Пожалуйста, не применяйте поврежденные или проколотые;pdf

Основні матеріали номера
В. Жмуренко.
Ви – наш фронт, ми – ваш тил......................................................... Стор.2
Конференція членів ДТПП. .................................................... Стор.4
Н. Прах.
Словенська «success story»............................................................Стор.10
С. Степащенко.
Нам
тринадцятий
минає…
Виповнилося 13 років
діловому журналу
Дніпропетровської торговопромислової палати
«Дніпровий кур'єр».
У своєму підлітковому
віці він береться за
розробку найактуальніших
економічних тем, вільно
спілкується з міністрами
і губернаторами,
депутатами і
дипломатами, експертами
із різних галузей, до того
ж не лише українськими.
При цьому залишається
відданим «батькамзасновникам» – національній
системі торговопромислових палат і рідній
Дніпропетровській ТПП.
Вийшло з друку вже
60 номерів видання і,
зважаючи на ситуацію,
хочеться, аби його життя
на злість ворогам та
на радість друзям і
далі продовжувалося! І,
звичайно, – щоб кожен
наступний випуск був
кращим за попередні, бо
ж на нашому календарі
щасливе число 13!
Вітаємо читачів,
авторів, рекламодавців,
партнерів – усіх, кого
любимо і хто любить нас!
Редакція
Як добитися успіху на європейських ринках................................Стор.12
В. Косюга:
«Як тільки ми модернізуємо економіку, … європейці
самі будуть наполягати не лише на асоціації,
а й на членстві України в ЄС».........................................................Стор.14
О. Шпильова.
Сучасний стан ринку праці.............................................................Стор.16
Б. Сидоров.
Акценти сучасної податкової політики......................................... Стор.20
С. Красношапка.
Потенціал для співпраці є.............................................................. Стор.26
Р. Стрілець, О. Скакальський.
Зцілюючи індустріальні шрами..................................................... Стор.30
Портрет.............................................................................................. Стор.34
Нові члени ДТПП.. ....................................................................... Стор.38
В. Лящевський.
Гладіолуси від Брежнєва. ............................................................. Стор.39
О. Аліванцева.
Сторінки історії................................................................................ Стор.40
Корпоративний дух................................................................... Стор.44
Комерційні пропозиції............................................................ Стор.46
Реєстраційне свідоцтво комітету інформації Дніпропетровської
облдержадміністрації ДП - 890 від 20 листопада 2001р.
Засновник: Дніпропетровська торгово-промислова
палата, вул. Шевченка, 4,
м. Дніпропетровськ, 49044, Україна,
т.: (0562) 36-22-58, ф.: 36-22-59
e-mail: [email protected] www.cci.dp.ua
Над номером працювали:
Анастасія Кривоножкіна,
Анастасія Малишкіна,
Оксана Кременна,
Олена Рославцева,
Олена Ягубець,
Валентина Мінаєва
Підписаний до друку 25.11.2014р. Тираж 1500 прим.
Адреса редакції:вул. Шевченка, 4, м. Дніпропетровськ,
49044, Україна
т./ф.: (056) 374-94-28, т.: (056) 374-94-27
e-mail: [email protected]
Точки зору авторів і редакції можуть не співпадати. Автори несуть повну
відповідальність за достовірність фактів, цитат та інших даних.
Надруковано: ТОВ Друкарня «Україна»,
вул. Комісара Крилова, 7А,
м. Дніпропетровськ, Україна, 49051
За достовірність рекламної інформації відповідальність несе рекламодавець.
При використанні матеріалів посилання на «Дніпровий кур'єр» обов'язкове у
відповідності до Закону України «Про авторське право і суміжні права» від
23.12.1993р.
Матеріали публікуються мовою оригіналу
www.cci.dp.ua
1
трибуна
Виталий Жмуренко,
президент Днепропетровской торгово-промышленной палаты
Вы - наш фронт,
мы - ваш тыл
Э
то первая реальная война на территории моей страны
на моем веку. Война, в которую до последнего не хотелось верить, но которая пришла даже туда, где не велись
непосредственные боевые действия. В каждый дом, в сердце каждого украинца.
Правду говорят, что в такие моменты проверяется, кто
есть кто.
У тех, кто в зоне АТО, – особый статус. Они – наш фронт.
А мы, кого от передовой отделяет пара сотен километров, –
какой мы тыл?
Проверку достойно держит региональная власть. За
время моей работы в торгово-промышленной палате сменился добрый десяток ее обойм. И, поверьте, это первая,
которая не маячит перед глазами из каждого электронного
ящика, которой каким-то чудом хватает на все и которая не
вызывает ставшего уже частью национального менталитета
ярого отторжения у большинства населения.
Не упала в грязь лицом при заведомо прогнозируемом
спаде активности днепропетровская экономика. Более
того, по отдельным позициям, которых становится все
больше, имеет, хоть маленькие, но плюсы. Они характерны
для горнодобывающей, нефтеперерабатывающей отраслей,
металлургии, аграрного комплекса. Регион серьезно увеличил показатели реализации промышленной продукции.
Удерживают позиции экспортеры. В условиях, когда две
крупные области фактически прекратили производственную деятельность, эти успехи крайне важны. Более того, я
считаю, что любые положительные признаки экономического выздоровления достойны того, чтобы их замечали и
предавали гласности, ведь достигаются они в нынешней ситуации ценой огромного напряжения всех материальных,
финансовых и человеческих ресурсов.
Чтобы наращивать имеющиеся результаты, Днепропетровская торгово-промышленная палата совместно с
региональным бизнесом всесторонне прорабатывает пути
выхода на открывающиеся нам европейские рынки. Это непросто. Предприятиям, особенно не имеющим юридических, внешнеэкономических служб, приходится обучаться с
нуля. Мы предоставляем им такие возможности и услуги. А
параллельно ищем новые перспективные кооперационные
связи. Со странами Африки, например.
Рынок этого континента огромен. Кроме того, он не в
такой степени устоявшийся, как европейский, и не так избирателен в приеме новых игроков. С дипломатическими
миссиями и деловыми структурами отдельных государств
мы начали обмениваться предложениями уже несколько лет назад. С ЮАР, к примеру, посол которой побывал
в палате еще в 2010 году. В рамках достигнутых договоренностей состоялись презентации нескольких компаний. Но интенсивный диалог начинается только теперь.
Определенный толчок ему придало создание при национальной ТПП украинско-африканского делового совета,
который с первых дней активно взялся за наведение мостов.
Не в последнюю очередь, на мой взгляд, взаимный интерес
простимулировала и сложившаяся в мире геополитическая
ситуация, когда поиск новых экономических партнеров для
большинства стран вышел на первый план.
На сегодняшний день представителями ЮАР и руководством области при участии ДТПП определены наиболее приемлемые для торгового обмена направления. Это
продукция машиностроения, металлургии, добывающей,
химической, пищевой отраслей, сельского хозяйства; туризм. Палата заинтересована в партнерстве с аналогичной
деловой структурой в Южно-Африканской Республике
или сходном с нашим по потенциалу ее регионе, и дипломаты обещали свое содействие. По опыту – это даст возможность выстраивать конкретные кооперационные связи
и более оперативно ими управлять.
Конференция "Перспективы бизнеса в рамках подписания Украиной соглашения с ЕС"
2
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
Очевиднее становится возможность сотрудничества с
нигерийским бизнесом. Среди членов палаты есть «первопроходцы», предлагающие свои знания тем, кого привлекает рынок этой страны. В их числе днепропетровская
компания «Мета Импекс», например. Гарантирует поддержку и украинская дипломатическая миссия в Нигерии.
Стабильным спросом здесь пользуются черные металлы,
удобрения, другие химические препараты для сельского хозяйства, зерно, продукты питания.
В наших ближайших планах партнерские проекты с
иранским бизнесом, актуализация договорных отношений с торгово-промышленными палатами нескольких китайских провинций, продолжение работы на европейском
направлении. Очень надеемся своими усилиями помочь
членам палаты, экономике региона в целом не только «залатать» прорехи, в силу обстоятельств образовавшиеся на
традиционных рынках, а и нарастить экспортный, инвестиционный потенциал.
Сильная экономика – точка опоры для страны, на территории которой случилась подобная нашей беда. Но и социальная ответственность бизнеса в кризисных условиях
возросла многократно, трансформировалась в различные
направления под объединяющим названием благотвори-
Внесено зміни до закону україни
«Про торгово-промислові палати в Україні»
З 15.10.2014 року набув чинності Закон України від 02.10.2014
№1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» («Голос України» від 14.10.2014 №197), яким
внесені зміни до Закону України «Про торгово-промислові палати
в Україні».
У зв’язку з цим суб’єктам малого підприємництва, визначеним в п.3. ст.55 Господарського Кодексу України як:
– підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний
період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від
будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного
банку України;
– юридичні особи, у яких середня кількість працівників за
звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний
дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10
мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України,
для отримання сертифіката про форс-мажорні обставини
необхідно надати разом із заявою документи, які підтверджують цей статус, а саме:
трибуна
події. факти
Производственные площади компании "Метагро" в
нигерийском городе Минна
тельность. В моем понимании это ответственность, умноженная на сопереживание и патриотизм.
Еще до первых выстрелов выделив максимально возможную сумму для помощи одной из воинских частей и
материализовав ее в необходимое для обучения бойцов
оборудование, мы увидели, что в подкреплении нуждается
бытовая сторона их жизни. Отправив очередную машину
с постельными принадлежностями, средствами гигиены
и хозяйственными товарами, поняли, что помощь нужна
массовая. Убедившись, что на наш призыв откликнулись
многие субъекты хозяйствования–члены палаты, включились в организацию производства на некоторых из них необходимой воинским подразделениям продукции. Дальше
была помощь добровольческим формированиям защитников, раненым, поступавшим в днепропетровские больницы. Свои «подшефные» появились у отделов и у конкретных сотрудников. По такому же алгоритму действовали и
продолжают действовать десятки, сотни трудовых коллективов региона.
В канун новогодних и рождественских праздников я от
имени крупнейшей на Днепропетровщине деловой организации выражаю искреннюю благодарность каждому из
них. Руководителям, организовавшим патриотическое
движение, работникам, включившимся в него.
Не обижайтесь, что это спасибо немного «на
вырост». Ведь ситуация еще не нормализовалась, и нам предстоит немало сделать, чтобы
вернуться к мирной, созидательной жизни.
Я желаю деловому сообществу
ДТПП, всем жителям региона и Украи­
ны Нового 2015 года без войны,
без фронта и тыла в буквальном
Светлого Христ
смысле этих слов. Все остальова
ное, не сомневаюсь, мы
Рождества!
возобновим, построим,
Виталий Жмур
енко
наладим, организуем,
нарастим, сделаем.
1) належним чином засвідчену копію звіту про фінансові результати та сукупний дохід за попередній звітний період (календарний рік) (форма N 1-м та форма N 2-м);
2) належним чином засвідчену копію звіту з праці за попередній
звітний період (календарний рік) або додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (пункт 3.1 розділу III) та/або інші підтверджуючі цей факт
документи;
3) документ, що підтверджує повноваження особи на отримання сертифіката та право підписання акта надання послуги (оригінал довіреності, належно засвідчену копію наказу, інше).
Прес-служба ДТПП
www.cci.dp.ua
3
отчеты и выборы
Конференция членов ДТПП
Из доклада
президента Днепропетровской
торгово-промышленной палаты
Виталия Жмуренко
Мир меняется.
Мы тоже
5 лет назад основной своей организационной задачей ДТПП определила участие в реформировании национальной системы торгово-промышленных палат. В качестве результата имеем подготовленный совместными
усилиями ТПП Украины и региональных палат проект Концепции реформ, уже прошедший экспертизу в основных министерствах и ведомствах.
Говорили о европейском векторе развития нашей страны и необходимости
усиления роли палат в интенсификации сотрудничества с бизнесом Европы. На сегодняшний день подписано и ратифицировано Верховной Радой и Европарламентом, а
также несколькими европейскими странами соглашение об ассоциации Украины и ЕС,
за которое все наше общество заплатило высокую цену.
Планировали содействие повышению инвестиционной привлекательности
региона. Объем прямых зарубежных инвестиций в нашу экономику превышает 1/6
часть от общенационального (8,1млрд.долл. из чуть более 50млрд.долл. на 1.10.2014г.,
1 место среди регионов). А общая оценочная стоимость бизнес-проектов, предлагаемых сегодня Днепропетровским инвестиционным агентством, превышает 3млрд.долл.
Это не единственные и не единоличные наши достижения. Региональная палата
ставила перед собой задачи в рамках тех проблем, над которыми работает Днепропетровская область, вся Украина, национальная система торгово-промышленных
палат. А значит, в достигнутых совместных результатах есть и наш посильный вклад.
Тогда, в 2010-ом, мы планировали пятилетнюю деятельность, разгребая последст­
вия мирового кризиса 2008–2009гг. Было трудно. Но даже в страшном сне нельзя
было предположить, что следующую конференцию придется проводить в условиях во­
оруженного противостояния в восточных областях, на протяжении которого наш регион был и фактически остается прифронтовой зоной, ближним тылом, и одновременно
решать задачи восстановления, удержания экономики на уровне, позволяющем содержать армию, решать социальные проблемы страны.
Вывод можно сделать реальный: пять лет мы прожили не зря, совершенствовали
свою деятельность, добились определенных успехов, стали опытнее и мудрее, нам
открылись хорошие перспективы, но к их реализации приступаем с тех же экономических позиций, что и пять лет назад, если даже не с худших. Это значит, что работы
предстоит намного больше.
Теперь подробнее о платформе, созданной за отчетный период.
4
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
Региональная политика, направленная на расширение внешнеэкономической деятельности,
привлечение прямых зарубежных инвестиций,
всегда включала в себя широкий и разносторонний спектр мероприятий, в осуществлении которых Днепропетровской ТПП отводилась роль
ключевого игрока. Для того, чтобы выполнять ее
эффективнее, совместно с зарубежными партнерами создали украинско-немецкое и украинскофранцузское кооперационные бюро – соответственно для более предметной работы с немецко- и
французскоговорящими странами. Ведем переговоры о создании аналогичной структуры с одной
из польских палат-партнеров.
Наработанные международные контакты стали
базой для проведения генеральных презентаций
экономического и инвестиционного потенциала,
которые ввела в практику именно Днепропетровская область. Начиная с 2012 года, их состоялось
почти три десятка. Каждое из так называемых роуд-шоу оборачивалось конкретным результатом:
то ли партнерским соглашением между палатами,
то ли переговорным процессом между предприятиями, то ли заинтересованностью инвестора.
Безусловным приоритетом были европейские
государства. С официальными визитами на уровне руководителей региона и представителей реального сектора экономики побывали в Италии,
Германии, Франции, Бельгии, Австрии, Польше,
Швеции. Приняли у себя представителей Чехии,
Словакии, Македонии, Латвии, Венгрии. В сфере
наших интересов были также Индия, Грузия, Китай, США, Аргентина, Бразилия, Россия, Беларусь,
Казахстан и другие страны.
Положительную роль сыграло взаимодействие
в этом вопросе с облгосадминистрацией и област­
ным советом, мэриями городов, особенно област­
ного центра, предприятиями и общественными
организациями. Совместные усилия позволили не
только поднять интерес европейского политикума
и бизнеса к Днепропетровскому региону на высочайший за годы независимости уровень, но и удерживать его в течение всех последних лет. Начиная
с 2011 года, именно у нас состоялись такие мас­
штабные мероприятия, как первый международный инвестиционный Seed Forum Dnipropetrovs'k;
выездное заседание Международного Трейд-клуба; украинско-грузинский бизнес-форум с презентацией первой в Кавказском регионе свободной
индустриальной зоны RAKIA GEORGIA; международный бизнес-форум «Инвестиционная
волна»; форум международного сотрудничества
европей­ских регионов в рамках проекта «Восточное партнерство» – событие уникальное не только для нас, но и для самой Ассамблеи европейских
регионов, членом
которой в конце 2011г.
стала наша область. Это
была первая представительная акция Ассамблеи вне границ ЕС.
Следующими закономерными шагами стали
презентация потенциала региона в Комитете регионов Европейского Союза, а затем специальные
слушания Европарламента по вопросам регионального развития на примере нашей области и безусловный успех – внесение петриковской росписи,
нашего народного бренда, который продвигался
параллельно с проведением презентаций, в список
нематериального культурного наследия человечества, сформированный ЮНЕСКО.
Статистика традиционных палатовских международных мероприятий.
В течение отчетного периода:
• принято свыше 170 иностранных делегаций,
из них третья часть на уровне глав или представителей дипломатических миссий;
• проведено около 120 расширенных бизнесвстреч, экономических форумов, кооперационных бирж;
• организовано более 60 поездок днепропетровских предпринимателей за рубеж, в том
числе с посещением предприятий, известных мировых и европейских выставок;
• проведено почти 150 презентаций зарубежных фирм и семинаров по внешнеэкономической тематике.
Сумма этих контактов позволила оказать помощь в осуществлении ВЭД практически каждому
из членов ДТПП, большинство воспользовались
этой возможностью многократно. Сама же палата
обогатилась за данный период более чем тремя десятками соглашений о международном сотрудничестве. На сегодняшний день их 110.
отчеты и выборы
Международные контакты
Образовательная деятельность
Ежегодно просветительскими мероприятиями
были охвачены от двух до трех тысяч специалистов различных отраслей региональной экономики. Отличительной особенностью конгрессной и
образовательной деятельности отчетного периода
стало сотрудничество с влиятельными международными фондами и организациями – Восточная
Европа, например, ЕС/ПРООН, фонд Ганса Зайделя, Канадским агентством международного развития, компанией Deloitte, фондом «Эффективное
управление», Немецким обществом международного сотрудничества GIZ. Приоритетная тематика – энергоэффективность и ресурсосбережение,
экология, муниципальное управление и др.
www.cci.dp.ua
5
отчеты и выборы
Показательным примером может служить программа «Чистое производство», осуществленная
совместно с норвежской Ассоциацией дипломированных инженеров ТЕКНА при поддержке МИД
этой страны и ее посольства в Украине. Начатая
осенью 2009 года, она продлилась до лета 2013-го.
Полученные в ходе реализации этого и других
образовательных проектов знания очень пригодились предприятиям при переводе производств
на европейские стандарты. Хотя наиболее предметное и последовательное развитие подготовка к выходу на европейский рынок получила уже
после подписания сначала политической, а затем
и экономической части ассоциации Украины с ЕС.
В актив ДТПП, кроме почти трех десятков семинаров, круглых столов, презентаций, вошли также
такие масштабные мероприятия, как осуществленный совместно с Советом предпринимателей при
Кабинете министров Украины телемост с другими
регионами о роли деловых людей в преодолении
кризиса и коррупции; круглый стол с участием
правительственного уполномоченного по вопросам евроинтеграции и представителей миссии ЕС
в Украине; конференция «Перспективы бизнеса в
рамках подписания Украиной соглашения с ЕС»,
проведенная совмест­но с областной властью и
национальной ТПП и собравшая рекордное для
последних лет количество заинтересованных предпринимателей.
Для получения практических навыков ведения
бизнеса с европейскими партнерами и помощи в
решении конкретных правовых, организационных
и прочих вопросов Днепропетровская торговопромышленная палата открыла Центр поддержки
предпринимателей. Активно используются для целевого информирования деловой журнал палаты
«Дніпровий кур'єр» и корпоративный веб-сайт.
Выставки
Первую и наиболее объективную, с точки зрения современного маркетинга, оценку продукции
можно получить, участвуя в отраслевых выставках.
ДТПП пытается привить региональным производителям эту простую истину уже без малого 20 лет.
С переменным успехом, к сожалению. Поскольку,
имея опыт, неплохих специалистов, даже стабильный контингент заинтересованных экспонентов,
мы не имеем такой важной составляющей успеха,
как специализированные выставочные площади. И
даже неспециализированные зачастую «выбиваем» с большим трудом.
Приходится
констатировать
также странное при таком
6
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
экономическом и инвестиционном потенциале
региона, его обширных международных связях отсутствие интереса власти к развитию вида бизнеса,
от которого напрямую зависит уровень имиджа. И
дело не только в том, что не первая, но и не вторая
область Украины не имеет современного экспоцентра. У нас также нет целевой программы выставочной деятельности и даже органа, который мог
бы взяться за наведение порядка в этой сфере. Ведь
по меньшей мере бесхозяйственно и не патриотично отдавать доход от проведения экспозиций
гастролирующим операторам вместо того, чтобы
направить его в собственный бюджет, на развитие
собст­венной инфраструктуры.
В этих условиях палата делает единственно
возможную ставку – на качество выставочных
меро­приятий. Его показателями можно считать
количество экспонентов, принимающих участие в
акциях, и число посетителей. Суммарный первый
за 5 отчетных лет составил около 4 тысяч, второй
приблизился к миллиону.
Весь период, за исключением последнего года,
Днепропетровская торгово-промышленная палата была экспонентом национальной выставочной
акции «Барвиста Україна» и организатором участия региональных предприятий во Всеукраинском
конкурсе «Лучший товар года». Ежегодно область
заслуженно завоевывала в нем статус лидера. Дважды высшей награды удостаивалась сама палата. В
нынешнем году из-за известных событий конкурс
не проводился.
Резервом в этой сфере считаю организацию
участия региональных предприятий в известных
международных выставках. Раз уж мы имеем амбиции присутствовать со своей продукцией на
европейском рынке, то должны иметь смелость
презентовать ее в ряду мировых производителей,
побороться и на этом уровне за признание бренда
региона.
Экспертные и другие услуги
В течение отчетного периода проведено до 40
тысяч товароведческих, оценочных, судебных и др.
экспертиз. Выдано около 325 тысяч сертификатов
происхождения, из них 55 тысяч формы А, оформлено практически 20 тысяч свидетельств о присвоении штриховых кодов. Все большим спросом пользуются карнеты АТА – международные документы
для временного ввоза/вывоза товаров. Около 3
тысяч заказов в год выполняют переводчики. Увеличивается количество выдаваемых свидетельств
о регистрации товарных знаков. Оказываются
информационные, юридические, издательские
и другие современные качественные услуги. На
предприятиях – крупных потребителях наших услуг – ООО «Винил» и ПАО «Днепропетровский
Благотворительность
Днепропетровская
торгово-промышленная
палата хорошо осознает свою роль объединяющего центра не только в деловом, но и в социальном,
общественном, гражданском плане. Вместе с предприятиями и организациями, составляющими ядро
делового сообщества, верна принципам Глобального договора ООН о корпоративной социальной
ответ­ственности, да и просто моральным, патриотическим принципам. Одними из первых в области,
задолго до первых выстрелов мы приняли решение
поддержать украинскую армию и взяли под опеку
одну из воин­ских частей. На выделенные и собранные сотрудниками средства закупили необходимое
для выполнения учебных и боевых задач оборудование, предметы быта, спальные принадлежности,
средства гигиены. Позже оказывали помощь раненым в больницах города. В целом свыше 210 тысяч
гривен направлены палатой на благотворительные
цели.
Выводы
Одним из важных итогов прошедших пяти лет
можно считать возросший авторитет Днепропетровской торгово-промышленной палаты. Подтверждением тому следующие факты.
Во-первых, это плюс 250 членов палаты. Сегодня их количество составляет 900, и наша ближайшая цель – тысяча.
Во-вторых, из общего числа членов палаты выделились предприятия, которые, всецело доверяя
нам, захотели углубить отношения, получать расширенный пакет услуг. Их пока 21, и они стали генеральными или вип-партнерами ДТПП. Это число, надеемся, будет увеличиваться.
В-третьих, на завершающем этапе отчетного периода заключено несколько основополагающих соглашений с органами власти и общественными организациями, которые выводят нашу работу на более
качественный уровень. В том числе с Федерацией
организаций работодателей Днепропетровщины,
областным объединением профсоюзов, администрациями нескольких районов, а также беспрецедент­
ный на этот момент четырехсторонний договор
между днепропетровскими облгосадминистрацией, облсоветом, региональной и национальной
торгово-промышленными палатами. За несколько
месяцев до подписания коллегия облгосадминистрации проанализировала деятельность палаты и
в целом ее одобрила. Мы вступаем в
партнерские отношения с открытым забралом, ценим их и надеемся совместными усилиями сделать
максимум для развития экономики региона.
отчеты и выборы
металлургический завод им. Коминтерна» – организованы постоянно действующие посты ДТПП. В
процессе реализации еще несколько заявок субъектов хозяйствования.
Ежегодно наращивая экономические результаты, ДТПП в течение отчетного периода совокупно оказала потребителям услуг более чем на
154млн.грн.
О том, на чем предстоит
сосредоточиться в ближайшей
перспективе
Работая в разрезе Концепции реформ торгово-промышленных палат Украины, ДТПП ставит
перед собой задачу продолжить упорядочение бизнес-среды в Днепропетровской области и объединить в своем деловом сообществе максимальное
количество субъектов предпринимательства, имеет
амбициозные планы добиваться статуса основного
регионального оператора внешнеэкономической
и выставочной деятельности. Мы не собираемся
сбавлять темпы и качество подготовки производителей к выходу на европейские рынки, работе в
зоне свободной торговли, намерены и дальше привлекать к этому специалистов по стандартизации
и техническим регламентам, ВЭД, юристов, таможенников, налоговиков, экспертов, в том числе и
зарубежных.
Мы отдаем себе отчет в том, что именно сейчас,
как никогда остро, встала необходимость оптимизировать направления собственной работы, искать
пути перехода от моноуслуги по выдаче сертификатов происхождения, которая приносит большую
часть доходов, к другим видам сервисов, соответст­
вующим времени и реалиям.
Комплексная стратегия развития Днепропетровской области на период до 2015 года предусматривает дальнейшую активизацию внешнеторговых
отношений, инвестиционных процессов, импортозамещения, техническое переоснащение предприя­
тий, использование инновационных технологий,
поддержку малого и среднего бизнеса. На каждом
из направлений мы видим возможности для своего
участия и постараемся максимально их реализовать.
