Untitled;pdf

AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.GSK.TEKSTİL.2014/79-12682
Türkiye - İran Tercihli Ticaret Anlaşması Hk
Mersin, 21/11/2014
Sayın Üyemiz,
2014 yılı başında Türkiye ile İran arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanmış ve ilk
olarak geçtiğimiz Haziran ayında İran tarafından onaylanmış, akabinde 4 Kasım 2014 tarihinde ise
Resmi Gazete’de yayımlanarak her iki ülke tarafından da resmen kabul edilmiştir.
Türkiye ile İran ikili ticaretinde önümüzdeki dönemde önemli katkılar sağlayacağı
düşünülen Tercihli Ticaret Anlaşmasının her iki ülkenin bürokratik işlem ve hazırlıklarını
tamamlamasını müteakip kısa süre içerisinde anlaşmanın fiilen yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
Genel Sekreterliğimizce hazırlanan ve bir örneği Ek’te yer alan çalışma kapsamında İran’ın
anlaşma ile vergi indirimine gittiği ürünlerde ülkemizin ihracat potansiyeli değerlendirilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
İsmail ÇETİN
Genel Sekreter
Ek: Türkiye – İran Tercihli Ticaret Anlaşması’nın İran’a İhracatımız Açısından Sektörel
Değerlendirmesi (18 sayfa)
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince İSMAİL
ÇETİN (21.11.2014 12:05:48)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:92108317520141121104653
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Erman Yerman - Şef
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
2345678
6428466
26482
64642
8524888486486
!"#$%&'&()*"+%,,%
-,".%(%,/
01234561234
789"7:
;&<*=">[email protected]
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0123456842
0624404
260
%
&'()*+,-.%*(/0-&,(1*23*-&*1/(,&-/03/45/678070-&'()*+,80*0-*(/08/*2(/1/&7-/97670:/0-:,;,(3,0:*(*35,6*%
0<="4>[email protected]@A"B"CDE<">@$F?
<"<"="$$A>"<[email protected]"G"HBI4<">JAF"""C>=>
A>""[email protected]@@[email protected]"$CD">>[email protected]"A"?"=K
=>""<">"B"HLMNOPQR>="""A>
@"AEBEI
>@=""<"A="D<=<A>J>>4S=K"
D"AGT"A"D"AIUVVW="XYZH[\]R^_R\`abLM[]Lb[^_LR\`^
AcUVVd="eA"[email protected]">?=>CUVVf="UA"[email protected]">?=>CUVeV
="WA"[email protected]">?=>UVeW=">gA"[email protected]">?=>BABI
UVee="[email protected]"AAhUCdS>@"EBEEUVeU
="[email protected]$"A"">="hdCiS"AB>UVeW="
PLja`a_`^klmnAD>G"ABI
æçäèÚÜéêÞÚÞßëäãÞêãßëìäãíãîå
ÙÚÛÜÝÞßàáâßâÝÛãäå
›Ð×ØØØ
Å×ÅÐÐ
›Ø×ØØØ
¹×ØØØ
Ö×ØØØ
ž×›Å²
²
×
œ
Å
Ø
ž×ØØØ
²×؞ž
Ð
×
Ø
²
Ø
Ð
×
Ø
Ð
œ
Ð×ØØØ
›×ØÖ± ›×žž›
Å
›
²
¹
›
²
œ
²
ž
²Ö› ²²ž
Ø
opqrstuvwswxyqzwvzxy{qz|z}~wzx€z‚~|zxƒqpw‚uq„
…ux†zt‚zq~x‡„ˆ‰Š‹„
Œ Ž‘’“”•––’—’˜™’”•š——’˜ ›œžŸ ¡ ¢£¤¥¦§¤¨©ªª«¬­¦™’®¬¨¤¯¦°¬©¯ª«¬­ ±²Ÿ ³ ”•´µ’™’¢¶·¤¨ª¤¬¸
œ¹Ÿ º »’´¼½—™’¾••––’—’˜
œ±Ÿ ¿ À«ª­¶
žžŸ Á —’´½˜´ÃÂ—’´½˜Äµ´
²ÅŸ ƍ ǒ˜™’È«¨­¬¦È¸É¸¦§«Ê¤ªª«¬
²²Ÿ ˍ ̤ɸʦ¢¬¤¥ª¤¬¸¦™’Í•µÎ•µ•‘
²²Ÿ ύ Ì©Ê©¯
Н±Ÿ ŒÑ Ò¶ª­¨ª«¯Ó­¬¨«¦Ô¤¯¤Õ­­
НžŸ 4!""#""$
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0123456842
0624404
260
1"%&'&("()%%*'$%"+',(
-./"-012)42"%3!,%4"%425"*$&6"%
"("*-77"-81294")*%:;:;:<=-/12>")
&",*,%3
[email protected]'"&)94"):DEF=G:H=;""*%)C:AFI=C
6&)("5"*"%)J%"'%&""%*3
KLMNOPQROMSTUKQMVOWXOUKOVSMQKUSTXSYZS[\]
^4("4).1("%4")40"0
"*%):H_`HFIF_
5$%(4>&("%*9'a3)%01.a)2)%
#2((%"4">)%',""%*3
4"'4&*"%+""%%"%)%46))4
)"*%>"(44"4$5%)'"%3
04(b40"0
"*%)c4"%')0
"*%"*
C:AFI=C:;"%)(J"(6$""*%34)'""*%"
!",)935)9!&)b)934'90,,)9d)+e')"%%*3
04(b40"0
"*%)9(J%94")GF_:=_`;`D:[email protected]=
"*"+%c4")&&%*'"$54"+
4"J4%4J%&&%*'"$%"&",*,3
"*%
6)%94"9'f'")$"%*&","+"5*"%4
"*%(4%*3
"*%:H=C=D=H`HFIF_04(2'%44"42>%+%)
+',*"42)9')(44"04(2(>%)$"%)
"*"% *304(
"*%26.b
2")"%*44"">
&""$494)6b.!2")"%*&"44"%"
>&"'""&"%J%5J*&"33)9'44
-g1&>%'""%*)+%J%g("&">"%*)',
%"("-.1&",(5,"3
4290"0
"*%)"04(2(>%)$"($.0h44
iIBjB)c%"44"9"9&%96")%"%"9&%44"9)"9
5(%9+)"9%&'"(9"44"9%+%*%""9',&"'9',"*
%"5''(*(44"9"%"+"b"&44"5''&44(
"%3
"*%9>""%)("'"9>*5""">'5""
&""%)9&&%"*",(,%",*"5*""%);:@=*+"%)9
"'&*,""("%)9)444"'"'4(4%))$"%%("
f
3(k00!4(4""$04*+"$1"d&>"
4!""#""$
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0123456842
0624404
260
%&'"'(%(&")"*+,"+-."/'//""+-
*","/"+-+"+0
"/+,&&"&$%+-"/+*1-1&&"&"-
234567285+9,"-+-)"+0:
;<=>[email protected]?=CDE;A=F?GH?E;?FC=A;ECDHCIJCKLDCE>MDNE<=<DHA=?DE
OAPA=HADO?=?HJAK?Q
Q
Q
1"+RST9,"*U"+,"/TVT.W+",*"*"%"/)11
,"/XT+",*".*-"Y"ZR[\-.4",U"0"0
"/+-\4\Y+%$&&"*"1/1+1/100&,\)1&&"
/%"UY*+-,"U"""%(-+0
]]
^_`abcdefbfgbhijkjlmg
ijyzmyg
_nopqrstg
uvwvg uvwwg uvwug uvwxg g{mj|
mguvwxg
rf}r~rcrqa€fq_`_f}d`qg xw‚xƒw‚„„…g x„‚†wx‚„xug x‡‚ˆu‡‚„‡ˆg …v‚ˆuv‚‡xwg w‰ƒŠg
