OCR: Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru

OCR:
Библиотека святоотеческой литературы
http://orthlib.ru
(с. 435)
Мёсzца тогHже въ з7i-й дeнь.
Прпdбнагw и3 бGон0снагw nц7A нaшегw ґнтHніа вели1кагw.
Ѓще восх0щетъ настоsтель, твори1мъ бдёніе.
На мaлэй вечeрни стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Е#гдA t дрeва тS:
Е#гдA во гр0бэ тебE самaго рaдуzсz заключи1лъ є3си2, џ§е, любвE
рaди хrт0вы, терпёлъ є3си2 крэпчaйше t дeмwнwвъ и3скушє1ніz,
моли1твою же и3 благодaтію tгнaлъ є3си2 си1хъ паучи6ны
немощнёйшыz совётwваніz: тогдA собрaшасz чи1ни ѓгGльстіи,
зовyще: слaва ўкрёпльшему тS, ґнтHніе.
Двaжды.
Другjй kви1лсz є3си2 и3ліA, и3мёzй сл†вныz ўченики2 тво‰, ћкоже
є3ліссeа, мyдре: и5мже и3 благодaть твою2 сугyбу њстaвилъ є3си2,
восхищeнъ ћкw на колесни1цэ воздyшнэй, џ§е. тёмже живsй
д¦омъ, нhнэ срaдуешисz и5мъ, вс‰ поминaй, всебlжeнне,
совершaющыz люб0вію твоE честн0е торжество2, ґнтHніе.
Ћкоже бGови1децъ мwmсeй, во мрaкъ мhсленный вшeлъ є3си2
видёній вои1стинну, ѓбіе же ви1дэлъ є3си2, є3гHже желaлъ є3си2,
ћснw, прослaвивсz же лицeмъ, зарeю џною, џ§е, настaвити во
спаси1тєльныz nби1тєли. тёмже сошeдшесz, бGомyдре,
рaдующесz взывaемъ: слaва ўкрёпльшему тS хrтY бGу.
Слaва, глaсъ G. Ґнат0ліа:
Прпdбне ґнтHніе, твердёйшагw страдaльчества зн0йное и3 мрaзное
житіE, ћкw въ незаходи1мыхъ воспочивaz, соверши1лъ є3си2:
пустhннэйшымъ бо тебE самaго совокупи1въ дух0внэ,
nгнеп†льныz стрёлы дeмwнскіz попрaлъ є3си2. (с. 436) И#
превhшши всsкіz добродётели бhвъ, водворsешисz со ѓгGлы во
цrтвіи нбcнэмъ: съ ни1миже моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ
нaшымъ.
И# нhнэ, бGор0диченъ.
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:
Kви1лсz є3си2: * t мaтернихъ пелeнъ, бGон0се, * њсвzщeнъ сосyдъ,
ґнтHніе, и3 д0мъ всес™aгw д¦а.
Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.
Лє1сти лукaвыхъ * дeмwнwвъ посрами1въ * крестA си1лою, *
ўzсни1лъ є3си2 слaву хrт0ву, џ§е ґнтHніе.
Стjхъ: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2
восх0щетъ ѕэлw2.
Вознeслсz є3си2, ћкw и3ліA, * на колесни1цэ џгненнэй, * и3
пришeлъ є3си2, бlжeнне, * не ходaтайственнэ къ трbцэ, * ґнтHніе
всемjрне.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Г0рніи тS ли1цы, * бцdе дв7о, * пою1тъ съ д0льними, * слaвzще
непрестaннw * ржcтво2 твоE пречи1стое.
На вели1цэй вечeрни поeмъ, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ }: и3 поeмъ стіхи6ры, глaсъ
д7. Под0бенъ: Звaнный свhше:
Просвэти1выйсz д¦а лучaми, * є3гдa тz б9eственное желaніе
распали2, * и3 дyшу впери2, * тогw2 возжелaти любвE, вои1стинну
крaйнэйшее: * тогдA преwби1дэлъ є3си2 пл0ть и3 кр0вь, * и3 внЁ
мjра бhлъ є3си2, мн0гимъ воздержaніемъ * и3 безм0лвіемъ семY
соединszсz. * тёмже нап0лнилсz є3си2, ћкw проси1лъ є3си2, *
tтyду д0брыхъ, и3 просіsлъ є3си2, ћкоже ѕвэздA, * њзарsz дyшы
нaшz, ґнтHніе.
Три1жды.
Дeмwнwвъ лyки и3 стрёлы * сокруши1въ бlгодaтію б9eственнагw
д¦а, * и3 ѕл0бу и3 ловлє1ніz и4хъ * всBмъ (с. 437) kвлeннw
сотвори1лъ є3си2 * бжcтвенными ўчeньми, * б9eственными
сіsньми њблистaемь. * монaшествующихъ бGозaрнэйшій
свэти1льникъ бhлъ є3си2, * и3 пустhни пeрвый ўкраси1тель, * и3
недyгующихъ и3скyснэйшій * и3 честнhй врaчь, * и3 началоoбрaзное
начертaніе добродётельнагw житіS, * џ§е ґнтHніе.
Три1жды.
