CIS_ WIT 61 (FR).p65 - Master

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè
ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ
CIS
CIS
ÐÓÑÑÊÈÉ, 1
F
Français, 27
RO
Românã, 49
GB
ES
English, 13
ES
Español, 37
PL
ES
Polski, 61
Ñîäåðæàíèå
Óñòàíîâêà, 2-3
Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå, 2
Ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, 2-3
Ïðîáíûé öèêë ñòèðêè, 3
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, 3
Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ, 4
Êàê îòêðûòü è çàêðûòü áàðàáàí, 4
Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû, 5
Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû, 5
Òàáëèöà ïðîãðàìì, 5
Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè, 6
Âûáîð òåìïåðàòóðû, 6
Ôóíêöèè, 6
Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå, 7
WIT 61
Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ, 7
Öèêë îòáåëèâàíèÿ, 7
Ïîäãîòîâêà áåëüÿ, 7
Îñîáåííîñòè ñòèðêè îòäåëüíûõ èçäåëèé, 7
Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 8
Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, 8
Óòèëèçàöèÿ, 8
Ýêîíîìèÿ è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû, 8
Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 9
Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà, 9
Óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé, 9
Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû è áàðàáàíîì, 9
Êàê ÷èñòèòü ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ, 9
×èñòêà íàñîñà, 9
Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà, 9
Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé, 10
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 11
Óñòàíîâêà
+15
Ñîõðàíèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî. Îíî äîëæíî áûòü
â êîìïëåêòå ñî ñòèðàëüíîé ìàøèíîé â ñëó÷àå ïðîäàæè, ïåðåäà÷è îáîðóäîâàíèÿ èëè ïðè ïåðååçäå
íà íîâóþ êâàðòèðó, ÷òîáû íîâûé âëàäåëåö îáîðóäîâàíèÿ ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ.
Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ðóêîâîäñòâî: â íåì ñîäåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ ïî óñòàíîâêå è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå
Äëÿ ýòîãî ñíà÷àëà îñëàáüòå êîíòðãàéêó, ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè êîíòðãàéêó çàòÿíèòå.
Ïîñëå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ìåñòî ïðîâåðüòå ïî óðîâíþ ãîðèçîíòàëüíîñòü âåðõíåé êðûøêè êîðïóñà, îòêëîíåíèå ãîðèçîíòàëè äîëæíî áûòü íå áîëåå 2°.
Ïðàâèëüíîå âûðàâíèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ ïîìîæåò èçáåæàòü øóìà, âèáðàöèé è ñìåùåíèé âî âðåìÿ
ðàáîòû ìàøèíû.
Åñëè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñòîèò íà ïîëó, ïîêðûòîì
êîâðîì, óáåäèòåñü, ÷òî åå îñíîâàíèå âîçâûøàåòñÿ íàä êîâðîì.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå âåíòèëÿöèÿ
áóäåò çàòðóäíåíà èëè âîâñå íåâîçìîæíà.
Ðàñïàêîâêà
1. Ðàñïàêóéòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.
2. Óáåäèòåñü, ÷òî îáîðóäîâàíèå íå áûëî ïîâðåæäåíî
âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè. Ïðè îáíàðóæåíèè ïîâðåæäåíèé – íå ïîäêëþ÷àéòå ìàøèíó – ñâÿæèòåñü ñ ïîñòàâùèêîì
íåìåäëåííî.
3. Óäàëèòå ÷åòûðå
òðàíñïîðòèðîâî÷íûõ
âèíòà è ðåçèíîâûå
ïðîáêè ñ ïðîêëàäêàìè,
ðàñïîëîæåííûå â çàäíåé ÷àñòè ñòèðàëüíîé
ìàøèíû (ñì. ðèñ.).
4. Çàêðîéòå îòâåðñòèÿ
ïðèëàãàþùèìèñÿ ïëàñòèêîâûìè çàãëóøêàìè.
5. Ñîõðàíÿéòå
âñå
äåòàëè:
îíè
Âàì
ïîíàäîáÿòñÿ
ïðè
ïîñëåäóþùåé òðàíñïîðòèðîâêå ñòèðàëüíîé
ìàøèíû.
áîëòû, ðåçèíîâûå øàéáû è áîëüøóþ ìåòàëëè÷åñêóþ ïîïåðå÷íóþ ïëàíêó. Çàêðîéòå îáðàçîâàâøèåñÿ
îòâåðñòèÿ ïëàñòìàññîâûìè çàãëóøêàìè.
Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì èãðàòü ñ óïàêîâî÷íûìè
ìàòåðèàëàìè.
Âûðàâíèâàíèå
1. Óñòàíîâèòå ñòèðàëüíóþ
ìàøèíó íà ðîâíîì è
ïðî÷íîì ïîëó, òàê ÷òîáû
îíà íå êàñàëàñü ñòåí,
ìåáåëè
è
ïðî÷èõ
ïðåäìåòîâ.
2. Ïîñëå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ìåñòî îòðåãóëèðóéòå åå óñòîé÷èâîå
ïîëîæåíèå ïóòåì âðàùåíèÿ ïåðåäíèõ íîæåê
(ñì. ðèñ.).
Ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè
Ïîäñîåäèíåíèå çàëèâíîãî øëàíãà
A
1. Âñòàâüòå ïðîêëàäêó À
â êîíåö çàëèâíîãî øëàíãà è íàâåðíèòå åãî íà
âûâîä âîäîïðîâîäà
õîëîäíîé âîäû ñ ðåçüáîâûì îòâåðñòèåì 3/4
äþéìà (ñì. ðèñ.).
Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì
îòêðîéòå âîäîïðîâîäíûé
êðàí è äàéòå ñòå÷ü
ãðÿçíîé âîäå.
2. Ïîäñîåäèíèòå çàëèâíîé øëàíã ê ñòèðàëüíîé
ìàøèíå,
íàâèíòèâ
åãî
íà
âîäîïðèåìíèê, ðàñïîëîæåííûé â çàäíåé
âåðõíåé ÷àñòè ñïðàâà
(ñì. ðèñ.).
3.Óáåäèòåñü,
÷òî
øëàíã íå ïåðåêðó÷åí
è íå ïåðåæàò.
Äàâëåíèå âîäû äîëæíî áûòü â ïðåäåëàõ çíà-
÷åíèé, óêàçàííûõ â òàáëèöå Òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê (ñì. ñ. 15).
Åñëè äëèíà âîäîïðîâîäíîãî øëàíãà îêàæåòñÿ
íåäîñòàòî÷íîé, îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé
Ñåðâèñíûé öåíòð.
Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà
Ïî çàâåðøåíèè óñòàíîâêè, ïåðåä íà÷àëîì ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè îäèí öèêë ñòèðêè ñî ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì, íî áåç áåëüÿ, ïî ïðîãðàììå 90°C áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè.
Òåõíè÷åñêèå õàð àêòåð èñòèêè
Ðàçìåðû
øèðèíà 40 ñì
âûñîòà 85 ñì
ãëóáèíà 60 ñì
Çàãð óçêà
1 - 5 êã
Ýëåêòð è÷åñêèå
ïàð àìåòð û
íàïðÿæåíèå 2 2 0/2 30 Â 50 ÃÖ
max ìîùíîñòü 1850 Âàòò
Ãèäð àâ ëè÷åñêèå
ïàð àìåòð û
max äàâëåíèå 1 Ìïà (10 áàð)
min äàâëåíèå 0,05 Ìïà (0,5 áàð)
îáúåì áàðàáàíà 42 ë
Ñêîð îñòü
îòæèìà
äî 600 îá/ìèí
Kîíòðîëüíûå
ïð îãð àììû
ñîãëàñíî
íîð ìàòèâ ó IEC
4 56
ïðîãðàììà 3; òåìïåðàòóðà 60°Ñ;
ïðè çàãðóçêå äî 5 êã.
Íåèñïðàâíîñòè
WIT 61
Îáñëóæèâàíèå
è óõîä
Ìîäåëü
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
Ìàøèíà ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì
Äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî
Ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà:
- 7 3/2 2 3/ ÅÅÑ îò 19.02 .7 3 (íèçêîãî
íàïðÿ æåíèÿ ) è ïîñëåäóþùèå ìîäèô èêàöèè
- 89/336 /ÅÅÑ îò 03.05.89 (ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè) è
ïîñëåäóþùèå ìîäèô èêàöèè
Ñåðâèñ
Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ìàøèíû â ñåòü óáåäèòåñü, ÷òî:
l ðîçåòêà è ïðîâîäêà ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â äàííîì ðàçäåëå èíñòðóêöèè;
l íàïðÿæåíèå è ÷àñòîòà òîêà ñåòè ñîîòâåòñòâóþò äàííûì ìàøèíû;
l ðîçåòêà è âèëêà îäíîãî òèïà;
Ïåðâûé öèêë ñòèðêè
Ìîþùèå
ñðåäñòâà
1. Ìàøèíà ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïðè ïîìîùè äâóõïîëþñíîé ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì (ðîçåòêà íå ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ìàøèíîé). Ôàçíûé
ïðîâîä äîëæåí áûòü ïîäêëþ÷åí ÷åðåç àâòîìàò çàùèòû ñåòè, ðàññ÷èòàííûé íà ìàêñèìàëüíûé òîê (òîê ñðàáàòûâàíèÿ) 16 À, è èìåþùèé âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ íå
áîëåå 0,1 ñ.
2. Ïðè íàëè÷èè âáëèçè îò ïðåäïîëàãàåìîãî ìåñòà óñòàíîâêè ìàøèíû ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì,
èìåþùåé òðåõïðîâîäíóþ ïîäâîäêó êàáåëÿ ñ ìåäíûìè
æèëàìè ñå÷åíèåì íå ìåíåå 1,5 êâ. ìì (èëè àëþìèíèåâûìè æèëàìè ñå÷åíèåì íå ìåíåå 2,5 êâ. ìì), äîðàáîòêà ýëåêòðîñåòè íå ïðîèçâîäèòñÿ. Ïðè îòñóòñòâèè
óêàçàííîé ðîçåòêè è ïðîâîäêè ñëåäóåò ïðîâåñòè èõ ìîíòàæ.
3. Ïðîêëàäêà çàçåìëåíèÿ îòäåëüíûì ïðîâîäîì íå
äîïóñêàåòñÿ.
4. Äëÿ äîðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðèìåíÿòü ïðîâîä òèïà ÏÏÂ 3õ1,5 380 ÃÎÑÒ 6223-79.
Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå äðóãèõ ìàðîê êàáåëÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîæàðî- è ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü ïðè ýêñïëóàòàöèè ìàøèíû.
Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ïåðåõîäíèêîâ, äâîéíûõ
è áîëåå ðîçåòîê è óäëèíèòåëåé (îíè ñîçäàþò îïàñíîñòü
âîçãîðàíèÿ). Åñëè Âû ñ÷èòàåòå èõ èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûì, ïðèìåíÿéòå îäèí åäèíñòâåííûé óäëèíèòåëü, óäîâëåòâîðÿþùèé òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè.
Îáîðóäîâàíèå, ïîäêëþ÷åííîå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè áûòîâûõ ïðèáîðîâ áîëüøîé
ìîùíîñòè, èçëîæåííûõ â äàííîé èíñòðóêöèè, ÿâëÿåòñÿ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûì.
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà
óùåðá çäîðîâüþ è ñîáñòâåííîñòè, åñëè îí âûçâàí
íåñîáëþäåíèåì óêàçàííûõ íîðì óñòàíîâêè.
Ïðîãðàììû
Âíèìàíèå! Îáîðóäîâàíèå îáÿçàòåëüíî äîëæíî
áûòü çàçåìëåíî!
ëåì, ïðè óñëîâèè, ÷òî çàùèòíàÿ ëèíèÿ íå èìååò ðàçðûâà è ïîäêëþ÷åíà íàïðÿìóþ â îáâîä êàêèõ-ëèáî
ïðèáîðîâ (íàïðèìåð, ýëåêòðè÷åñêîãî ñ÷åò÷èêà).
Åñëè âèëêà íå ïîäõîäèò ê ðîçåòêå, åå ñëåäóåò çàìåíèòü íà íîâóþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ ðîçåòêå, èëè çàìåíèòü
ïèòàþùèé êàáåëü. Çàìåíà êàáåëÿ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì.
Îïèñàíèå
Ïîäñîåäèíåíèå ê ýëåêòðîñåòè
CIS
ïàñíîñòè, îïèñàííûìè â äàííîì ðàçäåëå èíñòðóêöèè
äîïóñêàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ çàçåìëåíèÿ ðàáî÷èì íó-
Óñòàíîâêà
Ïîâåñüòå çàãíóòûé êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà íà
êðàé ðàêîâèíû, âàííû,
èëè
ïîìåñòèòå
â
ñïåöèàëüíûé âûâîä
êàíàëèçàöèè. Øëàíã íå
65 - 100 cm
äîëæåí ïåðåãèáàòüñÿ.
Âåðõíÿÿ òî÷êà ñëèâíîãî øëàíãà äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà âûñîòå 65100 ñì îò ïîëà. Ðàñïîëîæåíèå
ñëèâíîãî
øëàíãà äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ðàçðûâ ñòðóè
ïðè ñëèâå (êîíåö øëàíãà íå äîëæåí áûòü
îïóùåí â âîäó).
 ñëó÷àå êðåïëåíèÿ íà
êðàé âàííîé èëè ðàêîâèíû, øëàíã âåøàåòñÿ
ñ ïîìîùüþ íàïðàâëÿþùåé (âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè), êîòîðàÿ
êðåïèòñÿ ê êðàíó (ðèñ.).
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå óäëèíèòåëåé äëÿ
ñëèâíîãî øëàíãà, ïðè íåîáõîäèìîñòè äîïóñêàåòñÿ åãî íàðàùèâàíèå øëàíãîì òàêîãî æå äèàìåòðà
è äëèíîé íå áîëåå 150 ñì.
l ðîçåòêà çàçåìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè áåçî-
!
Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Êíîïêà
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/
ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ
+15
Èíäèêàòîð
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/
ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ
Êíîïêè âûáîðà
ÔÓÍÊÖÈÈ
Ðóêîÿòêà âûáîðà
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ
Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ äëÿ çàãðóçêè ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà è ñìÿã÷èòåëåé (ñì. ñ. 7).
Êíîïêè âûáîðà ÔÓÍÊÖÈÈ: ñëóæàò äëÿ âûáîðà
äîñòóïíûõ ôóíêöèé (ñì. ñòð. 6).
Ðóêîÿòê à âûáîðà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ: ñëóæèò äëÿ
óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé òåìïåðàòóðû èëè äëÿ
ñòèðêè â õîëîäíîé âîäå (ñì. ñòð. 6).
Ðóêîÿòêà âûáîðà
ÏÐÎÃÐÀÌÌ
Êíîïêà ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ ñëóæèò äëÿ
âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
Èíäèêàòîð ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ ãîðèò,
êîãäà ìàøèíà âêëþ÷åíà.
Ðóêîÿòêà âûáîðà ÏÐÎÃÐÀÌÌ ñëóæèò äëÿ âûáîðà
ïðîãðàìì.(ñì. ñ. 5)
Çàïîìíèòå: ðóêîÿòêó âûáîðà ïðîãðàìì ñëåäóåò
ïîâîðà÷èâàòü ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå è ïðè
âûêëþ÷åííîé ñòèðàëüíîé ìàøèíå.
Êàê îòêðûòü è çàêðûòü áàðàáàí
A) ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ (ðèñ. 1).
Ïîäíèìèòå âíåøíþþ êðûøêó è ïîëíîñòüþ åå îòêðîéòå.
Á) Çàòåì, èñïîëüçóÿ îáå ðóêè, îòêðîéòå áàðàáàí, êàê ïîêà
çàíî íà ðèñ. 2:
- Íàæìèòå êíîïêó, îáîçíà÷åííóþ ñòðåëêîé íà ðèñ. 2, ñëåã
êà âíèç,
äðóãîé ðóêîé ïðèäåðæèâàÿ äâåðöû (òàê âû èçáåæèòå
âíåçàïíîãî îòêðûâàíèÿ äâåðîê è çàùåìëåíèÿ ïàëüöåâ);
äâåðöû ðàñöåïÿòñÿ è ëåãêî îòêðîþòñÿ.
ðèñ. 1
ðèñ. 2
Â) ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÑÒÈÐÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ (ðèñ. 3).
Ã) ÇÀÊÐÛÂÀÍÈÅ (ðèñ. 4).
- çàêðîéòå ïîëíîñòüþ áàðàáàí, îïóñêàÿ ñíà÷àëà
ïåðåäíþþ äâåðöó, à çàòåì çàäíþþ;
- çàòåì óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî êðþêè ïåðåäíåé äâåðöû
òî÷íî âîøëè â ïðåäíàçíà÷åííûå ìåñòà íà çàäíåé
äâåðöå;
- ïîñëå òîãî, êàê êðþêè çàùåëêíóëèñü, íàæìèòå îáå
äâåðöû ñëåãêà âíèç, ÷òîáû óáåäèòüñÿ îíè çàêðûòû
ïëîòíî;
- è, íàêîíåö, çàêðîéòå âíåøíþþ êðûøêó.
ðèñ. 3
"
ðèñ. 4
Çàïóñê ìàøèíû.
Ïðîãðàììû
Êðàòêèå èíñòðóêöèè:
Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû
4. Âêëþ÷èòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó ïðè ïîìîùè
êíîïêè
.
5. Ïî îêîí÷àíèè ñòèðêè ïîäîæäèòå ïðèìåðíî 3
ìèíóòû.
Âûêëþ÷èòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó íàæàòèåì
.
êíîïêè
6. Îòêðîéòå äâåðöó ìàøèíû. Âûíóâ áåëüå,
îñòàâüòå äâåðöó ìàøèíû ïðèîòêðûòîé, ÷òîáû
äàòü èñïàðèòüñÿ îñòàâøåéñÿ âëàãå.
Ïåðåêðîéòå êðàí ïîäà÷è âîäû.
Òàáëèöà ïðîãðàìì
Ïð îãð .
Òåð ìîñòàò
Ìîþùåå
ñð åäñòâ î
Ñìÿ ã÷ïðåäâ. îñíîâíàÿ èòåëü
ñòèðêà
ñòèðêà
Äëèòåëüíîñ òü
Îïèñàíèå öèêëà ñòèð êè
öèêëà,
ìèí
Îïèñàíèå
Òêàíè è ñòåïåíü
çàãð ÿ çíåíèÿ
CIS
Óñòàíîâêà
1. Âûáåðèòå íóæíóþ âàì ïðîãðàììó.
2. Âûáåðèòå òåìïåðàòóðó ñòèðêè (ñì. ñòð. 6).
3. Çàãðóçèòå áåëüå â áàðàáàí, çàñûïüòå ñòèðàëüíîå âåùåñòâî è äîáàâêè (ñìîòðèòå ñòð. 7),
çàêðîéòå êðûøêè áàðàáàíà è âíåøíèé ëþê.
ÕËÎÏÎKÊ
•
155
Max° C
•
•
145
2
60° C
•
•
145
2
40° C
•
•
145
3
60° C
•
•
115
3
40° C
40° C
•
•
•
•
115
4
•
•
Max° C
2
•
Ïîëîñêàíèå
Ñìÿã÷åíèå
100
Ïðåäâ àðèòåëüíàÿ ñòèðêà â òåïëîé
â îäå, ñòèðêà, ïîëîñêàíèå,
ñìÿ ã÷åíèå - îòæèì
Còèðêà, ïîëîñêàíèå, ñìÿ ã÷åíèå îòæèì
Còèðêà, ïîëîñêàíèå, ñìÿ ã÷åíèå îòæèì
Còèðêà, ïîëîñêàíèå, ñìÿ ã÷åíèå îòæèì
Còèðêà, ïîëîñêàíèå, ñìÿ ã÷åíèå îòæèì
Còèðêà, ïîëîñêàíèå, ñìÿ ã÷åíèå îòæèì
Còèðêà, ïîëîñêàíèå, ñìÿ ã÷åíèå îòæèì
Ìîþùèå
ñðåäñòâà
Öâåòíîå áåëúå
•
1
Ïðîãðàììû
Ñèëüíî çàãðÿ çíåííîå áåëîå
áåëúå (ïðîñòú²íè, ñêàòåðòè è
ò.ä)
Ñèëüíî çàãðÿ çíåííîå áåëîå
áåëúå
Ñëàáî çàãðÿ çíåííîå áåëîå è
ïðî÷íîîêðàøåííîå áåëúå
Ñëàáî çàãðÿ çíåííîå áåëîå è
ïðî÷íîîêðàøåííîå áåëúå
Ñëàáî çàãðÿ çíåííîå áåëîå è
ïðî÷íîîêðàøåííîå áåëúå
Ñèëüíî çàãðÿ çíåííîå áåëîå
áåëúå
Ïîëîñêàíèå - ñìÿ ã÷åíèå - îòæèì
Ïîëîñêàíèå - ñìÿ ã÷åíèå - îòæèì
Îòæèì
Ñëèâ - Îòæèì
60° C
•
•
90
Öâåòíàÿ ïðî÷íîîêðàøåííàÿ
5
50° C
•
•
80
Íîðìàëüíî çàãðÿçíåííàÿ
ïðî÷íîîêðàøåííàÿ
5
40° C
•
•
70
Íîðìàëüíî çàãðÿçíåííàÿ
ïðî÷íîîêðàøåííàÿ
6
50° C
•
•
80
Ëèíÿ þùàÿ
7
40° C
•
•
70
ÄÅËÈKÀÒ. ÒKÀÍÈ.
Øåðñòú (âûäåðæèâàþùàÿ
ìàùèííó ñòèðêó)
8
40° C
•
•
55
Ïîëîñêàíèå
Ñìÿã÷åíèå
•
•
Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ñìÿ ã÷åíèå îñòàíîâ êà ñ â îäîé èëè äåëèêàòíûé
îòæèì
Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ñìÿ ã÷åíèå îñòàíîâ êà ñ â îäîé èëè äåëèêàòíûé
îòæèì
Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ñìÿ ã÷åíèå îñòàíîâ êà ñ â îäîé èëè äåëèêàòíûé
îòæèì
Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ñìÿ ã÷åíèå îñòàíîâ êà ñ â îäîé èëè äåëèêàòíûé
îòæèì
Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ñìÿ ã÷åíèå îñòàíîâ êà ñ â îäîé èëè äåëèêàòíûé
îòæèì
Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ñìÿ ã÷åíèå îñòàíîâ êà ñ â îäîé èëè äåëèêàòíûé
îòæèì
Íåèñïðàâíîñòè
5
Îáñëóæèâàíèå
è óõîä
Öâåòíàÿ ïðî÷íîîêðàøåííàÿ
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
ÑÈÍÒÅÒÈKÀ
Ïîëîñêàíèå - ñìÿ ã÷åíèå - îòæèì
Ïîëîñêàíèå ñî ñìÿã÷åíèåì - îòæèì
Àíòèñìèíàåìîñòü Óäåðæàíèå ïîëîñêàíèÿ
Îñòàíîâ êà ñ â îäîé äëÿ øåëêà è
îñîáî äåëèêàòíûõ èçäåëèé.
Îòæèì - Ñëèâ
Îòæèì
Ñëèâ - Äåëèêàòíûé îòæèì
Ñëèâ
Ñëèâ áåç îòæèìà
Ñåðâèñ
Ïðèìå÷àíèå
îïèñàíèå Ôóíêöèè îñòàíîâêè ñ âîäîé ñìîòðåòü íà ñòð. 6. Äàííûå â òàáëèöå, ÿâëÿþòñÿ ñïðàâî÷íûìè è ìîãóò ìåíÿòüñÿ â
çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ñòèðêè (îáúåì ñòèðêè, òåìïåðàòóðà âîäû â âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìå, òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè
è äð.).
#
Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè
C
+15
Âûáîð òåìïåðàòóðû
Âûáîð òåìïåðàòóðû ñòèðêè ïðîèçâîäèòñÿ ïðè ïîìîùè ðóêîÿòêè ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ (ñì. Òàáëèöó ïðîãðàìì íà ñòð. 5).
Çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû ìîæåò áûòü óìåíüøåíî âïëîòü äî ñòèðêè â õîëîäíîé âîäå ( ).
Ôóíêöèè
Ðàçëè÷íûå ôóíêöèè ñòèðêè ìàøèíû ïîçâîëÿþò äîñòè÷ü æåëàåìîé ÷èñòîòû è áåëèçíû âàøåãî áåëüÿ.
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé íàæìèòå êíîïêó íóæíîé ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííîé
íèæå òàáëèöåé.
