close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

23» марта 2015 года Об итогах тренингового мероприятия…;doc

код для вставкиСкачать
Call :
7384717320
Sáâ¤ü@ü
S÷OX U_Þ n 5X aÛAóá n 21 XáýEÞý,2014 (UáÛ-7 îýEý¼, 1420) n }ü¼ôUá[
âUâRXZ Xæ]ó – 2.00
*Uá[ Cmý•ýáZ 6500 â@üâX íUïíB ýFåýýIýïíU íýIøýR
*bÙÿ [@üXbÙÿ bïíNý ýEýïí]ïíýFý âýIýKÙýU íýIøýïíR[ íWýNýïí[[ íýEýbá[áñ
âRGy‡ aÛUáPPáNýá Ú ïíýIøýïíR[ BâNýïíUïíB< *Uá[
#âNýý #áQåâ[email protected]üNýá[ íýFýÜáZáñ aUïíýEýïíZ âUyŠ[email protected]ü[
BâNý[ *@ü íýIøýR #áaïíNý ýEýïí]ïíýFý AåU ^ãCõbÙÿñ Yá[
BâNýïíUB bïíU Cmý•ýáZ 6500 â@üïí]áâXýIýá[ *UÛ
íY íýIøýRâýIýïíNý âRKÙýbÙÿ[email protected]Þü íOïí@ü ]a *í³ïí]ïía
íYïíNý aXZ ]áBïíU Xá¼ 45 âXâRýIýñ âRKÙýbÙÿ[email protected]Þü
íOïí@ü ]a *í³ïí]ïía[ íXáýIý På[Nÿšÿ 3940
â@üïí]áâXýIýá[ñ âUXáïíR @üïí[ *bÙÿ Pæ[Nÿšÿ íYïíNý
íYAáïíR aXZ ]áïíB 5 Cmý•ýá 45 âXâRýIýñ íaAáïíR
*bÙÿ íýIøýRâýIýïíNý @üïí[ íYïíNý YïíOtËý @üX aXZ
]áBïíUñ UáZå^æRó âýIýKÙýU ýIøýáÁïíSáýIÞý S÷Yåâºýô Uá
*Kåýïí@üïíýIýKý âýIýKÙýU ýIøýáÁïíSáýIÞý íýIý@üïíRá]âGaà
RáïíX *@ü S÷âNýÌýáR âýIýKÙýU íýIøýR *[ *bÙÿ
Sâ[@üq†RáâýIý @üïí[ïíýFý *UÛ AåU ^ãCõbÙÿ *âýIý
Uáy‚ ÿ U áâZNý @ü[ï í U Uï í ]< GáRá Yáï í fFýñ
`KÙýÖaïíU[ RáRáR [Û' íPá] KÙýÖaUïí@ü aáXïíR í[ïíA íXâPRãSå[ Uaÿw‚ÿ KÙýÖaU @üâXâýIý[ KÙýïíPóáïíB
#áïíZáâGNý RçNýóáRåÌýáR (UÜáâPïí@ü), #áâUïí[ #S[ *@ü AåïíP í@ü [áâDüïíZ âPïífFý *@ü AåïíPñ
âUïí^_WýáïíU UáRáïíRá *bÙÿ âýIýKÙýU íýIøýRâýIý UáZå^æRó
âýIýKÙýïíU[ íWýNý[ âPïíZ ýEý]ïíUñ S÷âNýâýIý âýIýKÙýU 16
TåüýIý PãCÞ, 5 TåüýIý Uóáa âUâ^tËýñ Yá[ <GR bïíU
âRGy‡ aÛUáPPáNýá Ú #RóáRó íG]á[ Sá^áSáâ^ SâsEýX íXâPRãSåïí[< }ü[ë b] í]á@üâ^q†ãïíP[
183 í@üâG Uá 400 SáKÙýÀýñ S÷âNý âýIýKÙýïíU
#áâOÞ@ü abáZNýá S÷PáR @ü[á[ @üáGñ 1 XáýEÞý ^âRUá[ íG]á Sâ[_ïíP[ aWýá@üïí¤ü *@ü #RåÌýáïíR[
aïíUÞáfEý 6 GR Yá¼ã Qá[R ¤üXNýá axSl… bïíUñ
XáQóïíX 56 GR â^q†ã[ báïíNý *bÙÿ aábáYó Nåýïí] íP<Zá bZñ GáRá YáZ íY â^q†ã[á Xáïía 750 ýIýá@üá
Yá[ <GR bïíU aïíUÞáfEý 367 í@üâG Uá 800
@üïí[ WýáNýá SáïíURñ *âPR S÷ïíNýó@ü â^q†ãïí@ü âNýR Xáïía[ WýáNýá UáUP 2250 ýIýá@üá[ íýEý@ü Nåýïí]
SáKÙýÀýñ *bÙÿ íýIøýRâýIý[ GRó Yá¼ãïí@ü |üRïíNý bïíU
íP<Zá bZñ *âPR *bÙÿ #RåÌýáïíR KÙýSâyƒÿNý âýFýïí]R #âNýâ[ºýô íG]á^á[email protected]ü (aáQá[M) #á[ #GßåR,
100 Ký]á[ñ íySa ýIøýáïíWý] #R #áOÞ RáïíX
â^¤üá @üXÞáQó¤ü ^óáXáSP Sá¼, íG]á NýOó < aÛy€çýâNý #áâ[email protected]üáâ[@ü í@üðâ^@ü RmPã S÷XåAñ
Sâ[âýEýNý *bÙÿ íýIøýRâýIýïíNý Yá¼ãïíP[ ÆXR KÙýSïíWýáB
@ü[á[ GRó íýIýâ]âWý^R *[ UóUyƒÿá Oá@üïíUñ
#áQåâ[email protected]ü S÷Yåâºýô âUïír‰[email protected]ü[á XïíR @ü[ïíýFýR
#áBáXã âPïíR *bÙÿ Q[ïíR[ YáRGýIýâUbãR y‡q†
aXïíZ[ *bÙÿ ÆXM UóUyƒÿá Yá¼ãïíP[ @üáïíýFý< *@ü âRGy‡ aÛUáPPáNýá Ú BNý 8 XáýEÞý ^âRUá[ âýFý]
#Ró[@üX #âWý¬Nýá #áRïíUñ *AR #ïíS¤üá #áÿw‚ÿGßáâNý@ü Rá[ãâPUañ #á[ *bÙÿ Rá[ã âPUaïí@ü
aXïíZ[ñ
aáXïíR í[ïíA íBáýIýá âUr‡ GåïíKòý #áïíZáGR âýFý]
RáRáR[@üX #RåÌýáïíR[ñ aá[á âUïír‡[ #RóNýX
â^¤üá S÷âNýÌýáR|üâ][ XïíQó *@üâýIý S÷YåâºýôâUPóá[
SãJýyƒÿáR Ag.BSå[ #ábÙÿ #ábÙÿ âýIý íNý' < Sáâ]Ný
b] *bÙÿ Rá[ã âPUañ *âPR [email protected]üáïí] #ábÙÿ #ábÙÿ axS÷âNý Ag.BSå[ #ábÙÿ #ábÙÿ âýIý'ïíNý #áÿw‚ÿGßáâNý@ü Rá[ã âPUa #RåÌýáïíR
âýIý[ íRNýáGã íS÷¤üáBçïíb #ábÙÿ #ábÙÿ âýIý[ S÷OX báâG[ bRaXáïíG[ âUâ^tËý Rá[ã[áñ #RåÌýáïíR KÙýSâyƒÿNý bïíZâýFýïí]R
(ýFýâUïíNý UáXâ[email protected]ü íOïí@ü) #ábÙÿ *a #ábÙÿ *[ #Qóáâ[email protected]üá aåâyŠNýá aå[
