Бьянка и st1m ключи инструкция;pdf

BERTEMU DAN BERTEGUR SAPA DENGAN ORANG DEWASA
Kamarul Azmi Jasmi
Najwa Qistina Muhammad
Nur Sabrina Melan
Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia
Suggested Citation:
Jasmi, K. A., Muhammad, N. Q., & Melan, N. S. (2012). Bertemu dan Bertegur Sapa
dengan Orang Dewasa in Prosiding Seminar Pertama Sains,Teknologi, dan Manusia at
Marbawy Hall, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia on 22 September 2012, pp. 239-261. ISBN 978-967-0194-24-0 .
Abstrak
Biasanya apabila bertemu dengan seseorang yang dikenali, kita akan menyapa mereka. Amalan ini
sebenarnya amat bagus kerana disamping dapat mengeratkan lagi silaturrahim sesama kita, kita juga
akan dapat lebih mengenali mereka dengan dekat meskipun mereka telah kita kenali. Amalan ini
amat bagus jika dipupuk dalam jiwa kanak-kanak supaya mereka kelihatan lebih mesra dengan
orang yang mereka bertemu itu. Mereka juga akan nampak lebih sopan dan tidak dianggap
sombong kerana sentiasa menyapa orang yang ditemui. Oleh itu, ibu bapa merupakan insan yang
paling penting dalam mendidik anak-anak tentang cara untuk meyapa orang yang mereka jumpa
terutamanya apabila bertemu dengan orang yang lebih dewasa daripada mereka. Ibu bapa harus
mengajar kanak-kanak ini tentang cara yang betul untuk menyapa orang dewasa supaya kanakkanak ini kelihatan lebih bagus dan sopan bila berhadapan dengan mereka.
S
T
,
U'VW'XY,Z*(,U'VW')YV,[*&*,,
Z'()*(,\V*(),
Z']*[*,
7
^515/2=3BE1;3_591;3
`5?a53b;90;653c2C511543
`2/3O57/;653c.=563
01234567
89
9
9
99
99
9
9
99
9
9
9
9
9
9
9
9
99
9
9
9
!
9
9
9"
9
9
9
9
99#99
9
99
99
!
$
9
9
9
%
!
99
$
!
999
9
9
7
&'()'(*+*(,
-./0.12345637./0.82/395:539.95153;695631./2:5<563515=563>5683
95685030./:2?;345634;[email protected]=51A3B15=563;6;345:5031.6?54;<563
C272685639.9515315629;53=.7;C31.9/53456345:5031.68./50<563
9;=502//5C;134;35605/539502395153=5;63DBE;E;3F5C5>5G3HIIJK3HLMA3
N5=513C5=3;6;G3B==5C3OAPAQ3?28530.=5C37./R;/1563>56837./15<924K3
0123 4567898
8
5458
7
6689
78
! " # $ % &
. / 01 -' ( ) * + ,
;
5 6 7 89:42 3
;
<=>[email protected];CD8
78D
9D78
E5FG
H9IDJ
D
K98
78
LE57M9589
K
878
8E5E
E8D
7898E88
88N
89
H5H
D
9DH9IDJ
8
N8
H9NOJ988
K9
8
8H5795
PID7G7H95D9H78
PQ
;
[email protected]=U;NO87VWBXY;
Z
; [\=]=^;_^_;=\=`]=U;ab^`_^c;@^`@>;\b^cb]=>>=^;A_T_;>_`=;\b^d=A_;
eT=^c;f=^c;?e\ge^c;A_;\=`=;eT=^c;?b>b]_]_^ch;<@^c>_^;>_`=;`_A=>;
\b^fbA=T_;=>=^;U=];_`@i;^=\@^;abT?ba?_;?b?beT=^c;`bTU=A=a;>_`=;
=A=]=U;A_;]@=T;d=^c>==^;ab\_>_T=^;>_`=h;j=A_i;?bg=c=_;_^[email protected];f=^c;
gbTcb]=T;[email protected];g=a=;[email protected]?]=U;\b^A_A_>;=^=>l=^=>;m=T=;@^`@>;
gbT`b\@;A=^;gbT`[email protected];?=a=;Ab^c=^;eT=^c;Abn=?=h;
; [^=>l=^=>;\[email protected]=>=^;>@T^_==^;A=T_;[]]=U;>ba=A=;\=^@?_=;
?bg=c=_;[email protected]=U;U=`_i;\b^[email protected]>;a=^A=^c=^;\=`=i;>bg=^cc==^;eT=^c;
`@=i;A=^;?b>=][email protected]?;?bg=c=_;abTU_=?=^;[email protected]^_=;?bT`=;gb]=U=^;d_n=;f=^c;
gbTd=]=^;A_;\@>=;[email protected]\_;R=]l<=cUT_g_;g_^;=?lS=_A;=]l<=cUT_g_i;
oppqB;rsYh;[]]=U;Shthuh;gbTv_T\=^B;
3
wx wwy wwwz ww{ ww| ww}ww~ ww
w€ w w‚ wƒ w„ w… w†
4567589
4567596
5
6
5
3 !
0123
"
#$%&'()"*+*,
756
*-
.8
89*
/*7
756-
0
***,1
2569
565893565891
,3
,1
-67
25
0
2567989,
.8
2579,
58
56,1
,9
*.*-1
-*
756,
-
.*4
579.-
,55
-*9
*
9*
*
**
6..-
.-
7587
,582.*
0
2*,47
"
89':$;"6.*
5861
<)=>?"
@A:B$C"DEE$;"ACA"BFC'CG'%%$C"H$;$I$"$C$%"$($E$;"&$E$;"&$J'"%F&FC$CK$C"
%FL$($"B$C'&A$MN$(A"AH'"H$L$";$:'&E$;"HF:&O'%':"%FL$($"DEE$;"(A"$J$&"
CA%B$J"%FE$;A:$C"$C$%"JF:&FH'J"8DEP#$K;:AHA
HAC"$&P9$A("$EP#$K;:AHAQ"
<RRS)"T<?4UV$KA"BFE$;A:%$C"$C$%P$C$%"H$A%"H'(A"LF%F:JA"(A"B$&$"
;$($L$CQ"B$%$"AH'"H$L$"LF:E'E$;"BFC(A(A%"BF:F%$"&FG$%"%FWAE"E$KAM"
9FH$K$AB$C$"O$CK""8X$%$:A$Q"<RRY?M"ZH'"H$L$"BFCW[:$%%$CCO$M"NA%$"
H$A%"W[:$%%$CCO$Q"B$%$"W$CJA%E$;";$&AECO$"8D;B$("9$C'&A"<RRS)"
\R]"#';$BB$("DH('E"^$BA(Q"<RR>)"<_T?M"`abcdcd3ecfghgdc3ijck3
lm3nocpcq3krc3gcgpst3
3
3rv~‹’ŒŽ™|ž|3ˆ‡v‰Š‚3›šŽ™|œ|Œ3–•Ž—‚vw{v˜™|3v~x’‘“‡”‚3v~‹Œ{‚€ŒŽ|3ˆ‡v‰Š‚3†‚{}|3v~€|ƒ‚v„…‚3uvwxyz{}|
3
#$%&'()
**,.-
,3,89
29,
5567*
**,
Ÿ83
891
,56
8565,
*/*7,
85*,97
Ÿ80
0
29,
Ÿ8894
3
" 9FE$AC"AJ'"G'K$Q"JF:($L$J";$(A&"O$CK"BFCO$J$%$C"8$EP A:BA(;AQ"
=YY>)"=T_S?)""
