RUŠTINA

RUŠTINA
Seznam materiálů Jazykové studovny MU
Učebnice Kód: RU-UC
RU-UC 1
Současná ruština pro školu a veřejnost
Světlana Michlová
Fortuna 2003
RU-UC 2
2000 Nejpouţívanějších ruských slov
Mojmír Vavrečka
Computer press, Brno, 2006
RU-UC 3
Ruština nejen pro samouky –učebnice
Věra Nekolová a kolektiv
Leda 2007
RU-UC 3.1
Ruština nejen pro samouky – klíč
Věra Nekolová a kolektiv
Leda 2007
RU-UC 4
Ruština pro pokročilé
V. Barnet a kolektiv
Leda 2007
RU-UC 5
Učební texty z ruského jazyka – obor geologie a geografie
Natálie Kiršková
Univerzita J.E. Purkyně, Brno 1980
Ru 1/
Русская грамматика 1
Barnetová V. a kol.
Acadenia, Praha 1979
Ru 2/
Русская грамматика 2
Barnetová V. a kol.
Acadenia, Praha 1979
Ru 3/
Ruská mluvnice pro střední školy
Čára V. a kol.
SPN, Praha 1966
Ru 4/
Příručka ruského pravopisu
Balcar M. a kol.
SPN, Praha 1983
Ru 17/
Ruská textová cvičebnice
Pro aspiranty a vědecké pracovníky přírodovědných oborů
Kiršová Natalie
SPN, Praha 1988
Ru 18
Učební texty z ruského jazyka
Obor geologie a geografie
Kiršová Natalie
UJEP Brno 1980
Ru 19/
Rusko-český slovník pro posluchače přírodovědecké fakulty
Obor chemie, geologie, geografie
Hejlová A., Kiršová N.
UJEP Brno 1980
Ru 20/
Ruská textová cvičebnice
Pro studující obecné a molekulární biologie
Hejč Ladislav
SPN Praha 1988
Ru 21/
Ruské odborné texty pro fyziky
Hejlová A., Štěpánková K.
SPN Praha 1984
Ru 22/
Ruský jazyk v kostce
Radka Hříbková, Antonín Hlaváček
Fragment 2004
Ru 23/
Ruština, cestovní konverzace + audio cd
Slovníky
Kód: RU-SL
RU-SL 1
Velký česko-ruský slovník
Kolektiv autorů
Leda 2005
RU-SL 2
Česko-ruský slovník
Kolektiv autorů
Státní pedagogické nakladatelství, 1968
RU-SL 3
Školní rusko-český slovník
Kolektiv autorů
Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1965
RU-SL 4
Rusko-český a česko-ruský slovník obecných geografických termínů
J.Demek, B.A. Plotnikov
Univerzita J.E. Turkyně, Brno 1985
Ru 100/
Velký rusko-český slovník
Díl I. А – Й
Kopecký L.V. a kol.
Praha 1952
Ru 101/
Velký rusko-český slovník
Díl II. К -О
Kopecký L.V. a kol.
Praha 1952
Ru 102/
Velký rusko-český slovník
Díl III. П
Kopecký L.V. a kol.
Praha 1952
Ru 103/
Velký rusko-český slovník
Díl IV. Р - С
Kopecký L.V. a kol.
Praha 1952
Ru 104/
Velký rusko-český slovník
Díl V. Т - Я
Kopecký L.V. a kol.
Praha 1952
Ru 105/
Velký rusko-český slovník
Díl VI. dodatky А – Я
Kopecký L.V. a kol.
Praha 1952
Ru 106/
Školní rusko-český slovník
Kopecký a kol.
SPN Praha 1956
Ru 107/
Орфографический словарь
Ушаков, Д.Н., Крючков, С.Е.
Учпедгиз – Москва 1964
Ru 108/
Краткий словарь синонимов русского языка
Ключева, В.Н.
Учпедгиз – Москва 1961
Ru 109/
Příruční rusko český slovník
Malíř, F. a kol.