Uïí_Þ[ ýFýá¼-ýFýá¼ãïíP[ KÙýïíPóáïíB #áïíZáGR âýFý] í@üáïí], Sâ[Uõáâ[email protected]üá #ïí^_ S÷áMá < âPUóáRmP S÷áMá *UÛ âUâ^tËý
RçNýóâ^q†ã #ïí]á@üáRmP [áZñ ýFýâU -bÙÿ.âýIý.*R.ñ
S÷OX PTüá[ #RåÌýáRñ *Ø âPR S÷OX PTüá[
#RåÌýáïíR báâG[ âýFýïí]R bÙÿâÀýZáR u•ýóáâýIýâu•ý@üóá] #RåÌýáïíR #áXâwžÿNý âýFýïí]R aXáïíG[ âUâWýl…
bÙÿRâu•ýâýIýKÙýïíýIý[ #Qóáâ[email protected]üá aåâyŠNýá aå[ í@üáïí], y‚ÿïí[[ Xâb]á[á, íYAáR íOïí@ü Xá < â^}ü[ aåyƒÿ
âUâ^tËý RçNýóâ^q†ã #]@üáRmP [áZ, aá[Pá XJý < Oá@üá[ KÙýSáZ, @üRóáÊ S÷@üq†, a°×Z Sk„ýâNý,
âX^ï í R[ Sâ[Uõ á â[email protected]üá #ï í ^_ S÷ á Rá < Rá[ã â^¤üá[ S÷áaâ§ÿ@üNýá S÷WçýâNý âRïíZ #áïí]áýEýRá
Sâ[Uõáâ[email protected]üá âPUáRmP S÷áMá *UÛ íG]á[ S÷OX bZñ *ØâPR âUïí@üïí] âk‡NýãZ PTüá[ #RåÌýáïíR
ýEýá]å bZ *Ø UmP[ñ Nýá[S[ íOïí@ü ýEýá[
Xâb]á aåSá[ Wýá[Nýã íCá_ñ *âPïíR[ *bÙÿ KÙýSâyƒÿNý âýFýïí]R â^}ü âUïí^_¬ Xbáïír‡Nýá
â@üïí]áâXýIýá[ ]x‡á < #áKòýábÙÿ â@üïí]áâXýIýá[ ýEý<Kòýá
#RåÌýáïíR Yá[á KÙýSâyƒÿNý âýFýïí]R Nýá[á RáRáWýáïíU íýEýðQå[ã, [email protected]åüXá ^á[email protected]ü a³Z WýµýáýEýáYÞ S÷XåAñ
*Ø WýáaXáR #áÿw‚ÿGßáâNý@ü âUXáRUmP[ âýIýïíNý
ýFýá¼ãïíP[ S[áX^Þ íPRñ *@übÙÿ aáïíO *âPR *âPR #RåÌýáïíR âUâ^tËý UóâºýôïíP[ aïí§ÿ yƒÿáRãZ
aÂáïíb 614 âýIý #áÿw‚ÿGßáâNý@ü Yáâ¼Uábã âUXáR,
âUïí@üïí] *bÙÿ #ábÙÿ #ábÙÿ âýIý[ âk‡NýãZ PTüá[ Xâb]áïíP[ RáRá âU_Z âRïíZ #áïí]áýEýRá bZñ
200 âýIý Xá]Uábã âUXáR < 493 âýIý #Wýóÿw‚ÿ[ãR
âUXáR YáNýáZáNý @üïí[ñ
#áâOÞ@ü abáZNýá í]á@ü â^q†ãïíP[
âUr‡ Rá[ã âPUa #ábÙÿ #ábÙÿ âýIýïíNý
aXåïíÿPù[ <S[ âUXáRUmP[ @üïí[ í[@üKÞý GáSáïíR[
âRGy‡ S÷âNýïíUPR Ú *@ü #Uáy‚ÿUïí@ü Uáy‚ÿUáâZNý
@üïí[ïíýFý GáSáRñ 60 *[ P^ïí@ü GáSáïíR[
@üóáRaábÙÿ S÷ïíPïí^ âUXáRUmP[ îNý[ã @ü[á[
KÙýSYåºýô GáZBá Rá íSïíZ aXåïíÿPù[ KÙýSïí[bÙÿ
âUXáRUmP[ ïîNý[ã @ü[á[ KÙýïíPóáB íRZ @üNÞçýS¤üñ
aXåïíÿPù[ KÙýS[ k‡ãS îNý[ã @ü[á[ GRó S÷áZ 10
báGá[ ^÷â[email protected]ü ýIýáRá âNýR UýFý[ @üáG @üïí[âýFý]
*UÛ âUXáRUmPïí[[ aïí§ÿ yƒÿ] íYáBáïíYáB yƒÿáSR
@ü[á[ GRó âNýR â@üïí]áâXýIýá[ ]x‡á *@üâýIý âUõG<
îNý[ã bïíZâýFý]ñ í@üáâýIý ïí@üáâýIý Ký]á[ A[ýEý @ü[á[
S[ íPAá íB] âUXáRUmP[âýIý âJý@ü Jýá@ü BïíKòý
<ï í JýâRñ â@üÿ w Ÿ 1994 aáï í ] íTü[ *Ø
Sâ[@üq† R áâýIý aâJý@üWýáï í U Bï í Kò ý íNýáï í ]R
âUXáRUmP[ @üNÞçýS¤üñ BïíKòý <Jýá[ S[ *Ø UýFý[bÙÿ
íRáýIý UPïí][ aXZaãXá #áïí[á UáKòýáïí]á â[GáWÞý Uóá¥ý
âRGy‡ S÷âNýïíUPR Ú UáGáïí[ Gá] íRáïíýIý[
<S[ âRZwžÿM #áRïíNý 2005 *[ #áïíB ýFýáSá
aXy‚ÿ Så[áïíRá íRáýIý UPïí][ âRïíPß^ âPïíZâýFý]
â[GáWÞý Uóá¥ýñ 1 *âS÷ïí][ XïíQó Så[áïíRá íRáýIý
Uóáïí¥ý *ïía UP] @ü[á[ #áïíUPR GáRáZ Uóá¥ý
@üNÞ ç ý S¤üñ GRBï í M[ @üOá XáOáZ í[ï í A
íRáïíýIý[ âUâRXZXæ]ó< #Sâ[UNÞýRãZ [áAá[
âRïíPß^ íP<Zá bZñ â@üÿwŸ *bÙÿ íRáýIý UPïí][
aXZaãXá #áïí[á 9 Xáa UáKòýáïíRá[ KÙýïíPóáB
âR] Uóá¥ý @üNÞçýS¤üñ #OÞáÖ, 1 GáRåZá[ã,
2015 [ XïíQó [email protected]ü] XáRå_ïí@ü aXy‚ÿ Så[áïíRá
íRáýIý UP] @üïí[ âRïíNý bïíUñ #á[ âU #ábÙÿ
aæïí¼ GáRá âBïíZïíýFý #â[email protected]üáÛ^ Så[áïíRá íRáýIýbÙÿ
Nåýïí] âRïíZïíýFý Uóá¥ý, â@üÿwŸ íY y‡q† aÛAó@ü
ýIýá@üá GRBïíM[ báïíNý [ïíZ íBïíýFý Nýá Nåý]ïíNýbÙÿ
#áïí[á 9 Xáa íXZáP UáKòýáïíRá[ KÙýïíPóáB âR]
Uï í ] GáRáï í ]R â[GáWÞ ý Uóáï í ¥ý[ BWýRÞ [
[Cå[áX [áGRñ
The Quarterly Edition Magazine
2
21 XáýEÞý,2014 n }ü¼ôUá[
#y€ýá[ – 2014
*Uá[ 86 NýX #óá@üáïíKýâX #óá<ZáKÞý Yá[á
âýFýâRïíY âRïí]R —
Yáÿâwžÿ@üNýá[ YåïíB
#áX[á âRïíGïí@ü âRïíZ @üNýýIýá WýáâU?
