План роботи підрозділів НФаУ - Національний фармацевтичний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПЛАН
РОБОТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ НА 2013-2014
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Харків
Видавництво НФаУ
2013
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
РОЗПОДІЛ РОБОТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НФаУ на 2013/2014 н. р…………
ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ……………………….………..
ПЛАН РОБОТИ ОБ‘ЄДНАНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТІВ…………………................
ПЛАН РОБОТИ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ «ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» ……..…
ПЛАН РОБОТИ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ «ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ» ...…
ПЛАН РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ…………………………………...…...
ПЛАН РОБОТИ ДЕКАНАТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ…….....…
ПЛАН РОБОТИ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ………….…
ПЛАН РОБОТИ ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ СТУПЕНЕВОЇ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ……………………………………………………....
ПЛАН РОБОТИ ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ «ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»……….
ПЛАН РОБОТИ ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ «ЕКОНОМІКИ ТА
МЕНЕДЖМЕНТУ»……………………………………………………….…………...
ПЛАН РОБОТИ ЦЕНТРУ МІЖНАРОДНОЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА
ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИН…………………………………………………….………
ПЛАН РОБОТИ ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ З ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ
ГРОМАДЯН……………………………………………………………………………
ПЛАН РОБОТИ ІПКСФ……………………………………………………….……...
ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ ПРАКТИКИ ТА СПРИЯННЯ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ………………………………………………….………...
ПЛАН РОБОТИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ…………….…………
ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ………………………………………………………………….……...
ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО
ЦИКЛУ…………………………………………………………………………….…...
ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ МЕДИКОБІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН…………………………………………………..…….
ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГУМАНІТАРНОГО
ЦИКЛУ……………………………………………………………………………….....
ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФАКУЛЬТЕТУ
«ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»…………………………………………………..…..
ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ З ЕКОНОМІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ……………………………………………………………………….....
ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ З ПИТАНЬ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ…………………………………………………..…...
ПЛАН РОБОТИ КОМП‘ЮТЕРНОГО ЦЕНТРУ…………………………….....……
ПЛАН РОБОТИ ВИДАВНИЧОГО ЦЕНТРУ……………………………….....…….
ПЛАН РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ………………………………..…...…..
ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ……………………....…….
ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ……………………………….…….
ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ КАДРІВ……………………………………………..……
ПЛАН РОБОТИ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ………………….………
ПЛАН РОБОТИ БУХГАЛТЕРІЇ…………………………………………………..…..
ПЛАН РОБОТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОЇ ЧАСТИНИ………..…...
ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ …………….…...
ПЛАН РОБОТИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ СПІВРОБІТНИКІВ……..…...
3
4
11
15
18
21
31
42
49
53
58
63
65
69
78
82
84
87
88
90
93
95
100
105
106
108
115
128
130
137
142
144
146
155
1. РОЗПОДІЛ РОБОТИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НФаУ
на 2013-2014 навчальний рік
Тиждень
Дні
тижня
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
І тиждень
ІІ тиждень
ІІІ тиждень
ІV тиждень
Ректорська
рада
Засідання
АГР
Нарада 1-го
проректора з
деканатами
Засідання
циклових
методичних
комісій
Ректорська
рада
Ректорська
рада
Засідання
АГР
Засідання
РПК
«Фармація»
Ректорська
рада
Засідання
Вченої ради
Наради в
деканатах
Засідання
АГР
Засідання
ЦМК
Засідання
Культурного
центру
Засідання
навчального
відділу
Наради в
деканатах
Засідання рад
факультетів
Засідання
профкому
співробітників
та студентів
Засідання
навчального
відділу
2. ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
Термін
Відповідальні
виконання
виконавці
Підсумки роботи колективу університету у
серпень
ректор університету
2012-2013 навчальному році та завдання на
чл.-кор. НАН України
2013-2014 навчальний рік
проф. Черних В.П.
Зміст роботи
Обрання за конкурсом
Особливості
організації
процесу у 2013-2014 н. р.
перший проректор
проф. Гриценко І.С.
навчального
Представлення до вченого звання
вересень
заступник
ректора
навчальної роботи
доц. Віннік Л.М.
перший проректор
проф. Гриценко І.С.
з
Підсумки прийому студентів на перший
курс 2013-2014 навчального року
відповідальний
секретар
приймальної комісії
доц. Погорєлов С.В.
Перспективний план розвитку ІПКСФ.
Впровадження дистанційного навчання на
рівні
післядипломної
освіти
для
перепідготовки та отримання другої вищої
освіти
Представлення до вченого звання
директор ІПКСФ
професор Пімінов О.Ф.
жовтень
перший проректор
проф. Гриценко І.С.
Формування позитивного іміджу НФаУ в
Інтернет-мережі. Перспективи створення
віртуальних 3d турів на сайтах кафедр
адміністратор сайту НФаУ
Ткаченко О.В.
Підсумки ліцензійного іспиту «Крок-1.
Фармація»
зав.
НМЛ
з
питань
фармацевтичної освіти
доц. Огарь С.В.
Створення електронного банку розробок
вчених університету. Покращення умов для
самостійної роботи студентів
директор бібліотека
Гавриш Н.Б.
Реконструкція ЦНДЛ і віварію відповідно
вимог GLP
директор ЦНДЛ,
проф. Яковлєва Л.В.
Зміст роботи
Термін
виконання
Представлення до вченого звання
листопад
Підготовка до акредитації спеціальностей
«Фармація» та «Лабораторна діагностика»
(освітньо-кваліфікаційний
рівень
«магістр»)
стан
декан ф-ту з підготовки
іноземних громадян
доц. Горячий В.Д.
виконання
Результати роботи по ліквідації зауважень
та впроваджень пропозицій голів ДЕК за
усіма
спеціальностями
та
формами
навчання
доц. Бутко Я.О.
доц. Гриценко В.І.
доц. Лебедінець В.О.
проф. Міщенко О.Я.
проф. Гладух Є.В.
проф. Мерзлікін С.І.
грудень
Звіт проректора з АГР у зв‘язку з
завершенням терміну перебування на
посаді
декани факультетів
проректор з АГР
Смоляник В.Т.
проректор
з
науковопедагогічної роботи
Підготовка до VIII Національного з'їзду
фармацевтів України
Створення збірника «Наукові
НФаУ»
Представлення до вченого звання
перший проректор
проф. Гриценко І.С.
зав.
НМЛ
з
питань
фармацевтичної освіти
доц. Огарь С.В.
Підсумки набору іноземних студентів на
перший курс
Звіт докторантів про
докторських дисертацій
Відповідальні
виконавці
проф. Котвіцька А.А.
школи
січень
проректор з наукової роботи
проф. Коваленко С.М.
перший проректор
проф. Гриценко І.С.
Підсумки наукової діяльності НФаУ за
2013 рік.
проректор з наукової роботи
проф. Коваленко С.М.
Перспективи розвитку Ради молодих
вчених. Збільшення кількості грантів,
залучених
на
проведення
наукових
досліджень.
Організація
зарубіжних
поїздок на навчання та стажування.
голова
ради
молодих
вчених Андріяненков О.В.
Соціологічна та психологічна допомога
студентам і викладачам НФаУ
практичний
психолог
НФаУ Пляка Л.В.
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
виконання
виконавці
Підсумки Державної атестації випускників
лютий
голови ДЕК
заочної форми навчання
Розвиток студентського самоуправління в
НФаУ
Представлення до вченого звання
березень
Виконання Програми кадрової політики
НФаУ. Перспективи створення Інституту
підготовки резерву
заступник
ректора
навчальної роботи,
доц. Віннік Л.М.
Перспективи
приєднання
НФаУ
до
Міжнародної мережі агенцій гарантії якості
вищої освіти
з
відповідальний
секретар
приймальної комісії
доц. Погорєлов С.В.
Програма профорієнтаційної роботи НФаУ
з урахуванням демографічної ситуації в
країні та ліцензованого обсягу на
бюджетну форму навчання
Створення
«Каталогу
обов‘язкового
навчального обладнання кафедри»
Бюджет НФаУ на 2014 рік
голова
студентського
парламенту
перший проректор
проф. Гриценко І.С.
квітень
зав.
НМЛ
з
питань
фармацевтичної освіти
доц. Огарь С.В.
заст. ректора з економічних
питань Коваленко Л.М.
Розроблення маркетингової стратегії у
сфері трансферу наукових розробок НФаУ
у виробництво
проректор з наукової роботи
проф. Коваленко С.М.
Пропаганда здорового способу життя:
відкриття нових секцій і напрямків роботи
ФОК. Створення спортивних майданчиків
біля гуртожитків.
зав. кафедри фізичного
виховання та здоров‘я,
доц. Аркуша А.О.
Раціональна фармакотерапія – основа
попередження зростання резистентності
мікроорганізмів до антимікробної терапії
зав. кафедри мікробіології,
вірусології та імунології
проф. Філімонова Н.І.
Зміст роботи
Представлення до вченого звання
Термін
Відповідальні
виконання
виконавці
травень
перший проректор
проф. Гриценко І.С.
Перспективи створення Центру планування
кар‘єри та особистісного росту
проректор
з
науковопедагогічної роботи
проф. Іванова К.А.
Звіт про роботу кафедр: фізичного
виховання та здоров'я; промислової
фармації; токсикологічної хімії; біологічної
хімії; менеджменту та адміністрування;
фундаментальної та мовної підготовки;
українознавства та латинської мови;
мікробіології, вірусології та імунології у
зв‘язку з завершенням терміну перебування
на посадах завідувачів кафедр
зав. кафедри фізичного
виховання та здоров'я
доц. Аркуша А.О.
зав. кафедри промислової
фармації проф. Гладух Є.В.
зав.
кафедри
токсикологічної хімії
проф. Журавель І.О.
зав. кафедри біологічної
хімії проф. Загайко А.Л.
зав. кафедри менеджменту
та адміністрування
проф. Карамишев Д.В.
зав. кафедри фундаментальної
та мовної підготовки
доц. Коваленко З.І.
зав.
кафедри
українознавства та латинської
мови доц.Світлична Є.І.
зав. кафедри мікробіології,
вірусології та імунології
проф. Філімонова Н.І.
зав. кафедри фізіології та
анатомії людини
проф. Малоштан Л.М.
зав. кафедри ЗТЛ
проф. Рубан О.А.
зав. кафедри аналітичної хімії
проф. Євтіфеєва О.А.
зав. кафедри біології
проф. Набока О.І.
зав. кафедри ОЕФ
проф. Немченко А.С.
зав. кафедри іноземних мов
доц. Торянік Л.А.
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
виконання
виконавці
травень
зав. кафедри суспільних
наук проф. Іванова К.А.
зав. кафедри клінічної
лабораторної діагностики
проф. Залюбовська О.І.
Підсумки Державної атестації випускників
червень
голови ДЕК
2014 року
Рекомендації випускників 2014 року на
навчання в аспірантурі та магістратурі
проректор
з
наукової
роботи
проф. Коваленко С.М.
Про хід виконання рішень, прийнятих
голова комісії по контролю
Вченою радою університету в 2013-2014
за виконанням рішень
навчальному році
проф. Литвинова О.М.
Контроль за виконанням рішень здійснює комісія, яку очолює
проф. Литвинова О.М. (наказ № 894 від 31.12.2010 р.)
СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
голова ради, ректор університету, чл.- кор. НАН України,
Черних В.П.
професор, зав. каф. органічної хімії
заст. голови ради, перший проректор, д. хім. наук, професор,
Гриценко І.С.
зав. каф. медичної хімії
заст. голови ради, проректор з наукової роботи, д. хім. наук,
Коваленко С.М.
професор, зав. каф. управління якістю
проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародних
Попов С.Б.
зв‘язків), д. мед. наук, професор каф. клінічної фармакології та
клінічної фармації
проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи,
Іванова К.А.
д.філософ. наук, професор, зав. каф. суспільних наук
проректор з науково-педагогічної роботи, д. фарм. наук,
Котвіцька А.А.
професор, зав. каф. соціальної фармації
Смоляник В.Т.
проректор з адміністративно-господарчої роботи
Андріяненков О.В. голова Ради молодих вчених НФаУ
Аркуша А.О.
к. фарм. наук, доцент, зав. каф. фізичного виховання та здоров‘я
Баранова І.І.
д.фарм.наук, професор, зав. каф. товарознавства
д. фарм. наук, професор, зав. каф. технології парфумерноБашура О.Г.
косметичних засобів
Безуглий П.О.
д. фарм. наук, професор кафедри фармацевтичної хімії
Березнякова А.І.
д. мед. наук, професор кафедри патологічної фізіології
Великий Д.Л.
к. фарм. наук, доцент, декан ф-ту підвищення кваліфікації ІПКСФ
Вишневська Л.І.
д. фарм. наук, професор, декан фармацевтичного ф-ту
Віннік Л.М.
Власов В.С.
Гавриш Н.Б.
Гарна С.В.
Георгіянц В.А.
Гладух Є.В.
Глущенко А.В.
Гонтова Т.М.
Горячий В.Д.
Доровський О.В.
Дроговоз С.М.
Дурасова Н.Ф.
Євтіфєєва О.А
Журавель І.О.
Загайко А.Л.
Зайцев О.І.
Зайченко Г.В.
Залюбовська О.І.
Зупанець І.А.
Кабачний В.І.
Кайдалова Л.Г.
Канцедал Л.М.
Калайчева С.Г.
Карамишев Д.В.
Кірєєв І.В.
Кисличенко В.С.
Коваленко Л.М.
Коваленко З.І.
Ковальов В.М.
Кононенко Н.М.
Котенко О.М.
Крутських Т.В.
Левітін Є.Я.
Малий В.В.
Малоштан Л.М.
Мнушко З.М.
Набока О.І.
заст. ректора з навчальної роботи, доцент
к. техн. наук, доцент, директор комп‘ютерного центру
директор наукової бібліотеки
д. фарм. н., доцент, зав. каф. ЯССЛ ІПКСФ
д. фарм. наук, професор, зав. каф. фармацевтичної хімії
д. фарм. наук, професор, зав. каф. промислової фармації
к. фарм. наук, доцент, декан ф-ту післядипломної освіти ІПКСФ
д.фарм.н., доцент, зав. каф. ботаніки
к. хім. наук, доцент, декан ф-ту з підготовки іноземних
громадян
к. економ. наук, доцент, ген. директор ООО ФК ―Здоров‘я‖, зав.
каф. промислової фармації та економіки ІПКСФ
д. мед. наук, професор кафедри фармакології
головний бухгалтер
д.фарм.н., професор, зав. каф. аналітичної хімії
д.хім.наук, професор, зав. каф. токсикологічної хімії
д. біол. наук, професор, зав. каф. біологічної хімії
д. фарм. наук, професор, зав. каф. процесів та апаратів хімікофармацевтичних виробництв
д. мед. наук, професор, зав. каф. клінічної фармакології ІПКСФ
д. мед. наук, професор, зав. каф. клінічної лабораторної
діагностики
д. мед. наук, професор, зав. каф. клінічної фармакології та
клінічної фармації
д. фарм. наук, професор, зав. каф. фізичної та колоїдної хімії
д. пед. наук, доцент, зав. каф. педагогіки і психології ІПКСФ
в.о. проректора з АГР
к. фарм. наук, доцент, декан ф-ту ступеневої фармацевтичної освіти
д. наук з державного управління, професор, зав. каф.
менеджменту і адміністрування
д.мед.н., професор, зав. каф. фармакотерапії
д. фарм. наук, професор, зав. каф. хімії природних сполук
заст. ректора з економічних питань
к.фарм.наук, доцент, зав. каф. фундаментальної та мовної
підготовки
д. фарм. наук, професор кафедри фармакогнозії
д. мед. наук, професор, вчений секретар Вченої ради НФаУ,
зав. каф. патологічної фізіології
д. фарм. наук, професор, директор видавничого центру
к. фарм. наук, доцент, декан ф-ту промислової фармації
д. фарм. наук, професор, зав. каф. неорганічної хімії
к. фарм. наук, доцент, декан ф-ту економіки та менеджменту
д. біол. наук, професор, зав. каф. фізіології та анатомії людини
д. фарм. наук, професор, зав. каф. менеджменту і маркетингу в фармації
д. біол. наук, професор, декан медико-фармацевтичного ф-ту,
Немченко А.С.
Огарь С.В.
Перцев І.М.
Пєнкін Ю.М.
Пімінов О.Ф.
Погорєлов С.В.
Подстрелова З.Ф.
Посилкіна О.В.
Прокопенко Т.С.
Рубан О.А.
Світлична Є.І.
Сербін А.Г.
Стрельников Л.С.
Тіманюк В.О.
Тихонов О.І.
Толочко В.М.
Томаровська Т.О.
Торянік Л.А.
Філімонова Н.І.
Хворост О.П.
Шемчук Л.А.
Яковлєва Л.В.
Ярних Т.Г.
Безкровний О.Г.
Бондарчук І.С.
Бондаренко Д.В.
Бурий О.І.
Дуюн Д.О.
Ігнатенко М.О.
Кирдан В.Т.
Кирилюк В. О.
Коноваленко І.С.
Кроленко К.Ю.
Лобанова Г.В.
Оголь Ю.В.
Усачова І.В.
зав. каф. біології
д. фарм. наук, професор,
зав. каф. організації та економіки фармації
к. фарм. наук, доцент, зав. науково-методичної лабораторії з
питань фармацевтичної освіти
д. фарм. наук, професор кафедри заводської технології ліків
д. фіз.-мат. наук, професор, зав. каф. фармакоінформатики
д. фарм. наук, професор, директор ІПКСФ
к. фіз.-мат. наук, доцент, відповідальний секретар приймальної комісії
заступник ректора з питань кадрової роботи
д. фарм. наук, професор, зав. каф. управління та економіки
підприємства
к. фарм. наук, доцент, директор коледжу НФаУ
д.фарм.наук, професор, зав. каф. заводської технології ліків
к. філол. наук, доцент, зав. каф. українознавства та лат. мови
д. фарм. наук, професор кафедри ботаніки
д. фарм. наук, професор, зав. каф. біотехнології
к. фіз.-мат. наук, професор, зав. каф. фізики
д. фарм. наук, професор кафедри технології парфумернокосметичних засобів
д.фарм. наук, професор, зав. каф. управління та економіки
фармації ІПКСФ
к. хім. наук, доцент кафедри фізколоїдної хімії, голова
первинної профспілкової організації
к. пед. наук, доцент, зав. каф. іноземних мов
д. мед. наук, професор, зав. каф. мікробіології, вірусології та імунології
д. фарм. наук, професор, зав. каф. фармакогнозії
д. хім. наук, професор кафедри органічної хімії
д. фарм. наук, професор, зав. ЦНДЛ, зав. каф.
фармакоекономіки
д. фарм. наук, професор, зав. каф. технології ліків
студент 5 курсу, спеціальності «Маркетинг»
Голова Студентського парламенту
студентка 5 курсу, спеціальності «Клінічна фармація»
студент 4 курсу, спеціальності «Фармація»
студентка 5 курсу, спеціальності «Економіка підприємства»
студентка 5 курсу, спеціальності «Фармація»
студент 5 курсу, спеціальності «Фармація»
студент 5 курсу, спеціальності «МО і адміністрування»
студентка 4 курсу, спеціальності «Фармація»
студент 5 курсу, спеціальності «ТФП»
студентка 2 курсу, спеціальності «Біотехнологія»
студентка 4 курсу, спеціальності «ТПКЗ»
студентка 6 курсу, спеціальності «МО і адміністрування»
3. ПЛАН РОБОТИ ОБ’ЄДНАНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТІВ
№
з/п
Зміст роботи
Термін
виконання
1
Обрання за конкурсом на заміщення
вакантних посад на кафедрах
протягом
троку
2
Впровадження електронної розсилки
запрошень та інформації про питання,
що розглядаються.
протягом
року
3
Оновлення інформації на офіційному
сайті університету сторінки Об‘єднаної
ради факультетів.
лютий
4
Інформація про підготовку до навчальної
та виробничої практики студентів, нові
бази практики
лютий
5
Звіт про поточну успішність студентів
(за результатами атестації)
лютий
6
Результати
проведення
студентів 5 курсу
лютий
7
Обговорення
можливості
участі
співробітників
університету
в
міжнародних
наукових
програмах,
програми по отриманню грантів.
8
9
10
11
12
13
14
розподілу
Звіт про видавничу діяльність на
кафедрах факультету.
Інформація про проведення виховної та
просвітницької роботи серед студентів
вітчизняного та іноземного факультетів
Систематизація
та
комп‘ютеризація
робочих документів Об‘єднаної ради
факультетів.
Інформація
про
підготовку
до
проведення ліцензійного іспиту „Крок-2‖
Інформація про підготовку до Державних
іспитів
Організаційні питання з проведення
весняної екзаменаційної сесії
Нагородження переможців студентських
березень
Відповідальні
виконавці
Голова Об‘єднаної
ради факультетів
проф. Котвіцька
А.А.
Секретар
Об‘єднаної ради
факультетів доц.
Тіманюк І.В.
Відповідальна за
зміст сайту
університету
Барковська О.Я.,
відповідальні за
практику на
кафедрах
Заступники деканів
факультетів
Декан
фармацевтичного
факультету
проф. Коваленко
С.М. начальник
відділу
інноваційного
менеджменту
березень
Завідуючи кафедр
березень
Декани факультетів
протягом
троку
Секретар ради
факультетів
квітень
Зав. нач.-метод. лаб.
доц. Огарь С.В.
квітень
Декани факультетів
квітень
Декани факультетів
ківтень
доц. Ковальова
олімпіад
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Інформація про підготовку до навчальної
та виробничої практики студентів
Про результати виконання наукових
досліджень і впровадження нововведень
на кафедрах факультету в 2013 році.
Аналіз проведення та планування
профорієнтаційної роботи
Інформація
про
підготовку
до
акредитованого ліцензійного іспиту
„Крок-1‖
Про підготовку до проведення олімпіад
та студентських конференцій
Звіт про поточну успішність студентів
(за результатами атестації)
Обговорення результатів акредитованого
ліцензійного іспиту „Крок-1‖
Обговорення
участі
студентів
в
українських та міжнародних конкурсах
та першостях.
Затвердження тем магістерських робіт на
місцях за державним замовленням.
Систематизація
та
комп‘ютеризація
робочих документів Об‘єднаної ради
факультетів.
липень
Т.М., відповідальні
за проведення
олімпіад
Барковська О.Я.,
відповідальні за
практику на
кафедрах
липень
Зав. кафедрами
серпень
Декани факультетів
жовтень
Зав. нач.-метод. лаб.
доц. Огарь С.В.
жовтень
доц. Ковальова Т.М.
грудень
грудень
Заступники деканів
факультетів
Зав. нач.-метод. лаб.
доц. Огарь С.В.
грудень
Зав. кафедрами
грудень
Провідний фахівець
НДЧ, Ткаченко О.В.
протягом
троку
Секретар ради
факультетів
Голова Об‘єднаної
ради факультетів
25
грудень
проф. Котвіцька
А.А.
Контроль за виконанням плану здійснює д.ф.н., проф. Котвіцька А.А.
Розгляд плану роботи Обєднаної ради
факультетів на 2014-2015 навчальний
рік.
СКЛАД ОБ’ЄДНАНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТІВ
Аркуша А.О.
доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров'я
Башура О.Г.
професор, завідувач кафедри косметології і аромології
Болотов В.В.
професор кафедри аналітичної хімії
Бондарчук І.С.
член студентського самоврядування
Віннік Л.М.
доцент, заступник ректора з навчальної роботи
Вишневська Л.І. професор, декан фармацевтичного факультету
Вознюк Л.Р.
член студентського самоврядування
Георгіянц В.А.
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедрою
фармацевтичної хімії
Горобець К.В.
член студентського самоврядування
Горячий В.Д.
доцент, декан факультету з підготовки іноземних громадян
Гриценко І.С.
професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи
Дем‘яненко В.Г. професор, завідувач кафедри товарознавства
Деркач Н.В.
заступник декана фармацевтичного факультету
Дроговоз С.М.
професор, завідувачка кафедри фармакології
доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри
біологічної хімії
професор, завідувачка кафедри клінічної лабораторної
Залюбовська О.І.
діагностики
професор, завідувач кафедри клінічної фармакології з
Зупанець І.А.
фармацевтичною опікою
професор, проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи,
Іванова К.А.
завідувачка кафедрою суспільних наук
Загайко А.Л.
Ігнатенко М.О.
член студентського самоврядування
Калайчева С.Г.
доцент, декан факультету ступеневої фармацевтичної освіти
Коваленко З.І.
кандидат фармацевтичних наук, доцент, завідувачка кафедри
фундаментальної та мовної підготовки
Коваленко С.М. професор, проректор з наукової роботи
Кононенко Н.М.
Котвіцька А.А.
доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри
патологічної фізіології
доктор фармацевтичних наук, професор, проректор з науковопедагогічної роботи, завідувачка кафедри соціальної фармації
Кисличенко В.С. професор, завідувачка кафедри хімії природних сполук
Ковальов В.М.
професор, завідувач кафедри фармакогнозії
Король В.В.
доцент, заступник декана фармацевтичного факультету
Красюк А.А.
член студентського самоврядування
Крижна С.І.
доцент, заступник декана медико-фармацевтичного факультету
Левітін Є.Я.
професор, завідувач кафедри неорганічної хімії
Лобанова Д.М.
член студентського самоврядування
Майборода О.В. член студентського самоврядування
Малоштан Л.М.
Мнушко З.М.
професор, завідувачка кафедри біології, фізіології та анатомії
людини
професор, завідувачка кафедри менеджменту та маркетингу у
фармації
Набока О.І.
професор, декан медико-фармацевтичного факультету
Немченко А.С.
професор, завідувачка кафедри організації та економіки фармації
Огарь С.В.
доцент, завідувачка науково-методичної лабораторії з питань
фармацевтичної освіти
Попов С.Б.
професор, проректор з науково-педагогічної роботи
Рубан О.А.
професор, завідувачка кафедри заводської технології ліків
Самура Б.А.
професор кафедри фармакотерапії
Світлична Є.І.
доцент, завідувачка кафедри українознавства та латинської мови
Сербін А.Г.
професор, завідувач кафедри ботаніки
Таран С.Г.
професор кафедри медичної хімії
Тіманюк І.В.
доцент, вчений секретар
Тихонов О.І.
професор, завідувач кафедри аптечної технології ліків
Філімонова Н.І. професор, завідувачка кафедри мікробіології
Філяніна Н.М.
к.фарм.н., завідувачка кафедри гуманітарних наук
Цивунін В.В.
член студентського самоврядування
Шемчук Л.А.
професор кафедри органічної хімії
Яковлева Л.В.
професор, завідувачка кафедри фармакоекономіки
Ярних Т.Г.
професор, завідувачка кафедри технології ліків
Ярославский В.В. член студентського самоврядування
4. ПЛАН РОБОТИ РАДИ
ФАКУЛЬТЕТУ ПРОМИСЛОВОЇ ФАРМАЦІЇ
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
виконання
виконавці
1. Затвердження плану роботи та графіка
серпень
Крутських Т.В.
засідань Вченої ради факультету
2. Підсумки літньої екзаменаційної сесії
серпень
Крутських Т.В.
2012/2013 навч. року
3. Організація навчального процесу у
серпень
Крутських Т.В.
2013/2014 н.р.
4. Обрання на вакантні посади співробітників
серпень
Крутських Т.В.,
кафедр факультету
Зав. кафедрами
факультету
5. Профорієнтаційна робота факультету
серпень
Зав. кафедрами
протягом 2012/2013 н.р. Перспективний план
Факультету,
на 2013/2014 н.р.
Крутських Т.В.
6. Обговорення підсумків роботи приймальної
жовтень
Крутських Т.В.
комісії про зарахування студентів на
спеціальності
факультету
за
денною,
вечірньою та заочною формами навчання
7. Методичне забезпечення навчального
жовтень
Зав. кафедрами
процесу
спеціальностей
напрямку
факультету
―Біотехнологія‖, ―Технологія фармацевтичних
препаратів‖ та ―Якість, стандартизація та
сертифікація‖
8. Обговорення питання про підготовку до
жовтень
Крутських Т.В.
проведення
олімпіад
та
студентських
Зав. кафедрами
конференцій
факультету
9. Обговорення питання підвищення якості
жовтень
Крутських Т.В.
навчання студентів факультету в умовах КМС
Зав. кафедрами
для студентів денної, вечірньої та заочної
факультету
форми навчання
10. Кадрове забезпечення навчального процесу
жовтень
Зав. кафедрами
кафедрами факультету
факультету
11. Організаційні питання проведення зимової
грудень
Крутських Т.В.
екзаменаційної сесії 2013/2014 навч. року
12. Обговорення питання розподілу студентів
грудень
Крутських Т.В.
спеціальності ―Технологія фармацевтичних
препаратів‖
13. Обговорення питання вартості навчання
грудень
Крутських Т.В.
спеціальностей факультету на 2014/2015 н.р.
Зав. кафедрами
факультету
14. Підсумки поточної успішності студентів
грудень
Крутських Т.В.
2013/2014 навчального року
15. Інформація про підготовку до Державної
атестації студентів спеціальності ―Якість,
стандартизація та сертифікація‖, ―Технологія
фармацевтичних препаратів‖ та напрямку
―Біотехнологія‖
16. Інформація про підготовку до навчальної та
виробничої практики студентів
17.
Обговорення
підсумків
зимової
екзаменаційної сесії 2013/2014 навч. року
18. Підсумки поточної успішності студентів
2013/2014 навч. року
19. Організаційні питання проведення літньої
екзаменаційної сесії 2013/2014 навч. року
20. Профорієнтаційна робота факультету
протягом 2013/2014 н.р.
грудень
Крутських Т.В.
Зав. кафедрами
факультету
грудень
березень
Зав. кафедрами
факультету
Крутських Т.В.
березень
Крутських Т.В.
березень
Крутських Т.В.
березень
Крутських Т.В.,
Зав. кафедрами
факультету
Зав. кафедрами
факультету
21. Питання наукової роботи кафедр
березень
факультету, тематика та перспективи наукових
досліджень
22. Підсумки олімпіад та конференцій, в яких
травень
Зав. кафедрами
брали участь студенти факультету протягом
факультету
2013/2014 н. р.
23. Інформація про підготовку до Державної
травень
Крутських Т.В.
атестації
спеціальностей
―Технологія
Зав. кафедрами
фармацевтичних
препаратів‖,
―Якість,
стандартизація та сертифікація‖ та напрямку
―Біотехнологія‖
24. Про виконання рішень, прийнятих радою
травень
Крутських Т.В.
факультету протягом 2013/2014 навч. року
25.
Розглядання
перспективних
планів
травень
Крутських Т.В.
розвитку факультету на 2014/2015 навчальний
рік
Контроль за виконанням плану здійснює доц. Крутських Т.В.
СКЛАД РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
«ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»
Крутських Т.В. – голова ради, декан факультету промислової фармації, доцент
Тіманюк В.О. – заступник голови ради, завідувач кафедри фізики, професор
Жуковіна О.В. – вчений секретар ради, доцент кафедри процесів та апаратів
хіміко-фармацевтичних виробництв (ПАХФВ)
Алексєєва Т.В. – доцент кафедри фармацевтичної хімії
Вельма В.І. – доцент кафедри ПАХФВ
Віннік Л.М. – заступник ректора з навчальної роботи, доцент
Зайцев О.І. – завідувач кафедри ПАХФВ, професор
Кабачний В.І. – завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії, професор
Коваленко С.М. – завідувач кафедри управління якістю, професор
Корольов В. Д. – доцент кафедри фармакоінформатики
Лебединець В.О. – доцент кафедри управління якістю
Ляпунова О.О. – доцент кафедри промислової фармації
Літвінова О.В. – доцент кафедри управління та економіки підприємства
Посилкіна О.В. – завідувачка кафедри управління та економіки підприємства,
професор
Сагайдак-Нікітюк Р.В. – доцент кафедри управління та економіки підприємства
Сайко І.В. – доцент кафедри промислової фармації
Гладух Є.В. – завідувач кафедри промислової фармації, професор
Столєтов Ю.В. – заступник декана факультету промислової фармації, доцент
Стрілець О.П. – доцент кафедри біотехнології
Стрельніков Л.С. – завідувач кафедри біотехнології, професор
Чуєшов В.І. – професор кафедри промислової фармації
Шемчук Л.А. – в.о. завідувача кафедри органічної хімії, професор
Лобанова Г.В. – студентка 1 курс спеціальності ―Біотехнологія‖
Коваленко О.В. – студентка 1 курс спеціальності ТФП
Левещева Д.І. – студентка 2 курс спеціальності ТФП
Сігова А.В. – студентка 2 курс спеціальності ―Біотехнологія‖
5. ПЛАН РОБОТИ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Зміст роботи
Термін
виконання
1. Затвердження плану роботи та графіка Вересень
засідань ради факультету
2. Обговорення підсумків роботи про Вересень
зарахування студентів (денна, вечірня та грудень
заочна форм навчання) на спеціальностях
факультету
3. Підсумки літньої екзаменаційної сесії і Вересень
модульного контролю 2012/2013 навч. року
денної, вечірньої та заочної форм навчання
4. Організація навчального процесу у Вересень
2013/2014 н.р.
5. Методичне забезпечення навчального Вересень
процесу
спеціальностей
«Менеджмент
організацій
і
адміністрування»,
«Адміністративний менеджмент», «Економіка
підприємства», «Маркетинг» та «Логістика»
6.
Профорієнтаційна
робота
за Протягом
спеціальностями факультету
року
7. Проведення акредитації спеціальностей Вересень
«Менеджмент організацій і адміністрування»
та «Логістика»
8. Підсумки поточної успішності студентів
Жовтень
Листопад
9. Інформація про підготовку до навчальної та Листопад
виробничої практики студентів
10.
Відкриття
нових
перспективних
економічних спеціальностей
11. Організаційні питання проведення зимової
екзаменаційної сесії та ПМК 2013/2014 навч.
року
12. Інформація про підготовку до Державної
атестації студентів заочної форми навчання
усіх спеціальностей факультету
13. Обговорення підсумків роботи про
зарахування студентів (заочна форм навчання)
на спеціальностях факультету
14.
Обговорення
підсумків
зимової
екзаменаційної сесії та модульного контролю
Листопад
Листопад
Відповідальні
виконавці
доц. Малий В.В.
доц. Малий В.В.
доц. Малий В.В.
доц. Малий В.В.
зав. кафедрами
доц. Малий В.В.
зав. кафедрами
доц. Малий В.В.
зав. кафедрами
доц. Решетняк
Ю.Б.
доц. Барковська
О.Я.,
Зав. Кафедрами
доц. Малий В.В.
зав. кафедрами
доц. Малий В.В.
Листопад
доц. Малий В.В.
зав. кафедрами
Січень
доц. Малий В.В.
зав. кафедрами
Березень
доц. Малий В.В.
2013/2014 навч. року
15. Підсумки поточної успішності студентів
16. Організаційні питання проведення літньої
екзаменаційної сесії та модульного контролю
2013/2014 навч. року
17. Підсумки олімпіад та конференцій, в яких
брали участь студенти факультету протягом
2013/2014 н. р.
18. Інформація про підготовку до Державної
атестації денної та вечірньої форм навчання
усіх спеціальностей факультету
19. Звіт про виконання рішень, прийнятих
радою факультету протягом 2013/2014 навч.
року
20.
