ГЕОГРАФІЯ - 4book.org

.o
rg
географія
bo
ok
Відповіді до всіх завдань
w
w
w
.4
рекомендовано Міністерством освіти і науки України
ВАРІАНТ 1
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Першим досягнув Південного полюса:
А Руаль Амундсен.
2 Меридіани показують напрямок:
Г Північ — Південь.
or
g
3 Над Україною переважають такі опади за характером утворення:
В Конвективні.
oo
k.
4 Серед зазначених озер солоним є:
А Ейр.
w
w
w
.4
b
5 Вітри, які дмуть від полюса до країв материка Антарктида, мають назву:
А Стокові.
6 Пустелею Африки, на території якої у липні холодніше, ніж у січні, є:
А Калахарі.
5 Неправильним твердженням є:
Г В основі всієї Євразії лежить Євразійська літосферна плита.
8 Із термінів, що характеризують чинники формування клімату, «зайвим» є:
А Температура повітря.
9 Територія України омивається водами таких морів:
В Чорного й Азовського.
10 Максимальна висота Кримських гір становить:
В 1545 м.
11 Найбільшу частку в структурі земельного фонду України становлять:
В Землі сільськогосподарського призначення.
12 У Степовому Криму поширені такі типи рослинності:
А Типчаково-ковилові.
3
13 Визначенню «предметом вивчення економічної та соціальної географії
України є» відповідає поняття:
Б Особливості розміщення населення і господарство України.
23 Відповідність між крайніми точками України та їхніми координатами є такою:
1Г, 2В, 3Б, 4А.
24 Відповідність між економічними районами України, позначеними на карто­
схемі цифрами, та їхніми назвами є такою:
1Б, 2Д, 3В, 4Г.
14 До групи регіонів України з найбільш забрудненим навколишнім сере­
довищем належить:
А Донбас і Придніпров’я.
25 Відповідність між назвами монархічних держав і формами монархічного
правління є такою:
1Б, 2В, 3Г, 4А.
15 Правильним поєднанням економічного району України і його спеціаліза­ції є:
Г Подільський — сільське господарство.
or
g
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
17 Розміщення промисловості в епоху НТР характеризує:
Б Переорієнтація базових матеріаломістких галузей промисловості
від орієнтації на місцеву сировину до орієнтації на ринки збуту готової
продукції.
.4
b
18 Ознаками федеративної держави є:
В Наявність самоврядних територій, які мають певну юридичну
і політичну самостійність.
w
w
w
19 Правильний варіант ланцюга «сільськогосподарська культура — чинник
розміщення — район вирощування» — це:
А Пшениця — переважно чорноземні та сірі лісові ґрунти помірного клімату — Європа (Франція, Україна), Азія (Китай, Казахстан).
20 Види транспорту, які відіграли особливо важливу роль в освоєнні конти­
нентів і формуванні світового господарства, — це:
Г Морський і залізничний.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між географічними відкриттями та мандрівниками є такою:
1Б, 2Г, 3А, 4В.
22 Відповідність між материками та їхніми найвищими точками є такою:
1Д, 2Г, 3Б, 4В.
4
26 Внутрішніх вод материка Євразія стосуються такі твердження:
1, 3, 5.
oo
k.
16 Галуззю спеціалізації рослинництва Полісся є:
Б Льонарство.
27 Прикладами кліматичних показників та явищ, що відображаються на си­
ноптичній карті, є такі:
1, 3, 7.
28 Територіального поділу України стосуються такі твердження:
2, 3, 5.
29 Населення країн Північної Америки стосуються такі твердження:
1, 2, 5.
IV. Завдання відкритого типу
30 Основні об’єкти політичної карти світу за політико-терито­ріальними озна­
ками та їх короткі характеристики (визначення):
Основними об’єктами політичної карти світу за політико-тери­
торіальними ознаками є суверенні держави й несамоврядні території.
Загалом у світі існує 230 країн і територій, із них 190 — суверенні.
Несамоврядні території можна поділити на колонії, території, фактично колонії, але вони не включені в перелік ООН.
31 Основні демографічні проблеми України:
Серед основних демографічних проблем України можна виділити такі: зниження кількості населення, перевищення смертності над
народжуваністю, зниження тривалості життя, невисокий соціальноекономічний рівень розвитку країни.
5
13 Визначенню «предметом вивчення економічної та соціальної географії
України є» відповідає поняття:
Б Особливості розміщення населення і господарство України.
23 Відповідність між крайніми точками України та їхніми координатами є такою:
1Г, 2В, 3Б, 4А.
24 Відповідність між економічними районами України, позначеними на карто­
схемі цифрами, та їхніми назвами є такою:
1Б, 2Д, 3В, 4Г.
14 До групи регіонів України з найбільш забрудненим навколишнім сере­
довищем належить:
А Донбас і Придніпров’я.
25 Відповідність між назвами монархічних держав і формами монархічного
правління є такою:
1Б, 2В, 3Г, 4А.
15 Правильним поєднанням економічного району України і його спеціаліза­ції є:
Г Подільський — сільське господарство.
or
g
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
17 Розміщення промисловості в епоху НТР характеризує:
Б Переорієнтація базових матеріаломістких галузей промисловості
від орієнтації на місцеву сировину до орієнтації на ринки збуту готової
продукції.
.4
b
18 Ознаками федеративної держави є:
В Наявність самоврядних територій, які мають певну юридичну
і політичну самостійність.
w
w
w
19 Правильний варіант ланцюга «сільськогосподарська культура — чинник
розміщення — район вирощування» — це:
А Пшениця — переважно чорноземні та сірі лісові ґрунти помірного клімату — Європа (Франція, Україна), Азія (Китай, Казахстан).
20 Види транспорту, які відіграли особливо важливу роль в освоєнні конти­
нентів і формуванні світового господарства, — це:
Г Морський і залізничний.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між географічними відкриттями та мандрівниками є такою:
1Б, 2Г, 3А, 4В.
22 Відповідність між материками та їхніми найвищими точками є такою:
1Д, 2Г, 3Б, 4В.
4
26 Внутрішніх вод материка Євразія стосуються такі твердження:
1, 3, 5.
oo
k.
16 Галуззю спеціалізації рослинництва Полісся є:
Б Льонарство.
27 Прикладами кліматичних показників та явищ, що відображаються на си­
ноптичній карті, є такі:
1, 3, 7.
28 Територіального поділу України стосуються такі твердження:
2, 3, 5.
29 Населення країн Північної Америки стосуються такі твердження:
1, 2, 5.
IV. Завдання відкритого типу
30 Основні об’єкти політичної карти світу за політико-терито­ріальними озна­
ками та їх короткі характеристики (визначення):
Основними об’єктами політичної карти світу за політико-тери­
торіальними ознаками є суверенні держави й несамоврядні території.
Загалом у світі існує 230 країн і територій, із них 190 — суверенні.
Несамоврядні території можна поділити на колонії, території, фактично колонії, але вони не включені в перелік ООН.
31 Основні демографічні проблеми України:
Серед основних демографічних проблем України можна виділити такі: зниження кількості населення, перевищення смертності над
народжуваністю, зниження тривалості життя, невисокий соціальноекономічний рівень розвитку країни.
5
32 Протяжність річки Псел — 717 км, висота витоку приблизно 220 м, висота
урізу води в гирлі річки становить 65 м. Визначте похил річки.
Необхідні поняття
Похил річки — це відношення значення її повного падіння до
протяжності, яке зазвичай вимірюється в м/км (для рівнинних річок
часто в см/км).
Падіння річки — різниця значень абсолютних висот між витоком
і гирлом річки, що вимірюється зазвичай у метрах.
w
w
w
oo
k.
.4
b
33 Характеристика міжнародного туризму як галузі світового господарства,
приклади основних туристських макрорегіонів світу:
Туризм нині став однією з найефективніших і найперспективніших галузей світового господарства, яка за економічними показниками випереджає навіть автомобільну промисловість і посідає друге
місце після комп’ютерної. Фінансові надходження від туризму у світі
збільшилися майже в 500 разів за останні 60 років — з 2 млрд доларів
у 1950 р. до 944 млрд доларів у 2008 р.
Туризм — тимчасове переміщення людей у вільний час із місця
свого постійного проживання в іншу країну або місцевість у межах
своєї країни з метою відпочинку, оздоровлення, пізнання навколишнього світу й отримання задоволення.
Міжнародний туризм поділяють на приморський, гірський, морський, річковий, озерний і міський. Останнім часом вирізняють
і екотуризм із науковими, пізнавальними та рекреаційними цілями.
Екотуристи для мандрівок часто обирають свої й сусідні країни, проте основний потік спрямований із Європи й Північної Америки до
тропічних країн (Кенія, Танзанія, Коста-Рика, Еквадор). Великого
поширення набув і так званий екстремальний туризм — поїздки до
Антарктиди, у Гімалаї, спелеотуризм, дайвінг тощо.
Міжнародний туризм поділяється й за видами транспорту: повітряний
туризм, автобусний та автомобільний туризм, а також морські круїзи.
Для поширення сучасного міжнародного туризму характерна значна територіальна нерівномірність. Так, Північ приймає приблизно
70 % усіх міжнародних туристів, а Південь — 30 %. Найчастіше під
час характеристики географічних особливостей міжнародного туризму
світ поділяють на шість туристичних макрорегіонів.
or
g
Розв’язання
1) Оскільки нам відоме лише значення протяжності (717 км), обчислимо значення повного падіння річки Псел: 220 – 65 = 155 м.
2) Тепер обчислимо похил річки Псел: 155 : 717 = 0,216 м/км,
тобто 216 см на 1 км.
Відповідь: похил річки Псел становить 216 см/км.
6
Європейський — головний туристичний макрорегіон світу, який
охоплює країни Західної, Північної, Південної та Східної Європи, а також країни Східного Середземномор’я. Європа має величезну кількість археологічних, історичних, архітектурних пам’яток. За кількістю об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вона посідає перше місце
у світі. Європа є головним районом:
yy культурно-пізнавального туризму;
yy лікувально-оздоровчого туризму;
yy ділового й конгресно-виставкового туризму;
yy релігійного туризму (Рим із Ватиканом; Лурд — Франція; Сантьягоде-Компостела — Іспанія).
Американський регіон включає в себе країни Північної і Латинської Америки та територію Карибського басейну.
У регіоні величезна кількість архітектурних та історичних
пам’яток, туристична екзотика, а також морський круїзний туризм
у Карибському басейні.
Азіатсько-Тихоокеанський регіон — це величезна територія, що
охоплює країни Східної й Південно-Східної Азії, Австралії й Океанії.
Провідне місце належить Східній Азії (завдяки Японії, Китаю, Південній Кореї та Тайваню).
Китай має унікальні природно-рекреаційні та культурно-історичні
ресурси. Тут налічують 38 об’єктів Всесвітньої спадщини. Така різноманітність створює передумови для розвитку туризму, відпочинку
й розваг, культурно-пізнавального туризму. У деяких країнах переважає традиційний купально-пляжний туризм.
Африка ще перебуває серед туристичних аутсайдерів. Макрорегіон охоплює всі країни Африки за винятком Єгипту та Лівії. Країни
спеціалізуються на купально-пляжному та культурно-пізнавальному
туризмі, Кенія і Зімбабве — на організації сафарі.
Близькосхідний макрорегіон відіграє у світовому туризмі допоміжну роль, що багато в чому пов’язано з тривалим арабсько-ізраїльським
конфліктом, нестабільною політичною обстановкою. У більшості
країн туризм задля відпочинку й розваг поєднується з культурнопізнавальним. Цей регіон є найбільшим релігійним центром кількох
релігійних концесій. У Єрусалимі християни відвідують храм Вознесіння з Голгофою та Гробом Господнім, мусульмани — мечеть Омара,
а іудаїсти — Стіну Плачу. Головні центри релігійного паломництва
мусульман у Саудівській Аравії — Мекка і Медина.
Південноазіатський макрорегіон включає країни Південної Азії. Тут
перебуває чимало всесвітньо відомих об’єктів спадщини ЮНЕСКО, зокрема мавзолей Тадж-Махал в Агрі, печерні храми Аджанти й Еллори,
буддійські пам’ятки в Санчі, стародавні храми індуїстів, національні
7
п
32 Протяжність річки Псел — 717 км, висота витоку приблизно 220 м, висота
урізу води в гирлі річки становить 65 м. Визначте похил річки.
Необхідні поняття
Похил річки — це відношення значення її повного падіння до
протяжності, яке зазвичай вимірюється в м/км (для рівнинних річок
часто в см/км).
Падіння річки — різниця значень абсолютних висот між витоком
і гирлом річки, що вимірюється зазвичай у метрах.
w
w
w
oo
k.
.4
b
33 Характеристика міжнародного туризму як галузі світового господарства,
приклади основних туристських макрорегіонів світу:
Туризм нині став однією з найефективніших і найперспективніших галузей світового господарства, яка за економічними показниками випереджає навіть автомобільну промисловість і посідає друге
місце після комп’ютерної. Фінансові надходження від туризму у світі
збільшилися майже в 500 разів за останні 60 років — з 2 млрд доларів
у 1950 р. до 944 млрд доларів у 2008 р.
Туризм — тимчасове переміщення людей у вільний час із місця
свого постійного проживання в іншу країну або місцевість у межах
своєї країни з метою відпочинку, оздоровлення, пізнання навколишнього світу й отримання задоволення.
Міжнародний туризм поділяють на приморський, гірський, морський, річковий, озерний і міський. Останнім часом вирізняють
і екотуризм із науковими, пізнавальними та рекреаційними цілями.
Екотуристи для мандрівок часто обирають свої й сусідні країни, проте основний потік спрямований із Європи й Північної Америки до
тропічних країн (Кенія, Танзанія, Коста-Рика, Еквадор). Великого
поширення набув і так званий екстремальний туризм — поїздки до
Антарктиди, у Гімалаї, спелеотуризм, дайвінг тощо.
Міжнародний туризм поділяється й за видами транспорту: повітряний
туризм, автобусний та автомобільний туризм, а також морські круїзи.
Для поширення сучасного міжнародного туризму характерна значна територіальна нерівномірність. Так, Північ приймає приблизно
70 % усіх міжнародних туристів, а Південь — 30 %. Найчастіше під
час характеристики географічних особливостей міжнародного туризму
світ поділяють на шість туристичних макрорегіонів.
or
g
Розв’язання
1) Оскільки нам відоме лише значення протяжності (717 км), обчислимо значення повного падіння річки Псел: 220 – 65 = 155 м.
2) Тепер обчислимо похил річки Псел: 155 : 717 = 0,216 м/км,
тобто 216 см на 1 км.
Відповідь: похил річки Псел становить 216 см/км.
6
Європейський — головний туристичний макрорегіон світу, який
охоплює країни Західної, Північної, Південної та Східної Європи, а також країни Східного Середземномор’я. Європа має величезну кількість археологічних, історичних, архітектурних пам’яток. За кількістю об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вона посідає перше місце
у світі. Європа є головним районом:
yy культурно-пізнавального туризму;
yy лікувально-оздоровчого туризму;
yy ділового й конгресно-виставкового туризму;
yy релігійного туризму (Рим із Ватиканом; Лурд — Франція; Сантьягоде-Компостела — Іспанія).
Американський регіон включає в себе країни Північної і Латинської Америки та територію Карибського басейну.
У регіоні величезна кількість архітектурних та історичних
пам’яток, туристична екзотика, а також морський круїзний туризм
у Карибському басейні.
Азіатсько-Тихоокеанський регіон — це величезна територія, що
охоплює країни Східної й Південно-Східної Азії, Австралії й Океанії.
Провідне місце належить Східній Азії (завдяки Японії, Китаю, Південній Кореї та Тайваню).
Китай має унікальні природно-рекреаційні та культурно-історичні
ресурси. Тут налічують 38 об’єктів Всесвітньої спадщини. Така різноманітність створює передумови для розвитку туризму, відпочинку
й розваг, культурно-пізнавального туризму. У деяких країнах переважає традиційний купально-пляжний туризм.
Африка ще перебуває серед туристичних аутсайдерів. Макрорегіон охоплює всі країни Африки за винятком Єгипту та Лівії. Країни
спеціалізуються на купально-пляжному та культурно-пізнавальному
туризмі, Кенія і Зімбабве — на організації сафарі.
Близькосхідний макрорегіон відіграє у світовому туризмі допоміжну роль, що багато в чому пов’язано з тривалим арабсько-ізраїльським
конфліктом, нестабільною політичною обстановкою. У більшості
країн туризм задля відпочинку й розваг поєднується з культурнопізнавальним. Цей регіон є найбільшим релігійним центром кількох
релігійних концесій. У Єрусалимі християни відвідують храм Вознесіння з Голгофою та Гробом Господнім, мусульмани — мечеть Омара,
а іудаїсти — Стіну Плачу. Головні центри релігійного паломництва
мусульман у Саудівській Аравії — Мекка і Медина.
Південноазіатський макрорегіон включає країни Південної Азії. Тут
перебуває чимало всесвітньо відомих об’єктів спадщини ЮНЕСКО, зокрема мавзолей Тадж-Махал в Агрі, печерні храми Аджанти й Еллори,
буддійські пам’ятки в Санчі, стародавні храми індуїстів, національні
7
ВАРІАНТ 2
парки в Індії; долина Катманду, гора Еверест, місто Лумбіні (батьківщина Будди) у Непалі; розкопки стародавнього поселення МохенджоДаро в Пакистані. У цьому регіоні важливу роль відіграє релігійний
туризм, пов’язаний із відвідуванням пам’ятних місць буддизму.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Наука, яка вивчає навколишнє природне середовище щодо його придат­
ності для існування живих організмів і проживання населення, має назву:
А Геоекологія.
V. Завдання на контурній карті
34 Нанесення на контурну карту елементів берегової лінії Африки (Серед­
земного і Червоного моря; Гвінейської і Аденської заток; Мозамбіцької
і Гібралтарської проток; о. Мадагаскар; п-ова Сомалі):
2 Основною метою сучасних географічних досліджень є:
В Дослідження земної кори в межах Світового океану й Антарктиди.
отока
рська пр
Середземне море
Суецький
канал
в
Чер
Північний тропік
3 Океан, у якому найчастіше спостерігається таке грізне явище природи, як
цунамі, має назву:
В Тихий.
оне
oo
k.
а
Гібралт
or
g
на захід
на схід
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
ре
мо
4 Ознакою морського типу клімату є:
Г Значна кількість опадів протягом року.
прот
о
ка
Гвінейська
затока
Екватор
Моза
мб
w
w
іцька
À Ò Ë À Í Ò È × Í È É
.4
b
а
нськ
Аде атока
з
п-ів Сомалі
Південний тропік
w
о. Мадагаскар
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Î Ê Å À Í
ÎÊÅÀÍ
5 Спільні риси таких течій: Гвінейська, Бенгельська, Бразильська, Гольфстрім
містить варіант:
В Розташовані в Атлантичному океані.
6 Літосферна плита — це:
Г Великий блок літосфери.
7 Правильно вказані географічні об’єкти, що стосуються материка Південна
Америка, у варіанті:
А Маракайбо, сельва, нанду.
8 Найвища точка Західної Європи має назву:
А Монблан.
9 Крайньою східною точкою України є:
Б с. Червона Зірка.
10 Форми рельєфу, які в Україні охоплюють більшу частину зони Степу, — це:
А Низовини.
8
9
ВАРІАНТ 2
парки в Індії; долина Катманду, гора Еверест, місто Лумбіні (батьківщина Будди) у Непалі; розкопки стародавнього поселення МохенджоДаро в Пакистані. У цьому регіоні важливу роль відіграє релігійний
туризм, пов’язаний із відвідуванням пам’ятних місць буддизму.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Наука, яка вивчає навколишнє природне середовище щодо його придат­
ності для існування живих організмів і проживання населення, має назву:
А Геоекологія.
V. Завдання на контурній карті
34 Нанесення на контурну карту елементів берегової лінії Африки (Серед­
земного і Червоного моря; Гвінейської і Аденської заток; Мозамбіцької
і Гібралтарської проток; о. Мадагаскар; п-ова Сомалі):
2 Основною метою сучасних географічних досліджень є:
В Дослідження земної кори в межах Світового океану й Антарктиди.
отока
рська пр
Середземне море
Суецький
канал
в
Чер
Північний тропік
3 Океан, у якому найчастіше спостерігається таке грізне явище природи, як
цунамі, має назву:
В Тихий.
оне
oo
k.
а
Гібралт
or
g
на захід
на схід
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
ре
мо
4 Ознакою морського типу клімату є:
Г Значна кількість опадів протягом року.
прот
о
ка
Гвінейська
затока
Екватор
Моза
мб
w
w
іцька
À Ò Ë À Í Ò È × Í È É
.4
b
а
нськ
Аде атока
з
п-ів Сомалі
Південний тропік
w
о. Мадагаскар
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Î Ê Å À Í
ÎÊÅÀÍ
5 Спільні риси таких течій: Гвінейська, Бенгельська, Бразильська, Гольфстрім
містить варіант:
В Розташовані в Атлантичному океані.
6 Літосферна плита — це:
Г Великий блок літосфери.
7 Правильно вказані географічні об’єкти, що стосуються материка Південна
Америка, у варіанті:
А Маракайбо, сельва, нанду.
8 Найвища точка Західної Європи має назву:
А Монблан.
9 Крайньою східною точкою України є:
Б с. Червона Зірка.
10 Форми рельєфу, які в Україні охоплюють більшу частину зони Степу, — це:
А Низовини.
8
9
п
11 З перелічених річок типово рівнинною річкою в Україні є:
В Десна.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між номенклатурою топографічних карт і їх масштабом є такою:
1Г, 2Б, 3В, 4Д.
12 Із запропонованих фізико-географічних одиниць України природною зо­
ною є:
Б Лісостеп.
22 Відповідність між країнами і материками, де вони розташовані, є такою:
1Б, 2В, 3Г, 4А.
13 Кількість територіальних одиниць, що утворюють систему адміністративнотериторіального устрою України, дорівнює:
А 25.
23 Відповідність між типами ґрунтів і природними зонами, для яких вони
характерні, є такою:
1Б, 2А, 3Д, 4В.
24 Відповідність між видами корисних копалин та їхніми родовищами є такою:
1Г, 2Б, 3Д, 4В.
.4
b
16 Найпотужніше підприємство важкого машинобудування розташоване
в місті:
В Краматорськ.
w
w
17 До групи європейських монархій, столиці яких є морськими портами, на­
лежать:
А Данія, Швеція, Норвегія.
w
18 Варіант, у якому зазначено правильний перелік країн із числа «Великої
сімки», — це:
Б Велика Британія, Німеччина, Франція.
19 Варіантом, у якому перелічені основні галузі тваринництва економічно
розвинутих країн, є:
В Високоефективне м’ясне і молочне скотарство та птахівництво.
20 Особливості спеціалізації Тихоокеанського Північного Заходу США харак­
теризує такий рядок:
Г Основні галузі господарства — лісозаготівля, деревообробка,
гідроенергетика, енергоємні виробництва; важливий регіон розвитку
авіакосмічної промисловості.
10
25 Відповідність між галузями тваринництва та країнами — лідерами
з поголів’я є такою:
1Б, 2Д, 3Г, 4В.
oo
k.
15 До ґрунтів Полісся застосовують таку систему меліоративних заходів:
Г Осушення.
or
g
14 Область, для якої характерна найгустіша мережа сільських населених пунк­
тів, має назву:
В Хмельницька.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Природи Австралії стосуються такі твердження:
3, 5, 6.
27 Правильна відповідність тектонічної структури у межах України та заля­
гання в них корисних копалин є такою:
1, 3, 5.
28 Промисловості України стосуються такі твердження:
2, 3, 5.
29 Країн Латинської Америки стосуються такі твердження:
1, 2, 5.
IV. Завдання відкритого типу
30 Пострадянські країни, характеристика головних особливостей господар­
ства цих країн:
Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. доля країн соціалістичної системи
в усьому світі складала за площею 26 %, за кількістю населення —
33 %, за обсягами промислового й сільськогосподарського виробництва — трохи менше за 30 %. У 90-ті рр. більшість цих країн стали
на шлях будівництва ринкового господарства. Зросла їх кількість: на
11
11 З перелічених річок типово рівнинною річкою в Україні є:
В Десна.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між номенклатурою топографічних карт і їх масштабом є такою:
1Г, 2Б, 3В, 4Д.
12 Із запропонованих фізико-географічних одиниць України природною зо­
ною є:
Б Лісостеп.
22 Відповідність між країнами і материками, де вони розташовані, є такою:
1Б, 2В, 3Г, 4А.
13 Кількість територіальних одиниць, що утворюють систему адміністративнотериторіального устрою України, дорівнює:
А 25.
23 Відповідність між типами ґрунтів і природними зонами, для яких вони
характерні, є такою:
1Б, 2А, 3Д, 4В.
24 Відповідність між видами корисних копалин та їхніми родовищами є такою:
1Г, 2Б, 3Д, 4В.
.4
b
16 Найпотужніше підприємство важкого машинобудування розташоване
в місті:
В Краматорськ.
w
w
17 До групи європейських монархій, столиці яких є морськими портами, на­
лежать:
А Данія, Швеція, Норвегія.
w
18 Варіант, у якому зазначено правильний перелік країн із числа «Великої
сімки», — це:
Б Велика Британія, Німеччина, Франція.
19 Варіантом, у якому перелічені основні галузі тваринництва економічно
розвинутих країн, є:
В Високоефективне м’ясне і молочне скотарство та птахівництво.
20 Особливості спеціалізації Тихоокеанського Північного Заходу США харак­
теризує такий рядок:
Г Основні галузі господарства — лісозаготівля, деревообробка,
гідроенергетика, енергоємні виробництва; важливий регіон розвитку
авіакосмічної промисловості.
10
25 Відповідність між галузями тваринництва та країнами — лідерами
з поголів’я є такою:
1Б, 2Д, 3Г, 4В.
oo
k.
15 До ґрунтів Полісся застосовують таку систему меліоративних заходів:
Г Осушення.
or
g
14 Область, для якої характерна найгустіша мережа сільських населених пунк­
тів, має назву:
В Хмельницька.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Природи Австралії стосуються такі твердження:
3, 5, 6.
27 Правильна відповідність тектонічної структури у межах України та заля­
гання в них корисних копалин є такою:
1, 3, 5.
28 Промисловості України стосуються такі твердження:
2, 3, 5.
29 Країн Латинської Америки стосуються такі твердження:
1, 2, 5.
IV. Завдання відкритого типу
30 Пострадянські країни, характеристика головних особливостей господар­
ства цих країн:
Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. доля країн соціалістичної системи
в усьому світі складала за площею 26 %, за кількістю населення —
33 %, за обсягами промислового й сільськогосподарського виробництва — трохи менше за 30 %. У 90-ті рр. більшість цих країн стали
на шлях будівництва ринкового господарства. Зросла їх кількість: на
11
Автомобілебудування
Хімічна
промисловість
Чорна
металургія
Електротехнічна
промисловість
Кольорова
металургія
.4
b
Скляна
промисловість
w
w
32 Визначте, яким буде поясний час у Львові, якщо в Лондоні 20 год 25 хв.
w
Необхідні поняття
Годинний пояс — частина земної поверхні, де прийнято один стандартний час; 1 часовий пояс становить 15° дуги паралелі, відповідно
на планеті Земля існує 24 годинні пояси.
Розв’язання
1) Більшість території України розташована у другому годинному
поясі, відповідно поясний час Львова буде таким самим, як і по всій
Україні.
2) Лондон розміщений у нульовому годинному поясі, відповідно
різниця в поясному часі з Україною становить –2 год, оскільки Україна розміщена східніше від Лондона — столиці Великої Британії.
3) Визначимо поясний час Львова: 20 год 25 хв + 2 год = 22 год
25 хв.
Відповідь: поясний час Львова становить 22 год 25 хв.
12
oo
k.
31 Схема взаємозв’язків автомобілебудування з іншими галузями господарства:
33 Суть і види глобалізації в різних сферах суспільного життя:
Глобалізація — процес всесвітньої економічної, політичної та
культурної інтеграції й уніфікації.
Основним наслідком глобалізації є міжнародний географічний поділ праці, міграція в масштабах усієї планети фінансів, людських і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних і технологічних процесів, а також зближення культур різних країн. Це
об’єктивний процес, який має системний характер, тобто охоплює всі
сфери життя людства.
Глобалізаційні процеси в політиці полягають у послабленні національних держав. Це відбувається через те, що сучасні країни делегують дедалі більше повноважень впливовим міжнародним організаціям, такими як: ООН, Європейський Союз, СОТ, НАТО, МВФ,
МББР, Світовий банк, Африканський Союз та ін. До того ж унаслідок
скорочення державного втручання в економіку та зниження податків
збільшується політичний вплив найбільших підприємств, зокрема потужних ТНК. Вплив держави на своїх громадян зменшується також
і через доступну зовнішню міграцію людей і вільне пересування капіталів за кордон.
Для економічних аспектів глобалізації характерні вільна торгівля, вільне пересування капіталу, зниження різних податків тощо.
Глобалізація, що охопила всі регіони й усі сектори світового господарства, принципово змінює співвідношення між зовнішніми та
внутрішніми чинниками розвитку національних господарств на користь перших.
Культурна глобалізація характеризується зближенням ділової
та споживчої культури між різними країнами світу й активним
міжнародним спілкуванням. Це сприяє популяризації окремих
видів національної культури по всьому світу. Так, твори українського поета Т. Шевченка перекладені майже всіма мовами світу,
а книжки популярної англійської письменниці Джоан Роулінг про
пригоди Гаррі Поттера, перекладені понад 60 мовами світу, вийшли
накладом у 250 млн примірників. Величезну роль у культурній
глобалізації відіграє міжнародний туризм і повсюдне поширення
Інтернету.
Чимало країн світу роблять свій внесок у глобалізацію. Наприклад, один із символів глобалізації — популярна служба миттєвих
повідомлень ICQ — уперше була розроблена в Ізраїлі, мобільні телефони і ноутбуки — у США, флеш-носії — на Тайвані, MP3-плеєри —
у Південній Кореї, а улюблена гра багатьох людей усієї планети —
більярд — з’явилася в Індії.
or
g
території колишнього Радянського Союзу виникло 15 незалежних держав, на території колишньої Югославії — п’ять, роз’єдналися Чехія
і Словаччина, а територія колишньої НДР увійшла до складу ФРН.
Головними особливостями господарства пострадянських країн є:
yy високий рівень суспільного й територіального (географічного) розподілу праці;
yy розгалужені та достатньо сформовані функціонально- і тери­
торіально-господарські системи, що за своїми ознаками мало відрізняються від відповідних структур економічно розвинених країн.
Проте на сучасному етапі країни зазнають браку капіталу, і більшість
галузей (особливо сільське господарство, легка промисловість, торгівля)
використовують застарілу техніку й технологію. У країнах лише формуються сучасні організаційно-управлінські структури ринкового господарства. У них почалася перебудова на засадах ринкової економіки, і деякі
держави вже досягли певних успіхів. Найбільш вдало зарекомендували
себе польська, чеська й угорська моделі економічних реформ.
13
Автомобілебудування
Хімічна
промисловість
Чорна
металургія
Електротехнічна
промисловість
Кольорова
металургія
.4
b
Скляна
промисловість
w
w
32 Визначте, яким буде поясний час у Львові, якщо в Лондоні 20 год 25 хв.
w
Необхідні поняття
Годинний пояс — частина земної поверхні, де прийнято один стандартний час; 1 часовий пояс становить 15° дуги паралелі, відповідно
на планеті Земля існує 24 годинні пояси.
Розв’язання
1) Більшість території України розташована у другому годинному
поясі, відповідно поясний час Львова буде таким самим, як і по всій
Україні.
2) Лондон розміщений у нульовому годинному поясі, відповідно
різниця в поясному часі з Україною становить –2 год, оскільки Україна розміщена східніше від Лондона — столиці Великої Британії.
3) Визначимо поясний час Львова: 20 год 25 хв + 2 год = 22 год
25 хв.
Відповідь: поясний час Львова становить 22 год 25 хв.
12
oo
k.
31 Схема взаємозв’язків автомобілебудування з іншими галузями господарства:
33 Суть і види глобалізації в різних сферах суспільного життя:
Глобалізація — процес всесвітньої економічної, політичної та
культурної інтеграції й уніфікації.
Основним наслідком глобалізації є міжнародний географічний поділ праці, міграція в масштабах усієї планети фінансів, людських і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних і технологічних процесів, а також зближення культур різних країн. Це
об’єктивний процес, який має системний характер, тобто охоплює всі
сфери життя людства.
Глобалізаційні процеси в політиці полягають у послабленні національних держав. Це відбувається через те, що сучасні країни делегують дедалі більше повноважень впливовим міжнародним організаціям, такими як: ООН, Європейський Союз, СОТ, НАТО, МВФ,
МББР, Світовий банк, Африканський Союз та ін. До того ж унаслідок
скорочення державного втручання в економіку та зниження податків
збільшується політичний вплив найбільших підприємств, зокрема потужних ТНК. Вплив держави на своїх громадян зменшується також
і через доступну зовнішню міграцію людей і вільне пересування капіталів за кордон.
Для економічних аспектів глобалізації характерні вільна торгівля, вільне пересування капіталу, зниження різних податків тощо.
Глобалізація, що охопила всі регіони й усі сектори світового господарства, принципово змінює співвідношення між зовнішніми та
внутрішніми чинниками розвитку національних господарств на користь перших.
Культурна глобалізація характеризується зближенням ділової
та споживчої культури між різними країнами світу й активним
міжнародним спілкуванням. Це сприяє популяризації окремих
видів національної культури по всьому світу. Так, твори українського поета Т. Шевченка перекладені майже всіма мовами світу,
а книжки популярної англійської письменниці Джоан Роулінг про
пригоди Гаррі Поттера, перекладені понад 60 мовами світу, вийшли
накладом у 250 млн примірників. Величезну роль у культурній
глобалізації відіграє міжнародний туризм і повсюдне поширення
Інтернету.
Чимало країн світу роблять свій внесок у глобалізацію. Наприклад, один із символів глобалізації — популярна служба миттєвих
повідомлень ICQ — уперше була розроблена в Ізраїлі, мобільні телефони і ноутбуки — у США, флеш-носії — на Тайвані, MP3-плеєри —
у Південній Кореї, а улюблена гра багатьох людей усієї планети —
більярд — з’явилася в Індії.
or
g
території колишнього Радянського Союзу виникло 15 незалежних держав, на території колишньої Югославії — п’ять, роз’єдналися Чехія
і Словаччина, а територія колишньої НДР увійшла до складу ФРН.
Головними особливостями господарства пострадянських країн є:
yy високий рівень суспільного й територіального (географічного) розподілу праці;
yy розгалужені та достатньо сформовані функціонально- і тери­
торіально-господарські системи, що за своїми ознаками мало відрізняються від відповідних структур економічно розвинених країн.
Проте на сучасному етапі країни зазнають браку капіталу, і більшість
галузей (особливо сільське господарство, легка промисловість, торгівля)
використовують застарілу техніку й технологію. У країнах лише формуються сучасні організаційно-управлінські структури ринкового господарства. У них почалася перебудова на засадах ринкової економіки, і деякі
держави вже досягли певних успіхів. Найбільш вдало зарекомендували
себе польська, чеська й угорська моделі економічних реформ.
13
п
ВАРІАНТ 3
V. Завдання на контурній карті
34 Позначення на контурній карті внутрішніх вод Північної Америки (річок:
Міссісіпі, Міссурі, Колумбія, Маккензі, Юкон, Колорадо; озер: Верхнє,
Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо, Велике Солоне):
1 Відлік географічної широти починають від лінії:
В Екватора.
2 Із перелічених об’єктів одночасно і материком, і частиною світу є:
Б Африка.
ке
Мак
3 Форми рельєфу, які утворюються як наслідок творчої роботи моря, — це:
В Пляжі.
нзі
or
g
Юкон
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Колумбія
оз. Мічиган
5 Народами, що населяють Африку й належать до європеоїдної раси, є:
Б Бербери.
оз. Ері
Міссур
і
.4
b
w
w
w
до
ора
Кол
оз. Гурон
оз. Онтаріо
Міссісіпі
Велике Солоне
озеро
4 Основною причиною виникнення течій у Світовому океані є:
Г Постійні вітри.
oo
k.
оз. Верхнє
6 Твердження, яке не стосується материка Австралія, є таким:
Б Своєрідність рослинності і тваринного світу пояснюється пізнім
відкриттям материка.
7 Гірською системою, у висотних поясах якої простежуються всі зональні
типи природних комплексів світу, є:
Б Гімалаї.
8 Адміністративна область, позначена на карті штриховкою, має назву:
В Кіровоградська.
9 Діючих вулканів немає на материку:
Б Австралія.
10 Геологічні відклади, які в Україні є наймолодшими, — це:
Б Кайнозойські.
14
15
ВАРІАНТ 3
V. Завдання на контурній карті
34 Позначення на контурній карті внутрішніх вод Північної Америки (річок:
Міссісіпі, Міссурі, Колумбія, Маккензі, Юкон, Колорадо; озер: Верхнє,
Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо, Велике Солоне):
1 Відлік географічної широти починають від лінії:
В Екватора.
2 Із перелічених об’єктів одночасно і материком, і частиною світу є:
Б Африка.
ке
Мак
3 Форми рельєфу, які утворюються як наслідок творчої роботи моря, — це:
В Пляжі.
нзі
or
g
Юкон
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Колумбія
оз. Мічиган
5 Народами, що населяють Африку й належать до європеоїдної раси, є:
Б Бербери.
оз. Ері
Міссур
і
.4
b
w
w
w
до
ора
Кол
оз. Гурон
оз. Онтаріо
Міссісіпі
Велике Солоне
озеро
4 Основною причиною виникнення течій у Світовому океані є:
Г Постійні вітри.
oo
k.
оз. Верхнє
6 Твердження, яке не стосується материка Австралія, є таким:
Б Своєрідність рослинності і тваринного світу пояснюється пізнім
відкриттям материка.
7 Гірською системою, у висотних поясах якої простежуються всі зональні
типи природних комплексів світу, є:
Б Гімалаї.
8 Адміністративна область, позначена на карті штриховкою, має назву:
В Кіровоградська.
9 Діючих вулканів немає на материку:
Б Австралія.
10 Геологічні відклади, які в Україні є наймолодшими, — це:
Б Кайнозойські.
