ABLOY® LE982, PE982, LE981, LE980

R
ABLOY® LE982, PE982, LE981, LE980
– Parioviratkaisut, mekaanisille aktiivioven lukoille
– Dubbeldörrslösning för mekaniskt kontrollerade utrymningsvägar
- Løsning for to-fløyet utgangsdør
– Double exit door solutions for mechanical active door locks
An ASSA ABLOY Group brand
ASSA ABLOY
R
6x2
12
43.5
3
72
8 17
25
25
4
LE981
14
212.5
200
22.5
149
17
40
10
LE982,
PE982
19
6x2
180
73
70
19
23
814104
814106
812658
16 812889
16
813732
23
40
29.5
10
109.5
57
260
240
90
2.5
40
25
LE980
49
70
16.5
26
140
126
6
20
67
28
2.5
6
39.5
58
72
Vakiotoimitus
Standard
Default
2
LE982
PE982
R
Sisällysluettelo
SUOMI
TEKNISET TIEDOT .......................................................... 4
STANDARDIT .................................................................. 4
EN179, EN1125 ............................................................... 5
KÄYNTIVÄLYKSET .......................................................... 6
PORAUSOHJE, HUULTAMATON OVI ............................ 7
PORAUSOHJE, HUULLETTU OVI .................................. 8
PORAUSOHJE, METALLIOVI ......................................... 9
PORAUSOHJE, VASTALEVYT ..................................... 10
ASENNUS (A) ................................................................ 11
ALATANGON ASENNUS (B) ......................................... 11
LE980 ALASALPA, ASENNUS (C) ................................ 11
YLÄTANGON ASENNUS (D) ......................................... 12
LE982, PE982 ASENNUS (E) ........................................ 13
LE981 YLÄLUKKO, ASENNUS (F) ................................ 14
LE981 YLÄLUKKO, SÄÄTÖ (G) ..................................... 14
VALMIS (H) .................................................................... 15
LE981 YLÄLUKON POISTAMINEN (I) .......................... 15
PE982 TEKNISET TIEDOT ............................................ 16
HELOITUSMALLIT ......................................................... 17
Innehåll
SVENSKA
TEKNISKA KOMPONENTER .......................................... 4
STANDARDS ................................................................... 4
EN179, EN1125 ............................................................... 5
TABELL ÖVER REKOMMENDERADE
DÖRRSPRINGOR ............................................................ 6
URFRÄSNINGSSCHEMA FÖR ICKE ÖVERFALSAD
DÖRR ............................................................................... 7
URFRÄSNINGSSCHEMA FÖR ÖVERFALSAD DÖRR .. 8
URFRÄSNINGSSCHEMA FÖR METALL DÖRR ............. 9
URFRÄSNINGSSCHEMA, SLUTBLECK ........................ 10
INSTALLATION (A) ......................................................... 11
INSTALLATION AV NEDRE DRAGSTÅNG (B) .............. 11
INSTALLATION AV LE980, KOLVENS LÄGE (C) .......... 11
INSTALLATION OCH JUSTERING AV LÄNGD
FÖR ÖVRE DRAGSTÅNG (D) ....................................... 12
INSTALLATION OCH INJUSTERING AV
CENTRALLÅS OCH DRAGSTÄNGER:
LE982, PE982 (E) .......................................................... 13
INSTALLATION AV LE981 ÖVRE
LÅSHUS (F) ................................................................... 14
INSTALLATION SAMT INKOPPLING AV ÖVRE
LÅSHUS MOT DRAGSTÅNG: LE981 (G) ......... 14
FÄRDIG INSTALLATION (H) ......................................... 15
DEMONTERING AV ÖVRE LÅSHUS: LE981 (I) ........... 15
PE982 TEKNISKA DATA ............................................... 16
