Договор о порядке пользования Договор;pdf

118
522
58
300
300
522
522
58
522
522
600
1 000
600
250
522
522
522
214
220
522
533
600
2966
522
F
H
220
D
Ñåòêà
Ñ-530
522
506
B
804
940
55
3.303 ì
3
Çàêëàäíàÿ
Çàê-26
Çàêëàäíàÿ
Çàê-26
50
146
453
2072
425
84
84
2072
425
337
444
Çàêëàäíàÿ
Çàê-59
F-F
448
216
215
216
Çàêëàäíàÿ
Çàê-18
2072
216
2072
Çàêëàäíàÿ
Çàê-18
1795
47
Çàêëàäíàÿ
Çàê-59
75
457
76
76
84
84
425
2102
Çàêëàäíàÿ
Ïô-49
L
1320
700
990
214
56
L
L-L
2072
2325
Çàêëàäíàÿ
Çàê-15
37
265
Çàêëàäíàÿ
Çàê-26
37
58
25
145
265
P
1320
Çàêëàäíàÿ
Çàê-15
32
990
699
R
Q
I-I
2324
59
95
549
2 480
D-D
2325
Çàêëàäíàÿ
Çàê-15
32
804
450
320
214
1880
1 330
O
N
1584
Çàêëàäíàÿ
Çàê-59
96
214
M
1584
C-C
450
37
746
Çàêëàäíàÿ
Çàê-78
24 11 35
250
250
105
37
26 19
55
1795
250
250
105
250
105
19
1795
59
25
76
25
6
84
1795
37
84
76
57
84
265
Ñ-790
20
44
84
Ñåòêà
30
1795
44
84
Ñ-791
Ñ-530
100
43
Ñåòêà
Ñåòêà
90
5x300=1500
5x300=1500
5x300=1500
84
1795
30
20
I
30
90
Ñ-530
48
506
84
84
176
S-S
Ñåòêà
1795
30
96
Ñ-530
84
549
30
60
3.303 ì 3
482
869
84
84
84
27
Ñåòêà
250
K
2072
44
2966
781
2966
84
84
2966
2966
J-J
Çàêëàäíàÿ
Çàê-13
27
2966
47
265
1
3D
48
84
84
Óçåë A
95
10.7
1.9
9.8
3.0
4.0
2.3
14.0
14.9
4.0
4.3
1.1
2.1
27.7
13.9
1.3
4.8
1.3
11.8
6.3
3.4
10.7
3.4
2.8
5.8
6.9
368
25
25
425
84
84
I
2800
1180
074.122.124.546-ÊÆ
0.3
0.1
0.3
0.2
0.2
0.4
13.9
14.9
0.1
2.2
1.0
1.1
6.9
7.0
0.7
2.4
1.3
3.9
3.1
3.4
2.7
3.4
2.8
2.9
0.6
522
25
25
5x300=1500
406
84
105
84
549
250
J
105
84
250
105
754
193
1320
19
Ïô-49
32
17
30
16
16
6
1
1
48
2
1
2
4
2
2
2
1
3
2
1
4
1
1
2
12
522
95
220
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
ÃÎÑÒ 5781-82*
6
4
3
1
2
2
2
5
1
1
1
1
214
2800
2325
755
220
70
29x150=4 350
35
220
150
84
95
214
215
216
220
448
457
522
549
754
755
781
804
990
1320
1374
1584
1795
1988
2072
2102
2324
2325
2966
Ïðèìå÷àíèå
84
448
2324
754
220
56
44
2841
K
J
755
140
1795
781
250
2102
869
506
2607
39 41 195
442
2072
214
105
A
155 68
2572
214
H-H
220
074.122.124.546-ÊÆ0.È-Çàê-2
074.122.124.546-ÊÆ0.È-Çàê-13
074.122.124.546-ÊÆ0.È-Çàê-15
074.122.124.546-ÊÆ0.È-Çàê-16
074.122.124.546-ÊÆ0.È-Çàê-18
074.122.124.546-ÊÆ0.È-Çàê-23
074.122.124.546-ÊÆ0.È-Çàê-26
074.122.124.546-ÊÆ0.È-Çàê-59
074.122.124.546-ÊÆ0.È-Çàê-78
ÃÎÑÒ 14098-91-Ê1-ÊÒ
ÃÎÑÒ 14098-91-Ê1-ÊÒ
ÃÎÑÒ 14098-91-Ê1-ÊÒ
600
B-B
27x150=4050
150
220
35
75 155
150
70
25
1795
C
150
18x150=2 700
B
506
A
C
150
220
600
486
1374
150
Çàê-2
Çàê-13
Çàê-15
Çàê-16
Çàê-18
Çàê-23
Çàê-26
Çàê-59
Çàê-78
Ñ-530
Ñ-790
Ñ-791
Ìàññà
åä. êã
Êîë.