"
3
±
"Ž™|"¯|Ž—‚" "¯|wªx°|"‘›…‚"¬Œ£­®|"¨v}|"«Œ‰©Œ…‚"v¨}|"†|ªw™x"¨xv©"x¥w§¦…‚"Ž¡|¢|‘£¤|
0102 34567879
79434796955
789967
(*230/1.&(')!+-,.&*'(')!#%"&$"!#$
456789:;9<479=87>[email protected]@796847
@[email protected];AB6;[email protected]@8D
[email protected]
?;=899??9
@7;[email protected];G?9
@7CE
F>H7478;7GC
I5JKLMN5OKP65Q5Q56R5Q56S5QJT5K656ON56QS55U5TKN59MV575W
L565L8N5N5OLMQ9K9K6LMPM659MQJ5QX5P5S5QJTMY8NZ[\5PN5OLMPM65
8QY86NMTKO7]U5Q6MYK65TMPYML8]P5QJ9MV57595QX5P5S5QJ
TMY8N8QY86TMPYMJ8P75U59MQJ5Q]P5QJ9MV5757M785K9MQJ5Q
6M989865Q7M7]P5QJZ^TQ_[TT57TMP65Y5`[T8a8\5_Wbcde:fcdgbh:
i'kj"!l'mnopqrj's&qt&upqvwyx"#qizu{&oq|'.&qo}~')!m.
456789:=49;967766789
98899?C
4565WYK956V5\5PN5O\K65KT8T5U5LMNMU5765QY5QJJ8QJ\5V5T
YMP7MT8Y95N5LO5NLMQ9K9K66MP5Q55Q56R5Q56595N5OXMPLKQT5JK
7K65U6M985]P5QJY85QS5ZK6575N5O9K9K65QKT8T5U5W7895OYMQY8N5O
5Q56R5Q56YMP7MT8YYK956LMQ\59K7M7M]P5QJS5QJT]NMOLMQ95Y5QJ65Q
6MT5O5JK5Q6MU5956M985R985]P5QJY85QS57MQ9KPKZ
€
‚ƒ„…†„‡†ˆ…ˆ„ˆ‰ˆ„ˆ…Š‹Œ…‹Žƒ‡Ž†…
ƒ„‘…’Ž“”…
•5P58QY8665Q56R65Q56TMPYML8]P5QJ9MV575O5P87N5O9KU8U86
95PKUMPKQJ65Y5V5NN5JKZ–MP95U5YTMTMP5U5X5P5K5KY8LMQMPKL5
YMY5L8WLMQJO5QY5PYMY5L8U8N5QJWTMP\5T5YY5QJ5QWPM567K6MYK65
TMPYML8WKQYMP567KL5Y5W95QUMQJJ8Q55QU5QJJKN5QS5QJ7M785KZ
2
4567589
4567596
5
6
5
0123
!"#$%&#'#(#)&*+#,-&.#,-&/!+0%,1%,-&#"#%&$!,23#+#)3&*+#,-&(#3,&
4#$#&#'#&'31!$5%"&#"#%5%,&"3'#0&'31!$5%"6&7!,!+3$#&'#,&$!(#.#,&
"!"#$%&$!+%5#0#,&430#5&'#,&#$#(#,&.#,-&#$#"&'3-#(#000#,6&8#(#)&
4#"%&9#+#&%,"%0&$!(3)#"&0!3$#,#,&'#,&0!$%(3#,&4!4!*+#,-&#'#(#)&
'!,-#,&9#+#&$!+!0#&$!,!+3$#&'#,&$!(#.#,&"!"#$%6&&
& :5#/3(#&"!"#$%&$%(#&$!$#4%03&+%$#);&$#0#&4!/#-#3&"%#,&
+%$#)&03"#&)#+%4(#)&/!+'3+3&'#,&$!,.#$/%"&0!'#"#,-#,&"!"#$%&
<=#%+3&>!+0!,0#$5;&[email protected]@AB&CDE6&F!'#"#,-#,&"!"#$%&)#+%4(#)&'34#$/%"&
'!,-#,&30)(#46&F!30)(#4#,&.#,-&"!+5#9#+&'3&G#1#)&"%#,&+%$#)&#0#,&
$!$/%#"0#,&"!"#$%&4!(!4#&'#,&-!$/3+#6&
& H/%&/#5#&4!)#+%4,.#&$!,'3'30&#,#0I#,#0&%,"%0&$!,-#(%0#,&
0!'#"#,-#,&"!"#$%&0!&+%$#)&4!+"#&$!$#,340#,&$%0#&/3(#&$!,.#$/%"&
"!"#$%&'#,&$!,!+3$#&"!"#$%&'!,-#,&)#"3&.#,-&"!+/%0#6&H,3&%,"%0&
$!,-!(#00#,&5#+#&"!"#$%&4!-#,&'#,&/!+0!93(&)#"36&
& F3"#&"3'#0&/*(!)&$!,*(#0&0!$%,-03,#,&/#)#G#&#'#&0#,#0I0#,#0&
.#,-&5!$#(%6&J30#&"!+'#5#"&0#,#0I0#,#0&4!5!+"3&3,3;&$#0#&4!/#-#3&
3/%&/#5#&1#,-#,(#)&"!+(#(%&$!$#04#&0!+#,#&'30)%#"3+3&$!+!0#&#0#,&
$!+#-#$&'#,&"3'#0&$#)%&$!,!+3$#&"!"#$%&5#'#&$#4#&.#,-&#0#,&
'#"#,-6& !+3$#(#)&9#+#&$!+!0#&/%#"&0#(3&5!+"#$#&'#,&3/%&/#5#&
)#+%4&$!$#3,0#,&5!+#,#,&%,"%0&"!+%4&$!,'3'30&$!+!0#&%,"%0&
$!,3,-0#"0#,&0!.#03,#,&$!+!0#&#5#/3(#&/!+"!$%&'!,-#,&"!"#$%&
<=#%+3&>!+0!,0#$5;&[email protected]@AB&CKE6&
