Лёд весной опасен!;pdf

За​да​ния для подготовки
1. B 33 № 92. Вза​и​мо​дей​ствие н-бу​та​на с хло​ром про​те​ка​е т
1) с раз​ры​вом свя​зей
в мо​л е​ку​л е бу​та​на
2) через об​ра​зо​ва​ние сво​б од​ных ра​ди​ка​л ов
3) с пре​иму​щ е​ствен​ным об​ра​зо​ва​ни​е м 1-хлор​б у​та​на
4) с об​ра​зо​ва​ни​е м не​сколь​ких мо​но​хлор​п ро​из​вод​ных
5) с про​ме​жу​точ​ным об​ра​зо​ва​ни​е м ча​сти​цы
6) на свету или при на​гре​ва​нии
Ответ за​п и​ши​те циф​ра​ми без про​б е​л ов
2. B 33 № 135. Вза​и​мо​дей​ствие то​л у​о ​л а с бро​мом на свету про​те​ка​е т
1) с раз​ры​вом π-свя​зей в мо​л е​ку​л е то​л у​о ​л а
2) через об​ра​зо​ва​ние сво​б од​ных ра​ди​ка​л ов
3) как ре​а к​ция при​со​е ди​не​ния
4) как ре​а к​ция за​ме​щ е​ния
5) с про​ме​жу​точ​ным об​ра​зо​ва​ни​е м ча​сти​цы
6) по ион​но​му ме​ха​низ​му
Ответ за​п и​ши​те циф​ра​ми без про​б е​л ов
3. B 33 № 221. Этан может всту​п ать в ре​а к​ции
1) за​ме​щ е​ния
2) при​со​е ди​не​ния
3) изо​ме​ри​за​ции
4) раз​л о​же​ния
5) го​ре​ния
6) по​л и​ме​ри​за​ции
4. B 33 № 264. По ион​но​му ме​ха​низ​му про​те​ка​ют ре​а к​ции, урав​не​ния ко​то​рых:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
5. B 33 № 307. Для цик​л о​гек​са​на спра​вед​л и​вы утвер​жде​ния:
1) при на​гре​ва​нии с ка​та​л и​за​то​ром об​ра​зу​е т то​л у​о л
2) ре​а к​ция гид​ри​ро​ва​ния про​те​ка​е т до​воль​но легко
3) вза​и​мо​дей​ству​е т с бро​мом
4) все атомы уг​л е​ро​да на​хо​дят​ся в со​сто​я ​нии sp 3 -ги​б ри​ди​за​ции
5) яв​л я​е т​ся изо​ме​ром гек​са​на
6) не рас​тво​ря​е т​ся в воде
6. B 33 № 350. Для бу​ти​на-1 спра​вед​л и​вы утвер​жде​ния:
1) мо​л е​ку​л а со​дер​жит одну сигма-связь
2) всту​п а​е т в ре​а к​ции га​л о​ге​ни​ро​ва​ния
3) обес​цве​чи​ва​е т рас​твор пер​ман​га​на​та калия
4) все атомы уг​л е​ро​да на​хо​дят​ся в со​сто​я ​нии sр2 -ги​б ри​ди​за​ции
5) яв​л я​е т​ся изо​ме​ром бу​та​ди​е ​на-1,3
6) при гид​ра​та​ции в при​сут​ствии солей ртути (II) об​ра​зу​е т бу​та​нол-1
7. B 33 № 393. Вза​и​мо​дей​ствие про​п е​на и хло​ро​во​до​ро​да про​те​ка​е т
1) по цеп​но​му ра​ди​каль​но​му ме​ха​низ​му
2) с про​ме​жу​точ​ным об​ра​зо​ва​ни​е м ча​сти​цы
3) без ка​та​л и​за​то​ра
4) с раз​ры​вом пи -связи в мо​л е​ку​л е про​п е​на
5) с об​ра​зо​ва​ни​е м ди​хлор​п ро​п а​на
6) с пре​иму​щ е​ствен​ным об​ра​зо​ва​ни​е м 1-хлор​п ро​п а​на
8. B 33 № 436. Для этена ха​рак​тер​на(-о):
1) sр-ги​б ри​ди​за​ция ато​мов уг​л е​ро​да
2) на​л и​чие двой​ной связи в мо​л е​ку​л е
3) ре​а к​ция гид​ро​га​л о​ге​ни​ро​ва​ния
4) вза​и​мо​дей​ствие с ам​ми​а ч​ным рас​тво​ром
5) ре​а к​ция изо​ме​ри​за​ции