âPR YNýbÙÿ íSïí[áïífFý, NýNýbÙÿ #áX[á aXïíZ[ aáïíO Nýá]
íX]áïíNý âBïíZ âRïíGïíP[ïí@ü YwžÿXáRïíU Sâ[MNý @üïí[ ýEýïí]âýFýñ
^[ãïí[ XáRåïí_[ XïíNýá [ºýô–XáÛa íNýá [ïíZïíýFý, [ïíZïíýFý
bìÖ@üxSR<ñ â@üÿwŸ í@üáOá< íYR #áX[á báâ[ïíZ íTüïí]âýFý
#áXáïíP[ XRïí@ü, báâ[ïíZ íTüïí]âýFý âRïíGïíP[ïí@üñ aXZ íRbÙÿ
âRïíGïí@ü âRïíZ WýáUá[ñ CâKòý[ íaïí@üïíÀý[ @ÜüáýIýá[ aáïíO
âRïíGïíP[< íPðKòýáïíNý #Wýóy‚ÿ @üïí[ íTüïí]âýFý #áX[áñ
S÷âNýïíYáâBNýáZ #Róïí@ü ýFýáâSïíZ Yá<ZáýIýábÙÿ ]¤üóñ |üRBNý
XáR RZ, #ÿw‚ÿNý aÛAóáNýïíºýš[ âUýEýáïí[ *âBïíZ íYïíNý bïíUñ
*âBïíZ âRïíZ íYïíNý bïíU Sâ[Uá[ïí@üñ NýábÙÿ íNýá #áXáïíP[
Sâ[Uáïí[[ ¤åüïíP aPïíaó[ @ÜüáïíQ< #áX[á ýEýáâSïíZ âPbÙÿ aXWýáïí[[ UbÙÿïíZ[ UóáBñ NýáïíP[ XïíR[ @üOá #áX[á UåâHü Rá,
UåHüïíNý ýEýábÙÿ< Ráñ }üQå ýEýábÙÿ Nýá[á UåHåü@ü #áXáïíP[ñ NýáïíP[
@üáG @üXÞ íYR #áXáïíP[ Uå@ü Tåüâ]ïíZ íPZñ [email protected]üáïí] CåX íOïí@ü
<Jýá[ aXZ íOïí@ü }ü[ë @üïí[ [áïíNý CåïíXáïíNý Yá<Zá[ aXZ <
âJý@ü @üïí[ âPbÙÿ #áX[áñ â@üÿwŸ *ýIýábÙÿ â@ü S÷@çüNý GãUR? #áX[á
â@ü @üAïíRá íWýïíUâýFý – í@ü â@ü ýEýáZ? #áX[á @üAïíRá íWýïíUâýFý
#áX[á â@ü ýEýábÙÿñ UáâUâRñ WýáUá[ aXZ íXïí]âRñ }üQå,
#áXáïíP[ Yáâwžÿ@üNýá[ YåïíB #áX[á íPðKòýïíNýbÙÿ â^ïíAâýFýñ íaýIýá
Wýáïí]á íbá@ü Uá Aá[áSñ
ÌGÔÌR [·AÂR
âU_Z – â[GáWÞý Uóá¥ý
‚[G·Wfi˝ UÛ·•˝ b] W˝·[ÔÌN˝[ Ì@¸˙„Z UÛ·•˝Ò
‚[G·Wfi˝ UÛ·•˝ yɡ·‚SN˝ bZ 1935'[ 1 *‚S˜]Ò
‚[G·Wfi˝ UÛ·ÔÌ•˝[ S˜OX BW˝Rfi[ - aÛ·[ <aUMfi ‚yäO
‚[G·Wfi˝ UÛ·ÔÌ•˝[ S˜OX W˝·[N˝„Z BW˝Rfi[ - ‚a ‚K˝ ÌP^XÂAÒ
‚[G·Wfi˝ UÛ·ÔÌ•˝[ S˜OX U·D¸·]„ BW˝Rfi[ - ‚S ‚a W˝µ˝·˝E˝·Yfi
‚[G·Wfi˝ UÛ·ÔÌ•˝[ UNfi˝X·R BW˝Rfi[ - [CÂ[·X [·GR
‚[G·Wfi˝ UÛ·ÔÌ•˝[ S˜Q·R @¸·Yfi·]Z }¸[ÎÔÌN˝ ‚˝F˝] @¸]@¸·N˝·ZÒ
‚@¸ˇwü 1937 a·ÔÌ] yɡ·R·ˇwǡ‚[N˝ bÔZ XÂxábŸˇ ÌN˝Ò
‚[G·Wfi˝ UÛ·•˝ SÂÔÌ[·S‚[ W˝·ÔÌU
W˝·[N˝ a[@¸·ÔÌ[[ #·<N˝·Z #·ÔÌa 1949 a·ÔÌ]Ò
Rá[ã âPUïía #âWýRmPR âTüTüá[
âRGy‡ aÛUáPPáNýá Ú âUr‡ Rá[ã
âPUïía *Uá[ íaáaóá]
íRýIý<Záâ@ÞüÛ aábÙÿýIý Xá[TüNý
Rá[ãïíP[ #âWýRmPR GáRá]
âUr‡ TåüýIýU] âRZá[email protected]ü aÛyƒÿá
l ía[á ýFýâU – 12 bÙÿZá[a #ó íy‰Wý (Sâ[ýEýá]@ü – âu•ýWý
Xóá@åübÙÿR)
l ía[á #âWýïíRNýá – XóáâOKÙý Xóá@ü@üRáKÙýBïíb
(ýFýâU – Kýá]áa UáZáaÞ ýc‰ýáU)
l ía[á #âWýïíR¼ã – í@üýIý U™áïí°×ýIý (ýFýâU – U™è
GáaâXR)
l ía[á Sâ[ýEýá]@ü – #á]TüáRïíaá @åüZá[R (ýFýâU – B÷óáâWýâýIý)
l ía[á âýEý¼RáýIýó@üá[ – ySábÙÿ@ü íGáR (ýFýâU – bá[)ñ
l ía[á #RåS÷áâMNý âýEý¼ RáýIýó@üá[ – GR â[Kýïí] (12 bÙÿZá[a #ó íy‰Wý)
l ía[á Bá[email protected]ü – â¼ôâu•ýR #óáÀýá[aáR í]áïíSG, [UáýIÞý í]áïíSGá
bóáâS (BáR - âKýaâSïí@üU] âX ýIåý)
l ía[á a§ÿãNý Sâ[ýEýá]@ü – âu•ýïíWýR S÷ábÙÿa (ýFýâU – B÷óáâWýâýIý)
l ía[á @üâu•ýKÙýX âKýGábÙÿRá[ – @üóáOâ[R XáâýIÞýR (ýFýâU – Pó íB÷ýIý
BóáýIýaâU)
l ía[á âýEý¼ axSá[email protected]ü – Xá@Þü aóáÛBá[ < #á]TüáRïíaá @åüZá[R (ýFýâU –
B÷óáâWýâýIý)
l ía[á âaïíRXóáïíýIýáB÷áâTü£– bÙÿXáRåïíZ] ]åïíWýaâ@ü (ýFýâU – B÷óáâWýâýIý)ñ
l ía[á Sár‡Þ #âWýïíR¼ã – ]åâSNýá âRïíZáïí§ÿá (ýFýâU 12 bÙÿZá[a #ó íy…Wý)
l ía[á ^oP axSáPRá – B÷óáâWýâýIý ýFýâUñ
l ía[á âUïíPâ^ ýFýâU — Póá íB÷ýIý âUKÙýâýIý (Sâ[ýEýá]@ü – Sá<ïí]á
íaïí[RâNýRá)
l ía[á #óáâRïíX^R ýFýâU – íTõüáïíGR (Sâ[ýEýá]@ü – â¼ôa Uóá@ü,
íGâRTüá[ â])
l ía[á NýOóâýEý¼ – ýIåýïíZâmý•ý âTüýIý Tü[ u•ýá[KýX (Sâ[ýEýá]@ü – X[BóáR
íRâWýïí])
l ía[á NýOóâýEý¼ (^ýIÞý aáUïíG¢ü) – Pó í]âKý bÙÿR Ráx‡á[ âa£ : âXKÙýâ[email protected]ü
íaWýKý XábÙÿ ]ábÙÿTü (Sâ[ýEýá]@ü – Xóá]@üX ýc‰ýá[ïí@ü)ñ
#áâaïíNýïíýFý ...