& 8!(#3,&3"%;&0#,#0I0#,#0&)#+%4(#)&/!+4#(#$#,&'!,-#,&"!"#$%&
#"#%&4!0%+#,-I0%+#,-,.#&$!,-%9#50#,&4#(#$&#"#%&/!+"#,.#&0)#/#+6&
L#,&#1#+(#)&0#,#0I0#,#0&"!+4!/%"&%,"%0&$!,-)!,"30#,&4!0!"30#&
#0"3M3"3&$!+!0#&0!"30#&3"%&%,"%0&$!,.#$/%"&"!"#$%6&L!,-#,&3,3;&
$!+!0#&#0#,&(!/3)&$!,-)*+$#"3&"!"#$%6&F!"30#&/!+/%#(I/%#(&'!,-#,&
"!"#$%&/!+4#$#&0#,#0I0#,#0;&1#'30#,(#)&5!+/%#(#,&3"%&(!/3)&43,-I
0#"&4%5#.#&$!+!0#&"3'#0&$%'#)&/!+#4#&/*4#,6&N!$3(3)#,&"*530&
0!"30#&/!+/%#(I/%#(&'!,-#,&0!)#'3+#,&0#,#0I0#,#0&"!+4!/%"&)#I
+%4(#)&/!+4!4%#3#,&4%5#.#&0#,#0I0#,#0&/!+#4#&(!/3)&4!(!4#&%,"%0&
3
0112 34567879
79434796955
789967
!"#$%&"'$%(")*!+",#!+"#$%&"!%"''%%"
-"$,&."!+"#.!"+(/"
" 0$%"$#"1%-".%'&."-1"++2++"3"%%+"
! "*"$%"%"-"*-"+"% .("4!"
.%'&."'!'"!+.&'"$%"+%1%-"%("5!'"
$--"#+&+"%"-"$+%1%-"+#*"'%"
.&!"+&%-"*"%"-"&!("6,,.7"'+!"*" 2
1&!'"%"1%7"+!"!*+"$82$8+"%"-".*!"
'#!"#"*%*%+"-"!'!9 "%%+",-"+(":"
-"#%."+' "*"+., "'"'% "-"'2
!'"%+!"*!"$!$!"+"$%+"#"%"'&'("; $2
."&-!7"+!".%'&."1-"#3+#"'#!"-&%+"
+2+"-"'*#"*!*-"%%+"-&++"%"$+3!&"
.!"*-"%"% .("5%".*!'"%+!&+"<&2=%+.!7"
>[email protected]"BCD>E"F%'&!7"GHH>A"CDIA"
"
"TXmOnjgk"hXJZiLgjklL"dOfeg^PO"VK`OJcVU"aL^bQ"KJ`L"YL^_Q" YXZV[\L"JKML"SQTLJUTLVW"NOPRQ"JKML
"Vx\L^yL"JhTXjwiVfjrQ"TXmOngjk"hXJZiLgjklL"dOfeg^PO"VK`OcJVU"aL^bQ"JK`LlL"JtuVvJiLgO"JlRQ"kTsJimL"oJqpiLjfrQ
"VdzQiJ{L"JhTXjwiVfjrQ"TXmOnjgk"hXZJiLjgklL"dOefg^PO"VK`OJcVU"aL^bQ"JK`LlL
]
"
F +'%*A"|}~474847€66‚}7}46}8ƒ
„…49
67†}479†8|89477498
879
‡†9†49ˆ9
}787‰9}49
67†
ˆ9
}479†8|8947749887
799
9ˆ‰9}49
67†}479†8|
8947749887799ˆ„
Š|‹…47*67Œ
" 0$%"$#"1%-".%'&."-1"++2++"%%+"-., !"
*"$!"&"-"$!+"+#*"%("5$-!"3,,.7"
 $!"F%. *"'((9("&"%"-"*-"&9 "
2
4567589
4567596
5
6
5
0123
!"#$%&'&$##&$
&&(")##&$$#$*&&"&*&*
*+$"$"",)'$($(&*
&##&$*##&$&"$$#$*&*
-**##*##&$%&**"*$",
(*.(*#*$*"&/"&0*%$
()'&*$#$*&***.**1
#$"*#*&&##&$$&,&*2
*(#%**.***(#&3'3"*
"*3(&*&###&$%",.","##&$.
)4#",*&&$"*(",((1.
,#&*#2&(#$%##&$*,
#*,3&#5&,"%&/"&*(
33",3$*/"&*"$&'$,*3
$*/"&(&*#&&,&/"&
6789:;8<;=>?7<;@A>BAC;89>
4("##&$&$"&&#$#$*($"%#$
$&,%*#,$",&,###&$*&$*(#$
"*,&,3&#&*D"'"*"&#$,
E/0',%##FGGHIJF
kMWUKlVMaKSRePf`ghijLKdPa`cb YW\W]^MYMZ[RYMZ[RTRUMKVUMWXOPQSRLKNM
^bjv`ijuPZQMtRicbpPqPrKsMoMdMmWnW`Uij
_
0*$Fwx9
y96z6{
z
x56|7}
~9€9€€{

x56x‚
~599{ƒ
75689|
6z
56|6
ƒ
9{
€{
55„6
|5€96
x568
789ƒ
8z
|5
z79
698{~
E/0',J
!"#$'$%",((,#$#"
3.&3*##$&"4",",*'*
3
0123 4567898
8
5458
7
6689
78
! "!#$! %&'(!'%)*%)&#&!'% +%)%
!)%)*%)(+$&! (',!)&)!,)&) !'!-
.!!#/0!#/)1*%& !)1)(+$2!))&,!)&)
!,)&) !'!,!)&)+'")&'," !)&!')#&
+%(%)&)2#%''+- 32 ")&%4*'#+)0)%)%(!'2# ),!)&)
! %"(# !'!)&)(!'!,'-5)!')4&#) ! (!'
2# ,2+*!",/')&1)&(!'*% "%('%+,'!