Презентованная Президентом Украины в сентябре «Стратегия 2020» расширяет рамки наших
задач, особенно в сфере содействия предпринимательству, заставляет работать на всех обозначенных
направлениях на опережение.
К 20-летию своей работы в современном формате (апрель 2015г.) Днепропетровская торговопромышленная палата нацелена подойти обновленной, сильной, с могучим иммунитетом против
возможных вызовов.
www.cci.dp.ua
7
інтеграція
Угода запрацювала!
З
1 листопада 2014р. відповідно до
положень Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС розпочалося її тимчасове застосування.
Європейський Союз офіційно поінформував, що застосування положень
відбуватиметься у два етапи.
Зокрема, з 1 листопада 2014 року
тимчасово (до завершення ратифікації
28 країнами-членами ЄС) застосовуватимуться важливі положення щодо юстиції,
свободи і безпеки, включаючи боротьбу
проти корупції. Також ідеться про широкий спектр економічного та фінансового
співробітництва. Цей режим поширюється на розділ I «загальні питання»,
розділ VI «Фінансове співробітництво
та боротьба з шахрайством», розділ VII
«Інституційні, загальні та прикінцеві положення», на 9 з 28 глав розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» та
на 4 з 21 статей розділів II-III.
На практиці одними з найважливіших виконуваних положень стануть
прикінцеві статті угоди, які створюють
низку двосторонніх органів – міждержавних, міжурядових, міжпарламентських та навіть громадських.
Надзвичайного і Повноважного посла
Великої Британії в Україні Саймона Сміта зі словами підтримки та впевненості в
успіху заходу, ознайомила присутніх зі
змістом проекту і побажала максимально використати отримані знання за призначенням.
Дніпропетровська торговопромислова палата ніколи не
сумнівалася в тому, що наша країна
має бути повноправною учасницею
європейського ринку і робила все
можливе, щоб підготувати до цього
регіональних товаровиробників.
Зокрема, восени стартував проект,
якому за визначенням судилося
стати в ряд найбільш масштабних.
По-перше, він охоплює широке коло
питань, пов’язаних з експортом на
ринок ЄС. По-друге, – розрахований
на досить тривалий термін, аж
до березня наступного року. Потретє, став можливим за підтримки
Посольства Великої Британії в Україні,
а партнерські проекти, як свідчить
досвід, завжди результативні. Почетверте, вже з першого семінару
стало зрозумілим: регіональний
бізнес прагне додаткових знань – як
підвищити конкурентоспроможність
своєї продукції, підготуватися до
торгових операцій у Європі, – а тому
масово прямує до ДТПП.
З
аняття проходять двічі на місяць.
Перше – «Практичні аспекти
співробітництва з ЄС» – провели
експерт-аналітик, директор міжнародного інституту підприємництва Галина
Перепелиця і директор департаменту з
питань стандартизації, технічного регулювання, сертифікації та збалансованого природокористування ТПП України
Ольга Марушевська.
Відкриваючи його, перший віцепрезидент Дніпропетровської ТПП
Ніна Алехнович зачитала привітання
8
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
Наступний семінар, присвячений
тонкощам податкової системи ЄС,
був поділений на три частини: податкова політика Європейського Союзу,
його директиви у цій сфері, регулювання трансфертного ціноутворення та
ін.; основні принципи і етапи розвитку
системи ПДВ у Євросоюзі, операції, які
підлягають оподаткуванню, та правила
застосовування ідентифікаційного номера; система сплати акцизного збору
на різні види продукції (алкоголь, тютюн, електроенергія), правові рамки
здійснення електронної торгівлі в ЄС
тощо. У якості прикладу слухачі ознайомились з податковою системою Естонії. Допомогли їм у цьому лектори Ліна
Новікова, Маріанна Бєлкіна, Олена Бобошко – експерти-практики з юридичної компанії FTL Assistance, яка, власне,
займається податковим плануванням
для українських компаній, зацікавлених
у кооперації з європейськими країнами.
Продовженням теми став практикум «Європейські юрисдикції як
механізм оптимізації бізнесу». Віце-
В той же час до 1 січня 2016 року
відтерміновується тимчасове застосування торговельних положень Угоди,
включаючи запровадження зони вільної
торгівлі.
За інформацією офіційного сайту
Президента України
президент – начальник управління зов­
нішньоекономічних зв’язків ДТПП
Сергій Кучерявенко, відкриваючи захід,
відзначив, що палата діє максимально
активно, аби дати регіональним бізнесменам відповіді на запитання, пов’язані
з реалізацією угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом.
Зокрема, на своєму сайті розмістила для
самостійної роботи бібліотеку тематичних матеріалів (http://cci.dp.ua/bibliotekamateriallov.html).
Лектори – директор FTL Assistance
Ліна Новікова та старший консультант
BPT Group Олена Кузнечікова поділилися напрацюваннями, як організувати
власну справу, використовуючи компанії, зареєстровані в країнах ЄС; провели
порівняльний аналіз найбільш популярних та ефективних європейських юрисдикцій; виклали принципи організації
бізнес-моделей, відкриття й використання рахунків у банках Європи, отримання
європейської посвідки на проживання.
За участю заступника Посла Великої Британії в Україні Мартіна Дея та
із залученням українських і зарубіжних
експертів-практиків пройшов семінар
«Захист прав інтелектуальної власності українських підприємств при
виході на ринки ЄС». Розглядалися
зміни, яких слід чекати в українському
законодавстві у зв’язку з підписанням
Україною угоди про асоціацію з ЄС;
основні нормативні акти Євросоюзу у
сфері інтелектуальної власності, досвід
Польщі у цьому сегменті, практичні поради українським підприємцям тощо.
Девіз нового проекту – «Сильніші
разом». Дніпропет­ровські підприємці
вже почали в цьому переконуватися.
Прес-служба ДТПП
На знімку: відкриття партнерського
проекту
інтеграція
Бизнес на территории ЕС?
Возможен!
Д
непропетровская торгово-промышленная палата предложила региональным предпринимателям ознакомиться с практиками ведения бизнеса, организации предприятий
в Европейском Союзе и установить новые деловые связи на
стажировке «Создание и управление собственным бизнесом на территории ЕС на примере Польши и Австрии». На
призыв откликнулись представители ООО «МН-СТРОЙ»,
ООО «РА Адверт», ЧП «Комбинат минеральных вяжущих», ООО «Полипром-Инвест». Сопровождали их
специалисты отдела внешних связей и инвестиций ДТПП
Наталья Палий и Анна Головченко, которые тоже присоединились к обучению.
Программа стажировки была насыщенной, включала
различные теоретические и практические вопросы. В Кракове шла речь о предпринимательстве в Польше; финансовых
инструментах его поддержки, дотациях, программах 20142020гг.; стратегиях и трендах развития бизнеса; видах и формах хозяйственной деятельности, бухгалтерии и налогах;
законодательных аспектах трудоустройства иностранцев в Европе. В Вене рассматривали аналогичные темы, но на примере
Австрии, знакомились с международным инкубатором предпринимательства.
Участники обогатились знаниями, которые помогут их
предприятиям выйти на рынки Польши, Австрии и других
стран Европейского Союза, открыть там свою компанию или
ее представительство.
Поездка оказалась продуктивной и для представителей
Днепропетровской ТПП. Наталья Палий и Анна Головчен-
ко встретились с руководителем отдела сотрудничества с
Европейским Союзом и организации обучений Торговопромышленной палаты Кракова Агнежкой Чубак, а также ее
заместителем Мареком Пустулой, обсудили пути активизации взаимодействия между двумя структурами в рамках подписанного в 2007 году соглашения о партнерстве. Сошлись
во мнении, что необходимо усилить обмен коммерческими
предложениями между предприятиями-членами палат и
компаниями соответствующих регионов, организовать презентации польских производителей, проводить совместные
деловые мероприятия, он-лайн конференции на базе Днепропетровской ТПП.
Коллеги обменялись ценным опытом организации учебных
семинаров, поиска партнеров, сотрудничества с европейскими фондами содействия предпринимательской деятельности.
На снимке: в ТПП Кракова
Качество продукции =
качество жизни
Как достичь этого тождества в современных условиях,
следуя на рынки Европейского Союза, бизнесменам
рассказал кандидат технических наук, аудитор
систем менеджмента, лектор ГП «Украинский научноисследовательский и учебный центр проблем
стандартизации, сертификации и качества» Михаил
Мартыненко на тематическом семинаре, организованном
Днепропетровской торгово-промышленной палатой.
В
ице-президент – начальник управления внешнеэкономических связей ДТПП Сергей Кучерявенко отметил, что
региональные предприниматели также получат здесь ответы
на вопросы, связанные с подтверждением качества выпускаемой ими продукции в соответствии с требованиями законодательства ЕС.
Принявшие участие в семинаре представители предприятий «Общество технического надзора ДИЭКС», ЧАО
«Химдивизион», ООО «ВЕСТА-Пласт», ГП «Восточный
горно-обогатительный комбинат», ООО «Проектно-кон­
структорское производственное объединение «Оскар»,
ООО «Арго ком», ЧП «НПФ «Маскарт» и др. ознакомились с процедурой и правилами проведения работ по оценке
соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также в целом с современным состоянием и перспективами развития национальной системы стандартизации, изменениями в законодательстве.
Пресс-служба ДТПП
На снимке: Сергей Кучерявенко и лектор Михаил Мартыненко
www.cci.dp.ua
9
интеграция
Наташа Прах,
Чрезвычайный и Полномочный посол
Республики Словения в Украине
Словенская
«success story»
Р
еспублика Словения – небольшое
государство, появившееся на карте
мира в 1991 году. История его независимости насчитывает чуть более 20 лет.
Но это не было впустую потраченное
время. Словения достигла заметных результатов. Всего 13 лет понадобилось ей,
чтобы стать полноправным членом ЕС, а
в 2007 году, с введением евро, вступить в
Европейский валютный союз.
Сегодня Словения является членом
многочисленных международных организаций, площадкой для проведения
глобальных дискуссий, встреч мировых
лидеров и одновременно интересным,
комфортным, незабываемым местом
для посетителей из разных стран.
Сказать, что путь к этому складывался просто, было бы неправдой. В свою
независимость страна вступила в сложном экономическом состоянии. Реальный ВВП составлял минус 8,1%, рост
промышленной продукции сократился
на 12,4%. Инфляция, как и уровень безработицы, повышались неимоверными
темпами. Нарастала депрессия, связанная с трансформацией государственного устройства, начинались предпринимательский и финансовый кризисы.
Нужно было действовать быстро,
точно, с тонким чутьем перспективы. И
мы сделали это!
Середина 90-х стала переломным
моментом для молодого словенского
государства. Добились положительного
роста ВВП и снижения темпов инфляции, была сформулирована новая парадигма развития. Переход к рыночной
экономике прошел относительно безболезненно. Несколько лет понадобилось
для структурных реформ, системных и
институциональных преобразований.
Были скоординированы действия между всеми ветвями власти и государственными органами и, самое главное, была
политическая воля интегрироваться в
европейское сообщество.
Движимая этим желанием, Словения
очень быстро и успешно адаптировалась к европейскому законодательству.
10
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
Многие эксперты небезосновательно
называют наш интеграционный процесс
«success story» (историей успеха).
Копенгагенские критерии членства,
а именно: стабильность институтов,
гарантирующих демократию, верховен­
ство закона, соблюдение прав человека,
уважение и защита меньшинств; функ­
ционирующая рыночная экономика;
конкурентоспособность в рамках Евросоюза; выполнение условий членства,
включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза, были успешно достигнуты.
Это привело к макроэкономической
стабильности. Снижение инфляции и
безработицы, сбалансирование цен и
дефицита государственного бюджета
стали условиями дальнейшего экономического роста.
В 2004 году ВВП страны составил
39,4млрд.долл. США, то есть 19600долл.
на человека (в 1997 году – 8400долл.)
с темпами роста в 3,9% в год. Средняя зар­плата равнялась почти 890долл.
США. В 2007 году она была рекордной
среди стран Центрально-Восточной
Европы – 820 евро «чистыми» (после
уплаты налогов и страховых взносов), а
минимальная составляла 522 евро.
А потом наступил мировой финансовый кризис 2008 года. Словения
оказалась в рецессии, из которой, как и
почти вся Европа, выходила несколько
лет. И только начиная с конца прошлого года, финансовая ситуация значительно улучшилась. Международные
финансовые организации и рейтинговые агентства оценивают рост экономики Словении в этом году в 1,6–2%.
В стране сложился привлекательный
инвестиционный климат и благоприятная, с низким уровнем риска, бизнессреда. Она является связующим звеном между Балканами, Центральной и
Западной Европой.
Преимущества вступления в ЕС одними из первых ощутили предприниматели. Для многих словенских компаний
адаптация технических регламентов и
переход на европейские правила игры
были очень выгодны. Они быстро переориентировались на внешние западные рынки, обзавелись современным,
соответствующим стандартам ЕС оборудованием. Продукция взяла барьер
конкурентоспособности. У Словении
появилась перспектива роста внутреннего спроса и развития международной
торговли, различных сфер промышленности, привлечения иностранных
инвестиций, создания дополнительных
рабочих мест. Экономика реально выиграла.
Словенский бизнес получил огромные выгоды от либерализации и в первую очередь от отмены пошлин странами-членами ЕС, на которые приходится
около двух третей нашей внешней торговли. Важно отметить, что экономика
Словении на 90% ориентирована на экспорт. А в числе основных наших торговых партнеров именно европейские государства – Германия, Австрия, Италия
и Франция. Скорость интернационализации словенской экономики, которая
измеряется в среднем долей экспорта и
импорта по отношению к ВВП, относительно высока и продолжает увеличиваться.
Украина для Словении также важный партнер, мы заинтересованы в наращивании торгово-экономических и
инвестиционных связей. В прошлом
году товарооборот между странами составил около 300млн. евро и вырос по
сравнению с 2012-ым на 16%. К сожалению, сейчас ситуация изменилась в
худшую сторону. Экспорт товаров в Украину упал на 20 процентов. Причины
понятны, и все словенские компании,
работавшие в вашей стране, остаются
шинство жителей понимают, что они –
украинцы и что место Украины в Европе.
Самое главное в данный момент, конечно же, добиться мира и стабильности, а
также провести необходимые структурные реформы, искоренить источники
коррупции, наладить эффективную судебную систему, в которой действовало
бы верховенство права, а впоследствии
принять остальные необходимые шаги к
реформированию. Другого пути к построению современного европейского
государства нет. Верим, что Украина
пройдет его быстро и успешно.
Побратимство работает!
П
ервый вице-президент
ДТПП
Нина Алехнович в
составе
делегации
областного центра во
главе с вице-мэром Вадимом Ше­
бановым побывала в Грузии. Приглашение поступило от руководства
города Кутаиси – побратима Днепропетровска.
Программа получилась насыщенной и полной мерой работающей на
развитие межрегиональных отноше-
интеграция
бумажной, кожевенной отраслей, спортивные товары, текстиль.
Что касается услуг, то для нашей
экономики важен туризм. Правительство поощряет частное предпринимательство в этой сфере. Горный рельеф и
климат республики создают прекрасные
условия как для летнего, так и зимнего
туризма (горные лыжи, охота, рыбалка,
спуск по горным рекам). Доход от этого – одна из главных составляющих бюджетных поступлений.
Мы видим, что и в Украине в последнее время многое изменилось. Боль-
международные контакты
здесь. Для них этот рынок важен, они
надеются, что сложности все же временные и впереди есть перспектива.
Для наших успешных предприятий
характерно разнообразие предлагаемой инновационной продукции. Словения может гордиться достижениями
в области информационных технологий. Развита также фармацевтическая
промышленность, легкая и химическая,
электронное приборостроение, транспортное машиностроение, сельское
хозяйство. Идет на внешние рынки
продукция металлургии, целлюлозно-
ний. Грузинским партнерам
был подробно презентован
индустриальный потенциал
Днепропетровска и области,
представлены конкретные инвестиционные проекты. Делегация ознакомилась с работой
Дома юстиции – современнейшего делового центра в Кутаиси, где все регистрационные
процессы автоматизированы,
любая процедура осуществляется в считанные минуты,
а влияние человеческого фактора сведено к минимуму. Создание аналогичного офиса
запланировано в Днепропетровске, поэтому опыт пришелся кстати.
Делегация также приняла
участие в крупном международном
инвестиционном
форуме в Батуми, где предложенные ею проекты сотрудничества оказались весьма актуальными, провела переговоры в
мэрии и побывала на проходившем именно в это время Дне рождения
города.
Кроме результативности деловой части поездки, Нина Алехнович
отметила благоустроенность грузинских городов, традиционное гостеприимство и сердечную поддержку населением этой страны нас, украинцев, в переживаемый непростой период.
Пресс-служба ДТПП
На снимках: встречи в Грузии
www.cci.dp.ua
11
интеграция
Немецкое общество международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit), более известное под аббревиатурой GIZ, начало работу в Украине в 1993 году.
Цель – предоставить поддержку нашей стране в реализации трансформационных процессов. Особое внимание – проектам,
направленным на устойчивое экономическое развитие, энергоэффективность и профилактику ВИЧ/СПИДа.
Не так давно партнерами GIZ стали Днепропетровская область и региональная торгово-промышленная палата. Здесь пол­
но­масштабно действует программа подготовки управленческих кадров «Fit for Partnership with Germany», осуществляется под­
держка «зеленой» модернизации экономики и внедрение мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности
в территориальных общинах. О некоторых результатах можно говорить уже сегодня.
В чем суть?
Немецко-украинская программа подготовки управленческих кадров под девизом «Fit for Partnership with Germany»
(«Готовы для сотрудничества») целенаправленно – и бесплатно! – готовит руководителей высшего и среднего звена
предприятий и организаций (практически без отраслевых
ограничений) к установлению деловых контактов и налаживанию взаимодействия с компаниями страны-партнера. Ежегодное количество участников из Украины – более 80, а два
последних года эта цифра перевалила за 100.
Что дает?
Отвечая на вопросы, как повысить свою конкуренто­
способность, как найти надежных партнеров по бизнесу, как
вести переговоры с иностранцами, программа дает знание
зарубежных рынков и возможность построения эффективной
кросс-культурной коммуникации.
Кроме того, непосредственный контакт с бизнесменами из
Германии повышает узнаваемость украинской продукции. Немецкий рынок становится ближе, чем когда-либо раньше.
Какими методами?
Решающее значение для успеха программы «Fit for
Partnership with Germany» имеет оптимальный баланс теоретического и практического обучения.
Теоретические знания в области менеджмента и о специфике бизнес-культуры Германии участники получают на интерактивных тренингах.
Опыт, знакомство с современным оборудованием и технологиями, непосредственные контакты с потенциальными деловыми партнерами дает посещение немецких предприятий.
Кто сможет?
Участниками программы могут стать руководители выс­
шего звена в возрасте до 45 лет, менеджеры среднего звена –
до сорока, с высшим образованием, профессиональным и
управленческим стажем не менее 3 лет, с прочными знаниями
экономики. Владение английским или русским (в зависимости
от рабочего языка группы) на уровне, достаточном для уверенного ведения переговоров, – обязательно.
Решение о допуске к участию в программе принимает отборочная комиссия, состоящая из представителей GIZ и украинского эксперта по вопросам экономики, на основании анкеты
и других необходимых документов, предварительно поданных
кандидатами, а также после личного собеседования.
Интерес
Интерес к «Fit for Partnership with Germany» постоянно
растет, как и количество желающих принять в ней участие. Эту
закономерность легко объяснить. Сигнал и надежду на расширение экономических связей с европейскими странами дало ук12
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
Светлана Степащенко,
руководитель проектного
бюро GIZ GmbH
в Украине
раинскому бизнесу соглашение
об ассоциации Украины с ЕС, на
рынки которого уже сейчас приходится почти треть всех экс­
портно-импортных операций.
Осваивая энергоэффективные технологии, украинские
бизнесмены понимают, что сотрудничество с ЕС в этой сфере – способ эффективно модернизировать экономику и сократить зависимость от энергетического сектора. Сельхозпроизводители стремятся к освоению рынков сбыта – их интерес
тоже более чем понятен.
В зоне общей востребованности также обучение, связанное с сертификацией продукции, расширением ее ассортимента за счет привлечения на рынок новых поставщиков, поиск партнеров для совместного производства высококлассных
товаров на отечественных мощностях и др.
Почему Днепр?
В 2013 году в Днепропетровске создана партнерская платформа программы подготовки управленческих кадров. Ее
участ­ники – областная государственная администрация, облсовет, региональная торгово-промышленная палата, выпускники, прошедшие стажировку в Германии. Они стали, во-первых,
«рупором» проекта, во-вторых, проводниками для развития
партнерских связей со странами Евросоюза в целом и Германии,
в частности, а, в-третьих, что, пожалуй, самое главное, – опорой
для социально-экономического развития региона.
Роль палаты не сводится только к информированию представителей бизнеса о программе. ДТПП рекомендует кандидатов на стажировку и основательно готовит их к ней, став
площадкой для проведения немецкой стороной семинаров и
собеседований.
Выпускники поддерживаются и по завершению программы. Пройдя курс обучения «Fit for Partnership with Germany»,
Светлана Парадовская, например, на базе ДТПП сегодня знакомит с успешными стратегиями бизнеса предпринимателей
Днепропетровщины.
Результаты
Программа «Fit for Partnership with Germany» реализуется в Украине с 2001 года и насчитывает более 800 выпускников. Днепропетровских из них пока 3. Сейчас на учебе в Германии находятся еще столько же.
Дмитрий Орел,
предприниматель
Занятия проходили в академии TÜV Rheinland (организация, предоставляющая услуги
по сертификации, инспекции,
контролю, тестированию и обучению персонала). На протяжении месяца мы изучали административный и интеркультурный
менеджмент, бизнес-планирование, актуальные таможенные программы между Украиной
и Германией и многое другое. Защитив дипломные работы,
получили соответствующие сертификаты.
Кроме теоретических занятий, наша группа регулярно
посещала немецкие предприятия, встречалась с их руководст­
вом, бывала в торгово-промышленных палатах.
Круг потенциальных партнеров я определил во время посещения международных выставок «eCarTech» (Мюнхен) и
iENA (Нюрнберг). Тематика первой – транспорт на электрической тяге, второй – инновационные технологии и изобретения. То, что нужно. В итоге с некоторыми немецкими производителями материалов, электромоторов, контроллеров и др.
предприятие наладило кооперацию.
Бизнес-связи эффективно работают и сегодня. Уже спроектированы и реализованы 7 прототипов транспорта на электрической тяге.
интеграция
Мнение
– Получив информацию о программе подготовки управленческих кадров «Fit for Partnership with Germany», я предложил
руководству МНПК «Веста», в которой на тот момент возглавлял один из отделов, принять участие. На предприятии неоднократно поднимались вопросы международной кооперации по
направлениям, связанным с инновационными разработками, а
также обменом опыта в сфере менеджмента. Кроме того, для успешного запуска проектов по сборке транспорта на электрической тяге и построению сервисной инфраструктуры необходимо
было определить поставщиков отдельных узлов и агрегатов.
Зарегистрироваться в программе можно было непо­
средственно на официальном сайте GIZ, заполнив заявку
и аппликационные формы. Второй этап – собеседование с
представителями GIZ, на котором нужно было обосновать
целесообразность участия в программе и озвучить желаемые
результаты.
Представленная мною идея оказалась перспективной как с
точки зрения самого проекта, так и возможной кооперации с
немецкими компаниями.
Перед поездкой в Германию наша группа, состоящая из 25
представителей разных сфер бизнеса, в Киеве прошла вводный курс интеркультурного менеджмента, специфики ведения бизнеса с представителями компаний страны-партнера
и пр. Это сформировало понимание, с чего нужно начинать
поиск контактов и как вести переговоры.
На месте в Кельне мы получили квалифицированных координаторов – помощников в поисках бизнес-связей.
Учитывая перспективность целей и широкие возможности партнеров в объединении предприятий региона для
достижения заметных результатов в реформировании экономики посредством ее «зеленой» модернизации, развития
энергосбережения во всех сферах хозяйствования, Днепропетровская торгово-промышленная палата и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) подписали меморандум о совместных действиях и передаче знаний.
Подготовила Анастасия Кривоножкина
Включайте мізки!
ро те, як допомогти регіональним
суб’єктам підприємництва закріпити свої позиції на європейських ринках,
йшлося на семінарі «Всесвітня торговельна система: вплив СОТ та ЄС на
український бізнес». Організатори – Дніпропетровська торгово-промислова палата,
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України за підтримки уряду Швеції.
Перший віце-президент ДТПП Ніна
Алехнович зазначила, що тема хоч і не нова,
але надзвичайно важлива. При виконанні
зобов’язань перед СОТ, вирішенні завдань,
що стоять перед Україною в рамках глибокої та всеохоплюючої угоди про зону вільної
торгівлі з Євросоюзом, держава повинна
вживати заходів для поступового досягнення відповідності з нормами ЄС, зокрема, у
сфері технічного регулювання та стандартизації. Докладати зусиль до цього, максимально задіяти інтелектуальні й матеріальні
ресурси має і підприємництво. Бо поки що
складається враження, що люди бізнесу
зайняли у питаннях інтеграції вичікувальну,
а не дієву позицію.
Згоден з таким твердженням модератор
зустрічі – голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) Ігор Бураковський. Він запропонував дивитися на СОТ, угоду про асоціацію
між Україною та ЄС як на засоби досягнення кінцевої мети економічної політики нашої
держави, тобто забезпечення сталого економічного зростання й підвищення добробуту населення.
Науковий співробітник ІЕД Микола Риженков звернув увагу учасників на переваги, які відкрилися для бізнесу від членства
у Світовій організації торгівлі. Це – доступ
до зовнішніх ринків, посилення конкуренції
на внутрішньому; прозоре і передбачуване
внутрішнє регуляторне середовище, привабливе для інвесторів; широкі можливості
захисту своїх інтересів, право брати участь у
міжнародних перемовинах з питань торгівлі,
у системі врегулювання спорів СОТ тощо.
