Договор задаток за квартиру образец;pdf

Наукова бібліотека
Рідкісні та цінні видання
наукової бібліотеки
Чернігівського національного технологічного університету
(1901 - 1945 рр.)
Каталог
Чернігів, 2014
025.171
Р57
Рідкісні та цінні видання наукової бібліотеки Чернігівського національного
технологічного університету (1901 - 1945 рр.) : каталог / - Чернігів: ЧНТУ, 2014. - 23 с.
Упорядник : Лузіна Н.С., зав сектором інформац. та наук.-аналіт. обслуг. ІБВ
Науковий консультант: Татаренко Л.С., директор наукової бібліотеки ЧНТУ
Бібліографічний редактор : Коваленко Т.М., провід бібліограф
Відповідальний за випуск : Савенко А.А., зав. інформ.-бібліограф. відділом
Вашій увазі пропонується каталог рідкісних та цінних видань бібліотеки
Чернігівського національного технологічного університету, що включає опис книг
1901-1945 років видання., репринтів та факсимілє станом на 1.11.2014, а також книги,
що побувала у космосі. Видання адресовано науковцям, аспірантам, магістрантам,
фахівцям у галузі бібліотечної справи, бібліофілам і стане підґрунтям для їх історикопедагогічних та книгознавчих досліджень.
2
Зміст
Вступ ............................................................................................... 4
1. Видання 1901-1945 ...................................................................... 6
2. Репринтні та факсимільні видання ..........................................18
3. Цінні видання .............................................................................22
3
Вступ
Більша частина людського знання в усіх
галузях існує лише на папері, у книжках – цій
паперовій пам’яті людства. Тому лише зібрання
книжок,
бібліотека
є
єдиною
надією
й
незнищенною пам’яттю людського роду.
А.Шопенгауер
Сучасна Україна – молода держава, проте, вона має велику багатовікову
історію. В фондосховищах нашої держави зберігається безліч історичних пам’яток
регіонального, загальнонаціонального та світового значення. Серед них – сотні тисяч
архівних документів, першодруків, стародруків, інших рідкісних та цінних видань.
Роботу з цими культурними скарбами, згідно з законодавством України,
здійснюють бібліотеки, архіви, музеї. Книжкові пам’ятки – рідкісні і цінні видання
зберігаються не лише у великих державних бібліотеках Україні, але і у багатьох
спеціальних, вузівських бібліотеках, музеях, архівах тощо. Всі ці видання є надбанням
нації і складають основу духовної спадщини нашої держави.
У фонді наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного
університету зберігаються унікальні видання, що є рідкісними і цінними.
Рідкісна книга - унікальне явище в історії людської культури, одне з
найцінніших винаходів генія людської думки, яка, матеріалізувавшись у вигляді
друкованого слова, знайшла крила, стала невловимою і безсмертною.
Згідно визначенню, даному в енциклопедичному словнику, рідкісна книга це "бібліографічна рідкість, видання, частіше старе, що збереглося або випущене в
незначній кількості примірників і володіє підвищеною колекційною цінністю". Для
бібліофіла зазвичай цінність "рідкісної книги" визначається поєднанням різних
особливостей зовнішнього вигляду і долі даного екземпляра.
Книги стають рідкісними з найрізноманітніших причин. Однією з причин
можна назвати рік видання. Чим старша книга, тим менше екземплярів дійшло до
наших днів і тим більшу цінність вони представляють.
4
Ще одна причина - малий тираж. Деякі видання, навіть сучасні, випускаються
невеликими тиражами і, як правило, мають цінність для досить вузького кола осіб.
Крім того, якщо з яких-небудь причин було знищено більшість примірників книги,
вона також переходить в розряд рідкісних речей.
Рідкісними стають книги (навіть
звичайні) з бібліотек знаменитих людей,
якщо вони мають унікальні власноручні помітки, малюнки на полях, дарчі надписи,
автографи тощо. Зі зрозумілих причин такі книги існують в єдиному екземплярі і є
прикрасою у будь-якій публічній і приватній колекції.
До рідкісних видань також відносяться репринтні та факсимільні видання.
Репринт
(англ. to
reprint —
передрукувати,
перевидавати)
—
копійне
відтворення вже друкованого колись твору. На відміну від факсиміле — не має на меті
точне відтворення розмірів попереднього видання, його помилок, друкарських
особливостей, приміток чи написів, що свідчать про попереднє «життя» видання.