Ôóíêöèè
Kíîïêà
ýêñòðà-ýêîíîìèè
Kíîïêà
èñêëþ÷åíèÿ
îòæèìà
Íàçíà÷åíèå
Èñïîëüçîâàíèå
Óìåíüøàåò
ïîòðåáëåíèå âîäû
ïðè ïîëîñêàíèè.
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ýòó ôóíêöèþ ïðè
íåïîëíîé çàãðóçêå ìàøèíû, ïðîïîðöèîíàëüíî
óìåíüøàÿ êîëè÷åñòâî ìîþùåãî ñðåäñòâà.
Èñïîëüçóéòå êíîïêó
Ðåêîìåíäóåì ïðèìåíÿòü ýòó ôóíêöèþ äëÿ ñòèðêè
äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
èçäåëèé èç ëåãêîñìèíàåìûõ è òðóäíî
îòæèìà èç ïðîãðàììû
ðàçãëàæèâàåìûõ òêàíåé.
ñòèðêè.
Ôóíêöèÿ ïðîòèâ ñìèíàíèÿ
Ýòà ôóíêöèÿ ïðåðûâàåò öèêë â ïîëîæåíèè • ), îñòàâëÿÿ âîäó â áàðàáàíå, ïåðåä îòæèìîì.
Âû ìîæåòå ïîäêëþ÷èòü ýòó ôóíêöèþ òîëüêî ñ ïðîãðàììàìè Ñèíòåòèêà è Øåðñòü.
Ýòà ôóíêöèÿ î÷åíü óäîáíà âî èçáåæàíèå ÷ðåçìåðíîãî ñìèíàíèÿ Äåëêàòíûõ è Ñèíòåòè÷åñêèõ òêíåé (íàïðèìåð,
êîãäà âû íå ìîæåòå âûãðóçèòü áåëüå èç ìàøèíû ñðàçó æå, à òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ñòèðêè).
Äëÿ çàâåðøåíèÿ ïðîãðàììû ìîæíî âûáðàòü îïîëàñêèâàíèå èëè ñëèâ áåç îïîëàñêèâàíèÿ.
 ïåðâîì ñëó÷àå äîñòàòî÷íî ïîâåðíóòü ðóêîÿòêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ íà îäèí ùåë÷îê ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå.
Âî âòîðîì ñëó÷àå ïîâåðíèòå ðóêîÿòêó íà ôóíêöèþ Ñëèâ (
).
 îáîèõ ñëó÷àÿõ âðàùàéòå ðóêîÿòêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ïðè îñòàíîâëåííîé ìàøèíå.
$
Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå
Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ
Çàíàâåñêè: ñâåðíèòå è ïîëîæèòå â íàâîëî÷êó èëè â
ñåò÷àòûé ìåøî÷åê. Ñòèðàéòå îòäåëüíî, íå ïðåâûøàÿ
ïîëîâèíû çàãðóçêè áàðàáàíà.
Ñòåãàííûå êóðòêè è ïóõîâèêè: åñëè ïóõîâèê íà óòèíîì èëè ãóñèíîì ïóõó, åãî ìîæíî ñòèðàòü â ñòèðàëüíîé ìàøèíå. Âûâåðíèòå êóðòêó íàèçíàíêó, çàãðóçèòå
â áàðàáàí íå áîëåå 2-3 êã èçäåëèé. Ïîâòîðèòå ïîëîñêàíèå 1-2 ðàçà, èñïîëüçóéòå äåëèêàòíûé îòæèì.
Ïàðóñèíîâûå òóôëè: Ïàðóñèíîâûå òóôëè
ïðåäâàðèòåëüíî î÷èñòèòå îò ãðÿçè è ñòèðàéòå ñ
ïðî÷íûìè òêàíÿìè èëè äæèíñàìè, åñëè ïîçâîëÿåò öâåò.
Íå ñòèðàéòå ñ áåëûìè âåùàìè.
Íåèñïðàâíîñòè
Îáû÷íûé îòáåëèâàòåëü èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ïðî÷íûõ áåëûõ òêàíåé, äåëèêàòíûé - äëÿ
öâåòíûõ, ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé è äëÿ øåðñòè.
Íå çàëèâàéòå îòáåëèâàòåëü â ÿ÷åéêó-äîçàòîð 4
âûøå îòìåòêè «ìàêñ.» (ñìîòðèòå ðèñóíîê).
Îñîáåííîñòè ñòèðêè
îòäåëüíûõ èçäåëèé
Îáñëóæèâàíèå
è óõîä
ÿ÷åéêà 4: Öèêë îòáåëèâàíèÿ
Âåñ áåëüÿ
1 ïðîñòûíÿ 400 – 500 ã
1 íàâîëî÷êà 150 -200 ã
1 ñêàòåðòü 400 – 500 ã
1 õàëàò 900 –1,200 ã
1 ïîëîòåíöå 150 -250 ã
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
ÿ÷åéêà 3: Äîáàâêè (îïîëàñêèâàòåëü è ò.ä.)
Êîãäà âû íàëèâàåòå îïîëàñêèâàòåëü â ÿ÷åéêó 3,
îáðàùàéòå âíèìàíèå, ÷òîáû íå ïðåâûñèòü
ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü, óêàçàííûé îòìåòêîé
«max».
Îïîëàñêèâàòåëü àâòîìàòè÷åñêè ïîäàåòñÿ â
áàðàáàí â ïðîöåññå ïîñëåäíåãî îïîëàñêèâàíèÿ.
Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû ñòèðêè â ÿ÷åéêå 3
îñòàåòñÿ âîäà. Îíà íåîáõîäèìà äëÿ ïîäà÷è â
áàðàáàí î÷åíü ãóñòûõ îïîëàñêèâàòåëåé, ò.å. äëÿ
ðàçáàâëåíèÿ êîíöåíòðèðîâàííûõ îïîëàñêèâàòåëåé.
Åñëè â ÿ÷åéêå 3 îñòàíåòñÿ âîäû áîëüøå
íîðìàëüíîãî, ýòî çíà÷èò, ÷ò î ê àíàë ñëèâà
îïîëàñêèâàòåëÿ â áàðàáàí çàñîðèëñÿ. Ñìîòðèòå
îïèñàíèå ÷èñòêè ÿ÷ååê íà ñòð. 9.
• Ðàçáåðèòå áåëüå:
- â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì òêàíè / îáîçíà÷åíèÿ íà
ýòèêåòêå
- ïî öâåòó: îòäåëèòå öâåòíîå áåëüå îò áåëîãî.
• Âûíüòå èç êàðìàíîâ âñå ïðåäìåòû è ïðîâåðüòå
õîðîøî ëè äåðæàòñÿ ïóãîâèöû.
• Íå ïðåâûøàéòå ìàêñèìàëüíîå íîðìû çàãðóçêè
áàðàáàíà, óêàçàííûå äëÿ ñóõîãî áåëüÿ:
Ïðî÷íûå òêàíè: ìàêñ. 5 êã
Ñèíòåòè÷åñêèå òêàíè: ìàêñ. 2,5 êã
Äåëèêàòíûå òêàíè: ìàêñ. 2 êã
Øåðñòü: ìàêñ. 1 êã
Ìîþùèå
ñðåäñòâà
ÿ÷åéêà 2: Ñòèðàëüíîå âåùåñòâî
(ïîðîøîê èëè æèäêîñòü)
Æèäêîå ñòèðàëüíîå âåùåñòâî ñëåäóåò ïîìåùàòü
íåïîñðåäñòâåííî â áàðàáàí â ñïåöèàëüíîì
êðóãëîì ïëàñòìàññîâîì äîçàòîðå.
Ïîäãîòîâêà áåëüÿ
Ïðîãðàììû
Îòäåëåíèå 1: ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè (ïîðîøîê)
CIS
íûå äëÿ ðó÷íîé ñòèðêè – îáðàçóþùàÿñÿ îáèëüíàÿ
ïåíà óõóäøàåò ðåçóëüòàò ñòèðêè è ìîæåò âûâåñòè
èç ñòðîÿ ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.
Îïèñàíèå
Âûäâèíüòå ðàñïðåäåëèòåëü è çàïîëíèòå åãî
îòäåëåíèÿ ìîþùèì
ñðåäñòâîì è ñìÿã÷èòåëåì:
Íå èñïîëüçóéòå ìîþùèå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
Óñòàíîâêà
Õîðîøèé ðåçóëüòàò ñòèðêè çàâèñèò òàêæå îò ïðàâèëüíîé äîçèðîâêè ìîþùåãî ñðåäñòâà: åãî èçáûòîê íå
ãàðàíòèðóåò áîëåå ýôôåêòèâíóþ ñòèðêó,
íàïðîòèâ
ìîæåò
ïðèâåñòè
ê
îáðàçîâàíèþ íàëåòîâ
âíóòðè ìàøèíû è çàãðÿçíåíèþ îêðóæàþùåé
ñðåäû.
Øåðñòü: Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ
ñòèðêè çàãðóæàéòå íå áîëåå 1 êã áåëüÿ è èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå æèäêèå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñòèðêè øåðñòÿííûõ èçäåëèé.
Èñïîëüçîâàíèå îòáåëèâàòåëÿ èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè.
Ñåðâèñ
%
Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè
+15
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìè áåçîïàñíîñòè. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ âàøåé áåçîïàñíîñòè.
• Óòèëèçàöèÿ ñòàðîé ñòèðàëüíîé ìàøèíû: ïåðåä
ñäà÷åé ìàøèíû â óòèëü îáðåæüòå ïèòàþùèé êàáåëü è ñíèìèòå äâåðöó.
Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
Ýêîíîìèÿ ýíåðãèè è îõðàíà
îêðóæàþùåé ñðåäû
• Äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ. Äàííîå èçäåëèå
ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ýëåêòðîïðèáîðîì, íå
ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ. Çàïðåùàåòñÿ ìîäèôèöèðîâàòü
åãî ôóíêöèè.
• Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ
òîëüêî âçðîñëûìè ëèöàìè, ñîáëþäàþùèìè
èíñòðóêöèè, ïðèâåäåííûå â äàííîì ðóêîâîäñòâå.
• Íå êàñàéòåñü ðàáîòàþùåé ìàøèíû, åñëè âàøè
ðóêè èëè íîãè ñûðûå; íå ïîëüçóéòåñü
îáîðóäîâàíèåì áîñèêîì.
• Íå òÿíèòå çà ïèòàþùèé êàáåëü, ÷òîáû âûíóòü âèëêó
èç ðîçåòêè: áåðèòåñü çà âèëêó.
• Íå îòêðûâàéòå ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ
âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû.
• Íå êàñàéòåñü ñëèâàåìîé âîäû, åå òåìïåðàòóðà
ìîæåò áûòü î÷åíü âûñîêîé.
• Ïðè îñòàíîâêå ìàøèíû ðàçáëîêèðîâêà çàìêà
äâåðöû ñðàáàòûâàåò ñ òðåõìèíóòíîé çàäåðæêîé.
Íå ïûòàéòåñü îòêðûòü äâåðöó â ýòîì ïðîìåæóòêå âðåìåíè (à òåì áîëåå âî âðåìÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ!): ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü ìåõàíèçì
áëîêèðîâêè.
•  ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå êàñàéòåñü âíóòðåííèõ ÷àñòåé ìàøèíû,
ïûòàÿñü ïî÷èíèòü åå.
• Ñëåäèòå, ÷òîáû äåòè íå ïðèáëèæàëèñü ê
ðàáîòàþùåé ñòèðàëüíîé ìàøèíå.
•  ïðîöåññå ñòèðêè äâåðöà ñòèðàëüíîé ìàøèíû
ìîæåò íàãðåâàòüñÿ.
• Åñëè íåîáõîäèìî ïåðåìåñòèòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, âûïîëíÿéòå ýòó îïåðàöèþ âäâîåì èëè âòðîåì
ñ ïðåäåëüíîé îñòîðîæíîñòüþ. Íèêîãäà íå
ïûòàéòåñü ïîäíÿòü ìàøèíó â îäèíî÷êó —
îáîðóäîâàíèå ÷ðåçâû÷àéíî òÿæåëîå.
• Ïåðåä ïîìåùåíèåì â ñòèðàëüíóþ ìàøèíó áåëüÿ
óáåäèòåñü, ÷òîáû áàðàáàí áûë ïóñò.
Óòèëèçàöèÿ
• Óíè÷òîæåíèå óïàêîâî÷íîãî ìàòåðèàëà: ñîáëþäàéòå äåéñòâóþùèå òðåáîâàíèÿ ïî óòèëèçàöèè
óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.
&
Ýêîëîãè÷íàÿ òåõíîëîãèÿ
Ñ íîâîé òåõíîëîãèåé Ariston âû çàòðàòèòå âîäû â
äâà ðàçà ìåíüøå, à ýôôåêò îò ñòèðêè áóäåò â äâà
ðàçà âûøå! Âîò ïî÷åìó âû íå ìîæåòå âèäåòü âîäó
÷åðåç äâåðöó: åå î÷åíü ìàëî. Ýòî çàáîòà îá îêðóæàþùåé ñðåäå áåç îòêàçà îò ìàêñèìàëüíîé ÷èñòîòû. È âäîáàâîê êî âñåìó, âû ýêîíîìèòå ýëåêòðè÷åñòâî.
Ýêîíîìèÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ, âîäû, ýëåêòðîýíåðãèè è âðåìåíè
• Äëÿ ýêîíîìèè ðåñóðñîâ ñëåäóåò ìàêñèìàëüíî çàãðóæàòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. Îäèí öèêë ñòèðêè ïðè
ïîëíîé çàãðóçêå âìåñòî äâóõ öèêëîâ ñ íàïîëîâèíó
çàãðóæåííûì áàðàáàíîì ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü äî
50% ýëåêòðîýíåðãèè.
• Öèêë ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè íåîáõîäèì òîëüêî
äëÿ î÷åíü ãðÿçíîãî áåëüÿ. Ïðè öèêëå
ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè ðàñõîäóåòñÿ áîëüøå
ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà, âðåìåíè, âîäû è íà 5 – 15%
áîëüøå ýëåêòðîýíåðãèè.
• Åñëè âû îáðàáîòàåòå ïÿòíà ïÿòíîâûâîäèòåëåì èëè
çàìî÷èòå áåëüå ïåðåä ñòèðêîé, ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü ñòèðêè ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ. Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììû ñòèðêè ïðè 60°C âìåñòî 90°C,
èëè 40°C âìåñòî 60°C ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü äî
50% ýëåêòðîýíåðãèè.
• Ïðàâèëüíàÿ äîçèðîâêà ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà â çàâèñèìîñòè îò æåñòêîñòè âîäû, ñòåïåíè
çàãðÿçíåíèÿ è îáúåìà çàãðóæàåìîãî áåëüÿ
ïîìîãàåò èçáåæàòü íåðàöèîíàëüíîãî ðàñõîäà
ìîþùåãî ñðåäñòâà è çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû: õîòÿ ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è ÿâëÿþòñÿ áèîðàçëàãàåìûìè, îíè ñîäåðæàò âåùåñòâà, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèå íà ýêîëîãèþ. Êðîìå òîãî, ïî âîçìîæíîñòè èçáåãàéòå èñïîëüçîâàòü îïîëàñêèâàòåëè.
• Åñëè áåëüå äîëæíî ñóøèòüñÿ â àâòîìàòè÷åñêîé
ñóøêå, íåîáõîäèìî âûáðàòü áîëüøóþ ñêîðîñòü
îòæèìà. Èíòåíñèâíûé îòæèì ñýêîíîìèò âðåìÿ è
ýëåêòðîýíåðãèþ ïðè àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêå.
Îáñëóæèâàíèå è óõîä
Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà
Êàê äîñòàòü ïðåäìåòû, óïàâøèå â ïðîñòðàíñòâî
ìåæäó áàðàáàíîì è êîæóõîì ìàøèíû:
• Ïåðåêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí ïîñëå êàæäîé ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ
âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìû ñòèðàëüíîé ìàøèíû è
óñòðàíÿåòñÿ âåðîÿòíîñòü ïðîòå÷åê.
Âíåøíèå è ðåçèíîâûå ÷àñòè ìàøèíû î÷èùàéòå
ìÿãêîé òêàíüþ ñ òåïëîé ìûëüíîé âîäîé. Íå èñïîëüçóéòå ðàñòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå
ñðåäñòâà.
Ïðîãðàììû
Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû
è áàðàáàíîì
Îïèñàíèå
2. âûâåðíèòå êðûøêó
ôèëüòðà, âðàùàÿ åå
ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè (ñì. ðèñ. ): èç
íàñîñà ìîæåò âûëèòüñÿ íåìíîãî âîäû –
ýòî íîðìàëüíîå ÿâëåíèå.
3 . ò ù à ò å ë ü í î
ïðî÷èñòèòå ôèëüòð
èçíóòðè;
Óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé
4. çàâåðíèòå êðûøêó
îáðàòíî;
• Ïîñëå êàæäîé ñòèðêè îñòàâëÿéòå äâåðöó ìàøèíû ïîëóîòêðûòîé âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ â
áàðàáàíå íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ è ïëåñåíè.
Ìîþùèå
ñðåäñòâà
5. óñòàíîâèòå íà ìåñòî ïåðåäíþþ ïàíåëü,
ïðåäâàðèòåëüíî
óáåäèâøèñü,
÷òî
êðþêè âîøëè â
ñîîòâåòñòâóþùèå
ïåòëè.
×èñòêà íàñîñà
Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà
Ïðîâåðÿéòå øëàíã íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä. Ïðè
ëþáûõ ïðèçíàêàõ òå÷è èëè ïîâðåæäåíèÿ íåìåäëåííî çàìåíèòå øëàíã. Âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû
íåèñïðàâíûé øëàíã, íàõîäÿùèéñÿ ïîä äàâëåíèåì âîäû, ìîæåò âíåçàïíî ëîïíóòü.
Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå øëàíãè, áûâøèå â óïîòðåáëåíèè.
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
Óáåäèòåñü, ÷òî öèêë ñòèðêè çàêîí÷èëñÿ, è îòêëþ÷èòå îáîðóäîâàíèå îò ñåòè.
Óñòàíîâêà
1. ñíèìèòå íèæíèé
ïëèíòóñ â ïåðåäíåé
÷àñòè ñòèðàëüíîé
ìàøèíû,
ïîòÿíóâ
îáåèìè ðóêàìè çà åãî
êðàÿ
(ñìîòðèòå
ðèñóíîê);
• Âñåãäà âûíèìàéòå âèëêó èç ðîçåòêè ïåðåä ìîéêîé è îáñëóæèâàíèåì ìàøèíû.
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà èìååò ñëèâíîé íàñîñ ñàìîî÷èùàþùåãîñÿ òèïà, êîòîðûé íå òðåáóåò î÷èñòêè
èëè îñîáîãî îáñëóæèâàíèÿ. Îäíàêî ìåëêèå ïðåäìåòû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è äð.) ìîãóò ñëó÷àéíî
ïîïàñòü â íàñîñ. Äëÿ èõ èçâëå÷åíèÿ íàñîñ îáîðóäîâàí «óëîâèòåëåì» — ôèëüòðîì, äîñòóï ê êîòîðîìó çàêðûò íèæíåé ïåðåäíåé ïàíåëüþ.
CIS
Îáñëóæèâàíèå
è óõîä
Êàê ÷èñòèòü ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ
Ñáîðêà:
Ñëåãêà íàæìèòå íà áîëüøóþ êíîïêó íà ïåðåäíåé
ñòîðîíå ðàñïðåäåëèòåëÿ è
âûòÿíèòå åãî ââåðõ (ðèñ. 1).
Çàòåì ïðîìîéòå ðàñïðåäåëèòåëü ïîä ñòðóåé âîäû (ðèñ.
3), èñïîëüçóÿ ñòàðóþ çóáíóþ ùåòêó. Âûíüòå ïàðó ñèôîíîâ,
âñòàâëåííûõ â âåðøèíó îòäåëåíèé 1 è 2 (ðèñ. 4), ïðîâåðüòå
íå çàáèòû ëè îíè è ïðîìîéòå èõ.
Óñòàíîâèòå ïàðó ñèôîíîâ â
ñïåöèàëüíûå îòâåðñòèÿ è
çàòåì ïîìåñòèòå ðàñïðåäåëèòåëü
íà
ìåñòî,
âñòàâëÿÿ åãî äî ùåë÷êà
(ðèñ. 4, 2 è 1).
Ðèñ. 1
Ðèñ. 2
Ðèñ. 4
Ðèñ. 3
Ñåðâèñ
×èñòêà:
Íåèñïðàâíîñòè
Ðàçáîðêà:
'
Íåèñïðàâíîñòè
è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ
+15
 ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè èëè âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé, ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð (ñì. ñ. 11), ïðî÷èòàéòå ýòîò ðàçäåë.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
Âû ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñàìè.
Îáíàðóæåííàÿ
íåèñïðàâíîñòü:
Âîçìîæíûå ïðè÷èíû / Ìåòîäû óñòðàíåíèÿ:
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà
íå âêëþ÷àåòñÿ.
• Âèëêà íå âñòàâëåíà â ðîçåòêó èëè âñòàâëåíà ïëîõî, íå îáåñïå÷èâàÿ êîíòàêòà.
•  äîìå îòêëþ÷åíî ýëåêòðè÷åñòâî.
Öèêë ñòèðêè íå çàïóñêàåòñÿ.
• Êðûøêè èëè ëþê ïëîõî çàêðûòû.
• Íå áûëà íàæàòà êíîïêà .
• Çàêðûò êðàí ïîäà÷è âîäû.
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå çàëèâàåò âîäó.
•
•
•
•
•
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íåïðåðûâíî çàëèâàåò è ñëèâàåò âîäó.
• Ñëèâíîé øëàíã ðàñïîëîæåí íèæå 65 èëè âûøå 100 ñì. îò ïîëà
(ñì. ñ. 3).
• Êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà ïîãðóæåí â âîäó (ñì. ñ. 3).
• Íàñòåííûé ñëèâ íå èìååò ñëèâíîé òðóáû.
Åñëè ñëèâíîé øëàíã âñòðîåí â êàíàëèçàöèþ, èìåéòå ââèäó, ÷òî íà âåðõíèõ
ýòàæàõ ìîæåò ñîçäàâàòüñÿ «ñèôîííûé ýôôåêò» — ìàøèíà îäíîâðåìåííî
ñëèâàåò è çàëèâàåò âîäó. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíîãî ýôôåêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé êëàïàí (àíòèñèôîí).
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ïðîèçâîäèò ñëèâ è îòæèì.
• Âûáðàííàÿ ïðîãðàììà íå ïðåäóñìàòðèâàåò ñëèâ âîäû — äëÿ íåêîòîðûõ
ïðîãðàìì íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ñëèâ âðó÷íóþ (ñì ñ. 5).
• Âêëþ÷åíà ôóíêöèÿ îñòàíîâêè ñ âîäîé (òàì, ãäå îíà
ïðåäóñìîòðåíà): Ýòà ôóíêöèÿ òðåáóåò ðó÷íîãî âêëþ÷åíèÿ ñëèâà.
• Ñëèâíîé øëàíã ïåðåæàò (ñì. ñ. 3) èëè çàñîðåí.
• Çàñîð â êàíàëèçàöèè.
Ñèëüíàÿ âèáðàöèÿ ïðè îòæèìå.
• Ïðè óñòàíîâêå ñòèðàëüíîé ìàøèíû áàðàáàí áûë ðàçáëîêèðîâàí íåïðàâèëüíî (ñì. ñ. 2).
• Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ïëîõî âûðîâíåíà (ñì. ñ. 2).
• Çàçîð ìåæäó ìàøèíîé è ñòåíîé/ìåáåëüþ íåäîñòàòî÷åí (ñì. ñ. 2).
Ïðîòå÷êè âîäû èç ñòèðàëüíîé
ìàøèíû.
• Ïëîõî çàêðåïëåí çàëèâíîé øëàíã (ãàéêà íà êîíöå øëàíãà íåïëîòíî
çàòÿíóòà è íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåíà ïðîêëàäêà (ñì. ñ. 2).
• Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ çàáèò îñòàòêàìè ìîþùèõ ñðåäñòâ
(î ÷èñòêå ðàñïðåäåëèòåëÿ ñì. ñ. 9).
• Ïëîõî çàêðåïëåí ñëèâíîé øëàíã (ñì. ñ. 3).
Èçáûòî÷íîå ïåíîîáðàçîâàíèå.