^_q_`_f}d`g
wwx‚ˆ„ˆ‚…ƒugwx…‚ˆwƒ‚uƒugwƒu‚ƒx†‚†ƒxgwƒw‚‡†‡‚ƒƒwg u‰‡Šg
rf}r~rcrqa€fq_`_f}d`bfqg
^€‹}rqbŒd`bbfŽdabq‹rcg
u‡Šg
u‡Šg
u†Šg
u„Šg]]
RST9,"),""/+,*1&&"0&,*U"+XT+",*"$
*U"++1"/.)1&&"4\,U"T+",**"*"
%"/+/',"ZT.V*)U,")"+/0‘$Y.RST9,"&"+
*U"+-4\U,X.R+",*""ZR.’*"+1/1
0&,.4\"(+"),-U0RSTS'RSTT,"4\*U"+
"ZV\&U,"0&,.RSTR,"$"/"'+""
+-,")1U,ZT’\&+/0RST9,"-0&,\4\)1
&"*U"+"ZW.R\-*"1/1+1/10
b`rfefqb^hr}r^g
abcd“fbfq
_nopqrstg
uvwvg uvwwg uvwug uvwxg ^_`
{j|mguvwxg
rf}r~rcrqa€fq_`_f}d`qg …‚…†v‚ƒƒ…g ƒ‚x†w‚ˆ……g ƒ‚‡ux‚xx„g …‚ƒ‡…‚u…xg wx‰ƒŠg
^_q_`_f}d`g
ƒ…‚†ˆ„‚ux†g†‡‚xwˆ‚vvvgƒx‚ux†‚uƒ‡g…ƒ‚ƒ‡w‚v†ˆg ˆ‰uŠg
rf}r~rcrqa€fq_`_f}d`bfqg
l”{•j–gbŒd`bbfŽdabq‹rcg
‡‰uŠg „‰‡Šg wv‰ˆŠg wv‰wŠg g
4\RSTS,"(-"'"1"/"++/—:˜™:šRT9+"+0
:
3,›00!&,&""$0&/'"$1"œ*Y"
4!""#""$
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0123456842
0624404
260
%&'()"4*+",-./0,")*"""1"23445'&6"4
7, 8"7""2,7*4*"88"*"424,4249
;IJKCDLMH
:;<=>[email protected]>BC><DBADC>E<DFD:GH
NOOPH NOOQH NOORH NOOSH NOTOH NOTTH NOTNH NOTUH
DBVDWXD?DC=YBZC;<;[email protected]<CH
TQT[OUNH \QN[NNRH ]QQ[RNPH PTU[\S]H R]S[RT\H SQU[Q]OH RUO[TPPH PTP[PQUH
:;XC;<;[email protected]<H
T[OPP[SONHT[\\T[TSOHN[ONS[QOPHN[ON\[Q]RHU[O\U[\NPHU[]RS[PS]HS[SNN[]ROH\[TSU[S]OH
DBVDWXD?DC=YBZC;<;[email protected]<>BC:Y^VD_H
>`@<>a>[email protected]=>C^D?GH
TPcH UUcH NRcH UOcH NRcH NQcH RcH T]cH
d
08)"47,""2,+7,e1,3*"
88"%&'')"78"*"21f7,29f*47488"%&&gh%&''f,
46)+"*+",)"25(&6"437,*"424,4249!488"
%&'%e%&'()"71",1f7,29d
543"*1f8"$8ijklmnopnjnmqlkj"2,7+7,46ern
,1$88"%&'()"3)"348"*+","5'&644
*"424,9
46s,4)14"$88")+$*+","708)6
"$+)7%&'&e%&'')""77)"5'te5'u%&'%e%&'()""34*
77)"5'-e5'(/.*"1"2,29
4!""#""$
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0123456842
0624404
260
%&'%()%*%+,-&./010&'213&+42,5612'+72821'2&7313')243/
/
,9:;<+4=>[email protected]/ / / / / / P²MPWPRZ
/ / UVW/XPYN²P²ZPW/\²Â\ZPÃW\Ä/\U¸ / /PW\²ZMV²Y
/ \ZPUÃ\³/\U¸ / / U/VW///X/P/Y/N/ZCÅND²NDD³ZEFG
H
PÃW\Ä\U¸
VÆÇÈZZ
ÉÊËÌa
deefge
dde†e
dde‚}e
dg}†}e
dg}d†e
ddefgg
dg}†ge
dg}…ge
dfe
dg}fe
dde‚fg
dg}e}e
dde‚e
feg}
ddedee
dfe}e
fe}e
dg}fge
dfe}}e
dde†ge
fee
dfeg
VÆÇÈZ\ÍÎ
ÏÐÑÐÒa U\WPÓNZ ÕÔ`^_Õ]a P²MPWPRZ
U\WPÓNZP²MP
OPQPR IJKK
\WPÓNZ MÖ²NRP IJKK IJKI IJKL MN
Ô^_`] WPRP U
S
K
L
TSKI
Ô^_`]
hijklmjinopqrstkjkuorvvkswvtkouxyiqiu
}~f~}
zkywqvksksujm{iqumvk|vkq
‡ktˆrksvkq
}…
‰xŠr‹ujipjpqks‹vkqwuliu‹iquoporŒrsrusviŽmŠmu
}…
‘‘’“”•–“’
—vkŒ‹mo‹isuokˆwvkq˜uˆisŠiqiviqul™šu|iq|iliviqm˜u
d}
ˆiqlkyvkqw˜uokˆwui›moviq
hwˆkvkq˜uokˆkovkq˜uokˆŒxvviquliuokˆktku
ƒ
œ“–œ–’ž
Ÿm{iqutkoŽk ˜u¡xyivvmou™kowtutxŒ‹kzykqvkq
}…
—vkŒ‹mo‹isujm{iqums›kk‹ui›ŽkŒw
d}
}~f~…~e~
—vkŒ‹mo‹isujm{iqui›Žk
}~}}
hrlkvi‹um|msu¢‹w™™muxqxsviqujkzmv£
}…~††
¤p¥qkuliutr‹¥koui›ŽkŒw
fe
¦kˆkvwuŽiqviqmsu¡xyivuopotkŒwsjkuorvvkswvksujm{iqu
}…
txŒ‹kzykqvkq
—qpˆmvisuˆpvmtiqviqmsjis§vilzk˜uˆivmoxv˜uvktvkq§
}~†~}}
•“¨©žª«ž
hqk›usŠiŒm˜u‹qk›uŒwqkŒwsjkn‹qk›‹ksuŒpsqku
}…
orvvkswvksutxŒ‹kzykqvkq
hkqwt˜upqtksu‹k›w‹vkqwum|msujm{iqujw›uvkŒ‹mo
}~†
—kq¥xtviquliu‹rlivi‹uŒrvkqw
}…
Ÿm{iqu›iomvviqjiomuŒk™rsvkq
†~}…~††
¬‹p™xŒ§oktŽpsujw›uvkŒ‹m{m­uŽism
…~†
—vkŒ‹mo‹isujm{iquilui›ŽkŒw˜u‹rlkvi‹ui›ŽkŒw
fe
®xyiŽuko‹m¥ujm{iqupq¡ksmoutxŒ‹kzykqvkqu
}~†~}}
¯°’“¨”±
Ÿm{iquŒk|utxŒ‹kzykqvkq
}…
¬‹ptp™mvujw›uvkŒ‹m{m­uŽism
}…
¤wlkstw›nokˆvkstw›uok{w‹ulk‹ok˜uoi|i˜u
}…
jporstktw›utisŒrŠk‹
\²³\QR\Y\ZU\´PZXPRY\ZµNX¶ZVWV²³NWPZU·[³\R¸
fe€ }~}f~‚}
de€
ƒ}e
de€
ƒ}e
de€
}}fe
de€
}…e
fe€
†…
de€
}}fe
}~}f~d…~
fe€ …~‚}~d}
de€ ƒ}~dƒ†
de€
}ƒee
de€
ƒ}e
fe€ }~g~d}
fe€
†…e
de€ f~e†
fe€
†…
de€ e†~ƒ}~dƒ†
de€ f}~e†
de€
}ƒee
de€ f~e†~†f
de€
ƒ}e
de€
ƒ}e
fe€
†…e
ƒ„‚e
„ƒƒ…
„†ff
…„g†
…„dfe
†„†‚
g„dƒ…
e„†f
„ƒd…
„ƒg†
f„…†g
„}††
„‚‚}
f„ef
d„ddf
„†g
„…‚d
}„dfƒ
…„…†}
„fƒ
†„eed
„fe
KK¹º»»¼
dg„fg…
g„…ƒe
ƒ„fdd
„ƒe
d„gƒƒ
}„‚df
…„…g
‚„……}
„}}e
„ff…
d„†ed
fgf
„gƒ}
†„ge
}„†de
„†fg
d„}ƒ†
„‚ƒ}
}„ddf
gĠ
…„‚}†
‚…g
KI½ºL¾»
…ƒ„‚†e
d„g}ƒ
„fg
ƒ„}}}
‚„dg
…„}}f
†„g†…
†„d‚…
d„gd}
d„‚fƒ
d„ƒd
d„e…
d„eg
}„ƒ……
}„d…e
„ƒ†d
„‚…d
„‚…e
„‚…
„feƒ
„egd
gfƒ
K¿»º¾L½
‚f€
ff€
d}€
~}…€
ƒf€
}ƒ€
~€
~de€
}}}€
†g€
~g€
†}e€
†}€
~†€
~‚€
}e€
~f…€
~€
~}…€
fd€
~ƒf€
}d€
I¼À
IJKI
OPQPR UVWXPYNZ[\YZ
IJKL MN
SKLTSKI IJKL IJKK
ƒ}}„d} …ee„…f ‚ƒ„g…ƒ
}„‚d }f„…f† }}„gee
…„‚…… †„ƒgƒ …„ede
dg† „gfe „ƒf‚
e„}dƒ f„†…f ‚„…dg
dƒ„}fe fd„†…} df„g†d
}„…e† dd„…f} }‚„ƒg
f…„ƒ†f ef„‚fg }†„}}ƒ
f„}f ‚„ggf ‚„……d
ƒe‚ …„e}d †„‚d…
„fde †„ƒ} …„ege
g„f}} e„g‚† e„‚}
ƒ„e} d„…}f d„fe…
fg† …„ƒ… d„e†
}„e}… d„…e e„†ƒ‚
…„ƒƒ }„f‚e e„f†
f„ƒ‚ d…„deƒ f„‚}
}…„e…† e„}f †d„}ƒ†
f„‚} e„†f‚ f„e}…
de„‚ge }…„……ƒ d„‚†ƒ