*#2-6')&1)&)&)(!'!,'*%&,&#) ! (!'2# !",/')&#)-5),%)*%),# 7,28(9%+ ,
1)&,'!/,)/#!+:(%3%,%4,'",:(%7%''+
!#"/');2%#%#%##+(!'<:(%3$%,4=>>[email protected][email protected]
DkZKS_FDijWgKhIDecKGF[DbcdFePcfgK`PSaFLKD[\]P^_FLKHFYIZKUVFXWRFSTKMKNFDONFPQHIJLKEDGF
SyxODLKhIDecKGFD[cbdFPecfgKPheFYIZKv[wPNspF_FDrLKtsU^FuIrDLKoMNFpFqFSlFmPnFDeJF
92%,@z585{8|5}~|879{765
9589
787€8758|58785
‚
88
8
|59558|58789{7‚
5ƒ65
‚
9
„8|8{…€595897
9ƒ8{|595„
<~|†…9C
942!(&/')&,!$22!+'%2)1 ! (!'‡/)/+
!'(!",)0)2!"!' ! (!'2# )-7#)
,! )4 #)!'"%*)!#+# $%*%,2! !)*ˆ )
;2%#%##+2--$-,)2!+'%2)1 !)&!#),) ! %"%
#)!'"%*),# *$&!)!'2('%2%"1 !'!,
#%")+#)2!!'%2)1)!)& #))12!##%-
‰
Š‹ŒŽŽ‘’Ž“”Ž“‘
•!'*()&) !'%")2#+2% #)1)& %')!
3(!'! %<:ˆˆ–+14B——>@BAC˜,(%("+'%2#+ !#%)
4567589
4567596
5
6
5
0123
!" !# !!$##!
%&!&'!(##")#!#*#!#+,%#!(!(-#!#*
#!##!##!"#'!( ""
# ##!+.#!#! "%"#!
("&" $!#!#*#!#!# !(& &!(
)/+0!(!$!(!$()") "!)&(
#)*)!)1)'!( !23*4!-566789:;3)
<=#-566>[email protected]+C!)!'#!))")3
0)+)!$())D++/+'!( !'#!
/2*E )-?>>@857:?B8
^
dQV`HeJfHObgHGQF`aHbJcFZ_FG_JV_H ZW[Z\]HWHVYXWHVYXTSUQVIHGQFRKJLMHNHPOLGFIH
VYXMQfHOmgHdFrXqHFNYXVaHZpPXMHmJnoVPklQdQVhHiXVjHfH`HiX
s#)8tuv466w
xy
zt{yx
y
x56|7}
~9u9uu
€€€
x56x‚ƒy|
9
„6
…9uy8
†
x567589
|589y
x56u8‡
85uy|
y89y
„
979|
5x5u98
x56y€‚
2tuvƒy68yyB
0")))!)-! !!(#!/
")&!( '!($ " !- #
3#!!( "!)& #"+
,#!'-$#!#*#!#!# #!!
"'#!&"!+0!(!%-
&!()/#!)& #! !(( #!
)&"!'!()#&#!#*#!#+,#!'
$!(! "&!('!()/ !(#!!(!
)+E)##!)!(("&!(#!(
!)!(!#!))!(!"!#( ˆ,) !'
# " #!!#*!#'!(&"!*!!+s#-
/$#("!# !))##!#*#!#
)3!(!#!(#!+
0123 4567898
8
5458
7
6689
78
!"#!$%#&'!
()*+,-,,./,0,1,*+2,03,.,343,.,30*)56)7809).:,.0;5,.:0/,.:02)*+<0
9)=,-,09,.0,7,609+3).,2+./,>07)5)3,0,3,.0-,2+.:0*)51)283,.03)5,.,0
7)5)3,0,3,.0*)5,-,02)*+<09)3,609,.07)-5,[email protected],2,8*,:,+7,.,18.0,9,0
-)-)6).:,<03,.,343,.,30/,.:07).+.:3,605)7,A,06+9,30-)2)-,0,1,*+2,0
9+1)283?0B)53)7*,.:,.0)7;-+03)6+3,0782,07)7,-83+0,=,205)7,A,0-)2,5+0
9).:,.01)53)7*,.:,.0C+D+3,2./,09,.0)7;-+07)5)3,03)6+3,0+.+02)*+<0
6)53,=,2?0E,3,0+*80*,1,0<,58-2,<06,<808.68307)7,+.3,.01)5,.,.0
7)5)3,09,2,707).:,A,50,.,34,.,30FG5+)CC0H,22)<0I;-7,.>0JKKLM0NOP?0
0 Q,2,70R-2,70A8:,06+9,307).::,2,33,.0S,5,01)56)78,.0-)*):+.+0
,1,*+2,03,.,343,.,30+680-)7,3+.07).+.:3,605)7,A,?0T)*+<42)*+<02,:+0
9).:,.0/,.:0*83,.07,<5,7?0(+6,0*;2)<07).::,.6+3,../,09).:,.0
S,5,02,+.0-)1)56+0/,.:09+2,383,.0;2)<0U,*+0R95+-03)1,9,0U,*+0
E8<,77,90-?,?=?09,2,701)5+-6+=,0E+35,A0FE8-2+7>0JKKVJWXPM00
0
Y[Z\^]Y_`badcefYg]\hbaiZY[jkmlnho]YpZqZsrqZth`uaYv]wZx]fcmefYy]`zZcdefY{ae|lY`}Zx]Y~ZmZiZYcj€
Yg]\hea|lYZw]jxYh‚^aƒZY„Z`^aY‚…zc†Zj‡Y„Z`^aYˆawZ‡ZY‰h‡ZƒZY[Z\^]Yj[kmlhno]Y„Z`^aYfŠZ‹ZYh‰‡Z
0mŒh\Zx]YŽ]eY`iZZƒZYZ‘cmZuaY’Zk“lh”lx]Y`•Z–aYf—Z”luaY`}ZeaYZpq]s˜uaYg]h\ea|lYZw]jxY‚h^aY„Z`^a
0
E,3-89M0™98š›8
8
8œž8š58œ
8
7œŸ98š
œ8
 9
5
75š5
Ÿ
8¡8œ¢£¡ž8š58
¤›š¡ž8š58¡ž8š5898
Ÿ
8¡8œ¢š57£¡ž8š58
¤›š¡¢9¡
ž8š5898
Ÿ8¡™œ¢98¢987
£¡ž8š58
¥
¤›š¡¦98¢987
¡48
œ
98š
œ9
88š¥8šš59
§š8¨9587™8¢87
9857
Ÿš9
96
9
š8

0
F78P0
0 H)*,+34*,+30+*80*,1,07).:,A,50,.,34,.,306)52)*+<09,<8280
7)
7*)5+0-,2,703)1,9,0;5,.:09)=,-,0-)*,:,+06,.9,0<;57,603)5,.,0
3
4567589
4567596
5
6
5
0123
!"!!!#$#$$%
&'#"!()!$$$*"+"!!!!"*$"
,-#.' /01123245563
[email protected]<@BYXBRDB=<[email protected]@BR>7S?>NMPO [email protected]@DBG>[email protected]>A>@BC9DBC9E?;<=?>87:9
]ODY>M^RD=<7ZH[?>\9=9
L
_"3`a9
b88c
d
a56e7f
gh9i9iic
jjj
a56ak
g6
l
id
978
d
dd
`iic
ic
m6
l
8589id
i8
859ne
i8jg
,`a9
96
-!$$%*!$"$ "o%
##(p!$$*/%oq
#$"!!"#$$"$$,!qr $/011234st4u
_ "!$/5vv032v0163
H}~<VxMRVZH|Y^9yHF9DG>WHM{?> FOIHJK978:9HWU7:9WHXYRV;9z<K9w>x97yx9H[;<=?>78:9
…O†<‡>RVQ>Y:9ƒH„Y<‚>RVS9\<:<D‚>RVQ>Y:9;<D€9RVS9;<D€9RVQ>Y:9
L
_"3`a9
ˆ96d6c
6idiic9
‰c9
6d
h9i9iic
jjj
a5id9
a56ak
gˆ5el
m6
l
a56e56
858a56d
i8
e5
l
a56Šif
l
a56Ši
e5
l
99e
‹6m8amŒ
l
5ded7
e5
‹6m8amŒ
l
alejg
,`i49ec6dŽ9id86
%#$"!$$!#$$*%o
#‘"!(‘$%**!$#"$!*$
'**(’#$q!#$!$/!*"#*!