Розглядання
перспективних
планів
розвитку факультету на 2014/2015 навчальний
рік
Квітень
Березень
Березень
доц. Решетняк
Ю.Б.
доц. Малий В.В.
Травень
Зав. кафедрами
факультету
Травень
доц. Малий В.В.
зав. кафедрами
Травень
доц. Малий В.В.
Травень
доц. Малий В.В.
Контроль за виконанням плану здійснює доц. Малий В.В.
СКЛАД РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
1. Малий В.В. - голова ради, доц., декан факультету економіки та
менеджменту;
2. Пєнкін Ю.М. - заступник голови ради, проф., зав. каф.
фармакоінформатики;
3. Деркач Н.Ю. - секретар ради, ст. викл. каф. УЕП;
4. Мнушко З.М. – д.фарм.н., проф., зав. каф. ММФ;
5. Посилкіна О.В. - д.фарм.н., проф., зав. каф УЕП;
6. Немченко А.С. - д.фарм.н., проф., зав. каф. ОЕФ;
7. Торяник Л.А. – к. пед.н., доцент, зав. каф. іноземних мов;
8. Стрижаченко О.В. – д.фіз.-мат.н., доцент каф. фізики;
9. Решетняк Ю.Б. - к.фіз.-мат.н., доцент каф. фізики;
10. Корольов В.Д. - к.фіз.-мат.н., доцент каф. фармакоінформатики;
11. Жук В.А. - к.фіз.-мат.н., доцент каф. фармакоінформатики;
12. Арсеньєв О.В. - к.фіз.-мат.н., доц. каф. фармакоінформатики;
13. Семенова Л.В. - викл. каф. іноземних мов;
14. Дудіна Л.К. - викл. каф. іноземних мов;
15. Жирова І.В. – к.фарм.н., асистент каф. ОЕФ;
16. Котвіцька А.А. - д.фарм.н., зав. каф. соціальної фармації;
17. Подколзіна Р.І. – к.фарм.н., доцент каф. ОЕФ;
18. Дорохова Л.П. - к.фарм.н., доцент каф. ММФ;
19. Пузак Н.О. - к.фарм.н., доцент каф. ММФ;
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Слободянюк М.М. – д.фарм.н., проф. каф. ММФ;
Деренська Я.М. – к.економ.н., доцент каф. УЕП;
Сагайдак Р.В. - к.фарм.н., доцент каф. УЕП;
Карамишев Д.В. - д.наук з держ.. управління, зав. каф. менеджменту і адміністрування;
Бриксін С.О. - к.економ.н., доцент каф. менеджменту і адміністрування;
Федоренко І.А. - д.економ.н., зав. каф. економічної теорії;
Лантух І.В. - к.економ.н., доцент каф. економічної теорії;
Кононов І.О. - к.економ.н., доц. каф. менеджменту і адміністрування;
Огарь С.В. - к.фарм.н., доцент каф. ОЕФ;
Дуюн Дар‘я Олегівна – 3 курс ЕП;
Хачатурян Едгар Тигранович – 3 курс ЕП;
Безкровний Олександр Генадійович – 3 курс М;
Генсицька Ірина Анатоліївна – 4 курс М;
Кирилюк В‘ячеслав Олександрович – 4 курс МО;
Перешивайло Ірина Вадимівна – 5 курс МО.
6. ПЛАН РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
Термін
виконання
Запросити з кафедр та затвердити вихідні
вересень
документи та інформацію з питань організації
2013
навчального процесу в 2013–2014 н.р.:
жовтень
- штатний розпис НПП та НДП кафедри
2013
за джерелами фінансування;
травень
- робочі навчальні програми з дисциплін
2014
за всіма спеціальностями та формами
навчання (зміни та доповнення до
робочих навчальних програм);
- розподіл педагогічного навантаження
між викладачами кафедр по семестрах
за формою № Н-4.03, інидивідуальні
плани завідувачів кафедр за формою №
Н-4.04
Виходячи з індивідуальних планів викладачів
вересень
затвердити наказом по університету списки
жовтень
лекторів, екзаменаторів, екзаменаторів та
2013
членів ДЕК.
Робота по впровадженню нових методів та
постійно
форм організації навчального процесу.
Участь у роботі групи по визначенню шляхів,
постійно
форм та методів удосконалення системи
організації навчального процесу.
Робота в центральній методичній комісії
постійно
універ-ситету.
Участь у роботі Рад факультетів.
постійно
Відповідальні
виконавці
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Гринько О.І.
Помінчук С.В.
Участь у роботі кадрової та бюджетної
постійно
комісій.
Розподіл і облік навчальних площ і
постійно
приміщень; робота з оптимізації використання
навчальних та навчально-допоміжних площ з
метою збільшення кількості навчальних площ
кафедральних та загальноуніверситетських
Робота з підготовки звітів «Паспорт
постійно за
університету» та «Самоаналіз»
підсумками
року
Здійснювати аналіз та підготовку матеріалів
постійно
до вітчизняних та світових рейтингових
програм; відстеження рейтингу НФаУ
доц.Віннік Л.М.
Зміст роботи
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Помінчук С.В.
доц.Віннік Л.М.
доц.Віннік Л.М.
доц.Віннік Л.М.
доц.Віннік Л.М.
доц.Віннік Л.М.
Галімзянова
Л.М.
доц.Віннік Л.М.
Грудько Н.С.
Гуріна О.А.
доц.Віннік Л.М.
Грудько Н.С.
Робота з аналізу та прогнозування основних
показників діяльності НФаУ.
постійно
Вивчити потребу кафедр університету в
залученні
до
викладання
спеціалістів
практичної галузі з погодинною оплатою
праці. Оформити заяви та особисті картки
викладачів з погодинною оплатою праці на
поточний рік.
Вести постійну роботу над удосконаленням,
оновленням
та
адаптацією
програми
―Контингент студентів‖версія 5 до структури
університету, здійснювати адміністративне
супроводження та надавати необхідну
допомогу і консультації.
Надання необхідної інформації до програми
МОН «Єдина державна електронна база з
питань освіти (ЄДЕБО) з бази даних програми
«Контингент студентів», звіту 2-3 нк, звіту
«Показники діяльності за переліком критеріїв
та субкритеріїв – рейтинг МОН».
Впровадити модульну версію 6 Програми
«Контингент студентів» з урахуванням
останньої версії серверу баз данних Firebird
2.5.
У модулі ―Навчальний відділ‖ програми
―Контингент
студентів‖
скласти
блок
інформації по робочим навчальним планам
заочної форми навчання на 2013–2014
навчальний рік та передати її в деканати
факультетів.
постійно
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Грудько Н.С.
Карлюка Л.І.
Галімзянова
Л.М.
Гринько О.І.
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Карлюка Л.І.
постійно
доц.Віннік Л.М.
Грудько Н.С.
травень –
доц.Віннік Л.М.
Грудько Н.С.
серпень
2013
На підставі наказів по університету про
зарахування
іноземних
громадян
на
підготовку до вступу у ВНЗ згідно з
навчальними планами та графіками розподілу
дисциплін
та
годин
по
семестрах,
розраховувати
навчальне
навантаження
викладачів та, виходячи з цього, штат НПП та
НДП для кожної групи підготовчого
факультету для іноземних громадян.
Для факультету з підготовки іноземних
студентів (відділення довузівської підготовки)
складати розклад занять та підсумкового
контролю знань з урахуванням напрямку
підготовки та відповідно до графіка розподілу
дисциплін та годин по семестрах.
Корегувати робочі навчальні плани для
іноземних громадян з довузівської підготовки
з урахуванням дати прийому на навчання.
Обробити дані про діяльність НФаУ станом
на 1 жовтня та скласти звіт за формою 2-3 нк
в МОЗ України, Держстат, Раду ректорів,
Головне упрпвління науки та освіти
Харківської обласної державної адміністрації
Надання та узагальнення інформації щодо
звітів та довідок про НФаУ на запит МОЗ та
МОН України, держадміністрації м. Харкова,
Управління освіти і науки в Харківській
області
З метою створення єдиної інформаційноаналітичної мережі вищих медичних
(фармацевтичного) навчальних закладів IV
рівня акредитації щодо моніторингу
кадрового потенціалу галузі охорони здоров‘я
забезпечувати належну організацію роботи з
подачі звітної документації на запити МОЗ
України до головного сервера КДМУ у
терміни зазначені в електронному середовищі.
Збір і обробка статистичних даних
здійснюється у середовищі програми
«Контингент студентів» та її статистичного
модулю - програмі «Статистика 2», що
розроблена на замовлення Департаменту
кадрової політики, освіти і науки МОЗ
вересень –
Гуріна О.А.
грудень
2013
постійно
Лізогуб Т.М.
вересень грудень
2013
до 05
жовтня
2013
Гуріна О.А.
постійно
доц.Віннік Л.М.
Карлюка Л.І.
Грудько Н.С.
протягом
року
доц.Віннік Л.М.
Грудько Н.С.
доц.Віннік Л.М.
Карлюка Л.І.
Грудько Н.С.
України та призначена для автоматизації і
стандартизації процесу збору й обробки
статистичної інформації щодо руху
контингенту студентів медичних
(фармацевтичного) вищих навчальних
закладів України III-IV рівня акредитації.
Збір і обробка статистичних даних
здійснюється в строки і за формами, які
визначені в наказі МОЗ України
№ 966 від 17.12.2009:
 отримання вимог до звітності відповідно
до запиту МОЗ України, з головного
сервера КДМУ;
 заповнення звітів;
 відправлення звітів пакетом до МОЗ
України на головний сервер КДМУ:
1 жовтня
2013, 1
січня, 1
квітня,
1 липня,
2014 в
термін,
зазначений
в
електронно
му вигляді
на
головному
сервері
КДМУ але
не пізніше 5
днів
зазначених
дат
— річний звіт за 2013 рік, щодо руху 1 січня 2014
студентів, який містить розділи: звіт по
в термін
плану, план, перспективний план
зазначений
на
головному
сервері
КДМУ
— уточнений план контингенту
1 квітня,
— вакантні місця за держзамовленням
1 липня
2014, в
термін
зазначений
на
головному
сервері
Забезпечувати своєчасне отримання плановофінансовим відділом усіх вищезазначених
звітів на запит МОЗ України, а також звітів
щодо руху контингенту студентів за
спеціальностями,
термінами
навчання,
формами навчання та фінансування у
середовищі програми «Контингент студентів»
у зазначений інтервал часу
Щомісячно
розраховувати,
а
в
разі
необхідності
перераховувати,
заробітну
платню
викладачів-погодинників
згідно
поданих ними заяв – табелів.
Вести паспорти спеціальностей
Вести реєстр робочих та типових навчальних
планів
Вести реєстр робочих навчальних програм
Вести справи кафедр:
- рух науково-педагогічного
персоналу;
- рух науково-допоміжного персоналу
КДМУ
постійно
Віннік Л.М.
Карлюка Л.І.
Грудько Н.С.
постійно
Карлюка Л.І.
Помінчук С.В.
постійно
постійно
Грудько Н.С.
Гуріна О.А.
постійно
постійно
Гринько О.І.
Гуріна О.А.
Помінчук С.В.
Перераховувати
обсяг
педагогічного
навантаження та вносити, при додатковому
наборі студентів або русі викладачів,
обґрунтовані зміни в штатний розпис
науково-педагогічних
працівників
та
навчально-допоміжного персоналу.
Здійснювати облік розподілу та виконання
навчального навантаження НПП кафедр
університету по семестрах та за навчальний
рік.
Удосконалювати
інформаційне
поле
автоматизованої
системи
управління
університетом: «Навчальний модуль»
постійно
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Помінчук С.В.
постійно
Гуріна О.А.
Помінчук С.В.
постійно
Згідно з графіком, затвердженим ректором,
систематично
перевіряти
ведення
та
зберігання всієї документації з планування,
обліку та організації навчального процесу на
кафедрах та в деканатах факультетів
Скласти розклад занять для студентів денної,
вечірньої,заочної форм навчання з усіх
постійно
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Лізогуб Т.М.
Галімзянова
Л.М.
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
протягом
року
доц.Віннік Л.М.
Лізогуб Т.М.
спеціальностей (на осінній та весняний
Галімзянова
семестри)
Л.М.
Оформляти та своєчасно оновлювати,
постійно
Галімзянова
відповідно до графіка навчального процесу,
Л.М.
стенд розкладу занять та екзаменаційних
Лізогуб Т.М.
сесій, сайт НФаУ в мережі Internet
Скласти розклади зимової та літньої
грудень
доц.Віннік Л.М.
навчально-лабораторних та екзаменаційних
2013,
Лізогуб Т.М.
сесій для студентів заочної, вечірньої форм
квітень
Галімзянова
навчання, Державної атестації, для слухачів
травень
Л.М.
підготовчого факультету.
липень 2014
Скласти розклад підвищення рейтингу
січеньдоц.Віннік Л.М.
студентів денної форми навчання, первинної
лютий,
Галімзянова
та
повторної
ліквідації
академічної
червень,
Л.М.
заборгованості студентів заочної форми
серпень
навчання за результатами підсумкового
2014
контролю знань або екзаменаційної сесії
На підставі звітів Голів Державних
березень
доц.Віннік Л.М.
екзаменаційних комісій усіх факультетів та
серпень
Карлюка Л.І.
форм навчання, провести аналіз рекомендацій
2014
Голів ДЕК щодо удосконалення якості
підготовки випускників та здійснити роботу з
ліквідації вказаних зауважень
Своєчасно здійснювати списання
постійно
Карлюка Л.І.
канцелярської продукції, журналів, бланків,
які використані в процесі роботи відділу зі
складанням акту на списання.
Провести обробку та скласти зведені
лютий
доц.Віннік Л.М.
статистичні звіти з семестрової успішності липень 2014 Волобуєва О.О.
студентів університету
Шевченко Н.В.
Здійснювати повний обсяг організаційних протягом доц.Віннік Л.М.
робіт з довузівської підготовки
року
Галімзянова
Л.М.
Гуріна О.А.
Забезпечувати постійну роботу курсів
постійно
доц.Віннік Л.М.
англійської мови для викладачів, аспірантів і
Гуріна О.А.
докторантів НФаУ.
Координувати роботу та брати участь у
до 10
Віннік Л.М.
складанні робочих навчальних планів на 2014лютого
2015 навч.рік
2014
Спільно з науково-методичною лабораторією
лютий
доц.Віннік Л.М.
та деканатами зібрати і обробити інформацію
березень
Гуріна О.А.
для складання робочих навчальних планів на
квітень
Галімзянова
2014-2015 навчальний рік
2014
Л.М.
Зробити порівняльний аналіз та технічну
обробку робочих навчальних планів з усіх
спеціальностей та форм навчання на 2014–
2015 навчальний рік
березень
2014
Представити
та
затвердити
Радою
університету робочі навчальні плани з усіх
спеціальностей та форм навчання та графіки
навчального процесу
Розробити доповнення та зміни до норм
розрахунку педагогічного навантаження на
2014-2015 навчальний рік та представити їх на
затвердження Вченої Ради університету
Зібрати та обробити інформацію для
розрахунку педагогічного навантаження та
штату НПП та НДП університету на 20142015 навчальний рік
Підготувати проекти наказів по НФаУ про:
– затвердження
робочих
навчальних
планів на 2014-2015 н.р.
– затведження про закріплення дисциплін
за кафедрами;
– затвердження нормативних розрахунків
педнавантаження;
– затвердження списку дисциплін, що
підлягають платним відпрацюванням;
– перелік випускаючих кафедр
Розрахувати навчальне навантаження НПП
університету на 2014-2015 навчальний рік за
джерелами фінансування
Формування та корегування бази даних
автоматизованої
системи
управління
навчальним процесом
травень
2014
Сумісно з ПФВ, виходячи з орієнтовного
контингенту студентів, скласти проект
штатного розкладу науково-педагогічних
працівників
та
навчально-допоміжного
персоналу кафедр на 2014-2015 навчальний
Гринько О.І.
Помінчук С.В.
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Галімзянова
Л.М.
Гринько О.І.
Помінчук С.В.
Гуріна О.А.
Гринько О.І.
квітень
травень
2014
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
березень
квітень
травень
2014
травень
червень
2014
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Гринько О.І.
Помінчук С.В.
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
травеньсерпень
2014
постійно
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
травень
2014
Гуріна О.А.
Галімзянова
Л.М.
Лізогуб Т.М.
Гринько О.І.
Помінчук С.В.
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Грудько Н.С.
Карлюка Л.І.
рік за джерелами фінансування
Після завершення набору студентів на
навчання до НФаУ скласти остаточний
штатний розклад НПП та НДП університету
та затвердити його наказом
вересень
жовтень
2014
Здійснити розрахунок та скласти розподіл
червень
педагогічного
навантаження
кафедр
2014
університету, що навчають вітчизняних та
іноземних студентів на контрактній основі, за
спеціальностями на 2014-2015 навч.рік та
надати його в ПФВ для розрахунку вартості
навчання
Скласти графік навчального процесу по
травень
факультетах та університету в цілому на 2014серпень
2015 навчальний рік у відповідності до
2014
робочих
навчальних
планів
з
усіх
спеціальностей та всіх форм навчання
Здійснювати роботу та контроль з підведення
квітень,
підсумків 2013–2014 навчального року в
червень
ректораті та кафедрах:
липень
- надання даних у звіт ректора, щодо
2014
прийому , випуску, руху та успішності
студентів;
- звіти кафедр за навчальний рік;
- індивідуальні плани викладачів з
відміткою про виконання всіх видів
робіт за формою № Н-4.04
- звіти про виконання навчального
навантаження по кафедрі за формою №
Н-4.06
- звіт
про
виконання
навчальних
доручень на англійському відділенні
факультету іноземних громадян
Підготувати документацію та справи кафедр
червень
для передачі до архіву університету згідно з липень 2014
існуючою номенклатурою
Здійснювати контроль за готовністю до
постійно
навчального
процесу
загальноуніверситетського
аудиторного
фонду
Вести реєстр та здійснювати своєчасний
постійно
перегляд достатньої наявності навчальних
площ, лекційних аудиторій, семінарських
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Грудько Н.С.
Карлюка Л.І.
Гуріна О.А.
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Гринько О.І.
доц.Віннік Л.М.
Карлюка Л.І.
Грудько Н.С.
Гуріна О.А.
Помінчук С.В.
Гуріна О.А.
Карлюка Л.І.
Гринько О.І.
доц.Віннік Л.М.
Галімзянова
Л.М.
Лізогуб Т.М.
доц.Віннік Л.М.
Галімзянова
Л.М.
класів
та
лабораторій,
комп‘ютерних класів
Інтернет-
та
Лізогуб Т.М.
Здійснювати контроль за станом навчальнопостійно
методичної,
навчальної
та
звітної
документації на кафедрах, пов'язаної з
організацією
навчального
процесу
і
правильністю
ведення
діловодства
у
деканатах
Підготувати до друку та видати наступний до 20 липня
випуск
інформаційного довідника з
2014 р.
організації навчального процесу на 2014-2015
н.р.
На постановчу Раду університету підготувати
нормативно-інформаційний блок документів з
ор- ганізації навчального процесу НФаУ у
2014–2015 навчальному році
липень
серпень
2014
Підготувати блок документів щодо
нормування, планування та організації
навчального процесу на 2014-2015 н.р. з
урахуванням контингенту студентів, джерел
фінансування, форм та рівнів освіти. Надати
деканатам факультетів, кафедрам та
структурним підрозділам:
- графік навчального процесу;
- плани-графіки для студентів заочної
(дистанційної) форми навчання;
- витяги з робочих навчальних планів для
всіх спеціальностей та форм навчання;
- навчальне
навантаження
кафедри
згідно, контингенту студентів, джерел
фінансування,
норм
розрахунку
педагогічного навантаження;
- штатний розпис НПП кафедр за
джерелами фінансування;
- штатний розпис НДП кафедр за
джерелами фінансування;
- розклад занять всіх спеціальностей на
осінній семестр
липень
серпень
2014
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Грудько Н.С.
доц.Віннік Л.М.
Галімзянова
Л.М.
Гуріна О.А.
Гринько О.І.
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Галімзянова
Л.М.
Лізогуб Т.М.
Грудько Н.С.
Карлюка Л.І.
Помінчук С.В.
доц.Віннік Л.М.
Гуріна О.А.
Галімзянова
Л.М.
Гринько О.І.
Лізогуб Т.М.
Вести загальноуніверситетський облік видачі
академічних довідок
Координувати діяльність навчального відділу
з обчислювальним центром університету.
Брати участь у розробці планів з програмного
забезпечення роботи навчального відділу,
факультетів, підрозділів університету
Здійснювати своєчасне забезпечення
навчального відділу необхідними
канцелярськими товарами та відстежувати
своєчасну заправку оргтехніки
Вести журнали реєстрації всієї вхідної та
вихідної документації
Здійснювати
довідково-диспетчерський
зв язок з усіма підрозділами та кафедрами
університету
постійно
Карлюка Л.І.
постійно
доц.Віннік Л.М.
Грудько Н.С.
Гуріна О.А.
постійно
Грудько Н.С.
Гриінько О.І.
постійно
Карлюка Л.І.
постійно
Виконувати всю поточну друкарську роботу
та роботу по тиражуванню. Своєчасно
забезпечувати кафедри обліковою
документацією – журналами викладачів та ін.
постійно
Галімзянова
Л.Н.
Лізогуб Т.М.
Гуріна О.А.
Грудько Н.С.
Карлюка Л.І.
Гринько О.І.
Помінчук С.В.
Гринько О.І.
Помінчук С.В.
Галімзянова
Л.М.
Гуріна О.А.
Грудько Н.С.
Лізогуб Т.М.
Контроль за виконанням плану здійснює
заступник ректора з навчальної роботи доц. Віннік Л.М.
7. ПЛАН РОБОТИ ДЕКАНАТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
№
з/п
Термін
Зміст роботи
виконанн
я
Організаційно-виховна робота
Відповідал
ьні
виконавці
1.
Підготовка до початку нового навчального року
серпень
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
2.
Визначення та затвердження кандидатур серед
студентів 3-5 курсів (контрактна форма
навчання) для заохочення (надання стипендії)
від приватної фірми ―ГАММА-55‖, які за
результатами навчання показали глибокі знання
з профілюючих предметів у галузі фармації
кожного
місяця
декан,
заст. декана
3.
Підготовка пам'яток: Першокурснику, про
сплату за навчання та проживання у гуртожитку
серпень
4.
Підготовка пам'яток: Першокурснику, про
сплату за навчання та проживання у гуртожитку
серпень
5.
Участь у поселенні у гуртожитки студентів 1
курсу
серпень
6.
Ознайомлення з побутовими умовами студентів
у гуртожитках
7.
8.
9.
Участь у підготовці свята «Посвята у студенти»
(для студентів – першокурсників). Підготовка
та проведення святкових зборів, присвячених 1
вересню - початку навчального року студентів
НФаУ
Участь у святі «Першокурсника» на
центральній площі міста Харкова
Замовлення, оформлення та видача
протягом
року
серпень
вересень
серпень-
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
декан,
заст. декана
декан,
заст.
декана,
інспектори
курсів
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
декан,
заст. декана
декан,
студентських квитків першокурсникам, а також
студентам, які їх втратили
вересень
10.
Замовлення, оформлення та видача
Індивідуальних навчальних планів студентам першокурсникам
серпеньвересень
11.
Оформлення пластикових карток для отримання
стипендії для студентів 1 курсу
вересень
12.
Підготовка та розсилка інформаційних листів
батькам студентів 4-5 курсів з інформацією про
КРОК-1 та КРОК-2
серпень
13.
Оформлення зі студентами 1 курсу бюджетної
форми навчання Типових угод про обов'язкове
відпрацювання за місцем направлення
вересень
14.
Збір копій ідентифікаційних кодів, паспортів
студентів 1 курсу
вересень
15.
Участь у організації студентів-сиріт 1 курсу на
щорічну зустріч з ректором НФаУ
вересень
16.
Участь у організації студентів-сиріт 1 курсу на
щорічну зустріч з представниками Влади м.
Харкова
вересень
17.
Визначення кандидатур студентів 1-5 курсів для
рекомендації на посаду старост груп
вересень
18.
Підготовка, організація та проведення
Ювілейної зустрічі випускників
вересеньтравень
матеріальна
особа
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
декан,
інспектор
курсу,
матеріальна
особа
деканату
декан,
заст.
декана,
провідний
спеціаліст
деканату
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
інспектор
курсу
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
декан,
заст. декана
Декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
19.
Робота у Ректорській Раді
протягом
року
декан
20.
Участь у роботі Вченої Ради університету,
Вченої Ради факультету, Центральній та
Науковій методичних комісіях університету
протягом
року
декан,
заст. декана
21.
Сумісна співпраця з юристом НФаУ та ЗАТ
«Інюрполіс» з різних питань
22.
Підготовка звітів та доповідей на Ректорську
раду
23.
Робота з нагальних питань із завідувачами
кафедр
24.
25.
26.
27.
Сумісна робота з лікарями Медичного центру
НФаУ щодо організації студентів факультету
для проходження медичного огляду та
контролем за здоров'ям студентів
Ознайомлення студентів 1-5 курсів з наказами
та постановами Кабінету Міністрів України,
МОЗ, МОН України та нормативною базою
організації навчального процесу у ВНЗ України
Ознайомлення дітей-сиріт та дітей, які
залишились без піклування батьків з наданням
пільг відповідно до Постанови КМУ №226 від 5
квітня 1994 р., Наказу МОНУ №763 від
17.11.2003 р.; Закону України від 13.01.2005 р.
№2342-IV
Ознайомлення студентів 1-5 курсів,
магістрантів з Наказом №1824 - VI від 21 січня
2010 року «Про внесення змін в деякі
законодавчі акти України відносно обмеження
вживання та продажу пива та слабоалкогольних
напоїв»
28.
Організація міні-виставок у холах шкіл, де
проходять олімпіади учнів 7-11 класів
29.
Участь у організації та проведенні ректорських
лекцій для студентів 2 курсу
протягом
року (за
декан,
необхідніс заст. декана
тю)
протягом
декан,
року
заст. декана
протягом
року
протягом
року
вересень,
протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року
вересень
декан,
заст. декана
декан,
заст.
декана,
інспектори
курсів
декан,
заст. декана
декан,
заст.
декана,
інспектори
курсів
декан,
заст.
декана,
інспектори
курсів
декан,
заст. декана
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
30.
Визначення та затвердження кандидатур серед
студентів 3-5 курсів для участі у
Всеукраїнських і Міжнародних науковопрактичних конференціях та олімпіадах
31.
Визначення та затвердження кандидатур серед
студентів 4 курсу для участі у олімпіаді зі
спеціальності «Фармація»
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Участь у організації та проведенні конференцій
Організація та проведення виробничих зборів і
співбесід зі студентами-випускниками (з питань
працевлаштування, навчання у магістратурі,
проходження інтернатури), з магістрантами (6
курс)
Підготовка листів на кафедри факультету з
інформацією про кураторство:
призначення та закріплення куратора
групи (на закріплених за кафедрою
деканатом груп відповідних курсів) на
1-5 курсах,
створення кафедрою плану роботи
кураторів груп на 2012-2013 н.р.
Підготовка непланових нарад, зборів.
Проведення наукових, книжкових та інших
виставок
Організація та проведення старостатів зі
студентами 1-5 курсів з питань успішності,
особливостей впровадження КМСНП, правил
внутрішнього розпорядку та правил
проживання у гуртожитку, виконання умов
контракту, поточні справи
Участь у засіданні студентських рад у
гуртожитку
Організація та проведення зустрічі ректора зі
студентами-відмінниками 2-5 курсів
жовтень
жовтень
протягом
року
вересень
вересень
протягом
року
протягом
року
протягом
року
грудень
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
декан,
заст.
декана,
інспектори
курсів
декан,
заст. декана
5 курсу,
інспектор
курсу
декан,
заст.
декана,
інспектори
курсів
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
Декан,
заст. декана
39.
Контроль сплати студентами за навчання
(контрактна форма)
40.
Робота з кураторами, проведення зборів
41.
Планування, підготовка та проведення зустрічі
студентів з ректором НФаУ Черних В.П.
Листування з кафедрами з приводу надання:
— списків студентів, що виконують
дипломну і магістерську роботи на
кафедрі,
— закріплення керівників дипломних і
магістерських робіт,
— закріплення рецензентів дипломних і
магістерських робіт
Участь у підготовці і проведенні щорічної
Конференції за результатами практики та
Ярмарку вакансій
протягом
року
протягом
року
протягом
року
декан,
заст.
декана,
інспектори
курсів
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
березеньквітень
декан,
заст. декана
5 курсу
квітень
декан,
заст. декана
44.
Підготовка та проведення зустрічі з
студентами-сиротами ректора НФаУ
В.П. Черних
квітень
декан,
заст.
декана,
інспектори
курсів
45.
Визначення та затвердження кандидатур серед
студентів 4 курсу для участі у
Фармацевтичному інтернаціональному таборі
інновацій «Філін»
травень
декан,
заст. декана
46.
Визначення кандидатур кращих студентів 2-5
курсів для участі у різних номінаціях та
конкурсах
42.
43.
47.
48.
49.
Підготовка інформаційних листів студентам 1,
2, 3, 4 та 5 курсів щодо: організації навчання,
своєчасного складання змістових та
підсумкових модульних контролів, своєчасного
відпрацювання пропущених занять, успішної
підготовки до попереднього тестування з
ліцензійного іспиту та надання студентам
дисків з базою «Крок-1» та «Крок-2»
Робота зі студентами 4-5 курсів щодо навчання
у магістратурі
Підготовка рекламно-інформаційних листів та
протягом
року
вересень
протягом
року
вересень
декан,
заст. декана
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
декан,
заст. декана
декан,
надання кожному студенту 4-5 курсу
університету щодо умов навчання у
магістратурі та інтернатурі
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Робота з п'ятикурсниками та підготовка
протоколу попереднього розподілу на роботу
студентів-випускників
Проведення роботи із підрозділами ВО
«Фармація» України з питань розподілу
випускників НфаУ
Участь у організації і проведенні
Всеукраїнської студентської Олімпіади за
спеціальністю «Фармація»
Організація студентів 5 курсу для проведення
ліцензійного іспиту «Крок-1» 4 курс та «Крок2»
Підготовка документів для оформлення та
замовлення в Студентському сервісі додатків до
диплому Європейського зразка
Оформлення та передача особових справ
випускників в архів
Звітування на засіданнях Вченої Ради
університету за результатами успішності та
складання підсумкових модульних контролів
студентами 1-5 курсів
Публікації про спеціальність «Фармація» з
профорієнтаційної роботи у виданнях:
«Аптека», «Молодість фармації», «Главное»,
«Вечерний Харьков» та ін.
Здійснення контролю за дотриманням
студентами правил внутрішнього розпорядку
НФаУ, правил проживання у гуртожитку,
виконання умов контракту
Удосконалення системи мотивації навчання
студентів – заохочення до участі студентів у
СНО кафедр, олімпіадах, студентських
міжвузівських та міжнародних науковопрактичних конференціях
Робота з автоматизованою системою
управління учбовим процесом НФаУ
вересень
заст.
декана,
інспектор
курсу
декан,
інспектор
5 курсу
березеньлистопад
декан
протягом
року,
червень
декан,
заст. декана
жовтень,
травень
декан,
заст. декана
4-5 курсів
серпеньвересень
Декан,
заст. декана
липеньсерпень
декан,
інспектор
5 курсу
протягом
року
декан
протягом
року
декан,
заст. декана
протягом
року
протягом
року
протягом
року
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
декан,
заст.
декана,
провідний
спеціаліст,
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Організація студентів для участі у суботниках,
воскресниках
Організація та проведення зустрічі студентів 5
курсу з головою державної атестації та деканом
інтернатури ІПКСФ НФаУ
Розміщення підготовленої та оновленої
інформації на Web сайті університету
Контроль поточної успішності студентів
(виявлення студентів, які не допускаються до
складання підсумкових модульних контролів)
Робота зі студентами, які мають академічну
заборгованість за результатами поточної
діяльності та підсумкових модульних контролів
Робота з кафедрами по проведенню
підсумкових модульних контролів
Проведення попередніх тестувань з
ліцензійного іспиту «Крок-1» для студентів 4
курсу та «Крок-2» для студентів 5 курсу
Участь у засіданні навчального відділу
університету, НМЛ з питань проведення
підсумкових модульних контролів
Проведення виробничих зборів зі студентами з
питань успішності, навчальної дисципліни та
підготовки до складання підсумкових
модульних контролів, практики
70.
Підготовка відомостей успішності за КМСОНП
для студентів 1-5 курсів, студентів-магістрів
71.
Ведення роботи по обліку успішності
студентів за КМСОНП
72.
Внесення результатів підсумкових модульних
контролів до бази даних ―Контингент‖
73.
Формування журналу обліку успішності за
результатами підсумкових модульних контролів
студентів 1-5 курсів
Оформлення журналів успішності студентів за
74.
квітеньтравень
інспектори
курсів
декан,
заст. декана
травень
декан,
заст. декана
протягом
року
декан,
заст. декана
серпень
декан,
заст. декана
протягом
року
декан,
заст. декана
протягом
року
декан,
заст. декана
декан,
заст.
декана,
інспектори
курсів
вересеньжовтень,
березеньквітень
протягом
року
протягом
року
грудень,
листопад,
травень
грудень,
травень
січеньлютий,
червеньлипень
листопад,
грудень,
січень
лютий,
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
декан,
заст.
декана,
інспектори
курсів
інспектори
курсів
інспектори
курсів
інспектори
курсів
інспектор
75.
76.
77.
78.
79.
КМСОНП
липень
Проведення статистичної обробки даних
підсумкових модульних контролів
січень,
червень
Складання звіту за результатами літнього та
зимового модулів
лютий,
липень
Написання листів батькам з подяками за
успішне навчання, або у зв‘язку з академічною
заборгованістю
Робота над удосконаленням Індивідуального
навчального плану студента за КМСОНП
Робота по удосконаленню Положення,
методичних розробок з навчання за КМСОНП
лютий,
липень
80.
Комп‘ютеризація архівних даних. Робота з
автоматизованої системою управління
навчальним процесом
81.
Складання статистичного звіту
82.
Встановлення доїзду молодих фахівців до місця
призначення. Робота про складанню звіту до
МОЗ України
83.
Підготовка та надання необхідної документації
і звіту за результатами проведення
працевлаштування студентів випускного курсу
до МОЗ України
84.
Підготовка інформації про контингент
студентів 1-5 курсах
85.
Підготовка інформації про рух студентів на 1-5
курсах
86.
87.
Підготовка звіту про роботу деканату за 20112012 н. р. та звітування на засіданні Вченої ради
Складання плану роботи деканату на 2012-2013
н. р.
протягом
року
протягом
року
протягом
року
серпень
серпеньвересень
за
графіком
МОЗ
України
протягом
року
протягом
року
червень
червень
курсу
інспектор
курсу
заст.