Íàèìåíîâàíèå
Ñáîðî÷íûå åäèíèöû
Çàêëàäíûå äåòàëè
Èçäåëèå çàêëàäíîå-Çàê-2
Èçäåëèå çàêëàäíîå-Çàê-13
Èçäåëèå çàêëàäíîå-Çàê-15
Èçäåëèå çàêëàäíîå-Çàê-16
Èçäåëèå çàêëàäíîå-Çàê-18
Èçäåëèå çàêëàäíîå-Çàê-23
Èçäåëèå çàêëàäíîå-Çàê-26
Èçäåëèå çàêëàäíîå-Çàê-59
Èçäåëèå çàêëàäíîå-Çàê-78
Ñåòêà-Ñ-530
Ñåòêà-Ñ-790
Ñåòêà-Ñ-791
Äåòàëè
8 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =840.0
8 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =270.0
8 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =820.0
8 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =470.0
8 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =620.0
8 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =960.0
25 À240 ÃÎÑÒ 5781-82 L =3620.0
25 À240 ÃÎÑÒ 5781-82 L =3860.0
6 À240 ÃÎÑÒ 5781-82 L =370.0
16 À240 ÃÎÑÒ 5781-82 L =1370.0
16 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =660.0
16 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =680.0
16 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =4390.0
16 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =4410.0
12 À240 ÃÎÑÒ 5781-82 L =750.0
12 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =2670.0
12 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =1440.0
12 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =4430.0
12 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =3520.0
12 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =3800.0
12 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =3020.0
12 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =3790.0
12 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =3170.0
12 À400 ÃÎÑÒ 5781-82 L =3270.0
6 À240 ÃÎÑÒ 5781-82 L =2600.0
Ìàòåðèàëû
Áåòîí B25
37
12
5
D
522
522
522
522
Âèä ñâåðõó
5
H
269
Ñ-791
522
522
522
Çàêëàäíàÿ
Çàê-18
2177
12
45°
45°
Ñåòêà
600
1729
522
Ñ-791
282
70
358
Ñåòêà
Ñ-790
367
Ñåòêà
522
150
145
300
522
600
140
522
Ñ-791
300
Ñ-790
Ñ-790
522
522
Ñåòêà
Ñåòêà
1584
1795
1795
Ñ-791
300
522
214
F
31.6
50.2
44.9
126.7
R-R
522
Ñåòêà
Ñåòêà
Çàêëàäíàÿ
Ïô-49
Çàêëàäíàÿ
Ïô-49
170
300
368
522
522
367
565
Çàêëàäíàÿ
Çàê-18
700
700
990
522
522
Ñ-530
1000
565
150°
Çàêëàäíàÿ
Ïô-49
À400
ÃÎÑÒ 5781-82*
522
522
457
Ïô-49
8
12
16
Èòîãî
11.0
1.3
4.3
28.9
45.5
522
Çàêëàäíàÿ
Çàê-15
Çàêëàäíàÿ
Ïô-49
522
522
Ñåòêà
Îáîçíà÷åíèå
Ïîç.