"!"*!+"!!!"(('(%"#*(.!"#
3
0123 4567898
8
5458
7
6689
78
!"#$%!&'"()*)+,,-./0/12.3/,,
.*$.4-./0%/15667879:7;1
`A]<[C?>S<[Z\>]H[^_CXHKY>DCS<TUHVW>[email protected]>QARCMN>POJ>KLCECF><GF>[email protected]<=?>
3'/8a58b9cde585f
ghcbd8d5
9
795i77j7kd58f77
glm
4cdan9;
o*)"&/1&*$p&q/#2.3/,,!"#,*"q*)'"
.%'&)$"#/"&/',*,.*$), '*p($"#./'"
+),rsp.).*$&*,/($"#*%!"#./'"+),1./
.p.()*),*"#q$'"'t'"',*"##"&'"), *"#"
u$.*$&"!'.$&/p/",*"!p*p*$&v1/"&*w&/p/"
v*))(1/"u)*w*"#"*"!/,"!"#,"'*$"*"#"u$"
/,*,/"&/',*$*'ro*./,*"q*)'"43/),1
:xx987xyx;8
‰OK[Cz\RKBA†>~K‡>ˆzRMKRC€>„>|…H]>^RMM€HV>‚<ƒ>KRCJ>KLC J>|H}~>z{DCECF><GF>[email protected]<=?>
`AQA]>‘<DC’CRPOXH€FC<‘K_CŒGFOŽ[email protected]_<SHIV>W>DC<S‹H]QARCMN>ŠO_C

3'/8cde585fdfn“7f7llnld57d9h”•
f
8
9f865
–65
—f989
˜75
8d58
7lcbd88
d5bb7
9
7f765
98
5
598™
97f98™
g
b8
7b8l”
478;
3*'p/",*,.*$),&'.()*'"'*p!"#./'"
+),1",/"'"'t'"'&/&*&p%q./"&/',*"#($,&
3
4567589
4567596
5
6
5
0123
!"#$%#&#!'!$(&&)*
)$&!&&&''+,-##+!
&+.+$$'(!%#&+'+$#++&$+$/
0,1,2,-#&('+3$'.+!('&'#&#
#'+##'&&!$++'#'#!#
(!&!$##,%#&$+!'!(#&+
!'!$&$'#'&&$4+&$
&&(+'#3+'#!5/!+6&!
7'&38999:;<*;=>,
?
@ABCDEFGHIJEBEI
%'$#&'&'('$'$$&+$#!##,
7'+3$'$4$(!3$'#+#&$+$
'$#&'!$#('&&!'('$(!
4,0+(!!"#3$'
#+#&.$$*$$+'+$&&!&'
#!4'+'&(#&
!"#!(!&$,/(4!($'$$3(+
$&.!$#5K+L$$&(3899M:N8>,
/.$$*$$+'+$&+&(+$'!(#*
#+'+(+#!$+#+('!$!#
#O&$+,%'$#&'#'('$
&&(+(O+#,-&$+$'$#&'
$$*$$$!.''4&+'+$&*
.&'!('$'$#!4$(,-
#&('+3'$#&'.+!('&&&''
(++!&$##,7'+3.
$$*$$+'+$#'#&$+$'$#&'!
#!!"##+($'$!#(,
P++'$.3($'&&!##'+#$
N9('+#$'$&$#!4$(3'+&!$"
$'&'!!(!(4+
!#&($5/!+6##3899Q:89Q>,
3
0102 34567879
79434796955
789967
!"#"$%& "'%()!
*%*+,%-$+"./$ .!+0*+&1& $))/"/(
+++!+) #+$'0&))'%+"/23%++0*+&/./$$
*&4$$5$$+"/0*+& &'% "+'%()!
*%*+,%!!#"0$$'%!4)*%$,+0&"+)"%/)(
#$$5$$"%)*/""+!$*%0$/)'#26%!#"
)"/&!+)(!+%+4("$'0&7 8& !!./7 059$+*&4:)/0/00&)2242#%&*%)*!(*% $5
)/!;056% +!&+-<==>?<@>AB?
TlGcWk`TDOWgThicJjadcecHTdcfc ]\_^`\JaXWY[ZYWSRUTVOPOKQOMKNIJKLCHEFGCD
2KFOsO_^xc[TvNhOWYwOKFOsOt^uOqTrO[TYOTqJcCTLOK\`L^EOUTJc ]p_^`\JaMOKicfcWkJcahmWnohOYW
b
b
y$)/!?z47{8|96}~74~~9€549
89
89
9
68}4{‚}76~~ƒ~„549
47}9}47
94…8{549
7~†7…989797‡‚}7
6~~ƒ~}46}8€ˆ9847{8497667{9
78
99
79‰9789789
…547ƒ4
67~Š
;|‰7478…7B
‹"+$0$/$+"%$)+"-%+$+%/$./#%0/!+.$%
00/+%+$/$./$+"$"&/+$*%"/"+!$#
()!!+#%$"$!%+$ /$( ) $.!+
#&0!0 *%$' /+$)+;Œ/0$+#08*!2&+-AŽŽ<?>AB2
0&+"/-.%0&$$5$$!,%+"%$)+"(
*+$)/#(#%&/*/ %$)) '%!4) .!+
0*+&*+$- -! +!&% '+)!+) #+!#"4/./!$
)/)(0*+&)%2
‘’““”•‘’–—‘’“–˜™š›‘”–
œ%&/*/$+"!'%0+$ "/$*+
$2$5$$$ 0+ %$! #+02
4567589
4567596
5
6
5
0123
!"#$$!!%&%'&(
("!!)!!"!!*&!("
#$$+,!!!&*$$-&* !-!