декана,
провідний
спеціаліст
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
Провідний
спеціаліст
деканату,
інспектори
курсів
декан,
провідний
спеціаліст
декан,
заст. декана
5 курсу,
інспектор
курсу
декан
декан,
провідний
спеціаліст
декан,
провідний
спеціаліст
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
Формування наказу про переведення на
наступний курс студентів, які успішно склали
підсумкові модульні контролі за навчальний рік
Відмітка про перевідний наказ в особистій
картці студентів та витяги з наказу для
особових справ студентів
Підготовка листа до МОЗ України щодо
призначення Голови Державної екзаменаційної
комісії
Підготовка наказу про склад Державної
екзаменаційної комісії
Підготовка наказу про допуск студентів до
Державних іспитів
у період
завершенн
я семестру
червень,
липень
за запитом
МОЗ
України
травень
квітень
Підготовка залікових книжок та навчальних
карток студентів до ДЕК
червень
Підготовка наказу про допуск магістерських
робіт до захисту
травень
Організація та проведення зустрічей студентів
5 курсу з головою ДЕК та деканом ІПКСФ
НФаУ
травень
95.
Участь у організації та проведенні урочистих
зборів з нагоди випуску молодих фахівців
НФаУ
червень
96.
Організація та проведення Ювілейних
зустрічей випускників НФаУ
вересеньтравень
97.
Робота з особовими справами відрахованих або серпень,
переведених до інших вузів студентів
січень
98.
Заповнення академічних довідок
у кінці
семестрів
декан,
провідний
спеціаліст
декан,
провідний
спеціаліст
декан
декан,
заст. декана
5 курсу
декан,
заст. декана
5 курсу,
провідний
спеціаліст
інспектор
5 курсу
декан,
заст.
декана,
провідний
спеціаліст
декан,
заст. декана
5 курсу
декан,
заст.
декана,
інспектори
деканату
декан,
заст. декана
заст.
декана,
провідний
спеціаліст,
інспектор
курсу
інспектор
курсу,
заст. декана
99.
Заповнення особистих карток студентів
100. Перевірка особових справ студентів
Підготовка наказів для нарахування стипендій
101. за результатами підсумкових модульних
контролей
у кінці
семестрів
протягом
року
протягом
року
102.
Робота по доїзду випускників бюджетної
форми навчання на місце призначення
серпень
103.
Надання до навчальної частини переліку
вибіркових дисциплін для студентів 1-4 курсів
серпень
Визначення та затвердження кандидатур
104. студентів для преміювання та надання їм
матеріальної допомоги
Контроль за відвідуванням студентами лекцій
105. та практичних занять з навчальних та
вибіркових дисциплін
106. Робота зі студентами, які відстають у навчанні
Робота зі студентами-магістрами щодо
вибіркових дисциплін
Робота зі студентами-магістрами щодо
108. закріплення за кафедрами для виконання
магістерських робіт
107.
Участь у організації та проведенні «Дня
109.
донора»
110. Участь у проведенні Днів відкритих дверей у
вересень
протягом
року
протягом
року
вересень
вересень
протягом
року
протягом
інспектор
курсу,
заст. декана
інспектор
курсу,
заст. декана
декан,
заст.
декана,
провідний
спеціаліст
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
декан,
заст. декана
декан,
заст.
декана,
інспектори
деканату
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
декан,
НФаУ
Участь у проведенні виїзних Днів відкритих
111.
дверей НФаУ
Участь у профорієнтаційній роботі та
112. залучення студентів до участі у
профорієнтаційній роботі
року
протягом
року
протягом
року
Проведення профорієнтаційної роботи під час
113. проведення олімпіад з біології та хімії в школах грудень
м. Харкова
Робота по розподілу зі студентами 5 курсу
бюджетної форми навчання (зустріч зі
114. студентами, збір у студентів інформаційних та
гарантійних листів, складання звітної
документації)
Розподіл на роботу студентів-випускників
115.
НФаУ
116.
Робота зі студентами по залученню їх до СНТ
кафедр НФаУ
117.
Робота зі студентами по отриманню другої
вищої освіти у НФаУ
вересень
грудень
(за планом
МОЗ
України)
протягом
року
протягом
року
Залучення (запрошення) учнів 9-11 класів
протягом
підшефних шкіл на відкриті лекції та практичні
118.
року
заняття провідних професорів та доцентів
кафедр НФаУ
протягом
Робота зі студентами з організації і
119.
року
проходження практики за кордоном
Проведення бесід зі студентами по
протягом
120. впровадженню здорового способу життя.
року
Боротьба з палінням, алкоголем та наркоманією
заст. декана
декан,
заст. декана
декан,
заст. декан
декан,
заст.
декана,
інспектори
декан,
заст.
декана,
інспектор
курсу
декан,
заст. декана
5 курсу
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
декан,
заст. декана
Контроль за виконанням плану здійснює проф. Вишневська Л.І.
8. ПЛАН РОБОТИ ДЕКАНАТУ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ
Термін
Відповідальні
Зміст роботи
виконан
виконавці
ня
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА
Контроль прибуття випускників, які навчались серпень Декан,
за рахунок бюджетних коштів, до призначених
заст. декана,
місць роботи. Робота по перерозподілу спільно з
провідний
Головним Управлінням охорони здоров‘я
спеціаліст
Харківської обласної державної адміністрації;
Робота з перевірки побутових умов студентів і серпень- заст. декана
порядок їх поселення в гуртожитки;
вересень
Участь у поселенні в гуртожитки студентів серпень Декан,
першого курсу всіх спеціальностей факультету;
заст. декана
Сформувати групи студентів, зарахованих на 1 серпень Декан,
курс та підібрати кандидатури на посаду старост
заст. декана
груп, подати доповідну записку ректору для
затвердження;
Участь у підготовці та проведенні святкових серпень Декан,
заходів («Посвята у студенти»), присвячених
заст. декана,
початку навчального року в НФаУ;
провідний
спеціаліст
Робота
щодо
залучення
студентів
до вересень Декан,
дистанційної форми навчання для студентів 1-го
заст. декана
курсу заочної форми навчання спеціальності
«Технологія парфумерно-косметичних засобів»,
«Клінічна фармація», «Педагогіка вищої
школи»;
Участь у проведенні установчої сесії для вересень Декан,
студентів 1 курсу заочної форми навчання
заст. декана
спеціальності
«Технологія
парфумернокосметичних засобів», «Клінічна фармація» і
«Педагогіка вищої школи»;
Організувати та провести виробничі збори зі вересень Декан,
студентами першого курсу усіх спеціальностей з
заст. декана,
питань організації навчального процесу в
провідний
умовах кредитно-модульної системи. Оформити
спеціаліст
та видати студентські квитки та індивідуальні
плани студентам 1 курсу;
Довести до відома студентів Наказу №158 від вересень Декан,
2006 р. «За порушення навчальної дисципліни
заст. декана
Правил внутрішнього розпорядку університету,
а саме тютюнопаління у корпусах на території
університету та гуртожитках»;
Скласти графіки проведення старостатів та
виробничих зборів студентів на навчальний рік;
Провести засідання старост 1 курсу з питань
ведення документації та ознайомлення їх із
функціональними обов‘язками. Проведення
старостатів на усіх курсах спеціальностей
факультету. Доведення до старост відповідних
завдань та обов‘язків;
Інформувати Департамент кадрової політики,
освіти і науки та запобігання корупції про доїзд
молодих спеціалістів до місця призначення;
Організація зустрічі ректора зі студентамисиротами: Рейн Т.А. – ТПКЗ (денна) 5 курс,
Хруль О., – ЛД 4 курс; Дмитрусь М. – ЛД 5
курс. Надання студентам-сиротам інформації
про пільги;
Участь в організації проведення ректорських
лекцій
для
студентів
2
курсу
усіх
спеціальностей факультету;
Оформлення Типових угод студентів бюджетної
форми навчання та пластикових карток для
отримання стипендії для студентів 1-6 курсів.
Оформлення особових справ студентів та
навчальних карток;
Організація та проведення виробничих зборів зі
студентами 2-5 курсів з питань організації
навчального процесу та особливостей кредитномодульної
системи
(інформація
про
відпрацювання пропущених занять, у тому числі
відпрацювання без поважних причин, про
ліквідацію
заборгованості
до
початку
наступного семестру, своєчасна сплата за
навчання та ін.);
Організація та проведення виробничих зборів зі
студентами першого курсу спеціальностей
«Технологія парфумерно-косметичних засобів»,
«Клінічна фармація», «Педагогіка вищої школи»
заочної форми навчання з питань організації
навчального процесу та особливостей кредитномодульної системи;
Робота по призначенню кураторів груп,
обговорення плану їх роботи;
вересень Декан,
заст. декана
вересень Декан,
заст. декана,
інспектор
вересень Декан,
заст. декана,
інспектор
вересень Декан,
заст. декана
вересень Декан,
заст. декана
вересень Декан,
заст. декана,
інспектор
деканату
вересень Декан,
заст. декана,
інспектор
деканату
вересень Декан,
заст. декана
вересень Декан,
заст. декана
Підготувати лист до МОЗ України щодо
за
Декан
призначення
Голів
ДЕК
за
всіма запитом
спеціальностями;
МОЗ
Надання інформації кафедрам про рух студентів протягом Декан,
на факультеті;
року
інспектор
Подання кандидатур студентів для призначення
іменних стипендій: президента України і
Верховної Ради за результатами рейтингу
модульних контролів, участі у суспільному
житті університету тощо;
Звітування на засіданнях Ректорської Ради,
Вченої Ради і об‘єднаній Раді факультетів
університету
про
результати
успішності
студентів факультету протягом 2013/2014 н. р.
Аналіз результатів успішності студентів 1-5
курсів усіх спеціальностей денної форми
навчання. Індивідуальна робота зі студентами за
результатами семестрів, направлення листів
батькам з повідомленням про результати
навчання їх дитини, телефонне спілкування та
зустрічі з батьками;
Контроль за ходом сплати студентами за
навчання (контрактна форма);
протягом Декан,
року
заст. декана,
інспектор
протягом Декан
року
протягом Декан,
року
заст. декана,
інспектор
протягом Декан,
року
заст. декана,
інспектор
Підготовка і надання поточної інформації на протягом Декан,
web-сторінці
медико-фармацевтичного
року
заст. декана
факультету;
Протягом року проводити профорієнтаційну протягом Декан,
роботу по набору студентів на медикороку
заст. декана
фармацевтичний
факультет,
а
також
заохочувати студентів для роботи у приймальній
комісії НФаУ. Участь у проведенні «Дня
відкритих дверей» НФаУ;
Контроль за відвідуванням лекцій та практичних протягом Декан
занять студентів 1-5 курсів та магістрантів
року
заст. декана
денної і вечірньої форм навчання;
Організація і проведення виробничих зборів для грудень, Декан,
студентів спеціальностей «Клінічна фармація» і квітень заст. декана
«Технологія парфумерно-косметичних засобів»
5 курсів з деканами відділу інтернатури
Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів
фармації НФаУ;
Підготовка звітів та доповідей на Ректорську протягом Декан,
раду;
року
заст. декана
Організація і проведення розподілу студентів
бюджетної форми навчання згідно плану МОЗ
України;
Брати участь у проведенні олімпіад різного
рівня;
за
планом
МОЗ
України
квітень
Декан,
заст. декана,
інспектор
Заст. декана,
відпов. за
проведення
олімпіад
Робота з кафедрами по службовим поданням, протягом Декан,
рапортах
(за
результатами
ПМК),
по
року
заст. декана,
затвердженню тем дипломних і магістерських
провідний
робіт;
спеціаліст
Підготовка та представлення звіту з
за
Декан
працевлаштування студентів випускного курсу
графіком заст. декана,
до МОЗ України;
МОЗ
інспектор
України
Робота із студентами по залученню їх до СНТ
протягом Декан,
року
заст. декана
Робота у період проведення залікових модулів в умовах кредитномодульної системи:
– перевірити підготовку кафедр до проведення
залікових модулів у кредитно-модульній
системі та провести роботу зі студентами, які
можуть бути недопущені до підсумкових
модульних контролів за інформацією кафедр
– провести виробничі збори зі студентами з
питань успішності, навчальної дисципліни та
підготовки до залікових тижнів, практики і
трудового семестру
– підготовка відомостей для заліків,
підсумкового модульного контролю та
практики для усіх курсів
– вести роботу по обліку успішності студентів
– прийняти з кафедр заліково-екзаменаційні
відомості
– виставити результати залікових модулів до
навчальної картки студентів
– провести аналіз даних екзаменаційної сесії в
умовах кредитно-модульної системи
грудень січень
Декан,
заст. декана,
провідний
спеціаліст
грудень,
травень
декан
заст. декана
інспектори
курсів
інспектори
курсів
грудень,
травень
грудень,
травень
грудень,
травень
лютий,
липень
лютий,
липень
інспектор
інспектор
заст. декана
старший
інспектор
заступник
декана,
старший
інспектор
– за результатами сесій підготувати матеріали
для ректора по руху студентів по факультету
декан
відповідальний
інспектор
Контроль ліквідації заборгованості серед
протягом Декан,
студентів денної та заочної форми навчання
року
заст. декана
відповідальний
інспектор
Робота по статистичній звітності за формою 3-НК:
– зібрати дані для складання статистичного
звіту;
– інформація про контингент студентів на
кожному курсі;
– інформація про рух студентів на кожному
курсі
серпень
протягом
року
протягом
року
протягом
року
Декан,
інспектор
Декан,
інспектор
Декан,
провідний
спеціаліст
Робота по перевідному наказу:
– підготувати службове подання на ім‘я
ректора університету про переведення з курсу
на курс студентів, які успішно засвоїли та
склали навчальні дисципліни протягом
навчального року
– зробити відмітку про перевідний наказ в
особистій картці студента відповідних курсів
та зробити витяги з наказу до особистих справ
студентів
Робота по ДІ:
протягом відповідальний
року
інспектор
червень,
липень
Декан,
заст. декана,
відповідальний
інспектор
– видати наказ про склад ДЕК
травень червень
Декан,
заст. декана,
інспектор
– скласти графік відвідувань Державних
червень
іспитів деканом та його заступниками.
Провести засідання з методичною комісією
університету, екзаменаторами з питань
проведення іспитів і заліків
— допущення до Державної атестації студентів травень
5 курсу спеціальностей «Технологія
парфумерно-косметичних засобів» і «Клінічна
фармація», 4 курсу спеціальності «Лабораторна
діагностика»
Декан,
заст. декана
– видати наказ про допуск студентів до ДІ
Декан,
заст. декана,
інспектор
– проставити у залікові книжки студентів
допуски до ДІ
– організувати та провести зустріч студентів
випускних курсів з Головами ДЕК
травень
травень,
червень
– взяти участь у організації та проведенні
червень
урочистих зборів з нагоди випуску молодих
фахівців НФаУ
Робота по руху студентів:
– робота зі студентами, які повернулися з
академічної відпустки, поновляються або
переводяться з інших вузів
– заповнення академічних довідок
– заповнення особистих карток студентів
– друкування наказів про рух студентів
червень
серпень,
січень
у кінці
семестрів
Декан,
заст. декана
Декан,
заст. декана,
відповід.
секретар ДЕК
Декан,
заст. декана,
інспектор
Декан,
заст. декана
Декан,
заст. декана,
інспектор
у кінці
Декан,
семестрів заст. декана,
інспектор
у кінці
Декан,
семестрів заст. декана,
інспектор
Поточна робота:
– розробка нових бланків для поточної роботи
у кінці
інспектор
та подання службової записки для оновлення їх семестрів
у друкарні
– тиражування документації
у кінці
інспектор
семестрів
– друкування різної документації
у кінці
інспектор
семестрів
– підготовка наказів для нарахування
у кінці
Декан,
стипендій за підсумками екзаменаційних сесій семестрів заст. декана,
провідний
спеціаліст
– участь у проведенні Дня відкритих дверей
протягом Декан,
року
заст. декана
Робота зі студентами:
– контроль за відвідуванням лекцій та
протягом Декан,
практичних занять
року
заст. декана,
інспектор
– робота зі студентами, які відстають у
протягом Декан,
навчанні
року
заст. декана
– проведення курсових зборів та старостатів
– проведення виховних співбесід зі
студентами про шкідливість тютюнопаління,
алкогольних напоїв
– вирішення поточних проблем (соціального,
матеріального, організаційного плану та ін.)
– опікування питань з проведення святкових
вечорів, зустрічей та бесід
– проведення роз‘яснювальної роботи по
залученню студентів до магістратури та
аспірантури
– заохочування студентів до участі у
громадському та культурному житті НФаУ
– призначення матеріальної допомоги та
інших видів матеріального заохочення
студентів
протягом
року
протягом
року
Декан,
заст. декана
Декан,
заст. декана
протягом
року
протягом
року
протягом
року
Декан,
заст. декана
Декан,
заст. декана
Декан,
заст. декана
протягом
року
протягом
року
Декан,
заст. декана
Декан,
заст. декана
Контроль за виконанням плану здійснює проф. Набока О.І.
9. ПЛАН РОБОТИ ДЕКАНАТУ
СТУПЕНЕВОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ
Зміст роботи
Прийом особових справ студентів
від
приймальної
комісії.
Формування навчальних груп 1-го
курсу, визначення старост груп, та
надання шифрів зарахованим
студентам,
оформлення залікових книжок.
Організація
та
проведення
навчально-установчої сесії для
студентів 1 курсу.
Термін
виконання
серпень
вересень
Підготовка
даних
для
статистичного звіту за формою
3-НК
вересень
Контроль оплати за навчання,
надання письмових повідомлень
боржникам.
вересеньжовтень,
лютийберезень
вересень
Введення до бази даних модуля
«Деканат»
та
«Контингент»
інформації щодо зарахованих
студентів
Работа з навчальними планами та
академічними
довідками
(з‘ясування різниць в навчальних
годинах
та
дисциплінах
за
курсами та семестрами)
Проведення профорієнтаційної
роботи та підвищення її
ефективності (виступи перед
випускниками шкіл, медичних та
фармацевтичних коледжів та
училищ України.
Оформлення залікових книжок
студентам 1 курсу та поновленим з
інших ВНЗ.
Відповідальні
виконавці
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
проф. Котвіцька А. А.,
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
доц. Калайчева С.Г.,
спец. Громико Л. В.
вересеньжовтень
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
жовтеньлистопад
проф. Котвіцька А. А.,
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.
вересеньжовтень
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
Робота
з
кафедрами
щодо протягом року доц. Калайчева С.Г.,
покращення навчального процесу
доц. Кухтенко А. С.,
(оптимізація алгоритму та графіку
доц. Федосов А. І.,
отримання контрольних робіт та
спеціалісти курсів
іншої інформації для кафедр).
Робота з бібліотекою, щодо протягом року доц. Калайчева С.Г.,
забезпечення науково-методичною
доц. Кухтенко А. С.,
літературою.
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
Своєчасна
підготовка
та
згідно з
доц. Кухтенко А. С.,
відправлення викликів на сесію.
графіком
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
Оформлення витягів з наказів та протягом 2-х доц. Кухтенко А. С.,
іншої документації та їх внесення тижнів після доц. Федосов А. І.,
в особові справи студентів.
затвердження спеціалісти курсів
наказів
Проведення роботи з МОН, МОЗ протягом року доц. Калайчева С.Г.,
та «Студсервісом» з питань
доц. Кухтенко А. С.,
виготовлення дипломів та додатків
доц. Федосов А. І.,
до дипломів.
спеціалісти курсів
Підготовка
та
проведення
згідно з
доц. Калайчева С.Г.,
осінньої навчально-екзаменаційної
розкладом
доц. Кухтенко А. С.,
сесії.
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
Підготовка
та
проведення
жовтеньдоц. Калайчева С.Г.,
Державної атестації випускників
січень
доц. Кухтенко А. С.,
2013 н.р.
доц. Федосов А. І.,
(підготовка
замовлення
на
квітеньспеціалісти курсів
виготовлення дипломів та додатків
травень
до дипломів).
Підготовка матеріалів для роботи
листопаддоц. Калайчева С.Г.,
ДЕК та проведення державних
лютий
доц. Северіна Г. Ю.,
іспитів.
доц. Суріков О. О.
квітеньчервень
Підготовка звіту ДЕК.
лютий,
доц. Калайчева С.Г.,
червень
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
Підготовка
та
проведення
лютий,
проф. Котвіцька А. А.,
урочистого вручення дипломів
червень
доц. Калайчева С.Г.,
випускникам
доц. Кухтенко А. С.,
2013 р.
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
Проведення організаційної роботи
зі студентами, щодо ліквідації
заборгованості за результатами
зимової навчально-екзаменаційної
сесії.
Підготовка Звіту за результатами
зимової екзаменаційної сесії (Рада
факультетів).
січеньберезень
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
згідно з
розкладом
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
Проведення роботи щодо розгляду
заяв, прийому документів та
оформлення договорів на
переведення та поновлення на
навчання на старші курси.
Спільно з навчальним відділом та
ЦМЛ розробка та перегляд
робочих навчальних планів зі
спеціальності «Фармація».
Підготовка та проведення літньої
навчально-екзаменаційної сесії.
січень-лютий
Підготовка
та
надання
до
видавничого центру НФаУ зразків
документації
з
діловодства
(довідки, заяви, виклики та інше).
Проведення роботи зі студентами,
щодо
ліквідації
академічної
заборгованості за результатами
літньої навчально-екзаменаційної
сесії.
Підготовка наказу о переведенні
студентів на наступний курс та
введення до бази даних модуля
«Деканат» та «Контингенту».
Підготовка наказу о подовженні
сесії
літньої
навчальної
екзаменаційної сесії
травень
червень
Підготовка контрактів, заяв та
інших документів для студентів,
які переводяться з інших ВНЗ та
поновлюються на навчання
лютий
березень
проф. Котвіцька А.А.
доц. Калайчева С. Г.
квітеньчервень
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
травеньчервень
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
червень серпень
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
травень червень
липень
доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
Подовження оптимізації роботи з
впровадження та ведення
програми «Контингент»та бази
даних модуля «Деканат» .
Розгляд заяв, прийом документів
та оформлення договорів з
особами, що переводяться з інших
ВНЗ.
Робота з харчовим комплексом,
щодо визначення проблемних
питань харчування студентів.
протягом року доц. Калайчева С.Г.,
спец, Громико Л. В.,
спец. Рубцова О. В.
інсп. Демянік К. О.
січеньдоц. Калайчева С.Г.,
серпень
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
протягом року доц. Калайчева С.Г.,
доц. Кухтенко А. С.,
доц. Федосов А. І.,
спеціалісти курсів
Контроль за виконанням плану здійснює доц. Калайчева С.Г.
10. ПЛАН РОБОТИ ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ
«ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
виконанвиконавці
ня
1. Організаційна робота
1.1 Розробка нових та удосконалення існуючих постійно
форм співробітництва деканату з базовими,
випускаючими кафедрами, а також з кафедрами,
які забезпечують учбовий процес всіх
спеціальностей факультету.
1.2
Забезпечення
працездатності
та протягом
ефективності Вченої ради факультету.
року
1.3 Для проведення профорієнтаційних заходів протягом
удосконалювати
алгоритм
проведення
року
рекламно-агітаційної компанії з врахуванням
специфіки спеціальностей факультету.
1.4 Продовження роботи з промисловими протягом
підприємствами галузі з питання фінансування
року
навчання студентів факультету. Розширення
рекламно-агітаційної роботи з підприємствами
фармацевтичного
та
біотехнологічного
профілю,
харчової
промисловості,
агропромислового комплексу.
1.5 Продовження роботи по створенню блоку протягом
учбово-методичної
літератури
для
року
спеціальностей факультету.
1.6 Спільно з навчальним відділом і цикловими березень
методичними
комісіями
розробляти
та
переглядати робочі учбові плани спеціальностей
факультету.
1.7 Проведення перевірки відвідування занять, протягом
згідно графіку навчального процесу, звертаючи
року
увагу на якість проведення лабораторних,
практичних занять та лекцій на кафедрах,
відношення викладачів до питання навчальновиробничої дисципліни.
1.8 Виявляти проблемних студентів та згідно з листопад,
кафедрами проводити виховну-роз‘яснювальну
квітень
роботу за схемою: індивідуальна робота
викладача в групі — запрошення на засідання
кафедри — доповідна записка в деканат — лист
батькам для з‘ясування причин — запрошення
Крутських Т.В.,
Заступники
декана
Крутських Т.В.
Крутських Т.В.,
Заст. декана,
кафедри
факультету
Крутських Т.В.,
Заступники
декана,
кафедри
факультету
Крутських Т.В.,
кафедри
факультету
Крутських Т.В.,
Крутських Т.В.,
Заступники
декана
Крутських Т.В.,
Заступники
декана
зав. кафедрами,
працівники
деканату
до ректорату — допомога або відрахування
студента.
1.9 Проводити зустріч випускників факультету в
рамках університетського свята
Травень
2. Робота по руху студентів
2.1 Підготовка матеріалів про переведення
Липень
студентів з курсу на курс, які успішно склали
заліки та іспити та подання доповідної записки
ректору на затвердження.
2.2 Підготовка матеріалів на засідання
серпеньприймальної комісії з питань переводів та
вересень
поновлення студентів.
2.3 Участь у підготовці та проведенні святкових серпень
зборів, присвячених прийому на перший курс.
2.4 Формування груп студентів, зарахованих на
перший курс та на рівень спеціаліста або
магістра
для
студентів
спеціальностей
―Біотехнологія‖, ―Технологія фармацевтичних
препаратів‖,
―Якість,
стандартизація
та
сертифікація‖.
2.5 Організація та проведення виробничих
зборів зі студентами 1-го курсу з питання
організації навчального процесу, правах і
обов‘язках студентів.
2.6 Вибір кандидатур з числа студентів 1-го
курсу для рекомендації на посаду старост груп
та потоків і подання доповідної записки ректору
на затвердження.
2.7 Складання графіку проведення виробничих
зборів студентів, старост груп, проведення
аналізу якісного склад старостів усіх курсів.
2.8 Підготовка необхідних даних для складання
статистичного звіту за формою 3-НК.
2.9 Введення даних в програму «Контингент»
серпень
Крутських Т.В.,
Заступники
декана
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату.
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату
вересень
Крутських Т.В.,
Заступники
декана
Серпеньвересень
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату.
Вересень
Крутських Т.В.,
Заступники
декана
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату
Шкарлат Г.Л.
Вересень
протягом
року
3. Підготовка та проведення екзаменаційної сесії
3.1 Перевірка підготовки кафедр до проведення Грудень- Крутських Т.В.,
екзаменаційної сесії та проведення роботи зі
травень
Заступники
студентами, які не будуть допущені до сесії за
декана
інформацією кафедр.
3.2
Складання
графіку
відвідувань
перескладання іспитів деканом та його
заступниками.
3.3
Підготовка
заліково-екзаменаційних
відомостей, журналів обліку успішності
студентів.
3.4 Перевірка готовності студентів до складання
іспитів за її результатами; підготовка ректору
матеріалів по відрахуванню недопущених
студентів, які не виконали вимоги навчального
плану для затвердження.
3.5 Складання списків студентів, які мають
академічну заборгованість за результатами
екзаменаційної сесії.
3.6 Проведення статистичної обробки даних
екзаменаційної сесії (форма 10).
3.7 За результатами сесії підготовка матеріалів
для відрахування невстигаючих студентів.
січеньтравень
груденьтравень
Крутських Т.В.,
Заступники
декана
Співробітники
деканату
Січеньчервень
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату
липеньлютий
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату
Крутських Т.В.,
Заступники
декана.
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату.
Співробітники
деканату
Співробітники
деканату
лютийлипень
лютийсерпень
3.8 Проведення виробничих зборів, старостатів вересеньз питань підведення підсумків екзаменаційної
лютий
сесії
3.9 Підготовка звіту на засідання Вченої Ради жовтеньуніверситету за результатами літньої сесії 2012- березень
2013 н. р. і зимової сесії 2013-2014 н. р.
3.10 Призначення стипендії студентам за
січеньпідсумками екзаменаційної сесії
липень
3.11 Введення підсумків екзаменаційної сесії в
лютийпрограму «Контингент» та тиражування витягів серпень
до навчальної картки студентів
4. Організація та проведення практики студентів
4.1 Здійснення контролю за проходженням протягом Крутських Т.В.,
практики студентів факультету
року
Заступники
декана
4.2 Підведення підсумків усіх видів практики
жовтень
Крутських Т.В.,
Заступники
декана
5. Робота по організації та проведенню ДЕК та розподілу студентів
5.1 Підготовка листа в МОЗ України щодо вересень- Крутських Т.В.
призначення Голови ДЕК в 2013-2014 н. р.
жовтень
Співробітники
деканату
5.2 Робота з МОЗ та підприємствами з питань протягом Крутських Т.В.,
розподілу випускників НФАУ
року
5.3 Проведення виробничих зборів та співбесід
зі
студентами-випускниками
з
питань
розподілення на роботу.
5.4 Організація та проведення розподілу
студентів-випускників 2014 року
5.5 Підготовка та відправка необхідної
документації та звіту по розподілу в МОЗ
України
5.6 Організація роботи ДЕК
5.7 Видання наказу про склад ДЕК
5.8 Видання наказу про допуск студентів до
ДЕК
5.9 Організація та проведення зустрічі
студентів-випускників з Головою та членами
ДЕК
5.10 Підготовка списків кандидатур студентіввипускників для рекомендації на науковопедагогічну роботу
5.11 Організація та проведення урочистого
збору по випуску молодих фахівців НФАУ 2014
року. Підготовка наказу про присвоєння
кваліфікації студентам-випускникам та про
відрахування з НФАУ в зв‘язку з закінченням
навчання.
5.12 Визначення доїзду молодих фахівців до
місця призначення та робота по складанню звіту
до МОЗ України з цього питання
жовтень
Крутських Т.В.,
грудень
Крутських Т.В.,
грудень
Крутських Т.В.
лютийчервень
січень,
травень
лютий,
червень
лютий,
червень
Крутських Т.В.,
Заст. декана
Співробітники
деканату
Співробітники
деканату
Крутських Т.В.,
Заст. декана
травень
Крутських Т.В.,
Заст. декана
Лютий,
червень
Крутських Т.В.,
Заст. декана
Співробітники
деканату
вересеньлистопад
Крутських Т.В.
6. Поточна робота
6.1 Різний перепис на факультеті
протягом
року
6.2 Розробка нових бланків для роботи та
замовлення у друкарні
протягом
року
6.3 Тиражування навчальної документації
протягом
року
протягом
року
протягом
року
6.4 Впровадження системи управління та
обробки баз даних при роботі з документацією
6.5 Здійснювання контролю за навчальною
дисципліною студентів
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату.
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату
Співробітники
деканату
Співробітники
деканату
Крутських Т.В.,
Заступники
декана.
6.6 Робота зі студентами, які відстають у
навчанні
протягом
року
6.7 Проведення курсових зборів та старостатів
протягом
року
6.8 Вирішення поточних проблем (соціального,
матеріального, організаційного плану тощо.)
протягом
року
6.9 Опікування питань по проведенню
святкових
вечорів,
зустрічей
та
днів
спеціальностей
6.10 Призначення матеріальної допомоги,
надбавки до стипендій та інших видів
матеріального заохочення студентів
протягом
року
протягом
року
Крутських Т.В.,
Заступники
декана
Крутських Т.В.,
Заступники
декана
Крутських Т.В.,
Заступники
декана
Крутських Т.В.,
Заступники
декана
Крутських Т.В.,
Співробітники
деканату
Контроль за виконанням плану здійснює доц. Крутських Т.В.
11. ПЛАН РОБОТИ ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ
“ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ”
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
виконання
виконавці
1. Організаційна робота
1.1 Розробка нових та удосконалення існуючих Постійно
Малий В.В.,
форм співробітництва деканату з базовими,
Решетняк Ю.Б.
випускаючими кафедрами, а також з кафедрами,
які забезпечують учбовий процес всіх
спеціальностей факультету.
1.2 Забезпечення працездатністі та ефективністі На протязі
Малий В.В.,
Вченої ради факультету.
року
Решетняк Ю.Б.
1.3
Для
підвищення
ефективності На протязі
Малий В.В.,
профорієнтаційних заходів удосконалювати
року
Решетняк Ю.Б.,
алгоритм проведення рекламно-агітаційної
Зав. кафедрами
компанії
з
врахуванням
специфіки
спеціальностей факультету.
1.4 Контроль за створенням блоку учбово- На протязі
Малий В.В.,
методичної літератури для спеціальностей
року
Решетняк Ю.Б.,
факультету.
Дорохова Л.П.,
Сагайдак-Нікітюк
Р.В.
Чухно І.А.
1.5 Розробка та перегляд, спільно з навчальним Березень
Малий В.В.,
відділом і цикловими методичними комісіями,
Решетняк Ю.Б.,
робочих учбових планів із спеціальностей
Сагайдак-Нікітюк
факультету (денної, вечірної та заочної форм
Р.В.
навчання)
Дорохова Л.П.,
Чухно І.А.
1.6 Проведення перевірки відвідування занять, На протязі
Малий В.В.,
згідно графіку навчального процесу із
року
Решетняк Ю.Б.
звертанням уваги на якість проведення
лабораторних, практичних занять та лекцій на
кафедрах, а також на відношення викладачів до
питання навчально-виробничої дисципліни.
1.7 За підсумками поточної успішності знань Листопад,
Малий В.В.,
студентів виявляти проблемних студентів та
квітень
Решетняк Ю.Б.,
спільно з кафедрами проводити виховну та
зав. кафедрами,
роз‘яснювальну
роботу
за
схемою:
працівники
індивідуальна робота викладача в групі —
деканату
запрошення на засідання кафедри — доповідна
записка в деканат — лист батькам для
з‘ясування причин — запрошення до ректорату
— допомога або відрахування студента.
1.8 Робота над відкриттям нових економічних
спеціальностей
Протягом
року
2. Робота по руху студентів
2.1 Зарахування абітурієнтів на 5-й курс денної
Липеньта заочної форм навчання, які мають ступінь
грудень
бакалавра з відповідного напряму підготовки
2.2 Підготовка матеріалів про переведення
студентів успішно склавших заліки, іспити,
ПМК з курсу на курс, та подання доповідної
записки ректору на затвердження.
2.3 Підготовка матеріалів на засідання
приймальної комісії з питань переводів та
поновлення студентів.
2.4 Участь у підготовці та проведенні святкових
зборів, присвячених прийому на перший та
шостий курси денної, вечірньої та заочної форм
навчання.
Липень
Серпеньвересень
Серпень ,
вересень,
грудень
2.5 Формування груп студентів, зарахованих на
перший, п‘ятий та шостий курси денної, заочної
та
вечірньої
форм
навчання
з
усіх
спеціальностей факультету.
Серпеньгрудень
2.6 Організація та проведення виробничих
зборів зі студентами 1-го та 5- го курсів денної
та заочної форм навчання та 6-го курсу
вечірньої та заочної форм навчання з питання
організації навчального процесу, правах і
обов‘язках студентів.
2.7 Вибір кандидатур з числа студентів 1-го, 5го та 6-го курсів для рекомендації на посаду
старост груп та потоків і подання доповідної
записки ректору на затвердження.
2.8 Складання графіку проведення виробничих
зборів студентів, старост груп, проведення
аналізу якісного складу старост усіх курсів та
форм навчання.
2.9 Підготовка необхідних даних для складання
статистичного звіту за формою 3-НК.
Вересень –
жовтень
Малий В.В.,
Огарь С.В.,
Посилкіна О.В.,
Мнушко З.М.,
Карамишев Д.В.
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.,
Дорохова А.В.,
Голубцова К.К.,
Іваненко Л.В.
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.,
Дорохова А.В.
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.,
Дорохова А.В.
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.,
Дорохова А.В.,
Голубцова К.К.,
Іваненко Л.В.
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.,
Дорохова А.В.,
Голубцова К.К.,
Іваненко Л.В.