За словами виконавчого директора Ін­
ституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксани Кузяків, членство
в СОТ на зовнішньоекономічній діяльності
вітчизняних компаній по­значилося в цілому
позитивно. Найбільше виграли підприєм­
ства харчової та переробної промисловості.
У перспективі й інші галузі відчують зміни
на краще. За умови, що виявлять бажання
й уміння наданими можливостями скористатися. Тобто – включайте мізки, панове!
Інші доповіді стосувалися прозорості та
передбачуваності торговельної політики, ін­
струментів захисту, автономних преференцій
для України з боку ЄС, реформування національної системи технічного регулювання.
У зустрічі взяли участь понад 30 представників провідних промислових підприємств Дніпропетровщини, малого та
середнього бізнесу, регіональної торговопромислової палати.
Прес-служба ДТПП
На знімку: Ігор Бураковський під час
семінару
www.cci.dp.ua
13
экспертное мнение
Владимир Косюга,
президент Ассоциации Днепровский банковский союз:
«Как только мы модернизируем
экономику, … европейцы сами
будут настаивать не только на
ассоциации, но и на членстве
Украины в ЕС»
– Владимир Владимирович, по данным Государ­
ственной казначейской службы Украины, госбюджет
недобирает миллиарды гривен. На первый взгляд,
причины ясны: война, инфляция и т.д. Неспециалис­
там ситуация кажется тупиковой. Какие варианты
ее улучшения возможны и необходимы, с точки зре­
ния эксперта?
– По моему мнению, война и инфляция – это все-таки
больше следствие, а не причины. Следствие отсутствия взвешенной экономической политики как внутри страны, так и
в отношении к импорту отечественной продукции. Мы являемся свидетелями конечной фазы развала отечественной
экономики, к которому приложили руку не только правительства Януковича, но и Ющенко-Тимошенко, во времена
которых закладывались разрывы в экономических категориях и создавались непрозрачные, нерыночные системы управления капиталом.
Грубо говоря, Украина упустила шанс на перевооружение экономики, создание инновационных моделей ведения
бизнеса как в области промышленного производства, так и
в сфере сельского хозяйства. Имея доступ к дешевым энергоносителям, не использовала ресурсы на развитие энерго­
сберегающих технологий. Поток иностранных инвестиций,
в основном, направляла на спекулятивные потребительский
и ипотечный рынки. В итоге, когда возник политический
конфликт, переросший в вооруженное противостояние, экономика оказалась не в состоянии эффективно отвечать на
вызовы времени.
Варианты выхода из сложившейся ситуации, безусловно,
есть, единственно – теперь это будет гораздо болезненнее
и дольше, чем могло быть в период экономического роста.
Главные направления реабилитации экономики – это реа14
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
лизация промышленного и природного потенциала страны,
огромных интеллектуальных ресурсов. Как уже показали
последние договоренности, ЕС готов давать преференции
украинским товарам на своих рынках, но – вот парадокс! –
мы оказались неспособны поставить на рынки Европы товары соответствующего качества и цены!
Исходя из сегодняшних вызовов, максимальные усилия
необходимо приложить к:
–– снижению энергоемкости производства;
–– созданию условий для развития малого и среднего бизнеса;
–– стимулированию самозанятости населения;
–– переходу на производство экологической органической продукции в сельском хозяйстве;
–– налаживанию горизонтальных связей с международными инвесторами;
–– принятию законов, защищающих производителя и инвестора;
–– замещению импортной продукции товарами местного
производства;
–– предоставлению льгот предпринимателям, открывающим новый бизнес, ориентированный на экспорт или
импортозамещение;
–– созданию банка идей для реализации инноваций во
всех отраслях экономики с последующим патентованием и продажей патентов за рубеж. Роялти должно составлять не менее 10% экономики.
Главное – у Украины есть все необходимое для создания
подобной модели хозяйствования. Нужно, чтобы у руковод­
ства страной были настоящие патриоты, которые в первую
очередь будут думать о нуждах и чаяньях державы, ее граждан, а уже после о собственных бизнес-успехах.
– Обнародован текст правительственного зако­
нопроекта, вносящего очередные изменения в Налого­
вый кодекс и некоторые другие законы. Планируется
сокращение количества налогов и сборов, упрощение
их администрирования и т.д. Но бизнес априори не
– К сожалению, в этой части не могу похвастаться глубокими наработками, поскольку действующую систему налогообложения (равно как и предлагаемую) считаю антибизнесовой и заведомо коррупционной. Ведь основная задача
государства – не собрать максимальное количество налогов и
сборов с последующей «раздачей слонов», а создать условия
для того, чтобы граждане этого государства обладали достаточными ресурсами для обеспечения безбедного существования своего домохозяйства и своей семьи. Любая система,
связанная с последующим перераспределением благ – возврат НДС, продажа валютной выручки, установление нормы прибыли и пр. – неизбежно влечет за собой создание
механизмов личной заинтересованности контролирующих
органов. Поэтому я считаю, что все «движения» в вопросах сокращения количества налогов и сборов, упрощения их
администрирования и т.д. – только полумеры, не несущие в
себе созидательной части. Как говорится, – было бы что делить, а кому – найдется!
– По свидетельству СМИ, стресс-тестирование
показывает, что на грани банкротства балансиру­
ют многие украинские банки. Какие очевидные риски
видите Вы, какие варианты докапитализации воз­
можны, как ситуация в банковской сфере влияет на
кредитную политику и, соответственно, развитие
экономики?
– На мой взгляд, радикально меняется формат банковской системы, да и экономики в целом. Ряд банков создавались как механизмы т.н. «оптимизации» налогообложения, а по сути – являлись инструментами вывода капитала
из реального сектора в тень, причем в большинстве случаев с выводом за рубеж. Учитывая пристальное внимание
со стороны международных финансовых институтов –
кредиторов Украины, НБУ был вынужден предпринять
ряд непопулярных мер, направленных на приведение банковской системы в управляемое состояние. Наличие т.н.
«налоговых ям» и «конвертационных центров» само по
себе стало препятствием в получении стабилизационных
кредитов от международных инвесторов. Соответственно, этот сегмент в банковской системе будет жестко ликвидироваться, что может повлечь за собой перераспределение банковского рынка.
Что же касается стресс-тестирования, то, безусловно,
для украинских банков сейчас не лучшие времена. Это очередной раз подтверждает, что банковская система не может
быть оторванной от реальной экономики страны. В связи
с проблемами, происходящими в политической и экономической сферах, у банков вырос процент невозвратов по
кредитам, рост курса доллара повлек за собой снижение
платежеспособности заемщиков… Эти факторы повлияли
на нормативы достаточности капитала, что и отразили упомянутые тесты. Безусловно, банковская система нуждается в
дополнительных деньгах, но существует вопрос – откуда они
могут появиться в стагнирующей экономике? Ведь сама бан-
ковская система Украины достаточно молода, и мы не можем
равняться с банками Германии или Англии, которым по 200
лет, и они за весь период существования за счет полученной
прибыли смогли создать финансовые «подушки», которые
позволяют адекватно реагировать на вызовы времени. Ну а
акционеры украинских банков (резиденты) испытывают те
же проблемы с экономикой, что и остальные предприятия
Украины, при этом иностранные владельцы не спешат вливать капитал в свои банки, поскольку оценивают риск ведения бизнеса в Украине как «высокий».
Основной задачей в отношении банковской системы
(как, впрочем, и всей экономики) является наведение порядка в стране, управляемость, в первую очередь, что касается
территориальной целостности и политической независимости государства, снижения температуры противостояния
в обществе. После этого можно говорить о возможности
привлечения капитала в реальную экономику, в том числе и
в банковский сектор. Только при соблюдении этих условий
будет возобновлено кредитование банками своих клиентов в
докризисных масштабах.
экспертное мнение
ждет от реформ ничего хорошего. Проанализируй­
те, пожалуйста, чем предлагаемые новшества могут
обернуться для реального сектора экономики (плюсы
и минусы)? Какие реформы все-таки нужны бизнесу?
– Ваша точка зрения на отсрочку действия Со­
глашения об экономическом сотрудничестве с ЕС.
Чего в этом больше: боязни «российского кнута»
или неверия в «европейский пряник»?
– Подозреваю, что никакого «европейского пряника»
не существует. Сам смысл евроинтеграции – это получение
возможности осуществлять свой быт по правилам цивилизованного мира, развитие гражданского общества, доступ
к принципам защищенности и обеспеченности своих прав.
Если кто-то рассчитывал «погреться» за счет западных капиталов, то его ждет горькое разочарование – капиталисты
достаточно прагматичны, и когда вопрос касается конкретных денег, то все моральные принципы и призывы «А дайтека нам много и даром, потому что мы идем к вам!» отойдут
на второй план. Только при появлении обоюдного интереса
к рынкам, товарам и услугам, которые мы можем не только
продать, но и купить в ЕС, нам гарантирована поддержка.
Поэтому им, как и нам, нужна сильная, экономически устойчивая, бизнес-ориентированная Украина, а не «затворка
Европы», которую нужно постоянно подкармливать и защищать от внешних и внутренних агрессоров.
Как только мы модернизируем свою экономику, гармонизируем внутренние правила ведения бизнеса с европейскими, научимся правильно и рачительно использовать
природные ресурсы, наладим выпуск продуктов и товаров
соответствующих стандартов, европейцы сами будут настаивать не только на ассоциации, но и на членстве Украины в ЕС.
Осталось только настроить стратегию,
определить лидера, которому будет доверять абсолютное большинство, и,
Поздравляя
закатив рукава, взяться за восстаделовых людей
новление экономики. Я абсорегиона с наст
упающим
лютно уверен в процветании
Новым годом, ж
елаю,
Украины и ее граждан в обозчтобы с первы
х его дней мы
римом будущем, которое, как
решительно и
ответственно
мы знаем, – в наших руках!
шли к успеху!
Владимир Косю
Подготовила
га
Анастасия Малышкина
www.cci.dp.ua
15
Аналітичні матеріали
Ольга Шпильова,
начальник Головного управління статистики у Дніпропетровській області,
спеціально для «Дніпрового кур'єра»
Сучасний стан ринку працi
Підготовлено за даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з
питань економічної активності (за методологією Міжнародної організації праці –
МОП), обстежень підприємств, установ та організацій зі статистики праці, а також
за адміністративною інформацією державної служби зайнятості.
Економічна активність населення
За матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності все населення
у віці 15–70 років розподіляється на три взаємовиключні та
вичерпні категорії: зайняті, безробітні, економічно неактивні
(поза робочою силою):
Все населення у віці 15–70 років
Рівень зайнятості населення віком 15–70 років відповідно зменшився за означений період з 62,4% до 61,2%, а серед
громадян працездатного віку – з 71,9% до 71,2%.
Рівень безробіття населення віком 15–70 років (за методологією МОП) в цілому по області порівняно з І півріччям
2013р. збільшився на 0,3в.п. та становив у І півріччі 2014р. 7%
економічно активного населення зазначеного віку (серед населення працездатного віку – 7,3%).
Зайняті
Незайняті
І півріччя І півріччя
2014р.
2013р.
Безробітні
Економічно активні
Економічно неактивні
За останніми даними обстеження населення з питань економічної активності чисельність економічно активного
населення віком 15–70 років у І півріччі 2014р.1, порівняно з
відповідним періодом 2013р., зменшилась на 2,3% і становила
1611тис. осіб, з них 1561,5тис. осіб (96,9%) були у працездатному віці. Із зазначеної чисельності громадян 1497,5тис. осіб або
93% були зайняті економічною діяльністю, а решта – 113,5тис.
осіб, відповідно до методології МОП, класифікувалися як безробітні, тобто не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і звертались за допомогою до державної служби зай­
нятості. При цьому послугами згаданої служби скористались
менше третини осіб, які відносяться до категорії безробітних.
Розподіл населення області у віці 15–70 років за
економічною активністю у І півріччі 2014р.
Рівень економічної активності населення віком 15–70
років зменшився з 66,9% у І півріччі 2013р. до 65,9% у І півріччі 2014р., населення працездатного віку – відповідно з 77,2%
до 76,7%.
1
16
Дані за січень–вересень 2014р. очікуються наприкінці грудня п.р.
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
У середньому за
І півріччя
2014р. до
І півріччя
2013р., у %
Основні показники ринку праці
Економічно активне населення, тис. осіб
у віці 15–70 років
1611,0 1648,3
97,7
працездатного віку
1561,5 1574,0
99,2
Зайняте населення, тис. осіб
у віці 15–70 років
1497,5 1538,5
97,3
працездатного віку
1448,0 1464,2
98,9
Безробітне населення, тис. осіб
(за методологією МОП)
у віці 15–70 років
113,5
109,8
103,4
працездатного віку
113,5
109,8
103,4
з нього
зареєстроване у державній
32,6
35,0
93,1
службі зайнятості
Економічно неактивне населення, тис. осіб
у віці 15–70 років
834,1
816,3
102,2
працездатного віку
473,2
463,8
102,0
Рівень економічної активності, у відсотках до населення
відповідної вікової групи:
у віці 15–70 років
65,9
66,9
х
працездатного віку
76,7
77,2
х
Рівень зайнятості, у відсотках до населення відповідної
вікової групи:
у віці 15–70 років
61,2
62,4
х
працездатного віку
71,2
71,9
х
Рівень безробіття (за методологією МОП), у відсотках до
економічно активного населення відповідної вікової групи:
у віці 15–70 років
7,0
6,7
х
працездатного віку
7,3
7,0
х
Рівень зареєстрованого безробіття населення
працездатного віку
у відсотках до економічно
активного населення
2,1
2,2
х
працездатного віку
у відсотках до населення
1,6
1,7
х
працездатного віку
Характеристика зайнятості найманих працівників
За результатами державного статистичного спостереження підприємств, установ та організацій зі статистики праці у
січні–вересні 2014р. середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах області та їх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і
більше осіб, становить 877,6тис. осіб, що на 3,2% менше, ніж у
відповідному періоді попереднього року. За видами економічної діяльності найбільша питома вага у загальній чисельності
зайнятих працівників промисловості – 37,4% (з них 10,1% –
на підприємствах металургійного виробництва, виробництва
готових металевих виробів, 9,1% – добувної промисловості і
розроблення кар’єрів), працюючих у закладах освіти – 13,1%,
на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів – 10%, в установах
охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 9,4%, на
підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 7,3%. Крім того, за зовнішнім
сумісництвом та за договорами цивільно-правового характеру
на означених підприємствах було зайнято 33,6тис. осіб.
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у січні–
вересні 2014р. склав 17,7%, по звільненню – 22,3%. Серед усіх
звільнених частка тих, хто полишив роботу за власним бажанням, становила 88%, а питома вага звільнених через реорганізаційні заходи – 3,5%.
У січні–вересні 2014р. через економічні причини у відпустках без збереження заробітної плати перебувало 5,9тис.
осіб, або 0,7% всього персоналу, зайнятого в економіці області, та ще 86,8тис. осіб (9,9%) працювали неповний робочий день (тиждень).
Неповна зайнятість працівників за окремими видами
економічної діяльності
у січні–вересні 2014 року
(у % до середньооблікової чисельності штатних працівників)
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних
працівників підприємств у січні–вересні 2014р. становила
3577грн., що у 2,9 раза вище мінімальної заробітної плати, визначеної на державному рівні з 1 січня 2014р. (1218грн.).
Динаміку номінальної заробітної плати найманих працівників за останні 3 роки характеризують наведені нижче дані.
Динаміка середньомісячної заробітної плати
Нараховано в середньому
за місяць
праціву % до від- нику в
за
повідного еквіва- оплачену
штатному
ленті
періоду
годину,
працівнику,
поперед­ повної
грн
грн.
зайнянього
тості,
року
грн.
січень–вересень 2012р.
3098
112,9
3218
19,83
січень–вересень 2013р.
3310
106,8
3455
21,33
січень–вересень 2014р.
3577
108,1
3755
23,20
Аналітичні матеріали
Показники щодо ринку праці, моніторинг яких здійснюється державною службою статистики, свідчать про незначне
зменшення рівнів економічної активності та зайнятості населення області, але вони залишаються вищими за середньоукраїнські. Щодо безробіття Дніпропетровщина – один із регіонів,
де його рівень нижче, ніж у середньому по країні.
Продовжує утримуватися високий рівень диференціації
розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності.
Так, найбільш оплачуваними в області були працівники, зай­
няті у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, а також
в організаціях, які здійснюють фінансову та страхову діяльність, яким у січні–вересні 2014р. нараховано у середньому по
7447грн. і 6474грн. відповідно, що у 2,1 та в 1,8 раза більше за
середню заробітну плату в області. У промисловості найбільша зарплата нараховувалась персоналу підприємств добувної
промисловості і розроблення кар’єрів – 5856грн. та металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів – 5023грн.
Водночас працівники, зайняті в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, у січні–вересні п.р. могли
розраховувати лише на 2097грн. за місяць, що складає 58,6%
від середньої зарплати в області, у сфері тимчасового розміщування й організації харчування – на 2187грн., або 61,1%. У
промисловості серед найменш оплачуваних залишається персонал підприємств текстильного виробництва, виробництва
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 1720грн.,
а також по виготовленню виробів з деревини, виробництву паперу та поліграфічної діяльності – 2260грн.
Тенденції, що характеризують рівні заробітної плати в області за видами економічної діяльності, наведено у наступній
таблиці.
Протягом січня–вересня 2014р. в економіці області спостерігалася тенденція зростання рівня заробітної плати, проте
темпи її росту уповільнилися порівняно з відповідними періодами 2012 та 2013рр.
Усього
Сільське господарство,
лісове господарство та
рибне господарство
Промисловість
Середньооблікова
кількість штатних
працівників, осіб
Середньооблікова чисельність та середньомісячна
заробітна плата штатних працівників за видами
економічної діяльності за січень–вересень 2014 року
Нараховано в середньому
штатному працівнику за
місяць
у % до
січня–
середньогрн.
вересня го рівня
2013р. по області
877619
3577
108,1
100,0
33777
2378
102,9
66,5
328285
4350
109,3
121,6
www.cci.dp.ua
17
Аналітичні матеріали
Будівництво
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
Транспорт, складське
господарство, поштова
та кур’єрська діяльність
Тимчасове розміщування
й організація харчування
Інформація та
телекомунікації
Фінансова та страхова
діяльність
Операції з нерухомим
майном
Професійна, наукова та
технічна діяльність
Діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування
Державне управління
й оборона; обов’язкове
соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги
Мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок
Надання інших видів
послуг
22415
2429
104,2
67,9
87934
2660
117,4
74,4
64204
3610
105,5
100,9
6847
2187
111,9
61,1
11244
3540
91,3
99,0
22886
6474
118,0
181,0
7783
2097
98,1
58,6
23446
4214
113,3
117,8
24572
2321
104,3
64,9
35676
3595
104,2
100,5
114774
2787
103,5
77,9
82315
2555
103,5
71,4
8990
7447
123,4
208,2
2471
4180
181,3
116,9
кваліфікованих робітників з інструментом, а також по 10,9% –
фахівців та професіоналів.
Рівень зареєстрованого безробіття в області за станом на
1 жовтня 2014р. становив 1,5% від середньорічної чисельності
населення працездатного віку. У міських поселеннях цей показник дорівнював також 1,5%, у сільській місцевості – 1,7%.
На кінець вересня 2014р. заявлена у центрах державної
служби зайнятості області потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)
зменшилась порівняно з відповідною датою попереднього
року на 12,9% і склала 8,3тис. осіб.
Як і раніше, переважає попит на працівників найпростіших
професій, для яких призначалось 25 з кожних 100 таких місць,
та на кваліфікованих робітників з інструментом – 20. Поряд
з цим практично не було потреби у кваліфікованих робітниках сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства, а також у технічних службовцях.
У загальній кількості вільних робочих місць (вакантних
посад) кожне друге було в промисловості, кожне восьме – в
державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні, кожне одинадцяте – на підприємствах оптової
та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів, кожне дванадцяте – в установах охорони здоров’я
та надання соціальної допомоги.
Попит і пропозиція робочої сили на зареєстрованому
ринку праці за окремими видами економічної діяльності
(тис. осіб)
Індекс реальної заробітної плати (порівняно з відповідним
періодом попереднього року):
у січні–вересні 2012р. – 112,2%;
у січні–вересні 2013р. – 107,5%;
у січні–вересні 2014р. – 99,4%.
Незважаючи на зниження індексу реальної заробітної плати та уповільнення темпів зростання її номінального значення, оплата праці в області залишається вище середнього рівня
по Україні.
Зареєстрований ринок праці
За адміністративними даними державної служби зайнятості офіційно статус безробітного протягом січня–вересня
2014р. мали 81,9тис. осіб. Їх чисельність на кінець вересня п.р.
склала 30,2тис. осіб, що на 4,2% більше, ніж рік тому. Серед
зазначених безробітних 62,6% становили жінки, 43,9% – молодь у віці до 35 років, кожен шостий безробітний мешкав у
сільській місцевості.
Серед загальної кількості зареєстрованих безробітних на
кінець вересня 2014р. 25,4тис. або 84,2% мали досвід роботи, з них 34% працювали на підприємствах промисловості,
19,4% – в оптовій і роздрібній торговлі та у сфері ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів, 8,3% – в організаціях,
що функціонують у сфері державного управління й оборони;
обов’язкового соціального страхування, 5,9% – у сільському,
лісовому та рибному господарствах.
За професійними групами серед безробітних нараховувалось 16,1% робітників з обслуговування, експлуатації та
контролювання за роботою технологічного устатковання,
складання устатковання та машин, 15,2% – працівників сфери
торгівлі та послуг, 14,4% – керівників та менеджерів, 13,3% –
18
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
Співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили
на кінець вересня п.р. визначило навантаження на одне вільне
робоче місце на рівні 4 осіб, проти 3 осіб – на відповідну дату
попереднього року. Загалом найбільш складною є ситуація у
сільських районах області. У Межівському2 районі, наприклад,
на одне вільне робоче місце претендують 26 осіб, у Покровському – 16, у Томаківському – 14 осіб. Найбільше навантаження серед міст спостерігалось у Жовтих Водах (12 осіб) та
Новомосковську (10 осіб). Водночас у Павлограді згаданий
показник дорівнював 1 особі, у Кривому Розі та Тернівці – по
2 особи відповідно.
У січні–вересні 2014р. за сприяння державної служби зай­
нятості в області було працевлаштовано 29,6тис. осіб, що на
10,7% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.
2
Дані наведено по районних та міських центрах зайнятості.
Одним із напрямів соціального захисту безробітних є організація оплачуваних громадських робіт, які забезпечують
Основні методологічні
визначення та поняття
розміщено на офіційному
сайті Головного
управління статистики
у Дніпропетровській
області – www.dneprstat.
gov.ua у розділі
«Статистична
інформація»/
«Ринок праці».
Щиро бажаю
українцям у Нов
ому
році тільки вт
ішної
статистики!
Щасливого Різд
ва!
Ольга Шпильов
а
так тримати!
П
резидент Дніпропетровської торгово-промислової палати Віталій
Жмуренко взяв участь в урочистостях з
нагоди 85-річчя ДП «НВО «Павлоград­
ський хімічний завод».
Це відома в країні і світі вертикально інтегрована компанія з виготовлення
вибухових речовин, засобів ініціювання та проведення буровибухових робіт,
де наука і виробництво настільки тісно
пов'язані, що становлять собою єдине
ціле. Колектив – трудівник, генеральний
директор – Леонід Миколайович Шиман –
Герой України, доктор наук, відо­мий
конструктор і винахідник, підприємство –
експортер, високотехнологічна продукція якого робить честь нашій державі
на ринках Європи, СНД, Азії, Америки,
Авст­ралії, Африки. А ще ПХЗ – член регіональної ТПП, її надійний партнер протягом майже півтора десятиліття.
Ювілей був таким же насиченим і гучним, як вся історія колективу. Він включав у себе відкриття спортивного комплексу із сучасним плавальним басейном,
у якому зможуть тренуватися професійні
спортсмени, діти, а також всі бажаючі жителі міста. При будівництві використані
новітні технології, встановлені енергозберігаючі конструкції, сонячні колектори, бездротовий інтернет. А ще було
освячення місця під будівництво Свято-Троїцького храму, більш ніж годинна
Аналітичні матеріали
тимчасову зайнятість. На таких роботах у січні–вересні п.р.
працювали 11,2тис. осіб, що на 45,3% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних державною службою зайнятості здійснюється їх професійне навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення
кваліфікації). У навчальних закладах усіх типів упродовж згаданого періоду професійне навчання проходили 10,8тис. зареєстрованих безробітних, що на 10,8% більше , ніж у січні–
вересні 2013р.
Середньооблікова чисельність громадян, які у вересні 2014р. отримували допомогу по безробіттю із Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття, становила 25,4тис. осіб. Середній розмір допомоги склав 1321грн., що на 8,5% перевищує мінімальну заробітну плату, визначену на державному рівні з 1 січня
2014р. (1218грн.)
Такими є лише окремі тенденції, які останнім часом складаються на ринку праці Дніпропетровщини. На жаль, серед
них практично не спостерігається тих, котрі свідчили б про
помітне поліпшення рівня його функціонування, оскільки
процеси, які наразі зумовлюють загальний стан розвитку
вітчизняної економіки, продовжують залишатися невизначеними,
спричиняючи тим самим і відповідну напруженість у сфері зайнятості.
докладна екскурсія
для гостей виробничими приміщеннями
і територією, власне урочисті збори, де
аналізувалося пройдене і планувалося
майбутнє, виголошувалися вітальні слова і побажання.
– Кожен період історії ПХЗ заслуговує
поваги і захоплення. Які б випробування
не посилала Вам доля, відповіддю науковців, інженерів і робітників завжди були
самовіддана праця, нові технологічні дослідження і реалізація їх результатів.
Ви хочете, вмієте і працюєте натхненно. Вся ділова спільнота Дніпропетровської торгово-промислової палати
пишається вами, бажає ТАК ТРИМАТИ
не лише в наступні 85 років, а й у віддаленій перспективі, – сказав, зокрема,
Віталій Жмуренко.