• Èñïîëüçóåòñÿ ìîþùåå ñðåäñòâî, íåïîäõîäÿùåå äëÿ àâòîìàòè÷åñêèõ
ñòèðàëüíûõ ìàøèí ñ ôðîíòàëüíîé çàãðóçêîé.
• Ïåðåäîçèðîâêà ìîþùåãî ñðåäñòâà.
Çàëèâíîé øëàíã íå ïîäñîåäèíåí ê êðàíó.
Øëàíã ïåðåæàò.
Çàêðûò êðàí ïîäà÷è âîäû.
 äîìå íåò âîäû.
Íåäîñòàòî÷íîå âîäîïðîâîäíîå äàâëåíèå.
Åñëè ïîñëå ïðîâåðêè ìàøèíà ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü íå äîëæíûì îáðàçîì,
îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð çà ïîìîùüþ. (ñì. ñ. 11)
Ñåðâèñíîå
îáñëóæèâàíèå
Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð:
• Óáåäèòåñü, ÷òî âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. ñ. 10).
• Çàïóñòèòå ïðîãðàììó ïîâòîðíî äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû.
•  ïðîòèâíîì ñëó÷àå îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð ïî òåëåôîíó, óêàçàííîìó â
ãàðàíòèéíîì äîêóìåíòå.
CIS
Óñòàíîâêà
Íå ïîëüçóéòåñü óñëóãàìè ëèö, íå óïîëíîìî÷åííûõ Ïðîèçâîäèòåëåì.
Ïðè ðåìîíòå òðåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé.
Îïèñàíèå
Ïðè îáðàùåíèè â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð ñîîáùèòå:
• òèï íåèñïðàâíîñòè;
• íîìåð ãàðàíòèéíîãî äîêóìåíòà (ñåðâèñíîé êíèæêè, ñåðâèñíîãî ñåðòèôèêàòà è ò.ï.);
• ìîäåëü ìàøèíû (Ìîä.) è ñåðèéíûé íîìåð (S/N), óêàçàííûå â èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå, ðàñïîëîæåííîé íà çàäíåé ïàíåëè ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
Ïðîãðàììû
Ìîþùèå
ñðåäñòâà
Ìåðû
áåçîïàñíîñòè
Îáñëóæèâàíèå
è óõîä
Íåèñïðàâíîñòè
Ñåðâèñ
+15
Instructions for use
WASHING MACHINE
Contents
GB
English
GB
Installation, 14-15
Unpacking and levelling, 14
Electric and water connections, 14-15
The first wash cycle, 15
Technical details, 15
Washing machine description, 16
Control panel, 16
How to open and shut the drum, 16
Starting and Programmes, 17
Briefly: how to start a programme, 17
Programme table, 17
Personalisations, 18
WIT 61
Setting the temperature, 18
Functions, 18
Detergents and laundry, 19
Detergent dispenser, 19
Preparing your laundry, 19
Special items, 19
Precautions and advice, 20
General safety, 20
Disposal, 20
Saving energy and respecting the environment, 20
Care and maintenance, 21
Cutting off the water or electricity supply, 21
Cleaning your appliance, 21
Caring for your appliance door and drum, 21
Cleaning the pump, 21
Checking the water inlet hose, 21
Cleaning the detergent dispenser, 21
Troubleshooting, 22
Service, 23
Before calling for Assistance, 23
13
Installation
Keep this instruction manual in a safe place for
future reference. Should the appliance be sold,
transferred or moved, make sure the instruction
manual accompanies the washing machine to inform
the new owner as to its operation and features.
GB
Read these instructions carefully: they contain vital
information on installation, use and safety.
Unpacking and levelling
Unpacking
figure); the angle of inclination, measured
according to the worktop, must not exceed 2°.
Levelling your appliance correctly will provide it with
stability and avoid any vibrations, noise and shifting
during operation. If it is placed on a fitted or loose
carpet, adjust the feet in such a way as to allow
enough room for ventilation beneath the washing
machine.
Electric and water connections
Connecting the water inlet hose
1. Unpack the washing
machine.
2. Check whether the
washing machine has
been damaged during
transport. If this is the
case, do not install it
and contact your
retailer.
3. Remove the four
protective screws and
the rubber washer with
the respective spacer,
situated on the rear of
the appliance (see
figure).
4. Seal the gaps using the plastic plugs provided.
5. Keep all the parts: you will need them again if the
washing machine needs to be moved to another
location.
Warning: should the screws be re-used, make sure
you fasten the shorter ones at the top.
Packaging materials are not children's toys.
2. Connect the other
end of the water inlet
hose to the washing
machine,
screwing it onto the
appliance's cold water
inlet, situated on the top
right-hand side on the
rear of the appliance
(see figure).
3. Make sure there are no kinks or bends in the
hose.
The water pressure at the tap must be within the
Levelling
Your machine may make a considerable amount of noise if
the two front feet have not been adjusted correctly.
1. Install the washing
machine on a flat sturdy
floor, without resting it
up against walls,
furniture cabinets or
other.
2. If the floor is not
perfectly level, compensate for any
unevenness by
tightening or loosening the adjustable front feet (see
14
A
1. Insert seal A into
the end of the inlet
hose and screw the
latter onto a cold
water tap with a 3/4
gas threaded mouth
(see figure).
Before making the
connection, allow the
water to run freely
until it is perfectly
clear.
values indicated in the Technical details table
(on the next page).
If the water inlet hose is not long enough,
contact a specialist store or an authorised
serviceman.
Connecting the drain hose
The power supply cable must never be bent or
dangerously compressed.
The power supply cable must only be replaced by
an authorised serviceman.
Once the appliance has been installed, and before
you use it for the first time, run a wash cycle with
detergent and no laundry, setting the 90°C
programme without a pre-wash cycle.
Before plugging the appliance into the mains
socket, make sure that:
• the socket is earthed and in compliance with the
applicable law;
Dim ensions
4 0 cm w ide
8 5 cm h ig h
6 0 cm deep
Capacity
from 1 to 5 kg
Electric
connections
vo ltage 22 0 /2 3 0 Volts 5 0 Hz
max imu m abs o rbed pow er 1 85 0 W
Water
connections
maximu m pres s u re 1 MPa (1 0 bar)
min imu m pres s u re 0.0 5 M Pa (0.5 bar)
dru m capacity 4 2 litres
Spin speed
u p to 60 0 rpm
Control
program m es
according to
IEC456 directive
pro g ramme 3 ; temperatu re 6 0°C;
ru n w ith a lo ad o f 5 kg.
• the socket is able to sustain the appliance's
maximum power load indicated in the Technical
details table (on the right);
• the supply voltage is included within the values i
ndicated on the Technical details table
(on the right);
• the socket is compatible with the washing
machine's plug. If this is not the case, replace
the socket or the plug.
When the washing machine is installed, the mains
socket must be within easy reach.
Service
The washing machine should not be installed in an
outdoor environment, not even when the area is
sheltered, because it may be very dangerous to
leave it exposed to rain and thunderstorms.
T h is applian ce is co mplian t w ith th e
follo w in g Eu ro pean Comm u n ity
D irectives :
- 7 3/2 3/CEE o f 19 /0 2/7 3 (L ow
Vo ltage) an d s u bs equ en t am en dmen ts
- 8 9/3 36 /CEE o f 0 3 /05 /89
(Electromagn etic Co mpatibility) an d
s u bs equ en t amen dmen ts
- 2 00 2/9 6 /CE
Troubleshooting
W IT 6 1
Care
M odel
Precautions
Electric connection
Detergents
Technical details
Programmes
We advise against the use of hose extensions; in
case of absolute need, the extension must have the
same diameter as the original hose and must not
exceed 150 cm in length.
The first wash cycle
Description
Warning! The company denies all liability if and when
these norms are not respected.
alternatively, place it
over the edge of a
basin, sink or tub,
fastening the duct
supplied to the tap (see
figure). The free end of
the hose should not be
underwater.
GB
Do not use extensions or multiple sockets.
Installation
65 - 100 cm
Connect the drain hose,
without bending it, to a
draining duct or a wall
drain situated between
65 and 100 cm from
the floor;
15
Washing machine description
Control panel
GB
ON-OFF
Button
ON-OFF
Led
FUNCTION
Buttons
TEMPERATURE
Knob
Detergent dispenser: to add detergent and fabric
softener (see page 19).
FUNCTION buttons: to select the functions available
(see page 18).
TEMPERATURE knob: to set the temperature or the
cold wash cycle (see page 18).
PROGRAMME
Knob
ON/OFF button, to turn the washing machine on
and off.
ON/OFF led, to find out whether the washing
machine is on.
PROGRAMME knob:
to select the wash programmes.
Remember that this dial should be turned in a
clockwise direction and only when the machine is off.
How to open and to shut the drum
A) Opening (Fig. 1).
Lift the external lid and open it completely.
Fig. 1
Fig. 3
16
Fig. 2
Fig. 4
B) Then open the drum using both hands as
shown in Fig. 2:
- press the button indicated by the arrow in Fig. 2
lightly downwards, with one hand firmly resting on
the doors to prevent them from suddenly opening
and hurting your fingers;
- therefore follow the appliance doors along as these
unhook and open easily.
C) Loading the washing machine. (Fig. 3).
D) Shutting (Fig. 4).
- close the drum fully by first shutting the front door
followed by the rear one;
- then ensure the hooks on the front door are perfectly
housed within the seat of the rear door;
- after the hooks have clicked into position, press both
doors lightly downwards to make sure they do not
come loose;
- finally shut the external lid.
Starting and Programmes
Briefly: starting a programme
Programme table
Ex t remel y-s o i l ed w h i t es
( s h eet s , t abl eclo t h s , et c.)
1
9 0 °C
Heavi l y- s o i led w h i t es
( s h eet s , t abl eclo t h s , et c.)
Heavi l y- s o i led w h i t es an d
res is t an t co l o u rs
Heavi l y s o il ed w h it es an d
res is t an t co l o u rs
S o i l ed w h i t es an d res i s t an t
co l o u rs ( co lo u red l i n en ,
d res s i n g g o w n s , j u mpers ,
et c.)
S li g h t ly- s o il ed w h it es an d
co l o u rs
S li g h t ly- s o il ed w h it es an d
d el icat e co l o u r s ( s h i rt s ,
j u mpers , et c.)
2
D e te r gent
C ycl e
Fa b r i c
l ength D e sc r ip ti on of wa sh c ycl e
softe ne r
(m in.)
prew as h
w as h
•
•
•
155
9 0 °C
•
•
145
2
6 0 °C
•
•
145
2
4 0 °C
•
•
145
3
6 0 °C
•
•
115
Was h cycl e, ri n s e cycl es ,
i n t ermedi at e an d fi n al s pi n cycles
3
4 0 °C
•
•
115
Was h cycl e, ri n s e cycl es ,
i n t ermedi at e an d fi n al s pi n cycles
4
4 0 °C
•
•
100
Was h cycl e, ri n s e cycl es ,
i n t ermedi at e an d fi n al s pi n cycles
C o tto n
•
Treat men t w it h s o f t en ers
•
R i n s e cycl es , i n t ermedi at e an d
fi n al s pi n cycles
R i n s e cycl es w i t h au t o mat i c
s o ft en er i n t ak e, in t er med i at e an d
fi n al s pi n cycles
D rai n i n g an d fi n al s pi n cycl e
S pi n cycl e
S y n th e ti cs
6 0 °C
•
•
90
5
5 0 °C
•
•
80
5
4 0 °C
•
•
70
S o i l ed co l o u r s yn t h et i cs
6
5 0 °C
•
•
80
D el i cat e co l o u r s yn t h et i cs
( al l t ypes o f s l i g h t l y s o i led
g armen t s )
7
4 0 °C
•
•
70
8
4 0 °C
•
•
55
D e l i cate s
Was h cycl e, ri n s e
creas e o r deli cat e
Was h cycl e, ri n s e
creas e o r deli cat e
Was h cycl e, ri n s e
creas e o r deli cat e
Was h cycl e, ri n s e
creas e o r deli cat e
cycl es , an t i s pi n cycl e
cycl es , an t i s pi n cycl e
cycl es , an t i s pi n cycl e
cycl es , an t i s pi n cycl e
Was h cycl e, ri n s e cycl es , an t i creas e o r deli cat e s pi n cycl e
D rai n i n g
D rai n i n g w i t h o u t s pi n cycl e
Rinse
•
Treat men t w it h s o f t en ers
•
A n t i - cr eas e - R i n s e h o l d
Notes
for the description of the Anti-crease function, please see page 18. The information contained in the table is purely indicative.
Service
S pi n cycl e
Was h cycl e, ri n s e cycl es , an t i creas e o r deli cat e s pi n cycl e
R i n s e cycl es , an t i - creas e o r
d el icat e s pi n cycl e
R i n s e cycl es w i t h au t o mat i c
i n t ro d u ct i o n o f s o ft en er, an t i creas e o r deli cat e s pi n cycl e
R i n s e h o l d an t i -cr eas e fo r
es peci al l y d eli cat e g ar men t s
( s yn t h et ics ) . S pin cycl e o r d rai n i n g
cycl e
D rai n i n g an d d el icat e s pi n cycl e
W o o l ( mach i n e-w as h ab le)
Troubleshooting
5
Care
Heavi l y- s o i led res i s t an t
co l o u rs ( baby l i n en , et c.)
Heavi l y- s o i led co l o u r
s yn t h et i cs
Heavi l y- s o i led del i cat e
co l o u r s yn t h et i cs
Precautions
Rinse
P re- w as h , w as h cycl e, r in s e
cycl es , i n t ermedi at e an d fi n al
s pi n cycles
Was h cycl e, ri n s e cycl es ,
i n t ermedi at e an d fi n al s pi n cycles
Was h cycl e, ri n s e cycl es ,
i n t ermedi at e an d fi n al s pi n cycles
Was h cycl e, ri n s e cycl es ,
i n t ermedi at e an d fi n al s pi n cycles
Detergents
Tem p e r atur e
Programmes
P r ogr a mmes
Description
Typ e of f a b r i c a nd d e gr e e
of soil
GB
Installation
5. At the end of the wash cycle wait approximately
3 minutes.
Then turn the washing machine off by pressing
button.
6. You can now open the washing
machine door safely. After having removed the
freshly cleaned washing, leave the door open to
allow air circulation inside the drum.
Always disconnect electricity at the socket and
turn off the water supply.
1. Set the desired programme using the Programme
knob.
2. Set the wash temperature (see page 18).
3. Load your laundry into the washing machine, add
the detergent and any fabric softener (see page 19)
and shut the appliance door.
.
4. Turn the appliance on by pressing button
17
Personalisations
Setting the temperature
Turn the TEMPERATURE knob to set the wash temperature (see Programme table on page 17).
The temperature can be lowered, or even set to a cold wash ( ).
GB
Functions
To enable the functions, press the button corresponding to the desired function, according to the table below.
Function
Effect
C omments
Half load
Reduces water
cons umption during
the rins e cycles .
W e recommend that you use this function only with small laundry loads,
dosing the detergent proportionally.
No Spin
Us e this button to
ex clude the spin
cycle.
W e recommend that you use it when washing garments which are difficult
to iron.
Anti-crease
This feature interrupts the wash cycle (position ), letting the laundry soak in the water before the spin cycle.
It is activated only during the wash cycles for synthetic materials and wool.
This feature is very useful because it prevents delicate and synthetic clothing from wrinkling (for example, when
you are unable to remove the laundry at the end of the wash cycle and it must remain in the machine for
several hours).
The wash program can be completed with either a spin cycle or by draining the water without wringing.
In the first case, simply turn the knob PROGRAMME clokwise one click.
.
In the second, turn the knob PROGRAMME to the drain setting
In both cases, the knob PROGRAMME must be turned when the machine is off.
18
Detergents and laundry
• Divide your laundry according to:
- the type of fabric/the symbol on the label.
- the colours: separate coloured garments from
whites.
• Empty all pockets and check for loose buttons.
• Do not exceed the weight limits stated below,
which refer to the weight when dry:
Sturdy fabrics: max 5 kg
Synthetic fabrics: max 2.5 kg
Delicate fabrics: max 2 kg
Wool: max 1 kg
Open up the detergent
dispenser and pour in
the detergent and
fabric softener, as
follows.
How much does your laundry weigh?
sheet 400-500 g
pillow case 150-200 g
tablecloth 400-500 g
bathrobe 900-1,200 g
towel 150-250 g
Special items
Do not use hand wash detergent because it may
form too much foam.
Quilted coats and windbreakers: if they are
padded with goose or duck down, they can be
machine-washed. Turn the garments inside out and
load a maximum of 2-3 kg, repeating the rinse cycle
once or twice and using the delicate spin cycle.
Bleach cycle
Service
Traditional bleach should be used on sturdy white
fabrics, and delicate bleach for coloured fabrics,
synthetics and for wool.
When pouring in the bleach, be careful not to exceed
the "max" level indicated on compartment 4 (see
figure).
Troubleshooting
compartment 4: Bleach
Wool: for best results, use a specific detergent,
taking care not to exceed a load of 1 kg.
Care
compartment 3: Additives (fabric softeners, etc.)
When pouring the softener in compartment 3, avoid
exceeding the "max" level indicated.
The softener is added automatically into the machine
during the last wash. At the end of the wash
programme, some water will be left in compartment
3. This is used for the inlet of denser fabric softeners
into the machine, i.e. to dilute the more
concentrated softeners. Should more than a normal
amount of water remain in compartment 3, this
means the emptying device is blocked. For cleaning
instructions, see page 21.
The fabric softener should not overflow from the grid.
Precautions
Curtains: fold curtains and place them in a pillow
case or mesh bag. Wash them separately without
exceeding half the appliance load. Use programme 7
which excludes the spin cycle automatically.
Detergents
compartment 2: Detergent for the wash cycle
(powder or liquid)
Liquid detergent should only be poured in
immediately prior to the wash cycle start.
Programmes
compartment 1: Detergent for pre-wash
(powder)
1
1
1
1
1
GB
Description
Preparing your laundry
Good washing results also depend on the correct
dose of detergent: adding too much detergent won't
necessarily make for a more efficient wash, and may
in fact cause build up on the interior of your
appliance and even pollute the environment.
Installation
Detergent dispenser
19
Precautions and advice
The washing machine was designed and built in
compliance with the applicable international safety
regulations. The following information is provided for
your safety and should consequently be read
carefully.
GB
General safety
• This appliance has been designed for nonprofessional, household use and its functions must
not be changed.
• This washing machine should only be used by
adults and in accordance with the instructions
provided in this manual.
• Never touch the washing machine when barefoot
or with wet or damp hands or feet.
• Do not pull on the power supply cable to unplug
the appliance from the electricity socket. Pull the
plug out yourself.
• Do not open the detergent dispenser while the
appliance is in operation.
• Do not touch the drain water as it could reach
very high temperatures.
• Never force the washing machine door: this could
damage the safety lock mechanism designed to
prevent any accidental openings.
• In the event of a malfunction, do not under any
circumstances touch internal parts in order to
attempt repairs.
• Always keep children well away from the
appliance while in operation.
• The appliance door tends to get quite hot during
the wash cycle.
• Should it have to be moved, proceed with the
help of two or three people and handle it with the
utmost care. Never try to do this alone, because
the appliance is very heavy.
• Before loading your laundry into the washing
machine, make sure the drum is empty.
Disposal
• Disposal of old electrical appliances
The European Directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires
that old household electrical appliances must not be
disposed of in the normal unsorted municipal waste
stream. Old appliances must be collected separately
in order to optimise the recovery and recycling of the
materials they contain and reduce the impact on
human health and the environment.
20
The crossed out "wheeled bin" symbol on the
product reminds you of your obligation, that when
you dispose of the appliance it must be separately
collected.
Consumers should contact their local authority or
retailer for information concerning the correct
disposal of their old appliance.
• Disposing of an old washing machine:
before scrapping your appliance, cut the power
supply cable and remove the appliance door.
Saving energy and respecting the
environment
Environmentally-friendly technology
If you only see a little water through your appliance
door, this is because thanks to the latest technology,
your washing machine only needs less than half the
amount of water to get the best results: an objective
reached to respect the environment.
Saving on detergent, water,
energy and time
• To avoid wasting resources, the washing machine
should be used with a full load. A full load instead
of two half loads allows you to save up to 50% on
energy.
• The pre-wash cycle is only necessary on
extremely soiled garments. Avoiding it will save on
detergent, time, water and between 5 and 15%
energy.
• Treating stains with a stain remover or leaving
them to soak before washing will cut down the
need to wash them at high temperatures. A
programme at 60°C instead of 90°C or one at
40°C instead of 60°C will save up to 50% on
energy.
• Use the correct quantity of detergent depending
on the water hardness, how soiled the garments
are and the amount of laundry you have, to avoid
wastage and to protect the environment: despite
being biodegradable, detergents do contain
ingredients that alter the natural balance of the
environment. In addition, avoid using fabric
softener as much as possible.
• If you use your washing machine from late in the
afternoon until the early hours of the morning, you
will help reduce the electricity board's peak load.
• If your laundry has to be dried in a tumble dryer,
select a high spin speed. Having the least water
possible in your laundry will save you time and
energy in the drying process.
Care and maintenance
Cutting off the water or electricity
supply
• Unplug your appliance when cleaning it and
during all maintenance operations.
Cleaning your appliance
Cleaning the detergent dispenser
• Always leave the appliance door ajar to prevent
unpleasant odours from forming.
Cleaning the pump
Detergents
Caring for your appliance door and
drum
Programmes
Remove the dispenser by raising it and pulling it out
(see figure).
Wash it under running water; this operation should
be repeated
frequently.
To recover any objects that have fallen into the prechamber:
1. remove the plinth at
the bottom on the
front side of the
washing machine by
pulling from the side
with your hands (see
figure);
2. unscrew the lid
rotating it anticlockwise (see figure): a
little water may trickle
out. This is perfectly
normal;
3. clean the interior
thoroughly;
4. screw the lid back
on;
5. reposition the
panel, making sure
the hooks are
securely in place
before you push it
onto the appliance.
Description
The exterior and rubber parts of your appliance can
be cleaned with a soft cloth soaked in lukewarm
soapy water. Do not use solvents or abrasives.
GB
the appliance.
Installation
• Turn off the water tap after every wash. This will
limit the wear of your appliance's water system
and also prevent leaks.
Make sure the wash cycle has ended and unplug
Checking the water inlet hose
Check the water inlet hose at least once a year. If
you see any cracks, replace it immediately: during
the wash cycles, water pressure is very strong and
a cracked hose could easily split open.
Precautions
The washing machine is fitted with a self-cleaning
pump that does not require any maintenance.
Sometimes, small items (such as coins or buttons)
may fall into the pre-chamber that protects the
pump, situated in the lower part of the same.
Never use hoses that have already been used.
How to clean the detergent dispenser
Fig. 2
Service
Fig. 1
Reassembly:
Do not forget to reinsert the
pair of siphons into the
special housings and then to
replace the dispenser into its
seat, clicking it into place
(fig. 4, 2 and 1).
Troubleshooting
Cleaning:
Then clean the dispenser under a tap (fig. 3) using an old
toothbrush and, once the pair of siphons inserted in the
top of compartments 1 and 2 (fig. 4) have been pulled
out, check whether the same are not clogged and then
rinse them.
Care
Disassembly:
Press lightly on the large
button on the front of the
detergent dispenser and pull
it upwards (fig. 1).
Fig. 3
Fig. 4
21
Troubleshooting
Your washing machine could fail to work. Before calling for Assistance (see page 23), make sure the problem
can't easily be solved by consulting the following list.
GB
Problem
Possible causes/Solution:
The washing machine won't
start.
• The appliance is not plugged into the socket, or not enough to
make contact.
• There has been a power failure.
The wash cycle won't start.
• The appliance door is not shut properly.
button has not been pressed.
• The
• The water tap is not turned on.
The washing machine fails to
load water.
•
•
•
•
•
The washing machine
continuously loads and unloads
water.
• The drain hose is not fitted between 65 and 100 cm from the floor
(see page 15).
• The free end of the hose is underwater (see page 15).
• The wall drainage system doesn't have a breather pipe.
If the problem persists even after these checks, turn off the water tap,
switch the appliance off and call for Assistance. If the dwelling is on
one of the upper floors of a building, there may be drain trap problems
causing the washing machine to load and unload water continuously. In
order to avoid such an inconvenience, special anti-drain trap valves are
available in shops.
The washing machine does not
drain or spin.
• The programme does not foresee the draining: some programmes
require enabling the draining manually (see page 17).
• The Anti-crease function is enabled (where available): This function
requires enabling the draining manually.