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.,
Голубцова К.К.,
Іваненко Л.В.
Серпеньвересень
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.
Вересеньлютий
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.
Вересень
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.,
Дорохова А.В.
2.10 Ведення даних в програму «Контингент», На протязі
Дорохова А.В.,
АСУ
року
Голубцова К.К.,
Іваненко Л.В.
3. Підготовка та проведення екзаменаційної сесії та підсумкового модульного
контролю
3.1 Перевірка підготовки кафедр до проведення ЛистопадМалий В.В.,
екзаменаційної сесії і підсумкового модульного
червень
Решетняк Ю.Б.
контролю та проведення роботи зі студентами,
які не будуть допущені до сесії і підсумкового
модульного контролю за інформацією кафедр.
3.2 Складання графіку відвідувань іспитів ЛистопадМалий В.В.,
деканом та його заступником.
червень
Решетняк Ю.Б.
3.3
Підготовка
заліково-екзаменаційних ЛистопадІваненко Л.В.,
відомостей, журналів обліку успішності
червень
Голубцова К.К.
студентів.
3.4 Перевірка готовності студентів до складання
СіченьМалий В.В.,
іспитів і підсумкового модульного контролю та
червень
Решетняк Ю.Б.,
підготовка
матеріалів для відрахування
Дорохова А.В.
недопущених студентів, які невиконали вимоги
навчального плану .
3.5 Складання списків студентів, які мають ЛистопадМалий В.В.,
академічну заборгованість за результатами
січеньРешетняк Ю.Б.,
екзаменаційної сесії і модульного контролю.
лютийІваненко Л.В.,
липень
Голубцова К.К.
3.6 Проведення статистичної обробки даних ЛистопадМалий В.В.,
екзаменаційної сесії і модульного контролю
липень
Решетняк Ю.Б.,
денної, вечірної та заочної форми навчаня
Дорохова А.В.,
(форма 10).
Голубцова К.К.,
Іваненко Л.В.
3.7 Підготовка матеріалів для відрахування ЛистопадМалий В.В.,
студентів, які мають заборгованість за
серпень
Решетняк Ю.Б.,
результатами сесії
Дорохова А.В.
3.8 Проведення виробничих зборів, старостатів ВересеньМалий В.В.,
з питань підведення підсумків екзаменаційної
лютий
Решетняк Ю.Б.
сесії
3.9 Підготовка звіту на засідання Вченої Ради ЖовтеньМалий В.В.,
університету за результатами літньої сесії 2012березень
Решетняк Ю.Б.,
2013 навч. року і зимової сесії 2013-2014 навч.
Дорохова А.В.,
року за всіма спеціальностями та формами
Голубцова К.К.,
навчання
Іваненко Л.В.
3.10 Введення підсумків екзаменаційної сесії і
ЛютийДорохова А.В.,
модульного
контролю
в
програму
серпень
Голубцова К.К.,
«Контингент», АСУ та тиражування витягів до
Іваненко Л.В.
навчальної картки студентів
4. Організація та проведення практики студентів
4.1 Здійснення контролю за проходженням На протязі
Малий В.В.,
практики студентів факультету
року
Решетняк Ю.Б.
4.2 Підведення підсумків усіх видів практики за
Жовтень
Малий В.В.,
всіма спеціальностями
Решетняк Ю.Б.
5. Робота по організації та проведенню ДЕК
5.1 Підготовка листа в МОЗ України щодо ВересеньМалий В.В.,
призначення Голови ДЕК в 2014 році
жовтень
Дорохова А.В.
5.2 Організація роботи ДЕК (денна, вечірня та ГруденьМалий В.В.,
заочна форми навчання) з усіх спеціальностей
лютийРешетняк Ю.Б.
факультету
червеньлипень
5.3 Видання наказу про склад ДЕК
ЛистопадДорохова А.В.
січеньтравень
5.4 Видання наказу про допуск студентів усіх ГруденьДорохова А.В.
спеціальностей факультету до ДЕК (денна,
лютийвечірня та заочна форми навчання)
травень
5.5 Організація та проведення зустрічі ГруденьМалий В.В.,
студентів-випускників з Головою та членами
лютийРешетняк Ю.Б.
ДЕК (денна, вечірня та заочна форми навчання)
травень
5.6 Підготовка списків кандидатур студентівТравень
Малий В.В.,
випускників для рекомендації на науковоРешетняк Ю.Б.
педагогічну роботу
5.7 Організація та проведення урочистого збору ГруденьМалий В.В.,
по випуску молодих фахівців (бакалаврів,
лютийРешетняк Ю.Б.,
спеціалістів та магістрів денної, вечірньої та
червеньДорохова А.В.,
заочної форми навчання) НФаУ 2013 та 2014
липень
Голубцова К.К.,
років. Підготовка наказу про присвоєння
Іваненко Л.В.
кваліфікації студентам-випускникам та про
відрахування з НФаУ в зв‘язку з закінченням
навчання.
6. Поточна робота
6.1 Різний перепис на факультеті
На протязі
Малий В.В.,
року
Дорохова А.В.
6.2 Розробка нових бланків для роботи та На протязі
Малий В.В.,
замовлення у друкарні
року
Дорохова А.В.
6.3 Тиражування навчальної документації
На протязі
Дорохова А.В.,
року
Голубцова К.К.,
Іваненко Л.В.
6.4 Впроваджування системи управління та На протязі
Дорохова А.В.,
обробки баз даних при роботі з документацією
року
Голубцова К.К.,
Іваненко Л.В.
6.5 Здійснювання контролю за навчальною
дисципліною студентів
6.6 Робота зі студентами, які відстають у
навчанні
6.7 Проведення курсових зборів та старостатів
6.8 Вирішення поточних проблем (соціального,
матеріального, організаційного плану та ін.)
6.9 Опікування питань по проведенню
святкових вечорів, зустрічей
На протязі
року
На протязі
року
На протязі
року
На протязі
року
На протязі
року
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.
Малий В.В.,
Решетняк Ю.Б.
Контроль за виконанням плану здійснює доц. Малий В.В.
12. ПЛАН РОБОТИ ЦЕНТРУ МІЖНАРОДНОЇ
ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИН
1.
Розширити «географію» міжнародних контактів в межах інтеграції до
світового освітянського простору:
1.1. Набути дійсного членства в міжнародних
проф. Попов С.Б.,
асоціаціях університетів, що мають високий
проф. Георгіянц В.А.
світовий статус з метою підвищення внутрішнього
та міжнародного рейтингу університету
1.2. Активізувати взаємодію з ВНЗ-партнерами та
проф. Попов С.Б.,
розширити географію контактів з профільними
доц. Горячий В.Д.
університетами Європи та Північної Америки
шляхом укладання нових двосторонніх угод про
співпрацю
2.
Розпочати реалізацію програми «подвійних
проф. Попов С.Б.,
дипломів» з фармацевтичними університетами
доц. Огарь С.В.
(факультетами) країн Євросоюзу (Швейцарія,
Польща, Болгарія, Литва)
3.
Розпочати співпрацю з міжнародними фондами
проф. Попов С.Б.,
та програмами (ERASMUS MUNDUS, TEMPUS) пров.фах.Скрипник О.О.
4.
Забезпечити створення сприятливих умов для
проф. Попов С.Б.,
наукового обміну провідними фахівцями НФаУ
ПФО;
та ВНЗ-партнерів з метою викладання лекцій з
доц. Лєнчик Л.В.
актуальних наукових та освітянських питань для
співробітників та студентів співпрацюючих
університетів
5.
Розробити алгоритм активного залучення
проф. Попов С.Б.,
співробітників та студентів НФаУ до участі в
проф. Коваленко С.М.
міжнародних наукових, освітянських та
доц. Цубанова Н.В.,
культурних заходах, що відбуваються за
доц. Андріяненков О.В.
підтримки грантових програм (TEMPUS,
ERASMUS MUNDUS та ін.)
6.
Розширити академічні обміни студентами й
Проф. Попов С.Б.,
викладачами НФаУ на безвалютній основі,
доц. Барковська О.Я.
з метою проведення виробничої та навчальної
практик, стажування, участі в літніх школах, тощо
7.
Активізувати іміджеву та профорієнтаційну діяльність НФаУ на
міжнародному рівні:
7.1. Забезпечити постійне представництво НФаУ
проф. Попов С.Б.,
доц. Коваленко З.І.
на міжнародних профорієнтаційних заходах
(регіональних освітянських виставках)
7.2. Розширити мережу представництв НФаУ за
проф. Попов С.Б.,
доц. Коваленко З.І.
кордоном, що мають право проводити
регіональну профорієнтаційну діяльність на
7.3.
8.
користь університету
Звернутися до посольств Туреччини, Сирії,
Саудівської Аравії, Кувейту, Ірану та Йорданії з
запрошенням представникам Міністерств
Освіти зазначених країн відвідати НФаУ з
метою експертної оцінки та подальшої активної
взаємодії у сфері вищої фармацевтичної освіти
Започаткувати проведення дистанційних відеоконференцій з фармацевтичними асоціаціями,
ВНЗ-партнерами та випускниками НФаУ
минулих років
проф. Попов С.Б.,
доц. Горячий В.Д.,
доц. Коваленко З.І.
проф. Попов С.Б.,
доц. Власов В.С.
Контроль за виконанням плану здійснює проф. Попов С.Б.
13. ПЛАН РОБОТИ ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ
З ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
виконання
виконавці
Підготовка матеріалів до підсумкового згідно графіку Декан,
модульного контролю на 1-5 курсах
навчального заст. декана
процесу
інспектори по
курсах
Підготовка заяви та відомостей про
до
Тимошина О.О.
кожного студента для їх реєстрації на 01.07.2013р. інспектор 4-го
складання іспиту ―Крок-1 Фармація‖
курсу
Проведення
аналізу
результатів
до
Декан,
підсумкового модульного контролю 08.07.2013р. заст. декана,
Видання наказу про переведення з курсу
Рижий Т.О.
на курс
Тимошина О.О.
Робота з випускниками 2013 року з
до
Декан,
питань їх виїзду на батьківщину.
01.08.2013р. паспортний відділ
Підготовка інформації для установчої
до
Декан
доповіді ректора на розширеному 10.08.2013р.
засіданні Вченої Ради.
Підготовка вивірених списків студентів
до
Тимошина О.О.
по групах на курсах для кафедр, 30.08.2013р. інспектори курсів
бухгалтерії, бібліотеки, зав. практикою,
комендантів
гуртожитків,
20-ї
поліклініки та їх розсилка.
Перегляд особових справ студентів.
до
Декан,
Перевірка наявності всіх витягів з 01.09.2013р. інспектори курсів
наказів в особових справах.
Контроль за поверненням студентів 2-4
до
Декан, заст.
курсів з канікул. Перевірка присутності 30.09.2013р. декана, інспекна лекціях та практичних заняттях.
тори курсів
Підготовка форми «рух студентів» для 01.10.2013р. Тимошина О.О.
3-нк
Підготовка та проведення ліцензованожовтень
Декан,заст.декана
го інтегрованого іспиту ―Крок-1
2013р.
інспектор 4-го
Фармація‖ для студентів 4-го курсу
курсу
Участь в роботі Ректорської Ради,
Постійно
Декан
Вченої Ради, ЦМК.
Робота приймальної комісії факультету
01.08 –
Декан,
01.11.2013р. члени комісії
згідно наказу
Завантаження до Єдиної державної
01.08 –
Тимошина О.О.
електронної бази даних кожного 01.11.2013р.
конкретного студента, якого було
зараховано на навчання
Формування груп 1 курсу та перевірка
всієї необхідної документації
Розгляд заяв іноземних громадян на
поновлення на навчання
до
01.11.2013р.
до
01.11.2013р.
Видання наказу про зарахування
до
іноземних громадян на 1 курс та 01.11.2013р.
поновлених на навчання
Проведення
робочих
нарад
постійно
співробітників деканату з різних питань
Підготовка відомостей підсумкового 01.01.2013р.
модульного контролю та зведених
відомостей успішності для студентів 5
курсу з практик по АТЛ, ОЕФ, ММФ,
фармацевтичній
хімії,
клінічної
фармації
Робота із студентами, які неотримали
01.12заліки за підсумками літньої практики 15.11.2013р.
2-3 курсів
Проходження мед. огляду студентами 1за окремим
5 курсів
графіком
Контроль за відвідуванням навчальних
постійно
занять
Контроль за ліквідацією різниці в
грудень
навчальних планах студентами, що
2013р.
поновлені на навчання
Контроль за своєчасними представленням кафедрами до деканату відомостей згідно графіку
підсумкового модульного контролю та
зведених відомостей успішності.
Перевірка відомостей підсумкового
20.02модульного контролю та зведених 20.03.2014р
відомостей успішності і звірка з
оцінками в заліковій книжці.
Складання звіту для Вченої Ради по
до
результатам модульного контролю
20.02.2014р.
Підготовка заяви та списків для
до
проведення ліцензованого інтегрова- 01.03.2014р.
ного іспиту ―Крок-2 Фармація‖ для
студентів 5-го курсу
Видання наказу на відрахування студентів,які мають академічну забаргованість згідно графіку
Інспектор 1-го
курсу
Декан, секретар
приймальної
комісії
Секретар приймальної комісії,
Тимошина О.О.
Декан
Заст. декана,
інспектор 5-го
курсу
Декан,
заст. декана
Заст. декана
Заст. декана
Заст. декана,
інспектори курсів
Заст. декана
Рижий Т.О.
Декан,
заст.декан,
Рижий Т.О.
Декан
Тимошина О.О.
інспектор 5-го
курсу
Декан,
заст. декана
Проведення виробничих зборів зі
студентами 4 курсу з питання практик
та виконання дипломних робіт та
вирішення питання про проходження
літньої практики на батьківщині
студентами 5-го курсу.
Підготовка та проведення ліцензованого інтегрованого іспиту ―Крок-2
Фармація‖ для студентів 5-го курсу
Проведення спільно з кафедрами
підсумкового модульного контролю
Продовження регістрації в ДМС в
Харківській області для студентів 1-5
курсів.
Оформлення та передача особистих
справ випускників в архів.
Розробка навчальних планів для студентів 1-5 курсів з врахуванням
КМСОНП для студентів денної та
заочної форм навчання
Підготовка відомостей для ДЕК про
успішність студентів 5 курсу.
Оформлення навчальних карток
допуск до Державної атестації
Декан
березень
2014р.
травень 2014р. Декан,
інспектор 5-го
курсу
згідно графіку Декан,
заст. декана
15.02Гончаренко І.В.
15.03.2014р. КарпеченковаК.І
ЯблоновськаЖМ
до
Інспектор 5-го
30.09.2014р. курсу
квітень 2014р. Декан,
заст.дек. ЛенчікЛВ
до 31.01.2014р
до
14.05.2014р.
та до 31.01.2014р
до
14.05.2014р.
Декан,
Рижий Т.О.
ТимошинаО.О
Декан,
Рижий Т.О.
ТимошинаО.О
Проведення зустрічі студентів 5 курсу з до 31.01.2014р Декан,
до
заст. декана
головою ДЕК. Підготовка об'яв для
14.05.2014р.
випускників
Передача індивідуальних навчальних до 31.01.2014р Декан,
планів студентів та навчальних карток
до
заст. декана,
до секретаріату ДЕКа.
20.05.2014р. інспектор 5-го
курсу
Видання наказу про допуск студентів 5 31.01.2014р Декан,
курсу до державної атестації
20.05.2014р. Рижий Т.О.
ТимошинаО.О
Виписування дипломів і додатків до
до
ТимошинаО.О
дипломів.
20.02.2014р. інспектор 5-го
до
курсу
01.06.2014р.
Відрядження до Києва в МЗС для лега20.02Ломака Т.О.
лізації дипломів та додатків до них
01.03.2014р
11.0622.06.2014р
до
30.06.2014р.
Рижий Т.О.
Видання наказу про присвоєння
кваліфікації магістра фармації випускникам та їх відрахування у зв'язку з
закінченням університету
Підготовка списків студентів , які не 30.09.2013р.,
сплатили за навчання в графік для 28.02.2014р.
проректора і декана. З'ясування причин
несплати.
Проведення виробничих зборів на 1-4 не менше 2
курсах за участю представників кафедр. ра-зів на
семестр
Проведення бесід зі студентами 01боржниками по оплаті.
15.10.2013р.
Індівідуальна виховна робота з відстаю01чими студентами та порушниками 30.11.2013р.
дисципліни
Рижий Т.О.
ТимошинаО.О
Контроль за оплатою студентами за
навчання
по окремому
графіку
Заст.декана,
інспектори курсі
Робота зі студентами, які не сплатили за
навчання (виявлення причин не сплати)
20.0301.05.2014р.
Декан,
заст. декана
Заст. декана
Заст. декана
Декан,
заст. декана
Декан,
заст.декана
Індивідуальна виховна робота зі
постійно
Декан,
студентами, які мають багато пропусків
заст. декана
занять. Виклик в деканат, прийняття мір
до студентів, які мають низький рейтинг
з дисциплін
Проведення
виробничих
зборів
до
Декан,
студентів 1 курсу:
20.10.2013р. заст.декана
Правила перебування в Україні;
Правила проживання в гуртожитку;
Навчання в університеті;
Реєстрація в ДМС в Харківській
області
Оплата за навчання ;
Видача
студентськіх
квитків
і
індивідуальних навчальних планів.
Контроль за від'їздом випускників на
до
Декан
батьківщину.
01.08.2014р.
Контроль за виконаням плану здійснює доц. Горячий В.Д
14. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН ІПКСФ
Термін початку
Шифр
Число
Назва кафедр і циклів
і закінчення
циклу
курсантів
циклу
1. КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА
ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
ПА 1.1. Передатестаційний зі спеціальності 04.09-03.10
11
"Організація
та
управління
фармацією" (виїзний)
I
1.2. Інтернатура –„Загальна фармація‖ 01.03-30.06
26
(очна частина)
37
ТУ
ПА
ТУ
І
2. КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ФАРМАЦІЇ
ТА БЕЗПЕКИ ЛІКІВ
2.1. " Сучасні підходи до фармако- та
фітотерапії основних неінфекційних
та інфекційних захворювань "
2.2 Передатестаційний зі спеціальності
"Загальна фармація" (виїзний)
2.3. " Сучасні підходи до фармако- та
фітотерапії основних неінфекційних
та інфекційних захворювань "
2.4 Інтернатура – " Загальна фармація "
(очна частина)
25.04-13.06
72
02.09–01.10
11
13.11-27.12
52
01.03–30.06
26
161
ПА
І
3. КАФЕДРА ЯКОСТІ,
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІКІВ
3.1. Передатестаційний зі спеціальності
„Аналітично-контрольна фармація‖
3.1. Інтернатура –„Загальна фармація‖
(очна частина)
09.09-08.10
11
01.03-30.06
26
37
М
ПК
ПК
ПК
ПК
4. КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА
ПСИХОЛОГІЇ
4.1. Дослідницька та психологопедагогічна підготовка магістрантів
4.2. Методика викладання у вищій школі
4.3. Лекторська майстерність викладача
4.4. Основи психолого-педагогічної
підготовки викладачів
4.5. Сучасні технології навчання
03.01-28.02
13
21.01–19.02
25.02–27.03
01.04-30.04
25
30
25
13.05–11.06
30
ПК
ПК
ПК
І
4.6. Основи педагогічної майстерності
4.7. Психологія професійної діяльності
викладача вищої школи
4.8. Професійна діяльність і особистість
викладача ВНЗ
4.9. Інтернатура – " Загальна фармація "
(очна частина)
09.09–08.10
14.10–12.11
30
23
14.11-13.12
20
01.03-30.06
5
201
ТУ
ТУ
ТУ
ТУ
5. КАФЕДРА ПРОМИСЛОВОЇ
ФАРМАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ
5.1. "Організація системи управління
якістю у виробництві ветеринарних та
імунологічних препаратів"
5.2. "Сучасні аспекти виробництва,
валідації та контролю якості ліків на
фармацевтичних підприємствах"
5.3. "Сучасні аспекти виробництва,
валідації та контролю якості ліків на
фармацевтичних підприємствах"
5.4. " Виробництво лікарських засобів в
умовах належної виробничої практики"
22.01-20.02
32
26.03-24.04
32
17.09-16.10
39
05.11-04.12
32
135
ТУ
ТУ
ТУ
ТУ
ТУ
6. КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ
ФАРМАКОЛОГІЇ
6.1 ―Особливості викладання
фармакології та клінічної
фармакології у вищих медичних та
фармацевтичних закладах освіти:
фокус на інтеграцію до Європейської
зони вищої освіти―
6.2 ―Ефективне та безпечне використання
лікарських засобів з позиції
персоніфікованої медицини‖
(виїзний)
6.3 ―Ефективне та безпечне використання
лікарських засобів з позиції
персоніфікованої медицини‖
6.4 ―Сучасні лікарські засоби: клінікофармакологічна характеристика,
раціональне застосування.
фармацевтична опіка хворих у
практичній діяльності медичної
сестри‖
6.5 Інтернатура –―Клінічна фармація‖
01.04-30.04
21
14.05-12.06
34
17.09-16.10
25
05.11-04.12
15
03.01-30.06
5
(очна частина)
100
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ПО ДИРЕКЦІЇ ТА ДЕКАНАТАХ
№
Зміст роботи
п/п
1 Виробничі засідання
2
Навчально-методичні засідання Вченої
ради інституту
3
Відвідування підрозділів і кафедр,
проведення спільних засідань та
семінарів
4
Навчально-методичні
і
наукові
семінари
Придбання обладнання на кафедри,
учбову частину та деканати інституту
Складання
річного
звіту
про
виконання
навчально-виробничого
плану за 2012 рік
Подання до МОЗ України кандидатури
Голови Державної атестаційної комісії
для атестації провізорів-інтернів
Перегляд
та
переоформлення
генеральних угод з регіональними
органами
управління
фармацевтичними закладами щодо
проведення
циклів
підвищення
кваліфікації за держзамовленням
Укладання угод з новими регіонами
(Закарпатська обл., Херсонська обл. та
ін.) на післядипломне навчання
фахівців фармації державних та
комунальних аптечних підприємств
Направлення в регіональні управління
фармації,
Управління
охорони
здоров'я, промислові підприємства
фармацевтичної галузі, ВНЗ, коледжі
інформації щодо проведення курсів
підвищення кваліфікації у 2014 р. з
5
6
7
8
9
Термін виконання
Відповідальні
виконавці
Директор
ІПКСФ
Щомісячно
у
вівторок першого
тижня місяця
Щомісячно
у
Голова
четвер першого
Вченої ради
тижня місяця
Щомісячно
у
Директор
п‘ятницю
ІПКСФ, декани
першого тижня
місяця
Щоквартально
Директор
ІПКСФ
Протягом року
Директор
ІПКСФ, декани
Січень
Декани
Січень
Директор
Лютий-березень
Директор,
декани
Лютий-травень
Березень-квітень
Директор,
декани
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
метою
формування
навчальновиробничого плану
Формування
проекту
навчальновиробничого плану ІПКСФ на 2014
рік. Формування проекту планурознарядки на цикли ІПКСФ НФаУ по
закріплених регіонах
Складання звіту про закінчення очнозаочної
частини
інтернатури
випускників 2012 р.
Складання звіту про підготовку
магістрантів у НФаУ
Підготовка
плану
підвищення
кваліфікації
професорськовикладацького складу на 2014 рік
Разом з міжнародним департаментом
проведення
роботи
відносно
можливого підвищення кваліфікації
фахівців фармації іноземних країн.
Продовження співпраці з питань
підвищення кваліфікації фахівців
фармації
Придністровської
Молдавської республіки
Внесення змін до ліцензійного обсягу
та напрямків підготовки фахівців
медичного та інженерно-технічного
профілю
Опанування нових нефармацевтичних
напрямків післядипломної підготовки
спеціалістів фармацевтичної галузі
Оновлювання рекламної продукції
ІПКСФ. Участь у профорієнтаційній
роботі в регіонах України
Внесення доповнень до навчальних
планів
та
програм
з
питань
фармацевтичної
практики,
адаптованих до рекомендацій ВООЗ та
вимог системи охорони здоров‘я країн
ЄС
Розширення
спектру
госпрозрахункової діяльності для
залучення
додаткових
джерел
фінансування шляхом проведення
платних консультаційних послуг,
Квітень-травень
Декани
Червень
Декани
Червень
Декани
Червень
Декани
Протягом року
Директор,
декани,
іноземний
департамент
НФаУ
І півріччя
Директор
Протяго року
Директор,
декани,
зав.кафедрами
Директор,
декани
Протягом року
До 31.01.2013
Декани,
зав.
кафедрами
Протягом року
Директор,
декани
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
госпдоговірних
науководослідницьких робіт на замовлення
підприємств
фармацевтичної
промисловості, НДІ, аптечних закладів
тощо
Продовження роботи по проведенню
циклі підвищення кваліфікації у нових
регіонах
Продовження
практики
співробітництва з фармацевтичними
підприємствами в галузі укріплення та
оновлення матеріальної бази ІПКСФ
Прийняття участі у міжнародних
наукових програмах
Підготовка статистичного звіту за
формою
№ 7 до МОЗ України
Оформлення замовлень на звітну
документацію стосовно навчального
процесу
Контроль за поточною успішністю та
відвідуванням занять слухачами та
інтернами
Підготовка матеріалів до організації
проведення УІІ з‘їзду фармацевтів
України
Складання наказів про визначення
голови екзаменаційної комісії на
циклах підвищення кваліфікації
Контроль за виконанням плану з ПКВ
та складанням звіту
Підготовка наказів про погодинну
оплату викладачів
Підготовка та направлення путівок на
курси підвищення кваліфікації у
відповідності з навчально-виробничим
планом
Розгляд питання щодо оптимізації
використання навчальних аудиторій
ІПКСФ
Прийняття та оформлення особистих
карток слухачів
Протягом року
Директор,
декани
Протягом року
Директор,
декани
Протягом року
Грудень
Декани,
зав.
кафедрами
Декани
Постійно
Декани
Постійно
Декани,
інспектор
деканату
Протягом року
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
Згідно навчально- Декани
виробничого плану
Постійно
Декан
Щомісячно
Травень-грудень
Постійно
Провідні фахівці з навчальної роботи
Декани
Інспектори
деканату
У
5-денний Інспектори
термін з початку деканату
циклу
33.
34.
Оформлення наказів про зарахування У
10-денний
та відрахування слухачів
термін з початку
циклу
Оформлення
свідоцтв
про За 3 дні до
проходження курсів, довідок про закінчення циклу
стажування
Інспектори
деканату
Інспектори
деканату
СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ІПКСФ
1.
Прізвище, ім’я та по-батькові
Пімінов Олександр Фомич
Посада
директор ІПКСФ
2.
Великий Дмитро Львович
3.
4.
5.
Васильєва Ольга Аркадіївна
Гарна Світлана Василівна
Глущенко Алла Володимирівна
6.
Губченко Тетяна Дмитрівна
7.
Даценко Ольга Ігорівна
8.
Доровський Олександр Вікторович
9.
10.
Должнікова Ольга Миколаївна
Домар Ніна Анатоліївна
11.
Зайченко Ганна Володимирівна
12.
Кожухова Тетяна Василівна
13.
Кайдалова Лідія Григорівна
14.
Ролік Світлана Миколаївна
15.
16.
Міщенко Інна Володимирівна
Осташко Василій Федорович
17.
Печенізька Любов Олександрівна
18.
Присіч Орина Георгіївна
декан
факультету
підвищення кваліфікації
доцент кафедри ЯССЛ
зав.кафедрою ЯССЛ
декан
факультету
післядипломної
освіти,
доцент кафедри ЯССЛ
доцент кафедри загальної
фармації та безпеки ліків
зав.від.АСУ з комп‘ютерним
класом
зав.каф.промислової
фармації та економіки
доцент кафедри УЕФ
доцент кафедри загальної
фармації та безпеки ліків
зав.каф.
клінічної
фармакології
доцент кафедри загально та
безпеки ліків
зав.каф.педагогіки
і
психології
доцент кафедри загальної
фармації та безпеки ліків
доцент кафедри УЕФ
доцент кафедри клінічної
фармакології
доцент
кафедри
промислової фармації та
економіки
провідний фахівець
19.
20.
21.
Савченко Леся Петрівна
Толочко Валентин Михайлович
Бондарєв Євген Вікторович
22.
23.
Чешева Маргарита Вікторівна
Шульга Людмила Іванівна
24.
Щокіна Наталія Борисівна
25.
Якущенко Вікторія Анатоліївна
асистент кафедри ЯССЛ
зав.кафедрою УЕФ
доцент кафедри клінічної
фармакології
доцент кафедри УЕФ
доцент кафедри загальної
фармації та безпеки ліків
доцент кафедри педагогіки і
психології
доцент кафедри загальної
фармації та безпеки ліків
ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ІПКСФ
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
п/п
виконання
виконавці
1. Впровадження
елементів
дистанційного Постійно Директор,
навчання в учбовий процес кафедр ІПКСФ
відповідальні за
дистанційне
навчання
2. Видавнича діяльність кафедр (підручники,
січень
Директор, зав.
практичні посібники, ін.)
кафедрами
3. Напрямки удосконалення навчальної та
лютий
Директор, зав.
навчально-методичної роботи кафедр по
кафедрами
схемі: підручник - навчальний посібник –
навчальні плани та програми післядипломної
підготовки
–
видання
та
наявність
методичних
розробок
до
лекцій
та
практичних занять
4. Напрямки удосконалення роботи на г/р березень Директор
циклах
5. Проведення виховної роботи серед курсантів березень Директор,
та інтернів. Значення кураторства циклів у
декани,
зав.
загальній системі організації та проведення
кафедрами
післядипломної підготовки на кафедрах
інституту
6. Підготовка кадрів кафедрами ІПКСФ згідно з Протягом Директор,
затвердженими
планами
виконання
року
декан,
зав.
кандидатських та докторських дисертацій.
кафедрами
Продовження пошукових досліджень з метою
планування та виконання докторських
дисертацій викладачами ІПКСФ
Напрямки удосконалення системи оцінки
звань та практичних навичок слухачів на
рівні початкового, рубіжного та поточного
контролю на базі ЕОМ
Обговорення та затвердження проекту
навчально-виробничого плану на 2014 рік
травень
Директор, зав.
кафедрами,
відділ АСУ
травень
9.
Підготовка магістрів фармації у 2013 році.
червень
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
декан
10.
Навчально-методична робота на кафедрах:
змістовні напрямки та їх перспектива
червень
11.
Підсумки проведення інтернатури: проблеми
та перспективи
Підсумки діяльності ІПКСФ за І півріччя
2013 року.
липень
Підвищення кваліфікації ПВС з питань
педагогіки та психології. Напрямки його
удосконалення
Завдання підрозділів ІПКСФ на ІІ півріччя
2013 року
Упорядкування проведення інтернатури для
випускників різних форм навчання
серпень
7.
8.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Проведення аналізу змісту дисциплін, що
викладаються
кафедрами
на
циклах
підвищення кваліфікації за блоками з метою
запобігання дублювання
Розвиток напрямків діяльності кафедр
інституту: навчальний процес та наукова
діяльність
Підсумки діяльності підрозділів ІПКСФ за
2013 рік. Звітування, підсумки виконання
індивідуальних планів ПВС
Розгляд та затвердження планів роботи на
2014 рік. Індивідуальні плани ПВС на 2014
рік.
липень
вересень
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
декани
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
Декан
жовтень
Директор,
декани
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
Декани
листопад
Зав. кафедрами
грудень
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
жовтень
грудень
ПЛАН РОБОТИ НАВЧАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ІПКСФ
№
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
п/п
виконання
виконавці
1. Впровадження
елементів
дистанційного Постійно Директор,
навчання в учбовий процес кафедр ІПКСФ
відповідальні за
дистанційне
навчання
2. Видавнича діяльність кафедр (підручники,
січень
Директор, зав.
практичні посібники, ін.)
кафедрами
3.
4.
5.
6.
7.
8
Напрямки удосконалення навчальної та
навчально-методичної роботи кафедр по
схемі: підручник - навчальний посібник –
навчальні плани та програми післядипломної
підготовки
–
видання
та
наявність
методичних
розробок
до
лекцій
та
практичних занять
Напрямки удосконалення роботи на г/р
циклах
Проведення виховної роботи серед курсантів
та інтернів. Значення кураторства циклів у
загальній системі організації та проведення
післядипломної підготовки на кафедрах
інституту
Підготовка кадрів кафедрами ІПКСФ згідно з
затвердженими
планами
виконання
кандидатських та докторських дисертацій.
Продовження пошукових досліджень з метою
планування та виконання докторських
дисертацій викладачами ІПКСФ
Напрямки удосконалення системи оцінки
звань та практичних навичок слухачів на
рівні початкового, рубіжного та поточного
контролю на базі ЕОМ
Обговорення та затвердження проекту
навчально-виробничого плану на 2014 рік
лютий
березень
Директор
березень
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
Протягом
року
Директор,
декан,
зав.
кафедрами
травень
Директор, зав.
кафедрами,
відділ АСУ
травень
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
декан
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
декани
10.
Підготовка магістрів фармації у 2013 році.
Навчально-методична робота на кафедрах:
змістовні напрямки та їх перспектива
червень
червень
11.
Підсумки проведення інтернатури: проблеми
та перспективи
липень
9
Директор, зав.
кафедрами
12.
Підсумки діяльності ІПКСФ за І півріччя
2013 року.
липень
13.
Підвищення кваліфікації ПВС з питань
педагогіки та психології. Напрямки його
удосконалення
Завдання підрозділів ІПКСФ на ІІ півріччя
2013 року
Упорядкування проведення інтернатури для
випускників різних форм навчання
серпень
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Проведення аналізу змісту дисциплін, що
викладаються
кафедрами
на
циклах
підвищення кваліфікації за блоками з метою
запобігання дублювання
Розвиток напрямків діяльності кафедр
інституту: навчальний процес та наукова
діяльність
Підсумки діяльності підрозділів ІПКСФ за
2013 рік. Звітування, підсумки виконання
індивідуальних планів ПВС
Розгляд та затвердження планів роботи на
2014 рік. Індивідуальні плани ПВС на 2014
рік.
вересень
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
Декан
жовтень
Директор,
декани
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
Декани
листопад
Зав. кафедрами
грудень
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
Директор,
декани,
зав.
кафедрами
жовтень
грудень
Контроль за виконанням плану здійснює проф. Пімінов О.Ф.
15. ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ ПРАКТИКИ
ТА СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ
Зміст роботи
Термін
виконання
З питань практики:
Здійснювати загальну організацію всіх
протягом
видів практики в масштабі університету для навчального
студентів усіх спеціальностей відповідно до року
навчального процесу, програм та діючих
положень
Координувати діяльність відділу практики з постійно
ректоратом, навчальним відділом,
деканатами, відповідними кафедрами,
базами практики
Розробити графік проведення навчальносерпень
виробничої практики на поточний
навчальний рік
Проводити інформаційно-роз‘яснювальну
роботу серед студентства щодо організації
практики на поточний навчальний рік
протягом
навчального
року
Розподіл студентів за базами практики з
урахуванням майбутнього місця роботи,
побажань студентів та вимог баз практики
за 1 місяць до
початку
практики
Налагоджувати ділові стосунки з
підприємствами, установами, організаціями
фармацевтичної та інших галузей,
залучення їх в якості баз, встановлення з
ними соціального партнерства
Укласти угоди на проведення практики з
підприємствами, організаціями та
установами
постійно
Підготувати накази ректора про розподіл
студентів за базами практики
Надати базам практики список студентів-
за місяць до
початку
практики
Відповідальні
Барковська О.Я.