SâsEýX íXâPRãSåïí[[
â@üýFåý G[ë[ã íTüáR Rx‡[
íG]á^á[email protected]ü – 275571, 275570 (UáKòýã)
#âNýâ[ºýô íG]á^á[email protected]ü (aáQá[M) – 275455, 275415
#âNýâ[ºýô íG]á^á[email protected]ü (KÙýl…ZR) – 275272, 276735
aáâ@ÞüýIý báKÙýa – 275132
âKý #ábÙÿ âG (ïíXâPRãSå[ í[³) – 225440
Såâ]^ aåSá[ (SâsEýX íXâPRãSå[) – 275609
íKýSåâýIý Såâ]^ aåSá[ (âKý #ábÙÿ âU) – 263528
íKýSåâýIý Såâ]^ aåSá[ (¼ôábÙÿX) – 263525
[email protected]åüXá ^á[email protected]ü (íXâPRãSå[) – 275330
[email protected]åüXá ^á[email protected]ü (Ag.BSå[) – 225345
[email protected]åüXá ^á[email protected]ü (HüáKòýB÷áX) – (03221)–255026
[email protected]åüXá ^á[email protected]ü (CáýIýá]) – (03225)–255145
âKý #á[ *X – 255266
Ag.BSå[ í[]<ïíZ *Rïí@üáZáâ[ – 255735
íXâPRãSå[ í[]<ïíZ *Rïí@üáZáâ[ – 275762
íG]á GG – 275970
Uá[ *óáïíaáâaïíZ^R – 275719
íXâPRãSå[ íamýIøýá] íG] aåSá[ –275581
íXâPRãSå[ âXKÙýâRâaSóáâ]âýIý – 275384
íamýIøýá] Uáau•ýóáÀý – 263139
@åübÙÿïí@üáýIýá Uáa âKýïíSá – 275774
aWýáâQSâNý íG]á Sâ[_P – 275428
í@üáNýZá]ã OáRá – 275716
âKý #ábÙÿ (SâsEýX íXâPRãSå[) – 275593
â^¤üá @üXÞáQó¤ü – 275428
íýEýZá[XóáR (S÷ábÙÿXá[ã íUáKÞý) – 275480
KÙýfEýXáQóâ[email protected]ü íUáKÞý (â[âG<Rá]) – 275524
KÙýfEýXáQóâ[email protected]ü @üáKÙýâÁ] – 276318
íXâPRãSå[ *Xn‰ZïíXmý•ý *£ïíýEý³ – 275821
âa *X < *bÙÿýE ý– 275773, 275567 (UáKòýã)
íG]á báaSáNýá] – 261008
U™áKý Uóá¥ý – 261007
[email protected]ü] (íXâPRãSå[) – 101/263895
[email protected]ü] (Ag.BSå[) – 255709
í[Ký ¼ôa – 275438
íG]á NýOó < aÛy€çýâNý PTüNý[ – 275594
[áGRá[áZM Uaå SáJýáBá[ – 265101
íG]á B÷wƒÿáBá[ – 263403
#âNýâ[ºýô Såâ]^ aåSá[ (Ag.BSå[) – 295413
#ábÙÿ âa (Ag.BSå[ ýIýáKÙýR) – 255967, 255969 (UáKòýã)
#ábÙÿ âa (í@üáNýZá]ã) – 275716, 226169 (UáKòýã)
Ag.BSå[ í]á@üá] OáRá – 225797
íU]Pá OáRá – 03229-255240
íKýU[á OáRá – 03222-244246
í@üâ^ZáKòýã OáRá – 03229-252218
aUÛ OáRá – 03222-244249
âSÛ]á OáRá – 03222-238549
CáýIýá] OáRá – 03225-255021
ýEýúïí@üáMá OáRá – 03225-266250
PáaSå[ OáRá – 03225-254239
PÜáNýR OáRá – 03229 - 253236
í@ü^Så[ OáRá – 03227-250233
^á]URã OáRá – 03227-285228
BKòýïíUNýá OáRá – 03227-265028
íBáZá]ïíNýáKòý OáRá – 03227-288235
HüáKòýB÷áX OáRá – 03221-255002
GáXURã OáRá – 03221-268522
âURSå[ OáRá – 03221-260202
íU]SábáKòýã OáRá – 03221-253202
íBáSãUq‰WýSå[ OáRá – 03221-266203
`âTüTüá'ñ *Ø âPR ýIåýbÙÿýIýáïí[
âTüTüá[ Ný[ïíTü GáRáR bZ,
“âUïír‡[ S÷âNýâýIý Rá[ãïí@ü #âWýRmPRñ âUïí^_ @üïí[ íabÙÿ íXïíZïíP[,
Yá[á TåüýIýUïí][ XáQóïíX GãUïíR[ ]ïí¤üó íSðÜýFýáïíNý ýEýáRñ #áX[á
âUr‡áa @üâ[ TåüýIýU] aUá[ GRóñ íýFýïí]ïíP[ < íXïíZïíP[ aXáR
aåïíYáB aåâUQá S÷áSóñ”
*bŸˇ S‚º@¸·[ KŸ˝SÔÌY·B„ a¤U·P, S˜UlÑ U· ÌY Ì@¸·R Q[ÔÌR[ Ì]A·
S·J˝·ÔÌN˝ S·ÔÌ[R #·X·ÔÌP[ ‚J˝@¸·R·Zó
RN½R ‚PBˇwǡ
a·b·[· ‚U‚»¤, U·Gfl˝I˝·KŸ˝R, ‚U.‚˝I˝. @¸ÔÌ]ÔÌG[ S·ÔÌ^ ÌX‚PR„SÂ[ ^b[, ‚SR-721101
ÌT¸·R R¤- 7384717320, 8116962459
21 XáýEÞý, 2014 n ü}ü¼ôUá[
ýEåýâ[ @ü[á[ ^áây‚ÿ `#âWýRïíZ aåïíYáB'
âRGy‡ S÷âNýïíUPR Ú aáQá[RNý ýEåýâ[ @ü[ïíNý âBïíZ Q[á Rá SKòýïí] íNýá
AåUbÙÿ Wýáïí]á, â@üÿwŸ Q[á SïíKòý íBïí] âUâWýl… Q[ïíR[ ^áây‚ÿ[ RâG[
Oáïí@ü íYXR – Xá[Q[ @ü[á, íUÜïíQ [áAá, í^ïí_ Såâ]ïí^[ báïíNý
Nåýïí] íP<Záñ Yá[ íGïí[ íG] báGNý SYÞÿw‚ÿ bZ, â@üÿwŸ *ïí¤üïí¼
#Ró[@üXñ ^Û@ü[ XÀý] RáïíX[ UýFý[ 13'[ â@üïí^á[âýIý ýEåýâ[
