;docx

Bədən tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası
ss
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
sual
Təhsil sistemində fiziki tərbiyənin rolu? Fiziki tərbiyədə sosial problem? Fiziki tərbiyənin meydana gəlməsi: Fiziki tərbiyə anlayışı bit termin kimi nədən bəhs edir? Fiziki tərbiyə neçə spesfik cəhətilə fərqlənir? Fiziki tərbiyənin vəzifələri hansılardır? Xüsisi fiziki hazırlıq özündə hası xüsusiyyətləri əks etdirir? Fiziki tərbiyənin məzmunu: Fiziki tərbiyədə idman üzrə neçə proqram mövcuddur? Müstəqillik dövründə ümumtəhsil məktəblərində tərbiyə işinin məzmununu necə müəyyənləşdirmək olar? Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsində əsas anlayışlar hasılardır? Fiziki tərbiyədə mədəniyyət neçə yerə bölünür? Fiziki mədəniyyət anlayışı nədir? Fiziki təhsil nədir? Fiziki təmrinlər: Hərəki fəalllıq nədir? Fiziki tərbiyənin əsas vasitələri: Məktəblilərin rejiminin düzgün təşkili üçün hansı tövsiyyələrin nəzərə alınması vacibdir? Fiziki tərbiyə məsələsinin digər elmlərlə əlaqəsi: Fiziki tərbiyə siteminin prinsipləri? Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsinin tədqiqat metodları? Müşahidə metodu ? Şagirdlərin fizki tərbiyə siseminin modernləşdirilməsi? Fiziki tərbiyənin fərqli xüsusiyyətləri nə ilə fərqlənir? ƏMH normalrının yeni kompleks proqramları neçənci ildə təsdiq edilərə istifadə olunmuşdur? Fiziki tərbiyənin məzmunu və məqsədindən asılı olaraq hansı tərbiyə və vəzifələri həyat keçirmək zəruridi? Müstəqil respublikamızda bədən tərbiyəsi və idman haqqında inkişaf proqramı neçənci ildə hazırlandı? Fiziki mədəniyyət nədir? Fiziki çalışmalar neçə qrupa bölünür? Fiziki çalışmalar neçə mühüm fazaya ayırd edilir? Hərəkətin biomexaniki strukturu üzrə fiziki çalışmalar hansılardır? Бядян тярбийяси нязяриййясинин мягсяди:
Щярякят амплитудасы нядир:
Щансы бядян тярбийя нязяриййяси принсипидир?
Мцмкцнлцк принсипи нядир:
Бядян тярбийяси нязяриййяси предмети нядир?
Бядян тярбийяси вя идман щярякятлярин техникасы ня демякдир:
Щярякят техникасы нечя щиссядян ибарятдир:
Щансы щярякят техникасына аиддир?
Щансы вязифядян щярякятин юйрянилмяси просесиндя истифадя едилир:
Щансы нязяриййя методудур?
Динамик щярякятляр щансы щярякятлярдир?
Физики щазырлыг нечя нювдцр?
Хцсуси нязяри щазырлыг нядир?
Щярякятли физики щазырлыг нежя адланыр?
Щансы бядян тярбийяси нязяриййяси системини ясасландырыр?
Физики тярбийя системинин ясаслары нечядир?
Щярякятлярин юйрядилмясиндя илк мярщяля щансыдыр?
Щансы щярякят техникасынын тяркиб щиссясидир:
ədəbiyyat
3, c.27
1, s.31
3, s.32
2, s.33
1, s.18
1, s.19
3, s.20
3, s.18
2, s.4
1, s.5
3. s.6
2, s.6
3, s.7
2, s.7
2, s.7
3, s,8
1, s.9
1, s.11
2, s.12
3, s.12
1, s.11
1, s.12
2, s.13
1, s.15
2, s.19
2, s.18
3, s.21
2, s.25
1, s.26
1, s.34
1, s.45
2, s.50
3, s.56
1, s.63
3, s.34
2, s.35
1, s.36
2, s.38
1, s.39
1, s.39
3, s.42
1, s.107
2, s.106
1, s.101
1, 100
3, s.99
2, s.79
1, s.79
3, s.71
50
51
52
1, s.93
55
56
57
58
59
60
Физики тярбийя системинин ясаслары нечядир?
Щансы физики тярбийя системинин принсипляридир?
Физики тярбийяdə идман нядир?
Бядян тярбийя нязяриййяси вя методикасы програм вя норматив ясасына щансы
аиддир?
«Вятянин мцдафиясиня щазырам» комплексинин Б/тярбийяси нязяриййяси
системиндя йери нядир ?
Б/тярбийяси нязяриййясиндя ващид дювлят програмы нядир?
