Конституционное право и конституционный судебный;pdf

AdhocIndex.com
К
Л
К
О
ОО
К
О Л
КЛ
О
К етод «Mystery Shopping»)
ЕЗ
N-
А
20QQ
Е
е
А:
QQ
А И
Оп
е
ледо
од
еко е д
О о
е е ул т т
ледо
:
е т
к о е о о
ет л
по
к о е о
тел
е е ул т т
е е ко пете
л
еду
п
по
оте
л п од
е т
о
п одукто
е о то
е
т
2
О
Л
О
3
Л
Л
Л
•
п
•
д
•
•
•
Л
О
О
у
т у о е
о л де
о
т д то от уд к
о ек п од
ко ул т о
поте
л
кл е то по кл е
п одукт .
у т ко ект о т п едл е
от уд к
п одукто
оот ет т
т е о
кл е то .
О е т к е т о п едло е
/п од
п одукт кл е т п о
е
.
о т
т е т
по к е т у о лу
кл е то .
олу т о о
е пок тел по то
N к . 20QQ .
О
«
т е
о е
т
покуп тел
кл д
ет
О
покуп тел »
–
отделе
под
до о
по ет теле
т
пе
л о под ото ле
л д
«т
т е
» . о ле то о
т о е
ет по ду п
ет о –
т о е ок
то о
пок тел .
К
ОК
к е т е
п
лек л
е л
оде т е
к
л дел
,
т к еп о е к о е
л
.л
Л
е
от уд к ко п
, от ет т е
е
о е д екто , л
е у лте
д .);
пол о
е
ле о ле е д .
4
О
О
К
О
О
К
О е к д
т то
л :
• т е
д
т то о
л
•О д
е ко ул т
О е к ко ул т у ще о от уд к :
• т о ле е ко т кт
•
ле е пот е о те /О е к
е оп о л
• е е т
п одукт
•
от
о е
/ о
е
• едло е е допол тел
у лу
е
о
•
е е е ко т кт
•
е
оде т
• е
д от уд к
О е к отделе
ело :
• Ко о т о т отделе
•
пл
от уд ко
• е
д от уд ко отделе
е от уд к отделе
ко ул т у е о от уд к
К Л О
К
кл
е
е
5
4
90-100%
80-89,99%
0-79,99%
,
3
5
Л
О
О
ОК
О
N- к
т л
КОЛ
О
О
QQ од .
О
Л
О
•
КОЛ
е ул т т
О
О
О К
е п о е к – 2222;
•
е о то
е
О
–1111.
Ко ул т
по
ток ед ту
Ко ул т
по
ток ед ту
Ко ул т
по отк
Ко ул т
по потеке
Ко ул т
по к ед ту
К ед т
О
п о е к – 333*;
е
Отк
т
кл д
к т
л т
т е
к
е
ёт
е е од
О О
•
е
е к
•
е ок
•
к
епол дк
ет ко ул т
т
О *
о /
едле
е
оте/ е
по п о е е о у
е о т/пе ее д/по д е у ет отделе
Ко ул т
по
т
е
Ко ул т
по
т
е
ото по о
е
о т
К
О);
;
.
6
О
КО
7
О
О
по
е
екото
О
О Л
Л
ОО
Л
о к
кото
Л
е т л
о ол к
к о е о
по ет теле ,
е е RRR.
о
ко
пе
тел
к .
е
о о п е о од т
по пок

л е о точ
к о е о :
- DDD л л № 1111
ко « ло о» о е
-DDD К
т к
е кол ко «от т ет» по о

Л
О де
у DDD
т ед
к .

о ол ко DDD пок
о е к
е ед е о. кл
е пок
е
ет
пок
тел к е т
т «у то
е DDD л
е»
о к
О N-О О К .
:
о
т
е
олее п
пекте
DDD
лек тел
л д ет , од
от д
т то
тел от п о
DDD
о лу
QQ
,
к о е о
к .
ко п
,
ут т ует
л .
к о е о е.
е
поло
л
тел
е
е
8
О

ту
кто

кт- ете у е Ле
д ко о л т о о
к о т еод о
у
– пок тел
у т
о т от DDD, « т
л о о» дл
к о е о
то е е о
у е о.
е е о- п д о
к о е о е от т
уд у о е ку кото о полу л д
ол т
л де .