6) вза​и​мо​дей​ствие с рас​тво​ром
9. B 33 № 479. И для аце​ти​л е​на, и для то​л у​о ​л а ха​рак​тер​на(-о):
1) вза​и​мо​дей​ствие с бро​мо​во​до​ро​дом
2) sp 2 -ги​б ри​ди​за​ция ато​мов уг​л е​ро​да в мо​л е​ку​л е
3) вза​и​мо​дей​ствие с кис​л о​ро​дом
4) вза​и​мо​дей​ствие с хло​ром
5) на​л и​чие - и -свя​зей в мо​л е​ку​л ах
6) вы​со​кая рас​тво​ри​мость в воде
10. B 33 № 522. По ра​ди​каль​но​му ме​ха​низ​му про​те​ка​ют ре​а к​ции
1)
2)
3)
4)
5)
6)
11. B 33 № 565. Вза​и​мо​дей​ствие про​п е​на и бро​мо​во​до​ро​да
1) про​те​ка​е т по пра​ви​л у В.В. Мар​ков​ни​ко​ва
2) при​во​дит к об​ра​зо​ва​нию диб​ром​п ро​п а​на
3) от​но​сит​ся к ре​а к​ци​я м при​со​е ди​не​ния
4) не со​п ро​вож​да​е т​ся раз​ры​вом -связи
5) осу​щ еств​л я​е т​ся по ион​но​му ме​ха​низ​му
6) при​во​дит к об​ра​зо​ва​нию 2,2-диб​ром​п ро​п а​на
12. B 33 № 608. Для бу​ти​на-1 спра​вед​л и​вы утвер​жде​ния:
1) мо​л е​ку​л а со​дер​жит две -связи
2) ре​а ​ги​ру​е т с ам​ми​а ч​ным рас​тво​ром ок​си​да се​реб​ра
3) вза​и​мо​дей​ству​е т с рас​тво​ром пер​ман​га​на​та калия
4) все атомы уг​л е​ро​да на​хо​дят​ся в со​сто​я ​нии sp-ги​б ри​ди​за​ции
5) не яв​л я​е т​ся изо​ме​ром ди​ви​ни​л а
6) при гид​ра​та​ции в при​сут​ствии солей ртути (II) об​ра​зу​е т бу​та​наль
13. B 33 № 651. Аце​ти​л ен будет ре​а ​ги​ро​вать с каж​дым из ве​щ еств, ука​зан​ных в ряду:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
14. B 33 № 694. То​л у​о л ре​а ​ги​ру​е т с
1) во​до​ро​дом
2) водой
3) цин​ком
4) азот​ной кис​л о​той
5) хло​ро​во​до​ро​дом
6) хло​ром
15. B 33 № 737. Для ме​тил​цик​л о​п ен​та​на спра​вед​л и​вы утвер​жде​ния:
1) яв​л я​е т​ся изо​ме​ром гек​са​на
2) может всту​п ать в ре​а к​цию га​л о​ге​ни​ро​ва​ния на свету
3) может всту​п ать в ре​а к​цию по​л и​ме​ри​за​ции
4) яв​л я​е т​ся изо​ме​ром гек​се​на-2
5) все атомы на​хо​дят​ся в со​сто​я ​нии sp 3 -ги​б ри​ди​за​ции
6) обес​цве​чи​ва​е т вод​ный рас​твор пер​ман​га​на​та калия
16. B 33 № 780. Ре​а к​ция хло​ри​ро​ва​ния ме​та​на про​те​ка​е т
1) с об​ра​зо​ва​ни​е м хло​рид-ионов
2) в не​сколь​ко ста​дий
3) с об​ра​зо​ва​ни​е м раз​л ич​ных хлор​п ро​из​вод​ных
4) при усло​вии яр​ко​го осве​щ е​ния в на​ча​л е ре​а к​ции
5) на ни​ке​л е​вом ка​та​л и​за​то​ре
6) в со​о т​вет​ствии с пра​ви​л ом В.В. Мар​ков​ни​ко​ва
17. B 33 № 823. Для ме​тил​цик​л о​гек​са​на спра​вед​л и​вы утвер​жде​ния:
1) при на​гре​ва​нии с ка​та​л и​за​то​ром об​ра​зу​е т то​л у​о л
2) спо​со​б ен к ре​а к​ци​я м де​гид​ри​ро​ва​ния
3) вза​и​мо​дей​ству​е т с хло​ром
4) все атомы уг​л е​ро​да на​хо​дят​ся в со​сто​я ​нии