g„…g e}„d†d e„‚dd
}ƒg „†f d„ƒd†
KºL¼»º½»¾ KºIJIº¹LL KºL½LºJJ¹
4!""#""$
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
}e€
~‚€
€
~€
}€
~}e€
~g€
}e€
}€
~†€
ƒ€
~‚€
~…€
~†e€
~}}€
~g€
~…€
f}…€
dd€
~fƒ€
~€
†d€
KIÀ
g…€ d…‚„g}f
…eƒ€ ‚†„f}…
…g…€ ƒ}„e‚
…gf€ ge„††
f†€ ƒ„†ƒg
‚ƒ€ d†„e†d
}g€ ƒf„†}}
fd€ }ef„ge
}}d€ }d„†d…
…†d€ f}„†e…
†}d€ ‚†„}}
de€ ddg„}gƒ
ƒƒ…€ d‚„†ee
g}d€ fg„}†ƒ
}}d€ d‚„‚†g
ƒd€ ‚}„…d
†€ …ƒ}„ƒƒe
dd€ ‚g„†eƒ
}}€ ƒe„fde
e}€ d‚„‚dg
€ f††„……
}f‚€ ‚e„g}
KKÁ»À Lº¾K½ºIK»
IJKI
]^_`
IJKL ab_c
aIJKL
dƒƒ„dƒ}
‚ƒ„}dd
ƒg„}…
}ef„e}
gd„ƒ
df„ge†
ƒ…„ggg
}d}„‚‚ƒ
}…}„df†
ƒ†„fe…
ƒg„fef
d}}„d
f„ƒƒ…
†d„f‚}
fd„gƒ…
‚„fee
†‚}„f‚‚
‚†„f‚g
}d„g‚g
fe„………
fd}„ƒ‚f
ƒe„fee
Lº¾»½º½LJ
fƒg„…e
gf„‚f}
e„g†
}e…„g†e
†„ƒge
dƒ„g}
e„ddf
}…}„gd
}…†„ed
}df„†gƒ
ef„d…‚
df„}ƒe
d‚„…ed
††„‚†
ff„gf…
…f„}e
†ƒ„g†…
ƒƒ„†…}
}fg„}g}
†„d}†
f}ƒ„…dƒ
ƒ†„fg
Lº»¼JºIJK
fe€
f‚€
e€
fe€
…d€
…d€
†g€
}e€
†€
…€
de€
eg€
ƒe€
†}€
†d€
}g€
ed€
}e€
e‚€
}‚€
ed€
€
½ÁJÀ
/
0123456842
0624404
260
%&'()*+,-./01
"23456789:;<:=>"#[email protected]<<<[email protected]
<<"0<E>EF""G"H"I<3<JI:DEID"[email protected]
03"0GL<DDMJ""23E"NOPJNQPH3I"32B;
HD:D3""23E<<"<$I3:E":GRSTU8VUWH"DFCE3
;3;I;R<"332B43:H:4GDEID"H"JIH"43
H:0GL:<[email protected]""32B
"23EHD<<"APXAE"I;@<2<2I;<":3E:;<<<"
APXOE"@;E"I;NAY2:$"32B!D<<":4>G"
I"2"<<Z0J[HD3D"""3<"$""\
H"[email protected]<<<23FD"JST]S]R9^_W9R_956`T_7T5_TS6Ra
;HD:D<<":0<ECH3<<"C:HGJ3DG2E"CF":
FJF"6WT;":"[email protected]@3<<"4>HF"3":
N=P>"<FFE:FB
"23EHDH"3E:;<<<"G3"DEID"3:E"3
<<"<"333b:FB
cdefghijklcdefgmjnl
oppqrpl stjuvwjtxhidkfyujughkzzufnzyuhge{tdtg|u{ndzufufgjw}tdgwzu~zudl
or€rpl ‚ƒ„…†‡…ˆ‰ljw}tdgtŠ‹ul
orppl ŒŽ†‚ˆ‰lŽ‚†ˆŒ‚ˆŒ†‰ˆ‰‘ztv|u’g“tzwhez’gzuyzud‘…ƒ‡”†•ˆ„†–l
qp——pl ˜™iše›‘huy‹ifgjnŠgzu›™w}wœg‹tfwl
orqrpl zu›™wh™tfgjw}tdgtvgtŠ‹u›n’g™kvuzt™gtŠ‹u›nl
oqppl že{t‹guh™wŸgjw}tdgid ufwhgye›™u|{udzudg¡“tduhtfjt¢l
qp———pl ˜™iyišwzgjnŠgzu›™w}wœg‹tfwl
0<E>4>EF$Z$""\:HE"""@2"2
I;:32JAPXXE"Y3"EHH"APXOE"=Y3"EHH":JE:D"232B
£^¤9540<EC4>@D<<EF$HF"3"E"2NXP>D59S9R`98
"@"3BAPXOE"@E"4>@D<<¥X¦3"EHH""@"3:F
H"D$D":<"3:;3"@"@D"DD$DI;<"3B
1"3;3""3"H"2":"C4>;":"
:$"F<:<"<$<<[email protected]<:[email protected]"2":":$"3$
I;<"3B!D<<"<"3HF"3:4>EF"E"
NPCO>"<@FE"C0<E:4>@<<XPP3"EHH"H"HF"3"
::NX>"FE"@"3B
4!""#""$
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0123456842
0624404
260
%&'()*+,'-).+/-01+2341567+/3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 333333333
K«¬­OO
®¯°±S
WWXXXW
WWXXz|
W~X~zs
WWXsXX
W~svss
WWXXXv
WWXXX|
WWXXzv
K«¬­O”²³
YZ[\]^_`ab\cdea\fcghi]hjea\kja]li]ljm\n\o\ppqr
YZ[\]^_`a\kfcghi]hgh\n\b€\d‚ƒp„qr
…agleeai\^_\^†fa‡lb\`a‡eai^\^†fa‡lˆ‰Zg^d\^†fa
Šga‹eai\fcia\_^\]^_`a
Œh_a]^e\_^\fŽ\e^pZŽ]ZgZ\Z‹Zi\Ziƒ^\jagleb\`a_]h\_^fa\jagle\
^‹^e^\_^\^_\Z†]^dZi‰^\_^fa\‡ag]lj\apa‹]adlf]a\jh]]ail]ai\
^iŽ^dZ\jagle]adb\‡^]]cŽ\_aeja\_^\‡^]]cŽ\^]fa[\eaaja]adl\
kjd^^\^‰Z]pZ†b\jl_dlp]lb\jaadel]pl†b\^d[cd^\^‰Z]pZ†b\
fŽ^f]^dZ\cfaipl†b\fŽ]^dZ\‰^jcd^\^‰Z]pZ†\_^fa\a‡l]pl†\
c]‡hi\c]pa‡lirkdh]c\_^fa\eaaja\`a]Zi‰^r
YZ[\]^_`ab\cdea\fcghi]hjea\kja]li]ljm\n\‘\ppq\’“\o\ppr
YZ[\]^_`ab\cdea\fcghi]hjea\kja]li]ljm\’“\‘\ppqr
YZ[\]^_`a\kfcghi]hgh\’b‘\n\b€\d‚ƒp„qr
”•–”FG”N”OJ”—EO”D”˜O™LG”•OKLK•šOJ™›–”Gœ
”Jœ
´µ¶µ·S J”LE¸COE•BELEGO¹™•L”¹œOE•BELEGO JKLMENC§•E•OEL”•§”OE¨L”©BC
FEG
J”LE¸CO™L”•œE•BELEGE J”LE¸CO™L”•œ Bº•CGE >[email protected]@ >[email protected]> >[email protected] [email protected]
[email protected]> >[email protected]@
XstXu
XstXu
~tWs
XstXu
vsw
vsw
vsw
vsw
xtXsyu
xtXsyu
uy}t|~
xtXsyu
~t||
XstXu
XstXu
XstXu
vsw
vsw
vsw
vsw
uy}tXuyW
xtXsyu
xtXsyu
xtXsyu
v
8999:;<=3
EL”•OBK•N”OEJ¨”–”Jœ
JKLMENCOªC•C–OE¨L”©”Jœ
BC
DE
F
E
G
J
KL
M
E
N
C
O
TUQV
>[email protected]> >[email protected] [email protected]@> PQRS>[email protected] >[email protected]@ >[email protected]> >[email protected] SPQR
S>[email protected]
zu{Wx| xz{xvX u}{uX~ t|zw X}s{zzx |}v{uXs X~}{vux
X~{vX| X~{sus |s{s}X XXw }z{z|W |u{}W~ |x{s~W
s Xv{|xu XW{Wvx
zw u{|vW Xv{xzX XW{~u|
}{vXv v{x~| ~{Xxv XX}w }{XXz u{Wxx Xs{}X}
t|zw
}w
~w
zWw
vsyvw
xWyXw
zxy|w
xxysw
Xzu{xX|
W|{~Xs
|{X|W
xv{Xx|
|ss{~z}
Ws{X~~
v}{vux
xs{|WX
Xzs{sxs
Wu{~u}
v|{suX
xu{}xW
|zyxw
Wvyxw
Wuysw
Xsy~w
X{Wzs Xv{sxW
u{X|s u{vux
|{xzs }{u|W
W{uvx |{XvW
~xw
t|zw
tWXw
t~sw
zy}w
Xzy}w
XXy~w
Xvyxw
XX}{~}v
XW{WWv
Xs{Wsu
X}{z~X
XxW{|v}
|X{xWX
XW{XW}
Xs{W~x
|Xv{}sW
|s{~}~
X|{Wzs
z{su|
vysw
|Xyzw
|~y|w
zysw
}{usz
W{ux|
v{u|}
~Xz
tusw xW{~xz
tXuw v~{uuu
tW}w Wv{~~x
t}|w XWv{|u}
v}{suz
v|{}zX
us{zWx
|z{WW|
}x{u}W
|v{vx|
|z{z~x
u{zzz