BEHÖR, EXEMPEL ........................................................ 17
Innholdsfortegnelse
NORSK
TEKNISKE DETALJER .................................................... 4
STANDARDER ................................................................. 4
EN179, EN1125 ............................................................... 5
OM AVSTANDEN DØRBLAD TERSKEL ......................... 6
UTFRESINGSSKJEMA, PLAN DØR ............................... 7
UTFRESINGSSKJEMA, OVERFALSET DØR ................. 8
UTFRESINGSSKJEMA, METALLDØR ............................ 9
UTFRESINGSSKJEMA, SLUTTSTYKKER .................... 10
INSTALLASJON (A) ....................................................... 11
INSTALLASJON AV NEDRE STANG (B) ...................... 11
INSTALLASJON AV LE980, UTGANGSLÅS (C) .......... 11
INSTALLASJON AV ØVRE STANG (D) ........................ 12
INSTALLASJON AV LE982, PE982 (E) ......................... 13
INSTALLASJON AV LE981,
ØVRE LÅSKASSE (F) .................................................... 14
INNSTILLINGER AV LE981
ØVRE LÅSKASSE (G) ................................................... 14
KLAR (H) ........................................................................ 15
LE980, PE951 FJERNING AV
ØVRE LÅSKASSE (I) ..................................................... 15
PE982, TEKNISKE DETALJER ..................................... 16
MONTERINGSEKSEMPLER ......................................... 17
Contents
ENGLISH
TECHNICAL DETAILS ..................................................... 4
STANDARDS ................................................................... 4
EN179, EN1125 ............................................................... 5
DOOR GAB GUIDE .......................................................... 6
DRILLING DIAGRAM, FLUSH DOOR ............................. 7
DRILLING DIAGRAM, REBATED DOOR ........................ 8
DRILLING DIAGRAM, METAL DOOR ............................. 9
DRILLING DIAGRAM, STRIKE PLATES ....................... 10
INSTALLATION (A) ........................................................ 11
INSTALLATION OF LOWER ROD (B) ........................... 11
INSTALLATION OF LE980, EXIT-LATCH (C) ............... 11
INSTALLATION OF TOP ROD (D) ................................ 12
INSTALLATION OF LE982, PE982 (E) .......................... 13
INSTALLATION OF LE981, TOP LOCK CASE (F) ....... 14
SETTING OF LE981, TOP LOCK CASE (G) ................. 14
READY (H) .................................................................... 15
LE981 REMOVING, TOP LOCK CASE (I) ..................... 15
PE982TECHNICAL DETAILS ....................................... 16
FITTING EXAMPLES ..................................................... 17
3
R
ACTIVE X
A
B
LE181, LE183, LE186 LE982 LE981
LE181, LE183, LE186 PE982 LE981
C
LE980
LE980
STANDARD
EN 179, EN 1125
B
B
X
X
A
A
Varmistin FD101
Dörrmedbringare FD101
Medbringer FD101
Carry bar FD101
C
C
EN 14846
-25 °C - +70 °C
EN 179: 2008
376B1342AC
0809-CPD-0732
Exit LE982
EN 1125: 1997/A1: 2001
376B1322AC
0809-CPD-0736
Panic exit LE982
EN 1634-1
Fire
EN 61000-6-1:2007
EMC
EN 61000-6-3:2007
EMC
EN 12209: 2003
3S510F3B010
VTT-S-030811
Mechanical strength LE982, PE982
EN 14846:2008
3S5E-L311
0809-CPD-0799
LE982, PE982
Tämän tuotteen standardin EN 14846mukainen vastaavuus edellyttää ehdottomasti, että sen turvalaitteisiin ei tehdä mitään muita kuin tässä
ohjevihkossa sallittuja muutoksia.
Säkerhetsegenskaperna på denna produkt är avgörande för dess överensstämmelse med EN 14846. Ingen modifiering eller ändring av något slag, annat
än de som beskrivs i denna instruktion är tillåtna.
Sikkerhetsfunksjonene på dette produktet er viktige for dets samsvar med EN 14846. Ingen justering av noe slag utenom de som er beskrevet i disse
instruksjonene er tillatt.
The safety features of this product are essential to its compliance with
EN 14846. No modification of any kind other than those described in these instructions, are permitted.
Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû çàùèòíûå ñâîéñòâà èçäåëèÿ ñîîòâåòñòâîâàëè ñòàíäàðòó EN 14846. Ëþáûå ìîäèôèêàöèè çàïðåùåíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îïèñàííûõ â äàííûõ èíñòðóêöèÿõ.
4
R
EN 179
EN 1125
3-20/007 3-20/002 3-19/002 3-20/030 3-19/030 3-19K/030 13/030
3-20/032 3-19/032 3-19K/032 13/032
3-20/052 3-19/052 3-19K/052 13/052
EN 1125
R
EN 179
PBE002
R
>1/
>1/a
F < 70N (7 kg)
F < 80N (8 kg)
Spray
Spray
100 mm
25 mm
Vaselin ISOFLEX TOPAS NB52
Vaselin ISOFLEX TOPAS NB52
25mm
25mm
max. 200 kg
. 1320
L=max
mm
max. 2300 mm
900 mm - 1100 mm
max. 2300 mm
900 mm - 1100 mm
max. 200 kg
L
l=60%*
. 1320
L=max
mm
!
Tämän tuotteen standardin EN 179 / EN 1125 mukainen vastaavuus edellyttää ehdottomasti, että sen
turvalaitteisiin ei tehdä mitään muita kuin tässä ohjevihkossa sallittuja muutoksia.
!
Säkerhetsegenskaperna på denna produkt är avgörande för dess överensstämmelse med EN 179 /
EN 1125. Ingen modifiering eller ändring av något slag, annat än de som beskrivs i denna instruktion är
tillåtna.
!
Sikkerhetsfunksjonene på dette produktet er viktige for dets samsvar med EN 179/EN1125. Ingen
justering av noe slag utenom de som er beskrevet i disse instruksjonene er tillatt.
!
The safety features of this product are essential to its compliance with EN 179 / EN 1125. No
modification of any kind other than those described in these instructions, are permitted.
!
Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû çàùèòíûå ñâîéñòâà èçäåëèÿ ñîîòâåòñòâîâàëè ñòàíäàðòó EN 179 / EN 1125.
Ëþáûå ìîäèôèêàöèè çàïðåùåíû, çà èñêëþ÷åíèåì îïèñàííûõ â äàííûõ èíñòðóêöèÿõ.
5
3-5
R
3-5
3-5
Vakiotoimitus
Standard
Default
X = 10 - 15 mm
X = 6 - 10 mm
X = MAX 6 mm
813365
813366
X = 10 - 15 mm
15
25
20
X
813367
X = 6 - 10 mm
X = MAX 6 mm
928136
928137
928135
6
15
20
25
X
FIR E
BRANN
100
140
8
3
25
40
40
58
25
40
70
4
R1
200
175
16
MIN 16
MIN 16
.5
0
R1
.5
R1
2
A
23
A-A
14
R1
2
2
R1
60
3
40 48
23
28
40
23
3
25
260
205
17.5
17.5
20
A
4
1050
PORAUSKAAVIO
BORRSCHEMA
UTFRESINGSSKJEMA
DRILLING SCHEME
ÑÕÅÌÀ ÑÂÅÐËÅÍÈß
240
28
R13
70
41
R10 x 2
26
106
126
LE982, PE982
1050
R
R
7
85
100
140
L
3
25
40
40
58
40
4
R1
200
MIN
16
.5
.5
R
12
0
R1
17.5
17.5
205
10.5
A
2
R1
R1
2
A-A
14
16
A
10
85
3
8
25
175
16
MIN 16
L
60
48
40
28
70
L
3
25
40
260
L
20
4
1050
PORAUSKAAVIO
BORRSCHEMA
UTFRESINGSSKJEMA
DRILLING SCHEME
ÑÕÅÌÀ ÑÂÅÐËÅÍÈß
240
28
R13
R10 x 2
70
L=16/
L=23
26
106
LE982, PE982
126
8
41
1050
R
R
97
67
137
37
37
54.5
37
37
25
16
3.5
16
196.5
MIN
24
173
MIN
20
23
3.5
R10.5
23
3.5
25
23
R3 x 4
3.5
240
210
45
40
23
20
15
20
PORAUSKAAVIO
BORRSCHEMA
UTFRESINGSSKJEMA
DRILLING SCHEME
ÑÕÅÌÀ ÑÂÅÐËÅÍÈß
23
123.5
29.5
88
20
A
A-A
24
A
6x4
R3 x 4
41
66
103
R
R
9
1050
1050
R
20±5
R
18
5
82.
32
2
R3 x 2
25
20±5
52
70
50
10
3x2
10
24
38
R
A

10
13
13
L + 42 mm
L
L + 5 mm
B
C
+10 mm
-10 mm
13


FIR E
BRANN
11
22
D
10
12
L
L + 37 mm
R


13

R
E
13
R
F
G
1
CLICK
CLICK
CLICK
.
.
.
.
7
7
2
1
3
14
2
3
R
H
I
1
2
15
R
PE982
U: 12 (-10%) – 24 (+15 %) V DC STAB
I:
Maks.
FI
Normaali
Max.
SE
Normal
Maks.
NO Normal
Max.
UK
Normal
Ìàêñ.
RU
Íîðì
12 V
550 mA
240 mA
24 V
270 mA
110 mA
70 mm
29.5 mm
EN 14846
-25 °C - +70 °C
12 - 24 V DC
-10% / +15% STAB
C 
L 
O 
FI


punainen


röd
grön
LÅSET HAR INBYGGD SKYDDSDIOD.
NO


rød
grønn
LÅSKASSE INKLUDERER
BESKYTTELSESDIODER.
16
UK
vihreä
SUOJADIODIT LUKKORUNGON SISÄLLÄ.
SE







red
green
LOCK CASE INCLUDES PROTECTION DIODES.
RU


êðàñíûé
çåë¸íûé
ÊÎÐÏÓÑ ÇÀÌÊÀ ÂÊËÞ×ÀÅÒ ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÄÈÎÄÛ.
EA213 (6 m),
EA223 (10 m)
9x 0.14 mm2
R
LE982, PE982
LE982
17
This product contains materials,
such as electronics, which require
specialist recycling techniques.
When the product is taken out of
use, disassemble it and sort and
recycle the different materials as
per valid recycling instructions.
Denna produkt innehåller material,
bland annat elektronikkomponenter,
som behöver specialåtervinning.
När produkten avställs, demontera
den och sortera och återvinn de
olika material enligt den gällande
återvinningsinstruktionen.
Часть материалов, такие как
электронные компоненты,
требуют специальной технологии
переработки. Когда изделие снято
с эксплуатации, разберите его,
отсортируйте и перерабатывайте
различные материалы в
соответствии с действующими
инструкциями по их переработке.
Dette produktet innholder
elektroniske komponenter som
krever spesielle resirkulerings
teknikker. Når produktet ikke lenger
er i bruk, demonter det, sorter og
resirkuler de forskjellige materialene i
henhold til gjeldene regler.
STR/06.04.2014/InD
Tuote sisältää erilliskierrätystä
vaativia materiaaleja mm.
elektroniikkaa. Kun tuote poistetaan
käytöstä, tuote on purettava osiin
ja eri materiaalit on lajiteltava sekä
kierrätettävä voimassa olevien
kierrätysmääräysten mukaisesti.
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tässä ohjeessa esitettyihin tuotteisiin.
Vi förbehåller oss rätten att vidareutveckla våra produkter utan föregående
avisering.
Vi påberoper oss retten til å gjøre endringer på produktet som er beskrevet i
dette pakningsvedlegget.
Päiväys
Nimike
952827
Мы оставляем за собой право внесения изменений в изделие, описанное в данном
буклете.
05/2014
We reserve the right to make alterations to the products described in this leaflet.
R
www.abloy.com
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O. Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209
An ASSA ABLOY Group brand
ASSA ABLOY
Abloy Oy is one of the leading manufacturer of locks, locking systems and architectural hardware and the world´s leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.