@ü[ïíNý âBïíZ Q[á SKòýá[ Sïí[< íG] báGïíNý[ Sâ[UïíNÞý Nýá[
GãUïíR *] #âWýRïíZ[ aåïíYáBñ CýIýRáâýIý Bïíq†[ XïíNýá bïí]<
â@üÿwŸ *âýIý Uáy‚ÿU aâNýóñ ^Û@ü[ AåUbÙÿ Pâ[ÿPù Sâ[Uáïí[[ aÿw‚ÿáRñ Nýá[
UáUá íXðýEýá@ü íWýïíDü XQå aÛB÷b @üïí[ UáâKòý UáâKòý âUâ¼ô @üïí[ aÛaá[
ýEýá]áRñ #ïíOÞ[ #WýáïíU SKòýáïí^áRá Rá @ü[ïíNý Sá[áZ *@ü âýFÜýýEýïí@ü
íýEýáïí[ Sâ[MNý bïíZâýFý]ñ *[@üX WýáïíU ýEåýâ[ @ü[ïíNý @ü[ïíNý
*@üâPR âTüqŠ âaâýIýïíNý íýLýáïí@ü ýEåýâ[ @ü[ïíNý, â@üÿwŸ báïíNý RáïíNý Q[á
SïíKòý YáZ ^Û@ü[ñ â@üÿwŸ Såâ]^ïí@ü Rá íKýïí@ü ía aXZ }üâýIýÛ ýEý]á
`ýEýá[TåüâýIýZá íýFýá@ü[á' âaïíRXá[ Sâ[ýEýá]@ü XRã^ bâ[UÛ^ *UÛ
S÷ïíYá[email protected]ü âUWýá Pºý íAáa]á *Ø âaïíRXá[ *@ü ýEýâ[ïí¼ #âWýRïíZ[
aåïíYáB @üïí[ íPR Nýáïí@üñ *bÙÿ `ýEýá[TåüâýIýZá íýFýá@ü[á' âaïíRXá
Xåx‡ábÙÿïíZ[ #S[áQ GBïíNý[ *@üâýIý Bq† âRïíZ îNý[ãñ *bÙÿ âaïíRXáZ
^Û@üïí[[ Sá^áSáâ^ #âWýRZ @ü[ïíýFýR íaábá #áâ] AáRñ S÷áZ PåbÙÿ
Xáa *bÙÿ @üáïíG[ XïíQó íOïí@ü #âWýRïíZ[ S÷OX SáJý â^ïíA âBïíZïíýFý
^Û@ü[ñ âRïíG[ #NýãïíNý[ y‡ã@üáïí[áâºýô âPïíZ ^Û@ü[ *AR
Uïí]ïíýFý “#áâX Wåý] UåHüïíNý íSïí[âýFýñ #áâX #áXá[ âS÷Z
#âWýïíRNýá ^áb[ëA AáïíR[ XïíNýá bïíNý ýEýábÙÿñ” #ábá í[, — YâP
^Û@üïí[[ XïíNýá ^áây‚ÿ aU âýFÜýýEýïí@ü íýEýáïí[[á íSNý !!
âUKòýáïí][ y‡ïíBÞ Sâ[MNý @ü[ïí]R âRïíG[ UáKòýã
âRGy‡ S÷âNýïíUPR Ú âUKòýá] #ïíRïí@übÙÿ Wýáïí]áUáïíaR, â@üÿwŸ
*[@üX âUKòýá]ïíS÷Xã *[ #áïíB íUáQ bZ *@üGRïí@ü< íPAá
YáZâRñ #áïíXâ[@üá[ @üóáâ]ïíTüáâRÞZáZ axS÷âNý âRïíG[ UáâKòýïí@ü
âUKòýáïí][ y‡BÞ îNýâ[ïíNý S÷áZ 27.5 ]¤ü ýIýá@üá A[ýEý @üïí[ïíýFýR
*@üGR âUKòýá] íS÷Xãñ Nýá[ UáâKòýïíNý UaUáa[Ný 18 âýIý âUKòýáïí][
âU]áâaNýá[ GRóbÙÿ *bÙÿ UóUyƒÿá @üïí[ïíýFýR âNýâRñ âUKòýá]ïíP[ âUâWýl…
[@üX #ïíWýóïía[ GRó UáâKòýâýIýïí@ü NýáïíP[ XïíNýá @üïí[ UáâRïíZïíýFýR
âýIøýâ]ZáX *mý•ýá[S÷ábÙÿG Rá[email protected]ü *@üâýIý âRXÞáM aÛyƒÿáñ *bÙÿ
UáâKòýâýIýïíNý âUKòýá]ïíP[ aXy‚ÿ S÷ïíZáGRáZ aáXB÷ã|üâ] UáRáïíRá
bïíZïíýFýñ íYXR âUKòýá]|üâ][ íA]á @ü[á[ GRó *@üâýIý aâSÞ]á@üá[
âaÜâKòý, bÜáýIýá[ SO S÷WçýâNý UáRáïíRá bïíZïíýFý, âUKòýá]ïíP[ y‡WýáUBNý
#ïíWýóa #ÜáýEýKòý íP<Zá[ GRó @üïí[email protected]üâýIý AåÜâýIý< UáRáïíRá bïíZïíýFýñ
*@übÙÿ aáïíO báXá|üâKòý íP<Zá[ UóUyƒÿá< [ïíZïíýFý *bÙÿ UáâKòýïíNýñ
*ýFýáKòýá< âUKòýá]ïíP[ aåy‡áyƒÿó *UÛ íTõü^ #áïí]á UáNýáïía[ GRó
[ïíZïíýFý aåmP[ íWýâmý•ýïí]^R UóUyƒÿáñ aïíU âXâ]ïíZ âRïíG[ UáâKòýïí@ü
GlŠ, XçNåýó *UÛ âUïíZ *bÙÿ
âNýRâýIý[ âRâPßtËý âPR í@üKÙý U]ïíNý Sáïí[ Rá âJý@übÙÿ,
â@üÿwŸ *Uá[ Nýá[< UóáâNý¼ôX bïíNý ýEýïí]ïíýFýñ
í@üRRá *Uá[ *@üýIýá âUïí^_ [ºýô S[ã¤üá[
XáQóïíX GáRá YáïíU XçNåýó[ SæUÞáWýáañ #áBáXã SÜáýEý
UýFýïí[[ XïíQó í@üáïíRá XáRåïí_[ XçNåýó[ #á^¥ýá
#áïíýFý â@üRá Nýá GáRá YáïíUñ âRKÙýâýc‰ýZá[
XóáBï í RâýIý@ü í[ï í aáRóáÁ (*R*X #á[)
í[email protected]üïíýIøýáïíy€ýáâS[ abáZNýáZ [ïíºýô[ XïíQó íY
îGUâRïíPß^@ü |üâ][ #ây‚ÿNÿš Sá<Zá YáZ Nýá[
KÙýS[bÙÿ âRWÞý[ @ü[ïíU XáRåïí_[ #áZåñ Bïí[email protected]ü[á
GáâRïíZïíýFýR âTüR]óáÀý < *ïíy‚ÿáâRZá[ S÷áZ 17
báGá[ XáRåïí_[ [ïíºýô[ RXåRá aÛB÷ïíb[ S[ã¤üá
ýEýá]áïíRá[ S[ Nýá[á *bÙÿ âak„ýáïíÿw‚ÿ *ïíaïíýFýRñ SæUÞ
âTüR]óáÀý âUr‡ â UPóá]ï í Z[ *R *X #á[
íXýIýáïíUáïí]áâX£ ]óáUïí[ýIýâ[[ S÷ Q áRñ
SáâaïíaâRïíRR GáâRïíZïíýFýR íY *bÙÿ Q[ïíM[
BïíU_Má âUïír‡ S÷OXñ NýïíU *ARbÙÿ í^_ RZ *ýIýá
âRGy‡ S÷âNýïíUPR Ú GáNýãZ SNýá@üá UPïí][ XïíRáWýáU S÷@üá^
@ü[ïí]R âRKÙýâG]óáïíÀý[ S÷QáRXwžÿã GR â@üñ *bÙÿ GáNýãZ SNýá@üá
