РГФ / [Уклад. Т.Д. Вербицька та ін.]; Одес. нац. ун-т
ім. І.І. Мечникова, Каф. нім. філології. — Одеса: Астропринт, 2005. — 79 с.: табл.;
20 см. — ІSBN 966-318-419-1, 500 пр. — [2006-04084] п оф
УДК 811.112.2(076.5)
11954. Шибінська Т.А. Німецька мова: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч.
закл.] / Т.А. Шибінська, З.С. Венгловська, Е.Ф. Маліновський; Держ. агроекол. ун-т. —
Житомир: Держ. агроекол. ун-т, 2006. — 178 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 273 (14
назв). — ІSBN 966-8706-11-0, 500 пр. — [2006-04364] п
УДК 811.112.2(075.8)
ББК 81.2НІМ-9
Ш 55
811.12 Італьські мови (мертві)
11955. Словник італійсько-український, українсько-італійський onario italianoucraino, ucraino-italiano: [Близько 50 000 сл. / Уклад. О.В. Дмитрієв, Г.В. Степенко].
— К.: Б.в.; Ірпінь (Київ. обл.): Перун, 2006. — VI, 569 с.; 17 см. — Бібліогр.: с. ІІІ
(6 назв). — ІSBN 966-569-110-4 (в опр.), [10 000] пр. — [2006-04810] п оф
УДК 811.12+811.161.2](038)
ББК 81.2ІТА-4
С 48
811.124 Латинська мова (латина)
11956. Попова Л.Г. Методичні вказівки до курсу "Латинська мова для
юристів" / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК,
2006. — 33, [1] с.: табл.; 20 см. — 100 пр. — [2006-04506] п оф
УДК 811.124(072)
ББК 81.2ЛАТ-923
П 58
11957. Ревак Н.Г. Латинська мова (для неспеціальних факультетів): [Підручник] / Н. Ревак, В. Сулим; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 439 с.: табл., схема; 21 см. — ІSBN 966-8609-97-2 (в опр.), 1 000 пр. —
[2006-05024] п оф
УДК 811.124(075.8)
ББК 81.2ЛАТИН-9
Р 96
148
811.131.1 Італійські мови
11958. Самоучитель итальянского языка с упражнениями и ключами. — [2-е
изд. испр.]. — К.: Методика, 2006. — 477, [1] с.: ил., табл.; 25 см. — ІSBN 966-7269-26-4,
Б.т. — [2006-05019] д оф
УДК 811.131.2(075.4)
ББК 81.2 ІТА-9
С 17
11959. Фраттола П. Італійська за 30 днів / П. Фраттола, Р. Костантіно; [Пер.
укр. мовою Аксельруд Г.М., Чебан Я.Л.]. — К.: Методика, 2006. — 288 с.: іл., табл.;
20 см. — В вих. дан. також: Langenscheidt. — Без аудіокасети. — ІSBN 966-7269-73-6,
Б.т. — [2006-05017] п оф
УДК 811.131.2(075.4)
ББК 81.2ІТА-9
Ф 85
Див. 11955
811.133.1 Французька мова
11960. Сологуб О.О. 250 тем. Французька мова / [Пер. з рос. Данилюк І.Г.]. —
Донецьк: ВКФ "БАО", 2006 . — 318 с.: табл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. —
Текст парал: фр,. укр. — ІSBN 966-338-454-9, 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [200604774] п оф
УДК 811.133.1(075)
ББК 81.2ФРА-9
С 60
811.134.2 Іспанська мова
11961. Моралес Х.В. Самоучитель испанского языка: Практ. курс / [Пер. и
адапт. Петренко О.В., Иваницкая А.А.]. — К.: Методика, 2006. — 299 с.: ил., табл.;
25 см. — На обл. авт. не указан. — В надзаг.: Langenscheidt. — Предм. указ.: с. 267—
274. — ІSBN 966-7269-30-2, Б.т. — [2006-05016] п оф
УДК 811.134.2(075.4)
ББК 81.2 ІСП-9
М 79
811.161.1 Російська мова
11962. Іваницький С. Російсько-український словник / С. Іваницький, Ф. Шумлянський. — К.: Обереги, 2006. — 524 с.; 24 см. — (Abecedarium). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-513-096-Х (в опр.), 10 000 пр. — [2006-04805] п оф
УДК 811.161.1+811.161.2](038)
ББК 81.2 РОС-4
І-19
11963. Сидоренко Е.Н. Учебный толково-грамматический словарь
функциональных омонимов / Е.Н. Сидоренко, И.Я. Сидоренко. — Симферополь:
Крымучпедгиз, 2006. — 20 см.
Ч. 1: Диахронная трансформация и функциональная омонимия (теоретический
материал). — 2006. — 109, [2] с.: табл. — Библиогр.: с. 81—110. — ІSBN 966-354-075-3,
300 экз. — [2006-05125] п
УДК 811.161.1' 373.423(038)
ББК 81.2 РОС-2я2
С 34
Див. 11937
149
811.161.2 Українська мова
11964. Бук С.Н. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови. — Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. — 190, [1] с.: іл., табл., портр.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 185—191 та в тексті. — ІSBN 966-613-409-8, 500 пр. — [2006-03988] п оф
УДК 811.161.2’373(038)
ББК 81.2УКР-3я2
Б 90
11965. Голоюх Л.В. Історія української літературної мови: Навч. робоча
прогр. для студ. філол. ф-ту (3-го курсу ден. форми навчання і 4-го курсу заоч. Форми навчання) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Філол. ф-т., Каф. історії та культури укр. мови. — Луцьк: Вежа, 2006. — 52, [1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці
тем. — 100 пр. — [2006-04836] п
УДК 811.161.2-26-112
11966. Данюк В.М. Кадрове діловодство: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл.] / В.М. Данюк, Л.П. Кулаковська. — К.: Каравела, 2006. — 239 с.: іл., табл.;
21 см. — ІSBN 966-8019-57-1 (в опр.), 1 250 пр. — [2006-04294] п оф
УДК 811.161.2’276.11’06+005.912](477)(075.8)
ББК 65.050.2(4УКР)я73
Д 19
11967. Загнітко А.П. Сучасні лінгвістичні теорії / Донец. нац. ун-т. — Донецьк: ДонНУ, 2006. — 338 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 306—338. —
ІSBN 966-639-232-1 (в опр.), 300 пр. — [2006-04565] п
УДК 811.161.2'23
ББК 81.2УКР-5
З-14
11968. Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису. — Донецьк: ДонНУ, 2006. —
378 с.; 21 см. — Бібліогр.: с. 346—378. — ІSBN 966-639-235-6 (в опр.), 300 пр. —
ІSBN 9666392356 (помилк.). — [2006-04566] п
УДК 811.161.2'367
ББК 81.2УКР-2
З-14
11969. Калашник В.С. Словник фразеологічних антонімів української мови /
В.С.Калашник, Ж.В.Колоїз; НАН України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. мовноінформ. фонд. Повний словник антонімів української мови / Л.М.Полюга; НАН України,
Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича; Укр. мовно-інформ. фонд. — 3-тє вид., доповн. —
К.: Довіра, 2006. — 348, [1] с., 509, [1] с. зустріч. паг.; 16 см. — (Словники України). —
Бібліогр.: с. 507—509 в підрядк. прим. — Книжка-"перекрутка". — ISBN 966-507-193-9
(в опр.), 5 000 пр. — [ 2006-04781] д оф
УДК 811.161.2’373.3’374.422(038)
ББК 81.2УКР-3-4
К 17
11970. Каминский Ю.З. Портреты: Кн. стихов / Юрий Каминский. — Кривий
Ріг: Вид. дім, 2006. — 223, [4] с.: портр.; 20 см. — Содерж.: Разд.: Сны моего детства;
Построить храм; Наш дом; От воли Твоей. — ISBN 966-7997-55-3, 317 экз. — [200604999] п оф
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
К 18
11971. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова: Підруч. для вищ. навч. закл. —
Х.: Торсінг, 2006. — 447 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 438—440 (58 назв). — ІSBN 966-404104-1 (в опр.), 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-04725] п оф УДК 811.161.2' 276.11(075.8)
ББК 81.2УКР-923
М 17
150
11972. Нестека И.М. В вечном долгу: Записки первого заместителя председателя облагропрома: В 3 т. — Днепропетровск: ИМА-пресс, 2006. — 21 см. —
ISBN 966-331-070-7.
Т. 1: Всегда со мной. — 2006. — 527 с.: ил., портр. — ІSBN 966-3321-079-0
(в пер.), 120 экз. — [2006-04679] п оф
УДК 821.161.2-94
ББК 84.4 УКР6-4
Н 56
11973. Нестека И.М. В вечном долгу: Записки первого заместителя председателя облагропрома: В 3 т. — Днепропетровск: ИМА-пресс, 2006. — 21 см. —
ISBN 966-331-070-7.
Т. 2: И вечный бой. — 2006. — 527 с.: ил., портр. — ІSBN 966-3321-081-2
(в пер.), 120 экз. — [2006-04680] п оф
УДК 821.161.2-94
ББК 84.4 УКР6-4
Н 56
11974. Нестека И.М. В вечном долгу: Записки первого заместителя председателя облагропрома: В 3 т. — Днепропетровск: ИМА-пресс, 2006. — 21 см. —
ISBN 966-331-070-7.
Т. 3: Моя судьба. — 2006. — 527 с.: ил., портр. — ІSBN 966-3321-082-0
(в пер.), 120 экз. — [2006-04681] п оф
УДК 821.161.2-94
ББК 84.4 УКР6-4
Н 56
11975. Омельковець Р.С. Номінація лікарських рослин в українському західнополіському говорі: Монографія / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Філол. ф-т, Каф. історії
та культури укр. мови. — Луцьк: Вежа, 2006. — 301 с.: іл., табл.; 30 см. — Бібліогр.: с. 75—
86. — ІSBN 966-600-199-3, 300 пр. — [2006-04478] п УДК 811.161.2’282.2(477.82):633.88
ББК 81.2УКР+42.143(4УКР-4ВОЛ)
О-57
11976. Основи українського термінознавства та перекладу науково-технічної
літератури: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Бондарець О.В., Терещенко Л.Я.,
Дубічинський В.В., Павлова Г.Д.; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х.: НТУ
"ХПІ", 2006. — 135 с.: табл.; 21 см. — Частина тексту парал.: укр., рос., англ. — Бібліогр.:
с. 125—132. — ІSBN 966-593-409-0, 300 пр. — [2006-04623] п УДК 811.161.2’255(075.8)
ББК 81.2УКР-923
О-75
11977. Павленко Л.П. Історична граматика української мови: Навч.-метод.
рек. для студ. спец. "Укр. мова та л-ра" / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Філол.
ф-т, Каф. історії та культури укр. мови. — Луцьк: Вежа, 2006. — 49, [2] с.: табл.;
20 см. — Бібліогр. в кінці тем. — 100 пр. — [2006-04850] п
УДК 811.161.2' 36-112
11978. Симоненко Т.В. Основи наукового мовлення: Програма [спецкурсу]
(для студ. спец. 7.030501 "Укр. мова і л-ра") / Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. —
Черкаси: Черкас. нац. ун-ту ім. Б.Хмельницького, 2006. — 50 с.: табл.; 20 см. —
Бібліогр. в кінці тем. — 300 пр. — [2006-04860] п
УДК 811.161.2' 276.6:001](073)
11979. Українська мова: Навч.-практ. посіб. для слухачів підготов. курсів
Ін-ту доуніверситет. підготов. / Л.П. Богославець, І.В. Житар, О.А. Кузьмич, С.І. Черіпко; Нац. авіац. ун-т. — К.: НАУ, 2005. — 20 см.
Ч. 1. — 2005. — 110 с. — Бібліогр.: с. 108 (8 назв). — 500 пр. — [2006-05298] п оф
УДК 811.161.2(176.5)
ББК 81.2УКР-9
У 45
151
11980. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: Док. і матеріали /
Упоряд. Л. Масенко та ін.; Ред. Л. Масенко. — 2-ге вид., доповн. — К.: Вид. дім
"Києво-Могилян. акад.", 2006. — 399 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр. в кінці ст., в тексті
та в підрядк. прим. — ІSBN 966-518-314-1 (в опр.), 3 000 пр. — [2006-04710] д оф
УДК 811.161.2-115“19”(093)
ББК 81.2УКР-03
У 45
11981. Український орфографічний словник: Близько 165 000 сл. / [Уклад.
В.В. Чумак та ін.]; Ред. В.М. Русанівський; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд,
Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. — 5-те вид., переробл. і доповн. — К.: Довіра,
2005. — 939 с.; 24 см. — (Словники України). — ІSBN 966-507-186-6 (в опр.), 5 000 пр. —
[2006-04784] д оф
УДК 811.161.2’35’374.81
ББК 81.2УКР-4
У 45
11982. Ходос С. Абетка у віршах, загадках і ребусах / С. Ходос, Ю. Ходос; Худож. Ю. Харьков. — Донецк: Сталкер; К.: НКП, 2006. — 63 с.: іл.; 27 см. — На опр.
авт. не зазначено. — ІSBN 966-596-800-9 (Сталкер). — ISBN 966-339-306-8 (НКП)
(в опр.), 2 500 пр. — [2006-04723] п оф
УДК 811.161.2+821.161.2-1-93
ББК 81.2УКР-9+84.4УКР6-5
Х 69
Див. 11537, 11558, 11565, 11955, 11962, 11966
811.162.1 Польська мова
11983. Васейко Ю.С. Робоча навчальна програма зі спецкурсу "Фразеологія польської мови": Для студ. філол. ф-ту спец. 6.030500 "Мова та л-ра (польська)" / Волин. держ. ун-т
ім. Лесі Українки, Філолог. ф-т , Каф. слов’ян. філології. — Луцьк: Вежа, 2006. — 28, [1] с.:
табл.; 20 см. — Текст: пол. — 100 пр. — [2006-04835] п
УДК 811.162.1' 373.7(073)
811.512.19 Інші тюркські мови [Кримськотатарська мова]
11984. Меметов А. Къырымтатар тилининъ имля лугъаты: Он еди бинъге якъын
сёз. — 2-нджи, гъайрыдан ишленильген, кенишлетильген ве толурылгъан нешир. —
Симферополь: Къырымдевокъувпеднешир, 2006. — 151 с.; 20 см. — Текст: кримськотатар. —
ІSBN 966-354-071-0 (в пер.), 1 000 экз. — [2006-05122] д
УДК 811.512.19' 374.5(038)
ББК 81.2 УКРТя2
М 49
82 Художня література. Літературознавство
11985. Лановик М. Теорія відносності художнього перекладу: літературознавчі
проекції. — Тернопіль: ТНПУ, 2006. — 469 с.; 21 см. — Бібліогр.:с. 435—469 (777 назв). —
ІSBN 966-7425-65-7 (в опр.), 500 пр. — [2006-05161] п
УДК 82.091
ББК 83
Л 22
82/821 Художня література
11986. Зерна і полова. Прочитане і підслухане: Афоризми, думки, жарти / Авт.упоряд. Л. Рібун. — Львів: Камула, 2005. — 142 с.: портр.; 20 см. — Упоряд.
зазначено на обкл. — ISBN 966-8343-35-2, Б.т. — [2006-04687] п оф
УДК 82-84
ББК 94.8
З-58
152
11987. Каган Д. Поживем — увидим: [Сб. автобиогр. рассказов] / Давид Каган. —
Донецк: ЧП Чернецкая Н.А., 2006. — 284 с.: портр.; 21 см. — Содерж.: Рассказы:
Бомбёжка; Попрошайка; Бизнесмен; Первая любовь; Ватутинцы; S.O.S.; Смех и слёзы и
др.; Повести: Поживём — увидим; Соня; Киевский дневник. — ISBN 966-96149-3-7
(в пер.), 200 пр. — [ 2006-05314] п
УДК 821.161.1(73)-32
ББК 84(7СПО-44
К 12
821 Художня література окремими мовами
11988. Беґбеде Ф. Windows on the World: Роман / Фредерік Беґбеде; Пер. з фр.
[ Р.В. Мардер, О.М. Ногіна]. — Х.: Фоліо, 2006. — 281, [1] с.; 17 см. — (Література). —
Переклад за вид.: Windows on the World / Beigbeder F. (Paris: Bernard Grasset, 2003). —
ISBN 966-03-2980-6 (в опр.), 3 000 пр. — [2006-04306] п оф
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)-44
Б 37
11989. Блок А.А. Скифы: [Стихотворения] / А. Блок. — Х.: Фолио, 2006. —
253, [1] с.: ил., портр.; 11 см. — Содерж.: "Полный месяц встал над лугом..."; "Есть в
дикой роще, у оврага..."; "Мне снилась смерть любимого созданья..."; Гамаюн, птица
вещая; "Я шел к блаженству. Путь блестел..."; "Помнишь ли город тревожный...";
Servus — reginae; "Я шел во тьме дождливой ночи..."; "Прошедших дней
немеркнущим сияньем..."; "Душа молчит. В холодном небе..." и др. стихи. —
ISBN 966-03-3329-3 (в пер.), 3 000 экз. — [2006-05087] п оф
УДК 821.161.1-1
ББК 84(2РОС)-5
Б 70
11990. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита: [Роман] / Булгаков, М. А. — Х.: Фолио, 2006. — 393, [1] с.: портр.; 20 см. — (Мастера. Классика). — ІSBN 966-03-3477-Х,
5 000 пр. — [2006-04956] п вс
УДК 821.161.1-31
ББК 84(2РОС)-44
Б 90
11991. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита: Роман / Михаил Булгаков. — К.:
КИЙ, 2006. — 10 см. — На авантитуле: 115-годовщине со дня рождения
М.Булгакова, 15-летию Лит.-мемориал. музея М.Булгакова посвящ. — ISBN 9668825-13-6.
[Т. 1]. — 2006. — 374 с. — ISBN 966-8825-14-4 (в пер.), Б.т. — [2006-04795] п оф
УДК 821.161.1-31
ББК 84(2РОС)-44
Б 90
11992. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита: Роман / Михаил Булгаков. — К.:
КИЙ, 2006. — 10 см. — ISBN 966-8825-13-6.
[Т. 2]. — 2006. — 326 с. — На авантитуле: 115-годовщине со дня рождения
М.Булгакова, 15-летию Лит.-мемориал. музея М.Булгакова посвящ. — ISBN 9668825-15-2, Б.т. — [2006-04796] п оф
УДК 821.161.1-31
ББК 84(2РОС)-44
Б 90
11993. Гоголь Н.В. (1809—1852). Вий: Сб. повестей / Н. В. Гоголь. — Х.: Кн.
клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 317, [1] с.; 21 см. — Содерж.: Повести: Вечер
153
накануне Ивана Купала; Майская ночь, или Утопленница; Страшная месть Pаколдованное место; Вий; Тарас Бульба. — ISBN 966-343-310-8 (в пер.), 8 000 экз. —
[2006-04398] п оф
УДК 821.161.1-31
ББК 84(2РОС-44
Г 58
11994. Дюма А. (отец). Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя: [Роман]:
В 6 ч. / Александр Дюма. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. —
ISBN 966-8511-56-5.
[Ч. 1]. — 2006. — 286, [1] с. — ISBN 966-343-017-6 (в пер.), 3 000 экз. —
[2006-05456] п вс
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)-44
Д 96
11995. Дюма А. (отец). Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя: [Роман]:
В 6 ч. / Александр Дюма. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. —
ISBN 966-8511-56-5.
[Ч. 2]. — 2006. — 284, [1] с. — ISBN 966-343-018-6 (в пер.), 3 000 экз. —
[2006-05457] п вс
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)-44
Д 96
11996. Дюма А. (отец). Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя: [Роман]:
В 6 ч. / Александр Дюма. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. —
ISBN 966-8511-56-5.
[Ч. 5]. — 2006. — 348, [1] с. — ISBN 966-343-082-6 (в пер.), 3 000 экз. —
[2006-04934] п вс
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)5-44
Д 96
11997. Дюма А. (отец). Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя: [Роман]:
В 6 ч. / Александр Дюма. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. —
ISBN 966-8511-56-5.
[Ч. 6]. — 2006. — 334, [1] с. — ISBN 966-343-083-4 (в пер.), 3 000 экз. —
[2006-04935] п вс
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)5-44
Д 96
11998. Дюма А. (отец). Граф Монте-Кристо: [Роман]: В 6 ч. / Александр Дюма. —
Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — ISBN 966-8511-56-5.
Ч. 1—2 (І—Х). — 2006. — 335 с. — ISBN 966-343-297-7 (в пер.), 10 000 экз. —
[2006-04940] п вс
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)-44
Д 96
11999. Дюма А. (отец). Граф Монте-Кристо: [Роман]: В 6 ч. / Александр Дюма.
— Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — ISBN 966-8511-56-5.
Ч. 2-3 (ХІ—ХVІІ). — 2006. — 332, [1] с. — ISBN 966-343-298-5 (в пер.), 10 000 экз. —
[2006-04941] п вс
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)-44
Д 96
12000. Дюма А. (отец). Графиня де Монсоро: [Роман]: В 2 ч. / Александр
Дюма; [Пер. с фр. С.С. Шилаев]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. —
21 см. — ISBN 966-8511-56-5.
154
[Ч. 1]. — 2006. — 446, [1] с. — ISBN 966-343-173-3 (в пер.), 6 000 экз. — [200604936] п вс
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)5-44
Д 96
12001. Дюма А. (отец). Графиня де Монсоро: [Роман]: В 2 ч. / [Пер. с фр. С.С. Шилаев]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — ISBN 966-8511-56-5.
Ч. 2. — 2006. — 430, [1] с. — ISBN 966-343-174-1 (в пер.), 6 000 экз. — [200604937] п вс
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)5-44
Д 96
12002. Дюма А. (отец). Королева Марго: [Роман]: В 2 кн. / Александр Дюма. —
Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — ISBN 966-8511-56-5.
[Кн. 1]. — 2006. — 286, [1] с. — ISBN 966-343-127-Х (в пер.), 5 000 экз. —
[2006-04938] п вс
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)-44
Д 96
12003. Дюма А. (отец). Королева Марго: [Роман]: В 2 кн. / Александр Дюма. —
Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — ISBN 966-8511-56-5.
[Кн. 2]. — 2006. — 286, [1] с. — ISBN 966-343-128-8 (в пер.), 5 000 экз. —
[2006-04939] п вс
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)-44
Д 96
12004. Лепєр П. Губы Джоконды lévres de la Joconde: [Роман] / Пьер Лепєр;
[Пер. с фр. Н. Чистюхина]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 271 с.;
21 см. — Перевод изд.: Les lévres de la Joconde / Pierre Lepére (L’Archipel, 2003). —
ISBN 966-343-307-8 (в пер.), 10 000 экз. — [2006-04715] п оф
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4ФРА)-44
Л 48
12005. Ли Д. Белая тигрица: [Роман: Пер. с англ.] / Джейд Ли. — Х.: Кн. клуб
"Клуб семейн. досуга", 2006. — 348, [2] с.: ил.; 21 см. — Перевод изд.: White Tigress /
Jade Lee (New York: Leisure books, 2005). — ISBN 966-343-237-3 (в пер.), 30 000 экз. —
[2006-04190] п оф
УДК 821.111(73)-31
ББК 84(4СПО)-442
Л 55
12006. Лукьяненко С.В. Дневной Дозор: [Фантаст. роман] / Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. — К.: НКП; М.: АСТ: Люкс, 2006. — 380 с.; 20 см. —
(Звёздный лабиринт). — ISBN 5-17-008349-1 (АСТ). — ISBN 5-9660-0228-2 (Люкс). —
ISBN 966-339-028-Х (НКП) (в пер.), 11 000 экз. — [2006-04300] пУДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2РОС-44
Л 84
12007. Лукьяненко С.В. Последний Дозор: [Фантаст. роман] / Сергей Лукьяненко. — К.: ЗАО "НКП"; М.: АСТ: АСТ Москва, 2006. — 394, [1] с.; 20 см. — ISBN 966339-397-1(НКП). — ISBN 5-17-035440-1 (АСТ). — ISBN 5-9713-1468-8 (АСТ Москва)
(в пер.), 5 000 экз. — [2006-05465] п
УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2РОС-445
Л 84
12008. Митчард Ж. Поворот судьбы: [Роман] / Жаклин Митчард; [Пер. с англ.
А. Чернец]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 446 с.; 20 см. — Перевод
155
изд.: The Breakdown Lаne / Jacquelyn Mitchard (New York: HarperCollins Publishers,
2005). — ISBN 966-343-330-2 (в пер.), 15 000 экз. — [2006-05459] п оф УДК 821.111-31
ББК 84(7СПО)-44
М 67
12009. Ортайль Г.-Й. Ночные тайны / Ганс-Йозеф Ортайль; [Пер. с нем. Е. Прыткова]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 364, [1] с.: портр.; 21 см. —
Перевод изд.: Die geheimen Stunden der Nacht / Hanns-Josef Ortheil (München:
Luchterhand Literaturverlag, 2005). — ISBN 966-343-300-0 (в пер.), 15 000 экз. —
[2006-04632] п оф
УДК 821.112.2-31
ББК 84(4НІМ)-44
О-70
12010. Райх К. Первый миллиард: [Роман] / Кристофер Райх. — Х.: Кн. клуб
"Клуб семейн. досуга", 2006. — 543 с.: портр.; 21 см. — ISBN 966-343-076-1 (в пер.),
3 000 экз. — [2006-04946] п вс
УДК 821.111(73)-312.4
ББК 84(7СПО)-44
Р 18
12011. Рулофс С.Е. Розповідь ідеалістки: [Роздуми та спогади Першої леді Грузії / Пер. з
нідерланд. О. Йолкіна, А. Назаренко]. — К.: Мистецтво, 2006. — 316, [2] с.: іл., портр.; 21 см.
— Переклад за вид.: De first lady van Georgiё "Het verhaal van een idealiste" / S.Е. Roelofs
(Archipel, 2005). — ІSBN 966-577-058-6, 3 000 пр. — [2006-04875] п оф
УДК 821.112.5-94
ББК 84(4НІД)6-44
Р 84
12012. Северянин И. (1887—1941). Ананасы в шампанском: [Стихотворения] /
Игорь Северянин. — Х.: Фолио, 2006. — 254, [1] с.: ил., портр.; 11 см. — Содерж.:
Оттого и люблю; Стансы; Серенада; Поэту; Зарею жизни; Звезды; Что видели
птицы...; Молчанье шума; Сердце мое...; Моя мечта, и др. стихи. — ISBN 966-03-3339-0
(в пер.), 3 000 экз. — [2006-05089] п оф
УДК 821.161.1-1
ББК 84(2РОС)-5
С 28
12013. Стіл Д. Неможливо ssible: [Роман] / Даніела Стіл; [Пер. з англ. Л. Долгополова]. — Х.: Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2006. — 351 с.: портр.; 21 см. —
Переклад за вид.: ImPossible / Danielle Steel (New York: Delacorte Press, 2005). —
ISBN 966-343-334-5 (в опр.), 10 000 пр. — [2006-05342] п оф
УДК 821.111(73)-31
ББК 84(7СПО)-44
С 80
12014. Суворов О.В. Соблазны судьбы: [Роман] / Олег Суворов. — Х.: Кн.
клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 238 с.: портр.; 20 см. — ISBN 966-343-332-9
(в пер.), 10 000 экз. — [2006-05461] п вс
УДК 821.161.1-31
ББК 84(2РОС-44
С 89
12015. Холт В. Беспутный лорд Роберт: [Роман] / Виктория Холт; [Пер. с англ. Белякова Н.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 382 с.; 21 см. — ISBN 9668511-11-5 (в пер.), 15 000 экз. — [2006-04948] п вс
УДК 821.111-31
ББК 84(4ВЕЛ)5-44
Х 75
12016. Холт В. Загадочная женщина: [Роман] / Виктория Холт; [Пер. с англ.
И. Заславская]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 383 с.; 21 см. — ISBN 9668511-80-8 (в пер.), 12 000 экз. — [2006-04949] п вс
УДК 821.111-31
ББК 84(4ВЕЛ)6-44, Х 75
156
12017. Холт В. Замок привидений: [Роман] / Виктория Холт; [Пер. с англ. М. Лебедева]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 316, [1] с.; 21 см. — ISBN 966343-041-9 (в пер.), 14 000 экз. — [2006-04950] п вс
УДК 821.111-31
ББК 84(4ВЕЛ)6-44
Х 75
12018. Холт В. Королева Кастильская: [Роман] / Виктория Холт; [Пер. с англ.
С. Сергеев]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 316, [1] с.; 21 см. —
ISBN 966-343-042-7 (в пер.), 14 000 экз. — [2006-04951] п вс
УДК 821.111-31
ББК 84(4ВЕЛ)6-44
Х 75
12019. Холт В. Странствующий принц: [Роман] / Виктория Холт; [Пер. с англ.