(від лат. fac simile — «зроби подібне») — друк твору, що графічно
точно відтворює раніше випущене оригінальне видання або рукопис, підпис, малюнок,
креслення, гравюри, монограми, включаючи усі особливості паперу й обкладинки.
Вперше з'явилось таке видання 1808 р. у Мюнхені, делітографським способом було
виготовлено факсимільну копію єдиного примірника німецької книги «Попередження
християнам проти турків».
З метою розкриття змісту фонду рідкісних видань наукової бібліотеки ЧНТУ
інформаційно-бібліографічним відділом
видання
наукової
бібліотеки
підготовлений каталог «Рідкісні та цінні
Чернігівського
національного
технологічного
університету (1901 - 1945 рр.)». Каталог буде цікавим для науковців, аспірантів,
магістрантів та бібліофілів,
стане підґрунтям для їх історико-педагогічних та
книгознавчих досліджень.
5
1. Видання 1901-1945
1901
1. Songs of Nature (Песни о природе) / edited by
J.Burroughs. – New York : McClure Phillips & Co, 1901. –
359 c. – на англ. языке.
1911
2. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен / С.М. Соловьев. - Кн. 1,
Т.1-5. - 3-е изд. - СПб.: Общественная польза, [1911]. - 864с.
3. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен / С.М. Соловьев. - Кн. 3,
Т.11-15. - 3-е изд. СПб.:
Общественная
польза, [1911]. - 789с.
4. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен / С.М. Соловьев. - Кн. 4,
Т.20. - 3-е изд. - СПб.: Общественная польза, [1911]. - 828с.
5. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен / С.М. Соловьев. - Кн. 5,
Т.21-25. - 3-е изд. - СПб.: Общественная польза, [1911]. - 771с.
6. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен / С.М. Соловьев. - Кн. 6,
Т.24-29. - 3-е изд. - СПб.: Общественная польза, [1911]. - 589с.
1920
7. Винниченко, В. Відродження нації : історія української революції : марець
1917 р. - грудень 1919 р. / В. Винниченко. – К. : Відень : Політвидав України, 1920. –
330 с.
6
1923
8. Эддингтон, А. Пространство, время и тяготение / А.
Эддингтон; пер. с англ. – Одесса : Матезис, 1923. – 216 с.
1925
9. Маковецкий, А.Е. Сушка воздухом,
дымовыми газами и паром : пособ. для расчета и
конструирования сушильных устройств для инж., студ. и
техников / А. Е. Маковецкий, Г. Л. Ройтман. – 2-е изд. – М. : Гос.
техн. изд-во, 1925. – 148 с.: ил. – (Инженерно-промышленная бСер.4. №ХІІІ-28)
ка.
1926
10. Ломанов, Ф.М. Производственная и организационная структура
машиностроительных предприятий / Ф. М. Ломанов. – М. : Машгиз, 1926. – 99 с.
1927
11. Справочник физических, химических и технологических величин: в 10-ти
т. - Т.1: Символы, сокращения, единицы измерения; Международная метрическая
система; константы, переводные коэффициенты, веса атомом и изотопов;
Периодическая система, лабораторная техника; таблицы свойств химических
элементов и соединений. / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1927. – 480
с. – (Техническая энциклопедия).
1928
12. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.4:
Водородные ионы - Газовые двигатели / гл. ред.
Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1928. – 935с.
1929
13. Справочник физических, химических и технологических величин: в 10-ти
т. - Т.2: Радиоактивность; металлургия, свойства металлов и сплавов. / гл. ред.
Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1929. – 500 с. (Техническая энциклопедия).
7
14. Справочник физических, химических и технологических величин: в 10-ти
т. - Т.3: Свойства сахаров, масел, жиров, кислот; дубильные вещества; силикатные
материалы и изделия, разные материалы, топливо. / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов.
энциклопедия, 1929. – 494 с. (Техническая энциклопедия).
15. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.1: А Аэродинамика / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия,
1929. - 851с.
16. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.5: Газовые
ткани - Графическая статистика / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов.
энциклопедия, 1929. - 922с.
17. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.6: Графичекие
методы - Доменная печь / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов.
энциклопедия, 1929. - 922с.
18. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.7: Доменное производство Жидкий воздух / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1929. - 992с.
19. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т. 8: Жидкий уголь - Изоляционные
технические материалы / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1929. - 922с.
20. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т. 9: Изометрия - Катапульта / гл.
ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1929. - 970с.
1930
21. Справочник физических, химических и технологических величин: в 10-ти
т. - Т.4: Строительные цементы, бетоны, известь и алебастр; магнетизм и магнитнофизические явления; рентгеновы лучи, электроника и газовая проходимость;
диэлектрическая постоянная и диэлектрическая крепость; электропроводность и
электросопротивление. / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1930. – 453 с.
(Техническая энциклопедия).
22. Справочник физических, химических и технологических величин: в 10-ти
т. - Т.5:
Электропроводность и электросопротивление (продолжение);
электродвижущая сила; свойства кремнезема; соотношения между параметрами P-V-T
для однофазных (гомогенных) систем; равновесие фаз. / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. :
Сов. энциклопедия, 1930. – 476 с. (Техническая энциклопедия).
23. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.2: Аэродинамика - Бумажное
производство / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1930. - 870с.
8
24. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.3: Бумажный брак - Водорода
перекись / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1930. - 251с.
25. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.10: Кататермометр - Копалы / гл.
ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1930. - 926 с.
26. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.11: Копер - Леса и подмостки / гл.
ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1930.- 950с.
27. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.12: Ласасорта - Метиловый
алкоголь / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1930. - 950с.
28. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.13: Метиловый фиолетовый Мышьяк / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1930. - 950с.
1931
29. Беленький, Е. Производство масляных лаков : справочник по лакокрасочной
промышленности. / Е. Беленький. – Л. : Ленхимсектор, 1931. – 55 с.
30. Поль, Р.В. Введение в современное учение об электричестве. / Р. В. Поль ;
пер. с нем. – 2-е изд., испр. и доп. – М.- Л. : Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. – 344 с.
31. Справочник физических, химических и технологических величин: в10-ти
т. - Т.6: Равновесие фаз. / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1931.— 448
с. – (Техническая энциклопедия).
т.
32. Справочник физических, химических и технологических величин: в10-ти
- Т.7: Равновесие фаз (продолжение); кинетика физических процессов,
теплоемкость, тепловые эффекты, сопровождающие физические и
химические процессы; теплопроводность. / гл. ред. Л.К.Мартенс. –
М. : Сов. энциклопедия, 1931.— 484 с. – (Техническая
энциклопедия).
33. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.14: Мышьяка
соединения - Оливин / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов.
энциклопедия, 1931. - 951с.
34. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.15: Оливковое дерево - Патентное
право / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1931. - 927с.
1932
35. Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии. - Т.3, Ч.1 и 2, Кн.3:
Процесс капитального производства, взятый в целом / К. Маркс ; подгот.
Ф.Энгельсом. – Изд.8. – М. : Парт.издат., 1932. – 640 с.
9
36. Справочник физических, химических и технологических величин: в10-ти
т. - Т.8: Оптика. / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1932. — 338 с. –
(Техническая энциклопедия)
37. Справочник физических, химических и технологических величин: в10-ти
т. - Т.9: Оптика (продолжение). / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия,
1932.— 407 с. – (Техническая энциклопедия).
38. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.16: Патока - Подвижные мосты /
гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1932. - 950с.
39. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.17:
Подводные лодки - Производство овощей / гл. ред.
Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1932. - 887с.
40. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.18:
Прокатка - Размотка пряжи / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов.
энциклопедия, 1932. - 898 с.
1933
41. Бакланов, Н.А. Спровочник по монтажу анилино-красочных заводов : для
монтажного рабочего-монтера, производителя работ. Ч.1. Производство работ (общие
указания) / Н. А. Бакланов, Н. Е. Гусев. – М.- Л. : Госхимтехиздат,
1933. – 174 с.
42. Беленький, Е.Ф. Технология пигментов и лаков : учеб. для
техникумов / Е. Ф. Беленький. – Л. : ОНТИ-ХИМТЕОРЕТ, 1933. –
259 с.
43. Справочник физических, химических и технологических
величин: в 10-ти т. - Т.10: Свойства поверхностных слоев; вязкость и тягучесть;
кинетика химических процессов; акустика. / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов.
энциклопедия, 1933. – 414 с. (Техническая энциклопедия).
44. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.19: Разработка полезных
ископаемых - Ряжи. / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1933. - 920 с.
45. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.20: Сады города - Сита / гл. ред.
Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1933. - 951с.
46. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.21: Ситовейка - Стеариновая
кислота / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1933. - 951с.
10
47. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.22: Стеариновое произвоство Теплопередача / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1933. - 982с.
48. Тимошенко, С.П. Сопротивление материалов : учеб. пособие : в 2-х ч. Ч.1.
Элементарная теория и задачи / С. П. Тимошенко. – 2-е изд., пересмотр. и испр. – М.Л. : Гос. технико-теоретическое изд-во, 1933. – 360 с.
49. Тимошенко, С.П. Сопротивление материалов : учеб. пособие : в 2-х ч. Ч.2.
Теория и задачи / С. П. Тимошенко. – М.-Л. : Гос. технико-теоретическое изд-во, 1933.
– 340 с.
50. Титьенс, О. Гидро- и аэромеханика : по лекциям проф. Л.Прандтль : Т.1.
Равновесие. Движение жидкостей без трения / О. Титьенс; пер. с нем. – изд. 2-е. – М.Л. : Гос. технико-теорет. изд-во, 1933. – 223 с.
51. Уиттекер, Е.Т. Курс современного анализа : пер.с англ. Ч.1. Основные
операции анализа / Е. Т. Уиттекер, Г. Н. Ватсон. – М. : Гос.
физ.-мат. изд-во, 1933. – 341 с.
1934
52. Брайнес, Я.М. Процессы и аппараты тонкой
химической технологии / Я. М. Брайнес. – М.-Л. : Госхимиздат,
1934. – 454 с.
53. Гегель Г.В. Философия природы / Г.В. Гегель; под ред. А.А.Максимова. - М.Л., 1934. - 684с.
54. Справочник по жировой промышленности / под ред.
И.А.Тищенко, М.Б. Равича. – М. : Гизлегпром, 1934. – 552 с.
55. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.23:
Теплопроводность - Труба / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов.
энциклопедия, 1934. - 1015с.
56. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.24: Труболитейное дело - Фильтры
/ гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1934. - 919с.
57. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.25: Фитопатология - Шарнирные
направляющие механизмы / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1934. 990с.
58. Техническая энциклопедия: в 26-ти т. - Т.26: Шаровые и трубные мельницы
- Ящищное производство / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1934. 827с.
11
59. Тимошенко, С.П. Курс статики сооружений : учеб. / С. П. Тимошенко. – Ч.1.
- 5-е изд. – Л.-М. : ОНТИ Госстройиздат, 1934. – 364 с.
60. Товбин, И.М. Основы проектирования установок для
растительных масел / И. М. Товбин. – М.-Л. : Снабтехиздат, 1934. – 178 с.
рафинации
61. Эрасмус, А.А. Технический немецко-русский словарь / А. А. Эрасмус,
Л.А.Эрасмус. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Сов. энциклопедия, 1934. – 1147 с.
1935
62. Борьба с коррозией-борьба за металл : сб. ст. / под
ред. М.И. Рубинштейна и др. – М. : Гл. ред. хим. лит-ры, 1935. –
с.
63. Привалов, И.И. Аналитическая геометрия : учеб. / И.
Привалов. – изд.8-е, перераб. и доп. – М.; Л. : ОНТИ-НКТП
СССР, 1935. – 262 с.
324
И.
64. Рапопорт, Д.З. Рафинация жиров : учеб. для ФЗУ / Д. З.
Рапопорт. – М.-Л. : Пищепромиздат, 1935. – 140 с.
65. Справочник к ІІ и ІІІ изданиям сочинений В.И.Ленина.
- М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. - 560с. - (Институт Маркса Энгельса - Ленина при ЦК ВКП(б))
66. Ферсман, А.Е. Занимательная минералогия
/ А. Е. Ферсман. – Изд. 4-е, доп. – Л. : Молодая
гвардия, 1935. – 252 с.
1936
67. Гибш, И.А. Элементарная математика: общий курс :
пособие для пед. вузов / И. А. Гибш. – М. : Гос. уч.-педаг. изд-во,
1936. – 264 с.
68.
Канторович, Л.В. Методы приближенного решения
уравнений в частных производных / Л. В. Канторович, В. И. Крылов.
– М.- Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 528 с.