-ги​б ри​ди​за​ции
5) яв​л я​е т​ся изо​ме​ром гек​са​на
6) не окис​л я​е т​ся кис​л о​ро​дом
18. B 33 № 866. Ре​а к​ция бро​ми​ро​ва​ния ме​та​на про​те​ка​е т
1) по ра​ди​каль​но​му ме​ха​низ​му
2) в одну ста​дию
3) с об​ра​зо​ва​ни​е м раз​л ич​ных бром​п ро​из​вод​ных
4) в тем​но​те и без на​гре​ва​ния
5) с вы​де​л е​ни​е м теп​л о​ты
6) в со​о т​вет​ствии с пра​ви​л ом В.В. Мар​ков​ни​ко​ва
19. B 33 № 909. Уг​л е​во​до​ро​ды ряда эти​л е​на будут ре​а ​ги​ро​вать с каж​дым из ве​щ еств, ука​зан​ных в ряду:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
20. B 33 № 952. Бутан может всту​п ать в ре​а к​ции
1) за​ме​щ е​ния
2) при​со​е ди​не​ния
3) изо​ме​ри​за​ции
4) по​л и​ме​ри​за​ции
5) го​ре​ния
6) эте​ри​фи​ка​ции
21. B 33 № 995. Вза​и​мо​дей​ствие эти​л е​на с водой про​те​ка​е т
1) по цеп​но​му сво​б од​но​ра​ди​каль​но​му ме​ха​низ​му
2) без ка​та​л и​за​то​ра
3) с про​ме​жу​точ​ным об​ра​зо​ва​ни​е м ча​сти​цы
4) с раз​ры​вом -связи в мо​л е​ку​л е эти​л е​на
5) с об​ра​зо​ва​ни​е м эта​но​л а
6) с пре​иму​щ е​ствен​ным об​ра​зо​ва​ни​е м эти​л ен​гли​ко​л я
22. B 33 № 1038. Вза​и​мо​дей​ствие про​п е​на и бро​мо​во​до​ро​да
1) про​те​ка​е т по пра​ви​л у В.В. Мар​ков​ни​ко​ва
2) при​во​дит к об​ра​зо​ва​нию 2-бром​п ро​п а​на
3) от​но​сит​ся к ре​а к​ци​я м за​ме​щ е​ния
4) не со​п ро​вож​да​е т​ся раз​ры​вом -связи
5) осу​щ еств​л я​е т​ся по ион​но​му ме​ха​низ​му
6) при​во​дит к об​ра​зо​ва​нию 2,2-диб​ром​п ро​п а​на
23. B 33 № 1081. Для цик​л о​гек​са​на спра​вед​л и​вы утвер​жде​ния:
1) при на​гре​ва​нии с ка​та​л и​за​то​ром об​ра​зу​е т то​л у​о л
2) ре​а к​ция гид​ри​ро​ва​ния про​те​ка​е т до​воль​но легко
3) вза​и​мо​дей​ству​е т с бро​мом
4) все атомы уг​л е​ро​да на​хо​дят​ся в со​сто​я ​нии sp 3 -ги​б ри​ди​за​ции
5) яв​л я​е т​ся изо​ме​ром гек​са​на
6) мо​л е​ку​л а не яв​л я​е т​ся плос​кой
24. B 33 № 1124. Ре​а к​ция хло​ри​ро​ва​ния этана про​те​ка​е т
1) по ра​ди​каль​но​му ме​ха​низ​му
2) в одну ста​дию
3) с об​ра​зо​ва​ни​е м раз​л ич​ных хлор​п ро​из​вод​ных
4) в тем​но​те и без на​гре​ва​ния
5) с вы​де​л е​ни​е м теп​л о​ты
6) без из​ме​не​ния сте​п е​ней окис​л е​ния ато​мов уг​л е​ро​да
25. B 33 № 1167. Вза​и​мо​дей​ствие эти​л е​на и бро​мо​во​до​ро​да про​те​ка​е т
1) по цеп​но​му ра​ди​каль​но​му ме​ха​низ​му
2) с про​ме​жу​точ​ным об​ра​зо​ва​ни​е м ча​сти​цы
3) без ка​та​л и​за​то​ра
4) с раз​ры​вом -связи в мо​л е​ку​л е эти​л е​на
5) с об​ра​зо​ва​ни​е м диб​ром​эта​на
6) с об​ра​зо​ва​ни​е м бром​эта​на
26. B 33 № 1210. И для аце​ти​л е​на, и для то​л у​о ​л а ха​рак​тер​на(-о):