т к

кото
к
от е
л к
е
к
то
о
т DDD ет о од к ,
л . то е е , DDD о о од к
–
к о е о е пок тел коле л т от о тел о ед е о. к DDD
т
ое
кое к е т о
от Ко ул т у е о от уд к .
к о е о «у е е
о
от етке

е т л о
к о е о е о
о т л ет тол ко DDD
к , де
е ед е о.

л де
т
о
к о е о т к ео е
, т к те, пок тел кото
о» л д ует от о е
е ед е о.
е
ту
оту д
е пок
теле , т.к. о
поло тел о о пе тле
т то
л о е
т
ет « еод о
е ед е о.
о», т.е. п
кл е
тел о
е
ут т у т к к DDD 9
О
•
л
е то о
«
до
е
оде т » л ет
о
о ел тел
, о л д т ет е о
•
:
л о то о о
кд
пл е.
ок у о е
от уд к де о т
у т п у т о ле
о е
о
е
. от уд к
поко о е
е о е
у е т .
ол
т е лу е от уд к одет
л
е то о
о лу
. от уд
ко т кт , п е е т
у т
о
е
оот ет т
п
е л
п одукт
кл е т
л
.
оте
од т
п
:
•
е
у о е ку от уд к полу л по локу « едло е е допол тел
от уд к
е
о
у т кл е то о допол тел
п одукт
к
п е у е т .
т
д т кл е т
о
о
е уклет
оп
п одукто .
•
к е, од о
л
то о
л ет
лок «
ко ул т
к ло е ко у
е е
, е уто
•
к
е едко от уд
к
Л
О
т уто
О
т п
л
е
у лу
е
о ».
е о у
т
е допол тел
е е ко ул т
». от уд к
то т л
л у кл е т оп о .
ол о
о
л
пот е
о т
едко п
од т
кл е т .
:
ол
т е п о е ок (67%) от уд к е о у
п едло л кл е ту
.
то е по
л те
о о покуп тел .
лп е
у е т
кл д , е оп едел л
к-п о
е от ет л/ е у е е о от ет л
о
л
е
е
е
10
О
е л
у лу :
от е
« е
» е л
у лу
к
л
ле
е кол ко о
о о е о те :
•
т о ле е ко т кт – од
« т
л
» т по .
•
ле е пот е о те , к к
от
о е
о
е
, о т л ет пе тле
о лу
.
детел т ует о то
ок
е ед е о у о е о е к .
•
е е т
п одукт , едло е е допол тел
у лу
е
о
е е е ко т
по ет тел
е ее «од о
о» о о е о
т е к о е о о , о то е
е
• Од ко, е
д д
пл
Ко ул т у е о от уд к о ет по лу т п
л
о п
т кл е то .
то т от ет т , то к о е о
о к
О л ет
кл е е
ол
т
е
пок теле де
е т
е
е ел
. оло тел
е отл
о п
т
е ео д д
пл
, т к е е е т
п одукт .
О
е
п
о т
оо
кт о е
ет
ед е о.
о
ол е о
т о
л д
т
:
е т
о
е п од
ол
т е к о е о о от е
то
ед е о е к к е т о лу
по кл д .
Од ко, о к
О е т о е ку
ет о
е ед е о у о .
п
е л
О
ек е т е
еп
т
т
д т
п
п
от от уд ко
л т От ет т е о т
л
е
од т
по лед е
е те по ед
пок тел
к о е о о .
ледует удел т
е л е о то о у к о е о у, де п
п
л к кк т е к
л
ел
.
ко
д .
–
от :
О о
е,
е
11
КО
л
•
