Копланова Таисия Андреевна Пономарева Анна Андреевна;pdf

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ
ПРАЦЬ
КИЇВ • 2014
УД К 618”2014”(082)
ББК 57.1я43
3-41
Редакційна колегія:
Головний редактор - академік Н А М Н України В .М . Запорожан
Відповідальний науковий редактор - член-кор. Н А М Н України В.В. Камінський
Виконавчий редактор - проф. О.М . Борис
Відповідальний секретар - Т.В. К оломійченко
Редакційна колегія:
Проф. В.Г.Проф. С.М. Геряк
Проф. В.Г. Д убін ін а
Проф. З.М . Дубосарсъка
Д.мед.н. О.Є. Н агорний
Проф. О.М . Н осенко
Проф. Н .М . Рож ковсъка
Доц. K.JI. Ш ат илович
Свідоцт во про державну реєстрацію
Серія К В № 3140 від 25.03.1998
3-41
Збірник наукових праць А соц іац ії акуш ерів-гінекологів України. - К .: «Поліграф
п лю с », 2014. - 354 с.
ISB N 978-966-8977-45-9.
Д ля сприяння науковому і практичному розв’ язанню сучасних проблем охорони
здоров’ я ж інки-матері й дитини, підвищення рівня кваліф ікації акушерів-гінекологів.
У Д К 618” 2014” (082)
ББК 57.1я43
ISBN 978-966-8977-45-9
° А с о ц іа ц ія а к уш ер івгін е к о л о гів У к р а їн и , 2014
ЗБІРНИК Н А УК О В И Х П Р А Ц Ь
СРАВН И ТЕЛЬН АЯ ХАРАК ТЕ РИ С ТИ К А ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМ ПЛЕКСНЫ Х МЕТОДОВ ОРГАНООХРАНЯЮ Щ ЕГО
ЛЕЧЕНИЯ У ЖЕНЩ ИН С СУБМУКОЗНОЙ МИОМОЙ М АТКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
ЧАЙКА К.В., П И СА РЕВА О Л ..................................................................
301
ОСОБЕННОСТИ КРИ СТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИ Н Ы СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ
ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ДИНАМИКЕ ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ
Ч Е Р М Н Ы Х С.В., СЛЮ САРЬ Т.И., ГОВ О РУХА и.т ................................................................................................................................ 301
БИОЛОГИЧЕСКАЯ СВАРКА ТКАНЕЙ В ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ К А К П РО Ф И ЛА К ТИ К А
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ЧУРИ Л О В А .В . , К У Ш Н И Р С.В., П О П А Н Д А П У Л О А Д ..........................................................................................................................30 5
Х А Р А К Т Е Р ЗМІН А Р Т Е Р ІА Л ЬН О Ї ГЕМОДИНАМІКИ СИСТЕМИ М АТИ -П Л АЦ Е Н ТА-П ЛІД П РИ ВАГІТНОСТІ,
УС К Л А Д НЕНІЙ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
Ш А ТИ Л О В И Ч К.Л., К ОРЖ И Н С ЬКА Р Д „ М О В Ч У К С.М .......................................................................................................................30 8
РЕАБИЛИТАЦИОННЫ Е М ЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ М АТО ЧН Ы Х КРОВОТЕЧЕНИЙ
У РОДИЛЬНИЦ С ГЕСТАЦИОННОЙ АНЕМИЕЙ
Щ Е Р Б И Н А И.Н., Л И П К О О.П., П О ТАП О В А Л .В ...................................................................................................................................311
ВПЛИВ ОКИСЛЮ ВАЛЬНОГО СТРЕСУ Н А ДОЗРІВАННЯ ООЦИТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДИК
ДОПОМІЖ НИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Щ Е Р Б И Н А М.О., Г Р А Д ІЛ Ь О.Г ..............................................................................................................................................................31 3
НОВІ Ш ЛЯ Х И ОП ТИ М ІЗАЦ ІЇ ВЕДЕННЯ ЖІНОК ЗІС ТМ ІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
Щ Е Р Б И Н А М.О., М У А В ІЯ С А Л Е М Н А С ЕР А Л Ь М А Р А Д А Т ................................................................................................................ 31 5
КЛИ Н И ЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРМОНОТЕРАПИИ П РИ АТИПИЧЕСКОЙ ГИП ЕРП ЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ
У БО ЛЬН Ы Х С МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ И МЕТИЛИРОВАНИЕМ ГЕНА ESR
Щ Е Р Б И Н А Н А ., КАРТАШ ОВА М А .......................................................................................................................................................3 1 8