Svět sovětů, Praha 1952
Ru 110/
Česko-ruský slovník, díl I A - O
Kopecký, L.V. a kol.
SPN Praha; Русский язык, Москва 1976
Ru 110/
Česko-ruský slovník, díl II P - Ţ
Kopecký, L.V. a kol.
SPN Praha; Русский язык, Москва 1976
Ru 112/
Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru
Чешско-русский экономический словарь
Vavrečka,M. a kol.
Centr Evropy, Praha 1999
Ru 113/
Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru
Pусскo-чешский экономический словарь
Vavrečka,M. a kol.
Centr Evropy, Praha 1999
Ru 114/
Rusko-český technický slovník
Pekárek, O. a kol.
SNTL, Prana 1953
2 ks.
Ru 115/
Vel‘ký rusko-slovenský slovník
Díl I A – J
Filkusová,M. a kol.
Vydavatel’stvo SAV, Bratislava 1960
Ru 116/
Vel‘ký rusko-slovenský slovník
Díl II K - O
Filkusová,M. a kol.
Vydavatel’stvo SAV, Bratislava 1963
Ru 117/
Словарь трудностей русского языка
Розенталь, Д.Э.
Русский язык, Москва 1976
Ru 118/
Педагогический словарь
Том I
Издательство Академии Педагогических Наук, Москва 1960
Ru 119/
Педагогический словарь
Том II
Издательство Академии Педагогических Наук, Москва 1960
Ru 120/
Словарь современного русского литературного языка
Том XV Т
Издательство Академии Наук СССР, Москва – Ленинград 1963
Ru 121/
Словарь современного русского литературного языка
Том XIV Со -сям
Издательство Академии Наук СССР, Москва – Ленинград 1963
Ru 122/
Словарь русского языка
Ожегов, С.И.
Государственное издательство иностранных и национальных словарей,
Москва , 1953
Ru 122/
Словарь русского языка
Ожегов, С.И.
Государственное издательство иностранных и национальных словарей,
Москва , 1953
Ru 123/
Словарь синонимов
АН СССР, Институт русского языка
Издательство «Наука», Ленинград 1975
Ru 124/
Rusko-český a česko-ruský slovník
Šroufková M., Vencovská M., Pleský R.
Leda, Praha 1999
Ru 125/
Česko-ruský slovník
nové a problémové ruštiny
Dvořáček P.
Linde, Praha 1999
Ru 126/
Česko-ruský odborný slovník
z oblasti nové terminologie technické, počítačové,
spojů a kancelářského vybavení
Dvořáček P.
Linde, Praha 1995
Ru 127/
Obrázkový rusko-český slovník
Tomášková B., Ţofková H.
Fraus, Plzeň 1999
Ru 128/
Rusko- český technický slovník
Wagner Petr
Montanex 1999
Ru 129/
Slovník zkratek a zkratkových slov v současné ruštině
Vágnerová M.
J&M, Písek 2001
Ru 129/
Slovník zkratek a zkratkových slov v současné ruštině
Vágnerová M.
J&M, Písek 2001
Ru 130/
Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů
Savický N. a kol.
Academia, Praha 1999
Ru 131/
Rusko-český slovník pro posluchače Přírodovědecké fakulty,
obor chemie, geologie, geografie
Hejlová A., Kiršová N.
UJEP Brno, 1980
Ru 132 A/
Česko-ruský a rusko-český z oboru psychologie, I.část
Blatná L., Bronec J.
SPN Praha 1999
Ru 132 B/
Česko-ruský a rusko-český z oboru psychologie, II.část
Blatná L., Bronec J.
SPN Praha 1999
X/
Rusko-český a česko-ruský slovník obecných geografických termínů
Demek J., Plotnikov B. A.
UJEP Brno, Přírodovědecká fakulta, Brno 1985
X/
Словарь сокращений английского, немецкого,
голландского и скандинавских
языков
Издательство «Советская энциклопедия», Москва 1964
Ru 136/
Словарь иностранных слов
«Русский язык», Москва 1980
Ru 137/
Словарь иностранных слов
Лѐхина И.В., Петров Ф.Н.
Государственное издательство иностранных и национальных словарей
Москва 1949
Ru 138/
Советский энциклопедический словарь
Прохоров А.М.
Советская энциклопедия, Москва 1985
Ru 139 A/
Словарь синонимов русского языка, том I А - Н
Издательство «Наука», Ленинград 1970
Ru 139 В/
Словарь синонимов русского языка, том II О - Я
Издательство «Наука», Ленинград 1970
Ru 140/
Англо-испано-русско-французский словарь
научных и технических выражений по атомной энергии
United Nations, New York 1958
Ru 141 A/
Словарь русского языка, том А – Й
Государственное издательство иностранных и национальных словарей
Москва 1957
Ru 141 B/
Словарь русского языка, том II К -О
Государственное издательство иностранных и национальных словарей
Москва 1957
Ru 141 C/
Словарь русского языка, том III П - Р
Государственное издательство иностранных и национальных словарей
Москва 1957
Ru 141 D/
Словарь русского языка, том IV С - Я
Государственное издательство иностранных и национальных словарей
Москва 1957
Ru 142/
Краткий политехнический словарь
Государственное издательство технико-теоретической литературы,
Москва 1956
Ru 143/
Карманный чешско-русский словарь
Государственное издательство иностранных и национальных словарей,
Москва 1963
Ru 144/
Kapesní rusko-český a česko-ruský slovník
Brettová J. a kol.
SPN, Praha 1960
Ru 145/
Rusko-český slovník (nové výrazy)
Vencovská M. a kol.
Leda 2002
Ru 146/
Rusko – český technický slovník
Wagner Petr
Montanex 1999
Ru 147/
Česko - ruský technický slovník
Wagner Petr
Montanex 2001
Ru 148/
Velký česko-ruský slovník
ve spolupráci se slovanským ústavem AV ČR
LEDA 2005
Ru 150/
Ruština v praxi
Практический курс русского языка
Csiriková M., Vyslouţilová E.
Leda, Praha 2002
Ru 151 A/
Ruština pro pokročilé
Barnet V. a kol.
Leda ,Praha 2003
Ru 200/
Ruská obchodní korespondence
Hutarová M., Huel V.
Ekopress Praha 1997
Ru 201/
Говорите по-русски
Ruská konverzace
Brčáková D. a kol.
Leda Praha 2000
Ru 202/
Ruské odborné texty pro fyziky
Hejlová A., Štěpánková K.
SPN Praha 1984
Ru 203/
Ruská textová cvičebnice
Pro studující matematiky
Hejč L.
SPN Praha 1984
Ru 204/
Ruská textová cvičebnice
Pro aspiranty a vědecké pracovníky přírodovědných oborů
Kiršová Natalie
SPN Praha 1988
Ru 205/
Ruská textová cvičebnice
Pro studijní obory M-CH, M-B, M-Z
Hejč L.
SPN Praha 1986
Ru 206/
Učební texty z ruského jazyka
Obor geologie a geografie
Kiršová Natalie
UJEP Brno 1980
Ru 207/
Česko – ruská konverzace
SPN, Praha 1978
Ru 208/
Přehled ruské literatury
od nejstarších dob po dnešek
Sato Vsevolod a kol.
Lidové nakladatelství, Praha 1973
Ru 209 A/
Ruština nejen pro samouky
Nekolová V. a kol.
LEDA Praha 2002
Ru 209 B/
Ruština nejen pro samouky - klíč
Nekolová V. a kol.
LEDA Praha 2002
Ru 210/
Ruská gramatika v kostce
Balcar M.
LEDA Praha 1999
2 ks
Ru 211/
Česko-ruský frazeologický slovník
Mokienko V, Wurm A.
Univerzita Palackého v Olomouci 2002
2 ks
RU 212/
Civčebnice ruské gramatiky
Veronika Mistrová, Danuše Oganesjanová, Jelena Tregubová
Polyglot 2004