UPïí][ KÙýïí½ïí^ó BRWýýIý #áïíZáGïíR[< íCá_Má @üïí[ïíýFý
âRKÙýâG]óáÀý a[@üá[ñ
KÙýïíq‰Aó 1840 aá] íOïí@ü S÷^áÿw‚ÿ XbáaáBïí[[ *bÙÿ k‡ãS [átËøý
PãCÞâPR Qïí[bÙÿ âUõâýIý^ aáxöÿáïíGó[ #ÿw‚ÿWÞåýºýô âýFý]ñ 1930 aá]
íOïí@ü @ü]óáR[átËøý âbïíaïíU BïíKòý íNýá]á bïí]< *AïíRá SYÞÿw‚ÿ
aáÛâUQáâ[email protected]üWýáïíU íP^âýIý[ [átËøýS÷QáïíR[ XYÞáPá SáR Yåºýô[áïíGó[
[áRãñ Yá[ Tüïí] y‡áQãR íP^ bïí]< âRKÙýâG]óáïíÀý[ SNýá@üáZ
Oáïí@ü âUõâýIý^ KÙýSâRïíUâ^@üNýá[ ýFýáSñ #á[ *bÙÿ KÙýSâRïíUâ^@ü
âýEýbô XåïíýFý íTü]ïíNýbÙÿ BNý 10 XáýEÞý *bÙÿ SNýá@üá Sâ[UNÞýïíR[ GRó
âRïíZ âýEýâ@üÖaá GBïíNý #áïí[á
#ï í [email protected]ü S[ã¤üá âR[ã¤üá
ýEýá]áïíRá bïíUñ
BïíU_Máaæïí¼ GáRá
âBïíZïíýFý [ïíºýô KÙýSâyƒÿNý
íXáýIý Påïí^áâýIý
îGUâRï í Pß ^ ï í @ü[ Xï í Qó
Xá¼ ýEýá[âýIý XáRå ï í _[
XçNåýóïí@ü S÷WýáâUNý @üïí[ñ
*ïíP[ XïíQó PåâýIý íS÷áâýIýR, #óá]UåâXR <
#á]Tüá –1 #óáâaâKý@ü d‰ábÙÿïí@üáS÷âýIýR,
NçýNýãZâýIý â]âSKý GáNýãZ UyŸ *UÛ ýEýNåýOÞâýIý
aábÙÿâýIøý@ü #óáâaKýñ S÷ïíNýó@ü XáRåïí_[ íPïíb
*bÙÿ âRïíPß^@ü|üâ] KÙýSâyƒÿNý Oá@üïí]<
*@ü[@üX Oáïí@ü Ráñ NýábÙÿ *bÙÿ [ºýô S[ã¤üá[
XáQóïíX GáRá YáïíU í@üáR XáRåïí_[ ^[ãïí[
*|üâ][ Sâ[XáM < @üáYÞ@üáâ[Nýá, *ýFýáKòýá<
*[ aábáïíYó GáRá YáïíU S[ã¤üáQãR Uóâºýô[
SçâOUã[ UçbºýX KÙýïíKòýáGábáG *ïíPïí^bÙÿ
âRGy‡ S÷âNýïíUPR Ú
#áy‚ÿ *@üýIýá y‡ïíBÞáPóáRbÙÿ UáâRïíZ íTüïí] âUïír‡ âUyŠZ açâtËý @üïí[ïíýFýR
#áïíXâ[@üá[ *bÙÿ âUKòýá] íS÷Xãñ
íPïí^[ SNýá@üá UPïí][ GRó
BMïíWýáïíýIý[ #áïíZáGR @ü[ïíNý Sáïí[ âRKÙýâG]óáÀý
[ºýô S[ã¤üá[ XáQóïíX GáRá YáïíU XáRåïí_[ #áZå?
âRGy‡ S÷âNýïíUPR Ú
3
ýEý]âNý UýFýï í [ #OÞ á Ö íOïí@ü }üWýá@üáe¤üã [email protected]üïí]bÙÿñ *XâRïíNýbÙÿ
2014 aáïí] Wýá[NýãZ âUXáR Sâ[ïí_UáZ S÷Yåâºýô âUPóá[ â[email protected]ü íOïí@ü *bÙÿ íP^ [email protected]ü]ïí@ü
aUïíýEýïíZ #á@ü_ÞRãZ âU_Z b] Póá *Zá[Uáa *- ýFýáâSïíZ ía[á[ â^ïí[áSá Rá íSïí]< íU^ â@üýFåý
380, Yá Sç â OUã[ Uç b ºýX UáâMâGó@ü í¤üïí¼ Wýáïí]ábÙÿ PáB í@üïíýIý ýEýïí]ïíýFýóñ âUïí^_
KÙýïíKòýáGábáGñ *bÙÿ *Zá[Uáa * - 380 íNý @üïí[ í[] *UÛ âUXáR Sâ[ïí_Uá[ â[email protected]ü íOïí@ü
850 GR Yá¼ã YáNýáZáNý @ü[ïíNý Sá[ïíUñ #áïíB[ Nåý]RáZ #ïí[email protected]üýIýábÙÿ KÙýl…Ný @üïí[ïíýFý *bÙÿ
UNÞýXáïíR báZÿPùáUáP âUXáR UmPïí[ S÷P^ÞR @ü[á íP^ñ NýábÙÿ âP-*Zá[Uáa *-380 *AR
bïíZïíýFý *Ø âUXáRâýIý[ñ Yá íPAá[ S[ [ãâNýXïíNýá [ãâNýXïíNýá #áïí]áýEýRá[ ýIýáýIý@üá âU_Z bïíZ
â^bâ[Ný *ïíPïí^[ âUXáR aÛyƒÿá[ #áâ[email protected]üáâ[@ü PÜáâKòýïíZïíýFý *bÙÿ íPïí^ñ
BRïíWýáýIý #RåâÌýNý @ü[á[ @üOá íCá_Má @üïí[R S÷QáRXwžÿãñ Yá *@ü
@üOáZ *ØâNýbáâ[email protected]ü Uïí]bÙÿ XïíR @ü[ïíýFý [áGïîRâNý@ü Xb]ñ
4
21 XáýEÞý,2014 n }ü¼ôUá[
16 *âS÷] }ü[ë #ábÙÿ âS *]
[áGóy‚ÿïí[[ PáUá S÷âNýïíYáâBNýá íXâPRãSåïí[ <ZáR íKý [óáâ¥ýÛ * *@ü Rx‡ïí[ âU[áýIý
âRGy‡ aÛUáPPáNýá Ú PãCÞ S÷Nýã¤üá[
S[ #Uï í ^ï í _ #ábÙ ÿ âS *]
íaïíWýïíR[ yƒÿáR *UÛ âPR¤üR
íCá_Má @ü[] âU âa âa #ábÙÿñ
#áBáXã 16 *âS÷] íOïí@ü }ü[ë
bïíU #ábÙÿ âS *]ñ ýEý]ïíU 1 GåR
SYÞÿw‚ÿñ *bÙÿ #ábÙÿ âS *] íaïíWýR Wýá[Ný, UáÛ]áïíP^ *UÛ aÛYåºýô
#á[U #áXã[^ábãïíNý #RåâÌýNý bïíU Uïí] GáâRïíZïíýFýR #ábÙÿ âS
*] @üâXâýIýñ #áXã[^ábãïíNý bïíU #ábÙÿ âS *] íaïíWýïíR[ S÷OX
SYÞáïíZ[ XóáýEýñ 16 *âS÷] íOïí@ü 30 *âS÷] SYÞÿw‚ÿ S÷áZ 15 âýIý
XóáýEý bïíU *bÙÿ #áXã[^ábãïíNýñ âk‡NýãZ SYÞáïíZ[ XóáýEýâýIý Wýá[ïíNý
b<Zá[ @üOá Oá@üïí]< Wýá[ïíNý âRUÞáýEýïíR[ @üá[ïíR âk‡NýãZ