14
15
11 Регіон України, в якому найбільша густота річкової мережі, — це:
Б Українські Карпати.
20 Характерними тенденціями розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Японії є:
А Перехід від орієнтації на торгівлю технологіями до орієнтації
на міжнародну туристичну діяльність.
12 Найбільшим за площею фізико-географічним краєм лісостепової природної
зони України є:
Г Дністровсько-Дніпровський.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між географічними відкриттями та мандрівниками, є такою:
1Б, 2Д, 3А, 4В.
13 До природних змін чисельності населення належить:
А Народжуваність.
24 Відповідність між містами та їхніми основними функціями є такою:
1Г, 2Д, 3В, 4Б.
.4
b
15 Виробництво азотних добрив розміщене в місті:
Г Рівне.
w
w
16 Найбільшим вантажним портом на Азовському морі є українське місто:
А Маріуполь.
w
17 Варіант, у якому перелічені країни нової індустріалізації, — це:
А Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур.
18 Основною рисою географії землеробства світу є таке:
Г Райони землеробства збігаються з основними ареалами орних
земель і багаторічних насаджень.
19 Причиною того, що річковий транспорт Німеччини має значну частку у пе­
ревезеннях вантажів, забезпечуючи внутрішні й зовнішні зв’язки держави, є:
В Формування системи судноплавних каналів, що з’єднують судноплавні частини річок, забезпечуючи дешевий вихід до морів Атлантики.
16
23 Відповідність між тектонічними структурами та корисними копалинами,
що з ними пов’язані, є такою:
1Д, 2А, 3Б, 4Г.
oo
k.
14 Правильний варіант ланцюга «галузь — підприємство — основний чинник
розміщення» для міста Києва — це:
Б Машинобудування — авіазавод КНТК «Антонов» — кваліфіковані кадри.
or
g
22 Відповідність між півостровами і материками, частиною яких вони є:
1Г, 2В, 3Б, 4А.
25 Відповідність між країнами і регіонами світу, у яких вони знаходяться, є
такою:
1В, 2А, 3Г, 4Б.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 В Антарктиді клімат найбільш холодний і суворий на земній кулі у зв’язку
з такими причинами:
1, 5, 6.
27 Рудних родовищ в Україні стосуються такі твердження:
1, 5, 6.
28 Розвитку гірничохімічної промисловості України стосуються такі твер­
дження:
3, 4, 7.
17
11 Регіон України, в якому найбільша густота річкової мережі, — це:
Б Українські Карпати.
20 Характерними тенденціями розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Японії є:
А Перехід від орієнтації на торгівлю технологіями до орієнтації
на міжнародну туристичну діяльність.
12 Найбільшим за площею фізико-географічним краєм лісостепової природної
зони України є:
Г Дністровсько-Дніпровський.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між географічними відкриттями та мандрівниками, є такою:
1Б, 2Д, 3А, 4В.
13 До природних змін чисельності населення належить:
А Народжуваність.
24 Відповідність між містами та їхніми основними функціями є такою:
1Г, 2Д, 3В, 4Б.
.4
b
15 Виробництво азотних добрив розміщене в місті:
Г Рівне.
w
w
16 Найбільшим вантажним портом на Азовському морі є українське місто:
А Маріуполь.
w
17 Варіант, у якому перелічені країни нової індустріалізації, — це:
А Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур.
18 Основною рисою географії землеробства світу є таке:
Г Райони землеробства збігаються з основними ареалами орних
земель і багаторічних насаджень.
19 Причиною того, що річковий транспорт Німеччини має значну частку у пе­
ревезеннях вантажів, забезпечуючи внутрішні й зовнішні зв’язки держави, є:
В Формування системи судноплавних каналів, що з’єднують судноплавні частини річок, забезпечуючи дешевий вихід до морів Атлантики.
16
23 Відповідність між тектонічними структурами та корисними копалинами,
що з ними пов’язані, є такою:
1Д, 2А, 3Б, 4Г.
oo
k.
14 Правильний варіант ланцюга «галузь — підприємство — основний чинник
розміщення» для міста Києва — це:
Б Машинобудування — авіазавод КНТК «Антонов» — кваліфіковані кадри.
or
g
22 Відповідність між півостровами і материками, частиною яких вони є:
1Г, 2В, 3Б, 4А.
25 Відповідність між країнами і регіонами світу, у яких вони знаходяться, є
такою:
1В, 2А, 3Г, 4Б.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 В Антарктиді клімат найбільш холодний і суворий на земній кулі у зв’язку
з такими причинами:
1, 5, 6.
27 Рудних родовищ в Україні стосуються такі твердження:
1, 5, 6.
28 Розвитку гірничохімічної промисловості України стосуються такі твер­
дження:
3, 4, 7.
17
п
29 Розвитку автомобілебудування у світі стосуються такі твердження:
3, 4, 6.
IV. Завдання відкритого типу
oo
k.
.4
b
31 Основні галузі невиробничої сфери України, їх характеристика:
Галузі невиробничої сфери поділяються на дві групи.
Перша група задовольняє духовні і фізичні потреби людини: освіта,
культура, мистецтво, наука, охорона здоров’я, спорт і фізкультура.
Друга група задовольняє матеріальні потреби в послугах: соціальне
забезпечення, житлово-комунальне господарство, управління, кредитування, страхування, банківське обслуговування.
or
g
30 Перелік найважливіших національних інтересів, які зобов’язана захищати
держава:
Держава зобов’язана захищати національні інтереси, використовуючи право на незалежне існування, володіння своєю територією,
рівноправні відносини з іншими державами, право на оборону проти
агресії тощо.
32 Визначте атмосферний тиск на вершині гори Говерла (2061 м), якщо біля
підніжжя (на висоті 450 м) тиск становить 715 мм рт. ст.
w
w
w
Необхідні поняття
Атмосферний тиск — певна сила, що діє перпендикулярно на
земну поверхню під масою атмосфери, вимірюється або в паскалях
(Па), або в міліметрах ртутного стовпчика (мм рт. ст.). За нормальних
погодних умов атмосферний тиск зменшується з висотою на 1 мм рт.
ст. на кожні 10 м висоти.
Температура повітря в тропосфері знижується з висотою на 6 °С
на 1000 м.
Розв’язання
1) Визначимо різницю у висоті між вершиною Говерли та її підніжжям: 2061 – 450 = 1611 м.
2) Обчислимо різницю атмосферного тиску між вершиною і підніжжям: 1611 : 10 = 161 мм рт. ст.
3) З’ясуємо атмосферний тиск на вершині гори: 715 – 161 = 554 мм
рт. ст.
Відповідь: атмосферний тиск на вершині гори Говерла становить
551 мм рт. ст.
18
33 Вплив клімату на економіку країни, характеристика кліматичних ресурсів
майбутнього:
Відомо, що клімат суттєво впливає на різні галузі економіки. Кожний вдалий прогноз серйозних змін клімату без додаткових витрат дає
змогу зекономити значні суми бюджетних коштів. Наприклад, у Китаї
під час проектування й будівництва металургійного комплексу облік
кліматичних даних дав змогу заощадити 20 млн доларів.
Довгострокове прогнозування дає змогу істотно змінити завдану
кліматичними змінами шкоду господарству та навіть мати від таких
прогнозів великий економічний ефект. Насамперед це стосується сільськогосподарського виробництва. Структуру посівних площ, строки
сівби, норми висіву, глибину закладання насіння в культурному землеробстві важко уявити без надійного прогнозу очікуваних погодних
умов посівного й вегетаційного періоду. Добрива й уся агротехніка,
а також догляд за посівами впливають на рівень урожайності, але біологічні умови, створювані характером погоди — домінуючий чинник.
Землеробство, таким чином, багато не отримує з того, що здатні
давати кліматичні ресурси.
За останні 15 років економічний збиток через стихійні явища
природи дуже зріс. Людське співтовариство власноруч посилює деякі
кліматичні явища. Ознаки потепління планетарного клімату сприймаються як антропогенний вплив на навколишнє середовище.
Проте людство навчилося використовувати кліматичні ресурси на
власну користь.
Агрокліматичні ресурси, тобто світло, тепло і волога, визначають
можливість вирощування всіх сільськогосподарських культур. До
кліматичних ресурсів відносять також і ресурси вітрової енергії, яку
людина здавна навчилася використовувати за допомогою вітряків
і вітрильників. На земній кулі є чимало місць (наприклад узбережжя океанів і морів, Далекий Схід, південь Європейської частини
Росії, України), де швидкість вітру перевищує 5 м/с, що робить
використання цієї енергії за допомогою ВЕС екологічно чистим та
економічно виправданим, до того ж вона має практично невичерпний потенціал.
Людину цікавлять і космічні ресурси. До них насамперед відносять сонячну радіацію — найпотужніше на Землі енергетичне джерело.
Річний потік сонячної енергії, що досягає нижчих шарів атмосфери
та земної поверхні, вимірюється величиною (1014 кВт), яка в десятки
разів перевищує всю енергію, що міститься в розвіданих запасах мінерального палива, і в тисячі разів — сучасний рівень світового енерго­
споживання. Природно, що найкращі умови для використання сонячної енергії існують в аридному поясі Землі, де тривалість сонячного
19
29 Розвитку автомобілебудування у світі стосуються такі твердження:
3, 4, 6.
IV. Завдання відкритого типу
oo
k.
.4
b
31 Основні галузі невиробничої сфери України, їх характеристика:
Галузі невиробничої сфери поділяються на дві групи.
Перша група задовольняє духовні і фізичні потреби людини: освіта,
культура, мистецтво, наука, охорона здоров’я, спорт і фізкультура.
Друга група задовольняє матеріальні потреби в послугах: соціальне
забезпечення, житлово-комунальне господарство, управління, кредитування, страхування, банківське обслуговування.
or
g
30 Перелік найважливіших національних інтересів, які зобов’язана захищати
держава:
Держава зобов’язана захищати національні інтереси, використовуючи право на незалежне існування, володіння своєю територією,
рівноправні відносини з іншими державами, право на оборону проти
агресії тощо.
32 Визначте атмосферний тиск на вершині гори Говерла (2061 м), якщо біля
підніжжя (на висоті 450 м) тиск становить 715 мм рт. ст.
w
w
w
Необхідні поняття
Атмосферний тиск — певна сила, що діє перпендикулярно на
земну поверхню під масою атмосфери, вимірюється або в паскалях
(Па), або в міліметрах ртутного стовпчика (мм рт. ст.). За нормальних
погодних умов атмосферний тиск зменшується з висотою на 1 мм рт.
ст. на кожні 10 м висоти.
Температура повітря в тропосфері знижується з висотою на 6 °С
на 1000 м.
Розв’язання
1) Визначимо різницю у висоті між вершиною Говерли та її підніжжям: 2061 – 450 = 1611 м.
2) Обчислимо різницю атмосферного тиску між вершиною і підніжжям: 1611 : 10 = 161 мм рт. ст.
3) З’ясуємо атмосферний тиск на вершині гори: 715 – 161 = 554 мм
рт. ст.
Відповідь: атмосферний тиск на вершині гори Говерла становить
551 мм рт. ст.
18
33 Вплив клімату на економіку країни, характеристика кліматичних ресурсів
майбутнього:
Відомо, що клімат суттєво впливає на різні галузі економіки. Кожний вдалий прогноз серйозних змін клімату без додаткових витрат дає
змогу зекономити значні суми бюджетних коштів. Наприклад, у Китаї
під час проектування й будівництва металургійного комплексу облік
кліматичних даних дав змогу заощадити 20 млн доларів.
Довгострокове прогнозування дає змогу істотно змінити завдану
кліматичними змінами шкоду господарству та навіть мати від таких
прогнозів великий економічний ефект. Насамперед це стосується сільськогосподарського виробництва. Структуру посівних площ, строки
сівби, норми висіву, глибину закладання насіння в культурному землеробстві важко уявити без надійного прогнозу очікуваних погодних
умов посівного й вегетаційного періоду. Добрива й уся агротехніка,
а також догляд за посівами впливають на рівень урожайності, але біологічні умови, створювані характером погоди — домінуючий чинник.
Землеробство, таким чином, багато не отримує з того, що здатні
давати кліматичні ресурси.
За останні 15 років економічний збиток через стихійні явища
природи дуже зріс. Людське співтовариство власноруч посилює деякі
кліматичні явища. Ознаки потепління планетарного клімату сприймаються як антропогенний вплив на навколишнє середовище.
Проте людство навчилося використовувати кліматичні ресурси на
власну користь.
Агрокліматичні ресурси, тобто світло, тепло і волога, визначають
можливість вирощування всіх сільськогосподарських культур. До
кліматичних ресурсів відносять також і ресурси вітрової енергії, яку
людина здавна навчилася використовувати за допомогою вітряків
і вітрильників. На земній кулі є чимало місць (наприклад узбережжя океанів і морів, Далекий Схід, південь Європейської частини
Росії, України), де швидкість вітру перевищує 5 м/с, що робить
використання цієї енергії за допомогою ВЕС екологічно чистим та
економічно виправданим, до того ж вона має практично невичерпний потенціал.
Людину цікавлять і космічні ресурси. До них насамперед відносять сонячну радіацію — найпотужніше на Землі енергетичне джерело.
Річний потік сонячної енергії, що досягає нижчих шарів атмосфери
та земної поверхні, вимірюється величиною (1014 кВт), яка в десятки
разів перевищує всю енергію, що міститься в розвіданих запасах мінерального палива, і в тисячі разів — сучасний рівень світового енерго­
споживання. Природно, що найкращі умови для використання сонячної енергії існують в аридному поясі Землі, де тривалість сонячного
19
ВАРІАНТ 4
сяйва найбільша: США (Флорида, Каліфорнія), Японія, Ізраїль, Кіпр,
Австралія, Україна (Крим), Кавказ, Казахстан, Середня Азія.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
V. Завдання на контурній карті
1 План місцевості — це:
Б Зображення умовними знаками та в масштабі невеликої ділянки
місцевості.
34 Нанесення на контурну карту елементів рельєфу Південної Америки (ни­
зовин: Амазонської, Орінокської, Ла-Платської; плоскогір’їв: Бразильського,
Гвіанського; гір Анди, г. Аконкагуа):
À
10°
Ë
3 З перелічених островів водами двох океанів омивається:
А Гренландія.
Екватор
0°
Í
Бразильське
4 Природні ресурси, які належать до відновлюваних, — це:
Б Земельні.
Ò
Ама
а
низовин
Ò
À
А
Орінокська
низовина Гвіа
пло нськ
ског е
ір’я
зонська
2 Причиною утворення постійних вітрів на Землі є:
А Існування поясів високого і низького тиску.
40°
50°
or
g
60°
È
Н
плоскогір’я
oo
k.
70°
80°
Ò
5 Абсолютний мінімум зимових температур, зафіксований у Північно-Східній
Азії, становить:
В –71°.
Í
Д
Õ
È
É
Л
а
н -П
и л
зо а
в тсь
и
н ка
а
È
опік
И
w
w
É
г. Аконкагуа
.4
b
×
È
20°
Південний тр
30°
Î
Î
w
Ê
Ê
40°
6 Найширша у світі протока — це:
Б Дрейка.
7 В Австралії найбільшу площу має природна зона:
В Пустель і напівпустель.
Å
8 Варіант, у якому правильно вказані основні форми рельєфу, — це:
А Гори, рівнини.
Å
À
À
9 Країною, з якою Україна має морський і суходільний кордон, є:
В Росія.
Í
Í
50°
10 Низовина, розташована на півдні України, — це:
Г Причорноморська.
11 Притоки Тетерів, Рось, Псел, Ворскла належать до басейну річки:
Г Дніпро.
20
21
ВАРІАНТ 4
сяйва найбільша: США (Флорида, Каліфорнія), Японія, Ізраїль, Кіпр,
Австралія, Україна (Крим), Кавказ, Казахстан, Середня Азія.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
V. Завдання на контурній карті
1 План місцевості — це:
Б Зображення умовними знаками та в масштабі невеликої ділянки
місцевості.
34 Нанесення на контурну карту елементів рельєфу Південної Америки (ни­
зовин: Амазонської, Орінокської, Ла-Платської; плоскогір’їв: Бразильського,
Гвіанського; гір Анди, г. Аконкагуа):
À
10°
Ë
3 З перелічених островів водами двох океанів омивається:
А Гренландія.
Екватор
0°
Í
Бразильське
4 Природні ресурси, які належать до відновлюваних, — це:
Б Земельні.
Ò
Ама
а
низовин
Ò
À
А
Орінокська
низовина Гвіа
пло нськ
ског е
ір’я
зонська
2 Причиною утворення постійних вітрів на Землі є:
А Існування поясів високого і низького тиску.
40°
50°
or
g
60°
È
Н
плоскогір’я
oo
k.
70°
80°
Ò
5 Абсолютний мінімум зимових температур, зафіксований у Північно-Східній
Азії, становить:
В –71°.
Í
Д
Õ
È
É
Л
а
н -П
и л
зо а
в тсь
и
н ка
а
È
опік
И
w
w
É
г. Аконкагуа
.4
b
×
È
20°
Південний тр
30°
Î
Î
w
Ê
Ê
40°
6 Найширша у світі протока — це:
Б Дрейка.
7 В Австралії найбільшу площу має природна зона:
В Пустель і напівпустель.
Å
8 Варіант, у якому правильно вказані основні форми рельєфу, — це:
А Гори, рівнини.
Å
À
À
9 Країною, з якою Україна має морський і суходільний кордон, є:
В Росія.
Í
Í
50°
10 Низовина, розташована на півдні України, — це:
Г Причорноморська.
11 Притоки Тетерів, Рось, Псел, Ворскла належать до басейну річки:
Г Дніпро.
20
21
12 З перелічених об’єктів природно-заповідного фонду України природним
заповідником є:
В «Медобори».
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між поняттями і визначеннями є такою:
1Д, 2В, 3А, 4Б.
22 Відповідність між протоками і частинами Світового океану, які вони спо­
лучають, є такою:
1В, 2А, 3Г, 4Б.
13 Більша частина території Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської
областей відповідає історико-географічному краю:
А Галичина.
23 Відповідність між типами ґрунтів і регіонами їхнього поширення є такою:
1В, 2Г, 3Д, 4Б.
14 Провідним чинником для розташування основних центрів чорної мета­
лургії України є:
Б Наявність запасів залізної руди і коксівного вугілля.
or
g
24 Відповідність між провідними автовиробниками та центрами їх виробни­
чих потужностей в Україні є такою:
1А, 2Б, 3Г, 4В.
15 Найпотужнішим металургійним комбінатом України є:
А «Арселор Міттал Кривий Ріг».
16 Найбільшим торговельним партнером України є:
Б Росія.
.4
b
17 Варіант, у якому вказано найхарактерніші для Азії особливості розвитку, —
це:
В Характерні велика різниця в рівнях розвитку країн, значна диференціація регіональних проблем, які мають свої особливості.
oo
k.
25 Відповідність між типами електростанцій і країнами, які мають найбільші
масштаби виробництва і споживання цього виду енергії, є такою:
1Д, 2В, 3А, 4Б.
w
w
w
18 Неправильне поєднання назви регіону, технополісу та університету, на базі
якого він виник, зазначено у варіанті:
А США — Силіконова долина — Сан-Франциско — Стенфордський
університет.
Стенфордський університет розташований у м. Сан-Хосе. Він
є основою Силіконової долини — величезного спеціалізованого комплексу електронних виробництв.
19 Галузі, що формують середньоєвропейський тип сільського господарства,
названо у варіанті:
Г Переважання молочного і м’ясо-молочного тваринництва, а також свинарства і птахівництва.
20 Чинником, що впливає на розміщення кольорової металургії Великої Бри­
танії, є:
Г Довізна сировина — порти — Шотландія.
22
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Кліматичних особливостей Південної Америки стосуються такі тверджен­
ня:
1, 3, 5.
27 Природних комплексів, що виділяють на території України, стосуються такі
твердження:
4, 5, 6.
28 Транспорту України стосуються такі твердження:
4, 5, 6.
29 Галузями промисловості світу, що мають найвищі темпи розвитку, є такі:
2, 5, 6.
IV. Завдання відкритого типу
30 Характеристика основних ознак раціонального і нераціонального приро­
докористування:
Прикладом раціонального природокористування може бути створення культурних ландшафтів, технології повної переробки сировини,
повторне використання відходів виробництва, створення заповідників,
охорона зникаючих видів рослин і тварин тощо.
23
12 З перелічених об’єктів природно-заповідного фонду України природним
заповідником є:
В «Медобори».
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між поняттями і визначеннями є такою:
1Д, 2В, 3А, 4Б.
22 Відповідність між протоками і частинами Світового океану, які вони спо­
лучають, є такою:
1В, 2А, 3Г, 4Б.
13 Більша частина території Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської
областей відповідає історико-географічному краю:
А Галичина.
23 Відповідність між типами ґрунтів і регіонами їхнього поширення є такою:
1В, 2Г, 3Д, 4Б.
14 Провідним чинником для розташування основних центрів чорної мета­
лургії України є:
Б Наявність запасів залізної руди і коксівного вугілля.
or
g
24 Відповідність між провідними автовиробниками та центрами їх виробни­
чих потужностей в Україні є такою:
1А, 2Б, 3Г, 4В.
15 Найпотужнішим металургійним комбінатом України є:
А «Арселор Міттал Кривий Ріг».
16 Найбільшим торговельним партнером України є:
Б Росія.
.4
b
17 Варіант, у якому вказано найхарактерніші для Азії особливості розвитку, —
це:
В Характерні велика різниця в рівнях розвитку країн, значна диференціація регіональних проблем, які мають свої особливості.
oo
k.
25 Відповідність між типами електростанцій і країнами, які мають найбільші
масштаби виробництва і споживання цього виду енергії, є такою:
1Д, 2В, 3А, 4Б.
w
w
w
18 Неправильне поєднання назви регіону, технополісу та університету, на базі
якого він виник, зазначено у варіанті:
А США — Силіконова долина — Сан-Франциско — Стенфордський
університет.
Стенфордський університет розташований у м. Сан-Хосе. Він
є основою Силіконової долини — величезного спеціалізованого комплексу електронних виробництв.
19 Галузі, що формують середньоєвропейський тип сільського господарства,
названо у варіанті:
Г Переважання молочного і м’ясо-молочного тваринництва, а також свинарства і птахівництва.
20 Чинником, що впливає на розміщення кольорової металургії Великої Бри­
танії, є:
Г Довізна сировина — порти — Шотландія.
22
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Кліматичних особливостей Південної Америки стосуються такі тверджен­
ня:
1, 3, 5.
27 Природних комплексів, що виділяють на території України, стосуються такі
твердження:
4, 5, 6.
28 Транспорту України стосуються такі твердження:
4, 5, 6.
29 Галузями промисловості світу, що мають найвищі темпи розвитку, є такі:
2, 5, 6.
IV. Завдання відкритого типу
30 Характеристика основних ознак раціонального і нераціонального приро­
докористування:
Прикладом раціонального природокористування може бути створення культурних ландшафтів, технології повної переробки сировини,
повторне використання відходів виробництва, створення заповідників,
охорона зникаючих видів рослин і тварин тощо.
23
V. Завдання на контурній карті
Прикладами нераціонального природокористування є непомірний
випас худоби, підсічно-вогневе землеробство, винищування видів рослин
і тварин, радіоактивне, теплове й інші забруднення середовища тощо.
34 Розробка легенди і позначення на контурній карті 2 центрів авіабудування
та 3 центрів автомобілебудування України:
31 Характеристика основних експортних галузей економіки України:
Основними експортними галузями економіки України є: металургія, сільське господарство (зерно), машинобудування, хімічна промисловість. Частки країн в експорті України: Росія — 22,5 %, Італія —
6,5 %, Туреччина — 6,2 %, Польща — 3, 5 %, Німеччина — 3, 3 %.
24°
28°
32°
Луцьк
Київ
50°
oo
k.
24°
.4
b
Необхідні поняття
Фактична вологість повітря — маса водяної пари, що утримується в певному об’ємі повітря у певний момент часу. Зазвичай вимірюється в г/м3.
Відносна вологість повітря — відношення маси водяної пари, що
міститься в певному об’ємі повітря у певний момент часу до максимально можливої за певної температури повітря (вологість насичення).
Зазвичай вимірюється у відсотках.
or
g
32 Розрахуйте відносну вологість повітря, якщо фактична вологість при тем­
пературі +20 °С становить 10 г/м³, а вологість насичення за даної темпе­
ратури становить 17 г/м³.
Автомобілебудування
28°
Запоріжжя
ÀÇÎÂÑÜÊÅ
ÌÎÐÅ
46°
×
Î
Ð
w
33 Суть поняття «геополітика», основні тенденції в сучасній геополітиці:
Геополітика традиційно означає вплив географічних чинників на
державну політику. Проте в широкому розумінні цей термін вживають для окреслення політики держави, що свідомо здійснюється або
спонтанно формується під впливом географічних або територіальних
чинників.
Тенденції в сучасній геополітиці:
yy зміцнення взаємозалежності в галузі економіки й фінансів;
yy активний розвиток інтеграційних процесів;
yy посилення впливу засобів масової інформації (ЗМІ);
yy перетворення системи світового устрою на багатополярну;
yy об’єднання зусиль багатьох країн для розв’язання спільних проб­
лем, відвернення глобальних загроз і врегулювання регіональних
конфліктів.
24
50°
Харків
Кременчук
w
w
Розв’язання
Відносна вологість повітря за цих умов буде дорівнювати:
(10 : 17) · 100 % = 58,8 %.
Відповідь: відносна вологість повітря дорівнюватиме 59 %.
Авіабудування
40°
36°
25
Í
Å
Ì
Î 36° Ð
Å
46°
п
V. Завдання на контурній карті
Прикладами нераціонального природокористування є непомірний
випас худоби, підсічно-вогневе землеробство, винищування видів рослин
і тварин, радіоактивне, теплове й інші забруднення середовища тощо.
34 Розробка легенди і позначення на контурній карті 2 центрів авіабудування
та 3 центрів автомобілебудування України:
31 Характеристика основних експортних галузей економіки України:
Основними експортними галузями економіки України є: металургія, сільське господарство (зерно), машинобудування, хімічна промисловість. Частки країн в експорті України: Росія — 22,5 %, Італія —
6,5 %, Туреччина — 6,2 %, Польща — 3, 5 %, Німеччина — 3, 3 %.
24°
28°
32°
Луцьк
Київ
50°
oo
k.
24°
.4
b
Необхідні поняття
Фактична вологість повітря — маса водяної пари, що утримується в певному об’ємі повітря у певний момент часу. Зазвичай вимірюється в г/м3.
Відносна вологість повітря — відношення маси водяної пари, що
міститься в певному об’ємі повітря у певний момент часу до максимально можливої за певної температури повітря (вологість насичення).
Зазвичай вимірюється у відсотках.
or
g
32 Розрахуйте відносну вологість повітря, якщо фактична вологість при тем­
пературі +20 °С становить 10 г/м³, а вологість насичення за даної темпе­
ратури становить 17 г/м³.
Автомобілебудування
28°
Запоріжжя
ÀÇÎÂÑÜÊÅ
ÌÎÐÅ
46°
×
Î
Ð
w
33 Суть поняття «геополітика», основні тенденції в сучасній геополітиці:
Геополітика традиційно означає вплив географічних чинників на
державну політику. Проте в широкому розумінні цей термін вживають для окреслення політики держави, що свідомо здійснюється або
спонтанно формується під впливом географічних або територіальних
чинників.
Тенденції в сучасній геополітиці:
yy зміцнення взаємозалежності в галузі економіки й фінансів;
yy активний розвиток інтеграційних процесів;
yy посилення впливу засобів масової інформації (ЗМІ);
yy перетворення системи світового устрою на багатополярну;
yy об’єднання зусиль багатьох країн для розв’язання спільних проб­
лем, відвернення глобальних загроз і врегулювання регіональних
конфліктів.
24
50°
Харків
Кременчук
w
w
Розв’язання
Відносна вологість повітря за цих умов буде дорівнювати:
(10 : 17) · 100 % = 58,8 %.
Відповідь: відносна вологість повітря дорівнюватиме 59 %.
Авіабудування
40°
36°
25
Í
Å
Ì
Î 36° Ð
Å
46°
ВАРІАНТ 5
14 Визначенню «розподіл населення на території» відповідає термін:
В Розселення.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
15 Областю України, у якій видобувають найбільші обсяги природного газу, є:
В Харківська.
1 Паралелі показують напрямок:
Г Захід — Схід.
16 Основна частка в структурі посівних площ України припадає на такі культури:
А Зернові.
2 Найближчим до поверхні Землі шаром атмосфери, який ще називають
«кухнею погоди», є:
Г Тропосфера.
17 Регіоном світу, де в релігійному складі переважають християни, є:
Б Америка.
3 Варіант відповіді, де правильно показано напрямок вітру (залежно від по­
казника атмосферного тиску), — це:
Б 760 → 737 мм.
6 З перелічених гірських систем в Австралії розташований:
В Великий Вододільний хребет.
7 Островом, який належить до групи Великих Антильських островів, є:
В Куба.
w
10 Даному умовному знаку відповідає:
Б Автомобільна дорога без покриття.
w
w
8 Властивостей вод океанів стосуються такі твердження:
А Найбільшу солоність мають водні маси тропічних широт.
9 В основі Придніпровської низовини лежить:
Б Дніпровсько-Донецька западина.
11 Об’єкти, що не належать до берегової лінії Чорного моря, перелічено у ва­
ріанті:
Г Коса Бирючий Острів і Бердянська затока.
12 Гірські країни поділяються на такі одиниці природного районування:
А Фізико-географічні краї.
13 Із наведених міст України географічна довгота буде більшою у міста:
В Луганськ.
26
or
g
.4
b
5 Океан, який є найбільшим за площею, — це:
В Тихий.
19 Правильною відповіддю, яка пояснює причину зосередження значної част­
ки тоннажу морського флоту світу в Панамі, Ліберії, Греції, на Кіпрі, є:
Г Це країни «зручного» прапора з пільговим режимом оподаткування.
oo
k.
4 «Зайвим» терміном серед переліку тектонічних структур, яким відповіда­
ють рівнини, є:
Б Рухливий пояс.
18 Правильним варіантом переліку відновних вичерпних ресурсів є:
Г Родючі ґрунти, рослинність і фауна.
20 Правильно вказано експортні товари Італії та торговельні партнери у ва­
ріанті:
Г Сталь, автомобілі, судна, побутова електроніка; партнери — країни ЄС, США, Японія.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між океанами і водними об’єктами, які до них належать, є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4А.
22 Відповідність між материками та їхніми характеристиками є такою:
1Г, 2А, 3В, 4Д.
23 Відповідність між тектонічними структурами та корисними копалинами,
що з ними пов’язані, є такою:
1А, 2В, 3Д, 4Б.
24 Відповідність між поняттями та їхнім тлумаченням є такою:
1Д, 2А, 3В, 4Б.
25 Відповідність між регіонами і країнами світу та їхньою спеціалізацією в га­
лузі хімічної промисловості є такою:
1Г, 2Д, 3А, 4Б.
27
ВАРІАНТ 5
14 Визначенню «розподіл населення на території» відповідає термін:
В Розселення.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
15 Областю України, у якій видобувають найбільші обсяги природного газу, є:
В Харківська.
1 Паралелі показують напрямок:
Г Захід — Схід.
16 Основна частка в структурі посівних площ України припадає на такі культури:
А Зернові.
2 Найближчим до поверхні Землі шаром атмосфери, який ще називають
«кухнею погоди», є:
Г Тропосфера.
17 Регіоном світу, де в релігійному складі переважають християни, є:
Б Америка.
3 Варіант відповіді, де правильно показано напрямок вітру (залежно від по­
казника атмосферного тиску), — це:
Б 760 → 737 мм.
6 З перелічених гірських систем в Австралії розташований:
В Великий Вододільний хребет.
7 Островом, який належить до групи Великих Антильських островів, є:
В Куба.
w
10 Даному умовному знаку відповідає:
Б Автомобільна дорога без покриття.
w
w
8 Властивостей вод океанів стосуються такі твердження:
А Найбільшу солоність мають водні маси тропічних широт.
9 В основі Придніпровської низовини лежить:
Б Дніпровсько-Донецька западина.
11 Об’єкти, що не належать до берегової лінії Чорного моря, перелічено у ва­
ріанті:
Г Коса Бирючий Острів і Бердянська затока.
12 Гірські країни поділяються на такі одиниці природного районування:
А Фізико-географічні краї.
13 Із наведених міст України географічна довгота буде більшою у міста:
В Луганськ.
26
or
g
.4
b
5 Океан, який є найбільшим за площею, — це:
В Тихий.
19 Правильною відповіддю, яка пояснює причину зосередження значної част­
ки тоннажу морського флоту світу в Панамі, Ліберії, Греції, на Кіпрі, є:
Г Це країни «зручного» прапора з пільговим режимом оподаткування.
oo
k.
4 «Зайвим» терміном серед переліку тектонічних структур, яким відповіда­
ють рівнини, є:
Б Рухливий пояс.
18 Правильним варіантом переліку відновних вичерпних ресурсів є:
Г Родючі ґрунти, рослинність і фауна.
20 Правильно вказано експортні товари Італії та торговельні партнери у ва­
ріанті:
Г Сталь, автомобілі, судна, побутова електроніка; партнери — країни ЄС, США, Японія.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між океанами і водними об’єктами, які до них належать, є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4А.
22 Відповідність між материками та їхніми характеристиками є такою:
1Г, 2А, 3В, 4Д.
23 Відповідність між тектонічними структурами та корисними копалинами,
що з ними пов’язані, є такою:
1А, 2В, 3Д, 4Б.
24 Відповідність між поняттями та їхнім тлумаченням є такою:
1Д, 2А, 3В, 4Б.
25 Відповідність між регіонами і країнами світу та їхньою спеціалізацією в га­
лузі хімічної промисловості є такою:
1Г, 2Д, 3А, 4Б.
27
32 Визначте річну кількість опадів для Львова, якщо величина випаровува­
ності за рік становить 530 мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 1,17.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Правильними є такі твердження:
2, 4, 6.
Необхідні поняття
Атмосферні опади — вода в рідкому або твердому агрегатному стані, що випадає з хмар або безпосередньо з повітря на земну поверхню.
Зазвичай їх кількість вимірюється в середньому за рік у міліметрах.
Коефіцієнт зволоження — розрахунковий показник, що відображає співвідношення річної кількості опадів до випаровуваності.
Випаровуваність — певна кількість води, яка може випаруватись
з певної поверхні за певний проміжок часу. Зазвичай вимірюється в
середньому за рік у міліметрах.
27 Прізвищ учених, які вивчали особливості природних умов і ресурсів на
території України, стосуються такі твердження:
1, 5, 6.
28 Населення України стосуються такі твердження:
2, 5, 7.
or
g
29 Зовнішніх економічних зв’язків світу стосуються такі твердження:
2, 3, 6.
Розв’язання
Оскільки коефіцієнт зволоження у Львові дорівнює 1,17, то кількість опадів можна обчислити в такий спосіб: 1,17 · 530 = 620 мм.
Відповідь: річна кількість опадів у Львові становить 620 мм.
.4
b
30 Чинники, що впливають на розміщення населення світу, приклади їх впливу:
На розміщення населення Землі впливають такі чинники, як природні умови проживання, ступінь розвитку виробництва, місця його зосередження й тип відтворення населення. Окремі райони Землі вирізняються великими скупченнями населення: 1) Східно-Азіатський (Китай,
Японія, Корея); 2) Південно-Азіатський (Індія, Бангладеш, Шрі-Ланка,
Пакистан); 3) Європейський; 4) Південно-Східно-Азіатський (Індонезія,
Таїланд, Філіппіни та ін.).
Низовини, 70%
yy Придніпровська
yy Поліська
yy Прикарпатська
yy Закарпатська
Гори, 5 %
w
Рівнини, 95 %
w
w
31 Основні форми рельєфу України:
Рельєф України
Височини, 25%
Кримські, 1%
yy Придніпровська
yy Подільська
yy Волинська
yy Донецький
кряж
yy Середньоруська
yy Хотинська
yy Приазовська
yy Зовнішній
yy Внутрішній
yy Головний
28
oo
k.
IV. Завдання відкритого типу
Карпати, 4%
yy Зовнішній
yy Вододільно-
Верховинсь­кий
yy ПолонинськоЧорногорсь­кий
yy Вулканічний
yy Чивчинські
й Рахівські
гори
33 Особливості організації Європейського Союзу і головні особливості його
діяльності:
У Європі найбільшим регіональним міжнародним утворенням став
ЄС зі штаб-квартирою в Брюсселі (Бельгія). Офіційно ЄС налічує 27 європейських держав на 2011 р. Головними цілями та сферою діяльності ЄС є спільна аграрна, торговельна, зовнішня політика й політика
безпеки, координація найважливіших напрямків економічної політики держав-членів, співробітництво в галузі правосуддя та внутрішніх
справ, у сфері освіти, охорони здоров’я, культури тощо.
ЄС має унікальну систему інститутів, наприклад:
yy Європейська Рада у складі голів держав та урядів країн, що приймає
рішення з ключових питань інтеграції та обирає Президента ЄС;
yy Рада Міністрів — орган, що приймає рішення з питань поточної
економічної політики й виконує законодавчі функції;
yy Європейська комісія — головний виконавчий орган ЄС, що забезпечує повсякденну діяльність Союзу;
yy Європейський парламент — представницький орган у складі 785 депутатів від країн — членів ЄС, основною функцією якого є затвердження бюджету ЄС і контроль за діяльністю комісії;
yy Європейський суд — регулює розбіжності між державами — членами ЄС, між інститутами ЄС, між ЄС і фізичними або юридичними
особами; його штаб-квартира розташована в Люксембурзі;
yy Європейський центробанк, заснований у 1998 р. для вироблення
та здійснення спільної валютної політики зони євро (1999 р.) зі
штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні.
29
32 Визначте річну кількість опадів для Львова, якщо величина випаровува­
ності за рік становить 530 мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 1,17.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Правильними є такі твердження:
2, 4, 6.
Необхідні поняття
Атмосферні опади — вода в рідкому або твердому агрегатному стані, що випадає з хмар або безпосередньо з повітря на земну поверхню.
Зазвичай їх кількість вимірюється в середньому за рік у міліметрах.
Коефіцієнт зволоження — розрахунковий показник, що відображає співвідношення річної кількості опадів до випаровуваності.