@Až?A @@žŸ> @@ž¡@¢ £@Ÿ¤ ¢>ž¥¢@ ¢ ž¢¡¢ A¡¢ž¥[email protected] £>?¤
4!""#""$
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
[email protected]¦A¤
 >ž¢@? ¢¡¥ž>Ÿ> ¢ŸŸž¡¡¢
@Ÿ¦@¤
0123456842
0624404
260
%
&'()*+,-(.*/,0.12,3%42567,0
"89:$;9<<"=><?9;@"ABC<<<D=9;"ED4
@E<<"999FEG;"<HIJK"E9L98M
NCOCPJ#04Q;"ERS$F8A=:=8A=T$8AU<<<@E9IA""
@>9L"8"M
0<AK"89A;E$;9<<"VWX4KAD$YZ[\]^_`
8$A$""98BaJOIA"OON9"A;;";"L"898M!E
94K=>;E=E<<";D"9"HIOK;"E8E9E8EM
!E<<[email protected]=0<A$A;LF"FbG"F?A;$E"E$EcJ:C
defgZhijkXlS$F8A=:=8A=T$8A<<"[email protected]
8"<=<EE9Mm"""S$8A"4K;D"9"HPnK=
0<AKM
o$GNCJIJJ#04Q;"Epqrstuvwxsvxyz{xwv|}{u}~}x}}€x}€vx‚ƒ~„w…†‡ˆ‰Š‹†‰Œˆ†
‚ƒ~„w†Žvvwvxsvxvsx}uv}€‘vxsvytx’t~u„‚xt|tut„yutx‚ruut€„ut€x“v€{v}x‚ƒ~„wut”x’vuzu•{xstw‚txsvx
’vuzu•{xvuyt–xwt“t‚tut„—<<<aJOIA"4K"$L><"<0<[email protected]
<<<L"98MS"@E0<[email protected]<<[email protected]";D"9aOI
9"A;;""L"[email protected]>A"L>;D"9Haa;
984DL"89=$"A9$L><"9M4KnJ9"A;;"
F"L"[email protected]<<[email protected]<"9=>9"@D;=A"L>
D9M
5:0<AK˜9"9F˜8™9"9="G"F=
>9"@D;=A"=D;"E$EL><"9M!E<<LED"@<<";"E$E
[email protected]"E=FA"AE"[email protected]"M
4!""#""$
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0123456842
0624404
260
%
&'()*+,%-'%./00/11','2+%3456789 % % % %%%% fghiaj_ѽa½kah¼½Ñ¼kaÂh¼Ò¼fÆ
ah¼½k^g½j¼kaf¼¾¼fÆ
gÔÕÖkk
×ØÙÚo
stuvwx
svuœtœ
ssxsxx
ssu ›œ
gÔÕÖk¼ÛÜ
yz{|}~€‚ƒ„‚…~„|ƒ†‚‡ˆ‰~Š‰|†‰‹}zŒ|~|z„|„z…~
Ž‘’“”’•–—˜™sš
¡|ƒ‰|‰z¢†‚ƒz~|£ˆ¤‰ˆƒ~ˆz¤|~…|zƒ|~€‚ƒ„‚…~¥ˆ¦ˆ}
§†ˆ†~z‰z¨ˆ}z£|~©|£ˆ~†ˆ|‡|~|©ˆ„†¦Œ~©z†€Œ~zª|{z~
‘«’•‘¬­’¬®­¯°±²²•
¡|ƒ‰|‰z~|©ˆ„†¦Œ~z¤|ƒ~zªz~³{¦}¦´~µ¶~·¸¹~ˆ}zzº~
„€ˆ}zz~}»‰ˆ}º~ˆ¨|~zªz
¼½¾¼bc¼j¼kf¼¿akf_iÀfa¾kÁ_k¼ccÃkfÄž¼cÆ
ÝÞßÞào f¼haá_ka½^ahackÀĽh¼ÀÆka½^ahack
`abac
f¼haá_kÄh¼½Æa½^ahaca f¼haá_kÄh¼½Æ ^â½_ca Z[\\ Z[\Z Z[\] ^_
d\]ed\Z Z[\Z
›œ
tu
›œ
xœ
›u˜
›u˜
›u˜
tu˜
œœt
Ϫ
œœt
™t
›
›
œvž™™›
œ™ž x
ž› œ
xtžœtw
Ç[ÈÉ\Z
xvžxœu xwž›œœ
xsžœxw xužœœs
tžv s sž›uv
xužs›u tž™x ÊËÈÌÌ\ ]ÌÈÌË]
Ÿs˜
Ÿ››˜
xx˜
Ÿst˜
ÍZ]Î
›užwvv
xwžs›w
œwžv™œ
xuž™u ÇÊÈÇ[Ê
fghiaj_kÓ_½_¾kaÂh¼Ò¼fÆ
pqmr
^_
`a
b
a
c
f
gh
i
a
j
_
k
Z[\] d\]ed\Z lmnoZ[\] Z[\\ Z[\Z Z[\] olmn
oZ[\]
›xžuws
xuž›sw
œsžuu›
sžœuv
Ë\ÈÌ]\
x˜
Ÿ›v˜
Ÿv˜
Ÿsœ˜
Í\ÌÎ
sœs˜ œw žssœ œvœž›vw œ™wž›™œ
™v˜ xžœu™ž››wxžwu™žwsœxžv™ žsœœ
œxœ˜ xstž™ v xwtž ss xsvžt›v
œs˜ xtxž›v xœ›žsts xœ›žsxt
É\ÏZÎ \ÈËËÊÈ\ÌÊZÈ\ÌÐÈÉZÇZÈ]ÉÌÈÇÉÉ
@ABCADEFGAHIJAKLMNOOP"4"Q""R"S"T$TAUVWHABIGQ"XXRY
0ãP"4äX"0"0
"RXäåäXä"QXX"
äæãäSããçXè"XRY1ã"éêNQéëNS"X
TPèT"$STXTRXäTQääT"PççR"STXTR""æ
Så"XëããçXSTS"T4ìT"äQXä"ç"å"ãã"íVI
ääT"PçSTXTR"ãã"PäXX 0ãPî"XY
ïïOïOO#04ðS"TQäSå$"ç"STXãã""RXPãã"ã$èXä
è"RXPããèTìTS"$""XYMNOMQMNOêP"4îìTããMïX"PS
S"ç""ìT"TXã"XïX"PSS"äQPäY
4!""#""$
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
:;;;<=>?
sv˜
uw˜
›t˜
› ˜
\ÏÌÎ
0123456842
0624404
260
&'()*+,-.-/+01234561789:452;<=>?*@ 2 2222222222222ABCD
_ÔÕÖcc
×ØÙÚg
klmlno
ko‘Œlm
klm‹lo
k‘mn‘m
k‘‘‹n‹
klmol‘
komkŒm
komklm
klmokm
k‘‘‹on
komŒŒl
k‘mŒŒo
klmoo‘
k‘‘mom
kom‹om
k‘mk‘m
k‘‘mlm
komn‘
komŒŒo
komŒkl
k‘mŒko
k‘mŒlo
k‘m‹‘m
k‘mkom
k‘ml‘
komŒ‹o
k‘mlo
k‘mŒŒŒ
_ÔÕÖc¾ÛÜ
¾^Ä
Y`¾¿cV_¿b¾cY^¾À¾^Ä
^_`aYbWcÅW¿WÀcYÂ`¾Ó¾^Ä
ÝÞßÞàg ^¾`YáWcY¿VY`Y[câÆ¿`¾âÄcY¿VY`Y[c ^_`aYbWÒ¿Y¿cY`¾¿Ò¾cYÂ`¾Ó
XYZY[ RSTR RSTU VWXYZY[ ^_`aYbWc RSTT RSTR RSTU hiej
^¾`YáWcÆ`¾¿ÄY¿VY`Y[Y ^¾`YáWcÆ`¾¿Ä Vã¿W[Y RSTT RSTR RSTU VW
\TU]\TR
\TU]\TR defgRSTU
gdefgRSTU
pqrsqtuvwuxyzrtu{qrsqu|qu}~y~u€~r~‚~‚~rƒu„…xq†yqyvu‚v€sq†u
…sv‡qruˆ~‚‚qrsq‰Š
“~‚”uxq†yqyvu‚v€sq†
–—~‚~˜uvwv†uyzr~u|quw™|~‚u„…xq†yqyvux™†v‰usš—qu
—~ssq‚qruvwv†uqx†qu—~ˆ€~›~œŠ
vžšrytu€~†v‚~tu~y‚qyu|xœuŸv}v—uqž}~xƒ”u{~—™y~†u…šr—q‰
zr~{”u{~—™y~†u…šr—q‰
¡~y~uw~rž~€ƒu…{~—™y~†tusv‡qruˆ~‚‚qrsq‰Š
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†uŸš—‚qtu‚™›tu|xtuxq†yqyv£x™†vu‚v€œ
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†uŸš—‚qtu‚™›tu|xtu{~—™y~†
¥¦§¨©ª¦«¬ª¨­¦®¯ª¬­¯¬§¨ª°¦©¬±¯²®¯³´¬µ¶¦­®¨¬­¯·¦¬±¯«²¯³¬
§¯«¸¨¹¦ªª¦«º
zr~{tu»‚zy‚™u|quy~}y‚~r”usz™—~}~uq‚|qrvž‚vusv‡qru
—~ssq‚qrsq†u…šr—q‰
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†uq‚vxq”uxq†yqyvu‚v€œ
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†uq‚vxq”u{~—™y~†u…šr—q‰
¡~y~uw~rž~€ƒu„…{~—™y~†u…~xƒ‚ƒ‰Š
¼»|qyqr£~›~£ˆƒr~£}q‚qu|xœu{~—™y~†u…šr—q‰
½rq£qrquwz¤™uvwv†uŸš—‚q”u{~—™y~†
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†u{~—™y~†u‚™›tuŸš—‚q”u‚™›u…šr—q‰
¼»|qyqr£~›~£ˆƒr~£}q‚qu|xœuxq†yqyvu|qux™†vu‚v€sq†u
…šr—q‰
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†usv‡qruvwuŸv}v—uqž}~xƒ”u{~—™y~†
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†uq‚vxq”u{~—™y~†