Барковська О.Я.
Барковська О.Я.
Зенько Н.О.
Валігура Ю.Г.
Івахненко С.М.
Таірова Т.А.
Барковська О.Я.
Зенько Н.О.
Валігура Ю.Г.
Івахненко С.М.
Таірова Т.А.
Барковська О.Я.
Кафедри, що
керують
практикою
Барковська О.Я.
Барковська О.Я.
Зенько Н.О.
Валігура Ю.Г.
Івахненко С.М.
Таірова Т.А.
за місяць до
Барковська О.Я.
початку
Зенько Н.О.
практики
Валігура Ю.Г.
Івахненко С.М.
Таірова Т.А.
за два тижні до Зенько Н.О.
практикантів
початку
практики
Надати студентам документи на практику
за тиждень до
початку
практики
Поповнювати автоматизований банк даних
баз практики для кожної спеціальності
постійно
Аналізувати звіти керівників практики з
організації і проведення навчальновиробничої практики та узагальнювати
результати її проведення
Обговорювати підсумки практики на
Ректорській Раді, Вченій Раді
по закінченні
терміну
практики
Організувати підсумкову конференцію з
практики
Продовжувати роботу з організації
практики за кордоном на умовах
студентського обміну
Вести діловодство з практики згідно з
існуючою номенклатурою, переглядати
бланкову документацію відділу практики
протягом
навчального
року
квітень
протягом
навчального
року
протягом
навчального
року
З питань працевлаштування:
Забезпечувати координацію дій з
протягом
центральними та місцевими органами
навчального
виконавчої влади, службами зайнятості
року
роботодавцями, структурами НФаУ та
студентами з питань працевлаштування
Організувати зустріч роботодавців зі
протягом
студентами та випускниками з питань
навчального
Валігура Ю.Г.
Івахненко С.М.
Таірова Т.А.
Зенько Н.О.
Валігура Ю.Г.
Івахненко С.М.
Таірова Т.А.
Зенько Н.О.
Валігура Ю.Г.
Івахненко С.М.
Таірова Т.А.
Барковська О.Я.
Валігура Ю.Г.
Барковська О.Я.
Барковська О.Я.
Зенько Н.О.
Валігура Ю.Г.
Івахненко С.М.
Таірова Т.А.
Кафедри, що
керують
практикою
Деканати
факультетів
Барковська О.Я.
Проф. Попов
С.Б.
Барковська О.Я.
Зенько Н.О.
Валігура Ю.Г.
Івахненко С.М.
Таірова Т.А.
Барковська О.Я.
Половянська
В.В.
Таірова Т.А.
Барковська О.Я.
Половянська
можливості їх подальшого
працевлаштування на конкретних
підприємствах, установах, організаціях
Інформувати студентів НФаУ про вакантні
місця на підприємствах, в установах та
організаціях, що відповідають їх фаховій
підготовці
Надавати консультації студентам і
випускникам з питань оформлення власного
резюме та розміщення їх в мережі Інтернет
року
В.В.
Таірова Т.А.
протягом
навчального
року
Створювати бази даних про студентів і
випускників, що звернулися до відділу
щодо працевлаштування
протягом
навчального
року
Встановлювати партнерські відносини з
підприємствами, установами та
організаціями (роботодавцями)
протягом
навчального
року
Накопичувати банк потенційних
роботодавців для студентів і випускників
протягом
навчального
року
Поповнювати банк вакансій підприємств,
установ, організацій за допомогою мережі
Internet
протягом
навчального
року
Барковська О.Я.
Половянська
В.В.
Таірова Т.А.
Барковська О.Я.
Половянська
В.В.
Таірова Т.А.
Барковська О.Я.
Половянська
В.В.
Таірова Т.А.
Барковська О.Я.
Половянська
В.В.
Таірова Т.А.
Барковська О.Я.
Половянська
В.В.
Таірова Т.А.
Барковська О.Я.
Половянська
В.В.
Таірова Т.А.
протягом
навчального
року
Контроль за виконанням плану здійснює Барковська О.Я.
16. ПЛАН РОБОТИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
виконання
виконавці
Затвердження плану роботи ЦМК
жовтень
проф. Левітін Є.Я.
на 2013-2014 навальний рік
Організаційно-методичне
забезпечення навчального процесу з
дистанційної форми навчання
проф. Гриценко І.С.
Нові стандарти освіти
проф. Гриценко І.С.
Затвердження
навчальнометодичних видань
Поняття наскрізного провізора
проф. Левітін Є.Я.
доц Огарь С.В.
проф. Гриценко І.С.
січень
Моніторинг якості освіти
березень
Сектори моніторингу
освіти
проф. Георгіянц В.А.
проф. Гриценко І.С.
проф. Хворост О.П.
проф. Кисличенко В.С.
проф. Зупанець І.А.
проф. Ярних Т.Г.
проф. Тихонова С.О.
проф. Рубан О.А.
проф. Мнушко З.М.
проф. Немченко А.С.
проф. Левітін Є.Я.
доц Огарь С.В.
проф. Гриценко І.С.
травень
проф. Левітін Є.Я.
доц Огарь С.В.
проф. Гриценко І.С.
Затвердження
екзаменаційних
білетів до державних іспитів
Затвердження
навчальнометодичних видань
Про виконання закону «Про вищу
освіту»
Затвердження
навчальнометодичних видань
Створення базових та національних
підручників
Затвердження
екзаменаційних
білетів до державних іспитів
проф. Георгіянц В.А.
проф. Гриценко І.С.
проф. Хворост О.П.
проф. Кисличенко В.С.
проф. Зупанець І.А.
проф. Ярних Т.Г.
проф. Тихонова С.О.
проф. Рубан О.А.
проф. Мнушко З.М.
проф. Немченко А.С.
Затвердження
навчальнометодичних видань та обговорення
плану роботи ЦМК на 2014-2015
навчальний рік
проф. Левітін Є.Я.
доц Огарь С.В.
Контроль за виконанням плану здійснює проф. Левітін Є.Я.
СКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
Голова – проф. Левітін Є.Я.
Секретар – доц. Полуян С.М.
доц. Аркуша А.О.
проф. Башура О.Г.
проф. Баранова І.І.
проф. Безуглий П.О.
проф. Березнякова А.І.
проф. Бондар В.С.
проф. Віннік Л.М.
доц. Власов В.С.
проф. Вишневська Л.І.
проф. Гавриш Н.Б.
проф. Георгіянц В.А.
проф. Гладух Є.В.
проф. Гонтова Т.М.
проф. Горячий В.Д.
проф. Гриценко І.С.
проф. Дмитрієвський Д.І.
проф. Дроговоз С.М.
проф. Дем‘яненко В.Г.
проф. Євтіфєєва О.А.
проф. Доровський О.В.
проф. Журавель І.О.
проф. Вишневська Л.І.
проф. Загайко А.Л.
проф. Залюбовська О.І.
проф. Зупанець І.А.
Члени комісії
проф. Зайцев О.І.
проф. Іванова К.А.
проф. Зайченко А.В.
проф. Кабачний В.І.
проф. Кайдалова Л.Г.
доц. Калайчєва С.Г.
проф. Карамишев Д.В.
проф. Кірєєв І.В.
доц. Коваленко З.І.
проф. Коваленко С.М.
проф. Ковальов В.М.
проф. Колісник С.В.
проф. Кононенко Н.М.
проф. Котвіцька А.А.
проф. Крутських Т.В.
проф. Кисличенко В.С.
проф. Лєвітін Є.Я.
проф. Малоштан Л.М.
доц. Малий В.В.
проф. Мнушко З.М.
проф. Набока О.І.
проф. Немченко А.С.
доц. Огарь С.В.
проф. Павлій О.І.
проф. Пімінов О.Х.
проф. Попов С.Б.
проф. Посилкіна О.В.
доц. Прокопенко Т.С.
проф. Пєнкін Ю.М.
проф. Рубан О.А.
доц. Світлична Є.І.
проф. Сербін А.Г.
проф. Стрельніков Л.С.
доц. Таран С.Г.
проф. Тіманюк В.О.
проф. Тихонов О.І.
проф. Тихонова С.О.
проф. Толочко В.М.
доц. Томаровська Т.О
проф. Торянік Л.А.
проф. Філімонова Н.І.
проф. Філяніна Н.М.
проф. Хворост О. П.
проф. Черних В.П.
проф. Чуєшов В.І.
проф. Шемчук Л.А.
проф. Штриголь С.Ю.
проф. Ярних Т.Г.
проф. Яковлєва Л.В.
17. ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальні
виконавці
Аналіз результатів ліцензійних іспитів з вересень Зав. кафедрами,
фармацевтичних дисциплін та обговорення
методисти
та
питання щодо проблем формування бази
завучі кафедр
тестових завдань у Центрі тестування МОЗ
України.
Аналіз зауважень голів ДЕК та обговорення
проблем
організації,
проведення,
оцінки
інтегрованих
практично-орієнтованих
Державних іспитів.
Затвердження робочих програм з дисциплін.
Обговорення питання про проведення державної жовтень Зав.кафедрами,
атестації студентів іноземного факультету
методисти
та
спеціальності «Фармація».
завучі кафедр
Обговорення питання щодо особливостей
викладання дисциплін фармацевтичного циклу
на факультеті ступеневої фармацевтичної освіти
в умовах кредитно-модульної системи
Розгляд та рекомендація до видання навчальнометодичних видань.
Напрями
підвищення
якості
підготовки листопад Зав.кафедрами,
студентів
факультету
ступеневої
методисти
та
фармацевтичної освіти. Обговорення питання
завучі кафедр
щодо
ефективності
роботи
навчальнотренінгових лабораторій (класів) кафедр з
практичної
підготовки
студентів.
Про
використання
зарубіжного
досвіду
та
інноваційних тенденцій фармації у змісті
лекційних та практичних занять.Аналіз стану
наповнення
сайтів
кафедр
навчальнометодичними матеріалами.
Аналіз стану
комп‘ютеризації навчального процесу на
кафедрах.
Огляд змін у законодавчих та нормативно- грудень Доц. Віннік Л.М.,
правових актах з вищої освіти в Україні.
доц. Огарь С.В.
Обговорення питання про активізацію участі
студентів в наукових конкурсах та студентських
грудень Зав.кафедрами,
олімпіадах різних рівнів.
завучі
та
Проблеми підготовки студентів іноземного
методисти кафедр
факультету до ліцензійних іспитів.
Готовність кафедр фармацевтичної підготовки
до екзаменаційної сесії та ДЕК на факультеті
ступеневої фармацевтичної освіти.
Впровадження результатів наукових досліджень
в навчальний процес відповідних кафедр.
Удосконалення форм та методів контролю знань
студентів
з
дисциплін
фармацевтичної
підготовки. Сучасні підходи до читання лекцій
студентам денної форми навчання.
Обговорення підсумків державних іспитів
студентів
факультету
ступеневої
фармацевтичної освіти.
Аналіз ефективності впровадження в навчальний
процес кафедр фармацевтичної підготовки
електронних навчально-методичних видань.
Розгляд та рекомендація до видання навчальнометодичних видань.
Про участь у навчально-методичній роботі
кафедр
магістрантів,
аспірантів
та
її
ефективність.
Про ефективність проходження начальних та
виробничих
практик
вітчизняними
та
іноземними студентами.
січень
Зав.кафедрами,
методисти
та
завучі кафедр
лютий
Зав.кафедрами,
методисти
та
завучі кафедр
березень
Зав.кафедрами,
методисти, завучі
кафедр
Зав.кафедрами,
відповідальні за
виробничу
практику
Зав.кафедрами,
методисти
та
завучі кафедр
Підведення підсумків навчально-методичної квітень
роботи на кафедрах фармацевтичної підготовки.
Про
забезпечення
навчально-методичною
літературою студентів факультету ступеневої
фармацевтичної освіти
Стан та проблеми підготовки до захисту
магістерських і дипломних робіт.
Про
готовність
кафедр
фармацевтичної травень Зав.кафедрами,
підготовки
до
інтегрованих
практичнометодисти
та
орієнтованих Державних іспитів.
завучі кафедр
Підведення
підсумків
роботи
циклової
методичної комісії.
Аналіз виконання плану видання навчальнометодичної літератури на кафедрах.
Обговорення плану роботи циклової методичної
комісії з фармацевтичної підготовки студентів
на наступний навчальний рік.
Затвердження робочих програм з дисциплін.
Контроль за виконанням плану здійснює проф. Мнушко З.М.
Склад методичної комісії фармацевтичного циклу
Голова
проф. Мнушко З.М.
Секретар
доц. Ольховська А.Б.
Члени комісії:
перший проректор, проф. Гриценко І.С. (за згодою)
проректор з НДР, проф. Коваленко С.М. (за згодою)
проректор з наук.-педаг. роботи, проф. Котвіцька А.А. (за згодою)
заступник ректора з навчальної роботи, доц. Віннік Л.М. (за згодою)
зав. науково-методичною лабораторією
з питань фармосвіти, доц. Огарь С.В. (за згодою)
декан фармацевтичного факультету, проф. Вишневська Л.І. (за згодою)
декан факультету ступеневої фарм. освіти, доц. Калайчева С.Г. (за згодою)
проф. Баранова І.І.
доц. Гарна Н.В.
проф. Башура О.Г.
доц. Гапоненко В.П.
проф. Бездетко Н.В.
доц. Жирова І.В.
проф. Георгіянц В.А.
доц. Єрьоміна З.Г.
проф. Гладух Є.В.
доц. Ільїна Т.В.
проф. Гонтова Т.М.
доц. Коваленко С.М.
проф. Журавель І.О.
доц. Крючкова Т.М.
проф. Журавель І.О.
доц. Кубарєва І.В.
проф. Зупанець І.А.
доц. Новосел О.М.
проф. Кисличенко В.С.
доц. Леонова С.Г.
проф. Немченко А.С.
доц. Ляпунова О.О.
проф. Рубан О.А.
доц. Мартинюк Т.В.
проф. Таран С.Г.
доц. Мурашко А.М.
проф. Тихонова С.О.
доц. Назаркіна В.М.
проф. Хворост О.П.
доц. Петровська Л.С.
проф. Яковлева Л.В.
доц. Погосян О.Г.
проф. Ярних Т.Г.
доц. Подорожна Л.М.
доц. Азаренко Ю.М.
доц. Полуян С.М.
доц. Бобрицька Л. О.
доц. Рогуля О. Ю.
доц. Богуцька О.Є.
доц. Руденко В.П.
доц. Бреусова С.В.
доц. Хохленкова Н.В.
доц. Волкова А.В.
доц. Хохлова Л.М.
18. ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО ЦИКЛУ
Термін
Виконавці
Зміст роботи
виконання
1. Затвердження робочих програм та
жовтень
Завідувачі
календарних планів для спеціальностей
2013 р.
кафедрами,
―Фармація‖ для вітчизняних та іноземних
методисти,
студентів,
―ТФП‖,
«БТ»,
―ТПКЗ‖,
завучі кафедр
―КФ‖,―ЛД‖ денної та заочної форм навчання,
дисциплін фізико-хімічного циклу кафедри
фундаментальної та мовної підготовки.
2. Аналіз результатів написання ліцензійного
іспиту ―Крок-1‖ з дисциплін фізикохімічного циклу.
1. Оптимізація навчального процесу на
грудень
Завідувачі
факультеті ступеневої освіти за кредитно2013 р.
кафедрами,
модульною системою.
методисти,
2.
Європейський
досвід
викладання
завучі кафедр
аналітичної хімії на фармацевтичних
факультетах.
1. Уніфікація викладання дисциплін фізиколютий
Завідувачі
хімічного циклу для англомовних студентів
2014 р.
кафедрами,
та стан забезпечення їх навчальнометодисти,
методичною літературою.
завучі кафедр
1. Узгодження навчальних планів та робочих
КвітеньЗавідувачі
програм для всіх дисциплін та форм
травень
кафедрами,
навчання з типовими програмами з
2014 р.
методисти,
дисциплін на 2014-2015 навчальний рік.
завучі кафедр
Склад циклової методичної комісії фізико-хімічного циклу
проф. Блажеєвський М.Є.
доц. Бризицька А.М.
доц. Ведерникова І.О.
д.фарм.н. Євтіфєєва О.А.
доц. Жукова Т.В.
проф. Кабачний В.І.
доц. Коваленко З.І.
доц. Колеснікова Т.А.
доц. Костіна Т.А.
доц. Колісник С.В.
проф. Лєвітін Є.Я.
проф. Стороженко І.П.
доц. Стрижаченко О.В.
проф. Тиманюк В.О
доц. Томаровська Т.О.
проф. Шемчук Л.А.
доц. Шпичак Т.В.
проф. Черних В.П.
19. ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Зміст роботи
Розгляд та затвердження плану роботи
та
графіку
засідань
медикофармацевтичного факультету на 20132014 н.р. Підсумки державної атестації
студентів спеціальності «Лабораторна
діагностика»
освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр».
Затвердження
робочих
програм,
календарних планів для спеціальностей
«Лабораторна
діагностика»,
«Фармація», «Клінічна фармація»
Обговорення
підготовки
до
акредитаційної експертизи освітньокваліфікаційного рівня «магістр».
Обговорення
підготовки
до
державного
іспиту
та
захисту
магістерських
робіт
студентів
спеціальності
«Лабораторна
діагностика».
Затвердження тем магістерських робіт
для
студентів
спеціальності
«Лабораторна діагностика».
Обговорення
підсумків
між
кафедральних нарад проведених в
межах роботи опорної кафедри
Затвердження розподілу навчальних
дисциплін за кафедрами . Переробка та
затвердження навчальних планів за
спеціальністю
«Лабораторна
діагностика»
Підведення підсумків роботи циклової
методичної
комісії
медикобіологічного циклу за 2013-2014 н.р.
Обговорення та затвердження робочих
програм
88
Термін
виконання
Відповідальні
виконавці
вересень
завідувачі кафедр,
методисти кафедр
листопад
проф. Залюбовська О.І.
проф. Філімонова Н.І.
проф. Набока О.І.
січень
проф. Залюбовська О.І.
проф. Філімонова Н.І.
квітень
проф. Залюбовська О.І.
проф. Набока О.І.
червень
завідувачі кафедр,
методисти кафедр,
завучі кафедр
СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ
Голова – проф. Залюбовська О.І.
Секретар – проф. Березнякова М.Є.
проф. Загайко А.Л.
проф. Кононенко Н.М
проф. Кіреєв І.В.
проф. Малоштан Л.М.
Члени комісії:
проф. Набока О.І.
проф. Шриголь С.Ю.
проф. Філімонова Н.І.
проф. Яковлєва Л.В.
89
20. ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
№
з\п
Зміст роботи
Термін
виконання
1.
Обговорення
вересень
робочих програм
2013 р.
за дисциплінами,
що викладаються
на кафедрах
українознавства та
латинської мови,
гуманітарних наук,
філософії і
соціології,
іноземних мов,
фізичного
виховання та
здоров‘я
2.
Гуманітарна освіта жовтеньу вищій школі
листопад
2013 р.
Назва доповіді
Світлична Є.І.
Філяніна Н.М.
Іванова К.А.
Торяник Л.А.
Коваленко З.І.
Специфіка роботи
тьютора-філолога у
ВНЗ.
Лисенко Н.О.
Роль консультацій і
підвищення якості
навчання.
Шевченко Н.В.
Особливості
викладання
російської мови на
початковому етапі
арабськомовним
студентам.
3.
Сучасні
комунікативні та
інформаційні
технології у ВНЗ
грудень
2013 р.
Відповідальні
виконавці
Головіна В.С.
Брік Н.В.
Особливості
методики викладання
латинської мови з
використанням
дистанційного курсу.
Томарева Н.О.
Артеменко А.П.
Кулакова О.М.
Вимоги до матеріалів
для дистанційного
курсу.
Внукова К.В.
90
Методичні засади для
дистанційного курсу
англійської мови
4.
Методичні основи
навчання мовам у
ВНЗ
січеньквітень
2014 р.
5.
Використання
технічних засобів
навчання при
вивченні іноземної
мови.
Чемоданова
М.Ф.
Стандартизовані
способи діагностики
знань студентів
фармацевтичних
факультетів за
кордоном.
Буданова Л.Г.
До питання про
Гаврюшенко
психологічні і
Т.В.
лінгвістичні труднощі
в процесі вивчення
російської мови як
іноземної.
Деякі проблеми
навчання іноземних
студентів мові
спеціальності.
Остапенко С.
6.
Обговорення та
затвердження
робочих програм з
дисциплін
гуманітарного
циклу
на 2014-2015 н.р.
червень
2014р
Світлична Є.І.
Іванова К. А.
Торяник Л.А.
Коваленко З.І.
Філяніна Н.М.
7.
Підсумки роботи
циклової комісії за
2013-2014 н. р.
Інформація про
виконання рішень,
прийнятих у ході
роботи комісії.
червень
2014р.
Світлична Є.І.
Іванова К.А.
Торяник Л.А.
Коваленко З.І.
Філяніна Н.М.
Контроль за виконанням плану здійснює Світлична Є.І.
91
СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
Голова – доц. Світлична Є.І.
Секретар – Сальтевська Т.В.
доц. Іванова К.А.,
доц. Долгая О.О.,
Базарова В.І.,
доц.Тєлєжкіна О.О.,
Берестова А.А.,
доц. Філяніна Н.М.,
Волобуєва О.О.,
доц. Торяник Л.А., доц. доц. Шитов С.І.,
Карасьова О.В., доц.
доц. Лантух А.П.,
Фель О.Л.,
Буданова Л.Г., доц.
доц. Мелентьєва Т.М.,
Сальтевська Т.В.,
Cвітлична Є.І., доц.
доц. Хіріна Г.О.,
Савіна В.В.,
Лисенко Н.О., доц.
доц. Шевченко Н.В.,
Томарєва Н.О.,
Субота Л.А., доц..
доц. Артеменко Я.І.,
Циганенко В.В.,
Крисенко Т.В., доц.
доц. Філіппенко Р.І.,
Гаврюшенко Т.В.,
Суханова Т.Є., доц.
доц. Малютіна О.К.,
Остапенко С.П.,
Синявіна Л.В.,
доц. Постолова І.В.,
Бородін С.В.,
Проскура О.В.,
Журкіна С.В.,
Мороз Г.М
Чемоданова М.Ф.,
Дудіна Л.К.,
Кулакова О.М.,
Кубрак Л.О.,
Фесенко В.Ю.
Кукленко Ю.О.,
Латунов І.С.,
Коврига Ю.В.,
92
21. ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
ФАКУЛЬТЕТУ ПРОМИСЛОВОЇ ФАРМАЦІЇ
Зміст роботи
Термін
виконання
1.Затвердження плану роботи та графіку
засідань циклової МК факультету.
2. Внесення змін до методичного
забезпечення дипломного проектування,
згідно Наказа МОН.
проф. Чуєшов В.І.
жовтень
зав. каф.
факультету
1.
Обговорення
підготовки
студентів
заочного відділення до державної атестації.
2. Методичне забезпечення спеціальності
ТФП
8.110204 «ТФП» заочної форми навчання
грудень
зав. випускаючих
кафедр
факультету,
Крутських Т.В.
Відповідальні за
спеціальності
1.
Обговорення підсумків
державної
атестації на заочному відділенні.
квітень
2. Обговорення підсумків міжкафедральних
нарад, проведених в межах роботи опорних
кафедр факультету
1. Особливості організації навчального
процесу згідно з навчальними планами на
2014-2015
2. Підведення підсумків роботи ЦМК
факультет ПФ у 2013-2014 н.р.
3. Розглядання та затвердження робочих
програм
Відповідальні
виконавці
зав. випускаючих
кафедр
факультету,
Крутських Т.В.
зав. каф.
факультету
червень
Відповідальні за
спеціальності,
зав. каф.
факультету
Контроль за виконанням плану здійснює проф. Гладух Є.В.
93
СКЛАД ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
ПРОМИСЛОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Гладух Є.В. – професор , зав.кафедри ПФ
Чуєшов В.І. – голова ради, профессор кафедри ПФ
Жуковіна О.В. – секретар ради, доцент кафедри ПАХФВ
Вельма В.І. - доцент кафедри ПАХФВ
Жук В.А. – доцент кафедри фармакоінформатики
Зайцев О.І. – професор, зав. кафедри ПАХФВ
Крутських Т.В.– доцент кафедри ПФ, декан факультету ПФ
Кабачний В.І. – професор, зав. каф. фізичної та колоїдної хімії
Коваленко С.М. – доцент кафедри управління якістю
Лебедінець В.О. – доцент кафедри управління якістю
Ляпунова О.О. – доцент кафедри ПФ
Сайко І.В. – доцент кафедри ПФ
Сагайдак Р.В. – доцент кафедри управління та економіки підприємства
Стрілець О.П. – доцент кафедри біотехнології
Стрельников Л.С. – професор, зав. кафедри біотехнології
Січкар А .А. – доцент кафедри ПФ
Тіманюк В.О.- проф., зав. кафедри фізики
94
22. ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ З
ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НФаУ
Зміст
Термін
виконання
1. Затвердження плану роботи та графіку
засідань циклової методичної комісії з
економічної підготовки на 2013-2014 н.
р.
2. Обговорення стану підготовки
методичного
забезпечення
для
дистанційної форми навчання для
студентів спеціальності «Фармація»
3. Затвердження робочих програм з
навчальних дисциплін на 2013-2014 н.р.
Відповідальні
виконавці
проф. Посилкіна О.В.
Відповідальні
за
методичну роботу по
кафедрах економічного
циклу
вересень
проф. Посилкіна О.В.,
проф. Мнушко З.М.,
проф. Немченко А.С.,
проф. Карамишев Д.В.
проф. Пєнкін Ю.М.
4.
Затвердження
графіку
видань
методичних рекомендацій і навчальних
посібників
з
економічних
спеціальностей відповідно з вимогами
стандартів на рівень бакалавра та
магістра на 2013-2014 н. р.
1. Аналіз викладання базових дисциплін
при підготовці фахівців в галузі
економіки, маркетинг та менеджмент в
Україні і за рубежем
Відповідальні за
методичну роботу по
кафедрах
2. Затвердження тем дипломних робіт за
студентами спеціальностей «Економіка
підприємства»,
«Логістика»
«Маркетинг»,
«Менеджмент
організацій»,
«Адміністративний
менеджмент» денної форми навчання на
рівень спеціаліста та магістра.
проф. Посилкіна О.В.,
проф. Мнушко З.М.,
проф. Карамишев Д.В.
3. Галузевий стандарт вищої освіти і
освітня програма як основа підготовки
компетентного фахівця.
проф. Посилкіна О.В.,
проф. Мнушко З.М.,
проф. Немченко А.С.,
проф. Карамишев Д.В.
проф. Пєнкін Ю.М.
проф. Яковлева Л.В.
жовтень
проф. Посилкіна О.В.,
проф. Мнушко З.М.,
проф. Карамишев Д.В.
95
4.
Затвердження
методичних
рекомендацій і навчальних посібників у
відповідності з графіком видань.
Відповідальні
за
методичну роботу по
кафедрах
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
проф. Карамишев Д.В.
проф. Немченко А.С.,
проф. Пєнкін Ю.М.
проф. Яковлева Л.В.
1. Щодо впровадження сучасних
технологій в навчальний процес на
економічних спеціальностях.
2. Затвердження тем дипломних робіт за
студентами на рівень спеціаліста та
магістра спеціальностей «Економіка
підприємства»,
«Маркетинг»,
«Менеджмент
організацій»
та
«Адміністративний
менеджмент»
заочної форми навчання.
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
проф. Карамишев Д.В.
листопад
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
проф. Карамишев Д.В.
Відповідальні за роботу
сайтів на випускових
кафедрах
3. Обговорення рекомендацій щодо
розміщення навчальних і методичних
матеріалів на сайтах кафедр факультету
економіки та менеджменту.
4.
Затвердження
методичних
рекомендацій і навчальних посібників у
відповідності з графіком видань.
Відповідальні
на
кафедрі за методичну
роботу
проф. Посилкіна О.В.,
проф. Мнушко З.М.,
проф. Немченко А.С.,
проф. Карамишев Д.В.
проф. Пєнкін Ю.М.
проф. Яковлева Л.В.
1.
Обговорення
проблем
щодо
викладання дисциплін та забезпечення
методичною літературою на англійській
мові.
2. Аналіз досвіду впровадження систем
управління якістю вищої освіти.
3.
Підготовка
спеціалістів
для
економічної галузі у вищих навчальних
закладах Польщі та Словаччини.
1. Стажування, як практична підготовка
фахівців з економіки.
грудень
доц. Кайдалова А.В.
проф. Посилкіна О.В.
січень
Відповідальні
за
проходження практики
96
студентами
кафедрах
2. Особливості викладання дисципліни
«Методологія та логіка наукових
досліджень» в підготовці магістрів з
економічних спеціальностей
1. Обговорення питань про діяльність
опорних
кафедр
«Управління
та
економіка підприємства», «Менеджмент
і маркетинг в фармації», «Організація та
економіка
фармації»,
«Фармакоекономіка».
2. Обговорення проблем наскрізного
викладання дисциплін на економічних
спеціальностях.
3.
Затвердження
методичних
рекомендацій та навчальних посібників
згідно графіку видань.
1. Обговорення результатів захисту
дипломних робіт зі спеціальностей
«Економіка
підприємства»,
«Маркетинг» та «Адміністративний
менеджмент» студентами заочної форми
навчання.
2. Обговорення питань про підвищення
кваліфікації викладачів економічних
спеціальностей.
1. Обговорення вимог ГСВЩ України
щодо
підготовки
магістерських
дипломних робіт зі спеціальностей
«Економіка
підприємства»,
«Маркетинг» та «Адміністративний
менеджмент» денної форми навчання
2. Затвердження білетів до Державної
підсумкової атестації для студентів 4
курсу
спеціальностей
«Економіка
підприємства»,
«Маркетинг»,
«Менеджмент організацій»
по
проф. Посилкіна О.В.,
проф. Мнушко З.М.,
проф. Карамишев Д.В.
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
проф.. Карамишев Д.В.
проф. Пєнкін Ю.М.
проф. Яковлева Л.В.
лютий
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
проф. Немченко А.С.
проф. Яковлева Л.В.
Відповідальні
по
кафедрах за методичну
роботу
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
доц. Карамишев Д.В.
березень
квітень
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
доц. Карамишев Д.В.
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
доц. Карамишев Д.В.
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
доц. Карамишев Д.В.
97
3. Затвердження методичних рекомендацій і навчальних посібників згідно
графіку видань.
Відповідальні
по
кафедрах за методичну
роботу
4. Основні аспекти реалізації програми
переддипломної практики магістрів зі
спеціальностей
«Логістика»
та
«Менеджмент організацій»
1. Затвердження розподілу навчальних
дисциплін за кафедрами.
Відповідальні
за
проходження практики
студентами
по
кафедрах
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
доц. Карамишев Д.В.
2 Аналіз підсумків
весняної сесії.
екзаменаційної
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
проф. Карамишев Д.В.
3. Затвердження робочих програм на
2014-2015 н.р.
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
проф.. Карамишев Д.В.
проф. Пєнкін Ю.М.
проф. Яковлева Л.В.
проф. Немченко А.С.
травень
4.
Обговорення
затвердження
навчальних планів за спеціальностями
«Економіка підприємства», «Логістика»,
«Маркетинг» і напрямом «Менеджмент
та адміністрування».
1. Обговорення результатів захисту
дипломних робіт по економічних
спеціальностях денної форми навчання.
Відповідальні
економічні
спеціальності
кафедрах
2.
Застосування
інформаційних
технологій
в
економічній
освіті
студентів НФаУ
проф. Пєнкін Ю.М.
3. Підведення підсумків роботи циклової
методичної комісії з економічної
підготовки НФаУ за 2013–2014 н. р.
за
по
проф. Посилкіна О.В.
проф. Мнушко З.М.
проф. Карамишев Д.В.
червень
проф. Посилкіна О.В.
проф. Посилкіна О.В.
4. Затвердження плану роботи та графіку
засідань циклової методичної комісії з
економічної підготовки на 2014-2015 н.
р.
Контроль за виконанням плану здійснює проф. Посилкіна О.В.
98
СКЛАД ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
З ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Посилкіна О.В. – голова ЦМК з економічної підготовки, зав. каф. управління та
економіки підприємства, професор
Мнушко З.М. – зав. каф. менеджменту і маркетингу у фармації, професор
Немченко А.С. – зав. каф. організації та економіки фармації, професор
Яковлева Л.В. – зав. каф. фармакоекономіки, професор
Пєнкін Ю.М. – зав. каф. фармакоінформатики, професор
Карамишев Д.В. –зав. каф. менеджменту, професор
Слободянюк М.М. - професор каф. менеджменту і маркетингу в фармації
Панфілова А.Л. –професор каф. організації та економіки фармації
Бездетко Н.В. – професор каф. фармакоекономіки
Огарь С.В. – доцент каф. організації та економіки фармації
Торяник Л.А. – зав. каф. іноземних мов, доцент
Деренська Я. М. – доцент каф. управління та економіки підприємства
Сагайдак-Нікітюк Р.В. – доцент каф. управління та економіки підприємства
Братішко Ю.С. – доцент каф. управління та економіки підприємства
Деркач Н.Ю. – ст. викладач каф. управління та економіки підприємства
Літвінова О.В. – доцент каф. управління та економіки підприємства
Козирєва О.В. – доцент каф. управління та економіки підприємства
Котлярова В.Г. - доцент каф. управління та економіки підприємства
Дорохова Л.П. – доцент каф. менеджменту і маркетингу в фармації
Герасимова О.А. – доцент каф. фармакоекономіки
Арсеньєв О.В. – доцент каф. фармакоінформатики
Жук В.А. – доцент каф. фармакоінформатики
Зефіров В.М. – доцент каф. фармакоінформатики
Немцова А.А. – доцент каф. фармакоінформатики
Кононов І.А. –доцент каф. менеджменту
Зоїдзе Д.Р. – доцент каф. менеджменту
Носик О.М. –доцент каф. менеджменту
Кайдалова А.В. - доцент каф. менеджменту
Кубасова Г.В. – секретар ЦМК з економічної підготовки
99
23. ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
З ПИТАНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ
Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальні
1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Вивчення і аналіз нормативних документів
щодо змісту і методів навчання, планування і
Протягом Огарь С. В.
організації
навчального
процесу
та
року
Свєточева І. І.
впровадження їх вимог у освітню діяльність
університету.
Розроблення
нормативних
документів
університету та методичних рекомендацій, Протягом Огарь С. В.
спрямованих на досягнення мети професійної
року
Свєточева І. І.
діяльності.
Огарь С. В.
Вивчення передового досвіду, розроблення і
Буданова Л. Г.
Протягом
впровадження
інноваційних
технологій
Свєточева І. І.
року
навчання та організації навчального процесу.
Вахрушева Т. Ю.
Городиська Н. М.
Здійснення
методичного
забезпечення Протягом Огарь С. В.
моніторингу освітньої діяльності університету.
року
Буданова Л. Г.
Огарь С. В.
Буданова Л. Г.
Проведення науково-дослідної роботи з
Протягом Свєточева І. І.
проблем педагогіки та психології і публікація
року
Вахрушева Т. Ю.
результатів досліджень у наукових виданнях.