С. Мануков]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 398 с.; 21 см. —
ISBN 966-8511-81-6 (в пер.), 12 000 экз. — [2006-04952] п вс
УДК 821.111-31
ББК 84(4ВЕЛ)6-44
Х 75
12020. Холт В. Страстная Лилит: [Роман] / Виктория Холт; [Пер. с англ. Азарова Г.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 479 с.; 21 см. — ISBN 9668511-09-3 (в пер.), 15 000 экз. — [2006-04953] п вс
УДК 821.111-31
ББК 84(4ВЕЛ)6-44
Х 75
12021. Шрейн М. Эрика: [Роман] / Марта Шрейн. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 510 , [1] с.; 21 см. — ISBN 966-343-033-8 (в пер.), 3 000 экз. —
[2006-04954] п вс
УДК 821.161.1.(477)-31
ББК 84.4УКР=РОС6=44
Ш 86
12022. Шульман Г.Е. Миндаль зацвел: Вольные пер. из англоязыч. поэзии /
Георгий Шульман. — Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2006. — 169 с.;
20 см. — Содерж.: Из авт.: Э.Арнолда, Дж.Байрона, Р.Бернса, В.Блейка, Г.Бонара,
Дж.Брауна, Э.Броунинг, Р.Броунинга, Х.Вейра, Дж.Витьера, и др. — ISBN 966-8107-82-9,
300 экз. — [2006-05331] п оф
УДК 821.111.1.03
ББК 84(2РОС-5
Ш 95
821.161.1(477) Література України російською мовою
12023. Авраменко И.Г. Из воспоминаний / Иван Авраменко. — Кривий Ріг:
Вид. дім, 2006. — 95 с.: ил., портр.; 20 см. — Часть текста: укр. — ISBN 966-7997-54-5,
1 000 экз. — [2006-05109] п оф
УДК 821.161.1(477)-94
ББК 84.4 УКР44
А 21
12024. Бачина Т.И. Откровения любящей женщины: [Сб. поэзии] / Татьяна Бачина. — Н-Константиновка (Николаев. обл.): Б.и., 2006. — 97 с.: ил., портр.; 21 см. —
Содерж.: Разд.: Здравствуй, небо, я к тебе вернулась!; Откровения любящей
женщины; Детям. — (В пер.), 150 экз. — [2006-04004] п оф
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
Б 32
12025. Березняк Т.Г. Веселье мартовской метели: [Стихи разных лет] /
Татьяна Березняк. — [2-е изд., доп.]. — Кировоград: Имэкс-ЛТД, 2005. — 71 с.: ил.,
157
портр.; 20 см. — Содерж.: Разд.: Молодо-зелено: Школьная тетрадь; Бабочки: Сны о
любви; Мне трудно подобрать слова: Посвящения. — ISBN 966-8861-17-5, 500 экз.
— [2006-04788] д
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
Б 48
12026. Визир О.А. Песня родной земли: Стихи / Ольга Визир. — Днепропетровск: Изд. Ю.Овсянников, 2006. — 61 с.: портр.; 20 см. — Содерж.:
Посвящается Стратий И.Б. и Светлане; Ночь любви; А снег не знал...; Песня родной
земли; Пусть войдет в мою жизнь; В степи; Осень; "Мне песню пел летящий лист...";
"Как не хватает в жизни ласки..."; "Волшебной музыкой наполнен" и др. стихи. —
ISBN 966-8309-31-6, 1 000 экз. — [2006-04989] п оф
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
В 42
12027. Вилар С. Замок на скале: [Роман] / Симона Вилар. — Х.: Кн. клуб
"Клуб семейн. досуга", 2006. — 363, [4] с.; 20 см. — ISBN 966-343-299-3 (в пер.),
30 000 экз. — [2006-05453] п оф
УДК 821.161.1(477)-31
ББК 84.4УКР44
В 44
12028. Вилар С. Чужак: [Роман] / Симона Вилар. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 526 , [1] с.; 20 см. — ISBN 966-343-101-6 (в пер.), 10 000 экз. —
[2006-05454] п вс
УДК 821.161.1(477)-31
ББК 84.4УКР44
В 44
12029. Гордон Д.И. Как на духу: Беседы с великими и знаменитыми. — К.:
Изд. дом "Схили Дніпра", 2006. — 363 с.: ил, портр.; 21 см. — ІSBN 966-8881-04-4
(в пер.), 2 000 экз. — [2006-04653] п оф
УДК 821.161.1(477)-92
ББК 84.4УКР4
Г 68
12030. Громовой А.Н. На грани стихий: Стихи / Александр Громовой. — Кировоград: Имэкс-ЛТД, 2006. — 47 с.: ил., портр.; 16 см. — Содерж.: "Где только я не
побывал..."; "So many nights..."; "Я не прощаюсь никогда..."; "О, как ты хороша...";
"Таких людей, как мама, не бывает..."; "Египет видел я, чужая сторона..."; "Испания —
многих и многих мечта..."; "Странно выходит..."; "Солдат солдату друг и враг...";
"Смотрю в твои глаза...", и др. стихи. — ISBN 966-8861-24-8, 500 экз. — [200604789] п оф
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
Г 87
12031. Дернович Н.А. Северское лугоречье / Нина Дернович. — Луганск:
Шико, 2006. — 20 см.
Кн. 1: Стихи для взрослых. — 2006. — 129 с.: ил., нот. ил., портр. — Содерж.:
Северское лугоречье; Мысль; Я — мир; Осенняя ночь; Судьба; Молодогвардейск;
День города; У компьютера; 7 ноября; Малый Дон, и др. стихи. — ISBN 966-8526-41-4,
200 экз. — [2006-05090] п
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
Д 36
12032. Дернович Н.А. Северское лугоречье / Нина Дернович. — Луганск:
Шико, 2006. — 20 см.
Кн. 2: Стихи для детей школьного возраста. — 2006. — 95 с.: ил., портр. —
Содерж.: Детская молитва; Колыбельная для взрослой девочки; Самоуважение;
158
Технический прогресс; Любимому учителю; Знания; Кот; Угол; Народные
пословицы; Семейные традиции, и др. стихи. — ISBN 966-8526-40-6, 200 экз. —
[2006-05091] п
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
Д 36
12033. Долгополова Е.И. Голос неба: [Стихи, рассказы] / Елена Долгополова.
— Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2005. — 141 с.: портр.; 20 см. —
Часть текста: укр., англ. — Содерж.: Разд.: Голос неба; Героям дней былых; Слово
рідне; Проба пера; Рассказы. — ISBN 966-8107-76-4, 250 экз. — [2006-05323] п оф
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
Д 64
12034. Ельцов О.Д. Investigator: Расследование не для печати / Межрегион.
акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 295 c., [12] л. ил.; 20 см. — ІSBN 966608-511-9 (в пер.), 5 000 экз. — [2006-05179] п оф
УДК 821.161.1(477)-311.6
ББК 84.4 УКР44
Е 56
12035. Зорина С.И. Любит? Не любит?: [Роман] / Светлана Зорина; [Ил. Е. Гурьев]. — Х.: Фолио, 2006. — 222, [1] с.: ил., портр.; 17 см. — (Колибри). — ISBN 96603-3375-7 (в пер.), 1 000 экз. — [2006-04311] п оф
УДК 821.161.1(477)-312.4
ББК 84.4УКР44
З-86
12036. Иваниенко В.С. Степь полынная: [Стихи, проза] / Виктор Иваниенко. —
Краматорск (Донец. обл.): Контраст, 2006. — 223 с., [6] л. ил.: портр.; 21 см. — Содерж.:
Стихи: Шаловливая осень; Сентябрь 2005 г.; Елена; Море; Друзьям; Березка белая и др.;
Проза: Сельские будни; Нахал; Наивность; Майкл; Толкователь снов и др. — ISBN 9668832-01-9 (в пер.), 300 экз. — [2006-04698] п
УДК 821.161.1(477)- 1-3
ББК 84.4 УКР5
И 19
12037. Иванченко Э.И. Далёкое и близкое: Стихи и проза / Эмилия Иванченко. — К.: Укр. Центр духовной культуры, 2005. — 211, [6] с.: ил., портр.; 20 см. —
Содерж.: Разд.: Выдающаяся роль городов-героев в срыве фашистского плана
молниеносной войны; Встречи светлой памяти; Трудовые будни; Стихи; Рассказ:
Ромашки белые. — ISBN 966-628-109-0, 500 экз. — [2006-04827] п оф
УДК 821.161.1(477)-1-3
ББК 84.4УКР5
И 23
12038. Ингеров В.В. Глубина резкости: Стихи разных лет / Виктор Ингеров. —
Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2005. — 143 с.: ил.; 21 см. — Содерж.:
Разд.: Глубина резкости; Необязательная встреча; Точка возврата; Меняя времена; Метаморфозы. — ISBN 966-8107-77-2, 350 экз. — [2006-05324] п УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
И 59
12039. Каныгин Ю.М. Путь ариев: Украина в духов. истории человечества:
Роман - эссе / Юрий Каныгин. — К.: А.С.К., 2006. — 571 с.; 20 см. — Библиогр. в
подстроч. примеч. — ISBN 966-8291-02-6 (в пер.), 15 000 экз. (1-й з-д 5 000). —
[2006-05167] п вс
УДК 821.161.2-31
ББК 84.4УКР6-44
К 19
159
12040. Котик-Моховская Р. Белая вуаль: [Стихи] / Раиса Котик-Моховская. —
Хмельницький: НВП "Евріка", 2005. — 37, [3] с.: портр.; 20 см. — Изд. на средства
сына. — Содерж.: Белая вуаль; "За меня не решает никто..."; "Долететь бы к своей
звезде..."; В моём мире; "Не говорите запоздалых слов..."; Не сетую...; Двое; Великая
любовь; Сильная женщина; "Нету горше печали, тоски и слезинки..." и др. стихи. —
ISBN 966-8907-02-7, 100 экз. — [2006-04392] п
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
К 73
12041. Лазуткин В.Н. Там, где спрятались все мои тайны...: [Поэзия] /
Лазуткин В.. — Фастов (Киев. обл.): Поліфаст., 2006. — 399, [1] с.: портр.; 21 см. —
ISBN 966-7758-38-9 (в пер.), 1 300 экз. — [2006-05400] п оф
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
Л 17
12042. Лановенко В. Ангельские сны: [Сб. стихов] / Вадим О.Негин. — К.: Літопис-ХХ, 2006. — 63 с.; 20 см. — Изд-во установленно на основе ISBN. — Содерж.:
Падший ангел; Разговор; Голубая страна; Маскарад; "Все мираж — глупый стих и
признанье..."; Перечитывая Пушкина; Бульвар; "Кровь розы на дне бокала...";
Фантазии моего карлика; Старый сон, и др. стихи. — ISBN 966-7252-37-Х, Б.т. —
[2006-04629] п
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
Л 75
12043. Любовь. Мегаполис. Одиночество: [Рассказы работников Киев. театрастудии импровизации "Чёрный квадрат"]. — Х.: Фолио, 2006. — 286 с.; 20 см. — На
пер. в подзаг.: Творч. об-ние "Чёрный Квадрат". — Содерж.: Авт.: А.Курилко,
М.Костров, Е.Кострова, С.Братута, Е.Ермолаева, А.Неёлов. — ISBN 966-03-3497-4
(в пер.), 5 000 экз. — [2006-04960] п вс
УДК 821.161.1(477)-32
ББК 84.4УКР44
Л 93
12044. Макаров И.М. Годы — в шинели: Стихи / Иван Макаров. — Дніпропетровськ: Пороги, 2006. — 114 с.: портр.; 20 см. — Содерж.: Письма; Ответ; Спи,
моя любимая; Вокзалы; Я — Чайка...; Я пришел; Я жду письмо; За звездой; Туман;
Солдатский городок, и др. стихи. — ISBN 966-525-715-3, 100 экз. — [2006-05356] п оф
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР
М 15
12045. Малиновская О.В. Сквозь века / Ольга Малиновская. — Черновцы:
Прут, 2006. — 147 с.; 20 см. — На обкл. авт. не указан. — ISBN 966-560-350-7,
200 экз. — [2006-05079] п оф
УДК 821.161.1(477)-32
ББК 84.4УКР44
М 19
12046. Мороз Е.А. Смотри на все всегда с улыбкой: Стихотворения / Елена Мороз. —
Кременчуг (Полтав. обл.): ЧП Щербатых А.В., 2006. — 86 с.: ил.; 17 см. — Содерж.:
"Давайте подарим друг другу..."; "Я сегодня свой тост поднимаю..."; "Скажи, колдунья, как
смогу я..."; "Я давно о тебе не писала..."; "Подари мне ночь, дивчина..."; "Пусть Универсум, а
не Бог..."; "Мы приходим в сей мир только с целью одною..."; "Наша жизнь так полна
парадоксов..."; "Бесконечность, величье и тайна..."; "Где-то тихо рождается вечер..." и др.
стихи. — ISBN 966-8931-05-Х (в пер.), 700 экз. — [2006-05317] п оф УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
М 80
160
12047. Мостовой Ю.М. Зигзаги мысли: Традиц. и нетрадиц. мед. проза. —
Винница: ДКФ, 2006. — 151 с.: ил., табл., портр.; 20 см. — Часть текста: укр. —
ІSBN 966-7151-63-8, 500 экз. — [2006-05004] п оф
УДК 821.161.1(477)-92
ББК 84.4УКР44
М 84
12048. Огородников Ю.Н. Севастопольский батюшка: Док. повесть / Юрий Огородников. — Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2005. — 71 с.: ил.; 20 см. — Библиогр.:
с. 71 (11 назв). — ISBN 966-8107-78-0, 300 экз. — [2006-05326] п оф УДК 821.161.1(477)-31
ББК 84.4УКР44
О-39
12049. Поэзия "Днепрошини": Сб. стихов / [Сост. В.И. Суслин]. — Дніпропетровськ: Пороги, 2006. — 142 с.: ил., портр.; 20 см. — Текст: рус., укр. — 45-й
годовщине открытого акционер. о-ва "Днепрошина" посвящ. — Содерж.: Авт.:
Ж.Бондаренко, А.Локотош, П.Крепко, Г.Мальченко, С.Мальченко, В.Ниникина,
Л.Самойленко, С.Смирнов, М.Смирнова, С.Суслин. — ISBN 966-525-688-2, 1000 экз. —
[2006-04642] п оф
УДК 821.161.1(477)-1(082)
ББК 84.4УКР5
П 67
12050. Попов И.В. Во благо людей: Повесть, рассказы / Иван Попов. — Луганск: ЛГУВД, 2006. — 133, [1] с.: портр.; 21 см. — Опер. работникам милиции посвящ. — Содерж.: Повесть: Во благо людей; Рассказы: Очередь; Потеря совести. —
ISBN 966-8129-91-1, 300 экз. — [2006-04613] п оф
УДК 821.161.1(477)-31
ББК 84.44УКР44
П 57
12051. Попов И.В. Записки следователя: Рассказы / Иван Попов. — Луганск:
ЛГУВД, 2006. — 422 с.; 20 см. — Содерж.: Назначение; Версия майора Сухова;
Прозрение; Восковое яблоко; Кто убийца?; С поличным; Психологический прием;
Пучок волос; Приехали!; Медный провод, и др. рассказы. — ISBN 966-8129-92-Х
(в пер.), 500 экз. — [2006-05049] п оф
УДК 821.161.1(477)-32
ББК 84.4УКР44
П 58
12052. Попович О.И. Тебе: Стихотворения и поэмы / Олеся Попович. — Ужгород: Карпати, 2005. — 470, [1] с.: ил.; 16 см. — Содерж.: Разд.: Мгновения; Откуда
берутся стихи; В деревьях ветер заблудился; Я помню дом свой самый первый; Прошу, храни любовь мою; В пути к познанию; Голос небес; Еще печали пелена не заковала все морозом; Исповедь души; Поменять весну на лето; Всем, кто рядом; Поэмы. —
ISBN 966-671-053-6 (в пер.), 800 экз. — [2006-04469] п
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
П 58
12053. Прочнисты ГКБ "Южное": Воспоминания и творчество / [Упоряд. Р.И. Булавко, М. А. Ложко]. — Дніпропетровськ: Пороги, 2006. — 318 с.: ил., портр.; 30 см. —
Посвящ. 50-летию отдела 104. — ІSBN 966-525-700-5 (в пер.), 180 экз. — [200605077] п оф
УДК 821.161.1(477)-94
ББК 84.4УКР44
П 84
12054. Соболев А.Н. По дороге: Песни и стихи / Андрей Соболев. — Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2005. — 390 с.: портр.; 20 см. — ISBN 9668107-79-9, 400 экз. — [2006-05328] п
УДК 821.161.1(477)-147
ББК 84.4УКР5,С 54
161
12055. Сомов Л.А. Автографы славы достойных...: У лит.-ист. карты Севастополя: [Док. очерки]. — Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2003. — 21 см.
Ч. 2. — 2005. — 135, [2] с.: портр. — ІSBN 966-8107-80-2 (в пер.), 200 экз. —
[2006-05329] п оф
УДК 821.161.1(477)-4
ББК 84.4УКР44
С 61
12056. Сотникова И.В. Открытое пространство: Поэт. сб. / Ирина Сотникова. —
Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика", 2005. — 115, [2] с.: ил., портр.; 19 см. —
Содерж.: "Начисто, набело, заново..."; Просто слова...; "Мне сладок дождь своей обиженной нирваной..."; Конец сезона; "Я вечно в дороге, как будто заклята..."; "Осенний
день настиг мою печаль..."; Зимние тени; ""Сначала было мрачно и темно..."; "Да будут
и темы и рифмы!.."; "А в Симферополе опять зима..." и др. стихи. — ISBN 966-8107-81-0,
300 экз. — [2006-05330] п оф
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
С 67
12057. Ткаченко В.Г. Скифские россыпи: Поэзия / Василий Ткаченко. —
Донецк: Каштан, 2006. — 595 с.: портр.; 15 см. — Содерж.: Мои стихи; Когда я уйду;
"Я коммуны поэт последний..."; "Мы были Державою семьдесят лет!.."; Говорят, что
я красный; Горящие рукописи; Черная "Волга"; Я был рядовой; "Величие Слова в
распоротом мире..."; Голуби, и др. стихи. — ISBN 966-427-004-0 (в пер.), 100 экз. —
[2006-04694] п оф
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4 УКР5
Т 48
12058. Фёдоров В.Н. Вселенная любви / Владимир Фёдоров. — Симферополь:
Крымучпедгиз, 2006. — 272 с.: портр.; 21 см. — Содерж.: Разд.: Любви земной
цветение; Природы умная душа; Космические мотивы; Божественное; Философская
лирика. Размышления; Мудрость мгновений. Заметки сердца. — ISBN 966-354-067-2
(в пер.), 1 000 экз. — [2006-05126] п
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР44
Ф 33
12059. Шаталова І. У мережеві зорь: [Вірші] / Ірина Шаталова. — Красний Луч
(Луган. обл.): Преса, 2006. — 75, [1] с.: портр.; 20 см. — Текст: укр., рос. — Описано по
обкл. — Зміст: Розд.: Мій рідний край — частина мого серця; "... Відтоді швидко час
минув..."; "... І слухаю весну...". — ISBN 966-7824-07-1, 200 пр. — [2006-05357] п
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР
Ш 28
12060. Шевченко С. Страна моя — любовь: Поэзия / Светлана Шевченко. —
Донецк: Апекс, 2006. — 100, [1] с.: ил., портр.; 14 см. — Текст: рус., укр. — Содерж.:
Разд.: Эхо любви; Через пропасть греха; Контраст. — ISBN 966-8242-41-6, 100 экз. —
[2006-04179] п
УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84.4УКР5
Ш 38
12061. Шевчук А.К. Дорогами судьбы: Воспоминания / Александр Шевчук. —
Луганск: Шико, 2006. — 21 см.
Кн. 2. — 2006. — 183 с.: ил., портр. — ISBN 966-8526-36-8 (в пер.), 300 экз. —
[2006-05092] п оф
УДК 821.161.1(477)-94
ББК 84.4УКР44
Ш 37
162
821.161.2 Українська література
12062. Антологія українського міфу: Етіол., космогоніч., антропогоніч., теогоніч., соляр., лунар., астрал., календар., іст. міфи: [У 3 т.] / Зібрав та упоряд. В. Войтович. — Тернопіль: Богдан, 2006. — 29 см. — (Серія "Керениця"). — ISBN 966692-830-2.
Т. 1. — 2006. — 867 с., [40] арк. іл.: іл. — ІSBN 966-692-829-9 (в опр.), 3 000 пр. —
[2006-04776] п
УДК 821.161.2-343
ББК 84.4УКР-44
А 72
12063. Барбак О.П. Я — протиотрута твоя: [Поезії] / Оксана Барбак. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 107 с.: портр.; 20 см. — (Бібліотечка "Імпульс"). — Зміст: "І стікала кров Ісуса..."; "Поранена істина мого я..."; "Дощові хмари..."; "Заглядає місяць..."; "Вечір..."; "Біля річки..."; "Коли наступає вечір..."; "У сліпої жінки народилася дитина..."; Полювання на лисиць; "Це вже не війна..." та ін. вірші. — ISBN 966-641-172-5, 100 пр. — [2006-05197] п
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Б 24
12064. Бача Ю. Вибрані твори: [Проза, поезії, драм. поема] / Юрій Бача. —
Ужгород: Мистец. Лінія, 2006. — 549, [2] с.: портр.; 21 см. — Зміст: Оповідання:
Живе собі баба; Нескорена; Перемога; Сценарій, та ін.; Роман: Бути дубом! (Олекса);
Вірші: Балада про маму; Репортаж про мами нашого села; Село; Моя дружина, та ін.;
Драм. поема: Князь Лаборець. — ISBN 966-8764-21-8 (в опр.), 300 пр. — [200604404] п оф
УДК 821.161.2-3(081.2)
ББК 84.4УКР6-4я44
Б 32
12065. Белецька Н.Г. Стоп-кадр: [Проза] / Надія Белецька. — Вінниця: КнигаВега, 2006. — 46, [1] с.: портр.; 14 см. — Зміст: Стоп-кадр; Зізнання; Подаруй мені
життя. — ISBN 966-621-218-1, 200 пр. — [2006-05449] п
УДК 821.161.2-3
ББК 84.4УКР6-44
Б 43
12066. Бердо Г. Немирів: Роман / Гнат Бердо. — К.: Укр. письменник, 2006. —
126 с.: портр.; 20 см. — На звороті тит. арк. авт.: Гнат Бердо ( Станіслав Миколайович Колесар). — ISBN 966-579-177-Х (в опр.), 2 000 пр. — [2006-04897] п вс
УДК 821.161.2-31
ББК 84.4УКР6-44
Б 97
12067. Березняк Є.С. Пароль "Dum spiro...": Розповідь розвідника. — К.:
Україна, 2006. — 237, [1] с., [8] арк. іл.: портр.; 21 см. — ІSBN 966-524-269-5 (в опр.),
2 000 пр. — [2006-05106] п оф
УДК 821.161.2-94
ББК 84.4 УКР6-44
Б 97
12068. Бідняк Г.П. Освідчуюсь в любові: Поезії / Григорій Бідняк. — Дніпропетровськ: Січ, 2006. — 121 с.: портр.; 21 см. — Зміст: Присягаюсь; Освідчення;
До України; Моя молитва; Українці; Не плач, Україно; Моя любов; Невже; Народ
повстане; Україні, та ін. вірші. — ISBN 966-511-256-2 (в опр.), 5 000 пр. — [200604893] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Б 59
163
12069. Білятинський О.А. Мій рідний край: [Зб. віршів і пісень] / Олександр
Білятинський. — К.: Контекст, 2006. — 158 с.: портр.; 20 см. — Зміст: Розд.: Пори
року у рідному краю; Картинки з життя природи; Рідний край у споминах дитинства;
Жити так потрібно; Штрихи до географії рідного краю. — ISBN 966-8715-01-2,
500 пр. — [2006-04297] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Б 61
12070. Білятинський О.А. Нива життя: [Зб. віршів і авт. пісень] / Олександр
Білятинський. — К.: Контекст, 2006. — 158 с.: портр.; 20 см. — Зміст: Розд.: Ліричні
вірші; Спогади; Усмішки; Дитячий світ, який він є; Посвяти. — ISBN 966-8715-00-4,
500 пр. — [2006-04298] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Б 61
12071. Бойко В.С. Не можу забути: Спогади ветерана про Другу світ. війну. —
Ужгород: Упр. у справах преси та інформації, 2005. — 38, [1] с., [4] арк. портр.:
портр.; 20 см. — ISBN 966-8110-22-6, 1 000 пр. — [2006-03999] п УДК 821.161.2-94
ББК 84.4УКР6-442
Б 77
12072. Бондарчук Н.І. Білий янгол: Поезії / Наталка Бондарчук. — К.: Вид.
центр "Просвіта", 2006. — 79 с.: іл., портр.; 21 см. — Зміст: Розд.: Білий янгол;
Темна алея; Зорепад. — ISBN 966-8547-60-8, 1 000 пр. — [2006-04811] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Б 81
12073. Бутенко Є.П. Край Дикого Поля: Роман / Євген Бутенко. — Глобине
(Полтав. обл.): Поліграфсервіс, 2006. — 239 с.: іл., портр.; 20 см. — ISBN 966-7344-45-2,
300 пр. — [2006-04409] п оф
УДК 821.161.2-31
ББК 84.4УКР6-44
Б 93
12074. Вербич В.О. Часоплину невидимі грані: Вірші / Віктор Вербич. —
Луцьк: Терен, 2005. — 63 с.; 16 см. — Зміст: Розд.: У відсвітах облич; Дні полічити
хотів; Лелечіє у гніздах сніг. — ISBN 966-8575-40-7, 500 пр. — [2006-05194] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
В 31
12075. Влялько В.Я. Приснилась осень: Рассказы / Владимир Влялько. — Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2006. — 145 с.; 18 см. — Содерж.: Огурцы и корюшка; В поисках
субъективного счастья; Нестандартные уши; Бледнолицая Мадонна; Вешалка; Прости,
Леонардо; Часы от президента; Воскресший "Титаник"; I am sorry, I am late; Верочка и др. —
ISBN 966-7799-76-Х, 100 экз. — [2006-05031] п
УДК 821.161.2-32
ББК 84.4УКР6-44
В 58
12076. Войтова-Ружицька А.В. Поки музика грає...: Лірика / Альона ВойтоваРужицька. — Вінниця: Книга-Вега, 2006. — 47 с.: портр.; 20 см. — Зміст: Самоаналіз; Танго життя; Мені би ще життя...; Діалог з мамою; Спасибі; Пам’ятаємо, любимо, сумуємо...; Батьківське серце; Спасибі, Господи, за ніч!; Бумеранг любові; Страждання та ін. вірші. — ISBN 966-621-244-7, 100 пр. — [2006-04712] п УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
В 65
164
12077. Воробйов М.П. Оманливий оркестр. [Конфігурації: Поезії, щоденник.
записи] / Микола Воробйов. — К.: ВЦ "Просвіта", 2006. — 191 с.: іл., портр.; 21 см. —
ISBN 966-8547-65-9, 1 000 пр. — [2006-04812] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
В 75
12078. Ворона М.І. Чорна Калка: [Вірш. твір] / Микола Ворона. — Донецьк:
Каштан, 2006. — 99, [1] с.: іл.; 20 см. — ISBN 966-427-003-2 (в опр.), 700 пр. —
[2006-04688] п
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4 УКР6-5
В 75
12079. Глібов Л.І. (1827—1893). Цяцькований осел: Вибр. твори: Для серед. та
старш. шк. віку / Леонід Глібов. — К.: ВЦ "Просвіта", 2005. — 375 с.: іл., портр.;
21 см. — (Шкільна бібліотека). — На опр. у надзаг.: Укр. нар. партія школярам
Київщини. — Текст: укр., рос. — Зміст: Разд.: Байки; Загадки й акростихи; Лірика. —
ISBN 966-8547-59-4 (в опр.), 3 000 пр. — [2006-04813] п
УДК 821.161.2-1(081.2)
ББК 84.4УКР6-5
Г 54
12080. Гнидь Б.П. Богдан: Спогади / Гнидь, Б. П. — К.: Варта, 2006. — 399 с., [8]
арк. іл.: іл., табл., портр.; 21 см. — Вид. коштом С.М.Матеюк. — ІSBN 966-585-151-9
(в опр.), 300 пр. — [2006-04285] п оф
УДК 821.161.2-94
ББК 84.4УКР6-442
Г 56
12081. Гончаренко Є.В. Оповідання / Євгенія Гончаренко. — Шостка (Сум.