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†u{~†yz‚z†tužzryu|xœuxq†yqyvu‚v€œ
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†u{~†yz‚z†tužzryu|xœu{~—™y~†u…šr—q‰
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†u¤qqy£‚~›q”u{~—™y~†u…šr—q‰
½rq£qrquwz¤™uvwv†uŸš—‚q”u{~—™y~†u…šr—q‰
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†u‚™›tuŸš—‚qtuŸš—‚qu‚™›”u
xq†yqyv£x™†vu‚v€sq†u…šr—q‰
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†uŸq¤q‚vu|qu{v˜~—~”u{~—™y~†u…šr—q‰
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†uqyqu|qu{~†yz‚z†uqyq”u{~—™y~†
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†uŸq¤q‚vu|qu{v˜~—~”uxq†yqyvu|qux™†vu
‚v€œu…šr—q‰
¢~sƒ†£ƒ›uwz¤™uvwv†uq‚vxq”ux™†vu‚v€sq†u…šr—q‰
¾¿À¾Z[¾b¾c^¾ÁYc¾ÃÄ`cÅYbY[c^ÆÇÀ¾[Ä
‹‹
‘mm
‹‹
‘mm
‘mm
‹‹
‘mm
‘mm
‹‹
‘mm
‘mm
‘mm
‹‹
‘mm
‘mm
‘mm
‘mm
‘mm
‘mm
‘mm
‘mm
‘mm
‘mm
‘mm
‘mm
‘mm
‘mm
‘mm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
Œm
ll
km
ll
km
km
ll
km
km
ll
km
km
km
ll
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
ŒŽok oŽŒŒ
lŽŒm lŽŒo
lo nmk
Œnl Œk
ol oŒ
‘m ok‘
nl ‹Œ‹
ooŒ lkŒ
oŽo‘‘ n
k o
oŽkoŒ ‘nm
Œ ln
lŽ‘n ‘ŽŒm
‹ o‘‘
o lmŒ
‘Œm o‹
k ‘k‘
Œ‘o ‘o‘
‘n‘ on
‹kk lŒ
‘‘k lo
‘Œ Œ
lŒ 
‘o ‘l
‘Œ Œn
ol lm
‘‹ Œ
‘‘ oo
RUÈTUU TUÈSÉS
3
EF0GHIJKLLE!#!4#M##N#O#P%PQ#OEM#GGNI
oŽo‘
‘Ž‹
‘Žol
Œo
Œlo
lmn
o‹Œ
‘‹
‘o‘
‘om
‘‘Œ
‘‘l
‘‘l
‘‘o
‘m‘
n‘
kk
on
o‘
om
‘Œ
‘o
‘o
‘‘
‘m
k
o
m
ÊÈÉRË
‘Œ
•Œn
l
‘l
‘mm
‘
•‹l
•Œn
•
lŒŒ
•Œm
‘nm
•nŒ
•Œ
•k
•k‹
•‹n
•k
•o
•Œ‘
•‹k
omm
•k
•‘‹
•m
•m
•‹m
•‘mm
ÌURÍ
lŽln
‘‘Žoon
‘Žoll
ŒŽoŒl
oŽnml
‘Ž‘Œ
‘ŽkŒm
oŽŒk‘
‹ŽŒ‘k
ŒŽll‘
oŽmkk
nm‹
oŽlm‘
‘‘Ž‘mm
ŒŽm
‹Œ
nŽŒl
‘Œk
lŽnlo
Œ‘
‘‹ŽŒ‹o
ŒŽk‹n
ŒŽono
o‹n
‘ol
mo
‘n
‘‹n
TÎUÈÉÏR
4!"##$##%
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
‹Žmmk lŒ
‘lŽ‘ ol
‘ŽonŒ
‹
lŽo‘ •ol
kŽŒl ‘oo
kll •Œ‹
no‹ •ŒŒ
‘ŽmŒ •‹k
lŽno •o
oŽoo •Œ
‘Žmm •‘
‹Œ •Œm
‘Žlko •Œ‘
lŽ‹l‘ •k
‘Žkn •k‘
‘Ž‘k ‘‘l
ŒŽl‹ •‹‹
l •‹
ŒŽ‘Œo
‹
ŒŒl
k
Žool •Œ
‘ŽlnŒ •ko
lŽkl •‘Œ
o‹‹ •o
Œn •km
‘Ž‘n‘ m
‘n lkŒ
‘ •Œn
ÉSÈUÉÉ ÌUÏÍ
‹k’Œ noŽlm‹ Žn‘k nŽmŒl
‘o’ ‘nŽŒno oŽo‘‘ ŒmŽŒ‹k
n‹’k oŒŽom o‹Žl‘ okŽnk
o‹’ ‘ŽnŒnŽo‘‘ŽnŽkŒn‘ŽnlŽo‹m
k’ k‘oŽnno ‹ŒŽkml komŽnk
Œ’ oŽ‘l lŽll n‹Žlk
o’‹ omlŽlk onŽo l‘‘Ž‘om
‘’‘ ooŽ‘m oŒ‘ŽŒ‹m lmmŽkl
l’‘ ‹oŽkk ‹‘mŽk kmŒŽn‹
‹’l o‘lŽ‘nk o‘‹Ž‹mn o‹nŽmom
k’ ‘kŽ‘kn o‘lŽo‹ o‘lŽnl
om’ ‘Œ‹Žol ‘ŒoŽl‘n ‘‹lŽ‘n
’l lolŽln onŽ‘‹n llŒŽŒŒl
l’o klŽkk kŽnm Œ‘Ž‘l
‹’Œ ŒnlŽn‘m Œ‹Ž ŒoŽo‹n
’ ookŽ‹nm ‘‹ŽmŒ‘ ‘‹Žk‹
‘’‹ ‹l‹ŽmŒ‘ ‹ŽŒŒ kŒnŽll
’Œ ‘‘‘Žko ‘mkŽllk ‘okŽŒ‘m
m’‹ ‘mkŽlk‘ ‘mŽ‹nŒ ‘oŽn
Œ’‹ Žmk‹ mŽ‹n Žl‹
m’o o‘lŽ‹‹m ‘Ž‹Œ omoŽn‘n
m’‘ lŽ‘o ŒŽ‹o kŽ‹k
m’l ‘lŽlnl ‘n‹Žkk omnŽ‘mo
Œ’l lŽnkŒ lkŽ‘m‘ lŒ‹ŽŒk
om’Œ nnŽnm nnŽlkn noŽkon
m’‹ ‘ŽŒn mŽk‘o mŽ‘kl
m’l oŽ‘‘ okŽ‹k lmŽkn‹
m’m oonŽ‹ ‘nkŽ‹Œ ‘nŽ‘‘‘
ÉÐÉÍ ÊÈÎÎÑÈURÉÊÈTUÎÈÏÑÑÊÈÊSÉÈÉÎÊ
o’n
Œ’l
m’Œ
m’m
m’‘
m’l
m’‘
m’‘
m’m
m’m
m’‘
m’‘
m’m
m’m
m’m
m’‘
m’m
m’m
m’m
m’m
m’m
m’m
m’m
m’m
m’m
m’m
m’m
m’m
SÐTÍ
0123456842
0624404
260
%&'()*+,-,.*/0*1234056,-23*70589):
;<=>[email protected][email protected]"0
"J=GKG=4LM
II=;$GHM"=NJNOP""J=QGMK"=RSII;NTN
4U=;II"==VWXMQGU=
G$"=JO
4UY"N<;N";";I=IQ;GM""J=<MNM$N
IIVZXXGQ<GTNM<K"="V[XL;"=JNN=Q
GHMNGNM"=GMGM"N<IGGQ<"E\]
;<=GHIGI=II"I"=GH="TKMG<"
T=M"4RXZR<"ZWW="<MM"RXZ^<"G_X`W="<MM"
$";"J=JI"=TNKGV_abcAK<
"T"=JOHY"H"""MK`J"QH=;<=J<"H="TKMG<"
M"N$NIJII"=O
4!""#""$
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0123456842
0624404
260
&'()*+,-./0 1 11111111111112223456
Qš›œUUSžŸU
]^_``]
]^_`ps
]^_`rv
Qš›œUƒž abcdbefdghijfkbjdblfmdghijnijgedieo
abcdbefyz{jb|c}~{blfgnijgedifl}nnbe€nbef
ibfmdghijnijgedieo
abcdbefbbln€fkbjdblfmdghijnijgedieo
ƒ„…ƒLMƒTƒUPƒ†KU‡ƒMUˆISP‰RQUPŠ‹…ƒMŒ
ƒ‡ƒPŒ
KRƒ„UHQ„TƒUKP˜ƒ…ƒPŒ
PQRSKTIU™I„I…UK˜Rƒ‡ƒPŒ
¡¢£¢¤Y PƒRK¥IUK„HKRKMUˆŠ„RƒˆŒUK„HKRKMU PQRSKTI—„K„UKRƒ„—ƒUK˜RHI
JK
L
K
M
HI
JK
L
K
M
P
QR
S
K
T
I
U
Z[W\
PƒRK¥IUŠRƒ„ŒK„HKRKMK PƒRK¥IUŠRƒ„Œ H‰„IMK DEFF DEFD DEFG NFGONFD DEFD DEFG NFGONFD VWXYDEFG DEFF DEFD DEFG YVWX
YDEFG
p^
p^
p^
p^q
p^q
p^q
rp
rp
rp
st_r` `t^ur
_pt^pp wt^ww
utuwu `trv`
DŽDG FFŽEE
37809:;<=>>7!#!4#?##@#A#B%BC#A7?#[email protected];
`tvsp
rtvpr
rtu_]
ŽG‘G
r]q
‚ppq
‚r^q
’F“
ruts^`
wwtp^^
pt^]s
”ŽGD
`stwsu p]q
wvt^vr
wq
`t]sp ‚]q
FEFŽ•D FE–“
sxvq _swt^rs_srtww__s`t^ur
pxsq _^_tv]p_^st`up_rrtrus
usx^q _^wtuuu srt]_u s^tvsw
–D“ EDŽ‘”GŽ”GFE”ŽDD”
rx^q
rx`q
rxsq
F–‘“
0¦7#4§!9#0#0
#@9§!:§9!9§¨¦§4
7#!¦¦¦?©A#!9©[email protected];¦¦¦9#ªA#!«¬=
#@9§0¦7«¬=A!C9#[email protected];
#@9!7¦¦#¦%©9§7#CB¦¦#
©¦9¦ªA#!«<¬A#!;
¨AB§B¦¦#4­!A:#9#[email protected]©¨§®0¦7­CB¦#77:!%!§
¦@¦@©¨#9#[email protected];<=>¯7!#!C7#!#¦¦#0¦7­!!§4­!:7!«<
?!!;4¨###9C?§Aª°9Bª@#B##!#@7#¦#9!§!