1) ре​а к​ция по​л и​ме​ри​за​ции
2) sp 2 -ги​б ри​ди​за​ция ато​мов уг​л е​ро​да в мо​л е​ку​л е
3) окис​л е​ние пер​ман​га​на​том калия
4) ре​а к​ция га​л о​ге​ни​ро​ва​ния
5) на​л и​чие - и -свя​зей в мо​л е​ку​л ах
6) вы​со​кая рас​тво​ри​мость в воде
27. B 33 № 1253. Ре​а к​ция хло​ри​ро​ва​ния ме​та​на про​те​ка​е т
1) по ион​но​му ме​ха​низ​му
2) в не​сколь​ко ста​дий
3) с об​ра​зо​ва​ни​е м раз​л ич​ных хлор​п ро​из​вод​ных
4) при усло​вии яр​ко​го осве​щ е​ния в на​ча​л е ре​а к​ции
5) с по​гло​щ е​ни​е м энер​гии
6) в со​о т​вет​ствии с пра​ви​л ом В.В. Мар​ков​ни​ко​ва
28. B 33 № 1296. Для бу​ти​на-1 спра​вед​л и​вы утвер​жде​ния:
1) мо​л е​ку​л а со​дер​жит одну -связь
2) спо​со​б ен к ре​а к​ции гид​ри​ро​ва​ния
3) вза​и​мо​дей​ству​е т с бром​ной водой
4) все атомы уг​л е​ро​да на​хо​дят​ся в со​сто​я ​нии sр 2 -ги​б ри​ди​за​ции
5) яв​л я​е т​ся изо​ме​ром ди​ви​ни​л а
6) при гид​ра​та​ции в при​сут​ствии солей ртути (II) об​ра​зу​е т бу​та​наль
29. B 33 № 1339. Для цик​л о​п ен​та​на спра​вед​л и​вы утвер​жде​ния:
1) яв​л я​е т​ся га​зо​о б​раз​ным ве​щ е​ством
2) не всту​п а​е т в ре​а к​цию раз​л о​же​ния
3) вза​и​мо​дей​ству​е т с хло​ром
4) яв​л я​е т​ся изо​ме​ром пен​те​на-1
5) все атомы на​хо​дят​ся в со​сто​я ​нии sp 2 -ги​б ри​ди​за​ции
6) не рас​тво​рим в воде
30. B 33 № 1382. Вза​и​мо​дей​ствие про​п е​на и бро​мо​во​до​ро​да про​те​ка​е т
1) по цеп​но​му ра​ди​каль​но​му ме​ха​низ​му
2) с про​ме​жу​точ​ным об​ра​зо​ва​ни​е м ча​сти​цы
3) по пра​ви​л у В.В. Мар​ков​ни​ко​ва
4) с раз​ры​вом -связи в мо​л е​ку​л е про​п е​на
5) с об​ра​зо​ва​ни​е м диб​ром​п ро​п а​на
6) в при​сут​ствии ка​та​л и​за​то​ра
31. B 33 № 1425. Бутан может всту​п ать в ре​а к​ции с
1) азот​ной кис​л о​той
2) во​до​ро​дом
3) га​л о​ге​на​ми
4) гид​рок​си​дом на​трия
5) кис​л о​ро​дом
6) спир​та​ми
32. B 33 № 1468. Вза​и​мо​дей​ствие про​п е​на и хло​ро​во​до​ро​да
1) про​те​ка​е т по пра​ви​л у В.В. Мар​ков​ни​ко​ва
2) при​во​дит к об​ра​зо​ва​нию 2-хлор​п ро​п а​на
3) от​но​сит​ся к ре​а к​ци​я м об​ме​на
4) не со​п ро​вож​да​е т​ся раз​ры​вом -связи
5) со​п ро​вож​да​е т​ся об​ра​зо​ва​ни​е м ча​сти​цы
6) при​во​дит к об​ра​зо​ва​нию 1,2-ди​хлор​п ро​п а​на
33. B 33 № 1512. Вза​и​мо​дей​ствие про​п е​на и хло​ро​во​до​ро​да про​те​ка​е т
1) по цеп​но​му ра​ди​каль​но​му ме​ха​низ​му
2) с про​ме​жу​точ​ным об​ра​зо​ва​ни​е м ча​сти​цы
3) без ка​та​л и​за​то​ра
4) с раз​ры​вом -связи в мо​л е​ку​л е про​п е​на
5) с об​ра​зо​ва​ни​е м ди​хлор​п ро​п а​на
6) с пре​иму​щ е​ствен​ным об​ра​зо​ва​ни​е м 1-хлор​п ро​п а​на