Випаровуваність — певна кількість води, яка може випаруватись
з певної поверхні за певний проміжок часу. Зазвичай вимірюється в
середньому за рік у міліметрах.
27 Прізвищ учених, які вивчали особливості природних умов і ресурсів на
території України, стосуються такі твердження:
1, 5, 6.
28 Населення України стосуються такі твердження:
2, 5, 7.
or
g
29 Зовнішніх економічних зв’язків світу стосуються такі твердження:
2, 3, 6.
Розв’язання
Оскільки коефіцієнт зволоження у Львові дорівнює 1,17, то кількість опадів можна обчислити в такий спосіб: 1,17 · 530 = 620 мм.
Відповідь: річна кількість опадів у Львові становить 620 мм.
.4
b
30 Чинники, що впливають на розміщення населення світу, приклади їх впливу:
На розміщення населення Землі впливають такі чинники, як природні умови проживання, ступінь розвитку виробництва, місця його зосередження й тип відтворення населення. Окремі райони Землі вирізняються великими скупченнями населення: 1) Східно-Азіатський (Китай,
Японія, Корея); 2) Південно-Азіатський (Індія, Бангладеш, Шрі-Ланка,
Пакистан); 3) Європейський; 4) Південно-Східно-Азіатський (Індонезія,
Таїланд, Філіппіни та ін.).
Низовини, 70%
yy Придніпровська
yy Поліська
yy Прикарпатська
yy Закарпатська
Гори, 5 %
w
Рівнини, 95 %
w
w
31 Основні форми рельєфу України:
Рельєф України
Височини, 25%
Кримські, 1%
yy Придніпровська
yy Подільська
yy Волинська
yy Донецький
кряж
yy Середньоруська
yy Хотинська
yy Приазовська
yy Зовнішній
yy Внутрішній
yy Головний
28
oo
k.
IV. Завдання відкритого типу
Карпати, 4%
yy Зовнішній
yy Вододільно-
Верховинсь­кий
yy ПолонинськоЧорногорсь­кий
yy Вулканічний
yy Чивчинські
й Рахівські
гори
33 Особливості організації Європейського Союзу і головні особливості його
діяльності:
У Європі найбільшим регіональним міжнародним утворенням став
ЄС зі штаб-квартирою в Брюсселі (Бельгія). Офіційно ЄС налічує 27 європейських держав на 2011 р. Головними цілями та сферою діяльності ЄС є спільна аграрна, торговельна, зовнішня політика й політика
безпеки, координація найважливіших напрямків економічної політики держав-членів, співробітництво в галузі правосуддя та внутрішніх
справ, у сфері освіти, охорони здоров’я, культури тощо.
ЄС має унікальну систему інститутів, наприклад:
yy Європейська Рада у складі голів держав та урядів країн, що приймає
рішення з ключових питань інтеграції та обирає Президента ЄС;
yy Рада Міністрів — орган, що приймає рішення з питань поточної
економічної політики й виконує законодавчі функції;
yy Європейська комісія — головний виконавчий орган ЄС, що забезпечує повсякденну діяльність Союзу;
yy Європейський парламент — представницький орган у складі 785 депутатів від країн — членів ЄС, основною функцією якого є затвердження бюджету ЄС і контроль за діяльністю комісії;
yy Європейський суд — регулює розбіжності між державами — членами ЄС, між інститутами ЄС, між ЄС і фізичними або юридичними
особами; його штаб-квартира розташована в Люксембурзі;
yy Європейський центробанк, заснований у 1998 р. для вироблення
та здійснення спільної валютної політики зони євро (1999 р.) зі
штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні.
29
ВАРІАНТ 6
V. Завдання на контурній карті
34 Позначення на контурній карті найважливіших вугільних та нафтогазових
басейнів України за допомогою умовних знаків:
24°
28°
32°
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Європейцем, який завершив відкриття морського шляху до Індії та прой­
шов уздовж східного узбережжя Африки, став:
Г Васко да Гама.
40°
36°
2 Формою, яку має планета Земля, є:
Г Геоїд.
50°
50°
4 Не відділяє два материки:
Г Магелланова протока.
28°
×
Î
Ð
Í
Å
Ì
Î 36° Ð
46°
Å
w
w
Нафтогазоносні
райони
ÀÇÎÂÑÜÊÅ
ÌÎÐÅ
46°
w
Дніпровський
буровугільний басейн
oo
k.
5 Річка, в якій повінь настає в липні—серпні, має назву:
А Амур.
Кам'яновугільні
басейни
.4
b
24°
or
g
3 Групу метаморфічних гірських порід складають:
В Мармур, гнейс.
6 Зона степів Північної Америки має місцеву назву:
Г Прерії.
7 Кліматичним поясом, який не має суцільного поширення на материку Єв­
разія, є:
А Тропічний.
8 Правильним твердженням є таке:
В У поясах високого атмосферного тиску переважають низхідні
рухи повітря і випадає мала кількість опадів.
9 Формою рельєфу, у межах якої розташований географічний центр України, є:
А Придніпровська височина.
10 Найбільшим залізорудним басейном в Україні є:
Г Криворізький.
11 Типом живлення, характерним для гірського типу річок України, є:
Б Дощовий.
12 Варіантом, у якому перелічено лише антропогенні ландшафти, є:
Г Кар’єри, водосховища, меліоративні системи.
13 Міжнародна організація, серед засновників якої була Україна, має назву:
В ООН.
30
31
ВАРІАНТ 6
V. Завдання на контурній карті
34 Позначення на контурній карті найважливіших вугільних та нафтогазових
басейнів України за допомогою умовних знаків:
24°
28°
32°
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Європейцем, який завершив відкриття морського шляху до Індії та прой­
шов уздовж східного узбережжя Африки, став:
Г Васко да Гама.
40°
36°
2 Формою, яку має планета Земля, є:
Г Геоїд.
50°
50°
4 Не відділяє два материки:
Г Магелланова протока.
28°
×
Î
Ð
Í
Å
Ì
Î 36° Ð
46°
Å
w
w
Нафтогазоносні
райони
ÀÇÎÂÑÜÊÅ
ÌÎÐÅ
46°
w
Дніпровський
буровугільний басейн
oo
k.
5 Річка, в якій повінь настає в липні—серпні, має назву:
А Амур.
Кам'яновугільні
басейни
.4
b
24°
or
g
3 Групу метаморфічних гірських порід складають:
В Мармур, гнейс.
6 Зона степів Північної Америки має місцеву назву:
Г Прерії.
7 Кліматичним поясом, який не має суцільного поширення на материку Єв­
разія, є:
А Тропічний.
8 Правильним твердженням є таке:
В У поясах високого атмосферного тиску переважають низхідні
рухи повітря і випадає мала кількість опадів.
9 Формою рельєфу, у межах якої розташований географічний центр України, є:
А Придніпровська височина.
10 Найбільшим залізорудним басейном в Україні є:
Г Криворізький.
11 Типом живлення, характерним для гірського типу річок України, є:
Б Дощовий.
12 Варіантом, у якому перелічено лише антропогенні ландшафти, є:
Г Кар’єри, водосховища, меліоративні системи.
13 Міжнародна організація, серед засновників якої була Україна, має назву:
В ООН.
30
31
п
14 Регіоном України з найбільш строкатим національним складом населення є:
Б Одеська обл.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
15 Галуззю, яку відносять до важкої промисловості, є:
А Чорна металургія.
26 Рельєфу Африки стосуються такі твердження:
1, 3, 6.
16 Для розміщення підприємств сільськогосподарського машинобудування
визначальним є такий чинник:
В Наявність споживача.
27 На заході з Україною межують такі країни:
4, 5, 7.
28 Паливно-енергетичного комплексу стосуються такі твердження:
3, 5, 7.
17 Державою, з якої до України прибуває найбільша кількість туристів, є:
Г Росія.
29 Для подолання відсталості країн, що розвиваються, необхідні такі напрями
розвитку:
3, 4, 6.
20 Характерними особливостями китайського експорту є варіант:
Б Переважає вивіз побутової електроніки, продукції легкої промисловості і сільського господарства.
.4
b
II. Завдання на визначення відповідності
w
w
21 Відповідність між географічними картами та їхнім змістом і призначенням
є такою:
1В, 2А, 3Г, 4Б.
w
22 Відповідність між гірськими системами й материками, на яких вони роз­
ташовані, є такою:
1Д, 2В, 3Г, 4Б.
23 Відповідність між причинно-наслідковими зв’язками, які виникають як ре­
зультат впливу фізико-географічного положення України на особливості її
природних умов, є такою:
1Д, 2Б, 3В, 4А.
24 Відповідність між вулканами і частинами світу, де вони розташовані,
є такою:
1Б, 2В, 3Г, 4А.
25 Відповідність між назвами нафтогазових родовищ і регіонами, до яких
вони приурочені:
1Б, 2В, 3А, 4Д.
32
IV. Завдання відкритого типу
oo
k.
19 Характерні особливості для металургії Японії наведено у варіанті:
Б Посідає провідні позиції в промисловому виробництві світу, сировина довізна, центри — Кавасакі, Тіба, Фукуяма.
or
g
18 Тип транспортної системи, характерний для України, — це:
В Система країн СНД.
30 Основні причини міграцій у сучасному світі та приклади прояву названих
причин:
Залежно від видів міграції можна виокремити їхні причини.
Причинами внутрішніх міграцій є пошук роботи, поліпшення
житлових умов, підвищення рівня та зміна способу життя тощо. Внутрішні міграції особливо поширені в країнах із великою територією,
різноманітними природно-кліматичними й економічними умовами.
Наприклад, значну хвилю внутрішніх міграцій викликала аварія на
Чорнобильській АЕС (так звана екологічна міграція). У значних за
територією країнах чільне місце посідають сезонні міграції робочої
сили — тимчасові переміщення трудових ресурсів у сільську місцевість
для виконання сезонних і сільськогосподарських робіт, і навпаки —
тимчасове сезонне переміщення із сільської місцевості до міста.
Основною причиною міжнародної міграції є економічна: різниця
в рівні заробітної плати, яка може бути отримана за однакову роботу
в різних країнах світу. Брак фахівців тієї або іншої професії в певному
регіоні підвищує заробітну плату для спеціалістів у цій галузі, що,
відповідно, стимулює приплив мігрантів.
Для зовнішніх міграцій робочої сили характерною є питома вага
в її складі висококваліфікованих фахівців, кількість яких постійно
зростає. Цей несприятливий для країни процес інтелектуальної еміграції, або «відпливу умів», загрожує існуванню та розвитку національної
науки. На сучасному етапі головні напрямки міграції висококваліфікованих фахівців — із країн Східної Європи в США, Канаду, низку
країн Західної Європи.
33
14 Регіоном України з найбільш строкатим національним складом населення є:
Б Одеська обл.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
15 Галуззю, яку відносять до важкої промисловості, є:
А Чорна металургія.
26 Рельєфу Африки стосуються такі твердження:
1, 3, 6.
16 Для розміщення підприємств сільськогосподарського машинобудування
визначальним є такий чинник:
В Наявність споживача.
27 На заході з Україною межують такі країни:
4, 5, 7.
28 Паливно-енергетичного комплексу стосуються такі твердження:
3, 5, 7.
17 Державою, з якої до України прибуває найбільша кількість туристів, є:
Г Росія.
29 Для подолання відсталості країн, що розвиваються, необхідні такі напрями
розвитку:
3, 4, 6.
20 Характерними особливостями китайського експорту є варіант:
Б Переважає вивіз побутової електроніки, продукції легкої промисловості і сільського господарства.
.4
b
II. Завдання на визначення відповідності
w
w
21 Відповідність між географічними картами та їхнім змістом і призначенням
є такою:
1В, 2А, 3Г, 4Б.
w
22 Відповідність між гірськими системами й материками, на яких вони роз­
ташовані, є такою:
1Д, 2В, 3Г, 4Б.
23 Відповідність між причинно-наслідковими зв’язками, які виникають як ре­
зультат впливу фізико-географічного положення України на особливості її
природних умов, є такою:
1Д, 2Б, 3В, 4А.
24 Відповідність між вулканами і частинами світу, де вони розташовані,
є такою:
1Б, 2В, 3Г, 4А.
25 Відповідність між назвами нафтогазових родовищ і регіонами, до яких
вони приурочені:
1Б, 2В, 3А, 4Д.
32
IV. Завдання відкритого типу
oo
k.
19 Характерні особливості для металургії Японії наведено у варіанті:
Б Посідає провідні позиції в промисловому виробництві світу, сировина довізна, центри — Кавасакі, Тіба, Фукуяма.
or
g
18 Тип транспортної системи, характерний для України, — це:
В Система країн СНД.
30 Основні причини міграцій у сучасному світі та приклади прояву названих
причин:
Залежно від видів міграції можна виокремити їхні причини.
Причинами внутрішніх міграцій є пошук роботи, поліпшення
житлових умов, підвищення рівня та зміна способу життя тощо. Внутрішні міграції особливо поширені в країнах із великою територією,
різноманітними природно-кліматичними й економічними умовами.
Наприклад, значну хвилю внутрішніх міграцій викликала аварія на
Чорнобильській АЕС (так звана екологічна міграція). У значних за
територією країнах чільне місце посідають сезонні міграції робочої
сили — тимчасові переміщення трудових ресурсів у сільську місцевість
для виконання сезонних і сільськогосподарських робіт, і навпаки —
тимчасове сезонне переміщення із сільської місцевості до міста.
Основною причиною міжнародної міграції є економічна: різниця
в рівні заробітної плати, яка може бути отримана за однакову роботу
в різних країнах світу. Брак фахівців тієї або іншої професії в певному
регіоні підвищує заробітну плату для спеціалістів у цій галузі, що,
відповідно, стимулює приплив мігрантів.
Для зовнішніх міграцій робочої сили характерною є питома вага
в її складі висококваліфікованих фахівців, кількість яких постійно
зростає. Цей несприятливий для країни процес інтелектуальної еміграції, або «відпливу умів», загрожує існуванню та розвитку національної
науки. На сучасному етапі головні напрямки міграції висококваліфікованих фахівців — із країн Східної Європи в США, Канаду, низку
країн Західної Європи.
33
Частково міграція обумовлена такими причинами, як війни (еміграція з Іраку і Боснії до США та Великої Британії), політичні конфлікти (еміграція із Зімбабве до США) і природні катастрофи (міграція
з Монтсеррату до Великої Британії через виверження вулкана).
Вимушена міграція може бути засобом соціального контролю авторитарних режимів, тоді як добровільна міграція є засобом соціальної
адаптації та причиною зростання міського населення.
31 Класифікація корисних копалин:
Неметалеві
yy Залізні руди
yy Марганцеві
yy Мідні
yy Поліметалеві
yy Алюмінієві
yy Олов’яні
Хімічна
сировина
yy Кам’яна
сіль
yy Калійна сіль
yy Фосфорити
yy Сірка
Будівельна
сировина
yy Вапняк
yy Граніт
yy Глина
yy Пісок
w
w
32 Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина випарову­
ваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 0,63.
w
Необхідні поняття
Атмосферні опади — вода в рідкому або твердому агрегатному стані, що випадає з хмар або безпосередньо з повітря на земну
поверхню. Зазвичай їх кількість вимірюється у середньому за рік
у міліметрах.
Коефіцієнт зволоження — розрахунковий показник, що відображає співвідношення річної кількості опадів до випаровуваності.
Випаровуваність — певна кількість води, яка може випаруватись
з певної поверхні за певний проміжок часу. Зазвичай вимірюється у
середньому за рік у міліметрах.
Розв’язання
Оскільки коефіцієнт зволоження у м. Запоріжжя дорівнює 0,63, то
кількість опадів можна обчислити в такий спосіб: 0,63 · 800 = 504 мм.
Відповідь: річна кількість опадів у м. Запоріжжя становить 504 мм.
34
oo
k.
yy Кам’яне
вугілля
yy Буре
вугілля
yy Торф
yy Нафта
yy Природний
газ
Металеві
.4
b
Паливні
or
g
Корисні копалини
33 Характеристика групи країн, що розвиваються, за рівнем соціальноекономічного розвитку, підтипи країн, що розвиваються, приклади:
Країни, що розвиваються, — це держави з відносно ринковою економікою та низьким або дуже низьким економічним розвитком, їх
ще називають країнами «третього світу». Ці країни дуже неоднорідні
й відрізняються одна від одної не тільки економічно-господарською
структурою, а й умовами соціального розвитку, а тому їх поділяють
на підтипи.
Ключові країни: Мексика, Індія, Бразилія, Аргентина. Вони мають величезний природний, людський та економічний потенціал. Ці
чотири країни виробляють майже таку саму кількість промислової
продукції, скільки й решта країн, що розвиваються. Вони володіють
непоганим науковим потенціалом, усі ведуть космічні дослідження,
а Індія навіть входить до складу світового ядерного клубу. Проте ВВП
на душу населення в них ще порівняно низький.
Нові індустріальні країни (НІК) — це понад 10 країн, у яких за
останні десятиліття відбувся якісний стрибок соціально-економічних
показників і чия довгострокова економічна стратегія спрямована на
побудову західної моделі розвитку.
Існують три «хвилі» економічного розвитку:
«Перша» — Південна Корея, Сінгапур, Тайвань, Сянган («азіатські
тигри»);
«Друга» — Чилі, Уругвай, Аргентина, Бразилія, Мексика;
«Третя» — Малайзія, Індонезія, Філіппіни, Таїланд, Туреччина,
Туніс.
У всіх країн економіка має напрямок, орієнтований на експорт
і широке використання високих технологій.
Нафтовидобувні країни: це країни Перської затоки, а також Лівія,
Нігерія, Алжир, Бруней, Венесуела. Однак нафтодолари не врівноважили соціальної нерівності, і більшість країн мають низький ВВП на
одного жителя.
«Держави-квартироздавальники»: це невеликі за розміром острівні
та приморські країни, розташовані на перехресті важливих міжнародних транспортних шляхів. Кіпр, Панама, Багамські острови, Ліберія
стали країнами приписки суден флотів із багатьох країн світу (послуга
«дешевий прапор»).
Мальта, Кіпр, Барбадос, Тринідад і Тобаго стали світовими цент­
рами туристичного бізнесу.
Країни, що відстають у своєму розвитку: країни з доволі відсталою багатоукладною економікою та сильними феодальними пережитками — Камерун, Судан, Ємен, Камбоджа, Нікарагуа, Сальвадор
тощо.
35
Частково міграція обумовлена такими причинами, як війни (еміграція з Іраку і Боснії до США та Великої Британії), політичні конфлікти (еміграція із Зімбабве до США) і природні катастрофи (міграція
з Монтсеррату до Великої Британії через виверження вулкана).
Вимушена міграція може бути засобом соціального контролю авторитарних режимів, тоді як добровільна міграція є засобом соціальної
адаптації та причиною зростання міського населення.
31 Класифікація корисних копалин:
Неметалеві
yy Залізні руди
yy Марганцеві
yy Мідні
yy Поліметалеві
yy Алюмінієві
yy Олов’яні
Хімічна
сировина
yy Кам’яна
сіль
yy Калійна сіль
yy Фосфорити
yy Сірка
Будівельна
сировина
yy Вапняк
yy Граніт
yy Глина
yy Пісок
w
w
32 Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина випарову­
ваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 0,63.
w
Необхідні поняття
Атмосферні опади — вода в рідкому або твердому агрегатному стані, що випадає з хмар або безпосередньо з повітря на земну
поверхню. Зазвичай їх кількість вимірюється у середньому за рік
у міліметрах.
Коефіцієнт зволоження — розрахунковий показник, що відображає співвідношення річної кількості опадів до випаровуваності.
Випаровуваність — певна кількість води, яка може випаруватись
з певної поверхні за певний проміжок часу. Зазвичай вимірюється у
середньому за рік у міліметрах.
Розв’язання
Оскільки коефіцієнт зволоження у м. Запоріжжя дорівнює 0,63, то
кількість опадів можна обчислити в такий спосіб: 0,63 · 800 = 504 мм.
Відповідь: річна кількість опадів у м. Запоріжжя становить 504 мм.
34
oo
k.
yy Кам’яне
вугілля
yy Буре
вугілля
yy Торф
yy Нафта
yy Природний
газ
Металеві
.4
b
Паливні
or
g
Корисні копалини
33 Характеристика групи країн, що розвиваються, за рівнем соціальноекономічного розвитку, підтипи країн, що розвиваються, приклади:
Країни, що розвиваються, — це держави з відносно ринковою економікою та низьким або дуже низьким економічним розвитком, їх
ще називають країнами «третього світу». Ці країни дуже неоднорідні
й відрізняються одна від одної не тільки економічно-господарською
структурою, а й умовами соціального розвитку, а тому їх поділяють
на підтипи.
Ключові країни: Мексика, Індія, Бразилія, Аргентина. Вони мають величезний природний, людський та економічний потенціал. Ці
чотири країни виробляють майже таку саму кількість промислової
продукції, скільки й решта країн, що розвиваються. Вони володіють
непоганим науковим потенціалом, усі ведуть космічні дослідження,
а Індія навіть входить до складу світового ядерного клубу. Проте ВВП
на душу населення в них ще порівняно низький.
Нові індустріальні країни (НІК) — це понад 10 країн, у яких за
останні десятиліття відбувся якісний стрибок соціально-економічних
показників і чия довгострокова економічна стратегія спрямована на
побудову західної моделі розвитку.
Існують три «хвилі» економічного розвитку:
«Перша» — Південна Корея, Сінгапур, Тайвань, Сянган («азіатські
тигри»);
«Друга» — Чилі, Уругвай, Аргентина, Бразилія, Мексика;
«Третя» — Малайзія, Індонезія, Філіппіни, Таїланд, Туреччина,
Туніс.
У всіх країн економіка має напрямок, орієнтований на експорт
і широке використання високих технологій.
Нафтовидобувні країни: це країни Перської затоки, а також Лівія,
Нігерія, Алжир, Бруней, Венесуела. Однак нафтодолари не врівноважили соціальної нерівності, і більшість країн мають низький ВВП на
одного жителя.
«Держави-квартироздавальники»: це невеликі за розміром острівні
та приморські країни, розташовані на перехресті важливих міжнародних транспортних шляхів. Кіпр, Панама, Багамські острови, Ліберія
стали країнами приписки суден флотів із багатьох країн світу (послуга
«дешевий прапор»).
Мальта, Кіпр, Барбадос, Тринідад і Тобаго стали світовими цент­
рами туристичного бізнесу.
Країни, що відстають у своєму розвитку: країни з доволі відсталою багатоукладною економікою та сильними феодальними пережитками — Камерун, Судан, Ємен, Камбоджа, Нікарагуа, Сальвадор
тощо.
35
ВАРІАНТ 7
Найменш розвинені країни: до цієї категорії входить майже 40 країн світу — тут панує споживче сільське господарство, нерозвинена промисловість, понад 60 % населення є неписьменними (Ліберія, Сомалі,
Нігер, Афганістан, Мозамбік, М’янма та ін.).
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Для східної частини України характерний такий тип клімату:
Б Помірно континентальний.
V. Завдання на контурній карті
34 Нанесення на контурну карту сировинної бази та основних районів чор­
ної металургії України (чотирьох родовищ залізних руд, основної паливної
бази та районів розвитку металургії):
28°
32°
40°
36°
3 Материк Антарктида було відкрито в:
А 1820 р.
or
g
24°
2 Способом зображення території, якщо воно виконане у масштабі 1 : 2000, є:
А План місцевості.
Кременчуцьке
Донецький
район
Павлоград
Придніпровський Донбас
Нікопольське
район
Великотокмацьке
Кривий Ріг
Білозерське
28°
ÊÅ
ÂÑÜ
ÀÇÎ
Å
Ð
ÌÎ
46°
Î
Ð
Í
Å
Керченський
басейн
46°
w
w
×
Ì
Î 36° Ð
w
Марганцева руда
Залізна руда
Кам‘яне вугілля
5 Найповноводнішою річкою є:
Г Амазонка.
.4
b
24°
Å
4 Формою рельєфу океанічного дна, яка не належить до ложа океану, є:
Б Материкова обмілина.
oo
k.
50°
50°
6 Гірською системою, розташованою в Північній Америці, є:
Б Анди.
7 Моря не належать до басейну Атлантичного океану в парі:
В Берингове і Аравійське.
8 Арктики стосується таке твердження:
В Арктика охоплює води Північного Льодовитого океану та узбережжя материків.
9 Правильними географічними координатами м. Києва є:
А 51° пн. ш., 31° сх. д.
10 Найдовший кордон на суходолі Україна має з державою:
Б Росія.
11 Платформа, на якій розташований Український кристалічний щит, має назву:
Б Східноєвропейська.
36
37
ВАРІАНТ 7
Найменш розвинені країни: до цієї категорії входить майже 40 країн світу — тут панує споживче сільське господарство, нерозвинена промисловість, понад 60 % населення є неписьменними (Ліберія, Сомалі,
Нігер, Афганістан, Мозамбік, М’янма та ін.).
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Для східної частини України характерний такий тип клімату:
Б Помірно континентальний.
V. Завдання на контурній карті
34 Нанесення на контурну карту сировинної бази та основних районів чор­
ної металургії України (чотирьох родовищ залізних руд, основної паливної
бази та районів розвитку металургії):
28°
32°
40°
36°
3 Материк Антарктида було відкрито в:
А 1820 р.
or
g
24°
2 Способом зображення території, якщо воно виконане у масштабі 1 : 2000, є:
А План місцевості.
Кременчуцьке
Донецький
район
Павлоград
Придніпровський Донбас
Нікопольське
район
Великотокмацьке
Кривий Ріг
Білозерське
28°
ÊÅ
ÂÑÜ
ÀÇÎ
Å
Ð
ÌÎ
46°
Î
Ð
Í
Å
Керченський
басейн
46°
w
w
×
Ì
Î 36° Ð
w
Марганцева руда
Залізна руда
Кам‘яне вугілля
5 Найповноводнішою річкою є:
Г Амазонка.
.4
b
24°
Å
4 Формою рельєфу океанічного дна, яка не належить до ложа океану, є:
Б Материкова обмілина.
oo
k.
50°
50°
6 Гірською системою, розташованою в Північній Америці, є:
Б Анди.
7 Моря не належать до басейну Атлантичного океану в парі:
В Берингове і Аравійське.
8 Арктики стосується таке твердження:
В Арктика охоплює води Північного Льодовитого океану та узбережжя материків.
9 Правильними географічними координатами м. Києва є:
А 51° пн. ш., 31° сх. д.
10 Найдовший кордон на суходолі Україна має з державою:
Б Росія.
11 Платформа, на якій розташований Український кристалічний щит, має назву:
Б Східноєвропейська.
36
37
12 Штрихуванням на карті позначена:
Б Подільська височина.
25 Відповідність між назвами вугільних басейнів світу й регіонами, до яких
вони приурочені, є такою:
1Д, 2В, 3Б, 4А.
13 Країною, якій Україна поступається за розмірами території, є:
В Казахстан.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
14 Правильним визначенням до терміна «субурбанізація» є таке:
Б Процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст.
26 Літосфери стосуються такі твердження:
2, 4, 5.
15 Глиноземний завод в Україні розташований у місті:
Г Миколаїв.
27 Мінерально-сировинних ресурсів України стосуються такі твердження:
3, 4, 6.
or
g
16 Технічною культурою, яка охоплює найбільші посівні площі в Україні, є:
В Цукровий буряк.
17 Найбільшими у світі міжнародними інвесторами є:
Г США, Японія, Велика Британія.
18 Збільшення питомої частки країн третього світу в хімічному виробництві
пояснює така причина:
Б Значні масштаби сировинних ресурсів та можливості створення
складних високотехнологічних виробництв.
.4
b
19 Регіон світу, що лідирує за витратами на зарубіжний туризм, — це:
Г Європа.
oo
k.
28 Сільського господарства України стосуються такі твердження:
1, 6, 7.
II. Завдання на визначення відповідності
w
w
20 Спеціалізацією сільського господарства країн Південної і Південно-Східної
Азії є:
Б Натуральне землеробство, вирощування поливного рису.
w
21 Відповідність між паралелями на карті та значеннями їхньої широти є такою:
1Б, 2А, 3Г, 4В.
22 Відповідність між річками України і річковими басейнами, до яких вони
належать, є такою:
1Б, 2Д, 3Г, 4В.
23 Відповідність між адміністративними областями України та природними
заповідниками, які розташовані на території цих областей, є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4А.
24 Відповідність між країнами — сусідами України та формами рельєфу, по
яких проходять державні кордони, є такою:
1Б, 2Г, 3Д, 4В.
38
29 Найбільш важливими видами міжнародних зв’язків є:
1, 3, 4.
IV. Завдання відкритого типу
30 Умови, необхідні для формування міжнародного поділу праці, їхні при­
клади:
Міжнародний поділ праці (МПП) — виражається в спеціалізації
окремих країн на виробництві певних видів продукції, послуг і наступному обміні ними. МПП представлений міжнародною торгівлею
матеріальними товарами, а також торгівлею послугами (міжнародний
туризм, фінансова й посередницька діяльність, транспортне обслуговування, навчання). МПП визначається багатьма чинниками, головними
серед яких є економіко-географічне положення країни, її природноресурсний потенціал і рівень соціально-економічного розвитку. Наприклад, Канада спеціалізується на вирощуванні зерна, Японія — на
машинобудуванні тощо.
31 Корисні копалини, за запасами яких Україна посідає провідне місце у Єв­
ропі і світі, їх характеристика:
В Україні розміщені одні з найбільших у світі залізорудний і марганцеворудний басейни, басейн уранових руд. За запасами ртутної руди
країна є одним із лідерів у світі. Вона має найбільші у світі басейни
самородної сірки й озокериту (Передкарпаття), а запаси граніту й лабрадориту (Житомирщина) є найбільшими в Європі.
39
12 Штрихуванням на карті позначена:
Б Подільська височина.
25 Відповідність між назвами вугільних басейнів світу й регіонами, до яких
вони приурочені, є такою:
1Д, 2В, 3Б, 4А.
13 Країною, якій Україна поступається за розмірами території, є:
В Казахстан.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
14 Правильним визначенням до терміна «субурбанізація» є таке:
Б Процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст.
26 Літосфери стосуються такі твердження:
2, 4, 5.
15 Глиноземний завод в Україні розташований у місті:
Г Миколаїв.
27 Мінерально-сировинних ресурсів України стосуються такі твердження:
3, 4, 6.
or
g
16 Технічною культурою, яка охоплює найбільші посівні площі в Україні, є:
В Цукровий буряк.
17 Найбільшими у світі міжнародними інвесторами є:
Г США, Японія, Велика Британія.
18 Збільшення питомої частки країн третього світу в хімічному виробництві
пояснює така причина:
Б Значні масштаби сировинних ресурсів та можливості створення
складних високотехнологічних виробництв.
.4
b
19 Регіон світу, що лідирує за витратами на зарубіжний туризм, — це:
Г Європа.
oo
k.
28 Сільського господарства України стосуються такі твердження:
1, 6, 7.
II. Завдання на визначення відповідності
w
w
20 Спеціалізацією сільського господарства країн Південної і Південно-Східної
Азії є:
Б Натуральне землеробство, вирощування поливного рису.
w
21 Відповідність між паралелями на карті та значеннями їхньої широти є такою:
1Б, 2А, 3Г, 4В.
22 Відповідність між річками України і річковими басейнами, до яких вони
належать, є такою:
1Б, 2Д, 3Г, 4В.
23 Відповідність між адміністративними областями України та природними
заповідниками, які розташовані на території цих областей, є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4А.
24 Відповідність між країнами — сусідами України та формами рельєфу, по
яких проходять державні кордони, є такою:
1Б, 2Г, 3Д, 4В.
38
29 Найбільш важливими видами міжнародних зв’язків є:
1, 3, 4.
IV. Завдання відкритого типу
30 Умови, необхідні для формування міжнародного поділу праці, їхні при­
клади:
Міжнародний поділ праці (МПП) — виражається в спеціалізації
окремих країн на виробництві певних видів продукції, послуг і наступному обміні ними. МПП представлений міжнародною торгівлею
матеріальними товарами, а також торгівлею послугами (міжнародний
туризм, фінансова й посередницька діяльність, транспортне обслуговування, навчання). МПП визначається багатьма чинниками, головними
серед яких є економіко-географічне положення країни, її природноресурсний потенціал і рівень соціально-економічного розвитку. Наприклад, Канада спеціалізується на вирощуванні зерна, Японія — на
машинобудуванні тощо.
31 Корисні копалини, за запасами яких Україна посідає провідне місце у Єв­
ропі і світі, їх характеристика:
В Україні розміщені одні з найбільших у світі залізорудний і марганцеворудний басейни, басейн уранових руд. За запасами ртутної руди
країна є одним із лідерів у світі. Вона має найбільші у світі басейни
самородної сірки й озокериту (Передкарпаття), а запаси граніту й лабрадориту (Житомирщина) є найбільшими в Європі.
39
32 Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Чернівців (26° сх. д.)
і Миколаєва (32° сх. д.).
V. Завдання на контурній карті
34 Нанесення на контурну карту сировинної бази і центрів кольорової мета­
лургії України (позначення родовищ нікелю, титану, ртуті, алюмінію, золота
і центрів виплавки цих металів):
Необхідні поняття
Місцевий час — значення часу в певний момент доби на певному меридіані, що визначається різницею з місцевим часом нульового
меридіана: 15° географічної довготи дорівнює 1 год місцевого часу,
відповідно 1° довготи становить 4 хв.
32°
50°
or
g
Смілянсь ке
Мужієвсь ке
Берегівсь ке
Вишково
Алюмінієві руди
Ртутні руди
Золото
Титанові руди
Нікілеві та кобальтові руди
Виробництво
алюмінію
ртуті
титану
нікелю та кобальту
Капітані вське
Побузьке
Запоріжжя
Миколаїв
ÊÅ
ÂÑÜ
ÀÇÎ
Å
Ð
ÌÎ
46°
Î
Ð
w
w
×
w
п
Микитин ське
28°
Приклади перенесення столиць:
Бразилія: місто Ріо-де-Жанейро (до 1960 р.) → місто Бразиліа;
Нігерія: місто Лагос (до 1991 р.) → місто Абуджа;
Німеччина: місто Бонн (до 1990 р.) → місто Берлін;
Україна: місто Харків (до 1934 р.) → місто Київ.
40
40°
36°
50°
.4
b
33 Характеристика ролі столиці у житті країн світу, причини перенесення
столиць у різних державах, їхні приклади:
Столиця — головне місце держави, у якому зазвичай перебувають
вищі органи влади й управління.
Столиці виконують як суто столичні функції (політичні, адміністративні), так і нестоличні (економічні, культурні, науковоосвітні).
Столицею може бути будь-яке місто, що має вигідне політикогеографічне або економіко-географічне положення, місто із центральним розташуванням, найбільший економічний центр країни, головний
культурний або інтелектуальний центр країни, історичне місто, або
навіть місто, яке було спеціально збудоване під столицю.
Від другої половини ХХ ст. у деяких країнах намітилася тенденція
до перенесення столиць, причинами якого є такі:
yy перенаселення міст;
yy розв’язання суперечок між містами;
yy пряма військова загроза для існуючої столиці;
yy невдале географічне й геополітичне положення;
yy прискорення розвитку нових територій.
28°
Іршанськ е Іршансь к
oo
k.
Розв’язання
1) Визначимо різницю в географічній довготі між Миколаєвом
і Чернівцями: 32 – 26 = 6° сх. д.
2) Оскільки Земля обертається на 1° навколо своєї осі за 4 хв,
тобто місцевий час між двома меридіанами з різницею в 1° у певний
момент становить 4 хв, визначимо різницю у місцевому часі між Миколаєвом і Чернівцями: 6 · 4 хв = 24 хв.
Відповідь: місцевий час Миколаєва і Чернівців відрізняється на 16 хв.
24°
41
Í
Å
Ì
Î 36° Ð
Å
46°
32 Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Чернівців (26° сх. д.)
і Миколаєва (32° сх. д.).
V. Завдання на контурній карті
34 Нанесення на контурну карту сировинної бази і центрів кольорової мета­
лургії України (позначення родовищ нікелю, титану, ртуті, алюмінію, золота
і центрів виплавки цих металів):
Необхідні поняття
Місцевий час — значення часу в певний момент доби на певному меридіані, що визначається різницею з місцевим часом нульового
меридіана: 15° географічної довготи дорівнює 1 год місцевого часу,
відповідно 1° довготи становить 4 хв.
32°
50°
or
g
Смілянсь ке
Мужієвсь ке
Берегівсь ке
Вишково
Алюмінієві руди
Ртутні руди
Золото
Титанові руди
Нікілеві та кобальтові руди
Виробництво
алюмінію
ртуті
титану
нікелю та кобальту
Капітані вське
Побузьке
Микитин ське
28°
Запоріжжя
Миколаїв
ÊÅ
ÂÑÜ
ÀÇÎ
Å
Ð
ÌÎ
46°
Î
Ð
w
w
w
×
Приклади перенесення столиць:
Бразилія: місто Ріо-де-Жанейро (до 1960 р.) → місто Бразиліа;
Нігерія: місто Лагос (до 1991 р.) → місто Абуджа;
Німеччина: місто Бонн (до 1990 р.) → місто Берлін;
Україна: місто Харків (до 1934 р.) → місто Київ.
40
40°
36°
50°
.4
b
33 Характеристика ролі столиці у житті країн світу, причини перенесення
столиць у різних державах, їхні приклади:
Столиця — головне місце держави, у якому зазвичай перебувають
вищі органи влади й управління.
Столиці виконують як суто столичні функції (політичні, адміністративні), так і нестоличні (економічні, культурні, науковоосвітні).
Столицею може бути будь-яке місто, що має вигідне політикогеографічне або економіко-географічне положення, місто із центральним розташуванням, найбільший економічний центр країни, головний
культурний або інтелектуальний центр країни, історичне місто, або
навіть місто, яке було спеціально збудоване під столицю.
Від другої половини ХХ ст. у деяких країнах намітилася тенденція
до перенесення столиць, причинами якого є такі:
yy перенаселення міст;
yy розв’язання суперечок між містами;
yy пряма військова загроза для існуючої столиці;
yy невдале географічне й геополітичне положення;
yy прискорення розвитку нових територій.
28°
Іршанськ е Іршансь к
oo
k.
Розв’язання
1) Визначимо різницю в географічній довготі між Миколаєвом
і Чернівцями: 32 – 26 = 6° сх. д.