ювілей
У загальній чисельності таких громадян 45% складають жінки,
47,1% – особи у віці до 35 років.
Кожен четвертий працевлаштований безробітний отримав роботу на підприємствах промисловості або у сільському,
лісовому та рибному господарствах, кожен шостий – у сфері
діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.
Рівень працевлаштування безробітних у січні–вересні
2014р. становив 36,2% проти 33,5% – у відповідному періоді
2013р. У містах зазначений показник знаходився в межах від
49,8% – у Тернівці до 21,6% – у Жовтих Водах, у районах – від
67,4% у Юр’ївському до 28,4% – в Апостолівському.
На кінець вересня 2014р. середня тривалість зареєстрованого безробіття залишилась на рівні відповідної дати 2013р. і
становила 5 місяців. При цьому 30,4% зареєстрованих безробітних мали такий статус від 3 до 6 місяців, 22,3% – від 1 до 3
місяців. Чисельність осіб, які мали статус безробітного більше
одного року, склала 794 особи, або 2,6% від загальної чисельності зареєстрованих безробітних.
Розподіл зареєстрованих безробітних
за тривалістю безробіття
(у % до чисельності безробітних на кінець вересня п.р.)
Прес-служба ДТПП
На знімку: президент ДТПП
Віталій Жмуренко вітає ювілярів
www.cci.dp.ua
19
Співробітництво
Борис Сидоров,
заступник начальника Спеціалізованої державної податкової інспекції
з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську
Акценти сучасної
податкової політики
а обліку в Спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропет­
ровську (далі СДПІ) 288 платників податків – юридичних
осіб, з них великих платників 90. Протягом січня-жовтня
2014 року від них надійшло до бюджетів усіх рівнів
10834,6млн.грн.: до державного бюджету – 9795,6млн.грн.,
до місцевих бюджетів – 1039,0млн. грн.
Збір ПДВ забезпечено на рівні 3174,5млн.грн. Сплата податку на прибуток у звітному періоді становить
5957,1млн.грн., а на доходи фізичних осіб 797,1млн.грн.
У зв’язку з необхідністю концентрації ресурсів для зміцнення обороноздатності держави нашими платниками внесено 32,2млн.грн. військового збору.
країну не змінити, тому революційне скорочення кількості та
ставок податків до мінімуму зараз не є можливим, але треба
нарешті зрушити з місця, на якому стоїмо упродовж 23 років
незалежності. Тому вкрай важливим є, як змістяться акценти в
податковій політиці після реалізації останніх ініціатив Кабінету Міністрів України?
Можу відповідально заявити, що основний наголос буде
зроблено на оподаткування споживання, що має забезпечити,
по-перше, зменшення навантаження на виробників, а по-друге,
залучення до оподаткування тіньових доходів, включаючи декриміналізацію ПДВ. Суттєво спроститься адміністрування
податку на прибуток підприємств з одночасним збереженням
річного звітного періоду для платників, у яких доходи, що вра-
Питома вага збору по СДПІ, районах міста і області у загальній сумі Дніпропетровщини
Окремо наголошую на відповідальному ставленні до
загальнообов’язкового державного соціального страхування,
бо саме ним громадянам гарантується право на соціальний
захист. Протягом січня-жовтня юридичні особи, що знаходяться на обліку в СДПІ, сплатили 7166,9млн.грн. ЄСВ. Це на
496,8млн.грн. або на 7,4 відсотка більше, ніж за аналогічний
період минулого року.
Мета Державної Фіскальної служби проста і зрозуміла –
побудувати з платниками оптимальні та ефективні відносини,
від яких і бізнес, і держава тільки виграють, створити розумний баланс між обов’язком держави з фінансування суспільних потреб і комфортом платників податків. За один день
20
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
ховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний період не перевищують 20млн.грн. (зараз
10млн.грн.).
Буде переглянуто підходи до надання податкових пільг.
Кількість невиправданих галузевих пільг і тих, що використовуються для мінімізації оподаткування, повинна бути скорочена, а натомість запроваджено дієві пільги, покликані стимулювати виробництво.
Є надія, що втілення в життя Концепції реформування податкової системи України сприятиме подальшому взаємовигідному співіснуванню і співпраці всіх учасників податкових
відносин.
сотрудничество
С нами вы сильнее обстоятельств!
Политический кризис украинскому бизнесу не страшен,
он к нему адаптирован. С экономическим сложнее. Несовершенство законодательной базы, отсутствие четкого
алгоритма действий дезориентируют. В этих сложных обстоятельствах только практикующие юристы способны
предвидеть последствия изменений законов, спрогнозировать ситуацию, основываясь даже на малозначительных
фактах, стать фактическими проводниками по «минному
полю» правовой неразберихи. Именно их профессиональное чутье, опыт оперативного прекращения сделок, умение
перераспределять финансовые потоки, понимание тенденций развития и агрессии контроля помогут найти оптимальОльга Марченко,
ное решение проблем клиента, обезопасив его активы.
управляющая
Правовые программы, разработанные АО «Финэкс», –
адвокатским
это справочные пособия для поддержки малого и среднего
объединением
бизнеса, призванные предупредить негативные послед­
«Финэкс»
ствия неверных решений или ошибочных действий.
«Бизнес-безопасность» – это оперативная поддержка предприятия и его
должностных лиц во время «незапланированных» следственных действий, когда помощь адвоката актуальна как никогда.
Программа «Налоговый адвокат» рассчитана на комплексное сопровождение налоговых проверок.
«Правовое сопровождение бизнеса» – это полная, ежедневная юридическая поддержка предприятия во всех вопросах финансово-хозяйственной дея­
тельности, включая узконаправленные отрасли права (интеллектуальная собственность, корпоративное право, банкротство, ценные бумаги и т.п.)
АО «Финэкс» благодарит своих клиентов за сотрудничество, внимание и отзывы, которые сделали его лидером среди региональных адвокатских объединений,
специализирующихся в области налогового законодательства. Наработанный опыт
и связи позволяют нам устранить практически любую вашу проблему. Мы
и дальше готовы брать на себя ответственность и организовывать процесс
решения поставленных перед нами задач.
контакты:
ул. Баррикадная, 11А, 7/8
г. Днепропетровск
тел.: (056) 371-56-27, (067)639-70-74
e-mail: [email protected]
www.fineks.dp.uа
Пусть
наступающий
год
оправдает ваш
и надежды,
принесет стаб
ильность и
уверенность в за
втрашнем дне.
Желаем последов
ательности и
упорства!
Помните, с нам
и вы сильнее
обстоятельств.
Ольга Марченк
о
www.cci.dp.ua
21
сотрудничество
Надежда Демченко,
бизнес-консультант по продажам, директор РА «VESNABRAND»
Постройте отношения
в продажах!
У
беждения, что реклама не действует, – ошибочны. И это
я стараюсь проверять
лично, в каждом конкретном случае. Пробую
купить продукцию или
услугу. Этот метод не новый и называется mystery shopping,
что в переводе означает «тайный покупатель».
В цепочке производитель–продукт–потребитель делаю
ставку на продавца или менеджера по продажам. Он – конечное звено контакта с клиентом. Это в полной мере касается и
розницы, и опта, и интернет-магазина. От этой ключевой фигуры зависит успех или провал в продажах.
Как вызвать интерес?
В продажах работает и известная формула AIDA. Она универсальна для структурирования всех видов рекламы и установления личных контактов с клиентами. В основе аббревиатуры лежат следующие понятия.
Капля никотина убивает лошадь,
а один плохой продавец может убить ваш бизнес…
Сделайте это прямо завтра!
●● Поинтересуйтесь, знают ли ваши продавцы, что они реализуют, с какими типами покупателей имеют дело, как
работать с рекламациями, какие акции сейчас проходят.
●● Проанализируйте, через какие коммуникативные каналы приходят к вам клиенты.
●● Узнайте, сколько человек вернулось за повторной покупкой.
●● Каким способом вы привлекаете потенциальных клиентов и как работаете с существующими?
●● Где и каким образом осуществляется сбор клиентской
базы?
●● Посмотрите на сайт как на инструмент продаж: проведите аудит, проверьте актуальность контактов.
●● Подсмотрите, что эффективно работает у конкурентов.
●● Перезвоните клиентам – существующим и ушедшим: узнаете много интересного.
Запланируйте в ближайшее время!
■■ Проведите диагностику продаж методом «тайный покупатель».
■■ Проанализируйте, отвечает ли персонал ключевым критериям продаж вашей компании.
■■ Определите систему мотивации (можно провести анкетирование сотрудников).
■■ Составьте или проверьте ключевые показатели эффективности (КПЭ).
■■ Раз в полгода проводите тренинги по продажам.
■■ Проводите аттестацию работников и избавляйтесь от
балласта.
Работа на результат
Внимание. На этом этапе важно привлечь внимание потенциального клиента и удержать его. Мотивационными могут стать красочная вывеска, яркое начало рекламы, звуковое
сопровождение, участие популярного актера, креативный заголовок. Целевая аудитория – «все», так называемый «холодный» клиент.
Интерес. Восприятие основного предложения, выгоды.
Клиент становится «теплее», смотрит, какие предложения
еще есть на рынке, сравнивает.
Желание. Я хочу это купить в данном магазине или компании. «Теплый» клиент ищет адрес, контакты, которые должны быть на видном месте или в свободном доступе в одно касание. Но это работает, если у потребителя возникла проблема и
ее надо решить с помощью рекламируемого вами продукта.
Действие. Деньги в руках – и «горячий» клиент идет к
продавцу. И вот на этом этапе могут возникнуть «рифы».
Препятствием может стать не только настроение клиента, но
и сам продавец или менеджер по продажам.
22
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
Существует множество инструментов, которые превращают бизнесмена в человека, работающего над бизнесом, а не в
бизнесе! И акцент здесь стоит сделать на «Книге продаж»,
которую я могу помочь разработать для Вашей компании.
• «Книга продаж» – это многоуровневый документ для
продавцов и руководителей.
• В «Книге продаж» прописывают бизнес-процессы, условия найма сотрудников, должностные инструкции, скрипты продаж и др., и тогда Ваш бизнес не будет зависеть от
человеческого фактора, от «звезд».
• Имея «Книгу», вам будет легко (за 2-3 дня) ввести в курс
дела новых сотрудников и оптимизировать штат продавцов.
Не позволяйте продажам быть случайными, выстраивайте систему!
«VESNABRAND»:
+38 (067) 565-89-91
[email protected]
www.vesnabrand.ua
з черговою мiжнародною угодою
П
резидент
Дніпропетровської
торгово-промислової палати Віталій Жмуренко у складі представницької
ділової делегації на чолі з президентом
ТПП України Геннадієм Чижиковим
відвідав Кіпр з нагоди започаткування
роботи Почесного консульства України
в м. Пафос.
– Я переконаний, що ця установа
стимулюватиме співробітництво національної системи торгово-промислових
палат із кіпрським бізнесом, – наголосив
під час заходу Геннадій Чижиков. – А
пан Аристодему, призначений Представником ТПП України на Кіпрі, всіля-
ко сприятиме активізації комерційних
та інвестиційних відносин.
Українська делегація мала плідну зустріч із керівництвом та активом ТПП
м. Пафос, під час якої відбулося підписання угод про партнерство між цією та
Дніпропетровською, Черкаською, Сумською і Кіровоградською палатами. Для
Дніпропетровської ТПП вона стала 108
двосторонньою угодою міжнародного
рівня.
Під час засідання «круглого столу» за участю представників ділових
кіл, зокрема, кіпрсько-української
бізнес-асоціації, обговорювалась мож-
ливість створення спільної УкраїнськоКіпрської ділової ради.
Переговори українських бізнесменів із представниками компанії KPMG
Cyprys стосувалися розвитку інвестиційного співробітництва з використанням нових фінансових інструментів, у
тому числі кіпрських Альтернативних
інвестиційних фондів, а також проведення відповідного презентаційного заходу
в Україні із залученням зацікавлених підприємницьких кіл.
міжнародні контакти
З Кіпру
За інформацією прес-служби
ДТПП і департаменту зв'язків
із громадськістю ТПП України
Как работают в Магдебургской ТПП
Специалист украинско-немецкого кооперационного
бюро (ВСО) Днепропетровской торгово-промышленной
палаты Оксана Ястребцова прошла стажировку на базе ТПП
Магдебурга. Цель – знакомство с работой палаты-партнера
изнутри, обмен опытом.
Ч
ленская база палаты насчитывает 51тыс. предприятий.
Она регистрирует каждый «новорожденный» субъект
хозяйст­вования, который автоматически становится ее
членом.
Структура ТПП Магдебурга отличается от украинской,
при этом основная функция остается такой же – всесторонняя
помощь предприятиям в организации их деятельности. Здесь
работают отделы внешних связей, таможни и сертификации;
профессионального обучения; торговли и услуг; территориального планирования, транспорта и туризма; управления,
права и налогов; промышленности, экологии и конъюнктуры.
В каждом из них специалист ВСО попробовала себя в качестве
менеджера, поучаствовала в организации различных мероприятий: встречи с китайскими инвесторами, дней экономики Республики Казахстан и сотрудничества с Украиной.
Последнее – важное для днепропетровских предприятий.
Оксана Ястребцова и заместитель Делегата немецкой экономики в Украине Сергей Лисниченко представили их интересы,
передали немецкой стороне коммерческие предложения.
Большое внимание немецкие коллеги уделяют образовательной деятельности. В приоритете дуальное обучение. Система предполагает финансирование программ подготовки
кадров коммерческими предприятиями под конкретное рабочее место. Представитель ДТПП посетила выставку в области
образования и профессиональной ориентации в Ашерслебене, где происходит поиск работодателей и сотрудников. Дополнительно знакомилась с работой немецких предприятий.
Например, Vakomaproduction GmbH – компании, которая занимается производством компрессоров, редукторов, паровых
и вакуумных насосов.
Качественную поддержку в организации практики Оксаны Ястребцовой оказал референт отдела международных
рынков стран СНГ и Азии ТПП Магдебурга Андреас Керциг,
курирующий работу украинско-немецкого кооперационного
бюро. Коллеги обозначили круг совместных проектов, которые должны осуществить уже в ближайшем будущем. В их
числе визит немецкой бизнес-делегации в Днепропетровск в
следующем году. Определили и новое направление совместной деятельности – теперь бюро предметно будет заниматься
трудоустройством украинских специалистов на предприятия
земли Саксония-Анхальт.
По словам президента Днепропетровской ТПП Виталия
Жмуренко, обмен опытом, обучение, повышение квалификации – процесс постоянный. Полученные знания позволяют
держать руку на экономическом «пульсе» страны и мира, работать по самым высоким стандартам. С начала 2014 года дополнительное обучение в той или иной форме прошли более
70 специалистов ДТПП.
Пресс-служба ДТПП
На снимке: Сергей Лисниченко, Оксана Ястребцова,
Андреас Керциг на Дне сотрудничества с Украиной
www.cci.dp.ua
23
международные контакты
Это Африка!
И она идет к нам
Эфиопия заинтересована в расширении сотрудничества в торговоэкономической сфере с Украиной и Днепропетровщиной, в частности. Об
этом во время встречи с вице-президентом – начальником управления
внешнеэкономических связей Днепропетровской торгово-промышленной
палаты Сергеем Кучерявенко заявил президент ТПП Аддис-Абебы Элиас Генетти.
С
ергей Кучерявенко проинформировал коллегу о потенциале региона,
который он представляет, деятельности
ДТПП, оказываемых ею услугах. Стороны обговорили направления, сотрудничество в которых даст высокий результат. В частности, эфиопские партнеры
заинтересованы в закупке сельскохозяйственной техники, удобрений, арматуры и др.
Встреча закончилась подписанием
меморандума о взаимопонимании между двумя палатами, который призван
содействовать развитию всех форм меж-
Выгодная территория
для экспорта
Взглянуть по-новому на рынки стран Африканского
континента предлагалось региональным предпринимателям
на заседании «круглого стола», состоявшемся в
Днепропетровской торгово-промышленной палате.
П
о словам вице-президента – начальника управления внеш­
неэкономических связей ДТПП Сергея Кучерявенко, ме-
ПАР – Україна:
У рамках візиту до Дніпропетровщини
регіональну торгово-промислову
палату відвідав перший секретар
посольства Південно-Африканської
Республіки в Україні Віш Бадал.
24
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
На снимке: подписание
меморандума
роприятие призвано отработать возможные форматы и механизмы взаимодействия между потенциальными экспортерами
и африканскими потребителями украинской продукции.
Организовано оно совместно с недавно созданным при
ТПП Украины Украинско-Африканским деловым советом,
который способствует изучению возможностей для заключения и реализации привлекательных сделок между заинтересованными организациями и предприятиями стран–участниц.
Его председатель Николай Димура отметил, что в условиях,
когда наша страна теряет российский рынок, а путь в Европу
длительный и финансово затратный, африканские страны уже
сейчас становятся выгодной территорией для экспорта.
Гость – Виктор Ивкин, партнер «Rafcogroup», рассказал
об опыте компании, установившей кооперационные связи с
предприятиями Танзании.
На вопрос, что нужно сделать, чтобы начать торговать
с Африкой, ответ таков: днепропетровским экспортерам
необходимо направить свои предложения в региональную торгово-промышленную палату, которая совместно
с Украинско-Африканским деловым советом их аккумулирует и передаст в конкретную африканскую страну, где
есть спрос на ту или иную продукцию.
На снимке: Виктор Ивкин, Николай Димура, Сергей Кучерявенко
на порозі торговоекономічного буму
З
апочаткування відносин дніпропетровського і південноафриканського бізнесу ДТПП ініціювала ще
на початку 2010 року під час зустрічі
керівництва палати з головою дипломатичної місії ПАР в Україні.
Візит Віша Бадала і зустріч
його з президентом і першим віцепрезидентом ДТПП Віталієм Жму-
региональной кооперации. Также достигнута договоренность об интенсивном обмене информацией, организации
визита эфиопских предпринимателей в
Днепропетровск весной 2015 года.
ренком і Ніною Алехнович дозволили
конкретизувати позиції. Віш Бадал
запевнив, що посольство сприятиме
експортерам продукції машинобудування, металургії, хімічної, харчової
промисловості, соняшникової олії,
зернових, інших сільськогосподарських товарів. Співпали погляди обох
сторін і щодо необхідності розвитку
партнерства у туристичній галузі.
Віталій Жмуренко звернувся до Віша
Бадала з пропозицією посприяти палаті
в організації співробітництва з аналогічними діловими структурами у ПАР і передав для вивчення проект відповідної
угоди. Віш Бадал запевнив, що пропозицій буде багато, бо у бізнесменів ПАР
існує шалена зацікавленість до співпраці
з нашим регіоном.
На знімку: під час зустрічі
Прес-служба ДТПП
Первый вице-президент и вице-президент –
начальник управления внешнеэкономических связей
Днепропетровской торгово-промышленной палаты Нина
Алехнович и Сергей Кучерявенко встретились с советником
и первым секретарем посольства Республики Беларусь в
Украине Валерием Гуриным и Алексеем Жуковцом. Речь
шла о путях повышения эффективности межрегионального
экономического сотрудничества.
П
о словам Валерия Гурина, в последнее время показатели импорта из Украины снизились, ослабились связи
между украинскими и белорусскими предприятиями. И хотя
причины этого понятны, белорусская сторона выразила желание, как минимум, возобновить, а в конечном итоге и нарастить кооперацию.
Гости подчеркнули, что способов «растормошить» предпринимателей двух стран много. Один из них – льготное кредитование сельхозтехники белорусского производства, которое предусматривает компенсацию соседней страной части
процентов по кредитам банкам-нерезидентам.
Нина Алехнович отметила, что интенсификации отношений должна поспособствовать, в частности, и работа в рамках
5 соглашений о сотрудничестве с аналогичными структурами
в Беларуси, которые имеет ДТПП. Положительную роль может сыграть также визит белорусских бизнесменов в нашу область в будущем году.
По результатам беседы стороны выразили надежду, что
слова и идеи перерастут в конкретные действия с высоким показателем результативности.
Представителей посольства Республики Беларусь в Украине
также принимали в Днепропетровской облгосадминистрации.
международные контакты
Eсть жEланиE – появятся и возможности
На снимке: встреча в региональной ТПП
Уйти – Продать – остаться?
Адаптация украинского бизнеса к установившемуся в Крыму параллельному
существованию законодательных режимов двух государств обсуждалась
на тематическом семинаре, организованном Днепропетровской торговопромышленной палатой совместно с юридической фирмой FTL Assistance.
О
ткрывая мероприятие, вицепрезидент – начальник управления внешнеэкономических связей
ДТПП Сергей Кучерявенко отметил,
что юридическая регламентация деятельности хозяйствующих субъектов в
изменившихся в Крыму условиях сегодня отсутствует, и это очень осложняет
работу. Он выразил надежду, что семинар поможет предпринимателям найти
оптимальные решения, как сохранить
свое дело и обезопасить активы.
Рекомендации давали лекторы – руководители правовой и судебной практики FTL Assistance Марианна Белкина и Елена Бобошко. Они описали
проблемы, сложившиеся в отдельных
сферах правового регулирования,
возможные способы их решения;
разъяснили положения законодатель-
ства Украины, Российской Федерации
и нормативных актов
Крыма; особенности налогового и таможенного контроля.
Семинар оказался весьма кстати
для представителей ТПК «Ольвия»,
ПАО «Днепропетровский стрелочный
завод», ООО «Тепличный Комбинат
«Днепровский», ООО «Торговый
Дом Профиль Украины», ООО «Интерпайп менеджмент», ООО «Тотал», ООО «Стройтехсервис», ООО
«Таврида Электрик Днепр», ООО
«Техпроминжиниринг» и др. Большинство всего вопросов касались защиты
имущественных прав, хозяйственной
деятельности, недвижимости.
«В тяжелые времена Европа
вместе с Украиной»
Так сказал бывший депутат немецкого Бундестага, координатор немецко-американских отношений
Карстен Фогт на торжественном приеме, устроенном в его честь генеральным консулом Федеративной
республики Германия в Донецке д-ром Детлефом Вольтером.
Мероприятие состоялось в днепропетровском культурно-деловом центре «Менора». От региональной торгово-промышленной палаты в нем приняли участие первый вице-президент Нина Алехнович и
специалист украинско-немецкого кооперационного бюро Оксана Ястребцова.
Гостей приветствовали председатель областного совета Евгений Удод и руководитель Фонда
им.Фридриха Эберта в Украине Штефан Мойзер.
Фонд является одним из крупнейших в Германии, активно проводит политику свободы, солидарности и справедливости в мире, содействуя образованию граждан в духе демократии и плюрализма, углубляя
процессы международного сотрудничества и согласия.
Пресс-служба ДТПП
www.cci.dp.ua
25
міжнародні контакти
Сергій Красношапка,
Тимчасовий повірений у справах України в Ісламській Республіці Іран
Потенціал
для співпраці є
– Сергію Борисовичу, чи складна країна Іран для ведення
бізнесу? Яка тут специфіка?
– Ісламська Республіка Іран – це сучасна східна країна.
Більшість менеджерів середньої та вищої ланки її підприємств
мають вищу освіту, дехто – дипломи провідних навчальних закладів Європи та США.
Мовою спілкування із зарубіжними діловими партнерами,
як правило, є англійська. Однак під час переговорів, укладення двосторонніх контрактів чи їх супроводження безумовним
плюсом буде використання перської.
Тут велике значення мають знання ділового протоколу,
місцевих традицій і звичаїв. Наприклад, під час зустрічі бажано вітати партнерів вставанням, пропускати попереду себе.
Іранці вкрай чутливі до рівня представництва – вони не вступатимуть у переговори з особою, нижчою за посадою. При
перемовинах вітається публічність – слід уникати спілкування
віч-на-віч. Взагалі всі серйозні зустрічі в Ірані прийнято проводити у присутності 2-3 супроводжуючих осіб.
При плануванні ділових візитів необхідно врахувати свята
і вихідні дні. Не варто призначати їх у місяць Рамадан, жалобні
дні Тасуа і Ашура, у період іранського новорічного свята Ноуруз, яке припадає на 21 березня. Здійснюючи поїздку до Ірану,
вкрай не рекомендується провозити з собою алкоголь.
Організувати зовнішньоекономічну діяльність експортерам на іранському ринку досить складно через занадто забюрократизовану систему погодження з державними органами
(отримання дозволів, сертифікація продукції тощо). Діючий
закон «Про нерухоме майно іноземних громадян» виключає
для них право володіти землею будь-якого призначення. У той
же час закон «Про заохочення та захист інвестицій» допускає
для спільних підприємств володіння нерухомістю після погод­
ження Комісії з інвестицій.
Слід визнати, що обмежений формат співробітництва наразі
зумовлюють ще й санкції, накладені на Іран світовим співтовариством. У їх числі: ембарго на купівлю іранської нафти, заборони, що стосуються діяльності фінансового сектора, поставок
до країни високотехнологічних товарів. Нестача капіталовкладень, спричинена впливом цих санкцій, перешкоджає розвиткові інфраструктури майже в усіх галузях економіки. За відсутності інвестиційних коштів Тегеран прагне активно застосовувати
практику залучення до реалізації масштабних інфраструктурних та енергетичних проектів іноземних компаній за умови
здійснення ними фінансування. Зокрема, така схема співпраці
використовується в усіх проектах з розвитку транспортної мережі (будівництво автомобільних та залізничних магістралей).
Іранський уряд запровадив низку спеціальних режимів діяльності національних компаній, зокрема, у сфері тендерів. У
більшості галузей промисловості скасований формат відкритих міжнародних торгів, натомість проводяться внутрішні за
участю лише місцевих структур, які згодом (після перемоги)
відповідають за пошук та залучення до проектів іноземних
субпідрядників.
Проблемною є й ситуація у сфері міжнародних розрахунків з Іраном за імпортовані товари та послуги.