12
69. Маркс, К. Господин Фогт / К. Маркс. – М. : Партиздат ЦК
ВКП(б), 1936. – 540 с. – (Ин-т Маркса-Єнгельса-Ленина при ЦК
ВКП(б))
70.
Маркс, К. Капитал : критика политической экономии. - Т.
3, Ч.1.и 2. Кн.3: Процесс обращения капитала / К. Маркс ;
подгот.Ф.Энгельсом. – 8-е изд. – М. : Партиздат, 1936. – 784 с.
71. Маркс, К. Капитал : критика политической экономии. - Т. 2, Кн.2: Процесс
обращения капитала / К. Маркс ; пересм. И.Степановым. – 8-е изд. – М. : Партиздат,
1936. – 460 с.
72. Справочник физических, химических и технологических величин.
Предметный указатель. – М. : Сов. энциклопедия, 1936. – с. (Техническая
энциклопедия).
73. Сукневич, И.Ф. Химия и технология органических соединений жирного
ряда : учеб. для втузов / И. Ф. Сукневич. – Л. : ОНТИ Химтеорет, 1936. – 390 с.
74. Техническая энциклопедия. Дополнительный том. Авиационные двигатели
- Яркость / гл. ред. Л.К.Мартенс. – М. : Сов. энциклопедия, 1936. – 1227 с.
75. Чуковский, К. Илья Репин : воспоминания / К.
Чуковский. – М. : Искусство, 1936. – 158 с.
76. Шкловский, В. Капитан Федотов
/ В. Шкловский. – М. : Сов. писатель, 1936.
– 144 с.
1937
77. Аэродинамика. - Т.1 / под общ. ред. В.Ф.Дюрэнд; пер. с
англ.. – М.- Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1937. – 435 с.
78. Гегель, Г.В. Сочинения. / Г. В. Гегель. - Т.V. Наука
логики . – М. : Соцэкгиз, 1937. – 715 с.
79.
Дмитров,
В.В.
Производство
масляных лаков и олиф : учеб. для курсов
техникума / В. В. Дмитров. – Л. : ОНТИХИМТЕОРЕТ, 1937. – 147 с.
80. Кауфман, Г.П. Исследование в области химии
жиров / Г. П. Кауфман; пер. с нем. – М.-Л. : Пищепромиздат,
1937. – 244 с.
13
81. Російсько-український словник / відп. ред. П.Мустяца. – К. : Вид-во АН
УРСР, 1937. – 890 с.
82. Учебник польского языка для взрослых. – М. : Изд. тов-во иностр.
рабочих в СССР, 1937. – 219 с.
83. Файгль, Ф. Капельный анализ: теоретические основы и практическое
выполнение / Ф. Файгль. – М. : Гл. ред. хим. лит-ры, 1937. – 604 с.
84. Франк, Ф. Дифференциальные и интегральные уравнения математической
физики. / Ф. Франк, Р. Мизес; пер. с нем. – Л.- М. : ОНТИ, 1937. – 994 с.
1938
85. Жиры их получение и переработка : справ. пособ.- Т.1.
– М .-Л. : Пищепромиздат, 1938. – 679 с.
86.
Жиры
их
получение
и
переработка : справочное пособие. - Т.2. –
Л. : Пищепромиздат, 1938. – 735 с.
87. Маркс, К. Капитал: Критика политической экономии.
Т.3., Кн.3 Процесс капиталистического производства, взятый в
целом.
Ч.1 и 2. / К. Маркс ;
подгот.Ф.Энгельсом. – 8-е изд. – М. :
Партиздат., 1938. – 784 с.
М.-
-
88. Плеханов, Г.В. Очерки по истории материализма / Г. В.
Плеханов. – Л. : Гос.издат.полит.лит-ры, 1938. – 160 с.
1939
89. Брайнес, Я.М. Процессы и аппараты химических производств : учеб. для
хим. техникумов / Я. М. Брайнес. – М. : ГОНТИ, 1939. – 455 с.
90. Гегель, Г.В. Сочинения. - Т.VІ: Наука логики, Ч.2.: Субъективная логика или
Учение о понятии / Г. В. Гегель. – М. : Соцэкгиз, 1939. – 387 с.
91. Плеханов, Г.В. Социализм и политическая борьба.
Наши разногласия / Г. В. Плеханов. – М. : Госполитиздат, 1939.
355 с.