2) Оскільки Земля обертається на 1° навколо своєї осі за 4 хв,
тобто місцевий час між двома меридіанами з різницею в 1° у певний
момент становить 4 хв, визначимо різницю у місцевому часі між Миколаєвом і Чернівцями: 6 · 4 хв = 24 хв.
Відповідь: місцевий час Миколаєва і Чернівців відрізняється на 16 хв.
24°
41
Í
Å
Ì
Î 36° Ð
Å
46°
ВАРІАНТ 8
14 Варіант, у якому перелічено галузі, що мають найбільшу в Україні частку
виготовленої промислової продукції, — це:
А Машинобудування, чорна металургія, харчова промисловість.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
15 Основним районом поширення вівчарства в Україні є:
В Карпати.
2 Екватор — це:
В Уявна лінія, що ділить Землю на дві півкулі — Північну і Південну.
16 Рудні ресурси, за запасами яких Україна посідає одне з провідних місць
у світі, мають назву:
В Марганцеві руди.
3 Вітер — це:
А Горизонтальний рух повітря з області високого тиску в область
низького тиску.
17 Серед запропонованих прикладів основною проблемою, пов’язаною з ви­
користанням земельних ресурсів світу, є:
Б Спустелення земель.
5 З термінів у переліку народів Африки «зайвим» є:
А Індійці.
.4
b
6 Для природи Гавайських островів характерні такі ознаки:
Б Вулканізм, зливи, цунамі.
18 Район, у якому зосереджено понад половину світових запасів нафти, — це:
Б Південно-Західна Азія.
oo
k.
4 Хвилі, які утворюються в океані під впливом сили тяжіння Місяця, мають
назву:
В Припливні.
or
g
1 Температура повітря найбільше залежить:
Г Від кута падіння сонячних променів.
7 Внутрішніх вод Африки стосуються такі твердження:
Г Витоки Нілу знаходяться в субекваторіальному поясі, тому він
повноводний взимку.
w
w
8 Помилковим твердженням є таке:
В Від країв Антарктиди до її центру дмуть стокові вітри.
w
9 Країною, яка має найкоротший суходільний кордон з Україною, є:
А Словаччина.
10 Абазівське, Семенівське, Єфремівське, Шебелинське родовища на карті
позначають умовним знаком:
Г
11 Для рівнинних річок України переважаючим є такий тип живлення:
Б Дощовий.
19 Основною причиною деградації лісових ресурсів у країнах, що розвива­
ються, є:
А Використання деревини як палива.
20 Правильно охарактеризовано особливості розвитку транспорту Австралії
у варіанті:
Г Особливе значення мають трансконтинентальні залізниці й шосейні дороги, повітряний транспорт.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між географічними науками і напрямком їхніх досліджень
є такою:
1А, 2Г, 3Б, 4В.
22 Відповідність між ерами та етапами горотворення є такою:
1А, 2Г, 3Б, 4Д.
23 Відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу, які
з ними пов’язані, є такою:
1Д, 2А, 3Г, 4В.
12 Правильним визначенням поняття «полонини» є:
Г Гірські луки в Карпатах.
24 Відповідність між типами корисних копалин України та їхніми родовищами
є такою:
1В, 2Д, 3Б, 4А.
13 Містом-мільйонером є:
Г Дніпропетровськ.
25 Відповідність між регіонами світу і характером земельних ресурсів є такою:
1Б, 2В, 3А, 4Г.
42
43
п
ВАРІАНТ 8
14 Варіант, у якому перелічено галузі, що мають найбільшу в Україні частку
виготовленої промислової продукції, — це:
А Машинобудування, чорна металургія, харчова промисловість.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
15 Основним районом поширення вівчарства в Україні є:
В Карпати.
2 Екватор — це:
В Уявна лінія, що ділить Землю на дві півкулі — Північну і Південну.
16 Рудні ресурси, за запасами яких Україна посідає одне з провідних місць
у світі, мають назву:
В Марганцеві руди.
3 Вітер — це:
А Горизонтальний рух повітря з області високого тиску в область
низького тиску.
17 Серед запропонованих прикладів основною проблемою, пов’язаною з ви­
користанням земельних ресурсів світу, є:
Б Спустелення земель.
5 З термінів у переліку народів Африки «зайвим» є:
А Індійці.
.4
b
6 Для природи Гавайських островів характерні такі ознаки:
Б Вулканізм, зливи, цунамі.
18 Район, у якому зосереджено понад половину світових запасів нафти, — це:
Б Південно-Західна Азія.
oo
k.
4 Хвилі, які утворюються в океані під впливом сили тяжіння Місяця, мають
назву:
В Припливні.
or
g
1 Температура повітря найбільше залежить:
Г Від кута падіння сонячних променів.
7 Внутрішніх вод Африки стосуються такі твердження:
Г Витоки Нілу знаходяться в субекваторіальному поясі, тому він
повноводний взимку.
w
w
8 Помилковим твердженням є таке:
В Від країв Антарктиди до її центру дмуть стокові вітри.
w
9 Країною, яка має найкоротший суходільний кордон з Україною, є:
А Словаччина.
10 Абазівське, Семенівське, Єфремівське, Шебелинське родовища на карті
позначають умовним знаком:
Г
11 Для рівнинних річок України переважаючим є такий тип живлення:
Б Дощовий.
19 Основною причиною деградації лісових ресурсів у країнах, що розвива­
ються, є:
А Використання деревини як палива.
20 Правильно охарактеризовано особливості розвитку транспорту Австралії
у варіанті:
Г Особливе значення мають трансконтинентальні залізниці й шосейні дороги, повітряний транспорт.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між географічними науками і напрямком їхніх досліджень
є такою:
1А, 2Г, 3Б, 4В.
22 Відповідність між ерами та етапами горотворення є такою:
1А, 2Г, 3Б, 4Д.
23 Відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу, які
з ними пов’язані, є такою:
1Д, 2А, 3Г, 4В.
12 Правильним визначенням поняття «полонини» є:
Г Гірські луки в Карпатах.
24 Відповідність між типами корисних копалин України та їхніми родовищами
є такою:
1В, 2Д, 3Б, 4А.
13 Містом-мільйонером є:
Г Дніпропетровськ.
25 Відповідність між регіонами світу і характером земельних ресурсів є такою:
1Б, 2В, 3А, 4Г.
42
43
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
На крайній півночі в межі області заходять відроги Середньоруської височини. Абсолютні висоти тут поступово знижуються (від
216 до 50 м) на південь і південний захід до долини Сіверського
Дінця. Уздовж лівого берега річки тягнеться порівняно неширока
(16—18 км) терасова рівнина, укрита головним чином пісками, подекуди сформованими в дюни.
26 Євразії стосуються такі твердження:
2, 3, 6.
27 Природних комплексів України стосуються такі твердження:
1, 3, 6.
32 Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Черкас (32° сх. д.)
і Харкова (36° сх. д.).
28 Можливими напрямками інтеграції України у світове господарство є:
1, 5, 7.
Необхідні поняття
Місцевий час — значення часу в певний момент доби на певному меридіані, що визначається різницею з місцевим часом нульового
меридіана: 15° географічної довготи дорівнює 1 год. місцевого часу,
відповідно 1° довготи становить 4 хв.
w
w
.4
b
30 Характеристика впливу НТР на технічну і технологічну базу господарства
світу:
Науково-технічна революція (НТР) є невід’ємною складовою сучасного життя людства: здійснюються нові винаходи, удосконалюються
вже існуючі. Розвиток НТР справляє вплив на технічну та технологічну базу господарства світу.
НТР розвивається вглиб (освоєння атома, генна інженерія, нові
фізико-технічні процеси) й ушир — у нових технічних конструкціях
поєднуються традиційні механічні й електричні системи з мікропроцесорною технікою, системи управління — із системами ЕОМ електрон­
ного зв’язку й кібернетичних пристроїв.
w
31 Характеристика загальних рис рельєфу своєї області:
На прикладі рельєфу Луганської області.
Поверхня області являє собою хвилясту рівнину, що підвищується
з долини р. Сіверський Донець на північ і на південь, де розташований
Донецький кряж. Він був сформований потужними товщами осадових
порід стародавніх морів, які колись тут існували. Найвищою точкою
є г. Могила Мечетна (367 м). Найхарактернішою рисою кряжа є
чергування пагорбкуватих вододільних площин із глибокими крутобережними річковими долинами й сухими балками. У долині річок
Міус і Нагольна висота Донецького кряжа знижується, і східні схили переходять у Приазовську берегову рівнину. На північ зниження
проходить поступово і до Сіверського Дінця обривається стрімким
виступом, утворюючи мальовничий правий берег річки. У лівобережній частині Луганщини простягається Старобільська рівнина.
44
Розв’язання
1) Визначимо різницю в географічній довготі між Харковом і Черкасами: 36 – 32 = 4° сх. д.
2) Оскільки Земля обертається на 1° навколо своєї осі за 4 хв,
тобто місцевий час між двома меридіанами з різницею в 1° у певний
момент складає 4 хв, визначимо різницю в місцевому часі між Харковом і Черкасами: 4 · 4 = 16 хв, зокрема — 16 хв.
Відповідь: місцевий час Харкова і Черкас відрізняється на 16 хв.
oo
k.
IV. Завдання відкритого типу
or
g
29 Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції у світі та вирі­
шення продовольчої проблеми забезпечать такі напрями розвитку сіль­
ського господарства:
2, 3, 4.
33 Характеристика причин виникнення конфліктів у світі, географія сучасних
воєнно-політичних конфліктів:
Збройний конфлікт — це протиборство між державами або соціальними спільнотами всередині окремих держав, що мають на меті
розв’язання економічних, політичних, національно-етнічних, релігійних протиріч через обмежене застосування військової сили.
Міжетнічні суперечки призвели до загострення відносин в Афганістані, Індії, Бангладеш, Нігерії, Чечні в Росії, Косово в Сербії та
Чорногорії. Прикордонний характер мають суперечки за Фолклендські острови, проблеми між Китаєм і Тайванем, Індією та Пакистаном, Сомалі й Ефіопією, Руандою та Демократичною Республікою
Конго.
За останні 40 років в Африці сталося майже 18 громадянських
війн, понад 100 військових переворотів, зареєстровано більше ніж десять випадків геноциду та масового політичного терору.
Дуже неспокійним регіоном є Азія. Уже майже 50 років тут триває
арабсько-ізраїльський конфлікт. Періодично набирає силу індійськопакистанський конфлікт і християнсько-мусульманський у Лівані. В Афганістані досі триває громадянська війна. Дуже неспокійно
45
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
На крайній півночі в межі області заходять відроги Середньоруської височини. Абсолютні висоти тут поступово знижуються (від
216 до 50 м) на південь і південний захід до долини Сіверського
Дінця. Уздовж лівого берега річки тягнеться порівняно неширока
(16—18 км) терасова рівнина, укрита головним чином пісками, подекуди сформованими в дюни.
26 Євразії стосуються такі твердження:
2, 3, 6.
27 Природних комплексів України стосуються такі твердження:
1, 3, 6.
32 Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Черкас (32° сх. д.)
і Харкова (36° сх. д.).
28 Можливими напрямками інтеграції України у світове господарство є:
1, 5, 7.
Необхідні поняття
Місцевий час — значення часу в певний момент доби на певному меридіані, що визначається різницею з місцевим часом нульового
меридіана: 15° географічної довготи дорівнює 1 год. місцевого часу,
відповідно 1° довготи становить 4 хв.
w
w
.4
b
30 Характеристика впливу НТР на технічну і технологічну базу господарства
світу:
Науково-технічна революція (НТР) є невід’ємною складовою сучасного життя людства: здійснюються нові винаходи, удосконалюються
вже існуючі. Розвиток НТР справляє вплив на технічну та технологічну базу господарства світу.
НТР розвивається вглиб (освоєння атома, генна інженерія, нові
фізико-технічні процеси) й ушир — у нових технічних конструкціях
поєднуються традиційні механічні й електричні системи з мікропроцесорною технікою, системи управління — із системами ЕОМ електрон­
ного зв’язку й кібернетичних пристроїв.
w
31 Характеристика загальних рис рельєфу своєї області:
На прикладі рельєфу Луганської області.
Поверхня області являє собою хвилясту рівнину, що підвищується
з долини р. Сіверський Донець на північ і на південь, де розташований
Донецький кряж. Він був сформований потужними товщами осадових
порід стародавніх морів, які колись тут існували. Найвищою точкою
є г. Могила Мечетна (367 м). Найхарактернішою рисою кряжа є
чергування пагорбкуватих вододільних площин із глибокими крутобережними річковими долинами й сухими балками. У долині річок
Міус і Нагольна висота Донецького кряжа знижується, і східні схили переходять у Приазовську берегову рівнину. На північ зниження
проходить поступово і до Сіверського Дінця обривається стрімким
виступом, утворюючи мальовничий правий берег річки. У лівобережній частині Луганщини простягається Старобільська рівнина.
44
Розв’язання
1) Визначимо різницю в географічній довготі між Харковом і Черкасами: 36 – 32 = 4° сх. д.
2) Оскільки Земля обертається на 1° навколо своєї осі за 4 хв,
тобто місцевий час між двома меридіанами з різницею в 1° у певний
момент складає 4 хв, визначимо різницю в місцевому часі між Харковом і Черкасами: 4 · 4 = 16 хв, зокрема — 16 хв.
Відповідь: місцевий час Харкова і Черкас відрізняється на 16 хв.
oo
k.
IV. Завдання відкритого типу
or
g
29 Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції у світі та вирі­
шення продовольчої проблеми забезпечать такі напрями розвитку сіль­
ського господарства:
2, 3, 4.
33 Характеристика причин виникнення конфліктів у світі, географія сучасних
воєнно-політичних конфліктів:
Збройний конфлікт — це протиборство між державами або соціальними спільнотами всередині окремих держав, що мають на меті
розв’язання економічних, політичних, національно-етнічних, релігійних протиріч через обмежене застосування військової сили.
Міжетнічні суперечки призвели до загострення відносин в Афганістані, Індії, Бангладеш, Нігерії, Чечні в Росії, Косово в Сербії та
Чорногорії. Прикордонний характер мають суперечки за Фолклендські острови, проблеми між Китаєм і Тайванем, Індією та Пакистаном, Сомалі й Ефіопією, Руандою та Демократичною Республікою
Конго.
За останні 40 років в Африці сталося майже 18 громадянських
війн, понад 100 військових переворотів, зареєстровано більше ніж десять випадків геноциду та масового політичного терору.
Дуже неспокійним регіоном є Азія. Уже майже 50 років тут триває
арабсько-ізраїльський конфлікт. Періодично набирає силу індійськопакистанський конфлікт і християнсько-мусульманський у Лівані. В Афганістані досі триває громадянська війна. Дуже неспокійно
45
ВАРІАНТ 9
в Іраку, де американські війська захищають начебто «демократичні
свободи».
Суперечності існують і в Європі: особливо проблемною територією
є Ірландія та Велика Британія. За свою незалежність бореться північна провінція Ірландії — Ольстер. Тут прикордонні, релігійні, етнічні й національно-визвольні проблеми сплелися в «тугий клубок»,
жертвами яких уже стали понад 4 тис. осіб. Наслідком конфліктів
є біженці. Цю ситуацію доводиться розв’язувати всьому світовому
співтовариству.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Дрібномасштабною картою є така:
Г 1 : 1 000 000.
2 Прикладом небезпечного метеорологічного явища є:
Б Хуртовина.
3 Найбільшим за площею прісноводним озером світу є:
Б Верхнє.
V. Завдання на контурній карті
4 Основною особливістю ґрунтів, яка відрізняє їх від гірських порід, є:
В Родючість.
oo
k.
5 Групою найчисленніших народів світу є:
Г Китайці, хіндустанці, американці.
6 Правильно дається визначення, що таке Антарктида, у варіанті:
В Єдиний материк, який повністю розташований у полярних широтах.
о. Нова Гвінея
КО РА Л О В Е
йБ
МОРЕ
єрн
ар‘
w
риф
w
w
ий
рк
о
п-Й
Кей
ики
Вел
п-ів
.4
b
АРАФУРСЬКЕ
МОРЕ
Зато
Карпентка
арія
or
g
34 Нанесення на контурну карту елементів берегової лінії, рельєфу та вну­
трішніх вод Австралії (морів: Коралове, Тасманове, Арафурське; заток: Ве­
лика Австралійська, Карпентарія; о-вів: Тасманія, Великий Бар’єрний риф,
Нова Зеландія, Нова Гвінея; п-ова Кейп-Йорк):
Велика ка
сь
Австралійа
заток
ТАС М А Н О В Е
МОРЕ
о. Тасманія
дія
ан
а
о.
в
Но
л
Зе
7 Групою країн, які розташовані в Азії, є:
В Узбекистан, В’єтнам, Ірак, Японія.
8 Озеро Північної Америки, яке належить до залишкових або реліктових, — це:
А Велике Солоне.
9 Вид корисних копалин, поширений у межах Українського щита, — це:
В Залізна руда.
10 Стрілкою на карті позначена крайня точка України:
Г Мис Сарич.
11 Фундатором української національної школи географії, засновником пер­
шого науково-дослідного інституту географії та картографії є:
Г Степан Рудницький.
12 Неправильним твердженням щодо використання одного з метеорологіч­
них приладів є таке:
Б Барометром вимірюють випаровуваність.
13 Правильним визначенням терміна «падіння річки» є таке:
В Різниця між абсолютними висотами витоку і гирла річки.
14 Найбільша кількість зайнятих у господарстві України припадає на галузі:
Г Будівництво і транспорт.
46
47
ВАРІАНТ 9
в Іраку, де американські війська захищають начебто «демократичні
свободи».
Суперечності існують і в Європі: особливо проблемною територією
є Ірландія та Велика Британія. За свою незалежність бореться північна провінція Ірландії — Ольстер. Тут прикордонні, релігійні, етнічні й національно-визвольні проблеми сплелися в «тугий клубок»,
жертвами яких уже стали понад 4 тис. осіб. Наслідком конфліктів
є біженці. Цю ситуацію доводиться розв’язувати всьому світовому
співтовариству.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Дрібномасштабною картою є така:
Г 1 : 1 000 000.
2 Прикладом небезпечного метеорологічного явища є:
Б Хуртовина.
3 Найбільшим за площею прісноводним озером світу є:
Б Верхнє.
V. Завдання на контурній карті
4 Основною особливістю ґрунтів, яка відрізняє їх від гірських порід, є:
В Родючість.
oo
k.
5 Групою найчисленніших народів світу є:
Г Китайці, хіндустанці, американці.
6 Правильно дається визначення, що таке Антарктида, у варіанті:
В Єдиний материк, який повністю розташований у полярних широтах.
о. Нова Гвінея
КО РА Л О В Е
йБ
МОРЕ
єрн
ар‘
w
риф
w
w
ий
рк
о
п-Й
Кей
ики
Вел
п-ів
.4
b
АРАФУРСЬКЕ
МОРЕ
Зато
Карпентка
арія
or
g
34 Нанесення на контурну карту елементів берегової лінії, рельєфу та вну­
трішніх вод Австралії (морів: Коралове, Тасманове, Арафурське; заток: Ве­
лика Австралійська, Карпентарія; о-вів: Тасманія, Великий Бар’єрний риф,
Нова Зеландія, Нова Гвінея; п-ова Кейп-Йорк):
Велика ка
сь
Австралійа
заток
ТАС М А Н О В Е
МОРЕ
о. Тасманія
дія
ан
а
о.
в
Но
л
Зе
7 Групою країн, які розташовані в Азії, є:
В Узбекистан, В’єтнам, Ірак, Японія.
8 Озеро Північної Америки, яке належить до залишкових або реліктових, — це:
А Велике Солоне.
9 Вид корисних копалин, поширений у межах Українського щита, — це:
В Залізна руда.
10 Стрілкою на карті позначена крайня точка України:
Г Мис Сарич.
11 Фундатором української національної школи географії, засновником пер­
шого науково-дослідного інституту географії та картографії є:
Г Степан Рудницький.
12 Неправильним твердженням щодо використання одного з метеорологіч­
них приладів є таке:
Б Барометром вимірюють випаровуваність.
13 Правильним визначенням терміна «падіння річки» є таке:
В Різниця між абсолютними висотами витоку і гирла річки.
14 Найбільша кількість зайнятих у господарстві України припадає на галузі:
Г Будівництво і транспорт.
46
47
15 Група економічних районів України, на які припадає значна частка товар­
ного виробництва продукції машинобудування:
А Донецький, Північно-Західний.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Північної Америки стосуються такі твердження:
1, 4, 6.
16 Основною функцією рекреаційної галузі є:
Г Оздоровлення населення.
27 Клімату України стосуються такі твердження:
3, 4, 5.
17 Показниками, характерними для країн першого типу відтворення, є:
Б Невисокі народжуваність, смертність і природний приріст.
28 Металургійного комплексу України стосуються такі твердження:
1, 4, 5.
18 Характерною особливістю розвитку транспорту Великої Британії є така:
Б Трубопровідний починає розвиватись, але частка поки що незначна.
II. Завдання на визначення відповідності
w
w
21 Відповідність між низовинами і материками, на яких вони розташовані,
є такою:
1Д, 2А, 3В, 4Г.
w
22 Відповідність між країнами — сусідами України та річками, якими про­
ходить державний кордон, є такою:
1Б, 2А, 3Г, 4В.
23 Відповідність між річками і басейнами, до яких вони належать, є такою:
1Г, 2В, 3А, 4Д.
24 Відповідність між областями України та особливостями їх географічного
положення є такою:
1В, 2Г, 3Б, 4А.
25 Відповідність між назвою мінеральної сировини і країною, що володіє її
найбільшими запасами, є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4А.
48
or
g
.4
b
20 Варіант, в якому правильно охарактеризовано рослинництво Росії та гео­
графія цієї галузі, — це:
В Соняшник — провідна олійна культура — чорноземи Північного
Кавказу, Центрального Чорнозем’я.
IV. Завдання відкритого типу
30 Характеристика змін в паливно-енергетичному балансі світу, що відбулися
в ХХ ст.:
У ХХ ст. відбулися істотні зміни в паливно-енергетичному балансі
світу. Якщо в першій половині ХХ ст. в енергобалансі переважало
вугілля й важливе значення мали дрова, то в останні десятиліття провідну роль почали відігравати нафта й газ.
oo
k.
19 Експортні товари та торговельні партнери Німеччини правильно вказано
у варіанті:
А Машини і обладнання; 3/4 торговельних операцій припадає на
економічно розвинуті країни (ЄС і США).
29 Господарства країн Північної Америки стосуються такі твердження:
1, 2, 3.
31 Основні кліматотвірні чинники, які формують клімат України, їх характе­
ристика:
На клімат України впливають основні кліматотвірні чинники:
yy сонячна радіація;
yy атмосферна циркуляція;
yy характер підстилаючої поверхні.
Сонячна радіація залежить від географічної широти, тобто від кута
нахилу сонячних променів. В Україні кут падіння сонячних променів
вагається від 69° (влітку) до 15° (у зимовий період). Ураховують при
цьому пряму, розсіяну та сумарну сонячну радіацію. Кількість сонячного світла й тепла в Україні змінюється як із півночі на південь протягом доби, так і відчутними є коливання протягом року.
Атмосферна циркуляція сприяє перерозподілу тепла та вологи
й утворенню опадів. На території України переважають помірні повітряні маси з Атлантичного океану. Погода визначається зимовими циклонами з Атлантики й літніми антициклонами Азорських островів.
Від особливостей і характеру рослинного та ґрунтового покриву
залежить кількість поглиненої і відбитої сонячної радіації, а отже,
і температурні умови. Важливо при цьому враховувати показник відбивної здатності поверхні — альбедо. На формування клімату справляє
49
п
15 Група економічних районів України, на які припадає значна частка товар­
ного виробництва продукції машинобудування:
А Донецький, Північно-Західний.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Північної Америки стосуються такі твердження:
1, 4, 6.
16 Основною функцією рекреаційної галузі є:
Г Оздоровлення населення.
27 Клімату України стосуються такі твердження:
3, 4, 5.
17 Показниками, характерними для країн першого типу відтворення, є:
Б Невисокі народжуваність, смертність і природний приріст.
28 Металургійного комплексу України стосуються такі твердження:
1, 4, 5.
18 Характерною особливістю розвитку транспорту Великої Британії є така:
Б Трубопровідний починає розвиватись, але частка поки що незначна.
II. Завдання на визначення відповідності
w
w
21 Відповідність між низовинами і материками, на яких вони розташовані,
є такою:
1Д, 2А, 3В, 4Г.
w
22 Відповідність між країнами — сусідами України та річками, якими про­
ходить державний кордон, є такою:
1Б, 2А, 3Г, 4В.
23 Відповідність між річками і басейнами, до яких вони належать, є такою:
1Г, 2В, 3А, 4Д.
24 Відповідність між областями України та особливостями їх географічного
положення є такою:
1В, 2Г, 3Б, 4А.
25 Відповідність між назвою мінеральної сировини і країною, що володіє її
найбільшими запасами, є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4А.
48
or
g
.4
b
20 Варіант, в якому правильно охарактеризовано рослинництво Росії та гео­
графія цієї галузі, — це:
В Соняшник — провідна олійна культура — чорноземи Північного
Кавказу, Центрального Чорнозем’я.
IV. Завдання відкритого типу
30 Характеристика змін в паливно-енергетичному балансі світу, що відбулися
в ХХ ст.:
У ХХ ст. відбулися істотні зміни в паливно-енергетичному балансі
світу. Якщо в першій половині ХХ ст. в енергобалансі переважало
вугілля й важливе значення мали дрова, то в останні десятиліття провідну роль почали відігравати нафта й газ.
oo
k.
19 Експортні товари та торговельні партнери Німеччини правильно вказано
у варіанті:
А Машини і обладнання; 3/4 торговельних операцій припадає на
економічно розвинуті країни (ЄС і США).
29 Господарства країн Північної Америки стосуються такі твердження:
1, 2, 3.
31 Основні кліматотвірні чинники, які формують клімат України, їх характе­
ристика:
На клімат України впливають основні кліматотвірні чинники:
yy сонячна радіація;
yy атмосферна циркуляція;
yy характер підстилаючої поверхні.
Сонячна радіація залежить від географічної широти, тобто від кута
нахилу сонячних променів. В Україні кут падіння сонячних променів
вагається від 69° (влітку) до 15° (у зимовий період). Ураховують при
цьому пряму, розсіяну та сумарну сонячну радіацію. Кількість сонячного світла й тепла в Україні змінюється як із півночі на південь протягом доби, так і відчутними є коливання протягом року.
Атмосферна циркуляція сприяє перерозподілу тепла та вологи
й утворенню опадів. На території України переважають помірні повітряні маси з Атлантичного океану. Погода визначається зимовими циклонами з Атлантики й літніми антициклонами Азорських островів.
Від особливостей і характеру рослинного та ґрунтового покриву
залежить кількість поглиненої і відбитої сонячної радіації, а отже,
і температурні умови. Важливо при цьому враховувати показник відбивної здатності поверхні — альбедо. На формування клімату справляє
49
V. Завдання на контурній карті
w
w
w
33 Особливості кількісних і якісних змін на політичній карті світу в новітній
період:
Політичній карті властива висока динамічність. Вона фіксує основні політико-географічні процеси, позначені кількісними та якісними
змінами.
Кількісні зміни:
1) Приєднання щойно відкритих земель (на сучасному етапі розвитку людства «білих плям» на карті вже не залишилося).
2) Територіальні здобутки або втрати внаслідок війн (такі території
в подальшому є предметом суперечок між країнами).
3) Об’єднання або розпад держав (Австро-Угорщина, Російська імперія, Радянський Союз, Югославія, Чехословаччина, Ефіопія тощо).
4) Добровільні поступки або обмін між країнами ділянками суходолу.
5) Нарощування суходільної частини території країни (Японія, Нідерланди).
50
п
34 Нанесення на контурну карту України найважливіших родовищ рудних
корисних копалин (5 родовищ кольорових металів, 4 родовищ чорних
металів) за допомогою умовних знаків:
oo
k.
.4
b
32 Атмосферний тиск біля підніжжя гори 760 мм рт. ст., а температура пові­
тря 18 °С. Визначте атмосферний тиск на вершині гори, якщо температура
повітря на ній становить 6 °С.
Необхідні поняття
Атмосферний тиск — певна сила, що діє перпендикулярно на земну поверхню під масою атмосфери. Вимірюється або в паскалях (Па),
або в міліметрах ртутного стовпчика (мм рт. ст.), за нормальних погодних умов атмосферний тиск зменшується з висотою на 1 мм рт. ст.
на кожні 10 м висоти.
Температура повітря в тропосфері знижується з висотою на 6 °С
на 1000 м.
Розв’язання
1) Визначимо різницю температур між вершиною і підніжжям:
18 – 6 = 12 °С.
2) Обчислимо різницю у висоті між вершиною і підніжжям:
(12 : 6) ∙ 1000 = 2000 м.
3) З’ясуємо різницю атмосферного тиску між вершиною і підніжжям: 2000 : 10 = 200 мм рт. ст.
4) Обчислимо атмосферний тиск на вершині гори: 760 – 200 =
= 560 мм рт. ст.
Відповідь: атмосферний тиск на вершині гори становить 560 мм рт. ст.
Якісні зміни:
1) Історична або різка зміна суспільно-економічної формації (установлення капіталістичних відносин на території низки колоній Великої Британії).
2) Здобуття країнами політичного суверенітету.
3) Уведення нових форм державного устрою та правління (Непал
у 2008 р. скасував монархію та став федеративною республікою).
4) Утворення чи розпад міжнародних політичних спілок та організацій (розпад Ради Економічної Взаємодопомоги в 1991 р.).
5) Поява та зникнення на планеті «гарячих точок» (Сомалі, Палестина, Абхазія, Придністров’я тощо).
6) Зміна назв країн та їхніх столиць (Бірма → М’янма; Делі →
Нью-Делі).
or
g
вплив і рельєф. Так, у гірських районах України клімат більш вологий
і прохолодний, ніж на рівнинах.
Слід ураховувати й віддаленість від океанів. Цей чинник визначає
посилення континентальності клімату. В Україні вона посилюється
з північного заходу на південний схід.
24°
28°
32°
40°
36°
Іршансь ке
50°
50°
Смілянс ьке
Кременчуцьке
Вишковс ьке
Берегов е
24°
Побузьк е
Нікопольське
Криворізьке
28°
Алюмінієві руди
Ртутні руди
Золото
Титанові руди
Нікелеві та кобальтові руди
Марганцева руда
Залізна руда
Великотокмацьке
ÀÇÎÂÑÜÊÅ
ÌÎÐÅ
46°
×
Î
Ð
51
Í
Å
Ì
Î 36° Ð
Å
46°
V. Завдання на контурній карті
w
w
w
33 Особливості кількісних і якісних змін на політичній карті світу в новітній
період:
Політичній карті властива висока динамічність. Вона фіксує основні політико-географічні процеси, позначені кількісними та якісними
змінами.
Кількісні зміни:
1) Приєднання щойно відкритих земель (на сучасному етапі розвитку людства «білих плям» на карті вже не залишилося).
2) Територіальні здобутки або втрати внаслідок війн (такі території
в подальшому є предметом суперечок між країнами).
3) Об’єднання або розпад держав (Австро-Угорщина, Російська імперія, Радянський Союз, Югославія, Чехословаччина, Ефіопія тощо).
4) Добровільні поступки або обмін між країнами ділянками суходолу.
5) Нарощування суходільної частини території країни (Японія, Нідерланди).
50
34 Нанесення на контурну карту України найважливіших родовищ рудних
корисних копалин (5 родовищ кольорових металів, 4 родовищ чорних
металів) за допомогою умовних знаків:
oo
k.
.4
b
32 Атмосферний тиск біля підніжжя гори 760 мм рт. ст., а температура пові­
тря 18 °С. Визначте атмосферний тиск на вершині гори, якщо температура
повітря на ній становить 6 °С.
Необхідні поняття
Атмосферний тиск — певна сила, що діє перпендикулярно на земну поверхню під масою атмосфери. Вимірюється або в паскалях (Па),
або в міліметрах ртутного стовпчика (мм рт. ст.), за нормальних погодних умов атмосферний тиск зменшується з висотою на 1 мм рт. ст.
на кожні 10 м висоти.
Температура повітря в тропосфері знижується з висотою на 6 °С
на 1000 м.
Розв’язання
1) Визначимо різницю температур між вершиною і підніжжям:
18 – 6 = 12 °С.
2) Обчислимо різницю у висоті між вершиною і підніжжям:
(12 : 6) ∙ 1000 = 2000 м.
3) З’ясуємо різницю атмосферного тиску між вершиною і підніжжям: 2000 : 10 = 200 мм рт. ст.
4) Обчислимо атмосферний тиск на вершині гори: 760 – 200 =
= 560 мм рт. ст.
Відповідь: атмосферний тиск на вершині гори становить 560 мм рт. ст.
Якісні зміни:
1) Історична або різка зміна суспільно-економічної формації (установлення капіталістичних відносин на території низки колоній Великої Британії).
2) Здобуття країнами політичного суверенітету.
3) Уведення нових форм державного устрою та правління (Непал
у 2008 р. скасував монархію та став федеративною республікою).
4) Утворення чи розпад міжнародних політичних спілок та організацій (розпад Ради Економічної Взаємодопомоги в 1991 р.).
5) Поява та зникнення на планеті «гарячих точок» (Сомалі, Палестина, Абхазія, Придністров’я тощо).
6) Зміна назв країн та їхніх столиць (Бірма → М’янма; Делі →
Нью-Делі).
or
g
вплив і рельєф. Так, у гірських районах України клімат більш вологий
і прохолодний, ніж на рівнинах.
Слід ураховувати й віддаленість від океанів. Цей чинник визначає
посилення континентальності клімату. В Україні вона посилюється
з північного заходу на південний схід.
24°
28°
32°
40°
36°
Іршансь ке
50°
50°
Смілянс ьке
Кременчуцьке
Вишковс ьке
Берегов е
24°
Побузьк е
Нікопольське
Криворізьке
28°
Алюмінієві руди
Ртутні руди
Золото
Титанові руди
Нікелеві та кобальтові руди
Марганцева руда
Залізна руда
Великотокмацьке
ÀÇÎÂÑÜÊÅ
ÌÎÐÅ
46°
×
Î
Ð
51
Í
Å
Ì
Î 36° Ð
Å
46°
ВАРІАНТ 10
15 Продуктом, який утворюється в результаті повторного переплавлення ча­
вуну, є:
А Сталь.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Найбільшим природним комплексом Землі є:
Б Географічна оболонка.
16 Найбільший міжнародний аеропорт в Україні має назву:
Б «Бориспіль».
2 Найсолонішим озером на Землі є:
В Мертве море.
17 Напрямком демографічної політики в країнах другого типу відтворення є:
В Санітарно-гігієнічна пропаганда та пропаганда протизаплідних
засобів.
3 Клімат, який характеризує діаграма, має назву:
В Тропічний, пустельний.
18 Правильно вказано експортні галузі промисловості Канади у варіанті:
А Гірничодобувна, кольорова металургія, енергетика, лісова,
целюлозно-паперова та зернове господарство.
or
g
4 Держава, в якій українська діаспора є найбільшою, — це:
А Росія.
5 Країна Америки, що має вихід до трьох океанів, — це:
А Канада.
6 Найбільша кількість людей проживає в групі країн світу:
А Китай, Індія, США, Індонезія.
7 Рівнина Євразії, яка приурочена до молодої платформи, має назву:
Г Західносибірська.
.4
b
8 Степи Північної Америки розташовуються:
Г У меридіональному напрямку.
oo
k.
19 Найбільш розвинутою формою міжнародних економічних зв’язків є:
А Міжнародна торгівля.
20 Причина концентрації населення і виробництва в європейській частині
Росії є такою:
В Смуга концентрації населення збігається з районами старого
промислового і землеробського освоєння зі сприятливими природними
умовами клімату.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність гірських порід за походженням є такою:
1А, 2В, 3Д, 4Б.
10 Серед зазначених форм рельєфу Кримських гір лаколітом є:
А Аюдаг.
22 Відповідність між зазначеними типами та формами рельєфу є такою:
1А, 2Г, 3Д, 4В.
11 Із типів повітряних мас на території України переважають:
В Помірні морські повітряні маси з Атлантичного океану.
23 Відповідність між річками та басейнами, до яких вони належать, є та­
кою:
1А, 2Б, 3В, 4Г.
w
w
w
9 Будови земної кори, рельєфу, корисних копалин материка Північна Аме­
рика стосується таке твердження:
Б Аляска, шельф Мексиканської затоки — райони видобутку нафти
в Північній Америці.
12 Стрілка на карті вказує на:
А Каховське водосховище.
13 Особливий статус мають міста України:
А Київ і Севастополь.
24 Відповідність між назвами областей України та літерами, позначеними на
картосхемі, є такою:
1Г, 2Б, 3Д, 4В.
14 Область України, для якої характерна найвища частка зайнятих у сільсько­
му господарстві, — це:
А Тернопільська.
25 Відповідність між регіонами світу та характерними для них особливостями
релігійного та національного складу населення є такою:
1В, 2Д, 3Б, 4А.
52
53
ВАРІАНТ 10
15 Продуктом, який утворюється в результаті повторного переплавлення ча­
вуну, є:
А Сталь.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Найбільшим природним комплексом Землі є:
Б Географічна оболонка.
16 Найбільший міжнародний аеропорт в Україні має назву:
Б «Бориспіль».
2 Найсолонішим озером на Землі є:
В Мертве море.
17 Напрямком демографічної політики в країнах другого типу відтворення є:
В Санітарно-гігієнічна пропаганда та пропаганда протизаплідних
засобів.
3 Клімат, який характеризує діаграма, має назву:
В Тропічний, пустельний.
18 Правильно вказано експортні галузі промисловості Канади у варіанті:
А Гірничодобувна, кольорова металургія, енергетика, лісова,
целюлозно-паперова та зернове господарство.
or
g
4 Держава, в якій українська діаспора є найбільшою, — це:
А Росія.
5 Країна Америки, що має вихід до трьох океанів, — це:
А Канада.
6 Найбільша кількість людей проживає в групі країн світу:
А Китай, Індія, США, Індонезія.
7 Рівнина Євразії, яка приурочена до молодої платформи, має назву:
Г Західносибірська.