Ñ-791
Çàêëàäíàÿ
Ïô-49
2832
549
522
1010
Çàêëàäíàÿ
Çàê-15
2588
Ïô-49
2966
522
522
Ñåòêà
Ñ-791
789
Çàêëàäíàÿ
Ïô-49
2210
2210
2675
179
Ïô-49
522
6
12
16
25
Èòîãî
300
102
79
Ñåòêà
Çàêëàäíàÿ
Ïô-49
2050
1303
1584
E-E
450
1 880
450
549
70
1 180
2966
A
2072
220
220
220
220
G-G
1141
500
500
1280
500
G 500
45
1141
M
N
500
1293
O
500
500
500
1280
P
Q
500
R
500
65
Çàêëàäíàÿ
Çàê-13
Çàêëàäíàÿ
Çàê-26
112
150
074.122.124.546-ÊÆ
Çàêëàäíàÿ
Çàê-26
Æèëîé êîìïëåêñ "Àòëåò"
80
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò №äîê.
Ïîäï.
Äàòà
Ñòàäèÿ Ëèñò
Ëèñòîâ
Ãë.êîíñòð. Òàðàí Ä.
0 18.04.14
Ð
87
654
Ïðîâåðèë
Ñîêîëîâ
5 18.04.14
Ðàçðàáîòêà ÊÌ, ÊÌÄ, ÊÆ, ÏÏÐ, ÀÐ
Ðàçðàáîòàë Ïåðåæîãèí
1 18.04.14
214
Îáó÷åíèå è âíåäðåíèå Tekla Structures
Óòâåðäèë
Ïàí
4
Èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
www.Topengineer.ru
8 (495) 215-07-79
Í.Êîíòðîëü Ïàí
4
http://topengineer.ru/ Ðàçðàáîòêà ÊÌ, ÊÌÄ, ÊÆ, ÏÏÐ, ÀÐ. Ïðîåêòèðîâàíèå, èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé. Îáó÷åíèå è âíåäðåíèå Tekla Structures, Robot Structural Analysis.
12
500
28
145
Çàêëàäíàÿ
Çàê-18
500
70
55
295
G
112
Çàêëàäíàÿ
Çàê-13
K-K
125
10
170 143
25
Çàêëàäíàÿ
Çàê-26
56
150
Çàêëàäíàÿ
Çàê-13
220
220
47
1988
65
1320
65
185
84
234
2072
150 150
2210
1795
84
2072
65
448
522
522
Çàêëàäíàÿ
Çàê-23
Çàêëàäíàÿ
Çàê-16
Âåäîìîñòü ðàñõîäà ñòàëè, êã
Ìàðêà Èçäåëèÿ àðìèðîâàíèå
ýëåìåíòà Àðìàòóðà êëàññà
À240
ÃÎÑÒ 5781-82*
522
522
139
79
179
220
215
132
875
875
140
1660
271
210
Q-Q
Çàêëàäíàÿ
Çàê-18
215
522
Çàêëàäíàÿ
Çàê-26
105
79
120
Ñïåöèôèêàöèÿ
O-O
P-P
300
107
30
250
E
Çàêëàäíàÿ
Çàê-13
Çàêëàäíàÿ
Çàê-23
990
N-N
220
5x300=1500
S
100
4509
3986
3810
3001
1801
1330
140
102
79
100
Çàêëàäíàÿ
Çàê-13
Çàêëàäíàÿ
Çàê-26
Çàêëàäíàÿ
Çàê-78
90
522
229
216
523
160
160
320
107
79
105
176
Çàêëàäíàÿ
Çàê-13
105
107
79
809
Çàêëàäíàÿ
Çàê-13
275
215
1200
2313
S
79
277
471
485
E
90
95
729
30
215
940
Çàêëàäíàÿ
Çàê-59
204
214
601
0
399
601
85
84
M-M
A-A
4509
200
Âåäîìîñòü àðìàòóðû
Ýñêèç
Ïîç.
Êîðïóñ Ê23-3
Ïëèòà-Ïô-49