обл.): Сіверянщина, 2006. — 43 с.; 20 см. — Зміст: Володя; Злива; До болю пече;
Юхим Юхимович; Розкаяння; Знайдене щастя; Медові груші; Ізгой. — ISBN 966535-203-2, 200 пр. — [2006-05367] п
УДК 821.161.2-32
ББК 84.4УКР6-44
Г 65
12082. Гончаренко М. Мовчання дерев: Поезія / Марія Гончаренко. — Львів:
Сполом, 2006. — 93, [6] с.: іл.; 16 см. — Зміст.: Розд.: Пейзажі. Акварель; Шляхами
птахів; Відлуння. — ISBN 966-665-354-0, Б.т. — [2006-05193] п оф УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
В 31
12083. Гриценко М.І. Філософія бджоли: Вірші / Микола Гриценко. — Суми:
ВВП "Мрія-1", 2006. — 135 с.: іл., портр.; 20 см. — Зміст: Розд.: Спіраль; Я говорю
від імені бджоли; Передмежжя. — ISBN 966-566-319-4, 200 пр. — [2006-04193] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Г 85
12084. Гудим М.В. Краю мій: Вірші, поема та пісні / Микола Гудим. — 2-ге вид.,
переробл. і доповн. — Дніпропетровськ: Січ, 2006. — 126, [1] с.: іл., нот. іл., портр.; 20 см. —
Текст: укр., рос. — ISBN 966-511-262-7, 300 пр. — [2006-04894] д оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Г 93
12085. Густі В.П. Березове колесо: Лірика / Василь Густі. — Ужгород: Карпати,
2005. — 134 с.: портр.; 20 см. — Зміст: Розд.: Тінь від журавля; На третьому крузі;
Опрісники. — ISBN 966-671-095-1, 300 пр. — [2006-04465] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Г 96
165
12086. Довгий О.П. Вибрані мініатюри / Олексій Довгий. — К.: Дніпро, 2006. —
167 с.: портр.; 18 см. — ISBN 966-578-156-1, 5 000 пр. — [2006-04864] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Д 58
12087. Довженко О.П. Зачарована Десна: Кіноповісті. Оповідання. Щоденник /
Олександр Довженко. — Х.: Фоліо, 2006. — 285, [2] с.; 21 см. — (Українська
література). — Зміст: Україна в огні; Земля; Зачарована Десна: Кіноповісті; Ніч
перед боєм: Оповідання; Щоденник. — ISBN 966-03-3490-7 (в опр.), 4 000 пр. —
[2006-04958] п вс
УДК 821.161.2-31
ББК 84.4УКР6-44
Д 58
12088. Жадан С.В. Гімн демократичної молоді: [Оповідання] / Сергій Жадан. —
Х.: Фоліо, 2006. — 222, [1] с.: портр.; 17 см. — (Графіті). — Зміст: Власник
найкращого клубу для геїв; Балада про Біла і Моніку; Сорок вагонів узбецьких
наркотиків; Особливості контрабанди внутрішніх органів; Хай священик договорить,
все найсмішніше там у кінці; "Металіст" лише для білих. — ISBN 966-03-3391-9
(в опр.), 2 000 пр. — [2006-04309] п оф
УДК 821.161.2-31
ББК 84.4УКР6-44
Ж 15
12089. Жиленко І.В. Євангеліє від ластівки: Вибр. твори / Ірина Жиленко; [Передм., с. 5—17, М. Жулинський]. — К.: Пульсари, 2006. — 486 с.: іл., портр.; 21 см. —
(Бібліотека Шевченківського комітету, ISBN 966-01-0320-4). — Бібліогр.: с. 474—
478. — Зміст: Із кн.: "Соло на сольфі"; "Автопортрет у червоному"; "Вікно у сад";
"Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна"; "Дім під каштаном"; "Ярмарок чудес";
"Останній вуличний шарманщик"; "Дівчинка на кулі"; "Чайна церемонія"; "Вечірка у
старій винарні"; "Пори року"; "Цвітіння сивини". — ISBN 966-8767-28-4 (в опр.),
5 000 пр. — [2006-04821] п оф
УДК 821.161.2-1(081.2)
ББК 84.4УКР6-5я44
Ж 72
12090. Заугольна М.І. Степова перлина: Вірші та пісні / Марія Заугольна. —
Дніпропетровськ: Січ, 2006. — 91 с.: нот. іл., портр.; 21 см. — ISBN 966-511-258-9
(в опр.), 200 пр. — [2006-04895] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
З-38
12091. Згар А. Времена года, или 365 дней: [Шестистишия о главном: Поэзии] /
Анат Згар. — Винница: Книга-Вега, 2006. — 155 с.: ил., портр.; 20 см. — Перед вып.
дан. авт.: Анат Згар (Гончар, Анатолий Григорьевич). — ISBN 966-621-282-Х,
200 экз. — [2006-05450] п
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
З-45
12092. Іллюченко М.П. Душі моєї чисте джерело: Поезії / Микола Іллюченко. —
Чернігів: Деснян. правда, 2006. — 110, [2] с.: іл., портр.; 20 см. — Текст: укр., рос. —
Зміст: Балада про безсмертя; Знак печали; Страчена юність; Неотправленное письмо;
Повернення з фронту; Зачем ты, Родина, послала...; Гетьман Мазепа; Бабье лето; Скоро
увольнение в запас; Солдатський сон, та ін. вірші. — ISBN 966-502-307-1, 1 000 пр. —
[2006-04673] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
І-48
166
12093. Ісаєнко Г.Й. Поклик всесвіту: (Поезії) / Галина Ісаєнко. — Хмельницький: НВП "Евріка", 2006. — 122, [9] с.: іл., портр.; 20 см. — Зміст: Розд.: Великодній
вернісаж; Пелюстки на вітрах; Поклик всесвіту. — ISBN 966-8907-11-6, 200 пр. —
[2006-04391] п
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
І-85
12094. Карпенко В.О. Виклики ХХІ віку: Політ. хроніки пером публіциста. —
К.: ВЦ "Просвіта", 2006. — 711 с.: портр.; 21 см. — ІSBN 966-8547-57-8 (в опр.), Б.т. —
[2006-04816] п оф
УДК 821.161.2-92+94(477)
ББК 84.4УКР6-4+63.3(4УКР)64
К 26
12095. Кешеля Д.М. Осінь Великих Небес, або Прирічанські характери: Трагікоміч. романи / Дмитро Кешеля. — Ужгород: Карпати, 2005. — 403, [2] с.: іл.,
портр.; 21 см. — Зміст: Розд.: Прирічанські характери, або Житіє аборигенів
безсмертного села; Чим би не бавилися пани, лем би не було війни!.. — ISBN 966671-072-2 (в опр.), 500 пр. — [2006-04466] п
УДК 821.161.2-31
ББК 84.4УКР6-44
К 98
12096. Клим-Грабницький В.О. На зламі тисячоліть: [Поезія, проза, публіцистика] / Володимир Клим-Грабницький. — Вижниця (Чернів. обл.): Черемош,
2006. — 225 с.: портр.; 20 см. — Зміст: Розд.: Легенда про євшан-зілля; Батьківський
заповіт; Вибрані публікації в засобах масової інформації. — ISBN 966-8130-47-2,
300 пр. — [2006-04662] п оф
УДК 821.161.2-1-31
ББК 84.4УКР6-5
К 49
12097. Ковалко М.П. Ліричний щоденник: [Поезії] / Михайло Ковалко. — К.:
Пульсари, 2006. — 269 с.: портр.; 20 см. — Зміст: Розд.: Назустріч людям;
Русинський дух. — ISBN 966-8767-38-1, 500 пр. — [2006-05132] п УДК 821.161.2-1
ББК 84.4 УКР6-5
К 56
12098. Коваль Г.Є. Портрет мудрості: Оповідання / Ганна Коваль. — Одеса:
ОРІДУ НАДУ, 2006. — 274 с.: портр.; 20 см. — Зміст: Виставка; Пріоритет мудрості;
Вершник; Таємниця плавнів; Діалог; Пріоритет епохи; Переможець; Лист; В пошуках героя; Крізь пісню; Місячна ніч; Св’ятіш, апостоле ножі; Фрагменти роману
"Ми Ковалі". — ISBN 966-7799-77-8, 300 пр. — [2006-05032] п
УДК 821.161.2-32
ББК 84.4УКР6-44
К 56
12099. Ковтун Д.К. Незабутнє: Вибране: [Вірші, пісні, оповідання] / Дмитро Ковтун. — Суми: ВВП "Мрія-1", 2005. — 93, [1] с.: іл.; 20 см. — Текст: укр., рос. —
ISBN 966-566-308-9, 100 пр. — [2006-04195] п оф
УДК 821.161.2-94
ББК 84.4УКР6-442
К 56
12100. Кокуца І. Вибрані п’єси та оповідання. — К.: ЕксОб, 2006. — 182 с.:
портр.; 20 см. — Авт. зазначено на обкл. — Частина тексту: рос. — Зміст: Драми:
Кінцева зупинка; Софія Потоцька; София Потоцкая; Оповідання: "Плюнь. Ти —
тато!"; Сон про хлопчика, який грався у піску; Крутий спуск; Звікувала. — ISBN 9667769-58-5, 5 000 пр. — [2006-05006] п оф
УДК 821.161.2-2
ББК 84.4УКР6-6
К 59
167
12101. Коломєєць С.В. Чудеса та сенсації Західної України: [Публіцистика]. —
Луцьк: ПВД "Твердиня", 2006. — 231 с.: іл., портр.; 20 см. — (Неймовірно, але факт!,
ISBN 966-8770-42-0). — ІSBN 966-8770-43-9, 1 000 пр. — [2006-05371] п
УДК 821.161.2(477.8)-92
ББК 84.4УКР6-44
К 61
12102. Конечна О.М. За ґратами раю: [Повість] / Олена Конечна; Ред. П. Куценко.
— Чернігів: Деснян. правда, 2006. — 223 с.: портр.; 17 см. — ISBN 966-502-098-9,
3 000 пр. — [2006-04674] п оф
УДК 821.161.2-31
ББК 84.4УКР6-44
К 64
12103. Костюкевич Ю.І. А давай поговоримо про вічне...: [Вірші] / Юлія Костюкевич. — Рівне: Волин. обереги, 2006. — 39 с.: портр.; 17 см. — Зміст: Розд.:
Палітра життя; Україно, моя рідна мати; А дівчинці наснилося кохання. — ISBN 966416-017-2, 250 пр. — [2006-04180] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
К 72
12104. Котляревський І.П. (1769—1838). Твори / Іван Котляревський; [Іл. А. Дрималовський]. — Львів: Каменяр, 2005. — 221, [2] с.: іл., портр.; 21 см. — (Бібліотека
слов’янських літератур). — Назва опр. та текст парал.: укр., пол. — Зміст: Енеїда; Наталка
Полтавка. — (В опр.), 1 000 пр. — [2006-05105] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4 УКР-5
К 73
12105. Красуляк З.І. Таїна: Поезії / Зоя Красуляк. — Вінниця: Книга-Вега,
2006. — 121, [6] с.: іл., портр.; 14 см. — Зміст: "Осінь, депресія, сум..."; "Сили, світла, сонця! До осяяння!.."; "Соло вогню на красі рукотворній..."; "Давай поговоримо
про тишу..."; "Через снів лабіринти...", "Сумує вечір. У вінок духмяний..."; "А очі неба все дощами плакали..."; "У сукні із туману і серпанку..."; "Втекти у ліс і пити до
безпам’яті..."; "Спиняються навпроти ніч і вечір...", та ін. вірші. — ISBN 966-621-287-0,
500 пр. — [2006-05339] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
К 78
12106. Куценко Л.В. "І вічність на каміннях Праги...": Біогр. нариси [про Є. Маланюка, Ю. Дарагана, Н. Лівицьку-Холодну та М. Чирського]. — Кіровоград: ІмексЛТД, 2006. — 287, [1] с.; 20 см. — Бібліогр. в підряд. прим. — ІSBN 966-8861-23-Х,
500 пр. — [2006-04793] п
УДК 821.161.2-1(092)
ББК 84.4УКР-5-8
К 95
12107. Легкий З.М. Страсний тиждень: Романи / Зіновій Легкий. — Львів: Камула, 2005. — 381, [1] с.: портр.; 20 см. — Зміст: Страсний тиждень; Сансара; Танець
над Тібром. — ISBN 966-8343-34-4, Б.т. — [2006-04686] п
УДК 821.161.2-31
ББК 84.4 УКР6-44
Л 38
12108. Литвин М.С. Рідна земле моя: Іст. нариси. Вірші / Микола Литвин. —
Дніпропетровськ: Пороги, 2006. — 115 с.: іл., портр.; 20 см. — Зміст: Розд.: Давнє і
недавнє; Друзі; Домівка. — ISBN 966-525-692-0, 170 пр. — [2006-04641] п оф
УДК 821.161.2-4-1
ББК 84.4УКР6-44
Л 64
168
12109. Мамчич О.Б. "...І був вечір, і був ранок...": Поезії / Олена Мамчич. —
Чернігів: Деснян. правда, 2006. — 111, [4] с.: портр.; 14 см. — Зміст: "Який зухвалий..."; "Боронь нас, Боже..."; "Тебе здивує і навік прилине..."; "Неспокою горя...";
"Як ти гадаєш..."; "Солодкий смак життя..."; "Долюби наостанку..."; "Як ці зірки...";
"У кожної Долі..."; "На лаві підсудних..." та ін. вірші. — ISBN 966-533-290-2, 500 пр. —
[2006-04676] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
М 22
12110. Матющенко Б. Забутою Україною: Подорожі / Б. Матющенко, Ю. Шковира, М. Чабан. — Дніпропетровськ: ІМА–прес, 2006. — 335, [1] с.: іл., табл., портр.;
18 см. — 15-річчю Незалеж. України присвяч. — ІSBN 966-331-084-7 (в опр.), 180 пр. —
[2006-04678] п оф
УДК 821.161.2-992+94(477)
ББК 84.4 УКР6-4+63.3(4УКР)
М 34
12111. Мачківський М.А. До вежі черленої: Роман-життєпис / Микола Мачківський. — Хмельницький: Поділля, 2005. — 446, [1] с., [16] арк. іл.; 20 см. — (Духовні витоки Поділля). — ISBN 966-8261-41-0 (в опр.), 700 пр. — [2006-04408] п оф
УДК 821.161.2-312.6
ББК 84.4УКР6-44
М 37
12112. Мельник Т. Нарікаю Іменем: Поезії / Тетяна Мельник. — К.: Зірка,
2006. — 116, [1] с.: іл., портр.; 20 см. — Вид. коштом П.Ф.Мельник. — Зміст: Цикли:
Білий триптих; Тому що живу на землі; Небо; Крізь шибку; Дотиком жовтого листу;
Дім, що називається життя. — ISBN 966-8540-13-1, 300 пр. — [2006-04394] п
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
М 48
12113. Миколаєнко М.А. Вишиванка від євшану: Вибр. поезії / Микола Миколаєнко. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2006. — 303 с.: портр.; 17 см. — (Серія
"Письменники Придніпров’я"). — Зміст: Розд.: З кн.: "Тепловій"; "Патериця"; "Віно";
"Замцерла"; "Чорнотроп"; "Ergo"; "Вечірній блюз"; "Холодна осінь"; "Тестамент". —
ISBN 966-7691-97-7 (в опр.), 2 000 пр. — [2006-047788] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
М 59
12114. Насальська Н.В. Все, що пам’ять зберегла: Спогади про війну: Етюди,
новели, оповідання різ. років / Ніна Насальська. — Суми: ВВП " Мрія-1", 2006. —
299 с., [4] арк. іл.: портр.; 21 см. — Зміст: На дорогах війни; Євген із Ленінграда;
У серпні сорок першого; У пастці; На переправі; Кільце зімкнулося; Повернення; Санта лючія; Колька; Зв’язковий та ін. — ISBN 966-566-320-8, 200 пр. — [200604198] п оф
УДК 821.161.2-94
ББК 84.4УКР6-442
Н 31
12115. Непомняща С. Руни долі: Оповідання / Світлана Непомняща. — Мелітополь (Запоріз. обл.): Б.в., 2006. — 143 с.: портр.; 20 см. — Зміст: Дурні прикмети;
Хмари; Мімікрія; Перевертень; Врятуй мене!; "Діоген"; Спадщина; Два життя;
Коріння; Спеціаліст вузького профілю та ін. — ISBN 966-8563-27-1, 500 пр. —
[2006-03985] п
УДК 821.161.2-32
ББК 84.4УКР6-4
Н 53
169
12116. Нечуй-Левицький І.С. (1838—1918). Кайдашева сім'я: Повісті. П’єса /
Іван Нечуй-Левицький. — Х.: Фоліо, 2006. — 349, [2] с.; 21 см. — (Українська
класика). — Зміст: Повісті: Микола Джеря; Кайдашева сім’я; П’єса: На Кожум’яках. —
ISBN 966-03-3500-8 (в опр.), 4 000 пр. — [2006-04961] п вс
УДК 821.161.2-32
ББК 84.4УКР1-44
Н 59
12117. Олафсон І. На простір неба: [Зб. віршів] / Інгвар Олафсон. — К.: Б.У.К.,
2006. — 119 с.: іл.; 20 см. — Зміст: На простір неба; Блюз; Амріта; Брама неба; Візьму твій дощ; Ти справжній подарунок; Гра-гадання; Три листки п’ятипалі; Н; Сюрреалізм самості та ін. вірші. — ISBN 966-96302-5-8, 500 пр. — [2006-05171] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
О-53
12118. Олуйко В.М. Голгофа Українська, Голгофа Литовська (в пам’ять людині, священнику і поету): [Вірші] / Олуйко, В.М., [Текст віршів Кондратюк Ф.Я.]. —
Хмельницький: ХУУП, 2006. — 66, [1] с.: портр.; 20 см. — Зміст: Воскресіння; В безодні зла; Під Новий рік; Під час бурі; Вечірній час; Волинь; Розум і серце; Іду я лугом; Цвітуть сади; Христос і діти та ін. вірші. — ISBN 966-8823-03-6, 500 пр. —
[2006-04008] п
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
О-55
12119. Орос Я.М. Заповіти білих горватів: Кощуни / Ярослав Орос; Худож. Ю. Назаренко. — К.: МАУП, 2006. — 790, [1] с.: іл., портр.; 20 см. — Зміст: Заповіти білих
горватів; Змагання катів; Хроніки волхва; Модуль Яфета; Доба Дінапра; Обов’язок. —
ISBN 966-608-522-4, 1 000 пр. — [2006-05182] п оф
УДК 821.161.2-311.6
ББК 84.4УКР6-44
О-69
12120. Палійчук Л. Та далина мене манила даТ: Вірші-паліндроми / Леонід Палійчук. — Луцьк: ПВД "Твердиня", 2005. — 93, [1] с.: портр.; 20 см. — (Літературний ексклюзив, ISBN 966-8770-25-0). — Зміст: "Мово козаків!..."; "А моторів рація...";
"І цицьката Ада..."; "І Лади городу..."; "І Марху-ріку видно саму..."; "Жил" "ІЛ..."; "І лавка
мокра дощу, канаво..."; "Ь" там, Вітя, звітам..."; "ЮАР карти..."; "Урів — замет..." та ін.
вірші. — ISBN 966-8770-21-8, 250 пр. — [2006-05372] п
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
П 14
12121. Пасічник А.Є. Вокзали чекань: [Вірші та пісні] / Анатолій Пасічник; Худож.
оформ. І. Грушков. — Хмельницький: НВП "Евріка", 2006. — 103, [8] с.: іл.; 20 см. — Текст:
укр., рос. — ISBN 966-8907-08-6, 100 пр. — [2006-04393] п
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР5
П 34
12122. Пастушина В.М. Дівчино, дівчино, де твої крильця?..: Проза і вірші /
Василь Пастушина. — Вінниця: Книга-Вега, 2006. — 63 с.: іл., портр.; 20 см. —
Зміст: Оповідання: "Дівчино, дівчино, де твої крильця"; Заямбило, або Його Маринка; Літо з Тарасом; "Ні фіга!"; Це мій світ; Лірика: "Любить, не любить..."; "Подарувала усмішку, навіщо?.."; Творець книги; "Я знаю, будуть інші..."; "Переболіло,
перетліло..." та ін.; Сонети. — ISBN 966-621-280-3, 100 пр. — [2006-05451] п оф
УДК 821.161.2-3-1
ББК 84.4УКР6-44+84.4УКР6-5
П 19
170
12123. Петренко Н.П. У черзі болю...: Поезія / Надія Петренко. — Суми: ВВП "
Мрія-1", 2006. — 67, [1] с.: іл., портр.; 20 см. — Зміст: Розд.: Тризна; Катарсис; У черзі
болю; Переклади. — ISBN 966-566-311-9, 100 пр. — [2006-04199] п оф УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
П 30
12124. Плюхіна І.П. Про що бринять дівочі струни: [Вірші] / Ірина Плюхіна. —
Рівне: Волин. обереги, 2006. — 89 с.: іл., портр.; 17 см. — Зміст: Про що бринять
дівочі струни; Що краще?; Художник; Маскарад; Намисто; Розрада; Дикі гуси;
Світ знань; Війна і мир; Я молода та ін. вірші. — ISBN 966-416-012-1, 500 пр. —
[2006-04181] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
П 40
12125. Поваляєва С.В. Сімург: [Роман] / Світлана Поваляєва. — Х.: Фоліо,
2006. — 253 с.: портр.; 17 см. — (Графіті). — ISBN 966-03-3357-9, 2 000 пр. — [200604315] п оф
УДК 821.161.2-31
ББК 84.4УКР6-44
П 42
12126. Прилюк Д.М. (1918—1987). Листи 1941, 1943—1944 рр. / [Упорядкув.,
передм., с. 5—10, І.М. Забіяка]; Ред. В.В. Різун; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка,
Ін-т журналістики. — К.: Ін-т журналістики, 2005. — 152 с.; 21 см. — Бібліогр. в тексті. — 100 пр. — [2006-04603] п
УДК 821.161.2-6
ББК 84.4УКР-4
П 76
12127. Роздобудько І. Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних до життя: Роман-алюзія / Ірен Роздобудько. — Х.: Фоліо, 2006. — 284, [3] с.: іл.;
17 см. — (Література). — ISBN 966-03-3316-1 (в опр.), 1 000 пр. — [2006-04316] п оф
УДК 821.161.2-31
ББК 84.4УКР6-44
Р 64
12128. Рядки, як візерунки рушникові: [Вірші, присвяч. видат. Майстрині укр.
нар. вишивки В.С.Роїк / Упоряд. В.М. Роїк]. — Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав, 2006. — 56 с.: іл., нот. іл.; 20 см. — Текст: укр., рос. — ІSBN 966-354-070-2,
1 000 пр. — [2006-05123] п
УДК 821.161.2+746.34(477)(092)
ББК 84.4УКР6-5+37.248(4УКР)-8
Р 98
12129. Сафіяник І.В. Через усі роки: Вірші / Ірина Сафіяник. — Львів: Каменяр, 2006. — 70, [1] с.: портр.; 20 см. — Зміст: Поклін тобі, Україно; Україно дорога;
Рідна сторона; Весна; Спішімо до храму; Христос воскрес; Пасхальний кошик; Стою
перед розп’яттям Христа; Чорнії думи; Дорогою до Люрду та ін. вірші. — Б.т. —
[2006-04867] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
С 22
12130. Скрябін К. Я, "Побєда" і Берлін: [Повісті і тексти пісень групи
"Скрябін"] / Кузьма Скрябін. — Х.: Фоліо, 2006. — 220, [3] с.: портр.; 17 см. —
(Графіті). — На звороті тит. арк. авт.: Кузьма Скрябін (Кузьменко Андрій). — Зміст:
Я, "Побєда" і Берлін; Місто, в якому не ходять гроші. — ISBN 966-03-3345-5,
3 000 пр. — [2006-04318] п оф
УДК 821.161.2-31
ББК 84.4УКР6-44
С 45
171
12131. Сливка О.І. З чистого серця: Оповід., спогади, листи. — Ужгород: Госпрозрахунк. РВВ упр. у справах преси та інформації, 2005. — 165, [1] с., [8] арк. іл.:
портр.; 20 см. — Зміст: Поланин роман; Вітер; Віддячився; Проценти; Пачка; Пачкарі; "17-Б"; Остання посмішка; Помста; Василинка та ін. — ISBN 966-8110-24-2
(в опр.), 600 пр. — [2006-04000] п
УДК 821.161.2-3
ББК 84.4УКР6-4
С 47
12132. Сокульський І.Г. Лірика: Вибр.твори / Сокульський І.. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2006. — 309, [1] с.: іл., портр.; 21 см. — ISBN 966-401-009-Х
(в опр.), 3 000 пр. — [2006-05383] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
С 59
12133. Сосюра В.М. (1898—1965). Любіть Україну: Поезії / Володимир Сосюра. — К.: ВЦ "Просвіта", 2005. — 303 с., [8] арк. іл.: іл., портр.; 21 см. — (Шкільна
бібліотека). — На опр. у надзаг.: Укр. нар. партія школярам Київщини. — Зміст: Із
зб.: "Поезія"; "Червона зима"; "Осінні зорі"; "Місто"; "Сніги"; "Сьогодні"; "Золоті
шуліки"; "Юнь"; "Коли зацвітуть акації"; "Поезії" та ін. — ISBN 966-8547-53-5
(в опр.), 3 000 пр. — [2006-04819] п
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
С 66
12134. Спадок: Альм. поетів Бобринеччини / [Упоряд. Зеленська Н.І.]. — Кіровоград: Поліграф.-видав. центр "Імекс-ЛТД", 2006. — 63 с.; 20 см. — Зміст: Авт.:
Є.Бевзенко, В.Зеленська, І.Зеленський, Н.Зеленська, А.Іонова, М.Катана,
О.Кривенька, В.Лашкул, Д.Неклеса, М.Орлова, Г.Потапчук, С.Чорна, М.Шевряков. —
ISBN 966-8861-27-2, 200 пр. — [2006-04794] п
УДК 821.161.2-1(477.65)
ББК 84.4УКР6.5(4УКР-4КІР)
С 71
12135. Сушко К.І. Дев’ять молитов у серпні: Новели / Костянтин Сушко. —
Запоріжжя: Поліграф, 2006. — 154, [1] с.: іл., портр.; 21 см. — Зміст: Молитви:
"Поросячій хвостік"; Як буде велосипед...; Іван Микитович не згоден; "Бандерка";
Електорат; Світлинка; Під яблунею; Заповіт; Дорогою додому. — ISBN 966-375-029-4,
2 700 пр. — [2006-04202] п оф
УДК 821.161.2-32
ББК 84.4УКР6-4
С 91
12136. Тараненко О.А. Небесні дзвіниці: Поезії / Олександр Тараненко. —
Дніпропетровськ: Січ, 2006. — 51 с.: портр.; 20 см. — Зміст: Рідне вікно; На буряках;
Бджола в теплиці; Стежка Волошина; Землі сльоза свята; Поминаю маму; Зелене
весілля; Одягніть вишиванку мені; Не каюсь за любов; Бреду полинами та ін. вірші. —
ISBN 966-511-254-6, 200 пр. — [2006-04896] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Т 19
12137. Тимофієва О.О. Невтоленність: [Поезії] / О. Тимофієва. — Ужгород:
Вид-во Олександри Гаркуші, 2006. — 63, [2] с.: портр.; 20 см. — Зміст: "Упало слово..."; "Замри... Помовч..."; "Габа і ризи — біле й золоте..."; "Весна десь за вікном
лиш чатувала..."; "Ти з тих богів, що проросли з землі..."; "Одержима твій почути голос..."; "... у тім двобою поки світу..."; Після грози; "Час зачепився за примерзлу
гілку..."; "Мій любий скрипалю..." та ін. вірші. — ISBN 966-8946-09-Х, 500 пр. —
[2006-05315] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5, Т 41
172
12138. Фіала В. (1896—1980). Мої зустрічі на Срібній Землі: Есе. Спогади.
Живопис. Графіка. Дослідження / [Упорядкув. В.А. Моторний, Б.П. Бендзар]. —
Ужгород: Карпати, 2005. — 133, [1] с.: іл., портр.; 30 см. — Парал. тит. арк.: чес. —
Текст парал.: укр., чес. — Бібліогр. в прим. — ІSBN 966-671-035-8 (в опр.), 3 000 пр. —
[2006-04870] п
УДК 821.161.2-94
ББК 84.4УКР6-44
Ф 48
12139. Франко І.Я. (1856—1916). Зів'яле листя: Лірич. драма / Іван Франко;
[Пер. груз. та переднє сл. Р. Чілачава. — Львів: Каменяр, 2005. — 147 с.: іл.; 21 см. —
(Бібліотека слов’янських літератур). — Назва і текст парал.: укр., груз. — На авантитулі: До 150-річчя від дня народж. Івана Франка. — (В опр.), Б.т. — [2006-04868] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Ф 83
12140. Фролова К.П. Перед очисною грозою: Публіцист. роздуми. —
Дніпропетровськ: Пороги, 2006. — 191 с.; 20 см. — ІSBN 966-525-680-7, 100 пр. —
[2006-04643] п оф
УДК 821.161.2-92
ББК 84.4УКР6-4
Ф 91
12141. Хомин І.І. Сакрал: Роман / Ірина Хомин. — Х.: Фоліо, 2006. — 252, [2] с.;
17 см. — (Колібрі). — ISBN 966-03-3341-2 (в опр.), 1 000 пр. — [2006-04319] п оф
УДК 821.161.2-31
ББК 84.4УКР6-44
Х-76
12142. Хоткевич Г.М. Неопубліковані гуцульські п’єси / Гнат Хоткевич;
[Упоряд. М. Дзурак та ін.]. — Луцьк: Терен, 2005. — 310 с.; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Зміст: Верховинці; Довбуш; Гуцульський рік; Непросте; Прахтикований жовнірь. — ISBN 966-8575-38-5, 400 пр. — [2006-05135] п оф
УДК 821.161.2-2
ББК 84.4 УКР6-6
Х 85
12143. Чернишов К.К. Золота троянда сонця; В серебре росы: Лірика / Костянтин Чернишов. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2006. — 239 с.: іл.; 20 см. —
(Серія "Письменники Придніпров’я"). — Текст: укр., рос. — Зміст: "Боже! Єси!...";
"Золота троянда сонця..."; Ніч вознесіння; Фрески; Квіти дитинства; "Нудьга осіння.
Глухо бляклий день..."; Пробудження душі; На житньому полі; "Були ми що?.."; "Все
глибше і глибше минулого даль..." та ін. вірші. — ISBN 966-401-003-0 (в опр.),
2 000 пр. — [2006-04780] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Ч 49
12144. Чілачава Р.Ш. Маргіналії: Нотатки песиміста / Рауль Чілачава. — К.:
КИЙ, 2005. — 381, [1] с.: портр.; 10 см. — ISBN 966-8825-11-Х, 1 000 пр. — [200604797] п оф
УДК 821.161.2
ББК 84.4УКР6
Ч-61
12145. Чорна О.Ю. Серце. Розум. Душа: Вірші. Проза / Ольга Чорна. — Дніпропетровськ: Пороги, 2006. — 30 с.: іл., портр.; 20 см. — Зміст: Вірші: Серце. Розум.
