Буклет

Проблемне питання школи:
Формування і розвиток
особистості учнів на основі
оновлення змісту освіти та
виховання, впровадження
інноваційних технологій,
гуманізації, індивідуалізації
та ідей психологопедагогічної науки
Роман
Марія Юріївна
Директор школи
Освіта: вища
Фах: викладач
української мови
та літератури
Категорія: вища
Звання: старший учитель
Педагогічний стаж: 24 роки
Проблемне питання:
Використання інтерактивних
методів навчання на уроках
української мови і літератури –
один із напрямів активізації
пізнавальної діяльності
учнів
Березовскова
Оксана Юріївна
Освіта:вища
Фах: викладач
української мови
та літератури
Стаж роботи: 1 рік
Проблемне питання:
Формування
життєтворчої
компетентності учнів на
уроках української мови і
літератури та
Сакалош Марина
Вікторівна Освіта:
вища
Фах: викладач
української мови
та літератури
Стаж роботи: Проблемне питання:
позаурочний час.
Вчителі української мови та літератури входять до складу МО суспільно-гуманітарного
циклу, яке задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних
розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчальновиховних завдань і творче співробітництво педагогів.
Проблемне питання методичного об'єднання:
Розвиток комунікативних здібностей учнів в процесі вивчення предметів
суспільно-гуманітарного циклу шляхом впровадження сучасних педагогічних
технологій;
використання інтерактивних методів навчання на уроках
Професійне кредо вчителів української мови та літератури:
… без усякої іншої науки можна обійтися,
без знання рідної мови обійтися не можна.
(І. Срезневський)
ТРАДИЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ
ПРОЕКТНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
НАВЧАННЯ
КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ
РОЗВИВАЛЬНОГО
Нове треба створювати в поті чола,
а старе само продовжує існувати
і твердо тримається на милицях звички.
О.І.Герцен
Ми живемо в неспокійний час – час великих роздумів та сподівань.
Результативність навчального процесу в значній мірі залежить від організації методичної
роботи.
Основним завданням учителів української мови та літератури є підвищення теоретичного,
науково-методичного рівня підготовки з метою підвищити якость знань учнів, запобігти
Метою реалізації проблемного питання є: сприяти професійному вдосконаленню
особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки
шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.
Засідання методоб`єднання класних
керівників. Лекція «Система
планування виховної роботи»
Педагогічна майстерня. Відкрита
виховна година у 6 та 9 класах
Ознайомлення з новинками
науково-методичної літератури.
Практикум
«ІКТ У РОБОТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА»
Бесіда «Організація та проведення
на базі класу колективних творчих
справ, класних годин»
Ділова гра “Досвід колеги, творче
використання його в практичній
діяльності ”
ШИРОКІВСЬКА ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ
Роман Марія Юріївна
Т е р па й В а с и л ь В а с и л ь о в ич
Директор школи
Заступник директора
з навчально-виховної роботи
Голова МО класних керівників 1-9 класів
Освіта: вища
Фах: викладач української мови та
літератури
Категорія: вища
Звання: старший учитель
Педагогічний стаж: 24 роки
Педагогічне кредо:
… Н ай д о с в і д че н і ш и й п е д а го г
ніколи не повинен спинятися на
досягнутому, бо якщо
н е м а є р у х у в п е р е д , т о н е м и н у че
п о ч и н ає т ьс я в і д с т а в ан н я .
Освіта: вища
Фах: викладач історії та
суспільствознавства
Категорія: вища
Звання: старший учитель
Педагогічний стаж: 30 років
Педагогічне кредо:
Н е в и т р а чай т е с в і й ч а с в м а р н і й
б о р о т ьб і з а д о с к о н ал і с т ю , п р о с т о
п р а г н і т ь р о б и т и в с е я к н а й кр ащ е
В.О.Сухомлинський
Проблемне питання методичного об'єднання класних керівників:
Формування моральної свідомості, відповідальності, як риси особистості
та навчання культурі поведінки на основі виховання ціннісного ставлення
до держави та суспільства
• організаційна функція
• надання методичної допомоги
• координація діяльності
• контролююча функція
АДМІНІСТРАЦІЯ
ШКОЛИ
РОБОТА КЛАСНИХ
КЕРІВНИКІВ
•
•
•
•
створення умов для розвитку особистості учня
вивчення умов життя учнів
співпраця з батьками
проведення виховних заходів, бесід, екскурсій тощо
У вихованні вся справа в тому, хто вихователь.
Д.Писарев
Ми живемо в неспокійний час – час великих роздумів та
сподівань. Результативність виховного процесу в значній мірі
залежить від організації методичної роботи з класним
керівником.
Основним завданням МО є підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки
класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи
Метою реалізації проблемного питання є: сприяти професійному вдосконаленню особистості
педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і
розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.
Змістом діяльності методичного об’єднання класних керівників є:
1) Планування й організація роботи
2) Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності
членів методичного об’єднання
3) Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду
Засідання методоб`єднання класних керівників
“Творча скарбниця класного керівника”
Виховні тематичні заходи
Виховні години
Роман Марія
Юріївна
Директор школи
Освіта: вища
Фах: викладач
української мови
та літератури
Категорія: вища
Звання: старший
учитель
Педагогічний стаж:
24 рокиБереховскова Оксана
Юріївна
Вчитель:української
мови та літератури
Освіта:вища
Стаж роботи: 1 рік
Кредо. Душа дитини не
посудина, яку треба
наповнити, а факел, який
треба запалити.
В.Сухомлинський
Проблемне питання.
Формування
життєтворчої
компетентності учнів на
уроках української мови і
літератури та
позаурочний час.
Сакалош
Марина
Вікторівна
Вчитель:української мови та
літератури
Освіта:вища
Стаж роботи: -