SYÞáïíZ[ XóáýEýâýIý bïíU UáÛ]áïíPïí^ *UÛ í^_ SYÞáïíZ[ XóáýEýâýIý bïíU
Wýá[ïíNýñ UáÛ]áïíPïí^ âk‡NýãZ SYÞáïíZ[ XóáýEýâýIý bïíU 1 íX íOïí@ü 12
íX *UÛ í^_ SYÞáïíZ[ XóáýEýâýIý bïíU 13 íX íOïí@ü 1 GåRñ *[ XïíQó
16 íX âRUÞáýEýïíR[ Tü]áTüïí][ âPR í@üáïíRá XóáýEý #RåâÌýNý bïíU Ráñ
#ábÙÿ âS *] íaïíWýïíR[ íaâXTüábÙÿRá], TüábÙÿRá] XóáýEý|üâ]
#RåâÌýNý bïíU Wýá[ïíNýñ 2009 aáïí] #ábÙÿ âS *ïí][ âk‡NýãZ
aÛy€ý[M #RåâÌýNý bïíZâýFý] Pâ¤üM #áâTõü@üáZñ â@üÿwŸ *bÙÿ S÷OX
âNýRâýIý íPïí^ #RåâÌýNý bïíU #ábÙÿ âS *] â¼ôïí@üýIý ýIåýMÞáïíXmý•ýñ
âRGy‡ aÛUáPPáNýá Ú
íXâPRãSå [ Ný[ëM aÛC
UóáZáXáBáï í [[ KÙ ý ï í Póáï í B
axS÷âNý #áïíZáGR @ü[á
bïíZâýFý] [áGó y‚ÿïí[[ PáUá
S÷âNýïíYáâBNýáñ
*bÙÿ
S÷âNýïíYáâBNýá }ü[ë bïíZâýFý]
1 XáýEÞý ^âRUá[ íOïí@üñ PåâPR UóáSã ýEý]á *bÙÿ S÷âNýïíYáâBNýá *Uá[
SPáSÞR @üïí[ NçýNýãZ Uïí_Þñ ^âRUá[ S÷âNýïíYáâBNýá[ KÙýïík‡áQïíR
báâG[ âýFýïí]R * [áïíGó[ B÷óáÀý Xáu•ýá[ NýOá PáUá íA]á[
#âNýSâ[âýEýNý XåA âPïíUómPå Ug.èýZáñ *bÙÿ S÷âNýïíYáâBNýáZ âUâWýl…
íG]á íOïí@ü íXáýIý 120 GR S÷âNýïíYáBã #Û^B÷bM @üïí[âýFýïí]Rñ
*bÙÿ S÷âNýïíYáâBNýáZ S÷OX yƒÿáRáâ[email protected]üá[ã ]áq•åý ýEýïíµýáSáQóáZïí@ü 5
báGá[ ýIýá@üá, âk‡NýãZ yƒÿáRáâ[email protected]üá[ã a³Z UXÞRïí@ü 4 báGá[ ýIýá@üá
*UÛ NçýNýãZ yƒÿáRáâ[email protected]üá[ã aÂâ_Þ |üÂïí@ü 3 báGá[ ýIýá@üá Så[y€ýá[
Nåýïí] íP<Zá bïíZïíýFýñ *ýFýáKòýá< *@üGR Uçk„ý S÷âNýïíYáBã âU *R
B[ábÙÿïí@ü<âUïí^_ Så[y€ýá[ íP<Zá bïíZïíýFýñ [âUUá[ *bÙÿ
S÷âNýïíYáâBNýá[ Så[y€ýá[ âUNý[Mã #RåÌýáïíR KÙýSâyƒÿNý âýFýïí]R
âUQá[email protected]ü NýOá *X í@ü âKý *[ íýEýZá[XóáR XçïíBM XábÙÿâNý ab ýc‰ýáïíU[
aPaó *UÛ }üWýá@üáe¤üã[áñ
âRGy‡ aÛUáPPáNýá Ú <ZáR íKý â¼ôïí@üýIý
[óáâ¥ýÛ * íTü[ *@ü Rx‡[ yƒÿáR PA] @ü[ïí]R
Wýá[NýãZ UóáýIýaXóáR NýOá UNÞýXáïíR Wýá[ïíNý[
#âQRá[email protected]ü âU[áýIý í@üáb]ãñ axS÷âNý *â^Zá
@üáS í^_ b<Zá[ S[ S÷@üá^ b<Zá #ábÙÿ âa
âa [óáâ¥ýÛ * *@ü Rx‡[ yƒÿáR âýFýâRïíY íRZ
âU[áýIýñ *â^Zá @üáïíS Wýáïí]á Sá[TüïíXÞ[ GRóbÙÿ *bÙÿ í[@üKÞýñ
Wýá[NýãZ âbïíaïíU * [óáâ¥ýÛ * #áýIý Rx‡ïí[ [ïíZïíýFýR â^A[ QUR
*UÛ UábÙÿïí^ í[áâbNý ^XÞáñ
bUå âýEýâ@üÖ[email protected]üïíP[ â¼ôïí@üýIý S÷âNýïíYáâBNýá
âRGy‡ aÛUáPPáNýá Ú axS÷âNý íXâPRãSå[ ^bïí[[ #[âUmP
íu•ýâKýZáïíX #áïíZáGR âýFý] #áÿw‚ÿÚ íbáâX<SóáâO íXâKý@üóá]
@üïí]G â¼ôïí@üýIý S÷âNýïíYáâBNýáñ âNýRâPRUóáSã ýEý]á *bÙÿ
S÷âNýïíYáâBNýáZ íXâPRãSå[, Ag.BSå[, bá<Kòýá, @ü]@üáNýá ab
íXáýIý 6 âýIý íbáâX<SóáâO íXâKý@üóá] @üïí]ïíG[ bUå âýEýâ@üÖaïí@ü[á
#Û^B÷bM @üïí[Rñ BNý 2 XáýEÞý *bÙÿ S÷âNýïíYáâBNýá í^_ bZñ
S÷âNýïíYáâBNýáZ ýEýóáâxSZáR bïíZïíýFý íXâPRãSå[ íbáâX<SóáâO
íXâKý@üóá] @üïí]G < [áRáaÞ bïíZïíýFý @ü]@üáNýá íXïíýIøýáSâ]ýIýR
íbáâX<SóáâO íXâKý@üóá] @üïí]Gñ
@¸ÔÌ[email protected]¸ ˝I½@¸ÔÌ[· ‚UÔÌR·PR
íPïíU[ Yåk„ý ýEýúïí@üáMáZ
*Uá[ íYák„ýá[ íUïí^ íYák„ýá ýFýâU[ }üâýIýÛ *
íPAá âX]] #âWýïíRNýá íPïíU[ñ BNý X§ÿ]Uá[
íOïí@ü SâsEýX íXâPRãSåïí[[ ýEýúïí@üáMá í[áïíKý[
âTüqŠ âaâýIýïíNý }üâýIýÛ }ü[ë bïíZïíýFýñ [áG ýEý¼ôUºýãÞ
Sâ[ýEýáâ]Ný `íYák„ýá' âaïíRXá[ RáX Wæýâ[email protected]üáZ
#âWýRZ @üï[ýïíFýR íPUñ S÷OXâPRbÙÿ íPAá âX]]
UXÞ Sâ[âbNý íPUïí@üñ ýEåýâýIýïíZ íU^â@üýFåý¤üM
#âWýRZ< @üïí[R âNýâRñ âk‡NýãZâPR íPAá íXïí] #âWýïíR¼ã âXâX
ýEý¼ôUºýãÞ[ñ í^áRá YáZ íPïíU[ *bÙÿ íYák„ýá[ }üâýIýÛ *[ GRó S÷áZ 1
í@üáâýIý ýIýá@üá[ íaýIý UáRáïíRá bïíZïíýFý *bÙÿ âTüqŠ âaâýIýïíNýñ
âUBUïía *Uá[ ^áb[ëA?