.4
b
8 Степи Північної Америки розташовуються:
Г У меридіональному напрямку.
oo
k.
19 Найбільш розвинутою формою міжнародних економічних зв’язків є:
А Міжнародна торгівля.
20 Причина концентрації населення і виробництва в європейській частині
Росії є такою:
В Смуга концентрації населення збігається з районами старого
промислового і землеробського освоєння зі сприятливими природними
умовами клімату.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність гірських порід за походженням є такою:
1А, 2В, 3Д, 4Б.
10 Серед зазначених форм рельєфу Кримських гір лаколітом є:
А Аюдаг.
22 Відповідність між зазначеними типами та формами рельєфу є такою:
1А, 2Г, 3Д, 4В.
11 Із типів повітряних мас на території України переважають:
В Помірні морські повітряні маси з Атлантичного океану.
23 Відповідність між річками та басейнами, до яких вони належать, є та­
кою:
1А, 2Б, 3В, 4Г.
w
w
w
9 Будови земної кори, рельєфу, корисних копалин материка Північна Аме­
рика стосується таке твердження:
Б Аляска, шельф Мексиканської затоки — райони видобутку нафти
в Північній Америці.
12 Стрілка на карті вказує на:
А Каховське водосховище.
13 Особливий статус мають міста України:
А Київ і Севастополь.
24 Відповідність між назвами областей України та літерами, позначеними на
картосхемі, є такою:
1Г, 2Б, 3Д, 4В.
14 Область України, для якої характерна найвища частка зайнятих у сільсько­
му господарстві, — це:
А Тернопільська.
25 Відповідність між регіонами світу та характерними для них особливостями
релігійного та національного складу населення є такою:
1В, 2Д, 3Б, 4А.
52
53
п
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
і талими водами; повінь весняна; частими є літні паводки на гірських
притоках.
Басейн Південного Бугу — південно-західна частина України. Ця
річка бере початок на Подільській височині, впадає в Чорне море. За
характером течії це типово рівнинна річка. При пересіченні міцних
порід Українського щита річка має вузькі каньйоноподібні ділянки
русла, пороги та водоспади. Впадає в річку Південний Буг понад
300 річок; найбільші притоки: Ров, Соб, Синюха, Гірський Тікич,
Гнилий Тікич.
26 Океанії стосуються такі твердження:
2, 4, 5.
27 Внутрішніх вод України стосуються такі твердження:
1, 2, 6.
28 Господарства України стосуються такі твердження:
2, 4, 6.
32 Визначте полудневу висоту Сонця над горизонтом 23 вересня в геогра­
фічному центрі України (49° пн. ш., 31° сх. д.).
or
g
29 Глобальну екологічну проблему, пов’язану з потеплінням клімату, форму­
ють такі причини і наслідки:
1, 3, 5.
Необхідні поняття
Полуднева висота Сонця — висота Сонця над горизонтом у певний момент часу в певній точці земної поверхні. Вимірюється у градусах.
w
w
.4
b
30 Коротка оцінка динаміки розвитку чорної металургії світу; відповідь на
запитання: чи збігається розміщення сировинних баз з розміщенням осно­
вних центрів металургійного виробництва; пояснення з’ясованих особли­
востей географії чорної металургії світу:
Розвиток чорної металургії сповільнився, однак набирає потужності чорна металургія країн, що розвиваються, і країн нової індустріалізації. Раніше металургійні заводи будувалися поблизу вугільних басейнів (Рур, Донбас) або біля залізорудних баз (Кривий Ріг, Урал). Ця
тенденція зберігається й зараз при освоєнні нових металургійних баз,
проте дедалі більше заводів будується на шляхах перевезень руд і палива або ж поблизу основних ринків збуту. Накопичено велику кількість металобрухту й багато країн використовують вторинну сировину.
oo
k.
IV. Завдання відкритого типу
w
31 Найбільші річкові басейни України, їх характеристика:
Найбільшим серед основних річкових басейнів України є басейн
Дніпра, що займає за площею (504 тис. км2) третє місце в Європі. Дніпро — одна з найбільших річок Європи після Дунаю і Волги. Витік
річки Дніпро — Валдайська височина в Росії, впадає в Чорне море,
Україною протікає впродовж 981 км. Приймає величезну кількість
приток. Найбільші з них — Десна, Прип’ять, Тетерів, Ірпінь. Річка
Дніпро — рівнинна, має мішаний характер живлення, для неї характерна весняна повінь.
Басейн Дністра розташований на південному заході України. Річка
Дністер бере початок у Карпатах і в багатьох місцях упродовж своєї
течії є прикордонною річкою з Молдовою. Впадає в Чорне море. Приймає безліч приток, найбільшою з яких є річка Стрий. Характер течії в Дністрі — гірсько-рівнинний, живиться дощовими, підземними
54
Розв’язання
1) Як відомо, 23 вересня Сонце перебуває в зеніті (90°) на екваторі,
географічна широта якого 0°.
2) Географічна широта географічного центра України становить
49° пн. ш., відповідно різниця в географічній широті з екватором дорівнює 49°.
3) Визначимо полуденну висоту Сонця в географічному центрі
України:
90° – 49° = 41°.
Відповідь: полуднева висота Сонця над горизонтом 23 вересня в географічному центрі України становить 41°.
33 Державний кордон, його функції, етапи встановлення державних кордонів,
функції державного кордону України:
Державний кордон — лінія на поверхні Землі (суходолу або водного простору) та уявна вертикальна поверхня, яка проходить через неї
в повітряному просторі й у надрах землі, що визначає межу території
держави та відокремлює її від інших держав і відкритих морів.
Існують два етапи встановлення державного кордону:
yy делімітація — визначення за угодою загального напрямку проходження держкордону й нанесення його на географічну карту;
yy демаркація — оформлення держкордону на місцевості й позначення його відповідними прикордонними знаками.
У приморських країнах державна територія поширюється ще на певну відстань від берега в море чи океан — це територіальні води на відстані
12 морських міль. У сучасному світі держкордони виконують дві функції:
55
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
і талими водами; повінь весняна; частими є літні паводки на гірських
притоках.
Басейн Південного Бугу — південно-західна частина України. Ця
річка бере початок на Подільській височині, впадає в Чорне море. За
характером течії це типово рівнинна річка. При пересіченні міцних
порід Українського щита річка має вузькі каньйоноподібні ділянки
русла, пороги та водоспади. Впадає в річку Південний Буг понад
300 річок; найбільші притоки: Ров, Соб, Синюха, Гірський Тікич,
Гнилий Тікич.
26 Океанії стосуються такі твердження:
2, 4, 5.
27 Внутрішніх вод України стосуються такі твердження:
1, 2, 6.
28 Господарства України стосуються такі твердження:
2, 4, 6.
32 Визначте полудневу висоту Сонця над горизонтом 23 вересня в геогра­
фічному центрі України (49° пн. ш., 31° сх. д.).
or
g
29 Глобальну екологічну проблему, пов’язану з потеплінням клімату, форму­
ють такі причини і наслідки:
1, 3, 5.
Необхідні поняття
Полуднева висота Сонця — висота Сонця над горизонтом у певний момент часу в певній точці земної поверхні. Вимірюється у градусах.
w
w
.4
b
30 Коротка оцінка динаміки розвитку чорної металургії світу; відповідь на
запитання: чи збігається розміщення сировинних баз з розміщенням осно­
вних центрів металургійного виробництва; пояснення з’ясованих особли­
востей географії чорної металургії світу:
Розвиток чорної металургії сповільнився, однак набирає потужності чорна металургія країн, що розвиваються, і країн нової індустріалізації. Раніше металургійні заводи будувалися поблизу вугільних басейнів (Рур, Донбас) або біля залізорудних баз (Кривий Ріг, Урал). Ця
тенденція зберігається й зараз при освоєнні нових металургійних баз,
проте дедалі більше заводів будується на шляхах перевезень руд і палива або ж поблизу основних ринків збуту. Накопичено велику кількість металобрухту й багато країн використовують вторинну сировину.
oo
k.
IV. Завдання відкритого типу
w
31 Найбільші річкові басейни України, їх характеристика:
Найбільшим серед основних річкових басейнів України є басейн
Дніпра, що займає за площею (504 тис. км2) третє місце в Європі. Дніпро — одна з найбільших річок Європи після Дунаю і Волги. Витік
річки Дніпро — Валдайська височина в Росії, впадає в Чорне море,
Україною протікає впродовж 981 км. Приймає величезну кількість
приток. Найбільші з них — Десна, Прип’ять, Тетерів, Ірпінь. Річка
Дніпро — рівнинна, має мішаний характер живлення, для неї характерна весняна повінь.
Басейн Дністра розташований на південному заході України. Річка
Дністер бере початок у Карпатах і в багатьох місцях упродовж своєї
течії є прикордонною річкою з Молдовою. Впадає в Чорне море. Приймає безліч приток, найбільшою з яких є річка Стрий. Характер течії в Дністрі — гірсько-рівнинний, живиться дощовими, підземними
54
Розв’язання
1) Як відомо, 23 вересня Сонце перебуває в зеніті (90°) на екваторі,
географічна широта якого 0°.
2) Географічна широта географічного центра України становить
49° пн. ш., відповідно різниця в географічній широті з екватором дорівнює 49°.
3) Визначимо полуденну висоту Сонця в географічному центрі
України:
90° – 49° = 41°.
Відповідь: полуднева висота Сонця над горизонтом 23 вересня в географічному центрі України становить 41°.
33 Державний кордон, його функції, етапи встановлення державних кордонів,
функції державного кордону України:
Державний кордон — лінія на поверхні Землі (суходолу або водного простору) та уявна вертикальна поверхня, яка проходить через неї
в повітряному просторі й у надрах землі, що визначає межу території
держави та відокремлює її від інших держав і відкритих морів.
Існують два етапи встановлення державного кордону:
yy делімітація — визначення за угодою загального напрямку проходження держкордону й нанесення його на географічну карту;
yy демаркація — оформлення держкордону на місцевості й позначення його відповідними прикордонними знаками.
У приморських країнах державна територія поширюється ще на певну відстань від берега в море чи океан — це територіальні води на відстані
12 морських міль. У сучасному світі держкордони виконують дві функції:
55
ВАРІАНТ 11
yy розділювальна — полягає переважно в обмеженні умов виникнення
та проходження потоків між країнами. При цьому вводять спеціальні формальності: державні збори на візи, перешкоди для маятникових мігрантів через кордони тощо;
yy з’єднувальна — пов’язана з об’єктивними процесами інтернаціоналізації господарського життя, різносторонніми зв’язками між
державами. Таку функцію виконують держкордони в країнах
ЄС, у Північній Америці (між США та Канадою). В інших регіонах світу панує перша функція — розділювальна. (У тому числі
й в Україні. Хоча з Росією, Білоруссю додаткових віз поки ще не
потрібно.)
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 «Батьком географії» називають:
В Ератосфена.
2 Проявом внутрішніх сил Землі є:
Б Рухи літосфери.
or
g
3 Перевищення між найвищою і найнижчою точками на материку Євразія
становить:
В 9250 м.
V. Завдання на контурній карті
4 Частиною гідросфери, яка концентрує найбільшу кількість прісної води, є:
Г Льодовий покрив Антарктиди.
24°
28°
льсь
г. Берда • 515
24°
Хотинська
височина
ид
ні
• 268
пр
• 322
ка в
ов
сь
исоч
ина
ка
ви
со
28°
чи
50°
.4
b
Поді
Пр
г. Могила-Мечетна
• 367
на
Донецький кряж
а
к
ь
с
в
зо
Приа сочина
• 324
ви
г. Бельмак-Могила
ÀÇÎÂÑÜÊÅ
ÌÎÐÅ
46°
×
Î
Ð
Í
Å
Ì
Î 36° Ð
Å
5 Діаграма характеризує:
В Помірний пояс, область морського клімату.
6 Найвищий водоспад світу розташований на материку:
Г Південна Америка.
w
w
• 342
Мізоцький кряж
w
• 471
г. Камула
40°
36°
Середньоруська
височина
Волинська
височина
50°
32°
oo
k.
34 Позначення височинних форм рельєфу України та найвищих точок позна­
чених височин:
46°
7 В Африці розташована група країн:
Б Ангола, Малі, Чад, Ефіопія.
8 Визначенню поняття «людські раси» відповідає варіант:
В Групи людей, що мають схожі зовнішні ознаки.
9 Час у межах певного часового поясу, що дорівнює часу його серединного
меридіана, називається:
Б Поясний час.
10 З перелічених басейнів чи районів не є залізорудним:
Б Нікопольський.
11 Континентальний тип річного розподілу опадів характеризує відповідь:
Г Кількість опадів теплого періоду перевищує кількість опадів
у холодний період.
12 Стрілка на карті вказує на:
А Кременчуцьке водосховище.
13 Обласним центром Волинської області є:
В Луцьк.
56
57
ВАРІАНТ 11
yy розділювальна — полягає переважно в обмеженні умов виникнення
та проходження потоків між країнами. При цьому вводять спеціальні формальності: державні збори на візи, перешкоди для маятникових мігрантів через кордони тощо;
yy з’єднувальна — пов’язана з об’єктивними процесами інтернаціоналізації господарського життя, різносторонніми зв’язками між
державами. Таку функцію виконують держкордони в країнах
ЄС, у Північній Америці (між США та Канадою). В інших регіонах світу панує перша функція — розділювальна. (У тому числі
й в Україні. Хоча з Росією, Білоруссю додаткових віз поки ще не
потрібно.)
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 «Батьком географії» називають:
В Ератосфена.
2 Проявом внутрішніх сил Землі є:
Б Рухи літосфери.
or
g
3 Перевищення між найвищою і найнижчою точками на материку Євразія
становить:
В 9250 м.
V. Завдання на контурній карті
4 Частиною гідросфери, яка концентрує найбільшу кількість прісної води, є:
Г Льодовий покрив Антарктиди.
24°
28°
льсь
г. Берда • 515
24°
Хотинська
височина
ид
ні
• 268
пр
• 322
ка в
ов
сь
исоч
ина
ка
ви
со
28°
чи
50°
.4
b
Поді
Пр
г. Могила-Мечетна
• 367
на
Донецький кряж
а
к
ь
с
в
зо
Приа сочина
• 324
ви
г. Бельмак-Могила
ÀÇÎÂÑÜÊÅ
ÌÎÐÅ
46°
×
Î
Ð
Í
Å
Ì
Î 36° Ð
Å
5 Діаграма характеризує:
В Помірний пояс, область морського клімату.
6 Найвищий водоспад світу розташований на материку:
Г Південна Америка.
w
w
• 342
Мізоцький кряж
w
• 471
г. Камула
40°
36°
Середньоруська
височина
Волинська
височина
50°
32°
oo
k.
34 Позначення височинних форм рельєфу України та найвищих точок позна­
чених височин:
46°
7 В Африці розташована група країн:
Б Ангола, Малі, Чад, Ефіопія.
8 Визначенню поняття «людські раси» відповідає варіант:
В Групи людей, що мають схожі зовнішні ознаки.
9 Час у межах певного часового поясу, що дорівнює часу його серединного
меридіана, називається:
Б Поясний час.
10 З перелічених басейнів чи районів не є залізорудним:
Б Нікопольський.
11 Континентальний тип річного розподілу опадів характеризує відповідь:
Г Кількість опадів теплого періоду перевищує кількість опадів
у холодний період.
12 Стрілка на карті вказує на:
А Кременчуцьке водосховище.
13 Обласним центром Волинської області є:
В Луцьк.
56
57
14 До економічно активного населення відносять осіб віком:
Б 16—60 років.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Кліматичних особливостей материка Євразія стосуються такі твердження:
2, 3, 7.
15 Центром видобутку вугілля, який не розташований у межах Донецького
кам’яновугільного басейну, є:
Г Червоноград.
27 До фізико-географічних тематичних карт належать такі:
3, 6, 7.
16 Метрополітен діє в українських містах:
А Київ і Дніпропетровськ.
28 До особливостей розвитку вугільної промисловості, що призводять до
екологічних проблем, належать такі:
2, 4, 5.
17 Високу частку іммігрантів має група країн світу:
В Алжир, Лівія, Єгипет.
w
w
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між географічними приладами та їхнім призначенням є такою:
1В, 2А, 3Г, 4Б.
w
22 Відповідність між озерами та походженням їхніх улоговин є такою:
1Г, 2А, 3Б, 4В.
23 Відповідність між неметалевими корисними копалинами та їхніми найбіль­
шими родовищами в Україні є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4А.
24 Відповідність між історико-географічними землями й адміністративними
областями, що повністю або частково входять до їхнього складу, є такою:
1Д, 2А, 3Б, 4Г.
25 Відповідність між групами країн і характером структури їх національного
складу є такою:
1Б, 2В, 3Д, 4А.
58
IV. Завдання відкритого типу
.4
b
20 Правильно схарактеризовано особливості розвитку транспорту Індії у ва­
ріанті:
В Основну роль відіграють залізниці, а також має значення гужовий, в’ючний, мускульна енергія людини.
29 Населення та політичної карти Європи стосуються такі твердження:
2, 3, 5.
oo
k.
19 Правильно схарактеризовано машинобудування Росії у варіанті:
В Має розвинутий військово-промисловий комплекс з районом зосередження на Уралі і Півночі Росії.
or
g
18 Причиною того, що частка виплавки і 90 % споживання кольорових мета­
лів припадає на розвинені країни, є:
В Наявність енергетичних потужностей і значні потреби розвинутого машинобудування.
30 Характеристика природно-ресурсного потенціалу Західної Європи:
Надра регіону в минулому мали значний природно-ресурсний потенціал, проте в результаті тривалого промислового освоєння він значною мірою вичерпався. На частку регіону припадає понад 1/4 запасів
кам’яного вугілля в Європі.
Найбільші кам’яновугільні басейни і райони: у ФРН — Рурський
і Саарський, у Франції — Лілльський, у ХХ ст. на шельфі Північного
моря було знайдено великі запаси нафти та газу. Значні поклади торфу
в Ірландії. Залізорудні басейни розташовані у Франції (Лотаринзький)
і Люксембурзі. На уран багаті надра Франції (найбільші в Європі запаси). Є також поклади кам’яної і калійної солі, поліметалів та ін.
31 Характеристика живлення і особливості режиму рівнинних і гірських річок
України, їхні приклади:
Живлення річок України в цілому мішане, оскільки відбувається за рахунок талих снігових, дощових і підземних вод. Більшість
річок України живляться переважно сніговими водами. Особливості
живлення значною мірою визначають водний режим — зміну їхніх
характеристик у часі.
Так, на рівнинних річках повінь спостерігається навесні, коли
починає танути сніг. Весняна повінь на рівнинних річках триває не
більше ніж 1,5 місяця, а іноді лише 10—15 днів. Потім рівень води
починає знижуватися й улітку досягає свого мінімального значення
(межень). Восени після тривалих дощів рівень води іноді підвищується
значною мірою (може початися паводок). Узимку, коли річки замерзають, настає друга межень.
59
14 До економічно активного населення відносять осіб віком:
Б 16—60 років.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Кліматичних особливостей материка Євразія стосуються такі твердження:
2, 3, 7.
15 Центром видобутку вугілля, який не розташований у межах Донецького
кам’яновугільного басейну, є:
Г Червоноград.
27 До фізико-географічних тематичних карт належать такі:
3, 6, 7.
16 Метрополітен діє в українських містах:
А Київ і Дніпропетровськ.
28 До особливостей розвитку вугільної промисловості, що призводять до
екологічних проблем, належать такі:
2, 4, 5.
17 Високу частку іммігрантів має група країн світу:
В Алжир, Лівія, Єгипет.
w
w
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між географічними приладами та їхнім призначенням є такою:
1В, 2А, 3Г, 4Б.
w
22 Відповідність між озерами та походженням їхніх улоговин є такою:
1Г, 2А, 3Б, 4В.
23 Відповідність між неметалевими корисними копалинами та їхніми найбіль­
шими родовищами в Україні є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4А.
24 Відповідність між історико-географічними землями й адміністративними
областями, що повністю або частково входять до їхнього складу, є такою:
1Д, 2А, 3Б, 4Г.
25 Відповідність між групами країн і характером структури їх національного
складу є такою:
1Б, 2В, 3Д, 4А.
58
IV. Завдання відкритого типу
.4
b
20 Правильно схарактеризовано особливості розвитку транспорту Індії у ва­
ріанті:
В Основну роль відіграють залізниці, а також має значення гужовий, в’ючний, мускульна енергія людини.
29 Населення та політичної карти Європи стосуються такі твердження:
2, 3, 5.
oo
k.
19 Правильно схарактеризовано машинобудування Росії у варіанті:
В Має розвинутий військово-промисловий комплекс з районом зосередження на Уралі і Півночі Росії.
or
g
18 Причиною того, що частка виплавки і 90 % споживання кольорових мета­
лів припадає на розвинені країни, є:
В Наявність енергетичних потужностей і значні потреби розвинутого машинобудування.
30 Характеристика природно-ресурсного потенціалу Західної Європи:
Надра регіону в минулому мали значний природно-ресурсний потенціал, проте в результаті тривалого промислового освоєння він значною мірою вичерпався. На частку регіону припадає понад 1/4 запасів
кам’яного вугілля в Європі.
Найбільші кам’яновугільні басейни і райони: у ФРН — Рурський
і Саарський, у Франції — Лілльський, у ХХ ст. на шельфі Північного
моря було знайдено великі запаси нафти та газу. Значні поклади торфу
в Ірландії. Залізорудні басейни розташовані у Франції (Лотаринзький)
і Люксембурзі. На уран багаті надра Франції (найбільші в Європі запаси). Є також поклади кам’яної і калійної солі, поліметалів та ін.
31 Характеристика живлення і особливості режиму рівнинних і гірських річок
України, їхні приклади:
Живлення річок України в цілому мішане, оскільки відбувається за рахунок талих снігових, дощових і підземних вод. Більшість
річок України живляться переважно сніговими водами. Особливості
живлення значною мірою визначають водний режим — зміну їхніх
характеристик у часі.
Так, на рівнинних річках повінь спостерігається навесні, коли
починає танути сніг. Весняна повінь на рівнинних річках триває не
більше ніж 1,5 місяця, а іноді лише 10—15 днів. Потім рівень води
починає знижуватися й улітку досягає свого мінімального значення
(межень). Восени після тривалих дощів рівень води іноді підвищується
значною мірою (може початися паводок). Узимку, коли річки замерзають, настає друга межень.
59
п
Гірські річки поводяться дещо інакше. Річки Карпат мають постійний плин, пересихають дуже рідко й на короткий період, а малі
річки іноді замерзають. Живляться річки в основному за рахунок дощів, і повінь настає ближче до літа, часто трапляються катастрофічні
літні й осінні паводки. Кримські річки влітку швидко пересихають (за
рахунок тріщинуватих вапнякових порід). Однак під час дощів і після
танення снігу за кілька годин наповнюються водою.
Україна за характером рельєфу є рівнинною країною (рівнини займають 95 % території), тому й характер річок переважатиме рівнинний. Прикладами рівнинних річок можуть бути Дніпро, Південний
Буг, Сіверський Донець, багато приток Десни, Прип’ять, Тетерів тощо.
Гори в Україні займають, відповідно, лише 5 % від території та
є середньовисотними. Тому суто гірських річок мало, вони розташовані
в Карпатському регіоні. Прикладами гірських річок є Черемош, Стрий,
Свіча (притоки Дністра), Ріка, Теребля, Тересва (притоки Тиси).
120°
н
Північ
ОАЕ
or
g
Північний тропік
Індія
É
Малайзія
Екватор
Î
Ê
oo
k.
коло
ярне
È
М’янма
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Південний тропік
е пол
Õ
Бразилія
Пакиcтан
Å
Í
Å À
Î Ê
ÎÊÅÀÍ
À
120°
Í
.4
b
ÎÊÅÀÍ
È
Венесуела
0°
60°
0°
60°
w
40°
180°
Ò
США
а
нтин
60
120°
ËÜÎÄÎÂÈÒÈÉ
Росія
Арге
w
w
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
×ÍÈÉ
ÂͲ
ϲ
À Ò
Ë À Í Ò È × Í È É
40°
Í
Å À
Î Ê
33 Сучасні методи, які використовують у географічних дослідженнях, їх ко­
ротка характеристика:
У географічних дослідженнях величезне значення мають експедиційні та стаціонарні спостереження, зокрема метеорологічні, гідрологічні й океанографічні. Провідну роль відіграють геофізичні станції,
біосферні і національні заповідники, станції моніторингу.
Аерокосмічні методи — це сукупність методів дистанційного дослідження земної поверхні, атмосфери й океанів. Для цього використовують штучні супутники Землі, космічні кораблі, геофізичні ракети,
радіо- і метеозонди.
Моделювання є сучасним засобом розв’язання складних завдань, що
вимагають абстрагування, використання аналогій, побудову моделей.
Географічна інформаційна система (ГІС) — це комп’ютерні бази
даних для роботи з просторовою інформацією. ГІС є інформаційною
моделлю графічного простору.
60°
Канада
É
Ò È Õ È
Розв’язання
1) Визначимо площу перерізу річища: 20 · 1,5 = 30 м2.
2) Обчислимо об’єм води, що протікає щосекунди через цей переріз: 30 · 2 = 60 м3.
Відповідь: витрата води в річці становить 60 м3.
34 Позначення на контурній карті федеративних держав в Америці та Азії:
ика
Необхідні поняття
Витрата води в річці — об’єм води, що протікає за певний проміжок
часу через певний переріз річища. Вимірюється зазвичай у м3/с.
V. Завдання на контурній карті
кс
Ме
32 Ширина річки — 20 м, середня глибина — 1,5 м, швидкість течії — 2 м/c.
Визначте витрату води в річці на цій ділянці.
Комп’ютерна географія використовує електронні карти і моделі,
які дозволяють бачити процеси в розвитку, аналізувати розвиток природних процесів, складати прогнози.
61
120°
180°
п
Гірські річки поводяться дещо інакше. Річки Карпат мають постійний плин, пересихають дуже рідко й на короткий період, а малі
річки іноді замерзають. Живляться річки в основному за рахунок дощів, і повінь настає ближче до літа, часто трапляються катастрофічні
літні й осінні паводки. Кримські річки влітку швидко пересихають (за
рахунок тріщинуватих вапнякових порід). Однак під час дощів і після
танення снігу за кілька годин наповнюються водою.
Україна за характером рельєфу є рівнинною країною (рівнини займають 95 % території), тому й характер річок переважатиме рівнинний. Прикладами рівнинних річок можуть бути Дніпро, Південний
Буг, Сіверський Донець, багато приток Десни, Прип’ять, Тетерів тощо.
Гори в Україні займають, відповідно, лише 5 % від території та
є середньовисотними. Тому суто гірських річок мало, вони розташовані
в Карпатському регіоні. Прикладами гірських річок є Черемош, Стрий,
Свіча (притоки Дністра), Ріка, Теребля, Тересва (притоки Тиси).
120°
н
Північ
ОАЕ
or
g
Північний тропік
Індія
É
Малайзія
Екватор
Î
Ê
oo
k.
коло
ярне
È
М’янма
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Південний тропік
е пол
Õ
Бразилія
Пакиcтан
Å
Í
Å À
Î Ê
ÎÊÅÀÍ
À
120°
Í
.4
b
ÎÊÅÀÍ
È
Венесуела
0°
60°
0°
60°
w
40°
180°
Ò
США
а
нтин
60
120°
ËÜÎÄÎÂÈÒÈÉ
Росія
Арге
w
w
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
×ÍÈÉ
ÂͲ
ϲ
À Ò
Ë À Í Ò È × Í È É
40°
Í
Å À
Î Ê
33 Сучасні методи, які використовують у географічних дослідженнях, їх ко­
ротка характеристика:
У географічних дослідженнях величезне значення мають експедиційні та стаціонарні спостереження, зокрема метеорологічні, гідрологічні й океанографічні. Провідну роль відіграють геофізичні станції,
біосферні і національні заповідники, станції моніторингу.
Аерокосмічні методи — це сукупність методів дистанційного дослідження земної поверхні, атмосфери й океанів. Для цього використовують штучні супутники Землі, космічні кораблі, геофізичні ракети,
радіо- і метеозонди.
Моделювання є сучасним засобом розв’язання складних завдань, що
вимагають абстрагування, використання аналогій, побудову моделей.
Географічна інформаційна система (ГІС) — це комп’ютерні бази
даних для роботи з просторовою інформацією. ГІС є інформаційною
моделлю графічного простору.
60°
Канада
É
Ò È Õ È
Розв’язання
1) Визначимо площу перерізу річища: 20 · 1,5 = 30 м2.
2) Обчислимо об’єм води, що протікає щосекунди через цей переріз: 30 · 2 = 60 м3.
Відповідь: витрата води в річці становить 60 м3.
34 Позначення на контурній карті федеративних держав в Америці та Азії:
ика
Необхідні поняття
Витрата води в річці — об’єм води, що протікає за певний проміжок
часу через певний переріз річища. Вимірюється зазвичай у м3/с.
V. Завдання на контурній карті
кс
Ме
32 Ширина річки — 20 м, середня глибина — 1,5 м, швидкість течії — 2 м/c.
Визначте витрату води в річці на цій ділянці.
Комп’ютерна географія використовує електронні карти і моделі,
які дозволяють бачити процеси в розвитку, аналізувати розвиток природних процесів, складати прогнози.
61
120°
180°
ВАРІАНТ 12
11 З озер України найвисокогірнішим є:
Б Бребенескул.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
12 Стрілка на карті вказує на:
Б р. Сіверський Донець.
1 Течія Світового океану, щодо якої вживають вислів «ревучі сорокові», має
назву:
В Західних Вітрів.
13 Найбільшою за кількістю населення областю України є:
Б Донецька.
2 Правильним твердженням щодо материка Австралія є таке:
Г У тропічному кліматичному поясі виділяють дві області: тропічну пустельну і тропічну вологу.
or
g
14 Реструктуризація промисловості передбачає:
В Пріоритетний розвиток найбільш високотехнологічних галузей.
15 Галуззю спеціалізації Придніпровського економічного району України є:
Б Чорна металургія.
5 У Південній Америці розташована група країн:
В Чилі, Бразилія, Еквадор, Гайана.
w
w
6 Кількість мешканців нашої планети (на 2011 р.) становить:
В 7 млрд осіб.
.4
b
4 У Кримських горах немає льодовиків, тому що:
В Снігова лінія розташована вище, ніж найвища точка Кримських
гір.
w
7 Неправильним визначенням є таке:
А Сельва — вологі екваторіальні ліси Африки.
8 Варіант, у якому правильно вказано причини літньої повені на річках
Амудар’я і Сирдар’я, — це:
Б Танення льодовиків у горах.
9 Море Світового океану, в якому солоність води є найменшою, має назву:
Б Карське.
10 Частина Європи, у якій розташована Україна, — це:
Б Центрально-Східна Європа.
62
16 Областю України, яка спеціалізується на виробництві облицювальних ма­
теріалів із граніту, є:
Г Житомирська.
oo
k.
3 Річка, що має басейн, площа якого дорівнює площі Австралії, має назву:
Б Амазонка.
17 На спеціалізацію господарства в міжнародному поділі праці впливає:
Б Закон порівняльних переваг.
18 Основними чинниками розвитку машинобудування — провідної галузі
промисловості Європи — є:
Б Розвинута наукова база, інфраструктура й висококваліфіковані
трудові ресурси.
19 Правильно вказано сполучення продукції транспортного машинобудуван­
ня Росії та центрів його розвитку у варіанті:
А Морські судна — Санкт-Петербург, Мурманськ.
20 Регіон світу, який за образним висловом завжди «пахне порохом і на­
фтою», — це регіон:
Б Південно-Західна Азія.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між картографічними проекціями та їхніми ознаками є та­
кою:
1Б, 2В, 3Д, 4А.
63
ВАРІАНТ 12
11 З озер України найвисокогірнішим є:
Б Бребенескул.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
12 Стрілка на карті вказує на:
Б р. Сіверський Донець.
1 Течія Світового океану, щодо якої вживають вислів «ревучі сорокові», має
назву:
В Західних Вітрів.
13 Найбільшою за кількістю населення областю України є:
Б Донецька.
2 Правильним твердженням щодо материка Австралія є таке:
Г У тропічному кліматичному поясі виділяють дві області: тропічну пустельну і тропічну вологу.
or
g
14 Реструктуризація промисловості передбачає:
В Пріоритетний розвиток найбільш високотехнологічних галузей.
15 Галуззю спеціалізації Придніпровського економічного району України є:
Б Чорна металургія.
5 У Південній Америці розташована група країн:
В Чилі, Бразилія, Еквадор, Гайана.
w
w
6 Кількість мешканців нашої планети (на 2011 р.) становить:
В 7 млрд осіб.
.4
b
4 У Кримських горах немає льодовиків, тому що:
В Снігова лінія розташована вище, ніж найвища точка Кримських
гір.
w
7 Неправильним визначенням є таке:
А Сельва — вологі екваторіальні ліси Африки.
8 Варіант, у якому правильно вказано причини літньої повені на річках
Амудар’я і Сирдар’я, — це:
Б Танення льодовиків у горах.
9 Море Світового океану, в якому солоність води є найменшою, має назву:
Б Карське.
10 Частина Європи, у якій розташована Україна, — це:
Б Центрально-Східна Європа.
62
16 Областю України, яка спеціалізується на виробництві облицювальних ма­
теріалів із граніту, є:
Г Житомирська.
oo
k.
3 Річка, що має басейн, площа якого дорівнює площі Австралії, має назву:
Б Амазонка.
17 На спеціалізацію господарства в міжнародному поділі праці впливає:
Б Закон порівняльних переваг.
18 Основними чинниками розвитку машинобудування — провідної галузі
промисловості Європи — є:
Б Розвинута наукова база, інфраструктура й висококваліфіковані
трудові ресурси.
19 Правильно вказано сполучення продукції транспортного машинобудуван­
ня Росії та центрів його розвитку у варіанті:
А Морські судна — Санкт-Петербург, Мурманськ.
20 Регіон світу, який за образним висловом завжди «пахне порохом і на­
фтою», — це регіон:
Б Південно-Західна Азія.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між картографічними проекціями та їхніми ознаками є та­
кою:
1Б, 2В, 3Д, 4А.
63
п
22 Відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу на ма­
терику Євразія є такою:
1В, 2А, 3Д, 4Г.
29 Назву міжнародної організації та мету її діяльності правильно поєднано
у варіанті:
2, 3, 5.
IV. Завдання відкритого типу
23 Відповідність між тектонічними структурами і формами рельєфу, які з ними
пов’язані, є такою:
1Г, 2А, 3Д, 4Б.
w
w
oo
k.
.4
b
25 Відповідність між видом структури світового господарства та елементами
її формування є такою:
1Б, 2Г, 3В, 4А.
Галузева структура господарства — це сукупність галузей економіки країни, співвідношення й зв’язки між ними (розподіл господарства
на окремі галузі).
Соціально-економічна структура — це співвідношення економічних устроїв і систем власності, характер взаємодії держави й частки капіталу, розміщення політичних й економічних сил у державі
й у світі в цілому.
Функціонально-господарська структура країни або світового господарства виражається у формуванні міжгалузевих систем, а в межах
країн — міжгалузевих комплексів. Цей процес обумовлений розвитком
технологічних зв’язків, інвестиційної діяльності й вимогами сучасного
менеджменту й маркетингу.
Територіальна структура світового господарства — це географія
соціально-економічних, функціонально-галузевих структур.
or
g
24 Відповідність між містами й адміністративно-територіальними одиницями
України, у межах яких вони розташовані, є такою:
1Г, 2В, 3Б, 4А.
w
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Природних зон материка Північна Америка стосуються такі твердження:
1, 2, 5.
27 Прояву кліматотвірних чинників в Україні стосуються такі твердження:
1, 2, 7.
28 Лісопромислового комплексу стосуються такі твердження:
3, 6, 7.
64
30 Коротка характеристика обробної промисловості США:
Обробна промисловість є основою матеріального виробництва США
і представлена всіма сучасними галузями. Перше місце за вартістю
продукції (майже 2/5) посідає машинобудування. Значну роль відіграють також харчове, хімічне, поліграфічне, паперове, металургійне,
швейне й виробництво виробів із пластмас. Важливим у структурі обробної промисловості стало зрушення від важкої індустрії в бік електроніки й засобів автоматизації. На першому місці за кількістю зайнятих опинилася авіакосмічна промисловість, виробництво електрон­них
компонентів, оргтехніки, комп’ютерів і засобів зв’язку. У територіальному плані головні зміни пов’язані з переміщенням підприємств
у приміську зону й у цілому на Південь і Захід. Нові наукоємні галузі
орієнтуються на наукові установи, наявність кадрів вищої кваліфікації
й екологічно чисте природне середовище. Традиційні галузі обробної
промисловості орієнтуються на сировинний і транспортний чинник,
наявність дешевої робочої сили й ринків збуту.
31 Найпоширеніші типи озер на території України, їхні приклади:
В Україні налічується понад 20 тис. озер.
Виділяють заплавні озера, яких багато в заплаві Дніпра, Десни,
Прип’яті, Сіверського Дінця й малих річок Полісся. Найбільшим із
них є заплавне озеро в пониззі Дунаю — Ялпуг (площа 149 км2), а також Кагул, Катлабуг, Китай, Кугурлуй.
Лиманні озера Криму — солоні. Так, наприклад, найбільшим озером Кримського півострова є Сасик (Кундук), воно належить до 14 солоних озер євпаторійської групи. Найглибше солоне озеро — Донузлав
(27 м). До групи керченських солоних озер відносять Актаське, Тобечицьке, Узунларське, а також унікальну солону водойму Сиваш.
Карстові озера утворилися завдяки підземним водам і карстовим гірським породам. Це група Шацьких озер: Світязь, Луки, Пулемецьке,
а також Турське озеро. Усі розташовані на півночі Волинської області.
Озера льодовикового походження зустрічаються в Карпатах. До них
належать озера Бребенескул, Несамовите, Маричейка. У Карпатах є загатні (або гребельні) озера, що виникли в річкових долинах внаслідок
обвалу скель, які перегородили шлях гірському потоку. Найбільшим
з них є Синевир.
65
22 Відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу на ма­
терику Євразія є такою:
1В, 2А, 3Д, 4Г.
29 Назву міжнародної організації та мету її діяльності правильно поєднано
у варіанті:
2, 3, 5.
