Symbolika i walory językowe powieści „Ognisty anioł”

Radosław Gajda
Temat rozprawy doktorskiej: Symbolika i walory językowe powieści „Ognisty anioł”
Walerego Briusowa
Promotor: dr hab. prof. UP Halina Chodurska
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Komorowska (Uniwersytet Szczeciński) i prof. dr hab. Jerzy
Kapuścik (Uniwersytet Jagielloński)
Rok obrony: 2013
Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Przekładoznawstwa
Zainteresowania naukowe: Teoria i praktyka przekładu. Tłumaczenia tekstów technicznych.
Prowadzone zajęcia: Pragmatyka przekładu. Rosyjskie teorie przekładu.
Udział w konferencjach naukowych:
1. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Dydaktyka Języków Obcych na początku
XXI wieku, Kraków, 2006
2. Konferencja w Moskwie: МГУ имени М.В. Ломоносова „Славнянские языки и
культуры в современном мире”, 2009
3. Konferencja w Czelabińsku: Языки профессиональной коммуникации, 2009
4. Konferencja w Tiumeniu: Современная лингвистическая ситуация в
международном пространстве, 2010
5. Konferencja w Czelabińsku: Слово, высказывание, текст в когнитивном,
прагматическом и культурологическом аспектах, 2010
6. Konferencja w Tartu: Международной конференция молодых филологов, 2009
7. Konferencja w Tartu: Международной конференция молодых филологов, 2010
8. Konferencja w Tiumeniu: Иностранные языки: сопоставительное изучение и
вопросы преподавания, 2011
9. Konferencja w Macau: International Conference on English, Discourse and
Intercultural Communication, 2013
10. Konferencja w Budapeszcie, Русское языкознание: история и современность
Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, 2014
11. Konferencja w Pradze, Пражская русистика w Univerzita Karlova,, 2014
(wykład inauguracyjny)
Telefon służbowy: +48 12 662-67-49, pokój 402.
E-mail: [email protected]
Publikacje:
Teksty naukowe:
1. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych [w:] W
stronę nowoczesnego nauczania języków obcych, Kraków 2008, ISBN 978-83925728-6-2
2. Rosyjski mat na przykładzie opowiadania Juza Aleszkowskiego Nikołaj
Nikołajewicz w polskim tłumaczeniu [w:] Z problemów przekładu i stosunków
międzyjęzykowych, Kraków 2006, ISBN 83-7271-386-3
3. Jeszcze o języku potocznym… [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, Szczecin
2006, ISBN 978-83-60903-15-5
4. Лингвостилистическая характеристика языка рекламы на материале
газетной автомобильной рекламы, Челябинск 2008, ISBN 978-5-87039-203-5
5. Walery Briusow o kobietach – Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW 2007
6. Язык магии В.Я. Брюсова в романе „Огненный ангел” – Макс Прес, Москва
2009 [w:] Славнянские языки и культуры в современном мире, ISBN 978-5317-02749-0
7. Молодежный сленг своеобразие содержания и функционирования [w:]
Языки профессиональной коммуникации, Челябинск 2009, ISBN 978-5-91274074-9
8. Особенности перевода научно-технических текстов [w:] Актуальные
проблемы сопоставительной типологии, Тюмень 2009, ISBN 978-5-91409113-9
9. Z rozważań o języku potocznym na przykładzie tekstów śpiewanych [w:] Świat
Słowian w języku i kulturze, Szczecin 2008, ISBN 978-83-60903-70-4
10. Язык масс-медия и его роль в формировании коммуникативного
пространства [w:] Современная лингвистическая ситуация в
международном пространстве, T. 2 РИА «Омега-принт» УДК 81:327 ББК
Ш100:86, Тюмень 2010
11. Современный русский язык с точки зрения иностранца [w:] Слово,
высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и
культурологическом аспектах, Челябинск 2010. УДК 331.881 ББК
Ф72(235.55),2. ISBN 978-5-91274-089-3
12. Symbole magiczne Ognistego anioła Walerego Brusowa [w:] Annales
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica III, Kraków 2010,
ISSN 1689-9911
13. Новые технологии в обучении иностранному языку [w:] Русская филология
21, Тарту, 2009
14. Роль фонетики в обучении русскому языку как иностранному [w:] Русская
филология 22, Тарту, 2010
15. Интернет в преподавании французского языка, МИФУБ ТюмГУ, Тюмень
2011, ISBN 978-5-91409-218-1
16. Język IT w tłumaczeniu, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Studia Russologica VI, Kraków 2013, ISSN 1689-9911
17. Język przetwarzania informacji w przekładzie, {w:} Молодь Україны в
контекстi мижкультурної комуникацiї, Днiпропетровськ 2014, ISBN 978966-434-300-5
18. Porównania w "Ognistym aniele" Walerego Briusowa, [w:] Филологические
знания на современном этапе, Выпуск 3, Курган 2014, ISBN 978-5-42170261-0
19. Язык IT в переводе с английского на русский, Budapeszt, w druku
20. Англицизмы в языке IT-cферы, [w:] Пражская русистика, рецензированный
сборник статей конференции, состоявшейся 10 апреля 2014 г. в Праге, ISBN
978-80-7290-785-4
21. Symbolika "Ognistego anioła", w druku
22. Egzotyzmy w "Ognistym aniele" Walerego Briusowa, Scripta Humana, w druku
23. О техническом языке..., [w:] Иностранные языки: сравнительносопоставительные исследования, вопросы преподавания и межкультурной
коммуникации, Тюмень 2014, ISBN 978-5-400-00988-4
24. O latynizmach Walerego Briusowa na podstawie powieści “Ognisty anioł”,
Вiстник Днiпропетровського Унiверситету iменi Альфреда Нобеля, Серія
«Фiлологiчнi Науки». 2014. № 1 (7), ISSN 2222-551Х
25. Hasło “przeswitchować się”, Encyklopedia dzieciństwa, w opracowaniu
Teksty publicystyczne:
26. Краков награждает переводчицу из России, Европа.RU, Варшава 2008, ISSN
1731-2701 nr 48
27. Юрий Башмет играл для Кракова, Европа.RU, Варшава 2008, ISSN 17312701 nr 48
28. Скончался Солженицын – символ свободы, Европа.RU, Варшава 2008, ISSN
1731-2701 nr 48
29. Новосибирску повезло..., Европа.RU, Варшава 2008, ISSN 1731-2701 nr 49
30. Новый российский праздник, Европа.RU, Варшава 2008, ISSN 1731-2701 nr 49
31. Женитьба по-тынецки, Европа.RU, Варшава 2008, ISSN 1731-2701 nr 49
32. Захар Прилепин – Добро пожаловать в Польшу!, Европа.RU, Варшава 2009,
ISSN 1731-2701 nr 51
33. Россиянки - кто они?, Европа.RU, Варшава 2009, ISSN 1731-2701 nr 52
34. Россияне полюбили польское кино, Европа.RU, Варшава 2009, ISSN 17312701 nr 53
35. Польское кино на Украине, Европа.RU, Варшава 2009, ISSN 1731-2701 nr 54
36. Русскому миру полюбился Краков, Европа.RU, Варшава 2009, ISSN 17312701 nr 54
37. Dokąd zmierzasz Rosjo?, Konspekt nr 1-2/2009 (32), Kraków 2009, ISSN 15096726
38. Польский киномарафон на Волге, Европа.RU, Варшава 2010, ISSN 1731-2701
nr 59
39. «Евро 2012» в Польше – футбол и не только, City life, Новосибирск 2012
40. Её высочество мода, Остановка Россия, № 3/2012 ISSN 2083-9103
41. Остановка: Тула!, Остановка Россия, № 4/2012 ISSN 2083-9103
42. Екатеринбург: самый современный город Урала, Остановка Россия, №
5/2012 ISSN 2083-9103
43. Не унывающие герои Дарьи Данцовой, Остановка Россия, № 6/2012 ISSN
2083-9103
44. Высокая мода, Nowosybirsk, http://ndn.info/lady-n/681-vysokaya-moda
45. Rosyjska mentalność a tęsknota za imperium, Konspekt nr 2/2014 (51), ISSN
1509-6726
Prelekcje i wykłady:
1. Universite Stendhal (Grenoble, Francja) na temat "Apects of translation into a
foreign language. The role of cultural dimension in the Russian language and
the Russian culture as well as the Russian language in the context of
globalization", 2014
2. Velikoturnovski Universitet "Sv. Sv Kiril i Metodii" (Veliko Turnovo,
Bułgaria) na temat “On Linguistic Aspects of Translation (IT language)”, 2014
Data aktualizacji: 28.10.2014