Поняття руху.
Мета уроку:
 Розглянути осьову і
центральну симетрії.
 Ввести поняття
відображення площини
на себе і руху.
Повторення.
Осьова симетрія.
 Побудуйте точки симметричні А і В
відносно прямої l.
A
А
В
В1
l
А1
А2
В
Повторення.
Осьова симетрія.
 Побудуйте фігури, симметричні даним
відносно осі l.
Варіант 1. №1
Варіант 2. №1
F
C
l
K
L
D
l
N
M
 В яку фігуру відобразився трикутник?
 В яку фігуру відобразилась трапеція?
•Чи збереглась відстань між
точками?
Центральна симетрія.
Побудуйте точки, симметричні
даним відносно точки О.
С1
А
В
О
А1
В1
С
Центральна симетрія.
 Побудуйте фігури, симетричні даним
відносно точки О.
Варіант 1. №2
M
Варіант 2. №2
F
N
О
K
C
D
L
О
 В яку фігуру відобразився трикутник?
 В какую фигуру відобразилась
трапеція?
•Чи збереглась відстань між
точками?
Знайдіть відповідності:
Кожній точці площини ставиться у
відповідність деяка точка цієї ж
площини, причому люба точка площини
виявляється співставленою деякій точці.
Кажуть, що дане відображення є відображенням
площини на себе.
(Осьова і центральна симетрії)
Відображення площини на себе,
При якому зберігається відстань між точками,
називають рухом.
Задача 1.
 Нехай М і N деякі точки, l – вісь симетрії.
М1 і N1 – точки, симетричні точкам М і N
відносно прямої l. Доведіть, що відстань
між точками М і N при осьовій симметрії
зберігається, тобто
МN = M1N1.
M1
M
N
l
N1
Задача 1. Підказки:
1. З точок N і N1 опустіть перпендикуляри на
пряму ММ1
2. Доведіть, що ∆MNK = ∆M1N1K1.
3. Доведіть, що МN = М1N1.
M
К
N
К1
l
N1
M1
Відображення площини,яке зберігає
відстані між точками називається
РУХОМ
.
Удачі!