Городиська Н. М.
Пляка Л. В.
Створення та накопичення баз даних щодо
навчального процесу, впровадження технологій Протягом Огарь С. В.
комп‘ютерного тестування та комп‘ютерних
року
Буданова Л. Г.
технології у процесі навчання.
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Аналіз науково-методичного забезпечення
навчального процесу і розроблення заходів
Протягом Огарь С. В.
щодо його оптимізації та раціонального
року
Свєточева І. І.
планування
науково-методичної
роботи
кафедр.
Вивчення передового педагогічного досвіду та
Протягом Огарь С. В.
визначення проблем щодо змісту, якості
року
Буданова Л. Г.
навчання і організації навчального процесу.
Надання інформації з проблемних питань
Центральній методичній комісії університету,
Протягом
методичним комісіям відповідних циклів для
Огарь С. В.
року
розроблення, планування і впровадження
відповідних заходів.
100
Зміст роботи
Розробка
стандартів
навчання
за
спеціальностями
«Фармація»,
«Клінічна
фармація»,
«Технологія
парфумернокосметичних
засобів»,
«Технологія
фармацевтичних препаратів» за програмами
підготовки інтегрованого магістра.
Розробка типових та робочих навчальних
планів за спеціальностями та формами
навчання.
Співпраця
з
іншими
структурними
підрозділами університету щодо забезпечення
навчального процесу стандартами освіти,
навчальними планами і програмами.
Організація, участь у підготовці та проведенні
відкритих (показових) навчальних занять та
лекцій майстер-класу.
Аналіз та підготовка до розгляду на ЦМК
навчально-методичної літератури, створеної
викладачами кафедр. Подання на грифи МОН
України.
Планування та забезпечення підвищення
професійної
кваліфікації
професорськовикладацького складу.
Участь
у
підготовці
та
проведенні
конференцій, семінарів, «круглих столів».
Проведення консультацій для викладачів з
питань науково-методичної роботи.
Організація та координація роботи опорних
кафедр.
Підготовка та затвердження плану видання
науково-навчально-методичної літератури.
Підготовка та розгляд плану видання науковонавчально-методичної літератури на ЦМК
Участь в організації та проведенні засідань
ЦМК, НМК з фармації, Вченої ради.
Робота у комісії з підготовки до видання
підручників,
посібників,
методичних
рекомендацій, іншої навчально-методичної
літератури.
Консультування, науково-методична допомога
педагогічним працівникам з питань організації
та проведення педагогічного експерименту
навчально-виховного
процесу,
організації
Термін
виконання
Відповідальні
Протягом Огарь С. В.
року
Випускові кафедри
Огарь С. В.
Протягом
Відповідальні
року
за спеціальності
Огарь С. В.
Протягом
Навчальний відділ
року
Деканати
Протягом
Огарь С. В.
року
Протягом
Огарь С. В.
року
Протягом
Вахрушева Т. Ю.
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Грудень
Огарь С. В.
Огарь С. В.
Городиська Н. М.
Свєточева І.І.
Огарь С. В.
Свєточева І.І.
Протягом
Огарь С. В.
року
Протягом
Огарь С. В.
року
Протягом
року за
Огарь С. В.
планом
видань
Протягом Огарь С. В.
року
Городиська Н. М.
101
Термін
Відповідальні
Зміст роботи
виконання
масових
науково-методичних
заходів
з
проблем вищої освіти.
Розробка методичних матеріалів з проблем
Протягом
підвищення дидактичного рівня технологій
Огарь С. В.
року
навчання в університеті.
3. АКРЕДИТАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Проведення акредитації спеціальності:
- 7.12020101, 8.12020101 Фармація
та за видами освітньої діяльності:
- підготовка до вступу до вищих навчальних
закладів громадян України;
післядипломна
підготовка
іноземних
громадян за акредитованими спеціальностями в
Протягом Огарь С. В.
інтернатурі з напряму 1102 Фармація;
року
Свєточева І.І.
- підготовка іноземних громадян до вступу до
вищих навчальних закладів;
- підвищення кваліфікації спеціалістів за
галуззю знань Фармація;
- підготовка в інтернатурі;
- спеціалізація, підвищення кваліфікації
іноземних фахівців з фармації
Проведення
ліцензування
спеціальності
Протягом Огарь С. В.
6.010203
Здоров‘я
людини
освітньороку
Свєточева І.І.
кваліфікаційного рівня бакалавр
Проведення ліцензування в НФаУ робітничих Протягом Огарь С. В.
професій
року
Свєточева І.І.
Заходи щодо отримання ліцензії на освіту, Квітень- Огарь С. В.
сертифікатів про акредитацію тощо
Червень Свєточева І.І.
4. ЛІЦЕНЗІЙНІ ІСПИТИ „КРОК-1 ТА КРОК-2 ФАРМАЦІЯ”
Розроблення тестових завдань кафедрами та
участь у проведенні тестових ліцензійних Протягом
Буданова Л. Г.
іспитів „Крок-1 Фармація‖ та „Крок 2
року
Фармація‖.
Проведення попередньої фахової експертизи
тестових завдань та участь у фаховій Протягом Буданова Л. Г.
експертизі тестових завдань у центрі
року
Експерти
тестування МОЗ України.
Розробка
та
оформлення
нормативної
Буданова Л. Г.
документації для проведення ліцензійних Протягом
ПФВ, бухгалтерія,
іспитів „Крок-1 Фармація‖ та „Крок 2
року
тендерний комітет
Фармація‖.
Участь у проведенні ліцензійних тестових
іспитів „Крок-1 Фармація‖ та „Крок 2
Травень,
вересень
Огарь С. В.
Буданова Л. Г.
102
Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальні
Фармація‖.
Видання матеріалів для підготовки студентів
Огарь С. В.
Квітень
до „Крок-1 Фармація‖ та „Крок 2 Фармація‖.
Буданова Л. Г.
Підготовка та проведення стандартизованих
Огарь С. В.
тестових іспитів Крок 1 зі спеціальностей Протягом
Буданова Л. Г.
«Клінічна
фармація»
та
«Технологія
року
Випускові кафедри
парфумерно-косметичних засобів».
5. РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
Психологічна просвіта шляхом проведення
науково-популярних лекцій, публікацій у газеті
«Молодість фармації».
Розробка
й
психологічне
забезпечення
розвивально-корекційної роботи зі студентами
НФаУ,
а
саме:
проведення
тренінгів
«Особистісний та професійний саморозвиток»,
«Успішне працевлаштування».
Групова робота по розвитку професійних та
комунікативних навичок студентів НФаУ.
Орієнтація студентів на здоровий спосіб життя
за допомогою семінарських занять на тему
«Життя без стресів» з розвитку навичок
прийняття рішень, захисту від тиску з боку
однолітків.
Діагностика та індивідуальна психологічна
допомога
студентам,
викладачам
і
співробітникам
НФаУ
у
складних
психологічних
ситуаціях
(навчання,
особистісні проблеми, професійні проблеми
тощо).
Протягом Огарь С. В.
року
Пляка Л. В.
Протягом Огарь С. В.
року
Пляка Л. В.
Протягом Огарь С. В.
року
Пляка Л. В.
Протягом Огарь С. В.
року
Пляка Л. В.
Протягом Огарь С. В.
року
Пляка Л. В.
6. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
Огарь С. В.
Протягом
Кутепова В.М.,
року
Солодовникова О.Є.
Забезпечення збору, зберігання та
Кутепова В.М.,
Протягом
популяризації навчально-методичної
Солодовникова О.Є.,
року
літератури.
Халавка М.В.
Огарь С. В.
Взаємодія з іншими вищими навчальними
Протягом
Кутепова В.М.,
закладами: обмін інформацією та досвідом.
року
Солодовникова О.Є.
Створення виставок:
Огарь С. В.
Протягом
- методичного забезпечення самостійної роботи
Кутепова В.М.,
року
студентів;
Солодовникова О.Є.
Аналіз стану методичної забезпеченості
навчального процесу.
103
Термін
Відповідальні
Зміст роботи
виконання
- методичного забезпечення навчальної та
виробничої практики студентів;
- електронних підручників з гіперпосиланнями;
- монографій з історії провідних кафедр
університету.
Відвідування відкритих занять та лекцій
За
Огарь С. В.
майстер-класу.
графіком Кутепова В.М.
Кутепова В.М.,
Спільна науково-методична робота з
Протягом
Солодовникова О.Є.,
методистами всіх кафедр університету.
року
Халавка М.В.
Співпраця з бібліотекою, видавничім відділом Протягом Солодовникова О.Є.,
та факультетом післядипломної освіти ІПКСФ. року
Халавка М.В.
Протягом Огарь С. В.
Організація роботи школи молодого викладача.
року
Кутепова В.М.
Узагальнення та розповсюдження передових
Огарь С. В.
Протягом
навчальних технологій та інноваційних форм
Кутепова В.М.,
року
навчання.
Солодовникова О.Є.
Контроль за виконанням плану здійснює доц. Огарь С. В.
104
24. ПЛАН РОБОТИ КОМП’ЮТЕРНОГО ЦЕНТРУ
Термін
Відповідальні
Зміст роботи
виконання
Забезпечення роботи міжкафедральних
Весь період
Власов В.С.
комп`ютерних класів НФаУ
Богаєвський Д.А.
Забезпечення мультимедіною, аудіо та відео
Весь період
Бабаєвський А.С.
технікою представницьких заходів
Власов В.С.
Надання консультацій співробітникам
Весь період
Власов В.С.
університету
Богаєвський Д.А.
Маслова І.П.
Боровой Ю.М.
Федосеєва А.О.
Технічне та програмне забезпечення роботи
Весь період
Власов В.С.
комп‘ютерних класів для проведення
Богаєвський Д.А.
тестування студентів університету з метою
Маслова І.П.
підготовки до здачі тестових іспитів «Крок-1»
та «Крок-2»
Забезпечення роботи телетрансляції та
Весь період
Власов В.С.
телеконференції між корпусами університету
Богаєвський Д.А.
та між НФаУ та іншими організаціями.
Туленинов Ю.В.
Обслуговування серверів НФаУ
Весь період
Власов В.С.
Богаєвський Д.А.
Забезпечення роботи електронної пошти
Весь період
Богаєвський Д.А.
університету
Маслова І.П.
Обслуговування центрального серверу баз
Весь період
Клименко О.О.
даних клієнт-серверної інформаційної
Маслова І.П.
системи НФаУ на базі реляційної СУБД
Обслуговування базового системного
Весь період
Богаєвський Д.А.
програмного забезпечення та супроводження
Маслова І.П.
прикладного програмного забезпечення
Боровой Ю.М.
Туленинов Ю.В.
Забезпечення роботи системи обліку
Весь період
Власов В.С.
ліцензійного програмного забезпечення в
Богаєвський Д.А.
НФаУ
Маслова І.П.
Подальший розвиток локальної мережі в
Весь період
Власов В.С.
корпусах НФаУ
Богаєвський Д.А.
Маслова І.П.
Проведення профілактичних робіт і організа- Весь період
Власов В.С.
ція поточного ремонту комп‘ютерної техніки
Проведення профілактичних робіт і організа- Весь період
Власов В.С.
ція поточного ремонту мультимедіної, аудіо
Бабаєвський А.С.
та відео техніки
Організація закупок складної електродної та
Весь період
Власов В.С.
комп‘ютерної техніки
Контроль за виконанням плану здійснює доц. Власов В.С.
105
25. ПЛАН РОБОТИ ВИДАВНИЧОГО ЦЕНТРУ
І. Випуск навчальної та іншої літератури
Зміст роботи
Терміни
Відповідальні
Прийом від авторів рукописів
підручників, посібників, методичних
рекомендацій, довідникових видань
Голубєва Н.І.
Протягом року
та необхідної супровідної
документації. Ведення обліку зданих
до видавничого центру рукописів
Підготовка документів для МОН
України стосовно отримання грифів
на навчальну літературу; ведення
Голубєва Н.І.
Протягом року
обліку надісланих для отримання
грифів видань та реєстрація
отриманих грифів
Підготовка методичних
Голубєва Н.І.
Протягом року
рекомендацій до друку
Білинська О.М.
Забезпечення тиражування
Котенко О.М.
методичних рекомендацій та іншої
Протягом року Сєгодіна В.В.
малотиражної літератури
Вивчення першочергових потреб
Котенко О.М.
навчального процесу та встановлення Протягом року Голубєва Н.І.
порядку випуску видань у світ
Укладання договорів на підготовку
Котенко О.М.
та друкування підручників,
Протягом року Сєгодіна В.В.
навчальних посібників та ін.
Підготовка та передача електронних
Котенко О.М.
версій виданої навчальної літератури Протягом року Голубєва Н.І.
до бібліотеки
Білинська О.М.
Облік та надання ISBN виданням
Голубєва Н.І.
Протягом року
НФаУ
Отримання тиражів, їх облік та
Загревський М.І.
Протягом року
передання до бібліотеки, кафедр
Титаренко Л.Ю.
Підготовка звітів про видання
Протягом року Голубєва Н.І.
навчальної літератури
Ткаченко О.Ю.
Оновлення матеріалів
Котенко О.М.
Web-сторінки видавничого центру
Голубєва Н.І.
Протягом року
Загревський М.І.
Білинська О.М.
Участь у підготовці плану видань на
ЖовтеньКотенко О.М.
2014 р.
грудень 2013р. Голубєва Н.І.
Реалізація видань НФаУ іншим ВНЗ
Загревський М.І.
Протягом року
України та студентам університету
Сєгодіна В.В.
Підготовка та видання матеріалів
Голубєва Н.І.
Протягом року
науково-практичних конференцій
Білинська О.М.
106
Виконання замовлень підрозділів
НФаУ на тиражування бланкової
продукції
Підготовка та випуск презентаційноінформаційних матеріалів
університету
Протягом року
Протягом року
Котенко О.М.
Сєгодіна В.В.
Котенко О.М.
Сєгодіна В.В.
Краснікова А.Л.
ІІ. Випуск періодичних видань
Зміст роботи
Підготовка та випуск журналу
―Вісник фармації‖, збільшення
частки англомовних статей
Підготовка та випуск журналу
―Клінічна фармація‖, збільшення
частки англомовних статей
Підготовка та випуск журналу
―Журнал органічної та фармацевтичної хімії‖, збільшення частки
англомовних статей
Проведення роботи щодо внесення
журналів НФаУ до міжнародних
наукових баз
Прийом рукописів статей від авторів,
робота з авторами, ведення обліку
статей
Оновлення матеріалів на
Web-сторінках журналів НФаУ,
забезпечення матеріалами
англомовного варіанта сайту
Залучення передплатників на
періодичні видання
Передача електронних версій
журналів до Національної бібліотеки
ім. В.І.Вернадського
Терміни
Відповідальні
Жукова Т.В.
Протягом року Краснікова А.Л.
Білинська О.М.
Безугла Н.П.
Протягом року Краснікова А.Л.
Білинська О.М.
Костіна Т.А.
Краснікова А.Л.
Протягом року
Білинська О.М.
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Жукова Т.В.
Безугла Н.П.
Костіна Т.А.
Жукова Т.В.
Костіна Т.А.
Безугла Н.П.
Костіна Т.А.
Безугла Н.П.
Жукова Т.В.
Білинська О.М.
Жукова Т.В.
Костіна Т.А.
Безугла Н.П.
Костіна Т.А.
Безугла Н.П.
Жукова Т.В.
Білинська О.М.
Котенко О.М.
Сєгодіна В.В.
Сєгодіна В.В.
Укладання договорів на тиражування
Протягом року
журналів
Внесення періодичних видань до
Травенькаталогу Укрпошти
жовтень 2013р.
Відправка періодичних видань
Титаренко Л.Ю.
передплатникам, за переліком
Протягом року
бібліотек ВАКу та до реферативних
журналів
Контроль за виконанням плану здійснює проф. Котенко О.М.
107
26. ПЛАН РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальні
I. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Затвердити склад приймальної комісії
згідно з рішенням Вченої ради
грудень
2012 р.
Голова ПК,
перший проректор
Затвердити план роботи приймальної
комісії на 2013 році
грудень
2012 р.
Голова ПК,
відповід. секретар
Затвердити план заходів щодо запобігання
проявам корупції та хабарництва під час
проведення вступної кампанії у 2013 році
грудень
2012 р. –
січень
2013 р.
Голова ПК,
відповід. секретар
Забезпечити прийом громадян членами
приймальної комісії з питань вступу до
НФаУ
Підготовка та проведення засідань
приймальної комісії; в період прийому
документів – щотижнево
протягом
року
протягом
року
Голова ПК,
перший проректор,
відповід. секретар
Голова ПК,
відповід. секретар
січень
2013 р.
Голова ПК,
відповід. секретар
Інформувати вступників, їх батьків та
громадськість з усіх питань вступу до
університету
протягом
року
Голова ПК,
відповід. секретар
Організовує та контролює діяльність
технічних, інформаційних і побутових
служб щодо створення умов для
проведення вступної кампанії
протягом
року
Голова ПК,
проректор з АГР,
директор КЦ,
відповід секретар
Розробити та затвердити «Положення про
приймальну комісію НФаУ»
108
Зміст роботи
Забезпечити надання достовірної
інформації щодо вступної кампанії до
Єдиної державної електронної бази з
питань освіти МОНМС України
Створити підрозділи приймальної комісії:
предметні екзаменаційні, для проведення
співбесід, фахові атестаційні, відбіркові,
апеляційні комісії
Розробити та оприлюднити програми
фахових вступних випробувань
Термін
виконання
червень –
вересень
(протягом
року у разі
потреби)
лютий
березень
2013 р.
Відповідальні
адміністратор
ЄДЕБО.,
відповід. секретар,
директор КЦ
Голова пр. ком.,
голови комісій,
відповід. секретар
Голови фахових
атестаційних
комісій, відповід.
секретар
Голови предмет.
екзам. та фахових
комісій,
відповід. секретар
Скласти необхідні екзаменаційні матеріали
(питання для співбесід, тестові завдання за
кожним вступним випробуванням)
березень
Організувати з числа студентів штаб
«Абітурієнт» для надання допомоги
приймальній комісії по роботі з
абітурієнтами
березень
Декани
факультетів,
заступники
відповід. секретаря
Проводити інструктажі членів
приймальної, екзаменаційних та
відбіркових комісій, технічного персоналу
щодо запобігання проявам хабарництва та
корупції
Проводити інструктажі членів
приймальної, екзаменаційних та
відбіркових комісій з вивчення наказів,
положень, інструктивних вказівок з питань
прийому до НФаУ
Організувати та провести пілотні фахові
тестування для випускників медичних
(фармацевтичних) вузів І-ІІ рівня
акредитації
протягом
року
Голова ПК,
заст. голови ПК,
юрисконсульт,
відповід. секретар
протягом
року
Голова пр. ком.,
заст. голови ПК,
відповід. секретар
протягом
року
Відповід. секретар,
заступники відпов.
секретаря,
завідувачі кафедр
Організувати прийом заяв та документів.
строки
Голова ПК,
Щотижнево приймати рішення про допуск
прийому відповід. секретар,
вступників до участі у конкурсі за
документів заступники
сертифіка-том УЦОЯО (згідно з «Правилами
згідно з
відповід.секретаря
109
Термін
виконання
правилами
Відповідальні
червеньлипень
Голова пр. ком.,
відповід. секретар
червень
Голова ПК,
відповід. секретар
Організувати прийняття та розгляд
електронних заяв абітурієнтів
червеньсерпень
Розміщувати на інформаційний стенд
інформацію для абітурієнтів: ліцензію на
здійснення освітньої діяльності, сертифікати
на акредитацію з напряму підготовки,
спеціальностями; Правила прийому у 2013
році тощо.
протягом
року
Директор КЦ,
пров. фахівець з
ТДН відділу WEBтехнологій
дистанційного
навчання ЦДТН
Лємєшева Г.О.,
відповід. секретар
Відповід. секретар,
заступники
відповід. секретаря
Зміст роботи
прийому...»), визначати умови зарахування
(за результатами участі у конкурсі, поза
конкурсом, за резуль-татами співбесіди
тощо) на всі форми навчання
Організувати роботу медичної комісії під
час подачі документів та під час
проведення вступних випробувань
медичого обстеження абітурієнтів
Затвердити графік прийому громадян
членами приймальної комісії під час
вступної кампанії
Скласти та затвердити розклад
консультацій і вступних випробувань
червень
Голова ПК,
відповід. секретар
Організувати і провести вступні
випробування для окремих категорій
абітурієнтів (згідно з Правилами прийому)
строки
проведення
згідно з
правилами
Голова ПК,
голови екзам.
комісій
відповід. секретар
Визначити умови зарахування (за
результатами співбесіди, поза конкурсом,
за результатами участі у конкурсі тощо) та
проводити засідання приймальної комісії з
зарахування студентів на всі форми
навчання та за всіма освітньокваліфікаційними рівнями
у терміни,
визначені
Правилами
прийому
Голова ПК,
відповід. секретар,
декани
факультетів,
відповідальний за
прийом до
магістратури
110
Термін
Зміст роботи
Відповідальні
виконання
Готувати та надавати до МОНМС України,
згідно з
Голова ПК,
МОЗ України, Головного управління освіти графіком декани,
і науки Харківської області інформацію за
відповід. секретар,
затвердженими формами щодо прийому на
відповідальний за
навчання
прийом до
магістратури
Організувати та провести прийом на
серпень- Проректор з
навчання абітурієнтів – іноземців
грудень
міжнародних
зв‘язків, заст. відп.
секретаря
Обговорити на засіданні Вченої ради НФаУ
серпень- Голова ПК,
результати прийому вітчизняних студентів
вересень відповід. секретар
у 2013 році
Розробити та погодити в МОНМС України
«Правила прийому до НФаУ» на наступний
рік
жовтеньлистопад
2013 р.
Голова ПК,
перший проректор,
відповід. секретар
2. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
Організувати та проводити консультації
абітурієнтів з питань вступу на навчання та
вибору спеціальності (напряму), що
найбільше відповідає здібностям абітурієнта
Готувати до друку інформаційні матеріали:
листівки з умовами прийому до НФаУ:
для випускників загальноосвітніх
навчальних закладів; для молодших
спеціалістів та бакалаврів; для прийому
до магістратури та отримання другої
вищої освіти;
таблиці Менделєєва з інформацією про
НФаУ;
спеціалізований випуск газети
«Молодість фармації» з інформацією для
абітурієнтів;
плакати з інформацією про університет та
умови прийому
Забезпечити інформаційними матеріалами
всі підрозділи університету та
координувати їх діяльність з
протягом
року
протягом
року
протягом
року
відповід. секретар,
заступники
відповід.
секретаря, декани
факультетів
приймальна
комісія,
кафедри,
видавничий центр
Голова ПК,
відповід. секретар
111
Зміст роботи
профорієнтаційної роботи
Термін
виконання
Відповідальні
Забезпечувати оприлюднення оперативної
та достовірної інформації з питань вступу
на сайті НФаУ
протягом
року
Відповід.
секретар., пр. ф.
Ткаченко О.В.
Підготовка та розміщення інформації у
спеціалізованих довідниках для абітурієнтів
протягом
року
Розміщувати інформаційні матеріали про
університет в журналах, провідних
республіканських та регіональних
періодичних виданнях
протягом
року
Проводити розповсюдження
інформаційних матеріалів про НФаУ на
заходах для школярів загальноосвітніх
закладів
протягом
року
приймальна
комісія,
видавничий центр
Проректор з
дистанц. (заочної)
форми навчання,
відповід. секретар,
заст. відповід.
секретаря, заст.
ректора з ек.
питань,
видавничий центр
Відповід. секретар,
заступники
відповід. секретаря
Готувати та надавати комплекти
інформаційних матеріалів про НФаУ для
розповсюдження на конференціях,
симпозіумах, з'їздах
Спільно з викладачами ІПКСФ НФаУ
організувати проведення профорієнтаційної
роботи в областях України
протягом
року
Співпраця з загальноосвітніми
навчальними закладами та центрами
довузівської підготовки: проведення
лабораторних та практичних занять для
школярів 8-11 класів на кафедрах НФаУ,
читання лекцій викладачами університету
для школярів.
протягом
року
Відповід. секретар,
заступники
відповід.
секретаря,
зав. кафедр
університету
Організувати підготовку абітурієнтів до
проходження зовнішнього тестування на
вечірніх та заочних підготовчих курсах
вересеньгрудень
Заст. ректора з
навчальної роботи,
зав. кафедр
протягом
року
Відповід. секретар,
заступники
відповід. секретаря,
завідувачі кафедр
Директор ІПКСФ,
відповід. секретар
112
Зміст роботи
Створити агітаційні групи з представників
студентського активу в школах за місцем
проживання батьків студентів та за місцем
роботи студентів-заочників
Брати участь у виставках-презентаціях
вищих навчальних закладів України, у
регіональних виставках «Абітурієнт-2013»
Термін
Відповідальні
виконання
протягом Декани,
року
заступники
відповід. секретаря
протягом
року
Науковий відділ,
заступники
відповід. секретаря
Організувати проведення виїзних «Днів
НФаУ» в усіх областях України
протягом
року
Проректори,
декани,
відповід. секретар,
заступники
відповід. секретаря
Організувати та провести «Дні відкритих
дверей», дати оголошення про їх
проведення у ЗМІ
протягом
року
Відповід. секретар,
декани
Проводити розповсюдження
інформаційних матеріалів про НФаУ серед
слухачів курсів підвищення кваліфікації у
Харківському обласному науковометодичному Інституті безперервної освіти
та проводити екскурсії для слухачів
протягом
року
Заступники
відповід. секретаря
Готувати та надавати інформацію про
університет на письмові запити абітурієнтів;
відповіді на телефонні дзвінки; надання
інформації про НФаУ на запити абітурієнтів
електронною поштою
протягом
року
Відповід. секретар,
пров. фах.
приймальної
комісії
Проводити електронну реєстрацію
абітурієнтів на сайті університету з метою
оперативного інформування абітурієнтів
засобами електронної пошти про всі заходи
університету для абітурієнтів
протягом
року
Голова ПК,
відповід. секретар,
директор
комп‘ютерного
центру, пров. фах.
наукового відділу
Налагодити співпрацю з обласними
центрами зайнятості та брати участь в
обласних заходах з профорієнтації учнів, які
протягом
року
Голова ПК,
відповід. секретар,
заступники
113
Зміст роботи
проводять центри зайнятості
Термін
виконання
Відповідальні
відповідального
секретаря
3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Підготувати та надрукувати Правила
прийому, бланкову документацію
приймальної та екзаменаційних комісій
лютийчервень
Відповід. секретар,
директор видав.
центру
Придбати необхідне майно і канцелярські
товари, забезпечити транспортом для
профорієнтації та роботи приймальної
комісії під час проведення вступних
випробувань
протягом
року
Проректор з АГР,
відповід. секретар
Організувати комп‘ютерне забезпечення
роботи приймальної комісії
протягом
року
Директор КЦ,
відповід. секретар
Підготувати приміщення для прийому
вступних випробувань, перевірки
екзаменаційних робіт
травеньчервень
Навчальний відділ,
відповід. секретар
Контроль за виконанням плану здійснює доц. Погорєлов С.В.
114
27. ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ
Зміст роботи
Здійснювати
координацію
науководослідної роботи в НФаУ. Проводити
роботу з розширення тематики НДР та
підвищення їх практичної направленості
Проводити роботу з впровадження
перспективних лікарських препаратів, які
розроблені в НФаУ
Термін
виконання
протягом
року
протягом
року
Проводити роботу з питань укладання
нових госпдоговірних договорів
протягом
року
Забезпечити виконання наказів МОЗ
України, рішень та постанов колегії МОЗ
України, а також наказів ректора НФаУ,
рішень Вченої ради та нарад, що
стосуються наукових питань
Скласти річний ―Звіт з науково-дослідної
роботи НФаУ за 2013 рік‖
протягом
року
листопад грудень
2013
Провести захист підсумків науководослідної діяльності вчених університету
у 2013 році в МОЗ України
січень лютий
2013
Представляти провідних та молодих
науковців НФаУ на конкурси, що
оголошують - Президент України, Кабінет
Міністрів
України,
НАН
України,
Облдержадміністрація та інші установи
протягом
року
Своєчасно представляти статистичну
звітність по науково-дослідної діяльності
НФаУ
до
МОЗ
України
та
Облстатуправління
протягом
року
Відповідальні
виконавці
проф. Коваленко
С.М.
доц. Доброва В.Є.
Данильченко С.Ю.
проф. Коваленко
С.М.
Гудіна В.Ю.
Онопрійча Г.М.
Данильченко С.Ю.
проф. Коваленко
С.М.
доц. Доброва В.Є.
проф. Коваленко
С.М.
доц. Доброва В.Є.
Губська Л.М.
Гудіна В.Ю.
проф. Коваленко
С.М.
доц. Доброва В.Є.
Губська Л.М.
Данильченко С.Ю.
Третякова Н.А.
Гудіна В.Ю.
Федоренко В.О.
завідувачі кафедр
проф. Коваленко
С.М.
доц. Доброва В.Є.
Третякова Н.А.
проф. Коваленко
С.М.
доц. Доброва В.Є.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
Затильникова О.О.
Андріяненков О.В.
проф. Коваленко
С.М.
доц. Доброва В.Є.,
Губська Л.М.
Гудіна В.Ю.
115
Зміст роботи
Термін
виконання
Популяризувати
наукові
досягнення
вчених університету шляхом публікацій в
пресі
та
подання
матеріалів
до
інформаційних видань
протягом
року
Здійснювати
керівництво
роботою
Студентського наукового товариства та
Ради молодих вчених
протягом
року
Підготувати та провести Всеукраїнську
науково-практичну конференцію студентів
та молодих вчених 2014 року
протягом
року
Робота з організації та поповнення Internet
– сайту НФаУ
протягом
року
Вести діловодство та листування з питань
науково-дослідної діяльності
протягом
року
Відповідальні
виконавці
Данильченко С.Ю.
проф. Коваленко
С.М.
доц. Доброва В.Є.
Данильченко С.Ю.
Онопрійча А.М.
проф. Коваленко
С.М.
доц. Доброва В.Є.
Затильникова О.О.
Андріяненков О.В.
проф. Коваленко
С.М.
Затильникова О.О.
Андріяненков О.В.
зав. кафедрами
проф. Коваленко
С.М.
Ткаченко О.В.
Якіменко Ю.Ю.
зав. кафедрами
проф. Коваленко
С.М.
доц. Доброва В.Є.
Губська Л.М.
Гудіна В.Ю.
Данильченко С.Ю.
Федоренко В.О.
Відділ аспірантури
Провести загальні збори зі звітами
аспірантів, докторантів і магістрантів про
хід виконання дисертаційних робіт
січень-лютий
2014р.
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
Провести наради з випускниками жовтень 2013
докторантури та аспірантури поточного
р.,
року
травень 2014
р.
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
Провести збори з активом доцентів, протягом року проф. Коваленко
кандидатів
наук
по
плануванню
С.М.
докторських дисертацій
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
116
Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальні
виконавці
Проводити роботу з забезпечення протягом року проф. Коваленко
реального резерву на посади завідувачів
С.М.
кафедр
Подстрелова З.Ф.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
зав. кафедрами
Організувати набір до аспірантури та протягом року
докторантури на умовах контракту з
числа іноземних громадян та громадян
України
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
зав. кафедрами
Підготувати наказ про допуск
складання
вступних
іспитів
аспірантури (бюджет, контракт)
магістратури (бюджет)
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
до
до
та
серпень
2013р.
Провести вступні іспити до магістратури
та аспірантури, підготувати матеріали для
затвердження до МОЗ України
вересеньжовтень
2013р.
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
Надати до МОЗ України інформацію про
виконання
типових
угод
по
працевлаштуванню осіб, які закінчили
аспірантуру з відривом від виробництва
та
докторантуру
на
місцях
держзамовлення
грудень
2013р.
проф. Коваленко
С.М.
Подстрелова З.Ф.
Губська Л.М.
зав. кафедрами
Провести
атестацію
аспірантів,
листопад
проф. Коваленко
докторантів та магістрантів, здобувачів
2013р.,
С.М.
наукових ступенів на засіданнях кафедр
травень 2014р. Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
зав. кафедрами
Підготувати наказ про переведення
аспірантів на наступний рік підготовки на
підставі щорічної атестації аспірантів
науковими керівниками та кафедрами
жовтеньлистопад
2013р.
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
Провести організаційну роботу і скласти
заявку на докторантуру, аспірантуру та
магістратуру на наступний рік
листопад
2013р.,
березень
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
117
Зміст роботи
Підготувати наказ про допуск
складання кандидатських іспитів
Термін
виконання
2014р.
Відповідальні
виконавці
Ткаченко О.В.
до жовтень 2013 Губська Л.М.
р.,
Ткаченко О.В.
травень 2014
р.
Провести кандидатські іспити
листопад
2013р.,
червень
2014р.
Зарахувати на навчання:
- до магістратури за рішенням МОЗ
України з 10-15 жовтня поточного року;
- до аспірантури на підготовку на місцях
за
держзамовленням
та
понад
держзамовлення (за контрактом);
- до докторантури на місця за
держзамовленням
та
понад
держзамовлення (за контрактом).
жовтень
2013р.
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
листопад
2013р.
жовтень
2013р.
Провести збори з магістрантами та
жовтеньГубська Л.М.
аспірантами першого року підготовки з листопад 2013 Ткаченко О.В.
оформлення документації по плануванню
р.
дисертаційних, магістерських робіт та
оформлення
індивідуальних
планів
підготовки в аспірантурі та магістратурі
(з урахуванням плану підготовки в
інтернатурі)
Організувати групи підготовки до
жовтеньскладання кандидатських іспитів з листопад 2013
філософії, іноземної мови та спеціальних
р.
дисциплін для аспірантів та здобувачів
наукових ступенів
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
Надати до МОЗ України звіти про
підготовку
через
аспірантуру,
докторантуру та магістратуру
до 20 грудня
2013 р.
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
Надати статистичний звіт за формою 1НК у відділ медичної статистики МОЗ
до 5 січня
проф. Коваленко
С.М.
118
Зміст роботи
Термін
виконання
2014 р.
України та облстатуправління
Відповідальні
виконавці
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
Надати до планово-фінансового відділу
відомості про рух докторантів, аспірантів
та магістрантів
щоквар-
Надати
до
навчального
відділу
інформацію про підготовку на кафедрах
докторантів
(бюджет),
аспірантів
(бюджет, контракт) та здобувачів
наукового ступеня кандидат наук
щомісяч-но
Губська Л.М.
Готувати на Вчену раду НФаУ матеріали
з
питань
підготовки
науковопедагогічних кадрів:
- затвердження тем дисертаційних робіт
здобувачів
наукових
ступенів,
призначення наукових керівників та
консультантів,
закріплення
за
кафедрами
на
підставі
рішень
проблемних;
- надання творчих відпусток для
завершення дисертацій;
- переведення викладачів на посади
наукових співробітників на термін до
двох років для завершення докторських
дисертацій;
щомісяч-но
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
лютийберезень
2014р.
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
-
призначення
стипендій
аспірантам
Губська Л.М.
тально
іменних
Провести відбір кандидатур з числа
студентів випускників та магістрантів для
вступу до аспірантури
Забезпечити публікацію в засобах травень 2014р. Губська Л.М.
масової інформації оголошень про
Ткаченко О.В.