к че т е о ко
о о
е л
л
о о
к о е
о
•
•
•
•
•
ект о к
леду щ
т
те че к
е оп
т
кто о , ок
ело
о
к
л
т о т .
пекто
е
е
л теку е т к д о , т к е HR-пол т к
к , о
у е е о т
от уд ко
ут ко по т
о
о о о т
к т пол
к о е о );
л
от
о оо е
пекте л
о
ле е ее дете
т;
к
л о л ел о
п о т
е о т
пекто .
е л
кол е т е
допол тел
етодо
т
ледо
о
о о
п о еде
ко
т ;
т о
п
т о
у
к
кл е то
е к е т
е
т тут
е е
о лу
«от т
удо лет о е
т
е
е т
к
» отделе
о т
от уд
ко
е о де т у
к к к е т е
, т к
.
12
О О
ет л
по
Л
Л
к о е о
О
д
т
О е к ко ул т
О е к отделе
купок
е е DDD
то
у
купок
л
е о от уд
ело
DDD кут к
"
DDD
"
л
к
л л №
О е к
о е к ко т ол
DDD К
"
DDD
"
д к
л л №
е ул т т Ко т ол
то о
DDD
л д о ток к
ед
пок тел по
к о е о у – 96,03
е DDD, к о е «К
т к », подде
т о е ку
у о е «Отл
о».
о то
N к . 20QQ:
Лиди ует: DDD«
д к « л л №11111»
От тает: DDD К
т к
"
•
л
к о е о .
DDD
" л о е е к
л л №
•
•
е о точ
тел
т к
л
20
к
л
е о точ
к о е о .
л
е ул т то по ле е д .
ело , о лу
е
ток ед т
•
+
ток ед т
у о
•
кл д
•
потек
•
К ед т
•
К ед т
•
О
кл д
е
е «Отл
• Отк
т е чет
т е
•
о».
е
к
е е од
•
К
•
т е
90-100% отл
о
80-89,99% о о о
0-79,99% пло о
е
т
л т
потек
К ед т
К ед т
к т
О е
л т
к е
«Отл
пе
л т, о е
о
о
ото
к
п т о
од т
до ,
к л е д е ол е о п едло е
д у ел
, поко
,
о
о т о к .»
№ п о е к : 888888 по ле е де: XXXXXX
т
Отк
т е
ёт
е е од
К
т е
е
т е
е
о
кл е ту. С т к
пе
л то
к . Поп о л о т
т ко т кт . В ело ,
ке
21
Л
КО
Л
е
ут
к о е о о
я
я
е
5,55
М
М
-
-З
У
Ц
Ю
N
. 20QQ .
З
В
Л
я
У
Л
КО
5,55
Д
В я
/
М
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
5,55
17
е
е по
– 5,55
В я
- 5,55
я
– 5,55
е
е
ед е о
е
ед е о (<0,05)
у е т е
о
е
- 5,55
ед е о (>0,2)
л
о
е т
л к
у е т е
к
е е оп д
ктете у
к
о к
О
о ол
л
е о то
я
я
ед е о (<0,2)
40
е
е по
- 5,55
З
ш
В
– 5,55
ш
л
у е т е
е т
л к
к
е е оп д
ктете у
о ол
к
О
о к
л
е о то
– 5,55
о
е
ед е о (>0,2)
е
ед е о
е
ед е о (<0,05)
у е т е
о
е
ед е о (<0,2)
41
Л
О
О
тел
е е ул т т
по оот ет т
п
п
п
от
к о е о о
от
к о е о
N к . 20QQ .
Л
О
•
оте до
л т
еду
• ок тел п
к т е к
к
у т п
п
л о ко
д
о е
к о е о .
по
от
к о е о е
л
,о о е оп
п
е.
О
Л
КО
о к
л к
у
кт- ете
е е о- п д
о ол
е о то
л
е т
л
к
к
О
О
От ет т е
е о точ
о т . О
л к
к
43
О
58