Душа; "Обравши раз мету..."; "Vivere militare est"; Dum spiro spero!; Сила; Сильним
людям; Люди і квіти; Спогад; Матерям; Моєму татусеві; Незабутнім; Нареченому;
173
"Чому?..."; Почуття; Пам’ять житиме вічно; Оповідання: Бірюза. — ISBN 966-525-696-3,
120 пр. — [2006-05078] п оф
УДК 821.161.2-1-3
ББК 84.4УКР6-5+84.4УКР6-44
Ч-75
12146. Чупак О.М. "Краплини моєї душі, або Ніби вчора...": [Вірші] / Олена Чупак. — Ужгород: Карпати, 2005. — 79, [3] с.: іл., нот. іл., портр.; 20 см. — Зміст: Розд.:
Моя скарбниця; Джерельце; Вірші для Ганнусі; Воскресна краса. — ISBN 966-671-079-Х
(в опр.), 200 пр. — [2006-04471] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Ч-92
12147. Шевченко Т.Г. Кобзар: Повна збірка / Т. Г. Шевченко. — Х.: Фоліо,
2006. — 734, [1] с.: іл., портр.; 22 см. — Зміст: Причинна; Думка (“Тече вода в синє
море...”); Думка (“Вітре буйний, вітре буйний!..”); Думка (“Тяжко-важко в світі жити...”); Думка (“Нащо мені чорні брови...”); На вічну пам’ять Котляревському; Катерина; Тарасова ніч; “Думи мої, думи мої...”; Перебендя, та ін. — ISBN 966-03-3462-1
(в опр.), 4 000 пр. — [2006-04965] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР1-5
Ш 37
12148. Шевченко Т.Г. (1814—1861). Кобзар os: Вибране / Тарас Шевченко;
[Пер. угор. Л. Балла, А. Гідаш]. — Ужгород: Карпати, 2005. — 249, [5] с.: іл., портр.;
21 см. — Текст парал.: угор. — Зміст: Заповіт; Причинна; Катерина; Іван Підкова;
Думка ("Нащо мені чорні брови..."); Тополя; Перебендя; "Думи мої, думи мої...";
Гайдамаки; "Вітер з гаєм розмовляє..." та ін. — ISBN 966-671-101-Х (в опр.), 2 000 пр. —
[2006-04872] п оф
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР-5
Ш 37
12149. Штофель Д.Х. Штормове попередження №...: [Поезії] / Дмитро Штофель. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 101 с.: портр.; 20 см. — (Бібліотечка "Імпульс"). — Зміст: Розд.: Карта ранку; Хованки з собою; Ззовні та зсередини. —
ISBN 966-641-173-3, 100 пр. — [2006-05198] п
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Ш 92
12150. Щокін Г.В. Згуртуватися, щоб перемогти: [Ст., виступи, інтерв’ю] /
Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2006. — 63 с.; 20 см. — (Бібліотека
журналу "Персонал"). — ІSBN 966-608-572-0, 3 000 пр. — [2006-05192] п оф
УДК 821.161.2-92
ББК 84.4УКР6-4
Щ 92
12151. Яровий М.Ф. Дзвони Чорнобиля: Поезії / Михайло Яровий. —
Вінниця: О.Власюк, 2006. — 39 с.: портр.; 20 см. — Зміст: Дзвони Чорнобиля; Марш
рятівників; Випадок на залізниці; Старенька пожежна машина; Стихія; Екологія;
З вогнем не жартують; Відлуння війни; Мороз і дощ нестерпно лиє; Обвал, та ін. вірші. — 95 пр. — [2006-05173] п
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Я 76
12152. Яровий М.Ф. Обмануті надії: Поезії / Михайло Яровий. — Вінниця:
О.Власюк, 2006. — 83 с.: портр.; 20 см. — Зміст: Обмануті надії; Доля нашої
Вкраїни; Анархія, базікання; Ой рідна матінко Вкраїно!; Журба; Пам’ять матері;
174
Дореформувались; Зажурився мій сусіда; Захисникам Вітчизни; Батізька битва, та ін.
вірші. — 95 пр. — [2006-05174] п
УДК 821.161.2-1
ББК 84.4УКР6-5
Я 76
12153. Ястремський М.М. Вінничани і зірка Полин: Фотонарис: [Присвяч.
20-й річниці Чорнобил. катастрофи] / М. Ястремський, М. Лаціс, В. Сокіл. — Вінниця:
Книга-Вега, 2006. — 351 с.: іл., портр., схеми; 24 см. — Світлій пам’яті учасників героїч. і трагіч. чорнобил. подій — присвяч. — ІSBN 966-621-239-0, 500 пр. —
[2006-05340] п оф
УДК 821.161.2-4:621.039(477.41-21)
ББК 84.4УКР-9+31.4(4УКР-4КИЇ)
Я 85
Див. 11547, 11559, 11568, 11571, 12094
82/821-93 Художня література для дітей
12154. Золоті казки народів світу / [Худож. Зарбі-Гальчук О.В.]. — Донецьк:
ВКФ "БАО", 2006. — 383 с., [9] арк. кольор. іл.: іл.; 26 см. — ISBN 966-338-422-0
(в опр.), 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-04980] п оф
УДК 82(100)-343-93
ББК 84(0)-442
З-80
12155. Казки письменників світу: [Для дітей мол. шк. віку / Уклад. Е.В. Альперт; Іл. П. Малон та ін.]. — Х.: Торсінг, 2006. — 495 с., [16] арк. кольор. іл.; 26 см. —
Зміст: Авт.: Р.Кіплінг, О.Уайльд, Дж.Родарі, М.Арджиллі, Г.Гессе, М.Енде,
К.Ушинський, Л.Толстой, І.Крянге, М.Емінеску та ін. — ISBN 966-404-174-2
(в опр.), 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-04656] п
УДК 82(100)-343
ББК 84(0)-442
К 14
12156. Кращі казки народів світу / [Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк:
ВКФ "БАО", 2006. — 367 с., [8] арк. іл.: іл.; 27 см. — ISBN 966-338-424-7 (в опр.),
15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-05111] п оф
УДК 82(100)-343-93
ББК 82.3(0)-44
К 78
821-93 Художня література для дітей окремими мовами
12157. Зальтен Ф. (1869—1945). Бембі: [Повість-казка] / Фелікс Зальтен; [Пер.
з нім. І. Байдачна]; Іл. М. Митрофанов. — К.: Країна мрій, 2006. — 115, [4] с.: кольор. іл.; 29 см. — ISBN 966-8761-68-5 (в опр.), 5 000 пр. — [2006-04485] п оф
УДК 821.112.2-343-93
ББК 84(4НІМ)-44
З-25
12158. Кіплінг Д.Р. (1865—1936). Мауглі: [Повість-казка] / Редьярд Кіплінг;
[Пер. Г. Швець]; Худож. Г. Золотовська. — К.: Країна Мрій, 2006. — 223, [1] с.:
кольор. іл.; 26 см. — ISBN 966-8761-78-2 (в опр.), 5 000 пр. — [2006-04699] п оф
УДК 821.111-32-93
ББК 84.4ВЕЛ-44
К 42
12159. Ле Гуїн У.К. Чарівник Земномор'я: [Фантаст. роман: Для серед. шк. Віку] / Урсула Ле Гуїн; Пер. з англ. [ Саган А.; Іл. Я. Гавриш та ін.]. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 669, [2] с.: іл., портр.; 22 см. — (Бібліотека світової
175
літератури для дітей "Світовид": У 100 т., ISBN 966-692-283-5. Серія третя, Література
ХХ століття). — Переклад за вид.: A Wizard of Earthsea / Ursula K. Le Guin (1968). —
ISBN 966-692-809-4 (в опр.), 5 000 пр. — [2006-04299] п
УДК 821.111(73)-93.03
ББК 84(7СПО)-44
Л 33
12160. Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке: [Книжка-раскраска] / А. С. Пушкин; [Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. — [16] с.: ил.; 28 см. —
(Добавь в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-63-5, Б.т. — [2006-04749] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
П 91
12161. Пушкин А.С. Сказка о попе и о работнике его Балде: [Книжкараскраска] / А. С. Пушкин; [Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. —
[16] с.: ил.; 28 см. — (Добавь в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-62-7, Б.т. —
[2006-04750] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
П 91
12162. Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке: [Книжка-раскраска] / А. С. Пушкин;
[Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. — [16] с.: ил.; 28 см. — (Добавь
в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-60-0, Б.т. — [2006-04751] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
П 91
12163. Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди: [Книжкараскраска] / А. С. Пушкин; [Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. —
[32] с.: ил.; 28 см. — (Добавь в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-61-9, Б.т. —
[2006-04752] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
П 91
12164. Толстой О.М. Золотий ключик, або Пригоди Буратіно: [Для дітей дошк.
та мол. шк. віку] / Олексій Толстой; Мал. М. Соловйов; [Пер. з рос. О. Скопненко]. —
К.: Казка, 2006. — 182, [1] с.: кольор. іл.; 17 см. — Назва корінця: Пригоди Буратіно /
О.Толстой. — ISBN 966-7463-92-3 (в опр.), 10 000 пр. — [2006-05116] п оф
УДК 821.161.1-343-93
ББК 84(2РОС)-442
Т 53
12165. Чуковский К.И. Айболит: [Книжка-раскраска] / Корней Чуковский;
[Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. — [16] с.: ил.; 28 см. —
(Добавь в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-59-7, Б.т. — [2006-04753] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
Ч-88
12166. Чуковский К.И. Бармалей: [Книжка-раскраска] / Корней Чуковский;
[Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. — [16] с.: ил.; 28 см. —
(Добавь в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-58-9, Б.т. — [2006-04754] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
Ч-88
176
12167. Чуковский К.И. Мойдодыр: [Книжка-раскраска] / Корней Чуковский;
[Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. — [16] с.: ил.; 28 см. —
(Добавь в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-57-0, Б.т. — [2006-04755] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
Ч-88
12168. Чуковский К.И. Муха-Цокотуха: [Книжка-раскраска] / Корней Чуковский; [Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. — [16] с.: ил.; 28 см. —
(Добавь в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-56-2, Б.т. — [2006-04756] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
Ч-88
12169. Чуковский К.И. Путаница: [Книжка-раскраска] / Корней Чуковский;
[Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. — [16] с.: ил.; 28 см. —
(Добавь в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-51-1, Б.т. — [2006-04757] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
Ч-88
12170. Чуковский К.И. Тараканище: [Книжка-раскраска] / Корней Чуковский;
[Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. — [16] с.: ил.; 28 см. —
(Добавь в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-55-4, Б.т. — [2006-04758] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
Ч-88
12171. Чуковский К.И. Телефон: [Книжка-раскраска] / Корней Чуковский;
[Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. — [16] с.: ил.; 28 см. —
(Добавь в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-54-6, Б.т. — [2006-04759] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
Ч-88
12172. Чуковский К.И. Топтыгин и лиса: [Книжка-раскраска] / Корней Чуковский; [Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. — [16] с.: ил.; 28 см. —
(Добавь в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-53-8, Б.т. — [2006-04760] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
Ч-88
12173. Чуковский К.И. Федорино горе: [Книжка-раскраска] / Корней Чуковский; [Худож. А. Мартиросов]. — Севастополь: Библекс, 2006. — [16] с.: ил.; 28 см. —
(Добавь в сказки яркие краски!). — ISBN 966-8231-52-Х, Б.т. — [2006-04761] п оф
УДК 821.161.1-343-93:741
ББК 84(2РОС)-44+85.15
Ч-88
12174. Háziállataink / [Összeáll. F. Deák]. — Ungvár: Kárpáti, 2005. — 89,
[1] оld.: ill.; 20 см. — угор. — Бібліогр.: с. 89 (13 назв). — ІSBN 966-671-058-7
(в опр.), 1 000 пр. — [2006-04869] п оф
УДК 821.511.141-93
ББК 84(4УГО)6-44
Н 33
Див. 11614, 11618, 11621, 11625
177
821.161.1(477)-93 Література України для дітей російською мовою
12175. Сказки и рассказки совы Мудрены: [Сб. произведений членов севастоп.
лит. студии "Пристань озарения": Для детей мл. шк. возраста] / Ред. В.И. Сирченко;
Лит. студия "Пристань озарения ". — Севастополь: НПЦ "ЭКОСИ-Гидрофизика",
2005. — 102 с.: ил.; 20 см. — Содерж.: Авт.: В.Сирченко, Т.Аманова,
М.Хубулашвили, Ю.Акиничев, Л.Пивень, Н.Крапивин, Л.Гичкина, В.Нестеренко. —
ISBN 966-8107-74-8, 280 экз. — [2006-05327] п
УДК 821.161.1(477)-343-93
ББК 84.4УКР42
С 42
12176. Стази О. Жил-был Серёжа: [Рассказы для детей] / Оксана Стази;
[Худож. Б.Г. Маслюк]. — Запорожье: Премьер, 2006. — 303 с.: ил.; 24 см. —
Содерж.: Разд.: Рассказы для самых маленьких; Малыш подрос. — ISBN 966-685160-1 (в пер.), 1 000 экз. — [2006-04644] п оф
УДК 821.161.1(477)-32-92
ББК 84.4УКР44
С 75
821.161.2-93 Українська література для дітей
12177. Віршики для малят: [Для дошк. та мол. шк. віку / Худож. Васильєва І.П.].
— 2-ге вид., доповн. — К.: Лелека, 2006. — 63 с.: кольор. іл.; 26 см. — Зміст: Авт.:
О.Плавенчук, М.Ковалишина, Р.Завадович, В.Стрекаль, П.Король, М.Пономаренко,
Л.Біленька, П.Воронько, М.Бабка, О.Дзятко та ін. — ISBN 966-8083-28-8 (в опр.),
10 000 пр. — [2006-05011] д оф
УДК 821.161.2-1-93
ББК 84.4УКР6-5
В 52
12178. Віршики для малят / [Худож. П.В. Мірончик, Н.О. Ель Маульб]. — Х.:
Белкар-книга, 2006. — 42, [5] с.: кольор. іл.; 23 см. — (Промінець). — Зміст: Авт.:
Є.Гуцало, Г.Чорнобицька, Г.Бойко, В.Грінчак, Р.Завадович, Л.Полтава, М.Людкевич,
К.Перелісна, А.М’ястківський, Л.Коврига та ін. — ISBN 966-8816-26-9 (в опр.),
10 000 пр. — [2006-04703] п оф
УДК 821.161.2-1-93
ББК 84.4УКР6-5
В 52
12179. Гончаренко Є.В. Казки для школяриків / Є. В. Гончаренко. — Шостка
(Сум. обл.): Сіверянщина, 2006. — 59 с.; 20 см. — Зміст: Погані листочки; Веселка;
Товариші; Чудовий подарунок; Хто це?; Снігур; Поліна і піаніно; Миколка;
Мисливець; Горобець та ін. казки. — ISBN 966-535-203-2, 200 пр. — [2006-05366] п
УДК 821.161.2-343-93
ББК 84.4УКР-442
Г 65
12180. Гуменюк Н.П. Силует на вежі: Оповід. для дітей / Надія Гуменюк;
[Худож. А. Гупало]. — Луцьк: ПВД "Твердиня", 2005. — 35 с.: кольор. іл.; 20 см. —
Зміст: Примара на балконі; Тім — Поліція Моралі; Бася, Бос і Лелека; Пригоди
чорного Мухтика; Силует на вежі. — ISBN 966-8770-15-3, 500 пр. — [2006-05370] п
УДК 821.161.2-32-93
ББК 84.4УКР6-44
Г 94
12181. Дивовижні історії: [Оповідання: Для дітей дошк. та мол. шк. віку /
Уклад. І.А. Біляєва; Худож. П.В. Мірончик, Н.О. Ель Маулюд]. — Х.: Белкар-книга,
2006. — 63 с.: кольор. іл.; 20 см. — (Веселка). — Зміст: Авт.: О.Копиленко,
178
Л.Коврига, З.Грієва, Ю.Ярмиш, М.Трублаїні, Ю.Старостенко, В.Чухліб, Б.Грінченко,
М.Сингаївський, Т.Маринчук, Б.Комар, В.Литвиненко, О.Гончар, П.Бабанський. —
ISBN 966-8816-24-2 (в опр.), 10 000 пр. — [2006-04667] п оф
УДК 821.161.2-32-93
ББК 84.4УКР6-44
Д 44
12182. Забіла Н.Л. Казковий віршограй: [Для дітей дошк. та мол. шк. віку /
Н. Л. Забіла, Л. П. Коврига; Худож. П.В. Мірончик, Н.О. Ель Маулюд]. — Х.:
Белкар-книга, 2006. — [47] с.: кольор. іл.; 21 см. — (Промінець). — Авт. зазначено
перед вип. дан. — Зміст: Вовк і козенята; Зайчикова хатка; Рукавичка; Плескачик;
Хто де живе?; Хто сидить у ручці? — ISBN 966-8816-25-0 (в опр.), 10 000 пр. —
[2006-04668] п оф
УДК 821.161.2-1-93
ББК 84.4УКР6-5
З-12
12183. Козаченко С.М. Заблудився мох у стрісі: [Вірші для дітей] / Світлана
Козаченко. — Полтава: Полтав. літератор, 2006. — 22, [1] с.: іл., портр.; 20 см. —
Зміст: Проліски; Лісова суниця; Стріха; Рідна хатина; Псьол; Щука; Кіт Мурко;
Мишеня; Пироги з грибами; Гриби; Диво; Затишна казка; Зима в селі; Снігурі. —
ISBN 966-8304-58-6, 100 пр. — [2006-04410] п
УДК 821.161.2-1-93
ББК 84.4УКР6-5
К 59
12184. Плавенчук О. Сонечкові діти: Вірші для дітей / Олена Плавенчук. —
К.: Фенікс, 2005. — 44, [1] с.: іл.; 20 см. — Зміст: Сонечкові діти; Гарна пара;
Даринка; Потічок; Ціпу-ціпу; Сонячний зайчик; Сонце і вітер; Букет; Дощикмаестро; Листи та ін. вірші. — ISBN 966-651-237-8, 300 пр. — [2006-05199] п оф
УДК 821.161.2-1-93
ББК 84.4УКР6-5
П 37
12185. Рік-чарівник: [Вірші, загадки, оповідання: Для дітей дошк. та мол. шк.
віку / Упоряд. В.М. Верховень; Мал. І.В. Сєргєєв]. — Х.: Сінтекс, ЛТД, 2006. —
63 с.: кольор. іл.; 20 см. — (Дивограй). — ISBN 966-7070-87-5 (в опр.), 10 000 пр. —
[2006-04649] п оф
УДК 821.161.2-1-93
ББК 84.4УКР6-5
Р 50
12186. Солоневський Р.Т. Оженили журавля: Вірші: Книжка-розмальовка /
Ростислав Солоневський; [Худож. І. Нагорна]. — Рівне: Азалія, 2006. — 27 с.: іл.;
20 см. — Зміст: Ранок; Помічниця; Сімейка; Забава; Прогулянка; Клубочок; Солістка; Гамак; Оженили журавля; Недозрілий їжак та ін. вірші. — ISBN 966-8883-08-Х,
1 500 пр. — [2006-05304] п оф
УДК 821.161.2-1-93
ББК 84.4УКР6-5
С 60
12187. Шамрай Л.В. Вітаміни для Марини: Вірші для дітей наймолодшого віку / Людмила Шамрай. — Запоріжжя: Поліграф, 2005. — 34, [2] с.: кольор. іл.,
портр.; 20 см. — Зміст: "Нагідки люблю я рвати..."; "Наталка — це моя сестра...";
"Ґудзик я сама пришию..."; "Цілий день плете Марічка..."; "В мене цуценя пропало..."; "Вивів батько бобреняток..."; "Квочка ходить по садочку..."; "Жабко, жабко,
зачекай..."; "Запитав Сашко у тата..."; "Я хочу мати слоненя..." та ін. — ISBN 966375-038-3, 400 пр. — [2006-04203] п оф
УДК 821.161.2-1-93
ББК 84.4УКР6-5
Ш 19
179
12188. Що не звір — то дивина!: [Вірші та загадки: Для дітей дошк. та мол. шк.
віку / Упоряд. І.П. Січовик; Худож. І.І. Копєйкін]. — Х.: Сінтекс, ЛТД, 2006. — 63 с.:
кольор. іл.; 20 см. — (Дивограй). — ISBN 966-7070-85-9 (в опр.), 10 000 пр. — [200604650] п оф
УДК 821.161.2-1-93
ББК 84.4УКР6-5
Щ 92
12189. Ярмоленко П.Г. Новорічна казка: [Вірші для дітей] / Петро Ярмоленко. —
Полтава: Полтав. літератор, 2006. — 22 с.: кольор. іл.; 29 см. — Зміст: Приказка по
телефону; Календар; Палац; Лісові картинки; У Діда Мороза; Несподіваний
помічник; Маскарад; Новий рік. — ISBN 966-8304-56-Х, 3 000 пр. — [2006-04412] п
УДК 821.161.2-1-93
ББК 84.4УКР6-5
Я 75
Див. 11624, 11
82/821.0 Теорія та вивчення літератури
821.0 Література окремими мовами
12190. Барков А.Н. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": альтернативное прочтение. — Х.: Фолио, 2006. — 349, [1] с.; 21 см. — Библиогр.: с. 319—
344. — ISBN 966-03-3492-3 (в пер.), 2 000 экз. — [2006-04729] п оф УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2РОС
Б 25
12191. Войнов О.Д. Шляхи розвитку літератур національних меншин України:
Метод. поради. Болг. л-ра / Ред. І.Т. Купріянов; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя:
Поліграф, 2006. — 16 с.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-375-030-8, 200 пр. —
[2006-04099] п оф
УДК 821.163.2.09(477)
12192. Купріянов І.Т. Шляхи розвитку літератур національних меншин
України: Метод. поради. Рос. л-ра / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя: Поліграф, 2005. —
15 с.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-375-027-8, 200 пр. — [2006-04100] п оф
УДК 821.161.1.09(477)
12193. Мегела І.П. Угорський "роман долі" 20—30 рр. ХХ ст.: Навч. посіб. до
курсу "Історія всесвіт. л-ри" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Ін-т
журналістики, 2006. — 121 с.: портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 113—121 (171 назва). —
ІSBN 966-594-195-Х, 500 пр. — [2006-04601] п
УДК 821.511.141.09
ББК 83.3(4УГО)
М 41
12194. Черноиваненко Е.М. Методические материалы к курсу теории
литературы для магистрантов специальности "Русский язык и литература". —
Одесса: Астропринт, 2005. — 82, [1] с.; 20 см. — Библиогр. в конце разд. —
ІSBN 966-318-428-0, 300 экз. — [2006-04085] п
УДК 821.161.1.09(072)
Див. 12209
821.161.2.0 Українська література
12195. Борзенко О.І. Сентиментальна "Провінція". (Нова українська література на етапі становлення) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х.: Харк. нац. ун-т
ім. В.Н. Каразіна, 2006. — 321, [1] с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 299—321. — ІSBN 966623-326-6, 300 пр. — [2006-04620] п
УДК 821.161.2.09
ББК 83.34УКР
Б 82
180
12196. Куприянов И.Т. Поэзия И. Франко в русских переводах конца ХІХ —
начала ХХ в. — 2-е изд. — Запорожье: Полиграф, 2006. — 60 с.: портр.; 20 см. —
Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-375-035-9, 100 экз. — [2006-04201] д оф
УДК 929Франко+821.161.2.09
ББК 83.3(4УКР)-8
К 92
12197. Сулима М.М. Книжиця у семи розділах: Літ.-критич. ст. і дослідж. /
Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — К.: Фенікс, 2006. — 424 с.; 20 см. —
Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-651-286-6, 300 пр. — [200604416] п оф
УДК 821.161.2.09
ББК 83.34УКР
С 89
12198. Циховська Е.Д. Поезія Євгена Маланюка в контексті українськопольських літературних зв’язків: Монографія. — Ніжин (Черніг. обл.): Аспект-Поліграф; К.: Б.в., 2006. — 124 с.: портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 116—124 (201 назва). —
ІSBN 966-340-165-6, 300 пр. — [2006-05441] п
УДК 821.161.2.09+929Маланюк
ББК 83.34УКР
Ц 75
Див. 11564, 12216-17
9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки
Див. 11901
908 Краєзнавство
12199. Болдирєв О.В. Одесі — 600: Іст. нарис. — 2-ге вид. — Одеса: Вид.
М.П.Черкасов, 2006. — 55 с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр. в прим.: с. 53—54
(44 назви). — ІSBN 966-8835-18-2, 300 пр. — [2006-05313] д
УДК 908(477.74-25)
ББК 26.89(4УКР-4ОДЕ)
Б 79
12200. Дем’янчук Г.С. Українське краєзнавство: сторінки історії / Г.С. Дем’янчук,
Б.Г. Дем’янчук, А.Г. Дем’янчук. — К.: ВЦ "Просвіта", 2006. — 293 с.: портр.; 21 см. —
Бібліогр.: с. 247—253 (126 назв) та в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 254—271. —
Геогр. покажч.: с. 272—287. — ІSBN 966-8547-64-0 (в опр.), Б.т. — [2006-04814] п оф
УДК 908(477)(091)
ББК 26.89г(4УКР)
Д 31
12201. Кармазіна Н.В. Нариси розвитку історичного краєзнавства в Криму
(1954—1991 рр.) / Ред. А.А. Непомнящий; Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. —
Сімферополь: Таврія, 2005. — 174, [1] с.: іл., портр.; 23 см. — (Біобібліографія
кримознавства; Вип. 4). — Бібліогр. в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 167—171. —
Геогр. покажч.: с. 172—174. — ІSBN 966-572-889-Х (в опр.), 300 пр. — [2006-04472] п
УДК 908(477.75)“1954/1991”
ББК 26.89(4УКР-6КРМ)
К 24
12202. Коробов А.И. Все о Великобритании / Предисл. Ю. Макаров. — Х.:
Фолио, 2006. — 537, [5] с.: ил., портр.; 25 см. — (Страны мира). — На пер. авт. не
181
указан. — Библиогр.: с. 538 (38 назв.). — ІSBN 966-03-3471-0 (в пер.), 5 000 экз. (1-й
з-д 1—1 000). — [2006-04959] п оф
УДК 908(410)
ББК 26.89(4ВЕЛ)
К 68
12203. Країнознавство. Країни Європи: Текст лекції: Завдання для практ. і семінар. занять, самост., індивід. та дослідниц. роботи студ. спец. 6.030403 "Міжнар.
екон. відносини", 6.050108 "Маркетинг", 6.050302 "Товарознав. та експертиза в мит.
справі" / [Уклад. Скоропад І.С.]; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів: Львів.
комерц. акад., 2006. — 71, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 59—61. — 120 пр. —
[2006-04094] п
УДК 908(4)(076.1)
12204. Країнознавство. Систематизація країн світу: Текст лекції і завдання
для практ. і семінар. занять, самост., індивід. та дослідниц. роботи студ. спец.
6.030403 "Міжнар. екон. відносини", 6.050108 "Маркетинг", 6.050302 "Товарознав. та
експертиза в мит. справі" / [Уклад. Скоропад І.С.]; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. —
Львів: Львів. комерц. акад., 2006. — 60 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 60 (11 назв)
та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2006-04095] п
УДК 908(100)(076.1)
12205. Пасько Марри Н. Австралия, в которой живет Оливер ralia, where
Oliver lives: [Интерес. и полез. информ. о стране]. — К.: Купріянова О.О., 2006.
— 159 с.; 19 см. — Библиогр.: с. 158 (6 назв.). — ІSBN 966-8668-23-5, 300 экз. —
[2006-05310] п оф
УДК 908(94)
ББК 26.89(8АВС)
П 19
Див. 11944, 12274
91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.
Подорожі. Регіональна географія
Див. 11581
911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія
12206. Афоніна О.О. Економічна та соціальна географія країн і регіонів світу:
Азія, Африка, Америка та Австралія: Практикум для студ. заоч. форми навчання /
Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин (Черніг. обл.): НДУ ім. М.Гоголя,
2006. — 38 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 37 (7 назв). — 112 пр. — [2006-04074] п
УДК 911.3:[33+30](100)(076.5)
12207. Ґеоґрафія українських і сумежних земель. — [Факс. вид.]. — К.:
Обереги, 2005. — 24 см. — (Бібліотека українського раритету).