Останнім часом в країні активно створюються вільні економічні зони. На сьогодні їх функціонує вісім: власне вільні
економічні зони (ВЕЗ) – «Кешм», «Кіш», «Чабахар» і «Серджан», особливі торгові та економічні зони (ОТЗ, ОЕЗ) –
«Арг Бам», «Бандар Анзалі», «Серахс», «Бандар Шахід Раджаї». З часом останні чотири також отримають статус ВЕЗ.
Різниця між ними полягає в тому, що для ВЕЗ діє звільнення
від податків на прибуток строком на 15 років, а інші мають
пільги у сфері експорту, імпорту та податку на комерційний
прибуток (так званий ПДВ).
Довідково.
Ісламська Республіка
Іран – держава на південному
заході Азії. Столиця – Тегеран.
Межує з Азербайджаном,
Афганістаном, Вірменією,
Іраком, Пакистаном, Туреччиною і Туркменістаном.
На півночі омивається Каспійським морем, на
півдні та південному сході –
Перською затокою.
Володіє другою за розміром у Західній Азії та ісламському світі економікою
після Туреччини. Займає друге у світі місце з видобутку
нафти серед країн ОПЕК.
26
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
Найперспективнішою є ВЕЗ «Кешм», розташована на однойменному острові в Перській затоці. Звідси експортується
близько 150 видів товарів. Тут зареєстровані та здійснюють
свою діяльність понад 500 іранських і зарубіжних підприємств. Вони працюють у сфері торгівлі, надання послуг; виробляють, в основному, обладнання, електротовари, продукти харчування та безалкогольні напої, текстиль, електроніку,
рибну, фармацевтичну продукцію, іграшки, товари для дому.
Останнім часом фахівці відзначають збільшення кількості
промислових компаній, що у свою чергу сприяє скороченню
імпорту товарів.
Для інвесторів особливо вигідним є відкриття саме промислового виробництва, так як у цьому випадку підприємство звільняється від ряду податків на 15 років. У ВЕЗ дозволяється відкривати приватні банки та інші кредитні установи
із залученням іноземного капіталу, приватні компанії і відділення іноземних банків. Тут не діють звичайні обмеження на
валютні розрахунки фізичних та юридичних осіб по зовнішніх операціях.
– Як складаються торговельно-економічні стосунки
між Україною та Іраном?
– У 2013 році Іран посів 22-е місце серед країн світу за обсягами українського експорту. В основному його формують
сільськогосподарська та машинобудівна продукція – понад
95%. Традиційно затребуваними є кукурудза та соняшникова
олія. Поступово відновлюється постачання пшениці. Частка машинобудівної продукції та обладнання складає близько
20%. Це різноманітні силові агрегати, насамперед, газотурбінні приводи.
– Припустимо, є конкретний український бізнесмен,
який хоче налагодити кооперацію з іранськими підприємцями. Ваші практичні поради – з чого йому починати, куди
звертатися?
– По-перше, йому необхідно ретельно вивчити нормативну базу, яка визначає обмеження у здійсненні торгівлі з Іраном.
Це стосується як резолюцій Ради Безпеки ООН, законодавчих актів США, ЄС, так і прийнятих Україною рішень щодо
ініціативного обмеження співробітництва з Іраном у багатьох
сферах, які не підпадають під дію міжнародних санкцій. Наприклад, є рішення РНБО від 21.08.2008р. «Позиція України щодо військово-технічного співробітництва з так званими
«проблемними країнами» та ін.
По-друге, вкрай важливе значення має перший контакт з
іранською стороною. Спеціалізовані міжнародні виставки в
Ірані, в Україні або в третій країні – найбільш комфортне для
міжнародні контакти
цього місце, де, зазвичай, люди знайомляться, обмінюються
первинною інформацією про свій бізнес, діляться планами. (У
подібних ситуаціях не забуваймо про візитівки). Іранці добре
розуміються на проведенні міжнародних форумів, тож провести два-три дні в Ірані, думаю, не відмовиться жодна ділова
людина. Як кажуть тут: «І справа, і розвага!».
Більш економним варіантом, але менш ефективним, може
стати розсилка листів-пропозицій. Головне мати відповідні каталоги та проспекти, які б могли надати максимальне уявлення
про компанію, яка може стати вашим потенційним партнером.
Такий варіант вірогідний, якщо «бренд» є широко відомим у
своїй галузі.
І, врешті, робота через «посередника», з якою, впевнений,
добре обізнані українські бізнесмени.
Не помилюсь, якщо зазначу, що підготовчий етап кон­
трактної роботи має найбільше навантаження: матеріальне,
фінансове, емоційне, організаційне тощо. Але це – основа для
подальшого успіху.
Деяку інформацію варто віднайти самостійно. Для отримання даних щодо реєстрації, ліквідації юридичних осіб,
процедури банкротства індивідуальних підприємців можна
завертатися до Державної організації реєстрації документації та майна (State Organization for Registration of Deeds and
Properties). Відповідне сприяння надає також Палата торгівлі,
промисловості, шахт та сільського господарства Ірану (Iran
Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture).
– До речі, як у цих процесах можуть посприяти Дніпропетровська торгово-промислова палата та українська дипломатична місія в Ірані?
– На жаль, поки що між Україною та Іраном міжрегіональна співпраця носить дещо обмежений характер. Проте, потенціал для розвитку є. Це стосується і Дніпропетровської області та регіональної торгово-промислової палати, які вже мають
певні напрацювання у цьому напрямку. Як мені відомо, ДТПП
співпрацює з Тебрізькою палатою торгівлі, промисловості і
гірничої справи. Певний час велася робота з підписання угоди
з іранською провінцією Східний Азербайджан. Вона мала б
додатковий позитивний вплив на розвиток кооперації.
Посольство у межах своєї компетенції теж максимально
сприяє вітчизняним підприємствам, які до нього звертаються, надає консультації, практичну допомогу та захищає, коли
це потрібно. Маємо й відкритий інформаційний ресурс:
http://iran.mfa.gov.ua.
Анастасія Кривоножкіна
На знімках: столиця Ірану – Тегеран; тегеранські дорожні
розв’язки; килимовий базар у Тебрізі
www.cci.dp.ua
27
Співробітництво
заробляй, Позичай, зберігай
разом з АБ «Укргазбанк»
Орієнтуючись на довгострокову співпрацю, яка базується на відповідальності за грошові ресурси
клієнтів, «Укргазбанк» надає повний спектр сучасних банківських послуг. У роздрібному сегменті
пропонує якісні та зручні сервіси для вкладників, користувачів спеціальних продуктів і програм.
Зарплатна картка Debit
MASTERCARD Secure Code
Особливості:
• отримання готівки без комісії
в банкоматах будь-якого
банку України;
• безкоштовне зарахування
заробітної плати та інших
виплат, передбачених
трудовим договором з
підприємством;
• поповнення карткового
рахунку;
• проведення безготівкових
розрахунків;
• оплата товарів/послуг у
мережі Інтернет;
• можливість безготівкового
переказу коштів за
допомогою терміналу
самообслуговування;
• оплата комунальних та інших
платежів он-лайн.
Випуск картки – безкоштовно.
28
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
Клієнти-держателі зарплатної
платіжної картки АБ «Укргазбанк»
мають можливість отримати
овердрафт за картковим
рахунком.
Особливості:
• максимальний розмір
ліміту овердрафту –
5 середньомісячних
доходів;
• процентна ставка –
від 25% річних;
• максимальний строк
овердрафту – 2 роки.
Універсальна кредитнодепозитна картка
«Домовичок»
Особливості:
• кредитні кошти – до
10тис.грн. – доступні
в будь-якому банкоматі або
торговій мережі України;
• відсутність комісій за встановлення та обслуговування
кредитного ліміту;
• безкоштовне користування
кредитними коштами впродовж 30 днів;
• нарахування процентів за
ставкою строкового депозиту
на залишок коштів на картковому рахунку;
• вільне зняття готівки;
• при розрахунку карткою
бонусний рахунок автоматично поповнюється балами
(15грн.=1 бал), які можна
обмінювати на подарунки.
ЭКОЛОГИЯ
Если мы не одолеем
проблему –
она одолеет нас!
Татьяна Лампика,
учредитель ООО «Днепропетровская топливно-энергетическая компания»,
общественный активист
В
Мы получили в наследство невыразимо прекрасный и разнообразный сад, но
беда наша в том, что мы плохие садовники, которые не усвоили простейших
правил садоводства. Небрежно относясь к этому саду, мы делаем это с
благодушным самодовольством несовершенного идиота, который терзает
ножницами картину Рембрандта.
Дж. Даррелл, зоолог, писатель
се ли знают, что энерго­
сберегающие, люминисцентные лампы и батарейки,
аккумуляторы и автомобильные масла, отслужив положенный эксплуатационный срок, превращаются в опасные отходы? Вряд ли. И это только на потребительском уровне,
а есть еще и производ­ства... Там, конечно, в эту «тайну»
по­священы, но не более. Ведь проблема с утилизацией
отходов существует годами, а решение так и не найдено!
На территории Днепропетровска два полигона твердых
бытовых отходов (ТБО). Это кроме так называемых скоплений, но речь не о них. Так вот, ни один из официальных
полигонов не имеет права «заготавливать» опасные отходы вообще и 1–3-го классов опасности, к которым относятся некоторые из наз­ванных использованных предметов, в
частности.
Так куда же предприятия города девают опасные
отходы?
Представители самих субъектов хозяйствования наверняка ответят, что у них эти отходы забирают и вывозят
фирмы, которые имеют соответствующие лицензии. Допустим.
Второй вопрос: куда девают опасные отходы (те же
энергосберегающие лампы, батарейки, аккумуляторы)
обычные жители?
А куда их сдают школы, дошкольные учреждения,
институты и офисы?
Ответа нет!
Да, наверное, и быть не может, потому, что, скажем,
бюджетные учреждения вообще не имеют средств на
утилизацию. Те, кто сам планирует свой бюджет, на этом,
как правило, экономят, и отходы в лучшем случае годами
накапливаются в подвалах. Ну, а рядовые жители, индивидуальные предприниматели и небольшие частные предприятия вообще решают проблему просто: они опасный
мусор вместе с остальным выбрасывают и считают, что
поступают правильно.
Отдельная тема – отсутствие у предприятий, в част­
ности, небольших или вновь созданных, технической и
разрешительной документации, классифицирующей ТБО
и разъясняющей правила обращения с ними. Некоторые
предприниматели даже не знают, что такая документация
должна быть, что есть соответствующая законодательная
база, предусматривающая контроль и ответственность за
ненадлежащее исполнение прописанных правил.
Случаются, в основном, среди владельцев частного
бизнеса, и такие, кто предпочитает «не заморачиваться»
и добывать пакет разрешительных документов с помощью
«нужных людей», а потом, по незнанию или умышленно,
о нем забывать. Ситуацией пользуются нечистые на руку
чиновники – к сожалению, коррупция у нас еще не побеждена.
Мне бы хотелось, чтобы высказанные здесь мысли
не были гласом вопиющего в пустыне. Чтобы тему поддержали ответственные лица крупных предприятий,
представители власти, ученые, общественники, посвятившие экологии добрый отрезок своей жизни. И чтобы
совмест­ными усилиями мы все-таки приблизились к решению проблемы.
утилизация
Одна пальчиковая
батарейка, выброшенная
в мусорное ведро,
загрязняет тяжелыми
металлами около 20
квадратных метров
земли или 400 литров
воды.
Энергосберегающие
лампы содержат ртуть –
вещество, которое
относится к первому
классу опасности. Поэтому
такие лампы следует
сдавать в специальные
пункты приема.
www.cci.dp.ua
29
екологія
Руслан Стрілець,
Олександр Скакальський,
в.о. директора
заступник директора
департаменту екології та природних ресурсів
Дніпропетровської облдержадміністрації
Зцiлюючи
iндустрiальнi
шрами
Жителям Дніпропетровщини пощастило. Тут, як у Греції, – є все. Сприятливий
клімат, родючі ґрунти, багаті природні й водні ресурси, потужний промисловий
потенціал, розгалужене сільське господарство, високорозвинена транспортна
система… і, відповідно, високий рівень антропогенного забруднення.
О
сновними забруднювачами довкілля в регіоні були і залишаються підприємства добувної, обробної промисловості, виробники електроенергії, газу та води. 80,6% промислових
викидів припадають на міста Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ і Кривий Ріг, Апостоловський, Петропавлівський райони. Боротьба за чисте довкілля постійно конкурує за першість з посиленням індустріальної складової і останнім часом
дає видимі результати.
Жителям області стало легше дихати. Фахівці констатують
покращення стану атмосферного повітря. У розрахунку на
одну особу у 2013-му році викиди від стаціонарних джерел
забруднення суттєво зменшилися у порівнянні з 2012-м. Зокрема, вміст твердих речовин знизився на 12,8%, сірчистого
ангідриду – на 8,4%, оксидів азоту – на 19,5 %, окису вуглецю – на 0,9%. Позитивна динаміка триває. Маємо зменшення
викидів від транспорту на 3,7%, промислових підприємств –
на 2,2%. Рівень фонових концентрацій вже стабілізувався, росту не спостерігається.
Водні ресурси теж зазнали певних змін. Вони на території
регіону розподіляються нерівномірно, покриття дефіциту частково вирішується за рахунок перекидання стоку Дніпра каналами Дніпро-Донбас, Дніпро-Кривий Ріг, Дніпро-Інгулець, а також водогонами регіонального значення. Водозабезпеченість на
людину, у середньому, становить 0,57тис.м³ щороку. Середній
загальноукраїнський показник – 1тис.м³., у Європі – 4,6тис. м³,
у світі – 8,2тис.м³, у Канаді – 99тис.м³.
За забором та використанням води Дніпропетровщина
займає друге місце в Україні після Донецької області. У першому півріччі 2014-го вже забрано і використано відповідно
736,8млн.м³ і 639,5млн.м³.
Загальний обсяг скиду зворотних вод зменшився на 12%,
забруднення – на 15%. У басейн Дніпра найбільше скидає зворотних вод промисловість – 63%; ЖКГ – 26%; сільське господарство – 10%; інші галузі – менше 1%.
На нашій території налічується близько 40 комплексів
очисних споруд загальною потужністю 115,6тис.м³/добу, 28
комплексів працюють в режимі біологічної очистки з подальшим скидом очищених стічних вод.
Характерною для індустріального регіону є й проблема
утворення, утилізації та екологічно безпечного поховання
промислових відходів. Їх накопичилось майже 9,7млрд. тонн.
Переробляються й утилізуються близько 33,9% від загального
річного утворення.
Якісний склад відходів різноманітний. І клас небезпеки становлять відпрацьовані люмінесцентні лампи, що
30
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
містять сполуки ртуті; ІІ – відходи неорганічних кислот та
коксохімічного виробництва; ІІІ – відходи феросплавних,
гальванічних та нафтовиробництв; IV – побутові та відходи
гірничо-металургійного комплексу. Найбільшу питому вагу за
небезпечними складниками займає останній.
Специфіка промисловості Дніпропетровщини зумовлює
наявність відходів, які мають певну ресурсну цінність. Ряд
накопичувачів вже переведено до категорії техногенних родовищ, оцінено їх запаси. Це, зокрема, шламосховища відходів
збагачення залізної руди, де, крім заліза, міститься ще й фосфор, сірка, алюміній та ін.
Додають до далеко не ідеальної екологічної картини побутові сміттєзвалища. Їх на території області – 233 плюс 11 полігонів площею близько 500га. У переважній більшості вони
не відповідають санітарним і природоохоронним нормам, бо
вичерпали свій потенціал.
Антропогенно трансформована й більша частина земель.
На території області 36,8тис.га є порушеними, з них відпрацьовано і підлягає рекультивації 5,8тис.га. У таких умовах
дуже складним є виявлення і заповідання природних територій. На сьогодні до складу екологічної мережі входить 174
об’єкта природно-заповідного фонду загальною площею понад 90тис.га. Це 2,8% території регіону.
З метою підвищення екологічної безпеки на Дніпропетровщині спільними зусиллями влади, громадськості й виробників
реалізується 10 регіональних програм, з яких 2 майже у повному
обсязі фінансуються за рахунок коштів підприємств. Минулого
року на розв’язання проблем найбільш техногенно навантажених територій було спрямовано 241,8млн.грн. екологічного податку. Впроваджено 118 природоохоронних заходів.
Однією з кращих в Україні визнана «Програма поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок
зменшення забруднення довкілля основними підприємствамизабруднювачами на 2007–2015рр.», хід якої контролюють Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи і Міністерство екології та природних ресурсів. Її
учасники – 25 найбільших промислових підприємств області,
загальний обсяг впливу на довкілля яких становить понад 96%.
Практика щоквартального аналізу виконання ними запланованих заходів дозволяє своєчасно виявляти зміни стану складових
довкілля і оперативно реагувати на них. Кошти використовуються на модернізацію виробництв, втілення новітніх екотехнологій. Впродовж останніх 6 років на це було витрачено близько
5,9млрд.грн. Як результат – зменшено викидів забруднюючих
Крім того, за рахунок застосування сонячних колекторів,
модулів фотоелектричного перетворення, теплових насосів
та когенераційних установок підприємство забезпечує 100%
власних потреб теплової та 38% електричної енергії.
Зважаючи на пріоритетність євроінтеграційного курсу
України, впровадження на підприємствах області ресурсозберігаючих, безвідходних технологій має стати масовим. Саме
на застосування кращих практик і стандартів у сфері охорони
довкілля спрямовує свою діяльність департамент екології та
природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, діючи у партнерстві з Державною екологічною інспекцією,
громадськістю, науковцями. Окрім оперативного вирішення
нагальних проблем шляхом постійного моніторингу ситуації
і зважених дій, ми вважаємо за необхідне максимум уваги приділяти просвітницьким заходам екологічної тематики. Один
із останніх проектів – проведення спільно з Дніпропетровською торгово-промисловою палатою серії спеціалізованих
практичних семінарів для виробників. Департамент делегує
своїх кращих фахівців для донесення представникам суб’єктів
господарювання інформації про зміни природоохоронного
законодавства, особливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розміщення відходів,
водокористування, вимоги до оформлення, ведення дозвільної
і технічної документації тощо. Ми розраховуємо, що отримані
знання стануть фундаментом підвищення професійного рівня
спеціалістів-екологів на підприємствах регіону.
Залучаємо до співпраці й вчених. При департаменті створено науково-технічну екологічну раду, кваліфіковані рекомендації якої враховуються при підготовці й реалізації рішень
природоохоронного напрямку.
екологія
речовин в атмосферне повітря на 16,8% (або на 181тис.тонн),
скорочено скиди у водні об’єкти на 2,4% (або на 32,5млн.м³).
Довгострокова програма з вирішення екологічних проблем
Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного
середовища на 2011–2022рр. – це впровадження європейської
практики екологічно безпечного виробництва й енергозбереження. Її реалізація ефективно впливає на зниження техногенного навантаження від підприємств гірничо-металургійного
комплексу у великому місті.
Протягом 2014-го на реалізацію екологічної політики підприємствами області спрямовано 1,3млрд.грн. власних коштів,
втілено близько десятка заходів. Скажімо, на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» впроваджено технологію з перехоплення високомінералізованих фільтраційних вод кошторисом
5млн.грн. Це дало змогу знизити концентрацію мінеральних
складових у стічних водах підприємства.
Введення в дію систем водооборотних циклів на ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Г.І. Пет­
ровського» дозволило скоротити забір води з Дніпра на 5,2%
(4,2млн.м³), а також припинити скид забруднюючих речовин
зворотних вод на 85% (6,1млн.м³). Вартість заходу склала
18,6млн.грн.
Високої оцінки заслуговує природоохоронна діяльність
ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Утилізуючи
щороку майже 30тис. тонн боєприпасів (без урахування обсягів утилізованого ракетного палива), підприємство протягом
2013 року утворило лише 27 тонн твердих відходів, викиди в
атмосферне повітря склали 900кг, а скиди стічних вод – трохи
більше 550 тонн. Тобто загальний обсяг забруднення довкілля
по відношенню до обсягу утилізації сягає лише 2%.
кола вiдповiдальних
природокористувачiв
Удосконалити діяльність регіональних підприємств, підвищити професійний
рівень спеціалістів-екологів, надати вичерпну інформацію про зміни у природоохоронному законодавстві, розповісти, як побудувати взаємодію з контролюючими
органами має на меті серія спеціалізованих практичних занять, розпочатих Дніпропетровською торгово-промисловою палатою.
Проводять – представники департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, Державної екологічної інспекції, головного
управління статистики, Державного агентства водних ресурсів, обласної санітарноепідеміологічної служби, проектних організацій регіону.
О
сінній цикл ознаменувався відразу 5
практикумами.
«Екологічний менеджмент та європейські вимоги – організаційні аспекти роботи еколога на підприємстві»
стосувався законодавчої бази, яка визначає діяльність еколога; гармонізації
національного права у сфері охорони навколишнього середовища з міжнародним;
організаційно-правових основ забезпечення природоохоронної діяльності; взаємодії еколога з дозвільними структурами
і контролюючими органами; відповідальності за порушення тощо.
«Менеджмент в сфері поводження
з відходами виробництва» акцентував
увагу на необхідності досконало знати
організаційно-правову схему управління
відходами на виробництві, документацію у
цій сфері, основні етапи проведення інвентаризації, порядок ведення первинного обліку пакувальних матеріалів і тари, розмір
плати за розміщення чи зберігання сміття.
«Законодавче регулювання та конт­
роль викидів в атмосферне повітря»
знайомив із відповідними документами;
нормативами гранично допустимих викидів; директивами, протоколами та стандартами ЄС у цій сфері; методикою розрахунку
розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних
викидів забруднюючих речовин.
«Законодавче регулювання раціонального використання водних ресурсів»
розповідав про вплив промислових підприємств на поверхневі та підземні води; права та обов’язки водокористувачів, випадки
обмеження цих прав; порядок отримання
дозволів на спеціальне водокористування;
умови та нормативи скиду стічних вод у водні
об’єкти.
«Практичні питання звітності по охороні навколишнього природного середовища за рік. Особливості нарахування
та сплати екологічного податку та ресурсних платежів» був присвячений особливостям організації обліку і використання водних ресурсів, нарахування та сплати
екологічного податку, ресурсних платежів.
Прес-служба ДТПП
На знімку: учасники практикуму
www.cci.dp.ua
31
події. факти
У чому сила ТПП?
Т
ут є багато чинників. Але не в останню
чергу в тому, що вони завжди відкриті
до сприйняття усього нового, що діється
в світі, країні, економіці, власне в системі,
цікавляться і «підживлюються» позитивним
досвідом одна одної, інтерпретують його
відповідно до місцевих умов, напрацьовують новий досвід … і, слава Богу, цей творчий процес безкінечний, а тому плідний.
Саме вивчення і передача результативного досвіду у роботі з членами палати, а
також у створенні і позиціонуванні суспільству іміджу найкрупнішого ділового співтовариства було метою робочої зустрічі представників ТПП України – віце-президента
Михайла Непрана і начальника відділу із
питань членської бази та стратегії її розвитку Олени Бєлової з керівництвом Дніпропетровської ТПП.
Президент ДТПП Віталій Жмуренко
розповів колегам про суспільно-економіч-
ну ситуацію у регіоні, познайомив з
колективом, умовами і специфікою
роботи окремих підрозділів і спеціалістів. Відбулася докладна розмова про досягнуте на визначених
напрямках, а ще докладніша – про
проблеми, пов'язані зі зниженням за
відомих причин інвестиційної, виробничої активності підприємств, про те,
які сучасні інструменти слід задіяти
палатам, аби в межах своїх статутних
повноважень вагоміше впливати на
розвиток подій.
Михайло Непран, зокрема, відзначив
позитивну роботу дніпропетровців щодо
прийому нових членів палати, сплати ними
членських внесків, інформаційного забезпечення, ведення документації тощо. Оцінив, як непогану, і діяльність підрозділу із
зв'язків з громадськістю, випуск журналу
«Дніпровий кур'єр», участь у спільному
проекті національної ТПП і Адміністрації
Президента України «Добрі новини». При
цьому назвав регіональні палати, які мають
свої «родзинки» у роботі, якими варто було
б, принаймні, поцікавитися.
Гості також відповіли на численні запитання фахівців ДТПП щодо перспективного розвитку системи торгово-промислових
палат.
На знімку: зустріч у ДТПП
Табачный рынок:
от проблем к решению
2млрд.грн. – такие убытки несет сегодня Украина от недополучения акцизного
сбора в результате нелегальной торговли
табачными изделиями. Специалисты констатируют: сигареты – продукт выгодный
для торговли вне закона. А все потому, что
цена продажи значительно превышает себестоимость. Как показывает статистика,
за последние пару лет в стране ушло в
тень порядка 10% табачной розницы. Среди причин – увеличение акцизов и давление на розничную торговлю.
Как искоренить на сигаретном рынке фальсификат, контрабанду и контрафакт? Ответ на
этот вопрос искали участники круглого стола
«Воздействие нелегальной табачной продукции на экономику Украины», который состоялся в Днепропетровске в рамках всеукраинского
проекта.
Справка
Днепропетровскую ТПП на мероприятии
С начала 2014 года специалисты Глав­
представила
вице-президент – начальник упного управления Государственной фискальной
равления экспертиз, сертификации и декласлужбы в Днепропетровской области изъяли из
рирования Людмила Нестерова. Людмила
оборота 263тыс. пачек контрафактной продук­
Григорьевна подчеркнула, что торгово-промышции на сумму свыше 11млн.грн. За аналогичный
ленная палата не является контролирующим
период милиция возбудила 14 криминальных
или проверяющим органом, однако может сопроизводств, составила более 200 админпро­
действовать решению проблемы. В частности,
токолов и изъяла товара на более чем миллион
оказывать услуги по экспертизе и выдавать согривен. Днепропетровская таможня, в свою
ответствующие заключения. Для этого имеется
очередь, конфисковала нелегальной продукции
штат квалифицированных специалистов.
на 122тыс.грн.