IV. Завдання відкритого типу
23 Відповідність між тектонічними структурами і формами рельєфу, які з ними
пов’язані, є такою:
1Г, 2А, 3Д, 4Б.
w
w
oo
k.
.4
b
25 Відповідність між видом структури світового господарства та елементами
її формування є такою:
1Б, 2Г, 3В, 4А.
Галузева структура господарства — це сукупність галузей економіки країни, співвідношення й зв’язки між ними (розподіл господарства
на окремі галузі).
Соціально-економічна структура — це співвідношення економічних устроїв і систем власності, характер взаємодії держави й частки капіталу, розміщення політичних й економічних сил у державі
й у світі в цілому.
Функціонально-господарська структура країни або світового господарства виражається у формуванні міжгалузевих систем, а в межах
країн — міжгалузевих комплексів. Цей процес обумовлений розвитком
технологічних зв’язків, інвестиційної діяльності й вимогами сучасного
менеджменту й маркетингу.
Територіальна структура світового господарства — це географія
соціально-економічних, функціонально-галузевих структур.
or
g
24 Відповідність між містами й адміністративно-територіальними одиницями
України, у межах яких вони розташовані, є такою:
1Г, 2В, 3Б, 4А.
w
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Природних зон материка Північна Америка стосуються такі твердження:
1, 2, 5.
27 Прояву кліматотвірних чинників в Україні стосуються такі твердження:
1, 2, 7.
28 Лісопромислового комплексу стосуються такі твердження:
3, 6, 7.
64
30 Коротка характеристика обробної промисловості США:
Обробна промисловість є основою матеріального виробництва США
і представлена всіма сучасними галузями. Перше місце за вартістю
продукції (майже 2/5) посідає машинобудування. Значну роль відіграють також харчове, хімічне, поліграфічне, паперове, металургійне,
швейне й виробництво виробів із пластмас. Важливим у структурі обробної промисловості стало зрушення від важкої індустрії в бік електроніки й засобів автоматизації. На першому місці за кількістю зайнятих опинилася авіакосмічна промисловість, виробництво електрон­них
компонентів, оргтехніки, комп’ютерів і засобів зв’язку. У територіальному плані головні зміни пов’язані з переміщенням підприємств
у приміську зону й у цілому на Південь і Захід. Нові наукоємні галузі
орієнтуються на наукові установи, наявність кадрів вищої кваліфікації
й екологічно чисте природне середовище. Традиційні галузі обробної
промисловості орієнтуються на сировинний і транспортний чинник,
наявність дешевої робочої сили й ринків збуту.
31 Найпоширеніші типи озер на території України, їхні приклади:
В Україні налічується понад 20 тис. озер.
Виділяють заплавні озера, яких багато в заплаві Дніпра, Десни,
Прип’яті, Сіверського Дінця й малих річок Полісся. Найбільшим із
них є заплавне озеро в пониззі Дунаю — Ялпуг (площа 149 км2), а також Кагул, Катлабуг, Китай, Кугурлуй.
Лиманні озера Криму — солоні. Так, наприклад, найбільшим озером Кримського півострова є Сасик (Кундук), воно належить до 14 солоних озер євпаторійської групи. Найглибше солоне озеро — Донузлав
(27 м). До групи керченських солоних озер відносять Актаське, Тобечицьке, Узунларське, а також унікальну солону водойму Сиваш.
Карстові озера утворилися завдяки підземним водам і карстовим гірським породам. Це група Шацьких озер: Світязь, Луки, Пулемецьке,
а також Турське озеро. Усі розташовані на півночі Волинської області.
Озера льодовикового походження зустрічаються в Карпатах. До них
належать озера Бребенескул, Несамовите, Маричейка. У Карпатах є загатні (або гребельні) озера, що виникли в річкових долинах внаслідок
обвалу скель, які перегородили шлях гірському потоку. Найбільшим
з них є Синевир.
65
п
У гірських масивах Західної України є також озера вулканічного
походження, що утворилися в кратерах згаслих вулканів. Це озера
Липовецьке, Синє, Ворочивське.
Ці два щонайпотужніші типи процесів завжди діють спільно, хоча
причини їхньої дії є різними. Разом вони створюють різноманіття форм
рельєфу на Землі.
V. Завдання на контурній карті
32 Визначте протяжність материка Північна Америка з півночі на південь, ви­
користовуючи дані про географічні координати точок (69° пн. ш., 120° зх. д.
і 34° пн. ш., 120° зх. д.).
34 Позначення на карті, використовуючи умовні знаки, 5 країн з назвами най­
більших буровугільних та кам’яновугільних басейнів світу:
or
g
oo
k.
коло
ярне
Китай
Північний тропік
Екватор
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Ê
ÎÊÅÀÍ
Австралія
Å
À
.4
b
е пол
Î
120°
Í
60°
0°
60°
w
w
w
н
Північ
É
66
ÎÊÅÀÍ
È
40°
180°
Росія
(Кансько-Ачинський)
Німеччина
(Рур)
Í
Å À
Î Ê
Південний тропік
120°
ËÜÎÄÎÂÈÒÈÉ
Õ
0°
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
×ÍÈÉ
ÂͲ
ϲ
È
США
Í
Å À
Î Ê
33 Порівняння і зіставлення екзогенних та ендогенних джерел енергії, при­
клади їхньої взаємодії:
Поверхня Землі постійно формується під впливом внутрішніх (ендогенних) і зовнішніх (екзогенних) сил. Ендогенна сила діє, отримуючи імпульси з мантії, а екзогенна — ззовні за допомогою атмосферних явищ функціонування Світового океану, життєдіяльності рослин,
тварин і людини.
Ендогенна енергія, або енергія надр, виявляється в тектонічних
рухах, повільних або різких, масштабних або локальних, і приводить
до значних зрушень і переміщень гігантських мас твердої речовини.
У результаті формуються великі форми рельєфу: гори і рівнини, тобто
морфоструктура.
Екзогенні — це зовнішні процеси, що відбуваються на поверхні
Землі або на невеликій глибині. Вони працюють над деталями, як архітектор або скульптор, одночасно і руйнуючи (каньйон, річкова долина), і створюючи (дельта річки, акумулятивні рівнини). Тому дрібніші
форми рельєфу мають назву «морфоскульптура».
60°
À Ò
Ë À Í Ò È × Í È É
40°
É
Ò È Õ È
Розв’язання
1) Визначимо різницю в градусах між крайніми точками Північної
Америки по 120° зх. д.: 69° – 34° = 35°.
2) Оскільки середня протяжність дуги 1° меридіана становить
111,3 км, розрахуємо протяжність Південної Америки з півночі на
південь:
111,3 · 35 = 3895,5 км.
Відповідь: протяжність материка Південна Америка з півночі на
південь становить 3896 км.
120°
Ò
Необхідні поняття
Географічна широта — відстань у градусах від екватора по меридіана до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на північ і на
південь у межах від 0° до 90°.
Географічна довгота — відстань у градусах від нульового меридіана по паралелі до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на
схід і на захід у межах від 0° до 180°.
67
120°
180°
У гірських масивах Західної України є також озера вулканічного
походження, що утворилися в кратерах згаслих вулканів. Це озера
Липовецьке, Синє, Ворочивське.
Ці два щонайпотужніші типи процесів завжди діють спільно, хоча
причини їхньої дії є різними. Разом вони створюють різноманіття форм
рельєфу на Землі.
V. Завдання на контурній карті
32 Визначте протяжність материка Північна Америка з півночі на південь, ви­
користовуючи дані про географічні координати точок (69° пн. ш., 120° зх. д.
і 34° пн. ш., 120° зх. д.).
34 Позначення на карті, використовуючи умовні знаки, 5 країн з назвами най­
більших буровугільних та кам’яновугільних басейнів світу:
or
g
oo
k.
коло
ярне
Китай
Північний тропік
Екватор
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Ê
ÎÊÅÀÍ
Австралія
Å
À
.4
b
е пол
Î
120°
Í
60°
0°
60°
w
w
w
н
Північ
É
66
ÎÊÅÀÍ
È
40°
180°
Росія
(Кансько-Ачинський)
Німеччина
(Рур)
Í
Å À
Î Ê
Південний тропік
120°
ËÜÎÄÎÂÈÒÈÉ
Õ
0°
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
×ÍÈÉ
ÂͲ
ϲ
È
США
Í
Å À
Î Ê
33 Порівняння і зіставлення екзогенних та ендогенних джерел енергії, при­
клади їхньої взаємодії:
Поверхня Землі постійно формується під впливом внутрішніх (ендогенних) і зовнішніх (екзогенних) сил. Ендогенна сила діє, отримуючи імпульси з мантії, а екзогенна — ззовні за допомогою атмосферних явищ функціонування Світового океану, життєдіяльності рослин,
тварин і людини.
Ендогенна енергія, або енергія надр, виявляється в тектонічних
рухах, повільних або різких, масштабних або локальних, і приводить
до значних зрушень і переміщень гігантських мас твердої речовини.
У результаті формуються великі форми рельєфу: гори і рівнини, тобто
морфоструктура.
Екзогенні — це зовнішні процеси, що відбуваються на поверхні
Землі або на невеликій глибині. Вони працюють над деталями, як архітектор або скульптор, одночасно і руйнуючи (каньйон, річкова долина), і створюючи (дельта річки, акумулятивні рівнини). Тому дрібніші
форми рельєфу мають назву «морфоскульптура».
60°
À Ò
Ë À Í Ò È × Í È É
40°
É
Ò È Õ È
Розв’язання
1) Визначимо різницю в градусах між крайніми точками Північної
Америки по 120° зх. д.: 69° – 34° = 35°.
2) Оскільки середня протяжність дуги 1° меридіана становить
111,3 км, розрахуємо протяжність Південної Америки з півночі на
південь:
111,3 · 35 = 3895,5 км.
Відповідь: протяжність материка Південна Америка з півночі на
південь становить 3896 км.
120°
Ò
Необхідні поняття
Географічна широта — відстань у градусах від екватора по меридіана до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на північ і на
південь у межах від 0° до 90°.
Географічна довгота — відстань у градусах від нульового меридіана по паралелі до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на
схід і на захід у межах від 0° до 180°.
67
120°
180°
ВАРІАНТ 13
13 З озер України найвисокогірнішим є:
Б Бребенескул.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
14 Країною, з якою Україна має найкоротший суходільний кордон, є:
В Словаччина.
1 Північний полюс має широту:
В 90° пн. ш.
15 Крайньою північною точкою України є:
В с. Грем’яч.
2 Градусну сітку на географічних картах вперше використав такий учений:
В Ератосфен.
16 Заходом з раціонального використання мінеральних ресурсів серед за­
пропонованих прикладів є:
Г Глибока утилізація промислових і побутових відходів.
6 Природною зоною, у якій переважають підзолисті ґрунти, є:
В Тайга.
w
w
7 Висотний пояс, якого немає в Гімалаях, — це пояс:
Г Пустель і напівпустель.
.4
b
5 Кількість півкуль, у яких розташований материк Африка, дорівнює:
В 4.
17 Правильне визначення поняття «територіальні води»:
Б Це морські води, що прилягають до суходолу в межах 12 морських миль.
8 Великий Каньйон утворює річка Північної Америки під назвою:
Г Колорадо.
18 Європейські країни, що є членами НАТО, але не є членами ЄС, — це:
В Ісландія, Норвегія.
oo
k.
4 Ґрунт — це:
Г Ґрунт — це поверхневий пухкий шар суходолу, якому властива
родючість.
or
g
3 Правильний перелік планетарних форм рельєфу — це:
В Сукупність форм земної поверхні, що утворені під дією внутрішніх і зовнішніх процесів.
19 Важливою особливістю розвитку транспорту в епоху НТР, з якою пов’язують
інтенсифікацію і збільшення масштабів вантажних перевезень, є:
Б Підвищення вантажопідйомності і швидкості літаків цивільної
авіації.
20 Чинник розвитку та географію чорної металургії Росії правильно характе­
ризує варіант:
В Уральська база — власна руда; паливо — довізне з Кузбасу,
Казахстану; центри — Магнітогорськ, Нижній Тагіл, Новотроїцьк.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між роботою зовнішніх сил природи і результатами їхньої
діяльності є такою:
1В, 2А, 3Б, 4Г.
10 Правильним твердженням, що стосується печери Мармурової, є таке:
Г Має карстове походження.
22 Відповідність між назвами ізоліній та їхніми визначеннями є такою:
1Б, 2В, 3А, 4Г.
w
9 Країн та населення в Південній Америці стосується таке твердження:
В Індіанці належать до монголоїдної раси.
11 Повітряні маси, які найбільше впливають на формування клімату Украї­
ни, — це:
В Помірні.
12 Стрілка на карті вказує на річку:
Б Дністер.
68
23 Відповідність між водними об’єктами Північної Америки та їхніми назвами
є такою:
1Б, 2А, 3Д, 4В.
24 Відповідність між паливними корисними копалинами та їхніми найбільши­
ми басейнами й родовищами в Україні є такою:
1В, 2Б, 3А, 4Г.
69
п
ВАРІАНТ 13
13 З озер України найвисокогірнішим є:
Б Бребенескул.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
14 Країною, з якою Україна має найкоротший суходільний кордон, є:
В Словаччина.
1 Північний полюс має широту:
В 90° пн. ш.
15 Крайньою північною точкою України є:
В с. Грем’яч.
2 Градусну сітку на географічних картах вперше використав такий учений:
В Ератосфен.
16 Заходом з раціонального використання мінеральних ресурсів серед за­
пропонованих прикладів є:
Г Глибока утилізація промислових і побутових відходів.
6 Природною зоною, у якій переважають підзолисті ґрунти, є:
В Тайга.
w
w
7 Висотний пояс, якого немає в Гімалаях, — це пояс:
Г Пустель і напівпустель.
.4
b
5 Кількість півкуль, у яких розташований материк Африка, дорівнює:
В 4.
17 Правильне визначення поняття «територіальні води»:
Б Це морські води, що прилягають до суходолу в межах 12 морських миль.
8 Великий Каньйон утворює річка Північної Америки під назвою:
Г Колорадо.
18 Європейські країни, що є членами НАТО, але не є членами ЄС, — це:
В Ісландія, Норвегія.
oo
k.
4 Ґрунт — це:
Г Ґрунт — це поверхневий пухкий шар суходолу, якому властива
родючість.
or
g
3 Правильний перелік планетарних форм рельєфу — це:
В Сукупність форм земної поверхні, що утворені під дією внутрішніх і зовнішніх процесів.
19 Важливою особливістю розвитку транспорту в епоху НТР, з якою пов’язують
інтенсифікацію і збільшення масштабів вантажних перевезень, є:
Б Підвищення вантажопідйомності і швидкості літаків цивільної
авіації.
20 Чинник розвитку та географію чорної металургії Росії правильно характе­
ризує варіант:
В Уральська база — власна руда; паливо — довізне з Кузбасу,
Казахстану; центри — Магнітогорськ, Нижній Тагіл, Новотроїцьк.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між роботою зовнішніх сил природи і результатами їхньої
діяльності є такою:
1В, 2А, 3Б, 4Г.
10 Правильним твердженням, що стосується печери Мармурової, є таке:
Г Має карстове походження.
22 Відповідність між назвами ізоліній та їхніми визначеннями є такою:
1Б, 2В, 3А, 4Г.
w
9 Країн та населення в Південній Америці стосується таке твердження:
В Індіанці належать до монголоїдної раси.
11 Повітряні маси, які найбільше впливають на формування клімату Украї­
ни, — це:
В Помірні.
12 Стрілка на карті вказує на річку:
Б Дністер.
68
23 Відповідність між водними об’єктами Північної Америки та їхніми назвами
є такою:
1Б, 2А, 3Д, 4В.
24 Відповідність між паливними корисними копалинами та їхніми найбільши­
ми басейнами й родовищами в Україні є такою:
1В, 2Б, 3А, 4Г.
69
25 Відповідність між назвами країн, що є осередками конфліктів чи спірними
територіями та історико-географічними регіонами, є такою:
1А, 2В, 3Б, 4Г.
Характерною рисою експортних галузей Канади є те, що вони
розміщені не стільки в «обжитій» частині (південь країни), скільки в малолюдних районах з екстремальними природними умовами.
Подальший їх «рух на північ» спирається на використання новітньої техніки, створення окремих «вогнищ» із незначною кількістю
жителів.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
31 Схема галузевої структури промисловості України, характеристика однієї
з галузей на вибір:
26 Клімату материка Північна Америка стосуються твердження:
4, 5, 7.
w
70
Машинобудівний
комплекс
Хімічний
комплекс
Будівельний
комплекс
Комплекс
виробництва
споживчих
товарів
Лісовиробничий
комплекс
Агропромисловий
комплекс
Хімічна і
нафтохімічна
промисловість
Промисловість
будівельних
матеріалів
Легка
промисловість
Лісова
промисловість
Харчова
промисловість
Металу­ргійний
комплекс
Кольорова
металургія
Чорна металургія
Паливноенергетич­ний
комплекс
or
g
w
w
30 Коротка характеристика експортних галузей Канади:
Експортними галузями стали гірничодобувна промисловість, кольорова металургія, енергетика, лісова й целюлозно-паперова промисловість і зернове господарство. Їхня продукція й нині становить
3/5 вартості канадського експорту. За видобутком та експортом залізної руди, міді, цинку, свинцю, нікелю, молібдену, кобальту, титану, золота, срібла, платини, урану, нафти, природного газу, вугілля,
азбесту, калійних солей і сірки Канада посідає одне з перших місць
у світі. Канада — найбільший виробник електроенергії, 2/3 якої виробляють гідроелектростанції. Дешева енергія використовується для
власних потреб і передається в США лініями електропередач.
Лісові багатства Канади розробляються як на сході, у провінціях
Квебек й Онтаріо, так і на заході, у провінції Британська Колумбія.
За виробництвом пиломатеріалів і паперової маси Канада поступається
тільки США, а за їх експортом посідає перше місце у світі. Як виробник й експортер газетного паперу вона не має собі рівних.
Збір зерна в Канаді становить 50—60 млн тонн. Вивозять пшеницю і ячмінь. Як експортер зерна країна посідає друге місце
після США.
Паливна
промисловість
.4
b
IV. Завдання відкритого типу
Електро­енергетика
29 Основними тенденціями розвитку хімічної промисловості світу є такі:
2, 4, 6.
oo
k.
28 Харчової промисловості України стосуються такі твердження:
1, 4, 5.
Машинобудування
та металообробка
Галузева структура промисловості України
27 Ґрунтів України стосуються такі характеристики:
2, 4, 7.
Чорна металургія — галузь промисловості, що охоплює весь процес виробництва металів: видобуток і підготовку руд, палива, випуск
металу, виробництво допоміжних матеріалів.
В Україні наявні всі умови для розвитку чорної металургії. Великою є сировинна база:
Центром видобутку залізної руди є Кривий Ріг, найбільшими родовищами цієї корисної копалини є Кременчуцьке, Білозерське, Керченське. Марганцеву руду видобувають на Великотокмацькому, Нікопольському родовищах, коксівне вугілля виробляють на Донбасі. Флюси,
вапняки, вогнетривкі глини, природний газ мають широкий спектр
видобутку по території України.
Підприємства чорної металургії розташовані в трьох районах.
1) Придніпровський район: головні центри — Дніпропетровськ,
Дніпродзержинськ, Новомосковськ, Запоріжжя, Кривий Ріг.
71
25 Відповідність між назвами країн, що є осередками конфліктів чи спірними
територіями та історико-географічними регіонами, є такою:
1А, 2В, 3Б, 4Г.
Характерною рисою експортних галузей Канади є те, що вони
розміщені не стільки в «обжитій» частині (південь країни), скільки в малолюдних районах з екстремальними природними умовами.
Подальший їх «рух на північ» спирається на використання новітньої техніки, створення окремих «вогнищ» із незначною кількістю
жителів.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
31 Схема галузевої структури промисловості України, характеристика однієї
з галузей на вибір:
26 Клімату материка Північна Америка стосуються твердження:
4, 5, 7.
w
70
Машинобудівний
комплекс
Хімічний
комплекс
Будівельний
комплекс
Комплекс
виробництва
споживчих
товарів
Лісовиробничий
комплекс
Агропромисловий
комплекс
Хімічна і
нафтохімічна
промисловість
Промисловість
будівельних
матеріалів
Легка
промисловість
Лісова
промисловість
Харчова
промисловість
Металу­ргійний
комплекс
Кольорова
металургія
Чорна металургія
Паливноенергетич­ний
комплекс
or
g
w
w
30 Коротка характеристика експортних галузей Канади:
Експортними галузями стали гірничодобувна промисловість, кольорова металургія, енергетика, лісова й целюлозно-паперова промисловість і зернове господарство. Їхня продукція й нині становить
3/5 вартості канадського експорту. За видобутком та експортом залізної руди, міді, цинку, свинцю, нікелю, молібдену, кобальту, титану, золота, срібла, платини, урану, нафти, природного газу, вугілля,
азбесту, калійних солей і сірки Канада посідає одне з перших місць
у світі. Канада — найбільший виробник електроенергії, 2/3 якої виробляють гідроелектростанції. Дешева енергія використовується для
власних потреб і передається в США лініями електропередач.
Лісові багатства Канади розробляються як на сході, у провінціях
Квебек й Онтаріо, так і на заході, у провінції Британська Колумбія.
За виробництвом пиломатеріалів і паперової маси Канада поступається
тільки США, а за їх експортом посідає перше місце у світі. Як виробник й експортер газетного паперу вона не має собі рівних.
Збір зерна в Канаді становить 50—60 млн тонн. Вивозять пшеницю і ячмінь. Як експортер зерна країна посідає друге місце
після США.
Паливна
промисловість
.4
b
IV. Завдання відкритого типу
Електро­енергетика
29 Основними тенденціями розвитку хімічної промисловості світу є такі:
2, 4, 6.
oo
k.
28 Харчової промисловості України стосуються такі твердження:
1, 4, 5.
Машинобудування
та металообробка
Галузева структура промисловості України
27 Ґрунтів України стосуються такі характеристики:
2, 4, 7.
Чорна металургія — галузь промисловості, що охоплює весь процес виробництва металів: видобуток і підготовку руд, палива, випуск
металу, виробництво допоміжних матеріалів.
В Україні наявні всі умови для розвитку чорної металургії. Великою є сировинна база:
Центром видобутку залізної руди є Кривий Ріг, найбільшими родовищами цієї корисної копалини є Кременчуцьке, Білозерське, Керченське. Марганцеву руду видобувають на Великотокмацькому, Нікопольському родовищах, коксівне вугілля виробляють на Донбасі. Флюси,
вапняки, вогнетривкі глини, природний газ мають широкий спектр
видобутку по території України.
Підприємства чорної металургії розташовані в трьох районах.
1) Придніпровський район: головні центри — Дніпропетровськ,
Дніпродзержинськ, Новомосковськ, Запоріжжя, Кривий Ріг.
71
2) Донецький район: головні центри — Донецьк, Макіївка, Єнакієве, Алчевськ, Краматорськ, Харцизьк.
3) Приазовський район: головний центр — Маріуполь. У структурі
зовнішнього товарообігу продукція чорної металургії посідає перше
місце (45 % експорту України).
організми населяють повністю. Біосфера є великою системою, що складаються з різнорідних компонентів, зв’язаних між собою процесами
перетворення енергії та речовини. Міграція речовин замкнена в цикли,
компонентами яких є тіла живої і неживої природи. Циклічність процесів забезпечує безперервне існування біосфери.
V. Завдання на контурній карті
32 Визначте протяжність Південної Америки з півночі на південь по 70° зх. д.,
якщо географічна широта точок становить 12° пн. ш. та 55° пд. ш.
34 Позначення на контурній карті найважливіших родовищ нерудних корис­
них копалин України (калійної та кам’яної солей, сірки, граніту):
Необхідні поняття
Географічна широта — відстань у градусах від екватора по меридіана до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на північ і на
південь в межах від 0° до 90°.
Географічна довгота — відстань у градусах від нульового меридіана по паралелі до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на
схід і на захід у межах від 0° до 180°.
or
g
32°
72
40°
36°
Головинське
50°
oo
k.
Стебниківське
Калуш-Голинське
24°
Слов'янське
Артемівське
Тиврівське
28°
Сиваське
Калійна сіль
Кам‘яна сіль
Сірка
Граніт
ÀÇÎÂÑÜÊÅ
ÌÎÐÅ
46°
×
Î
Ð
w
w
w
33 Основні ідеї вчення В. Вернадського про біосферу:
Термін «біосфера» в 1875 р. запропонував австрійський геолог Едуард Зюсс, а створення вчення про біосферу належить першому президенту Української академії наук академіку Володимиру Вернадському. Саме він уперше розглянув усі живі організми Землі як єдиний
чинник, залучений до кругообігу речовин у природі, який акумулює
сонячну енергію та визначає геологічні процеси Землі. Основні положення свого вчення він виклав у брошурі «Біосфера» (1926 р.). Учений назвав біосферою оболонку Землі, основну роль у формуванні якої
відіграють живі організми.
Основними ідеями вчення В. Вернадського про біосферу є такі.
Головним компонентом біосфери є жива речовина — сукупність
усіх живих організмів планети, яка кількісно виражена в елементарному хімічному складі, масі й енергії. Біосфера охоплює всі три оболонки Землі: літосферу, гідросферу, атмосферу, де існує життя, і має
певні межі. В атмосфері межа біосфери перебуває на висоті 15—20 км,
межа в літосфері не опускається нижче за 3—4 км, а гідросферу живі
28°
Яворівське
50°
.4
b
Розв’язання
1) Визначимо різницю в градусах між крайніми точками Південної
Америки по 70° зх. д.: 12° + 55° = 67°.
2) Оскільки середня протяжність дуги 1° меридіана становить
111,3 км, обчислимо протяжність Південної Америки з півночі на південь:
111,3 · 67 = 7457,1 км
Відповідь: протяжність Південної Америки з півночі на південь по
70° зх. д. становить 7457 км.
24°
73
Í
Å
Ì
Î 36° Ð
Å
46°
2) Донецький район: головні центри — Донецьк, Макіївка, Єнакієве, Алчевськ, Краматорськ, Харцизьк.
3) Приазовський район: головний центр — Маріуполь. У структурі
зовнішнього товарообігу продукція чорної металургії посідає перше
місце (45 % експорту України).
організми населяють повністю. Біосфера є великою системою, що складаються з різнорідних компонентів, зв’язаних між собою процесами
перетворення енергії та речовини. Міграція речовин замкнена в цикли,
компонентами яких є тіла живої і неживої природи. Циклічність процесів забезпечує безперервне існування біосфери.
V. Завдання на контурній карті
32 Визначте протяжність Південної Америки з півночі на південь по 70° зх. д.,
якщо географічна широта точок становить 12° пн. ш. та 55° пд. ш.
34 Позначення на контурній карті найважливіших родовищ нерудних корис­
них копалин України (калійної та кам’яної солей, сірки, граніту):
Необхідні поняття
Географічна широта — відстань у градусах від екватора по меридіана до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на північ і на
південь в межах від 0° до 90°.
Географічна довгота — відстань у градусах від нульового меридіана по паралелі до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на
схід і на захід у межах від 0° до 180°.
or
g
32°
72
40°
36°
Головинське
50°
oo
k.
Стебниківське
Калуш-Голинське
24°
Слов'янське
Артемівське
Тиврівське
28°
Сиваське
Калійна сіль
Кам‘яна сіль
Сірка
Граніт
ÀÇÎÂÑÜÊÅ
ÌÎÐÅ
46°
×
Î
Ð
w
w
w
33 Основні ідеї вчення В. Вернадського про біосферу:
Термін «біосфера» в 1875 р. запропонував австрійський геолог Едуард Зюсс, а створення вчення про біосферу належить першому президенту Української академії наук академіку Володимиру Вернадському. Саме він уперше розглянув усі живі організми Землі як єдиний
чинник, залучений до кругообігу речовин у природі, який акумулює
сонячну енергію та визначає геологічні процеси Землі. Основні положення свого вчення він виклав у брошурі «Біосфера» (1926 р.). Учений назвав біосферою оболонку Землі, основну роль у формуванні якої
відіграють живі організми.
Основними ідеями вчення В. Вернадського про біосферу є такі.
Головним компонентом біосфери є жива речовина — сукупність
усіх живих організмів планети, яка кількісно виражена в елементарному хімічному складі, масі й енергії. Біосфера охоплює всі три оболонки Землі: літосферу, гідросферу, атмосферу, де існує життя, і має
певні межі. В атмосфері межа біосфери перебуває на висоті 15—20 км,
межа в літосфері не опускається нижче за 3—4 км, а гідросферу живі
28°
Яворівське
50°
.4
b
Розв’язання
1) Визначимо різницю в градусах між крайніми точками Південної
Америки по 70° зх. д.: 12° + 55° = 67°.
2) Оскільки середня протяжність дуги 1° меридіана становить
111,3 км, обчислимо протяжність Південної Америки з півночі на південь:
111,3 · 67 = 7457,1 км
Відповідь: протяжність Південної Америки з півночі на південь по
70° зх. д. становить 7457 км.
24°
73
Í
Å
Ì
Î 36° Ð
Å
46°
п
ВАРІАНТ 14
13 Варіант, у якому перелічені країни — члени міжнародної організації
ГУАМ, — це:
В Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Земля до площини орбіти має нахил:
Б 66°33′.
14 Українська мова належить до такої мовної сім’ї:
В Індоєвропейської.
2 Картою, для створення якої використовують пряму азимутальну проекцію, є:
В Карта Антарктиди.
15 Областю, у якій розташована Теребле-Ріцька ГЕС, є:
В Закарпатська.
3 Кліматотвірним чинником є:
А Характер підстильної поверхні.
or
g
16 До загальноосвітніх навчальних закладів відносять:
В Школи, ліцеї, гімназії.
4 Море, що належить до Атлантичного океану, має назву:
А Середземне.
oo
k.
17 Сучасні міжнародні торговельні відносини характеризують тенденції:
Б Розширення обміну послугами, інформацією, науково-технічною
документацією.
5 Правильним визначенням терміна «підземні води» є таке:
Б Води, що залягають у товщі земної кори.
18 Групою країн — лідерів з видобутку нафти є:
Б Саудівська Аравія, Іран, ОАЕ.
.4
b
6 Океан, який посідає друге місце за кількістю островів, — це:
В Північний Льодовитий.
w
w
7 На західному узбережжі Північної Америки розташований півострів:
А Каліфорнія.
8 Правильним твердженням є таке:
Б Альпи — найвища гірська система Європи.
w
9 Правильним визначенням терміна «поясний час» є таке:
В Місцевий час центрального меридіана поясу.
19 Найважливішими чинниками розміщення підприємств хімічної промисло­
вості Німеччини є:
Б Траси нафтопроводів і портові міста.
20 Сучасну особливість розвитку електроенергетики Росії висвітлює варіант:
Г Провідну роль відіграють ТЕС (70 %), що працюють на різних
видах палива.
II. Завдання на визначення відповідності
10 Формою рельєфу, у межах якої розташований географічний центр України, є:
А Придніпровська височина.
21 Відповідність між діючими вулканами та островами й півостровами, на
яких вони розташовані, є такою:
1Б, 2Г, 3Д, 4А.
11 Прикладом найпоширенішої в лісах Українського Полісся деревної рос­
лини є:
А Сосна.
22 Відповідність між давніми докембрійськими платформами та рівнинами,
що їм відповідають, на материку Євразія є такою:
1Д, 2В, 3А, 4Г.
12 Водосховище, розташоване на р. Південний Буг, — це:
Г Ладижинське.
23 Відповідність між населеними пунктами та приблизною середньорічною
кількістю опадів є такою:
1Г, 2А, 3В, 4Б.
74
75
ВАРІАНТ 14
13 Варіант, у якому перелічені країни — члени міжнародної організації
ГУАМ, — це:
В Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Земля до площини орбіти має нахил:
Б 66°33′.
14 Українська мова належить до такої мовної сім’ї:
В Індоєвропейської.
2 Картою, для створення якої використовують пряму азимутальну проекцію, є:
В Карта Антарктиди.
15 Областю, у якій розташована Теребле-Ріцька ГЕС, є:
В Закарпатська.
3 Кліматотвірним чинником є:
А Характер підстильної поверхні.
or
g
16 До загальноосвітніх навчальних закладів відносять:
В Школи, ліцеї, гімназії.
4 Море, що належить до Атлантичного океану, має назву:
А Середземне.
oo
k.
17 Сучасні міжнародні торговельні відносини характеризують тенденції:
Б Розширення обміну послугами, інформацією, науково-технічною
документацією.
5 Правильним визначенням терміна «підземні води» є таке:
Б Води, що залягають у товщі земної кори.
18 Групою країн — лідерів з видобутку нафти є:
Б Саудівська Аравія, Іран, ОАЕ.
.4
b
6 Океан, який посідає друге місце за кількістю островів, — це:
В Північний Льодовитий.
w
w
7 На західному узбережжі Північної Америки розташований півострів:
А Каліфорнія.
8 Правильним твердженням є таке:
Б Альпи — найвища гірська система Європи.
w
9 Правильним визначенням терміна «поясний час» є таке:
В Місцевий час центрального меридіана поясу.
19 Найважливішими чинниками розміщення підприємств хімічної промисло­
вості Німеччини є:
Б Траси нафтопроводів і портові міста.
20 Сучасну особливість розвитку електроенергетики Росії висвітлює варіант:
Г Провідну роль відіграють ТЕС (70 %), що працюють на різних
видах палива.
II. Завдання на визначення відповідності
10 Формою рельєфу, у межах якої розташований географічний центр України, є:
А Придніпровська височина.
21 Відповідність між діючими вулканами та островами й півостровами, на
яких вони розташовані, є такою:
1Б, 2Г, 3Д, 4А.
11 Прикладом найпоширенішої в лісах Українського Полісся деревної рос­
лини є:
А Сосна.
22 Відповідність між давніми докембрійськими платформами та рівнинами,
що їм відповідають, на материку Євразія є такою:
1Д, 2В, 3А, 4Г.
12 Водосховище, розташоване на р. Південний Буг, — це:
Г Ладижинське.
23 Відповідність між населеними пунктами та приблизною середньорічною
кількістю опадів є такою:
1Г, 2А, 3В, 4Б.
74
75
24 Відповідність між старими та сучасними назвами адміністративних оди­
ниць України є такою:
1Д, 2В, 3А, 4Б.
Осака, Сакаї, Йокогама, Тіба, Кавасакі, Токіо, Нагоя, Сімідзу, Хіросіма, Фукуока, Нагасакі.
31 Мета створення водосховищ, їхні приклади; екологічні проблеми, які су­
проводжують експлуатацію водосховищ на Дніпрі:
Водосховища — це штучні водойми на річках. Вони виконують
кілька функцій:
yy регулювання води в річках;
yy промислове водопостачання;
yy водопостачання населення;
yy поліпшення судноплавства на великих річках;
yy виробництво електроенергії;
yy рибне господарство;
yy зони відпочинку;
yy зрошення сільськогосподарських земель.
25 Відповідність між відомими металургійними базами, центрами, країнами
світу та чинниками, що вплинули на їхнє формування, є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4Д.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
or
g
26 Природи Анд стосуються такі твердження:
1, 2, 5.
28 Хімічної промисловості України стосуються такі твердження:
1, 2, 5.
.4
b
29 Правильним поєднанням назви країн та етапу формування політичної кар­
ти світу є таке:
2, 4, 7.
IV. Завдання відкритого типу
w
w
w
30 Характеристика транспорту Японії:
Транспорт Японії виконує великий обсяг робіт як у внутрішніх,
так і в міжнародних перевезеннях. Практично всі внутрішні перевезення забезпечуються трьома видами транспорту: автомобільним, залізничним і морським каботажним; зовнішні вантажні — винятково
морським, а пасажирські — повітряним.
Особливістю формування й використання транспортної мережі на
японських островах є труднощі в її будівництві: висока вартість землі,
необхідність будувати велику кількість тунелів (довжина деяких перевищує 10 км), мостів, у тому числі багатокілометрових мостів між
островами, підводних тунелів (найдовший між Хонсю й Хоккайдо —
53 км) тощо. Проте, незважаючи на труднощі, мережа залізниць зі
швидкостями руху 200—250 км/год і швидкісних шосейних доріг поступово поєднала всі економічні центри країни.
На зовнішні перевезення морського транспорту припадає понад
0,5 млрд тонн вантажів (імпорт 9/10). Найбільші морські порти: Кобе,
76
В Україні налічується понад 1100 водосховищ. Найбільші з них
розташовані каскадом на р. Дніпро: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське. Велике водосховище
розташоване на р. Дністер — Дністровське, а також Вуглегірське на
р. Лугань, Печенізьке — на р. Сіверський Донець, Червонооскольське — на р. Оскол тощо.
У той самий час водосховища породжують і проблеми:
yy затоплення родючих земель і населених пунктів під час будівництва водосховищ;
yy зміни мікроклімату на прилеглих до водосховища територіях спричинили зникнення типових для цих місць рослин і тварин;
yy зміна гідрорежиму річки: змінюються течії, шляхи міграції риб.
oo
k.
27 Циркуляції повітряних мас над Україною стосуються такі твердження:
2, 6, 7.
32 Визначте протяжність Австралії із заходу на схід по Південному тропіку,
якщо на цій широті довжина дуги 1° становить приблизно 102 км, а гео­
графічна довгота крайніх точок 114° сх. д. і 151° сх. д.
Необхідні поняття
Географічна широта — відстань у градусах від екватора по меридіана до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на північ і на
південь у межах від 0° до 90°.
Географічна довгота — відстань у градусах від нульового меридіана по паралелі до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на
схід і на захід у межах від 0° до 180°.
Розв’язання
1) Визначимо різницю в градусах між крайніми точками Австралії
по Південному тропіку: 151° – 114° = 37°.
77
24 Відповідність між старими та сучасними назвами адміністративних оди­
ниць України є такою:
1Д, 2В, 3А, 4Б.
Осака, Сакаї, Йокогама, Тіба, Кавасакі, Токіо, Нагоя, Сімідзу, Хіросіма, Фукуока, Нагасакі.
31 Мета створення водосховищ, їхні приклади; екологічні проблеми, які су­
проводжують експлуатацію водосховищ на Дніпрі:
Водосховища — це штучні водойми на річках. Вони виконують
кілька функцій:
yy регулювання води в річках;
yy промислове водопостачання;
yy водопостачання населення;
yy поліпшення судноплавства на великих річках;
yy виробництво електроенергії;
yy рибне господарство;
yy зони відпочинку;
yy зрошення сільськогосподарських земель.
