Письмо 002.jpg;pdf

За​да​ния для подготовки
1. B 16 № 75. Про​п а​нол-1 в ла​б о​ра​то​рии можно по​л у​чить вза​и​мо​дей​стви​е м
1) 1-хлор​п ро​п а​на с вод​ным рас​тво​ром ще​л о​чи
2) 1-хлор​п ро​п а​на со спир​то​вым рас​тво​ром ще​л о​чи
3) про​п е​на с водой
4) аце​то​на с во​до​ро​дом
2. B 16 № 118. При дей​ствии цинка на 1,3-диб​ром​п ро​п ан об​ра​зу​е т​ся
1) про​п ен
2) про​п ин
3) цик​л о​п ро​п ан
4) про​п ан
3. B 16 № 204. Бутан можно по​л у​чить вза​и​мо​дей​стви​е м хлор​эта​на с
1) гид​рок​си​дом на​трия
2) на​три​е м
3) эта​ном
4) эти​л о​вым спир​том
4. B 16 № 247. При вза​и​мо​дей​ствии ка​ко​го из ве​щ еств с ме​тал​л и​че​ским на​три​е м можно по​л у​чить этан?
1) ди​хлор​п ро​п ан
2) цик​л о​п ро​п ан
3) хлор​ме​тан
4) эта​нол
5. B 16 № 290. Ме​ти​л о​вый эфир ук​сус​ной кис​л о​ты об​ра​зу​е т​ся при вза​и​мо​дей​ствии
1) ме​та​но​вой кис​л о​ты и ме​та​на​л я
2) ук​сус​ной кис​л о​ты и ме​та​на
3) ме​та​но​л а и ук​сус​но​го аль​де​ги​да
4) ук​сус​ной кис​л о​ты и ме​та​но​л а
6. B 16 № 333. Бу​та​нол-2 можно по​л у​чить гид​ра​та​ци​е й
1) 1-хлор​б у​та​на
2) бу​та​ди​е ​на-1,3
3) цик​л о​б у​та​на
4) бу​те​на-1
7. B 16 № 376. В ос​но​ве про​мыш​л ен​но​го по​л у​че​ния ме​та​но​л а лежит хи​ми​че​ская ре​а к​ция, урав​не​ние ко​то​рой
1)
2)
3)
4)
8. B 16 № 419. Бу​та​но​вая кис​л о​та об​ра​зу​е т​ся в ре​зуль​та​те вза​и​мо​дей​ствия
1) бу​та​на с сер​ной кис​л о​той
2) бу​те​на-1 с водой
3) бу​та​на​л я с гид​рок​си​дом меди (II)
4) бу​та​но​л а-1 с гид​рок​си​дом на​трия
9. B 16 № 462. В ла​б о​ра​то​рии ук​сус​ную кис​л о​ту по​л у​ча​ют по схеме
1)
2)
3)
4)