¨9#C:A§7#C!±!9!;
4!"##$##%
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0123456842
0624404
260
&'()*+,'+&'()*+&-.-+/'0122'*+3'405*6 IJKLDMB¬›D›NDKš›¬šND­Kš®šIž DKš›NAJ›M
šNDI­šœ
šIž 7 77777I7JK777L77DM77BN¯B88›B8œN9:;
<
D­Kš®šIž
J°±²NN
³´µ¶R
VWXYZX
VvXsnZ
VWpnpX
VWnnpZ
VWnWZW
VWnvZX
VvXsnp
VnpWZp
VvpXZX
VvpvZZ
VvXvpn
VWpYpu
VvXVpZ
VWXvWX
VWnppp
VnpsnX
VvXvZp
J°±²Nš·¸
¹º»º¼R IšKD½BND›ADKDFN¾ ›Kš¾žND›ADKDFN
CDEDF
ABCDEDF IJKLDMBN
STPU
IšKD½BN Kš›žD›ADKDFD IšKD½BN Kš›ž A¿›BFD =>?? =>?= =>[email protected] AB
[email protected]?= =>?? =>?= =>[email protected] [email protected]?= OPQR=>[email protected] =>?? =>?= =>[email protected] ROPQR=>[email protected]
[\]^_`a\b^cd\efg^h\_f^eijjdkjclj]m
nopn
wbx]^eyz]fjbjim]bj_megjefg^h\_faz{zcf|\f}_~^bb\_
Y
[\]^_f|\yjfa\b^cd\efg\]\db\e]^ifd\bb\_f€d~_~e‚fƒjbbjdf|\f
nonn
„…†‡ˆ‡…‰
[\]^_`a\b^cd\ef_jgyjdŠ_‚fjclj]f|\f}j_ajbj_m
sX
‹jlbje]jŒfa\b^cd\e‚f\|f^ib\_^eg\fczbbjembjef\iyj
pXosX
[\]^_`a\b^cd\efg^h\_f\iyj
nosovoY
wbz]^eyz]fjbjim]bj_megjef^a^f{~if}_~^bb\_
Y
^b]ji^ef€aj}Ž]]‘f\e^e\fc\l^d^fgj^_\fi\cb^eg\
v
wbx]^eyz]gjefg^h\_f^eijjdf|\fjclj]mkcŠ}_x‚fczb\‚f}^b~e‚f
pn
ajdm‚flja‚f{~_zf|{‘
wbx]^eyz]gjefg^h\_f\iyj
pnosX
wbz]^eyz]fjbjim]megjef}bjcj‚fb\|ƒj’fg^cgŠ_d“\e‚f
pu
cjbmebmc”•‚f–]]
[^h\_f|^gjf|\f—^|jdjbj_f€l~]zebzf|\yjf_~eg\bjbmf~blzef˜jf
pXonn
gjf~b]jlme
wbx]^eyz]gjefyj}_jcf|\fi\_^db\_k]\le\dl^ŒfcjbmebmcfŽf•‚f
Y
–]]‘fg^h\_
[^h\_fg\]^_`a\b^c‚fyz|j_bjcfc\l^db^‚fg^c^ib^fdx}k{~_zbj_
pXopu
[\]^_`a\b^cd\efy\]\cf}^i^_]\f—^ƒjŒbj_mf€“jŒfyjcmdbm`ƒ\]f
sX
“jŒfƒ\]fg^h\_fyjcmdbm
™Ši\b^faz{zcbj_f€a\ed^c‚fy^|‚f~bzcf|{fi\c^bf{~Œzcbzcbj_mf~bje v
wbjim]lmŒfjbz]^eyz]gjefg^h\_flj—‚fi\_^df|\fb\|ƒjbj_
pn
š›œšEFšMšNIšDNABFDKNABFDKNAžEžNJKJ›ŸNI ¡œšFž
WXq
WXq
WXq
WXq
WXq
WXq
WXq
WXq
WXq
WXq
WXq
nXq
WXq
WXq
WXq
WXq
WXq
prsoYrs
urv
prsopurs
nY
VonY
prsonrYosrnourv
urv
srn
Yrs
YrsonY
pXru
YopVrv
urv
VopXru
nY
srn
Yrs
W
W
W
W
pYtpXs
pntVZu
utYuV
pstZsV
Ztnsu
vtvnV
ntYpX
Vtuuu pWtYWZ
pXtnsp pXtWnZ
pXtnnV VtVVV
nntYZZ VtVup
VtXZs vtnZn
utnYW stVsY
ntVZs stWnY
ptYss pXtWsp WtYZu
n
W
W
W
utusX stsuW Wtvun
ntWZn ntYXY ptVYY
ptnVp uVY ptXZs
stVuu stXvX ptXuW
ZuY vXW ptXsu
ptVnZ ntWZV ptXXZ
WtpWn ptVpW Vsp
untsYV nZtvpY uv
pn
s nW
?¢¢£¤>¤?==£¥¥¦ ¥§£¢=>
YWq pstWnY
pq vtvWW
onsq nvtZuu
ovvq pWtZXu
oppq pVtsup
opXq WWtVvu
uuq VtZWv
ovnq ssntpYW
opYq ntZVZ
oWvq pntXYv
YZq nptVvn
oVsq sutsnX
VWq WstZXX
ouYq WZtYYv
ouVq nptsZv
opXXq WnYtYsu
sVuq vtpWW
¨¢@© ?£>ª¥£¥¥@
pnptXup
pVtsnn
WZtuuZ
nutnpp
nVtWVs
pvptVsY
putupu
Ystpvv
pYtWps
WvtXvW
YtWvu
putXup
ZWtWpv
pvtXvu
ZtnYv
Wptnsv
sutsZZ
untvnZ
pYtuns
pntsZZ
nptVvV
sstWvZ
ntVsX
ª§@£@>@
pvtWpX
pYtvXY
nVtvuv
sWtWYs
pvtnWY
pptXZv
pVtpWW
Vp
WtWVV
¤>ª£¦¥¢
psvtYvs Yntvup
oWXq
uq
oZq
ovVq
osuq
osnq
sq
ossq
Vvq
osXq
oWZq
opYq
opnq
oppq
onpq
opXXq
nWq
¨@¥«>©
pvrsq vsntVYY YnWtXpZ YsptWsu
uvrsq suYtnvY ssYtXuZ ssZtVZu
nprvq psstpsW pnYtZpu pWvtnvn
ZnrVq spptssW spVtWnW spVtvsu
sprYq ppstssv ppZtsvv psvtYZV
urpq sYutuvZ uWZtvVu uuXtvXv
nvrZq pWVtYZn psutuYv psYtpYv
srVq VvutYpn uvutspv WZptWXZ
nnrsq psvtuYV pvZtnuY nXWtWuZ
Zrvq nXWtspn pYXtsYX npntsvu
srXq nYntuZv nuptXVn nuWtYpV
nrsq pWYtWXv pnXtXXp pnYtYWW
vrsq pWZtvZv pvVtZZs pvutZWp
Zrpq spstnZv suutZvv sWstWsZ
srWq nZptYvZ WpptnvV WXntvVp
VYrZq stuvntXWp utnpptWXXstVXstXYY
XrVq WvtvuZ WWtnYv WvtsYu
[email protected]«ª© §£@ª¤£¦[email protected]?>£>¦¦£>¦@§£¤=¢£>¢@
#ÀÁÂÃÁ!ÁÄÁ!À!Á##ÃÅÆÇ#ÈÉÆÆÄÊÁÊ#ÁÀ
ËÌÍÎÄÄ!Ä#ÏÐÑÒ!ÁÃ%#!Ó%ÆÁÆÆ#ÏÔÑÒ!ÁÃ%#Á!À!Õ
"Ö#!Ã×ÆÆÏÈÑØ#Ö#Á##ÅÁÊÅÁÃ%#!Õ
ÅÒÖÃÖÆÆ#ÃÅÀ#ÖÙÖ##ÁÚ#ÛÅ#Æ#Á4Ø!ÒÂ#Á#!
ÃÅÁ#ÙÆÃÆ#Æ%ÆÙÖ#ÖÁ!Õ
!#ÆÆ#Ã4Ø!ÒÂ#Á#!ÓÆ#Á
%#Ä4Â!Ä#!%!ÊÅÅÆÙÖ#ÖÖÖ#Ö%ÖÓÁÃÒÃ!Æ#ÁÅ###
ÁÚ#ÀÃÁ#!ÓÁÚ#ÀÛÄ#À!ÁÃ!#ÆÁÛÖÁÃÀÄ#Ä#!!
!Ù#%ÅÊÅÆ#ÁÕ
4!"##$##%
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
prvq
nrWq
urVq
prZq
srWq
XrZq
nrZq
prXq
prYq
XrYq
Xrsq
XrYq
Xrvq
Xrnq
Xrnq
XrXq
Xrpq
>«ª©
0123456842
0624404
260
&'()*+,-./012345367/8.19:6; MNOPHQFμH¼RHO»¼Î»RHÏO»Ð»Mà HO»¼R
EN¼Q
»RHMÏ»½
,»MÃ ,,,,,,,,,,,,,<<M<NO=>?