Обсуждая ключевые составляющие проблемы, участники круглого стола сошлись на том, что
равнодушным к детенизации табачного бизнеса не
должен оставаться и потребитель. Именно он «голосует кошельком», а значит, обязан не закрывать глаза
на дешевую подделку.
В завершение диалога участники скрепили подписями меморандум. Он призван способствовать
выводу табачных изделий из теневого обращения.
Организаторы круглого стола надеются, что документ
ляжет на стол законодателей.
Валентина Минаева
О
рганизаторы вновь позаботились о
том, чтобы горожане не сбивались с
ног в поисках модной осенней одежды, косметики и парфюмерии, бижутерии
и сувениров, шапок, перчаток и трикотажа,
шарфов и платков. Последние погожие
день­ки отлично подошли для приобретения
товаров для спорта и отдыха, обуви, сумок,
чулок и колгот. Одеяла и пледы, которых
в экспозиции «Intertextil. Днепр. Осень»
большой выбор, сделают теплым и уютным
зябкий осенний вечерок. Теплых тонов в
интерьер добавят шторы и скатерти.
Влюбленных в свой загородный дом
или приусадебный участок дважды пригласила крупнейшая в регионе выставкаярмарка «Дача. Сад. Огород». Уже около
32
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
Осенняя мозаика
сложилась из специализированных выставок-ярмарок
Днепропетровской торгово-промышленной палаты «Intertextil.
Днепр. Осень» и «Дaчa. Caд. Oгopoд» – разных по тематике, но
преследующих одну цель – создание оптимальных условий для
презентации продукции и результативных контактов региональных
производителей, представителей торгующих организаций,
потребителей.
15 лет она неизменно собирает на одной
площадке дачников-огородников – любителей и профессионалов – со всей Украины.
Осенние экспозиции особенно красочны:
настоящий праздник нынешнего и будущего урожаев.
Посетителей на них, как правило, немало. Свою ежегодную заинтересованность
«дачными» выставками они объясняют хорошей организацией, удобным расположением и полезными покупками.
Пресс-служба ДТПП
події. факти
Поширюємо вплив
П
ерший віце-президент Ніна Алехнович та начальник Дніпродзержинського бюро Дніпропетровської торгово-промислової
палати Наталія Подлях взяли участь у засіданні Координаційної
ради з питань розвитку підприємництва м. Дніпродзержинськ.
Вони докладно, з використанням відеопрезентаційних матеріалів розповіли про актуальні напрямки діяльності та послуги
палати, запросили до більш активного співробітництва.
У засіданні взяв участь міський голова Дніпродзержинська
Станіслав Сафронов.
На знімку: під час заходу
Д
Лікуємо турботою
ТПП долучилася до благодійництва ще до
перших пострілів, взявши під опіку одну з військових частин, розташовану у передмісті обласного центру. Потім була підтримка «журналістського» взводу Нацгвардії, відвідини бійців у
лікарнях. Навіть у період затишшя у зоні бойових
дій Дніпропетровська торгово-промислова палата не припиняє допомагати бійцям, які все ще
знаходяться на передовій, медичним закладам,
де лікують поранених, сім’ям, котрі залишилися
без домівки, дітям. Допомога різнопланова –
колективна й індивідуальна, і словом, і ділом, і
копійкою. Хтось із співробітників діє відверто,
більшість не афішує…
Скринька, яка з’явилась у холі палати з
ініціативи профспілкового комітету, стояла на
видному місці. Червоний хрест на прапорці ви-
разно сигналізував: пораненим! І ніхто не про­
йшов повз, не зробивши внесок.
Наповнювалась досить швидко і відкривалась
не один раз. Частина зібраних коштів витрачена
на ліки, перев’язочні матеріали та інші першочергові речі, необхідні для того, аби швидше підняти
на ноги героїв. Іншу – передали до однієї з волонтерських організацій Дніпропетровська. Її представник Юлія Сегеда висловила колективу вдячність і запевнила, що гроші будуть використані на
закупівлю теплих речей для військових.
Приємно, що, закликавши колективи компаній – своїх членів робити те ж саме, ДТПП
відчула могутнє єднання. До фінансової, продовольчої та іншої допомоги підключилися десятки
підприємств, ще десятки прийняли до виробництва потрібні учасникам АТО товарні позиції.
Своих не бросаем!
О
ни – земляки и сослуживцы: Дмитрий Горяной, эксперт Криворожского представительства Днепропетровской торгово-промышленной палаты и Виктор Амелин, тоже
криворожанин, работавший в охране одного из предприятий. И призывались практически
одновременно. Только после «учебки» в Нацгвардии сложилось по-разному: Дмитрий
вернулся к мирной жизни, а Виктор добровольно ушел наш мир защищать. Был тяжело
ранен в грудь и ноги под Иловайском, при выходе из «котла». Попал на излечение в
16-ую горбольницу Днепропетровска. Прооперирован. Но до выздоровления пока далеко. Да и осколок из ноги извлечь не удалось. Решается вопрос о продолжении лечения за
рубежом. Неравнодушные люди собирают на это средства. Дмитрий Горяной одним из
первых оказался среди неравнодушных. А вместе с ним и все сотрудники КП ДТПП.
Своих не бросаем! А те, кто защищает Украину, – все наши!
На снимке: Дмитрий Горяной и Виктор Амелин
Спасибо вам, ветераны
честь 70-летия полного освобождения Украины от фашистских захватчиков коллекВ
тив Днепропетровской торгово-промышленной
палаты поздравил своих ветеранов – участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним. В этот день для них – цветы,
финансовая помощь, искренние слова благодарности за достойный вклад в защиту страны,
ее послевоенное возрождение и развитие.
Бывшие сотрудники подобных встреч особенно ждут. И не подарки тому причина, а возможность побывать в стенах, где прошли трудовые годы, почувствовать себя нужными. Они
рассказывают о своей жизни, делятся радостями и переживаниями. А руководство ДТПП берет на заметку все пожелания и советы, высказанные представителями старшего поколения.
На снимке: Валентина Ивановна Аркина
Пресс-служба ДТПП
www.cci.dp.ua
33
портрет
Полпреды
Во второй половине прошлого
столетия, чтобы приблизить заказчика
к исполнителю и наоборот, в крупных
городах региона, где сосредоточены
промышленные предприятия горно-металлургического, химического,
машиностроительного комплексов,
были созданы бюро товарных экспертиз тогда еще производственной
хозрасчетной фирмы «Днепропетровсквнешсервис» ТПП УССР, которые
впоследствии трансформировались в
филиалы Днепропетровской торговопромышленной палаты. Выбор места
дислокации был предопределен исторически, географически, ментально и с прицелом на будущее. Ведь и
сегодня в Кривом Роге, Днепродзержинске, Павлограде, Никополе, Новомосковске находится большая часть
Кривой Рог
регионального бизнеса, который
без услуг, предоставляемых палатой,
обойтись не может. Да и саму ДТПП
без ее полпредов трудно представить:
работающая за пределами областного
центра практически третья часть ее
коллектива приносит в общую копилку около трети доходов.
Даже в условиях некоторого
спада производства, считает вице-
Виталий Жмуренко,
президент Днепропетровской торговопромышленной палаты:
– Я возглавил ДТПП в 1999 году. Эффективность ее
в то время нельзя было назвать высокой. Услуги ограничивались
экспертизой, другие сервисы не развивались. Членская база
насчитывала всего 79 предприятий. И она не попол­нялась за счет
городов областного подчинения и районов. Сейчас ситуация
благодаря жесткому менеджменту кардинально поменялась.
Старшему «дитяти» Днепропетровской торгово-промышленной палаты в нынешнем году – 50.
Это если вести отсчет от тех самых бюро товарных
экспертиз. В разные годы подразделение возглавляли достойные люди, профессионализм которых
по сей день служит назиданием для молодых руководителей. Нина Кулакова, Тимофей Смирнов,
Валентина Залюбовская, Александр Опанасенко,
Александра Нордейд, Татьяна Шарапова. Каждый
из них внес свой вклад в создание и развитие в
крупном промышленном центре авторитетной деловой структуры.
Подразделение выполняет заметный объем услуг.
Скажем, по предварительным итогам 2014-го, выдало более 10 тысяч сертификатов, осуществило почти
200 различных экспертиз. Количество предприятийчленов палаты в Кривом Роге достигло 160. Это тот
деловой актив, который на постоянной основе пользуется услугами, вместе с компаниями других административных центров региона составляет костяк
бизнес-сообщества ДТПП.
Денис Ямковый (в центре) во время семинара
34
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
президент – начальник управления
экспертиз, сертификации и декларирования ДТПП Людмила Нестерова,
курирующая представительства, они
стараются быть полезными бизнесу,
генерируют идеи, предлагают новые
услуги.
Истории подразделений, на первый взгляд, ничем особенным друг от
друга не отличаются. Те же условия,
та же нагрузка, такие же проблемы. И
свой, индивидуальный подход к решению поставленных задач.
Дмитрий Горяной и Александр Лавренюк
Скажете, Кривой Рог благодаря своему индустриальному потенциалу – то место, где заказчик сам
«идет в руки»? Но есть и другая сторона медали: те
же услуги предприятия могли бы получать и в других близлежащих центрах или фирмах-конкурентах.
Если бы не были уверены в стопроцентной надежности КП ДТПП и высочайшем качестве его работы. Сегодня, в условиях сложнейшей политической
и экономической ситуации, когда рушатся вековые
кооперационные связи, на передовые позиции вышел еще один важный фактор: именно палата в лице
ее полпреда в городе, что называется, «впряглась» в
организацию новых контактов, поиск дополнительных рынков сбыта и надежных партнеров для криворожского бизнеса.
Еще одно актуальное направление деятельности – «ликбез» для тех, кто заинтересован быстрее
адаптироваться на европейском рынке. С помощью
специалистов центрального аппарата обучение по­
ставлено на широкую ногу, с привлечением зарубежных образовательных фондов, известных лекторов. Оно доступно всем желающим.
Днепродзержинск
Услугами Днепродзержинского бюро
Днепропетровской торгово-промышленной палаты более тридцати лет пользуются предприятия – крупные и маленькие,
прошедшие проверку временем и те, которые только начинают осваивать нелегкий
предпринимательский «хлеб». В их числе
около 70 членов палаты и те, кто готовятся
пополнить ряды и получить это почетное
звание. Причем, не только из Днепродзержинска, но и из соседнего Верхнеднепровского района.
Обслуживает это немаленькое и в количественном, и в территориальном плане
сообщество небольшой по численности,
полностью женский коллектив экспертов.
Первый руководитель – Люся Филипповна Попик. Волевая, мудрая женщина,
сумевшая за 20 лет работы собрать вокруг
себя лучших специалистов, найти точки
соприкосновения с предприятиями, органами власти, научными и учебными заведениями. Не случайно ее называли «железной леди». Многие клиенты и бывшие
сотрудники до сих пор вспоминают Люсю
Филипповну добрым словом.
Позже, коллектив возглавил сын Люси Филипповны Дмитрий Николаевич Попик. Сейчас бразды
правления опять у леди – Наталии Подлях.
С момента образования бюро по 30 лет трудились в нем Ольга Горшкова и Нина Семенищева. Передав опыт и знания молодому поколению экспертов, ушли на заслуженный отдых. Шутят: из системы
торгово-промышленных палат на другую работу не
идут, только на пенсию.
Главный бухгалтер Наталия Темирова не только
ведет финансовые дела бюро, но и консультирует по
Наталия Темирова
Наталия Бесага
Нина Семенищева
Наталия Игуменцева
портрет
В Криворожском, единственном из представительств ДТПП, работают таможенные брокеры –
сертифицированные специалисты – товароведы,
логисты и юристы. Ольга Мельник, Татьяна Турко и
Тамара Круть стояли у истоков развития брокерской
деятельности в регионе и сейчас помогают криворожским компаниям «не утонуть» в противоречивом порядке совершения внешнеэкономических
операций. Представители предприятий предпочитают обращаться именно к ним, ведь знают – итогом
непрофессионализма при таможенном оформлении
являются простои транспорта, сорванные сроки
поставок, штрафы и пени, начисленные таможенными органами.
Гордятся здесь и «усидчивостью» сотрудников
на своих должностях. У многих за плечами 10, 20, 30
и более лет профессиональной деятельности. Например, с юбилеем Криворожского представительства
совпал и корпоративный юбилей Ирины Авдеенковой – в отделе экспертизы, декларирования и сертификации ведущий эксперт трудится уже 30 лет.
По традиции более опытные берут под свою
опеку молодых специалистов. Сейчас в Криворожском представительстве набирают профессиональную силу эксперты Александр
Лавренюк и Дмитрий Горяной, экспертдекларант Ирина Еременко. Уверенно
возглавляет коллектив Денис Ямковый, к
своим 34 годам успевший приобрести заслуженный авторитет в предпринимательской среде, уважение городских властей и
полную поддержку своих коллег.
Наталия Подлях
вопросам бухгалтерского учета, налоговой и финансовой отчетности
бизнесменов в Центре поддержки
предпринимательства при Днепропетровской торгово-промышленной
палате.
Татьяна Коперник, начала знакомство с ТПП клиентом бюро. Теперь опытный экперт. Да и подводные камни внешнеэкономической
деятельности известны ей не пона­
слышке.
В Верхнеднепровской группе экспертов Днепродзержинского бюро
много лет работают Наталия Игуменцева и Наталия Бесага. Обе –
специалисты высокого класса.
Несмотря на то, что запросы клиентов растут день ото дня,
Днепро­дзержинские
представители ДТПП не только успевают за
изменяющимися экономическими
тенденциями, но и работают на
опережение. Например, информирование о европейском рынке, его
– Немалые усилия по­
требовались, чтобы сбли­
зить власть и ТПП как
выразителя
интересов
бизне­са. Сегодня палата, по сути, яв­
ляется основным оператором внеш­
неэкономической,
выставочной,
образовательной деятельности в
Днепропетровском регионе.
www.cci.dp.ua
35
портрет
стандартах начали задолго до пика евроинтеграционного процесса.
Для известных не только в Украине, но и в мире
ПAO «Днепровский металлургический комбинат
имени Ф.Э. Дзержинского», ПАО «ДнепрАЗОТ»,
ПАО «Днепровагонмаш», ПП «ЗИП», ОДО
«Завод Метиз», ПАО «Днепровский крахмалопаточный комбинат», ПАО «Верхнеднепровский
машиностроительный завод» и других предприятий Днепродзержинское бюро стало эффективным и компетентным деловым партнером. Да и не
только для них. Представители палаты участвуют
в различных мероприятиях, проводимых городскими властями. На одном из последних первый
вице-президент Нина Алехнович и руководитель
Днепродзержинского бюро Днепропетровской
торгово-промышленной палаты Наталия Подлях
рассказали об актуальных направлениях деятельности и услугах, пригласили бизнесменов к более
активному сотрудничеству.
Павлоград
Когда говорят один в поле не воин, Александр
Воевода обязательно уточняет: какое поле имеется
в виду. Если футбольное, – то точно. Ему, как бывшему футболисту, больше по душе командная игра. А
вот что касается работы, тут у него особое мнение,
совпадающее с мнением руководства ДТПП. Дело
в том, что Павлоградская группа экспертов на данный момент – это он один во всех, как говорится,
ипостасях. Лавирует на бизнес-поле города, забивает точные голы.
Хорошо делать свое дело научила Александра
мама – Ольга Воевода, в свое время стоявшая у руля
павлоградского подразделения, а в системе ТПП
проработавшая около 30 лет. Именно она своим
примером показала, что главное в работе это, собст­
венно, сама работа, которой надо «гореть», не накапливать долги, скрупулезно проверять каждый
документ, радоваться каждому новому контакту с
предпринимателями. Ольга Ярославовна – кризисменеджер, к которому взывали, когда наступали
трудные для группы времена. «Она трудоголик.
Сейчас уже на пенсии, но
отдыхать не хочет – предоставляет консультации по
страхованию», – восхищается мамой Александр.
Впрочем, учителей в
жизни Воеводы было немало, и от каждого он взял
лучшее. Владимир Гладун,
Наталья Боднар, Татьяна
Коновалова поочередно
возглавляли
представительство ДТПП в городе.
И каждый внес свою лепту
в узнаваемость палаты, укрепление ее авторитета.
Александр Воевода
36
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
В данный момент конкурентов у подразделения
нет. Определяющим видом услуг остается выдача
сертификатов происхождения товаров. Скажем, в
2014 году их оформлено по заявкам заказчиков около 2 тысяч.
Ценится клиентами группы и образовательная
деятельность региональной торгово-промышленной палаты. Особенно практикумы, семинары на
тему энергоэффективности и энергосбережения,
что очень актуально для шахтерского края. Например, современные экологические меро­приятия,
внедренные не так давно ПАО «ДТЭК Павлоград­
уголь», получили серьезную экономическую отдачу.
Среди постоянных клиентов – ПАО Завод
«Павлоградхиммаш», ООО «Юмин», ГП НПО
«Павлоградский химический завод», ЧП «АтлантаАгро» и др.
Каждое из них – сложная производственно-экономическая система. Но полпред ДТПП старается
не только досконально изучить отраслевую и производственную специфику, но и максимально соответствовать ей, становясь для предприятий полноправным партнером. Не случайно на недавнем
85-летии ПХЗ – компании с мировым именем Александр Воевода вместе с Виталием Жмуренко были
среди самых именитых гостей.
Новые вызовы Александр Воевода, как и палата
в целом, встречают во всеоружии. К примеру, сегодня тяжело тем предприятиям (это 90% клиентов
группы), которые сотрудничают со странами Таможенного союза. Для них подыскиваются новые
парт­неры, выходы на альтернативные рынки. Палате доверяют. Одними из последних членами ДТПП
стали две фирмы из Красноармейска Донецкой области – ООО Донбасская индустриальная компания
и ООО «Елена».
Никополь
До «прописки» в отдельном офисе в центре
города организованной в 1974 году Никопольской
группе экспертов ДТПП пришлось ютиться в буквальном смысле по углам. Сначала в неприспособленном помещении с печным отоплением, потом в
торговом отделе горисполкома, в нарсуде… И только в начале 80-х тогдашнему руководителю Валентине Алексеевой удалось решить жилищный вопрос.
Впрочем, отсутствие постоянной и надежной
крыши над головой не мешало 15 экспертам – тог-
Людмила Сова, Валентина Алексеева, Валентина
Денисюк, Надежда Юхименко, Людмила Перепадя,
Нина Воловик
Роман Чайка, Максим Денисюк и Юрий Перепадя
да их было именно столько – справляться со свои­
ми функ­циями, проводить экспертизы товаров
народного потребления и продукции промышленного комплекса, выполнять производственный
план. Группа активно работала с субъектами хозяйствования не только города базирования, но и
Орджоникидзе, Марганца, Томаковки. Задача внедряться вглубь (т.е. наращивать количество услуг и их
качество) и вширь – т.е. раздвигать географические
рамки влияния – успешно решается сотрудниками
и поныне.
Что они имеют сегодня? Собственный современный офис, мощную базу технического обеспечения, а самое главное – профессиональный трудовой
коллектив … из трех человек. Под руководством
Максима Денисюка трудятся Роман Чайка и Юрий
Перепадя. Молодые, энергичные специалисты,
которые, основываясь на опыте старших коллег –
Надежды Юхименко, Валентины Денисюк, Нины
Воловик, Людмилы Перепади, – внедряют в практику новые технологии, вырабатывают собственный
стиль работы. У них нет заявок важных и второстепенных, к выполнению каждой подходят с максимальной ответственностью.
Скажем, ПАО «Никопольский завод ферро­
сплавов» понадобилась экспертиза по определению количества периклазовых огнеупоров. Выявлена недостача 9,4т на сумму 89,5тыс.грн. ПАО
«Орджоникидзевский горнообогатительный комбинат» заказало экспертизу качества вспомогательного штока производства ПАО «Днепротяжмаш».
Не зря возникли сомнения: оборудование оказалось с дефектами, не позволяющими дальнейшую
эксплуатацию. При том, что стоимость штока превышает 367 тыс.грн.
Доверие к никопольскому подразделению
– Надо думать
ДТПП у производст­
о расширении
венников с каждым
влияния ДТПП
годом растет. Соотна сельскую
ветственно растет его
местность. 22 района области
членская база. Ну и котоже нуждаются в услугах
нечно, «личные счета»
палаты. В Европе растет спрос
сотрудников. Максим
на продукцию украинского
Денисюк с начала своей
сельского хозяйства. Палата
трудовой деятельности
провел около полутора
может и должна помочь
сотен экспертиз. Так
освоению новых рынков.
держать!
Май 1978 года для Днепропетровской торговопромышленной палаты знаменателен рождением
Новомосковской группы экспертов. У истоков ее
стояла Татьяна Ивановна Кучеренко. Шесть экспертов едва помещались в маленькой комнатушке
полуподвального помещения с тремя столами – по
два человека на каждый. В общем, пришлось пройти
такие же сложности становления, как и всем остальным. Закалило ли это? Даже не ведавшие тех проблем сегодняшние сотрудники сходятся во мнении:
да! Во всяком случае, это определило алгоритм работы, соблюдаемый и поныне: как бы ни было трудно,
дело надо делать.
Нынешний руководитель подразделения Виталина Ищенко искала себя
долго. И, пожалуй, меньше
всего думала, что ее гаванью станет работа в торгово-промышленной палате.
Увлекалась литературой и
театром, но, будучи по натуре прагматичной, давала
себе отчет в том, что для
жизни, тем более в небольшом городе, основой которого является одно мощное трубное предприятие,
базисной является экономическая специальность.
Окончив Днепропетровскую академию управления, бизнеса и права, с 2001г. она органично влилась в коллектив Новомосковской группы экспертов
ДТПП, а спустя некоторое время возглавила его.
Ей повезло с коллегами. Эксперт-оценщик І категории Сергей Терещенко, некоторое время стоявший во главе группы, эксперт Оксана Затышняк,
для которой работа в палате – дело, по большому
счету, семейное, – инициативные, исполнительные, очень ответственные сотрудники. С благодарностью вспоминая своих учителей Нину Панкову,
Дмитрия Мизунского, Светлану Божко, Василия
Затышняка, они ежедневно пополняют знания
и навыки, приобретают новый опыт. Время
сейчас такое – без профессионального совершенствования – никуда.
Интеграционные процессы открывают широкие перспективы, но
ведь и компетентности
требуют беспрецедентной. Чтобы соответствовать, нужно в совершенстве владеть тонкостями
всех видов экспертиз, оформления сертификатов,
предоставления
справочно-информационных,
внеш­неэкономических услуг и т.д. И постоянно
помнить: в своем регионе ты полномочный представитель структуры с богатой историей и безупречной деловой репутацией – Днепропетровской
торгово-промышленной палаты.
портрет
Новомосковск
Подготовила Анастасия Кривоножкина
www.cci.dp.ua
37
сотрудничество
Новые члены
Днепропетровской торгово-промышленной палаты
■■ООО с ИИ «Типография «Украина»
■■ООО «Привольнянское ХЗП»
■■ЧП «Котрис»
■■ДП «Витамин-Фарм»
■■ООО «Днепропетровский
энергомеханический завод»
■■ООО «НПО «Трансавтоматика»
Полиграфические услуги
Максимовская Юлия Анатольевна –
генеральный директор
ул.Комиссара Крылова,7-А, г.Днепропетровск,
49051
тел.: (0562)347711, (056)7294200
[email protected]
http://ukraina-print.com
Фармацевтика
Ступакова Ирина Борисовна – директор
ул.Симферопольская,2-А, г.Днепропетровск,
49005
тел./факс: (0562)316997
[email protected]
■■ООО «ИЦ РУТ»
Оптовая торговля машинами и оборудованием
Кожедуб Михаил Олегович – директор
ул.Батумская,11, г.Днепропетровск, 49000
тел.: (0562)320940
[email protected]
www.rosler.ru
■■ООО «Акма-Станкоимпорт»
Поставка металлообрабатывающего,
металлорежущего оборудования и инструмента
Лазуренко Ирина Сергеевна – директор
а/я 3829, г.Днепропетровск, 49066
тел./факс: (056)7943240, 7943178
[email protected], [email protected]
www.akma.com.ua
■■ФЛП Мухин Ю.В.
анонс
Продажа древесных пеллет, угольных брикетов
для твердотопливных котлов
Мухин Юрий Владимирович – физическое
лицо-предприниматель
пр.Кирова,119-Б, кв.64, г.Днепропетровск,
49000
тел.: (095)8579118
[email protected]
Производство муки
Криштоп Сергей Григорьевич –
генеральный директор
ул.Шоссейная,1, с.Жданово, Солонянский
район, Днепропетровская область, 52405
тел.: (056)7700067, (05669)64186
[email protected], [email protected]
Производство грузоподъемного и горнометаллургического оборудования
Шевченко Юрий Федорович – генеральный
директор
ул.Батумская,7, кв.78, г.Днепропетровск, 49074
тел./факс: (056)7911717, тел.: (067)4861717,
(067)6321717
[email protected]
http://demz.com.ua
■■ООО «Завод «Динамо»
Производство спортивных тренажеров
Зубарев Дмитрий Павлович – и.о. директора
ул.Гладкова,9, г.Днепропетровск, 49033
тел.: (056)7369215, (067)6301247
[email protected]
■■ООО «Техгранд»
Розничная торговля бытовой техникой
Скрыпник Денис Сергеевич – директор
ул.Рабочая,146/7, г.Днепропетровск, 49008
тел.: (056)3770183, 3767008, (0562)340311
[email protected]
http://hilton.net.ua, http://clatronic.ua
■■ООО «Весна Бренд»
Бизнес-консалтинг, рекламные услуги
Демченко Надежда Николаевна – директор
ул.Чкалова,48-Г, г.Днепропетровск, 49000
тел./факс: (0562)333617, 333665, 333569, тел.:
(067)5658991
[email protected]
www.vesnabrand.com
Разработка технических условий, получение
лицензий, сертификатов
Сподобец Андрей Анатольевич – директор
ул.Горького,22, оф.710, 713, г.Днепропетровск,
49000
тел.: (056)7324356, факс: (056)7324357
[email protected]
www.kotris.dp.ua
Проектирование систем связи
Вакулов Павел Валентинович – директор
пр.Пушкина,49, оф.503, г.Днепропетровск,
49000
тел.: (056)3703772, факс: (056)3715504
[email protected]
http://transavt.com.ua
■■ПАО «Укрсоцбанк» ТМ UniCredit
Bank, Приднепровский регион
Банковские услуги
ул.Мечникова,11, г.Днепропетровск, 49000
Медведева Елена Николаевна – директор
департамента розничных продаж
тел.: (0562)356735, (067)2192190
[email protected]
www.unicredit.com.ua
■■ООО НПП «АгроМашИнвест»
Сельскохозяйственная техника и запчасти к
ней
Давиденко Юрий Васильевич – директор
ул.Паникахи,7, г.Днепропетровск, 49041
тел.: (0562)366600, факс: (0562)314375
[email protected]
www.agromash.com.ua
з питань вступу в члени
дніпропетровської торговопромислової палати звертайтеся за
телефоном:
(056) 374-94-09
e-mail: [email protected]сi.org.ua
На старт. Внимание. Март!