.!(("&!!("#%/-&* !"(
!!)!!$"&0'!1** (23-4+
5 &*.!!%"!!)!!*-&* *&!67&8&!!*"9::;<=:>+
? &$(!.%* !**&.!$$-&
(@$(("!!)!!#+1 !."&'!"
!(("!!)!!+,!*!* $* &
##(!([email protected] !
!( *&!$"#!!)!!(!** *&!
("#(!$"#*&!!$&$#
**"!!!(!$-"*&!&("-&#%+
A&("!$%#[email protected]+!!-
1 (!!.&%(*("* $#&!(!-
1 (*!"(&(*"&
$&@ "*&!**"#* $* $)* $+
!&&&$%(#(&"($&)$&/
* !$&!"&%(!!'-%&!+B "(
!!&###*@ #!!"(3$
6C%(C44D$* 9::E<9EF)9EE>+G&* H##%&* !$(
J
MI JK JL
1 !$(<NOPQ
R89
858SP
55T6
5
5P6
U
859S
5V5RWX
6Y&PZ[9V567E\<;;>
]!%$* -!.!* $* &(!
(@.(!!*!!!.(&$$(("*&!+
,!*&!*!"&$%* !$"!#
3
0123 4567898
8
5458
7
6689
78
!"#$%&'()&*"*)%&+)+!,-!"#$%&
%.&%/
012134567181216391673:52;5<163
=-.".+>%"&?+"%@#"-A"!*!*$B
+)+!&#)$%&."%)!"[email protected]#,-!%-+"#"$/
C*#,%&*)@)A>*>&,-+B"%."@-
$"$)*)B$"$*)!"#.,-."#B$"*$.".+D
?+"#@).!"->#-,-)#-"%
."%%)"+$%.."%)$"$)*)/
E
FGHIGJJKH30LHMLN39KHO3:KPJ3
=-.".$*!"[email protected]#+)+!"!?*"*-
A#+"#*"-)#$!"->#-"D$%"+&+"#"$B+)
+!&#)$%&.")@)$"$)*)A>*>&,-+)*)?
/("+-A>*>&B+)+!."$*%&.""-)#*)+"#*"-)#
$!"-.$,#*"-A#,-$>!+/Q
?."%&*+)+!."#".""-)#+"#*"-)#$!
"-+B.."#"@)-."A>*>&+)+!
."#"/("%*)B+)[email protected])-+>%"&."--).").%
$"!"#*.")@)R">A"#**)$&?$&,-
.")@)+)!""#*,-+"!?/SD%%&
?"*."#"-.">*>*"%"R$,""#
."#"%"+&.)&*"#!"-#)&"-!,-*>*>%.
"&)!$"&#,/("%*)B+&[email protected])-+>%"&
.".+*)+)+!%.."?/T%&%&
+&+A,-$"$))*)."#"/("%!*."[email protected]#
."#""$>!B.%@)-!*.".)!)$U*
#@.".+A%.#?/QB+)+!&#)$%&
."A"-&?#!*"#@"+"-!"##,-+>%"&
."#)*)&%.>#%&&%."#"/
E
3
34564789
93456485994959499
0112
!
"#$#%&%'()*)*+&#(#+,#(#+&-#(.&%#/*0&+'1*$2&*34&3#5#&0#64/$#0&
6#7*(&3'6/#%#&#(#+,#(#+&)*&)#$#%&#5#&74#&/*84#/*&)#(&+'#)##(9&
:5#3*$#&%'(.#7#6&#(#+,#(#+2&*34&3#5#&/'0#64/(-#&8*)#+&%'$'8#++#(&
0#6#5#(&3#0#;#&#(#+,#(#+&)#5#8&%'('6*%#&)'(.#(&5#(8#/&#5#&
-#(.&)*#7#6&)#(&)#5#8&%'%56#+8*++#(&)#$#%&7#(.+#&%#/#&-#(.&
5'()'+9&<#$&*(*&)'%*+*#(&+'6#(#2&#(#+,#(#+&-#(.&+'1*$&%'%'6$4+#(&
%#/#&4(84+&%'%#0#%*&5'6+#6#&8'6/'3489&<#$&*(*&)'%*+*#(&74.#&
3#.*&%'(.'$#++#(&*34&3#5#&3'6#/#&+'1';#&+'6#(#&5'6+#6#&-#(.&
)*0#6#5+#(&8*)#+&%'(7#)*9&='3#*+(-#2&8'64/+#(&%'(.#7#6&#(#+,
#(#+&)'(.#(&+'/#3#6#(&-#(.&8*(..*&)#(&3'68'64/#(&/'0*(..#&%'6'+#&
)#5#8&%'%56#+8*++#(&5'6+#6#&-#(.&)*#7#69&>#(.#(&%'(..4(#+#(&
+'+'6#/#(&)#$#%&%'()*)*+&+#(#+,+#(#+&+'6#(#&)*+04#8*6*&%'6'+#&
#+#(&%'%3'6?(8#+&/'8'64/(-#&%'64%*8+#(&$#.*&+'#)##(&4(84+&
%'(.#7#6&%'6'+#&@A#46*&B'6+'(+#%52&CDDEF&GHI9&='$#*(&*842&*34&
3#5#&0'()#+$#0&/'$#$4&3'6)?#&4(84+&#(#+,#(#+9&='3#.#*&1?(8?02&
*34&3#5#&3?$'0&%'()?#+#(&#.#6&#(#+,#(#+&)#5#8&3'$#7#6&)'(.#(&
1'5#8&#5#&-#(.&)*#7#6&)#(&)#5#8&%'%56#+8*++#(&)'(.#(&3#*+&@:$,
J#.06*3*&3*(&#/,=#*)&#$,J#.06*3*2&CDDKFEGCI9&<#$&*(*&)'%*+*#(&
+'6#(#2&:$$#0&3'6L*6%#(2&
&
MU MV MTMN MO MP MQ MMR MS
2Z
W MXMY
&
J#+/4)F&9[\]9^7[_^7[`89[456a9b4
789
6469cb8d97b9ef[]^gd9[^a9cb89
]^9
4b6h9
cb8974[8]b9457i^i9i59a974
i9[\]9\9
[45
i9b4
b8h99
@=46#0&#$,B#j#6#02&CFEkGI&
2
0123 4567898
8
5458
7
6689
78
!!"#$%%!&'(!)**'!+,-,.,!%!"%&#*%!