–
92. Прогоркание жиров и масел / ВНИИ жиров. – М.-Л.
Пищепромиздат, 1939. – 148 с.
:
14
1940
93. Арчбютт, Л. Трение, смазка и смазочные материалы / Л. Арчбютт, Р. М.
Дилей ; изд. 2-е, перераб. и доп. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1940. – 824 с.: ил.
94. Ващенко, Г.Е. Краскораспылительная аппаратура : описание
устройств и инструкция по уходу и эксплуатации / Г. Е. Ващенко, А.
А. Хренников ; под ред. М.М. Гольдберга. – М. : Лакопокрытие,
1940. – 56 с.
95. Киселев, В.С. Олифа и лаки / В. С. Киселев. – 3-е изд., перераб.
– М.-Л. : Госхимиздат, 1940. – 638 с.
96. Плановский, А.Н. Специальная аппаратура
промышленности органических полупродуктов и красителей : учеб. /
А. Н. Плановский. – М.-Л. : Госхимиздат, 1940. – 444 с.
97. Рабинович, И.М. Курс строительной механики стержневых
систем : учеб. для строит. вузов. - Ч.2: Статически-неопределимые
системы / И. М. Рабинович. – М.-Л. : Стройиздат Наркомстроя, 1940. –
392 с.
98. Технический контроль и учёт на жироперерабатывающих заводах. - Ч.2:
Мыловаренно-глицериновое производство. – М. : Пищепромиздат, 1940. – 132 с.
1941
99. Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Примеры и справочные таблицы / А. Г. Касаткин. – М.-Л. : Госхимздат, 1941. – 253 с.
100. Немецко-русский словарь по обработке металлов резанием / сост.: Ю.С.
Идельсон Ю.С., др. – М. : Гостехиздат ОГИЗ РСФСР, 1941. – 284 с.
101. Хаймович, Я.М. Технология металлов : учеб. для втузов. Ч.2. Обработка
металлов резанием и станки / Я. М. Хаймович. – М. : Сов. наука, 1941. – 554 с.
102. Химия и технология моющих средств : сб. работ / ВНИИЖ.
– М.-Л. : Пищепром, 1941. – 231 с.
1943
103. Алексеев, Н.Д. Оборудование жиродобывающих производств
15
: учеб. руков. для вузов пищевой промышл. / Н. Д. Алексеев ; под ред. проф. А.В.
Нагурного. – М. : Пищепромиздат, 1943. – 294 с.
104. Равич, М.Б. Технология жиров : учеб. для техникумов / М. Б.
Равич. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Пищепромиздат, 1943. – 446 с.
105. Тарле, Е. Нашествие Наполеона на Россию.
1812 год / Е. Тарле. – М. : ОГИЗ Госполитиздат, 1943. – 366 с.
1944
106. Лазарев, Д.Н. Светящиеся краски / Д. Н. Лазарев. – Л. :
Лениздат, 1944. – 78 с.
107. Писарев, Д.И. Избранные философские и общественно-политические статьи
/ Д. И. Писарев ; под. ред. и с предисл. проф. В.С. Кружкова. – М. : Госполитиздат,
1944. – 450 с.
1945
108. Вавилов, С.И. Исаак Ньютон / С. И. Вавилов. – Изд. 2-е, пересмотр. и доп. –
М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1945. – 230 с.
109. Добролюбов, Н.А. Избранные философские
сочинения. Т.1 / Н. А. Добролюбов ; под ред. и с предисл. М.Т.
Иовчука. – М. : Госполитиздат, 1945. – 414 с.
16
110. Ленин, В.И. Великий почин. Как организовать
соревнование. О героизме рабочих в тылу. / В. И. Ленин. – М. :
Госполитиздат, 1945. – 36 с.
111. Ленин, В.И. Две тактики социал-демократии в
демократической революции / В. И. Ленин. – М. : Госполитиздат, 1945.
112. Ленин, В.И. От какого наследства мы отказываемся / В. И. Ленин. – М. :
Госполитиздат, 1945. – 40 с.
113. Ленин, В.И. Статьи и речи 1922-1923 гг./ В. И. Ленин.
– М. : Госполитиздат, 1945. – 124 с.
114. Ленин, В.И. Шаг вперед, два шага назад / В. И. Ленин.
– М. : Госполитиздат, 1945. – 202 с.