Чи1стый душeю и3 сeрдцемъ, * ѓгGлъ земнhй, * человёкъ нбcный,
* двcтва ўчи1тель, * воздержaніz и3звёстное мёрило, ґнтHніе, *
живhй со вLкою твои1мъ, и3 нем0лчное славосл0віе, бlжeнне, * со
ѓгGлы и3 препод0бными, * и3 всёми мyченики, * семY приносS, *
совершaющыz твою2 свzщeнную пaмzть всегдA, * t лю1тыхъ
бёдъ и3 прегрэшeній свободи2.
Двaжды.
Слaва, глaсъ ѕ7:
Е$же по џбразу соблю1дъ невреди1мо, ќмъ вLку над8 страстьми2
пaгубными п0стнически постaвивъ, во є4же по под0бію ћкw
м0щно возшeлъ є3си2: мyжески бо є3стество2 понyдивъ, потщaлсz
є3си2 хyждшее покори1ти лyчшему, и3 пл0ть пораб0тити д¦у:
тёмже монaшествующихъ kви1лсz є3си2 вeрхъ, граждани1нъ
пустhнный, бlготекyщихъ њбучи1тель, прaвило добродётели
и3звёстнэйшее. И# нhнэ на нб7сёхъ, зерцaлwмъ разрёшшымсz,
џ§е нaшъ ґнтHніе, чи1стэ зри1ши с™yю трbцу, молsсz
несрeдственнэ њ и5же вёрою и3 люб0вію чтyщихъ тS.
И# нhнэ, бGор0диченъ: Кто2 тебє2 не ўбlжи1тъ, прес™az дв7о:
Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz G: Ли1стъ рн7а.
На літjи стіхи1ра хрaма: И# с™aгw, глaсъ в7. Самогл†сны. Студjтово.
П0стническое њбучeніе собрaвъ на земли2, препод0бне ґнтHніе, и3
страстeй прил0ги въ течeніи слeзъ твои1хъ вс‰ потопи1лъ є3си2,
лёствица бжcтвеннаz и3 честнaz, на нб7сA возводsщаz, всBмъ
познaсz бGопріsтное житіE (с. 438) твоE. Бlгочeстіz бо плоды2
въ себЁ показaвъ, и3сцэлsеши тёми нeмwщи страстeй вёрнw
вопію1щихъ тебЁ: рaдуйсz, вост0ка ѕвэздо2 златозaрнэйшаz, и3
монaшествующихъ свэти1льниче и3 пaстырю. рaдуйсz,
приснопaмzтне, пустhни добрёйшее воспитaніе и3 цRкве
непозhблемое ўтверждeніе. рaдуйсz, заблуждaющихъ вели1кій
настaвниче. рaдуйсz, нaша похвало2 и3 вселeнныz свётлое
рaдованіе.
На земли2 ѓгGла, и3 на нб7сёхъ человёка б9іz, мjра бlгоукрашeніе,
наслаждeніе бlги1хъ и3 добродётелей, п0стникwвъ похвалY, ґнтHніа
почти1мъ: насаждeнъ бо въ домY б9іи процвэтE прaведнw, и3 ћкw
кeдръ въ пустhни, ўмн0жи пaству хrт0ву словeсныхъ nвeцъ, въ
препод0біи и3 прaвдэ.
Препод0бне џ§е, и3зъ младeнства добродётели прилёжнw
њбучи1всz, nргaнъ бhлъ є3си2 с™aгw д¦а: и3 t негw2 пріeмъ чудeсъ
дёйство, ўвэщaлъ є3си2 человёки преwби1дэти сл†дкаz: нhнэ же
б9eственнымъ свётомъ чистёе њсіzвaемь, просвэти2 и3 нaшz
мы6сли, џ§е ґнтHніе.
Слaва, глaсъ є7:
Препод0бне џ§е, глaсъ є3ђліа гDнz ўслhшавъ, мjръ њстaвилъ є3си2,
богaтство и3 слaву въ ничт0же вмэни1въ. тёмъ всBмъ вопіsлъ
є3си2: возлюби1те бGа, и3 њбрsщете бlгодaть вёчную: ничт0же
предпочти1те пaче любвE є3гw2, да є3гдA пріи1детъ въ слaвэ своeй,
њбрsщете пок0й со всёми с™hми. Е#гHже мlтвами, хrтE,
сохрани2 и3 спаси2 дyшы нaшz.
И# нhнэ, бGор0диченъ:
Блажи1мъ тS, бцdе дв7о, ћкw и3зъ тебє2 возсіS сlнце прaвды
хrт0съ, и3мёzй вeлію ми1лость.
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7. Под0бенъ: Рaдуйсz, п0стникwвъ:
Рaдуйсz, ѓгGльскимъ счетazсz ликостоsніємъ въ вhшнихъ,
ґнтHніе: житіe бо тёхъ, џ§е, на земли2, (с. 439) вои1стинну
добродётелію њбучи1всz пожи1лъ є3си2, ћвльсz чистёйшее и3
несквeрное зерцaло, лучез†рнаz блист†ніz пріeмшее д¦а прес™aгw,
всебlжeнне. тёмже њзарsемь зрёлъ є3си2 б{дущаz, вс‰
предглаг0лz, t бжcтвеннагw свэтоzвлeніz научaемь хrт0ва:
є3г0же моли2, душaмъ нaшымъ дaти вeлію ми1лость.
Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.