25 Відповідність між відомими металургійними базами, центрами, країнами
світу та чинниками, що вплинули на їхнє формування, є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4Д.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
or
g
26 Природи Анд стосуються такі твердження:
1, 2, 5.
28 Хімічної промисловості України стосуються такі твердження:
1, 2, 5.
.4
b
29 Правильним поєднанням назви країн та етапу формування політичної кар­
ти світу є таке:
2, 4, 7.
IV. Завдання відкритого типу
w
w
w
30 Характеристика транспорту Японії:
Транспорт Японії виконує великий обсяг робіт як у внутрішніх,
так і в міжнародних перевезеннях. Практично всі внутрішні перевезення забезпечуються трьома видами транспорту: автомобільним, залізничним і морським каботажним; зовнішні вантажні — винятково
морським, а пасажирські — повітряним.
Особливістю формування й використання транспортної мережі на
японських островах є труднощі в її будівництві: висока вартість землі,
необхідність будувати велику кількість тунелів (довжина деяких перевищує 10 км), мостів, у тому числі багатокілометрових мостів між
островами, підводних тунелів (найдовший між Хонсю й Хоккайдо —
53 км) тощо. Проте, незважаючи на труднощі, мережа залізниць зі
швидкостями руху 200—250 км/год і швидкісних шосейних доріг поступово поєднала всі економічні центри країни.
На зовнішні перевезення морського транспорту припадає понад
0,5 млрд тонн вантажів (імпорт 9/10). Найбільші морські порти: Кобе,
76
В Україні налічується понад 1100 водосховищ. Найбільші з них
розташовані каскадом на р. Дніпро: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське. Велике водосховище
розташоване на р. Дністер — Дністровське, а також Вуглегірське на
р. Лугань, Печенізьке — на р. Сіверський Донець, Червонооскольське — на р. Оскол тощо.
У той самий час водосховища породжують і проблеми:
yy затоплення родючих земель і населених пунктів під час будівництва водосховищ;
yy зміни мікроклімату на прилеглих до водосховища територіях спричинили зникнення типових для цих місць рослин і тварин;
yy зміна гідрорежиму річки: змінюються течії, шляхи міграції риб.
oo
k.
27 Циркуляції повітряних мас над Україною стосуються такі твердження:
2, 6, 7.
32 Визначте протяжність Австралії із заходу на схід по Південному тропіку,
якщо на цій широті довжина дуги 1° становить приблизно 102 км, а гео­
графічна довгота крайніх точок 114° сх. д. і 151° сх. д.
Необхідні поняття
Географічна широта — відстань у градусах від екватора по меридіана до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на північ і на
південь у межах від 0° до 90°.
Географічна довгота — відстань у градусах від нульового меридіана по паралелі до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на
схід і на захід у межах від 0° до 180°.
Розв’язання
1) Визначимо різницю в градусах між крайніми точками Австралії
по Південному тропіку: 151° – 114° = 37°.
77
V. Завдання на контурній карті
2) Оскільки середня протяжність дуги 1° паралелі Південного тропіка становить 102 км, розрахуємо протяжність Австралії зі сходу на
захід: 102 · 37 = 3774 км.
Відповідь: протяжність Австралії із заходу на схід по Південному
тропіку становить 3774 км.
34 Позначення на контурній карті по 5 найбільших мегалополісів, агломерацій
світу:
120°
180°
ÎÊÅÀÍ
не
Північ
поляр
не ко
ло
or
g
Екватор
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Î
Ê
ÎÊÅÀÍ
w
w
w
79
Í
Класифікація карт дозволяє дізнатися про сфери їх застосування.
Мельбурн
À
Мегалополіси
3 Англійський
1 Боcваш
4 Рейнський
2 Сан-Сан
5 Токайдо
0°
60°
Найбільші
агломерації
світу
Å
oo
k.
Північний тропік
É
.4
b
5
È
60°
Пекін
Õ
120°
Москва
3 4
Носії картографічного відображення:
паперова основа;
фотокарти;
цифрові;
електронні.
78
120°
ËÜÎÄÎÂÈÒÈÉ
È
40°
Париж
Í
Å À
Î Ê
Південний тропік
À Ò
Ë À Í Ò È × Í È É
yy
yy
yy
yy
За змістом:
загальногеографічні;
тематичні;
комплексні;
аналітичні;
синтетичні;
спеціальні:
а) науково-спеціальні;
б) морські;
в) туристичні;
г) спортивні;
д) навчальні;
е) медичні;
є) військові.
Мехіко
Í
Å À
Î Ê
yy
yy
yy
yy
yy
yy
1
2
É
Ò È Õ È
yy
yy
yy
yy
40°
0°
За масштабом:
плани масштабом до 1 : 5000;
великомасштабні (від 1 : 5000 до 1 : 200 000);
середньомасштабні (від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000);
дрібномасштабні (від 1 : 1 000 000).
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
×ÍÈÉ
ÂͲ
ϲ
Ò
33 Ознаки, за якими класифікують географічні карти, приклади сфер, де вони
застосовуються:
Класифікація карт — це групування їх за видами відповідно до
певної ознаки.
За просторовим охопленням:
yy карти Сонячної системи й зоряного неба;
yy карти світу й півкуль;
yy карти материків і океанів;
yy карти країн й окремих їх частин.
60°
120°
180°
V. Завдання на контурній карті
2) Оскільки середня протяжність дуги 1° паралелі Південного тропіка становить 102 км, розрахуємо протяжність Австралії зі сходу на
захід: 102 · 37 = 3774 км.
Відповідь: протяжність Австралії із заходу на схід по Південному
тропіку становить 3774 км.
34 Позначення на контурній карті по 5 найбільших мегалополісів, агломерацій
світу:
120°
180°
ÎÊÅÀÍ
не
Північ
поляр
не ко
ло
or
g
Екватор
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Î
Ê
ÎÊÅÀÍ
w
w
w
79
Í
Класифікація карт дозволяє дізнатися про сфери їх застосування.
Мельбурн
À
Мегалополіси
3 Англійський
1 Боcваш
4 Рейнський
2 Сан-Сан
5 Токайдо
0°
60°
Найбільші
агломерації
світу
Å
oo
k.
Північний тропік
É
.4
b
5
È
60°
Пекін
Õ
120°
Москва
3 4
Носії картографічного відображення:
паперова основа;
фотокарти;
цифрові;
електронні.
78
120°
ËÜÎÄÎÂÈÒÈÉ
È
40°
Париж
Í
Å À
Î Ê
Південний тропік
À Ò
Ë À Í Ò È × Í È É
yy
yy
yy
yy
За змістом:
загальногеографічні;
тематичні;
комплексні;
аналітичні;
синтетичні;
спеціальні:
а) науково-спеціальні;
б) морські;
в) туристичні;
г) спортивні;
д) навчальні;
е) медичні;
є) військові.
Мехіко
Í
Å À
Î Ê
yy
yy
yy
yy
yy
yy
1
2
É
Ò È Õ È
yy
yy
yy
yy
40°
0°
За масштабом:
плани масштабом до 1 : 5000;
великомасштабні (від 1 : 5000 до 1 : 200 000);
середньомасштабні (від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000);
дрібномасштабні (від 1 : 1 000 000).
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
×ÍÈÉ
ÂͲ
ϲ
Ò
33 Ознаки, за якими класифікують географічні карти, приклади сфер, де вони
застосовуються:
Класифікація карт — це групування їх за видами відповідно до
певної ознаки.
За просторовим охопленням:
yy карти Сонячної системи й зоряного неба;
yy карти світу й півкуль;
yy карти материків і океанів;
yy карти країн й окремих їх частин.
60°
120°
180°
п
ВАРІАНТ 15
12 Озеро, яке має льодовикове походження, — це:
Г Бребенескул.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
13 Елемент територіальної структури господарства, в якому розташоване
одне мале або середнє промислове підприємство, має назву:
А Промисловий пункт.
1 З перелічених об’єктів не є частиною світу:
А Північна Америка.
2 Найдовшою океанічною течією є течія:
Г Західних Вітрів.
14 Формою сучасного адміністративного устрою і формою правління в Україні є:
Б Унітарна президентсько-парламентська республіка.
3 Для меридіана, проведеного на глобусі, характерна така ознака:
А Має форму кола.
or
g
15 Форма організації виробництва, що має таке визначення — «організація ви­
робничих зв’язків між підприємствами для випуску певної продукції», — це:
Б Кооперування.
4 За походженням острови бувають:
А Материкові, вулканічні, коралові.
oo
k.
16 Гірськолижними курортами України є:
Г «Буковель», «Драгобрат», Славське.
5 Характерні ознаки тропосфери наведені у варіанті:
Б Містить 80 % повітря і майже всю водяну пару.
.4
b
6 Морем, що належить до басейну Індійського океану, є:
В Аравійське.
17 Незначні масштаби торгівлі вугіллям пояснює така причина:
А Паливо має невисоку калорійність, тому перевезення витратні
й невигідні.
w
w
7 Правильне визначення поняття «болото» дано у варіанті:
Б Надмірно зволожена ділянка суходолу із шаром торфу завтовшки понад 30 см.
18 Процес «деіндустріалізації» у Великій Британії характеризує:
Г Зменшення частки хімічної промисловості (пластмаси, синтетичні волокона та фармацевтичні товари).
19 Правильною характеристикою особливостей населення Китаю є:
Г У країні проживає 20 % населення планети, переважають представники однієї нації, у релігійному складі — атеїсти, буддисти, конфуціанці.
9 Регіон Євразії, для якого є типовими подані в таблиці ґрунти, рослини,
тварини, — це:
В Мішані ліси.
20 Сучасною особливістю розвитку паливної промисловості Росії є така:
Г Нафта, газ стають переважно експортною продукцією, тому
частка вугілля зростає.
w
8 Досліджував центри походження культурних рослин у Південній Америці
учений:
Г Александр Гумбольдт.
10 Максимальна висота Українських Карпат становить:
Б 2061 м.
11 Середньорічна кількість опадів на Поліссі є такою:
В 600—650 мм.
80
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між числовим значенням азимута і напрямком (стороною
горизонту) є такою:
1А, 2В, 3Г, 4Б.
81
ВАРІАНТ 15
12 Озеро, яке має льодовикове походження, — це:
Г Бребенескул.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
13 Елемент територіальної структури господарства, в якому розташоване
одне мале або середнє промислове підприємство, має назву:
А Промисловий пункт.
1 З перелічених об’єктів не є частиною світу:
А Північна Америка.
2 Найдовшою океанічною течією є течія:
Г Західних Вітрів.
14 Формою сучасного адміністративного устрою і формою правління в Україні є:
Б Унітарна президентсько-парламентська республіка.
3 Для меридіана, проведеного на глобусі, характерна така ознака:
А Має форму кола.
or
g
15 Форма організації виробництва, що має таке визначення — «організація ви­
робничих зв’язків між підприємствами для випуску певної продукції», — це:
Б Кооперування.
4 За походженням острови бувають:
А Материкові, вулканічні, коралові.
oo
k.
16 Гірськолижними курортами України є:
Г «Буковель», «Драгобрат», Славське.
5 Характерні ознаки тропосфери наведені у варіанті:
Б Містить 80 % повітря і майже всю водяну пару.
.4
b
6 Морем, що належить до басейну Індійського океану, є:
В Аравійське.
17 Незначні масштаби торгівлі вугіллям пояснює така причина:
А Паливо має невисоку калорійність, тому перевезення витратні
й невигідні.
w
w
7 Правильне визначення поняття «болото» дано у варіанті:
Б Надмірно зволожена ділянка суходолу із шаром торфу завтовшки понад 30 см.
18 Процес «деіндустріалізації» у Великій Британії характеризує:
Г Зменшення частки хімічної промисловості (пластмаси, синтетичні волокона та фармацевтичні товари).
19 Правильною характеристикою особливостей населення Китаю є:
Г У країні проживає 20 % населення планети, переважають представники однієї нації, у релігійному складі — атеїсти, буддисти, конфуціанці.
9 Регіон Євразії, для якого є типовими подані в таблиці ґрунти, рослини,
тварини, — це:
В Мішані ліси.
20 Сучасною особливістю розвитку паливної промисловості Росії є така:
Г Нафта, газ стають переважно експортною продукцією, тому
частка вугілля зростає.
w
8 Досліджував центри походження культурних рослин у Південній Америці
учений:
Г Александр Гумбольдт.
10 Максимальна висота Українських Карпат становить:
Б 2061 м.
11 Середньорічна кількість опадів на Поліссі є такою:
В 600—650 мм.
80
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між числовим значенням азимута і напрямком (стороною
горизонту) є такою:
1А, 2В, 3Г, 4Б.
81
22 Відповідність між назвами річок і водоспадами, які на них утворилися,
є такою:
1Г, 2В, 3Б, 4Д.
23 Відповідність між населеними пунктами і середньорічною кількістю опадів
на їхній території є такою:
1Г, 2А, 3Б, 4Д.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
w
28 Лісове господарство України виконує такі функції:
4, 6, 7.
w
w
27 Правильними характеристиками озер України є такі:
2, 5, 7.
.4
b
26 Населення та його господарської діяльності в Африці стосуються такі твер­
дження:
2, 4, 6.
29 Характерними ознаками процесу урбанізації в сучасному світі є:
2, 3, 4.
IV. Завдання відкритого типу
30 Коротка характеристика і особливості географії сільського господарства
Китаю:
Китай — велика сільськогосподарська країна. Тут збирають понад
1/3 світового врожаю рису, зосереджено 1/10 світового поголів’я великої рогатої худоби, 2/5 свиней. Китай — один із найбільших у світі
82
oo
k.
25 Відповідність між назвами країн і типами країн за рівнем економічного
розвитку є такою:
1Г, 2В, 3Б, 4А.
or
g
24 Відповідність між містами-мільйонерами в Україні та чисельністю їх на­
селення (2001 р.) є такою:
1А, 2Г, 3Б, 4В.
виробників кукурудзи, бавовни, сої, чаю, тютюну, м’яса птиці, коконів
шовкопряда. Для галузевої структури сільського господарства характерна значна перевага рослинництва, частка якого становить 70 % вартості валової продукції галузі. У територіальній структурі сільського
господарства Китаю виділяють чотири зони:
1) Зона богарного землеробства й тваринництва північної частини
Східного Китаю (північ Великої Китайської рівнини, Північно-Східний
Китай і Внутрішня Монголія). Тут зосереджена половина орних земель
й 1/3 посівних площ. Зона дає третину зернових (пшениця, кукурудза,
рис) і стільки ж тваринницької продукції.
2) Зона рисосіяння, субтропічних і тропічних культур південної
частини Східного Китаю (Східний, Центральний і Південний Китай,
улоговини й плато Південно-Західного Китаю). Це один із найдавніших
районів світового землеробства, де зосереджено 40 % орних земель Китаю. Район дає 3/5 зерна країни й половину продукції тваринництва.
3) Зона пасовищного скотарства й оазисного землеробства
в Північно-Західному Китаї.
4) Високогірна зона Цинхаю й Тибету (скотарство).
31 Пояснення взаємозв’язку між компонентами природи на прикладі одного
з ландшафтів:
Ландшафти виникають у результаті взаємозв’язку й взаємозалежності таких природних компонентів: рельєфу, клімату, ґрунтів, рослинного й тваринного світу. Розглянемо один із ландшафтів лісів Полісся — сосновий бір.
Рельєф є низовинним. У його формуванні основну роль відіграють
піщані й супіщані відкладення льодовикового походження, що утворили зандрові слабохвилясті покриви.
Клімат помірний, Атлантико-континентальна кліматична область,
тип клімату помірно континентальний. Річний радіаційний баланс —
1800—1850 МДж/м2, середня температура липня +17…+19,5 °С, січня — –4,5…–8,0 °С. За рік випадає до 700 мм опадів, випаровуваність
становить 400—450 мм. Тому коефіцієнт зволоження більший за 1, це
надлишкове зволоження. Саме ця риса клімату сприяє формуванню
густої гідрографічної мережі й сильної заболоченості території.
Типові ґрунти для такого ландшафту — дерново-підзолисті
й болотно-лугові.
Основні типи рослинності: лісова (сосна звичайна) і болотна
(трав’яні й мохові види).
У тваринному світі переважають види, що пристосувалися до життя в лісі: лось, благородний олень, козуля, кабан, вовк, лисиця, заєць,
білка. Досить різноманітний світ птахів: глухар, рябчик, тетерук, дя83
22 Відповідність між назвами річок і водоспадами, які на них утворилися,
є такою:
1Г, 2В, 3Б, 4Д.
23 Відповідність між населеними пунктами і середньорічною кількістю опадів
на їхній території є такою:
1Г, 2А, 3Б, 4Д.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
w
28 Лісове господарство України виконує такі функції:
4, 6, 7.
w
w
27 Правильними характеристиками озер України є такі:
2, 5, 7.
.4
b
26 Населення та його господарської діяльності в Африці стосуються такі твер­
дження:
2, 4, 6.
29 Характерними ознаками процесу урбанізації в сучасному світі є:
2, 3, 4.
IV. Завдання відкритого типу
30 Коротка характеристика і особливості географії сільського господарства
Китаю:
Китай — велика сільськогосподарська країна. Тут збирають понад
1/3 світового врожаю рису, зосереджено 1/10 світового поголів’я великої рогатої худоби, 2/5 свиней. Китай — один із найбільших у світі
82
oo
k.
25 Відповідність між назвами країн і типами країн за рівнем економічного
розвитку є такою:
1Г, 2В, 3Б, 4А.
or
g
24 Відповідність між містами-мільйонерами в Україні та чисельністю їх на­
селення (2001 р.) є такою:
1А, 2Г, 3Б, 4В.
виробників кукурудзи, бавовни, сої, чаю, тютюну, м’яса птиці, коконів
шовкопряда. Для галузевої структури сільського господарства характерна значна перевага рослинництва, частка якого становить 70 % вартості валової продукції галузі. У територіальній структурі сільського
господарства Китаю виділяють чотири зони:
1) Зона богарного землеробства й тваринництва північної частини
Східного Китаю (північ Великої Китайської рівнини, Північно-Східний
Китай і Внутрішня Монголія). Тут зосереджена половина орних земель
й 1/3 посівних площ. Зона дає третину зернових (пшениця, кукурудза,
рис) і стільки ж тваринницької продукції.
2) Зона рисосіяння, субтропічних і тропічних культур південної
частини Східного Китаю (Східний, Центральний і Південний Китай,
улоговини й плато Південно-Західного Китаю). Це один із найдавніших
районів світового землеробства, де зосереджено 40 % орних земель Китаю. Район дає 3/5 зерна країни й половину продукції тваринництва.
3) Зона пасовищного скотарства й оазисного землеробства
в Північно-Західному Китаї.
4) Високогірна зона Цинхаю й Тибету (скотарство).
31 Пояснення взаємозв’язку між компонентами природи на прикладі одного
з ландшафтів:
Ландшафти виникають у результаті взаємозв’язку й взаємозалежності таких природних компонентів: рельєфу, клімату, ґрунтів, рослинного й тваринного світу. Розглянемо один із ландшафтів лісів Полісся — сосновий бір.
Рельєф є низовинним. У його формуванні основну роль відіграють
піщані й супіщані відкладення льодовикового походження, що утворили зандрові слабохвилясті покриви.
Клімат помірний, Атлантико-континентальна кліматична область,
тип клімату помірно континентальний. Річний радіаційний баланс —
1800—1850 МДж/м2, середня температура липня +17…+19,5 °С, січня — –4,5…–8,0 °С. За рік випадає до 700 мм опадів, випаровуваність
становить 400—450 мм. Тому коефіцієнт зволоження більший за 1, це
надлишкове зволоження. Саме ця риса клімату сприяє формуванню
густої гідрографічної мережі й сильної заболоченості території.
Типові ґрунти для такого ландшафту — дерново-підзолисті
й болотно-лугові.
Основні типи рослинності: лісова (сосна звичайна) і болотна
(трав’яні й мохові види).
У тваринному світі переважають види, що пристосувалися до життя в лісі: лось, благородний олень, козуля, кабан, вовк, лисиця, заєць,
білка. Досить різноманітний світ птахів: глухар, рябчик, тетерук, дя83
п
V. Завдання на контурній карті
тел, лелека. Повна назва такого ландшафту — моренно-зандрові рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами під борами.
34 Нанесення на контурну карту світу островів: Великобританія, Мадагаскар,
Суматра, Вогняна Земля та проток, які відділяють їх від материка:
32 Визначте протяжність материка Африка з півночі на південь по 20° сх. д.,
якщо крайні точки на цьому меридіані мають географічну широту —
32° пн. ш. і 35° пд. ш.
120°
180°
е пол
коло
ярне
Протока Ла-Манш
or
g
40°
ото
ка
Північний тропік
.4
b
мбіц
ька
пр
oo
k.
0°
40°
120°
Малаккська
протока
о. Суматра
Екватор
о. Мадагаскар
Моза
Південний тропік
Магелланова протока
о. Вогняна Земля
60°
0°
60°
w
84
120°
о. Великобританія
w
w
33 Індекс розвитку людського потенціалу, його структура:
Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) — інтегральний показник, що розраховується щороку для міждержавного порівняння
й виміру рівня життя, грамотності, освіти й довголіття як основних
характеристик людського потенціалу. Він є стандартним інструментом
при загальному порівнянні рівня життя різних країн і регіонів. Цей
індекс публікується ООН у щорічному звіті про розвиток людського
потенціалу від 1990 р. Під час його обчислення враховують такі показники:
yy очікувана тривалість життя (фізичний стан людей);
yy рівень грамотності населення країни й очікувана тривалість навчання (духовний та інтелектуальний розвиток);
yy матеріальне забезпечення населення (рівень реального доходу на
одного жителя).
У найбільш розвинених країнах ІРЛП наближається до 1, мінімальні показники — близько 0,2 (Норвегія — 0,963, Австралія —
0,955; США — 0,944; Україна — 0,766; Нігер — 0,281).
Показники рівня та якості життя населення взаємопов’язані. Чим
вищий рівень розвитку країни, тим людина комфортніше себе в ній відчуває та має більш високий потенціал реалізувати себе як особистість.
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
н
Північ
Необхідні поняття
Географічна широта — відстань у градусах від екватора по меридіана до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на північ і на
південь у межах від 0° до 90°.
Географічна довгота — відстань у градусах від нульового меридіана по паралелі до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на
схід і на захід у межах від 0° до 180°.
Розв’язання
1) Визначимо різницю в градусах між крайніми точками Африки
по 20° сх. д.: 32° + 35° = 67°.
2) Оскільки середня протяжність дуги 1° меридіана становить
111,3 км, розрахуємо протяжність Африки з півночі на південь:
111,3 · 67 = 7457,1 км.
Відповідь: протяжність материка Африка з півночі на південь становить приблизно 7457 км.
60°
85
120°
180°
V. Завдання на контурній карті
тел, лелека. Повна назва такого ландшафту — моренно-зандрові рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами під борами.
34 Нанесення на контурну карту світу островів: Великобританія, Мадагаскар,
Суматра, Вогняна Земля та проток, які відділяють їх від материка:
32 Визначте протяжність материка Африка з півночі на південь по 20° сх. д.,
якщо крайні точки на цьому меридіані мають географічну широту —
32° пн. ш. і 35° пд. ш.
120°
180°
е пол
коло
ярне
Протока Ла-Манш
or
g
40°
ото
ка
Північний тропік
.4
b
мбіц
ька
пр
oo
k.
0°
40°
120°
Малаккська
протока
о. Суматра
Екватор
о. Мадагаскар
Моза
Південний тропік
Магелланова протока
о. Вогняна Земля
60°
0°
60°
w
84
120°
о. Великобританія
w
w
33 Індекс розвитку людського потенціалу, його структура:
Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) — інтегральний показник, що розраховується щороку для міждержавного порівняння
й виміру рівня життя, грамотності, освіти й довголіття як основних
характеристик людського потенціалу. Він є стандартним інструментом
при загальному порівнянні рівня життя різних країн і регіонів. Цей
індекс публікується ООН у щорічному звіті про розвиток людського
потенціалу від 1990 р. Під час його обчислення враховують такі показники:
yy очікувана тривалість життя (фізичний стан людей);
yy рівень грамотності населення країни й очікувана тривалість навчання (духовний та інтелектуальний розвиток);
yy матеріальне забезпечення населення (рівень реального доходу на
одного жителя).
У найбільш розвинених країнах ІРЛП наближається до 1, мінімальні показники — близько 0,2 (Норвегія — 0,963, Австралія —
0,955; США — 0,944; Україна — 0,766; Нігер — 0,281).
Показники рівня та якості життя населення взаємопов’язані. Чим
вищий рівень розвитку країни, тим людина комфортніше себе в ній відчуває та має більш високий потенціал реалізувати себе як особистість.
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
н
Північ
Необхідні поняття
Географічна широта — відстань у градусах від екватора по меридіана до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на північ і на
південь у межах від 0° до 90°.
Географічна довгота — відстань у градусах від нульового меридіана по паралелі до певної точки на земній поверхні. Вимірюється на
схід і на захід у межах від 0° до 180°.
Розв’язання
1) Визначимо різницю в градусах між крайніми точками Африки
по 20° сх. д.: 32° + 35° = 67°.
2) Оскільки середня протяжність дуги 1° меридіана становить
111,3 км, розрахуємо протяжність Африки з півночі на південь:
111,3 · 67 = 7457,1 км.
Відповідь: протяжність материка Африка з півночі на південь становить приблизно 7457 км.
60°
85
120°
180°
ВАРІАНТ 16
13 Найбільшим за площею озером України є:
А Ялпуг.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
14 Область в Україні, яка є найбільшою за площею, — це:
Г Одеська.
1 Гірські системи на географічних картах позначають кольором:
Г Коричневим.
15 Соціально-економічний район, у межах якого розташована крайня західна
точка України, має назву:
А Карпатський.
2 Проекція, в якій створено подану карту, має назву:
А Конічна рівнопроміжна.
3 Море, що належить до Тихого океану, має назву:
А Берингове.
or
g
16 Областю в Україні, на яку припадає до 75 % виробництва хмелю, є:
Г Житомирська.
4 Найглибше на Землі озеро має назву:
В Байкал.
oo
k.
17 Група країн світу, що мають найвищий рівень урбанізації, — це:
Г Монако, Сінгапур, Ватикан.
5 Зональні природні комплекси вказано у варіанті:
Г Природні пояси, природні зони.
18 Характерними особливостями спеціалізації та експорту продукції гірничорудної промисловості країн Африки є:
А Ліберія, Мавританія — залізні руди.
.4
b
6 Течія, розташована не в Атлантичному океані, — це:
А Перуанська.
w
w
7 Трав’янисті степи південніше саван у Південній Америці називаються:
Б Пампа.
8 Факт того, що Австралія — це єдиний материк, а не архіпелаг, довів:
Б Абел Тасман.
w
9 Правильно вказані тварини, що живуть в Антарктиді, у варіанті:
Г Пінгвіни, тюлені, альбатроси.
10 Група країн, які розташовані в Європі, — це:
А Польща, Німеччина, Франція, Іспанія.
19 Міжнародна протока, яка має найвищі показники напруженості руху су­
ден, — це:
А Баб-ель-Мандебська.
20 Правильною характеристикою транспорту Росії є:
Б У європейській частині транспортна мережа має радіально концентричний малюнок.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між поняттями та їхнім змістом є такою:
1Б, 2Г, 3В, 4А.
11 Група корисних копалин, що належать до руд чорних металів, — це:
В Залізні та марганцеві.
22 Відповідність між гірськими системами і материками, на яких вони роз­
ташовані, є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4Д.
12 Епохою горотворення, в яку остаточно сформувалися Карпатська і Крим­
ська гірські споруди, є:
А Альпійська.
23 Відповідність між заповідниками і областями, у межах яких вони розта­
шовані, є такою:
1Г, 2Д, 3А, 4Б.
86
87
ВАРІАНТ 16
13 Найбільшим за площею озером України є:
А Ялпуг.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
14 Область в Україні, яка є найбільшою за площею, — це:
Г Одеська.
1 Гірські системи на географічних картах позначають кольором:
Г Коричневим.
15 Соціально-економічний район, у межах якого розташована крайня західна
точка України, має назву:
А Карпатський.
2 Проекція, в якій створено подану карту, має назву:
А Конічна рівнопроміжна.
3 Море, що належить до Тихого океану, має назву:
А Берингове.
or
g
16 Областю в Україні, на яку припадає до 75 % виробництва хмелю, є:
Г Житомирська.
4 Найглибше на Землі озеро має назву:
В Байкал.
oo
k.
17 Група країн світу, що мають найвищий рівень урбанізації, — це:
Г Монако, Сінгапур, Ватикан.
5 Зональні природні комплекси вказано у варіанті:
Г Природні пояси, природні зони.
18 Характерними особливостями спеціалізації та експорту продукції гірничорудної промисловості країн Африки є:
А Ліберія, Мавританія — залізні руди.
.4
b
6 Течія, розташована не в Атлантичному океані, — це:
А Перуанська.
w
w
7 Трав’янисті степи південніше саван у Південній Америці називаються:
Б Пампа.
8 Факт того, що Австралія — це єдиний материк, а не архіпелаг, довів:
Б Абел Тасман.
w
9 Правильно вказані тварини, що живуть в Антарктиді, у варіанті:
Г Пінгвіни, тюлені, альбатроси.
10 Група країн, які розташовані в Європі, — це:
А Польща, Німеччина, Франція, Іспанія.
19 Міжнародна протока, яка має найвищі показники напруженості руху су­
ден, — це:
А Баб-ель-Мандебська.
20 Правильною характеристикою транспорту Росії є:
Б У європейській частині транспортна мережа має радіально концентричний малюнок.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між поняттями та їхнім змістом є такою:
1Б, 2Г, 3В, 4А.
11 Група корисних копалин, що належать до руд чорних металів, — це:
В Залізні та марганцеві.
22 Відповідність між гірськими системами і материками, на яких вони роз­
ташовані, є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4Д.
12 Епохою горотворення, в яку остаточно сформувалися Карпатська і Крим­
ська гірські споруди, є:
А Альпійська.
23 Відповідність між заповідниками і областями, у межах яких вони розта­
шовані, є такою:
1Г, 2Д, 3А, 4Б.
86
87
24 Відповідність між підприємствами будівельної промисловості та центрами
виробництва, в яких вони розміщені, є такою:
1А, 2Д, 3В, 4Б.
Росія має запаси уранових руд, що дозволяє використовувати їх
для розвитку атомної енергетики, на яку припадає 11 % загального
виробництва електроенергії.
В енергетиці країни провідне місце посідають теплові електростанції, які переважно працюють на кам’яному й бурому вугіллі, горючих
сланцях, торфі, природному газі.
25 Відповідність між назвами міжнародних організацій і метою їхньої діяль­
ності є такою:
1Г, 2Д, 3Б, 4А.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
28 Перспективами розвитку промисловості будівельних матеріалів є такі:
1, 3, 5.
.4
b
29 До істотних зрушень в структурі світового використання первинних енер­
горесурсів у ХХ столітті належать такі:
1, 3, 5.
oo
k.
27 Фізико-географічного положення України стосуються такі твердження:
2, 4, 6.
or
g
26 Природи Австралії стосуються такі твердження:
1, 2, 7.
IV. Завдання відкритого типу
w
w
w
30 Характеристика паливної промисловості Росії:
Основу паливної промисловості Росії становить власна різноманітна
сировинна база. За оцінками фахівців, на Росію припадає 36 % світових запасів природного газу, головними районами видобутку якого є:
Західний Сибір, Східний Сибір, Далекий Схід.
Нафта — «чорне золото» Росії — ще одна основа для розвитку
економіки. За обсягами її видобутку Росія поступається тільки Саудівській Аравії та США. Головні райони видобутку: Волго-Уральський,
Західносибірський, Північний (Печорський).
Нафта й газ є переважно експортною продукцією.
Вугілля в Росії відіграє роль палива для внутрішнього ринку. Головні райони видобутку: Кузнецький, Печорський, Південно-Якутський,
Кансько-Ачинський. На сучасному етапі вугільна промисловість опинилася в найважчому становищі: понад 70 % шахт мають старе устаткування, слабкі державні дотації. Усе це призвело до скорочення видобутку вугілля. Але його частка в енергетику все одно висока — 40 %.
88
31 Характеристика основних категорій територій і об’єктів природнозаповідного фонду України, їхні приклади:
Природно-заповідний фонд України включає найразноманітніші
категорії територій та об’єктів:
yy біосферні й природні заповідники;
yy національні природні парки;
yy регіональні ландшафтні парки;
yy заповідники;
yy пам’ятки природи;
yy заповідні урочища;
yy ботанічні сади;
yy дендрологічні парки;
yy зоологічні парки;
yy парки — пам’ятки садово-паркового мистецтва.
Найчисленнішими серед об’єктів природно-заповідного фонду
України є пам’ятки природи — їх 2584 та заповідники — 2552. Інші
категорії налічують: заповідні урочища — 753, парки — пам’ятки
садово-паркового мистецтва — 508, регіональні ландшафтні парки —
38, біосферні заповідники — 4; природні заповідники — 17; національні природні парки — 12; ботанічні сади — 17; зоопарки — 7.
Прикладами основних категорій територій та об’єктів природнозаповідного фонду України можуть бути: біосферний заповідник —
Асканія-Нова; природний заповідник — Рівненський, Кримський;
національний природний парк — Карпатський; регіональний ландшафтний парк — Тилігульський; дендрологічні парки — Олександрія,
Софіївка; зоологічні парки — Київський, Харківський.
32 Визначте географічні координати об’єкта, якщо Полярну зорю в ньому
видно на відстані 81° від точки зеніту, а місцевий час випереджає час
Лондона на 2 год 36 хв.
Необхідні поняття
Географічні координати — величини, що визначають положення
певної точки земної поверхні відносно системи географічних координат
(широта і довгота).
89
24 Відповідність між підприємствами будівельної промисловості та центрами
виробництва, в яких вони розміщені, є такою:
1А, 2Д, 3В, 4Б.
Росія має запаси уранових руд, що дозволяє використовувати їх
для розвитку атомної енергетики, на яку припадає 11 % загального
виробництва електроенергії.
В енергетиці країни провідне місце посідають теплові електростанції, які переважно працюють на кам’яному й бурому вугіллі, горючих
сланцях, торфі, природному газі.
25 Відповідність між назвами міжнародних організацій і метою їхньої діяль­
ності є такою:
1Г, 2Д, 3Б, 4А.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
28 Перспективами розвитку промисловості будівельних матеріалів є такі:
1, 3, 5.
.4
b
29 До істотних зрушень в структурі світового використання первинних енер­
горесурсів у ХХ столітті належать такі:
1, 3, 5.
oo
k.
27 Фізико-географічного положення України стосуються такі твердження:
2, 4, 6.
or
g
26 Природи Австралії стосуються такі твердження:
1, 2, 7.
IV. Завдання відкритого типу
w
w
w
30 Характеристика паливної промисловості Росії:
Основу паливної промисловості Росії становить власна різноманітна
сировинна база. За оцінками фахівців, на Росію припадає 36 % світових запасів природного газу, головними районами видобутку якого є:
Західний Сибір, Східний Сибір, Далекий Схід.
Нафта — «чорне золото» Росії — ще одна основа для розвитку
економіки. За обсягами її видобутку Росія поступається тільки Саудівській Аравії та США. Головні райони видобутку: Волго-Уральський,
Західносибірський, Північний (Печорський).
Нафта й газ є переважно експортною продукцією.
Вугілля в Росії відіграє роль палива для внутрішнього ринку. Головні райони видобутку: Кузнецький, Печорський, Південно-Якутський,
Кансько-Ачинський. На сучасному етапі вугільна промисловість опинилася в найважчому становищі: понад 70 % шахт мають старе устаткування, слабкі державні дотації. Усе це призвело до скорочення видобутку вугілля. Але його частка в енергетику все одно висока — 40 %.
88
31 Характеристика основних категорій територій і об’єктів природнозаповідного фонду України, їхні приклади:
Природно-заповідний фонд України включає найразноманітніші
категорії територій та об’єктів:
yy біосферні й природні заповідники;
yy національні природні парки;
yy регіональні ландшафтні парки;
yy заповідники;
yy пам’ятки природи;
yy заповідні урочища;
yy ботанічні сади;
yy дендрологічні парки;
yy зоологічні парки;
yy парки — пам’ятки садово-паркового мистецтва.
Найчисленнішими серед об’єктів природно-заповідного фонду
України є пам’ятки природи — їх 2584 та заповідники — 2552. Інші
категорії налічують: заповідні урочища — 753, парки — пам’ятки
садово-паркового мистецтва — 508, регіональні ландшафтні парки —
38, біосферні заповідники — 4; природні заповідники — 17; національні природні парки — 12; ботанічні сади — 17; зоопарки — 7.
Прикладами основних категорій територій та об’єктів природнозаповідного фонду України можуть бути: біосферний заповідник —
Асканія-Нова; природний заповідник — Рівненський, Кримський;
національний природний парк — Карпатський; регіональний ландшафтний парк — Тилігульський; дендрологічні парки — Олександрія,
Софіївка; зоологічні парки — Київський, Харківський.
32 Визначте географічні координати об’єкта, якщо Полярну зорю в ньому
видно на відстані 81° від точки зеніту, а місцевий час випереджає час
Лондона на 2 год 36 хв.
Необхідні поняття
Географічні координати — величини, що визначають положення
певної точки земної поверхні відносно системи географічних координат
(широта і довгота).
89
V. Завдання на контурній карті
Зеніт — умовна точка перетину вертикальної до земної поверхні лінії (нормалі) і умовної небесної сфери. Виражається в градусах
і дорівнює 90°. У географії зазвичай застосовується по відношенню до
Сонця та інших небесних тіл.
Місцевий час — значення часу в певний момент доби на певному
меридіані, що визначається різницею з місцевим часом нульового меридіана: 15° географічної довготи = 1 год місцевого часу, відповідно
1° довготи = 4 хв.
60°
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
×ÍÈÉ
ÂͲ
ϲ
180°
ÎÊÅÀÍ
не
Північ
3
Å
ÎÊÅÀÍ
or
g
w
w
w
91
Í
Світові лідери за запасами залізної руди
Експорт сировини
Fe Світові лідери з виробництва сталі
1 0°Місце у світовому
лідерстві 120°
60°
À
oo
k.