17
2. Репринтні та факсимільні видання
115. Акорди. Антологія української лірики від смерті Шевченка / упор.:
І.Франко. – Репр. відтвор. вид. 1903 р. – К. : Веселка, 2005. – 350 с. : іл.
116. Барятинский, В.В. Царственный мистик : император Александр І - Федор
Кузьмич / В. В. Барятинский. – Репр. воспр. изд.1912 г.– Л. : Сеаз, 1990. – 154 с.
117. Берберова, Н. Железная женщина : рассказ о жизни М.И. ЗакревскойБенкендорф-Будберг, о ней самой и о её друзьях / Н. Берберова. – Репр. воспр. НьюЙорк. изд. 1981г. – М. : Политиздат, 1991. – 384 с.
118. Бердяев, Н.А. Судьба России : опыты по психологии войны и
национальности / Н. А. Бердяев ; предисл. Л. Полякова. – Репр. воспроизв. изд. 1918 г.
– М. : МГУ, 1990. – 240 с.
119. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. –
Репр. воспр. изд. 1937 г. – М. : Наука, 1990. – 222 с.
120. Гессен, С. Книгоиздатель Александр Пушкин : литературные доходы
Пушкина / С. Гессен. – Факсим. воспр. изд. 1930 г.
– Л. : ACADEMIA, 1930. – 148 с.
121. Грушевский М.С. Нарис історії Київської
землі від смерті Ярослава до кінця ХIV сторіччя /
М.С. Грушевський. - Репр. відтворен. вид. 1891 р. К.: Наукова думка, 1991. - 541с.
122. Грушевський, М.С. Як жив український народ : коротка історія України /
М. С. Грушевський – Репр. відтвор. вид. 1915 р. – К. : Укрвузполіграф, 1991. –
110 с.
123. Деятели СССР и революционного движения России:
энцикл. слов. Гранат. – Репр. воспр. изд. 1926 г. – М. : Сов.
Энциклопедия, 1989. – 832 с.
18
124. Енциклопедія українознавства: в 3-х т. - Т.1 / гол. ред. В. Кубійович. Репр. відтв. вид. Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954–1989рр. – К. : Глобус,
1993. – 398 с.
125. Енциклопедія українознавства: в 3-х т. - Т.2 / гол. ред. В. Кубійович. –
Репр. відтв. вид. Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954–1989рр. – К. : Глобус,
1994. – 798 с.
126. Енциклопедія українознавства: в 3-х т. - Т.3 / гол. ред. В. Кубійович. –
Репр. відтв. вид. Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954–1989рр. – К. : Глобус,
1996. – 1200 с
127. Ємець, В. Кобза та кобзарі / В. Ємець. – Репр. відтв. 1-го вид., Берлін,
1923 р. – К. : Муз. Україна, 1993. – 112 с.
128. Жильяр, П. Император Николай II и его семья / П. Жильяр. - Репр. воспр.
изд. 1921 г. в Вене. – М. : МПО "Первая образцовая типография". – 246 с.
129. Історія українського війська : в 2-х ч. - Ч. 1./ вид. І.Тиктора – Репр.
відтв. вид. 1936 р. – К. : Пам'ятки України, 1993. – 288 с.
130. Кнейпп, С. Моё водолечение / С. Кнейпп ; пер. с нем. Репр. воспр. изд. 1898 г. – Ставрополь, 1991. – 296 с.
131. Костомаров М. Історія України в життєписах
визначніших її діячів / М.Костомаров - Репр. відтв. вид. 1918 р. К.: Україна, 1991. - 494с.
132. Лагерлеф, С. Сказания о Христе / С. Лагерлеф. - Репр. воспр. изд. 1913
г. – М. : МГУ, 1990. – 224 с.
133. Лопухин, А.П. Библейская история Ветхого Завета : первое заграничное
издание / А. П. Лопухин. – Репр. воспр. изд. 1887 г. – Монреаль : Книга
Принтшоп, 1986. – 402 с.
134. Лукомский, В.К. Малороссийский гербовник / В. К. Лукомский, В. Л.
Модзалевский. – Репр. воспр. изд. 1914 г. – К. : Либідь, 1993. –
300 с.: илл.
135. Мишо Г. История крестовых походов ; пер. с фр. /
Г.Мишо. - Репр. воспр. изд. 1884 г. - К.: Новый Акрополь,
1995. - 232с.