конкурсний прийом до аспірантури,
магістратури (бюджет) та докторантури
Провести Державні іспити у магістратурі
(держбюджет)
червень
2014р.
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
119
Зміст роботи
Термін
виконання
Здійснювати контроль за виконанням протягом року
індивідуальних планів докторантами,
аспірантами,
магістрантами
і
здобувачами наукових ступенів
Відповідальні
виконавці
Ткаченко О.В.
проф. Коваленко
С.М.
Губська Л.М.
Ткаченко О.В.
Оформлювати
документацію
про протягом року Губська Л.М.
підготовку науково-педагогічних кадрів:
Ткаченко О.В.
- витяги з протоколів засідань Вченої
ради,
- витяги з наказів,
- посвідчення про складені кандидатські
іспити,
- - довідки
Патентно-інформаційний відділ
Виявляти у наукових розробках та протягом року
дисертаційних
роботах
охороноспроможні рішення, виконані на
рівні
винаходів,
забезпечувати
їх
правовий захист
проф. Коваленко
С.М.
Гудіна В.Ю.
зав. кафедрами
Систематично проводити роботу з протягом року проф. Коваленко
дисертантами з питань правового захисту
С.М.
охороноспроможних рішень, виявлених у
Гудіна В.Ю.
дисертаційних роботах
Своєчасно готувати і подавати до протягом року Гудіна В.Ю.
Державного підприємства «Український
науковці НФаУ
інститут
промислової
власності»
(Укрпатент)
матеріали
заявок
на
винаходи та корисні моделі
Вести листування з Укрпатентом по
заявкам на винаходи та корисні моделі
при
необхідності
Гудіна В.Ю.
Слідкувати за змінами нормативно- протягом року Гудіна В.Ю.
правової бази з захисту інтелектуальної
власності України та РФ. Своєчасно
поновлювати
комплект
відповідних
документів
Надавати
допомогу
авторам
у
по мірі
Гудіна В.Ю.
120
Зміст роботи
оформленні та поданні до Укрпатенту
матеріалів заявок на винаходи та корисні
моделі
Термін
виконання
звернення
Відповідальні
виконавці
Забезпечувати своєчасну сплату зборів, протягом року Гудіна В.Ю.
пов‘язаних з процедурою патентування
бухгалтерія НФаУ
Вести діловодство, пов‘язане з захистом протягом року Гудіна В.Ю.
промислової власності
Забезпечувати винахідників і дисертантів протягом року Гудіна В.Ю.
електронними
версіями
необхідних
матеріалів (заявки на видачу патенту,
форми патентно-інформаційного пошуку
тощо)
Своєчасно представляти статистичну відповідно зі Гудіна В.Ю.
звітність по винахідництву до Головного встановленими
управління статистики у Харківській
строками
області
Своєчасно підготувати і подати до
Українського
центру медичної та
патентно-ліцензійної
роботи
(Укрмедпатентінформ) інформацію, щодо
пропозицій для включення до Реєстру
галузевих нововведень
грудень 2013
р.
Гудіна В.Ю.
завідувачі
кафедрами
Забезпечувати своєчасну реєстрацію
з‘їздів,
конгресів,
симпозіумів
та
науково-практичних конференцій НФаУ
травень
Маслова Т.В.
2013р.
Забезпечувати
своєчасну
державну протягом року Маслова Т.В.
реєстрацію та облік відкритих науководослідних робіт
Надавати
методичну
допомогу
магістрантам, аспірантам, докторантам у
оформленні
матеріалів
патентноінформаційного пошуку
Систематично
автоматизовану
повірений»
по мірі
звернення
Гудіна В.Ю.
Повстенко С.Ю.
поновлювати протягом року Гудіна В.Ю.
систему «Патентний
121
Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальні
виконавці
Систематичну поновлювати електронну протягом року Гудіна В.Ю.
базу патентів НФаУ
Проводити підписку інформаційних та
періодичних видань
двічі на рік
Маслова Т.В.
Вести діловодство з інформаційної протягом року Федоренко В.О.
діяльності та представляти статистичну
Маслова Т.В.
звітність
Регулярно інформувати співробітників протягом року Маслова Т.В.
університету про намічені заходи: з‘їзди,
Федоренко В.О.
конгреси, симпозіуми, науково-практичні
Ткаченко О.В.
конференції, виставки, що планується
провести у НФаУ та інших установах
Надавати методичну допомогу при протягом року Маслова Т.В
оформленні та затвердженні через
Гудіна В.Ю.
Укрмедпатентінформ
інформаційних
листів та методичних рекомендацій
Підготовка річного звіту
інтелектуальної власності
з
захисту грудень 2013р. Гудіна В.Ю.
Маслова Т.В
Провести роботу з оновлення виставкової
експозиції НФаУ:
- відновити інформаційні стенди;
- придбати нове виставкове обладнання
(подіум з підсвітленням, вітрину для
лікарських
препаратів,
плазмову
панель та ін.;
- постійно доповнювати експозицію
новими зразками лікарських засобів та
видань НФаУ;
протягом
року
- вести облік книжкового фонду, в кінці
року
провести
інвентаризацію
обладнання та експонатів на складі.
грудень
2013р.
Організація і проведення науковопрактичних заходів та виставок за участю
НФаУ:
- організувати
участь
НФаУ
у
Загальнодержавній виставковій акції
«Барвиста Україна» в м. Києві в
Онопрійча Г.М.
Онопрійча Г.М.
Маслова Т.В.,
серпень
2014 р.
Унтілова Г.І,
Третякова Н.А.
122
Зміст роботи
Національному
комплексі
«Експоцентр України» (ВДНГ), а
також
прийняти
участь
у
Всеукраїнському
конкурсі-виставці
«Кращій вітчизняний товар 2014
року»;
- організувати участь НФаУ у п‗яти
Міжнародних освітянських виставках
в м. Києві, які проводить Міністерство
освіти і науки України, а також у
конкурсах, які проводяться в рамках
цих виставок.
- організувати
участь
у
двох
регіональних виставках, пов‘язаних з
залученням абітурієнтів до нашого
університету.
Термін
виконання
Відповідальні
виконавці
Гудіна В.Ю.
протягом
року
жовтень
2013р.,
квітень
2014р.
Популяризувати
нові
розробки
лікарських препаратів НФаУ шляхом
організації виставок, публікацій в пресі,
створення довідкових проспектів та
листків
протягом
року
Онопрійча Г.М.
Маслова Т.В.
Скласти річний звіт з розробки та
впровадження у виробництво лікарських
засобів НФаУ
грудень
2013 р.
Онопрійча Г.М.
Відділ забезпечення наукових досліджень
Організувати та провести повірку фізикохімічних та оптико-фізичних засобів
вимірювальної техніки на кафедрах та
наукових лабораторіях
вересень
2013р.
Унтілова Г.І.
Організувати та провести повірку
електрокардіографів на кафедрах та
наукових лабораторіях
жовтень
2013р.
Унтілова Г.І.
Організувати та провести періодичну
атестацію лабораторних центрифуг на
кафедрах та наукових лабораторіях
жовтень
2013р.
Унтілова Г.І.
Організувати та провести періодичну
атестацію термостатів та сушильних шаф
на кафедрах та наукових лабораторіях
листопад
2013р.
Унтілова Г.І.
123
Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальні
виконавці
Організувати та провести періодичну
атестацію
низькотемпературних
холодильників у Клініко-діагностичному
центрі НФаУ
листопад
2013р.
Унтілова Г.І.
Організувати та провести повірку засобів
виміру маси на кафедрах та наукових
лабораторіях
листопад
2013р.
Унтілова Г.І.
Підготувати та погодити з Державним
підприємством
„Харківський
регіональний науково-виробничий центр
стандартизації,
метрології
та
сертифікації‖
Перелік
засобів
вимірювальної техніки НФаУ, які
перебувають в експлуатації та підлягають
повірці у 2014 році
грудень
2013р.
Унтілова Г.І.
Укласти договір на виконання робіт з
метрологічного забезпечення засобів
вимірювальної техніки та лабораторного
обладнання НФаУ на 2014 рік
березень
2014р.
Унтілова Г.І.
Організувати та провести повірку
медичних
дозаторів
у
наукових
лабораторіях
травеньчервень
2014р.
Унтілова Г.І.
Вести облік наукового та навчального
обладнання на кафедрах та лабораторіях
протягом
року
Унтілова Г.І.
Проводити перевірку технічного стану та
умов зберігання засобів вимірювальної
техніки на кафедрах та лабораторіях
протягом
року
Унтілова Г.І.
Організувати
своєчасний
ремонт
непридатних до роботи приладів та
обладнання
протягом
року
Унтілова Г.І.
Проводити роботу з підготовки до
атестації вимірювальних лабораторій
НФаУ
протягом
року
Унтілова Г.І.
Проводити нормоконтроль звітів про
науково-дослідну роботу
протягом
року
Унтілова Г.І.
124
Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальні
виконавці
Своєчасно інформувати співробітників
кафедр та підрозділів НФаУ про нові
Державні стандарти України, листи та
керівні документи з метрології
протягом
року
Унтілова Г.І.
Вести облік обладнання, яке містить
дорогоцінні метали
протягом
року
Унтілова Г.І.
Приймати участь у роботі комісії по
списанню обладнання
протягом
року
Унтілова Г.І.
Відділу науково-інноваційного менеджменту
Підготовка та проведення наукової оцінки
Експертною радою при НАН України
проф. Коваленко
нових тем фундаментальних досліджень,
Вересень
С.М.
фінансування
яких
у
2014
році
2013 р.
Данильченко С.Ю.
передбачається за рахунок коштів
Завідувачі кафедр
Державного бюджету України
Своєчасне звітування перед МОЗ України
за третій квартал 2013 р. по науковоВересень
Данильченко С.Ю.
дослідним роботам, що виконуються за
2013 р.
Керівники НДР
рахунок коштів Державного бюджету
України
Проведення першого етапу конкурсного
відбору проектів наукових робіт та
проф. Коваленко
розробок, що пропонуватимуться МОЗ
Жовтень
С.М.
України для виконання у 2014 році за
2013 р.
Данильченко С.Ю.
рахунок
коштів загального фонду
Завідувачі кафедр
Державного бюджету України
Забезпечення участі проектів науководослідних робіт НФаУ у конкурсі
проф. Коваленко
проектів
наукових
досліджень
та
Листопад
С.М.
наукових
розробок,
які
будуть
2013 р.
Данильченко С.Ю.
виконуватись у 2014 році за кошти
Державного бюджету України
Співробітництво з установами НАН,
АМН, МОЗ України з метою спільних
проф. Коваленко
розробок з пріоритетних тематичних Протягом року С.М.
напрямів наукових досліджень і науковоДанильченко С.Ю.
технічних розробок
проф. Коваленко
Участь у підготовці Звіту про науковоГрудень
С.М.
практичну діяльність
Національного
2013 р.
Данильченко С.Ю.
фармацевтичного університету за 2013 рік
Третякова Н.А.
125
Зміст роботи
Термін
виконання
Підготовка річних звітів по науководослідним роботам, що виконувались за
Грудень
рахунок коштів Державного бюджету
2013 р.
України у 2013 році
Підготовка
Акту
здачі-приймання
Грудень
науково-технічної продукції за договором
2013 р. - січень
про виконання наукових досліджень і
2014 р.
розробок у 2013 році
Відповідальні
виконавці
Данильченко С.Ю.
Керівники НДР
Данильченко С.Ю.
Керівники НДР
проф. Коваленко
Підготовка
доповіді
проректора
з
Грудень
С.М.
наукової роботи щодо наукових проектів
2013 р. - січень Данильченко С.Ю.
НФаУ, що пропонуватимуться МОЗ
2014 р.
Третякова Н.А.
України для виконання у 2014 році
Керівники НДР
Підписання Договору про створення
проф. Коваленко
(передачу) науково-технічної продукції з
Лютий С.М.
МОЗ України на виконання робіт за
березень
Данильченко С.Ю.
рахунок коштів Державного бюджету
2014 р.
Керівники НДР
України у 2014 році
Надання
відомостей
про
основні
результати виконання замовлення на
проведення наукових досліджень і
розробок, проектних та конструкторських
Березень
Данильченко С.Ю.
робіт, заходи щодо забезпечення їх
2014 р.
Керівники НДР
практичного застосування та про підсумки
моніторингу
впровадження
наукової
(науково-технічної) продукції у 2013 році.
Підготовка зведеного плану на науководослідні роботи, що виконуються за
Березень
Данильченко С.Ю.
рахунок коштів Державного бюджету
2014 р.
України у 2014 році
Своєчасне звітування перед МОЗ України
за перший квартал 2014 р. по науковоБерезень
Данильченко С.Ю.
дослідним роботам, що виконуються за
2014 р.
Керівники НДР
рахунок коштів Державного бюджету
України.
Своєчасне звітування перед МОЗ України
за другий квартал 2014 р. по науковоДанильченко С.Ю.
дослідним роботам, що виконуються за Липень 2014 р.
Керівники НДР
рахунок коштів Державного бюджету
України
Підготовка
пакету
пропозицій
на
проф. Коваленко
фармацевтичні підприємства України по Протягом року С.М.
впровадженню
у
промислове
Онопрійча Г.М.
126
Зміст роботи
виробництво лікарських засобів, які
розроблені у НФаУ
Сприяння підвищенню ефективності
використання
науково-інформаційних
ресурсів університету
Проведення роботи по систематизації,
пошуку, збереженню та автоматизації
даних
Здійснення розробки мультимедійних
докладів НДЧ
Участь у підготовці до друку науковоінформаційних видань НДЧ
Забезпечення працездатності програмного
забезпечення НДЧ
Термін
виконання
Відповідальні
виконавці
Протягом року Третякова Н.А.
Протягом року Третякова Н.А.
Протягом року Третякова Н.А.
Протягом року Третякова Н.А.
Протягом року Третякова Н.А.
Контроль за виконанням плану здійснює проф.
С. М. Коваленко
127
28. ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
Зміст роботи
1. Забезпечення науковою та навчальною
літературою на паперових та електронних
носіях.
Електронна книговидача
Термін
виконання
Відповідальні
виконавці
1-1V кв.
Л.А.Межирицька,
В.І.Сегеда,
М.В.Тірон
1-1V кв.
Н.Г.Караогланова
2.Організація роботи міжбібліотечного
абонементу (МБА) для користувачів
бібліотеки.
1-1V кв.
Н.Г.Караогланова
3. Організація роботи ЕДД для користувачів
бібліотеки
1-1V кв.
О.П.Васильєва
4.Формування фондів електронної бібліотеки.
Поповнення електронними версіями
навчальної та наукової літератури.
1-1V кв
Ю.М.Леках
В.В. Хівренко
5.
Обслуговування
користувачів
в
електронному
читальному
залі
(БД,
реферативними журналами на електронних
носіях, доступ до електронної бібліотеки).
1-1V кв.
С.М.Українська
6.Вести культурно-просвітницьку роботу
серед студентів та співробітників університету,
спрямовану на всебічний гармонійний
розвиток молоді:
 провести 4 культурні заходи;
 провести 10 оглядів літератури;
 оформити 100 виставок літератури.
1-1V кв.
7.Проведення бібліографічного та довідковоінформаційного обслуговування читачів:
 організувати якісне довідковобібліографічне обслуговування читачів;
 наповнення та оновлення БД «Праці
вчених»
 продовжувати роботу з довідковим
апаратом бібліотеки (картотеками);
 скласти 4 випуски "Списків нової
літератури" і систематично оновлювати
В.В.Хівренко,
І.А.Щетініна,
Ю.А.Рибак
128
інформаційний блок на Web-сторінці
бібліотеки в Інтернеті.
 провести бібліотечно-бібліографічні
практичні та теоретичні навчання для
читачів (студентів 1,3,5 курсів );
 провести бібліотечно-бібліографічні
практичні заняття для молодих науковців
(аспірантам, докторантам);
 провести 4 Дні інформації (щоквартально),
1 День аспіранта; 4 Дня дипломника .
8.Здійснювати якісне комплектування та облік
літератури.
Вести електронну картотеку
книгозабезпечення навчального процесу
9.Організація довідкового апарату бібліотеки:
 електронний каталог;
 алфавітний картковий каталог;
 систематичний картковий каталог;
Рекаталогізація фонду НБ НФаУ
1-1V кв.
О.В.Бистрягіна
Т.О.Коркушко
І.О.Українцева
О.А.Дьяченко
1-1V кв.
Л.А.Морозова
М.М.Привалова
1-1V кв.
10. Обслуговування користувачів зарубіжною
літературою
та
організація
роботи 1-1V кв.
користувачів з зарубіжними повнотекстовими
базами даних.
Електронна книговидача
1-1У кв.
11.Провести роботу по організації
та
книгозберіганню
фондів
бібліотеки.
Формування фонду цінних видань.
12. Провести методичну роботу та роботу по
підвищенню
кваліфікації
працівників
бібліотеки.
13. Провести роботу по автоматизації
бібліотечних процесів:
- підтримувати програмне та комп‘ютерне
забезпечення бібліотеки;
- створювати та підтримувати електронні
інформаційні ресурси.
Л.З.Луцик,
С.В.Ярмак
О.В.Войтенко
В.В.Каїді
О.П.Васильева,
Т.Г.Зеленко,
О.А.Ігнатьева
О.С. Рябченко
Контроль за виконанням плану.
Контроль за виконанням плану здійснює Гавриш Н.Б.
129
29. ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ КАДРІВ
Зміст роботи
Систематично заносити в комп‘ютер
дані на внов прийнятих співробітників,
вести облік звільнених та робити
корективи відомостей про
співробітників, які працюють в
університеті
Перевіряти особові справи
співробітників університету на предмет
наявності всіх документів, які повинні
бути в особовій справі
Вести облік вакантних посад на
кафедрах і підрозділах
Надавати основні щорічні відпустки
співробітникам університету згідно
графіків
Вести облік використання щорічних
основних відпусток
Контроль використання робочого часу
співробітниками університету
Термін
виконання
Постійно
Дверницька В.І.
Сальтевська В.М.
Хирна О.О.
Звєрєва Н.В.
Ворфоломієв С.В.
Постійно
Дверницька В.І.
Хирна О.О.
Звєрєва Н.В.
Постійно
Дверницька В.І.
Сальтевська В.М.
Постійно
Хирна О.О.
Сальтевська В.М.
Постійно
Постійно
Складання звіту про прийнятих
працівників за рахунок 5% квоти
Вести журнал обліку прийому та
звільнення співробітників
Готувати документи до подання про
нагородження співробітників
університету
Вести журнал обліку співробітників,
працюючих за сумісництвом
Вести облік співробітників, які мають
групу інвалідності
Складання звіту про наявність вільних
робочих місць та потребу в працівниках
(форма 3-ПН)
Складання звіту про вивільнення
працівників
Участь у засідання комісії по
персональному розподілу випускників
аспірантури
Відповідальні
виконавці
Хирна О.О.
Сальтевська В.М.
Подстрелова З.Ф.
Дверницька В.І.
Сальтевська В.М.
Хирна О.О.
Звєрєва Н.В.
Щоквартальн
Хирна О.О.
о
Постійно
Хирна О.О.
По мірі
необхідності
Подстрелова З.Ф.
Постійно
Сальтевська В.М.
Постійно
Сальтевська В.М.
Щомісячно
Хирна О.О.
По мірі
потреби
Хирна О.О.
По мірі
потреби
Подстрелова З.Ф.
науковий відділ
130
Вести журнал реєстрації листків
непрацездатності
Вести журнал про надання щорічних
основних відпусток
Вести та готувати списки ветеранів і
учасників ВВВ
Складання звіту про використання
робочого часу (форма 3-ПВ)
Вести облік жінок, які знаходяться у
відпустці по догляду за дитиною
Брати участь у комісії по створенню та
внесенню змін у колективний договір
Вести журнал реєстрації виданих
довідок
Вести журнал реєстрації наказів за
особовим складом
Вести журнал реєстрації трудових
книжок
Вести алфавітну книгу на
співробітників університету
Вести журнал реєстрації приходу на
роботу співробітників відділу
Вести штатно-посадові книги
підрозділів згідно штатного розкладу та
проводки наказів
Вести журнал реєстрації інструктажу з
питань охорони праці та пожежної
безпеки
Підготовка та оформлення документів
на співробітників, які переходять на
пенсію, до подання до Пенсійного
фонду
Здійснювати оформлення документів по
прийому, переводу, звільненню
співробітників. Здійснення проводки
наказів
Навчання відповідальних
співробітників університету веденню
первинного обліку у підрозділі (табель,
журнал виходу на роботу, графіки
роботи, відпустки, заповнення та облік
лікарняних листків)
Підвищення кваліфікації: самоосвіта,
освоєння комп‘ютера, консультації з
юрисконсультом
Два рази на
місяць
Хирна О.О.
Постійно
Хирна О.О.
Постійно
Подстрелова З.Ф.
Щоквартальн Дверницька В.І.,
о
ПФВ
Постійно
Сальтевська В.М.
По мірі
потреби
Подстрелова З.Ф.
Постійно
Звєрєва Н.В.
Постійно
Хирна О.О.
Постійно
Хирна О.О.
Постійно
Хирна О.О.
Сальтевська В.М.
Постійно
Звєрєва Н.В.
Постійно
Дверницька В.І.
Сальтевська В.М.
Хирна О.О.
Постійно
Звєрєва Н.В.
Постійно
Дверницька В.І.
Постійно
Хирна О.О.
Сальтевська В.М.
Постійно
Подстрелова З.Ф.
Дверницька В.І.
Сальтевська В.М.
Хирна О.О.
Постійно
Подстрелова З.Ф.
Дверницька В.І.
Сальтевська В.М.
131
Хирна О.О.
Звєрєва Н.В.
Ворфоломієв С.В.
Готувати зведені дані по кафедрах:
– показники наявності наукового
ступеня по кафедрах за поточний рік;
– чисельність НПП та якісна
характеристика;
– характеристика НПП за віком
Здійснювати контроль за роботою
працівників відділу кадрів
Аналіз термінів трудових договорів
(контрактів) з працівниками НФаУ для
переукладання договору на наступний
термін
Перерахунок педагогічного,
медичного, бібліотечного, сфери
культури, музею, науковопедагогічного та наукового стажу для
нарахування надбавок згідно чинного
законодавства
Вести журнал реєстрації контрактів
науково-педагогічних працівників
Оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних
працівників, підготовка та оформлення
документів науково-педагогічних
працівників для участі у конкурсі,
підготовка наказу
Створення бази даних для реєстру
медичних, фармацевтичних, науковопедагогічних кадрів
Корективи бази даних реєстру
медичних, фармацевтичних, науковопедагогічних кадрів. Звіт до МОЗ
України
Перевірка табелю обліку використання
робочого часу кафедр, підрозділів,
служб
Корективи бази даних докторів наук і
кандидатів наук для реєстру МОН
України
Корективи бази даних співробітників
НФаУ для програми «Відділ кадрів»
Проведення внутрішнього аудиту
По мірі
потреби
Дверницька В.І.
Постійно
Подстрелова З.Ф.
Щомісячно
Дверницька В.І.
Сальтевська В.М.
Хирна О.О.
Постійно
Дверницька В.І.
Постійно
Дверницька В.І.
По мірі
потреби
Подстрелова З.Ф.
Дверницька В.І.
Звєрєва Н.В.
Постійно
Ворфоломієв С.В.
Щоквартальн
Ворфоломієв С.В.
о
Щомісячно
Подстрелова З.Ф.
Дверницька В.І.
Сальтевська В.М.
Щомісячно
Дверницька В.І.
Ворфоломієв С.В.
Постійно
Ворфоломієв С.В.
Щорічно
Подстрелова З.Ф.
132
роботи відділу кадрів
Звірка штатного розкладу відповідності
спискової чисельності співробітників
університету у зв‘язку із затвердженням
штатного розкладу в МОЗ України
Складання довідки про створення
робочих місць для працевлаштування
інвалідів за минулий рік
Складання звіту про зайнятість
інвалідів (форма № 10-1 (річна)
Підготовка звіту ―Картка обліку
доктора наук‖ форма ДН
Підготовка звіту додаток № 1 до форми
ДН ―Список змін до картки доктора
наук‖
Підготовка звіту додаток № 2 до форми
ДН ―Список докторів наук, які вибули у
звітному році‖
Підготовка звіту додаток № 1 до форми
КН ―Список змін до картки кандидата
наук‖
Підготовка звіту додаток № 2 до форми
КН ―Список кандидатів наук, які
вибули у звітному році‖
Підготовка звіту форма КН ―Картка
обліку кандидата наук‖
Складання щоквартального графіку
працевлаштування громадян, які
потребують соціального захисту, на
заброньовані робочі місця на поточний
рік
Представлення до МОЗ України
відомостей про відомих ювілярів, які
відзначатимуться у 2013-2014р.
Надання даних по звіту ректора про
роботу на посаді за період дії контракту
до МОЗ України
Підготовлення розпорядження щодо
складання декларацій керівного складу
про доходи та майно
Складання звіту згідно рішень
Київського РВК ―ПРО організацію
робочих місць для працевлаштування
інвалідів‖
Складання звіту ―Про кількість
Юрисконсульт
Протягом
місяця
Дверницька В.І.
Сальтевська В.М.
До 15 січня
Сальтевська В.М.
ПФВ
До 15 січня
Сальтевська В.М.
ПФВ
До 20 січня
Дверницька В.І.
До 20 січня
Дверницька В.І.
До 20 січня
Дверницька В.І.
До 20 січня
Дверницька В.І.
До 20 січня
Дверницька В.І.
До 20 січня
Дверницька В.І.
До 30 січня
Хирна О.О.
До 25 січня
Подстрелова З.Ф.
Дверницька В.І.
До 01 січня
Подстрелова З.Ф.
До 10
березня
Подстрелова З.Ф.
До 5 лютого
Сальтевська В.М.
ПФВ
До 9 лютого
Дверницька В.І.
133
працівників, їх якісний склад та
професійне навчання‖ (форма 6-ПВ)
Підготовка розпорядження на
складання графіків робіт підрозділів на
ІІ семестр
Підготовка наказу до нагородження
грошовою премією ветеранів та
учасників ВВВ
Збір графіків робіт підрозділів
Підготовка розпорядження щодо
заповнення декларацій керівним
складом
Підготовка наказу до нагородження
грошовою премією ветеранів та
учасників ВВВ
Підготовка наказу про чергування на
травневі свята
Підготовка коректив штатного
формуляру науково-педагогічних
працівників станом на 01 квітня до МОЗ
України
Аналіз особових справ викладачів, у
яких закінчується термін договору та
затвердження кадровою комісією
термінів укладення трудового договору
(контракту) на наступні строки
Підготовка на кадрову комісію списків
НПП, прийнятих:
– на 2012/2013 навч. рік;
– працюючих за контрактом та на
умовах строкового трудового договору
до 30.06.2013р. та 31.08.2013р.;
– без наукового ступеня (з термінами
підготовки дисертації та труд. договору)
Підготовка інформації про результати
кадрової політики для видання
«Здобутки і плани»
Підготовка пропозицій та документації
по представленню до різних видів
відомчих відзнак МОЗ, МОН та ін.
кращих працівників НФаУ до Дня
фармацевтичного працівника
Аналіз звітів здобувачів про стан
виконання кандидатських дисертацій та
До 20 лютого Сальтевська В.М.
До 23 лютого Сальтевська В.М.
До 28 лютого Звєрєва Н.В.
До 10
березня
До 30 квітня
До 25 квітня
Подстрелова З.Ф.
Подстрелова З.Ф.
Сальтевська В.М.
ППО
Корх В.В.
Подстрелова З.Ф.
Зав. кафедр
До 15 квітня
Дверницька В.І.
Маслова І.
Протягом
місяця
Подстрелова З.Ф.
Дверницька В.І.
Кадрова комісія
До 1 квітня
Дверницька В.І.
До 15 квітня
Подстрелова З.Ф.
Дверницька В.І.
Сальтевська В.М.
До 30 червня Подстрелова З.Ф.
До 10 травня
Подстрелова З.Ф.
Науковий відділ
134
розгляд кадровою комісією можливості
укладення з ними трудових договорів
(контрактів) на наступний термін
Підготовка списків робітників НФаУ,
стаж роботи яких складає понад 20
років (ветерани труда НФаУ) ректора
Підготовка матеріалів до постановчої
доповіді
Підготовка наказу на звільнення у
зв‘язку з закінченням навчального року
та на продовження трудових відносин з
викладачами на наступні терміни
План заходів до підготовки до нового
навчального року
Складання графіка відпусток
проректорів, деканів, начальників
відділів та їх заступників
Підготовка коректив штатного
формуляру НПП станом на 01.07. до
МОЗ України
Звірка штатного розкладу відповідності
спискової чисельності співробітників
університету у зв‘язку із затвердженням
штатного розкладу в МОЗ України
Підготовка розпорядження на
складання графіків роботи підрозділів
на І семестр
Збір графіків роботи підрозділів на І
семестр
Складання звіту ―Звіт вищого
навчального закладу на початок
навчального року (форма 3-НК)‖
Підготовка коректив штатного
формуляру науково-педагогічних
працівників станом на 01 жовтня до
МОЗ України
Оформлення передплати періодичних
видань на наступний рік
Здійснення звірки особистих даних
співробітників університету
Підготовка розпорядження на
складання графіків відпусток
До 25 травня
Дверницька В.І.
До 25 червня
Подстрелова З.Ф.
Дверницька В.І.
До 15 червня Дверницька В.І.
До 1 червня
Подстрелова З.Ф.
До 01 червня Сальтевська В.М.
До 30 червня
Дверницька В.І.
Маслова І.
До 30
вересня
Дверницька В.І.
Сальтевська В.М.
До 15
вересня
Сальтевська В.М.
До 30
вересня
Звєрєва Н.В.
До 30
вересня
Дверницька В.І.,
Навчальний відділ
До 15 жовтня
Дверницька В.І.
Маслова І.
Подстрелова З.Ф.
Звєрєва Н.В.
Подстрелова З.Ф.
Дверницька В.І.
До 30 жовтня Сальтевська В.М.
Хирна О.О.
Звєрєва Н.В.
До 30
Сальтевська В.М.
листопада
До 30 жовтня
135
підрозділів на наступний рік
Щорічно проводити аналіз підвищення
кваліфікації АУП університету
Збір графіків щорічних основних
відпусток підрозділів університету на
наступний рік
Звіт про медичні кадри (форма 17)
Підготовка до передачі до архіву
незапитані трудові книжки, особові
справи, картки П-2, накази, у яких
минув термін зберігання у відділі кадрів
Зробити аналіз надання відпусток з
метою виявлення своєчасно
невикористаних відпусток
Зібрати заяви на перенос своєчасно
невикористаних відпусток на наступний
рік
Підготовка наказу про чергування ПВС
та керівного складу університету на
Новорічні та Різдвяні свята
Складання штатного формуляру
науково-педагогічних працівників
університету за поточний рік та
підготовка його до видання
типографським образом
Складання списків співробітників
НФаУ – ювілярів на наступний рік.
Обговорення з ректором оформлення
нагородних справ на ювілярів
Протягом
місяця
Дверницька В.І.
Звєрєва Н.В.
До 25 грудня Керівники відділів
і підрозділів
До 25 грудня Дверницька В.І.
Хирна О.О.
До 25 грудня
Хирна О.О.
До 25 грудня
До 30
грудня
Хирна О.О.
Подстрелова З.Ф.
До 25 грудня Корх В.В.
Дверницька В.І.
Маслова І.В.
До 30 грудня
Подстрелова З.Ф.
До 30 грудня
Подавати заявки на виготовлення і
Подстрелова З.Ф.
придбання необхідної кількості бланків.
Придбання канцелярських виробів
До 30 грудня
Створення довідково-інформаційного
фонду кадрової служби
постійно
Подстрелова З.Ф.
Юрисконсульт
Контроль за виконанням плану здійснює Подстрелова З.Ф.
136
30. ПЛАН РОБОТИ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ
Зміст роботи
Визначити пріоритетні напрями
використання коштів на 2013/2014 н. р.
згідно з перспективним планом
університету
На постановчу доповідь Вченої Ради
підготувати матеріали з фінансового
стану університету
Спрогнозувати разом з навчальним
відділом, приймальною комісією,
деканатами, очікуваний набір
контингенту студентів для формування
проекту плану на 2014 рік
Зробити розрахунки очікуваних
фінансових витрат на підготовку
студентів для формування пропозицій
щодо обсягів державного замовлення
для вступу на навчання у 2014 році
Здійснити прогнозний розрахунок
очікуваних доходів від навчання
студентів, аспірантів та докторантів
університету на 2014 рік.
Підготувати інформацію для
формування бюджетних пропозицій на
2014 фінансовий рік за напрямами
діяльності
Скласти узагальнений бюджетний
запит на 2014 фінансовий рік, узгодити
показники на балансовій комісії та
надіслати до МОЗ України.
Скласти ліміти на придбання хімічних
реактивів, хімічного посуду та
канцелярських товарів для роботи
кафедр та підрозділів університету
Провести розрахунки вартості
навчання студентів 2013/2014 н. р. за
всіма спеціальностями та формами
навчання. Підготувати накази по
університету
Провести розрахунки вартості
навчання в інтернатурі, аспірантурі та
докторантурі. Підготувати накази по
Терміни
виконання
Відповідальний
виконавець
квітень
Коваленко Л.М
Кирик В.Л.
травень
Коваленко Л.М
Кирик В.Л.
квітень-травень
Коваленко Л.М.
Кирик В.Л.
травень
Коваленко Л.М.
Кирик В.Л.
квітень
Щербініна І.М.
квітень
Матяш О.М.
Шинкарьова І.П.
Яковлева І.І.
Сердюк І.П.
Щербініна І.М.
травень
Коваленко Л.М.
Кирик В.Л.
лютий
Кирик В.Л
Матяш О.М.
березень-квітень
вересень
Уланова С.М.
Уланова С.М.
137
Зміст роботи
Терміни
виконання
Відповідальний
виконавець
вересень
Уланова С.М.
протягом року
Уланова С.М.
університету
Затвердити перелік платних послуг, що
надаються НФаУ на 2013/2014 н. р.
(постанови КМУ № 796 від 27.08.2010р.,
№1138 від 17.09.1996 р., №534 від
05.06.1997 р.)
Провести розрахунки вартості платних
послуг у відповідності до Положення
про надання платних послуг в НФаУ та
наказу Міністерства освіти і науки
України, Міністерства економіки
України та Міністерства фінансів
України №736/902/758 від 23.07.2010 р.
Вносити зміни до Положення про
надання платних послуг в НФаУ
Скласти розрахунки вартості
проживання в гуртожитках
університету. Підготувати накази по
університету
Провести аналіз поданих заявок
кафедр, щодо витрат на навчальні,
наукові та господарчі видатки на 2014
рік і представити на розгляд
балансовій комісії НФаУ
На підставі даних навчального відділу
щодо контингенту студентів
проводити розрахунки кількості ставок
НПП та НДП
Скласти штатний розпис науковопедагогічних працівників,
адміністративно-управлінського та
обслуговуючого персоналу НФаУ у
відповідності до контингенту студентів
та фонду оплати праці за напрямами
діяльності
Скласти штатний розпис працівників,
які виконують НДР, за загальним і
спеціальним фондом.
Вносити зміни до штатного розкладу у
при змінах
законодавства та
введенні
додаткових
платних послуг
травень,
при змінах тарифів
та нормативних
актів
Уланова С.М.
Сердюк І.П.
вересень
Кирик В.Л.
