;doc

WBCS Preliminary Exam 2014 Answer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
(A)
(C)
(C)
(C)
(C)
(A)
(C)
(B)
(A)
(A)
(C)
(D)
(A)
(D)
(A)
(B)
(B)
(B)
(C)
(A)
(C)
(B)
(C)
(B)
(D)
Masterpiece
Dull
look up
Clear
Expressed anguish
A talent for speaking
rite
Extrovert
Feeling unwell
Kleptomaniac
Unintentional
Disguised
Steal
delude
hold up
cite
put up with
in
Silence
Remote
for
Scarce
Lions
Insect
A servant
39. (D) eöìëûy”Ÿ Ÿ“þöì„þ
72. (C) 33 ‹˜
40. (C) Ç%þo ‰þy¡ì#
73. (C) 5 : 4
41. (D) ~v%þöì„þŸ˜yœ övþ¢äþ™y‰þ– 1854
74. (B) övþy!›!˜ëû˜ ÞÝþÄyÝþy¢
42. (B) 9 !„þ!›/‡^ùÝþy
75. vþz_îû ¦%þœ xyöìŠéÐ
43. (A) „þÄy!˜‚
¢!àþ„þ vþz_îû ­ ‹y˜%ëûy!îû– 1666
(B) x˜%÷씇ÅÄ
(B) œvÅþ ›yvþzrÝþîÄyöìÝþ˜
(C) !¢›œy „þ˜šþyöìîûª xy£´y˜ „þîûy
(C) ~„þîû
44. (D) 181
76.
45. (D) þ™!îûöì¢îy ¢‚e«yhsþ „þyëÅ
77.
46. (D) vþz£z!œëûy› ö‹y˜¢ä
78.
47. (A) ~¢. ~˜. ö¢˜
79.
48. vþz_îû (Option) ¦%þœ xyöìŠé
80. (A) 1381
49. (A) „þîû îûy‹ßþº î,!kþ þ™yëû
81. (A) 28
50. (B) ö›†y!ßþi!˜¢
82. (B) öî“þyîû @ùÌy£„þ öíöì„þ ¢‚öì„þ“þ
51. (B) 2.56%
@ùÌ£’ „þîûöì“þ
(A) vþîÏ$.!¢. î˜y‹#Å
(C) †y›y îû!ÙÂ
(C) ë%@ “þy!œ„þy
(B) ‹ç£îûœyœ ö˜£îû&
(B) ”)îûc
(B) !Gþœy›
52. (C) „þÄyŸ !îû‹y¦Åþ öîû!Ÿç
83.
S!¢.xyîû.xyîû.V î,!kþ
53. (C) £zDéôé¦þyîû“þ#ëû ¢Á±”yëû
54. (C) !£¨%ßþiy˜ !îû!¦þvþz
84.
55. (A) 1054
87.
56. (C) ö”Ÿ#ëû îy‹yîû ÷îöì”!Ÿ„þ
88.