Бядян тярбийяси нязяриййяси системинин предмети:
Физики тярбийя васитяси щансыдыр?
Тябиятин саьламлашдырыжы амилляри нечядир?
Эцняш щава вя суйун Бядян тярбийяси нязяриййясиндя ролу:
Физики тярбийя тялиминин принсипляри ясасян нечядир?
61
Щяряки вярдишлярин формалашмасына щансы тялим принсипи даща чох кюмяк едир:
1, s.49
53
54
2, s.92
1, s.92
2, s.92
1, s.66
3, s.63
1, s.50
2, s.50
2, s.50
3, s.53
2, s.45
68
69
70
71
Щярякятлярин юйрядилмясиндя «садядян мцряккябя» доьру фикри щансы тялим
принсипиня уйьундур?
Физики тярбийядя нечя ясас фикир кейфиййяти вардыр ?
Еластиклик нядир?
Гейд олунанлардан щансы физики кейфиййят дейил?
Физики инкишаф нядир?
Юйрядилмиш щярякятлярин автоматлашмасына щансы физики тярбийя принсипи кюмяк
едир?
Б/тярбийя нязяриййясиндя физики йцк нядир ?
Щярякятин жидди регламентляшдирилмяси нядир ?
Щансы физики тярбийя методудур?
Физики тярбийя методу щансыдыр?
72
Бядян тярбийяси нязяриййясиндя сюз вя яйани васитялярдян истифадя нядир?
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Бядян тярбийя вязифяляриня щансы аиддир:
Бядян тярбийянин вязифяси щансыдыр?
Бядян тярбийяси дярси нядир?
Бядян тярбийяси дярсинин нечя нювц вардыр?
Йени щярякятлярин юйрядилмяси дярс нювц нежя адланыр?
Бядян тярбийяси дярси нечя щиссядян ибарятдир?
Дярсин щазырлыг щиссясинин мягсяди нядир ?
Дярсин мягсяди щансы щиссядя йериня йетирилир?
Дярсин тамамлайыжы щиссясинин мягсяди нядир ?
Дярсин тяшкили щансы щиссядя апарылыр?
Бядян тярбийяси дярсляриндя щансы вязифяляр йериня йетирилир?
Дярсин щансы щиссясиндя физики йцк чох олмалыдыр ?
Йохлама дярсинин ясас мягсяди ня олур ?
Тякмилляшдирмя дярсинин ясас мягсяди нядир ?
Дярсин эириш щиссясиндя гаршыйа гойулан мягсяд ня олмалыдыр ?
Ев тапшырыглары дярсин щансы щиссясиня верилир?
Бядян тярбийяси мцяллими цчцн ясас тядрис сяняди нядир?
Синидянхариж бядян тярбийя ишляриня щансы аиддир ?
Мяктябдянхариж физики тярбийя ишляри щарада тяшкил едилир ?
2, s.18
92
Кюнцллц идман жямиййятляри мяктяб вя бядян тярбийянин щансы формасына аиддир?
1, s.72
93
94
95
96
97
Щансы мяктябдянкянар бядян тярбийя мцяссисясидир?
Щансы аиля бядян тярбийя формасына аиддир?
Эцн реjиминдя мцстягил бядян тярбийяси мяшгляри щансы сащяйя аиддир ?
Щансы бядян тярбийяси нязяриййясиня аиддир?
Мяктяблилярин фяал истиращяти щансы сайыла биляр ?
2, s.86
62
63
64
65
66
67
2, s.50
2, s.32
1, s.22
3, s.45
1, s.21
3, s.35
1, s.38
3, s.41
3, s.63
1, s.30
2, s.35
1, s.15
3, s.42
1, s.62
2, s.52
3, s.72
2, s.92
2, s.62
1, s.67
3, s.62
3, s.60
2, s.13
1, s.56
2, s.76
3, s.12
1, s.33
2, s.42
3, s.50
3, s.12
1, s.84
2, s.97
2, s.64
1, s.31
98
Мяктяб програмында щансы идман сащяляри даща чох дярс саатына маликдир ?
3, s.82
99
100
101
102
103
104
105
3, s.67
107
108
109
110
111
Физики щазырлыьа эюря шаэирдляр нечя група бюлцнцр?
Ясас група щансы шаэирдляр нечя група бюлцнцр?
Хцсуси тибби група щансы шаэирдляр дахил едилирляр?
Йени методларыны юйрядилмяси дярси заманы нялярдян истифадя олунур ?
Гарышыг дярсляриндя бядян тярбийя нязяриййясинин мягсяди нядир?
Физики тярбийядя планлашдырма щансы ясасла апарылыр?
Дярс ижмалы нядир?
Планлашдырма заманы програмын эимнастика саатлары илин щансы фяслиня салынмасы
мягсядяуйьундур?
Эимнастика дярсляринин щарада кечирилмяси мягсядяуйьундур ?
Щансы бядян тярбийяси мцяллиминин фяалиййяти сянядидир ?
Бядян тярбийядя тягвим тематик планлашдырма:
Баьча йашлы ушаглар щарада бядян тярбийя иля мяшьул олурлар ?
Йенийетмялик йаш дюврц щансыдыр?
112
Физики тярбийядя мцвяффягиййятин щесаба алынмасы цчцн ясас мягсяд нядир?
3, s.7
106
1, s.34
1, s.31
3, s.32
2, s.33
1, s.18
1, s.19
3, s.20
3, s.18
2, s.4
1, s.5
3. s.6
2, s.6
118
119
Кцтляви бядян тярбийяси тядбирляри щярби идман ойунлары мяктяб физики
тярбийясинин щансы сащясидир ?
Мяктябдянкянар ишляря щансылар аиддир ?
.«Вятянин мцдафиясиня щазырам» комплексинин норма вя тялябляри мяктяб
бядян тярбийясинин щансы сащясиндя юйрядилир ?
Щансы тядрис реъиминдя физики тярбийя ишляриня аиддир?
Истещсалат эимнастикасы ов балыг тутмаг щансы ящатяли групунун физики тярбийясиня
аид етмяк олар ?
.Иллик идман мяшгляри нечя мярщялядя планлашдырылыр?
Идман мяшгляриндя мярщялялярин ардыжыллыьы нечядир ?
120
Цмуми инкишаф етдирижи эимнастика щярякятляри дярсин щансы щиссясиндя ижра едилир?
1, s.11
121
122
123
124
125
126
127
Иланвари йеришляр щансы йериш нювцня аиддир?
Сыра вя жярэя щярякятляри ясасян дярсин щансы щиссясиндя ижра едилир?
Сыра дцзцлцшц щансыдыр ?
Cярэя дцзцлцшц щансыдыр ?
Сыра дцзцлцшцнцн яламяти щансыдыр?
Cярэя дцзцлцшцнцн яламяти щансыдыр ?
Cярэя дцзцлцшцндя истигамят щансыдыр ?
1, s.12
128
Шаэирдлярин дюрд сыра йериши заманы ня ямяля эялир ?
1, s.26
129
130
131
132
Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsinin tədqiqat metodları? Müşahidə metodu ? Şagirdlərin fizki tərbiyə siseminin modernləşdirilməsi? Fiziki tərbiyənin fərqli xüsusiyyətləri nə ilə fərqlənir? ƏMH normalrının yeni kompleks proqramları neçənci ildə təsdiq edilərə istifadə olunmuşdur? Fiziki tərbiyədə idman üzrə neçə proqram mövcuddur? Müstəqillik dövründə ümumtəhsil məktəblərində tərbiyə işinin məzmununu necə müəyyənləşdirmək olar? Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsində əsas anlayışlar hasılardır? Fiziki tərbiyədə mədəniyyət neçə yerə bölünür? Fiziki mədəniyyət anlayışı nədir?
Fiziki təmrinlər:
Бядян тярбийяси нязяриййясинин мягсяди:
Щярякят амплитудасы нядир:
Щансы бядян тярбийя нязяриййяси принсипидир?
Мцмкцнлцк принсипи нядир:
1, s.34
113
114
115
116
117
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
2, s.7
2, s.7
3, s,8
1, s.9
1, s.11
2, s.12
3, s.12
2, s.13
1, s.15
2, s.19
2, s.18
3, s.21
2, s.25
1, s.45
2, s.50
3, s.56
1, s.63
3, s.34
2, s.35
1, s.36
2, s.38
1, s.39
1, s.39
3, s.42
1, s.107
2, s.106
1, s.101
144
145
146
147
148
149
150
1
2
3
Бядян тярбийяси нязяриййяси предмети нядир?
Кюнцллц идман жямиййятляри мяктяб вя бядян тярбийянин щансы формасына аиддир
?
Щансы мяктябдянкянар бядян тярбийя мцяссисясидир?
Щансы аиля бядян тярбийя формасына аиддир?
Эцн реъиминдя мцстягил бядян тярбийяси мяшгляри щансы сащяйя аиддир ?
Щансы бядян тярбийяси нязяриййясиня аиддир?
Fiziki tərbiyənin vəzifələri hansılardır?
Ədəbiyyat siyahısı
H.A.Sultanov., B.U.Abanesov. Yüngül atletika. Bakı,
1984
A.M.Semyanist., Y.M.Qasımov. Yüngül atletika. Bakı,
1967
Легка атлетика изадательство физикультура и спорт.
Москва, 1972
1, 100
3, s.99
2, s.79
1, s.79
3, s.71
1, s.93
3, s. 69