(3 Мб) - Истринские вести;pdf

Вариант № 736561
1. B 2 № 338503. Ре​ши​те урав​не​ние
Если кор​ней не​с коль​ко, за​пи​ши​те их через точку с за​пя​той в по​ряд​ке воз​рас​та​ния.
2. B 2 № 338606. Ре​ши​те урав​не​ние
3. B 2 № 137382. Ре​ши​те урав​не​ние
.
Если кор​ней не​с коль​ко, за​пи​ши​те их через точку с за​пя​той в по​ряд​ке воз​рас​та​ния.
4. B 2 № 311444. Ре​ши​те урав​не​ние
.
5. B 2 № 311465. Ре​ши​те урав​не​ние
.
Если кор​ней не​с коль​ко, за​пи​ши​те их через точку с за​пя​той в по​ряд​ке воз​рас​та​ния.
6. B 5 № 114. Упростите выражение
, найдите его значение при
;
В ответ за​пи​ши​те по​лу​чен​ное число.
7. B 5 № 311758. Най​ди​те зна​че​ние вы​ра​ж е​ния
при
8. B 5 № 316344. Со​кра​ти​те дробь
9. B 5 № 311472. Упростите выражение
и найдите его значение при
.
10. B 5 № 311383. Най​ди​те зна​че​ние вы​ра​ж е​ния
при
.
11. A 3 № 338497. На каком из ри​с ун​ков изоб​ра​ж е​но ре​ше​ние не​ра​вен​с тва
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
12. A 3 № 338769. Ре​ши​те не​ра​вен​с тво
1) (−∞; 9,5]
2) [−8,5; +∞)
3) [9,5; +∞)
4) (−∞; −8,5]
.
13. A 3 № 314562. Ре​ши​те не​ра​вен​с тво
и опре​де​ли​те, на каком ри​с ун​ке изоб​ра​ж е​но мно​ж е​с тво его ре​ше​ний.
1)
2)
3)
4)
14. A 3 № 311949. Ре​ши​те си​с те​му не​ра​венств
На каком из ри​с ун​ков изоб​ра​ж е​но мно​ж е​с тво её ре​ше​ний?
1)
2)
3)
4)
15. A 3 № 314602. На каком рисунке изображено множество решений
?
1)
2)
3)
4)
неравенства