ГЕОМЕТРІЯ 9 КЛАС (Всього 70 годин)
1-3
Тема 1:
Повторення. Діагностична к/р.
Розв»язування трикутників.
3
16
4-5
Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до
180°.
2
6-7
Тотожності sin(180°-α)=sinα
sin²α+cos²α=1
2
8-9
Тотожності
2
10
Розв’язування вправ.
1
11
Контрольна робота.
1
12
Теорема косинусів.
1
13
Розв’язування задач.
1
14-15
Теорема синусів.
2
16
17-18
Розв’язування трикутників.
Формули для знаходження площі
трикутника.
1
2
19
Контрольна робота.
1
Тема2:
Правильні многокутники.
6
20
Правильні многокутники. Формули
радіусів вписаних і описаних кіл
правильних многокутників.
1
21
Побудова правильних многокутників.
1
22
Довжина кола, довжина дуги кола.
1
23
Площа круга та його частин.
1
sin(90°-α )=cosα
24
Розв’язування задач.
1
25
Контрольна робота.
1
Тема 3:
Декартові координати на площині.
10
26
Прямокутна система координат на
площині.
1
27 -28
Координати середини відрізка.
2
29 -30
Відстань між двома точками із
заданими координатами.
2
31
Рівняння кола.
2
32
Розв’язування задач.
1
33 -34
Рівняння прямої.
2
35
Контрольна робота.
1
Тема 4:
Геометричні перетворення.
10
36
Переміщення .
1
37 -38
Центральна та осьова симетрії.
2
39 -40
Поворот і паралельне перенесення.
2
41 -42
Подібність фігур.
2
43-44
Метод геометричних перетворень.
2
45
Контрольна робота.
1
Тема 5:
Вектори на площини.
10
46
Початкові відомості про вектори.
1
47 -48
Додавання і віднімання векторів.
2
49-50
Множення вектора на число.
Скалярний добуток векторів.
2
51 -52
Векторний метод.
2
53-54
Розв’язування задач.
2
55
Контрольна робота.
1
Тема 6:
Початкові відомості з стереометрії.
8
56 -57
Прямі і площини в просторі.
2
58 -59
Тіла обертання.
2
60 -62
Многогранники .
3
63
Контрольна робота.
1
Тема 7:
Повторення .
7
64-65
Розв’язування трикутників.
2
66
67 -68
Декартові координати.
Розв’язування задач.
1
2
69
Підсумкова контрольна робота.
1
70
Підсумковий урок.
1