136. Мордовцев, Д. Разбойники России / Д. Мордовцев. - :
Репр. воспр. изд. 1871 г.– М. : Евроросс, 1991. – 249 с.
19
137. Моя первая священная история : в рассказах для детей свящ. П.Н.
Воздвиженского. – Репр. воспр. изд. 1899 г. – Л. : Ингмар, 1990. – 62 с.
138. Палеолог, М. Распутин: Воспоминания / М. Палеолог ;
пер. Ф.Ге. - Репр. изд. 1923 г. – М., 1990. – 120 с.
139. Пуришкевич, В. Дневник "Как я убил Распутина" / В. Пуришкевич. –
Репр. воспр. изд. 1924 г. – М. : Сов. писатель, 1990. – 143 с.
140. Пыляев, М.И. Старый Петербург. Рассказы из
былой жизни столицы / М.М.Пыляев - Репр. воспр. изд. 1889
г. - М.: ИКПА, 1991. - 494с.
141. Революция на Украине (по мемуарам белых). Репр. воспр. изд. 1930 г. – М.- Л. : Госуд. изд-во, 1990. – 438
с.
142. Ренан, Э. Апостол Павел / Э. Ренан. - Репр. воспр. изд. 1907г.
Ярославль : Терра, 1991. – 320 с.
–
143. Різниченко, В. Пилип Орлик: гетьман - емігрант.
Його життя й діяльність. З нагоди 175 роковин з часу його
смерті / В. Різниченко. – Репр. відтв. вид. 1918 р. – К., 1991.
– 48 с.
144. Святитель Димитрий Ростовский
Жития святых / Святитель
Димитрий Ростовский . - Кн.2. – Репр. воспр. изд. 1902 г. – М. : Православная
книга, 1992. – 654 с.
145. Святитель Димитрий Ростовский
Жития святых / Святитель
Димитрий Ростовский. - Кн. 1 – Репр. воспр. изд. 1900 г. – М. : Синодальная
Типографія, 1994. – 672 с.
146. Святое Евангелие. – Репр. воспр. изд.1893 г. – М. : Сов. писатель, 1990. –
472 с.
20
147. Семевский, М.И. Царица Прасковья (1664-1723) : очерк из русской истории
ХVIII века / М. И. Семевский. – Репр. воспр. изд. 1883г. – Л. : Худож. лит-ра, 1991. –
266 с.
148. Словарь Української мови : в 4-х т. - Т.1: А - Ж / укл. Б.Д. Грінченко –
Репр. відтв. вид. 1907 р. - К. : Лексикон, 1996. – 496 с.
149. Словарь Української мови : в 4-х т. - Т.2: З - Н / укл. Б.Д. Грінченко Репр. відтв. вид. 1907 р. – К. : Лексикон, 1996. – 578 с.
150. Словарь Української мови : в 4-х т. - Т.3: О - П / укл. Б.Д. Грінченко Репр. відтв. вид. 1908 р. – К. : Лексикон, 1996. – 508 с.
151. Словарь Української мови : в 4 т. - Т.4.: Р-Я / укл. Б.Д. Грінченко - Репр.
відтв. вид. 1909 р.– К. : Лексикон, 1996. – 566 с.
152. Фрейлина Её Величества : "Дневник" и воспоминания Анны Вырубовой. –
Репр. воспр. изд. 1928 г.– М. : Сов. писатель, 1991. – 270 с.
153. Шубинской, Н.П. Памяти П.А Столыпина : речь, произнесенная 5 сентября
1913 г. в Центральном комитете Союза 17 октября, в Москве / Н. П. Шубинской. –
Репр. воспроиз. изд. 1913 г. – М. : ИНТЕРБУК, 1990. – 28 с.
154. Янгфельдт, Б. Любовь - это сердце всего: В.В. Маяковский и Л.Ю. Брик.
Переписка 1915-1930 / Б. Янгфельдт. – Репр. воспр. изд. в Швециии – М. : Книга,
1991. – 288 с.
21
3. Цінні видання
155. Кузнецов, Н.Ф. Фронт над землей
Н.Ф.Кузнецов. - М: Воениздат, 1970. - 205с.
/
Книга з дарчим надписом автора - Н.Ф. Кузнєцова начальника Центру підготовки космонавтів в 1963—
1972 рр. Надпис на книзі свідчить що книга побувала в
космосі
22