• The drain hose is bent (see page 15).
• The drain duct is clogged.
The washing machine vibrates
too much during the spin cycle.
• When the machine is installed, the locking screws for the oscillating
assembly are still in place. Remove the screws (see page 14)..
• The washing machine is not level (see page 14).
• The washing machine is closed in between furniture cabinets and
the wall (see page 14).
The washing machine leaks.
There is too much foam.
22
The water inlet hose is not connected to the tap.
The hose is bent.
The water tap is not turned on.
There is a water shortage.
The water pressure is insufficient.
• The water inlet hose is not screwed on correctly (see page 14).
• The detergent dispenser is obstructed (to clean it, see page 21).
• The drain hose is not secured properly (see page 15).
• The detergent is not suitable for machine washing (it should bear
the definition "for washing machines" or "hand and machine wash",
or the like).
• You used too much detergent.
Service
Before calling for Assistance:
• Check whether you can solve the problem on your own (see page 22);
• Restart the programme to check whether the problem has been solved;
• If this is not the case, contact an authorised Technical Service Centre on the telephone number
provided on the guarantee certificate.
GB
Installation
When the machine is installed, the locking screws for the oscillating assembly are still in place.
Remove the screws (see page 14).
Always request the assistance of authorised servicemen.
Description
Notify the operator of:
• the type of problem;
• the appliance model (Mod.);
• the serial number (S/N).
This information can be found on the data plate situated on the rear of the washing machine.
Programmes
Detergents
Precautions
Care
Care
Troublòeshootiong
Troubleshooting
Service
23
GB
24
Mode d'emploi
LAVE-LINGE
Sommaire
F
Français
F
Installation, 26-27
Déballage et mise à niveau, 26
Raccordements hydrauliques et électriques, 26-27
Premier cycle de lavage, 27
Caractéristiques techniques, 27
Description du lave-linge, 28-29
Bandeau de commandes, 28
Comment ouvrir ou fermer le tambour, 29
Mise en marche et Programmes, 30
En bref: démarrage d'un programme, 30
Tableau des programmes, 30
Personnalisations, 31
WIT 61
Sélection de la température, 31
Fonctions, 31
Produits lessiviels et linge, 32
Tiroir à produits lessiviels, 32
Cycle blanchissage, 32
Triage du linge, 32
Pièces de linge particulières, 32
Précautions et conseils, 33
Sécurité générale, 33
Mise au rebut, 33
Economies et respect de l'environnement, 33
Entretien et soin, 34
Coupure de l'arrivée d'eau et de courant, 34
Contrôle du tuyau d'arrivée de l'eau, 34
Nettoyage du lave-linge, 34
Entretien du couvercle et du tambour, 34
Nettoyage de la pompe, 34
Nettoyage du tiroir à produits lessiviels, 34
Anomalies et remèdes, 35
Assistance, 36
25
Installation
l'appareil; son angle d'inclinaison, mesuré sur le plan
de travail, ne doit pas dépasser 2°.
Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le
F
consulter à tout moment. En cas de vente, de
cession ou de déménagement, veillez à ce qu'il suive
toujours le lave-linge pour que son nouveau
propriétaire soit informé sur son mode de
fonctionnement et puisse profiter des conseils correspondants.
t Une bonne mise à niveau garantit la stabilité de la
machine et évite qu'il y ait des vibrations, du bruit et
des déplacements en cours de fonctionnement. Si la
machine est posée sur de la moquette ou un tapis,
réglez les petits pieds de manière à ce qu'il y ait
suffisamment d'espace pour assurer une bonne
ventilation.
Lisez attentivement les instructions: elles fournissent
d'importantes informations sur l'installation, l'utilisation
et la sécurité.
Déballage et mise à niveau
Raccordements hydrauliques et
électriques
Raccordement du tuyau d'arrivée de l'eau
Déballage:
enlever les 4 vis
1. Déballez le lave-linge.
2. Contrôlez que le lavelinge n'a pas été endommagé pendant le
transport. S'il est abîmé,
ne le raccordez pas et
contactez votre revendeur.
3. Enlevez les quatre vis
de protection pour le
transport, le caoutchouc
et la cale, placés dans la
partie arrière (voir figure).
4. Bouchez les trous à
l’aide des bouchons
plastique fournis.
5. Conservez bien toutes ces pièces: il faudra les
remonter en cas de transport du lave-linge.
Attention: en cas de réutilisation, les vis plus
courtes doivent être montées dessus.
Les emballages ne sont pas des jouets pour
enfants.
Mise à niveau
Votre appareil peut s'avérer bruyant si vous n'avez
pas bien réglé ses deux pieds avant.
1. Installez le lave-linge
sur un sol plat et rigide,
sans l'appuyer contre
des murs, des meubles
ou autre.
2. Si le sol n'est pas
parfaitement horizontal,
vissez ou dévissez les
petits pieds avant (voir
figure) pour niveler
26
A
1. Montez le joint A sur
l'extrémité du tuyau
d'alimentation et vissez-le
à un robinet d'eau froide
à embout fileté 3/4 gaz
(voir figure).
Faites couler l'eau
jusqu'à ce qu'elle soit
limpide et sans impuretés
avant de raccorder.
2. Raccordez le tuyau
d'alimentation au lavelinge en le vissant à la
prise d'eau prévue, dans
la partie arrière en haut à
droite (voir figure).
3. Faites attention à ce
que le tuyau ne soit ni
plié ni écrasé.
! La pression de l'eau doit être comprise entre les
valeurs indiquées dans le tableau des Caractéristiques
techniques (voir page ci-contre).
! Si la longueur du tuyau d'alimentation ne suffit pas,
adressez-vous à un magasin spécialisé ou à un
technicien agréé.
Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le
consulter à tout moment. En cas de vente, de
cession ou de déménagement, veillez à ce qu'il suive
toujours le lave-linge pour que son nouveau
propriétaire soit informé sur son mode de
fonctionnement et puisse profiter des conseils
correspondants.
Lisez attentivement les instructions: elles fournissent
d'importantes informations sur l'installation, l'utilisation
et la sécurité.
Raccordement du tuyau de vidange
F
Le câble ne doit être ni plié ni écrasé.
Installation
65 - 100 cm
Raccordez le tuyau
d'évacuation, sans le
plier, à un conduit
d'évacuation ou à une
évacuation murale
placés à une distance
du sol comprise entre
65 et 100 cm;
N'utilisez ni rallonges ni prises multiples.
Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que
par des techniciens agréés.
Attention! Nous déclinons toute responsabilité en cas
de non respect des normes énumérées ci-dessus.
Description
Premier cycle de lavage
Avant de brancher la fiche dans la prise de courant,
contrôlez que:
• la prise dispose de mise à la terre et est conforme
aux normes;
• la prise est bien compatible avec la fiche du lavelinge. Autrement, remplacez la prise ou la fiche.
Après installation du lave-linge, la prise de courant
doit être facilement accessible.
Dim ensions
larg eu r 4 0 cm
h au teu r 8 5 cm
p ro fo n deu r 6 0 cm
Capacité
d e 1 à 5 kg
R acco rdem ents
électriques
ten s io n 2 2 0 /2 3 0 Vo lt 5 0 H z
p u is s an ce m ax im ale ab s o rbée 1 8 5 0 W
R acco rdem ents
hydrauliques
p res s io n m ax im ale 1 M P a (1 0 bar)
p res s io n m in im ale 0 ,0 5 M P a (0 ,5 bar)
capacité du tam b o u r 4 2 litres
Vitesse
d'esso rag e
ju s q u 'à 6 0 0 to u rs m in u te
Pro gram m es de
co ntrôle selon la
norm e IEC456
p ro g ram m e 3 ; tem p ératu re 6 0 °C ;
effectu é avec u n e ch arg e d e 5 kg .
Cet appareil es t co n form e au x
D irectives Co mm u n au taires s u ivan tes :
- 7 3 /2 3/CEE du 19 /0 2/7 3 (B ass e
Ten sio n ) et m odificatio n s s u ivan tes
- 8 9 /3 36 /CEE du 0 3 /05 /8 9
(Co mpatibilité électro magn étiqu e) et
mo dificatio n s s u ivan tes
- 2 0 0 2/9 6 /CE
Assistance
Votre lave-linge ne doit pas être installé dehors,
même à l'abri, car il est très dangereux de le laisser
exposé à la pluie et aux orages.
W IT 6 1
Anomalies
• la tension d'alimentation est bien comprise entre les
valeurs figurant dans le tableau des
Caractéristiques techniques (voir ci-contre);
M o dèle
Entretien
• la prise est bien apte à supporter la puissance
maximale de la machine indiquée dans le tableau
des Carcatéristiques techniques (voir ci-contre);
Caractéristiques techniques
Précautions
Branchement électrique
Bac produits
L'utilisation de tuyaux de rallonge est absolument
déconseillée, si vous ne pouvez vraiment pas faire
autrement vous devrez utiliser un tuyau de même
diamètre et de longueur maximum de 150 cm.
Avant la première utilisation de la machine, effectuez
un cycle de lavage avec un produit lessiviel mais
sans linge et sélectionnez le programme à 90°C
sans prélavage.
Programmes
ou bien accrochez-le à
un évier ou à une
baignoire, dans ce cas,
fixez le support en
plastique fourni avec
l'appareil au robinet
(voir figure). L'extrémité
libre du tuyau
d'évacuation ne doit
pas être plongée dans
l'eau.
27
Description du lave-linge
Bandeau de commandes
F
Touche
MISE EN MARCHE/
ARRET
Voyant
MARCHE/ARRET
Touches
FONCTION
Bouton
TEMPÉRATURE
Bouton
PROGRAMMES
Tiroir à produits lessiviels pour charger produits
lessiviels et additifs (voir page 32).
Voyant MARCHE/ARRET pour comprendre si le
lave-linge est allumé.
Touche TEMPÉRATURE: modification de la
température de lavage de 90° a O° (voir page 31).
Bouton PROGRAMMES pour sélectionner les
programmes (voir page 30).
Tournez cet bouton exclusivement dans le sens des
aiguilles d’une montre et lorque l’appareil est éteint.
Touches FONCTION pour sélectionner les fonctions
disponibles (voir page 31).
Touche MISE EN MARCHE/ARRET: mise en
marche ou arrêt du lave-linge. (voir page 30).
28
Comment ouvrir et fermer le tambour
F
B) Ouvrez ensuite les Portes du tambour à l’aide
de vos deux mains comme indiqué sur la Fig. 2):
• appuyez sur la touche indiquée par la flèche sur la Fig. 2)
Fig. 1
Fig. 2
C) INTRODUISEZ LE LINGE. (Fig. 3).
Bac produits
Fig. 4
Programmes
Fig. 3
D) FERMEZ. (Fig. 4).
• refermez bien le tambour en baissant d’abord la
porte antérieure et posez ensuite la porte
postérieure;
• faites attention à parfaitement positionner les
crochets de la porte antérieure dans leur siège dans
la porte postérieure;
• vous entendrez un “ clac ” qui confirmera la bonne
fixation;
appuyez alors légèrement vers le bas sur les deux
portes qui ne doivent pas se décrocher;
• fermez enfin le couvercle externe.
Description
•
et tout en appuyant légèrement vers le bas posez une
main pour éviter que les portes ne vous fassent mal
aux doigts en s’ouvrant soudainement;
accompagnez dans leur mouvements les portes qui
se décrocheront et s’ouvriront facilement.
Installation
A) Ouvrez le couvercle. (Fig. 1).
Soulevez le Couvercle externe et ouvrez le
complètement;
Précautions
Entretien
Anomalies
Assistance
29
Mise en marche et Programmes
En bref: démarrage d'un programme
F
5. A la fin du programme de lavage attendez trois
minutes.
Eteignez alors la machine à laver en appuyant sur
la touche marche-arrêt
.
6. Vous pouvez alors ouvrir le couvercle et les portes
en toute sécurité.
Après avoir sorti le linge, laissez le couvercle et les
portes ouvertes ou entrouvertes pour que l’humidité
à l’intérieur puisse s’évaporer.
Fermez toujours le robinet de l’eau.
1. Slectionnez le programme souhaité à l’aide du
bouton PROGRAMMES.
2. Sélectionnez la température de lavage (voir page 31).
3. Chargez le lave-linge, versez le produit lessiviel et
les additifs (voir page 32) et fermez les portes et le
couvercle.
4. Appuyez sur la touche
pour allumer le lavelinge
Tableau des programmes
Nature des tissus et degré de
salissure
Programmes
Température
Durée
Adoucisdu cycle Description du cycle de lavage
sant
(minutes)
prélav. lavag.
Lessive
Coton
Blancs extrêmement sales
(draps, nappes etc.)
Blancs très sales
(draps, nappes, etc.)
Blancs et couleurs résistants très
sales
1
Max° C
2
•
•
•
155
Max° C
•
•
145
2
60°C
•
•
145
Blancs et couleurs très sales
2
40°C
•
•
145
Blancs et couleurs résistants
normalement sales linge coloré,
robes de chambre, pulls etc.)
3
60°C
•
•
115
Blancs et couleurs peu sales
3
40°C
•
•
115
Blancs et couleurs délicats peu
sales (chemises, pulls etc.)
4
40°C
•
•
100
Rinçage
•
Adoucissant
•
Essorage
Prélavage, lavage, rinçages,
essorages intermédiaires et final
Lavage, rinçages, essorages
intermédiaires et final
Lavage, rinçages, essorages
intermédiaires et final
Lavage, rinçages, essorages
intermédiaires et final
Lavage, rinçages, essorages
intermédiaires et final
Lavage, rinçages, essorages
intermédiaires et final
Lavage, rinçages, essorages
intermédiaires et final
Rinçages, essorages intermédiaires
et final
Rinçages avec prise automatique de
l'adoucissant, essorages
intermédiaires et final
Vidange et essorage final
Synthétiques
Synthétiques colorés résistants
très sales (linge de bébé, etc.)
5
60°C
•
•
90
Synthétiques colorés très sales
5
50°C
•
•
80
Synthétiques aux couleurs
délicates très sales
Synthétiques colorés normalement
sales
Synthétiques aux couleurs
délicates peu sales (linge en tout
genre légèrement sale)
5
40°C
•
•
70
6
50°C
•
•
80
7
40°C
•
•
70
Laine (lavable à la machine)
8
40°C
•
•
55
Rinçage
•
Adoucissant
•
Lavage, rinçages,
essorage délicat
Lavage, rinçages,
essorage délicat
Lavage, rinçages,
essorage délicat
Lavage, rinçages,
essorage délicat
arrêt cuve pleine ou
arrêt cuve pleine ou
arrêt cuve pleine ou
arrêt cuve pleine ou
Lavage, rinçages, arrêt cuve pleine ou
essorage délicat
Lavage, rinçages, arrêt cuve pleine ou
essorage délicat
Rinçages, arrêt cuve pleine ou
essorage délicat
Rinçages avec prise de l'adoucissant,
arrêt cuve plein e ou essorage délicat
Arrêt cuve pleine
Utilisable pour textiles synthétiques et
laine particulièrement délicat.
Essorage délicat ou vidange
Essorage
Vidange et essorage délicat
Vidange
Vidange sans essorage
Remarque
Pour la description de la fonction Arrêt cuve pleine voir page 31. Les données reportées dans le tableau sont a titre indicatif.
30
Personnalisations
Sélection de la température
Fonctions
Fonc ti ons
Demi-charge
Mode d'empl oi
R édu i t l a co n s o mmat i o n d’eau l o r s des
rinçages.
Nous vous con seillon s de n e l’u t iliser qu’en
cas de ch ar g emen t i n compl et et de r édu i r e
la quantité de produit lessiviel.
Cet t e f on ct i o n s er t à s u ppr i mer l 'es s or age
Conseillée en cas de lavage de t ext iles
d i f f i ci l es à r ep as s er.
Programmes
Suppression
essorage
Effet
Précautions
Pour compléter le programme, vous pouvez choisir entre l'essorage ou le vidange sans essorage.
Dans le premier cas, il suffit de tourner la bouton PROGRAMMES d'un cran dans le sens des aiguilles d'une
montre.
.
Dans le deuxième cas, il faut placer la bouton PROGRAMMES sur la position
Dans les deux cas, ne tournez la bouton PROGRAMMES que lorsque la machine est arrêtée.
Bac produits
Arrêt cuve pleine
Cette fonction (repérée par le symbole ) arrête le programme de lavage lorsque la cuve est encore pleine d'eau,
juste avant l'essorage. Elle n'est active que pour les programmes de lavage des textiles synthétiques et de la
laine.
Cette fonction est trés utile car elle évite toute froissure excessive sur les textiles délicats et synthétiques (par
exemple, lorsque vous ne pouvez retirer le linge de la machine que quelques heures aprés la fin du lavage).
Description
Les différentes fonctions de lavage prévues par le lave-linge permettent d'obtenir la propreté et le blanc souhaités.
Pour activer les fonctions, appuyez sur la touche correspondant à la fonction désirée, d'après le tableau cidessous;
F
Installation
Tournez le bouton TEMPERATURE pour sélectionner la température de lavage (voir Tableau des programmes page 30).
Vous pouvez réduire la température jusqu'au lavage à froid ( ).
Entretien
Anomalies
Assistance
31
Produits lessiviels et linge
Tiroir à produits lessiviels
F
Un bon résultat de
lavage dépend aussi
d'un bon dosage de
produit lessiviel: un
excès de lessive ne
lave pas mieux, il
incruste l'intérieur de
votre lave-linge et
pollue
l'environnement.
Sortez le tiroir à produits lessiviels et versez la lessive
ou l'additif comme suit.
bac 1: Lessive prélavage
(en poudre)
bac 2: Lessive lavage
(en poudre ou liquide)
En cas d'utilisation de lessive liquide, il est conseillé
d'introduire la boule doseuse directement dans la
cuve.
N'utilisez pas de lessives pour lavage à la main,
elles génèrent trop de mousse.
bac 3: Additifs (adoucissant, etc.)
L'assouplissant ne doit pas déborder de la grille
(max). Le lave-linge prélève automatiquement
l’assouplissant lors du dernier rinçage.
A la fin du programme de lavage il reste dans le bac
3 un résidu d’eau. Cette eau sert au prélèvement
des assouplissants très denses ou à dissoudre les
assouplissants concentrés.
Si dans le bac 3 il reste un peu plus d’eau que d’habitude,
cela signifie que le dispositif de vidange est bouché et
empêche l’effet aspirant du dispositif.
Pour le nettoyage voir page 34.
bac 4: Eau de javel
Cycle blanchissage
N'utilisez de l'eau de Javel traditionnelle que pour
les tissus blancs résistants et des détachants
délicats pour les couleurs, les synthétiques et la
laine.
Lorsque vous versez l'eau de Javel, attention à ne pas
dépasser le niveau "max" indiqué sur le bac 4
(voir figure).
L’utilisation de l’eau de javel exclut la possibilité
d’effectuer un prélavage.
32
Triage du linge
• Triez correctement votre linge d'après:
- le type de textile / le symbole sur l'étiquette.
- les couleurs: séparez le linge coloré du blanc.
• Videz les poches et contrôlez les boutons.
• Ne dépassez pas les valeurs indiquées correspondant au poids de linge sec:
Textiles résistants: 5 kg max.
Textiles synthétiques: 2,5 kg max.
Textiles délicats: 2 kg max.
Laine: 1 kg max.
Combien pèse le linge ?
1
1
1
1
1
drap 400-500 g
taie d'oreiller 150-200 g
nappe 400-500 g
peignoir 900-1.200 g
serviette éponge 150-250 g
Pièces de linge particulières
Rideaux: pliez-les bien et glissez-les dans une taie
d'oreiller ou dans un sac genre filet. Lavez-les seuls
sans dépasser la demi-charge.
Doudounes et anoraks: s'ils sont en duvet d'oie ou
de canard, ils peuvent être lavés à la machine. Lavez les
vêtements sur l’envers. La charge ne doit pas excéder
2-3 kg. Prévoyez 2, voire 3 rinçages et un essorage.
Laine: pour obtenir d'excellents résultats utilisez un
produit lessiviel spécial et ne dépassez pas une
charge de 1 kg.
Précautions et conseils
des matériaux qui les composent et réduire l'impact
sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la ''poubelle barrée'' est apposée
sur tous les produits pour rappeler les obligations de
collecte séparée.
Sécurité générale
Les consommateurs devront contacter les autorités
locales ou leur revendeur concernant la démarche à
suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.
• Ce lave-linge ne doit être utilisé que par des
adultes en suivant les instructions reportées dans
ce mode d'emploi.
• Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la
fiche de la prise de courant.
• Ne forcez pas pour ouvrir le couvercle: le
verrouillage de sécurité qui protège contre les
ouvertures accidentelles pourrait s'endommager.
• Veillez à ce que les enfants ne s'approchent pas
de la machine pendant son fonctionnement.
• Avant d'introduire votre linge, contrôlez si le
tambour est bien vide.
• Bien doser la quantité de produit lessiviel en fonction de la dureté de l'eau, du degré de salissure et
de la quantité de linge à laver évite les gaspillages
et protège l'environnement: bien que biodégradables, les produits lessiviels contiennent des éléments qui altèrent l'équilibre de la nature. Evitez le
plus possible l'utilisation d'assouplissant.
• Si le linge doit être séché dans un sèche-linge,
sélectionnez une haute vitesse d'essorage. Du linge
qui contient moins d'eau fait écomiser du temps et
de l'électricité dans le programme de séchage.
Assistance
• La Directive Européenne 2002/96/EC sur les
Déchets des Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE), exige que les appareils
ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux
normal des déchets municipaux. Les appareils
usagés doivent être collectés séparément afin
d'optimiser le taux de récupération et le recyclage
Anomalies
Enlèvement des appareils ménagers
usagés
• Si vous traitez les taches avec un produit détachant
ou si vous les laissez tremper avant de les laver,
vous éviterez d'avoir à laver à de hautes températures. Un programme à 60°C au lieu de 90°C ou un
à 40°C au lieu de 60°C, fait économiser jusqu'à
50% d'électricité.
Entretien
• Deux ou trois personnes sont nécessaires pour la
déplacer en faisant très attention. Ne jamais la
déplacer seul car la machine est très lourde.
• Un prélavage n'est nécessaire qu'en cas de linge
très sale. S'en passer permet de faire des économies de produit lessiviel, de temps, d'eau et entre 5
et 15% d'électricité.
Précautions
• En cas de panne, n'essayez en aucun cas
d'accéder aux mécanismes internes pour tenter
de la réparer.
Economie de produit lessiviel, d'eau, d'électricité et de temps
• Pour ne pas gaspiller de ressources, utilisez le lavelinge à sa charge maximale. Mieux vaut une pleine
charge que deux demies, vous économiserez
jusqu'à 50% d'électricité.
Bac produits
• Ne touchez pas à l'eau de vidange, elle peut
atteindre des températures très élevées.
Economies et respect de l'environnement
Programmes
• N’utilisez pas l’appareil si vous êtes pieds nus.
ne touchez jamais l’appareil si vous avez les pieds
ou les mains humides.
Description
• Cet appareil a été conçu pour une utilisation
domestique, non professionnelle et ses fonctions
ne doivent pas être altérées.
F
Installation
Ce lave-linge a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Ces
avertissements sont fournis pour des raisons de
sécurité, lisez-les attentivement.
33
Entretien et soin
Coupure de l'arrivée d'eau et de courant
F
• Fermez le robinet de l'eau après chaque
lavage: vous limiterez ainsi l'usure de l'installation
hydraulique de votre lave-linge et éliminerez le
danger de fuites.
• Débranchez la fiche de la prise de courant quand
vous nettoyez votre lave-linge et pendant tous
vos travaux d'entretien.
Contrôlez que le cycle de lavage est bien terminé
et débranchez la fiche.
Pour récupérer les objets qui pourraient être
tombés dans la préchambre :
1. déposez la base à
l'avant de votre lavelinge en la saisissant
sur les côtés et en la
tirant des deux mains
(voir figure);
Contrôle du tuyau d'arrivée de l'eau
Contrôlez le tuyau d'alimentation au moins une fois
par an. Remplacez-le dès que vous remarquez des
craquèlements et des fissures: les fortes pressions
subies pendant le lavage pourraient provoquer des
cassures.
N'utilisez jamais de tuyaux usés.
2. dévissez le couvercle en le faisant
tourner dans le sens
inverse des aiguilles
d'une montre (voir
figure): il est normal
qu'un peu d'eau
s'écoule;
Nettoyage du lave-linge
Pour nettoyer l'extérieur et les parties en
caoutchouc, utilisez un chiffon imbibé d'eau tiède et
de savon. N'utilisez ni solvants ni abrasifs.