У
важаемые наши читатели!
Вы держите последний выпуск «Дніпрового кур’єра» в этом году. Но творческая команда издания уже активно
работает над номером следующим, который выйдет накануне 8 Марта. А это значит, что часть журнальных полос
будет посвящена женщинам, которые играют важную роль в развитии города, области, страны.
Глядя на современный «слабый» пол, понимаешь: не такой он уж и слабый. Женщины, работая на трудных и
ответственных участках, управляя бизнесом, занимаясь наукой, не хуже мужчин справляются с поставленными
задачами. Умеют принимать решения, отвечать за свои поступки, а переживая невзгоды, собрать волю в кулак и
идти вперед с высоко поднятой головой.
У каждой – свое счастье. Какое оно? Все ли складывается в жизни деловой женщины так, как мечталось?
В канун весеннего праздника мы с радостью расскажем об этом. Обращайтесь со своими историями!
Также мы открыты для сотрудничества с теми, кто создает для бизнес-леди атмосферу, благодаря которой они
остаются элегантными, деятельными и активными, – салонов красоты, фитнес-клубов, магазинов женской одежды,
ателье по пошиву авторских изделий и т.д.
Не упустите свой шанс!
Редакция «Дніпрового кур’єра»
Тел.: (056) 3749428(27)
e-mail: [email protected]
38
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
Страницы истории
Владислав Лящевский,
журналист
В феврале 1962 года у нас дома в Днепродзержинске побывал Брежнев.
А было это так.
К
ак известно, в городе на Днепре будущий Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР родился, учился и работал.
В начале 60-х годов Леонида Ильича избрали Председателем Президиума Верховного Совета СССР (до этого он был
членом Президиума и секретарем ЦК КПСС). На этом посту
Брежнев сменил престарелого легендарного маршала Климента Ефремовича Ворошилова. Должность хоть и считалась
одной из высших в СССР, но носила, скорее, представительский характер. Реально власть сосредоточил в своих руках
первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР всесильный Никита Сергеевич Хрущев.
Леонид Ильич время от времени наезжал в Днепродзержинск проведать маму. Наталия Денисовна жила в многоквартирном доме (по-моему, еще дореволюционной постройки)
на проспекте Пелина. На уговоры сына переехать к нему отвечала категорическим отказом. В Москву перебралась только
на склоне лет. О приездах Брежнева на малую родину мало
кто знал, ибо носили они сугубо личный характер. Как оказался Леонид Ильич в тот зимний день на Соцгороде, точно не
могу сказать. Говорили, что он пожелал посмотреть, как живут
химики-итээровцы.
Руководители азотнотукового завода (ныне – ОАО
«Днепр­Азот»), начальники цехов и отделов, ветераны труда
жили в государственных коттеджах на двух улицах – Подольской и Волгодонской. Наша семья занимала коттедж на улице Волгодонской, 1. Отец работал начальником электроцеха,
мать – секретарем Баглейского райисполкома.
В тот день я возвращался из школы (учился в 10-м классе).
У нашего дома увидел необычно много людей, несколько легковых автомашин.
– Вы куда, молодой человек? – остановил меня у калитки
незнакомец в штатском.
– Домой.
– Проходи, – сказал он.
Оказывается, ждали приезда Брежнева.
Я устроился на ступеньках лестницы, ведущей на второй
этаж. Леонид Ильич – красивый, статный, энергичный – вошел в дом, говоря: «Ни слова о работе. Только – анекдоты.
Договорились?».
Все прошли в гостиную. Как рассказывали родители, обстановка была непринужденной, высокий гость держался просто.
Вспоминал работу в Днепродзержинске и Днепропетровске,
друзей-земляков. Зашел разговор о космосе. Тогда в стране
царил небывалый подъем: первый человек в космосе – наш!
Имена Юрия Гагарина и Германа Титова были на слуху в каждой семье.
Леонид Ильич с особой теплотой говорил о покорителях
Вселенной. Как секретарь ЦК он долгое время курировал
оборонные отрасли, в том числе космонавтику. «Готовится к
полету в космос и украинский летчик. Павлом зовут», – сказал Брежнев.
М.П.Георгадзе (секретарь Президиума
Верховного Света СССР) и Л.И.Брежнев во время
вручения государственных наград П.Р.Поповичу и
А.Г.Николаеву. 1962 год
Л.И.Брежнев с жильцами родного дома
в Днепродзержинске. 1979 год
На прощание отец попросил послушать, как играет дочь.
Люда заканчивала музыкальную школу и готовилась поступать в музучилище. После исполнения какого-то этюда Леонид Ильич вручил ей букет гладиолусов и два красных помидора. По дороге к нам Брежневу показали оранжерею и теплицу
предприятия, которыми химики очень гордились. И цветы, и
овощи были оттуда.
Насколько помню, гости пробыли у нас не более часа, и никаких угощений не подавалось. В августе этого же года я ездил в
Крым. Там услышал сообщение ТАСС – в космосе Павел Романович Попович. Стал вспоминать: где я слышал это имя? Ну конечно! Его же произнес Леонид Ильич Брежнев в нашем доме.
www.cci.dp.ua
39
Страницы истории
Елена Аливанцева,
заведующая музеем «Литературное Приднепровье»,
специально для «Дніпрового кур'єра»
Замки, крепости. Эти слова рождают в нашем сознании
образы старой Англии, Франции, Германии, Западной
Украины, но никак не Приднепровья. За исключением разве
что ассоциаций с Запорожской Сечью. И напрасно. Ведь на
территории Днепропетровска в старину стояли несколько
крепостей, которые в источниках тех времен часто
называют и замками. О двух самых именитых этот рассказ.
На живописном берегу Днепра юго-восточной окраины
города, у поселка Старый Кодак и сегодня можно увидеть
остатки земляных валов и затопленный гранитный карьер.
Именно здесь несколько сот лет назад стояла знаменитая крепость Кодак.
В разных интерпретациях это слово-имя прочно вошло в
историю и топонимику края: Кодацкий порог на Днепре, остров Кодачек, крепость Кодак, поселки Старый Кодак (Старые
Кодаки, Старые Кайдаки) и Новый Кодак (Новые Кайдаки).
Исследователи лишь предполагают, откуда взялось это название. То ли крепость подарила его нам, то ли сама она получила имя днепровского порога и старинного казацкого села, на
месте которого была построена. Ведь по авторитетному мнению Д.И. Яворницкого: «Заснували село Кодак козаки, які
правили за лоцманів». К мнению ученого, на основании археологических раскопок и архивных данных, присоединяются и
современные историки.
что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать
нам дорогу к запорожцам».
Строительство крепости, на которую польский сейм ассигновал 100 тысяч злотых, началось весной, а уже в июле было
завершено. Воздвигнута она была по проекту и под руководством француза Гийома Левассера де Боплана. Этот удивительный человек был не только известным военным инженером,
но и наблюдательным писателем. Создатель крепости оставил
пространные воспоминания, названные им «Описание Украины» и изданные в Руане в 1651 году. Автор делится с европейским читателем своими впечатлениями о нашей стране в
те далекие времена. Особенно подробно он описывает Приднепровье, где воздвиг Кодак. Не могу удержаться, чтобы не
привести несколько цитат. К примеру, Боплан, отводя в своей
книге значительное место природно-географическому описанию Украины и называя ее прекрасной и редкостной страной,
так описывает богатство фауны Приднепровья: « В Диком
Поле, вблизи порогов … водятся олени, лани и дикие козы, которые ходят стадами, а также вепри невероятной величины и
дикие кони, что ходят табунами по 50-60 голов… По берегам
рек водятся также птицы с огромным, словно пруд, горлом,
где у них хранится живая рыба, которую по необходимости
они едят…». Значительная часть книги рассказывает о жизни, хозяйственной деятельности, обычаях, обрядах жителей
запорожских земель, о социально-политическом устройстве и
тактике военных действий запорожских казаков, которых он с
пиитетом описывает: «Они невероятно крепки статью, легко
переносят жару и холод, голод и жажду, неутомимы на войне,
мужественны, смекалисты». С еще большим почтением фран-
остров Кодачек
В переводе с тюркского название трактуется как «поселение на горе». И действительно, Старый Кодак расположен на
возвышенности, точнее, на нескольких холмах, разделенных
балками. Одна из них, Каменоватая (иные названия Сажевка,
Сажавка) отделяет его от соседнего, тоже известного в истории поселка Лоцманская Каменка.
Крепость Кодак (польск. Kudak) была построена в 1635
году напротив Кодацкого порога. Ее второе историческое название – «Ключ к Запорожью». Создавая форт, Речь Посполитая попыталась взять под контроль судоходство на Днепре
и путь на Запорожскую Сечь. В повести «Страшная месть»
Н.В. Гоголя ее герой Данило Бурульбаш говорит: «Я слышал,
40
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
План Кодацкой крепости из атласа Ф. Геткана (1638)
как военную и транспортную магистраль. С этой целью были
учреждена береговая стража и укреплено поселение казаковлоцманов для проводки судов через днепровские пороги. Лоцманство долгие годы было главным промыслом кодачан.
В 1711 году крепость разрушили по условиям Прутского
мирого договора с Турцией наряду с другими крепостями юга
Украины. Яворницкий в книге «Дніпрові пороги» рассказывает о ее дальнейшей судьбе: «...Поселення під назвою Старий
Кодак відродилося після повернення у 1734 році запорожців
із Олешківської Січі до Великого Лугу. У 1736–1737 роках тут
відновлюється церква. Фортечні вали використовують для
прикриття проходу через пороги під час російсько-турецької
війни, але власне фортеця не ремонтується і не відновлюється. Село досить швидко зростало, заповнюючись вихідцями
з України. У 1748 році посеред фортеці замість тимчасової
спорудили нову дерев’яну церкву. 1775 року тут осіло чимало
запорожців після скасування Січі...». Позволю себе дополнение. Кодацкая церковь дожила до 1937 года и стала одним из
последних памятников казацкого барокко.
Страницы истории
цуз пишет о духовности, образованности и невиданной даже
в Европе свободе волеизъявления живущих в казацких землях
женщин.
Но вернемся к творению Боплана – крепости Кодак. С
запада она высоко поднималась над Днепром, со стороны
степи была окружена рвом. Кодак представлял собой земляную четырехбастионную крепость так называемого староголландского типа, окруженную глубоким и широким рвом.
Крепостные ворота, спрятанные в толще высокого вала, были
ориентированы вверх по течению реки, а несколько потайных
лазов вели к воде. И поныне можно видеть остатки земляных
укреплений Кодацкой крепости, но по оплывшим валам и
рвам, сохранившимся лишь частично, трудно представить облик некогда грозной твердыни, контролировавшей окрестные
речные и сухопутные дороги.
Гарнизон Кодака мог составлять до 1000 человек. Рядом с
крепостью была построена торговая слобода. Первым комендантом кодацкого форта стал еще один француз – многоопытный и суровый Жан Марион – «старый воин», как назвал его
литовский канцлер Альбрехт Радзивилл.
Казалось, стоять Кодаку века. Но едва лишь строитель­ство
крепости завершилось, в ночь на 12 августа запорожцы во главе с атаманом Иваном Сулимой, возвращаясь из крымского
похода, штурмом захватили ее. Весь гарнизон, который на тот
момент составлял 200 немецких наемников-драгунов, во главе с комендантом был уничтожен (спаслись лишь пятнадцать
воинов, которых не было в тот момент в Кодаке), крепость
разрушена.
Послушаем Боплана: «Кодак … является первым порогом, то есть грядой скал, что тянутся поперек реки, препятст­
вуя судоплаванью. Здесь есть замок, который я заложил в июле
1635г., но уже в следующем месяце августе, как раз после моего отъезда, какой-то Сулима, атаман части восставших казаков, возвращаясь с моря и увидев, что замок мешает ему вернуться домой, внезапно захватил его и полностью выбил весь
гарнизон».
В декабре 1635-го восстание Сулимы было подавлено, а 7
марта 1636 года был издан универсал Владислава IV: всем поселениям Украины отправить людей на восстановление крепости Кодак. Работы по реконструкции крепости велись по
проекту и под руководством немецкого инженера Фридриха
Гектана и были завершены в июле 1639г. Кодак увеличили почти втрое. Огневая мощь крепости была усилена артиллерией,
а число наемников приумножено до 600. Кроме того, была
построена сторожевая башня. Губернатором Кодака стал Ян
Жолтовский, комендантом – племянник коронного гетмана
Адам Концепольский. Вскоре и сам гетман приехал осмотреть
крепость. В числе намеренно приглашенных им был и сотник
чигиринского полка Богдан Хмельницкий, который в тот день
произнес пророческую фразу: «Manu facta manu distruo»
(«руками созданное, руками и разрушится»).
С началом Освободительной войны, весной 1648 года, в
Кодак отправили польский отряд, чтобы отсюда ударить по
Сечи. Но Богдан Хмельницкий, организовав свой лагерь в
Новом Кодаке, в битве под Желтыми Водами разбил поляков.
Крепость была вторично взята в осаду запорожскими казаками. 1 октября 1648 года Кодак капитулировал, не выдержав
месячной осады тремя казацкими полками во главе с полковниками П. Шумейко, М. Нестеренко и Я. Вовченко. С 1656-го
крепость находилась в ведении Запорожской Сечи, что позволило запорожцам вновь взять под свой контроль русло Днепра
Комплекс Старокодацкой Архангело-Михайловской церкви.
Внешний вид 1880 года. Прорисовка по рисунку Ильи Репина
Разрушение Кодака поставило Сечь в трудное положение,
лишив крепости, которая контролировала подход к первому
порогу. Не имея возможности возобновить Старый Кодак,
что было официально запрещено международными соглашениями, запорожцы укрепили фортификационные сооружения Нового Кодака (ныне Кайдаки в черте Днепропетровска),
который в ХVІІІв. превращается в центр Кодацкой паланки –
важный административный центр Войска Запорожского и
всего региона. Тут размещается канцелярия, суд, администрация, школа, переправа через Днепр.
В XVIII веке крепость Кодак была окончательно разрушена и, потеряв с появлением Екатеринослава свое оборонное
значение, больше не восстанавливалась.
В начале двадцатого столетия жители Старого Кодака начали добывать и продавать в Екатеринослав гранит, открытый
на территории села. В этот же период Д.И. Яворницкий провел археологические исследования крепости и установил здесь
памятный знак. К сожалению, значительная часть находок ученого была утрачена во время войны. В 1940-е годы на территории крепости и посада был создан большой гранитный карьер,
который ее почти полностью уничтожил. Остановить его работу общественности удалось лишь в начале 1990-х, а до той
поры считалось, что крепость Кодак не имеет значения как
историческая достопримечательность.
Сегодня Кодак внесен в государственный реестр памятников Украины как памятник истории национального значения.
Существует проект восстановления крепости и создания на ее
основе туристического центра – парка-музея.
www.cci.dp.ua
41
Страницы истории
42
Там, где когда-то стояла Новобогородицкая крепость, сегодня вы увидите лишь живописные холмы, луга и остатки
земляных валов. Время поглотило эту крепость, как и Кодак.
И лишь археологи, снимая слои земли, как слои истории, находят свидетельства ее существования.
Новобогородицкая крепость была построена в 1688 году в
устье Самары, на правом ее берегу (сейчас это поселок Шевченко в черте Днепропетровска). Возникла она, как и Кодак,
не на пустом месте, а на территории старинного казацкого городка Самарь (Самар, Самара, Старая Самарь, Старая Самара), первые упоминания о котором в письменных источниках
датируются шестнадцатым веком. Известна грамота польского короля Стефана Батория от 20 августа 1576г., где он дарует
запорожским казакам в числе прочих и земли в Присамарье,
среди них «старинный запорожский городок Самарь с перевозом». Эту грамоту подтверждал своим универсалом гетман
Богдан Хмельницкий 15 января 1655г.
Более того, Самарь считают преемником еще более древнего торгово-ремесленного города, погибшего в 1240г. при
нашествии монголо-татар. А если заглянуть еще дальше, то,
как утверждают историки и краеведы, где-то здесь с IX века
располагался древний город уличей – Пересечень. Найденные
при раскопах предметы подтверждают, что город был торгово-ремесленным.
Археологи же, со свойственным им педантизмом, свидетельствуют, что на землях крепости ими обнаружены три
сокрытых от несведущих культурных пласта: черняховский,
римский и казацкий.
Новобогородицкая крепость создана после неудачного
Крымского похода 1687 года по приказу царей Ивана и Петра
Алексеевичей, а также правительницы Софии и была не только
военной базой в противоборстве русской армии с Крымским
ханством, но и опорным пунктом царизма на землях казацких
вольностей. Ее строительство было предусмотрено «Коломацкими статьями» – договором, подписанным после избрания гетманом Ивана Мазепы 25 июля 1687г. То, к чему поляки
стремились, построив Кодак на правом берегу Днепра, то российское правительство реализовало на левом.
О создании Новобогородицкой крепости («городка»)
летописец С. Величко свидетельствует: «Його будували впродовж цілого тодішнього літа за розпорядженням та наглядом
інженера-німця, присланого з Москви, саме козацьке військо
і, як належало, зробило все, і міцно уфортифікувало... В майбутні роки це місто з церквами й будинками було добудоване
остаточно і то малоросійськими людьми, які прийшли сюди
для мешкання».
Новобогородицкую крепость действительно построили
за несколько месяцев – с марта по август. 23 апреля 1688г.
заложена деревянная церковь Покрова пресвятой Богородицы, давшая имя крепости. Фортификационные сооружения
были созданы из земли и дерева: отрыты широкие рвы 6м х
3м, через которые перебросили деревянные мосты. Был создан четырехметровый вал и частокол с 17 пушечными раскатами. И валы, и рвы, и пушечные гнезда частично сохранились до наших дней. Периметр крепости составлял почти
1300м, ее площадь более 10 гектаров, а площадь посада –
около 75 гектаров. В крепости разместился гарнизон, состоявший из 4014 человек. Общее население посада и гарнизона
составляло 8 тысяч человек. По статусу, что подтверждено и
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
археологическими исследованиями, крепость была не только
важным военным, но и торговым центром. Здесь размещалась и таможня.
Архитектором Новобогородицкой крепости был немецкий инженер Вильям фон Зален, присланный для этой цели
из Москвы. Ведали крепостью в силу служебного положения
гетман Иван Мазепа, воеводы Леонтий Неплюев и Григорий
Косагов.
Когда на месте казацкого поселения Самарь была воздвигнута крепость, его население ушло в соседние села. Но в памяти людей город Самарь не стерся, потому и крепость и посад
(город) в разных источниках называют не только Богородицкой, Новобогородицкой, Богородицком, Богородичной, Богородичаны, Богородичанской, Покровской, но и Самарской,
Старосамарской, Старо-Самарской, Старой Самарой или
просто, как когда-то казацкий город – Самарь.
Первыми защитниками крепости стали опальные московские стрельцы. 427 «счастливцев», кому повезло быть не казненными, а сосланными.
В апреле 1690 года большая часть гарнизона крепости погибла от чумы.
Этот факт я уже упоминала в контексте опубликованной
в 2009 году статьи, посвященной А.С. Пушкину. Напомню
читателям, что один из предков поэта по материнской линии,
Алексей Иванович Ржевский, сторонник правительницы Софьи, после укрепления власти Петра I попал в опалу, был «за
многие вины» лишен имущества и в 1689 году назначен комендантом Новобогородицкой крепости. Воевода Ржев­ский
прибыл на Приднепровье осенью 1689 года, а уже весной
1690-го в крепости свирепствовала эпидемия чумы. Через несколько месяцев в письме-завещании сыну Ржевский писал:
«До того дошло, что на карауле стоять некому не мочно, чтоб
неприятельским людям отпор дать». Он умер в середине мая,
ровно за 130 лет до того, как на Приднепровье довелось побывать его знаменитому потомку. Тело коменданта Ржевского
и поныне покоится в приднепровской земле (место захоронения неизвестно).
Лишь в 1692-ом крепость ожила, но ненадолго. В это время был обновлен состав гарнизона, и в нем теперь стали преобладать выходцы из Левобережной Украины – Полтавского,
Миргородского, Прилуцкого полков. Тогда же в крепости
было налажено производство селитры, одного из компонентов пороха.
В 1708г. крепость осадили запорожцы – сторонники восставшего донского атамана Кондратия Булавина, но взять не
смогли. В 1711 году она подвергалась осаде ханом Девлет Ги-
Общий вид Богородицкого города в конце XVIIcт.
мары существовал также Усть-Самарский, а на правом берегу
Днепра – Каменский ретраншементы.
В 1776 году Новобогородицкая крепость стала базой-предместьем Екатеринослава-1, который начали строить рядом,
при слиянии рек Кильчень и Самара. В конце восемнадцотого
века крепость прекратила свое существование. Ее земли были
переданы немцам-колонистам, которые организовали здесь
поселение Йозефсталь. Валы крепости использовались теперь
как загоны для домашнего скота, а единственное уцелевшее
здание – Покровская церковь – было перенесено на территорию Одинковки.
Страницы истории
реем. В тот же год, несколько позднее, по Прутскому мирному
договору с Турцией Петр I обязался уничтожить крепости на
Приднепровье, в том числе Богородицкую. Как и Кодак, крепость была срыта. Но как населенный пункт она продолжала
существовать, и жизнь в ней не прекращалась.
В 30-е годы XVIII века генерал граф фон Вейсбах восстановил крепость, и она просуществовала до конца 18 столетия
под названием Самарского ретраншемента. После рекон­
струкции периметр крепости был увеличен до 1700м. Укрепления вошли в состав Украинской линии, как база в войне с
Крымом 1735–1739гг. Отмечу, что в 1740-x годах в устье Са-
Серьезный интерес к Кодаку и Новобогородицкой крепости, как было уже отмечено, проявлял
академик Д.И. Яворницкий. В последнее время ими, наконец, серьезно занялись днепропетров­
ские историки, краеведы. Написаны десятки научных и популярных статей, книг, защищены диссертации. Археологи проводят экспедиции, даже международные. К примеру, год назад состоялась
украинско-польская экспедиция под руководством днепропетровского и вроцлавского профессоров Ирины Ковалевой и Павла Кончевского. В результате работы археологов обнаружено большое
количество артефактов, раскрывающих историю и значение крепостей, дающих материал для исторической реставрации-реконструкции памятников истории национального значения, о которой
мечтает заинтересованная общественность. В кабинетах власти уже неоднократно
обсуждался вопрос о создании на территории крепостей историко-культурного заповедника-парка, включения их в программу исторического туризма.
Но пока идут дискуссии, пока ученые и общественность обсуждают,
От души
что
же делать: копать или консервировать, а у властей нет средств на
поздравляю чит
Новобогородицкая
ателей
крепость.
создание полномасштабного проекта и его реализацию, – крепости
«Дніпрового ку
р'
єра»
Нательные кресты
продолжают разрушаться.
с наступающим
Новым годом!
Одно сегодня становится все более ясно. Наш город имеет свою неповторимую праисторию. Верю в Украину
и достойное на
шей
Ученые все смелее говорят об исторической преемственности: город Пересечень (IX–XIIIвв.) –
истории будущ
ее родного края
.
город Самар (Старый Самар) (XIV–XVIIвв.) – Новобогородицкая крепость (1688–1798гг.) – первый
Ваша Елена Али
ванцева
Екатеринослав Кильченский (1776–1794гг.). «Ведь реально прослеживается историческая
цепочка: казацкое местечко Самарь – Новобогородицкая крепость – город Екатеринослав-1 и
Екатеринослав-2, он же Днепропетровск». (И.Ф. Ковалева).
Двідвідувачам музею «Літературвері до своєї реальності відкрив
не Придніпров’я» талановитий живописець Анатолій Сологуб.
Творчий шлях митця проходить
стежками Приорільської Січеславщи-
ни. Її краєвиди стали основним сюжетом життєлюбних полотен. Строкате
різнотрав’я полів, блакить неба, маленькі білі хатинки у солом’яних «капелюхах» і спокійна річка, що ховається у
хвилях очерету, – це все деталі класичного українського пейзажу. Він не вирізняється химерністю сюжету чи новаторською технікою виконання. І саме тому
світ, зображений художником, близький
і зрозумілий кожному з нас. Є в ньому
щось із дитинства, щире та рідне. Споглядаючи неймовірно яскраві сцени мін-
ливого степу, на хвилину навіть забуваєш про
сьогодення, думки наповнюються тією
любов’ю, захопленням і натхненням, що
відчував митець.
Привертає увагу й серія урбаністичних пейзажів Анатолія Сологуба під
наз­вою «Вулиці Січеслава», споглядання якої – ніби прогулянка знайомими
куточками нашого міста.
На виставці також представлені колоритні портрети та натюрморти, що
своєю барвистістю й безпосередністю
дуже нагадують ілюстрації до українських казок.
Анатолій Сологуб бачить світ яскравим і привітним і своїми картинами не
втомлюється нагадувати про те, що любов у всіх її проявах робить кожну мить
життя не лише змістовною, а й яскравою
та щасливою.
Влада Івашура,
прес-секретар музею
«Літературне Придніпров'я»
www.cci.dp.ua
43
корпоративный дух
Самый
памятный
Новый Год
Именно об этом
мы попросили
рассказать коллег
и ожидали историй
трогательных, смешных,
невероятных. А главное,
думали – их будут десятки, ведь
памятное, когда им делишься, веселое
становится еще веселее, а грустное – не
таким уж и грустным.
Увы, на призыв откликнулись немногие. Ну что ж,
тогда давайте позавидуем тем, кому есть что вспомнить!
Галина Безкоровайная,
ведущий редактор отдела переводов
Happy N ew Year!
Нам с младшей дочерью посчастливилось побывать на Новый Год в Лондоне. Он встретил нас нарядно украшенный тысячами гирлянд, метровых елочных
игрушек, яркими витринами торговых центров и … традиционным британским
дождем.
Туристов в это время (как и в любое другое) была тьма. И каждый видел праздник по-своему. Кто-то пошел на средневековый банкет, кто-то готовился встретить
Новый Год в вечерних нарядах в круизе по Темзе, а кто-то на катке, украшенном
тысячами лампочек, с глинтвейном и кофе. Мы с Нелли – не в ресторане, не в ночном
клубе, не за праздничным столом, а на берегу старушки Темзы. Тысячи людей со всего
мира собрались на обоих ее берегах полюбоваться фееричным действом.
От гостиницы до набережной шли пешком, наслаждаясь красотой вечернего города и напевая (практически во весь голос) рождественские песни: Happy New Year, Merry Christmas, Jingle Bell.
К нам присоединялись другие люди, по дороге мы, общительные украинцы, поздравляли британских полицейских, задавали им
вопросы, а они, к нашему удивлению, с удовольствием отвечали,
поздравляли нас в ответ и фотографировались на память.
На берегу Темзы уже взлетали в небо пробки от шампанского, раздавались приветствия на разных языках мира, поздравления. А как только часы Биг Бена пробили 12, в небо взмыли
фонтаны фейерверков. Пиротехники постарались на славу! Такое огненное шоу мы видели впервые. Оно длилось 30 минут.
30 минут восторга и единения душ!
Мы пели, пили, целовались с близстоящими, сначала
сдержанными, скучающими, а позже веселыми и шумными
соседями, и только потом узнавали страну, из которой они
приехали. Танцевали со всеми, кто попадался под руку. Ктото становился на мостик, бросив норковую шубу нам в руки.
60-летняя винничанка смело села на шпагат (под дождем с лужами!). Тут же была телевизионная группа ВВС и снимала
она больше всех, конечно же, нас.
44
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
B uono Anno!
Лиля Самофалова – начальник договорно-правового отдела ДТПП родилась
31 декабря. Праздник был двойной, даже тройной – «круглая» дата, и мы решили: гулять так гулять – в городе, куда ведут все дороги, – Риме.
Погода стояла не зимняя – ночи, правда, попрохладнее, а днем градусов до
двадцати тепла, поэтому день рождения отмечали после знакомства с достопримечательностями в кафешке прямо на улице. Ближе к вечеру зашли в отель переодеться к встрече Нового Года. Там именинницу
ждали цветы от нашей туристической группы,
огромный торт и шумные поздравления. На этой
«высокой ноте» и двинулись в сторону Колизея – излюбленного места всех туристов,
да и итальянцев тоже. Именно там установлена главная новогодняя елка страны.
Со сцены на площади Циркус Массимо гремела музыка, артистам подпевал
многоголосый хор собравшихся в предвкушении салюта. Наша речь привлекала то
одну, то другую группу людей. Когда собралась настоящая толпа украинцев, встали
в круг и грянули наш гимн. Зрелище было живописное и трогательное до слез.
Ровно в двенадцать раздался аккомпанемент фейерверка и откупориваемого
шампанского. В исторических развалинах громыхнули петарды. Ликование захлестнуло всех. Так никто из нас Новый Год, а тем более день рождения еще не отмечал.
корпоративный дух
Оксана Кременная,
дизайнер рекламно-издательского отдела
Татьяна Коперник,
эксперт Днепродзержинского бюро
«Тайный Санта»
А мы пришли к выводу, что отлично встретить Новый Год можно, никуда не выезжая, в родном коллективе. Правда–правда!
Сделали такое открытие однажды и вот уже в который раз собираемся в предновогодье вместе.
Ну да, в лучших традициях корпоративных вечеринок сначала говорим о деле: что удалось за уходящий год, что осталось на
будущий. Официальных наград не вручаем, зато шуточных титулов удостаиваем каждого. Вернее, каждую – в нашем
коллективе трудятся одни женщины. Зато какие! И «самая умная», и «самая красивая», и «самая добрая», и вообще «самая-самая»!
«Веселое воспоминание» – конкурс на выбывание. Каждый рассказывает самую памятную историю, произошедшую с ним в течение года. Иссякли
истории – выбываешь. Побеждает та, у которой историй оказалось больше всего.
А вот «тайный Санта» у нас появился только в
прошлом году. В корзинку кладутся записанные на
бумажках имена участников. Наугад вытаскиваешь
фантик – и готовишь подарок указанной на нем сотруднице. Прелесть «тайного Санты» в том, что никто не
знает, от кого получил подарок. А подарки – загляденье!
Все сделанные своими руками.
За праздничным столом нас радует вкусная еда, опять
же, приготовленная собственноручно – кто вкуснее, непринужденное общение. И еще много чего, что потом
станет содержанием нашего любимого конкурса «веселое воспоминание».
www.cci.dp.ua
45
сотрудничество
46
Коммерческие предложения
Украина
■■Генеральный партнер Днепропетров­ской
торгово-промышленной палаты ПАО «Днепропетровский мебельный комбинат» приглашает к сотрудничеству оптовые компании, работающие на мебельном рынке. Предлагает широкий
ассортимент корпусной мебели: спальни, гостиные, кабинеты, мебель для офисов и т.д.
Вся продукция производится на современном оборудовании фирмы Homag с использованием материалов SCHATTDECOR, фурнитуры
HAFELE и водных лакокрасочных систем ведущих компаний Германии, отличается высоким качеством, является экологически чистой,
соответствует международным стандартам. На
предприятии внедрена система штрихового кодирования, что позволяет реализовывать продукцию во все структуры оптовой и розничной
торговли.
Отгрузка – как железнодорожными контейнерами, так и автомобильным транспортом.
Гарантирован индивидуальный подход к
покупателю. Действует гибкая система скидок
в зависимости от объемов приобретаемой продукции, сроков и условий оплаты.
ПАО «Днепропетровский мебельный комбинат» также изготовит мебель по спецзаказам.
■■Генеральный партнер Днепропетровской
торгово-промышленной палаты ООО «Винил»
производит все известные в мировой практике
виды обоев европейского класса под торговой
маркой «Ланита». Ассортимент включает более
3000 наименований и постоянно пополняется
новыми коллекциями, соз­данными собственной
дизайн-студией.
Основным направлением является выпуск
обоев горячего тиснения – на бумажной и на
флизелиновой основе, виниловых, обоев устойчивых к мытью, виниловых обоев под покраску. Имеющиеся производственные мощности и
технологическая оснащенность дают возможность также в кратчайшие сроки изготавливать
эксклюзивные партии по дизайну или рисункам
заказчика.
Высокое качество работы, современный
сервис, включающий доставку продукции заказчику и многое другое, позволяют предприятию на протяжении почти двух десятилетий
быть одним из лидеров украинского обойного
бизнеса.
■■Генеральный партнер Днепропетровской
торгово-промышленной палаты ООО ПКФ
«Вилюта» – один из лидеров производства
постельного белья в Украине. Стремительно
развиваясь, предприятие из года в год повышает качество продукции и расширяет ее ассортимент. Кроме выпуска красивого, по оптимальной стоимости постельного белья, сегодня
действует производство махровых полотенец и
одеял, подушек, покрывал и прочих видов домашнего текстиля.
Сбытом продукции на международном
рынке занимается ООО «Арт-Платинум».
ООО ПКФ «Вилюта» открыто к сотрудничеству. Возможно производство постельного
белья по размерам и в упаковке заказчика, под
брендом клиента.
Цена действительна на условиях SIF, DAF.
■■Частное предприятие фирма «МЛАД» (ТМ
«Строители Бизнеса») выполняет следующие
виды работ:
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014
xxинжиниринг;
xxобследование зданий и сооружений;
xxгеологические исследования грунтов;
xxгеодезические работы;
xxпроектирование (предпроектная проработ-
ка, разработка ТЭО инвестиций, проектносметной документации, проектирование
нестандартного оборудования, авторский
надзор);
xxстроительство (генеральный подряд, изготовление металлоконструкций, изготовление и монтаж быстровозводимых зданий
и сооружений, строительно-монтажные
работы, строительство шахт и подземных
сооружений, монтаж инженерных сетей и
оборудования, монтаж технологического
оборудования и трубопроводов, укрепление оснований грунтов и фундаментов, безвзрывное разрушение);
xxобеспечение жизнедеятельности объекта;
xxразгрузка смерзшихся сыпучих грузов.
Фирма является владельцем патентов на:
xxизготовление виброрыхлительной установки;
xxукрепление оснований, грунтов и фундаментов.
Гарантирует тщательную инженерную и
организационно-технологическую подготовку
производства; детальное пошаговое планирование совершаемых действий, что обеспечивает
своевременную реализацию и минимально возможный бюджет проекта.
■■ЧП «КоТрис» оказывает услуги в получении разрешительных документов, связанных с
производством, лицензированием, разработкой
технических условий на продукцию (отечественного или импортного производства):
xxразработка технических условий;
xxлицензирование;
xxрегистрация изделий медицинского назначения (включая прохождение экспертиз);
xxсертификация продукции;
xxоценка соответствия техническим регламентам Украины;
xxрегистрация знаков для товаров и услуг;
xxвсе виды испытаний;
xxгосударственная регистрация дезинфицирующих средств и т.д.
■■ООО «Привольнянское хлебозаготовительное предприятие» производит и реализует
муку пшеничную высшего и первого сортов.
Мука выпускается на новом оборудовании
производства Дании, на собственном мельничном комплексе. Поставки осуществляются партиями по согласованному контрактом графику.
Возможны условия FOB, CFR, CIF.
Отгрузка муки:
xxвысший сорт – до 800т в месяц; первый
сорт – до 400т в месяц;
xxупаковка – мешок 50кг.
xxвозможность отгрузки в контейнер.
Продукция, предоставленная ООО «Привольнянское хлебозаготовительное предприятие», это оптимальное соотношение цены и
качества. Сертификация, гарантия.
■■ООО «Джала Голд» занимается разработ-
кой, исследованием и производством системных малотоксичных веществ на базе металлоорганических соединений, в т.ч. из торфа.
Осуществит организацию и шеф-монтаж на
базе заказчика технологичного производства в
виде растворного узла для ежесуточного выпус-
ка 150-300т жидкого азотного удобрения – КАС
28 G на основе смеси карбамида и аммиачной
селитры, полимеризованных гуминовых веществ/комплексообразователя, а также ЖКУ на
основе фосфорной кислоты, калийной щелочи,
селитры, соединений серы и полимеризованных
гуминовых веществ/комплексообразователя.
Технологические циклы защищены патентами. Производится обучение персонала в процессе сборки оборудования. Рецептура разрабатывается исходя из пожеланий заказчика. Компания
не осуществляет проектирование и не занимается оформлением разрешительной документации
на производственный комплекс. Выпускаемый
продукт будет обеспечен ТУ и разрешительной
документацией на использование.
■■ФЛП Подрез Алексей Александрович –
представитель группы собственников сельскохозяйственного животноводческого комплекса, расположенного в 10км от Херсона – ищет
парт­неров для бизнес-проекта по созданию
фермерского хозяйства (животноводство).
■■ООО «Джай-Груп» осуществит оптовые
поставки кондитерских изделий. Продукция
сертифицирована, производится исключительно на натуральной основе:
xxрафинированное/нерафинированное масло;
xxорехово-фруктовые, суфлейные, ликерные,
вафельные, желейные, помадные конфеты;
xxдраже в ассортименте;
xxвосточные сладости;
xxконфеты с начинкой пралине;
xxзефир;
xxмармелад;
xxпесочное печенье в широком ассортименте.
Стоимость продукции рассчитывается для
каждого клиента в индивидуальном порядке, в
зависимости от объема, сроков и прочих условий поставки.
Дальнее зарубежье
Германия
■■«Carneades» GmbH & Co.KG – консалтинговая фирма. Ищет партнеров для сотрудничества в отрасли возобновляемой энергии в
Украине – сооружении и планировании соответствующих установок, использовании ветряков. Компания заинтересована в инвестициях в
такие установки, а также хотела бы получить
контакты предприятий, занимающихся их строительством.
■■«B.T. innovation» GmbH производит уплотнители, соединительную арматуру, магниты, опалубку, оказывает консультационные услуги. Компания заинтересована в налаживании
каналов сбыта.
■■«Vakoma production» GmbH занимается производством компрессоров, редукторов,
паровых и вакуумных насосов. Предприятие
заинтересовано в установлении контактов с
машиностроительными, горнодобывающими,
металлообрабатывающими компаниями, цементными заводами.
■■«Stephan Consulting» – консалтинговая
компания, интересующаяся возможностями
поставки железнодорожной техники (компонентов для поездов или запчастей, в частности,
рессор) немецкого производства.
мян овощей, цветов и трав. Интересуется возможностями осуществления импорта законодательно разрешенных сортов растений, семян
овощей и цветов, проектами поддерж­ки развития
сельского хозяйства и садоводства (испытание
семян в лабораториях). Примет участие в аграрных выставках Днепропетровского региона.
Египет
■■Компания «El-Deeb Trading» специализи-
руется на производстве и экспорте лекарственных и ароматических трав, специй, листьев и
семян, имеет опыт работы на международных
рынках. Качество продукции в соответствии
с ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008. Заинтересована в сотрудничестве с украинскими предприятиями.
■■Управление железнодорожным транспортом Министерства транспорта Арабской
Республики Египет начинает ряд общих международных тендеров:
xxномер 322G8/1749/G2 касательно поставок
запасных частей для 30 локомотивов типа
JT22 MC;
xxномер 321G8/1987 касательно поставок
30 компрессоров, которые работают с
R134A (наполовину герметическая модель
HGX6/1410-4s);
xxномер 321G8/1988 касательно поставок литых стальных дисков CP 33 класса С, фланца широкого контура 1-В.
Испания
■■«JCA Business Bureau, S.L.» заключит
контракты с проектировщиками макетных и
исследовательских образцов запчастей и комплектующих к автомобилям с целью разработки
и реализации совместных проектов в Испании,
Португалии и Андорре.
■■Производственно-торговое предприятие
«SamapGroup» заключит долгосрочные коммерческие контракты с украинскими субъек­
тами хозяйствования, которые участвуют в
конкурсах по государственным закупкам касательно поставок и технического обслуживания
специальных автомобилей, используемых органами правопорядка.
■■Компания «Falken S.A.» предлагает широкий ассортимент безопасных пиротехнических
средств для вооруженных сил и органов правопорядка.
■■Компания «Feliu Boet Griferías S.L.» ищет
дистрибьютора кухонных смесителей, кранов
для ванн и сливных систем.
■■Компания «Grupo Levantino 2007 S.L.» заинтересована в сотрудничестве с украинскими
производителями рафинированного и нерафинированного соевого и подсолнечного масла.
■■«Medtravel Club» – медицинский департамент испанского туристического оператора
«Regional Travel S.A.» – предлагает услуги в
сфере медицинского туризма и сотрудничество
в сфере медицинских инноваций.
■■Главное управление внешних связей
правительства Каталонии предлагает консультационную помощь украинским предприятиям, которые планируют открыть свои филиалы
либо начать бизнес в автономной области Каталония.
■■Испанско-болгарская палата торговли, промышленности и туризма рассмотрит
предложения украинских импортеров овощей и
фруктов (страна происхождения Испания). Выгодные условия коммерческих контрактов.
■■Экспортно-импортная фирма «Utsukusy
Cosmetics» предлагает широкий ассортимент
продуктов для профессионального использования в салонах SPA, институтах красоты и эстетических медицинских центрах.
■■Сельскохозяйственный кооператив «Agrícola Villena» предлагает выгодные условия
сезонных поставок овощей и фруктов из Испании.
■■Представительство тунисского инвестиционного агентства в Мадриде «FIPA-Madrid»
предоставит квалифицированные консультационные услуги украинским субъек­там ВЭД, которые заинтересованы начать и развивать свой
бизнес в Тунисе, в частности, в сферах АПК и
автомобильной промышленности.
■■Компания «Industrial Martí de Relojería
S.L.» обеспечит поставки качественных наручных часов «Nowley», изготовленных в Испании
по лицензиям ведущих мирових брендов, в ценовом диапазоне от 26 до 44 евро.
■■Группа «MGA» ищет дистрибьютора широкого спектра игровых автоматов, слот-машин
и игр в режиме on-line.
■■Консалтинговая фирма «Omnicomer S.L.»
предоставит юридическим и физическим лицам
услуги в подборе путей достижения эффективной коммерциализации товаров на внутреннем
рынке Испании.
■■Частный предприниматель (Барселона)
предоставит консалтинговые услуги в сфере
экспорт/импорт (Украина – Испания) по следующим позициям: фармацевтика; медицинские
товары, используемые в дерматологии; электрокабели.
■■Компания «Laboratorio Agrochem S.L.»
предлагает широкий ассортимент ратицидов,
фунгицидов, инсектицидов, пластицидов и других химических препаратов для защиты растений.
■■Представительство тайского торгового центра в Мадриде «DITP» предоставит консультационные услуги украинским субъектам ВЭД,
которые заинтересованы в создании и развитии
бизнеса на территории Испании и Таиланда, в
частности, в сферах строитель­ства и телекоммуникаций.
■■Сельскохозяйственный кооператив «Unexport» предлагает заключение долгосрочных
контрактов на поставки свежих овощей и фруктов из Испании.
■■Частный предприниматель заинтересован в сотрудничестве с украинскими производителями керамики, в частности, керамической
плитки, фаянса, керамической посуды, изделий
из фарфора, огнеупорного кирпича.
Молдова
■■Компания-дистрибьютор SRL «Aronmaria
& Co» заинтересована в импорте из Украины
пшеничной муки первого и второго сортов с целью дальнейшей реализации.
Польша
■■Компания «Polish Agro Logistic» Sp. z o.o.
заинтересована в сотрудничестве с украинскими импортерами груш разных сортов.
■■Выставлен на продажу земельный
участок, расположенный на территории
Свентокши́ского воеводства Сандомирского повята гмины Образув (Польша), на расстоянии,
приблизительно, 14км от г.Сандомир, 400м от
трассы Варшава-Жешув и 800м от завода по переработке овощей и фруктов. Общая площадь
110000кв.м. Все коммуникации в непосред­
ственной близости к участку. Есть возможность
создания специальной экономической зоны,
которая будет охватывать территорию данного
земельного участка. Продавец имеет все необходимые разрешения правительства гмины касательно привлечения потенциальных инвестиций на указанную территорию и готов продать
участок по цене 15 зл./кв.м.
■■Выставлен на продажу земельный участок на территории гмины Серакув (Великопольское воеводство). Основными преимуществами
гмины Серакув являются наличие лесопосадок
(лесной комплекс площадью 135тыс.га), поддержка потенциальных инвесторов со стороны
местного правительства, возможность получения налоговых льгот для субъектов хозяй­
ственной деятельности, которые создают новые
рабочие места, расположение вышеуказанных
территорий в непосредственной близости к немецкому рынку сбыта.
Предложение может быть интересно украинским инвесторам деревообрабатывающей
отрасли (лесопилки, столярные мастерские,
производство мебели и др.).
■■«PRONAR Sp. z o.o.», производитель сельскохозяйственной и коммунальной техники,
заинтересован в налаживании долгосрочного
сотрудничества с украинскими контр­агентами.
■■Компания «SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.» предлагает военные транспортные средства: четырехколесный внедорожник с
полным приводом и шестиколесную грузовую
платформу с полным приводом.
■■Компания «WOSTAL Sp. z o.o.», производитель высококачественных металлических изделий для инженерной и строительной
отраслей, заинтересована в налаживании
долго­срочного сотрудничества с украинскими
контр­агентами.
■■Компания «EUROTERMINAL SŁAWKÓW» (логистический терминал с возможностью перегрузки груза с ширококолейной железной дороги на железную дорогу европейских
стандартов) наладит сотрудничество с украинскими импортерами и экспортерами, заинтересованными в международных перевозках грузов из/в Польшу или другие страны ЕС.
■■Компания «P.I.W. IMPULS» – производитель современных экологических препаратов
для уборки и дезинфекции, бытовой химии,
косметики и оборудования для гигиенизации
сельскохозяйственного и продуктового сектора – заинтересована в сотрудничестве с украинскими дистрибьюторами продукции соб­
ственного производства. Возможно создание
совместного предприятия (на базе существующей компании в Гданьске) для выпуска уникального фармацевтического сырья по инновационным технологиям компании «IMPULS».
■■Компания «POLIMER-KRAKÓW» осуществляет поставки оборудования, работающего под давлением, стальных конструкций,
компонентов и запчастей для промышленных
предприятий, химических и нефтехимических
заводов, электростанций, очистительных сооружений.
■■Торговый центр на украинско-польской
границе «Корчова Долина» создан для потенциальных покупателей из Украины. Размещен
www.cci.dp.ua
сотрудничество
■■«Satimex» GmbH занимается продажей се-
47
сотрудничество
в зоне безвизового режима, что дает возможность свободного пересечения границы в 80км
от Львова, при самой продолжительной трассе
европейского значения Е40 и автомагистрали
А4 – главного маршрута, соединяющего Западную Европу с Украиной. «Корчова Долина»
представляет собой 3 торговых зала: Киевский,
Львовский и Донецкий.
Общая площадь 70000кв.м, из них под
аренду предоставляется 45000кв.м. Площадь
торгового зала составляет 22000кв.м, из них под
аренду – 15000кв.м. Мест для парковки 2200.
Киевский зал успешно функционирует с
2011 года, Львовский – с сентября 2014 года,
открытие Донецкого зала запланировано на
2015 год.
■■Компания «BIOS-BUD» Sp z o.o. предлагает энергетические проекты для сельского
хозяйства с применением в качестве источника
энергии соломы (биомасса).
Франция
■■Компания «ABBS Pros» закупит в Украине
полиэтиленовые пакеты.
■■Компания «Chimie Import Developpement»
заинтересована в установлении и развитии деловых контактов с украинскими предприятиями химической промышленности.
■■Основным направлением деятельности
компании «CID» является импорт-экспорт продукции минеральной и органической химии, в
частности, минеральные удобрения, нитраты,
фосфаты, сульфаты и мн. др.
■■Предприниматель г-н Hanad Djama заинтересован в сотрудничестве с украинскими
производителями шин размером 1200х20.
Ирландия
■■Компания «Board na Mona» (переработка
и утилизация биомассы) заинтересована в ежегодной закупке биомассы (объем свыше 100 тысяч тонн) с низким уровнем хлора и золы.
Технические требования к качеству пеллет:
xxвлагосодержание: 9,0 – 9,7%;
xxзольность: верхний предел 5%;
xxсодержание хлора: максимальный верхний
предел 0,1%;
xxдеформация золы: 1050 – 1150 оС.
Сербия
■■Компания
«WIZARD», производитель
фанеры, заинтересована в импорте из
Украины сырья – древесины тополя и других
мягколиственных пород деревьев (осины,
ольхи).
Хорватия
■■Предприятие «FERST-ING d.o.o.» ищет в
Украине партнеров для реализации роторных
дробилок с вертикальным валом и другой
сельскохозяйственной техники.
Эстония
■■«DESINTEGRAATOR Tootmise OÜ Ltd.»
(Таллинн) установит деловые контакты с украинскими предприятиями. Компания изготавливает оборудование для измельчения и переработки различных материалов:
xxдезинтеграторы (лабораторные и промышленные), дробилки, мельницы, гомогенизаторы;
xxсмесители, питатели, расфасовочные и дозирующие устройства;
xxэмульгирующие, диспергирующие и гомогенизирующие устройства.
Турция
■■Компания «YAKAR GRUP INTERNA-
TIONAL TRADE LTD.STI.» заинтересована в
импорте пшеницы украинского производства.
Саудовская
Аравия
■■Компания
«Orient Provision&Trading
Co., Ltd» – один из крупнейших импортеров и
дистрибьюторов продовольственных и непродовольственных товаров. Готова рассмотреть
предложения украинских производителей продовольствия.
Ближнее
зарубежье
Беларусь
■■ЧУП «Визит Стар» оказывает следующие
услуги:
xxорганизация ВЭД, бизнес-миссий в зарубежные страны, контактно-кооперационных
бирж;
xxвыставочно-ярмарочная деятельность;
xxпереводы с иностранных языков;
xxбизнес-образование, корпоративное обучение;
xxмаркетинговые исследования;
xxпроведение презентаций компаний и продукции, семинаров, круглых столов;
xxпоиск и проверка благонадежности партнеров;
xxконсультирование в сфере ВЭД.
Казахстан
■■ТОО «КомКазИнтерСнабСервис» осу-
ществляет поставки обогащенных углей марок
(К.КО, КЖ, Д, ГЖ, ГЖО, КСН, Б3) различных
фракций: 0-13мм, 0-50мм, 0-150мм, 13-50мм,
25-50мм, 0-100мм, 0-200мм, 13-100мм, 25200мм, 50-100мм с заранее оговоренными качественными показателями. Цены могут быть
как на условиях DDP, так и на условиях FCA.
100% предоплата.
За дополнительной информацией
обращайтесь
по телефонам:
(056) 374-94-12, 374-94-09
e-mail: [email protected]сi.org.ua
48
Дніпровий кур’єр • №4(60)/2014