@
PHQFRÑF¼F½RHÏO»Ð»MÃ
NÒÓÔRR
ÕÖ×ØV
Z[Z\Z]
Z[]www
Zq[[[w
Z[]ww\
Zqrv\]
Zqrpw]
Zq\pp]
Zqrpq]
Z[]r\]
ZqrZw]
Zq]v\]
Zqrpo]
Zq][[]
Zq]o\r
Z[q]\\
Zqrvo]
Zqrppw
Z[]vr[
Z[\Z\]
Zq\oo]
Z[\Zq]
Zq[[p]
Zq][or
Z[oo\\
Z[\Zo\
Zqr\o]
Z[\q\]
NÒÓÔR»ÙÚ
ÛÜÝÜÞV M»OHßFRH¼EHOHJR¿Á¼O»¿ÃRH¼EHOHJR
GHIHJ
EFGHIHJ MNOPHQFR
WXTY
M»OHßFRÁO»¼ÃH¼EHOHJH M»OHßFRÁO»¼Ã EÀ¼FJH ABCC ABCA ABCD EF
KCDLKCA ABCC ABCA ABCD KCDLKCA STUVABCD ABCC ABCA ABCD VSTUVABCD
^_`abcdefgehiecajklfm
[noonpnZn\onqq
^_xagcdyzybglbc_i_{clhfld|c}lbilglb
onZ
^_`abcagahzb_hc_gazha{gab_c~ab_g_d_c€c‚cƒ„c_i_{…
oo
†l‡aˆac‰aklcaflfc_z_Šlb_kgachm‰mgˆmdc_gaclzajgadag_c_iza{c
pnZn\o
kl{dlgmc}_fzy{gecdyzybglbc_i_{cygl{glb
‹y{zbygŒ‡l`mzmdczlŠgyglbmc~ab_g_dŽ‚‚‚c‰„…
onop
^_`abcagahzb_hc‡a‰baf_czai_xlzm
on\Z
^_`abc‘mbm{glb’cyˆlhglb’c}_j_bdacfliglbm’chlk{lzdlc
qq
lghlglbm’cmxlblglbc‰achmxlbzdlcˆ_lxglbm
^_`abcl{lzlbglb
rn\Znoo
“abhax_cmfmzdlchlxl{glbm
op
”gahzb_hc‡a‰baf_czai_xlzmclhfldŒ}lbilglbm
\]n\Z
‹ebje{clf_zg_’c}_fzy{gecdyzybglbc_i_{
[]
•–—˜—–™š›œžŸ›š ¡™¢Ÿ
\Z
†zlz_hchy{‰abz£bgab
onoo
^_xag¤klbmc‡_xagcdyzybgecagahzby¥a{cbe}glbm|c¦i§¨©ªhƒ« \]
¬ldcyzydlz_hcildljmbckmhldlcdlh_{agab_Œ
[]
š—­— ™– ™®¯\]›š°
‹y{zbygŒ‡l`mzmdczlŠgyglbmc~ab_g_dc§‚‚‚c‰„…
opnqq
†yhazgabc‰ac‘_jgab
pn\Z
‹lblczljmzglbmc_i_{cdyzybglbŒf_g_{‡_bclˆdm§‚‚‚ˆd¨
\]n\q
±_b‡a{c‘lxglc‡mjchl}mgmchydŠ_{aclg‡ah_cfy`ezeˆeŒ
[]
œ²³œ´Ÿ´¡´¢—Ÿ
^_`abclk‡m{glzdlc‰aklc£xgac£b¦gaŠ_ga{c_jlbazcˆ_lxglbm \qnoonop
†y`ezeˆec‰ac‡y{‡ebeˆecah_}dl{glbc_gacd¦ˆaaxc
‡a}ygldlc‰aczaj_bcldligmc‡_`abcdyŠ_gklc~hy{fyg’c
[]
‡ygl}’czaj_bczaxlglbm’c‰_zb_{gabc‰acŠa{xab_gab_…
µab_g_d_c‚‚‚cƒ„ecaia{c‡_`abcagahz_b_hc_gazha{gab_
on\]n\q
†m‰mc‡_agahzb_hczbl{f‘ybdlz£bgab_|¦ˆ¦§‚‚‚‚chƒ«
\q
”‰gab‡acheggl{mgl{cŠegljmhckmhldlcdlh_{agabm
[]
”‰cz_}_cŠex‡yglŠmŒhyd}baf£bg¦
[]
µ£fzabaczlŠgyglbc¶fm‰mchb_fzlgczabz_Šlzgmc~·¸^…c‰aklcmjmhc
oo
‰aba{c‡_ky‡czabz_Šlzgmc~·”^…cygl{glb¹
ºa{ˆaba¤‡e‰lbcz_}_chg_dlglbc~zahcŠ_bc£‰‡aclg_{‡a…
\Z
»¼½»IJ»Q»RM»¾HRJ»PH¼»R¿FPMÀONRMÁ½»JÃ
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
otZn\qt[n[ton
qtpnZt[nrZtq
\t[nqtp
\qt[
[tonqtpnZt[
\t[n\Zto
\t[n\otp
rZtq
ot\n\otp
\Zto
vn\otp
oZt]
\otp
\t[n\qt[
vt]
oZ
\ZtonrZtq
[ton\otp
vn\]tq
oZ
\]tqn\qt[n\Zto
r]s
o]s
r]s
r]s
r]s
r]s
r]s
oZ
\tpnZn\o
\]tq
oZ
oZ
\qt[
\otp
r
r
r
r
r
r
r
o
r
r
r
\Zurv\
\pu[[Z
qurZo
\ouZpp
Zuqo[
vuZ\o
[uv]w
purqp
\\uoZ]
wu]]q
\]uq[o
ruq[v
[uoZ[
\]u]v\
o[ur]]
\uZw[
rur]o
\wu\[r
o]u\wv
ruw[w
o\uo[r
vu\p\
quvv\
wuo[\
ZuwZ[
pu\]p
ouwo[
[uv[Z
\ruvoZ
wu]]\
\[uq\v
ou\w]
rurqo
[uvqZ
\ou[Zv
vupZq
ouqv\
o]u\qo
\\uZ\p
ruqw[
[\uo]] w[s \[qu[w[ [wquZZq
\\up[Z prs \q[uq[] w\u\v[
\]u[oo Z\s wuvp[ qpuZ]w
\]u\]Z
ws r]vu]or wouqZp
Zup\\ n[s o\uvoq pZuqwZ
vupvq ops qquqrq rvuqoq
vupq] \pos opu\o[ o]u\qo
qurr[ \os \]uvpr rquZvp
[uwo[ np[s o\uZoq pquqo[
[uqoo nq]s wqup\\ qvu]\o
[u[wr npws rqu\w[ vpuqrq
[uovZ wqs \ouwpo o\urZq
ruwZo \ws [\uvZr Z[uo]\
ruppq nors oou\[] rvuZ[Z
oupw[ nvZs \wou[\[ \o\uqo\
ouow\ nv]s \our\v o[uv\w
ou]qv no]s \ouowp Zuvo\
\u[oq nwrs \wuw]q w\u\vo
\urw[ nZZs ooou\vr r[Zuwp]
\u\[q npZs oouwrq owu]]\
wuZo] [u[vo \u]]p
\up[[ qvv w\o
wpw ouvpw vor
wu[Zo qu\]\ pv]
pur][ rurrr oqq
r[v r[w
w\
Z] ouo\p
ow
ADBÄÅAÆ CÇBÄÆÈÅ CÈDÄABÈ
r]\u[p] nrws
ppu[[r novs
[[u[qZ noos
pwu]Zr noqs
p[u\w[ nps
rqu[pv nqs
\[uqvw noZs
rqup]o n\s
v]uZww
Zs
rZu]p] nrrs
q\u\pZ nrrs
o\uvqZ
os
\\]uZ]o ros
o[uv\o nrqs
wZuqpq n\ws
q\upv\ \]ws
Zuv[Z
]s
o[uqv[ nvrs
w[uwpp nvrs
oour\\ nors
\rtvs ovru\pv ropuqqp []Zup[w
\vtqs \u]][uZwq vZZuwpq Zqouqo[
ort[s \urr\uwpv\u[[quqqo\uqwquqoZ
\[tps []vuZvq p]quZ\p pp]u[Zw
\rt[s \wqu\Zo o]wupqq ow\ur]r
o\tps \opu]rq \\ZuZw] \r\uppw
qotqs pvpu[ow v]Zuwor vrrupqo
\qt]s wZuw\[ \]vuv[[ \\vu[ow
ptws r[\uo\q rr[upvq rpZuqwp
\\tws \\ru\[w \\\uww[ \o]uq\[
ZtZs \Zruvq] o]pu]]Z o\\u[oq
\wtvs \]]uor\ wvuqZo \]pu]Zr
rtps pvuroZ v\uvq\ Zpuprw
\[tZs \oru\[o \]ruw[Z \\rup\p
otvs pZoupqp pw\u\]v vqZu]qv
[t[s \wouq]r orrurZp rZ[uwwq
ortqs \oou[q[ \rZuwZ[ \[rur\Z
qtZs q]u]p] [vuoZ\ oZu\oZ
\tqs p[ru\\q w]quZw[ Z[vuo[w
qt\s \]wuZ]Z \o]uoro \[qu\o]
\]t\s
\t[s
]tvs
\tqs
rt]s
qtZs
\t]s
[tqs
\trs
rtZs
ot\s
[t]s
[tps
rtos
]t[s
]tps
\t[s
qt\s
]tos
]tZs
nvZs Zurvv puw]o \upor nvps
qZs \uqoq ruqpq rouqv] Z\[s
nv[s qpuZq] p[uqvq \wuvvZ npws
nZvs Zou]Z[ w\u\]p \wuZ]r nvZs
nwos [uwrr \puvqv ZuZ]p n[vs
nv[s \u]Zr \\u[rr Zuw[[ noos
nwws \Zouppq o\wuoZw \pruZqr noqs
ÉAÊË CÄÌÆBÄBÈBAÄAÌÆÄÆDCCÄÊBÈÄÆÇÌ ÉDÈÍBË
pot]s ov[uw[] orwuro\ opvuq[]
otZs opvurp] oqruwov orpupwp
rtvs rrvu\]w r]wuvZ[ []]urZZ
rt[s rrouv]\ rZ\uo]] []purw\
otws [Zru]\Z [\]upoZ rZquwq[
\t]s [o]uvvp \qvuZpZ Zu]w[
]t]s o]pu[[[ \rqu[w\ \rquo\Z
ÇÍÊË ÇÄCÅÅÄAADÇÄAÅDÄCÅAÇÄÇÈÊÄAÅÈ
]t[s
]t[s
]tos
]tos
]t\s
\t\s
]t]s
CÍÈË
4!"##$##%
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0123456842
0624404
260
&'()*+,-+,.(/'01'23,4+(5627
40#0
#89:!;:9!<=>[email protected]:9#!:CDEFDD
9G#98HCIJ:JDD#4EKLEM!#!ENO9#MI#NEKLOM!#!:
PQRS=<T<?SU=VWQS=V?#G#898H0DM:XJ;YLKZ#JX;M
=S=[?S<A>PAW?V\
#89MIJ9B:9#!:CD#DD#:C###
D#98!#8!9#!D:D#D%DXJ#JJ%JBD:#;#C9#;M:;I#J%J
XM8MDD#4ZM;!#!9!G#89M!X#I#GCD#9H
][email protected]>=W=V9:I:!JMGJ#I#GD9DBG#MD:I#I#::C
IJ:J9#:I:!XJDD#!9!!!99D9DI#X#H
^###XJI#;#!N98!BXJ#8!9#4Z!DDM;!%!LKK
9#MII##!#D#9YE_OZ#D;M##X#9HCIJ:JDD#
BG#Y`KZYEaZG#9:M#!9!!9:!X#9H
"M8M!8!:IBC#B9!:!9#!4Z!#!
