Образец сопроводительного письма;doc

ГРОМАДСЬКА ОРГАН1ЗАЦ1Я
"ВСЕУКРАШСЬКА АСОЦ1АЦ1Я 1НФЕКЦ1ОН1СТ1В
ФАРМАКОТЕРАП1Я I
ПРОФ1ЛАКТИКА
1НФЕКЦ1ЙНИХ ТА
ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ
Матер^али Всеукра1нсько1
науково-практично1 штернет-конференци
шфекцюшст^в
(жовтень 2014 року)
Тернопшь
ТДМУ
Укрмедкнига
2014
УДК 616.9-084-085(063)
Ф 247
ББК 55.14
Редакцшна колепя:
член-кор. НАМН УкраТни, заслужений д1яч науки i техшки
УкраТни, проф., д. мед. н. М.А. Андрейчин
(вiдповiдальний
редактор),
проф.,
д. мед. н.
К.1. Бодня,
проф.,
д. мед. н.
Н.А. Васильева,
проф.,
д. мед. н.
О.А. Голубовська,
доц.,
канд. мед. н.
О.Л. 1вах1в (вщповщальний
секретар),
проф.,
д. мед. н. В.С. Копча, заслужений лжар УкраТни, проф., д. мед. н.
С.О. Крамарев, проф., д. мед. н. В.П. Малий, проф., д. мед. н.
М.Д. Чемич.
© ГО "ВсеукраТнська асощащя шфекщошс^в", 2014
Д.О. Корженко, Т.О. Чумаченко
ХАРАКТЕРИСТИКА ШЛЯХ1В ПЕРЕДАЧ1 В1Л-1НФЕКЦП
В ХАРК1ВСЬК1Й ОБЛАСТ1
НацЬональний медичний ушверситет, м. ХаркЬв
Розповсюдження
ВIЛ-iнфекцiT
диктуе
необхтднють
урахування основних шляхЬв передачЬ вЬрусу для визначення
найбГльш дЬйових, ефективних та економЬчних засобЬв боротьби з
ешдемЬею. У Харювськш областЬ, незважаючи на проведення
профГлактичних заходЬв, спостерЬгаеться зростання кГлькостЬ
нових випадюв ВIЛ-iнфекцiT: Ьз 70 випадюв в 1996 р. до 646 - у
2013 р. Показник захворюваностЬ на ВШ у 2013 р. склав 23,7 на
100 тис. населення i був вдвЬчЬ нижче показника в Укра'нТ
(46,5 на 100 тис. населення).
Метою роботи було визначити основнЬ шляхи передачЬ
ВШ-шфекцГ' в Харювськш область Робота проведена за перюд
1996-2013 рр., за даними офщшно' статистики.
Втдомо, що ВШ-шфекщя може передаватися через рЬзш
рТдини органЬзму шфжованих людей, такЬ як кров, грудне молоко,
сперма i вапнальш видГлення. ПровЬдними шляхами передачЬ е
парентеральний, статевий i вЬд матерЬ дитинЬ. В Укра'нТ протягом
1996-2009 рр. у структурЬ шляхЬв передачЬ спостерЬгалось
домЬнування парентерального шляху, але, починаючи з 2008 р.,
серед осЬб з вперше встановленим дЬагнозом ВШ-шфекцГ' зросла
частка заражень через незахищений секс, яка у 2013 р. досягла
54,2%.
У Харювськш областЬ в 1996 р. шфжування ВШ вЬдбувалось
переважно при вживаннт тн екцтйних наркотичних речовин, цей
шлях передачЬ спостерЬгався у 77,1% випадюв ВIЛ-iнфекцiT. Але
поступово збГльшувалась частка випадюв ВШ-шфекцГ', пов'язаних з
незахищеним сексом. Якщо в 1996 р. статевий шлях передачЬ
вГдмЬчався у 4 шфжованих (1 - гомосексуальний контакт, 3 гетеросексуальш), його частка склала 5,7%, то у 2000 р. цей шлях
передачЬ був майже у чвертЬ (25,5%) усгх випадюв ВШ-шфекцГ', а у
2010 р. - вперше частка статевого шляху передачЬ перевищила
парентеральний i склала 40,3 проти 36,1% вГдповГдно. У 2011 i
2013 рр. частка випадюв, пов'язаних з ш'екцшним введенням
наркотичних речовин, знов перевищила вЬдсоток статевого шляху
122
передачГ i склала вщповщно 46,7 проти 33,2% у 2011 р. i
42,3 проти 40,1 % у 2013 р. У 2012 р. частки статевого та
парентерального шляхГв передачГ майже не вГдрГзнялись i
дорГвнювали 39,4 i 46,7 % вщповщно. При аналГзГ випадкГв
вертикальнот передачГ збудника встановлено, що протягом
1996-2004 рр. спостерГгались поодинокГ випадки передачГ збудника
вГд ВШ-шфжованот матерГ до дитини внутрГшньоутробно. В 1997 р.
i у 2001 р. жодного такого випадку не вГдмГчалось. Починаючи з
2005 р. кГлькють випадкГв народження ВШ-шфжованих дГтей рГзко
зросла до 60 осГб, частка склала 15,1%, i у подальшому до 2012 р.
цей показник щорГчно зростав. У 2013 р. кГлькють ВIЛ-iнфiкованих
дГтей була 103 (у 2012 р. - 104), вщсоток - 15,9 (у 2012 р. - 17,6).
Це спричинено, насамперед, збГльшенням кГлькостГ жшок
репродуктивного вжу, яю були залучеш в епГдемГчний процес
ВШ-шфекцГТ.
ОтриманГ даш вказують, що реалГзащя шляху шфжування,
пов язаного, насамперед, з гн екцгйним введенням наркотичних
речовин, зумовлюе концентровану стадш епГдемГТ ВIЛ-iнфекцiТ,
але збГльшення частки статевого шляху передачГ, зростання
кГлькостГ шфжованих жшок свГдчать про наявнють загрози
виходу епщемп з груп ризику у широт верстви населення.
Отже, ризик розповсюдження ВШ-шфекцГТ за межГ груп
ризику шфжування ВШ диктуе необхщшсть включення в систему
епщемюлопчного нагляду монГторингу циркуляцГТ збудника серед
осГб - статевих партнерГв споживачГв Гн'екцГйних речовин, жГнок
i чоловшв комерцшного сексу та Гнших груп ризику,
забезпечення вщповщним рГвнем охоплення профГлактичними
програмами представникГв груп ризику та тх статевих партнерГв,
широкого впровадження антиретровГрусних препаратГв для
профГлактики вертикальноТ передачГ ВIЛ. Це забезпечить
запобГгання переходу епГдемГТ з концентрованоТ стадГТ в широкГ
верстви населення.
123
Вщповщальний за випуск О.Л. 1вах1в
Комп'ютерна верстка 1рина Петрикович
Художне оформлення Павло Кушик
Подписано до друку 23.10.2014. Формат 60x84 1 / 1 6
Пап1р офсетний. Гарн1тура Antiqua. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 13,7. Обл.-вид. арк. 13,5.
Наклад 300 прим. Зам. № 245.
Видавець i вигот1вник
Терноп1льський державний медичний ушверситет
iменi 1.Я. Горбачевського
Майдан Вол^ 1, м. Тернопiль, 46001, УкраТна
Свiдоцтво про внесення
до державного реестру суб'ек^в видавничоТ справи
ДК № 348 вщ 02.03.2001 р.