10. B 16 № 505. Гид​ра​та​ци​е й ка​ко​го ве​щ е​ства можно по​л у​чить эта​нол?
1) эти​л ен
2) аце​ти​л ен
3) хлор​этан
4) 1,2-ди​хлор​этан
11. B 16 № 548. Бен​зол можно пре​вра​тить в цик​л о​гек​сан ре​а к​ци​е й
1) гид​ри​ро​ва​ния
2) гид​ра​та​ции
3) де​гид​ри​ро​ва​ния
4) де​гид​ра​та​ции
12. B 16 № 591. Гли​це​рин можно по​л у​чить в ре​зуль​та​те гид​ро​л и​за
1) белка
2) жира
3) крах​ма​л а
4) цел​л ю​л о​зы
13. B 16 № 634. Эти​л ен​гли​коль можно по​л у​чить гид​ро​л и​зом
1) 1,2-ди​хлор​эта​на
2) аце​ти​л е​на
3) жира
4) эти​л ​а ​та калия
14. B 16 № 677. Бу​та​ди​е н-1,3 по​л у​ча​ют из
1) ме​та​но​л а
2) эта​но​л а
3) про​п а​но​л а-1
4) про​п а​но​л а-2
15. B 16 № 720. Гид​ра​та​ци​е й ка​ко​го ве​щ е​ства можно по​л у​чить эта​наль?
1) аце​ти​л ен
2) эти​л ен
3) хлор​этан
4) 1,2-ди​хлор​этан
16. B 16 № 763. При окис​л е​нии эта​но​л а ок​си​дом меди (II) при на​гре​ва​нии об​ра​зу​е т​ся
1) ук​сус​ная кис​л о​та
2) ук​сус​ный аль​де​гид
3) эти​л ен​гли​коль
4) оксид уг​л е​ро​да (IV) и вода
17. B 16 № 806. Путем гид​ро​л и​за ка​ко​го ве​щ е​ства можно по​л у​чить гли​це​рин?
1) цик​л о​п ро​п а​на
2) про​п а​но​л а-2
3) 1,2,3,-три​хлор​п ро​п а​на
4) цик​л о​гек​са​на
18. B 16 № 849. Бу​та​нол-1 об​ра​зу​е т​ся в ре​зуль​та​те вза​и​мо​дей​ствия
1) бу​та​на с гид​рок​си​дом калия
2) бу​те​на-1 с водой
3) бу​та​на​л я с во​до​ро​дом
4) 1-хлор​б у​та​на с гид​рок​си​дом меди (II)
19. B 16 № 892. Аце​ти​л ен в ла​б о​ра​то​рии можно по​л у​чить при вза​и​мо​дей​ствии
1) уг​л е​ро​да с во​до​ро​дом
2) кар​б и​да алю​ми​ния с водой
3) кар​б и​да каль​ция с водой
4) хлор​ме​та​на с на​три​е м
20. B 16 № 935. Бу​та​но​вая кис​л о​та об​ра​зу​е т​ся в ре​зуль​та​те вза​и​мо​дей​ствия
1) бу​та​на​л я с кис​л о​ро​дом
2) бу​та​на с азот​ной кис​л о​той
3) бу​те​на-1 с со​л я​ной кис​л о​той
4) бу​та​но​л а-1 с гид​рок​си​дом на​трия
21. B 16 № 978. Бу​та​ди​е н-1,3 в можно по​л у​чить при де​гид​ри​ро​ва​нии
1) 2-ме​тил​п ро​п а​на
2) бу​та​на
3) цик​л о​п ен​та​на
4) 2-ме​тил​б у​та​на
22. B 16 № 1021. Аце​ти​л ен можно по​л у​чить
1) де​гид​ра​та​ци​е й эта​но​л а
2) окис​л е​ни​е м ме​та​на
3) гид​ро​л и​зом кар​б и​да каль​ция
4) гид​ри​ро​ва​ни​е м эти​л е​на
23. B 16 № 1064. Элек​тро​л и​зом аце​та​та калия по​л у​ча​ют
1) аце​ти​л ен
2) цик​л о​п ро​п ан
3) этан
4) эти​л ен
24. B 16 № 1107. Бутан в одну ста​дию можно по​л у​чить из
1) эта​но​л а
2) хлор​эта​на
3) этана
4) эти​л е​на
25. B 16 № 1150. Про​п а​нол-1 об​ра​зу​е т​ся в ре​зуль​та​те ре​а к​ции, схема ко​то​рой
1)
2)
3)
4)
26. B 16 № 1193. Ме​тил​п ро​п и​о ​нат об​ра​зу​е т​ся при вза​и​мо​дей​ствии
1) ме​та​но​вой кис​л о​ты и про​п а​но​л а
2) про​п а​но​вой кис​л о​ты и хлор​ме​та​на
3) ме​та​но​л а и про​п а​но​л а
4) про​п а​но​вой кис​л о​ты и ме​та​но​л а
27. B 16 № 1236. Пен​та​но​вая кис​л о​та об​ра​зу​е т​ся в ре​зуль​та​те вза​и​мо​дей​ствия
1) пен​та​на с сер​ной кис​л о​той
2) пен​те​на-1 с водой
3) пен​та​но​л а-1 с гид​рок​си​дом на​трия
4) пен​та​на​л я с гид​рок​си​дом меди (II)
28. B 16 № 1279. Бу​та​нол-1 об​ра​зу​е т​ся в ре​зуль​та​те ре​а к​ции, схема ко​то​рой
1)
2)
3)
4)
29. B 16 № 1322. Бен​зол можно по​л у​чить в ре​зуль​та​те ре​а к​ции
1) де​гид​ра​та​ции фе​но​л а
2) изо​ме​ри​за​ции гек​са​на
3) гид​ри​ро​ва​ния аце​ти​л е​на
4) де​гид​ри​ро​ва​ния цик​л о​гек​са​на
30. B 16 № 1365. Фенол в одну ста​дию можно по​л у​чить из
1) цик​л о​гек​са​на
2) хлор​б ен​зо​л а
3) про​п а​но​л а-1
4) глю​ко​зы
31. B 16 № 1408. Бен​зол в одну ста​дию можно по​л у​чить из
1) этена
2) аце​ти​л е​на
3) про​п а​на
4) гек​са​но​л а-1
32. B 16 № 1451. В одну ста​дию бутан можно по​л у​чить из
1) бу​та​на​л я
2) ди​эти​л о​во​го эфира
3) бу​те​на-2
4) бу​та​но​л а-2
33. B 16 № 1495. Бу​та​ди​е н-1,3 в одну ста​дию по​л у​ча​ют из
1) этина
2) эта​но​л а
3) про​п а​но​л а-1
4) про​п а​но​л а-2