[Т.1: Загальна географія / Опрацював і зредагував В. Кубійович]. — 2005. — 512 с. ,
[5] арк. карт: іл., табл., карти. — Факс. відтворення вид.: Львів: Укр. вид. ін-т, 1938. —
ІSBN 966-513-091-9 (в опр.), 5 000 пр. — [2006-04804] п оф
УДК 911(477)(091)
ББК 26.8(4УКР)
Ґ 35
929 Біографічні та подібні дослідження
12208. Августин Волошин: Життя і помисли президента Карпат. України / Вегеш М.М., Кляп М.І., Тарасюк В.Ю., Токар М.Ю. — Ужгород: Карпати, 2005. — 461,
[1] с.: іл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 426—441 (248 назв). — ІSBN 966-671-076-5
(в опр.), 1 000 пр. — [2006-04462] п
УДК 929Волошин+32(477.8)(092)
ББК 66.1(4УКРЗ)
В 68
182
12209. Бондаренко Ю.І. Шкільні курси з української і зарубіжної літератури та методика їх викладання: Програма (для студ. філол. ф-ту) / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи
Гоголя. — Ніжин (Черніг. обл.): НДУ ім. М.Гоголя, 2006. — 30 с.: табл.; 20 см. —
Бібліогр.: с. 27—29 (43 назви). — 85 пр. — [2006-04075] пУДК 821.161.2+82.09(1-87)(073)
12210. Борис Шульженко. Особистість і час: [Політ. діяч України]: Док., спогади, матеріали / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж., Центр іст. політології;
[Упоряд. В.Б. Шульженко]; Заг. ред. Ю.І. Шаповал. — К.: Вид. дім "Адеф-Україна",
2006. — 438, [1] с.: іл., портр.; 21 см. — Частина тексту: рос. — ІSBN 966-7936-44-9
(в опр.), 2 000 пр. — [2006-04627] п оф
УДК 929Шульженко+94(477)(092)
ББК 63.3 (4УКР)63-8
Ш 95
12211. В рокотанні-риданні бандур: [Про майстра бандур і кобзаря О.С. Корнієвського] / Авт.-упоряд. М. Шудря, В. Нечепа. — К.: МАУП, 2005. — 455, [6] с.,
[16] арк. іл.: іл., портр.; 25 см. — ІSBN 966-608-552-6 (в опр.), 1 000 пр. — [200605094] п оф
УДК 929Корнієвський+787.6(477)(092)
ББК 85.315.3(4УКР)-8
В 11
12212. Гончарук П.С. Суспільно-політичні та історичні погляди П.О.Куліша:
До 110-ої річниці його світлої пам’яті (1819—1897). — К.: ДАКККіМ, 2006. — 263 с.:
портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 249—261 (256 назв). — ІSBN 966-8683-34-Х, 500 пр. —
[2006-05136] п оф
УДК 929Куліш+94(477)(092)
ББК 63.3(4УКР)-8
Г 65
12213. Дорошенко-Товмацький Б. Симон Петлюра: життя і діяльність. — К.: ВЦ
"Просвіта", 2005. — ХХІV, 607 с.: іл., портр.; 21 см. — Перед вип. дан. авт.: Борис Дорошенко-Товмацький (Борис Опанасович Козленко). — Бібліогр.: с. 595—603 (268 назв). —
ІSBN 966-8547-43-8 (в опр.), 3 000 пр. — [2006-04815] п оф УДК 929Петлюра+94(477)(092)
ББК 63.3(4УКР)6-8
Д 69
12214. Доценко А.І. Визначний український вчений-економіст та географ Михайло Волобуєв (Волобуєв-Артемов) / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил
України. — 2-ге вид., доповн. та виправл. — К.: РВПС України НАН України, 2006. —
34, [1] с.: портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 33—34 (33 назви). — ІSBN 966-02-3941-6,
100 пр. — [2006-04431] д
УДК 929Волобуєв+33(477)(092)
ББК 65.9(4УКР)д+26.8(4УКР)д
Д 71
12215. Кінзерська Т.П. Єфросинія Зарницька: життєвий шлях та світоглядноестетичні погляди: [Про видат. актрису укр. театру кінця ХІХ — першої третини ХХ ст.].
— К.: Укр. Центр духов. культури, 2005. — 252, [2] с.: іл., портр.; 20 см. — (Духовні
скарби України). — Бібліогр.: с. 209—252 та в тексті. — ІSBN 966-628-110-4, 500 пр.
— [2006-04828] п оф
УДК 929Зарницька+792.071.2.028(477)(092)
ББК 85.33(4УКР)-8
К 41
12216. Колесниченко-Братунь Н.Р. Відверта книга: Життя та поезії Ольги Колесниченко [та спогади матері] / Наталія Колесниченко-Братунь. — Х.: Фоліо, 2006. —
190, [1] с.: портр.; 17 см. — ISBN 966-03-3346-3 (в опр.), 500 пр. — [2006-04313] п оф
УДК 929Колесниченко+821.161.2.09(092)
ББК 83.3(4УКР)-8
К 60
183
12217. Лісовицький І.А. Загнуздання Пегаса: Слово про байкаря Є. Васильченка до його 75-річчя від дня народж. — Суми: ВВП "Мрія-1", 2005. — 162, [1] с.:
іл., портр.; 20 см. — ІSBN 966-566-303-8, 100 пр. — [2006-04196] п оф
УДК 929Васильченко+821.161.2.09(092)
ББК 83.34УКР6-8
Л 63
12218. О.К. Антонов — многогранность таланта: [Кн. о выдающемся авиаконструкторе]: К 100-летию со дня рождения / [Сост. В. Анисенко]. — К.: АНТК
им. О.К.Антонова; Изд. центр "АэроХобби", 2006. — 183 с.: ил., портр.; 30 см. —
ІSBN 966-95188-9-Х (в пер.), 3 500 экз. — [2006-04968] п оф
УДК 929Антонов+629.73(477)(092)
ББК 39.53г(4УКР)
А 72
12219. Туряниця В.В. Духнович духу додає: Навч. посіб. / Ужгород. нац. ун-т. —
Ужгород: Вид-во Ужгород. нац. ун-ту, 2006. — 102 с.: іл., портр.; 20 см. — На обкл.
у надзаг.: Видатні педагоги Закарпаття. — Бібліогр.: с. 100—101 (22 назви). —
ІSBN 966-7400-12-3, 500 пр. — [2006-04001] пУДК 929Духнович+37(477.87)(092)“17”
ББК 74.03(4УКРЗ)
Т 89
12220. Хто є хто на Херсонщині. Видатні земляки: [Довідк.-біогр. вид. / Авт.упоряд. В. Болгов]. — К.: Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу: Укр. наук.
т-во геральдики та вексилології, 2005. — 25 см.
[Вип. 1]. — 2005. — 287 с.: іл., портр. — Імен. покажч.: с. 278—283. — ІSBN 9667953-91-2. — ISBN 966-8975-10-3 (в опр.), 5 000 пр. (1—2 000). — [2006-04012] п
УДК 929(477.72)(035)
ББК 63.3(4УКР-4ХЕС)-8я2
Х 97
12221. Хто є хто на Чернігівщині. Видатні земляки: [Довідк.-біогр. вид. / Авт.упоряд. Болгов В.В.]. — К.: Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу:
Укр. наук. т-во геральдики та вексилології, 2003. — 24 см.
[Вип. 3]. — 2006. — 207 с.: іл., портр., табл. — Імен. покажч.: с. 197—291. —
ІSBN 966-7953-90-4. — ISBN 966-8975-09-Х (в опр.), 5 000 пр. (1—2 000). — [200604013] п
УДК 929(477.51)“2003”(035)
ББК 63.3(4УКР-4ЧЕР)-8я2
Х-97
Див. 11222, 11224, 11923, 12196, 12198
929.5 Ґенеалогія
12222. 50 знаменитых царственных династий / В. Скляренко, Я. Батий, Н. Вологжина, М. Панкова. — Х.: Фолио, 2006. — 510, [1] с., [4] л. ил.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — ІSBN 966-03-3384-6 (в пер.), 5 000 экз. — [2006-04962] п вс
УДК 929.52
ББК 63.2
П 99
12223. Цимбалюк Є.П. Шумовські: заблудла слава України: [Іст.-докум. нарис
про волин. родину]. — Рівне: Азалія, 2006. — 91 с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 86—90. —
ІSBN 966-8883-09-8 (в опр.), 500 пр. — [2006-05305] п оф
УДК 929.52 ШУМ
ББК 63.3-8 Шумовські
Ц 61
184
929.7 Нобілітет. Знать. Титул, звання. Дворянство
12224. Сушинський Б.І. Всесвітня історія лицарства. — Одеса: Вид. дім
"ЯВФ", 2005. — 635 с.: іл., табл.; 22 см. — Бібліогр.: с. 630—634 (111 назв) та в
підрядк. прим. — ІSBN 966-8286-30-8 (в опр.), 3 000 пр. — [2006-04420] п оф
УДК 929.733(091)
ББК 63.2+63.3(0)4-28
С 91
93/94 Історія
930 Історична наука. Історіографія
12225. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16—18 трав.
2006 р. / [Редкол.: Слободяник М.С. (голова) та ін.]. — К.: Держ. акад. керів. кадрів
культури і мистецтва, 2006. — 231 с.; 20 см. — У надзаг.: М-во освіти і науки України,
М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. —
Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр. — [2006-05138] п оф
УДК 930.22+02](477)(063)
ББК 63.2 (4УКР)я43+78.3(4УКР)я43
Д 63
930.85 Історія цивілізації. Історія культури
12226. Щокін Г.В. Створення світу та кінець часів / Міжрегіон. акад. упр. Персоналом. — К.: МАУП, 2006. — 367 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — (Бібліотека журналу "Персонал"). — Бібліогр.: с. 361—363 (61 назва) та в кінці тем. — ІSBN 966608-509-7 (в опр.), 1 000 пр. — [2006-05103] п оф
УДК 930.85
ББК 63.2
Щ 92
94 Всесвітня історія
12227. Крапивин А.В. Болгария в условиях нестабильного мира (1918—1923 гг.): Очерки внеш. политики / А.В. Крапивин, И. М. Пекарев. — Донецк: ДонНУ, 2005. — 185 с.; 20 см. —
Библиогр. в тексте. — ІSBN 966-639-220-8, 300 экз. — [2006-03980] п
УДК 94(497.2):327
ББК 63.3(4БОЛ)-6
К 77
12228. 100 знаменитых загадок истории / М. Панкова, И. Романенко, И. Вагман, О. Кузьменко. — Х.: Фолио, 2006. — 510, [1] с., [4] л. ил.; 21 см. — (Серия
"100 знаменитых"). — ІSBN 966-03-3484-2 (в пер.), 10 000 экз. — [2006-04963] п вс
УДК 94(100)
ББК 63.3(0)
С 81
12229. Тортика А.А. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной
Европы (вторая половина VII — третья четверть X вв.): Монография / М-во культуры и туризма Украины, Харьк. гос. акад. культуры. — Х.: ХГАК, 2006. — 554 с.:
ил.; 20 см. — Библиогр.: с. 510—554 (737 назв.) и в подстроч. примеч. — ІSBN 9667352-96-Х (в пер.), 300 экз. — [2006-05064] п
УДК 94(4)"6/9"
ББК 63.3(4)4
Т 61
185
12230. Gesta Hungarorum: Літопис Анонімуса про діяння угорців під час
пошуків і віднайдення Батьківщини / Пер. з лат. та угор. К. Найпавера. — Ужгород:
Карпати, 2005. — 120, [3] с.: іл., карта; 24 см. — ІSBN 966-671-083-8 (в опр.), 500 пр. —
[2006-04871] п оф
УДК 94(439)
ББК 63.3(4УГО)
G 41
Див. 11539
94(477) Історія України
12231. Амонс А.І. Биківнянська трагедія: Док. й матеріали / Постійн. коміс. з
питань поновлення прав реабіліт. при Київ. міськ. раді. — К.: Укр. Центр духовн.
культури, 2006. — 560 с., [10] арк. іл.: іл., табл., портр.; 21 см. — Текст: укр., рос. —
Бібліогр. в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 531—558. — ІSBN 966-628-098-1,
500 пр. — [2006-04825] п оф
УДК 94(477)
ББК 63.3(4УКР)6
А 62
12232. "Аутодафе": [Засудження україноненависниц. статті О. Турчинова / Белебеха І.О., Улянич В.І., Плачинда С.П., Куєвда В.І.]; Міжрегіон. акад. упр. Персоналом. — К.: МАУП, 2006. — 39 с.; 20 см. — (Бібліотека журналу "Персонал"). —
Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-608-565-8, 3 000 пр. — [2006-05176] п оф
УДК 94(477)
ББК 63.3(4УКР)64
А 93
12233. Брусиловський прорив на Волині: факти, цифри, документи, матеріали, карти, телеграми, мемуари, фотографії, раритети / [Упоряд. І. Пасюк]. —
Луцьк: ПВД "Твердиня", 2006. — 95 с., [2] арк. іл.: іл., портр.; 29 см. — (Волинь
унікальна, ISBN 966-8770-30-7). — ІSBN 966-8770-41-2, 1 000 пр. — [2006-05369] п
УДК 94(477.82)"19"
ББК 63.3(4УКР-4ВОЛ)
Б 89
12234. Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля, 1944—1946: Док. і матеріали / [Упоряд. О. Вовк, С. Кокін]; НАН України та ін. — К.: Б.в.; Львів: Літопис УПА;
Торонто: Літопис УПА, 2006. — 1445 с.: іл., табл., портр.; 24 см. — (Літопис УПА.
Нова серія; Т. 8). — На опр. та корінці тільки назва сер. — У надзаг. також: Ін-т укр.
археографії та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України, Вид-во "Літопис
УПА", Держ. ком. арх. України, Держ. арх. Служби безпеки України. — Парал. тит.
арк.: англ. — Частина тексту: англ. — Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті. —
ІSBN 966-96340-5-9 (в опр.), 5 000 пр. — [2006-05012] п оф УДК 94(477)"1944/1946"
ББК 63.3(4УКР)62
В 70
12235. Воробій Л.І. Загір'я Княгиницьке: [Село на Івано-Франківщині]: Іст.краєзн. студії. — Львів: Опілля, 2005. — 615 с.: іл., табл., портр.; 30 см. — (Серія
"Опілля: поселення Рогатинщини"). — Бібліогр.: с. 578—581 (132 назви) та в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 582—606. — ІSBN 966-7760-70-7 (в опр.), Б.т. —
[2006-04638] п оф
УДК 94(477.86-22)
ББК 63.3(4УКР-4ІВА)
В 75
186
12236. Гетьмани України / [Уклад. В.П. Товстий]. — Х.: Промінь, 2006. — 247 с.:
іл., портр.; 29 см. — ІSBN 966-7991-82-2 (в опр.), 10 000 пр. — [2006-04722] п оф
УДК 94(477)"13/16"
ББК 63.3(4УКР)4-8
Г 44
12237. Голод в Україні, 1932—1933: Вибр. ст. / [Упоряд. Н. Дюк. — 2-ге вид.,
доповн.]. — Луцьк (Волин. обл.): ВМА "Терен", 2006. — 163 с.: портр.; 20 см. —
Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8575-43-1, 3 000 пр. — [200605081] п оф
УДК 94(477):314.156.5]"1932/1933"
ББК 63.3(4УКР)62-4
Г 61
12238. Донцов Д.І. (1883 — 1973). Де шукати наших історичних традицій. Дух
нашої давнини / [Передм., с. 3—22, Т.О. Олещенко]. — К.: МАУП, 2005. — 561, [1] с.;
17 см. — (Бібліотека українознавства; Вип. 4). — Бібліогр. с. 131—136, 543—559. —
ІSBN 966-608-479-1 (в опр.), 3 000 пр. — [2006-05177] п оф
УДК 94(477)
ББК 63.3(4УКР)
Д 67
12239. Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукр. наук.
конф., Київ, 23 — 24 черв. 2005 р. / [Редкол.: В.М. Воронін та ін.]. — К.: Сфера, 2005. —
218 с.; 20 см. — На авантитулі: Громад. ком. для вшанування пам’яті жертв Бабиного
Яру, Держ. ком. України у справах національностей та міграції, Ін-т політ. і етнонац.
дослідж. НАН України, Ін-т історії України НАН України, Укр. центр вивчення
історії Голокосту. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 9668782-12-7, Б.т. — [2006-054683] п
УДК 94(477)(06)
ББК 63.3(4УКР)62я431
Д 76
12240. Епплбом Е. Історія ГУЛАГу / Пер. з англ. А. Іщенко. — К.: Вид. дім
"Києво-Могилян. акад.", 2006. — 511 с., [8] арк. іл.: іл., табл., портр.; 23 см. —
Переклад за вид.: GULAG: A History / Anne Applebaum (New York: Anchor Books,
2003). — Бібліогр.: с. 496—511 та в прим. — ІSBN 966-518-355-9, 2 000 пр. — [200604032] п оф
УДК 94(47+57)
ББК 63.3(2)615-4
Е 68
12241. З думками про майбутнє: [Екол. питання Запоріжжя]. — Б.м.: Б.в.,
[2006](Запоріжжя: Вид.-полігр. об-ня "Запоріжжя"). — 16 с.: іл., портр.; 14х20 см. —
1 000 пр. — [2006-04057] п
УДК 94(477.64)
12242. Замысловскій Г. Убійство Андрюши Ющинскаго: [Історія ритуал.
вбивства 1911 р. в Києві. — Репринт. вид.]. — К.: МАУП, 2006. — 518 с.: ил., портр.;
24 см. — Вих. дан. ориг.: Петроградъ, 1917. — Бібліогр. в підрядк. прим. —
ІSBN 966-608-527-5 (в опр.), Б.т. — [2006-05337] п
УДК 94(477)"1911"
ББК 63.3(4УКР)523
З-26
12243. Зустрічі на землі Кагарлицькій: [Історія та сьогодення Кагарлиц. р-ну
Київ. обл. / Авт.-упоряд.] О. Салій. — К.: Центр пам’яткознав. НАН України і Укр.
т-ва охорони пам’яток історії та культури, 2006. — 548 с., [8] арк. іл.: іл., портр.; 22 см.
— Упоряд. зазначено на опр. та тит. арк. — Бібліогр.: с. 542—544. — ІSBN 966-786576-2 (в опр.), 1 000 пр. — [2006-04604] п
УДК 94(477.41)
ББК 63.3(4УКР-4КИЇ)
З 95
187
12244. Ирха Н.С. От Десны до Эльбы: Документ. хроника-память. — Чернигов: Деснян. правда, 2006. — 110, [1] с.: ил., портр.; 20 см. — ІSBN 966-502-300-1
(в пер.), 500 экз. — [2006-04672] п оф
УДК 94(47+57)
ББК 63.3(2)622
И 84
12245. Ідзьо В.С. Галицька держава: процеси етнотворення та становлення
(ІІІ—XІІ ст.). — Львів: Камула, 2005. — 350, [1] с.: портр.; 20 см. — Бібліогр.:
с. 320—351. — ІSBN 966-8343-40-9, Б.т. — [2006-04682] п УДК 94(477.83/.86)"2/11"
ББК 63.3(4УКР3)4
І-29
12246. Історія України: Навч.-метод. посіб. для студ. неістор. спец. пед. ун-ту
(ден. форма навчання) / А.О. Климов, В.Ф. Семистяга, Г.І. Божко, Н.Т. Гогохія;
Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ: Альма-матер, 2006. — 94 с.;
20 см. — Бібліогр.: с. 81—88 та в тексті. — Б.т. — [2006-04288] п УДК 94(477)(075.8)
ББК 63.3(4УКР)я73
І-90
12247. Київ тепер і колись / Упоряд. М.М. Захарченко. — Репринт. Відтворення вид. 1888 р. — К.: Задруга, 2006. — 290, [8] с., [20] арк. іл.: іл.; 29 см. —
Назва опр. та корінця: Кієвъ теперь и прежде. — Бібліогр. в підрядк. прим. —
ІSBN 966-8282-95-7 (в опр.), 1 000 пр. — [2006-05008] п оф
УДК 94(477-25)
ББК 63.3(4УКР-2К)
К 38
12248. Книга Скорботи України: Закарпат. обл. / [Голов. редкол.: Герасимов І.О.
(голова) та ін.; Обл. редкол.: Керечанин В.М. (голова) та ін.]. — Ужгород: Карпати,
2004. — 21 см. — ISBN 966-671-036-6.
[Т.] 3: Берегівський район, Великоберезнянський район, Виноградівський
район, Воловецький район. — 2005. — 501, [1] с. — ІSBN 966-671-077-3 (в опр.),
1 000 пр. — [2006-04467] п оф
УДК 94(477.87)(092)
ББК 63.3(4УКР3)622.78
К 53
12249. Комарницький В.Й. Комарники — село на руському путі: Історія
с. Комарники [Турків. р-н на Львівщині]. — Львів: Камула, 2006. — 349, [2] с., [4]
арк.: іл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 332—350. — ІSBN 966-8343-47-6 (в опр.), Б.т. —
[2006-04683] п оф
УДК 94(477.83-22)
ББК 63.3(4УКР-4ЛЬВ)
К 63
12250. Крим: шлях до України / [Авт.-упоряд. С.М. Савченко]. —
Сімферополь: Таврія, 2006. — 285, [2] с., [14] арк.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 276—
279 (60 назв), в кінці розд. та в тексті. — ІSBN 966-572-939-Х (в опр.), 2 000 пр. —
[2006-04287] п оф
УДК 94(477.75)“1954”
ББК 63.3(4УКР-6КРМ)632
К 82
12251. Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої
(1618—1648) / Нац. ун-т "Остроз. акад.". — К.: Темпора, 2006. — 495 с.: табл.; 24 см. —
Бібліогр.: с. 446—458 та в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 459—478. — Геогр.
покажч.: с. 479—495. — ІSBN 966-8201-17-5, 1 000 пр. — [2006-04724] п оф
УДК 94(477.51)"1618/1646"
ББК 63.3(4УКР)4
К 90
188
12252. Лаба В. Історія Моршина від найдавніших часів до 1939 року. — Львів:
Камула, 2006. — 88 с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 85—87 (56 назв). —
ІSBN 966-8343-57-3, Б.т. — [2006-04684] п оф
УДК 94(477.83-21)
ББК 63.3(4УКР-4ЛЬВ)
Л 12
12253. Меркурьев В.М. Наш город Первомайск, 1765 — 2005: [История города в Луган. обл., а также очерки, рассказы, новеллы, стихи] / Меркурьев В.М.,
Тютюнник Н.Г. — Луганск: ЛОТ, 2005. — 661, [1] с.: ил., табл., портр.; 25 см. —
ІSBN 966-7566-38-2 (в пер.), 1 000 экз. — [2006-04402] п оф
УДК 94(477.61-21)
ББК 63.3(4УКР-4ЛУГ)
М 52
12254. Милусь В.І. Життя для нації: [Статті] / Навч.-метод. центр культури
Волині. — Луцьк: Терен, 2006. — 63 с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр. в кінці ст. —
ІSBN 966-8575-44-Х, 500 пр. — [2006-05195] п оф
УДК 94(477)
ББК 63.3(4УКР)6
М 60
12255. Моя країна Україна: [Для дітей серед. шк. віку] / Т.І. Лагунова, Д. Ю. Корольков, В. В. Мірошникова, Л. В. Михайленко; [Іл. М.П. Стасюк]. — Х.: Кн. клуб
"Клуб сімейн. дозвілля", 2006. — 191 с.: іл., портр.; 27 см. — Бібліогр.: с. 191
(24 назви). — Предм. покажч.: с. 189—190. — ІSBN 966-343-366-3 (в опр.), 15 000 пр.
— [2006-05351] п оф
УДК 94(477)-053.5
ББК 63.3(4УКР)6
М 87
12256. Нартов В.В. Історія України з давніх-давен до сьогодення. — Х.: Кн.
клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2006. — 349, [1] с.; 21 см. — Бібліогр.: с. 348—349. —
ІSBN 966-343-352-3 (в опр.), 12 000 пр. — [2006-05341] п оф
УДК 94(477)
ББК 63.3(4УКР)
Н 30
12257. Олуйко В.М. Адміністративно-територіальний устрій Поділля. Історія і
сучасність / [ В.М. Олуйко, П.Я. Слободянюк, М.І. Баюк]; Хмельниц. ун-т упр. та
права та ін. — Хмельницький: Б.в., 2005. — 399, [8] арк. іл.: табл., портр.; 24 см. — У
надзаг. також: Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. облрада, Держ. арх. Хмельниц.
обл. та ін. — Авт. зазначено на опр. — Бібліогр.: с. 369—388 (334 назви) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8102-74-6 (в опр.), 3 000 пр. — [2006-04002] п оф
УДК 94(477.43/.44):342.26
ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)
О-55
12258. Паньонко І.М. Органи влади Запорізької Січі: Монографія / Львів.
держ. ун-т внутр. справ. — Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 143 с.: іл.;
21 см. — Бібліогр.: с. 117—136 (106 назв). — ІSBN 966-325-066-6 (в опр.), 100 пр. —
[2006-05155] п
УДК 94(477):342.5]"15/17"
ББК 63.3 (4УКР)+67.400
П 16
12259. Плошко В.Є. З історії Посульсько-Удайського краю: Іст. нарис /
В.Є. Плошко, В.В. Плошко. — Ніжин (Черніг. обл.): Аспект-Поліграф, 2006. — 218 с.:
портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 215—217 (43 назви). — ІSBN 966-340-157-5, 100 пр. —
[2006-05107] п оф
УДК 94(477.51)
ББК 63.3(4УКР-4ЧЕР)
П 39
189
12260. Помаранчева революція: внутрішній та зовнішній аспекти: [Зб. ст. /
Ред.-упоряд. Л. Кудіна та ін]. — К.: Молодіж. альтернатива, 2005. — 79 с.: іл., табл.;
20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Б.т. — [2006-04037] п оф УДК 94(477)“2004”
ББК 63.3(4УКР)64
П 55
12261. Пчілка О. Викинуті українці / [Ред.-упоряд., передм., прим. В. Архипов]. — К.: МАУП, 2006. — 351 с.: іл., портр.; 17 см. — (Бібліотека
українознавства; Вип. 5). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-608-533-Х
(в опр.), 7 000 пр. — [2006-05183] п оф
УДК 94(477)
ББК 63.3(4УКР)
П 92
12262. Ревуцкий С.Ф. Жестокий поединок: Герои киев. подполья: [Худож.док. повесть] / Сергей Ревуцкий. — К.: Вид. дім "Ін Юре", 2006. — 197 с.: ил.,
портр.; 20 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 966-313-304-Х, Б.т. —
[2006-04185] п оф
УДК 94(477-25)“1941/1945”
ББК 63.3(4УКР-2К)622.5
Р 32
12263. Романюк І.М. Українське село у 50-ті — першій половині 60-х років
ХХ ст. / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 255 с.:
табл., портр.; 21 см. — Бібліогр. в прим. в кінці розд. — Імен. покажч.: с. 253—255. —
ІSBN 966-621-260-9 (в опр.), 500 пр. — [2006-04399] п
УДК 94(477)“1950/1960”
ББК 63.3(4УКР)63
Р 69
12264. Страницы истории Крыма в почтовых выпусках: (Справочник) / [Авт.-сост.
Я.Г. Дубоссарский и др.]. — Симферополь: Крымучпедгиз, 2006. — 128 с.: ил., табл.,
портр.; 27 см. — Авт.-сост. указаны перед вып. дан. — Библиогр.: с. 126. — ІSBN 966354-073-7 (в пер.), 1 000 экз. — [2006-05345] п
УДК 94(477.75-25):656.835.91](035)
ББК 63.3(4УКР-4КРМ)я2+76.19я2
С 83
12265. Сушинський Б.І. Князі та полководці Стародавньої України. — Одеса:
Вид. дім "ЯВФ", 2006. — 507, [2] с.: іл., портр.; 22 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. —
ІSBN 966-8286-73-1 (в опр.), 3 000 пр. — [2006-04421] п оф УДК 94(477)“9/11”(092)
ББК 63.3(4УКР)41-8
С 91
12266. Сушинський Б.І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її
вождів та полководців ХV—ХІХ ст.: Іст. есе: У 2 т. — 2-ге вид., доповн. — Одеса:
Вид. дім "ЯВФ", 2006. — 22 см. — На опр.: Козац. Україна.
Т. 1. — 2006. — 585, [5] с.: іл., табл. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Алф.
покажч. тому: с. 586. — ІSBN 966-8286-63-4 (в опр.), 3 000 пр. — [2006-04422] д оф
УДК 94(477)“15/19”(092)
ББК 63.3(4УКР)4-8
С 91
12267. Сушинський Б.І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її
вождів та полководців ХV—ХІХ ст.: Іст. есе: У 2 т. — 2-ге вид., доповн. — Одеса:
Вид. дім "ЯВФ", 2006. — 22 см. — На опр.: Козац. Україна.
Т. 2. — 2006. — 578, [3] с.: іл., портр. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Алф.
покажч.: с. 574—578. — ІSBN 966-8286-64-2 (в опр.), 3 000 пр. — [2006-04423] д оф
УДК 94(477)“15/19”(092)
ББК 63.3(4УКР)4-8, С 91
190
12268. Тесля М.П. Історія села Залізняк: [Центр освіти і культури Слобожанщини в другій половині ХVІІІ — початку ХХ ст]. — Суми: Сум. обл. друк.:
Козац. вал, 2006. — 257 с., [35] арк. іл.: іл., портр.; 20 см. — ІSBN 966-358-014-3,
300 пр. — [2006-04400] п оф
УДК 94(477.52-22)
ББК 63.3(4УКР-4СУМ)
Т 36
12269. Тестові завдання з історії України: Навч. посіб. для перевірки знань
студ. неістор. спец. / [Уклад. Климов А.О., Гогохія Н.Т.]; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ: Альма-матер, 2006. — 58 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 55—
57 (45 назв). — 100 пр. — [2006-04289] п
УДК 94(477)(079.1)
ББК 63.3(4УКР)я73
Т 36
12270. Тур Т. Правда про Бабин Яр: Докум. дослідж. / Міжрегіон. акад. упр. Персоналом. — К.: МАУП, 2006. — 23 с.; 20 см. — (Бібліотека журналу "Персонал"). — Авт.
зазначено на обкл. — ІSBN 966-608-566-6, 3 000 пр. — [2006-05189] п оф УДК 94(477-25)
ББК 63.3(4УКР-2К)622.12
Т 86
12271. Українки в історії / [ Андрусів С., Багаліка Ю., Богачевська-Хомяк М.
та ін.; Ред. В. Борисенко]. — 2-ге вид., стер. — К.: Либідь, 2006. — 326 с.: іл., портр.;
29 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Присвяч. вірним донькам України. —
Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-06-0418-1 (в опр.), Б.т. — [2006-04874] д оф
УДК 94(477)(092)-055.2
ББК 63.3(4УКР)-8
У 45
12272. Українська революція: позиція молоді: [Зб. ст. / Ред.-упоряд. Л. Кудіна
та ін]. — К.: Молодіж. альтернатива, 2005. — 71 с.: табл.; 20 см. — Частина тексту:
рос. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Б.т. — [2006-04038] п оф
УДК 94(477)
ББК 63.3(4УКР)64
У 45
12273. Український голокост 1932—1933: Свідчення тих, хто вижив: [У 10 т.]
/ Ред. Ю. Мицик; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." та ін. — К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2006. — 21 см. — У надзаг. також: Ін-т укр. археографії та
джерелознав. ім. М. Грушевського НАН України, Канад. ін-т укр. студій Альберт.
ун-ту (Едмонтон), Укр.-канад. дослід.-документац. центр (Торонто) та ін. — На авантитулі: Пам’яті жертв голодомору 1932—1933.
Т. 3 / [Упоряд. Ю. Мицик, Л. Іванникова]. — 2006. — 429 с. — Частина тексту:
рос. — Бібліогр.: с. 16—17 та в кінці ст. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-518-343-5,
Б.т. — [2006-04711] п оф
УДК 94(477)"1932/1933"
ББК 63.3(4УКР)615-4
У 45
12274. Цимбалюк Є.П. Млинів: минуле і сучасність, сторінки 500-літнього
літопису: [Про селище на Рівненщині]. — Рівне: Волин. обереги, 2006. — 181 с.: іл.,
портр.; 29 см. — На опр. авт. не зазначено. — ІSBN 966-8306-98-8 (в опр.), 500 пр. —
[2006-04184] п оф
УДК 94+908](477.81)
ББК 63.3(4УКР-4РІВ)+26.89(4УКР-РІВ)
Ц 61
12275. Чорновіл В.М. Твори в десяти томах: В 10 т. / Вячеслав Чорновіл;
[Упорядкув. В. Чорновіл]; Міжнар. благодійн. фонд Вячеслава Чорновола. — К.:
Смолоскип, 2003. — 21 см. — ISBN 966-7332-87-Х.
191
Т. 3: Український вісник, вип. І—VІ. — 2006. — 978 с.: іл., табл. — Імен.
покажч.: с. 953—978. — ISBN 966-7332-31-Х (в опр.), 3 000 пр. — [2006-04824] п оф
УДК 94(477)
ББК 63.3(4УКР)6
Ч-75
12276. Шевчук М.П. Зоряне: [Нарис про минуле і сучасне с. Зоряне (Курники)
Хмельниц. обл.] / М.П. Шевчук, І.М. Атаманчук. — Хмельницький: Поділля, 2006. —
77 с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 74. — ІSBN 966-8261-46-1, 500 пр. — [200605075] п оф
УДК 94(477.43-22)
ББК 63.3(4УКР-4ХМЕ)
Ш 37
12277. Шилов Ю.О. Чого ми варті: (Ст. і нариси). — К.: Аратта, 2006. — 290 с.:
іл.; 24 см. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. та в тексті. — ІSBN 966-8475-13-5,
1 000 пр. — [2006-04702] п оф
УДК 94(477)
ББК 63.3(4УКР)
Ш59
12278. Шпоть О.С. "Велесова книга" — як фрагмент з історії демократії. — К.:
Коронатор, 2006. — 60 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. —
ІSBN 966-96555-1-Х, 2 000 пр. — [2006-05463] п
УДК 94(477)".../09"
ББК 63.3(4УКР)41
Ш 84
12279. Юнусова Л.С. Крымские татары: истоки. — Симферополь: Крымучпедгиз, 2006. — 120, [2] с.; 20 см. — Библиогр. в конце разд. — ІSBN 966-354-068-0,
200 экз. — [2006-05127] п
УДК 94(477.75)
ББК 63.3(4УКР-6КРМ)
Ю 57
Див. 11561, 11567, 12110, 12210, 12212-13
192
ПЕРЕЛІК МОВ (КРІМ УКРАЇНСЬКОЇ),
ЯКИМИ НАДРУКОВАНІ КНИГИ
Англ.
10974-75, 11271, 11393, 11544-46, 11563, 11634, 11641, 11664-66,
11683, 11708, 11936-45, 11947-49
Ісп.
11961
Італ.
11955, 11958-59
Кримськотатар. 11548, 11984
Лат.
11957
Нім.
11274, 11934, 11952, 11954
Рос.
10930, 10932, 10937, 10939-42, 10948-50, 10957, 10959, 10962, 10964,
10966, 10968-70, 10973, 10976, 10982, 10984, 10986, 10998, 11003-06, 11155,
11226, 11236-37, 11239, 11248-51, 11253, 11257, 11261, 11278-79, 11281-83,
11285, 11289, 11290, 11298, 11306, 11310, 11317, 11321, 11323, 11325, 11328,
11333, 11341, 11344, 11350, 11357-58, 11362, 11377, 11381, 11383, 11385-87,
11389, 11402-07, 11409, 11418, 11424, 11430, 11459, 11462, 11464, 11471, 11473-74,
11483-84, 11500, 11507-09, 11511-12, 11517-18, 11526, 11549, 11551-56, 11560,
11600, 11612, 11614, 11618, 11620-22, 11625, 11643-44, 11651, 11653, 11656-60,
11662, 11668, 11670, 11672-74, 11679, 11681, 11684, 11695, 11697-98, 11701-03,
11707, 11711-13, 11716-17, 11719, 11721, 11725, 11728, 11734, 11736-38, 11740,
11743-45, 11747, 11749, 11751, 11755-56, 11762-63, 11766-67, 11773, 11775,
11785-87, 11789, 11793, 11797-800, 11810, 11813-16, 11818, 11828-29, 11834-35,
11838-40, 11842-47, 11853-54, 11856, 11860-62, 11864, 11867-69, 11872, 11877-78,
11881-82, 11888, 11892, 11894-96, 11905, 11918, 11920-23, 11926-28, 11937-38,
11945, 11958, 11961, 11963, 11970, 11972-74, 11987, 11989-10, 12012, 12014-40,
12042-43, 12045-58, 12060-61, 12075, 12091, 12160-63, 12165-73, 12175-76,
12190, 12194, 12196, 12202, 12205, 12222, 12227-29, 12244, 12253, 12262, 12279
Угор.
12174
Фр.
11307, 11960, 12004
Чес.
11916
193
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Абессонова А. 11707, 11734
Авдеев О.К.
11749
Авдєєв О.В.
11590
Авдєєв О.К.
11750
Авраменко И. Г.
12023
Аврамов К.В.
10930, 11673
Адашевский В.М.
11659
Азаров О.Д.
10931
Азарова Г.
12020
Азарян Е.М.
10976
Азарян О.М.
11398
Акимова С.М.
11548
Акиничев Ю.
12175
Акмалдінова О.М.
11935
Аксельруд Г.М.
11959
Аксенова Л.В.
11554
Аксентійчук Б.І.
11714
Аланов Д.
11740
Александров Е.Е.
11155
Алексашин В.
11557
Алексеєнко Т.Ф.
11513
Альбрехт Е.И.
11621
Альперт Е.В.
11616, 12155
Аманова Т.
12175
Амонс А. І.
12231
Анат З.
12091
Андреєва В.В.
11824
Андрейчин С.М.
11578
Андрійчук О.
11433
Андрусенко Г.О.
11388
Андрусів С.
12271
Андрусь О.
11358, 11864
Андрусяк В.М.
11367
Андрущенко И.В.
11250
Анипко О.Б.
11668
Анисенко В.
12218
Анищенко Г.О.
11659
Анічин Л.М.
11388
Аносов В.Л.
11387
Антипов Ю.Ф.
11763
Антоненко О.
11855
АнтоненкоДавидович Б. Д.
11547
Антонов О.К.
(12218)
Антонюк О.П.
11692
Анучина Л.В.
11219
Анциферов В.А.
11799
Арджиллі М.
12155
Аржаковський А.
11275
Арнолд Э.
12022
Артеменко В.М.
11768

Артёмов В. И.
Артюх С. Ф.
Арутюнян С. С.
Архипов В.
Атаманчук І.М.
Атраш Х.К.
Афонін В.О.
Афонін Ю.В.
Афоніна О.О.
Бабак В.П.
Бабак О.М.
Бабанський П.
Бабін Б.В.
Бабка М.
Бабуров Э.Ф.
Багаліка Ю.
Багній Н.І
Байдачна І.
Байдачна О.
Байрачний Б.І.
Байрон Дж.
Бакум І.В.
Балабан М.П.
Балабанова Л.В.
Балановський В.П.
Балла Л.
Барабанов А.Т.
Барабаш М.С.
Барабаш Ю.Г.
Барб’єрі Р.Л.
Барбак О.П.
Барков А.Н.
Басанцов І.В.
Басенко С.
Батий Я.
Батиргареєва В.С.
Бача Ю.
Бачина Т.И.
Башнянин Г.І.
Баюк М.І.
Баюра В.І.
Бевз О.П.
Бевзенко Є.
Беґбеде Ф.
Бедринець Л.
Безгін І. Д.
Безносов А.Є.
Безпалько О.В.
Безп'ятчук Ж.І.
Безугла Л.В.
11800
11759
11416
12261
12276
11700
11215
11215
12206
11776
11516
12181
11435
12177
11775
12271
11590
12157
11238
11768
12022
11322
11413
10978,
11399
11714
12148
11895
11809
11514
11700
12063
12190
11360
11228
12222
11466
12064
12024
11870
12257
11412
11400
12134
11988
11628
10979
11794
11516
11449
11929
Белебеха І.О.
12232
Белецька Н. Г.
12065
Беломытцев А. С.
11660
Белякова Н.
12015
Бендера І.М.
11593
Бендзар Б.П.
12138
Берд Д.Д.
11700
Бердников В.М.
11383
Бердо Г.
12066
Березльов В.П.
11780
Березняк Є.С.
12067
Березняк Т.Г.
12025
Бержак А.В
11871
Бержак В.М.
11871
Бернс Дж.Х.
11697
Бернс Р.
12022
Беспалов В.Д.
11670
Бєлєнька Г.В.
11699
Биковська О.В.
11566
Билз К.А.
11697
Билова Н.
11868
Бідніченко О.Г.
11579
Бідняк Г. П.
12068
Бідняк Г.
12068
Біла О.Г.
11361
Білан І.Л.
11449
Біланич Г.П.
11848
Біленька Л.
12177
Білецький А.Я.
11776
Білик Б.І.
11218
Білик Г.Б.
10933
Білик Д.В.
11324
Біліченко Н.О.
10931
Білорус О.Г.
11316
Білоусов Ю.В.
11482
Більчич В.М.
11296
Біляєва І.А.
12181
Білятинський О.А. 12069-70
Бірюков В.В.
11455
Бірюкова Т.П.
11455
Благодатний В.В.
11630
Блейк В.
12022
Блінцов В.С.
10934, 11761
Блок А.А.
11989
Богатыренко М.В.
11555
БогачевськаХомяк М.
12271
Богачик Н.А.
11729
Богданова О.О.
11946
Богініч О.Л.
11699
Богославець Л.П.
11979
Номери, що відносяться до прізвищ осіб про яких йдеться у виданні, подано в круглих дужках
194
Богуш А.М.
Бодня И.Ф.
Боду С.Ж.
Боев В.А.
Боєчко В.Ф.
Божко Г.І.
Бойко В.В.
Бойко В.С.
Бойко Г.
Бойко М.Д.
Бойко Р.В.
Бойко С.М.
Бойцова М.
11528
11719
11791
11507-09
11580
12246
11872
12071
12178
11472
11348
11408
11362, 11856,
11860, 11868
Болгов В.
12220
Болгов В.В.
10980, 12221
Болдирєв О.В.
12199
Болотіна Н.Б.
11492
Бонар Г.
12022
Бондар С.А.
11950
Бондар Ю.В.
11234
Бондаренко Д.І.
11831
Бондаренко Є.В.
11929
Бондаренко Ж.
12049
Бондаренко Ю.І.
12209
Бондарець О.В.
11976
Бондарчук А.П.
11922
Бондарчук Н.І.
12072
Бонси Л.Дж.
11697
Борзенко О.І.
12195
Борисенко В.
12271
Борисенко В.Д.
11904
Борисенко М.А.
11401
Борисов В.І.
11466
Борисюк М.Д.
11668
Боришевський М.Й.
11255
Боровик В.Н.
11642
Бородавка О.С.
11644
Бочаров С.Ю.
10935
Братута С.
12043
Браун Дж.
12022
Бревнов А.А.
11323
Бригадир І.В.
11497
Бровинська Н.М.
11891
Броунинг Э.
12022
Броунинг Р.
12022
Будаков А.Ю.
11414
Будзяк В.М.
11351
Будлянський М.Г.
11821
Будчана Т.Г.
11750
Буйвол О.В.
11654
Бук С.Н.
11964
Булавко Р.И.
12053
Булгаков М.А.
11990-92
Булгакова С.О.
11364
Бульба Н.С.
11906
Булюк В.В.
11390
Бунчук О.О.
11757
Буравльов Є.П.
11704
Бурбело О.А.
11483-85
Бурдун Є.Т.
11677, 11887
Бурий С.А.
10981
Бурковський І.Д.
11822
Буряковський В.В.
11369
Бусол В.О.
11831
Бутенко Є.П.
12073
Бутина Л.И.
11721
Бюке К.
11542
Вавричин М.Г.
11655
Ваганов І.І.
11680
Вагман И.
12228
Вайда А.Р.
11590
Валигура Л.А.
11835
Вальчук Г.В.
11936
Варламов С.Л.
11497
Васейко Ю.С.
11983
Василевська Ю.В.
10936
Василенко В.А.
10982
Васильев А.А.
11728
Васильев А.С. 11430, 11452
Васильев В.
12006
Васильєва І.П.
12177
Васильченко Є.
(12217)
Васільєва В.О.
11456
Васнецов В.М.
11616
Вастьянов Р.С.
11696
Вегеш М.М.
11607-08
Вейр Х.
12022
Велиулаева А.
11548
Венгловська З.С.
11954
Веприк Ю.Н.
11755, 11762
Вербицька Т.Д.
11953
Вербич В.О.
12074
Веремій О.В.
10933
Верзун П.Ю.
11314
Вериківська І.М.
11907
Верланов А.Ю.
10984
Верлань А.Ф.
10937
Верховая Е.
11868
Верховень В.М.
12185
Вершинская В.
11554
Веселовська Г.І.
11220
Визир О.А.
12026
Вилар С.
12027-28
Винников В.В.
11854
Витковская О.
11860
Витьер Дж.
12022
Вихренко Т.О.
11566
Вінник О.М.
11476
Віхров О.П.
11477
Владимирова Н.
11855
Власенкуо С.О.
11608
Влахос Є.
11276
Влялько В.Я.
12075
Вовк О.
12234
Вовк Ю.М.
11692
Вовченко О.І.
11753
Вознюк М.А.
11408
Войнов О.Д.
12191
ВойтоваРужицька А.В.
12076
Войтович В.
12062
Войтович Р.В.
11308
Войтюк В.П.
11824-25
Волобуєв М.С.
(12214)
Вологжина Н.
12222
Волохова Г.О.
11696
Волошин А.
(12208)
Волошина В.В.
11321
Воробій Л.І.
12235
Воробйов В.П.
11489
Воробйов М.П.
12077
Ворона М.І.
12078
Вороненко Ю.В.
11720
Воронина Н.
11697
Воронін В.М.
12239
Воронько П.
12177
Вострокнутов А.Л.
11656
Вусатюк О.А.
11250
Гавкалова Н.Л.
10985
Gavrilyuk I.P.
11641
Гавриш Я.
12159
Гайдай Л.М.
11566
Гайдамак О.Л.
11790
Гайдуківський Л.
11273
Гайченко В.А.
10988,
11704
Галузяк В.М.
11515
Галушко В.О.
11388
Гальчевський Ю.Л.
10934
Гардер С.Е.
11651
Гармаш Д.О.
11466
Гаршина О.К.
11325
Гасило О.О.
11399
Гах В.М.
11793
Гацелюк В.О.
11457
Гвоздецький І.І.
11780
Гейко С.П.
11677
Гелей С.Д.
11356
Гембарська С.Б.
11597
Генкал С.Е.
11523
Гентош О.Є.
11646
Герасимов І.О.
12248
Гессе Г.
12155
Гетч М.К..
11700
195
Гетьман А.П.
11495-96
Гетьман И.А.
10968
Гетьман І.А.
10938
Гичкина Л.
12175
Гідаш А.
12148
Гізатуліна Л.В.
11364
Гірченко Т.Д.
11408
Гісь О.
11550
Глібов Л.І.
12079
Глузман О.В.
11525
Глушаков С.В.
10939-40
Гнаповский А.В.
11810
Гнаповский В.А.
11810
Гнидь Б.П
12080
Гоголь Н.В.
11993
Гогохія Н.Т.
12246, 12269
Гожик П.Ф.
11681-82
Голдман М.Б.
11700
Голік А.П.
11757
Голіна В.В.
11458
Головатий М.Ф.
11292
Головач А.В.
11349
Головач Н.А.
11349
Голоюх Л.В.
11965
Голуб Д.М.
11789
Голубничий Д.Ю.
10947
Гомонай В.І.
11678
Гончар О.
12181
Honcharenko A.
11683
Goncharenko A.V.
11664
Гончаренко Є.В.
12081,
12179
Гончаренко М.
12082
Гончаров В.М.
11345
Гончаров С.М.
11582
Гончарук П.С.
12212
Гончарук С.Т.
11437
Гонюкова Л.В.
11308
Горбань А.
10949
Горбатов В.С.
11809
Горбатюк О.М.
11363,
11375
Горбач Н.Я.
11240
Горбачевська О.В.
11334
Гордєєв А.І.
11794
Гордон Д.И.
12029
Горін М.О.
11823
Горобчишина С.А.
11449
Гороховський О.І.
10954
Горський В.С.
11241
Горчакова Е.П.
11918
Гоцуляк В.В.
11583
Гоч В.П.
11242-43
Гоч М.В.
11243
Гош А.П.
11306
196
Ґоше М.
Грабовский Е.Н.
Грачов В.І.
Гребенюк Н.Є.
Григаш А.В.
Григор’єв Г.С.
Григорьев А.С.
Грижук О.П.
Гриньова В.М.
11307
11004
11371
11219
11869
11421
11424
11638
11339,
11873
Гриценко М.І.
12083
Грицина Н.И.
10964
Грищук О.В.
11428
Грієва З.
12181
Грінчак В.
12178
Грінченко Б.
12181
Громовой А.Н.
12030
Грушков І.
12121
Гудим М.В.
12084
Гулько Р.М.
11710
Гуляницкая И.А
11945
Гуменюк Н.П.
12180
Гунько М.М.
11836
Гупало А.
12180
Гура Л.О.
11803
Гураль П.Ф.
11438
Гуржій А.М
11776
Гуров Е.П.
11681
Гурченков О.П.
11874
Гурьев Е.
12035
Гусак А.Ю.
11879
Гусак І.П.
11879
Густі В.П.
12085
Гутиря С.С.
11746
Гуторова Н.О.
11466
Гуцало Є.
12178
Давидов Г.М.
11857
Давидов О.В.
11627
Давидюк В.Ф.
11615
Дайнен Д.
11422
Даниїлов В.
11837
Данилейко В.
11244
Данилишин Б.М.
11384
Данилюк І.Г. 11687, 11802,
11837, 11960
Данченко В.М.
11781
Данюк В.М.
11966
Дараган Ю.
(12106)
Дармограй Н.М.
11308
Дашкевич Я.
11655
Deаk F.
12174
Дейнеко Л.В.
11394
Дем’янівська Л.С.
11559
Дем’янчук А.Г.
12200
Дем’янчук Б.Г.
12200
Дем’янчук Г.С.
12200
Дем’янчук О.
11304
Дем’янюк П.А.
11727
Демина О.О.
11551
Демченко М.Т.
10983
Денисова Е.А.
11737
Денисюк О.М.
11326
Деньга С.М.
11858
Дерех З.Д.
11506
Дернович Н.А.
12031-32
Дзебко И.
10986
Дзурак М.
12142
Дзюба І.М.
11610
Дзюндзюк Б.В.
11346
Дзятко О.
12177
Динько Н.І.
11263-64
Діптан Н.В.
11529-30
Дмитрієв О.В.
11955
Дмитрієв С.О.
11819
Дмитрієва Т.Г.
11216
Добрянський І.А.
11588
Довгий О.П.
12086
Довженко О.П.
12087
Додонов О.
11345
Докучаєв В.Г.
11819
Долбня В.Т.
11770
Долгополова Е.И.
12033
Долгополова Л.
12013
Долішній М.І. 11353, 11390
Донець П.М.
11929
Донцов Д.І.
12238
Дорогунцов С.И.
11306
Дороніна М.С. 10929, 11372
Дорохов В.І.
11632
Дорош М.
11277
ДорошенкоТовмацький Б.
12213
Доценко А.І.
12214
Драган С.В.
11782
Драгомирецька Н.М. 11008
Druch O.
11683
Дребот Н.П.
11366
Дрегваль І.В
11693
Дрималовський А.
12104
Дровнін С.С.
11885
Дроздова Г.М.
10987
Дротянко Л.Г.
11267
Дубинина О.Н.
11651
Дубінін В.В.
11309
Дубініна М.В.
11859
Дубічинський В.В.
11976
Дубовий О.М.
11783
Дубовик О.В.
11408
Дубоссарский Я.Г.
12264
Дудкін О.В.
11628
Дудоров О.О.
Духнович О.В.
Дьомін Ю.М.
Дьяченко
(Понарошка) О.В.
Дюк Н.
Дюма А. (отец)
11460
(12219)
11461
11906
12237
11994-99,
12000-03
Дякин В.И.
11892
Екель Д.
11238
Ель Маульб Н.О.
12178
Ель Маулюд Н.О. 12181-82
Ельцов О.Д.
12034
Емельянов В.Л.
11766
Емінеску М.
12155
Енде М.
12155
Епплбом Е.
12240
Ермолаева Е.
12043
Еськов А.Л.
11341
Эккерсли К.Э.
11938
Элин А.Ф.
11728
Євстіфєєв В.О.
11893
Євтушенко А.Ф.
11831
Єгоров О.Б.
11414
Єлісєєва О.К.
11342
Ємець О.В.
11936
Ємченко І.В.
11456
Єрещенко О.І.
11347
Єрмоленко О.О.
11488
Єрмоленко С.Я.
11558
Єрмошенко Л.В.
11364
Єрмошин М.О.
11808
Єфіменко А.Г.
11909
Єфіменко В.В. 11884, 11886
Єфімова Г.В.
11876
Єфремов І.О.
10983
Єфремова Л.В.
11352
Єфремова Л.В.
11352
Жадан О.В.
10983
Жадан С.В.
12088
Жалдак Д.М.
11750
Жалдак М.М.
11750
Жамойдо А.Г.
11906
Жашкевич І.Й.
11939
Жеронкіна О.Л.
11939
Животенко А.Н.
11749
Животов В.В.
11656
Жигалло К.М.
11597
Жиленко І.В.
12089
Жирнова Л.О.
11910
Житар І.В.
11979
Жовтан Л.В.
10928
Жолобова Т.Д.
11936
Жук Д.О.
11761
Жук О.К.
11761
Жуков В.В.
10989
Жулинський М.
12089
Жулинський М.Г.
11907
Жупанов О.Б.
11706
Журавльов О.А.
11688
Забіла Н.Л.
12182
Забіяка І.М.
12126
Заболотний І.П.
11911
Заболотний О.Г.
11826
Завадович Р.
12177-78
Завальнюк О.М.
11591
Заворицький Ю.Є.
11506
Завязкина Т.И.
11551-52
Загайкевич М.П.
11439-40
Загнітко А.П.
11967
Загнітко А.П.
11968
Загорський В.С.
11368
Закревський В.О.
11661
Зальтен Ф.
12157
Замысловскій Г
12242
Зарби-Гальчук Е.В.
11614,
11618, 11620, 11625
Зарбі-Гальчук О.В.
12154
Зарницька Є.П.
(12215)
Заросило В.О.
11833
Засенко П.П.
11568
Заславская И.
12016
Заугольна М.І.
12090
Захарченко В.И.
11877
Захарченко В.Ю.
11462
Захарченко М.М.
12247
Захватаев В.
11459
Захожай В.Б.
11349
Зачек О.І.
10945
Збарський В.К.
10990
Згар А.
12091
Зеленков О.А.
11757
Зеленська В.
12134
Зеленська Л.І.
11572
Зеленська Н.І.
12134
Зеленський І.
12134
Земцова О.М.
11532-33
Зигар Л.П.
11874
Золотарьова Т.М.
10991
Золотовська Г.
12158
Золотухин Н.С.
11721
Зорина С.И.
12035
Зосименко О.В.
11592
Зубицька Л.
11275
Зубов В.О.
11247
Зубов М.І.
11224
Зуєв В.А.
11497
Зупанец И.А.
11712
Зухба Д.С.
11317, 11357,
11424
Зыкин С.В.
11402
Зязун В.В
10987
Иваниенко В.В.
11385
Иваниенко В.С.
12036
Иваница С.В.
11553
Иваницин Н.П.
11679
Иваницкая А.А.
11961
Иванов В.В.
11430, 11452
Иванов В.Г.
11346
Иванченко Е.А.
11920
Иванченко Э.И.
12037
Ивахин А.Е.
11511
Игнатенко Н.Я.
11643
Игнатенко Н.Я.
11644
Игнатенко П.И.
11679
Ильченко А.В.
11888
Ильяшенко А.А.
11553
Ильяшенко М.С.
11554-55
Ильяшенко О.Н.
11556
Ильяшенко С.Н.
11878
Ингеров В.В.
12038
Ингрэм Ч.
11278-79
Ирха Н.С.
12244
Ищук Б.А.
11673
Ищук Ю.А.
10930
Іванець Л.В.
11870
Іваницький С.
11962
Іваницький С.
11962
Іванникова Л.
12273
Іванов С.В.
11884, 11886
Іванов Ю.Б.
11372, 11411
Іванченко С.
11380
Іванюк М.І.
11314
Івахненков С.В.
10943
Івлієв А.І.
11783
Івченко В.К.
11589
Ігнатенко М.Я.
11642
Ігнатьєва І.А.
10999
Ігошкіна Н.Г.
11899
Ідзьо В.С.
12245
Іллюченко М.
12092
Іллюченко М.П.
12092
Іляш О.І.
11340
Іонова А.
12134
Іпатов А.В.
11723
Ісаєнко В.М.
11633
Ісаєнко Г.
12093
Ісаєнко Г.Й.
12093
Іщенко А.
12240
ЙолкінаО.
12011
Йосипенко О.
11307
Йосипенко С.
11307
Кавторєва Я.
11864
Кавун С.В.
10947
Каган Д.
11987
197
Каганець І.В.
11313
Каглер П.
11557
Казакова Т.В.
11793
Казмірчук В.Є.
11694
Каламбет С.В.
11369
Калашник В.С.
11969
Калинина А.
11716, 11847
Калініна І.Г.
11544-46,
11948-49
Каляпіна Є.
11493
Каминский Ю.З.
11970
Каныгин Ю.М.
12039
Капітан Н.М.
11225
Капітан Т.В.
11722
Капіца Ю.М.
11489
Карамишев Д.В.
11499
Karachun V.V.
11664
Карвацька Ж.К.
11902
Карвацький Д.В.
11902
Кармазіна Н.В.
12201
Карп’юк О.Д.
11534
Карпенко В.О. 11235, 12094
Карпенко Ю.О.
(11224)
Карпов В.А.
10996
Карпов Є.М.
11780
Карташова І.І.
11686
Kasjanov V.A.
11664
Касярум Н.В.
11519
Катана М.
12134
Катренко В.Т.
11789
Качор В.О.
11578
Каширський В.А.
11935
Кащенко А.Ф.
11559
Квачов А.П.
11265
Кельїна С.Ю.
11676
Кепін Д.В.
11232
Керечанин В.М.
12248
Кешеля Д.М.
12095
Kiliievych O.
11393
Киреевский И.
11843
Кириленко В.В.
11370
Кириллова Н.А.
11651
Кириченко І.О.
11808
Киричук О.В.
11258
Кирій В.В.
10995
Кияк Т.Р.
11951
Кілієвич О.І.
11420
Кінзерська Т.П.
12215
Кіплінг Д.Р.
12155, 12158
Клебанова Т.С.
11328
КлимГрабницький В. О.
12096
Клименко А.
11864
Клименко В.Н.
11346
Клименко Ж. А.
11912
198
Клименко О. В.
11940
Климов А.О.
12246, 12269
Климов В.Ф.
11668
Ключников А.А.
11747
Кляп М.І.
12208
Ковалёв В.Н.
11341
Ковалева С.В.
11556
Коваленко С.Н.
11321
Ковалишина М.
12177
Ковалко М. П.
12097
Ковалко М.
12097
Коваль Г. Є.
12098
Коваль Г.М.
11704
Коваль С.С.
11667
Ковальська І.Б.
11650
Ковальчук Л.В
11694
Ковальчук Л.Я.
11590,
11595
Ковешніков М.О.
11780
Коврига Л.
12178, 12181
Коврига Л.П.
12182
Ковтун Г.О.
11675
Ковтун Д.К.
12099
Коган Ю.М.
11941
Коганов А.Б.
11942
Когут Г.О.
11914
Козак Ю.Ю.
11314
Козакова Т.В.
11793
Козаченко С.М.
12183
Козирєв С.С.
11753
Козловський В.О.
10993
Козубай В.І
11936
Кокін С.
12234
Кокуца І.
12100
Колесникова Т.А.
11882
Колесниченко О.
(12216)
КолесниченкоБратунь Н.Р.
12216
Колесов И.С.
11767
Колесов С.Н.
11767
Колоїз Ж.В.
11969
Коломєєць С.В.
12101
Колпаков В.М.
10994
Коляда М.Г.
11687
Коляденко В.Г.
11732
Комар Б.
12181
Комар В.С.
11764
Комарницький В.Й.
12249
Комарніцький О.Б.
11591
Комзюк В.
11233
Кондратенко П.Г.
11728
Кондратюк Ф.Я.
12118
Кондусова Л.Ф.
11371,
11418
Конечна О.М.
12102
Коновалов Ю.В.
11834
Коновалова С.А.
11344
Кононенко Л.И.
11758
Кононов С.П.
11774
Кононученко О.
11537
Конькова М.В.
11736
Копейка В.И.
11829
Копєйкін І.І.
12188
Копиленко О.
12181
Копитіна Н.Ф.
11564
Кордунова Н.О.
11256
Кордуп Р.
11251
Коренюк П.І.
11631
Корженко Є.С.
11752
Корнєєв В.М.
11932
Корнієвський О.С.
(12211)
Корніяка О.М.
11303
Коробов А.И.
12202
Король М.
11818
Король П.
12177
Корольков Д.Ю.
12255
Корольова Т.
11537
Корчевная Л.А.
11452
Косів М.В.
11805
Костантіно Р.
11959
Костенко Д.В.
11771
Костильова Л.А.
11915
Костишина Т.А.
11347
Костін Ю.Д.
10995
Костров М.
12043
Кострова Е.
12043
Костюкевич Ю.І.
12103
Котик-Моховская Р.
12040
Котлер Ф.
11879
Котляревський І.П.
12104
Коханко О.М.
11594
Коц І.В.
11652
Коцан І.Я.
11688
Кошкин К.В.
10948, 11005
Коюда В.О.
11873
Кравец И.А.
11155
Кравченко В.В.
11446
Кравченко В.І.
10933
Кравченко Г.О.
11374
Кравченко О.В.
11739
Кравченко О.П.
11617
Кравченко Ю.С.
11772
Крайнов А.Н. 11403, 11711
Краковский В.Я.
10966
Krakovsky V.Ya.
10975
Крамчанинова М.Д.
10976
Крапивин А.В.
12227
Крапивин Н.
12175
Краснов В.А.
11747
Красуляк З.І.
12105
Кремсал В.Ю.
11904
Крепко П.
12049
Кресін О.В.
11447
Кретинин А.А.
11749
Кретінін О.А.
11750
Кривенька О.
12134
Крижанівський Є.І.
11801
Крилик Л.В.
10963
Кришталович У.
11655
Крістенсон Е.
11280
Кроленко В.О.
11435
Крупей М.
11296
Крупко В.Г.
11344
Крутиков С.
11404
Крянге І.
12155
Кубійович В.
12207
Кудерская Т.В.
11257
Кудіна Л.
11297, 12260,
12272
Куєвда В.І.
12232
Кузнецов А.М.
11637
Кузнецов В.
11853
Кузнецов В.В.
11777
Кузнецов В.Г.
11777
Кузнецов Э.А.
11321
Кузнєцов В.
11343
Кузьменко О.
12228
Кузьмич О.А.
11979
Кукліна О.Ю.
11904
Кукушкин В.П.
11656
Кулаковська Л.П.
11966
Кулаковський Петро 12251
Кулиниченко В.Л.
11242
Кулініченко В.Л.
11243
Куліш П.О.
(12212)
Кульбачко Ю.Л.
11689
Кульчицька О.Я.
11538
Кумченко Т.А.
11374
Кунах О.М.
11690
Куприянов И.Т.
12196
Купріянов І.Т.
12191-92
Курилко А.
12043
Курищук К.В.
11713
Кустовская Ю.П.
11612
Кутузова Г.І.
11919
Кухарєва О.О
11369
Куценко Л.В.
12106
Куценко П.
12102
Кучеренко В.Р.
10996
Кушнір І.В.
11822
Кушнір Т.Б.
11400
Лаба В.
12252
Лаба В.В.
11727
Лавр К.
11531, 11535-36,
11540
Лавриненко О.Л.
Лагунова Т.І.
Lazar A.P.
Лазор О.Д.
Лазор О.Я.
Лазуренко В.И.
Лазуткин В.Н.
Лановенко В.
Лановик М.
Лапікура В.
Лапікура Н.
Ларгіна А.М.
Ларикова Л.Ф.
Ларін ВЮ.
Ластовецька І.І.
Лациба М.В.
Лаціс М.
Лашкул В.
Ле Гуїн У.К.
Лебедева М.
Лебедевич С.І.
Левицький В.В.
Легкий З.М.
Лепєр П.
Лепшина С.М.
Лехан В.Н.
Лешик А.
Лєонтьєва Л.Є.
Ли Д.
Линецкий С.В.
Линник М.П.
Лисенко В.І.
Лисенко О.А.
Лисица Н.М.
Лисицкий В.Л.
Лисова Л.О
Лисяк Л.В.
Литвин М.С.
Литвиненко В.
Литвинюк В.П.
Литвяков Ф.И.
Лихацький П.Г.
Личковах В.А.
ЛівицькаХолодна Н.
Ліпіна Т.В.
Лісовицький І.А.
Лісовська Т.П.
Ліщенко Н.О.
Ллойд-Джонс М.
Лобода М.В.
Лободзінська Р.Ф.
Ложко М.А.
Лозовой В.О.
Локотош А.
11950
12255
11708
11448
11448
11462
12041
12042
11985
11311
11311
10960
11386
10944
11637
11478
12153
12134
12159
12017
10997
11934
12107
12004
11725
11720
11813-14
11513
12005
11250
11439-40
11442
11219
11405
10950
11635
11000
12108
12181
11647
11763
11609
11254
(12106)
11272
12217
11824-25
11587
11281-82
11714
10952
12053
11219
12049
Локтєв Е.М.
11398
Лопез-Ибор Х.-Х.
11707
Lukovsky I.A.
11641
Лук’янчук З.
11628
Лукьяненко С.В.
12006-07
Лысак В.К.
11789
Лысенко Л.И.
11861
Лысенко О.Б.
11406
Лысиков Е.Н.
11155
Льюис Э.
11248
Любін О.Г.
11635
Любченко О.М.
11384
Людкевич М.
12178
Ляшенко В.П.
11693
Маєвська І.В.
11811
Мазаракі А.А
11364
Мазуренко В.О.
11804
МакаренкоМ.Г.
11645
Макаркина А.В.
11387
Макаров В.І.
11645
Makarov V.L.
11641
Макаров И.М.
12044
Макаров Ю.
12202
Максименко В.Ф.
11971
Максименко О.П.
11720
Максименко Ю.М.
11806
Максименко Я.А.
11317
Максимова О.Б.
10998
Максимчук В.
11407
Малаева Т.В.
11483-84
Малаєва Т.В.
11485
Маланчук В.О.
11730
Маланюк Є. (12106, 12198)
Малий В.В.
11294, 11426
Малик Л.П.
11330
Малиновская О.В.
12045
Маліновська Н.В.
11528
Маліновський Е.Ф.
11954
Малон П.
12155
Малышко О.В.
11317
Мальченко Г.
12049
Мальченко С.
12049
Малюк Н.Г.
11526
Малярець Л.М.
11327
Мамонова В.В.
11501
Мамчич О.Б.
12109
Манойленко О.С.
11636
Маноха О.Є.
11463
Мануков С.
12019
Мардер Р.В.
11988
Маригодов В.К.
11775
Маринець В.Ю.
11952
Маринчук Т.
12181
Марічева Є.
11332
Маркітан О.С.
10996
199
Марков О.Е.
11787
Маркова Н.С.
10985
Мармоза А.Т.
11293
Мартин Д.Д.
10998
Мартин К.
11251
Мартиненко В.Г.
11819
Мартиненко М.М.
10999
Мартиросов А.
12160-63,
12165-73
Мартінетті Д.
11273
Мартюшева Л.С.
11373
Марунич В.В.
11723
Марценюк В.П.
10931,
11595
Марченко М.
11422
Масенко Л
11980
Маслова-Зоріна Н.
11228
Маслюк Б.Г.
12176
Масол Л.М.
11220
Матвеев Ю.В.
11775
Матвєєв М.Д.
11524
Матвєєва Л.В.
11217
Matyushko R.P.
11708
Матус Н.О.
11947
Матющенко Б.
12110
Матяш І.Б.
11318
Мацеха Д.С.
10981
Мацкевич Н.М.
11395
Мачківський М.А.
12111
Машіка Т.О.
11330
Машовець М.А.
11699
Мащенко Т.Г.
11894
Мегела І.П.
12193
Мегем Є.І.
11602
Меженко Ю.С.
11552
Мельник М.В.
11414
Мельник С.В.
11295
Мельник С.Р.
11883
Мельник Т.
12112
Мельник Ю.Р.
11883
Мельников О.Ю.
10951
Меметов А.
11984
Меренкова Л.О.
11373
Мержвинська Л.
11233
Меркулова С.Г.
11560
Меркурьев В.М.
12253
Месзарос Б.Т.
11557
Мещеряков А.А.
11000
Мигин В.Л.
11844
Микитин Я.
11277
Микитчик О.В.
11268
Микляев И.Ю.
11249
Микляева А.Н.
11249
Миколаєнко М.А.
12113
Миланіч Т.В.
11770
200
Милов А.В.
Милусь В.І.
Миргородский А.
Миргородський А.
Мироненко М.О.
Мирошниченко Л.
Мирошниченко С.А.
11389
12254
11500
11504
11917
11853
11842,
11701
Митрофанов М.
12157
Митчард Ж.
12008
Михайлевський О.
11715
Михайленко Е.
11853,
11864
Михайленко Л.В.
12255
Михайлов А.М.
11001
Михайлов Б.Н.
11816
Михайлова Л.І.
11001
Михлин Ю.В.
11673
Мицик Ю.
12273
Мігаль В.Г
11794
Міклуха О.Л.
11863
Мінухін С.В.
10956
Мірончик П.В.
12178,
12181-82
Мірошникова В.В.
12255
Мірошниченко С.А.
11841
Могильна Л.М.
11001
Мокія-Сербіна С.О.
11691
Моралес Х.В.
11961
Моргун Т.М.
11901
Мороз Е.А.
12046
Мороз І.Ф.
(11821)
Мороз Л.А.
11702
Мороз Л.В.
11366
Москалюк В.Д.
11729
Мостовий Ю.М.
11724
Мостовой Ю.М.
12047
Моторний В.А.
12138
Мотулько Б.В.
11746
Мочалов О.О. 11667, 11669
Моэн Б.
11734
Муляр Ю.І.
11795
Мурашко М.І.
11002
Мушка Ю.
11318
М'ястківський А.
12178
Набойченко В.Н.
11717
Нагорна І.
12186
Назаренко А.
12011
Назаренко В.В.
11486
Назаренко Ю.
12119
Назарова Г.В.
11411
Назарова К.О.
11374
Найпавера К.
12230
НалапкоЮ.І.
11589
Нарижна Л.Д.
11329
Нартов В.В.
12256
Насальська Н.В.
12114
Науменко А.М.
11951
Науменко Г.П.
11396
Науменко Н.И.
11656
Небивайлова Л.М.
11698
Невмержицька О. 11521-22
Невмержицький О.А. 11562
Неёлов А.
12043
Нездоля О.І.
11502
Неклеса Д.
12134
Немичев И.
11251
Непийвода Н.Ф.
11851,
11932
Непомняща С.
12115
Непомнящий А.А.
12201
Нестека И.М.
11972-74
Нестеренко В.
12175
Нестеренко О.І.
10971
Нечепа В.
12211
НечуйЛевицький І.С.
12116
Никитин В.
11500
Николаенко В.А.
11815
Ниникина В.
12049
Ничкало С.А.
11220
Новаков О.С.
11470
Новиков Г.В.
11797
Новиков Ф.В.
11797
Новікова В.Ф. 11884, 11886
Новікова Л.М.
11598
Ногіна О.М.
11988
Норейко Б.В.
11725
Норейко Б.В.
11725
О.Негин В.
12042
Общіна Н.В.
11696
Ovcharenko O. Р.
11708
Овчинникова М.В.
11642
Овчиннікова Л.Є.
11753
Оголевець О.С.
11914
Огородников Ю.Н.
12048
Огуй Н.І.
11347
Огуй О.Д
11951
Огурцов А.Н.
11684
Odarchuk N.
11943
Odarchuk S.
11943
Одарчук С.І.
11943
Одинцова Т.М.
11381
Окша Н.В.
11300
Олафсон І.
12117
Олещенко Т.О.
12238
Олиферовская Р.П.
11725
Олійник С.В.
11539
Олуйко В.М.
12118, 12257
Ольхіна Н.І.
11561
Омельковець Р.С.
11975
Онищенко В.В.
11905
Онищенко Т.
11866
Оніщенко О.І.
11220
Оносова І.А.
11398
Опіярі В.І.
11330
Орзих М.Ф.
11464
Орлов В.Ф.
11397
Орлова М.
12134
Орос Я.М.
12119
Ортайль Г.-Й.
12009
Ортинський В.Л.
11465,
11467-68, 11599
Осадча О.М.
11628
Острівка О.І.
11609
Отенко И.П.
11003
Отенко І.П.
11371
Отрошко О.В.
11331
Павленко И.В.
11674
Павленко Л.П.
11977
Павлов Г.В.
11640
Павлова В.А.
11880
Павлова Г.Д.
11976
Павлюк А.
11534
Павлюк Г.В.
11632
Палійчук Л.
12120
Панасюк М.Б.
11292
Панкевич О.З.
11438
Панков В.А.
11881
Панкова М.
12222, 12228
Паньонко І.М.
12258
Парсонс В.
11304
Парцхаладзе Л.
11500,
11504
Пасічник А.Є.
12121
Пастухова Л.С.
11600
Пастушенко Р.Я.
11356
Пастушина В.М.
12122
Пасько Марри Н.
12205
Пасюк І.
12233
Патлайчук В.М.
11778
Патора Р.
11336
Пахомов О.Є.
11689-90
Пахомова Т.І.
11008
Пашков Е.В.
10941, 11657,
11662, 11745, 11756, 11867
Пекарев И.М.
12227
Переверзева С.О.
11421
Перелісна К.
12178
Перепелиця О.К.
11619,
11624, 12156
Перехрест Л.Ф.
11222
Перман С.
11512
Перов В.М.
11817
Першаков В.М.
11809
Петлюра С.
(12213)
Петренко Н.П.
12123
Петренко О.В. 11945, 11961
Петренко С.М.
11865
Петрочко Ж.В. 11513, 11516
Петрюк О.В.
11887
Петти В. Дж.
10998
Пивень Ю.А.
11799
Пилипенко П.Д.
11425
Пироженко О.
11860
Пихтіна Н.П.
11573
Піза Д.М.
11769
Пінчук О.Ф.
11930
Піньковська Е.А.
11269
Піх З.Г.
11883
Плавенчук О.
12177
Плавенчук О.
12184
Плахотник В.М.
11563
Плачинда С.П.
12232
Плотников В.П.
11758
Плошко В.В.
12259
Плошко В.Є.
12259
Плюхіна І.П.
12124
Побігайлов В.М. 11363, 11375
Поваляєва С.В.
12125
Погореловська І.О.
11849
Погребняк О.Д.
11889
Пожидаєв В.В.
11718
Позінкевич Р.О.
11514
Пойманов В.Д.
11526
Поклад В.І.
11470
Полешко О.П.
11748
Полищук В.В.
10949
Полтава Л.
12178
Полякова О.В. 11884, 11886
Полякова О.Ю.
11389
Понікаров В.Д. 11486, 11488
Пономарева Г.О.
11357
Пономарева Л.Н.
11325
Пономаренко В.М. 11439-40
Пономаренко Е.В.
11004
Пономаренко М.
12177
Пономарів О.Д.
11931
Пономарьов В.Т.
11802
Пономарьова Л.Н.
11329
Попов И.В.
12050-51
Попов І.
11301
Попов С.Б.
11712
Попов Ю.В.
11923
Попова Л.Г.
11956
Попович А.С.
11565
Попович М.М.
11680,
11811
Попович О.И.
12052
Попович С.І.
11396
Потапкін В.Ф.
11788
Потапчук Г.
12134
Почелов О.В.
11352
Пресняков В.А.
11789
Прикарпатський А.
11646
Прилюк Д.М.
12126
Припотень В.Ю.
11345
Пристайко В.І.
11924
Притула М.
11646
Притченко Р.С.
11430
Притыченко Т.И. 11409, 11862
Приходько С.Б.
10958
Пришляк Н.П.
11653
Прієшкіна О.В.
11505
Пронский С.И.
10939
Проценко Н.М.
10971
Прыгунов П.Я.
11511
Прыткова Е.
12009
Прямков О.Ю.
11376
Пустовит М.
11518
Пустовіт М.
11866
Пустовіт С.В.
11685
Пустынникова И.Н.
11526
Пушкарь А.И.
11004
Пушкин А.С.
12160-63
Пчілка О.
12261
Пшик Б.І.
11366
Рабінович П.М.
11428
Радомська М.С.
11345
Радченко О.В.
11315
Раевнева Е.В.
11328
Раєвський К.Є.
11379
Разумний Ю.Т.
11801
Райх К.
12010
Рассамакін В.Я.
10967
Рачинський І.Д.
11727
Рашковский А.С.
11005
Ревак Н.
11957
Ревуцкий С.Ф.
12262
Репина Э.А.
11377
Риженко М.
11569-70
Рижков С.С.
11630
Рикун И.Э.
11226
Риндюк В.І.
11652
Рібун Л.
11986
Різун В.В.
11932, 12126
Ріс Л.
11238
Рогожин В.Д.
11405
Родарі Дж.
12155
Родькін Д.Й.
11893
Rohozha M.M.
11271
Розанвалон П.
11332
Роздобудько І.
12127
Розенблюм К.А.
11697
Розова Л.В.
10930
201
Розсоха В.М.
11577
Розумний М.М.
11305
Роїк В.М.
12128
Роїк В.С.
(12128)
Ролік А.В.
11603
Роман С.В.
11576
Романенко И.
12228
Романова В.А.
11390
Романовська Н.Г.
11630
Романовський Г.Ф.
11778
Романюк І.М.
12263
Роудз Р.
11285
Рубаненко О.Є.
11764
Рудаков В.В.
11670
Рудий Т.В.
10945
Рудько В.М.
11747
Рудяк Ю.
11358, 11866
Рулофс С.Е.
12011
Румянцев М.И.
10959
Русанівський В.М.
11981
Русова С.
(11528)
Рыженко М.
11549
Рыжиков В.С.
11341,
11785, 11881
Рыжикова В.С.
11785
Рябичева Л.А.
11786
Рязанцев О.І.
10960-61
Рязанцева О.І.
10960
Ряшко В.І.
11599
Саблук П.Т.
11354
Савельева В.С.
11298
Савуляк В.І.
11790
Савченко В.
11443
Савченко Е.
11358
Савченко С.М.
12250
Савчук Т.О.
10953
Саган А.
12159
Сазонець І.Л.
11378
Сакара Ю.Д.
11770
Салій О.
12243
Салов Н.Н.
11744
Самойленко А.А.
11176
Самойленко А.М.
11646
Самойленко Л.
12049
Самойленко Ю.И.
11658
Самолюк В.В. 11427, 11429
СамсоновВ.П.
11672
Саниахметова Н.А
11479
Саприкіна Л.Т.
11637
Сапрыкин Г.
11853
Саратова О.Н.
11236
Сарахман О.М.
11379
Сардак О.В.
10978
Сафіяник І.В.
12129
Сафонов Ю.
11760
202
Свєтлов А.Є.
11806-07
Свєтлова І.Є.
11541
Свєшнікова Т.Й.
11417
Свириденко М.В.
11889
Свідлов Ю.І.
11804, 11807
Свобода П.
11433
Северянин И.
12012
Севрюк М.П.
11925
Сейдаметова З.С.
10962
Семененко І.
11380
Семенец В.В.
11882
Семенова Н.С.
10961
Семеног О.
11596
Семеренко В.П.
10963
Семистяга В.Ф.
12246
Семко А.Н.
11526
Сербін С.І.
11778
Сергеев С.
12018
Сергієні О.В.
11723
Сергієнко Н.О.
11259
Середа В.Г.
11785
Середа И.В.
10964
Середницька Г.В.
11567
Сєдінкін Л.М.
11796
Сєргєєв І.В.
12185
Сидоренко Е.Н.
11963
Сидоренко И.Я.
11963
Сидоренко О.Л.
11609
Симоненко Т.В.
11978
Сингаївський М.
12181
Синотин А.М.
11882
Синюков Н.С.
(11226)
Сиренко В.Ф.
11310
Сирота И.М.
11494
Сиротич Н.
11543
Сирченко В.И.
12175
СитнікВ.А.
11831
Сіменко І.В.
11865
Сіткарьова О.В.
11903
Січовик І.П.
12188
Сіянов О.І.
11897-98
Скаско О.І.
11379
Скляр С.І.
11732
СкляренкоВ.
12222
Скопненко О. 11933, 12164
Скоропад І.С.
12203-04
Скотнікова М.М.
11400
Скринник З.Е.
11382
Скрябін К.
12130
Славенко Е.І.
10983
Славінська О.М.
11488
Сливка О.І.
12131
Слижевский Н.Б.
11818
Слободяник М.С.
12225
Слободянюк П.Я.
12257
Слуцкий Н.Г.
11005
Слюсаренко О.О.
11415
Смалько О.А.
10965
Сметанський М.І.
11515
Смирнов С.
12049
Смирнова М.
12049
Смишляєва Н.М.
11324
Смітієнко З.Д.
11461
Смовженко Т.С.
11382
Соболев А.Н.
12054
Соболь П.П.
11266
Собчук В.В.
11597
Сокіл В.
12153
Сокол А.М.
11729
Сокол Т.Г.
11397
Соколов Л.Н.
11787
Сокульський І.Г.
12132
Сокур І.М.
11410
Сокур М.І.
11410, 11412
Сокуренко Є.В.
11636
Солнцева А.В.
11237
Солова В.М.
11573
Соловйов М.
11623, 12164
Соловйова Н.С.
11324
Сологуб О.О.
11960
Солоневський Р.Т.
12186
Сомов Л.А.
12055
Сомхиева Н.М.
11758
Сорокина Л.В.
11357
Сосновська Т.О.
11223
Сосюра В.М.
12133
Сотников В.И.
11333
Сотникова И.В.
12056
Сотникова Ю.В.
11333
Софіщенко І.Я.
11419
Спасокукоцький А.Л. 11726
Сперджен С.
11289
Співак В.І.
11450
Співак В.М.
11472
Стази О.
12176
Станкевич С.В.
11921
Старостенко Ю.
12181
Стасюк Л.Л.
11705
Стасюк М.П.
12255
Стеблій Г.Я.
11334
Стельмах В.С.
11382
Степаненко В.І.
11732
Степанов Д.В.
11752
Степанова Л.В.
11347
Степанова Я.М.
10967
Степанчук Н.Г.
11553
Степанюк АФ.
11491
Степенко Г.В.
11955
Стеценко Е.В.
11574
Стіл Д.
12013
Стогній Б.С.
(11222)
Стойко Н.Є.
11355
Стрекаль В.
12177
Стрельбицький М.П. 11490
Стрельцов Е.Л.
11452
Стрижиченко К.А.
11328
Ступак С.К.
11489
Стютли Р.
11869
Суворов О.В.
12014
Сулим В.
11957
Сулима М.М.
12197
Сумская О.
11500
Сумська О.
11504
Супрун В.М.
11804
Супрун З.
11616
Сурядный А.С.
10940
Суслин В.И.
12049
Суслин С.
12049
Суслов А.С.
10948
Сухарева Л.О.
11865
Сухова Н.М.
11267
Сушинський Б.І.
12224,
12265-67
Сушко К.І.
12135
Сущенко О.А.
11424
Сышко Д.В.
11695
Таболкин Д.
11622
Тараненко О.А.
12136
Таранчук О.О.
11669
Тараріко О.Г
11779
Тарасенкова Н.А.
11639
Тарасюк В.Ю.
12208
Тарсис Ю.Л.
11659
Тарутинов В.И.
11738
Татаренко Т.М.
11312
Твердохлеб С.А.
11248
Творун С.О.
11613
Теплых О.В
10998
Терентьєва Н.О.
11415
Терещенко Л.Я.
11976
Терещук О.М.
11727
Терлецький В.К.
11705
Терно В.В.
11605
Tertychka V.
11393
Тертичка В.В.
11420
Тесля М.П.
12268
Тимовський О.А.
11506
Timokha A.N.
11641
Тимофієва О.О.
12137
Тимошенко В.А.
11469
Тимошенко В.Ф.
11818
Тимошик М.С.
11852
Тимощук В.А.
11555
Тимченко В.Л.
11648-49
Тимченко Л.С.
11651
Тищенко В.М.
11606
Тищенко О.М. 11372, 11411
Ткаченко В.Г.
12057
Ткаченко Н.М.
11799
Ткаченко О.
11547
Ткаченко О.М.
10955
Ткаченко О.П.
11571
Ткачук В.І.
11765
Ткачук Р.
11365
Товстий В.П.
12236
Токар А.М.
11663
Токар М.Ю.
12208
Тола Х.
11653-54
Толстой Л.
12155
Толстой О.М.
12164
Томашпольский С.
11358
Топіха В.І.
11390
Топольскова І.О.
11470
Торопчин А.Я.
11808
Тортика А.А.
12229
Третьяк О.О.
11342
Третяк В.Ф.
10947
Трибуханчик А.М.
11603
Трофименко А.В.
11941
Трофименко В.А.
11471
Трублаїні М.
12181
Трусов Б.А.
11827
Труш В.М.
11832
Тугарінов О.С.
11819
Туленков М.В.
11299
Тур Т.
12270
Турбаніст Т.М.
11227
Туряниця В.В.
12219
Тютюнник Г.М.
11568
Тютюнник Н.Г
12253
Уайльд О.
12155
Удовенко В.К.
11785
Узунов В.В.
11342
Українка Л.
(11233)
Улянич В.І.
12232
Урбанюк Є.А.
11794
Ушинський К.
12155
Ушкальов В.В.
11337
Ушкац М.В.
11667, 11669
Фатєєв М.В.
11874
Фатєєва С.П.
11935
Федишин Б.М.
11632
Федірко С.М.
11944
Федоренко Т.М.
11431
Федорич П.В.
11732
Федоров В.Д.
11260
Фёдоров В.Н.
12058
Федорова А.
11860
Федосов С.А.
11754
Фесенко О.
11296
Филиппов М.М.
11261
Фіала В.
12138
Філіп’єв А.
11427
Філонов Л.В.
11335
Фіра Л.С.
11609
Фірман В.М.
10945
Флауерс Б.Дж.
11557
Фокин А.Г.
10968
Фокін А.Г.
10938
Фоменко А.В.
10928
Фомин В.И.
11766
Фоміна А.О.
11640
Фотиния.
11290
Франко И.
(12196)
Франко І.Я.
12139
Franchuk G.
11683
Франчук Г.М.
11633
Фраттола П.
11959
Фрёлинг Т.
11251
Фролова К.П.
12140
Футало Т.В.
11870
Хазін М.А.
11472
Хальнов С.М.
10948
Ханко О.
11244, 11252
Хапілова В.П.
11262
Харахорин В.В.
11556
Харитонов Е.О.
11479
Харитонов Є.О.
11482
Харитонов І.К.
11603
Харитонова О.І.
11482
Харкевич Ю.І.
11597
Харьков Ю.
11982
Хвильовий М.Г.
11571
Хижко І.І.
11733
Хилл Д.
11734
Хлапонина М.Б.
11551
Хлопенко М.Я.
11891
Хмель О.В.
10928
Хмельовський О.М.
11900
Ходаковский С.
11814
Ходос С.
11982
Ходос Ю.
11982
Холт В.
12015-20
Хомин І.І.
12141
Хомяков В.І.
11322
Хоптяр Ю.А.
11426
Хоткевич Г.М.
12142
Хофманн Х.Г.
11945
Хубулашвили М.
12175
Цалай-Якименко О.С. 11914
Цветкова М.В.
11828
Цеков Ю.І.
11348
Цзянхун У.
11926
Циба Т.Є.
11412
Циганівський М.С.
11650
203
Цимбалюк Є.П.
12223,
12274
Цимбалюк Т.В.
11933
Циховська Е.Д.
12198
Ціпов'яз А.Т.
11925
Цодікова Н.О.
10928
Цыганкова Е.
11840
Цыганкова Е.Е.
11845-46
Цыркин А.Т.
11786
Чабан В.
11671
Чабан М.
12110
Чан Юлун.
11927
Чебан Я.Л.
11959
Чемерис А.О. 11302, 11448
Чепіль М.М.
11527
Чепурний М.М.
11752
Червен І.І.
11822
Червяк П.
11930
Чердахлі А.
11276
Черевко О.І.
10926-27
Черечукина Л.В.
11473
Черіпко С.І.
11979
Черненко В.А.
11253
Черненко С.О.
11392
Чернец А.
12008
Чернига В.В.
11774
Чернишов К.К.
12143
Чернов С.К.
11006
Черноиваненко Е.М. 12194
Черноусенко О.І.
11503
Черных В.П.
11712
Чернышёв П.Н.
11672
Чернышёв Н.П.
11672
Чернышов С.И.
11249
Черняк О.І.
10955
Чеснокова Ю.С.
11838
Четирко В.
11280
Чижиков Г.И.
11344
Чирський М.
(12106)
Чистюхина Н.
12004
Чілачава Р.
12139
Чілачава Р.Ш.
12144
Чмырь И.А.
10937
Чорна О.Ю.
12145
Чорна С.
12134
Чорнобицька Г.
12178
Чорновіл В.М.
12275
Чубарєв В.Л.
11434
Чуковский К.И.
12165-73
Чумак В.В.
11981
Чумак В.Т.
11713
Чупак О.М.
12146
Чурилов А.В.
11721
Чухліб В.
12181
Чухрай Н.
11336
Шагоян В.О
11869
Шамрай Л.В.
12187
Шамрай М.Г.
11580
Шандра О.А.
11696
Шандыба В.М.
10949
Шаповал Ю.І.
12210
Шарапай С.В.
11512
Шарапова И.Ю.
10998
Шарейко Д.Ю.
11891
Шаталова І.
12059
Шах Д.Х.
11713
Шахов А.В.
11743
Шахов В.І.
11515
Швець Г.
12158
Шебаніна О.В.
11822
Шевряков М.
12134
Шевченко А.В.
11751
Шевченко А.І.
11270
Шевченко В.Г.
11645
Шевченко О.А.
10969
Шевченко О.І.
11503
Шевченко С.
12060
Шевченко Т.Г. 11907, 12147-48
ШевченкоВ.П.
10925
Шевчук А.К.
12061
Шевчук М.П.
12276
Шевчук С.
11611
Шелудько В.М.
11007
Шемаєва Л.Г.
11337
Шемеляк Ю.Р.
11509
Шемшученко Ю.С.
11447
Шепеленко Л.А.
11474
Шерекин П.П.
11928
Шеремет А.И.
10970
Шеремет В.П.
11791
Шеремета О.П.
10952
Шибінська Т.А.
11954
Шилаев С.С.
12000-01
Шилов Ю.О.
12277
Шишканов В.В.
10948
Шишко В.В.
11432
Шковира Ю.
12110
Шойко Я.О.
11376
Шоркин А.Д.
11239
Шпильова Н.В.
11947
Шпоть О.С.
12278
Шрейн М.
12021
Штофель Д.Х.
12149
Шуба А.В.
11250
Шувалова И.Н.
11703
Шудря М.
12211
Шулудько С.І.
10971
Шульга М.В.
11495-96
Шульженко Б.С.
(12210)
Шульженко В.Б.
12210
Шульжук К.Ф.
11611
Шульман Г.Е.
12022
Шумлянський Ф.
11962
Шумовський П.Ф.
(12223)
Шумська А.І.
11946
Шуст П.Д.
11832
Шустіков А.А.
11349
Щеглова Л.Ф.
11946
Щедролосєв О.В.
10972
Щеколодкин В.Ф.
11703
Щепакін В.М.
11916
Щербин В.Н.
11747
Щокін Г.В.
11320, 12150,
12226
Щур С.М.
11947
Юлдашев С.О.
11461
Юнусова Л.С.
12279
Юрченко В.В.
11405
Юрченко О.Ю.
11001
Юрченко Т.А.
11637
Ющинський А.
(12242)
Яглицький Ю.К.
10972
Ягунов Д.В.
11475
Якименко Г.Я.
11768
Якимов А.В.
11797
Яковенко Е.А.
10973
Яковец И.С.
11491
Яковець В.П.
11604
Яковець Н.І.
11573
Якубовський О.П.
11008,
11498
Якунина Ю.В.
11552
Ялдін І.В.
11486
Ярмиш Ю.
12181
Ярмол Л.В.
11454
Ярмоленко П.Г.
12189
Яровий М.Ф.
12151-52
Ярош Ю.М.
11827
Ярошик В.О.
11223
Ярощук В.П.
11229
Ясинецька Н.І.
11221
Ясногородский А.Я.
11798
Ястремська О.М
11339
Ястремський М.М.
12153
Яцків О.
11550
Ящишина Ю.Н.
11257
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Авіаційна техніка
204
11819
Авіація
11633
Автоматизація процесів, Донецьк
11890
Автоматика, элементы и устройства
11894
Автоматическое управление
11895-96
Автоматичне керування
11780, 11893
Автомобили, ремонт
11813-15,
—перевозки
11853
—ZAZ-DAEWOO SENS
11815
—Mercrdes Sprinter
11814
—Chevrolet Aveo
11813
Автотракторна техніка
11790
Акционеры, управление
10998
Алергологія
11694
Алкоголизм
11698
Аналіз
11646, 11648-49
Аналітична хімія
11676
Археологія
11901
Архітектура
11902,
—Києво-Печерська лавра
11903
—ЭВМ
10966
Атлас астрономії
11653-54
Атомна енергетика
11747,
—економіка
11750
—промисловість, Чорнобиль, м.
11760
—Украина
11749
Аудит
11857, 11859,
—учёт и анализ
11867
Багатоінструментальна обробка
11795
Бальнеотерапія
11714
Бандуристи
12211
Банківська справа
11379-80
Бджільництво
11836
Безпека життєдіяльності
11705
Библейская энциклопедия
11285
Биобиблиографические указатели
11226
Биология клетки
11684
Биофизика
11657
Бібліографічні покажчики
11221-25
Бібліотека
11228
Бібліотеки, Рівне
11229
Бібліотекознавство
12225,
—Україна
11227
Бізнес, инновации
11512,
—менеджмент
10990
—планирование
10984
—планування
10996
—сетевой
11403
Біографічні дослідження
11923, 12210,
12213, 12215, 12220-21
Біоетика
11685
Біоритмологія
11688
Біостратиграфія, Україна
11682
Боевые искусства
11926
Ботаніка
11686
Будівельні конструкції
11809
Будівництво
11811, 11897-98
Бухгалтерия
11856, 11862-66, 11868-69,
—екаунтинг
11858
—облік
10943
—учёт
11860-61
Бюджетні установи
11374
Бюджетно-податкова система України
11368
Валеологическая педагогика
11703
Великобританія, краєзнавство
12202
Венеричні хвороби
11732
Ветеринарія
11830-31
Вибори
11314-15,
—Україна
11450
Видавнича справа
11852
Використання земель
11355
Виховання моральне
11521-22
Військова, служба
11443,
—справа
11804, 11806-07
—техніка
11808, 11885
Внешнеэкономическая деятельность,
финансы
11418
Внутрішня політика
11309, 11311
—України
11312-13
Вселенная
11249
Газоперекачувальні станції
11803
Газотурбінні агрегати
11778
Гастроентерологія
11731
Генетика
11824-25
Географія
12207,
—Австралія
12206
—Азія
12206
—Америка
12206
—Африка
12206
Германістика
11934
Гетьмани України
12236
Гідросфера
11628
Головоломки
11921
Графіка
11907
Громадянство
11300-301
Ґрунтознавство
11779, 11823
Декоративные растения
11829
Державна служба України
11498
Державне управління, дорожні
транспортні засоби
11506
Динаміка
11663
Дипломатія, Угорщина
11318,
—УНР
11318
Дипломні роботи
11603
Диференціальне числення
11647
Дихотомія, соціальний капітал
11302
Діалектологія, говір західнополіський
11975
Діловодство, кадрове
11966
—українська мова
11971
Довідники, освіта вища
11589
—рибальство
11837
Документознавство
12225
Досуг
11236
Досудебное расследование
11473
Доходи, податкове регулювання
11369
Единоборства мира
11927
Екоаудит
10997
Екологія
11630, 11633,
—Південь України
11627
—продовольчий комплекс
11631
206
—хімія
11632
Економіка
11321-22, 11326-27, 11388,
—атомна енергетика
11750
—глобалізація
11316
—европейская интеграция
11357
—зовнішня, інвестиції
11417
—міжнародна
11421, 11424
—нерухомості
11352
—підприємства
11872 11874-76
—праці
11340
—прогнозирование
11387
—региональная экономика
11337,
11350-51, 11353
—системные характеристики
11389
—теорія
11323, 11330-31, 11334-35
—трансформационная
11328
—труда
11341
Електрика
11754
Електричні станції
11759, 11764
Електромаґнітне поле
11671
Електроніка
11770-71
—прилади
11772
Електроприводи
11761
Електротехніка
11757
Електрофізика
11670, 11753
Енергетика муніципальна
11742
Енергопостачання, управління
10995
Енциклопедія, выпечки
11839,
—для девочек
11237
—для женщин
11702
—комнатного цветоводства
11828
—народного самолечения
11716
—народної медицини
11715
—славянского застолья
11842
—судов
11818
—сучасної України
11610
—українського застілля
11841
—частного предпринимателя
11358
ЕОМ, обробка даних
10950, 10958
Естетика
11254, 11267
Етика
11267, 11271
Етнолінгвістика
11930
Етнологія, Полісся
11611
Электрическая тяга
11767
Электродинамика техническая
11672
Электромеханические процессы
11762
Электроника
11773,
—аппаратура
11892
Электротехника
11755-56, 11766
Энергетическое машиностроение
11673
Энергомашиностроение
11744
Эпидемиологические методы
11720
Євгеніка
11700-01
Живопис
11907
Журналістика
11234
Законодавство, праця
11492,
—Україна
11444-45, 11481, 11487, 11489,
11492, 11495-97, 11510, 11735, 11741
Засоби передачі даних
10967
207
Зброя, музей
11805
Зварювання
11782
Здоров'я дитини
11699
Земельні відносини, Україна
11354
Землекористування
11351
Зовнішньоекономічні зв'язки, Європа
11422
Зовнішня політика, Польща
11319,
—Україна
11319
Золото, пошуки та добування
11802
Зоологія
11687, 11689-90
Інвестиції, управління
11870
Інженерна геологія
11680
Інноваційна політика
11336
Інтеграційні процеси, Європа
11423,
—Україна
11423
Інтелектуальна власність
11488,
—право
11489
Інтелектуальний капітал, управління
10985,
—анализ информации
10942
Інтерфейси ЕОМ
10931
Інформатика
10933, 10945, 10971,11249
Інформаційні системи
10947, 10959,
10961, 10972
Інформаційні технології
10930, 10943-44,
10953, 10956, 11769
Інформаційно-керуючі комплекси
10946
Іпотечне кредитування
11378
Історіографія
12225
Історія
12228, 12244,
—Бабин Яр
12270
—Болгария
12227
—Волинь
12233-34, 12254
—всесвітня
12230
—Галичина
11527, 12245
—ГУЛАГ
12240
—державне право
11431
—Запорізька Січ
12258
—Крим
12250
—крымские татары
12279
—Лицарство
12224
—Поділля
12234, 12257
—Полісся
12234
—Україна
12094, 12231-32, 12236-39, 12246,
12248, 12255-56, 12260-61, 12263,
12265-67, 12269, 12272-73, 12277-78
—філософська культура
11241
—царственные династии
12222
—цивілізації
12226
Календарь поздравлений
11612
Капіталізм
11332
Картографія, Україна
11655
Карты Таро
11248
Кераміка
11887
Китайська цивілізація
11217
Кишкові інфекції
11729
Кінологія
11833
Клінічна, імунологія
11694,
—медицина
11691
Книговидавництво
11848
Книгорозповсюджування, Україна
11849
Ковка
11787
Колекторні двигуни
11765
Композитные плавучие сооружения
11005
Компресорні станції
11780
Компьютеры
10973,
—карманные
10939
—рисование
10969
Компьютерные науки
10937, 10941,
—графіка
11645
—интегрированные производства
10948
—практикум
10965
—программы
10940
—проектирование ДВС
10949
—системи
10954, 10960
—техніка
10945
—технологии
10951
Конституція, конституційне право
11438,
—Україна
11446, 11448, 11453
—Європа
11447
Конфликтология
11298
Кооперація
11356
Космос
11633
Краєзнавство, Австралия
12205,
—Великобритания
12202
—Крим
12201
—Одеса
12199
—Україна
12200
Країнознавство
12203-04
Кратерообразование
11681
Креслення
11904
Кримінальне право. Кримінологія
11456-58,
11460-61, 11463, 11465, 11467-68, 11470 11490,
—гроші
11455
—документація
11472
Криптологія
10934
Кулинария
11843,
—выпечка
11801
Культура. Культурологія
11215-16,
11218, 11254, 11239,
—зарубіжна
11219
—мистецтва
11899
—українська
11219-20, 11245-46 11901
—філософська
11241
Курение
11698
Курсові роботи
11603-04
Легенди
11617
Лінгвістика
11932
Лінгвістичні теорії
11967
Лінгводидактика
11528
Лісовий кодекс, Україна
11820
Логистика
10986
Логіка
11263-64, 11265
Лоза, изделия
—11905
Макроэкономика
11325
Мануальная терапия
11717
Маркетинг 11377, 11384, 11398, 11410, 11878-79,
—банківський
11408
—контролінг
11399
—международный
11405, 11409
—персоналу
10994
—планування
11412
Математика
11637-40,
—алгебра векторна
11636
—алгебра лінійна
11636
—геометрия
11642-43
—геометрія аналітична
11636
—геометрія нарисна
11645
—диференціальні рівняння
11650
—радіоінженерія
11635
—статистика
11651
—стереометрические задачи
11644
Материаловедение. Материалы
11743,
—композиційні
11783
Машинобудування
11745, 11785, 11792,
—обробка
11788
—проектування
11746
—технології
11794
Машинознавство
11748
Машины, двухшнековые
11798,
—деталі
11790
Медицина, восточная
11740,
—гинекология
11737-39
—інвалідність
11723
—кардіоангіологія
11714
—кардіологія
11727
—катастроф
11708
—клінічна
11724
—остеінтеграція
11730
—остеохондроз
11733
—туберкулез
11725
—Чорнобиль
11706
—серцеві захворювання
11726
—серцево-судинна система
11696
Менеджер, робоче місце
10991
Менеджмент
10977, 10982, 11366,
—бюджетний
11371
—екологічний
10988, 10997, 11629
—міжнародний
11001, 11317
—організацій
10983
—персоналу
11002
—стратегічний
10999
—фінансовий
11007
—бізнес
10990
Метажанр, мистерия
11253
Металорізальні верстати
11794
Металургія, обробка
11788
Механика
11662,
—нелинейная
11673
—теоретична
11660, 11663
Микроэкономика
11333
Милиция
11656
Мистецтво
10979,
—музичне
11910
—хореографическое
11918
—сценарна майстерність
11917
—театр
11919
Митна служба
11414
208
Міжнародна інтеграція, Польща
11420,
—Україна
11420
Мікроекономіка
11329
Мікропроцесорна техніка
10935, 11770-71
Мови, англійська 11935-36, 11938-43, 11945-46,
—іспанська
11961
—італійська
11958-59
—кримськотатарська
11984
—латинська
11956-57
—німецька
11950-54
—французька
11960
—польська, фразеологія
11983
—російська
12194
Мовознавство, дискурс
11929
Молочная железа, рак
11738
Моральна особистість, формування
11270
Музеїфікація, Європа
11232
Музей, зброя
11805
Музика
11908, 11909, 11912,
—тональна система
11914
Налогообложение
11868
Напитки, рецептура
11845
Наркобізнес
11469
Наркомания
11698
Наука
10926
Наукове, мовлення
11978,
—товариство, Донецьк
11230
—дослідження
10929
Наукознавство
10925, 10928
Нафтопродукти
11884
Національна свідомість
11527
Нервова система
11693
Нефтегазодобывающий комплекс Украини
11800
Облік
11865
Обработка материалов,машиностроение
11797
Обробка деталей
11796,
—металів
11781
Обчислювальна техніка
10971
—процеси
10960
Оптика хвильова
11667
Органи державної безпеки, Київщина
11503
Організація, виробництва
11871,
—экономика
11877
—праці
11348
Освіта
11523, 11574,
—акредитація
11605
—вища
10972, 11576-77, 11579, 11581-82,
11584-86, 11588, 11592, 11596-98, 11602,
11606
—вищі навчальні заклади
11591, 11599,
11600, 11607-08
—ліцензування
11605
—медична, Словацька Республіка
11578
—медична, Чехія
11609
—медсистринська, США
11587, 11595
—позашкільна
11573
—Україна
11516
Охрана труда
10927, 11344
Палеонтологія, Україна
11682
209
Паливно-мастильні матеріали
11886
Паливо, вуглеводні
11801
Парогенератори
11752
Педагогіка
11257, 11515,
—Болонский процесс
11517
—майстерність
11514
—практика
11524
—професіоналізм
11525
Передача, обработка информации
11775
Перепис населення, Хмельниччина
11294
Підприємництво
10993,
—конкурентоспроможність
11880
—конкуренція
11411
—Україна
11359
—філософський аналіз
11247
—фінанси
11873
Податки
11372
Поліграфічна промисловість
11850
Поліссєзнавство
11611
Політика
11239, 11308,
—власть, коррупция
11310
—Карпатська Україна
12208
—психологія
11259
—публічна
11304
Політична економія
11324
Політологія
11305
Поштові марки, Україна
11855
Право
11425, 11428,
—авторське
11488
—господарське
11476-77
—державне
11431, 11435, 11437,
11441-42 11449, 11454, 11479
—дорожное движение
11471
—Європа
11433
—інтелектуальна власність
11489
—международное
11459
—міжнародне приватне
11434
—налоговое
11483, 11484
—порушення
11451
—преступность
11464
—трудове
11493
—Украина
11478, 11494
—фінансове
11486
Правознавство
11426-27
Правотворчість
11432
Праця
11338, 11345
Преса
11234
Програмування
10955, 10968, 10970,
—SOHO
10962
—Visual Basic
10938
Продовольчий комплекс, Україна
11394
Пропедевтика
11722
Протидія злочинності
11466
Пряности
11846
Психология
11257, 11260, 11262,
—безробітного
11258
—практична
11255
—соціальна
11303
—політика
11259
—дошкільна
11256
—материнства
11269
Психофизиология
11261
Пчеловодство
11835
Радиоэлектронные приборы
11882
Радіоінженерія
11635
Радіомовлення, телебачення
11774
Радіотехніка
11769
Редакторська справа
11235
Релігієзнавство
11272-73
Ремонт квартир
11844
Реновація суден
11817
Рентгенография
11719
Ринок
10979, 11377, 11392, 11406-07,
—деньги
11404
—товарний
11401
—Україна
11390
—умови
11391
Санитарная техника
11810
Сварка контактная
11789
Селекція рослин
11824, 11825
Сертифікація
11176
Сигнали, спектри
11776
Синтаксис
11968
Система Linux
10963
Системи дисперсні
11677
Сільське господарство
11821,
—організація
11822
—продукція
11827
Сімейний кодекс України
11482
Скульптура, бісер
11906
Словники, англо-русские
11937,
—анотовані морфологічних термінів
11692
—біобібліографічні
11916
—іншомовних слів
11933
—італійсько-українські
11955
—лікарських рослин
11710
—орфографічні з української мови
11981
—російсько-українські
11962
—термінологічні з менеджменту
10987
—толково-грамматические омонимов
11963
—українсько-італійські
11955
—философские
11250
—фразеологічних антонімів з української мови 11969
Собаки
11833,
—охотничьи
11834
Сонники
11622
Сопротивление материалов
11674
Соусы
11846
Социализм
11306
Соціальна, гігієна
11704,
—політика
11292
—робота
11292
Соціальний захист
11513
Соціальні, проблеми
10926,
—процеси
11297
Соціографія
11292
Соціолінгвістика
11930
Соціологія
11295
Соя, виробництво
11826
Спорт
11946,
—биографическое исследование
11923
—питание
11697
—ліга футбольна
11231
—городковий
11925
Статистика
11659, 11661,
—математическая
11651
—правова
11293
—фінансова
11349
Стоматологічна імплантологія
11730
Стратиграфия
11681
Судебные органы
11452
Телекомунікації
11769,
—автоматизація
10952
Теоретична механіка
11659, 11664
Теорія, вероятностей
11651,
—права
11430
—пізнання
11266
Теплові двигуни
11777
Терапія, серцева недостатність
11726
Термінознавство
11976
Термодинамика, аналіз
11777,
—техническая, теплообменники
11668
Тести навчальні
11532-33
Технические системы
11155
Техніка
11753
Технічна електрохімія
11768
Технология механической обработки
11786
Тиристорні перетворювачі
11761
Титанові сплави
11889
Топография, милиция
11656
Торгівля, оптова
11413,
—біржова
11400
Торгово-економічні зв'язки, Греція
11415,
—Україна
11415
Транспорт морской
11854
Триботехнологія
11791
Трудові ресурси
11339
Туризм
11396-97,
—міжнародний
11395
Українська мова
11940, 11964, 11979-80,
—діловодство
11971
—історична граматика
11977
—лексика
11931
—літературна
11965
Український консерватизм
11320
Університет медичний, Відень
11590
Управління
11005-06,
—акционеры
10998
—антикризове
10981
—державне
11500, 11504
—электронный бизнес
11004
—енергопостачання
10995
—інвестиції
11870
—інновації
11499
—кризиси
11008
—персоналом
10978, 11342
—пенітенціарна система
11475
210
—підприємством
10976, 11003, 11347,
11385
—соціальне
11299
—територіальний розвиток
11501
—финансовое
11381
Фармакология
11711, 11713,
—Україна
11709
—опека
11712
Философия
11239, 11242
Фізика, информационное обеспечение
10932,
—кибернетика
11658
—кристаллы
11679
—молекулярна
11669
—прикладная
11657
—термодинаміка
11669
Фізична культура
11608, 11697, 11928
Фізіологія
11696,
—спорт
11695
Фізіотерапія
11718
Філософія
11240-41,
—злочину
11268
—мистецтва
11254
Фінанси
11363-64, 11370, 11375, 11382,
—державні
11365
—діяльність
—статистика
—планування
—право
—контроль
—міжнародні
—менеджмент
—проектування
Фольклор
Хирургия, абдоминальная
—экстренная
Хімічна промисловість
Хімія
Хорознавство
Храми, Вінниччина
Ценообразование
Цивільний кодекс України
Цифрові системи керування
Цінні папери, ринок
Числовий аналіз
Шкірні хвороби
Шрифтознавство
Юридична практика
Ядерна енергетика
11373
11349
11361
11485
11360
11416, 11419
11000
10989
11615-16, 11619-21
11736,
11728
11883
11675, 11678, 11886
11911
11277
11386
11480
11891
11376
1652
11732
11851
11429
11749
ПОКАЖЧИК НАЗВ
Актуальные проблемы физики и их
информационное обеспечение
10932
Балтське училище Південноукраїнського
державного педагогічного університету
ім. К.Д.Ушинського
11601
VIІІ Всеукраїнська студентська наукова
конференція "Актуальні проблеми природничих
та гуманітарних наук у дослідженнях
студентської молоді", 18—19 трав. 2006 р.,
Черкаси, Україна
11626
Доповідь про стан законодавчої роботи за
результатами діяльності Верховної
Ради України четвертого скликання,
(2002—2006 роки)
11441
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
"Проблеми та перспективи розвитку
підприємництва в Україні",
17—19 трав., м. Ялта
11359
Другий Всеукраїнський відкритий конкурс
молодих виконавців (ансамблів) на духових та
ударних інструментах
ім. В. Старченка, 12—16 квіт. 2006 р.
11908
Закон України "Про біженців"
11444
Закон України "Про вибори народних депутатів
України"
11445
Закон України "Про захист населення від
інфекційних хвороб"
11735
Закон України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу"
11741
Закон України "Про іпотечні
облігації"
11481
211
Закон України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі"
11487
Закон України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
11510
Збірник законів України про працю
11492
Збірник тез наукових робіт учасників І
Всеукраїнської цивілістичної
наукової конференції студентів та аспірантів,
24—25 лют. 2006 р.
11436
Збірник тез регіональної міжвузівської науковопрактичної конференції "Актуальні проблеми
теорії і практики менеджменту в умовах
трансформації економіки"
10977
Інформаційно-керуючі системи
і комплекси
10946
Класифікатор професій. Класифікація видів
економічної діяльності
10992
Лісовий кодекс України
11820
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції "Духовна культура як домінанта
українського життєтворення",
22—23 груд. 2005 р.
11245-46
Матеріали по підсумках проведення розширеного
семінару-наради з питань охорони праці:
"Безпечна праця — гідна праця" з нагоди
проведення в Хмельницькій області заходів до
Всесвітнього дня охорони праці,
м.Хмельницький, 28 квіт. 2006 р.
11338
Міжнародна науково-практична конференція
"Ультразвукова діагностика
в гастроентерології", 15—20 трав. 2006 р.,
м. Судак, АР Крим
11731
Міжнародний виїздний семінар "Україна –
Польща – ЄС: сучасний стан та перспектива",
Краків, 14—16 січ. 2006 р.
11319
Навчальний план і програми підготовки резерву
та підвищення професійного
рівня керівників закладів освіти
11520
Одеський педагогічний коледж
Південноукраїнського державного педагогічного
університету ім. К.Д.Ушинського
11575
Сборник трудов Четвёртой международной
научной конференции "Нейросетевые технологии
и их применение",
[2005, г. Краматорск]
10957
ІІІ міжнародний конкурс юних піаністів Анатолія
Затіна
11913
Удосконалення процесів і обладнання обробки
тиском в металургії і машинобудуванні
11788
Фундаментальные и прикладные исследования
на линейном ускорителе-рециркуляторе
электронов с энергией до 730 МэВ
(проект "SALO")
11773
Цивільний кодекс України
11480
IV-а Міжнародна науково-практична ветеринарна конференція з проблем дрібних тварин, 18—20 трав.
2005 р., Україна, м. Дніпропетровськ
11830
VI Международная конференция
"Интеллектуальный анализ информации ИАИ2006", Киев, 16—19 мая 2006 г.
10942
VI Міжнародна науково-технічна конференція
аспірантів та студентів "Автоматизація
технологічних об'єктів та процесів.
Пошук молодих", 24—27 квіт. 2006 р.,
м. Донецьк
11890
ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Австралія
краєзнав.
12205
географія
12206
географія
12206
Азія
Америка
Африка
географія
12206
Бабин Яр, урочище
історія
12270
Болгарія
історія
12227
Васильківський р-н, Запоріз. обл.
орг.
11231
Відень
вищі навч. закл.
11590
Вінниччина
храми
11277
Волинь
історія
12233-34, 12254
Галичина
історія
11527, 12245
педагогіка
11527
Греція
зовніш. торгівля
11415
Десна, р.
історія
12244
Донбас
хореогр.
11918
Донецьк
автоматика
11890
товариства
11230
Ельба, р.
історія
12244
Європа
зовнішньоекон. зв'язки
11422
Конституція
11447
міжнар. екон. відносини
11423
музеї
11232
право
11433
Залізняк, с., Слобожанщина
історія
12268
Запоріжжя
історія
12241
Зоряне (Курники), с., Хмельниц. обл.
історія
12276
Кагарлицький р-н, Київ. обл.
історія
12243
Карпатська Україна
політика
12208
Київ
держ. адм. упр.
11500, 11504
історія
12242, 12247, 12262
Київська обл.
держ. адм. упр.
11503
культур. спадщина
11901
Комарники, с., Львів. обл.
історія
12249
Крим
історія
12250, 12264
краєзнав.
12201
Млинів, с., Рівненщина
історія
12274
Моршин, м.
історія
12252
Одеса
краєзнав.
12199
педагогіка
11575
право
11436
Первомайськ, м., Луган. обл.
історія
12253
Південь України
екол.
11627
Поділля
історія
12234, 12257
Полісся
етнологія
11611
211
історія
12234
зовніш. політика
міжнар. екон. відносини
11319
11420
медицина
митна служба
міжнар. екон. відносини
11723
11414
11420,
11423
музика
11916
освіта
11516
палеонтологія
11682
підприємництво
11359
поліграфія
11849
право
11445-46, 11449-50, 11452,
11478-80, 11482, 11494-96
ринок
11392
самоврядування
11505
соц. забезп.
11513
соціол.
11297
туризм
11396
фармакологія
11709
філателія
11855
філософія
11241
фольклор
11623
Польща
Рівне
бібліотекознав.
11229
Севастополь
електротехніка
11756
механіка
11662
Словацька Республіка
вища освіта
11578
США
вища освіта
11587, 11595
Угорщина
дипломатія
11318
Україна
АПК
11394
бібліотекознав.
11227
біогр. дослідж.
12214
бюджет
11368
внутр. політика
11312-13
гірн. справа
11800
держ. адм. упр.
11498
державотворення
11439-40
екон. політика
11388, 11390
економіка
11223, 11322, 11326
економіка п-в
11872, 11875
законодавство
11444, 11480-81,
11487, 11489, 11492, 11497,
11510, 11735, 11741, 11820
земел. питання (екон.)
11354
зовніш. політика
11319
зовніш. торгівля
11415
історія
12094, 12231-32, 12236-39,
12246, 12248, 12255-56, 12258,
12260-61, 12263, 12265-67,
12269, 12271-73, 12277-79
картогр.
11655
Конституція
11448, 11453
кримінологія
11461
культура
11220, 11245-46
УНР
дипломатія
11318
Франція
право
Херсонщина
біогр. дослідж.
Хмельницький, м.
праця
Хмельниччина
демографія
Чернігівська обл.
біогр. дослідж.
історія
Чехія
вища освіта
Чорнобиль, м.
атом. пром-сть
пожеж. справа
11459
12220
11338
11294
12221
12259
11609
11760
11706
Покажчик помилкових ISBN
ISBN 966-8063-198
ISBN 966-756-042-6
ISBN 966-8528-4-Х
ISBN 7320-05-61
ISBN 73-20-057х
ISBN 066-7320-55-3
212
11303
11355
11737
11643
11703
11644
ISBN 966-321-047.8
ISBN 966392536
ISBN 966-8790-04-91
ISBN 9663790334
ISBN 96695817-1-0
ISBN 966-89999-04-5
11006
11968
11534
10957
11748
11232
Індекс 74568
ISSN 0130-9196. Літопис кн. 2006. № 10. 1—212.
Символів з пробілами: 550 621
8