/01/0!'&2,!.&'!*3!/0!/!&#!&4!#5#%!%1
%,!67#*#**'!7,,(,!$#3!&"7&/!8)&#!9(#/:!;<<=>!;[email protected]<A:!!
!
!RWEVLB[D!JQTdD!]B^_`H^aBbcT!\TPED!RWEVBL[D!JQT! !VSWVXYD!SDJUT!SDJUT!NHOPQR!LHBMED!CFBI!GFIHJKD!CBED
!RW^ijHRWDV[!JQT!B]_^QHRWDBgcT!\TPED!RWVEBL[D!JQTdD!B]^_gHLDhD!\TPED!RWVEBL[D!JQTdD!]Be^fHJQTBdcT!\TPED
!]B_^QT!uDpvHwDB`pDjT!rsJtTED!JqDpjH!onBpbD!mTEDJXD!\TQJlD[DdD!kTYDJMD[D!NHOPQR!CBgH
Z
!
x%7#/>!yz85z8
{z9|8z5}~7|7€z57z9
‚y
|8
96ƒ
„
798588
…
|8
96ƒ
„
z8
†
8
9
…
|8
96ƒ
„
7‡z
8
9
…
|8
96ƒ
„
7|5
8
…
7‡88
z596‡798‡56|
ˆ
‡z58
7|8
{|
z
96ƒ8

!
8{z‰€9A!
67#*#**'!"/003!%5!3!7"**#!&"/0!#5#%!%"&%!
%:!%"!/0!%!"&'%!%"&"%5!/!%"&%!
%"4/!%!8)*1x3'&!&!71+/!*1x3'&:!Š@@‹>!;Œ?A,!
!
Ž‘’‘“”‘•–”—Ž˜™‘“‘“”šŽ“‘˜’”
x"2"/%!75#!4"!23!"%!/*'!7*'!75#!›!
&3!"$/%!4"3$!"$/!*"&'!&"%"7!/!"2"00%%,!
+""*0%2!3#%*'!(%5#!23!*43!#5#%!"*%#%!
4"!,!-%5#!&"!%%1%%!!"*0%*'!$%!/7!
/"3!4"!23!&"œ5!7"4"5!"3$!%%1%%!
›!#5#%!&"5"#!/!"24!03!/"(7,!9*!7*!
7"/!"2##'!%5!"2&#%%!(%5#!7"333!%5!/"3!
%"&%!/!/"3!7"7#5#!23!&0*"'!"3"&*%!4!
34"#/!/!#5!7*!%"4/!%"&%!23!!5/%!
4567589
4567596
5
6
5
0123
!"!""#$%&'&('#'%
)#$!**)+&&%%&)!&
,%-"./!#'&012234526670
U<AV:M:8WXE DSCEBOL>P:ARQP:ARQAM:NH8O;:IHJKL>D:FEG:@?ABC;:9<=8>98;:
Hg>h:iQjL>k:cbBdefL>@<ABOL>98\EY_`EaQAM:N<]^EUYZHC[8\:
T
l!%4mn9
onn
6pqppr9
sr98
q
n56t7u
vnq
www
n56nx
y9
t5qt87
z
56q
qp9t
{p5r
t5nzt
89q
pr
t55r7
t79
p9wy
-op|49tr6q7
l)&*')!)'))!)+$%&%&
.0&!(#'!#!!!)!'!
.'%))&&.'!
%)!!)'}%#-".l)#'&&&.,&%".
l)#'&&0~546€.6€~7
)%&('&0."&#
!!!("+'&!!'&&%*%
('&%(!.'"&#)&'
%&(&)%(&"!)&)&%&(&‚!(
*"#(")&('&!!%&('&'
.ƒ**#0&!(*"#)%('%&)
%&'.!!'&!„%&&!(
*"#"#'"*!!+%&!%!'!#"#.
!+!…'''&!„&%%&'
')!+!…')("&))!0"*"#
+&%&%&*)&()%"('%&)
'!%%%')"#%'!&%
('"!"#'0(&%''&('&))&'
†!))(!"'&"#)+')!&)&
3
0123 4567898
8
5458
7
6689
78
!"!#$!#%"&!'#(!$!#()#!!*!!#(#'!+#
,+,#'!+#',!#,",#-$!.!)#/0!,)#1)!+2#34456#789:#
;
<=>[email protected]=EFAGACH>AIJA>AICK=LMNEOACP=>QA>CRLA>QCSA>QC
TNLA>[email protected]=>[email protected]
W"!#!.!)#!!*!!#""!#X!)!#-)",#(!#%)!#
(Y!'!2#'-!Z!#.!#-,#-!+!#'"!'!#-!Y!#)!#(!#
%)!#Z!#,)!#(!$:#[!#X!)!#2#)!#!!#$-\#
X+!"#-$!.!)#(!#(!+!"#+)!" !#!+!#Z!#(!.!)#(!#
,(!\#)!!#'$!$,#(!',\:#]!#)!#(-!Y!#-).,+!#(!#
%)!#!#',(!\#)!#!$#X!)!#",)!#)!#,#
-)$!!#)!!#',(!\#'!$#!$:#^$\#",2#'"!'!$!\#
-!Y!#!!*!!#!(!#-)",#(!#'!,(!)!*!)!#(!#!$!#
!(!:#_!$##(!+!"#+)-!#$!#X!)!#)!#-)",)#'!+!#
(!#%)!#Z!#$-\#(Y!'!:#`+!-$!#)!#'$!$,#(-!Y!#
-).,+!#(!#%)!#(Y!'!#")'-,"2#!!*!!#")'-,"#
+!'"Z!#!!#.!(#$-\#!$#)!:#a!#)!!#
%)!#(Y!'!#Z!#)!#.,+!#!#,(!\$!\#!!*!!#
")'-,"#-$!.!)#X!)!#,",#-)",)#'!+!#(!#%)!#(Y!'!#
(!#$-\#-!,'#/0!,)#1) !+2#34456839:#
#
[email protected]@[email protected][email protected]>CH>AICPAVAECD=VAINIA>C<=BNA?NC
b",#!.!)#!!*!!#$!,!#'',!",2#-,#-!+!#'\!),'Z!#
-!'!!#)!#")$-\#(!\,$,:#a!',(Z!#(#'2!+!-$!#
!!*!!#",#',(!\#")-!'!#(!#'',!",2#!!#)!#!!#
.!(#$-\#,(!\#,"Z!:#^$\#",2#!+!-$!#"!#!.!)#
)!2#'\!),'Z!#"!#),'!#!+!#Z!#(!.!)#",#'X!)!#
-)"),'!#',+!Z!#)!#.!(#$-\#")-!'!:#c+)"#(!$!#'#
2#!+!-$!# "!#!.!)#)!#-!!!!#"!Z!#!+!-$!#
-)\!(!+!#(!#%)!#(Y!'!##'X!)!#-)"),'!2#!!#)!#
!!#,(!\#,",#!"#!+!#Z!#\!),'#)!#$!,!#
!+!-$!#-)\!(!+!#(!#%)!#(Y!'!#(!#!!#+)!" !Z!#
3
4567589
4567596
5
6
5
0123
!"#$!"%$&#'('"&
')*%&"*%+%$#!"!'"' '$##"&
$'((( !",'( % ##'!$!'-#)
$!%"'"."'"&,'(! '/&*!!&!'