ОСОБЛИВОСТІ М ЕТАБОЛІЗМ У АР А Х ІД О Н А Т У Т А ЗМІНИ АГРЕГАТНОГО С ТАН У КРОВІ У ДІВЧАТОК
13 РЕЦИДИВАМИ АН О В УЛЯТОРНИХ П УБ ЕРТАТН И Х М АТКОВИХ КРОВОТЕЧ
Ю ЗЬКО О.М., Х О Д А Н А.Г., БОДНАРЮ К О.1...........................................................................................................................................3 1 8
ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМІЖ НИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ Л ІК У В А Н Н І БЕЗПЛІДДЯ В У К Р А ЇН І
Ю ЗЬКО О.М., Ю ЗЬКО ТА ., Р У Д Е Н К О н . г .............................................................................................................................................321
К Л ІН ІЧ Н І ОСОБЛИВОСТІ СИ Ф ІЛІС У У В АГІТН И Х
Я Р Е М Ч У К Т.П., С ІРА О.Т ...................................................................................................................................................................... 3 2 4
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ Ф УН К Ц И И У ПАЦИЕНТОК С НЕВЫНАШ ИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
П РИ ЯИЧНИКОВОЙ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
Я Р О Ц К И Й Н.Е.. С ЕМ ЕН Ю К л . м ......................................................................................................................................................... 32 7
СУЧАСН І ПОГЛЯДИ Н А ДІАГНОСТИКУ, Л ІК У В А Н Н Я Т А П Р О Ф ІЛ А К Т И К У ДОБРОЯКІСНИХ ЗАХВОРЮ ВАННЬ
М АТК И У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО В ІК У З М ЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
Я Р О Ц Ь К И Й М.Є., Д Е М ’Я Н Е Н К О Л.В .................................................................................................................................................. 3 3 3
В АГІТН ІС ТЬ ПРИ АС О Ц ІАЦ ІЇ В ІЛ Т А ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІН Ф Е К Ц ІЇ
А Н О Ш И Н А т.м.....................................................................................................................................................................................3 3 4
СТАН ГЕП АТО БІЛІАРН О Ї СИСТЕМИ І РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я Ж ІН КИ
Б О Й Ч У К О.Г .......................................................................................................................................................................................... 341
О РГАН ІЗАЦ ІЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВАГІТНИМ З ВІЛ-АСОЦІЙОВАНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ В У К Р А ЇН І
Г А Б О РЕЦ Ь т.л...................................................................................................................................................................................... 3 4 7
ПРОФЕСОР ЛУЇС ДЖЕРАЛЬД КІТ (24.04.1935-07.07.2014)................................................................................................................. 3 5 3
8
А соціація акуш ерів-гінекологів України
3. Зворотню динам іку змін П П К та аортального кровотоку плода можна вважати до­
датковим доплерометричним критерієм наявності у нього Д Ф .
1ІІІІІІІШІШШШШІІШШІШІІІШШІШІШШІІІШШІІІІШІШ
ЛІТЕРАТУРА
1.
Аврам енко Т.В. Перинатальна смертність при цукровому діабеті / Т .В. Авраменко //
Педіатрія, акушерство та гін екологія. - 2004. - №4 (404). - С .72-76.
2.
М а р к ін Л .Б .,Ш а т и л ови ч K.JI. М оніторинг матково-плацентарно-плодового кровообі­
гу при ускладненому перебігу гестаційного процессу / JI.Б.М аркін, К .Л .Ш ати лови ч
// Педіатрія, акушерство і гін екологія. - 2010. - №4 (72). - С .184-188.
3.
О рды нскийВ.Ф .,П ост н и к ова Н А .,М а к а р о в О .В .Особенности маточно-плацентарного
артериального кровотока у беременных, больны х сахарным диабетом, в зависимости
от характера его течения во время беременности / В.Ф.Ордынский, Н. А.Постникова,
О.В.Макаров // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2005. - № 3. С .21-28.
4.
Doppler Param eters P red ictin g Fetal H eart R ate Abnorm alities in Diabetic Pregnancies
/ M .Paw elec, A .K arm ow ski, J.K rzem ieniew ska et al. // A d v Clin Exp Med. - 2009.
Vol. 1 8 (5 ). - P. 481-486.
5.
M a n n in g F A . Fetal biophysical p rofile / F .A . Manning // Obstet. Gynecol. Clin. N orth
A m . - 1999. - №26. - P. 557-577.
6.
Mechanical Properties o f Large A rteries in M other and Fetus during N orm al and Diabetic
Pregnancy / J.H u, A.B jorklu nd, M .Nym an, G.Gennser // J M atern Fetal Invest. 1998. - V ol. 8. - P . 185-193.
У Д К 618.14-005.1-08-039.76:618.3-06-005.4
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ
МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У РОДИЛЬНИЦ С ГЕСТАЦИОННОЙ
АНЕМИЕЙ
Щ Е Р Б И Н А И .Н ., Л И П К О О .П ., П О Т А П О В А Л .В .
г. Х а р ь к о в
М ногочисленны м и исследованиями доказана роль анемии как фактора, увеличиваю ­
щего вероятность наруш ений в системе гемостаза и изменяю щ его толерантность к кровопотере в родах [1].
В настоящ ее время в арсенале врачей акуш еров-гинекологов имеется огромное к о л и ­
чество разли чны х антианемических препаратов. Однако, проведение антианемической те­
рапии препаратами ж елеза требует длительности не всегда имеет выраженный терапевти­
ческий эффект, а в ряде случаев п лохо переносится больными. В ситуациях, требую щ их
гемотрансфузии, у врачей возникают определенные слож ности, связанные с их ослож не­
ниями.
В последние годы в литературе появились данные об использовании рекомбинантных
эритропоэтинов д ля лечения анемии при соматических и гинекологических заболеваниях
[2,3,4,5]. Эритропоэтин стим улирует пролиферацию и дифференцировку эритроидных к л е ­
ток в зрелы е эритроциты, действует на поздние предшественники эритроцитов, является
фактором терминальной дифференцировки эритроидных клеток (на уровне бурсообразую ­
щей, колониообразую щ ей эритроидной единицы, далее на уровне проэритробласта, эритробласта и рети кулоцита) [4 ,5 ]. Эритропоэтин восстанавливает ф изиологический эритропоэз,
увеличивает число эритроцитов, ретикулоцитов, активирует синтез гема, увеличивает ге ­
матокрит и содержание гем оглобина в крови [2].
311
ЗБІРНИК Н А УК О В И Х П Р А Ц Ь
Ц елью работы явилось изучение влияния эритропоэтина на течение анемии у родиль­
ниц, перенесш их кровотечения в родах и имевш их предш ествующую гестационную ане­
мию, что даст возможность оптимизировать реабилитационные мероприятия.
М ат ер и ал и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось 158 родильниц, у которы х на фоне гестационной
анемии развилась постгеморрагическая анемия. П о этиологическом у фактору гестационные анемии разделились следую щ им образом: у 56 (35 % ) подтверждена ж елезодеф ицит­
ная анемия; у 52 (32 % ) больны х - В12-дефицитная, у 50 (31 % ) - фолиеводефицитная. По
степени тяжести все анемии бы ли средней тяж ести. Средний возраст пациенток составил
2 3,8 ±2,4 года.
Основными причинами, которые привели к кровопотере и послеродовой постгеморрагической анемии бы ли разрывы ш ейки матки и влагалищ а (23 % ), дефекты д ольк и пла­
центы (15 % ), гипотония матки (17 % ), интимное прикрепление плаценты (9 % ), а также
сочетание двух и больш е причин (36 % ). У всех обследованных ж енщ ин роды проведены
через естественные родовые пути.
П о оценке соматического статуса у 71 (45 % ) больн ы х им ел место хронический гастрит
или гастродуоденит, у 55 (35 % ) - хронический холецистит, у 32 (20 % ) - аутоиммунны й тиреоидит. В зависимости от метода лечения все обследованные бы ли разделены на 5 клин иче­
ских групп: I клиническую группу составили 31 (1 9 ,6 % ) родильница с железодефицитной
анемией, которые получали 200 мг сульф ата ж елеза (F e 2+) в сутки перорально. I I к лин и­
ческую группу составили 32 (2 0 ,2 % ) родильницы с В 12-дефицитной анемией, которым для
лечения назначали цианокобаламин 1000 м кг внутримыш ечно 1 раз в неделю в течение 5-6
недель. В I I I клиническую группу вош ло 30 (19,0 % ) родильниц с фолиеводефицитной ге­
стационной анемией, получавш их фолиевую к и слоту 1-5 мг в сутки. IV клинической груп­
пе - 35 (22,2 % ) родильниц, независимо от вида анемии, в ком плекс лечени я бы л включен
рекомбинантный эритропоэтин (3. V контрольную группу составили 30 (19,0 % ) родильниц
с ф изиологическим течением послеродового периода.
Н а фоне терапии рекомбинантным эритропоэтином р ежедневно проводили контроль
А Д , оценивали ж алобы и объективные данные, возможные в случае побочного действия
препарата: гриппоподобный синдром и аллергические реакции.
Рекомбинантный эритропоэтин р (рекормон) назначался в дозе 2 тыс. ЕД подкожно
2 раза в неделю в течение 2-х недель. К он троль уровня Нв, H t, и эритроцитов проводился
1 раз в неделю при отсутствии кровянистых выделений и 1 раз в 3 дня при наличии умерен­
ны х кровянистых выделений. К он троль содержания ж елеза в сыворотке крови проводился
через 2 недели лечения.
Забор и исследование показателей красной крови проводился натощак. Нв - опреде­
л я л и гемиглобинцианидным методом; подсчет эритроцитов проводили в счетной камере
Горяева по стандартной методике; H t определяли микрометодом в модификации Тодорова
(1987); ж елезо в сыворотке крови - колориметрическим методом с феррозином без депротеинизации («Ф е л и с и т », Днепропетровск). П оказатель оп ределяли до начала терапии, в те­
чение 2 недель один раз в неделю на фоне и после окончания лечения.
Статистическая обработка проведена на персональном компьютере с использованием
программы «S ta tis tic a » (версия 6.0). Достоверность различий оценивали с использованием
критерия Стьюдента-Фишера.
Результаты исследования и их обсуждение
В V контрольной группе у родильниц с ф изиологическим течением послеродового пе­
риода Нв составил 120±2,2 г/л; H t - 0 ,37 ±0,0 3 ; эритроциты - 4 ,5 ± 0 ,5 х 1 0 12/л; ж елезо 14,9±1,1 м оль/л.
До лечения во всех клин ических группах показатели Нв, H t, эритроцитов и содер­
жание ж елеза в сыворотке крови достоверно не отли чались меж ду собой и составили со­
ответственно: в I клинической группе - Нв - 88,6 ± 1 ,9 г/л; H t - 0 ,2 5 ±0 ,0 3 ; эритроциты
- 2 ,9 ± 0 ,6 х 1 0 12/л; ж елезо - 8 ,9 ± 0 ,5 м км оль/л. Во I I клинической группе - Нв - 86,8 ±1,9
г/л; H t - 0 ,26 ±0,0 4 ; эритроциты - 2 ,8 ± 0 ,5 х 1 0 12/л; ж елезо - 12 ,5 ±0,5 м км оль/л. В I I I груп312
А соціація акуш ерів-гінекологів України
пе - Нв - 89,6 ± 1 ,8 г/л; H t - 0 ,27 ±0,0 2 ; эритроциты - 2 ,7 ± 0 ,4 х 1 0 12/л; ж елезо - 13,1±0,5
м кмоль/л. В IV группе - Нв - 87,5 ± 1 ,8 г/л; H t - 0 ,25 ±0,0 4 ; эритроциты - 2 ,8 ± 0 ,4 х 1 0 12/л;
железо - 9 ,2 ± 0 ,6 м км оль/л. Ч ерез 1 неделю лечения у родильниц 1, 2 и 3 клин ических
групп отм ечалась тенденция к повышению всех показателей, однако, в 4 клинической гр уп ­
пе эта тенденция бы ла более выраженной.