îy!’öì‹Äîû ‹˜Ä …%öìœ ö”çëûy
57. (C) œyöì£yîû
89. (D) 83
58. (C) 5290
91. (B) 65 îŠéîû
59. (A) xyëû ÷î¡ì›Ä îyvþüyöì˜y
92. (C) ‹yþ™y˜
Ÿy£
27. (A) 73“þ› ¢‚!î•y˜ ¢‚öìŸy•˜ myîûy
28. (A) e«y!hsþ
60. (B) „%þ“%þî%!j˜ xy£zî„þ
93. (B) “þyþ™@ùÌy!£“þy
61. (B) !œvþyîû
94. (A) ö“þ‹ îy£y”%îû ¢y²Ì&
62. (B) 50 !Ýþ
95. (A) þ™%e
29. (C) 76.8
63. (B) †yõþyîû !ŸÒ
96. (A) !£!œëûy›
30. (D) 1556 !…ÊÞÝþyöì·
64. (C) ÷îöì”!Ÿ„þ îy!’öì‹Äîû öÇþöìe
97. (A) îûyÜTÉþ™!“þ „þÄy!îöì˜Ýþ !›!Ýþ‚éôé~
31. (C) Šép öî„þyîûc
32. (C) œvÅþ vþz£z!œ‚vþ˜
vþz”yîû#„þîû’ ç ¢£yëû“þyîû ˜#!“þû
65. (B) ö“þ‹ îy£y”%îû ¢y²Ì&
33. (A) ˜y˜y šþvþü˜!îŸ
66. (C) 102
99. (C) 1
34. (D) 30 îê¢îû
67. (C) ²Ìí› îy‹#îûyç
100. (D) ö¢y˜y
35. (C) Ç%þoyëû“þ˜ „,þ!¡ìöì‹y“þ
68. (C) ›%oyßþ³þ#!“þîû ‰þyþ™ „þ›yöì˜y
101. (D) 25 mm
36. (D) ö†yëûy
69. (A) 668040
102. (B) 120º
37. (C) ö†yþ™yœ „,þ¡Œ ö†y…öìœ
70. (D) ßþºy›# !îöìî„þy˜¨
103. (A) 5
38. (C) 100
71. (C) ‹y!œëûy˜çëûyœyîy† £“þÄyì
104. (C) ö×!’ ç ¢›yhsþîûyœ ¢Iy
26. (A) xyœyvþz!j˜ £y¢y˜ îy£›y˜
85.
86.
90. (A) !œ„%þ£zvþ !e«ÞÝþyœ !vþ¢öì²Õ
¢¦þyþ™!“þc „þöìîû˜
98. (B) }†äöìî”
105. (D) ¢%î’Åöìîû…y
138. (C) ÝþÆy£zöì›îûy¢ þ™%Ü™
170. (D) „þy!œÁ™‚
106. (A) „þ‚öì@ùÌöì¢îû ö„þyöì˜y ²Ì!“þ!˜!•
139. (C) 1999 ¢yöìœ
171. (A) öî!‹‚
!Šéœ ˜y
107. (B) x¦þÄhsþîû#’ þ™)’Å ²Ì!“þšþœ˜
140. (C) ˜îöì†yþ™yœ !›e
172. (B) ö„þye îûy‹Ä ¢îû„þyîû
141. (B) 55 !”˜
173. (B) îûyÜTÉyëû_ ¢‚ßþiy=!œîû £z„%þ£z!Ýþ
108. (C) F
142. (A) ”%!Ýþ öœª
109. (C) þ™%îû&!œëûy
143. (C) 25th ‹y˜%ëûy!îû
174.
110. (A) ö¢y!vþëûy› „þyîÅöì˜Ýþ
144. (C) £zvþzöìe«˜
175.
111. (B) xíÅ!îœéôé~îû vþzþ™öìîû Çþ›“þy
145. (C) !îîû¢y ›%uþy
176.
146. (C) xÄy˜yöìšþ‹
177.
147. þ(B) œî’y_« „þy”y›y!Ýþ
178.
148. (C) ”!Çþ’ ö„þy!îûëûy
179.
149. (D) 12!Ýþ
180.
150. (C) ö”îûy”%˜
181.
151. (D) ëöìíÜT¦þyöìî ‹#!î„þy x‹Åöì˜îû
182.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
xyöìŠé
(B) ‹ç£îûœyœ ö˜£îû&
(B) “þîûy£z
(A) Ÿ)˜Ä
(D) £ëû ”y”% ˜ëû !”!”›y
(A) 600 !„þöìœy!›Ýþyîû
(D) ö‹.!î. „,þþ™yœ!˜
118. (C)
1
8
119. (A) ‹y˜%ëûy!îû 2013
120. (B) öŠéyÝþ˜y†þ™%îû ›yœ¦)þ!›
121. (D) š%þöìœîû ›%„%þœ
122. (D) 1935
123. (A) !‹çœ!‹„þÄyœ ¢yöì¦Åþ xšäþ
£z!uþëûy
124. (C) xyöìþ™œ
125. (A) …y˜ xyî”%œ †šþšþîû …y˜
126. (D) ö¢y!¦þöìëû“þ £zvþz!˜ëû˜
127. (D) 1935
128. (C) ö„þyëûy!Ÿëûîû„þîû
129. (D) ý†œ#éôôôé›%!ŸÅ”yîy”éôôôé ”y!‹Å!œ‚
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
130. (A) xyöì‹Å!rÝþ˜y
164.
131. (C) vþyîû›yÝþy£z!Ýþ¢
165.
132. (A) „þœ„þy“þy
133. (C) ”!Çþ’ 24 þ™îû†˜yôôô é™!Øþ›
134.
135.
136.
137.
ö›!”˜#þ™%îûéôôôéî•Å›y˜
(B) ¦þy£zîûy¢
(C) ‰þ[þ#†vþü
(A) ~˜.~›. öëy!Ÿ
(C) ¢y›%!o„þ ‡Ýþ˜yî!œ
166.
167.
168.
169.
x!•„þyîû
(A) !“þhßþy ç „þîûœy
(A) ›,!_„þyîû œî’“þy î,!kþ
(C) !¢!îûëûy
(B) î,£ê ›)œ•˜!î!ŸÜT „,þ¡ì„þöì”îû
(A) ›yœyîyîû
(D) î,Çþöìîûyþ™’
(D) 1938 ¢yöìœ
(B) !î›y˜îy£# ë%kþ‹y£y‹
(C) þ™!Øþ›‡yÝþ éôôôé þ™Äy!œçöì‹y!ëû„þ
¦þ!Dœ þ™îÅ“þ
(C) ˜yîyvÅþ (NABARD)
(C) šÊþyª
(B) ö„þy!„þ‚ „þëûœyéôôôéöœï£
xy„þîûéôôôé‰%þ˜yþ™yíîûéôôôé›ÄyDy˜#‹
(B) þ™,í´#
(D) îûy¢yëû!˜„þ xßþf !˜öìîûy•„þ
²Ì!“þÛþy˜
(B) !£¨%ßþiy˜ !Ÿþ™£zëûyvÅþ–
!îŸy…yþ™_˜›
(B) ~¢.~œ.xyîû. ~î‚ !¢.xyîû.xyîû.
vþz¦þöìëûîû£z î,!kþ
(B) x!‹“þ ö”y¦þyœ
(A) xßþñyîû‹ëû# ‰þœ!F‰þe !˜›Åy“þy
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
›)œ•öì˜îû ö…yœyîy‹yöìîû !îe«ëû „þîûy
(D) xyîû. ~›. öœy•y
(B) þ™öìîûyÇþ „þîû öíöì„þ
(A) ßþ¬yëû%öì„þyŸ
(B) îÊyáþ’#
(D) ö„þyöì˜y!Ýþ£z ˜ëû
(B) Ç%þoyöìsþf
(B) vþz§¬ëû˜ îÄyBþ¢›)£
(C) ›•Ä²Ìö씟
(B) ŸyBþîy„,þ!“þ ~î‚ ö„þyöì˜y Ç%þo
›)œ ö˜£z
(C) ›!îûŸy¢
(D) íy£zœÄyuþ
(B) ~öì“þ þ™îÅ íyöì„þ ~î‚ ~öì“þ ‰þÇ%þ
íyöì„þ ëy !„þ ˜y xB%þöìîûy军
›%„%þœ  „þöìîû
(B) ÷îöì”!Ÿ„þ !î!˜öìëûyöì†îû x‚Ÿ
îyvþüyöì˜y
(C) vþz!vþü¡ìÄy
(A) !î!Áº¢yîû
(A) xÄy!uþ ›yöìîû
(B) xyîûî !îûþ™yî!œ„þ xšþ £z!‹²Wz
(B) þ²Ì“þÄyî“Åþ ö›ï¢%›# îyëû%
(A) öœyíyœ
(C) ö„þŸî‰þw ö¢˜
(D) „þyMþ阋A‡y þ™!Øþ›
(A) !î¨%¢yîû
(C) =œ‹yîû
(C) Gþyvþü…[þ
(D) ö„þyöì˜y!Ýþ£z ˜ëû
(A) xy”yëûyîû
(C) ö†ïvþü