, !"&!#'('!"!,'(! '/&&!&
"'' '$# $ 0 ""'&!
'!(!"!&#%"','('!#'
#'(',!0#'"'#0%)"!'&#0%#%&
#'&"&'& &',#%#'!"1.2(%!'
.3#.2(%!)4556789:.8;5<
=>?>@ABCC
,'(#&"&"' '('&$",'(#'*'("'
')'##"'D"'"."'" '('*!'&"!&(!
#'('+!'(,'(%#D#% &'&'(E'
# "')"'"."'"#& !+ $!'#'('
*&#'("&"!##&%'F'(''($!'
,'(#!"'+%)"'"."'""' '$#%
!&"# ""'&)&!& ', &"'
+!'(#D,'(! !"2!""'$#%'(%+!&
+!'(#D# '(" !'"'&!$''&! !"
+!'("'"."'"& '(%+! &+!'(&
"&#" &%#"'#,'(+% +!'(#
"'(',"!'"+'','(#&'$""'+%',G%
&) %!% " '(&"+'','(
&'((## #!#'$D"'"."'""!' !"#%
('!'(,'("' '!$'(!# "'
#&'(,'( ' !"%,'("' ('(& "
"''#'(!'F'('#', !",'(*'&"
"!&', ""'D$#%'(!,'( $',"!'
'',,'(!"%" -"+"#"!&
,!"&',)"%! +'%'(!,'(#'',
3
0123 4567898
8
5458
7
6689
78
!
"#$%&'()*+%,-%./0012-%3746
8785
6686%
789():;<=%>(?(<%@8A(B%7$)-%C'$-%
"#D%>(ED$+%(9FGH(H%"#D%>(ED$%7D9(*H()%#-%(9F"?'I(A'%(9F7(J(?A()*-%
1KKL-%
MN8596%O*9-%1F/-%C8*<DA=%>(<%(9FP*B<-%
"#D%7DJ(I%7'*<(E(*'*%#*)%7'('($(<%#*)%7'<(E(*'*%(9F>(*9(H*%(9F
Q(H$'()*-%1KRS-%MTU8597N8VW5T4W8N6%O9$-%1FL-%
C8*<DA=%>(<%(9FXDAD#%(9FIG9H*YY('-%
"'H($%#-%Q(H#(9+%(9FGH(H%"#D%I"#$D99('%*#)%ZD'(HH($%*#)%
Q(H#(9%*#)%Q*9(9%(9F7'(*#()*-%1KKL-%7
98T3
MW98N
[N6%OD\-%1F1/-%Z8?*<=%>(<%(9FZ(](<*^-%
"9FCDB'(<*+%(9FGH(H-%1KKL-%W8WMT_W586%.`('a*a=%7'(*B'%
"#$%(9F"\*\%I"#$D99('2-%O*9-%1Fb-%C8*<DA=%>(<%(9FP*B<-%
"9F>(<*H*+%"#D%ZD'(HH($%"#$D99('%#-%C('<(H-%A-A-%
T
55886%C8*<DA=%>(<%(9FP*B<-%
"9Fc(?(]*%+%(9FGH(H%(9FQ(^*\%"#D%I"#$%(9Fd('H()%"'H($%*#)%
7'DI(*#%*#)%I"9*%*#)%C('<%*#)%7*)()%*#)%>*)(<-%1Ke0-%
Tf7V8N8W5WT[g8hiT58
Tj8k[78W
T3T
986%C8*<DA=%>(<%(9FP*B<-%
"9Fc(?(]*+%"'H($%#*)%7'DI(*#%"#D%l"#$%(9Fd('H()-%1KK1-%
Tf7V8T4N56%O9$-%1FS-%C8*<DA=%>(<%(9FXDAD#%(9FIG9H*YY('-%
"9Fm(<)*+%>-"%./00S2-%
n98op
_5njN
7j539-%XD(9(%qDHrD<=%%O(?H*)%s)A8<r<*?8-%
"9F`*<H*$'*+%(9FGH(H-%1KKL-%
T589W86%O*9*$%1Fb-%C8*<DA=%
>(<%(9FP*B<-%
(?F7(*$%(9FZ(:'<*#*+%"-FZ-%./00b2-%_8
8W57
j
9898
M
6%O(B(<A(=%>(<D9%Q(a-%
"\*\*%t('(Y(+%Q-%Z-%./00K2-%693
7
uN
45
_57
-%O;';<=%v)*w8<?*A*%`8B);9;:*%Z(9(Y?*(-%
C8<B8)B(Hr+%q-+%"AB*)?+%7-%@-+%x%>-+%y-./0012-%zW8
j65
{W895
|669
576%@'*}(:;=%c;H($%@;HHD)*}(A*;)-%
Q(H*$+%Z-%"-%./00L2-%496
~
U8€W37-%XD(9(%qDHrD<=%%
3 O(?H*)%s)A8<r<*?8-%
4567589
4567596
5
6
5
0123
!!"#$%&5'(
$)97*)
+987,-./.0.123
45678.97:1
;.39.34.<;.934===9;.
3>[email protected])()
A9&(8,B:1.C23
;DC9731667
EC7<FG!!!#H&8I
J56K9
L6,8:C<M
N62O6<8:<55D<
PQ<G!!R#S58K
9'5,-./.0.128TG8.93
UCQ<
G<.V!!R#
J5%8
J5(('
H&8
5K'
W'
&8
$9
L(
5NQ7Q12X<Y:1CT:D<QQM;6
ZD1V!![#\&9
'5
]96
+&
A
J(&()
W,
-./.0.128:<U:CD<Z^15<975
3
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_