Entretien du couvercle
et du tambour
3.nettoyez
soigneusement à
l'intérieur;
• Quand vous n’utilisez pas votre lave-linge, laissez
toujours le couvercle et les portes entrouvertes
pour éviter la formation de mauvaises odeurs.
Nettoyage de la pompe
Le lave-linge est équipé d'une pompe
autonettoyante qui n'exige aucune opération
d'entretien. Il peut toutefois arriver que de menus
objets (pièces de monnaie, boutons) tombent dans
la préchambre qui protège la pompe, placée en bas
de cette dernière.
4. revissez le
couvercle;
5. remontez le panneau en veillant à bien enfiler les
crochets dans les fentes prévues avant de le
pousser contre la machine.
Comment nettoyer le tiroir à produits lessiviels
34
Démontage:
Appuyez légèrement sur la
grosse touche située sur la
partie antérieure du tiroir à
produits lessiviels et tirez
vers le haut (fig. 1).
Nettoyage:
Remontage:
Nettoyez le tiroir sous le robinet (fig. 3) à l'aide par
N'oubliez pas de replacez les
exemple d'une vieille brosse à dents; tirez sur les deux
deux petits siphons dans leurs
petits siphons placés dans la partie supérieure des bacs 1 emplacements spéci-aux et
remettez enfin le tiroir dans son
et 2 (fig. 4), contrôlez qu'ils ne soient pas bouchés et
siège en le fixant (fig. 4, 2, 1).
rincez-les.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Anomalies et remèdes
Il peut arriver que le lave-linge ne fonctionne pas bien. Avant de appelez le Service après-vente (voir page 36),
contrôlez s'il ne s'agit pas d'un problème facile à résoudre grâce à la liste suivante.
F
Installation
Causes / Solutions possibles:
Le lave-linge ne s'allume pas.
• La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.
• Il y a une panne de courant.
Le cycle de lavage ne démarre
pas.
• Le couvercle n'est pas bien fermé.
• La touche
n'a pas été actionnée.
• Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.
Il n'y a pas d'arrivée d'eau.
•
•
•
•
•
Le lave-linge prend l'eau et
vidange continuellement.
• le tuyau de vidange n'est pas installé à une distance du sol
comprise entre 65 et 100 cm (voir page 27).
• L'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau (voir page 27).
• L'évacuation murale n'a pas d'évent.
Si après ces vérifications, le problème persiste, fermez le robinet de l'eau, éteignez
la machine et appelez le service Assistance. Si vous habitez en étage dans un
immeuble, il peut y avoir des phénomènes de siphonnement qui font que votre
lave-linge prend et évacue l'eau continuellement. Pour supprimer cet inconvénient,
vous pouvez trouver dans le commerce des valves spéciales anti-siphonnement.
Votre lave-linge ne vidange pas
et n'essore pas.
• Le programme ne prévoit pas de vidange: pour certains
programmes, il faut intervenir pour la faire démarrer (voir page 30).
• Le tuyau de vidange est plié (voir page 27).
• La conduite de l'installation de vidange est bouchée.
Votre lave-linge vibre beaucoup
pendant l'essorage.
• Les vis de fixation du groupe oscillant n'ont pas été enlevées lors de
l'installation de l'appareil. Enlevez les vis (voir page 26).
• Le lave-linge n'est pas posé à plat (voir page 26).
• Le lave-linge est coincé entre des meubles et le mur (voir page 26).
Le lave-linge a des fuites.
• Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas bien vissé (voir figure page 26).
• Le tiroir à produits lessiviels est bouché (pour le nettoyer voir pag. 34).
• Le tuyau de vidange n'est pas bien fixé (voir page 27).
Il y a un excès de mousse.
• Le produit de lavage utilisé n'est pas une lessive spéciale machine
(il faut qu'il y ait l'inscription "pour lave-linge", "main et machine", ou
autre semblable).
• La quantité utilisée est excessive.
Description
Anomalies:
Programmes
Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas raccordé au robinet.
Le tuyau est plié.
Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.
Il y a une coupure d'eau.
La pression n'est pas suffisante.
Bac produits
Précautions
Entretien
Anomalies
Assistance
35
Assistance
Avant d'appeler le service après-vente:
• Vérifiez si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le problème (voir page 35);
• Remettez le programme en marche pour contrôler si dysfonctionnement a disparu;
• Autrement, appelez le Service après-vente de votre revendeur;
F
En cas d'installation erronée ou d'utilisation incorrecte, vous pouvez être appelé à payer l'intervention.
Ne vous adressez jamais à des techniciens non agréés.
Assistance
Communiquez:
• le type de panne;
• le modèle de la machine (Référence);
• le numéro de série (S/N).
Vous trouverez tous ces renseignements sur la plaquette signalétique située sur le panneau arrière de
votre lave-linge.
36
Instrucciones para el uso
LAVADORA
Sumario
ES
Español
ES
Instalación, 38-39
Desembalaje y nivelación, 38
Conexiones hidráulicas y eléctricas, 38-39
Primer ciclo de lavado, 39
Datos técnicos, 39
Descripción de la lavadora, 40
Panel de control, 40
Cómo abrir y cerrar el cesto, 40
Puesta en marcha y Programas, 41
En la práctica: poner en marcha un programa, 41
Tabla de programas, 41
Personalizaciones, 42
WIT 61
Seleccione la temperatura, 42
Funciones, 42
Detergentes y ropa, 43
Cajón de detergentes, 43
Preparar la ropa, 43
Prendas especiales, 43
Precauciones y consejos, 44
Seguridad general, 44
Eliminaciones, 44
Ahorrar y respetar el ambiente, 44
Mantenimiento y cuidados, 45
Excluir el agua y la corriente eléctrica, 45
Limpiar la lavadora, 45
Cuidar la puerta y el cesto, 45
Limpiar la bomba, 45
Controlar el tubo de alimentación de agua, 45
Limpiar el contenedor de detergentes, 45
Anomalías y soluciones, 46
Asistencia, 47
Antes de llamar a la Asistencia Técnica, 47
37
Instalación
Es importante conservar este manual para poder
consultarlo en cualquier momento. En caso de
venta, de cesión o de traslado, verifique que
permanezca junto con la lavadora para informar al
nuevo propietario sobre el funcionamiento y brindar
las correspondientes advertencias.
ES
Lea atentamente las instrucciones: ellas contienen
importante información sobre la instalación, el uso y
la seguridad.
delanteros (véase la figura); el ángulo de inclinación
medido sobre la superficie de trabajo, no debe superar
los 2º.
Una cuidadosa nivelación brinda estabilidad a la
máquina y evita vibraciones, ruidos y desplazamientos durante el funcionamiento. Cuando se instala
sobre moquetas o alfombras, regule los pies para
conservar debajo de la lavadora un espacio suficiente para la ventilación.
Desembalaje y nivelación
Conexiones hidráulicas y eléctricas
Desembalaje
1. Desembale la
lavadora.
2. Controle que la
lavadora no haya
sufrido daños durante
el transporte. Si
estuviera dañada no la
conecte y llame al
revendedor.
3. Quite los cuatro
tornillos de protección
para el transporte y la
arandela de goma con
el correspondiente
distanciador, ubicados
en la parte posterior
(ver la figura).
4. Cierre los orificios con los tapones de plástico
suministrados con el aparato.
5. Conserve todas las piezas: cuando la lavadora deba ser
transportada nuevamente, deberán volver a colocarse.
Atención: si vuelve a utilizar los tornillos más cortos, se
deben colocar arriba.
Conexión del tubo de alimentación de agua
A
1. Introduzca la junta A
en el extremo del tubo
de alimentación y
enrósquelo a un grifo de
agua fría con boca
roscada de 3/4 gas
(véase la figura).
Antes de conectarlo,
haga correr el agua
hasta que salga limpia.
2. Conecte el tubo de alimentación a la lavadora
enroscándolo en la toma de agua correspondiente
ubicada en la parte posterior arriba y a la derecha
(véase la figura).
3. Verifique que el tubo
no tenga pliegues ni
estrangulaciones.
La presión de agua del
grifo debe estar comprendida dentro de los
valores contenidos en la
tabla de Datos técnicos
(ver la página del
costado).
Los embalajes no son juguetes para los niños.
Nivelación
1. Instale la lavadora sobre
un piso plano y rígido, sin
apoyarla en las paredes,
muebles ni en ningún otro
aparato.
2. Si el piso no está
perfectamente horizontal,
compense las irregularidades desenroscando o
enroscando los pies
38
Si la longitud del tubo de alimentación no fuera
suficiente, diríjase a una tienda especializada o a un
técnico autorizado.
Conexión del tubo de descarga
ES
Una vez instalada la lavadora, la toma de corriente
debe ser fácilmente accesible.
Instalación
65 - 100 cm
Conecte el tubo de
descarga, sin plegarlo, a
un desagüe de pared
ubicado a una distancia
del piso comprendida
entre 65 y 100 cm;
No utilice alargadores ni conexiones múltiples.
El cable no debe estar plegado ni sufrir compresiones.
Primer ciclo de lavado
Después de la instalación y antes del uso, realice un
ciclo de lavado con detergente y sin ropa, seleccionando el programa a 90ºC sin prelavado.
Datos técnicos
Dim ensiones
an ch o 40 cm .
altu ra 8 5 cm.
profu n didad 6 0 cm.
Capacidad
de 1 a 5 kg .
• la toma sea capaz de soportar la carga máxima de
potencia de la máquina indicada en la tabla de
Datos técnicos (ver al costado);
Conexiones
eléctricas
Vo ltaje de 2 20 /2 30 vo ltios 50 Hz
poten cia máx ima con s umida 1850 W
Conexiones
hídricas
pres ió n m áx ima 1 M P a (10 bar)
pres ió n m ín im a 0 ,0 5 MP a (0 ,5 bar)
capacidad del ces to 4 2 litros
Velocidad de
centrifugado
máxima 60 0 r.p.m .
Program as de
control según la
norm a IEC456
prog rama 3; temperatu ra 6 0ºC;
efectu ado con 5 kg . de carg a.
• la tensión de alimentación esté comprendida dentro
de los valores indicados en la tabla de Datos
técnicos (ver al costado);
• la toma sea compatible con el enchufe de la lavadora. Si no es así, sustituya la toma o el enchufe.
Es ta m áqu in a cu mple con lo
es tablecido por las s ig u ien tes
D irectivas de la Co mu n idad:
- 7 3/2 3 /CEE del 1 9 /0 2 /73 (B aja
Ten s ió n ) y s u ces ivas mo dificacio n es
- 8 9/3 3 6/CEE del 0 3/0 5/8 9
(Com patibilidad Electro mag n ética) y
su cesivas mo dificacio n es
- 2 00 2 /96 /CE
Asistencia
La lavadora no debe ser instalada al aire libre, ni
siquiera si el lugar está preparado, ya que es muy
peligroso dejarla expuesta a la lluvia o a las tormentas.
Anomalías
Antes de enchufar el aparato, verifique que:
• la toma tenga la conexión a tierra y haya sido hecha
según las normas legales;
Mantenimiento
W IT 6 1
Precauciones
M odelo
Conexión eléctrica
Detergentes
No se aconseja utilizar tubos de prolongación, de
todos modos, si es indispensable, la prolongación
debe tener el mismo diámetro del tubo original y no
superar los 150 cm.
¡Atención! La empresa fabricante declina toda responsabilidad en caso de que estas normas no sean
respetadas.
Programas
o apóyelo al borde de
un lavabo o de una
bañera, uniendo la guía
suministrada con el
aparato, al grifo (véase
la figura). El extremo
libre del tubo de descarga no debe permanecer sumergido en el
agua.
Descripción
El cable de alimentación debe ser sustituido sólo por
técnicos autorizados.
39
Descripción de la lavadora
Panel de control
Botón de
ENCENDIDO/
APAGADO
ES
Luz indicadora de
ENCENDIDO/
APAGADO
Botones de
FUNCIÓN
Mando de
TEMPERATURA
Mando de
PROGRAMAS
Cajón de detergentes: para cargar detergentes y
aditivos (véase la pág. 43).
Botón de ENCENDIDO/APAGADO, para encender
y apagar la lavadora.
Botones de FUNCIÓN: para seleccionar las funciones disponibles (ver la pág. 42).
Luz indicadora de ENCENDIDO/APAGADO, para
saber si la lavadora está encendida.
Mando de TEMPERATURA: para seleccionar la
temperatura o el lavado en frío (ver la pág. 42).
Mando de PROGRAMAS: para elegir los programas.
Gire este mando exclusivamente en sentido horario
y con la máquina apagada.
Cómo abrir y cerrar el cesto
A) ABERTURA (Fig. 1) Levante la tapa externa y ábrala
completamente
B)
Fig. 1
Fig. 2
C)
Abra luego el cesto usando ambas manos, como
se indica en la Fig. 2:
- presione el botón indicado por la flecha en la Fig. y,
ejerciendo una leve presión hacia abajo, mantenga
apoyada una mano, para evitar que las puertas se abran
repentinamente haciendo mal a los dedos;
- luego acompañe las puertitas que se desengancharán y
se abrirán fácilmente.
INTRODUCCIÓN DE LA ROPA (Fig. 3)
D) CIERRE (Fig. 4)
- cierre bien el cesto bajando primero la puerta delantera
y apoyando luego la posterior;
- luego verifique que los ganchos de la puerta delantera
estén perfectamente alojados en la sede de la puerta
posterior;
- después de haber escuchado el "clac" correspondiente
al enganche, ejerza una leve presión hacia abajo sobre
ambas puertas que no se deben desenganchar;
- por último cierre la tapa externa.
Fig. 3
40
Fig. 4
Puesta en marcha y
Programas
En la práctica: poner en marcha un
programa
5. Al concluir el lavado espera aproximadamente tres
minutos.
ES
A continuación apaga la lavadora presionando el
botón
.
6. A partir de este momento puedes abrir con
seguridad la escotilla. Después de haber retirado
la ropa recién lavada, deja siempre la escotilla
abierta o semiabierta, para que la humedad que
queda en el interior pueda evaporarse.
Cierra siempre el grifo del agua.
Instalación
1. Seleccione el programa deseado con el mando.
2. Seleccione la temperatura de lavado (véase la pág. 41).
3. Cargue la ropa, vierta el detergente y los aditivos
(véase la pág. 43) y por último cierre las puertas y
la tapa.
.
4. Encienda la lavadora pulsando el botón
Tabla de programas
Progra- Tempemas
ratura
Descripción
Tipos de tejidos y de suciedad
Duración
Suavizadel ciclo Descripción del ciclo de lavado
nte
(minutos)
prelav. lavado
Detergente
Algodón
1
90°C
2
•
•
155
90°C
•
•
145
2
60°C
•
•
145
2
40°C
•
•
145
3
60°C
•
•
115
Blancos y coloreados poco sucios
3
40°C
•
•
115
Blancos poco sucios y colores
delicados (camisas, camisetas, etc.)
4
40°C
•
•
100
•
Tratamiento con suavizantes
•
Lavado, aclarados, centrifugaciones
intermedias y final
Lavado, aclarados, centrifugaciones
intermedias y final
Lavado, aclarados, centrifugaciones
intermedias y final
Aclarados, centrifugaciones intermedias y final
Aclarados con toma automática del
suavizante, centrifugaciones intermedias y final
Descarga y centrifugación final
Centrifugación
Precauciones
Aclarado
Prelavado, lavado, a clarados,
centrifugaciones intermedias y final
Lavado, aclarados, centrifugaciones
intermedias y final
Lavado, aclarados, centrifugaciones
intermedias y final
Lavado, aclarados, centrifugaciones
intermedias y final
Detergentes
•
Programas
Blancos sumamente sucios
(sábanas, manteles, etc.)
Blancos muy sucios
(sábanas, manteles, etc.)
Blancos y coloreados resistentes
muy sucios
Blancos y coloreados resistentes
muy sucios
Blancos y coloreados resistentes
normalmente sucios (ropa de color,
batas, camisetas, etc.)
Sintéticos
5
60°C
•
•
90
Sintéticos de color muy sucios
5
50°C
•
•
80
5
40°C
•
•
70
6
50°C
•
•
80
7
40°C
•
•
70
8
40°C
•
•
55
Sintéticos con colores delicados
muy sucios
Sintéticos de color normalmente
sucios
Sintéticos con colores delicados
poco sucios (ropa de todo tipo
ligeramente sucia)
Delicado
Aclarado
•
Tratamiento con suavizantes
•
Antiarrugas
Lavado, aclarados, antiarrugas o
centrifugación delicada
Lavado, aclarados, antiarrugas o
centrifugación delicada
Aclarados, antiarrugas o centrifugación
delicada
Aclarados con toma automática del suavizante,
antiarrugas o centrifugación delicada
Antiarrugas, por ropa delicada (sinteticos y
Anomalías
Lana (lavable en lavadora)
Lavado, aclarados, antiarrugas o
centrifugación delicada
Lavado, aclarados, antiarrugas o
centrifugación delicada
Lavado, aclarados, antiarrugas o
centrifugación delicada
Lavado, aclarados, antiarrugas o
centrifugación delicada
Mantenimiento
Colores resistentes muy sucios
(ropa para recién nacidos, etc.)
colorados). Ropas en remojo antes del
centrifugado o descarga
Descarga y centrifugación delicada
Descarga
Descarga sin centrifugación
Asistencia
Centrifugación
Notas
Para la descripción de la función Antiarrugas consulte la pág. 42. Los datos contenidos en la tabla tienen un valor
indicativo.
41
Personalizaciones
C
Seleccione la temperatura
Girando el mando de la TEMPERATURA se selecciona la temperatura de lavado (ver la Tabla de programas en la pág. 41).
La temperatura se puede disminuir hasta el lavado en frío ( ).
ES
Funciones
Las distintas funciones de lavado previstas por la lavadora permiten obtener la limpieza y el blanco deseados.
Para activar las funciones, pulse el botón correspondiente a la función deseada, según la tabla que se encuentra
debajo.
Funciones
Efecto
Notas para el uso
Media carga
Reduce el consumo
de agua en los
aclarados.
Se aconseja utilizarlo cuando la lavadora no está a plena carga ya que
reduce oportunamente la cantidad de detergente.
Sirve para excluir el
centrifugado.
Se aconseja utilizarlo cuando se lavan prendas difíciles de planchar.
Exclusión
Centrifugado
Antiarrugas
Esta función interrumpe el programa (en el símbolo ) de lavado manteniendo la ropa en remojo antes del
centrifugado y resulta activa sólamente en los programas delicados para tejidos sintéticos y lana.
Es una función valiosísima porque protege los tejidos delicados y sintéticos contra arrugas y pliegues (por
ejemplo cuando no es posible sacar la colada al finalizar el lavado y solamente después de unas horas).
El programa se completa con un centrifugado breve o con vaciado del agua sin centrifugado.
En el primer caso bastará girar el selector PROGRAMAS en sentido horario y por un segmento.
.
En el segundo caso, distinto, será mejor que el selector PROGRAMAS gire hasta la posición
En ambos casos, la rotación del selector PROGRAMAS se efectuará con lavadora apagada.
42
Detergentes y ropa
El buen resultado del lavado depende también de la
correcta dosificación del detergente: si se excede la
cantidad, no se lava de manera más eficaz, sino
que se contribuye a
encostrar las partes
internas de la lavadora
y a contaminar el
ambiente.
• Subdivida la ropa según:
- el tipo de tejido / el símbolo en la etiqueta.
- los colores: separe las prendas de color y las blancas.
• Vacíe los bolsillos y controle los botones.
• No supere los valores indicados, referidos al peso
de la ropa seca:
Tejidos resistentes: max 5 kg.
Tejidos sintéticos: max 2,5 kg.
Tejidos delicados: max 2 kg.
Lana: max 1 kg.
Extraiga el cajón de
detergentes e introduzca el detergente o
el aditivo de la
siguiente manera:
No use detergentes para el lavado a mano ya que
producen demasiada espuma.
sábana 400/500 g
funda 150/200 g
mantel 400/500 g
albornoz 900/1.200 g
toalla 150/250 g
Prendas especiales
Cortinas: pliéguelas y colóquelas dentro de una
funda o de una bolsa de red. Lávelas solas sin
superar la media carga. Utilice el programa 7 que
excluye automáticamente el centrifugado.
Cazadoras acolchadas con plumas y
anoraks: si el relleno es de pluma de ganso o de
pato, se pueden lavar en la lavadora. Poner las
prendas del revés y realizar una carga máxima de 2-3
kg. repitiendo el enjuague una o dos veces y utilizando
el centrifugado delicado.
Precauciones
Zapatillas de tenis: quíteles el lodo. Se pueden
lavar con los jeans y con prendas resistentes pero
no con prendas blancas.
Mantenimiento
cubeta 3: Aditivos (suavizante, etc.)
Cuando vierta el suavizante en el compartimiento 3,
tenga cuidado de no superar el nivel "max" indicado.
El suavizante se introduce automáticamente
en la máquina durante el último aclarado. Al finalizar
el programa de lavado, en el compartimiento 3
permanece una cantidad residual de agua. La
función de la misma es la introducción de
suavizantes muy densos o diluir a aquellos
concentrados. Si en el compartimiento 3
permaneciera más agua de la normal, esto significa
que el dispositivo de vaciado está obstruido. Para la
limpieza, véase la pág. 45.
1
1
1
1
1
Detergentes
cubeta 2: Detergente para lavado
(en polvo o líquido)
El detergente líquido es conveniente colocarlo
directamente en la cuba utilizando la
correspondiente bola de dosificación.
¿Cuánto pesa la ropa?
Programas
cubeta 1: Detergente para prelavado (en polvo)
ES
Descripción
Preparar la ropa
Instalación
Cajón de detergentes
Lana: para obtener los mejores resultados, utilice
un detergente específico y no supere 1 kg. de
carga.
cubeta 4: Blanqueador
Ciclo de blanqueo
Anomalías
El blanqueador tradicional debe utilizarse para los
tejidos resistentes blancos, mientras que el delicado
debe utilizarse para la lana y los tejidos coloreados y
sintéticos.
Al verter el blanqueador no debe superar el nivel
"máx." indicado en la cubeta 4 (véase la figura).
Asistencia
43
Precauciones y consejos
La lavadora fue proyectada y fabricada en conformidad con las normas internacionales de seguridad.
Estas advertencias se suministran por razones de
seguridad y deben ser leídas atentamente.
ES
Seguridad general
• Este aparato fue fabricado para uso doméstico.
• La lavadora debe ser utilizada sólo por personas
adultas y siguiendo las instrucciones contenidas
en este manual.
• No toque la máquina con los pies desnudos ni
con las manos o los pies mojados o húmedos.
• No desenchufe la máquina tirando del cable, sino
tomando el enchufe.
• No abra el contenedor de detergentes mientras la
máquina está en funcionamiento.
• No toque el agua de desagüe ya que puede
alcanzar temperaturas elevadas.
• En ningún caso fuerce la puerta: podría dañarse
el mecanismo de seguridad que la protege de
aperturas accidentales.
• En caso de avería, no acceda nunca a los mecanismos internos para intentar una reparación.
• Controle siempre que los niños no se acerquen a
la máquina cuando está en funcionamiento.
• Durante el lavado, la puerta tiende a calentarse.
• Si debe ser trasladada, deberán intervenir dos o
más personas, procediendo con el máximo
cuidado. La máquina no debe ser desplazada
nunca por una persona sola ya que es muy
pesada.
• Antes de introducir la ropa controle que el cesto
esté vacío.
Eliminaciones
• Eliminación del electrodoméstico viejo
En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos
de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los
electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en
los contenedores municipales habituales; tienen que
ser recogidos selectivamente para optimizar la
recuperación y reciclado de los componentes y
44
materiales que los constituyen, y reducir el impacto en
la salud humana y el medioambiente. El símbolo del
cubo de basura tachado se marca sobre todos los
productos para recordar al consumidor la obligación de
separarlos para la recogida selectiva.
El consumidor debe contactar con la autoridad local o
con el vendedor para informarse en relación a la
correcta eleminación de su electrodoméstico viejo
• Eliminación de la vieja lavadora:
antes de desguazarla, inutilícela cortando el cable
de alimentación eléctrica y quitando la puerta.
Ahorrar y respetar el medio ambiente
Tecnología a servicio del medio ambiente
Si en la puerta se ve poca agua es porque con la
nueva tecnología Indesit basta menos de la mitad
del agua para alcanzar la mayor limpieza: un objetivo alcanzado para respetar el medio ambiente.