Матяш О.М.
квітень, серпень,
січень
Кирик В.Л.
вересень-січень
Шинкарьова І.П.
січень
Яковлева І.І.
при змінах
138
Зміст роботи
відповідності до змін чинного
законодавства в оплаті праці.
Скласти калькуляції кошторисної
вартості науково-дослідних робіт
Скласти номенклатурний план
проведення НДР
Скласти план витрат на проведення
НДР
Скласти номенклатурний план по
договорам оренди, які заключені з РВ
ФДМУ
Проведення розрахунку загальноексплуатаційних витратна 1 кв. м. по
університету, які підлягають
відшкодуванню орендарями
Провести розрахунки очікуваних
надходжень від навчання студентів,
аспірантів, докторантів та надання
інших платних послуг на 2014 рік
Скласти кошториси за бюджетними
програмами на 2014 рік з
розрахунками та обґрунтуваннями.
Надати на затвердження до МОЗ
України кошториси з розрахунками та
штатні розписи за всіма бюджетними
програмами у відповідності до
доведених Міністерством лімітних
довідок.
Підготувати на Вчену Раду звіт про
надходження та використання
бюджетних коштів за 2013 рік.
Розміщувати та своєчасно оновлювати
поточну інформацію на стенді та сайті
відділу.
Проводити аналіз витрат на
комунальні послуги по корпусам та
Терміни
Відповідальний
виконання
виконавець
розмірів посадових Шинкарьова І.П.
окладів, доплат та
Яковлева І.І.
надбавок, та інших
змінах
нормативних актів
по оплаті праці
по мірі
надходження
Яковлева І.І.
договорів
січень
Яковлева І.І.
лютий
Яковлева І.І.
січень
Матяш О.М.
січень
Матяш О.М.
грудень
грудень
згідно визначених
МОЗ України
строків подання
Коваленко Л.М.
Щербініна І.М.
Сердюк І.П.
Коваленко Л.М.
Кирик В.Л.
Яковлева І.І.
Матяш О.М.
Коваленко Л.М.
Кирик В.Л.
грудень
Коваленко Л.М.
Кирик В.Л.
постійно
співробітники
відділу
щомісячно
Сердюк І.П.
139
Зміст роботи
гуртожиткам університету
Відстежувати зміни чинного
законодавства стосовно оплати праці
та своєчасно вносити зміни до:
Колективного договору;
Положення про оплату праці
співробітникам університету;
Положення про порядок
встановлення надбавок;
Положення про порядок
преміювання.
Вести облік розрахункової та
фактичної кількості ставок, у разі
потреби проводити зміни штатного
розпису в межах затвердженого обсягу
витрат на оплату праці.
Здійснювати контроль за правильністю
встановлення посадових окладів у
відповідності до посад та тарифних
розрядів
Складати звітність та направляти до
МОЗ України, МОН України,
Обласного статистичного управління,
Держказначейства та інших установ
Щоквартально складати зведений звіт
про фінансову діяльність університету
Проводити аналіз економічної
ефективності надання майна в оренду,
готувати матеріали для проведення
засідань орендної комісії
Складання розрахунку відшкодування
витрат на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг
Забезпечувати ефективне та
раціональне використання трудових та
грошових ресурсів
Вносити пропозиції з удосконалення
планово-економічної діяльності
університету
Готувати проведення засідань
бюджетної комісії та ректорату по
розгляду фінансових питань
Виконувати поточну роботу по
Терміни
виконання
Відповідальний
виконавець
постійно
Шинкарьова І.П.
постійно
Шинкарьова І.П.
Яковлева І.І.
постійно
Шинкарьова І.П.
Яковлева І.І.
у відповідності до
термінів подання
Співробітники
відділу
щоквартально
Співробітники
відділу
постійно
Матяш О.М.
щомісячно
Матяш О.М.
постійно
Коваленко Л.М.
Кирик В.Л.
постійно
Коваленко Л.М.
постійно
Коваленко Л.М.
постійно
Матяш О.М.
140
Зміст роботи
прийому вхідної документації по її
обліку та доведенню до виконавців,
контролювати хід виконання
Проводити маркетингові дослідження з
вартості платних послуг в інших ВНЗ,
готувати пропозиції на розгляд
керівнику відділу
Ведення журналу реєстрації
інструктажу з питань охорони праці та
пожежної безпеки
Підготовка та надання інформації за
запитами МОЗ України, МОН України
ті інших установ
Ознайомлюватись з новими
нормативними документами в
законодавстві України та своєчасно
використовувати їх у роботі
Працювати над самовдосконаленням,
оновлювати і розвивати свої знання
для подальшого використання в роботі
та ефективного вирішення завдань
Терміни
виконання
Відповідальний
виконавець
постійно
Уланова С.М.
постійно
Щербініна І.М.
постійно
Співробітники
відділу
постійно
Співробітники
відділу
постійно
Співробітники
відділу
Контроль за виконанням плану здійснює Коваленко Л.М.
141
31. ПЛАН РОБОТИ БУХГАЛТЕРІЇ
Зміст роботи
Списання матеріальних
коштовностей, які прийшли в
непридатність на кафедрах та
інших підрозділах
Національного
фармацевтичного університету
Проведення раптової перевірки
на складі в/м особи Багмет А.І.
Проведення раптової перевірки
наявності м‘якого інвентарю та
правильного оформлення
карток обліку в гурт. 1-4,
коледжі НФаУ
Перевірка наявності
інвентарних номерів на
обладнанні, меблях, які
знаходяться на кафедрах,
підрозділах
Проведення щоквартальної
інвентаризації по
харчувальному комплексу
Проведення щоквартальної
інвентаризації спирту, бланків
суворої звітності, тварин
Раптова перевірка наявності
будівельних матеріалів на
кафедрах
Проведення розрахунків із
сторонніми організаціями
Звіряння тарифних відпусток з
путівками в санаторій за 2013 р.
Перевірка лікарняних листів за
2013 р.
Перевірка своєчасного
перерахування єдиного
соціального внеску та податку
на доходи фізичних осіб
Перевірка нарахування
стипендії, заробітної платні
Термін
виконання
протягом року
Відповідальні
виконавці
Шкомарова Л.М.
Сєдих Н.В.
Мещерякова Н.Є.
Кучерява І.В.
травень
Капарчук І.О.
вересеньлистопад
Сєдих Н.В.
Кучерява І.В.
протягом року Кучерява І.В.
Мещерякова Н.Є.
щоквартально
Свердлова Л.Н.
Герасименко І.А.
щоквартально
Кучерява І.В.
Сєдих Н.В.
вересень,
січень
Тарасова Н.І.
Кучерява І.В.
постійно,
протягом року
протягом року
Тарасова Н.І.
Балахонська І.Г.
Нікуліна Т.А.
протягом року
Нікуліна Т.А.
щоквартально
Нікуліна Т.А.
щоквартально
Іванюкова В.І.
Деренська О.І.
Кахній І.М.
142
Видача готівки та
перерахування коштів в
ГУДКСУ у Харківській області.
Своєчасне перерахування
податків, розрахунків з
бюджетом від
госпрозрахункової діяльності,
надання звітності, виписка
податкових накладних та
ведення реєстрів виданих та
отриманих податкових
накладних
Проведення обліку оплати за
навчання студентами, які
навчаються за контрактом
Звіряння списків боржників по
оплаті за контрактне навчання,
гуртожиток
Ведення обліку оплати за
оренду. Надання даних про
затримку оплати
Проведення обліку оплати за
гуртожиток студентами та
співробітниками університету
Ведення облікових рахунків
підрозділів університету
Своєчасні розрахунки по
підзвітним особам
протягом року
постійно
Конєва Я.В.
Нікуліна Т.А.
Талікова Л.В.
Бабай О.С.
Пихтіна Л.Т.
Коваленко Л.І.
протягом року
Сдобнікова Н.М.
Ткаченко Т.Д.
Першина О.Ф.
Денисенко Г.Ю.
протягом року
Першина О.Ф.
Денисенко Г.Ю.
протягом року
постійно
Першина О.Ф.
Ткаченко Т.Д.
Денисенко Г.Ю.
Джанахай І.Г.
протягом року
постійно
протягом року
Ткаченко Т.Д.
протягом року
постійно
протягом року
постійно
Брижко Л.Є.
Ярмак Н.І.
Контроль за виконанням плану здійснює Дурасова Н.Ф.
143
32. ПЛАН РОБОТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОЇ ЧАСТИНИ
План робіт з капітального та поточного ремонту
До кінця 2013 року заплановано:
І. Капітальне будівництво
1) закінчити будівництво та ввести в експлуатацію склад хімічних
реактивів за адресою: вул. Блюхера, 4;
2) виконати роботи із зведення каркасу гуртожитку на 240 місць за
адресою: вул. О. Невського, 18.
ІІ. Капітальний ремонт
1) виконати капітальний ремонт приміщень під їдальню у гуртожитку №
3 по вул. Тимурівців, 11а;
2) провести необхідні роботи з капітального ремонту аудиторії в
аудиторному корпусі № 2 (літера Г-1-2) за адресою: вул. Блюхера, 4;
3) розробити проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту
аудиторії за адресою: вул. О. Невського, 18;
4) виконати роботи з проектування та складання кошторису на
капітальний ремонт корпусу ЦНДЛ за адресою: вул. Мельникова, 12.
ІІІ. Поточний ремонт
1) поточний ремонт покрівлі хімічного корпусу по вул. Блюхера, 4;
2) виконати поточний ремонт коридорів аудиторного корпусу № 2 (літера
Г-1-2) по вул. Блюхера, 4;
3) відремонтувати приміщення кімнати № 10 в аудиторному корпусі № 2
під лабораторію;
4) закінчити ремонтні роботи приміщення під оранжерею для
ботанічного саду;
5) провести ремонт інженерних мереж каналізації, гарячого та холодного
водопостачання в гуртожитках №№ 3 і 4 по вул. Тимурівців, 11а.
Заплановані роботи на 2014 рік.
І. Капітальне будівництво
1) виконання будівельних робіт в гуртожитку за адресою: вул. О.
Невського, 18.
ІІ. Капітальний ремонт
1) Капітальний ремонт ЦНДЛ
2) Капітальний ремонт актового залу по вул. О.Невського,18
3) Капітальний ремонт стелі в аудиторіях №3,4
ІІІ. Поточний ремонт
1.Ремонт покрівлі по вул. Блюхера,4 (аптека, аудиторний блок та перехід)
2.Ремонт центрального входу по вул. Блюхера,4
3.Заміна лівневої каналізації
4.Ремонт зовнішньої системи каналізації по вул. О.Невського,18
144
5.Заміна склоблоків по вул. Блюхера,4
6.Ремонт покрівлі по вул. О.Невського,18 (корпус літ А-5)
7.Ремонт теплової рамки по пр.50 річчя ВЛКСМ, 48
8.Ремонт покрівлі по гуртожитків №3,4
9.Ремонт ганку гуртожитку №3
ІV.Обслуговування та роботи постійного характеру
1. Повірка лічильників теплової енергії
2. Повірка лічильників води
3. Повірка сигналізаторів газу
4. Обслуговування ліфтів
5. Обслуговування кондиціонерів
6. Обслуговування пожежної сигналізації
7. Обслуговування міні АТС
8. Обслуговування котлів
9. Заміри опору ізоляції
10 .Вогнезахистна обробка перекриття
11. Прочистка вентиляційних каналів
12. Камерная обробка м‘якого інвентарю
13. Розробка норм використання енергоресурсів
14. Заповнення паспорта водного господарства
15. Прання білизни
16. Повірка манометрів и термометрів
17. Обслуговування газопроводів
18. Вивіз ТБО
19. Вивіз негабаритного сміття
20. Утилізація (лампи, металобрухт и т.д.)
21. Обслуговування тепло лічильників
22. Обслуговування металопластикових вікон
23. Обслуговування холодильників
24. Обслуговування систем сніготаяння
25. Обслуговування теплового обладнання (насоси, клапани)
26. Обслуговування автоматичних воріт
27. Прочистка дворової каналізації
28. Обслуговування газового обладнання (пічі, пальники, ШРП)
29. Деротизація
30. Ремонт електроплит
31. Повірка газових лічильників
32. Мікрофільмування проектної документації
33. Паспортизація споруд
34. Навчання персонал
35. Закупка автобусу та ізотермічного фургону
Контроль за виконанням плану здійснює Смоляник В.Т.
145
33. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Планування та організація виховного процесу в Національному
фармацевтичному університеті здійснюється згідно з Положенням про
організацію виховної роботи в Національному фармацевтичному університеті,
затвердженого Вченою радою, та плану виховної роботи, який щорічно
затверджується ректором університету, з урахуванням основних нормативних
документів: Конституції України, Загальної декларації прав людини, Закону
України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Указу Президента України від
30.09.2010 р. №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку
освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 р. №41
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
на 2009-2015 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010
р. №1728-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на
період до 2015 року», рішення колегії МОН України від 25.06.2009 р., протокол
№7/2-4 «Про затвердження Концепції національного виховання студентської
молоді».
Основною метою виховної роботи є отримання студентами соціального
досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення
високої культури міжнаціональних відносин, формування особистісних рис
громадянина
Української держави,
моральної,
художньо-естетичної,
політичної, правової та трудової культури.
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
виконання
виконавці
Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу.
Призначення кураторів на першому
Вересень
Іванова К.А.
курсі усіх факультетів
Деканати
Проведення наради з відповідальними
Вересень
Іванова К. А.
особами за кураторську діяльність на
Травень
Деканати
курсах та з кураторами гуртожитків
Куратори груп
Куратори гуртожитків
Координація роботи студентських рад
Протягом
Іванова К.А.
гуртожитків
року
Коменданти гуртожитків
Розробка нового фільму про НФаУ,
ВересеньІванова К.А.
впровадження символіки НФаУ.
грудень
Деканати
Продовження роботи над проектом
скульптури В.Н. Каразіна
Встановлення флагштоків іноземних
ВересеньІванова К.А.
країн, громадяни яких є студентами
жовтень
Попов С.Б.
НФаУ, біля корпусу по вул. Блюхера, 4
Смоляник В.Т.
згідно проекту
Участь у розробці та виготовленні
ВересеньІванова К.А.
макету матеріально-технічної бази
жовтень
Смоляник В.Т.
НФаУ. Розробка, затвердження та
Канцедал Л.М.
146
виготовлення макету матеріальнотехнічної бази НФаУ. Виготовлення
стендів кращих студентів НФаУ:
відмінників, переможців предметних
олімпіад, творчих конкурсів, спортивних
змагань
Підготовка універсальних алгоритмів
проведення університетських, міських, з
міжнародною участю заходів та
ректорських прийомів, святкових та
жалобних заходів (сценарії, програми,
протоколи)
Проведення спiльно з правоохоронними
органами та представниками земляцтв
iноземних студентiв заходів щодо
гарантування безпеки перебування
iноземних громадян на території
України, передбачення виникнення
конфлiктних ситуацiй, у тому числi
мiжетнiчного та релiгiйного характеру.
Формування толерантної атмосфери у
студентському середовищі в цілому, а
також виховання толерантності як риси
характеру в особі кожного студента.
Створення належних умов для
всебічного розвитку звичаїв, традицій,
мови, культури національних меншин,
зокрема, і ромської.
Розміщення анонсів та інформаційних
повідомлень про події культурного,
спортивного, навчального життя
студентства, що відбуваються у НФаУ
та Коледжі НФаУ на шпальтах газети
«Молодість фармації», на сайті НФаУ, у
навчальних корпусах та гуртожитках
НФаУ. Робота фотовітрин «Сьогодення
у НФаУ» (вул. Блюхера, 4, Невського,
18)
Підготовка та щомісячний випуск газети
«Молодість фармації»
Реклама міських культурно-масових
заходів у навчальних корпусах та
гуртожитках НФаУ
Деканати
Протягом
року
Іванова К.А.
Протягом
року
Іванова К.А.
Попов С. Б.
Горячий В.Д.
Лідери іноземних
земляцтв
Протягом
року
Іванова К.А.
Яковлєва О.Ю.
Протягом
року
Протягом
року
Яковлєва О.Ю.
Студентський
парламент НФаУ
147
Яковлєва О.Ю.
Створення архіву з фотоматеріалами Протягом
про НФаУ
року
Студентське самоврядування НФаУ
Підготовка і проведення студентським
Протягом
Деканати
самоврядуванням спільно з деканатами
року
Студентський
соціологічних опитувань студентської
парламент НФаУ
аудиторії щодо організації навчального
процесу «Викладач очима студентів»
Участь голови студентського
Протягом
Студентський
парламенту НФаУ у засіданнях
року
парламент НФаУ
Всеукраїнської Студентської Ради
Участь у міжвузівських конференціях,
Протягом
Студентський
семінарах, тренінгах, форумах
року
парламент НФаУ
Участь представників студентського
парламенту НФаУ у засіданнях Вченої
Ради університету
Співпраця з об‘єднанням лідерів
земляцтв – представників іноземних
студентів, які навчаються у НФаУ.
Проведення щорічної «Ярмарки народів
НФаУ»
Проведення тематичних вечорів для
студентів НФаУ
Засідання студентських рад гуртожитків
Національно-патріотичне виховання
Проведення роботи з національнопатріотичного та громадянського
виховання (проведення лекцiй, круглих
столiв, виховних годин, органiзація
екскурсiй до краєзнавчих музеїв,
iсторичних пам‘яток та iн.)
Зосередження уваги на заняттях з
української мови на культуру мовлення,
мовний етикет; боротьбі із засміченням
мови, суржиком; виховання поваги до
мовних традицій
Робота етнографічного музею та
поповнення його фонду
Проведення тематичного уроку в
етнографічному музеї для іноземних
студентів «Як жили українці» (з
Щомісячно Студентський
парламент НФаУ
Протягом
року
Студентський
парламент НФаУ
Москаленко О.П.
Протягом
Студентський
року
парламент НФаУ
Щомісячно Деканати
Куратори гуртожитків
Коменданти гуртожитків
Протягом
року
Іванова К.А.
Протягом
року
Світлична Є.І.
Світлична Є.І.
Протягом
року
Вересень
148
демонстрацією предметів побуту та
народних ремесел)
Конкурс стіннівок до Дня української
письменності
Конкурс стіннівок з історичної
тематики: «Данило Галицький – перший
український король»
Проведення університетського туру
Всеукраїнського мовно-літературного
конкурсу імені Т. Шевченка
Проведення університетського туру
Міжнародного конкурсу на кращого
знавця української мови імені П. Яцика
Бесіда «22 січня – День соборності
України»
Організація засідань студентського
наукового товариства та підготовка
наукових доповідейв
Організація оглядових екскурсій по
Харкову, навчальних екскурсій до
Харківського історичного, літературного
та художнього музеїв та музею історії
ХНУ імені В. Каразіна
Організація пізнавальної екскурсії
садибами Харківської губернії,
відвідування Пархомівського історикохудожнього музею
Організація екскурсій до Франції, Італії,
Польщі, Угорщини, Санкт-Петербурга,
Одеси
Листопад
Листопад
Листопад
Листопад
Січень
Протягом
року
Протягом
року
Іванова К.А.
Протягом
року
Іванова К.А.
Травень
Червень
Липень
Серпень
Проведення бесід, лекцій, семінарів з
Протягом
актуальних проблем сучасності, з питань року
свободи вибору, прав і обов‘язків
громадянина
Проведення екскурсій для студентів,
Протягом
абітурієнтів та гостей університету
року
Науково-дослідна робота в бібліотеках
Протягом
Харкова з пошуку матеріалів з історії
року
фармації
Продовження роботи з постановки на
Протягом
облік пам‘яток НФаУ
року
Робота над темою «Фармація в
Протягом
літературі»
року
Збір спогадів серед викладачів,
Протягом
Світлична Є.І.
Григор‘єва М. В.
Бабіч О.В.
Федосова А.С.
149
співробітників та випускників
університету щодо ювілейних та
визначних подій НФаУ (ювілей з дня
народження Д.П. Сало та ін.)
Поповнення фондів музею новими
експонатами
Участь в роботі Асоціації музеїв вищих
навчальних закладів Харкова (участь у
засіданнях, виступи з доповідями)
Тематичні виставки
року
Протягом
року
Протягом
року
Григор‘єва М.В.
Бабіч О. В.
Григор‘єва М. В.
Протягом
року
Протягом
року
Серпеньжовтень
Григор‘єва М. В.
Федосова А. С.
Григор‘єва М. В.
Регулярне поповнення інформацією
сторінки музею на сайті НФаУ
Підготовка матеріалів для календаря
НФаУ на 2014 р. (ювілейні та визначні
події, біографії науковців університету)
Участь у щорічній міжнародній науковій Січень
конференції фахівців музейної справи
«Луньовські читання», що проводиться
на базі ХНУ імені В. Каразіна (виступ з
доповіддю, підготовка статті)
Виставка, присвячена 69-й річниці
Травень
Федосова А. С.
Перемоги у Великій Вітчизняній Війні
Засідання студентського гуртка з історії Щомісяця Григор‘єва М. В.
НФаУ
Студентський волонтерський рух
Шефська допомога вихованцям
Протягом
Іванова К. А.
спеціалізованої школи-інтернату №8 для року
Томаровська Т.О.
дітей, хворих на поліомієліт та
Москаленко О.П.
церебральний параліч; ветеранам війни
Студентський
та праці; дітям, позбавленим
парламент НФаУ
батьківського піклування
Привітання вихованців школи зі святами
Проведення ігрових програм для дітей
Протягом
Москаленко О.П.
підшефного інтернату № 8
року
Студентський
парламент НФаУ
В рамках щорічної Всеукраїнської акції Квітень
Студентський
з благоустрою «За чисте довкілля»
парламент НФаУ
проведення суботника у школі-інтернаті
№8
У рамках проекту «Пам‘ять»
Грудень
Студентський
відвідування та привітання ветеранів
Лютий
парламент НФаУ
НФаУ з Новорічними та різдвяними
Березень
Томаровська Т.О.
святами, Днем захисника Вітчизни, з
Травень
Служба з виховної
150
Міжнародним жіночим днем 8 березня
роботи
та Днем Перемоги
Фізичне виховання та формування здорового способу життя
Виховання відповідального ставлення до Протягом
власного здоров‘я, здорового способу
року
життя; формування знань і навичок
фізичної культури в житті людини;
забезпечення повноцінного фізичного
розвитку студентів; формування потреби
у безпечній поведінці, протидія та
запобігання негативним звичкам,
профілактика захворювань; створення
умов для активного відпочинку
студентів
Участь у студентських спортивних іграх Протягом
серед вищих навчальних закладів
року
Харкова та України
Проведення заходiв у рамках
Протягом
Всеукраїнських акцiй «Антинаркотик», року
«АнтиСНIд», «Тверезiсть», «Життя без
палiння»
Проведення спортивних змагань з рiзних Протягом
видiв спорту серед студентiв, створення року
належних умов для активного
вiдпочинку студентiв у фiзкультурнооздоровчому комплексi НФаУ. Участь у
студентських спортивних іграх серед
вищих навчальних закладів Харкова та
України
Робота секцій: футбол, легка атлетика,
Протягом
гирьовий спорт, шашки, шахи,
року
настільний теніс, бадмінтон, гандбол
Участь студентів НФаУ у міських та
Згідно з
обласних змаганнях
графіком
Участь гандбольної команди «Панацея» Згідно з
у чемпіонаті України серед команд
графіком
Суперліги
Екологічне виховання
Аркуша А.О.
Первинна профспілкова
організація студентів
Студентський
парламент НФаУ
Виховання почуття відповідальності за
природу як національне багатство
Органiзацiя екологiчних та
природоохоронних заходiв, участь у
щорічній Всеукраїнській акції з
благоустрою «За чисте довкілля»
Деканати
Протягом
року
Березеньтравень
Аркуша А.О.
Деканати
Іванова К.А.
Студентський
парламент НФаУ
Аркуша А.О.
Лобода С.І.
Аркуша А.О.
Аркуша А.О.
Аркуша А.О.
Іванова К.А.
Смоляник В.Т.
Коменданти гуртожитків
151
Проведення в гуртожитках НФаУ
поточних перевірок санітарного стану
кімнат та пожежної безпеки, визначення
кращих кімнат
Щомісячно Деканати
Куратори студентських
груп
Кузнецов В.С.
Служба з виховної
роботи та побуту
студентів
Коменданти гуртожитків
Моральне виховання
Формування почуття власної гідності,
Протягом
Деканати
честі, свободи, рівності, працелюбності, року
Служба з виховної
самодисципліни, прагнення до свободи.
роботи та побуту
Виховання поваги до батьків, людей
студентів
похилого віку. Виховання любові до
природи та мистецтва
Формування моральної культури
особистості, засвоєння моральних норм,
принципів, категорій, ідеалів
суспільства на рівні власних переконань
Трудове виховання
Організація літніх трудових таборів у
ЧервеньПервинна профспілкова
санаторіях АР Криму та Харківській
серпень
організація студентів
області
Залучення студентів до вирішення
Протягом
Деканати
питань упорядкування гуртожитків,
року
Куратори студентських
спортивних майданчиків та прилеглих
груп
територій
Коменданти гуртожитків
Участь у щорічній Всеукраїнській акції з Квітень
Деканати
благоустрою «За чисте довкілля»
Куратори студентських
груп
Коменданти гуртожитків
Естетичне виховання
Розробка єдиного плану заходів
Іванова К.А.
стосовно естетичного оформлення
Завідувачі кафедр
споруд та приміщень НФаУ, розробка
єдиного алгоритму створення та
оформлення куточків історії кафедр
Сприяння естетичному вихованню,
Іванова К.А.
розвитку естетичних потреб і почуттів,
Москаленко О.П.
творчих, художніх здібностей і талантів
студентської молоді (забезпечення
дiяльностi гурткiв та творчих колективiв
культурного центру НФаУ, органiзацiя
унiверситетських та участь у мiських
виставках творчих робiт, участь у
152
Всеукраїнських студентських творчих
фестивалях
Проведення щорічної виставки творчих Березень
робіт співробітників та студентів з
нагоди 8 Березня
Міські та обласні заходи
Участь у міському святі «Посвячення у
Вересень
студенти»
Участь у Міжнародному дні студента
Листопад
Конкурс вокального та хореографічного Листопад
мистецтва «Нові імена»
Фольклорний фестиваль «Перлина
Лютий
краю»
Участь у міському конкурсі
Квітень
«Студентська весна»
Участь у областному фестивалі-конкурсі Травень
«Ритми планети»
Участь у обласному конкурсі творчих
Травень
програм «Арт-марафон»
Університетські заходи
Проведення свята «Посвячення у
Серпень
студенти»
Організація та проведення Дня
Вересень
фармацевтичного працівника
Набір першокурсників до творчих
Вересеньколективів художньої самодіяльності
жовтень
культурного центру НФаУ.
Організація та проведення конкурсу
Жовтень
першокурсників «Дебют-2013»
Свято День студента «Студент - це
Листопад
звучить гордо!»
Організація та проведення ректорського Листопад
прийому іноземних студентів
(І курс, підготовчий факультет)
Організація та проведення новорічного
Грудень
свята для студентів та співробітників
НФаУ
Організація та проведення святкування
Лютий
«Дня Святого Валентина»
Випуск-2014 для студентів факультету
Лютий
ступеневої фармацевтичної освіти
Організація святкового концерту до Дня Березень
8 Березня
Зустріч ректора зі студентами-сиротами Квітень
Томаровська Т.О.
Москаленко О.П.
Деканати
Москаленко О.П.
Москаленко О.П.
Москаленко О.П.
Москаленко О.П.
Москаленко О.П.
Москаленко О.П.
Москаленко О.П.
Деканати
Москаленко О.П.
Деканати
Москаленко О.П.
Москаленко О.П.
Москаленко О.П.
Москаленко О.П.
Попов С.Б.
Горячий В.Д.
Москаленко О.П.
Томаровська Т.О.
Москаленко О.П.
Москаленко О.П.
Котвіцька А.А.
Москаленко О.П.
Томаровська Т.О.
Москаленко О.П.
Деканати
Первинна профспілкова
153
Організація свята гумору у НФаУ –
«Гуморина 2014»
Ювілейна зустріч випускників НФаУ
Квітень
Урочистості з нагоди свята «Випуск2014»
Червень
Травень
організація студентів
Москаленко О.П.
Деканати
Москаленко О.П.
Іванова К.А.
Москаленко О.П.
Контроль за виконанням плану здійснює проф. Іванова К. А.
154
34. ПЛАН РОБОТИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ СПІВРОБІТНИКІВ
Зміст роботи
Термін
Відповідальні
виконання виконавці
Підготовка та проведення конференцій трудового
колективу:
— про роботу профспілкового комітету за 2012– Жовтень
2013 н.р.
Томаровська Т.О.
— про виконання пропозицій та критичних
зауважень
членів
— звіт профспілки
ревізійної комісії;
— довибори складу профкому.
Підведення підсумків виконання колективного
договору за
2013 р. і прийняття колективного договору на
2013-2016 рр..
Про використання бюджету профкому за 2013 р.
Протягом
року
Жовтень листопад
Серпень
Томаровська Т.О.
Січень
Обговорення і затвердження бюджету профкому
на 2014 р.
Грудень
Томаровська Т.О.
Алтухова Г.М.
Томаровська Т.О.
Алтухова Г.М.
Литвинова Л.В.
Листопад
Томаровська Т.О.
Листопад
Томаровська Т.О.
Литвинова Л.В.
Томаровська Т.О.
Алтухова Г.М.
Проведення засідань профкому:
— обговорення і затвердження плану роботи
профкому та
комісій профкому на 2013-2014 н. р.;
— про проведення заходів до новорічних свят;
— контроль виконання рішень профкому,
профспілкових
зборів;
— звіт про роботу комісії з соціального
страхування
Постійно
Грудень
Січень —
Лютий
Томаровська Т.О.
Мозгова О.О.
Юшкевич С.Ф.
Безкоровайна
Ю.Б.
Томаровська
Мозгова О.О.Т.О.
Омельченко З.І.
До квітня
Томаровська Т.О.
Квітень
Юшкевич С.Ф.
— облік членів профспілки;
— підготовка профспілкової конференції за
підсумками
виконання колективного договору.
—обговорення пропозицій кафедр і підрозділів
щодо внесення змін та доповнень до діючого
колективного договору;
—
звіт
про роботу
житлово-побутової
комісії;
, лмл
Огіу^ііл^^г- Ли;-ирїе
‘
Алтухова Г. Н.
Литвинова Л. В.
Томаровська Т.О.
155
— інформація культурно-масової комісії про
заходи щодо
святкування міжнародного жіночого дня 8
Березня;
— узгодження графіків відпусток співробітників
університету на 2014 р.
— аналіз захворювання співробітників
університету та
розробка заходів щодо зменшення захворювань;
— про проведення заходів щодо святкування Дня
Перемоги.
Лютий
Москаленко О.П.
Алтухова Г.М.
Лютий
Томаровська Т.О.
Щокварталь Томаровська Т.О.
но
Мозгова О.О.
Квітень
— про святкування Дня фармацевтичного
працівника;
Вересень
— звіт організаційно-масової комісії про роботу;
— про нараховування заробітної плати,
відпускних;
правильність оформлення трудових книжок;
— про хід виконання угоди по охороні праці і
техніці
безпеки;
— про організацію лікування і відпочинку
співробітників в
університету на період літніх відпусток;
— про проведення звітної кампанії в профгрупах;
Березень
Постійно
Москаленко О. П.
Алтухова Г.М.
Томаровська Т.О.
Томаровська Т.О.
Омельченко З.І.
Алтухова Г.Н.
Омельченко З.І.
Томаровська Т.О.
Постійно
Байбак Л.М.
Червень
Силаєва Л.Ф.
Алтухова Г.М.
Вересень
Безкоровайна Ю.Є.
—
підготовка та проведення звітної конференції Жовтень
профкому; обговорення та затвердження докладу
профкому.
Провести:
— звітні збори в профгрупах;
Вересень
— заходи
до
святкування
Нового
року; Грудень поздоровлення
Січень
кафедр,
підрозділів,
дітей
співробітників
подарунками;
проведення
загально
університетського свята.
— разом із культурним центром НФаУ провести Березень
концерт
до 8 Березня і вшанування жінок; проведення IV
щорічної виставки робіт співробітників НФаУ та
їх дітей і загально університетського свята.
Омельченко З.І.
Томаровська Т.О.
Профгрупорги
Москаленко О. П.
Алтухова Г.М.
Москаленко О. П.
Томаровська Т.О.
Юшкевич С.Ф.
156
— вшанування ветеранів Великої Вітчизняної Травень
війни до дня Перемоги
—
привітання
співробітників
до
Дня Вересень
фармацевтичного працівника.
— вечір поезії співробітників та студентів НФаУ
Жовтень
Приймати участь у заходах, що проводяться Постійно
обкомом профспілок
працівників охорони
здоров‘я (концерти, конкурси, спартакіади тощо)
Організувати:
— вшанування співробітників до ювілейних дат; Постійно
— колективні відвідування театрів, концертів і т.п. Постійно
(за
наявності коштів);
— медичне обслуговування співробітників, що Постійно
мешкають у гуртожитках поліклінікою № 20
— профілактичний огляд співробітників з Жовтень залученням
Листопад
спец коштів
спеціалістів клінічних кафедр НФаУ (за наявності
коштів)
— участь у спортивних змаганнях, які Постійно
проводяться обласним комітетом профспілки
Контролювати:
— виплату заробітної плати;
Постійно
— виконання колективного договору;
Постійно
— виплату допомоги малозабезпеченим сім'ям
Постійно
одноразової допомоги;
— виплату допомоги в зв'язку з тимчасовою
Постійно
непрацездатністю;
— виконання Закону України про Чорнобильську Постійно
АЕС
Забезпечувати:
— співробітників та їх дітей санаторно- Постійно
курортними
путівками згідно черги, враховуючи термін роботи
в НФаУ
— дітей співробітників путівками у літні табори Червень відпочинку;
Серпень
Москаленко О. П.
Алтухова Г.М.
Москаленко О. П.
Алтухова Г.М.
Литвинова Л.В.
Томаровська Т.О.
Мозгова О.О.
Томаровська Т.О.
Алтухова Г.М.
Москаленко О. П.
Силаєва Л.Ф.
Томаровська Т.О.
Силаєва Л.Ф.
Очеретько Л.В.
Томаровська Т.О.
Томаровська Т.О.
Силаєва Л.Ф.
Силаєва Л.Ф.
Томаровська Т.О.
Томаровська Т.О.
Алтухова Г.М.
Алтухова Г.М.
Литвинова Л.В.
157
Надавати
матеріальну допомогу членам Постійно Томаровська Т. О.
профспілки, які її потребують (при народженні
дитини, на придбання ліків, при смерті близької
людини,
вступі до шлюбу).
Навчанняпри
профактиву:
—
Проводити засідання тимчасово-діючого 1 раз в Томаровська Т. О.
семінару профгрупоргів;
квартал
Омельченко З. І.
— Проводити навчання профактиву;
Постійно
—
Консультувати з юридичних питань та про Постійно
господарчу діяльність університету.
Брати участь у роботі Вченої Ради, ректорської Постійно Томаровська Т. О.
Ради, комісіях по виплаті допомоги на дітей, по
списанню матеріальних цінностей, комісії по
встановленню надбавок по роботі в шкідливих
умовах.
Контроль за виконанням плану здійснює доц. Томаровська Т.О.
158