Рaдуйсz, п0стникwвъ началов0ждь бhвый и3 непобэди1мый
поб0рникъ: страстeй бо и3зсэкaz корє1ніz и3 дeмwнwвъ
стремлє1ніz, сопроти1вивсz, мyжески њбличи1лъ є3си2 тёхъ нeмощь
и3 душегyбную прeлесть: сп7сова же кrтA дёйство и3 непобэди1мую
kви1лъ є3си2 си1лу, є4юже и3 препоsсавсz, побэди1лъ є3си2 вс‰,
tметaющыz бжcтвенное во пл0ти kвлeніе хrт0во: є3г0же моли2,
душaмъ нaшымъ дaти вeлію ми1лость.
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.
Ст0лпъ свэтови1дэнъ добродётели ўтверждeнъ, и3 џблакъ
њсэнsющь сyщыz въ пустhни kви1лсz є3си2, къ нб7си2 t земли2
бGа зрsщихъ предводsщій. КрестA пaлицею страстeй раст0ргъ
м0ре, мhсленнаго же ґмали1ка побэди1въ, невозбрaненъ нбcный
восх0дъ њбрёлъ є3си2, бGоблажeнне, и3 наслёдіе нетлённое, со
безпл0тными пrт0лу рaдостнw предстоS хrт0ву: є3г0же моли2,
душaмъ нaшымъ дaти вeлію ми1лость.
Слaва, глaсъ }:
Монaхwвъ мн0жєства настaвника тS почитaемъ, џ§е нaшъ
ґнтHніе, твоeю бо стезeю вои1стинну прaвw ходи1ти познaхомъ.
Бlжeнъ є3си2, хrтY раб0тавъ, и3 врaжію њбличи1лъ є3си2 си1лу,
ѓгGлwвъ собесёдниче, пavлу сопричaстниче fивeйскому: съ ни1миже
моли1сz гDеви, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ. (с. 440)
И# нhнэ, бGор0диченъ: Безневёстнаz дв7о:
Тропaрь, глaсъ д7:
Ревни1телz и3лію2 нрaвы подражaz, кrти1телю прaвыми стезsми
послёдуz, џ§е ґнтHніе, пустhни бhлъ є3си2 жи1тель, и3 вселeнную
ўтверди1лъ є3си2 моли1твами твои1ми: тёмже моли2 хrтA бGа,
спасти1сz душaмъ нaшымъ.
На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь двaжды. Слaва, и3 нhнэ,
бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeнное:
По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ: Ск0рw предвари2:
Звaнію гDа твоегw2 послёдовалъ є3си2, мjръ tвeргъ, и3 вс‰ ±же въ
мjрэ кр†снаz, всебlжeнне ґнтHніе, претерпёлъ є3си2 пустhнное
њѕлоблeніе ўсeрднw, полки1 же tрази1лъ є3си2 дeмwнwвъ
мyжественнэ. тёмже твою2 и3 пaмzть при1снw пёсньми
восхвалsемъ вёрнw.
Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Њбнови1ла є3си2, чcтаz, б9eственнымъ ржcтв0мъ твои1мъ
и3стлёвшее страстьми2 земнор0дныхъ мeртвенное существо2, и3
воздви1гла є3си2 вс‰ t смeрти къ жи1зни нетлёніz. тёмже тS
по д0лгу бlжи1мъ вси2, дв7о препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2.
По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ є7. Под0бенъ: Собезначaльное
сл0во:
П0стника гDнz пёсньми почти1мъ, ћкw ўмертви1вша вс‰
прил0ги страстeй воздержaніемъ и3 твeрдымъ терпёніемъ
вои1стинну, и3 посрами1вша ѕэлw2 противоборцA врагA, и3 всю2 сегw2
гордhню: и3 нhнэ молsщасz гDеви, поми1ловатисz душaмъ
нaшымъ.
Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Ўжaсно чyдо зачaтіz и3 несказaненъ џбразъ ржcтвA (с. 441) въ
тебЁ познaсz, приснодв7о чcтаz, ўжасaетъ м0й ќмъ и3
ўдивлsетъ помышлeніе: слaва твоS, бцdе, во всёхъ прострeсz,
ко спасeнію дyшъ нaшихъ.
По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:
Пaстырскую хи1трость воспріи1мъ, и3 монaшествующихъ ст0лпъ и3
њсновaніе, крёпцэ ўпaслъ є3си2 разyмную пaству твою2: хrт0ва
бо возжелёвъ бжcтвєннаz ўчє1ніz, въ ни1хже сл0во посёzлъ
є3си2, препод0бне. тёмже и3 къ рeвности ѓгGльскагw жи1тельства
воздви1глъ є3си2 вс‰ є3диномyдреннw, слaвити бGа, бGон0се ґнтHніе:
моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ
люб0вію с™yю пaмzть твою2.
Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Нбcную двeрь и3 ківHтъ, всес™yю г0ру, свётлый џблакъ воспои1мъ,
неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vы воззвaніе, вселeнныz
всеS вели1кое сокр0вище, ћкw спасeніе въ нeй содёласz мjру и3
њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. сегw2 рaди вопіeмъ є4й: моли1сz
сн7у твоемY, прегрэшeній њставлeніе даровaти бlгочeстнw
покланsющымсz всес™0му ржcтвY твоемY.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ, д7-гw глaса. Прокjменъ, глaсъ д7: ЧестнA
предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2. Стjхъ: Что2 воздaмъ
гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми; Всsкое дыхaніе: Е#ђліе матfeа,
зачaло м7г.