M#D#94ZG#!%!DD#I#%##X#H
4!"##$##%
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0123456842
0624404
260
&'()('*+,-./'012
3 333333333333333333333334445678
Fš›œJJ
žŸ N
RSTRUV
RSTRlT
RSTRST
RSTRVl
RSTRVV
RVTlVU
Fš›œJ‚¡¢
WXYXZ[X\][^XY]_]_Z`abcYZXdeXfghXYiX^XY]
ZsYc_ZtcZecYtugvYc_^cYZtcZwx_^XY]_ZXdeXfZtcZhXYiX^XY]
ycdcY^cd^cYZtcZwx_^XY]_ZXdeXfzZhXYiXZtcZXdecexXY^XY]
{cwYa|X}^XYZtcZwx_^XY]_ZXdeXfZtcZhXYiX^XY]
WXYXZ[X\][^XY]Zaia_Z`abcYZXdeXfzZhXYiX^XY]
~u[uYwu[^XYZ`]\[X_Z[XdfXZfu[uYxZu^X_^XYZ€XYai
‚ƒ„‚AB‚I‚JE‚…@J†E†B†[email protected]‡Jˆ>HE‰GFJE†Š„‚B‹
‚˜‚E‹
@G‚ƒJ=FƒI‚[email protected]—‚„‚E‹
[email protected]>J™>ƒ>„[email protected]—G‚˜‚E‹
£¤¥¤¦N E‚[email protected]§>[email protected]ƒ[email protected]@BJˆ†ƒG‚ˆ‹[email protected]ƒ[email protected]@BJ [email protected]>–ƒ@ƒ[email protected]‚ƒ–‚[email protected]—G=>
[email protected]
A
@
B
=>
[email protected]
A
@
B
E
FG
H
@
I
>
J
OPLQ
E‚[email protected]§>J†G‚ƒ‹@ƒ[email protected]@[email protected][email protected]§>J†G‚ƒ‹ =‰ƒ>[email protected] 9:;; 9:;9 9:;< C;<DC;9 9:;; 9:;9 9:;< C;<DC;9 KLMN9:;< 9:;; 9:;9 9:;< NKLM
N9:;<
RjkU
UjRjkU
UjRjkU
UjRjkU
UjR
lU
lTm
lTm
lTm
lTm
lTm
lTm
nopjRoq
koqjnopjRoq
koqjnopjRoq
koqjnopjRoq
koqjnop
UUoq
pTrqpS nVrRkS SrpVS
RrSpn VrTSp SrlVn
SrpnV kTrppk UrlSU
VrSVV klrVlU prlpR
UVrSll UUrRTq UlrlSV
T lkU Sq
;;ŒŽ9<;;ŒŒ:9 Ž9‘
jRSm
jkVm
jSRm
jnqm
lm
jSpm
’‘“”
pTrSpn
kllrRTq
SUrlqp
qprqVV
RTrSnl
SVR
<“Ž“Œ‘
kkprlpk
knkrRnq
nlrRll
qSrqnV
Uklrpqp
lkl
‘<ŽŒŒ
qprTnp jpTm
kUqrRTn jkRm
lUrpUp jlVm
qVrUlR
qm
knUrpnT jUVm
qnR qpm
Ž:‘<< ’<:•Ž”
kpoSm pVkrqkS SUSrqVU RVkrqTl
noVm UqqrSlk UkRrppl UlSrpSn
Solm plUrUSl pTqrknl STUrpTT
kUoVm kpprnSV knRrSlU kpVrUST
knolm VqprVqV VVRrSnRkrklTrnUl
kpoUm UTTrTVk kSlrTST kpprVUR
;;•” 99:Ž:9:Œ<9“<““
ToVm
lokm
Tolm
loRm
Uokm
ToTm
;•Ž”
#¨©ª«©!¬¬©¬­«®¯#¬¬©¬­««°±«©­ª##¨²¯¯
³°´°©³#©¨µ¶·#¶¸·«!%¨¬#°¹³°#©¬#³¯©¯­³#
#¨©!¹¯¯#¯%³©«¹#¶¸±º#¶»±º«!¬#°¹³°#!µ®¬°«°¯¯#4¼!
·½¸¾¹!#!¬ª#©#!º½¿©#¹¬¬#´°¯¯#0¯¹¼4¼ºÀ±¾©#¹¬¬##!
³#¨©¨µ
3¨!#!«©­ª#¯¯#®©#´­Á«ª¬#¯#©®###´°
¯¯#4¼¹ª!%!!!!´#µ5±Â#4¼!©­°#©³®®¯ÃÄÅ
´°#°°°#°%°¯#©´°ª¶²¼#!ª¹!!!´#µ
4!"##$##%
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
0123456842
0624404
260
&'
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555666789:
5 ()*+5,55-5.55/550551525535545555555555555555555555555555555555555555555555[email protected]55©—B55—L
555BI55–—©
5555–L55BªI555–«555–G555ž55555555555555555B5I5–—L
?H—K–LBGª–˜–Gž
[email protected]¬@—@˜LBªI–«–Gž
H­®¯LL
°±²³P
TUVWXV
TUVWTV
TUVXVV
TUVWhV
TUVlXl
TUVlTV
TUVWnV
TUVlnV
TUVljV
TUVlUV
H­®¯L–´µ
YZ[\]^_`a_b^cdeZfg_f_]
YZ[\]^cdeZfg_f_]_^_Zq^_rs_ct^b_]u_f_]
v]\w_e]Zr^g_bxf_]
y_q_r^dz_f_]x{z_^r|ff_{xf_{^q}]z\{^_`a_b^cdeZfg_f_]
~`a_b^Zsr\f\qfZ^ZuZ^zdfz|]|fc|a^dq|]c_g_^c_`s|s^zZ[\]^
€‚ƒ„…ƒ…†
‡q|]c_g_^c_`s|s^cdeZfg_f_]x{^_rs_ct^b_]u_f_]x
ˆ\q_fz\{^zZ[\]^cdeZfg_f_]
ˆdqd]f|^q_axqf_]z_^r|ff_{xf_{^q}]z\{^dq|]c_g_^c_`s|s^
€‚ƒ„…ƒ…†
‡q|]c_g_^c_`s|s^zZ[\]^cdeZfg_f_]
‰…Š…‹Œ…ƒ‚ŽŒ‘Š‚†‚ƒ‚ƒŽŒ€Š’†…„…Œ…“’“Œ€‚ƒ„…ƒ…†Œ
”r_cb^•\g_^e_`u\z\^r|ff_{xf_{f_]^ZuZ{
–—˜–CD–K–LG–™BLDš™B˜K–LL›@JGœIHLGš˜–Dž
¶·¸·¹P G–IBº@LB—?BIBDL›š—I–›žLB—?BIBDL
ABCBD
[email protected] [email protected]
QRNS
G–IBº@LšI–—žB—?BIBDB G–IBº@LšI–—ž ?œ—@DB ;<== ;<=; ;<=> [email protected]
E=>FE=; ;<== ;<=; ;<=> E=>FE=; MNOP;<=> ;<== ;<=; ;<=> PMNOP;<=>
hh
UV
npnX
hh
hh
XpjpUV
UV
lh
UV
UV
WVi
WVi
WVi
WVi
WVi
WVi
WVi
WVi
WVi
WVi
Wjkh
njkV
lkUpljkn
Wjkh
Wjkh
UknphkXpnj
njkV
lVkh
njkV
njkV
W
W
W
ljmnjo omTWU omVlj plni hUmooo WlmoWl ljmXWW pUli
Tmjjj TmThl UmUXT phhi jmToW WomlWU WWmoTn pTi
nmTWo lmlUl WmjlW nWUi lnmnhj lhmjnj lnmolU pnVi
llmTXh XmoWo WmohV pUUi nlmoVo nVmlnh lUmhoX pnji
lVmXTn jmjoX nmjXT pXji nnW lXmlXT hmjoW pXUi
ljmloW lhmXUn lmjUX pjji ljmhol nWmToU lhmXTo pWhi
hjT XXT lmnon TVi llmVlj WVmThT XomjlX llTi
jmlhl WmWnU lmljj pXUi llmXTj UmVjU lmXUh pXVi
XmXoU nmWjh XTW poli nmTXW XmhhW llmUXn ohi
TmWWj UmTUU XUX pjoi hon hmonU llmlVl TUi
Ÿ ¡ Ÿ¢ =¡ <> ;£¡¤ ¢ ¥¤¤¦ =¢;¡£ < =Ÿ;¡;§= =Ÿ>¡><Ÿ <¨¤¦
Wokoi njWmjWh WWXmjVj WTWmlVX
lWkni llnmhTl llhmlnl lnlmTTl
WVkVi nlWmjWT nohmWXX nTomTTU
nhkoi nUomhoh WonmThX UXhmjoj
UjkTi jjmVWT lnhmTnh lhhmWhn
llkji jXmUjn jlmXUW lllmVlh
lkTi oUmWjh jlmlhh lVhmoTV
onkni lUWmllT lnlmlln lWhmWlh
XkVi jjmhll jhmWoX oWmjTV
hkji lUlmUjT lWTmhXo lWTmjTT
=¢¨>¦ =¡¢£Ÿ¡§ ¤=¡£>¤¡<;Ÿ;¡<<<¡;><
lkji
Wkoi
lkWi
Vkji
lkji
lkoi
lkni
VkTi
VkTi
Vkhi
=¨¢¦
0»¼#4½!0#0
#¾¿½!À½¿!4¿ÁÂ#¼½Ã»ÄÅ»»
Æ¿Ç%»¿¾È0»¼ÉÂÊ»»#!ËÅÄÄÉÂʼ½»#Á#
»¾4É!Ç#¾%#½!¾Çû#¿ÈÁ¼!#4!#»»ÇÊÀ#!
¼#¾!ËÅÅ¿#¼ÁÁ#%#Ç#¾¿¾Á#ÊÀ0»¼ÉÂÊ#!%!À¼ÌÄÍÁ#¿Ê¾ÊÈ
ÃÁʽʻ»#½%¾À¿ÁÂ#¼#Î#!0»¼ÉÆ#¼À!%!»»Á#ÊÏ
Ã###¿#¿ÁÂ#¼#ÐÁÊ¿¼¿½Ê½¿ÁÂ#¼#»#¿4À!»¾»À¼##!%!
Çû#¿È
4!"##$##%
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:92108317520141121104653. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.