Прайс-лист ROVER VRF

Прайс-лист ROVER VRF
ROVER VRF ɫɟɪɢɹ CASTLE — ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɛɥɨɤɢ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ, ȼɬ
Ɏɨɬɨ
Ɇɨɞɟɥɶ
ɯɨɥɨɞ
ɬɟɩɥɨ
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɜɧɭɬɪ. ɛɥɨɤɚ
(ɒɯȽxB), ɦɦ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɫɟɬɢ, ȼ
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɰɟɧɚ,
USD
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɫɟɪɢɢ MINI Castle
RVR-ɋ-I100-E
10000
11000
950x340x1250
220
5 214
RVR-ɋ-I120-E
12000
14000
950x340x1250
220
5 353
RVR-ɋ-I140-E
14000
15400
950x340x1250
220
5 619
RVR-ɋ-I160-E
16000
17600
950x340x1250
220
5 901
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɞɜɭɯɬɪɭɛɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
RVR-ɋ-Im224-D2
22400
25000
930ɯ770ɯ1670
380
12 541
RVR-ɋ-Im280-D2
28000
31500
930ɯ770ɯ1670
380
13 059
RVR-ɋ-Im335-D2
33500
37500
1340ɯ770ɯ1670
380
16 321
RVR-ɋ-Im400-D2
40000
45000
1340ɯ770ɯ1670
380
16 551
RVR-ɋ-Im450-D2
45000
49500
1340ɯ770ɯ1670
380
17 417
930ɯ770ɯ1670
380
16 853
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɬɪɟɯɬɪɭɛɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
RVR-ɋ-Im224-D3
22400
25000
RVR-ɋ-Im280-D3
28000
31500
930ɯ770ɯ1670
380
17 702
RVR-ɋ-Im335-D3
33500
37500
1340ɯ770ɯ1670
380
20 373
RVR-ɋ-Im400-D3
40000
45000
1340ɯ770ɯ1670
380
21 731
RVR-ɋ-Im450-D3
45000
50000
1340ɯ770ɯ1670
380
23 761
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɫɟɬɢ, ȼ
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɰɟɧɚ,
USD
ROVER VRF ɫɟɪɢɹ CASTLE — ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɛɥɨɤɢ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ, ȼɬ
Ɏɨɬɨ
Ɇɨɞɟɥɶ
ɯɨɥɨɞ
ɬɟɩɥɨ
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɜɧɭɬɪ. ɛɥɨɤɚ
(ɒɯȽxB), ɦɦ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɛɥɨɤɢ ɤɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
RVR-C-D22-E
2200
2500
880ɯ665ɯ250
220
1 018
RVR-C-D28-E
2800
3200
880ɯ665ɯ250
220
1 074
RVR-C-D36-E
3600
4000
880ɯ665ɯ250
220
1 115
RVR-C-D45-E
4500
5000
980ɯ721ɯ266
220
1 202
RVR-C-D56-E
5600
6300
1155ɯ756ɯ300
220
1 665
RVR-C-D71-E
7100
8000
1155ɯ756ɯ300
220
1 721
RVR-C-D90-E
9000
10000
1425ɯ756ɯ300
220
2 016
RVR-C-D112-E
11200
12500
1425ɯ756ɯ300
220
2 067
RVR-C-D140-E
14000
15000
1425ɯ756ɯ300
220
2 174
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɛɥɨɤɢ ɤɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɬɨɧɤɢɟ
RVR-ɋ-DS22-E
2200
2500
700×615×200
220
947
RVR-ɋ-DS28-E
2800
3200
700×615×200
220
983
RVR-ɋ-DS36-E
3600
4000
700×615×200
220
1 008
RVR-C-DS45-E
4500
5000
900×615×200
220
1 192
RVR-C-DS56-E
5600
6300
900×615×200
220
1 227
RVR-C-DS71-E
7100
8000
1100×615×200
220
1 273
Москва, ул. Б.Почтовая, д.26, стр.1
тел. (499) 753-0307, (499) 753-0302
e-mail: [email protected]
www.euroclimat.ru
Фото
Модель
Мощность, Вт
холод
тепло
Размеры внутр. блока
(ШхГxB), мм
Напряжение
сети, В
Розничная цена,
USD
220
1 431
1 456
Внутренние блоки каccетного типа 4-х поточные
RVR-C-T28-E
2800
3200
840х840х190*
RVR-C-T36-E
3600
4000
840х840х190*
220
RVR-C-T45-E
4500
5000
840х840х190*
220
1 487
RVR-C-T50-E
5000
5800
840х840х190*
220
1 512
RVR-C-T56-E
5600
6300
840х840х240*
220
1 640
RVR-C-T63-E
6300
7000
840х840х240*
220
1 670
RVR-C-T71-E
7100
8000
840х840х240*
220
1 701
RVR-C-T80-E
8000
8800
840х840х240*
220
1 767
RVR-C-T90-E
9000
10000
840х840х320*
220
1 889
RVR-C-T100-E
10000
11000
840х840х320*
220
1 925
RVR-C-T112-E
11200
12500
840х840х320*
220
1 955
RVR-C-T125-E
12500
13500
840х840х320*
220
1 986
RVR-C-T140-E
14000
14500
840х840х320*
220
2 032
* размеры внутреннего блока указаны без панели (панель 950 x 950 x 60 мм)
Внутренние блоки каccетного типа 4-х поточные ЕВРО
RVR-C-TA22-E
2200
2500
570x570x230*
220
1 115
RVR-C-TA28-E
2800
3200
570x570x230*
220
1 181
RVR-C-TA36-E
3600
4000
570x570x230*
220
1 222
RVR-C-TA45-E
4500
5000
570x570x230*
220
1 283
* размеры внутреннего блока указаны без панели (панель 650 x 650 x 60 мм)
Внутренние блоки настенного типа
RVR-C-W22-E
2200
2500
843×180×275
220
637
RVR-C-W28-E
2800
3200
843×180×275
220
693
RVR-C-W36-E
3600
4000
940×200×298
220
733
RVR-C-W45-E
4500
5000
940×200×298
220
805
RVR-C-W50-E
5000
5800
940×220×298
220
855
RVR-C-W56-E
5600
6300
1073×395×313
220
917
RVR-C-W63-E
6300
7000
1073×395×313
220
967
RVR-C-W71-E
7100
8000
1073×395×313
220
1 085
Внутренние блоки напольно-потолочного типа
RVR-C-FC112-E
11200
12500
1700×700×245
220
1 431
RVR-C-FC125-E
12500
13500
1700×700×245
220
1 477
RVR-C-FC140-E
14000
16000
1700×700×245
220
1 512
RVR-C-FC28-E
2800
3200
1220×700×225
220
1 915
RVR-C-FC36-E
3600
4000
1220×700×225
220
2 022
RVR-C-FC50-E
5000
5800
1220×700×225
220
2 103
RVR-C-FC71-E
7100
7900
1420×700×245
220
2 261
RVR-C-FC90-E
9000
10000
1420×700×245
220
2 312
Внутренние блоки консольного (потолочного) типа
RVR-C-C28-E
2800
3200
700x215x600
220
917
RVR-C-C36-E
3600
4000
700x215x600
220
962
RVR-C-C50-E
5000
5500
700x215x600
220
1 024
Москва, ул. Б.Почтовая, д.26, стр.1
тел. (499) 753-0307, (499) 753-0302
e-mail: [email protected]
www.euroclimat.ru
ROVER VRF ɫɟɪɢɹ CASTLE — ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɰɟɧɚ,
USD
Ɇɨɞɟɥɶ
Ɍɪɨɣɧɢɤɢ (ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɢ) ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ
RVR-C-ML01/A
813
RVR-C-ML02/A
962
Ɋɚɡɜɟɬɜɢɬɟɥɢ (ɪɟɮɧɟɬɵ, ɬɪɨɣɧɢɤɢ)
RVR-C-FQ01A/A
62
RVR-C-FQ01B/A
81
RVR-C-FQ02/A
191
RVR-C-FQ03/A
244
RVR-C-FQ04/A
627
RVR-C-FQ01Na/A
81
RVR-C-FQ02Na/A
134
RVR-C-FQ03Na/A
201
ɐɟɧɵ ɜ ɩɪɚɣɫɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɞɨɥɥɚɪɚɯ ɋɒȺ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ 18%. Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɭɛɥɹɯ ɩɨ ɤɭɪɫɭ ɐȻ ɧɚ ɞɟɧɶ ɩɨɤɭɩɤɢ.
ɉɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ — ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ www.rover-europe.com
Москва, ул. Б.Почтовая, д.26, стр.1
тел. (499) 753-0307, (499) 753-0302
e-mail: [email protected]
www.euroclimat.ru