@üá]áïíaÞ[ aïí§ÿ UýEýaá[ íGïí[ âUBUïía[
RNåýR âaGïíR[ a°×á]RáZ UáP bïíZ YáïífFýR
aq‰å âX*×á #OÞáÖ a]XáR AÜáRñ NÜýá[
GáZBáZ âUBUïía[ RNå ý R âaGïíR[
a°×á]RáZ #áaïíNý ýEýïí]ïíýFýR Uâ]KÙýïíKý[
UáP^á AÜáR ^áb[ëAñ ýEýóáïíRïí][ #âTüïía
âPïíR[ S[ âPR íUïíKòýbÙÿ ýEýïí]ïíýFý ^áb[ëïíA[
#ágýüKýá<ñ #á[ *bÙÿ AU[ ýFýâKòýïíZïíýFý
Uâ]KÙýïíKý[ S÷ïíNýóïí@ü[ @üáïíýFýñ í^áRá YáïífFý #ágýüKýá[ XïíQó âPïíZbÙÿ
âUBUa a°×á]Rá[ #Tüá[ýIýá ^áb[ëA âRïíG[ Håüâ]ïíNý Såïí[
âRïíZïíýFýRñ #á[ *bÙÿ a°×á]Rá âRïíZ ^áb[ëïíA[ aáïíO ýEý]ïíýFý P[
bÜá@üábÜáâ@üñ NýïíU *bÙÿ âUBUa a°×á]Rá íOïí@ü a]XáR íY a[ïíýFý
NýáïíNý í@üáR aïímPb íRbÙÿñ @üá]áaÞ #U^ó GáâRïíZïíýFý #á[
â@üýFåýâPïíR[ XïíQóbÙÿ íCá_Má bïíU a°×á]ïí@ü[ RáXñ
@ü]@üáNýáZ âTüqŠïíTüZá[ *Uá[ Gå[áâ[email protected]ü Sáïí@Þü bÙÿ[TüáR
#áBáXã 29 XáýEÞý #RåâÌýNý bïíNý ýEýïí]ïíýFý
`âTüqŠïíTüZá[ #óá<ZáKÞý' #RåÌýáRñ *Uá[bÙÿ
S÷OXUá[ #RåâÌýNý bïíU @ü]@üáNýáZñ @ü]@üáNýá[
aáïíZÁ âaâýIý #âKýïíýIýáâ[ZáïíX #RåâÌýNý bïíU SæUÞ
Wýá[ïíNý[ *bÙÿ âTüqŠïíTüZá[ #óá<ZáKÞýañ âTüâqŠ
PåâRZá[ NýáUKòý PåâRZá[ @üáïíýFý íY #óá<ZáKÞýâýIý Rá
Oá@üïí] y‡ã@çüâNý[ #ïí[email protected]üýIýábÙÿ Uáâ@ü íOïí@ü YáZ,
íabÙÿ âTüqŠïíTüZá[ #óá<ZáKÞýa *Uá[ 60 âýIý Uaÿw‚ÿ
SæMÞ @ü[]ñ @ü[ïí]R #âWýïíRNýá S÷ïíaRâGÖ
ýEýïíµýáSáQóáZñ *AR #ïíS¤üá #óá<ZáKÞý íP<Zá[
âPïíR[ñ *AR íPAá[ @üá[á âýFýâRïíZ íRïíU 21 âýIý
âUWýáïíB[ ía[á[ y‡ã@çüâNýñ
`Gå[áâaÞ@ü Sá@Þü' âaâ[ïíG[ S[UNýãÞ ýFýâU[
}üâýIýÛ bïíU * UýFý[bÙÿñ âu•ýïíWýR âyS]UáBÞ
Sâ[ýEýáâ]Ný *bÙÿ ýFýâUïíNý *Uá[ #âWýRïíZ[ GRó
ýEåýâºýôUk„ý bïíZïíýFýR Uâ]KÙýKý Nýá[@üá bÙÿ[TüáR
AáRñ 2013 aáïí][ í^ïí_[ âPïí@ü bÙÿ[TüáïíR[
@üáïíýFý *bÙÿ ýFýâUâýIý[ S÷y‚ÿáU #áïíañ S÷OïíX NÜýá[
ýEýâ[¼âýIý A]Rá[email protected]ü âbïíaïíU âJý@ü bïí]< *AR âNýâR Gå[áâaÞ@ü
Sáïí@Þü[ Xáâ]@ü âXu•ýá[ SóáïíýIý] ýEýâ[ïí¼ #âWýRZ @ü[ïíUR Uïí]bÙÿ
GáRá YáïífFýñ *bÙÿ ýFýâUïíNý Uâ]KÙýKý #âWýïíRNýá bÙÿ[TüáR ýFýáKòýá<
#âWýRZ @ü[ïíUR â¼ôa SóáýIý, í[email protected]ü GRaR, UõábÙÿa Kýá]ïía
bá<ZáKÞý ab bâ]KÙýïíKý[ U{ #âWýïíRNýá - #âWýïíR¼ãñ *UýFý[bÙÿ
ýFýâUâýIý[ }üâýIýÛ }ü[ë bïíU, *UÛ 2015 aáïí][ 12 GåR `Gå[áâ[email protected]ü
Sá@Þü' ýFýâUâýIý Xåâºýô íSïíNý Sáïí[ Uïí]< GáRá âBïíZïíýFýñ
SHOWROOM
Midnapore
âUïíZ @ü[ïíNý ýEýïí]ïíýFýR a]XáR
UýFýïí[[ S[ UýFý[ Qïí[ aÛUáïíP[
â^ïí[áRáïíX Oá@üá Gq†Rá[ *Uá[ #UaáR
bïíNý ýEýïí]ïíýFýñ âUïíZ @ü[ïíNý ýEýïí]ïíýFýR aq‰å
#OÞáÖ a]XáR AáÜRñ 2014 aáïí][
XïíQóbÙÿ NÜýá[ Bá]ÞïíTõüÀý ]åâ]Zá WýóáRáNåý[ïí@ü
âUïíZ @ü[ïíUR Uïí] GáâRïíZïíýFýR âNýâRñ
NÜýá[ Bá]ÞïíTõüÀý *@üGR í[áXáâRZáR XïíKý]ñ PãCÞâPR *@üá Oá@üá[
S[ #Uïí^ïí_ a§ÿã íSïíNý ýEýïí]ïíýFýR âNýâRñ #á[ *bÙÿ AUïí[ *AR
a[B[X ïíBáýIýá Uâ]KÙýKýñ
S˜@¸·^@¸ ⁄ @Á¸z◊· ‚W˝]·R„, ‚J˝@¸·R· ⁄ a·b·[· ‚U‚»¤, U·Gfl˝I˝·KŸ˝R (‚U.‚˝I˝. @¸ÔÌ]ÔÌG[ S·ÔÌ^), ÌX‚PR„SÂ[ ^b[, bŸˇ-ÔÌX][email protected] / ÌY·B·ÔÌY·B : 7384717320 / 8116962459.
X¡P˘ÔÌM ⁄ X‚R @¸‚xSKŸ˝˝I˝·[, ‚XGfl·U·G·[, ÌX‚PR„SÂ[ ^b[Ò axS·[email protected]¸ ñ ÌPUR·O X·bŸˇ‚N˝, ab-axS·[email protected]¸ ñ Ó[email protected]¸N˝ a‹·N˝[·Ò Website : www.eksonalidiganta.com
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа