BS II 24 CF

588$ǯȒȉȍȁȍȃȐȑȁȍȎȍȒȐȑǿȌȍȁȉȄȇȑȄȔȌȇȖȄȐȉȍȋȒȍȀȐȊȒȅȇȁǿȌȇȝ
52 ,QVWUXFŖLXQLWHKQLFHSHQWUXLQVWDODUHúLvQWUHŖLQHUH
BS II 24 MATIS 24
V00
BS II 24 CF
MATIS 24 CF
СОДЕРЖАНИЕ
INDICE
Общие положения ........................................................................3
Рекомендации по монтажу
Техника безопасности ......................................................................................4
Generalităţi ........................................................................................................... 3
Recomandări (avertizări) pentru instalare
Marcarea CE
Biztonsági előírások ............................................................................................. 4
Описание котла .............................................................................5
Панель управления
Общий вид
Размеры ..................................................................................................................6
Минимальные расстояния
Техническая информация...............................................................................7
Descrierea de comenzi .................................................................................... 5
Panoul de comenzi
Vedere de Ansamblu
Dimensiuni cazan ................................................................................................. 6
Distanţe minime pentru instalare
Date tehnice ........................................................................................................... 7
Установка .......................................................................................8
Перед установкой
Подключение к газопроводу ........................................................................9
Гидравлические соединения
Обозначения
Остаточное давление при ΔT 20 °C
Предохранительный клапан ...................................................................... 10
Промывка контура отопления
Гидравлическая схема
Подсоединение дымохода
Подключение к электрической сети ...................................................... 11
Кабель электропитания
Подключение комнатного термостата
Электрическая схема ..................................................................................... 12
Instalare ........................................................................................ 8
Recomandări pentru prima instalare
Racordarea la gaz ...............................................................................................11
Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)
Racorduri hidraulice
Reprezentarea grafi că a debitului rezidual pompa de recirculare
Dispozitivul de suprapresiune .......................................................................10
Curăţarea instalaţiei de încălzire
Schema hidraulică
Racordarea la coșul de fum
Conectările electrice .........................................................................................11
Cablu alimentare
Conectarea termostatului de ambianţă
Schema electrică ................................................................................................12
Пуск в эксплуатацию ................................................................. 13
Порядок пуска в эксплуатацию
Зимний и летний режимы
Регуляция температуры отопления
Настройка температуры бытовой горячей воды
Начальные процедуры
Электропитание
Заполнение контура отопления
Подача газа
Первый пуск в эксплуатацию ..................................................................... 14
Проверка параметров газа ......................................................................... 15
Настройка максимальной мощности отопления
и плавного зажигания ................................................................................... 16
Сводная таблица параметров по типам газа ...................................... 17
Перевод котла на другой тип газа
Punerea în funcţiune ....................................................................13
Procedura de aprindere
Funcţionare iarna vara
Reglarea temperaturii de încălzire
Reglarea temperaturii apei calde menajere
Pregătirea pentru punerea în funcţiune
Alimentarea Electrică
Umplerea instalaţiei cu apă
Alimentare Gaz
Prima pornire .......................................................................................................14
Verificarea reglărilor pe partea de gaz ........................................................15
Reglarea puterii maxime de încălzire şi a puterii de
aprindere lentă ....................................................................................................16
Tabel rezumativ transformare gaz................................................................17
Adaptarea la alt tip de gaz
Защитные функции ................................................................... 18
Аварийная блокировка
Блокировка
Таблица кодов неисправностей
Временная блокировка из-за аномального дымоудаления........ 19
Функция защиты от замерзания
Sisteme de protecţie centrală ......................................................18
Oprire de siguranţă
Blocare de funcţionare
Tabel recapitulativ cu codurile de eroare
Deficiențe de evacuare a fumului ...............................................................19
Funcţia anti-ingheţ
Техническое обслуживание ..................................................... 20
Доступ к внутренним элементам
Символы на заводской табличке
Общие рекомендации ................................................................................... 21
Проверка работы
Слив воды
Обучение пользователя ............................................................................... 22
Întreţinere .....................................................................................20
Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea interiorului
centralei
Placa de timbru caracteristici
Note generale ......................................................................................................21
Proba de funcţionare
Operaţiuni de golire instalaţie
Informaţii pentru utilizator .............................................................................22
общие положения
generalităţi
Установку и первый пуск котла разрешается выполнять только
квалифици¬ро¬ван¬ному специалисту в соответствии с
действующими нормами и правилами и про¬чими требованиями
местных государственных органов власти и органов
здравоохранения.
После монтажа котла, лицо, осуществлявшее установку,
обязано убедиться, что владе¬лец получил гарантийный талон
и руководство по эксплуатации, а также всю необходимую
информацию по обращению с котлом и устройствами защиты и
безопасности.
Recomandări (avertizări) pentru instalare
Instalaţia şi prima punere în funcţiune (prima pornire) a centralei
trebuie să fie efectuate numai de către personal calificat în
conformitate cu normele naţionale de instalare in vigoare şi cu
eventualele dispoziţii ale autorităţilor locale şi ale instituţiilor de
sănătate publică.
După instalarea centralei, instalatorul trebuie să înmâneze
utilizatorului final, declaraţia de conformitate şi manualul de
utilizare şi să-l informeze cu privire la funcţionarea centralei şi
asupra dispozitivelor de siguranţă.
Рекомендации по монтажу
Котел следует подключить к контурам отопления и горячего
водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать техническим
характеристикам котла.
Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных в
данной инструкции. Производитель не несет ответственности за
повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей эксплуатации
котла или несоблюдения требований данного руководства.
Установка, техническое обслуживание и все прочие действия должны
производиться в полном соответствии с действующими нормами
и правилами, а также указаниями производителя. Неправильная
установка может привести к травмам людей и домашних животных,
повреждению имущества; компания-изготовитель за причинённые
неправильной установкой убытки ответственности не несёт. Котел
поставляется в картон¬ной упаковке. После снятия упаковки убедитесь
в отсутствии повреждений и проверьте комплектность. О нарушениях
известите поставщика данного оборудования.
ГАРАНТИЯ
ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА
ПЕРВОГО ПУСКА, О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА.
ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО
ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом (скрепки,
пластиковые пакеты, пено¬поли¬стирол и пр.) – это опасно.
В
случае
неисправности
и/или
нарушения
нормальной
работы отключите котел, закройте газовый кран и вызовите
квалифицированного специалиста. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ
РЕМОНТ КОТЛА САМОСТОЯТЕЛЬНО. Обратитесь к квалифицированному
специалисту.
Прежде чем производить техническое обслуживание или ремонт
котла, убедитесь, что его электро¬питание отключено (внешний
двухполюсный выключатель находится в положении «OFF» (ВЫКЛ)).
Запрещается выполнять ремонт котла самостоятельно. Все ремонтные
работы, должны проводиться квалифицированными специалистами,
только с использованием оригинальных запасных частей. ПРИ
НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВЕННО
СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА И АННУЛИРУЮТСЯ
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
При проведении технического обслуживания или любых работ в
непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или их
принадлежностей, следует выключить котел (установите внешний
двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ)) и перекройте
газовый кран.
По завершении работ привлеките квалифици¬ро¬ванного специалиста
для проверки эффективности функционирования дымоходов и
воздуховодов и прочего оборудования.
Перед внешней очисткой котла выключите его и установите внешний
двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ).
При чистке котла следует отключить и перевести двухполюсный
выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ). Чистку следует проводить
с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не используйте
агрессивные моющие средства, инсектициды или другие токсичные
вещества. Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся
вещества в помещении, в котором установлен котел.
ГАРАНТИЯ
ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С
МОМЕНТА ПЕРВОГО ПУСКА, О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА.
ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ТРЕБОВАНИЯМИ
ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Acest aparat este destinat producerii apei calde pentru uz casnic.
Trebuie să fie racordat la o instalaţie de încălzire şi la reţeaua de
distribuire apă caldă menajeră compatibile cu capacităţile şi puterile
sale.
Este interzisă folosirea în scopuri diferite de cele specificate.
Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni
apărute din cauza folosirii improprii, greşite şi neadecvate sau pentru
nerespectarea instrucţiunilor din prezentul manual.
Instalaţia, întreţinerea (revizia) şi orice altă intervenţie trebuie să
fie efectuate în conformitate cu normele în vigoare şi conform
instrucţiunilor furnizate de către constructor. O instalare greşită poate
provoca daune persoanelor, animalelor şi lucrurilor şi pentru care firma
constructoare nu este responsabilă.
Centrala este furnizată pe un palet, într-un ambalaj de carton, după
ce aţi scos ambalajul verificaţi integritatea aparatului şi asiguraţi-vă
că elementele furnizate sunt complete. În cazul unor neconformităţi
adresaţi-vă furnizorului. Elementele de ambalaj (benzile de plastic, saci
de plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie să fie lăsate la îndemâna
copiilor, deoarece sunt surse de pericole.
În cazul defecţiunilor şi /sau unei proaste funcţionări opriţi aparatul,
închideţi robinetul de gaz şi nu încercaţi să îl reparaţi singur, adresaţi-vă
personalului calificat.
Înainte de orice intervenţie de întreţinere (revizie) /reparaţie la centrală,
trebuie să întrerupeţi alimentarea electrică a centralei aşezând
întrerupătorul bipolar extern în poziţia “OFF”.
Eventualele reparaţii efectuate, folosind exclusiv piese de schimb
originale, trebuie să fie executate doar de tehnicieni calificaţi.
Nerespectarea indicaţiilor de mai sus poate compromite siguranţa
aparatului şi pentru aceasta constructorul nu este responsabil.
În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor aşezate în apropierea
conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse şi a accesoriilor
lor, scoateţi aparatul din funcţiune aşezând întrerupătorul bipolar
extern în poziţia “OFF” şi închizând robinetul de gaz. La terminarea
lucrărilor puneţi personalul calificat să verifice eficienţa conductelor
sau dispozitivelor.
Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi
întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.
Curăţaţi cu o cârpă umezită cu apă şi săpun.
Nu folosiţi detergenţi agresivi, insecticide sau produse toxice.
Respectarea normelor în vigoare permite o funcţionare sigură,
ecologică şi o economie de energie.
În cazul folosirii unui kit sau unui opţional trebuie să fie folosite cele
originale.
Marcaje CE
Marca CE garantează conformitatea aparatului la următoarele
directive:
- 2009/142/CEE cu privire la aparatele pe gaz
- 2004/108/EC cu privire la compatibilitatea electromagnetică
- 92/42/CEE cu privire la randamentul energetic
- 2006/95/EC cu privire la siguranţa electrică.
Химический состав воды, используемой в качестве теплоносителя,
должен соответствовать требованиям действующих нормативных
документов
3
общие положения
generalităţi
Правила безопасности
Norme de siguranţă
Перечень условных обозначений:
Несоблюдение этого предупреждения может привести к несчастным
случаям, в определенных ситуациях даже смертельным.
Несоблюдение этого предупреждения может привести к
повреждениям имущества, в определенных ситуациях даже
серьезным, и нанести ущерб домашним животным и растениям.
Агрегат должен крепиться на прочную стену,
не подверженную вибрациям
При сверлении стены не повредите существующую электропроводку или трубы.
Удар током при контакте с проводами под напряжением
Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода.
Повреждение существующих систем.
Затопление – утечка воды из поврежденных труб.
Для электропроводки используйте провода надлежащего сечения.
Возгорание из-за перегрева при проходе тока по проводам меньшего сечения.
Предохраните трубы и электрические провода во избежание их повреждения.
Удар током при контакте с проводами под напряжением.
Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода.
Затопление – утечка воды из поврежденных труб.
Проверьте, чтобы помещение, в котором устанавливается агрегат и устройства, с которыми он
соединяется, соответствовало действующим нормативам.
Удар током при контакте с неправильно установленными проводами под напряжением.
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за неправильно установленной вентиляции или
дымохода.
Повреждение агрегата из-за неправильных условий его эксплуатации.
Используйте пригодные инструменты или ручные приборы (в особенности необходимо
проверить, чтобы инструмент не был поврежден, чтобы его рукоятка была целой и прочно
прикреплена), правильно используйте инструменты, избегайте их падения, убирайте
инструменты на место после их использования.
Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхание пыли, удары, порезы, уколы,
царапины.
Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами,
порезами.
Используйте пригодные электрические инструменты (в особенности необходимо проверить,
чтобы провод электропитания и штупсельная вилка не были повреждены, и чтобы детали,
имеющие вращательное или поступательное движение, были прочно прикреплены),
правильно используйте инструмент, не преграждайте проходы проводами электропитания,
предохраняйте инструмент от падения, после использования отсоединить от электрической
розетки и убрать на место.
Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов, порезов, уколов,
царапин, шума, вибраций.
Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами,
порезами.
Проверьте, чтобы переносные лестницы были прочно установлены на пол, чтобы они были
расчитаны на соответствующую нагрузку, чтобы ступеньки не были повреждены и не были
скользкими, чтобы никто не сдвинул лестницу со стоящим на ней человеком, чтобы ктонибудь страховал внизу.
Падение или защемление (раскладные лестницы).
Проверьте, чтобы многоярусные лестницы были прочно установлены, чтобы они были
расчитаны на соответствующую нагрузку, ступеньки не были повреждены и не были
скользкими; лестница должна быть оснащена перилами вдоль подъема и защитным
барьером на платформе.
Опасность падения
Проверьте, чтобы в процессе выполнения работ на высоте (как правило выше двух метров
от пола) были предусмотрены защитные барьеры в рабочей зоне или персональные
страховочные троссы во избежание падения, а также проверить, чтобы внизу не
находилось опасных предметов в случае падения, и чтобы в случае падения внизу имелись
амортизирующие приспособления или предметы.
Опасность падения
Проверьте, чтобы в рабочей зоне были предусмотрены надлежащие гигиенические и
санитарные условия: освещение, вентиляция, прочность конструкций.
Опасность ударов, падения и т.д.
Предохраните агрегат и прилегающие зоны соответствующим защитным материалом.
Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами,
порезами.
Перемещайте агрегат с соответствующей предосторожностью и защитными
приспособлениями.
Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием.
Для выполнения работ наденьте защитную спец. одежду.
Несчастные случаи от ударов током, от отлетающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов,
порезов, уколов, царапин, шума, вибраций.
Расположите материалы и инструменты таким образом, чтобы их использование было удобно
и безопасно, избегайте скопления материалов, которые могут рассыпаться или упасть.
Повреждение агрегата или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием.
Работы внутри агрегата должны выполняться с соблюдением предосторожностей во
избежание случайных ударов об острые выступы.
Опасность порезов, уколов, царапин.
Восстановите все защитные устройства и функции управления, затронутые ремонтом агрегата,
и проверьте их исправность перед включением агрегата.
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа или из-за неправильного удаления
продуктов сгорания.
Повреждение или блокировка агрегата из-за его функционирования без контрольных устройств.
Не выполняйте никакого обслуживания, не проверив отсутствие утечек газа при помощи
специального прибора.
Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединенного газопровода или из-за
поврежденных/отсоединенных комплектующих.
Не выполняйте никакого обслуживания, не проверив отсутствие свободного пламени или
источников воспламенения.
Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединенного газопровода или из-за
поврежденных/отсоединенных комплектующих.
Проверьте, чтобы воздуховоды вентиляции и дымоходы не были засорены.
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа или из-за неправильной
вентиляции или удаления продуктов сгорания.
Проверьте, чтобы дымоход не имел утечек.
Отравление токсичными газами из-за неправильного удаления продуктов сгорания.
Перед осуществлением работ слейте воду из компонентов, содержащих горячую воду, открыв
соответствующие краны.
Опасность ожегов.
Удалите известковые налеты с компонентов, следуя инструкциям, приведенным в инструкциях
к используемому веществу. Предусмотрите надлежащую вентиляцию помещения, наденьте
защитную одежду, избегайте смешивания разных веществ, предусмотрите защиту агрегата и
расположенных рядом с ним предметов.
Повреждение кожи и глаз при контакте с кислотосодержащими веществами, отравление при
попадании в дыхательные пути или в пищевод токсичных химических веществ.
Повреждение агрегата или расположенных рядом с ним предметов кислотосодержащими
веществами.
Герметично закройте отверстия, использованные для контроля давления и регуляции газа.
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами из-за утечек газа из открытых отверстий.
Проверьте, чтобы форсунки горелок соответствовали типу используемого газа.
Повреждение агрегата по причине неправильного процесса горения.
В случае появления запаха горелого или дыма из агрегата отключите электропитание,
перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите техника.
Ожеги, отравление токсичными газами.
В случае появления запаха газа перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите техника.
Взрыв, пожар или отравление токсичными газами.
4
Legendă simboluri:
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării de
leziuni, în anumite circumstanţe chiar mortale, pentru persoane.
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul provocării
daunelor, în anumite circumstanţe chiar foarte grave, pentru
obiecte, plante şi animale.
Instalaţi aparatul pe un perete solid, nesupus vibraţiilor.
Zgomot în timpul funcţionării
Nu deterioraţi, atunci când găuriţi peretele, cablurile electrice sau tuburile
(conductele) existente.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau
intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate. Deteriorarea
instalaţiilor deja existente. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin conductele
deteriorate.
Efectuaţi conectările electrice cu conductori cu secţiune adecvată.
Incendiu prin supraîncălzire din cauza trecerii curentului electric în cabluri subdimensionate.
Protejaţi tuburile şi cablurile de conectare astfel încât să evitaţi deteriorarea
lor.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau
intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate. Deteriorarea
instalaţiilor deja existente. Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin conductele
deteriorate.
Asiguraţi-vă că mediul de instalare şi instalaţiile la care trebuie să se conecteze
aparatul sunt în conformitate cu normele în vigoare.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune, incorect instalaţi. Deteriorarea aparatului din cauza condiţiilor improprii de funcţionare.
Folosiţi ustensile şi aparaturi manuale adecvate uzului (în mod special
asiguraţi-vă că ustensila nu s-a deteriorat şi că mânerul este întreg şi corect
fixat), utilizaţi-le în mod corect, asiguraţi-vă că nu vor cădea de la înălţime,
după utilizare puneţi-le la locul lor.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri,
tăieri, înţepături, zgârieturi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia
din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Folosiţi aparaturi electrice adecvate uzului (în mod special asiguraţi-vă că priza şi cablul electric de alimentare sunt întregi şi că părţile dotate cu motor rotativ sau alternativ sunt corect fixate), utilizaţi-le în mod corect, nu încrucişaţi
conductele cu cablul de alimentare, asiguraţi-vă că nu vor cădea de la înălţime,
deconectaţi-le şi după utilizare puneţi-le la locul lor.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri,
tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii. Deteriorarea aparatului sau obiectelor
din jurul acestuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Asiguraţi-vă că scările portabile sunt bine sprijinite (sunt stabile), că sunt rezistente, că treptele sunt întregi şi nu sunt alunecoase, că nu vor fi mutate cu
cineva pe ele, că cineva le supraveghează.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime sau din cauza tăieturilor (scări duble).
Asiguraţi-vă că scările castel sunt bine sprijinite (sunt stabile), că sunt rezistente, că treptele sunt întregi şi nu sunt alunecoase, că au balustrade de-a lungul
rampei şi parapete pe platformă.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Asiguraţi-vă că în cazul efectuării lucrărilor la o anumită înălţime (în general,
mai mult de doi metri peste nivel) au fost prevăzute bare de susţinere (parapete) în zona de lucru sau centuri de siguranţă individuale apte să prevină
căderea, că în spaţiul parcurs la o eventuală cădere nu există obstacole periculoase, că eventual impact va fi atenuat de suprafeţe de oprire semirigide sau
deformabile.
Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Asiguraţi-vă că locul de muncă dispune de condiţii igienice şi sanitare adecvate în ceea ce priveşte iluminatul, ventilarea, soliditatea.
Leziuni provocate de loviri, împiedicări etc.
Protejaţi aparatul şi zonele din apropierea locului de muncă cu material adecvat.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor.
Manevraţi aparatul cu protecţiile adecvate, cu grijă şi precauţie maximă.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor,
tăieturilor, zdrobirilor.
În timpul lucrărilor dotaţi-vă cu echipamentul individual de protecţie adecvat.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri,
tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii.
Organizaţi dezmembrarea materialului şi aparaturilor astfel încât manevrarea
acestora să fie uşoară şi sigură, evitând grămezile care pot provoca căderi sau
prăbuşiri.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor,
tăieturilor, zdrobirilor.
Operaţiunile în interiorul aparatului trebuie să fie efectuate cu maximă
precauţie astfel încât să se evite contactele bruşte cu părţile ascuţite.
Leziuni din cauza tăierilor, înţepăturilor, zgârieturilor.
Faceţi operabile toate funcţiile de siguranţă şi control pe care le necesită o
intervenţie la aparat şi, înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că ele
funcţionează corect.
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza scurgerilor de gaz sau din cauza unei
evacuări a fumului necorespunzătoare. Deteriorarea sau blocarea aparatului din
cauza funcţionării necontrolate.
Goliţi componentele care ar putea conţine apă caldă, activând evacuările respective, înainte de manevrarea lor.
Leziuni din cauza arsurilor.
Efectuaţi îndepărtarea depunerilor de calcar de pe componente respectând
specificaţiile din fişa de siguranţă a produsului utilizat; în plus aerisiţi
încăperea, folosiţi echipament de protecţie adecvat şi evitaţi amestecarea cu
produse diverse, protejând aparatul şi obiectele din jur.
Leziuni din cauza contactului pielii şi ochilor cu substanţe acide, inhalare sau ingestie de agenţi chimici nocivi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul lui din
cauza coroziunii la substanţe acide.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind din aparat,
întrerupeţi alimentarea electrică, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum, intoxicaţiilor.
описание котла
Панель управления
descrierea produsului
Panoul de comenzi
50°
1
60°
70°
80°
11
90°
40°
2
10
3
9
4
8
5
7
6
Условные обозначения:
1. Зеленый СИДы, показывающие температуру и
сигнализирующие сбои
2 . Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
3. Зеленый СИД ВКЛ./ВЫКЛ.
4. Манометр (давление в контуре отопления)
5. Желтый СИД для сигнализации аномалий в системе
дымоудаления
6. Переключатель на летний/зимний режим – Регулятор
температуры системы отопления
7. Регулятор температуры БГВ
8. Гнездо для таймера программирования (опция)
9. Красный СИД – сигнализация блокировки работы колонки
10. Кнопка Сброс / Функция чистки дымохода*
11. Красный СИД сигнализации перегрева
Legenda:
1. Leduri verde indicare temperatură şi semnalare erori
2. Tasta ON/OFF
3. Led Verde ON/OFF
5. Led Galben, anomalii evacuare gaze ardere
6. Selector vară/iarnă - Buşon reglare temperatură încălzire 7. Buşon reglare temperatură c. sanitar
8. Ceas programator (opţional)
9. Led Roşu – semnalare blocaj funcţionare cazan
10. Tasta RESET / Funcţie Coşar*
11. Led Roşu semnalare supratemperatură
Общий вид
Vedere de Ansamblu
1
2
Обозначение
1. Патрубок выхода продуктов
сгорания
2. Термостат продуктов сгорания
3. Вытяжка продуктов сгорания
4. Первичный теплообменник
5. Термостат перегрева
6. Датчик температуры на подаче в контур
отопления
7. Горелка
8. Электроды розжига
9. Газовый клапан
10. Устройство розжига
12. Предохранительный клапан контура
отопления (3 бара)
13. Вторичный теплообменник
14. Сливной кран
15. Датчик расхода в контуре ГВС
16. Кран подпитки
17. Фильтр контура отопления
18. Циркуляционный насос с
воздухоотводчиком
19. Датчик температуры на возврате из
контура отопления
20. Привод трехходового клапана
21. Электрод контроля пламени
22. Теплоизоляционная панель камеры
сгорания из минерального волокна
23. Камера сгорания
24. Расширительный бак
3
24
4
5
23
22
6
21
7
20
8
19
9
10
18
12
17
13
14 15
16
Legenda
1. Racord metalic evacuare gaze
arse
2. Colector de fum
3. Sonda de fum
4. Schimbator principal
5. Termostat supratemperatură
6. Sonda tur încalzire
7. Arzator
8. Electrod de aprindere
9. Valva gaz
10. Aprinzator
12. Supapa de siguranta 3 bar
13. Schimbator de caldura secundar
in placi
14. Robinet de golire
15. Fluxmetru c. Sanitar
16. Robinet umplere
17. Filtru circuit încălzire
18. Pompa de recirculare cu ventil
aerisire
19. Sonda retur încalzire
20. Vana cu 3 cai motorizata
21. Electrod aprindere flacără
22. Fibră ceramică izolantă
(posterioară)
23. Camera di combustione
24. Vas de expansiune
5
описание котла
descrierea produsului
Dimensiuni cazan
Размеры
200
Şablon instalare
Установочный шаблон
200
125
130
745
745
35
191
65
60°
70°
80°
90°
67 67 65
Размеры
A. Патрубок подачи в
контур отопления
B. Патрубок подачи в
контур ГВС
C. Подвод газа
D. Подвод холодной воды
E. Возврат из контура
отопления
166
28
50°
40°
319
Wymiary
A.
B.
C.
D.
E.
Tur Instalatie
Lesire apa calda
Intrare gaz
Inrare apa rece
Retur Instalatie
Минимальные расстояния
30
60
320
350
Для легкого доступа к котлу при техническом обслуживании
следует обеспечить соответствующие минимально допустимые
расстояния (свободное пространство) от корпуса котла до
близлежащих предметов и поверхностей.
Устанавливать котел следует в соответствии с действующими
нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями
производителя.
При установке обязательно используйте уровень, котел должен
находиться в строго горизонтальном положении.
50
50
Distanţe minime pentru instalare
Pentru a permite o desfăşurare uşoară a operaţiunilor de întreţinere
(revizie) la centrală, este necesar să se respecte distanţele minime
indicate în schemă.
Aşezaţi centrala în conformitate cu regulile tehnice, folosind o nivelă
cu bulă.
300
450
6
описание котла
25,8 / 11,2
kW
кВт
28,7 / 12,4
kW
кВт
23,7 / 10,1
kW
%
93,0
%
Randament de ardere Hi/Hs
%
91,9 / 82,8
%
%
%
91,2 / 82,1
90,2 / 81,2
**
D
%
%
Максимальное потери тепла через корпус при ΔT =
50 °C
Потери тепла через дымоход при включенной
горелке
Потери тепла через дымоход при отключенной
горелке
Остаточное давление в контуре
Класс по NOx
Температура продуктов сгорания (G20)
Содержание СО2 (G20)
Содержание СО (0 % О2)
Содержание О2 (G20)
Количество продуктов сгорания, не более (G20)
Избыток воздуха
Максимальное гидравлическое сопротивление
(ΔT=20°C)
Остаточное давление в контуре
Давление в расширительном баке
Максимальное давление в контуре
Объем расширительного бака
Температура воды в контуре отопления, не
более/не менее
Температура воды в контуре ГВС, не более/не
менее
Расход в контуре ГВС (через 10 мин при ΔT=30 °C)
Расход в контуре ГВС при ΔT=25 °C
%
1,1
%
%
7,0
%
Randament la putere termică nominală
(60/80°C)Hi/Hs
Randament la 30% la 47°C Hi/Hs
Randament la sarcina minimă Hi/Hs
Stele de randament (dir. 92/42/EEC)
Clasa SEDBUK
Pierdere maximă de căldură pin manta
(ΔT=50°C)
Pierderi la coş cu arzatorul pornit
%
0,4
%
Pierderi la coş cu arzătorul oprit
Па
Pa
°C
%
млн-1
%
м3/ч
%
3
3
118
5,8
53
10,1
63,7
93
мбар
200
mbar
Pierderi reziduale la evacuare
Clasa Nox
Temperatură fum pentru G20
Conţinut de CO2 pentru G20
Conţinut de CO (0%O2)
Conţinut de O2
Debit maxim de fum la evacuare pentru G20
Exces de aer
Pierderi de sarcină (max) ΔT=20°C
бар
бар
бар
л
0,25
1
3
8
bar
bar
bar
l
°C
85 / 35
°C
°C
60 / 36
°C
Расход в контуре ГВС при ΔT=35 °C
Класс комфорта по ГВС (EN13203)
°C
%
ppm
%
Kg/h
%
Pierderi reziduale pentru instalaţie
Presiune de incarcare vas de expansiune
Presiune maximă pe circuitul de încălzire
Capacitate vas de expansiune
Temperatură de încălzire max/min (domeniul
de temperatură înaltă)
Temperatura în c sanitar max/min
л/мин
11,3
l/min
л/мин
13,6
l/min
л/мин
9,7
l/min
Cantitate apă caldă DT=35°C
EN13203
Расход воды в контуре ГВС, не менее
Давление в контуре ГВС, не более
Напряжение и частота
Потребляемая мощность
Класс защиты
л/мин
бар
В/Гц
Вт
1,6
7
230/50
76
l/min
bar
V/Hz
W
Температура воздуха, не менее
Масса
Размеры (Ш x В x Г)
IP
кг
мм
Debitare minimă apă caldă
Presiune apă în c sanitar max/min
Tensiune/frecvenţă de alimentare
Putere electrică totală absorbită
Temperatura minima de functionare ( in
camera)
Grade de protecţie instalaţie electrică
Greutate
Dimensiuni (L x A x P)
**
°C
+5
°C
X4D
IP
30
Kg
400/770/315 mm
Capacitate specifică (în 10 minute/DT 30°C)
Cantitate apă caldă DT=25°C
PRESTAŢII ENERGETICE
кВт
Certificare CE (pin)
Tip cazan
Putere termică nominală max/min (Hi=putere
calorifica inferioara )
Putere termică nominală max/min (Hs=putere
calorifica superioara)
Putere termică utila max/min
EMISII
1312BR4794
B11 - B11bs
CIRCUIT ÎNCĂLZIRE
Сертификация CE (№)
Тип котла
Номинальная тепловая мощность для контура
отопления, не более/не менее (Hi)
Номинальная тепловая мощность для контура
отопления, не более/не менее (Hs)
Тепловая мощность на выходе (режим
отопления), не более/не менее
К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе
продуктов сгорания), Hi/Hs
КПД при номинальной мощности (60/80 °C),
Hi/Hs
КПД при мощности 30 % от номинальной (47 °C), Hi/Hs
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs
Класс по К.П.Д. (директива 92/42/EEC)
Nume model
BS II 24 CF
CIRCUIT SANITAR
Модель
NOTE GEN.
Date tehnice
DATE ELECTR
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕ¬РИСТИКИ
ГВС
Отопление
Выбросы
Энергетические характеристики
Общие
сведения
Техническая информация
descrierea produsului
7
установка
instalare
Перед установкой
Recomandări pentru prima instalare
Котел предназначен для нагрева воды до температуры ниже
точки кипения, его следует подключить к контурам отопления и
горячего водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать
техническим характеристикам котла.
Перед подключением котла выполните следующие операции:
− Тщательно промойте трубопроводы контура отопления и
ГВС, чтобы удалить все загрязнения, которые могут нарушить
работу котла.
− Убедитесь, что тип используемого газа подходит для данного
котла (см. заводскую табличку и информацию на упаковке).
− Убедитесь, что газоходы свободны от сторонних предметов и
к ним не подсоединены другие котлы или водонагреватели,
за исключением случаев, когда дымоход специально
предна¬значен для нескольких котлов в соответствии с
действующими нормативами.
− Если котел подключается к уже имеющемуся, убедитесь в
его чистоте и отсутствии мусора, т.к. это может привести к
затруднению удаления продуктов сгорания и/или притоку
воздуха, необходимого для горения.
− Не допускается эксплуатация котла при наличии дымохода/
воздуховода не соответствующих нормативным требованиям и
требованиям производителя.
− Проверьте
качество
воды,
повышенная
жесткость
водопроводной воды может привести к образованию накипи
на элементах котла и снижению его к.п.д.
Centrala serveşte pentru încălzirea apei la o temperatură mai mică
decât temperatura de fierbere.
Aceasta trebuie să fie racordată la o instalaţie de încălzire şi la o reţea
de apă menajeră, ambele dimensionate în conformitate cu prestaţiile
şi cu puterea centralei.
Înainte de a racorda centrala este necesar:
- să efectuaţi o spălare atentă a conductelor instalaţiilor pentru a
îndepărta eventualele reziduuri de la filetare, de la sudură sau
murdăriile care pot compromite corecta funcţionare a centralei;
- să verificaţi pregătirea (dotarea) centralei pentru funcţionarea cu
tipul de gaz disponibil (citiţi cele prezentate pe eticheta ambalajului şi pe placa de timbru cu caracteristicile centralei);
- să verificaţi ca nu cumva coşul de evacuare gaze arse (fum) să fie întrerupt (gâtuit) şi ca nu cumva să fie racordate şi alte evacuări de la
alte aparate, cu excepţia cazului în care acest lucru s-a realizat pentru a servi mai mulţi utilizatori conform celor prevăzute de Normele
în vigoare;
- să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum deja existente, dacă
acestea sunt perfect curăţate şi să nu prezinte resturi de zgură, deoarece eventuala desprindere a acestora ar putea obstrucţiona trecerea gazelor arse (fumului) determinând situaţii periculoase;
- să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum neadecvate, dacă
acestea au fost intubate;
- în prezenţa apelor cu o duritate foarte ridicată, va exista riscul de
acumulare de calcar având ca şi consecinţă diminuarea eficienţei
componentelor centralei.
Водонагревательные агрегаты типа B11bs с открытой камерой
расчитаны на подсоединение к дымоходу удаления продуктов
сгорания в атмосферу. Воздух для горения поступает
непосредственно из помещения, в котором установлена колонка.
Дымоудаление основано на натуральной тяге. Данный тип колонки
не может быть установлен в помещении, которое не отвечает
определенным требованиям по вентиляции. Во избежание
нарушения исправной работы колонки место для ее монтажа
должно быть выбрано в соответствии с предельной рабочей
температурой, а также сама колонка должна быть предохранена от
прямого воздействия атмосферных осадков. Колонка расчитана на
настенный монтаж. Колонка крепится к стене, расчитанной на вес
агрегата.
При изготовлении технической ниши необходимо соблюдать
минимальные
расстояния,
обеспечивающие
доступ
к
комплектующим колонки.
ВНИМАНИЕ!
В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ КОТЛА НЕ ДОЛЖНЫ
НАХОДИТЬСЯ
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ
ВЕЩЕСТВА.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
КОТЕЛ, А ТАКЖЕ ВСЕ СИСТЕМЫ, К КОТОРЫМ ОН ПОДКЛЮЧАЕТСЯ,
СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ, А
ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ, В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ,
ПРИСУТСТВУЮТ ПЫЛЬ И/ИЛИ АГРЕССИВНЫЕ ГАЗЫ, ТО КОТЕЛ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭТОГО ВОЗДУХА.
ВНИМАНИЕ!
ПЕРВЫЙ
ПУСК
ДОЛЖЕН
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ТОЛЬКО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
8
La aparatele de tip B11bs (aparate cu camerã deschisã prevãzute pentru a fi racordate la un coș de fum exterior încãperii; aerul necesar combustiei este preluat direct din încãperea unde este montat cazanul)
evacuarea fumului se realizeazã prin tiraj natural.
Acest tip de cazan nu poate fi instalat întro încãpere care nu este ventilatã corespunzãtor.
Cazanul trebuie instalat pe un perete întreg și fi x, astfel încât sã nu
permitã accesul la pãrţile electrice sub tensiune prin intermediul deschiderii posterioare a cadrului de fi xare. Pentru a nu compromite
funcţionarea normalã a aparatului, ambientul în care este instalat
aparatul trebuie sã corespundã din punct de vedere al temperaturilor
limitã de funcţionare și trebuie sã fi e protejat de agenșii atmosferici.
Pentru realizarea unui spaþiu tehnic este necesarã respectarea
distanţelor minime ce garanteazã accesibilitatea la pãrţile interne ale
cazanului.
ATENŢIE
În apropierea centralei nu trebuie să existe obiecte inflamabile.
Asiguraţi-vă că ambientul de instalare şi instalaţiile la care trebuie
să fie racordat aparatul sunt în conformitate cu normele în vigoare.
Dacă în încăperea de instalare este praf şi/sau sunt vapori agresivi,
aparatul trebuie să funcţioneze în mod independent faţă de aerul
din încăpere.
ATENŢIE
Instalarea şi prima aprindere (pornire) ale centralei trebuie să fie
efectuate de către personalul calificat în conformitate cu normele
naţionale de instalare, în vigoare şi conform eventualelor prevederi
ale autorităţilor locale şi ale instituţiilor de sănătate publică.
установка
instalare
Подключение к газопроводу
Racordarea la gaz
Котел рассчитан на работу со следующими типами газа.
Centrala a fost proiectată pentru a utiliza gaze ce aparţin categoriilor
prezentate în următorul tabel:
Модель
Типы газа
Naţiunea
Modelul
Categoria
BS II 24 CF
II2H3+
RO
BSI 24 CF
II2H3+
По упаковке и заводской табличке на корпусе котла убедитесь, что
он рассчитан на эксплуатацию в соответствующей стране и работу
от газа, имеющегося в стране эксплуатации.
Проверьте соответствие типа газа в трубопроводе типу, на который
рассчитан котел.
Монтаж и испытания газовых трубопроводов производите в
соответствии с действующими нормами и правилами, с учетом
максимальной теплопроизводительности котла.
Перед установкой обязательно тщательно очистите газовые
трубопроводы для удаления загрязнений, которые могут нарушить
работу котла. Газовое соединение должно быть выполнено через
прокладку.
Убедитесь в надлежащем давлении газа (природного (метана)
или сжиженного), поскольку при слишком низком давлении
эффективность работы котла снижается, и он не обеспечивает
должного уровня комфорта.
Asiguraţi-vă cu ajutorul plăcii de timbru aşezate pe ambalaj şi pe
aparat, că centrala este destinată ţării în care va trebui să fie instalată,
că, de asemenea, categoria de gaz pentru care centrala a fost proiectată
corespunde uneia dintre categoriile admise de ţara de destinaţie.
Conductele de racordare gaz trebuie să fie realizate şi dimensionate
conform celor prevăzute de Normele specifice şi în baza puterii maxime
a centralei; asiguraţi-vă şi de corecta dimensionare şi de racordarea
robinetului de interceptare.
Înainte de instalare se recomandă o curăţare atentă a conductelor de
gaz pentru a îndepărta eventualele reziduuri care ar putea compromite
funcţionarea centralei.
Este necesar să se verifice dacă gazul distribuit corespunde gazului
pentru care a fost prevăzută centrala (a se vedea placa de timbru de
pe centrală).
În plus, este important să se verifice dacă presiunea gazului (metan sau
GPL) ce urmează a fi utilizat pentru alimentarea centralei, in cazul in
care este insuficientă, ar putea duce la reducerea puterii generatorului
cu consecinţe neplăcute asupra utilizatorului.
Гидравлические соединения
Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)
На рисунке показана схема подключения трубопроводов воды и
газа к котлу. Убедитесь, что максимальное давление в водопроводе
не выше 0,6 МПа (6 бар); если выше, необходимо обязательно
установить редуктор давления.
În figură sunt reprezentate racordurile pentru racordarea centralei la
reţeaua de apă (hidraulică) şi la instalaţia de gaz. Fiţi atenţi ca presiunea
maximă a reţelei de apă să nu depăşească 6 bar, în caz contrar este
necesară instalarea unui reductor de presiune.
Обозначения
Racorduri hidraulice
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Патрубок подачи в контур
отопления
Патрубок подачи в контур ГВС
Подвод газа
Подвод холодной воды
Возврат из контура
отопления
Трубка слива
предохранительного клапана
Кран подпитки
Сливной кран
F
A
G
D
C
B
Tur Instalatie
Lesire apa calda
Intrare gaz
Inrare apa rece
Retur Instalatie
Evacuare dispozitiv suprapresiune
Electrovalvă de umplere
Robinet de golire
H
Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de recirculare
mCE
Остаточное давление при ΔT 20 °C
Для
расчета
размеров
трубопроводов и нагревательных
приборов контура отопления
остаточное давление следует
рассчитывать
как
функцию
от требуемого расхода воды,
принимая
во
внимание
характеристику циркуляционного
насоса.
E
A=
B =
C =
D=
E =
F =
G=
H=
Pentru dimensionarea tuburilor şi a
radiatoarelor instalaţiei de încălzire se
evaluează valoarea de nivel rezidual in
funcţie de debitul (capacitatea) cerut/
ă, în funcţie de valorile prezentate pe
graficul pompei de recirculare.
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300
l/h
Предохранительный клапан
Dispozitivul de suprapresiune
Присоедините дренажную трубку (входящую в комплект поставки)
к выходу предохранительного клапана F (см. рисунок).
Дренажный патрубок предохранительного клапана (см. рисунок)
следует соединить с дренажным сифоном так, чтобы можно было
визуально убедиться в работоспособности предохранительного
клапана. В противном случае может быть причинен вред людям,
домашним животным и имуществу. За указанные травмы и ущерб
производитель ответственности не несёт.
Fixati teava de scurgere pentru supapa de siguranta F inclusa in pachetul
cu manualul de utilizare si instalare.
Evacuarea dispozitivului de suprapresiune trebuie să fie conectată la un
sifon de purjare care poate fi controlat cu ochiul liber, pentru a evita
- în cazul intervenţiei acestuia - vătămarea persoanelor, animalelor şi
deteriorarea bunurilor, de care constructorul nu este responsabil.
9
установка
instalare
Промывка контура отопления
Curăţarea instalaţiei de încălzire
Если котел подключается к существующему контуру отопления,
в воде могут иметься различные примеси, способные оказать
вредное воздействие на котел, приводящее к сокращению срока его
службы. Перед демонтажем старого котла обязательно обеспечьте
тщательную промывку системы от загрязнений, способных оказать
вредное воздействие на котел. Обязательно убедитесь, что емкость
расширительного бака соответствует объему воды в контуре
отопления.
În cazul instalării la instalaţii vechi deseori este sesizată prezenţa
substanţelor şi aditivilor în apă şi care ar putea influenţa in mod negativ
funcţionarea şi durata de viaţă a noii centrale. Înainte de înlocuire
este necesari să se efectueze o spălare atentă a instalaţiei pentru a
îndepărta eventualele reziduuri sau murdăriile care pot compromite
corecta funcţionare a centralei. Verificaţi dacă vasul de expansiune are
o capacitate adecvată conţinutului de apă al centralei.
Гидравлическая схема
Schema hidraulică
1
2
22
3
21
4
20
5
6
19
7
8
18
17
10
16
15
14
11
A
B
C
D E
12 13
Обозначения
1. Первичный
теплообменник
2. Датчик перегрева
3. Датчик температуры
воды на подаче в контур
отопления
4. Горелка
5. Электроды розжига
6. Газовый клапан
7. Вторичный пластинчатый
теплообменник
8. Предохранительный
клапан 0,3 МПа (3 бар)
10. Автоматический байпас
11. Сливной кран
12. Фильтр цепи здоровья
13. Проверить клапан
14. Кран подпитки
15. Фильтр контура
отопления
16. Датчик расхода в контуре
ГВС
17. Трехходовой клапан
18. Манометр
19. Циркуляционный насос
с автоматическом
воздухоотводчиком
20. Электрод контроля
пламени
21. Расширительный бак
22. Датчик температуры
воды на обратной линии
контура отопления
Подсоединение дымохода
Колонка должна быть соединена с системой дымоудаления,
соответствующей требованиям действующих нормативов. Проверьте
исправное удаление продуктов сгорания, замерив содержание CO2 при
номинальном расходе тепла. Данное значение не должно превышать
значение, указанное в таблице Технических данных .
Если фактическое значение будет выше, проверьте исправность
системы дымоудаления.
Если содержание CO2 невозможно привести к значению, указанному в
таблице Технических данных, не пользуйтесь агрегатом.
ВАЖНО
Дымоходы удаления продуктов сгорания не должны соприкасаться
или располагаться рядом с возгораемыми материалами и не должны
проходить через конструкции или стены из возгораемого материала.
10
Legendă:
1. Schimbator principal
2. Termostat supratemperatură
3. Sonda tur încalzire
4. Arzator
5. Electrod de aprindere
6. Valva gaz
7. Schimbator de caldura
secundar in placi
8. Vana cu 3 cai motorizata
10. By-pass automat
11. Robinet de golire
12. Filtru circuit apa menajera
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Valva de non retur
Robinet de umplere
Filtru circuit încălzire
Fluxmetru c. sanitar
Vana cu 3 cai motorizata
hidrometru
Pompa de recirculare cu
ventil aerisire
20. Electrod aprindere flacără
21. Vas de expansiune
22. Sonda retur încalzire
Racordarea la coșul de fum
Centrala trebuie racordatã la un sistem de evacuare a gazelor de ardere, conform normelor în vigoare. Verifi caţi evacuarea corectã a gazelor
de ardere mãsurând conţinutul în CO2, la puterea termicã nominalã a
centralei. Aceastã valoare nu trebuie sã depãșeascã limita indicatã în
tabela cu DATE TEHNICE.
În caz contrar, controlaţi efi cacitatea sistemului de evacuare.
Dacã nu e posibil sã aduceţi valoarea de CO2 la limitele admise (vezi
DATE TEHNICE), nu puneţi în funcţiune centrala.
установка
instalare
ОСТОРОЖНО!
Перед производством работ на котле отключите его электропитание
внешним двухполюсным выключателем (установите в положение
«OFF» (ВЫКЛ)).
ATENŢIE
Înainte de orice intervenţie la centrală, întrerupeţi alimentarea
electrică cu ajutorul întrerupătorului bipolar extern.
Conectările electrice
Подключение к электрической сети
С целью обеспечения безопасности поручите квалифицированному
специалисту тщательно проверить все электрические соединения
котла.
Производитель не несёт ответственности за ущерб, причиненный
отсутствием надлежащего зазем¬ления или ненадлежащими
параметрами сети электропитания.
Убедитесь, что система рассчитана на максимальную мощность,
потребляемую котлом (см. паспортную табличку). Убедитесь, что
используются проводники сечением не менее 0,75 мм2.
Для правильной и безопасной работы котел должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО
надежно заземлён.
Питание осуществляется от сети 230 В, 50 Гц (L, N + PE) с соблюдением
полярности и заземляющим проводником.
При необходимости замены кабеля электропитания обращайтесь к
квалифицированному специалисту. Заземляющий провод (желтый
или зеленый) должен иметь большую длину, чем фазный провод или
нейтраль.
Котел не имеет средств грозозащиты.
При необходимости замены предохранителей
быстродействующие плавкие предохранители 2 А.
În cazul în care schimbaţi cablul electric de alimentare adresaţi-vă personalului
calificat, pentru racordarea centralei folosiţi firul galben / verde de împământare,
mai lung decât firele de alimentare (N-L).
Cablu alimentare
Кабель электропитания
Внимание!
Подключение котла к сети электропитания
следует
выполнять
через
постоянное
соединение (не допускается использование
штепсельной вилки) через двухполюсный
выключатель с минимальным расстоянием
между контактами не менее 3 мм. Строго
запрещается использовать многовыводные
штекеры, удлинители и/или переходники.
Pentru o mai mare siguranţă adresaţi-vă personalului calificat ca să facă o
verificare atentă a instalaţiei electrice.
Constructorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa
împământării instalaţiei sau de anomaliile de alimentare electrică.
Verificaţi dacă instalaţia este adecvată pentru puterea maximă absorbită de la
centrală şi indicată pe placa de timbru.
Controlaţi dacă secţiunea cablurilor este potrivită, oricum nu mai mică de
0,75 mm2. Corecta conectare cu o eficientă împământare a instalaţiei este
indispensabilă pentru a garanta siguranţa aparatului.
Cablul de alimentare trebuie conectat la o reţea de 230V-50Hz respectând
polarizarea L-N şi împământarea.
120
H05V2V2-F
140
используйте
Подсоединение термостата помещения
Для доступа к подсоединениям периферийных устройств выполните
следующие операции:
- обесточьте колонку;
- поверните консоль управления, потянув ее вверх;
- отвинтите два шурупа в задней крышке корпуса с приборами;
- отсоедините два зажима и поднимите крышку.
Откройте зажимную коробку для подсоединения термостата
помещения.
- вставьте провод термостата;
- отвинтите зажим отверткой и вставьте по одному провода,
отходящие от термостата помещения;
- подсоедините провода к зажимам, как показано на электрической
схеме;
- проверьте, чтобы провода были прочно закреплены и не
натягивались при закрывании или открывании крышки корпуса с
приборами;
- закройте крышку корпуса с приборами и восстановите на место
передний кожух.
Внимание!
Порядок размещения и подключения дополнительных
устройств см. в руководствах по установке соответствующих
устройств.
Important!
Conectările la reţeaua electrică trebuie
efectuate cu conectare (legătură) fixă (nu cu
ştecher mobil) şi dotate cu întrerupător bipolar
cu o distanţă de deschidere a contactelor de cel
puţin 3 mm.
Sunt interzise prize multiple, prelungitoare sau adaptoare.
Este interzisă folosirea tuburilor instalaţiei sanitare, de încălzire şi de gaz pentru
realizarea instalaţiei de împământare a aparatului.
Centrala nu este protejată împotriva efectelor fulgerelor.
În cazul în care este necesară înlocuirea siguranţelor de reţea, folosiţi siguranţe
de 2A rapide.
Conectarea termostatului de ambianţă
Pentru a avea acces la conexiunile elementelor periferice, procedaţi astfel:
- opriţi alimentarea electrică a cazanului
- rotiţi panoul de comandă şi trageţi-l spre voi
- deşurubaţi ambele şuruburi ale capacului posterior al locaşului de
instrumente
- decuplaţi cele două clame şi ridicaţi capacul Astfel, veţi avea acces la cutia
de borne pentru conectarea Termostatului de Ambianţă
- introduceţi cablul termostatului
- slăbiţi opritorul de cablu cu o şurubelniţă şi introduceţi, unul câte unul, toate
cablurile de la termostat.
- conectaţi cablurile la borne, aşa cum se arată în schema electrică
- asiguraţi-vă că papucii sunt bine strânşi pe cabluri şi că acestea nu vor
suferi şocuri de tracţiune, la deschiderea sau închiderea uşii locaşului portinstrumente
- închideţi uşa locaşului port-instrumente şi panoul frontal.
Atenţie!
Pentru racordarea şi poziţionarea cablurilor perifericelor opţionale
vedeţi recomandările referitoare la instalarea acestora.
11
Bk Bk
Nr =
Bi =
Bl =
Mr =
Rs =
Gr =
3
1
1
1
1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN12
1
121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
CN23
8 7 6 5 4 3 2 1
CN11
1
Wh
Wh
CN12
1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Bk
2
CN16
Bk
CN08
Bk
Bk
PUMP PUMP
SPEED
CN08
FAN 1
N
Bk
Bk
Display
FUSE 2AT
Электрод розжига Gry
electrod aprindere flacără
Термостат продуктов сгорания
Sonda de fum
121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Bl
Bl
Wh Br Rd
Термостат перегрева
Датчик t на подаче в отопление
Wh Br Rd
Termostat supratemperatură
Sonda de tur
Датчик t на возврате из отопления
Sonda de retur
CN12
IGNITOR
Bl
GAS VALVE
L
Генератор розжига
Aprinzător
FLAME
Циркуляцион ный насос
Pompa de recirculare
SERIAL
Датчик температуры солнечного коллектора
Temperaturi Sonde Solar
Bl
Модулятор газового клапана
Modulatore Valvola Gas
Комнатный термостат
Termostatului de ambianţă
1
Br
6
Bk
5
41
4
1
2 3
12
1
Трехходовой клапан с электроприводом
Valva comutatoare (cu 3 cai ) motorizată
установка
instalare
Электрическая схема
Schema electrică cazan
С целью обеспечения безопасности поручите квалифицированному
специалисту
тщательно
проверить
все
электрические
соединения.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ОТСУТСТВИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
Pentru o mai bună siguranţă se efectuează de personal califi cat un
control al instalaţiei electrice.
Producătorul nu este responsabil pentru eventuale daune cauzate
de lipsa împământării a instalaţiei sau pentru anomalii de alimentare
electrică.
черный / negru
белый / alb
синий / albastru
коричневый / maro
красный / roşu
серый / gri
пуск в эксплуатацию
punerea în funcţiune
Порядок зажигания
Procedura de aprindere
Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. «2», загорится зеленый СИД «3»,
через несколько секунд колонка будет готова к работе. Горелка
зажигается: если это не произойдет с первой попытки, необходимо
выпустить воздух из газопровода. Повторите эту операцию до тех
пор, пока горелка не включится.
Apăsaţi tasta ON/OFF 2; se va aprinde ledul verde 3, iar după câteva
secunde, cazanul este gata de funcţionare. Arzătorul se aprinde: dacă
acest lucru nu are loc la prima tentativă este necesar să aerisiţi tubul de
gaz. Repetaţi această operaţie până când are loc aprinderea.
Зимний и летний режимы
Funcţionarea pe timp de iarnă şi vară
Регулятор системы отопления «6» на консоли управления позволяет
переключить с зимнего на летний режим и наоборот.
При выборе регулятором положения «0» колонка работает в
летнем режиме (отопление исключено).
Rotaţia buşonului selector de încălzire 6 de pe panoul de comandă permite comutarea funcţionării, de la vară la iarnă şi invers.
Funcţionarea pe timp de vară se activează poziţionând buşonul selector pe 0 (încălzire anulată).
Регуляция температуры отопления
Reglarea temperaturii de încălzire
Настройка температуры подачи воды в систему осуществляется
при помощи регулятора отопления «6», расположенного на
консоли управления, в диапазоне от 42°C до 82°C.
Температура подачи воды в систему отопления показывается
посредством желтых СИДов на консоли управления.
Настройка температуры бытовой горячей воды.
Reglarea temperaturii pe circuitul de tur se face cu buşonul circ. de
încălzire, 6, de pe panoul de comandă ; plaja de temperatură este de
la 42°C la 82°C.
Temperatura pe circuitul de încălzire este indicată de ledurile galbene
de pe panoul de comandă.
Reglarea apei calde menajere
Настройка температуры подачи воды в систему БГВ осуществляется
при помощи регулятора отопления «7», расположенного на
консоли управления, в диапазоне от 36°C до 56°C.
Reglarea temperaturii apei calde menajere se face cu buşonul 7 de pe
panoul de comandă; plaja de temperatură este de la 36°C la 56°C.
Начальные процедуры
Pregătirea pentru punerea în funcţiune
Безопасность и работоспособность котла обеспечиваются только
при условии его ввода в эксплуатацию специалистом, имеющим
квалификацию в соответствии с действующими нормами и
правилами.
Электропитание
Pentru a garanta siguranţa şi buna funcţionare a centralei, punerea în
funcţiune trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat şi care
să fie autorizat de lege, în acest sens.
Alimentarea Electrică
− Убедитесь, что напряжение и частота в сети электропитания
соответствуют указанным на заводской табличке котла;
− УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОТЕЛ НАДЕЖНО ЗАЗЕМЛЕН.
- Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa de alimentare coincid cu datele înscrise pe placa de timbru a centralei;
- verificaţi eficienţa împământării.
Подача газа
Alimentare Gaz
Действуйте следующим образом:
− Убедитесь, что тип газа в системе соответствует указанному на
заводской табличке котла.
− Откройте окна и двери.
− Убедитесь в отсутствии открытого огня и источников искр.
− Проверьте газогорелочную часть котла на герметичность. Для
этого при перекрытом (выклю¬ченном) клапане подачи газа
перекройте и снова откройте основной газовый вентиль. В
течение 10 мин счетчик не должен регистрировать расхода
газа.
Заполнение контура отопления
Действуйте следующим образом:
− Откройте воздушные клапаны радиаторов контура отопления.
− Поднимите колпачок автоматического воздухоотводчика
циркуляционного насоса.
− Постепенно открывайте кран подпитки котла и перекрывайте
воздушные клапаны на радиаторах контура отопления, пока не
начнет выходить вода.
− Когда давление по показаниям манометра достигнет 0,1 – 0,15
МПа (1 – 1,5 бар), перекройте кран подпитки котла.
Procedaţi în următorul mod:
- verificaţi dacă tipul de gaz furnizat corespunde cu cel indicat pe placa de timbru a centralei;
- deschideţi uşile şi ferestrele;
- evitaţi apariţia scânteilor şi flăcărilor libere;
- verificaţi etanşeitatea instalaţiei de combustibil cu robinetul de interceptare al centralei pus pe închis şi ulterior deschis, iar valva de
gaz închisă (dezactivată), timp de 10 minute contorul (sesizorul de
gaz) nu trebuie să indice nici o trecere de gaz.
Umplerea instalaţiei cu apă
Procedaţi după cum urmează:
- deschideţi valvele de aerisire a radiatoarelor instalaţiei;
- desfaceţi capacul valvei automate de suprapresiune, de pe pompa de
circulaţie;
- deschideţi treptat robinetul de umplere şi închideţi valvele de aerisire
de pe calorifere, imediat după ce iese apa
- închideţi robinetul de umplere al centralei când presiunea indicată
pe hidrometru este de 1 bar.
13
пуск в эксплуатацию
punerea în funcţiune
Первое включение
Prima pornire
1. Проверьте:
- заглушка автоматического вантузного клапана на циркуляторном
насосе должна быть отвинчена;
- манометр должен показывать давление в системе выше 1 бар;
- газовый кран должен быть закрыт;
- электрические соединения должны быть выполнены правильно.
Проверьте в любом случае, чтобы желто-зеленый провод
заземления был подсоединен к надежной системе заземления.
Для выпуска воздуха из циркуляции выполните следующие
операции:
, загорится зеленый СИД «3». Поверните
- Нажмите кнопку
регулятор отопления «6» в одно из положений в диапазоне от
мин. до макс. Насос колонки запустится и произведет три попытки
зажигания горелки. Через 7 секунд электронный блок блокирует
колонки, так как прерывается подача газа. Загорается красный СИД
«9».
- насос должен работать до тех пор, пока из циркуляции не будет
выпущен весь воздух;
- выпустите воздух из батарей отопления
- проверьте давление в системе. Если оно понизилось, откройте
подпитку воды вплоть до достижения значения 1 бар.
2. Проверьте дымоход удаления продуктов сгорания.
3. Проверьте, чтобы возможные необходимые вентиляционные
отверстия в помещении были открыты (монтаж типа B).
4. Откройте газовый кран и проверьте герметичность всех
соединений, включая соединения колонки, проверяя, чтобы
счетчик не показывал расхода газа. При необходимости устраните
утечки.
.
5. Разблокируйте колонку при помощи кнопки
Горелка зажигается: если этого не произойдет с первой попытки,
повторите операцию до тех пока не произойдет зажигания.
1. Asiguraţi-vă că:
- capacul valvei de aerisire automată al pompei de circulaţie este
desfăcut;
- presiunea instalaţiei, pe manometru, este mai mare de 1 bar;
- robinetul de gaz este închis;
- racordarea electrică este efectuată în mod corect. Asiguraţi-vă în orice
caz că firul de împământare verde/galben este racordat la o instalaţie
de împământare bună;
Pentru a elimina aerul din instalaţie procedaţi după cum urmează:
- Apăsaţi tasta
: se va aprinde ledul verde 3. Rotiţi buşonul
circuitului de încălzire 6 într-o poziţie intermediară (între min şi
max). Pompa cazanului porneşte; centrala comandă aprinderea
arzătorului. După 7 secunde protecţia electronică blochează
aparatul deoarece alimentarea cu gaz este întreruptă; se aprinde
ledul roşu , 9.
- lăsaţi pompa să funcţioneze până când tot aerul a ieşit din
instalaţie;
- aerisiţi caloriferele;
- controlaţi presiunea instalaţiei şi, dacă aceasta este scăzută,
introduceţi apă pentru a aduce presiunea la 1 bar.
2. conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie adecvată şi
fără nici un obstacol
3. asiguraţi-vă că toate fantele de aerisire / ferestrele din încăpere
sunt deschise (instalarea tip B).
4. Deschideţi robinetul de gaz şi verificaţi etanşeitatea racordurilor,
inclusiv cele ale centralei, verificând ca aparatul de măsură să nu
semnaleze nici o trecere de gaz. Eliminaţi eventualele scăpări de gaz.
5. Deblocaţi cazanul apăsând tasta
.
Arzătorul se aprinde: dacă acest lucru nu are loc la prima încercare,
repetaţi operaţiunea până când are loc aprinderea.ù
Функция Чистка дымохода
Электронная схема позволяет принудительно включить режим
максимальный или минимальный мощности колонки.
Funcţia de curăţare a căminului
Placa electronică permite forţarea aparatului la un regim maxim sau
minim de funcţionare.
При включении функции чистки дымохода,
нажав кнопку
на 5 секунд, колонка
будет принудительно работать в режиме
максимальной мощности отопления, мигает
индикатор 5 и загорается индикатор 60:
50°
60°
70°
80°
40°
90°
5
50°
60°
70°
80°
Для выбора режима максимальной мощности
нагрева БГВ поверните регулятор 6 на максимум,
мигает индикатор 5, и загорается индикатор 80:
Для выбора режима минимальной мощности
поверните регулятор 6 на минимум, мигает
индикатор 5, и загорается индикатор 40:
5
Pentru a selecta funcţionarea la puterea minimă rotiţi
butonul 6 la minim, se aprinde intermitent ledul 5 şi se
luminează ledul 40:
6
50°
Включив функцию чистки дымохода в
минимальной режиме, можно только проверить
заданное значение. Для изменения значения см.
параграф "Настройка минимального режма".
60°
40°
Данная функция автоматически отключается 6
через 10 минут или при помощи кнопки СБРОС.
ВНИМАНИЕ!!
При включении функции чистки дымохода температура воды,
поступающей в систему, ограничивается 88°C, следовательно,
следует контролировать в случае низкотемпературных систем.
14
Pentru a selecta funcţionarea la puterea maximă a
circuitului menajer rotiţi butonul 6 la maxim, se aprinde
intermitent ledul 5 şi se luminează ledul 80:
90°
40°
Activând Funcţia de curăţare a căminului, apăsând tasta
timp de 5 secunde, cazanul va fi forţat la puterea
maximă de încălzire, se aprinde intermitent ledul 5 şi se
luminează ledul 60:
70°
80°
Activând Funcţia de curăţare a căminului la puterea
minimă, se poate verifica valoarea reglată. Pentru
modificare, vezi paragraful “Reglarea puterii minime”.
90°
5
Funcţia se dezactivează automat după 10 minute sau
prin apăsarea tastei RESET.
ATENŢIE!!!
Prin activarea funcţiei de curăţare a căminului, temperatura apei
trimise la instalaţie este limitată la 88°C, prin urmare fiţi atenţi în
cazul instalaţiilor cu temperatură scăzută.
пуск в эксплуатацию
punerea în funcţiune
Проверка параметров газа
Verificarea reglărilor pe partea de gaz
Демонтируйте переднюю декоративную панель и опустите
панель управления.
Scoateţi din faţă haina şi se procedează ca mai jos.
Проверка давления на входе
1. Ослабьте винт «1» (рис. a) и вставьте соединительную трубку
манометра в патрубок отбора давления.
2. Запустите котел на максимальной мощности в режиме
«Трубочист», нажмите кнопку RESET и удерживайте 10 с желтый индикатор “5” мигает и загорается индикатор 60.
Давление газа на входе должно соответствовать номинальному
для данного типа газа.
3. По окончании проверки затяните винт “1” и убедитесь, что он
затянут плотно.
4. Через 10 мин или при повторном нажатии на кнопку
котел
выходит из режима «Трубочист».
Controlul presiunii de alimentare.
1. Desfaceţi şurubul “1” (fig. a) şi introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
2. Puneţi cazanul în funcţiune la puterea maximă (activând
“funcţia coşar”apăsaţi tasta RESET timp de 10 secunde - ledul
galben “5” se aprinde intermitent şi se luminează ledul 60.
Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei prevăzute
pentru tipul de gaz pentru care cazanul a fost predispus.
3. La sfârşitul controlului strângeţi şurubul “1” .
4. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute
(a)
(b)
(c)
2
1
Проверка максимальной мощности
1. Для проверки максимальной мощности ослабьте винт «2» (рис.
b) и подключите трубку манометра к штуцеру отбора давления.
2. Отсоедините трубку-компенсатор камеры сгорания.
3. Запустите котел в режиме «Трубочист»: нажмите кнопку RESET и
удерживайте 10 с - поверните рукоятку 6 до упора, индикатор 5
мигает, и загорается индикатор 80.
Давление газа на входе должно соответствовать указанному для
данного типа газа в сводной таблице параметров в зависимости
от типа газа. В противном случае снимите защитный колпак и
подтяните или отпустите регулировочный винт «3» (рис. c).
4. По окончании проверки затяните винт «2» и убедитесь, что он
затянут плотно.
5. Установите на место защитный колпак регулятора.
6. Подключите трубку-компенсатор.
7. Котел выходит из режима «Трубочист» автоматически через 10
мин или немедленно по нажатии кнопки RESET.
Проверка минимальной мощности
1. Для проверки минимальной мощности ослабьте винт «2» (рис. b)
и подключите трубку манометра к штуцеру отбора давления.
2. Отсоедините трубку-компенсатор камеры сгорания.
3. Запустите котел в режиме «Трубочист»: нажмите кнопку RESET
и удерживайте 10 с - поверните рукоятку 6 на минимум (не
исключая режим отопления), индикатор 5 мигает, и загорается
индикатор 40.
Отсоедините провод от регулятора давления (модулятора).
Давление газа на входе должно соответствовать указанному для
дан¬ного типа газа в сводной таблице параметров в зависимости
от типа газа. В противном случае отрегулируйте его винтом «4»
(рис. d).
4. По окончании проверки затяните винт «2» и убедитесь, что он
затянут плотно.
5. Подключите провод к регулятору давления.
6. Подключите трубку-компенсатор.
7. Котел выходит из режима «Трубочист» через 10 мин
автоматически либо немедленно по нажатии кнопки RESET .
(d)
3
4
Controlul puterii maxime sanitar
1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiţi şurubul “2” (fig.b) şi
introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi în funcţiune cazanul la puterea maximă (circ. sanitar) activând
funcţia „coşar”, apăsaţi tasta RESET timp de 10 secunde - rotiţi butonul
6 la maxim, se aprinde intermitent ledul 5 şi se luminează ledul 80.
Presiunea de alimentare trebuie să corespundă celei prevăzute în
tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul de gaz pentru care cazanul a fost
predispus. Dacă nu corespunde scoateţi învelişul de protecţie şi
acţionaţi asupra şurubului de reglare “3” (fig. c).
4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul “2” şi verificaţi etanşarea.
5. Repuneţi învelişul de protecţie al modulatorului.
6. Reconectaţi tubul de compensare.
7. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute.
Controlul puterii minime
1. Pentru a controla puterea maximă, slăbiţi şurubul “2” (fig.b) şi
introduceţi tubul de racord al manometrului în priza de presiune.
2. Scoateţi tubul de compensare al camerei de aer.
3. Puneţi în funcţiune cazanul la puterea maximă activând funcţia
„coşar” (apăsaţi tasta RESET timp de 10 secunde - rotiţi butonul 6
la minim (fără a exclude încălzirea), se aprinde intermitent ledul 5 şi se
luminează ledul 40.
Scoateţi un cablu al modulatorului (fig.d) presiunea trebuie să
corespundă celei prevăzute în tabelul “Reglare Gaz” pentru tipul
de gaz pentru care cazanul a fost predispus. Dacă nu corespunde
acţionaţi asupra şurubului de reglare “4” (fig. d).
4. La sfârşitul testului strângeţi şurubul “2” şi verificaţi etanşarea.
5. Reconectaţi cablul modulatorului.
6. Reconectaţi tubul de compensare.
7. Funcţia coşar se dezactivează automat după 10 minute.
ATENŢIE!!!
Nu îndepărtaţi legătura electrică a supapei de gaz.
ВНИМАНИЕ!!
Не отсоединяйте электропроводку газового клапана.
15
пуск в эксплуатацию
punerea în funcţiune
Настройка максимальной мощности отопления и
плавного зажигания
Reglarea puterii maxime pe circuitul de încălzire şi a puterii de
aprindere lentă
1. Pentru a controla sau modifica puterea maximă de încălzire şi/sau
de aprindere lentă, slăbiţi şurubul "2” şi introduceţi tubul de racord
al manometrului în priza de presiune.
2. Apăsaţi tasta
timp de 10 secunde, iar când ledul roşu 9 începe
să emită un semnal intermitent, puteţi începe reglările.
3. Pentru a regla puterea maximă de încălzire, rotiţi butonul circuitului
de încălzire 6.
Pentru a regla aprinderea lentă, rotiţi butonul circuitului menajer 7.
4. Modificarea este memorizată automat. Dacă unul din cele două
butoane nu se deplasează, cazanul menţine în memorie valoarea
fixată înainte. Pentru a ieşi din meniul funcţiei, apăsaţi tasta
sau aşteptaţi 1 minut.
5. La sfârşitul testului strângeţi şurubul “2” şi verificaţi etanşarea
1. Для проверки/изменения максимальной мощности отопления
и/или плавного зажигания отвинтите винт “2” и вставьте штуцер
манометра в отверстие отбора давления.
2. Нажмите кнопку
на 10 секунд. Когда красный индикатор 9
редко замигает, можно приступить к настройке .
3. Для настройки максимальной мощности отопления поверните
регулятор отопления 6.
Для настройки плавного зажигания поверните регулятор БГВ 7.
4. Изменение автоматически сохраняется. Если один из двух
регуляторов не поворачивается, в памяти колонки сохраняется
ранее заданное значение. Для выхода из этой функции нажмите
кнопку
или подождите 1 минуту.
5. По завершении проверки завинтите винт “2” и проверьте
герметичность.
50°
60°
70°
80°
40°
90°
2
9
6. Настройка максимальной
мощности отопления
Reglarea puterii maxime pe circuitul
de încălzire
MIN
MIN
MAX
Таблица иллюстрирует зависимость между давлением газа на
горелке и мощностью в режиме отопления
BS II 24 CF
Давление газа в режиме отопления
Полезная мощность (kBT)
Gas
Putere utila (kW)
16
7. Настройка плавного зажигания
Reglarea de aprindere lentă
7
6
MAX
Tabelul indica relatia dintre presiunea de gaz la arzator si nivelul de
putere al cazanului in modul de functionare pe incalzire
Presiune gaz pentru incalzire
9,9
12
14
16
18
20
22
23,7
G20 мбар / mbar
2,2
3,2
4,4
5,7
7,2
G30 мбар / mbar
5,5
8,0
11,0
14,3
18,1
7,6
9,1
10,9
18,9
22,9
26,5
G31 мбар / mbar
6,0
8,8
12,0
15,6
19,8
23,5
28,5
33,0
пуск в эксплуатацию
Сводная таблица параметров по типам газа
punerea în funcţiune
Tabel rezumativ transformare gas
Низшее число Воббе(15 °C, 1013 мбар) (МДж/м3)
Indice Wobe inf. (15°C, 1013 mbar) (MJ/m3)
Входное давление газа, мбар
Presiunea de intrare gaz mbar
Давление газа на горелке, мбар
Presiune la ieşire a valvei de gaz (mbar)
При розжиге мбар
Presiunea de aprindere lentă mbar
Количество форсунок
Nr. duze arzător
Диаметр форсунок, мм
duze diametru (mm)
Потребление газа(15 °C, 1013 мбар)
(натуральный газ, м3/ч; сжиженный газ, кг/ч)
Consum max./min. (15°C, 1013 mbar)
(G.N.= m3/h) (GPL = Kg/h)
Переход на другой тип газа
Колонка может быть переоснащена с газа метана (G20) на жидкий
газ (G30 - G31) или наоборот. Переоснащение колонки должно
выполняться квалифицированным техником при помощи
специального комплекта.
Порядок переоснащения:
1. обесточить изделие
2. перекрыть газовый кран
3. отсоединить колонку от сети электропитания
4. открыть камеру сгорания, как описано в параграфе «Порядок
снятия кожуха и внутринних проверок».
5. заменить форсунки и наклеить этикетки, как показано в
инструкциях к комплекту.
6. проверить газовые уплотнения
7. включить колонку
8. настроить газ согласно инструкциям, описанным в параграфе
(“Проверка настройки газа”):
- максимальная
- минимальная
- настраиваемая максимальная температура отопления
- плавное зажигание
- задержка зажигания
9. выполнить анализ продуктов сгорания.
Максимальное
maximum
Минимальное
minimum
G20
BS II 24 CF
G30
G31
45,67
80,58
70,69
20
28/30
37
10,9
26,5
33,2
2,2
5,5
6,0
2,2
5,5
6,0
13
Максимальное
maximum
Минимальное
minimum
1,25
0,76
0,76
2,73
2,03
2,00
1,18
0,87
0,85
Adaptarea la alt tip de gaz
Cazanul poate funcţiona şi cu gaz lichid; trecerea de la gaz metan
(G20) la gazul lichid (G30 - G31) sau invers se va face de un Instalator
Calificat, utilizând setul special furnizat.
Operaţiunile de efectuat sunt următoarele:
1. debranşaţi aparatul de la alimentarea electrică.
2. închideţi robinetul de gaz.
3. opriţi alimentarea electrică a cazanului
4. accesaţi camera de ardere după instrucţiunile furnizate în
paragraful “instrucţiuni pentru îndepărtarea mantalei şi
controlarea interiorului centralei”
5. înlocuiţi duzele apoi lipiţi etichetele de identificare aşa cum vi se
arată în foia de instrucţiuni furnizată cu setul
6. verificaţi etanşeitatea la gaz
7. puneţi în funcţiune aparatul.
8. reglaţi gazele după indicaţiile din paragraful “Verificarea reglării
gazelor”, urmărind valorile:
- maximă
- minimă
- aprindere Lentă
- întârziere la aprindere.
9. faceţi analiza gazelor de ardere.
17
защитные функции
sisteme de protecţie centrală
Условия блокировки колонки
Condiţii de oprire a aparatului
Колонка предохраняется от неисправностей микропроцессорной
схемой, которая при необходимости блокирует агрегат.
В случае блокировки СИД показывают тип блокировки и вызвавшую
ее причину.
Существует два вида блокировки.
Cazanul este protejat de funcţionarea necorespunzătoare prin placa
electronica ce execută anumite controale interne, care declanşează,
dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă. În caz de
blocare, pe display-ul panoului de comandă este afi şat un cod care se
referă la tipul de oprire şi la cauza care a generat oprirea.
Se pot verifi ca două tipuri de opriri.
Аварийная блокировка
Данный тип сбоя является временным, т.е. автоматически
сбрасывается по прекращении вызвавшей его причины (желтый
СИД «5» мигает, а СИДы температуры показывают код сбоя – см.
таблицу).
Сразу же после устранения причины блокировки колонка
возвращается в рабочий режим.
В противном случае выключить колонку, повернуть внешний
выключатель в положение ВЫКЛ., перекрыть газовый кран и
обратиться к квалифицированному специалисту.
Oprire de siguranţă
Примечание 1 – В случае блокировки из-за недостаточного
циркуляция воды в циркуляции отопления колонка сигнализирует
аварийную блокировку (желтый СИД «9» и СИДы 40 – 50 горят – см.
таблицу). Проверьте давление по гидрометру и перекройте кран
сразу же по достижении 1 – 1,5 бар.
Система может быть разблокирована посредством подпитки воды
через кран подпитки, расположенный в нижней части колонки.
Если запрос подпитки поступает часто, выключите колонку,
поверните внешний выключатель в положение ВЫКЛ., перекройте
газовый кран и обратитесь к квалифицированному специалисту
для проверки наличия утечек воды.
În caz de Oprire datorită circulaţie insuficientă de apă în circuitul
de încălzire, cazanul semnalează o oprire de siguranţă (ledul roşu 9 şi
ledurile 40-50 emit un semnal intermitent – vezi tabel).
Verificaţi presiunea pe higrometru şi închideţi robinetul imediat ce
presiunea atinge 1 - 1,5 bar. Puteţi restabili funcţionarea corectă
a instalaţiei umplând bazinul cazanului cu apă, prin deschiderea
robinetului de sub cazan.
În acest caz, dacă cererea de umplere este frecventă, opriţi centrala,
poziţionaţi întrerupătorul electric extern în poziţia OFF, închideţi
robinetul de gaz şi apelaţi un instalator calificat pentru a verifica
eventualele pierderi de apă.
Контроль верности данных
При каждом запросе со стороны отопительного контура или системы
ГВС котел на этапе включения проверяет, чтобы разница в температуре
на прямой и обратной линиях не превышала 5°C. Если измеренная
разница будет более 5°C, котел подает сигнал для аварийного останова
(желтый светодиод “5” - и светодиод 40-50 мигают - см.таблицу) и
активирует на 40 сек. постциркуляцию насоса.
Примечание (*): В случае включения или выключения, а также
при нажатии на кнопку сброса Reset по причине недостаточной
циркуляции или перегрева котел при последующем запросе
проверяет, чтобы разница в температуре на прямой и обратной
линиях выросла на + 3,5°C за 8 секунд.
В противном случае котел подает сигнал на блокировку (красный
светодиод “9” - и светодиод 40-50 горят - см. таблицу) и активирует на
20 секунд поствентиляцию плюс на 1 минуту постциркуляцию насоса.
Сброс (RESET) можно будет выполнить только через 120 секунд
(светодиоды начнут мигать).
Plausibility Test
La orice solicitare a circuitului de încălzire sau a celui menajer centrala
verifică, în fază de aprindere, ca diferenţa de temperatură între tur şi
retur să fie mai mică de 5°C. Dacă diferenţa relevată este mai mare de
5°C centrala semnalează o oprire de siguranţă (led galben “5” - şi led
40-50 intermitente - vezi tabel) şi activează 40 sec. de postcirculare .
Nota (*): În caz de ON/OFF sau de apăsare a tastei Resetare pentru
circulare insuficientă sau supratemperatură centrala verifică, la
solicitarea următoare, ca diferenţa între temperatura de tur şi retur să
crească cu + 3,5°C în 8 secunde.
în caz contrar centrala semnalează o oprire de blocare (led roşu “9” - şi
led 40-50 fixe - vezi tabel) şi activează 20 secunde de postventilare plus
un 1 minut de postcirculare.
Va fi posibilă executarea de RESETARE doar după trecerea a 120 secunde
( ledurile încep să pâlpâie).
Tabel recapitulativ cu codurile de eroare
Таблица кодов неисправностей
40
СИДы температуры
Leduri semnalare temperatură
50
60
70
80
Această eroare este de tip “volatil” adică dispare automat, imediat după
încetarea cauzei care a provocat oprirea; (ledul galben 9 şi ledurile de
temperatură 1 indică codul anomaliei – vezi tabel)
Imediat după încetarea cauzei care a provocat această oprire aparatul
se reporneşte şi începe să funcţioneze în mod normal.
În timp ce cazanul este în oprire de siguranţă este posibil să încercaţi
să îl repuneţi în funcţiune, oprind şi repornind aparatul cu OFF de pe
panoul de comandă.
Описание
Descriere
90
Примечание / Notă:
= мигает / intermitent
= не мигает / continuu
Блокировка из-за перегрева / Oprire ptr supratemperatură
Оповещение на недостаточные водой под циркуляция
Alertă pentru circulaţie insuficientă
Блокировка из-за недостаточного циркуляция воды (*)
Oprire ptr circulaţie insuficientă (*)
Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в подающей
линии контура отопления
Circuit deschis - Scurtcircuit sondă tur încălzire
Короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры в обратной линии
контура отопления
Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire
Сбой связи между схемой колонки и схемой интерфейса пользователя /
Eroare de comunicare placi electr. cazan-interfaţă utilizator
Сбой ЭСППЗУ / Eroare EEPROM
Неисправность электронной схемы / Probleme la placa electronică
Блокировка из-за отсутствия автоматического зажигания горелки
Oprire ptr aprindere automată arzător eşuată
18
защитные функции
40
СИДы температуры
Leduri semnalare temperatură
50
60
70
80
sisteme de protecţie centrală
Описание
Descriere
90
Обнаружено пламя при закрытом газовом клапане
Detectare fl acără cu valvă gaz închisă
Отрыв пламени / Detaşare fl acără
Сработал датчик дыма / Intervenţia sondei de gaz
Блокировка
Blocare de funcţionare
Данный тип сбоя не является временным, т.е. не сбрасывается
автоматически (красный СИД «9» горит, а СИДы температуры
“1” показывают код сбоя – см. таблицу). Для возврата колонки в
рабочий режим нажмите кнопку
на консоли управления.
Acest tip de eroare, indicat pe display de litera A şi de aprinderea ledului,este de tip “nevolatil”, ceea ce înseamnă că nu îşi revine automat.
(ledul roşu 9 aprins şi ledurile de temperatură 1 indică codul anomaliei
– vezi tabel) Pentru a restabili funcţionarea normală a cazanului, apăsaţi
tasta
de pe panoul de comandă.
ВАЖНО
Если блокировка повторяется часто, рекомендуется обратиться
в уполномоченный центр технического обслуживания. В целях
безопасности можно произвести не более 5 ручных сбросов за 15
минут (нажмите кнопку
).
Если же блокировка случайная или единичная, она не считается
неисправностью.
Временная блокировка из-за аномального
дымоудаления
Это защитное устройство блокирует водонагревательную колонку
в случае неисправности в системе дымоудаления. Блокировка
агрегата является временной и сигнализируется включением
желтого светодиода “5”.
По прошествии 12 минут водонагревательная колонка перейдет
в режим включения. Если неисправность системы дымоудаления
была устранена, колонка переходит в рабочий режим, в противном
случае она вновь блокируется и повторяет вышеописанный цикл.
ВНИМАНИЕ
В случае неисправного функционирования или частого
срабатывания этого защитного устройства выключите
колонку, обесточьте ее, повернув внешний включатель в
положение ВЫКЛ., перекройте газовый кран и обратитесь в
Центр технического обслуживания или к квалифицированному
технику для устранения неисправности системы дымоудаления,
проверив причину, вызвавшую эту неиправность.
В случае проведения технического обслуживания этого
защитного устройства используйте только оригинальные
запасные
части,
строго
следуя
соответствующим
инструкциям.
Это защитное устройство никогда не должно отключаться,
так как эксплуатация колонки в его отсутствие подвергает
пользователя опасности.
Функция защиты от замерзания
Если датчик температуры на подаче в контур отопления отмечает
температуру ниже 8 °С, то включается на 2 минуты циркуляционный
насос.
По истечении первых двух минут циркуляции могут выявиться
следующие ситуации:
A) если температура подачи выше 8°C, циркуляция прерывается;
B)е сли температура на линии подачи находится в пределах 4°C 8°C, циркуляция продолжается в течение еще 2 минут;
C) если температура на линии подачи ниже 4°C, горелка зажигается
на минимальной мощности вплоть до достижения температуры
30°C.
Защитаот замерзания может быть активирована только при
исправно работающем котле:
- достаточное ддавление в контуре отопления;
- наличие электропитания;
- наличие газа.
Important
În cazul în care centrala se blochează în mod frecvent se recomandă să
vă adresaţi Serviciului nostru Autorizat de Asistenţă Tehnică.
Din motive de siguranţă, centrala va permite un număr maxim de 5
reporniri în 15 minute (apăsând tasta de RESET).Blocarea sporadică
sau izolată nu constituie o problemă.
Deficiențe de evacuare a fumului
Acest dispozitiv de control opreste centrala in caz de anomalie de
evacuare a gazelor arse. Blocarea aparatului este momentană şi este
indicată de ledul galben 5.
Dupa 12 minute, centrala incepe procedura de aprindere; daca conditiile corecte de functionare sunt refacute, continua functionarea normala, in caz contrar centrala se opreste si ciclul se repeta.
ATENȚIE
În caz de funcționare necorespunzătoare sau de intervenții repetate, decuplați centrala de la alimentare, poziționând întrerupătorul
pe OFF, închideþi robinetul de gaze și apelați serviciul de asistență
tehnică sau un chemați un instalator calificat petru a remedia
defecțiunea.
La orice intervenție de întreținere folosiți numai piese de schimb
originale și urmăriți indicaþiile date.
Dispozitivul de protecție nu trebuie deconectat niciodată deoarece ar periclita siguranța utilizatorului.
Funcţia anti – îngheţ
Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o temperatură sub 8°C pompele de
recirculare rămân în funcţiune timp de 2 minute şi valva cu trei căi (dacă
există boiler) în timpul acestei perioade este comutată pe modul sanitar
(apă menajeră) şi încălzire la intervale de un minut. Pe display este afişat
simbolul F cu valoarea temperaturii de tur. După primele două minute de
circulaţie pot apărea următoarele situaţii:
A) dacă temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulaţia este
întreruptă;
B) dacă temperatura de tur este cuprinsă între 3°C şi 8°C se va efectua o
altă circulaţie de două minute; în cazul in care se efectuează mai mult
de 10 cicluri centrala ajunge în situaţia C.
C) dacă temperatura de tur este mai mică de 3°C se aprinde arzătorul la
puterea minima până când temperatura ajunge la 33°C.
Cu boilerul,dacă temperatura apei menajere este mai mică de 8°C valva
cu trei căi este comutată pe mod sanitar până când temperatura apei
menajere ajunge la 12°C, după care timp de două minute se efectuează o
post – circulaţie.
Funcţia este activă mereu, cu excepţia cazurilor de opriri de sigurnaţă care
împiedică funcţionarea pompei de recirculare şi a sondei NTC de tur.
Protecţia anti - îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă stare
de funcţionare:
- dacă presiunea în instalaţie este suficientă;
- dacă centrala este alimentată la curent electric;
- dacă gazul este furnizat.
19
техническое обслуживание
întreţinere
Доступ к внутренним элементам
Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea
interiorului centralei
Перед работой с котлом отключите его электропитание (переведите
внешний двухполюсный выключатель в положение OFF (ВЫКЛ)) и
перекройте газовый кран.
Для доступа к внутренним элементам котла выполните
следующее:
1. Ослабьте два винта (a), потяните их вперед и снимите переднюю
облицовочную панель с верхних завес (b).
2. Поверните панель камеры сгорания, наклоняя её вперёд.
3. Отсоедините два фиксатора, крепящие панель камеры сгорания
(c).
Înainte de a executa o operaţie pe cazan, decuplaţi-l de la alimentarea
electrică, închizând întrerupătorul bipolar extern şi robinetul de gaz.
Pentru a avea acces în interiorul cazanului este necesar să:
1. deşurubaţi cele două şuruburi de pe panoul frontal (a), să îl trageţi
în faţă şi să îl desprindeţi din cârligele superioare (b);
2. rotiţi panoul de comandă şi trageţi-l spre voi;
3. decuplaţi cele două cârlige de pe panoul de închidere al camerei
de ardere (c).
(b)
(a)
(c)
Символы на заводской табличке
Placa de timbru caracteristici
2
1
4
3
5
6
7
MAX
8
13
10
Gas
mbar
Gas
mbar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
20
Марка
Производитель
Модель – Серийный номер
Торговый код
№ утверждения
Страна эксплуатации
– категория газа
Заводская настройка газа
Тип установки
Электрические данные
Максимальное давление
санитарной горячей воды
Максимальное давление
системы отопления
Тип котла
Класс NOx /
Производительность
MIN
14
15
12
9
16
11
18
20
21
22
19
14. Расход тепла макс. – мин.
15. Тепловая мощность макс.
– мин.
16. Удельный расход
17. Тарирование мощности
котла
18. Номинальный объем
санитарной воды
19. Используемые газы
20. Рабочая минимальная
температура среды
21. Максимальная температура
отопления
22. Максимальная температура
сантехники
17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Marca
Producător
Mode- Nr de serie
Cod comercial
Nr omologare
Ţări de destinaţie –
categorie gaz
Predispunere Gaz
Tip instalaţie
Date electrice
Presiune maximă sanitară
Presiune maximă încălzire
Tip cazan
Clasă NOx / Eficienţă
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Capacitate termică max – min
Putere termică max – min
Debit specific
Calibrare putere cazan
Debit nominal în circ.sanitar
Gaz utilizabil
Temperatura ambiantă
minimă de funcţionare
21. Temperatura maximă
încălzire
22. Temperatura maximă circ.
sanitar
техническое обслуживание
întreţinere
Техническое обслуживание (ТО) – важная составляющая
обеспечения безопасности, эффективной работы котла и залог
его длительной эксплуатации. Производите ТО в соответствии
с действующими нормами и правилами, а также требованиями
производителя, не реже 1 раза в год. Регулярно производите анализ
продуктов сгорания с целью контроля к.п.д. котла и недопущения
нарушения действующих норм по выбросам в окружающую среду.
Прежде чем начать техническое обслуживание:
− Отключите котел от электросети, для чего установите внешний
двухполюсный выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ);
− Перекройте газовый кран и краны отопления и ГВС.
По окончании работ котел восстанавливает параметры,
предшествовавшие отключению.
Întreţinerea (verificarea, revizia) este esenţială pentru siguranţa, buna
funcţionare şi durata centralei.
Se efectuează în baza celor prevăzute de normele în vigoare.
Se recomandă efectuarea periodică a analizei gazelor arse (combustiei) pentru a controla randamentul şi emisiile de substanţe poluante,
în conformitate cu normele în vigoare.
Înainte de începerea operaţiunilor de întreţinere:
- deconectaţi electric centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern
în poziţia OFF
- închideţi robinetul de gaz şi robinetele de apă ale instalaţiilor termice şi sanitare;
La sfârşit se redau (se reiau) reglările iniţiale.
Note generale
Общие рекомендации
Рекомендуется производить следующие проверки котла НЕ МЕНЕЕ
1 раза в год:
1. Проверьте на герметичность гидравлическую систему и,
при необходимости, замените уплотнения и добейтесь
герметичности.
2. Проверьте на герметичность газовую систему и, при
необходимости,
замените
уплотнения
и
добейтесь
герметичности.
3. Произведите визуальный осмотр общего состояния котла.
4. Произведите визуальный осмотр и при необходимости
произведите разборку и очистку горелки.
5. По результатам осмотра по п.“3”при необходимости произведите
разборку и очистку камеры сгорания.
6. По результатам осмотра по п.“4”при необходимости произведите
разборку и очистку горелки и форсунок.
7. При
необходимости,
очистите/промойте
первичный
теплообменник.
8. Убедитесь, что следующие защитные устройства работают
надлежащим образом:
− термостат перегрева.
9. Убедитесь, что следующие защитные устройства газовой части
работают надлежащим образом:
− электрод контроля пламени (ионизации).
10.Проверьте эффективность процесса нагрева воды для ГВС
(проверьте расход и температуру).
11.Произведите
проверку
основных
параметров
функционирования котла.
12.Удалите продукты окисления с электрода контроля пламени.
Проверка работы
По окончании технического обслуживания заполните контур
отопления до давления около 1,0 бар и удалите воздух.
Одновременно заполните контур ГВС.
− Запустите котел.
− При необходимости, повторно удалите воздух из контура
отопления.
− Проверьте настройки и убедитесь, что все устройства
управления и контроля действуют надлежащим образом.
− Проверьте герметичность, убедитесь, что система отвода
продуктов сгорания и подачи воздуха действует надлежащим
образом.
Слив воды
Для слива воды из контура отопления действуйте следующим
образом:
− Выключите котел, для чего переведите внешний двухполюсный
выключатель в положение OFF (ВЫКЛ), перекройте газовый
кран;
− Приоткройте автоматический воздухоотводчик на насосе;
− Откройте сливной кран и слейте воду в соответствующую
емкость;
− Слейте воду из нижних точек контура отопления (при
необходимости).
Este recomandabil, să se efectueze asupra aparatului, cel puţin o dată
pe an, următoarele controale (verificări):
1. Controlul garniturilor de izolare (susţinere) pe partea de apă cu
eventuala înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
2. Controlul garniturilor de izolare pe partea de gaz cu eventuala înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
3. Controlul cu ochiul liber al stării în ansamblu a aparatului.
4. Controlul cu ochiul liber al arderii şi eventual demontarea şi
curăţarea arzătorului.
5. Ca urmare a verificării de la punctul 3, eventuala demontare şi
curăţarea camerei de combustie
6. Ca urmare a verificării de la punctul 4, eventuala demontare şi
curăţarea arzătorului şi injectorului
7. Curăţarea schimbătorului principal de căldură.
8. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă încălzire:
- siguranţă temperatura limită.
9. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă pe partea de gaz:
- siguranţă lipsă gaz sau flacără (ionizare).
10. Controlul eficienţei producţiei de apă menajeră (verificarea debitului si a temperaturii).
11. Controlul general al funcţionării aparatului.
12. Îndepărtarea oxidului de la electrodul de sesizare cu ajutorul
şmirghelului.
Operaţiuni de golire instalaţie
Golirea instalaţiei de încălzire trebuie efectuată în modul următor:
- opriţi (stingeţi) centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern în
poziţia OFF şi închideţi robinetul de gaz;
- slăbiţi (desfaceţi) valva automata de evacuare aer;
- deschideţi robinetul de evacuare al instalaţiei strângând apa care se
scurge într-un rezervor pentru apă;
- evacuaţi de la punctele cele mai de jos ale instalaţiei (unde sunt
prevăzute).
Dacă este prevăzut ca instalaţia să se ţină oprită în zonele unde temperatura ambient poate coborî în perioada de iarnă sub 0°C, este recomandabil să se adauge lichid antigel în apa din instalaţia de încălzire
pentru a evita golirile repetate; în cazul folosirii unui astfel de lichid,
verificaţi cu atenţie compatibilitatea cu oţelul inox din care este făcut
corpul centralei.
Se recomandă folosirea produselor antigel ce conţin GLICOL de tip
PROPILENIC contra coroziune (cum ar fi de exemplu CILLICHEMIE CILLIT CC 45, care nu este toxic şi care în acelaşi timp are şi calităţile unui
antigel, antincalcar şi anticoroziv) în dozele prescrise de producător,
în funcţie de temperatura minimă prevăzută. Verificaţi în mod periodic pH-ul amestecului apă – antigel din circuitul centralei şi înlocuiţi
amestecul atunci când valoarea măsurată este mai mică decât limita
prescrisă de producător.
NU AMESTECAŢI TIPURI DIFERITE DE ANTIGEL.
Constructorul nu este responsabilă pentru defecţiunile cauzate aparatului sau instalaţiei şi provocate din cauza folosirii de substanţe antigel
21
техническое обслуживание
întreţinere
Слив воды из контура ГВС и вторичного теплообменника. При
опасности промерзания необходимо слить воду из контура ГВС
следующим образом:
− Перекройте кран подачи холодной воды в котел;
− Откройте все краны холодной и горячей воды;
− Слейте воду из нижних точек системы (при необходимости).
Мы не рекомендуем использовать незамерзающие теплоносители
для контура отопления.
sau aditivi neadecvaţi.
ОСТОРОЖНО!
Перед перемещением котла опорожните все внутренние объемы, в
которых может содержаться горячая вода , остерегайтесь ожогов.
Удаление накипи с элементов котла производите в соответствии
с указаниями мер безопасности, в проветриваемом помещении,
используя спецодежду, избегая смешения различных реагентов
и обеспечив защиту котла, окружающих предметов, людей и
животных.
Все соединения, используемые для измерения давления газа и
регулировки газовой части котла, должны быть надёжно закрыты.
Убедитесь, что котел может работать на газе имеющегося типа и
что диаметр форсунок соответствующий.
При появлении запаха гари или дыма из котла, а также запаха
газа, отсоедините котел от электросети, перекройте газовый
кран, откройте все окна и обратитесь за технической помощью к
квалифицированному специалисту.
ATENŢIE
Goliţi componentele ce ar putea conţine apă calda, activând eventualele ventile de evacuare, înainte de manevrarea lor.
Efectuaţi desfundarea (dez-incrustrare) de calcar a componentelor respectând specificaţiile din fişa de siguranţă a produsului utilizat, aerisind
ambientul, folosind echipament de protecţie, evitând să amestecaţi
produse diferite, protejând aparatul şi obiectele înconjurătoare.
Închideţi ermetic deschiderile folosite pentru a efectua citirea presiunii
gazului sau a reglărilor de gaz.
Asiguraţi-vă că duza este compatibilă cu gazul de alimentare.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede ieşind fum din aparat
sau se simte miros puternic de gaz, întrerupeţi alimentarea electrică,
închideţi robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi informaţi tehnicianul.
Обучение пользователя
Проинформируйте владельца (пользователя) о порядке работы с
котлом.
Передайте владельцу «Руководство по эксплуатации» и
предупредите о необходимости хранить его в непосредственной
близости от котла.
Изложите владельцу следующее:
− Необходимость периодически проверять давление воды в
контуре отопления; порядок подпитки и удаления воздуха из
контура отопления.
− Порядок установки температуры в контуре отопления и
использования регулирующих устройств для обеспечения
надлежащего и экономичного режима работы.
− Необходимость периодического технического обслуживания
котла в соответствии с действующими нормами и правилами, а
также требованием производителя (не реже 1 раза в год).
− Запрещено вносить какие бы то ни было изменения в настройки
соотношения подачи воздуха и газа.
− Запрещено производить ремонт самостоятельно.
22
Golirea instalaţiei sanitare
Ori de câte ori există pericolul de îngheţ, trebuie golită instalaţia
sanitară în felul următor:
- Închideţi robinetul de la reţeaua de apă,
- deschideţi toate robinetele de apă caldă şi rece,
- goliţi de la punctele de jos (unde sunt prevăzute).
Informaţii pentru utilizator
Informaţi utilizatorul cu privire la modalităţile de funcţionare ale
instalaţiei.
În special, livraţi utilizatorului toate manualele de instrucţiuni şi
avertizaţil să le păstreze împreună cu aparatul. Avertizaţi utilizatorul
să:
- Controleze periodic presiunea apei în instalaţie; informaţi-l cu privire
la umplerea instalaţiei cu apă şi la aerisirea caloriferelor.
- Controleze şi să regleze temperatura precum şi să comande dispozitivele de reglare, în scopul gestionării economice şi corecte ale
instalaţiei.
- Execute, conform normelor, operaţiile de întreţinere ale instalaţiei.
- Nu modifi ce, în nici un caz, valorile setate, de alimentare cu aer necesar arderii şi de evacuare a gazelor de ardere.
Ariston Thermo Rus LLC
Россия, 127015, Москва, ул. Большая Новодмитровская, 14,
стр. 1, офис 626
Office phone: Тел. (495) 783 0440, 783 0442
E-mail: [email protected]
www.aristonheating.ru
Ariston Thermo Ukraine LLC
str. Shelkovichnaya 42-44
Office phone: +380 44 496 25 18
E-mail: [email protected]
www.aristonthermo.com.ua
Ariston Thermo Romania srl
Str. Giacomo Puccini, nr. 8A, sector 2, Bucuresti
Fax. +4 (01) 231947
e-mail: [email protected]
www.aristonheating.ro
420010418900