Ahorrar detergente, agua, energía y tiempo
• Para no derrochar recursos es necesario utilizar la
lavadora con la máxima carga. Una carga
completa en lugar de dos medias cargas permite
ahorrar hasta el 50% de energía.
• El prelavado es necesario sólo para ropa muy
sucia. Evitarlo permite ahorrar detergente,
tiempo, agua y entre el 5 y el 15% de energía.
• Tratar las manchas con un quitamanchas o
dejarlas en remojo antes del lavado, disminuye la
necesidad de lavar a altas temperaturas. Un
programa a 60ºC en vez de 90ºC o uno a 40ºC en
vez de 60ºC, permite ahorrar hasta un 50% de
energía.
• Dosificar bien el detergente en base a la dureza
del agua, al grado de suciedad y a la cantidad de
ropa evita derroches y protege el ambiente: aún
siendo biodegradables, los detergentes contienen
elementos que alteran el equilibrio de la
naturaleza. Además, si es posible, evite utilizar el
suavizante.
• Realizando los lavados desde el atardecer hasta
las primeras horas de la mañana se colabora para
reducir la carga de absorción de las empresas
eléctricas.
• Si el lavado debe ser secado en una secadora,
seleccione una velocidad de centrifugado alta.
Poca agua en el lavado, permite ahorrar tiempo y
energía en el programa de secado.
Mantenimiento y cuidados
Excluir agua y corriente eléctrica
Para recuperar los objetos caídos en la precámara:
1. quite el zócalo
ubicado en la parte
inferior delantera de la
lavadora tirando de los
costados con las
manos (ver la figura);
• Desenchufe la máquina cuando la deba limpiar y
durante los trabajos de mantenimiento.
La parte externa y las partes de goma se pueden
limpiar con un paño embebido en agua tibia y jabón.
No use solventes ni productos abrasivos.
Extraiga el contenedor levantándolo y tirando hacia
fuera (ver la figura).
Lávelo debajo del agua corriente, esta limpieza se
debe realizar frecuentemente.
• Deje siempre semicerrada la puerta para evitar
que se formen malos olores.
Detergentes
Cuidar la puerta y el cesto
Programas
3. limpie con cuidado
el interior;
4. vuelva a enroscar la
tapa;
5. vuelva a montar el
panel verificando,
antes de empujarlo
hacia la máquina, que
los ganchos se hayan
introducido en las
correspondientes
ranuras.
Limpiar el cajón de los detergentes
Controle el tubo de alimentación
de agua
Controle el tubo de alimentación al menos una vez
al año. Si presenta grietas o rozaduras se debe
sustituir: durante los lavados, las fuertes presiones
podrían provocar roturas imprevistas.
Precauciones
La lavadora posee una bomba autolimpiante que no
necesita mantenimiento. Pero puede suceder que
objetos pequeños (monedas, botones) caigan en la
precámara que protege la bomba, situada en la
parte inferior de la misma.
Descripción
2. desenrosque la
tapa girándola en
sentido antihorario (ver
la figura); es normal
que se vuelque un
poco de agua;
Limpiar la lavadora
Limpiar la bomba
ES
Instalación
• Cierre el grifo de agua después de cada lavado.
De este modo se limita el desgaste de la
instalación hidráulica de la lavadora y se elimina el
peligro de pérdidas.
Verifique que el ciclo de lavado haya terminado y
desenchufe la máquina.
No utilice nunca tubos ya usados.
Limpieza:
Ejerza una ligera presión
sobre el botón grande en la
parte delantera de la cubeta
de detergente y tírelo hacia
arriba (fig. 1).
Limpie luego la cubeta bajo el grifo (fig.3) utilizando un viejo
cepillo de dientes y, una vez extraído el par de sifones
ubicados en la parte superior de los compartimientos 1 y 2
(fig. 4), controle que los mismos no estén obstruidos y
enjuáguelos.
Fig. 1
Fig. 2
Reinstalación:
No olvide volver a introducir
el par de sifones en sus
correspondientes alojamientos y por último volver a colocar la cubeta en su lugar,
enganchándola (fig. 4, 2, 1).
Anomalías
Desmontaje:
Mantenimiento
Cómo limpiar la cubeta de detergente
Asistencia
Fig. 3
Fig. 4
45
Anomalías y soluciones
Puede suceder que la lavadora no funcione. Antes de llamar a la Asistencia Técnica (ver la pág. 46), controle
que no se trate de un problema de fácil solución ayudándose con la siguiente lista.
ES
46
Anomalías:
Posibles causas / Solución:
La lavadora
no se enciende.
• El enchufe no está introducido en la toma de corriente, o no hace contacto.
• En la casa no hay corriente.
El ciclo de lavado
no comienza.
• La puerta no está bien cerrada.
no fue pulsado.
• El botón
• El grifo del agua no está abierto.
La lavadora no carga agua.
•
•
•
•
•
La lavadora carga y descarga
agua continuamente.
• El tubo de desagüe no está instalado entre los 65 y 100 cm. del
suelo (ver la pág. 39).
• El extremo del tubo de descarga está sumergido en el agua (ver la pág. 39).
• La descarga de pared no posee un respiradero.
Si después de estas verificaciones el problema no se resuelve, cierre el
grifo de agua, apague la lavadora y llame a la Asistencia. Si la vivienda
se encuentra en uno de los últimos pisos de un edificio, es posible que
se verifiquen fenómenos de sifonaje, por ello la lavadora carga y descarga agua de modo continuo. Para eliminar este inconveniente se encuentran disponibles en el comercio válvulas especiales que permiten
evitar el sifonaje.
La lavadora no descarga o no
centrifuga.
• El programa no prevé la descarga: con algunos programas es necesario activarlo manualmente (ver la pág. 41).
• La función Antiarrugas ha sido activada (cuando esté previsto): Esta
función requiere accionar el programa desague manualmente.
• El tubo de descarga está plegado (ver la pág. 39).
• El conducto de descarga está obstruido.
La lavadora vibra mucho
durante la centrifugación.
• El cesto, en el momento de la instalación, no fue desbloqueado
correctamente (ver la pág. 38).
• La lavadora no está instalada en un lugar plano (ver la pág. 38).
• Existe muy poco espacio entre la lavadora, los muebles y la pared
(ver la pág. 38).
La lavadora pierde agua.
• El tubo de alimentación de agua no está bien enroscado (ver la pág. 38).
• El cajón de detergentes está obstruido (para limpiarlo ver la pág. 45).
• El tubo de descarga no está bien fijado (ver la pág. 39).
Se forma demasiada espuma.
• El detergente no es específico para la lavadora (debe contener algunas
de las frases "para lavadora", "a mano o en lavadora" o similares).
• La dosificación fue excesiva.
El tubo de alimentación de agua no está conectado al grifo.
El tubo está plegado.
El grifo de agua no está abierto.
En la casa falta el agua.
No hay suficiente presión.
Asistencia
No recurra nunca a técnicos no autorizados.
Descripción
Comunicar:
• el tipo de anomalía;
• el modelo de la máquina (Mod.);
• el número de serie (S/N ).
Estas informaciones se encuentran en la placa que está fijada en la parte posterior de la lavadora.
ES
Instalación
Antes de llamar a la Asistencia Técnica:
• Verifique si la anomalía la puede resolver solo (ver la pág. 46);
• Vuelva a poner en marcha el programa para controlar si el inconveniente fue resuelto;
• Si no es así, llame a la Asistencia técnica autorizada, al número de teléfono indicado en el certificado
de garantía.
Programas
Detergentes
Precauciones
Mantenimiento
Anomalías
Asistencia
47
ES
48
INSTRUCÞIUNI DE FOLOSIRE
MAªINÃ DE SPÃLAT RUFE CU îNCÃRCARE VERTICALÃ
Sumar
RO
Românã
RO
Instalare, 50-51
Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea, 50
Legãturi hidraulice ºi electrice, 50-51
Primul program de spãlare, 51
Date tehnice, 51
Descrierea maºinii de spãlat, 52
Panoul de control, 52
Cum se deschide ºi închide tamburul, 52
Pornire ºi Programe, 53
Pe scurt: pornirea unui program, 53
Tabel de programe, 53
Personalizãri, 54
WIT 61
Stabilirea temperaturii de spãlare, 54
Funcþii, 54
Detergenþi ºi rufe albe, 55
Sertarul detergenþilor, 55
Sortarea rufelor, 55
Rufe deosebite, 55
Precauþii ºi sfaturi, 56
Protecþie generalã, 56
Aruncarea reziduurilor, 56
Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor, 56
Întreþinere ºi îngrijire, 57
Oprirea apei ºi a curentului electric, 57
Curãþarea maºinii de spãlat, 57
Îngrijirea capacului ºi a tamburului, 57
Curãþarea pompei, 57
Controlarea furtunului de alimentare cu apã, 57
Curãþarea sertarului pentru detergenþi, 57
Anomalii ºi remedii, 58
Asistenþã, 59
Înainte de a lua legãtura cu Asistenþa, 59
49
Instalare
RO
! Este important sã se pãstreze acest manual pentru
a-l putea consulta în orice moment. În caz de
vânzare, cesiune sau schimbare a locuinþei, acesta
trebuie pãstrat împreunã cu maºina de spãlat pentru a
informa noul proprietar cu privire la funcþionare ºi la
respectivele avertismente.
O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi
evitã vibraþii, zgomote ºi deplasãri pe durata
funcþionãrii. În cazul mochetelor sau a unui covor,
reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub
maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru
ventilare.
! Citiþi cu atenþie instrucþiunile: veþi gãsi informaþii
importante cu privire la instalare, folosire ºi siguranþã.
Legãturi hidraulice ºi electrice
Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea
Scoaterea din ambalaj
1. Scoateþi din ambalaj maºina de spãlat.
2. Controlaþi ca maºina de
spãlat sã nu fii fost
deterioratã pe durata
transportului. Dacã este
deterioratã, nu o conectaþi
ºi luaþi legãtura cu cine v-a
vândut-o.
3. Scoateþi cele patru
ºuruburi de protecþie
pentru transport ºi
cauciucul cu respectivul
distanþator, situate în
partea posterioarã (a se
vedea figura).
4. Închideþi orificiile cu dopurile de plastic din dotare.
5. Pãstraþi toate piesele: pentru cazul în care maºina de
spãlat va trebui sã fie transportatã, piesele vor trebui
montante din nou.
Atenþie. Dacã doriþi sã refolosiþi ºuruburile, amintiþi-vã
cã cele scurte se vor monta în partea de sus.
! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii.
Nivelare
1. Instalaþi maºina de
spãlat pe un plan rigid,
fãrã a o sprijini de ziduri,
mobilã sau altceva.
2. Dacã podeaua nu este
perfect orizontalã,
compensaþi neregularitãþile
deºurubând sau înºurubând
picioruºele anterioare (a se
vedea figura); unghiul de
înclinare, mãsurat pe planul de lucru, nu trebuie sã
depãºeascã 2°.
50
Conectarea furtunului de alimentare cu apã
1. Introduceþi garnitura A în extremitatea furtunului
de alimentare ºi
înºurubaþi-l la un robinet
filetat de apã rece (a se
vedea figura).
Înainte de conectare,
A
lãsaþi apa sã curgã
pentru a se limpezi.
2. Conectaþi furtunul de
alimentare la maºina
de spãlat,
înºurubându-l la
respectiva prizã de
apã, în partea
posterioarã, sus, în
dreapta (a se vedea
figura).
3. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat, nici
îndoit.
! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile
tabelului “Date tehnice” (a se vedea pagina
alãturatã).
! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este
suficientã, adresaþi-vã unui magazin specializat sau
unui tehnician autorizat.
Conectarea furtunului de evacuare
RO
Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple.
Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.
Instalare
65 - 100 cm
Conectaþi furtunul de
evacuare, fãrã a-l îndoi,
la o conductã de
evacuare sau la o gurã
de evacuare a apei,
situate între 65 ºi 100
cm de pãmânt;
Maºina nu funcþioneazã la temperaturi mai mici
de 16 grade.
Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.
Înainte de a introduce ºtecherul în priza de curent,
asiguraþi-vã ca:
• priza sã fie cu împãmântare ºi conform
prevederilor legale;
• tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în
valorile indicate în tabelul cu date tehnice (a se
vedea alãturi);
Model
W IT 61
Dimensiuni
lãrgime: 40 cm
înãlþime: 85 cm
profunzime: 60 cm
Capacitate
de la 1 la 5 kg
Legãturi electrice
tensiune: 220/230 V olþi 50 H z
putere maximã absorbitã: 1850 W
Legãturi hidrice
presiune maximã: 1 MPa (10 bari)
presiune minimã: 0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei: 42 litri
Turaþia de
centrifugare
pânã la 600 de rotaþii pe minut
Programe de control
în baza normei
IEC456
programul 3 temperatura 60°° ; efectuatã
cu 5 kg de rufe.
chiar în cazul în care spaþiul este adãpostit, deoarece
este foarte periculoasã expunerea maºinii la ploi ºi
furtuni.
trebuie sã fie uºor accesibilã.
Zgomot
(dB(A) re 1 pW)
Asistenþã
A cest aparat este conform cu
urmãtoarele D irective C omunitare:
- 73/23/C EE din data de 19/02/73
(Tensiuni Joase) ºi modificãri succesive
- 89/336/C EE din data de 03/05/89
(C ompatibilitate Electromagneticã) ºi
modificãri succesive
Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici
Dupã instalarea maºinii de spãlat, priza de curent
Anomalii
• priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de
spãlat. În caz contrar, înlocuiþi priza sau
ºtecherul.
Date tehnice
Întreþinere
• priza sã poatã suporta sarcina maximã de
putere a maºinii, indicatã în tabelul cu date
tehnice (a se vedea alãturi);
Dupã instalare, înainte de folosire, efectuaþi un
program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe,
selectând programul la 90°C, fãrã prespãlare.
Precauþii
Legãtura electricã
Primul program de spãlare
Detergenþi
Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de
prelungire; dacã este indispensabil, furtunul de
prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu
furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150
cm.
Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice
responsabilitate pentru cazul în care aceste norme
nu se respectã.
Programe
sau sprijiniþi-l pe
marginea unei chiuvete
sau a unei cãzi, legând
ghidajul aflat în dotare,
de robinet (a se vedea
figura). Extremitatea
liberã a furtunului de
evacuare nu trebuie sã
rãmânã cufundatã în
apã.
Descriere
Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar
de tehnicieni autorizaþi.
Spãlare: 66
Turaþie de centrifugare: 70
51
Descrierea maºinii de spãlat
Panoul de control
RO
Butonul
PORNIRE/OPRIRE
Indicatorul
PORNIRE/OPRIRE
Taste/butoane de
FUNCÞIONARE
Selector
TEMPERATURÃ
Selectorul
PROGRAME
Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca
detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 55).
Butonul PORNIRE/OPRIRE este folosit pentru
pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat.
Taste FUNCÞIONARE: sunt folosite pentru a selecta
funcþiile disponibile (a se vedea pag. 54).
Indicatorul PORNIRE/OPRIRE vã informeazã dacã
maºina de spãlat este în funcþiune.
Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a
selecta temperatura sau programul de spãlare la rece
(a se vedea pag. 54).
Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea
programelor.
Rotiþi acest selector numai în sensul acelor de
ceasornic ºi când maºina nu este în funcþiune.
Cum se deschide ºi închide tamburul
A) Deschiderea capacului superior (Fig. 1):
Ridicaþi capacul extern ºi deschideþi-l complet.
Fig. 1
Fig. 2
B) Deschiderea tamburului, folosind ambele
mâini
(Fig. 2):
- apãsaþi tasta indicatã prin sãgeatã (fig. 2) ºi,
exercitând o uºoarã presiune, apropiaþi cealaltã
mânã: acest lucru este necesar pentru a evita lovirea
accidentalã provocatã de deschiderea bruscã a
uºilor;
- susþineþi cu mâna uºile care se vor deschide uºor.
C) Introducerea rufelor (Fig. 3)
Fig. 3
52
Fig. 4
D) Închiderea (Fig. 4):
- închideþi capacul, apropiind mai întâi uºa din
spate dupã care pe cea din faþã;
- asiguraþi-vã cã ºi cârligele uºii din spate sunt
montate în partea de sus ºi se îmbinã perfect în
locaºul de pe uºa din spate;
- dupã ce aþi auzit zgomotul de prindere, apãsaþi
uºor, în jos cele douã uºi (fiþi atenþi sã nu se
desprindã una de cealaltã);
- închideþi capacul exterior.
Pornire ºi Programe
Pe scurt: pornirea unui program
.
4. Porniþi maºina de spãlat apãsând butonul
5. La încheierea spãlãrii aºteptaþi circa 3 minute.
.
Opriþi maºina de spãlat apãsând butonul
6.Ulterior, puteþi deschide capacul în siguranþã.
Dupã ce aþi scos rufele spãlate, lãsaþi mereu
capacul întredeschis astfel încât umiditatea
rãmasã în interior sã se poatã evapora.
Închideþi mereu robinetul de apã.
Tabel de programe
Temperaturã
Durata
Aditiv programDescrierea programului de spãlare
înmuiere ului
spãl.
(min.)
Detergent
presp.
Descriere
PrograTipul de þesãturã ºi gradul de murdãrie
me
RO
Instalare
1. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului
PROGRAME.
2. Selectaþi temperatura de spãlare (a se vedea pag. 54).
3. Introduceþi rufele în maºinã, adãugaþi detergentul ºi
aditivii (a se vedea pag. 55) dupã care închideþi
uºiþele ºi capacul.
BUMBAC
Albe extrem de murdare (cearceafuri, feþe
de masã, etc.)
Albe foarte murdare (cearceafuri, feþe de
masã, etc.)
1
90°C
2
Albe ºi colorate rezistente foarte murdare
•
155
90°C
•
•
145
2
60°C
•
•
145
Albe ºi colorate foarte murdare
2
40°C
•
•
145
Albe ºi colorate rezistente murdare în mod
normal (rufe colorate, capoate,
jachete, etc.)
3
60°C
•
•
115
Albe ºi colorate puþin murdare
3
40°C
•
•
115
Albe ºi colorate delicate puþin
murdare (cãmã ºi jachete, etc.)
4
40°C
•
•
100
Clãtiri
•
Tratare cu solu þie de înmuiat
finalã
Prespãlare, spãlare, clãtiri, stoarceri
intermediare ºi finale
Spãlare, clãtiri, stoarceri intermediareºi
finale
Spãlare, clãtiri, stoarceri intermediareºi
finale
Spãlare, clãtiri, stoarceri intermediareºi
finale
Spãlare, clãtiri, stoarceri intermediareºi
finale
Spãlare, clãtiri, stoarceri intermediareºi
finale
Spãlare, clãtiri, stoarceri intermediareºi
finale
Detergenþi
•
Programe
•
Clãtiri, stoarceri intermediareºi finale
Clãtiri, cu preluarea automatã a
soluþiei de înmuiat finale, stoarceri
intermediareºi finale
Evacuare ºi stoarcere finalã
•
Turaþie de centrifugare
SINTETICI
5
60°C
•
•
90
Sintetice colorate foarte murdare
5
50°C
•
•
80
5
40°C
•
•
70
6
50°C
•
•
80
7
40°C
•
•
70
Spãlare, clãtiri, anti ºifonare sau
stoarcer e delicatã
8
40°C
•
•
55
Spãlare, clãtiri, anti ºifonare sau
stoarcer e delicatã
LÂNÃ.
(Lânã care se spalã în ma º i na de
spãlat)
•
Tratare cu soluþie de înmuiat
finalã
•
Antiºifonare
Tura þ ie de c entrifugare
C lãtiri,
anti ºifonare sau stoarcere
delicatã
Clãtiri, cu preluarea solu þiei de
înmuiat finale, anti ºifonare sau
stoarce ri delicat e
Antiºifonare cu programele dedicate
þesãturilor sintetice ºi lânii . Turaþie
de c entrifugare sau evacuare
Evacuar e ºi turaþie de centrifugare
delicatã
Evacuare fãrã turaþie de centrifugare
Asistenþã
Evacuar e
Spãlare, clãtiri, anti ºifonare sau
stoarcer e delicatã
Spãlare, clãtiri, anti ºifonare sau
stoarcer e delicatã
Spãlare, clãtiri, anti ºifonare sau
stoarcer e delicatã
Anomalii
Clãtiri
Spãlare, clãtiri, anti ºifonare sau
stoarcer e delicatã
Întreþinere
Sintetice c olorate delicate , foarte
murdare
Sintetice colorate , murdare în mod
normal
Sintetice colorate delicate , puþin
murdare (rufe de toate tipurile ºi
puþin murdare)
Precauþii
Sintetice colorate rezistente foarte
murdare ( articole pentru nou
nãscu þi, etc.)
Notã
Pentru descrierea funcþiei Antiºifonare, a se vedea pag. 54. Datele specificate în tabel au valoare indicativã.
53
Personalizãri
C
Stabilirea temperaturii de spãlare
Temperatura de spãlare se obþine prin rotirea selectorului TEMPERATURÃ pânã ajungeþi în dreptul valorilor dorite.
(a se vedea tabelul de programe de la pag. 53).
Puteþi folosi ºi spãlarea la rece ( ).
RO
Funcþii
Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unor rezultate excepþionale (o
calitate îmbunãtãþitã a spãlãrii-rufe curate, etc.).
Pentru a activa funcþiile, apãsaþi butonul aferent funcþiei dorite, în baza tabelului de mai jos.
Funcþii
Efect
Note pentru folosire
Extra
Economie
Activând acest
buton se reduce
consumul de apã pe
durata programului
de clãtire.
Vã sfãtuim sã-l folosiþi doar atunci când maºina de spãlat rufe nu este foarte
încãrcatã, dozând în mod corespunzãtor ºi cantitatea de detergent.
Excludere
turaþie de
centrifugare
Acest buton este
necesar pentru
excluderea turaþiei
de centrifugare.
Trebuie utilizat când se spalã rufe dificil de cãlcat.
Antiºifonare
Aceastã funcþie (reprezentatã prin simbolul ) întrerupe programul de spãlare menþinând rufele la înmuiat în
apã înaintea efectuãrii turaþiei de centrifugare ºi este activã exclusiv cu programele dedicate þesãturilor
sintetice ºi lânii.
Este foarte importantã deoarece evitã ca þesãturile delicate ºi cele sintetice sã se ºifoneze (de exemplu
atunci când nu puteþi scoate rufele la încheierea procesului de spãlare, ci doar dupã câteva ore).
Programul poate fi completat efectuând o turaþie de centrifugare sau evacuarea apei, fãrã stoarcere.
În primul caz va fi suficient sã se roteascã selectorul PROGRAME în sensul acelor de ceasornic cu o
unitate.
În al doilea caz însã, va fi necesar sã se deplaseze selectorul PROGRAME în dreptul simbolului
.
În ambele cazuri rotirea selectorului PROGRAME va trebui efectuatã când maºina nu este în funcþiune.
54
Detergenþi ºi rufe albe
Sertarul detergenþilor
RO
• Subdivizaþi rufele în funcþie de:
- tipul de þesãturã / simbolul de pe etichetã.
- culori: separaþi rufele colorate de cele albe.
• Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii.
• Nu depãºiþi valorile indicate, referitoare la
greutatea rufelor uscate:
Þesãturi rezistente: max 5 kg
Þesãturi sintetice: max 2,5 kg
Þesãturi delicate: max 2 kg
Lânã: max 1 kg
Descriere
Extrageþi sertarul
pentru detergenþi ºi
introduceþi detergentul
sau aditivul, dupã cum
urmeazã:
Sortarea rufelor
Instalare
Un rezultat bun la spãlare depinde ºi de dozarea
corectã a detergentului: cu un exces de detergent
nu se spalã mai eficient, ci se contribuie la
încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi
poluarea mediului înconjurãtor.
Cât cântãresc rufele?
Nu folosiþi detergenþi pentru spãlare manualã,
deoarece formeazã prea multã spumã.
Perdele: împãturiþi-le ºi aºezaþi-le într-o faþã de
pernã sau într-un sac de tip plasã. Spãlaþi-le
singure fãrã a depãºi o jumãtate de încãrcãturã.
Folosiþi programul 11 care exclude turaþia de
centrifugare.
Plãpumi ºi haine de vânt: dacã cãptuºeala este
din fulgi de gâscã sau de raþã, se poate spãla în
maºina de spãlat doar câte un articol care sã nu
depãºeascã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg,
repetând programul de clãtire o datã sau de douã
ori ºi utilizând o turaþie de centrifugare delicatã.
Precauþii
Adidaºi ºi teniºi: curãþaþi-i de noroi. Se pot spãla
împreunã cu blugii ºi cu lucrurile rezistente, însã
nu cu rufele albe.
Lânã: pentru a obþine cele mai bune rezultate,
folosiþi un detergent specific ºi nu depãºiþi 1 kg de
rufe.
Întreþinere
sertarul 3: Aditivi (soluþie de înmuiat, etc.)
Când vãrsaþi lichidul de înmuiat în sertarul 3, fiþi
atenti sã nu depãºiþi nivelul maxim indicat.
Lichidul este preluat în mod automat de masinã, pe
parcursul ultimei operaþii de limpezire. La
încheierea programului, în sertarul 3 veþi gãsi o
micã cantitate de apã. Acest lucru serveºte la
diluarea ºi preluarea lichidelor de înmuiat foarte
dense sau concentrate. Dacã în sertarul 3 ramâne
o mare cantitate de apã (mai multã decât de
obicei), dispozitivul de golire este înfundat. Pentru
curãþarea acestuia, citiþi paragraful de la pagina 57.
Rufe deosebite
Detergenþi
sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau
lichid)
Detergentul lichid se dozeazã cu vasul din dotare
ºi se introduce direct în tambur.
cearceaf: 400-500 g.
faþã de pernã: 150-200 g.
faþã de masã: 400-500 g.
halat de baie: 900-1.200 g.
prosop: 150-250 g.
Programe
sertarul 1: Detergent pentru prespãlare
(sub formã de praf)
1
1
1
1
1
sertar adiþional 4: Decolorant
Anomalii
Program de albire
Decolorantul tradiþional se foloseºte pentru
þesãturi rezistente albe, iar cel delicat pentru
þesãturi colorate, sintetice ºi pentru lânã.
Când dozaþi decolorantul nu depãºiþi nivelul „max”
indicat pe sertarul 4 (a se vedea figura).
Asistenþã
55
Precauþii ºi sfaturi
RO
Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã
conform normelor internaþionale de protecþie.
Aceste avertizãri sunt furnizate din motive de
siguranþã ºi trebuie sã fie citite cu atenþie.
Aruncarea reziduurilor
Protecþie generalã
• Aruncarea maºinii vechi de spãlat :
înainte de a o arunca, fãceþi-o inutilizabilã
tãindu-i cablul de alimentare electricã ºi
scoþându-i hubloul.
• Acest aparat a fost conceput pentru o folosire de
uz casnic, nu profesionalã, iar funcþiile sale nu
trebuie alterate.
• Maºina de spãlat trebuie sã fie folositã doar de
persoane adulte ºi respectând instrucþiunile din
acest manual.
• Nu atingeþi maºina când sunteþi desculþi sau cu
mâinile sau picioarele ude sau umede.
• Nu scoateþi ºtecherul din priza de curent trãgând
de cablu, ci trãgând de ºtecher.
• Nu atingeþi apa provenitã din evacuare, care
poate atinge temperaturi ridicate.
• Nu forþaþi în nici un caz capacul: s-ar putea
deteriora mecanismul de siguranþã care
împiedicã deschiderile accidentale.
• În cazul defecþiunilor, nu interveniþi în nici un caz
în mecanismele interne pentru a încerca sã
reparaþi maºina de spãlat.
• Controlaþi mereu ca în apropierea maºinii aflate
în funcþiune sã nu se afle copii.
• Dacã maºina trebuie sã fie deplasatã, faceþi
acest lucru în douã sau trei persoane, cu
maximã atenþie. Niciodatã nu deplasaþi maºina
singuri deoarece aceasta este foarte grea.
• Înainte de a introduce rufele, controlaþi ca în
interior sã fie goalã.
• Aruncarea materialelor de ambalare:
respectaþi normele locale, în acest fel ambalajele
vor putea fi reutilizate.
Protecþia ºi respectarea mediului
înconjurãtor
• Pentru a economisi detergent, apã, timp folosiþi
încãrcãtura maximã.
O încãrcare totalã în locul a douã jumãtãþi,
permite economisirea de pânã la 50% energie
electricã.
• Prespãlarea este necesarã doar pentru rufele
foarte murdare. Evitarea acesteia permite
economisirea de detergent, timp, apã ºi între 5
ºi 15% energie electricã.
• Tratând petele cu o substanþã pentru
îndepãrtarea acestora ºi lãsându-le la înmuiat
înainte se spãlare, se reduce necesitatea de a
spãla la temperaturi mari. Un program la 60°C în
locul unuia la 90°C sau unul la 40°C în locul
unuia la 60°C, permit economisirea de pânã la
50% energie electricã.
• Dozaþi bine detergentul în funcþie de duritatea
apei, de gradul de murdãrie ºi de cantitatea de
rufe, pentru a evita risipe ºi pentru a proteja
mediul înconjurãtor: deºi sunt biodegradabili,
detergenþii conþin elemente care altereazã
echilibrul naturii. Mai mult, evitaþi pe cât posibil
aditivul de înmuiere.
• Efectuând spãlãri începând de seara ºi pânã la
primele ore ale dimineþii, se colaboreazã pentru
reducerea sarcinii de absorbire a întreprinderilor
electrice.
• Dacã rufele trebuie uscate într-un uscãtor,
selectaþi o turaþie mare de centrifugã. Cantitatea
redusã de apã permite economisirea de timp ºi
energie electricã la programul de uscare.
56
Întreþinere ºi îngrijire
Oprirea apei ºi a curentului electric
1. scoateþi piesa din
partea din spate, jos
a maºinii de spãlat
trãgând de marginile
acesteia (a se vedea
prima figurã)
• Scoateþi ºtecherul din priza de curent atunci
când curãþaþi maºina de spãlat ºi când se
efectueazã lucrãri de întreþinere.
Partea externã ºi pãrþile din cauciuc pot fi curãþate
cu o cârpã înmuiatã în apã cãlduþã ºi sãpun. Nu
folosiþi solvenþi sau substanþe abrazive.
Scoateþi sertarul ridicându-l ºi trãgându-l spre
exterior (a se vedea figura):
Spãlaþi-l cu apã; aceastã curãþare trebuie efectuatã
frecvent.
4. montaþi din nou
capacul;
Controlarea furtunului de alimentare cu
apã
Controlaþi furtunul de alimentare cel puþin o datã pe
an. Dacã prezintã crãpãturi sau fisuri trebuie
înlocuit: pe parcursul spãlãrilor, presiunile puternice
ar putea provoca crãpãturi neaºteptate.
Precauþii
Verificaþi ca programul de spãlare sã se fii
încheiat ºi scoateþi din prizã.
orificiile respective.
5. montaþi din nou
panoul verificând,
înainte de a-l împinge
spre maºinã, de a fi
introdus cârligele în
Detergenþi
Îngrijirea capacului ºi a tamburului
Maºina de spãlat este echipatã cu o pompã
autocurãþãtoare care nu necesitã întreþinere. Se
poate întâmpla însã ca obiecte mici (monede,
nasturi) sã cadã în precamera care protejeazã
pompa, situatã în partea inferioarã a acesteia.
Programe
3. curãþaþi cu grijã
interiorul;
Curãþarea sertarului pentru detergenþi
Curãþarea pompei
Descriere
2. deºurubaþi capacul
rotindu-l în sens
invers (a se vedea a
doua figurã): este
normal sã curgã
puþinã apã;
Curãþarea maºinii de spãlat
• Lãsaþi mereu capacul întredeschis pentru a
evita formarea mirosurilor neplãcute.
RO
Instalare
• Închideþi robinetul de apã dupã fiecare spãlare.
Se limiteazã astfel uzarea instalaþiei hidraulice a
maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul
scurgerilor.
Pentru a scoate obiectele care au cãzut în
anticamera tamburului, procedaþi astfel:
Nu folosiþi furtunuri deja folosite.
Curãþarea:
Spãlaþi-l sub jetul de la robinet (fig. 3) cu o periuþã de
dinþi; demontaþi sifoanele din partea superioarã a
compartimentelor 1 ºi 2 (fig. 4) ºi asiguraþi-vã cã nu sunt
înfundate – în caz contrar, curãþaþi-le.
Fig. 1
Fig. 2
Remontarea:
Amintiþi-vã sã montaþi la loc
sifoanele, dupã care
poziþionaþi sertarul în
locaºul sãu (fig. 4, 2, 1).
Anomalii
Demontarea:
Apãsaþi uºor tasta din
partea de jos a sertarului
ºi ridicaþi-l (fig. 1).
Întreþinere
Curãþarea sertarului de detergenþi
Asistenþã
Fig. 3
Fig. 4
57
Anomalii ºi remedii
Se poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu funcþioneze. Înainte de a telefona la Asistenþã (a se vedea pag.
59), verificaþi dacã aceastã problemã nu poate fi remediatã de dvs., astfel:
RO
58
Anomalii:
Cauze posibile / Rezolvare:
Maºina de spãlat nu porneºte.
• ªtecherul nu este introdus sau nu a fost suficient introdus în priza
de curent astfel încât sã existe conexiune electricã.
• În casã nu este curent electric.
Programul de spãlare nu poate
fi activat.
• Hubloul nu este bine închis.
nu a fost apãsat.
• Butonul
• Robinetul de apã nu este deschis.
Maºina de spãlat nu încarcã apã.
•
•
•
•
•
Maºina de spãlat încarcã ºi
evacueazã apã încontinuu.
• Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distanþã cuprinsã între
65 ºi 100 cm de pãmânt (a se vedea pag. 51).
• Extremitatea furtunului de evacuare este cufundatã în apã (a se vedea
pag. 51).
Dacã dupã aceste verificãri problema nu se rezolvã, închideþi robinetul
de apã, opriþi maºina de spãlat ºi chemaþi Asistenþa. Dacã locuinþa se
aflã la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil sã aibã loc
fenomene de sifonare, motiv pentru care maºina de spãlat încarcã ºi
evacueazã apã încontinuu. Pentru a elimina acest inconvenient, se
gãsesc în comerþ supape anti-sifonare.
Maºina de spãlat nu evacueazã
sau nu stoarce.
• Programul nu prevede evacuarea apei: cu unele programe este
necesar sã se porneascã manual (a se vedea pag. 53).
• Este activã funcþia “Antiºifonare” (dacã este prevãzutã): Aceastã
funcþie necesitã acþionarea manualã a eliminãrii apei.
• Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea pag. 51).
• Conducta de evacuare este înfundatã.
Maºina de spãlat vibreazã foarte
mult pe parcursul turaþiei de
centrifugare.
• Tamburul, în momentul instalãrii, nu a fost deblocat în mod corect (a se
vedea pag. 50).
• Maºina de spãlat nu este poziþionatã orizontal (a se vedea pag.
50).
• Maºina de spãlat este fixatã foarte puternic între mobilã ºi zid (a se vedea
pag. 50).
Maºina de spãlat pierde apã.
• Furtunul de alimentare cu apã nu este bine înºurubat (a se vedea
pag. 50).
• Sertarul detergenþilor este înfundat (pentru a-l curãþa, a se vedea
pag. 57).
• Furtunul de evacuare nu este bine fixat (a se vedea pag. 51).
Se formeazã prea multã spumã.
• Detergentul nu este specific pentru maºina de spãlat (trebuie sã fie
scris „pentru maºina de spãlat”, „de mânã sau în maºina de
spãlat”, sau ceva asemãnãtor).
• Dozajul a fost excesiv.
Furtunul de alimentare cu apã nu este conectat la robinet.
Furtunul este îndoit.
Robinetul de apã nu este deschis
În casã lipseºte apa.
Nu este presiune suficientã.
Asistenþã
Înainte de a lua legãtura cu Asistenþa:
• Verificaþi dacã anomalia poate fi remediatã de dvs. (a se vedea pag. 58);
• Porniþi din nou programul pentru a controla dacã inconvenientul a fost eliminat;
• În caz contrar, vã recomandãm sã apelaþi la Unitatea de Service.
RO
Instalare
Nu apelaþi niciodatã la tehnicieni neautorizaþi.
Descriere
Comunicaþi:
• tipul de anomalie;
• modelul maºinii (Mod.);
• numãrul de serie (S/N).
Aceste informaþii se aflã pe eticheta autocolantã aplicatã în partea din spate a maºinii de spãlat.
Programe
Detergenþi
Precauþii
Întreþinere
Anomalii
Asistenþã
59
RO
60
Instrukcja obs³ugi
PRALKA
Spis treœci
PL
Polski
PL
Instalacja, 62-63
Rozpakowanie i wypoziomowanie, 62
Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 62-63
Pierwszy cykl prania, 63
Dane techniczne, 63
Opis pralki, 64
Panel kontrolny, 64
Jak otwieraæ i zamykac kosz, 64
Uruchomienie i Programy, 65
Krótko mówi¹c: jak nastawiæ program, 65
Tabela programów, 65
Potrzeby indywidualne, 66
WIT 61
Nastawienie temperatury, 66
Funkcje, 66
Œrodki pior¹ce i bielizna, 67
Szufladka na œrodki pior¹ce, 67
Przygotowanie bielizny, 67
Tkaniny wymagaj¹ce szczególnej dba³oœci, 67
Zalecenia i œrodki ostro¿noœci, 68
Ogólne zasady bezpieczeñstwa, 68
Usuwanie odpadów, 68
Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska, 68
Konserwacja, 69
Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego, 69
Czyszczenie pralki, 69
Czyszczenie drzwiczek i bêbna, 69
Czyszczenie pompy, 69
Kontrola rury doprowadzania wody, 69
Jak czyœciæ szufladkê œrodków pior¹cych, 69
Anomalie i œrodki zaradcze, 70
Serwis Techniczny, 71
Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego, 71
61
Instalacja
Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê instrukcji dla
przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda¿y, oddania,
czy przeniesienia pralki w inne miejsce nale¿y
upewniæ siê, by przekazana zosta³a ona razem z
instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê móg³ z
dzia³aniem urz¹dzenia i odpowiednimi informacjami.
PL
Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi, gdy¿
zawiera ona wa¿ne informacje dotycz¹ce instalacji
oraz w³aœciwego i bezpiecznego u¿ytkowania pralki.
nó¿ki (zobacz rysunek). K¹t nachylenia, zmierzony
na górnym blacie pralki, nie powinien przekraczaæ 2°.
Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia jej
stabilnoœæ i zapobiega wibrowaniu, ha³asom i
przesuwaniu siê urz¹dzenia w czasie pracy. W
razie ustawienia na dywanie lub wyk³adzinie
dywanowej nale¿y tak wyregulowaæ nó¿ki, aby pod
pralk¹ pozostawa³a wolna przestrzeñ niezbêdna dla
wentylacji.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej
1. Rozpakowaæ pralkê.
2. Sprawdziæ, czy nie
dozna³a ona uszkodzeñ
w czasie transportu.
Jeœli by³aby ona
uszkodzona, nie
pod³¹czaæ jej i
powiadomiæ
sprzedawcê.
3. Odkrêciæ cztery œruby
ochronne, zamocowane
na czas transportu, oraz
zdj¹æ gumow¹ podk³adkê
z odpowiedni¹ rozpórk¹,
znajduj¹ce siê w tylnej
œcianie i (zobacz rysunek).
4. Zatkaæ otwory przy pomocy za³¹czonych do pralki
plastykowych zaœlepek.
5. Zachowaæ wszystkie te czêœci: gdyby okaza³o siê
konieczne przewiezienie pralki w inne miejsce,
powinny one zostaæ ponownie zamontowane.
Uwaga: w razie ponownego u¿ycia kròtsze srubki
powinny byc przymocowane u gòry.
Czêœci opakowania nie nadaj¹ siê do zabawy dla
dzieci
Wypoziomowanie
1. Ustawiæ pralkê na
p³askiej i twardej
pod³odze; nie opieraæ
jej o œciany, meble itp.
2. Jeœli pod³oga nie jest
dok³adnie pozioma,
nale¿y wypoziomowaæ
pralkê, dokrêcaj¹c lub
odkrêcaj¹c przednie
62
Pod³¹czenie rury pobierania wody
A
1. Wsun¹æ uszczelkê A
do koñcówki rury
pobierania wody i
przykrêciæ j¹ do kurka
zimnej wody o
gwintowanym otworze
3/4'' (zobacz rysunek).
Przed pod³¹czeniem
upuœciæ wodê, a¿
bêdzie zupe³nie czysta
i przeŸroczysta.
2. Pod³¹czyæ rurê
pobierania wody do
pralki, przykrêcaj¹c j¹
do odpowiedniego
otworu pobierania wody,
znajduj¹cego siê w
tylnej œcianie pralki, z
prawej strony u góry
(zobacz rysunek).
3. Zwróciæ uwagê, by na rurze nie by³o zgiêæ ani
œciœniêæ.
Ciœnienie hydrauliczne kurka powinno mieœciæ siê
w przedziale podanym w tabeli Danych
technicznych (zobacz na s¹siedniej stronie).
Jeœli rura doprowadzania wody okaza³aby siê za
krótka, nale¿y zwróciæ siê do wyspecjalizowanego
sklepu lub do upowa¿nionego fachowca.
Pod³¹czenie rury usuwania wody
PL
Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne
powinno byæ ³atwo dostêpne.
Instalacja
65 - 100 cm
Pod³¹czyæ rurê
usuwania wody, bez
zginania jej, do
przewodu œciekowego
lub do œcieku w œcianie,
które powinny
znajdowaæ siê na
wysokoœci od 65 do 100
cm od pod³ogi;
Nie u¿ywaæ przed³u¿aczy ani wtyczek
wielokrotnych.
Kabel nie powinien mieæ zgiêæ ani nie powinien byæ
zgnieciony.
Opis
Kabel zasilania elektrycznego mo¿e byæ wymieniony
wy³¹cznie przez upowa¿nionego technika specialistê.
Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu, zanim zacznie siê u¿ywaæ pralki,
nale¿y wykonaæ jeden cykl prania ze œrodkiem pior¹cym,
lecz bez bielizny, nastawiaj¹c program na 90°C bez
prania wstêpnego.
D ane techniczne
Przed wprowadzeniem wtyczki do gniazdka nale¿y
upewniæ siê, czy:
• gniazdko ma odpowiednie uziemnienie i czy
odpowiada obowi¹zuj¹cym przepisom;
szeroko Ͼ cm 40
w y sok oϾ cm 85
g³êb ok oœæ cm 6 0
PojemnoϾ
od 1 do 5 k g
D ane pr¹du
elektrycznego
N ap iêcie 2 20 /2 30 V olt 5 0 H z
mak sym alna m oc p ob ierana 18 50 W
• gniazdko jest w stanie wytrzymaæ obci¹¿enie
maksymalnej mocy urz¹dzenia, podanej w tabeli
Danych Technicznych (zobacz obok);
D ane sieci
w odoci¹gow ej
Maksymalne ciœnienie 1 MPa (10 barów )
ciœnienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barów )
po jemn oœæ b êb na 4 2 litrów
SzybkoϾ w irow ania
do 60 0 o bro tó w n a minu tê
Programy kontrolne
zgodnie z przepisami
IEC 456
pro gram 3; temp eratura 60°C ;
wykonane przy 5 kg za³adowanej bielizny.
• gniazdko odpowiada wtyczce pralki. W
przeciwnym razie nale¿y wymieniæ gniazdko lub
wtyczkê.
U rz¹dzenie to zosta³o w yprodukow ane
zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG :
- 73 /23 /C E E z d n. 1 9/02 /7 3 (o N iskim
N ap iêciu) w raz z kolejn ymi zm ianami
- 89 /33 6/C E E z dn . 03/0 5/89
(o K ompatybilnoœci Elektromagnetycznej)
w raz z kolejnymi zmianami
- 2002/96/C E
Serwis
techniczny
Nie nale¿y instalowaæ pralki na otwartym
powietrzu, nawet jeœli miejsce to jest chronione
daszkiem, gdy¿ wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie
deszczu i burz, jest bardzo niebezpieczne.
Nieprawid³owoœci
w dzia³aniu
W ymiary
Pod³¹czenia elektryczne
Konserwacja
W IT 6 1
Zasady
ostro¿noœci
Model
• napiêcie pr¹du elektrycznego w sieci zgodne jest
z danymi podanymi w tabeli Danych Technicznych
(zobacz obok);
Œrodki pior¹ce
Odradza siê u¿ywanie rur-przed³u¿aczy; jeœli
przed³u¿acz jest jednak konieczny, powinien mieæ on
ten sam przekrój, co rura oryginalna, i nie powinien
przekraczaæ 150 cm d³ugoœci.
Programy
lub oprzeæ j¹ na brzegu
zlewu lub wanny,
przymocowuj¹c do kranu
za³¹czony do pralki
prowadnik (zobacz
rysunek). Wolny koniec
rury usuwania wody nie
powinien pozostawaæ
zanurzony w wodzie.
Uwaga! Producent uchyla siê od wszelkiej
odpowiedzialnoœci, jeœli nie przestrzega siê powy¿szych
zasad.
63
Opis pralki
Panel kontrolny
Przycisk
W£¥CZENIE/
WY£¥CZENIE
PL
Œwiate³ko
W£¥CZENIE/
WY£¥CZENIE
Przyciski
FUNKCYJNE
Pokrêt³o
TEMPERATURY
Pokrêt³o
PROGRAMÓW
Szufladka na œrodki pior¹ce: S³u¿y do wsypania
œrodków pior¹cych i dodatkowych (zobacz str. 67).
Przycisk W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE s³u¿y do
w³¹czania i wy³¹czania pralki.
Przyciski FUNKCYJNE: s³u¿¹ do wybrania
po¿¹danych funkcji.
Œwiate³ko W£¥CZANIE/WY£¥CZANIE, aby
wiedzieæ, czy pralka jest w³¹czona.
Pokrêt³o TEMPERATURY: s³u¿y do regulowania
temperatury prania lub nastawienia prania w zimnej
wodzie (zobacz str. 66).
Pokrêt³o PROGRAMÓW: s³u¿y do wybierania
programów (zobacz str. 66).
Pokrêt³o to nale¿y obracaæ wy³¹cznie w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara i przy
pralce wy³¹czonej.
Jak otwieraæ i zamykaæ kosz
A) OTWIERANIE. (Rys.1). Podnieœæ zewnêtrzn¹
pokrywê i ca³kowicie j¹ otworzyæ.
B) Nastêpnie otworzyæ bêben, pomagaj¹c sobie
obiema rêkami, jak pokazano na Rys. 2):
- przycisn¹æ wskazany strza³k¹ na Rys. 2
przycisk i lekko docisn¹æ w dó³, trzymaj¹c
opart¹ jedn¹ d³ón, aby drzwiczki otwieraj¹c siê
nie zrani³y palców;
- powoli poluzowaæ drzwiczki, które siê zwolni¹ i
³atwo otworz¹.
Rys. 1
Rys. 2
C) WK£ADANIE BIELIZNY. (Rys.3)
D) ZAMKNIÊCIE. (Rys.4)
Rys. 3
64
Rys. 4
- dobrze zamkn¹æ drzwiczki, opuszczaj¹c
najpierw drzwiczki przednie i opieraj¹c na nich
drzwiczki tylne;
- upewniæ siê, czy zaczepy przednich drzwiczek
dobrze wesz³y na swoje miejsce w tylnych
drzwiczkach;
- po us³yszeniu charakterystycznego “Klik”, co
œwiadczy o zaskoczeniu zaczepów, lekko
docisn¹æ oboje drzwiczek, które nie powinny siê
rozczepiæ.;
- na zakoñczenie zamkn¹æ klapê zewnêtrzn¹.
Uruchomienie i Programy
Krótko mówi¹c: jak nastawiæ program
5. Po zakoñczeniu prania odczekaj oko³o trzech
minut.
PL
.
Nastêpnie wy³¹cz pralkê, przyciskaj¹c przycisk
6. Mo¿esz teraz otworzyæ okr¹g³e drzwiczki pralki.
Po wyjêciu œwie¿o upranej bielizny zostaw
zawsze drzwiczki otwarte lub uchylone, by
mog³a odparowaæ pozosta³a w pralce wilgoæ.
Po zakoñczeniu prania zawsze zamknij kurek
dop³ywu wody.
Instalacja
1. Nastawiæ ¿¹dany po¿¹dany program przy
pomocy pokrêt³a PROGRAMÓW.
2. Nastaw temperaturê prania (zobacz str. 66).
3. W³o¿yæ bielinê do pralki, wsypaæ proszek i
dodatki (patrz str. 67) i zamkn¹æ pokryzwê.
.
5. W³¹cz pralkê, przyciskaj¹c przycisk
Tabela programów
Czas
Œrodek pior¹cy
TempeŒrodek
trwania
Progr.
Opis cyklu prania
ratura Pranie Pranie zmiêkczaj¹cy cyklu
w³a(minuty)
wstêpne
œciwe
Opis
Rodzaj tkaniny oraz stopieñ
zabrudzenia
Bawe³na
1
90°C
•
155
Pranie wstêpne, pranie w³aœciwe, p³ukania,
odwirowania poœrednie i koñcowe
Bielizna bia³a silnie zabrudzona (poœciel, obrusy itp.)
2
Tkaninyi bia³e i kolorowe, wytrzyma³e, mocno
zabrudzone
90°C
•
•
145
Pranie, p³ukania, odwirowania poœrednie i koñcowe
2
60°C
•
•
145
Pranie, p³ukania, odwirowania poœrednie i koñcowe
2
40°C
•
•
145
Pranie, p³ukania, odwirowania poœrednie i koñcowe
3
60°C
•
•
115
Pranie, p³ukania, odwirowania poœrednie i koñcowe
Tkaniny bia³e i kolorowe s³abo zabrudzone
3
40°C
•
•
115
Pranie, p³ukania, odwirowania poœrednie i koñcowe
Tkaniny bia³e, s³abo zabrudzone oraz kolorowe
delikatne (koszule, bluzki itp.)
4
40°C
•
•
100
Pranie, p³ukania, odwirowania poœrednie i koñcowe
Tkaniny bia³e i kolorowe, wytrzyma³e, mocno
zabrudzone
Tkaniny bia³e i kolorowe, wytrzyma³e, normalnie
zabrudzone (kolorowa bielizna; szlafroki i
podomki, koszulki, itp.)
•
P³ukania, odwirowania poœrednie i koñcowe
P³ukanie w œrodku zmiêkczaj¹cymi
•
P³ukanie z automatycznym pobraniem œrodka
zmniêkczaj¹cego, odwirowania poœrednie i koñcowe
Odwirowanie
Zasady
ostro¿noœci
P³ukanie
Œrodki pior¹ce
•
•
Programy
Bielizna bia³a bardzo silnie zabrudzona
(poœciel, obrusy itp.)
Usuniêcie wody oraz odwirowanie koñcowe
Tkaniny syntetyczne
60°C
•
•
90
Pranie , p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub
delikatne odwirowanie
Tkaniny syntetyczne, kolorowe, mocno
zabrudzon
5
50°C
•
•
80
Pranie , p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub
delikatne odwirowanie
Tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach
mocno zabrudzone
5
40°C
•
•
70
Pranie , p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub
delikatne odwirowaniea
Tkaniny syntetyczne, kolorowe, normalnie
zabrudzone
6
50°C
•
•
80
Pranie , p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub
delikatne odwirowanie
Tkaniny syntetyczne o delikatnych kolorach
(wszystkie rodzaje bielizny, lekko zabrudzonej)
7
40°C
•
•
70
Pranie , p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub
delikatne odwirowanie
8
40°C
•
•
55
Pranie , p³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub
delikatne odwirowanie
Tkaniny delikatne
We³na (któr¹ mo¿na praæ w pralce)
P³ukanie
•
P³ukanie z dodatkiem œrodka zmiêkczaj¹cego
•
Przeciw gnieceniu - Stop z wod¹
Nieprawid³owoœci
w dzia³aniu
5
Konserwacja
Tkaniny syntetyczne o wytrzyma³ych kolorach,
silnie zabrudzone (bielizna dla niemowl¹t itp.)
P³ukania, funkcja przeciw gnieceniu lub delikatne
odwirowanie
P³ukania z pobraniem œrodka zmiêkczaj¹cego, funkcja
przeciw gnieceniu lub delikatne odwirowanie
Przeciw gnieceniu. Tkanin delikatnych,
syntetycznych i do we³ny. Odwirowanie
Opró¿nienie z wody bez odwirowania
Opró¿nienie z wody i delikatne odwirowanie
Opró¿nienie z wody
Opró¿nienie z wody bez odwirowania
Serwis
techniczny
Odwirowanie
Uwagi
Opis funkcji Przeciw gnieceniu tkanin zobacz str. 66. Podane w tabeli dane maj¹ charakter przybli¿ony.
65
Potrzeby indywidualne
C
Nastawienie temperatury
Temperaturê prania nastawia siê, obracaj¹c pokrêt³o TEMPERATURY (zobacz Tabelê programów na str. 65).
Temperaturê mo¿na zredukowaæ, a¿ do prania w zimnej wodzie ( ).
PL
Funkcje
Ró¿ne funkcje, w jakie wyposa¿ona jest pralka, pozwalaj¹ na osi¹gniêcie po¿¹danych rezultatów prania.
Aby uaktywniæ ró¿ne funkcje, nale¿y przycisn¹æ odpowiadaj¹cy danej funkcji przycisk, zgodnie z poni¿sz¹
tabel¹.
Funkcje
Efekt
Uwagi dotycz¹ce u¿ycia
Pó³
za³adunku
Przycisk ten zmniejsza
zu¿ycie wody przy
p³ukaniach.
Zaleca siê stosowanie tej funkcji przy pralce nie za³adowanej do pe³na i
odpowiednio zmniejszaj¹c iloœæ œrodka pior¹cego.
Wy³¹czenie
odwirowania
Przycisk ten s³u¿y do
wy³¹czenia
odwirowania.
U¿ywa siê go przy praniu ubrañ trudnych do prasowania.
Program przeciw gnieceniu
Funkcja ta (przedstawiona przy pomocy symbolu ) przerywa program prania, zatrzymuj¹c bieliznê
namoczon¹ w wodzie przed odwirowaniem i dotyczy wy³¹cznie programów do tkanin delikatnych,
syntetycznych i do we³ny.
Jest to funkcja bardzo cenna, gdy¿ zapobiega pognieceniu siê tkanin delikatnych i syntetycznych (na
przyk³ad wtedy, gdy nie mo¿ecie wyj¹æ bielizny od razu po zakoñczeniu prania, lecz dopiero po kilku
godzinach).
Program ten mo¿e byæ zakoñczony odwirowaniem lub tylko usuniêciem wody z pralki bez odwirowania i
gniecenia bielizny.
W pierwszym przypadku wystarczy obróciæ o jedn¹ pozycjê pokrêt³o PROGRAMÓW w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.
.
W drugim przypadku natomiast nale¿y ustawiæ pokrêt³o PROGRAMÓW na symbol
W obu przypadkach obracanie pokrêt³a PROGRAMÓW dokonywane byæ powinno przy pralce wy³¹czonej.
66
Œrodki pior¹ce i bielizna
Szufladka na œrodki pior¹ce
Nie u¿ywaæ œrodków do prania rêcznego,
poniewa¿ tworz¹ za du¿o piany.
przeœcierad³o 400-500 gr.
pow³oczka na poduszkê 150-200 gr.
obrus 400-500 gr.
szlafrok 900-1.200 gr.
rêcznik 150-250 gr.
Tkaniny wymagaj¹ce szczególnej dba³oœci
Firanki: w³o¿yæ je z³o¿one do poszewki lub do
siatkowatego worka. Praæ same, nie przekraczaj¹c
po³owy za³adunku. Stosowaæ program 7, który
automatycznie wyklucza wirowanie.
Poduszki i kurtki: Jeœli wype³nione s¹ one pierzem
gêsim lub kaczym, mo¿na je praæ w pralce.
Wywróciæ na lew¹ stronê i za³adowaæ nie wiêcej ni¿
2-3 kg; powtórzyæ p³ukania jeden lub dwa razy i
stosowaæ delikatne odwirowanie.
Tenisówki: oczyœciæ z b³ota. Mo¿na je praæ razem
z d¿insami i bielizn¹ wytrzyma³¹, lecz nie bia³¹.
We³na: Aby uzyskaæ dobre rezultaty prania, nale¿y
stosowaæ specjalny œrodek pior¹cy i nie
przekraczaæ 1 kg za³adunku.
Zasady
ostro¿noœci
Konserwacja
Nieprawid³owoœci
w dzia³aniu
przegródka 3: Œrodki dodatkowe
(zmiêkczaj¹ce, itp.)
Kiedy wlewa siê œrodek zmiêkczaj¹cy do
przegródki 3, to nale¿y zwróciæ uwagê, aby nie
przekroczyæ oznaczonego poziomu "max".
Œrodek zmiêkczaj¹cy jest automatycznie
dodawany do wody podczas ostatniego p³ukania.
Na zakoñczenie tego programu prania w
przegródce 3 pozostaje reszta wody. S³u¿y ona dla
skoncentrowanych œrodków zmiêkczaj¹cych, to
znaczy do ich rozprowadzenia z wod¹. Jeœliby w
przegródce 3 pozosta³o wiêcej wody ni¿ zwykle,
oznacza to, ¿e urz¹dzenie dozuj¹ce jest zatkane.
Jak je wyczyœciæ patrz strona 69.
1
1
1
1
1
Œrodki pior¹ce
przegródka 2: Œrodek pior¹cy
(w proszku lub w p³ynie)
Œrodek pior¹cy w p³ynie nale¿y w³o¿yæ
bezpoœrednio do bêbna z zastosowaniem
odpowiedniej kulki dozuj¹cej.
Ile wa¿y bielizna?
Programy
przegródka 1: Œrodek pior¹cy do prania
wstêpnego (w proszku)
PL
• Podzieliæ bieliznê do prania wed³ug:
- rodzaju tkaniny / symbolu na etykietce.
- kolorów: oddzieliæ bieliznê kolorow¹ od bia³ej.
• Opró¿niæ kieszenie i sprawdziæ guziki.
• Nie przekraczaæ wskazanego ciê¿aru bielizny
suchej:
Tkaniny wytrzyma³e: max 5 kg
Tkaniny syntetyczne: max 2,5 kg
Tkaniny delikatne: max 2 kg
We³na: max 1 kg
Opis
Wysun¹æ szufladkê i
wsypaæ do niej œrodki
pior¹ce i dodatkowe w
nastêpuj¹cy sposób
Przygotowanie bielizny
Instalacja
Dobre rezultaty prania zale¿¹ równie¿ od
w³aœciwego dozowania œrodka pior¹cego: wsypuj¹c
go za du¿o, wcale nie poprawia siê wydajnoœci
prania, lecz
przyczynia siê do
odk³adania siê
nalotów na
wewnêtrznych
czeœciach pralki i do
zanieczyszczania
œrodowiska.
przegródka 4: Wybielacz
Cykl wybielania
Serwis
techniczny
Tradycyjnego wybielacza u¿ywa siê do bia³ych
tkanin wytrzyma³ych, delikatnego - do tkanin
kolorowych, syntetycznych i do we³ny.
Przy wlewaniu wybielacza nie nale¿y przekroczyæ
poziomu „max" wskazanego na œrodkowej oœce
(zobacz rysunek).
67
Zalecenia i œrodki ostro¿noœci
Pralka zosta³a zaprojektowana i wyprodukowana
zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami
bezpieczeñstwa. Podajemy Wam poni¿sze
zalecenia, maj¹c na wzglêdzie Wasze
bezpieczeñstwo, i powinnieœcie je uwa¿nie
przeczytaæ.
PL
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
• Pralki powinny u¿ywaæ wy³¹cznie osoby doros³e
i w sposób zgodny z podanymi w niniejszej
ksi¹¿eczce instrukcjami.
• Nie dotykaæ pralki, stoj¹c przy niej boso lub
maj¹c rêce czy stopy mokre lub wilgotne.
• Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za
kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê.
• Nie otwieraæ szufladki na œrodki pior¹ce w
trakcie prania.
• Nie dotykaæ usuwanej wody, gdy¿ mo¿e byæ ona
bardzo gor¹ca.
• W ¿adnym wypadku nie otwieraæ drzwiczek
pralki na si³ê: móg³by bowiem ulec uszkodzeniu
mechanizm zabezpieczaj¹cy drzwiczki przed
przypadkowym otworzeniem.
• W razie usterek nie nale¿y w ¿adnym wypadku
próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci
pralki, próbuj¹c samemu j¹ naprawiaæ.
• Skontrolowaæ zawsze, by dzieci nie zbli¿a³y siê
do pracuj¹cej pralki.
• W czasie prania okr¹g³e drzwiczki pralki rozgrzewaj¹
siê.
• Jeœli trzeba przenieœæ pralkê w inne miejsce,
nale¿y to robiæ bardzo ostro¿nie w kilka osób.
Nigdy nie nale¿y tego robiæ samemu, gdy¿
pralka jest bardzo ciê¿ka.
• Przed w³o¿eniem bielizny sprawdziæ, czy bêben
jest pusty.
Usuwanie odpadów
• Pozbywanie sie starych urzadzen
elektrycznych.
Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotyczaca
Zuzytych Elektrycznych i Elektronicznych
Urzadzen (WEEE) zaklada zakaz pozbywania sie
starych urzadzen domowego uzytku jako
nieposortowanych smieci komunalnych. Zuzyte
urzadzenia musza byc osobno zbierane i
sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania
oraz ponownego przetworzenia pewnych
komponentów i materialów. Pozwala to ograniczyc
zanieczyszczenie srodowiska i pozytywnie wplywa
na ludzkie zdrowie. Przekreslony symbol „kosza”
68
umieszczony na produkcie przypomina klientowi
o obowiazku specjalnego sortowania.
Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z
w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu
uzyskania informacji dotycz¹cych postêpowania
z ich zu¿ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa
domowego.
• Pozbycie siê starej pralki:
przed oddaniem jej na z³om nale¿y j¹
uniezdatniæ do u¿ytku odcinaj¹c kabel
elektryczny i wyjmuj¹c drzwiczki.
Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska
Technologia w s³u¿bie œrodowiska
Jeœli przez okr¹g³e drzwiczki pralki widaæ w czasie
prania ma³o wody, to dlatego, ¿e przy nowej
technologii Ariston wystarcza mniej ni¿ po³owa wody
do uzyskania maksymalnych rezultatów prania: zosta³
w ten sposób osi¹gniêty jeden z celów ochrony
œrodowiska.
Oszczêdnoœæ œrodka pior¹cego, wody, energii i
czasu
• Aby nie trwoniæ zasobów, nale¿y u¿ywaæ pralki
za³adowanej do pe³na. Jedno za³adowane do
pe³na pranie, zamiast dwóch za³adowanych do
po³owy, pozwala na zaoszczêdzenie a¿ do 50%
energii.
• Pranie wstêpne konieczne jest tylko w
przypadku bielizny bardo brudnej. Unikanie
prania wstêpnego pozwala na zaoszczêdzenie
œrodka pior¹cego; czasu, wody oraz od 5 do
15% energii.
• Wywabiaj¹c plamy odplamiaczem i
pozostawiaj¹c bieliznê namoczon¹ w wodzie
przed praniem, mo¿na zredukowaæ temperaturê
prania. Stosuj¹c program 60°C zamiast 90°C lub
program 40°C zamiast 60°C, mo¿na
zaoszczêdziæ a¿ do 50% energii.
• Dok³adne dozowanie œrodka pior¹cego w
zale¿noœci od twardoœci wody, stopnia
zabrudzenia i iloœci bielizny pozwala unikn¹æ jego
trwonienia i wychodzi na korzyœæ œrodowisku:
œrodki pior¹ce, mimo ¿e ulegaj¹ biodegradacji,
zawsze zawieraj¹ jednak sk³adniki, które
zak³ócaj¹ œrodowisko naturalne. Nale¿y równie¿
unikaæ, gdy jest to mo¿liwe, œrodka
zmiêkczaj¹cego.
• Dokonuj¹c prania póŸnym popo³udniem i
wieczorem, a¿ do wczesnych godzin rannych,
przyczynia siê do zmniejszenia obci¹¿enia
energetycznego elektrowni.
• Jeœli bielizna ma byæ wyszuszona w suszarce,
nale¿y wybraæ wysok¹ szybkoœæ odwirowania.
Dobrze odwirowana z wody bielizna pozwala na
zaoszczêdzenie czasu i energii przy suszeniu.
Konserwacja
Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego
Aby odzyskaæ ewentualne przedmioty, które upad³y
do wstêpnej komory:
1. Odczepiæ dolny
cokó³ w przedniej
czêœci pralki
poci¹gaj¹c rêkoma jej
boczne koñce (patrz
rysunek);
Obudowê zewnêtrzn¹ i gumowe czêœci pralki nale¿y
myæ wilgotn¹ œciereczk¹ zmoczon¹ w wodzie z
myd³em. Nie stosowaæ rozpuszczalników ani ostrych i
œciernych œrodków czyszcz¹cych.
Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce
3. dok³adnie wyczyœciæ
wnêtrze;
4. ponownie przykrêciæ
przykrywkê;
Czyszczenie drzwiczek i bêbna
Czyszczenie pompy
Upewniæ siê, by cykl prania by³ zakoñczony i by
wtyczka by³a wyjêta z gniazdka.
5. ponownie
przymocowaæ panel,
pamiêtaj¹c o wsuniêciu zaczepów w odpowiednie
otwory przed dopchniêciem go do urz¹dzenia.
Kontrola rury doprowadzania wody
Przynajmniej raz do roku nale¿y skontrolowaæ rurê
doprowadzania wody. Jeœli widoczne s¹ na niej
rysy i pêkniêcia, nale¿y j¹ wymieniæ: w trakcie
prania du¿e ciœnienie mo¿e bowiem spowodowaæ jej
nag³e rozerwanie siê.
Nigdy nie instalowaæ rur u¿ywanych.
Wymontowanie:
Wymyæ. szufladkê pod bie¿¹c¹ wod¹ (Rys.3),
pomagaj¹c sobie star¹ szczoteczk¹ do zêbów i po
wyjêciu pary syfonków znajduj¹cych siê w górnej
czêœci przegródek 1 i 2 (Rys.4), sprawdziæ, czy nie
s¹ one zatkane i wyp³ukaæ je.
Ris. 2
Ris. 3
Ponowne
zamontowanie:
Po w³o¿eniu pary syfonków, wstaw szufladkê na
swoje miejsce, zaczepia
j¹c j¹ (Rys. 4, 2, 1).
Serwis
techniczny
Ris. 1
Czyszczenie:
Nieprawid³owoœci
w dzia³aniu
Lekko przycisn¹æ du¿y
przycisk w przedniej
czêœci szufladki œrodków
pior¹cych i poci¹gn¹æ j¹
do góry (Rys.1).
Konserwacja
Jak czyœciæ szufladkê œrodków pior¹cych
Zasady
ostro¿noœci
Pralka wyposa¿ona jest w pompê samooczyszczaj¹c¹,
która nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Mo¿e siê
jednak zdarzyæ, ¿e ma³e przedmioty (monety, guziki)
wpadn¹ do przedsionka ochronnego pompy,
znajduj¹cego siê w jej dolnej czêœci.
Œrodki pior¹ce
• Nale¿y zawsze pozostawiaæ uchylone drzwiczki
pralki, aby zapobiec tworzeniu siê przykrych
zapachów.
Programy
Wysun¹æ szufladkê, unosz¹c j¹ lekko ku górze i
wyci¹gaj¹c na zewn¹trz (zobacz rysunek).
Wyp³ukaæ j¹ pod bie¿¹c¹ wod¹. Czynnoœæ tê nale¿y
powtarzaæ stosunkowo czêsto.
Opis
2. odkrêciæ
przykrywkê, obracaj¹c
j¹ w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara
(zobacz rysunek): fakt,
¿e wyp³ynie trochê
wody, jest zjawiskiem
normalnym;
Czyszczenie pralki
PL
Instalacja
• Zamkn¹æ kurek dop³ywu wody po ka¿dym praniu.
Zmniejsza siê w ten sposób zu¿ycie instalacji
hydraulicznej pralki oraz niebezpieczeñstwo
przecieków.
• Wyj¹æ wtyczkê z kontaktu przed przyst¹pieniem do
czyszczenia pralki oraz czynnoœci
konserwacyjnych.
Ris. 4
69
Anomalie i œrodki zaradcze
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pralka nie dzia³a. Zanim wezwie siê Serwis Techniczny (zobacz str. 71) nale¿y sprawdziæ, czy
problemu tego nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ samemu, pomagaj¹c sobie poni¿szym wykazem.
PL
Nieprawid³owoœci w dzia³aniu:
Mo¿liwe przyczyny/Porady:
Pralka siê nie w³¹cza.
• Wtyczka nie jest w³¹czona do gniazdka, lub jest wsuniêta
niedostatecznie, tak ¿e nie ma kontaktu.
• W domu brak jest pr¹du.
Cykl prania nie zaczyna siê.
• Drzwiczki nie s¹ dobrze zamkniête.
.
• Nie zosta³ przyciœniêty przycisk
• Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty.
Pralka nie pobiera wody.
•
•
•
•
•
Rura pobierania wody nie jest pod³¹czona do kurka.
Rura jest zgiêta.
Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty.
W domu brak jest wody.
Ciœnienie wody nie jest wystarczaj¹ce.
Pralka pobiera i usuwa wodê
bez przerwy.
• Rura usuwania wody nie zosta³a zainstalowana na wysokoœci od 65 do
100 cm od pod³ogi (zobacz str. 63).
• Koñcówka rury usuwania wody jest zanurzona w wodzie (zobacz str. 63).
• Usuwanie wody bezpoœrednio w œcianie nie posiada odpowietrznika.
Jeœli po skontrolowaniu tych pozycji nieprawid³owoœæ nadal siê utrzymuje,
nale¿y zamkn¹æ kurek dop³ywu wody, wy³¹czyæ pralkê i wezwaæ Serwis
Techniczny. Jeœli mieszkanie znajduje siê na najwy¿szych piêtrach
budynku, mo¿e zaistnieæ efekt “syfonu”, w wyniku czego pralka nieustannie
pobiera i usuwa wodê. W celu wyeliminowania tej niedogodnoœci w
handlu dostêpne s¹ specjalne zawory.
Pralka nie usuwa wody i nie
odwirowuje.
• Program nie przewiduje usuwania wody: przy niektórych programach
nale¿y uruchomiæ je manualnie (zobacz str. 65).
• Funkcja Przeciw Gnieceniu tkanin jest aktywna (tam, gdzie
przewidziane): Przy funkcji tej pralka zatrzyma siê z wod¹ w bêbnie
a opró¿nienie pralki z wody musi byæ nastawione manualnie.
• Rura usuwania wody jest zgiêta (zobacz str. 63).
• Rura usuwania wody jest zatkana.
Pralka mocno wibruje w fazie
odwirowywania.
• Bêben, w chwili instalacji pralki, nie zosta³ odpowiednio odblokowany
(zobacz str. 62).
• Pralka nie jest ustawiona dok³adnie w poziomie (zobacz str. 62).
• Pralka jest wciœniêta miêdzy meble i œcianê (zobacz str. 62).
Z pralki wycieka woda.
• Rura doprowadzania wody nie jest dobrze przykrêcona (zobacz str. 62).
• Szufladka na œrodki pior¹ce jest zatkana (aby j¹ oczyœciæ, zobacz str. 69).
• Rura usuwania wody nie jest dobrze przymocowana (zobacz str. 63).
Tworzy siê zbyt wiele piany.
70
• Œrodek pior¹cy nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na
opakowaniu musi byæ napisane: “do pralek”, “do prania rêcznego i
pralek” lub podobne).
• U¿yto za du¿o œrodka pior¹cego.
Serwis Techniczny
Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego:
• Sprawdziæ, czy problemu nie mo¿na rozwi¹zaæ samemu (zobacz str. 70);
• Ponownie nastawiæ program i sprawdziæ, czy problem zosta³ rozwi¹zany;
• W przypadku negatywnym skontaktowaæ siê z upowa¿nionym oœrodkiem Serwisu Technicznego
pod numerem podanym na karcie gwarancyjnej.
PL
Instalacja
Nigdy nie zwracaæ siê do nieupowa¿nionych techników.
Opis
Nale¿y podaæ:
• rodzaj defektu;
• model urz¹dzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N).
Informacje te znajduj¹ siê na przymocowanej z ty³u pralki tabliczce znamionowej.
Programy
Œrodki pior¹ce
Zasady
ostro¿noœci
Konserwacja
Nieprawid³owoœci
w dzia³aniu
Serwis
techniczny
71
195047341.01
05/2005 - Xerox Business Services
PL
72