Ч ерез 2 недели лечени я в IV клинической группе Нв повы сился до 110±7,0г/л; H t 0,36±0,02; эритроциты - 3 ,9 ± 0 ,3 х 1 0 12/л; ж елезо - 1 3 ,4±1,6 м км оль/л. Таким образом, по­
казатели красной крови досто]
чо не отли чались от родильниц с ф изиологическим тече­
нием послеродового периода (р
0,05). В I клинической группе через 2 недели лечения Нв
повысился до 9 8 ,4 ±1 ,8 г/л; H t - 0 ,30 ±0,0 3 ; эритроциты - 3 ,5 ± 0 ,3 х 1 0 12/л; ж елезо - 9 ,5 ±0 ,4
мкмоль/л. Во II и I I I клин ических группах гем оглобин повы сился до 102±1,8 г/л, H t 0,34±0,02; эритроциты - 3 ,4 ± 0 ,4 х 1 0 12/л; ж елезо - 14,5±1,1 м км оль/л. Указанны е данные
свидетельствуют о более эффективной антианемической терапии в IV клинической группе
по сравнению с другими группами.
Выводы
Таким образом, проведенное исследование показало, что включение в ком плекс ан­
тианемической терапии у родильниц с постгеморрагической анемией препаратов рекомби­
нантного эритропоэтина [3 приводит к более быстрому и выраженному повышению Нв, H t и
эритроцитов, что особенно важно д ля успеш ной послеродовой реабилитации.
Кроме этого, в послеродовом периоде показатели красной крови у ж енщ ин 4 к ли н и че­
ской группы бы ли значительно лучш е по сравнению с другми клиническим и группами и не
требовали применения дополнительной антианемической терапии.
-1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ЛІТЕРАТУРА
1.
Ариас Ф. Беременность и роды высокого риска. - М: Медицина, 1989. - 654 с.
2.
Бурлее В А ., Коноводова Е .Н ., Гаспаров А.С. и др. Рекомбинантный эритропоэтин в
предоперационном лечении анемии у женщин с миомой матки // Проблемы репро­
дукции. - 2003. - № 5. - С.23-27.
3.
Ш ифман Е .М ., Бурлее В А ., Коноводова Е.Н . и др. Лечение железодефицитных со­
стояний у гинекологических больны х // Акуш ерство и гинекология. - 2011. № 7 - 2 . -С .6 6 -7 1 .
4.
Dousias V., Paraskevaidis Е., D alkalitsis N., et. al. Recombinant human erythropoietin in
m ildly anemic women before total hysterectom y. // Clin Exp Obstet Gynecol. - 2003. Vol. 30, № 4 , P. 235-238.
5.
K otto-K om e A.C., Calhoun D A ., M on ten egro R. et al. E ffe c t o f adm inistering recombinant
erythropoietin to women w ith postpartum anemia: a meta-analysis // J.Perinatol. 2004. - V ol. 24, № 1. - P. 11-15.
УДК: 618.177-089.888.11-074-085.357:612.015.11
ВПЛИВ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ НА ДОЗРІВАННЯ
ООЦИТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДИК ДОПОМІЖНИХ
РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Щ Е Р Б И Н А М .О ., Г Р А Д І Л Ь О .Г.
м. Х а р к ів
Поширення безпліддя серед ж іночого населення обумовлю є необхідність вдосконален­
ня методик допом іж них репродуктивних техн ологій (Д Р Т ), зокрема екстракорпорального
запліднення (Е К З ), основним і невід’ ємним етапом котрого є контрольована оваріальна
313
Н а у к о в е ви дан н я
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
А соціації акуш ерів-гінекологів У країни
Верстка
Коваленко І.В.
Статті, опубліковані у Збірнику наукових праць А соціації акуш ерів-гінекологів У країни,
вваж ати фаховими в галузі медичних наук у кожному випадку окремо за поданням спеціалізованої вченої ради.
Постанова Президії ВАК України від 12.06.02 № 2-05/6
Свідоцтво про державну реєстрацію
Серія КВ № 3140 від 25.03.1998
Підписано до друку 17.09.2014. Формат 60x84 1/8
Д рук офсетний. П апір офсетний. Гарнітура SchoolBookC.
Умов.друк. арк. 41,38. Обл. вид. арк. 44,50.
Тираж 1000 прим. Замовлення № 170914
ТОВ «Поліграф плюс»
03062, м. Київ, вул. Туполева, 8.
тел./ф акс: (044) 502-39-78 (доб.119)
e-mail: [email protected] poligraph-plus.kiev.ua
w w w .poligraph-plus.kiev.ua
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи
№ 2148 (серія ДК) від 07.04.2005 р.