По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:
Прпdбне џ§е, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній твои1хъ:
тёмъ на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, дє1мwнскіz
погуби1лъ є3си2 полки2, и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи1ны, и4хже житію2
безъ пор0ка поревновaлъ є3си2. Дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу,
ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ. (с. 442)
КанHнъ бцdы на ѕ7. И# с™aгw на }. КанHнъ бцdы, є3гHже
краегранeсіе:
Пою2 хвалY живон0снэй nтрокови1цэ. Творeніе їwaнна дамаскинA.
Глaсъ в7. Пёснь №. Їрм0съ:
Нетрeну, неwбhчну, нем0креннw морскyю шeствовавъ стезю2,
и3збрaнный вопіsше ї}ль: гDеви пои1мъ, ћкw прослaвисz.
Невещeственнаz дрeвле лёствица, и3 стрaннw њлzденёвшій пyть
м0рz, твоE kвлsше ржcтво2, чcтаz: ю4же поeмъ вси2, ћкw
прослaвисz.
Си1ла вhшнzгw, v3постaсь совершeннаz, б9іz мyдрость,
вопл0щшаzсz, пречcтаz, и3зъ тебє2, человёкwмъ бесёдова: ћкw
прослaвисz.
Пр0йде сквозЁ двeрь непрох0дную заключeнныz ўтр0бы твоеS,
прaвды сlнце, чcтаz, и3 мjру возсіS: ћкw прослaвисz.
КанHнъ прпdбнагw, є3гHже краегранeсіе:
ҐнтHніа бжcтвеннаго восхвали1ти лёпо. Творeніе fеофaново.
Глaсъ }. Пёснь №. Їрм0съ:
Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA
мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ и3 раздэли1въ м0ре,
ї}лz же бэглецA, пэшех0дца спасE, пёснь бGови воспэвaюща.
Безсмeртіz и3 жи1зни є4мьсz вёчныz ћвэ, и3 трисіsнныz зари2,
џ§е, насыщazсz, просвэщeніемъ бlгодaти њмрачeнную дyшу мою2
њзари1ти помоли1сz, ћкw да дост0йнw воспою1 тz.
Млaдъ сhй в0зрастомъ тэлесE, н0въ пyть добродётели
воспріeмъ, си1мъ безбёднw шeствовалъ є3си2, зак0ну н0вому
повинyzсz сп7сову, требlжeнне, и3 живонHснымъ повелёніємъ
є3ђліа послёдуz.
Трис0лнечнымъ сіsніемъ, всемyдре, њзарsемь, ѕлоyмное, бlжeнне,
дeмwнwвъ свирёпство, и3 ѕвэрeй зі‰ніz, и3 рaнъ болBзни, ћкоже
паучи1ну, разори1лъ є3си2, б9eственнымъ разжизaемь желaніемъ. (с.
443)
БGор0диченъ:
Ћкw б9іz м™и дерзновeніе и3мyщи къ р0ждшемусz и3зъ тебє2,
є3динор0дному сл0ву, и3 nц7Y собезначaльному, и3 соестeственному
д¦у, молsщи не престaй t бёдъ спасти2, всенепор0чнаz, тS бцdу
слaвzщыz.
Катавaсіа:
Сyшу глубороди1тельную зeмлю с0лнце нашeствова и3ногдA: ћкw
стэнa бо њгустЁ nбап0лы водA лю1демъ пэшомореходsщымъ, и3
бGоуг0днw пою1щымъ: пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz.
Пёснь G. Їрм0съ:
Лyкъ сокруши1сz си1льныхъ держaвою твоeю, хrтE, и3 си1лою
немощствyющіи препоsсашасz.
И$же врeмене превhшшій всsкагw, ћкw времeнъ творeцъ, и3зъ
тебє2, дв7о, в0лею младeнецъ создaсz.
Чрeво прострaннэйшее нб7съ воспои1мъ, и4мже ґдaмъ на небесёхъ
рaдуzсz живeтъ.
И$нъ. Їрм0съ:
Ўтверждeй въ начaлэ нб7сA рaзумомъ, и3 зeмлю на водaхъ
њсновaвый, на кaмени мS, хrтE, зaповэдей твои1хъ ўтверди2,
ћкw нёсть свsтъ пaче тебє2, є3ди1не чlвэколю1бче.
Ўтверждeннымъ п0мысломъ и3 крёпкимъ терпёніемъ страстeй
ўвzди1лъ є3си2 плaмень: въ безстрaстіz свётлую nдeжду, ґнтHніе,
њдёzлсz є3си2, џ§е, и3 спасeніz ри1зу.
Крэпчaйшыz прил0ги дeмwнwвъ дерзaющихъ, и3 ѕвёрскими
џбразы под0бzщихсz, пренебрeглъ є3си2 тёхъ немощнyю си1лу:
крёпкаго бо и3мёлъ є3си2 во бранёхъ спом0щника.
БGон0сецъ нач†ла тмы2 и3 вл†сти њбличи1въ, воздержaніемъ
крёпкимъ, д0блественный побэди1тель, ґнтHніе, бhлъ є3си2,
п0стникwвъ слaва, монaшествующихъ похвалA.
БGор0диченъ:
Ўмерщвлeнный м0й ќмъ, жив0тнымъ дёйствомъ (с. 444) и3зъ
тебє2 ћвльшимсz мjру, воздви1гни, чи1стаz, и3 къ жи1зни настaви,
ћже смeрти двє1ри раз0ршаz є3ди1на рождеств0мъ твои1мъ.
Катавaсіа:
Ўтверждeніе на тS надёющихсz, ўтверди2, гDи, цRковь, ю4же
стzжaлъ є3си2 честн0ю твоeю кр0вію.
Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:
Дyшу твою2 свzзaвъ люб0вію хrт0вою, земн†z возненави1дэвъ
вс‰ мyдрэ, водвори1лсz є3си2, џ§е прпdбне, въ пустhнzхъ и3 горaхъ:
разyмнагw бо дрeва вкуси1въ, слaвне, ћкw t незаходи1мыхъ
таи1нниче, ѓгGльски просіsлъ є3си2. тёмже и3 мрaкъ прошeдъ пл0ти
твоеS, тмY tгнaлъ є3си2 дeмwнwвъ, ґнтHніе, и3
монaшествующихъ пред8избрaнный: моли2 хrтA бGа, прегрэшeній
њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.
Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:
Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцA, ћкw неискусомyжнаz м™и
и3збaвителz, пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz, всепётаz,
беззак0ніz мS сyща сквeрное nби1телище, и3 дeмwнwвъ и3грaлище
въ рaзумэ бhвша, потщи1сz t тёхъ ѕлодёйства мS и3збaвити,
и3 свётлое жили1ще добродётелей соверши2, свэтон0снаz
нетлённаz: tжени2 џблакъ страстeй, и3 вhшнzгw причaстіz
спод0би, и3 свёта невечeрнzгw, моли1твами твои1ми.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Ўслhшахъ, гDи, слaвное твоE смотрeніе, и3 прослaвихъ,
человэколю1бче, непостижи1мую твою2 си1лу.
СE превознесeсz бжcтвеннаz горA д0му гDнz, превhшше си1лъ,
бGомaтерь ћвственнэйши.
Зак0нwвъ є3стeственныхъ кромЁ, є3ди1на, дв7о, р0ждши
владhчествующаго твaрію, спод0биласz є3си2 б9eственнагw звaніz.
(с. 445)
И$нъ. Їрм0съ:
Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE
рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ.
тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва,
чlвэколю1бче.
Добродётелей лёствицу бжcтвенную ўпотреби1въ, къ высотЁ,
џ§е, возшeлъ є3си2: и3 бGа ви1дэлъ є3си2 на нeй ўтверждeна, и3 дaры
раздавaюща рук0ю богатёйшею вёрнw пою1щымъ: си1лэ твоeй
слaва, чlвэколю1бче.
Вeсь бGу њсвzти1лсz є3си2, ґнтHніе, є3ди1нъ є3ди1ному, всемyдре,
є3динszсz добродётелію и3 бесёдами, и3 бGоzвлeніz, ћкw чи1стъ,
сподоблsемь: земли1 бо и3 земнhхъ tступи1въ, дост0йнw нбcное
њбрёлъ є3си2 наслаждeніе.
Ќмъ и3 дyшу њчи1стивъ, ґнтHніе, прeлесть, џ§е, душегyбную, и3
ков†рствіz, и3 лє1сти гHрькіz, и3 мечт†ніz врагHвъ њбличи1лъ є3си2:
пострадaвъ бо навhклъ є3си2, и3 научи1всz, ўчи1ши
монaшествующихъ мн0жєства, всеблажeнне.
БGор0диченъ:
БGа и3зъ тебє2 воплощeннаго моли2, непрел0жнw є4же бЁ
пребhвша, и3 є3стeственнw рaвна nц7Y, и3 тебЁ р0ждшей бhвша
є3диносyщна, прощeніе прегрэшeній и3 дyшъ спасeніе пою1щымъ тS
вёрою даровaти.
Катавaсіа:
Покрhла є4сть нб7сA добродётель твоS, хrтE, и3зъ ківHта бо
прошeдъ с™hни твоеS нетлённыz м™ре, въ хрaмэ слaвы твоеS
kви1лсz є3си2 ћкw мLнецъ руконоси1мь, и3 и3сп0лнишасz вс‰
твоегw2 хвалeніz.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Ќгль и3сaіи проzвлeйсz, сlнце и3зъ двcтвенныz ўтр0бы возсіS,
во тмЁ заблyждшымъ, бGоразyміz просвэщeніе дaруz.
Џблацы, весeліz слaдость кропи1те сyщымъ на земли2, (с. 446)
ћкw nтрочA дадeсz сhй прeжде вBкъ, t дв7ы вопл0щсz бGъ
нaшъ.
Житію2 и3 пл0ти моeй свётъ возсіS, и3 дрsхлость грэхA разруши2,
напослёдокъ t дв7ы безъ сёмене вопл0щсz вhшній.
И$нъ. Їрм0съ:
Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3
покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго, но њбрати1 мz, и3
къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.
Живyща въ тебЁ и3мёz вс‰ ви1дzщаго бGа, бlжeнне, научaюща
тS, и3 просвэщaюща и3 ўмудрsюща, дyшъ, требlжeнне, чи1стыхъ
и3 бlжeнныхъ восх0ды зрёти спод0билсz є3си2.
И#сцэлeній тебЁ бlгодaть на недyги разли6чныz даровA, и3 на дyхи
нечи6стыz, хrт0съ, влaсть, мyдре: є3стеств0 бо, џ§е, побэди1въ
пaче є3стествA, дарHвъ причасти1лсz є3си2 д¦а.
БGор0диченъ:
ТS стёну и3мyще, и3 предстaтельствомъ твои1мъ соблюдaеми,
твоeю б9eственною слaвою хвaлzщесz, тS бlжи1мъ: тh бо,
всечи1стаz, душaмъ нaшымъ и3сточaеши весeліе и3 рaдованіе.
Катавaсіа:
Ћкw ви1дэ и3сaіа nбрaзнw на пrт0лэ превознесeна бGа, t ѓгGлъ
слaвы дорmноси1ма, q nкаsнный, вопіsше, ѓзъ: прови1дэхъ бо
воплощaема бGа, свёта невечeрнz, и3 ми1ромъ владhчествующа.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Глaсъ глагHлъ молeбныхъ t болёзненныz, вLко, души2
ўслhшавъ, t лю1тыхъ мS и3збaви: є3ди1нъ бо є3си2 нaшегw
спасeніz вин0венъ.
Е#стество2 человёческое, раб0тающее грэхY, вLчце чcтаz, тоб0ю
своб0ду ўлучи2: тв0й бо сн7ъ, ћкw ѓгнецъ, за всёхъ закалaетсz.
Вопіeмъ вси2 тебЁ и4стиннэй бGомaтери: прогнёвавшыz (с. 447)
рабы6 и3збaви: є3ди1на бо дерзновeніе къ сн7у твоемY и4маши.
И$нъ. Їрм0съ:
Бeздна грэхHвъ и3 прегрэшeній бyрz мS смущaетъ, и3 во глубинY
нyжднагw рёетъ мS tчazніz: но твою2 крёпкую рyку мнЁ
простри2, ћкw петр0ви, q ўпрaвителю! и3 спаси2.
Зак0нное страдaльчески житіE t мsгкихъ ногтeй воспріи1мъ,
бGомyдре, дaже до концA соблю1лъ є3си2: и3 ћкw б9eственъ
д0блественникъ вэнeцъ пріsлъ є3си2 побёды t всёхъ
цrтвующагw.
И#мyще тS къ бGу моли1твенника крэпчaйша, бlжeнне, и3
џбщника попечeній, и3 предстaтелz, и3 поб0рника и3 ходaтаz
бlгочeстна, t всsкихъ спасaемсz бёдъ, и3 напaстей и3 њбстоsній.
БGор0диченъ:
ВознеслA є3си2 всеи1стиннw пaдшеесz человёческое существо2, во
зрaцэ б9eственнэмъ, и3 nц7A въ рaвенствэ, ви1димаго сн7а
неизмённаго, бGомaти, безъ сёмене во чрeвэ поноси1вши.
Катавaсіа:
Возопи2 къ тебЁ ви1дэвъ стaрецъ nчи1ма спасeніе, є4же лю1демъ
пріи1де t бGа, хrтE, ты2 бGъ м0й.
Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:
Житє1йскіz молвы6 tри1нувъ, безм0лвно житіE скончaлъ є3си2,
кrти1телz подражazй всsкимъ џбразомъ препод0бнэйшій: съ
ни1мъ ќбw тS почитaемъ, nц7є1въ начaльниче ґнтHніе.
Јкосъ.
Хrт0въ глaсъ ўслhшавъ, шeствовалъ є3си2 въ слёдъ тогw2
зaповэдей, нaгъ житіS бhвъ, и3 tвeрглъ є3си2 попечє1ніz вс‰
стzжaній, и3мёній, и3 рабHвъ твои1хъ, и3 сестры2 люблeніе, бGон0се
ґнтHніе. и3 є3ди1нъ въ пустhнzхъ бGу бесёдуz чистёйше, рaзума
благодaть пріsлъ є3си2, ю4же ми2 посли2, въ пёснехъ тS пою1щему,
nц7є1въ начaльниче ґнтHніе. (с. 448)
Пёснь з7. Їрм0съ:
Вэт‡и kви1шасz џтроцы любомyдрэйшіи дрeвле, t бGопріsтныz
бо души2 бGосл0вzще ўстнaми поsху, преб9eственный nц7є1въ и3
нaшъ б9е, благословeнъ є3си2.
Зрsше въ нощи2 їaкwвъ ќбw ћкw въ гадaніи бGа, воплощeнна
же и3зъ тебє2 свётлостію kви1сz пою1щымъ: преб9eственный
nц7є1въ бGъ и3 препрослaвленъ.
Знaмєніz є4же въ тебЁ неизречeннw проzвлsz сплетeніz, со
їaкwвомъ б0ретсz, и5мже в0лею соедини1сz человёкwмъ, чcтаz,
преб9eственный nц7є1въ бGъ и3 препрослaвленъ.
Мeрзокъ, и4же не проповёдуетъ є3ди1наго дв7ы тS сн7а, t
всепётыz трbцы, и3 несомнённою мhслію, и3 љзhкомъ вопіS:
преб9eственный nц7є1въ бGъ и3 препрослaвленъ.
И$нъ. Їрм0съ:
Б9іz снизхождeніz џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA: сегw2
рaди џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, ћкw во цвётницэ
ликyюще, поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
Чaшы бhша ґрwмaтъ лани6ты тво‰, добродётелей благов0ніе и3
спасeніе бlгоухaющыz, ћкw t цвётника, вёрою зовyщымъ:
бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.
Бlгодaть д¦а всес™aгw въ тS всeльшисz, духHвъ гони1телz
лукaвствіz, џ§е, содёла, и3 монaшествующихъ њбучи1телz,
зовyща: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.
БGор0диченъ:
МRjю пречcтую и3 всес™yю восхвaлимъ: т0ю бо бlгодaть нaмъ
и3сточaетсz пaче ўмA дарHвъ, ћкw t пот0ка бжcтвенныz
блaгости: ю4же благочести1вымъ п0мысломъ нhнэ ўбlжи1мъ.
Катавaсіа:
ТебE во nгни2 њроси1вшаго џтроки бGосл0вившыz, и3 въ дв7у
нетлённу всeльшагосz бGа сл0ва пои1мъ, благочeстнw пою1ще:
бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ. (с. 449)
Пёснь }. Їрм0съ:
Њ под0біи злaтэ небрeгше треблажeнніи ю4ноши, неизмённый и3
живhй б9ій џбразъ ви1дэвше, среди2 nгнS воспэвaху:
њсуществовaннаz да поeтъ гDа всS твaрь, и3 превозн0ситъ во
вс‰ вёки.
Ви1дэнъ бhсть на земли2 тоб0ю, и3 съ человёки поживE, и4же
блaгостію несравнeнный и3 си1лою. є3мyже пою1ще, вси2 вёрніи
зовeмъ: њсуществовaннаz да поeтъ гDа всS твaрь, и3
превозн0ситъ во вс‰ вёки.
И$стиннw тS чcтую, проповёдающе слaвимъ бцdу: тh бо є3ди1наго
родилA є3си2 t трbцы воплощeнна. є3мyже со nц7eмъ и3 д¦омъ вси2
поeмъ: да поeтъ гDа всS твaрь, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.
И$нъ. Їрм0съ:
Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw
разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3
и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы,
восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.
Въ моли1твахъ б0дрое, въ пощeніихъ благом0щное, терпэли1вное
въ напaстехъ, ґнтHніе, ўмA чистот0ю, на земли2 ћкw ѓгGлъ
показyz, бGу вопіsлъ є3си2: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы,
восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.
Моли1твами, препод0бне, и3 мольбaми приближazсz ты2
непрестaннw къ бGу, востeклъ є3си2 къ высотЁ превзsтэй,
дeмwнскихъ сэтeй и3збёгъ, свободи1всz же тёхъ мучи1тельства,
бGомyдре, воспэвaеши: свzщeнницы, п0йте, лю1діе, превозноси1те
во вс‰ вёки.
Н0вый мwmсeй бhвъ, въ пустhни побёду на враги2 и3 бори1тели
постaвилъ є3си2 лю1ди предводS, п0стникwвъ соб0ръ въ весeліи и3
н0вомъ жи1тельствэ, вопію1щихъ вLцэ: свzщeнницы,
бlгослови1те, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки. (с. 450)
БGор0диченъ:
БGороди1тельнице всечcтаz, души2 моеS ћзвы и3 грэхHвныz
стрyпы њчи1сти, и3ст0чниками њмывaющи, сyщими и3з8 бокY
ржcтвA твоегw2, и3 сyщими и3з8 тогw2 њчищaющи струsми: къ
тебё бо взывaю, и3 къ тебЁ прибэгaю, и3 тS призывaю
бGоблагодaтную.
Катавaсіа:
Нестерпи1мому nгню2 соедини1вшесz, бGочeстіz предстоsще ю4ноши,
плaменемъ же невреждeни, б9eственную пёснь поsху:
благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
Пёснь f7. Їрм0съ:
Вeсь є3си2 желaніе, вeсь слaдость, сл0ве б9ій, дв7ы сн7е, б9е
богHвъ, гDи, с™hхъ прес™hй: тёмъ тS вси2 съ р0ждшею
величaемъ.
Жeзлъ крёпости дадeсz є3стествY тлённому, сл0во б9іе во
ўтр0бэ твоeй, чcтаz, и3 сіE возстaви до ѓда поп0лзшеесz.
тёмже тS, всечcтаz, ћкw бцdу величaемъ.
Ю$же и3зв0лилъ є3си2, вLко, пріими2 ми1лостивнw моли1твенницу
м™рь твою2 њ нaсъ, и3 твоеS блaгости всsчєскаz и3сп0лнzтсz: да
тS вси2 ћкw бlгодётелz величaемъ.
И$нъ. Їрм0съ:
Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ
kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть
прострaннэйшее нб7съ: тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ
чинонач†ліz величaютъ.
НастA свэтон0сный тв0й прaздникъ, всеблажeнне џ§е ґнтHніе,
и3сп0лнь рaдости, и3сп0лнь весeліz дух0внагw, и3сп0лнь с™aгw д¦а,
и3сп0лнь бlгоухaніz и3 просвэщeніz: и3 нhнэ и3мyще тS пощeніz
прaвило и3 законопол0жника, рaдуемсz.
Не престaй молS и3збaвителz, всечестнhй џ§е, даровaти
благоговёйнw пaмzть твою2 совершaющымъ свzщeнную,
прегрэшeній њставлeніе, даровaній раздаsніе, бжcтвенное
предстaтельство, дyшъ спасeніе, вёчное рaдованіе. (с. 451)
РавноaгGленъ пожи1въ на земли2, равноaгGльну њбрёлъ є3си2
свётлость: тёхъ бо бGови1днэйшимъ сіsніемъ въ причaстіи бhлъ
є3си2. съ ни1миже и3 рaдуешисz всегдA ћкw бжcтвенный прbр0къ, ћкw
мyченикъ вэнцен0сецъ, ћкw монaшествующихъ верх0вникъ.
БGор0диченъ:
ЗачалA є3си2, дв7о, без8 сёмене, всsчєскаz создaвшаго сл0во б9іе,
кромЁ хотёній плотски1хъ: и3 без8 и3стлёніz родилA є3си2, без8
болёзней м™рнихъ. тёмъ тS бцdу, и3 љзhкомъ и3 сeрдцемъ
и3сповёдающе величaемъ.
Катавaсіа:
Въ зак0нэ сёни и3 писaній џбразъ ви1димъ, вёрніи: всsкъ
мyжескій п0лъ, ложеснA разверзaz, с™ъ бGу. Тёмъ
перворождeнное сл0во, nц7A безначaльна, сн7а первородsщасz м™рію
неискусомyжнw, величaемъ.
Свэти1ленъ. Под0бенъ: Свёте неизмённый:
Свётъ є3динонрaвныхъ показaлсz є3си2, свёта ходи1ти стезsми
благочести6выz научи1въ, ґнтHніе, nц7є1въ џ§е, и3 плaмень м0лніи
пaки џгнь и3спущaz, и3 попалsz дeмwнwвъ полки2.
Двaжды.
Слaва, и3 нhнэ:
ТS пёсньми нем0лчными ўблажaемъ, дв7о, ћкw t трbцы
є3ди1наго родилA є3си2, бцdе, и3 носи1ла є3си2 на б9eственныхъ
њб8sтіихъ пресyщественное сл0во, неврaщнw и3 неизмённw.
На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ }. Поd: Q преслaвнагw чудесE!
Препод0бне џ§е ґнтHніе, ты2 и4го хrт0во на рaмена взeмъ, *
д0блественнэ наи1тіе врaжіе попрaлъ є3си2, * и3 пустhни грaды
показaлъ є3си2: * сегw2 рaди тS вси2 вёрою почитaемъ, * q
всебlжeнне, * монaшествующихъ похвало2. * тёмже хrтA
непрестaннw моли2, * њ є4же спасти1сz нaмъ.
Двaжды. (с. 452)
Вёрою сошeдшесz вси2, * ћкw п0стника хrт0ва, * тS
почитaемъ, ґнтHніе: * рaдуzсz бо шeствовалъ є3си2 въ пустhни
непрох0днэй, мyдре, * настaвникъ сеS бhлъ є3си2 чeстенъ. *
тёмже тебЁ мы2 вёрою взывaемъ: * q всебlжeнне!
монaшествующихъ похвало2 * њ нaсъ моли1сz ко гDу, * є4же
спасти1сz нaмъ.
Препод0бне џ§е ґнтHніе, и4стинныz рaди жи1зни * во гр0бэ
заключи1лсz є3си2, * никaкоже боsсz неви1димыхъ врагHвъ: *
и3ногдa бо толц†ніz творsще, пріид0ша къ тебЁ, * тh же
моли1твами твои1ми си1хъ безъ вёсти сотворsлъ є3си2, * q
терпэливодyшне, * пустhни первоначaльниче. * тёмже тS
вёрнw вси2 почитaемъ и3 ўблажaемъ.
Слaва, глaсъ }:
На нб7о текyщую возшeдъ колесни1цу, чyдне, добродётелей,
дости1глъ є3си2 краегрaдіе пощeніемъ, и3з8 пустhни њбходS г0рнzгw
їеrли1ма прекр†снаz, и3 t болёзненныхъ подвигHвъ дост0йнw
п0чєсти пріeмъ, съ небeсными рaдуешисz чинонач†ліи, всебlжeнне
вёчныхъ бlги1хъ наслёдникъ и3 цrтвіz жи1тель бhвъ: но моли1сz,
бGон0се ґнтHніе, сп7су всёхъ, ўмири1ти мjръ и3 спасти2 дyшы
нaшz.
И# нhнэ, бGор0диченъ: ВLчце, пріими2 моли1тву р†бъ:
Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ.
На літургjи, Бlжє1нна t канHна пёснь G и3 ѕ7- z. Прокjменъ,
глaсъ з7: ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2. Стjхъ:
Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми; Ґпcтолъ къ
є3врeємъ, зачaло тlє. Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz
гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. Стjхъ: Си1льно на
земли2 бyдетъ сёмz є3гw2, р0дъ прaвыхъ бlгослови1тсz. Е#ђліе
луки2, зачaло к7д. Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ
прaведникъ: