Условия участия;doc

16.-18. GS. ROBEŽAPRAKSTU UN
1785. GADA ĢENERĀLMĒRĪŠANAS KARŠU
pielietojums mūsdienu Latvijas DA pierobežas
hidronīmu precizēšanā
Otīlija Kovaļevska
LĢIA Ģeodēzijas un Kartogrāfijas departaments
Toponīmikas laboratorija
Saturs
I. Senie robežapraksti un kartes kā DA Latvijas pierobežas
hidronīmu izpētes avots
• 1566. gada Piscovaja kņiga
• 1599. gada Rewizya Inflancka
• 1695. gada “Osyunes” (?) voitistes inventārs
• 1761. gada Asūnes R.-kat. baznīcas zemju robežapraksts
un 1765. gada Asūnes pagasta ezeru saraksts
• 1785. gada ģenerālmērīšanas kartes
II. Ieguvumi no seno avotu izpētes
Piscovaja kņiga
Любавка
Čaušica jeb Čauša (р. Чавша)
Zilupe
(до р. Синiе, Синею рекою)
Asūnes ezers (од оз. Осуня)
Mālenīca (Маленица), tag. Aktica
Asūnīca (р. Осуница)
Melnais strauts
(Черный ручей)
Gogoļenca ez.
(до Гоголенца озерка),
tag. Ļisičinas ez.
Sarjanka jeb Sarja
(р. Сарья)
Indrica
(р. Индрица)
Melnais ezers
(Чернoе оз.)
1566.
1566.gada
gadaPolockas
Polockaszemju
zemju
robežaprakstā
robežaprakstāminētie
minētie
mūsdienu
mūsdienuDA
DALatvijas
Latvijashidronīmi
hidronīmi
1566
Polockas
Polockasun
unVācu
Vācuzemju
zemju
robežas
robežasrekonstrukcija
rekonstrukcijapēc
pēc
1566.
1566.gada
gadarobežapraksta
robežapraksta
Rewizya Inflancka
“Osyunes” (?) voitistes
inventārs
Brežgo, 1943
Osyn
:
Osyn≠≠Osyuns
Osyuns:
Osina
Osinapie
pieSebežas
Sebežas
Osiuns
Osiunsjeb
jebAsūne
AsūneLatvijā
Latvijā
Военнаятопографическая
топографическаякарта
картазападной
западнойчасти
частиРоссийской
Российскойимперии
империи(трехверстная)
(трехверстная)
Военная
Asūnes R.-kat. baznīcas
zemju robežapraksts
Rēzeknes stārastijas
inventārs
Mūsd.
Mūsd.Asūnes
Asūnespag.
pag.ezeri:
ezeri:
Aldzs
Aldzsjeb
jebJolzas
Jolzasez.
ez.
Dagdas
Dagdasez.
ez.
Kaitras
Kaitrasez.
ez.
Osvas
Osvasez.
ez.
Asūnes
Asūnesez.
ez.
Dovgjallo, 1903
sal. 1695, Osina
Kairišu
Kairišuez.,
ez.,Lukšovas
Lukšovasupe
upe
Kaitras
Kaitrasez.
ez.un
unRubinaucu
Rubinaucuez.
ez.
Veteraucu
Veteraucuez.
ez.jeb
jebRikancis
Rikancis
Šņucinovas
Šņucinovasez.
ez.
Kriškinovas
Kriškinovasez.
ez.
Ļisičinas
Ļisičinasez.
ez.(tag.
(tag.Baltkrievijā)
Baltkrievijā)
Brīdeits
Brīdeits
Giutivs
Giutivs
1785.
1785.gada
gadaģenerālmērīšanas
ģenerālmērīšanaskartes
kartes
Salīdzinot
Salīdzinotsenās
senāskartes
kartesun
unrobežaprakstus
robežaprakstusar
armūsdienu
mūsdienukartēm,
kartēm,
var
variegūt
iegūtjaunu,
jaunu,vērtīgu
vērtīguinformāciju
informāciju
Senās
Senāskartes
kartesun
unapraksti
aprakstipalīdz:
palīdz:
1)
1)precizēt
precizētģeogrāfiskā
ģeogrāfiskāobjekta
objektanosaukumu
nosaukumu
2)
2)pētīt
pētītvietvārda
vietvārdalokalizāciju,
lokalizāciju,pārceļošanu
pārceļošanu
3)
3)pētīt
pētīttā
tāizcelsmi,
izcelsmi,senās
senāsformas,
formas,variantus,
variantus,izmaiņas
izmaiņas
4)
4)pētīt
pētīthidronīmu
hidronīmuveidošanas
veidošanastradīcijas
tradīcijas
5)
5)atklāt
atklātdažus
dažuspārpratumus
pārpratumuszinātniskajā
zinātniskajāliteratūrā
literatūrā
vai
vismaz
signalizēt
par
tiem
vai vismaz signalizēt par tiem
1) precizēt ģeogrāfiskā objekta nosaukumu
Čaušica, Tovša?
1566
Čaušica
Čaušica un
un Tovša
Tovša 1982.
1982. gada
gada topogrāfiskajā
topogrāfiskajā kartē
kartē
Čaušicas
Čaušicas ieteka
ieteka Sarjankā
Sarjankā 1785.
1785. gada
gada Dinaburgas,
Dinaburgas, Rēzeknes
Rēzeknes un
un Drisas
Drisas apr.
apr. kartēs
kartēs
1785
Gorodiščes upīte – Izovka, Izovas strauts
2) pētīt vietvārda lokalizāciju, pārceļošanu, izmaiņas
Aktica un Lukšova – Agdica? Vogda?
3) pētīt vietvārda izcelsmi, senās formas, variantus, izmaiņas
Lielais
Lielais Gusena
Gusena ezers
ezers un
un
Mazais
Mazais Gusena
Gusena ezers
ezers
Indrs
Indrs jeb
jeb Indricas
Indricas ezers
ezers
un
un Iļdžs
Iļdžs
Berjozovka, Rosica, Rosicas strauts un Pernas strauts
Kaļedovka un Samaņica
4) pētīt hidronīmu veidošanas tradīcijas
Dagdas
Dagdas ez.
ez. ––
Dagdica
Dagdica (1785)
(1785)
Dagdzenka
Dagdzenka (1761)
(1761)
Ižūns
Ižūns ––
Iževņica,
Iževņica, tag.
tag. Indrica
Indrica
Ormijs
Ormijs ––
Ormeņica
Ormeņica (1785)
(1785)
Ormjanka
Ormjanka (19.gs.)
(19.gs.)
Giutivs
Giutivs ––
Giutenīca?
Giutenīca?
5) atklāt dažus pārpratumus zinātniskajā literatūrā vai vismaz signalizēt
par tiem
• Osina nav tas pats, kas Asūne (skat. augstāk)
• “Kaiva” ezers - ?
Šķiet, ka V. Zepam taisnība,
jo nosaukums “Kaiva ezers”
nav atrodams nevienā citā
avotā, ne arī ekspedīciju
materiālos
Endzelīns,
Endzelīns, 1925
1925
Bukšs,
Bukšs, 1974
1974
Breidaks,
Breidaks, 1989
1989
Literatūra un avoti
• Brežgo B. (1943) Latgolas inventari un generalmēreišonas zem’u aproksti, 1665.–1784.
Daugavpils: Vl. Lōča izdevnīceiba.
• Litak S. (1998) Akta wizytacji generalnej diecezji Inflanckiej i Kurlandzkiej czyli
Piltyńskiej z 1761 roku. Toruń: Towarzystwo Naukowe.
• Rewizya Inflancka 1599 r. // Polska XVI wieku pod wzgłędem geograficznostatystycznym. Tom XIII. Inflanty. Część I. Wyd. J. Jakubowski i J. Kordzikowski.
Warszawa, 1915.
• Довгялло Д. И. (1903) Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ
актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилёвской. Вып. 31. Витебскъ: Губернская
Типо-Литографія.
• Полоцк и Полоцкий повет // Писцовыя книги XVI века. II. Под ред. К. В. Калачова.
Санктпетербургъ: Императорское Русское географическое общество, 1877, с.
421-566.
• Динабурский уездный план... 1785, M 1:84 000. Latvijas Valsts Vēstures arhīvs,
666.f.13.apr. 83.l.
• Ceло Осунь съ деревнями... 1785, M 1:42 000. Latvijas Valsts Vēstures arhīvs,
666.f.13.apr. 62.l.
• Геометрическая карта Дризсинскаго уезда 1790 гг., M 1:168 000 (4 версты в
дюйме). Digitalizētas http://www.litera-ru.ru.
• Планы генерального межевания 1780-х гг., M 1:84 000 (2 версты в дюйме).
(Дюнабурский, Дриссенский, Режицкий, Люцинский уезд). Digitalizētas
http://www.litera-ru.ru.