Австралія
Ê
.4
b
Екватор
Î
60°
Північний тропік
É
120°
È
40°
Японія
Fe
2
Китай
Fe
1
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Í
Å À
Î Ê
Південний тропік
1
ло
Õ
Бразилія
не ко
È
0°
поляр
Ò
США
Fe
3
40°
2
À Ò
Ë À Í Ò È × Í È É
90
120°
ËÜÎÄÎÂÈÒÈÉ
Росія
Í
Å À
Î Ê
33 Характеристика рекреаційних ресурсів світу, приклади об’єктів Всесвітньої
спадщини у світі та Україні:
Рекреаційні ресурси — сукупність природних, природно-технічних,
соціально-економічних комплексів та їх елементів, які залучені в туристичну індустрію та сприяють відновленню й розвитку фізичних
і духовних сил людини, її працездатності.
Розрізняють природні та культурно-історичні ресурси.
До природних належать морські й озерні узбережжя, гірські області, території з комфортним температурним режимом. Їх використовують для таких видів туризму: пляжний, зимовий, екологічний.
Культурно-історичні ресурси — культурні об’єкти, пам’ятки історії, архітектури, етнографії тощо.
Важливу туристично-рекреаційну роль відіграють пам’ятки світової спадщини — найбільш цінні об’єкти природи, історії та культури,
які перебувають під захистом ЮНЕСКО. До них, зокрема, відносять:
yy Афінський Акрополь (Греція);
yy Єгипетські піраміди (Єгипет);
yy о. Пасхи (кам’яні статуї);
yy гробниця Тадж-Махал (Індія);
yy Києво-Печерська лавра (Україна);
yy Старий Львів (Україна).
120°
É
Ò È Õ È
Розв’язання
1) Оскільки Полярна зоря перебуває практично над Північним полюсом, географічна широта якого становить 90° пн. ш., тобто фактично
в зеніті, а видно її нижче від точки зеніту на 81°, розрахуємо географічну широту потрібного об’єкта: 90° – 81° = 9° пн. ш.
2) Оскільки Лондон розташований на Гринвіцькому меридіані
(0° довготи), а місцевий час потрібного об’єкта випереджає Лондонський
на 2 год 36 хв, то потрібний об’єкт розміщений у Східній півкулі.
3) Різниця в часі становить 2 год 36 хв, або 156 хв. Обчислимо
різницю між Лондоном і потрібним об’єктом у географічній довготі:
156 : 4 = 39°.
Відповідь: географічні координати об’єкта: 9° пн. ш. і 39° сх. д.
34 Розробка легенди карти і позначення трійки країн — світових лідерів за
запасами залізної руди, з експорту сировини й виробництва сталі:
180°
V. Завдання на контурній карті
Зеніт — умовна точка перетину вертикальної до земної поверхні лінії (нормалі) і умовної небесної сфери. Виражається в градусах
і дорівнює 90°. У географії зазвичай застосовується по відношенню до
Сонця та інших небесних тіл.
Місцевий час — значення часу в певний момент доби на певному
меридіані, що визначається різницею з місцевим часом нульового меридіана: 15° географічної довготи = 1 год місцевого часу, відповідно
1° довготи = 4 хв.
60°
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
×ÍÈÉ
ÂͲ
ϲ
180°
ÎÊÅÀÍ
не
Північ
3
Å
ÎÊÅÀÍ
or
g
w
w
w
91
Í
Світові лідери за запасами залізної руди
Експорт сировини
Fe Світові лідери з виробництва сталі
1 0°Місце у світовому
лідерстві 120°
60°
À
oo
k.
Австралія
Ê
.4
b
Екватор
Î
60°
Північний тропік
É
120°
È
40°
Японія
Fe
2
Китай
Fe
1
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Í
Å À
Î Ê
Південний тропік
1
ло
Õ
Бразилія
не ко
È
0°
поляр
Ò
США
Fe
3
40°
2
À Ò
Ë À Í Ò È × Í È É
90
120°
ËÜÎÄÎÂÈÒÈÉ
Росія
Í
Å À
Î Ê
33 Характеристика рекреаційних ресурсів світу, приклади об’єктів Всесвітньої
спадщини у світі та Україні:
Рекреаційні ресурси — сукупність природних, природно-технічних,
соціально-економічних комплексів та їх елементів, які залучені в туристичну індустрію та сприяють відновленню й розвитку фізичних
і духовних сил людини, її працездатності.
Розрізняють природні та культурно-історичні ресурси.
До природних належать морські й озерні узбережжя, гірські області, території з комфортним температурним режимом. Їх використовують для таких видів туризму: пляжний, зимовий, екологічний.
Культурно-історичні ресурси — культурні об’єкти, пам’ятки історії, архітектури, етнографії тощо.
Важливу туристично-рекреаційну роль відіграють пам’ятки світової спадщини — найбільш цінні об’єкти природи, історії та культури,
які перебувають під захистом ЮНЕСКО. До них, зокрема, відносять:
yy Афінський Акрополь (Греція);
yy Єгипетські піраміди (Єгипет);
yy о. Пасхи (кам’яні статуї);
yy гробниця Тадж-Махал (Індія);
yy Києво-Печерська лавра (Україна);
yy Старий Львів (Україна).
120°
É
Ò È Õ È
Розв’язання
1) Оскільки Полярна зоря перебуває практично над Північним полюсом, географічна широта якого становить 90° пн. ш., тобто фактично
в зеніті, а видно її нижче від точки зеніту на 81°, розрахуємо географічну широту потрібного об’єкта: 90° – 81° = 9° пн. ш.
2) Оскільки Лондон розташований на Гринвіцькому меридіані
(0° довготи), а місцевий час потрібного об’єкта випереджає Лондонський
на 2 год 36 хв, то потрібний об’єкт розміщений у Східній півкулі.
3) Різниця в часі становить 2 год 36 хв, або 156 хв. Обчислимо
різницю між Лондоном і потрібним об’єктом у географічній довготі:
156 : 4 = 39°.
Відповідь: географічні координати об’єкта: 9° пн. ш. і 39° сх. д.
34 Розробка легенди карти і позначення трійки країн — світових лідерів за
запасами залізної руди, з експорту сировини й виробництва сталі:
180°
ВАРІАНТ 17
12 Ґрунти в Україні досліджував відомий вчений:
Б Василь Докучаєв.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
13 Датою приєднання Закарпаття до складу Української РСР є:
Г 1945 р.
1 Правильним твердженням є таке:
Б Першим досяг Південного полюса Р. Амундсен 14 грудня
1911 р.
14 Областю, у якій найвищий рівень урбанізації в Україні, є:
В Донецька.
2 Літосферна плита, у межах якої не розташована Євразія, має назву:
А Євразійська.
(У завданні помилка. Необхідно визначити плиту, в межах якої
розташована Євразія.)
or
g
15 Найпотужнішою АЕС України є:
А Запорізька.
16 Найгустіша мережа залізниць характерна для такого регіону України:
В Донецький.
3 Землетруси найчастіше зароджуються:
Б У зоні зіткнення літосферних плит у період горотворення.
oo
k.
17 Серед переліку запропонованих видів земельних ресурсів найбільшу част­
ку в структурі земельного фонду країн Європи мають:
Г Оброблювальні землі.
4 Море, що належить до Північного Льодовитого океану, — це:
В Карське.
6 Материком, який омивається водами усіх чотирьох океанів, є:
Б Євразія.
w
w
7 Антарктиди стосуються такі твердження:
В Материк перебуває під впливом західних вітрів.
.4
b
5 Найбільшим за площею солоним озером світу є:
Г Каспійське море.
w
8 Річка Ніагара з’єднує два озера:
Б Ері й Онтаріо.
9 Даному умовному знаку відповідає:
Г Кар’єр.
18 Групу країн, що володіють найбільшими запасами металевих корисних
копалин, містить варіант:
Б США, Австралія, Китай, Росія, Канада.
19 Перелік мінеральних ресурсів, за яким Франція посідає провідне місце
серед країн Європи, містить варіант:
Г Залізні руди, боксити, калійні солі, уран.
20 Варіант відповіді, що характеризує агропромисловий комплекс Японії, — це:
А Забезпечує більше половини потреб країни в продовольстві; має
яскраво виражену приміську й зональну спеціалізацію.
II. Завдання на визначення відповідності
10 В основі Придніпровської низовини лежить:
Б Дніпровсько-Донецька западина.
21 Відповідність між тектонічними структурами і формами рельєфу на мате­
рику Північна Америка є такою:
1Г, 2Б, 3Д, 4В.
11 З перелічених об’єктів природно-заповідного фонду України національним
парком є:
Б Шацький.
22 Відповідність між типами ґрунтів і природними зонами на материку Пів­
нічна Америка, є такою:
1Д, 2В, 3Г, 4А.
92
93
ВАРІАНТ 17
12 Ґрунти в Україні досліджував відомий вчений:
Б Василь Докучаєв.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
13 Датою приєднання Закарпаття до складу Української РСР є:
Г 1945 р.
1 Правильним твердженням є таке:
Б Першим досяг Південного полюса Р. Амундсен 14 грудня
1911 р.
14 Областю, у якій найвищий рівень урбанізації в Україні, є:
В Донецька.
2 Літосферна плита, у межах якої не розташована Євразія, має назву:
А Євразійська.
(У завданні помилка. Необхідно визначити плиту, в межах якої
розташована Євразія.)
or
g
15 Найпотужнішою АЕС України є:
А Запорізька.
16 Найгустіша мережа залізниць характерна для такого регіону України:
В Донецький.
3 Землетруси найчастіше зароджуються:
Б У зоні зіткнення літосферних плит у період горотворення.
oo
k.
17 Серед переліку запропонованих видів земельних ресурсів найбільшу част­
ку в структурі земельного фонду країн Європи мають:
Г Оброблювальні землі.
4 Море, що належить до Північного Льодовитого океану, — це:
В Карське.
6 Материком, який омивається водами усіх чотирьох океанів, є:
Б Євразія.
w
w
7 Антарктиди стосуються такі твердження:
В Материк перебуває під впливом західних вітрів.
.4
b
5 Найбільшим за площею солоним озером світу є:
Г Каспійське море.
w
8 Річка Ніагара з’єднує два озера:
Б Ері й Онтаріо.
9 Даному умовному знаку відповідає:
Г Кар’єр.
18 Групу країн, що володіють найбільшими запасами металевих корисних
копалин, містить варіант:
Б США, Австралія, Китай, Росія, Канада.
19 Перелік мінеральних ресурсів, за яким Франція посідає провідне місце
серед країн Європи, містить варіант:
Г Залізні руди, боксити, калійні солі, уран.
20 Варіант відповіді, що характеризує агропромисловий комплекс Японії, — це:
А Забезпечує більше половини потреб країни в продовольстві; має
яскраво виражену приміську й зональну спеціалізацію.
II. Завдання на визначення відповідності
10 В основі Придніпровської низовини лежить:
Б Дніпровсько-Донецька западина.
21 Відповідність між тектонічними структурами і формами рельєфу на мате­
рику Північна Америка є такою:
1Г, 2Б, 3Д, 4В.
11 З перелічених об’єктів природно-заповідного фонду України національним
парком є:
Б Шацький.
22 Відповідність між типами ґрунтів і природними зонами на материку Пів­
нічна Америка, є такою:
1Д, 2В, 3Г, 4А.
92
93
23 Відповідність між типами озер за походженням і назвами водних об’єктів
України є такою:
1Д, 2Б, 3В, 4Г.
робництво інструментів і приладів, у тому числі й оптичних (Мюнхен,
Штутгарт, Геттингем). За вартістю машинобудівної продукції на одного жителя й за її експортом Німеччина також перша у світі. Провідні
марки автомобілів: Даймлер-Крайслер, Фольксваген, БМВ.
Попитом у Європі користуються виготовлені в Німеччині музичні інструменти, хутряні вироби, порцеляна, мережива, поліграфічна
продукція, мисливська зброя. Країна посідає перше місце в Європі
за випуском паперу й картону. За виробництвом пива Німеччина поступається тільки США, а за його споживанням на душу населення
й експортом утримує перше місце у світі.
24 Відповідність між промисловими центрами й економічними районами
України є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4А.
.4
b
27 Географічних досліджень на території України стосуються такі тверджен­
ня:
1, 2, 7.
oo
k.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Природних зон материка Австралія стосуються такі твердження:
1, 2, 6.
28 Спеціалізації Придніпровського економічного району України стосуються
такі твердження:
1, 4, 7.
w
w
29 Території, форми правління та типу державного устрою країн Північної
Америки стосуються такі твердження:
1, 6, 7.
w
IV. Завдання відкритого типу
30 Коротка характеристика обробної промисловості ФРН:
Серед галузей обробної промисловості Німеччини найбільш розвинені машинобудування й хімія. Структура промислової продукції на
1/3 складається із продукції промислового значення, 1/2 — із машин,
на 1/3 — із товарів широкого вжитку. Металургійне виробництво зосереджене переважно в Рурі (потужна сировинна база), 30 % його продукції йде на експорт. За обсягом хімічної продукції Німеччина поступається тільки США, а за її експортом посідає перше місце у світі.
Країна посідає перше місце в Європі і третє у світі за рівнем розвитку
суднобудування (Гамбург, Кіль, Любек, Паросток). Добре розвинене ви94
31 Характеристика географії несприятливих погодно-кліматичних явищ
в Україні:
Небезпечні погодні явища — це атмосферні явища, які завдають
збитків господарству й населенню. Вони формуються під дією атмо­
сферної циркуляції, що часто порушується рельєфом території. До
небезпечних погодно-кліматичних явищ, які часто повторюються на
території України, належать: хуртовина, снігопад, крижаний дощ,
ожеледь, густий туман, вітер, дощ, шквал, злива, гроза, град, пилова
буря, посуха, суховій.
Найбільших збитків сільському господарству завдають посухи, суховії й пилові бурі.
Настання посухи обумовлене тривалою нестачею опадів при підвищеній температурі повітря в теплу пору року. Найчастіше посухи
охоплюють південні області України й північну частину Криму. Для
цього регіону характерні тривалі посухи, коли весняна посуха переходить у літню й триває кілька місяців.
Суховій — це сухий пекучий вітер, що викликає порушення водного балансу рослин. Більш ніж 80 % суховіїв відбувається при антициклональному типі погоди. Ці вітри спостерігаються в усі літні місяці, але найчастіше — у серпні. На території країни виділяються два
вогнища з підвищеною кількістю суховіїв (від 15 до 23 днів). Перше
з них охоплює Миколаївську, Дніпропетровську, Херсонську області
й Північний Крим, а другий — Луганську й Донецьку області.
Пилові, або чорні, бурі виникають в умовах посушливої погоди
й збільшення швидкості вітру до значень, за яких відбувається перенесення із земної поверхні дрібних часток пилу й піску. Основні райони
поширення пилових бурь — Запорізька, Херсонська, Одеська, Луганська, Донецька області. Тривають ці небезпечні явища від декількох
хвилин до десяти днів і більше.
Зливи, грози, град — це стихійні явища теплого періоду року.
Вони характерні для всієї території України, але частіше трапляють-
or
g
25 Відповідність між назвами спеціалізованих сільськогосподарських поясів
США та назвами самих регіонів і штатів є такою:
1В, 2А, 3Г, 4Б.
95
23 Відповідність між типами озер за походженням і назвами водних об’єктів
України є такою:
1Д, 2Б, 3В, 4Г.
робництво інструментів і приладів, у тому числі й оптичних (Мюнхен,
Штутгарт, Геттингем). За вартістю машинобудівної продукції на одного жителя й за її експортом Німеччина також перша у світі. Провідні
марки автомобілів: Даймлер-Крайслер, Фольксваген, БМВ.
Попитом у Європі користуються виготовлені в Німеччині музичні інструменти, хутряні вироби, порцеляна, мережива, поліграфічна
продукція, мисливська зброя. Країна посідає перше місце в Європі
за випуском паперу й картону. За виробництвом пива Німеччина поступається тільки США, а за його споживанням на душу населення
й експортом утримує перше місце у світі.
24 Відповідність між промисловими центрами й економічними районами
України є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4А.
.4
b
27 Географічних досліджень на території України стосуються такі тверджен­
ня:
1, 2, 7.
oo
k.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Природних зон материка Австралія стосуються такі твердження:
1, 2, 6.
28 Спеціалізації Придніпровського економічного району України стосуються
такі твердження:
1, 4, 7.
w
w
29 Території, форми правління та типу державного устрою країн Північної
Америки стосуються такі твердження:
1, 6, 7.
w
IV. Завдання відкритого типу
30 Коротка характеристика обробної промисловості ФРН:
Серед галузей обробної промисловості Німеччини найбільш розвинені машинобудування й хімія. Структура промислової продукції на
1/3 складається із продукції промислового значення, 1/2 — із машин,
на 1/3 — із товарів широкого вжитку. Металургійне виробництво зосереджене переважно в Рурі (потужна сировинна база), 30 % його продукції йде на експорт. За обсягом хімічної продукції Німеччина поступається тільки США, а за її експортом посідає перше місце у світі.
Країна посідає перше місце в Європі і третє у світі за рівнем розвитку
суднобудування (Гамбург, Кіль, Любек, Паросток). Добре розвинене ви94
31 Характеристика географії несприятливих погодно-кліматичних явищ
в Україні:
Небезпечні погодні явища — це атмосферні явища, які завдають
збитків господарству й населенню. Вони формуються під дією атмо­
сферної циркуляції, що часто порушується рельєфом території. До
небезпечних погодно-кліматичних явищ, які часто повторюються на
території України, належать: хуртовина, снігопад, крижаний дощ,
ожеледь, густий туман, вітер, дощ, шквал, злива, гроза, град, пилова
буря, посуха, суховій.
Найбільших збитків сільському господарству завдають посухи, суховії й пилові бурі.
Настання посухи обумовлене тривалою нестачею опадів при підвищеній температурі повітря в теплу пору року. Найчастіше посухи
охоплюють південні області України й північну частину Криму. Для
цього регіону характерні тривалі посухи, коли весняна посуха переходить у літню й триває кілька місяців.
Суховій — це сухий пекучий вітер, що викликає порушення водного балансу рослин. Більш ніж 80 % суховіїв відбувається при антициклональному типі погоди. Ці вітри спостерігаються в усі літні місяці, але найчастіше — у серпні. На території країни виділяються два
вогнища з підвищеною кількістю суховіїв (від 15 до 23 днів). Перше
з них охоплює Миколаївську, Дніпропетровську, Херсонську області
й Північний Крим, а другий — Луганську й Донецьку області.
Пилові, або чорні, бурі виникають в умовах посушливої погоди
й збільшення швидкості вітру до значень, за яких відбувається перенесення із земної поверхні дрібних часток пилу й піску. Основні райони
поширення пилових бурь — Запорізька, Херсонська, Одеська, Луганська, Донецька області. Тривають ці небезпечні явища від декількох
хвилин до десяти днів і більше.
Зливи, грози, град — це стихійні явища теплого періоду року.
Вони характерні для всієї території України, але частіше трапляють-
or
g
25 Відповідність між назвами спеціалізованих сільськогосподарських поясів
США та назвами самих регіонів і штатів є такою:
1В, 2А, 3Г, 4Б.
95
ся на південних і південно-східних територіях, а також у Карпатах
і Криму.
У холодний період небезпечні заметілі, ожеледь, туман. Ці явища
поширені на всій території України. Заметілі найчастіше виникають
на північних, західних територіях і в Карпатах. Туман, явище небезпечне для транспорту й населення, частіше зустрічається в південних
регіонах країни.
3) Середній показник депресивності: Вінницька, Закарпатська,
Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська області.
4) Відносно низький показник депресивності: АР Крим, Київська,
Луганська, Одеська, Харківська області, місто Севастополь.
5) Низький показник депресивності: Донецька, Дніпропетровська,
Запорізька, Полтавська області, місто Київ.
V. Завдання на контурній карті
32 Визначте масштаб карти, якщо відомо, що відстань між Києвом і Тернопо­
лем становить 480 км, а на карті вона дорівнює 48 см.
34 Позначення на контурній карті монархічних держав Європи:
вег
ія
Шв
еція
À
Нор
Î
Ê
Å
or
g
À Ò Ë À Í
Ò È
× Í
È É
oo
k.
Бельгія
5
2
1
4
ія
3
Ісп
ан
.4
b
w
w
Нідерланди
нія
рита
w
Данія
ка Б
33 Депресивні регіони, аналіз рівнів депресивності різних регіонів України:
Депресивні регіони — це території, що сильно і стабільно відстають від інших за головними соціально-економічними показниками,
зокрема за темпами розвитку.
Критерії виділення депресивних регіонів:
yy валова додана вартість (ВДВ) на одну особу;
yy рівень безробіття;
yy доходи населення;
yy показники виробництва промислової й сільськогосподарської продукції;
yy показники забезпеченості населення товарами й послугами;
yy показники інвестиції в основний капітал регіону;
yy показник густоти сільськогосподарського населення.
Вели
Розв’язання
1) Оскільки спотворення на картах, де відображається лише Україна, зазвичай невеликі, проігноруємо необхідність визначення лінії нульових спотворень.
2) Тепер визначимо, скільки кілометрів відображені на цій карті
в 1 см: 480 : 48 = 10 км.
Відповідь: масштаб карти: в 1 см — 10 км, або 1 : 1 000 000.
не полярне коло
Í
Північ
Необхідні поняття
Масштаб карти — це відношення довжини відрізка на карті по
лінії нульових спотворень до довжини відповідного відрізка на реальній земній поверхні. Розрізняють числовий, іменований і графічний
(лінійний, поперечний, вертикальний) записи масштабу.
на схід від Ґрінвіча
За цими показниками області України можна поділити на п’ять груп:
1) Дуже високий показник депресивності: Волинська, Житомирська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області.
2) Високий показник депресивності: Кіровоградська, Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області.
96
97
1 – Монако
2 – Ліхтенштейн
3 – Андорра
4 – Ватикан
5 – Люксембург
ся на південних і південно-східних територіях, а також у Карпатах
і Криму.
У холодний період небезпечні заметілі, ожеледь, туман. Ці явища
поширені на всій території України. Заметілі найчастіше виникають
на північних, західних територіях і в Карпатах. Туман, явище небезпечне для транспорту й населення, частіше зустрічається в південних
регіонах країни.
3) Середній показник депресивності: Вінницька, Закарпатська,
Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська області.
4) Відносно низький показник депресивності: АР Крим, Київська,
Луганська, Одеська, Харківська області, місто Севастополь.
5) Низький показник депресивності: Донецька, Дніпропетровська,
Запорізька, Полтавська області, місто Київ.
V. Завдання на контурній карті
32 Визначте масштаб карти, якщо відомо, що відстань між Києвом і Тернопо­
лем становить 480 км, а на карті вона дорівнює 48 см.
34 Позначення на контурній карті монархічних держав Європи:
вег
ія
Шв
еція
À
Нор
Î
Ê
Å
or
g
À Ò Ë À Í
Ò È
× Í
È É
oo
k.
Бельгія
5
2
1
4
ія
3
Ісп
ан
.4
b
w
w
Нідерланди
нія
рита
w
Данія
ка Б
33 Депресивні регіони, аналіз рівнів депресивності різних регіонів України:
Депресивні регіони — це території, що сильно і стабільно відстають від інших за головними соціально-економічними показниками,
зокрема за темпами розвитку.
Критерії виділення депресивних регіонів:
yy валова додана вартість (ВДВ) на одну особу;
yy рівень безробіття;
yy доходи населення;
yy показники виробництва промислової й сільськогосподарської продукції;
yy показники забезпеченості населення товарами й послугами;
yy показники інвестиції в основний капітал регіону;
yy показник густоти сільськогосподарського населення.
Вели
Розв’язання
1) Оскільки спотворення на картах, де відображається лише Україна, зазвичай невеликі, проігноруємо необхідність визначення лінії нульових спотворень.
2) Тепер визначимо, скільки кілометрів відображені на цій карті
в 1 см: 480 : 48 = 10 км.
Відповідь: масштаб карти: в 1 см — 10 км, або 1 : 1 000 000.
не полярне коло
Í
Північ
Необхідні поняття
Масштаб карти — це відношення довжини відрізка на карті по
лінії нульових спотворень до довжини відповідного відрізка на реальній земній поверхні. Розрізняють числовий, іменований і графічний
(лінійний, поперечний, вертикальний) записи масштабу.
на схід від Ґрінвіча
За цими показниками області України можна поділити на п’ять груп:
1) Дуже високий показник депресивності: Волинська, Житомирська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області.
2) Високий показник депресивності: Кіровоградська, Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області.
96
97
1 – Монако
2 – Ліхтенштейн
3 – Андорра
4 – Ватикан
5 – Люксембург
ВАРІАНТ 18
15 Група економічних районів України, які мають найпотужніше машинобу­
дування, — це:
А Донецький, Північно-Східний, Столичний.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Лінії, які на карті з’єднують точки з однаковою висотою над рівнем моря,
називаються:
А Ізогіпси.
16 Нафтопровід, який збудовано в Україні за часів незалежності, називається:
Б «Одеса—Броди».
17 Група європейських країн, що є членами Європейського Союзу, але не
є членами НАТО, — це:
Б Ірландія, Фінляндія.
2 Перша навколосвітня подорож розпочалась у:
В 1519 р.
3 Відкриття Австралії не пов’язане з дослідником на ім’я:
Г Давід Лівінгстон.
or
g
18 Ознаку, що характеризує сільське господарство в епоху НТР, містить варіант:
В У сільському господарстві розвинених країн переважають галузі
тваринництва інтенсивного характеру.
5 Правильним визначенням поняття «озеро» є таке:
Б Заповнені водою западини суходолу, що не зв’язані протоками
з морем, океаном.
6 Внутрішнім морем є:
А Чорне.
.4
b
7 Мешканців пустелі Сахара називають:
А Туареги.
8 Група тварин, що мешкають в Австралії, — це:
В Єхидна, качкодзьоб, динго.
19 Правильно охарактеризовано особливості розвитку та географію енерге­
тики Франції у варіанті:
В Більша частка електроенергії виробляється на АЕС, які розміщені на узбережжі Ла-Маншу і долинах Рони і Луари.
oo
k.
4 Найвищий сезонний рівень води в річці має назву:
В Повінь.
20 Причиною низької частки наукоємних галузей промисловості в структурі
господарства Італії є:
В Значні територіальні відмінності, які характерні для господарського комплексу країни.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між точками на карті та їхніми координатами є такою:
1Г, 2А, 3Б, 4В.
10 Частка території України, яка припадає на низовини, становить:
Б 70 %.
22 Відповідність між формами рельєфу Євразії та їхніми назвами є такою:
1Б, 2Д, 3Г, 4А.
11 На карті позначено форму рельєфу, що має назву:
В Середньоруська височина.
23 Відповідність між типами озер за походженням улоговини і запропонова­
ними прикладами є такою:
1Д, 2Б, 3А, 4Г.
w
w
w
9 Україна має спільні кордони на заході з групою таких країн:
Г Польща, Угорщина.
12 Для півдня лісостепу і півночі степу в Україні характерні:
В Чорноземи.
13 Група країн — членів НАТО, з якими Україна має суходільний кордон, — це:
А Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія.
24 Відповідність між економічними районами й адміністративними областями
України є такою:
1Д, 2Г, 3Б, 4В.
14 Визначенню «сукупність підприємств, установ і закладів, які виробляють
однорідну продукцію чи надають подібні послуги» відповідає термін:
А Галузь господарства.
25 Відповідність між характерними особливостями та видами транспортної
системи світу є такою:
1Г, 2В, 3А, 4Б.
98
99
ВАРІАНТ 18
15 Група економічних районів України, які мають найпотужніше машинобу­
дування, — це:
А Донецький, Північно-Східний, Столичний.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Лінії, які на карті з’єднують точки з однаковою висотою над рівнем моря,
називаються:
А Ізогіпси.
16 Нафтопровід, який збудовано в Україні за часів незалежності, називається:
Б «Одеса—Броди».
17 Група європейських країн, що є членами Європейського Союзу, але не
є членами НАТО, — це:
Б Ірландія, Фінляндія.
2 Перша навколосвітня подорож розпочалась у:
В 1519 р.
3 Відкриття Австралії не пов’язане з дослідником на ім’я:
Г Давід Лівінгстон.
or
g
18 Ознаку, що характеризує сільське господарство в епоху НТР, містить варіант:
В У сільському господарстві розвинених країн переважають галузі
тваринництва інтенсивного характеру.
5 Правильним визначенням поняття «озеро» є таке:
Б Заповнені водою западини суходолу, що не зв’язані протоками
з морем, океаном.
6 Внутрішнім морем є:
А Чорне.
.4
b
7 Мешканців пустелі Сахара називають:
А Туареги.
8 Група тварин, що мешкають в Австралії, — це:
В Єхидна, качкодзьоб, динго.
19 Правильно охарактеризовано особливості розвитку та географію енерге­
тики Франції у варіанті:
В Більша частка електроенергії виробляється на АЕС, які розміщені на узбережжі Ла-Маншу і долинах Рони і Луари.
oo
k.
4 Найвищий сезонний рівень води в річці має назву:
В Повінь.
20 Причиною низької частки наукоємних галузей промисловості в структурі
господарства Італії є:
В Значні територіальні відмінності, які характерні для господарського комплексу країни.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між точками на карті та їхніми координатами є такою:
1Г, 2А, 3Б, 4В.
10 Частка території України, яка припадає на низовини, становить:
Б 70 %.
22 Відповідність між формами рельєфу Євразії та їхніми назвами є такою:
1Б, 2Д, 3Г, 4А.
11 На карті позначено форму рельєфу, що має назву:
В Середньоруська височина.
23 Відповідність між типами озер за походженням улоговини і запропонова­
ними прикладами є такою:
1Д, 2Б, 3А, 4Г.
w
w
w
9 Україна має спільні кордони на заході з групою таких країн:
Г Польща, Угорщина.
12 Для півдня лісостепу і півночі степу в Україні характерні:
В Чорноземи.
13 Група країн — членів НАТО, з якими Україна має суходільний кордон, — це:
А Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія.
24 Відповідність між економічними районами й адміністративними областями
України є такою:
1Д, 2Г, 3Б, 4В.
14 Визначенню «сукупність підприємств, установ і закладів, які виробляють
однорідну продукцію чи надають подібні послуги» відповідає термін:
А Галузь господарства.
25 Відповідність між характерними особливостями та видами транспортної
системи світу є такою:
1Г, 2В, 3А, 4Б.
98
99
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
Важливу роль відіграє рибальство. Рибу ловлять у північних районах Атлантики. Головні рибні порти — Булонь, Лор’ян, Ла-Рошель.
Сировиною забезпечені шерстяна і лляна промисловість. Фабрики
розташовані на півночі в містах Лілль, Армантьєр, Кабре.
26 Клімату материка Північна Америка стосуються твердження:
4, 5, 7.
31 Прогнозування зміни клімату в Криму за відсутності Кримських гір:
Кримські гори в Україні відіграють важливу кліматотвірну роль.
Їхнє широтне розташування на півдні півострова дозволило сформуватися субтропічному клімату середземноморського типу. Гори не
пропускають холодні арктичні маси з півночі й затримують тропічні
з півдня. Якби на півдні Кримського півострова не було гір, тут сформувався б помірний кліматичний пояс помірно-континентального типу
з більш чітко вираженою континентальністю, оскільки Чорне море не
є потужним кліматотвірним чинником, а впливає через бризову циркуляцію тільки на прибережні райони.
27 Річок, які належать до басейну Чорного моря, стосуються такі характе­
ристики:
2, 4, 5.
or
g
28 Особливостей зовнішньої торгівлі України стосуються такі твердження:
3, 5, 7.
IV. Завдання відкритого типу
w
w
w
.4
b
30 Галузі промисловості Франції, які спираються на використання власних
природних ресурсів:
Франція багата на корисні копалини. За запасами залізної руди
країна посідає провідне місце в Європі (Лотарингія), тому чорна металургія працює на власній сировині. Великі центри чорної металургії —
Валансьйон, Мобеж, Тьонвіль, Нансі та Лілль.
Значні запаси бокситів зосереджені на півдні. Це сприяє розвитку
алюмінієвої промисловості. З огляду на наявність дешевої електроенергії ГЕС та АЕС, центри алюмінієвого виробництва розташовані
в містах Мурені, Ланмезан, Алес. Калійні солі зустрічаються на сході
в Ельзасі, тут також зосереджене виробництво калійних добрив —
міста Мюлуз і Мец.
Родовища урану розміщуються в Центральному масиві й Бретані.
Але запаси невеликі й атомна енергетика потребує імпорту сировини
(з Нігеру й Південної Африки).
Харчова промисловість у своєму розвитку використовує різноманітну базу сільськогосподарської сировини, оскільки сільське господарство
Франції посідає провідне місце в Західній Європі. Головні сільськогосподарські культури: зерно, овочі, виноград, цукровий буряк, хміль, льон,
тютюн, рапс, квіти. Тваринництво дає м’ясо, молоко, масло, яйця, вовну. Харчова промисловість представлена молочною, м’ясною, виноробною, консервною галузями. Невеликі підприємства харчової промисловості розміщені по всій країні, і в кожному районі предметом гордості
є місцеві сорти вин, ковбас, сирів, кондитерських виробів.
100
32 Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24° сх. д.)
та Одеси (30°30´ сх. д.).
oo
k.
29 Правильним поєднанням регіонів світового господарства та їх спеціалізації
є таке:
2, 4, 6.
Необхідні поняття
Місцевий час — значення часу в певний момент доби на певному меридіані, що визначається різницею з місцевим часом нульового
меридіана: 15° географічної довготи дорівнює 1 год місцевого часу,
відповідно 1° довготи становить 4 хв.
Розв’язання
1) Визначимо різницю в географічній довготі між Одесою та
Львовом:
30°30′ – 24°00′ = 6°30′, або 6,5° сх. д.
2) Оскільки Земля обертається на 1° навколо своєї осі за 4 хв, тобто місцевий час між двома меридіанами з різницею в 1° у певний момент становить 4 хв, визначимо різницю у місцевому часі між Одесою
і Львовом: 6,5 · 4 хв = 26 хв.
Відповідь: місцевий час Одеси і Львова відрізняється на 26 хв.
33 Сутність поняття «міжнародні відносини», приклади глобальних і регіо­
нальних міжнародних відносин:
Міжнародні відносини (МВ) — це сукупність політичних, економічних, дипломатичних, правових, військових, гуманітарних та інших
зв’язків і відносин між суб’єктами світового співтовариства, до яких
належать народ, держава, суспільство, громадські рухи, різні організації тощо.
Види МВ:
yy міжнародно-політичні;
yy економічні й науково-технічні;
101
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
Важливу роль відіграє рибальство. Рибу ловлять у північних районах Атлантики. Головні рибні порти — Булонь, Лор’ян, Ла-Рошель.
Сировиною забезпечені шерстяна і лляна промисловість. Фабрики
розташовані на півночі в містах Лілль, Армантьєр, Кабре.
26 Клімату материка Північна Америка стосуються твердження:
4, 5, 7.
31 Прогнозування зміни клімату в Криму за відсутності Кримських гір:
Кримські гори в Україні відіграють важливу кліматотвірну роль.
Їхнє широтне розташування на півдні півострова дозволило сформуватися субтропічному клімату середземноморського типу. Гори не
пропускають холодні арктичні маси з півночі й затримують тропічні
з півдня. Якби на півдні Кримського півострова не було гір, тут сформувався б помірний кліматичний пояс помірно-континентального типу
з більш чітко вираженою континентальністю, оскільки Чорне море не
є потужним кліматотвірним чинником, а впливає через бризову циркуляцію тільки на прибережні райони.
27 Річок, які належать до басейну Чорного моря, стосуються такі характе­
ристики:
2, 4, 5.
or
g
28 Особливостей зовнішньої торгівлі України стосуються такі твердження:
3, 5, 7.
IV. Завдання відкритого типу
w
w
w
.4
b
30 Галузі промисловості Франції, які спираються на використання власних
природних ресурсів:
Франція багата на корисні копалини. За запасами залізної руди
країна посідає провідне місце в Європі (Лотарингія), тому чорна металургія працює на власній сировині. Великі центри чорної металургії —
Валансьйон, Мобеж, Тьонвіль, Нансі та Лілль.
Значні запаси бокситів зосереджені на півдні. Це сприяє розвитку
алюмінієвої промисловості. З огляду на наявність дешевої електроенергії ГЕС та АЕС, центри алюмінієвого виробництва розташовані
в містах Мурені, Ланмезан, Алес. Калійні солі зустрічаються на сході
в Ельзасі, тут також зосереджене виробництво калійних добрив —
міста Мюлуз і Мец.
Родовища урану розміщуються в Центральному масиві й Бретані.
Але запаси невеликі й атомна енергетика потребує імпорту сировини
(з Нігеру й Південної Африки).
Харчова промисловість у своєму розвитку використовує різноманітну базу сільськогосподарської сировини, оскільки сільське господарство
Франції посідає провідне місце в Західній Європі. Головні сільськогосподарські культури: зерно, овочі, виноград, цукровий буряк, хміль, льон,
тютюн, рапс, квіти. Тваринництво дає м’ясо, молоко, масло, яйця, вовну. Харчова промисловість представлена молочною, м’ясною, виноробною, консервною галузями. Невеликі підприємства харчової промисловості розміщені по всій країні, і в кожному районі предметом гордості
є місцеві сорти вин, ковбас, сирів, кондитерських виробів.
100
32 Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24° сх. д.)
та Одеси (30°30´ сх. д.).
oo
k.
29 Правильним поєднанням регіонів світового господарства та їх спеціалізації
є таке:
2, 4, 6.
Необхідні поняття
Місцевий час — значення часу в певний момент доби на певному меридіані, що визначається різницею з місцевим часом нульового
меридіана: 15° географічної довготи дорівнює 1 год місцевого часу,
відповідно 1° довготи становить 4 хв.
Розв’язання
1) Визначимо різницю в географічній довготі між Одесою та
Львовом:
30°30′ – 24°00′ = 6°30′, або 6,5° сх. д.
2) Оскільки Земля обертається на 1° навколо своєї осі за 4 хв, тобто місцевий час між двома меридіанами з різницею в 1° у певний момент становить 4 хв, визначимо різницю у місцевому часі між Одесою
і Львовом: 6,5 · 4 хв = 26 хв.
Відповідь: місцевий час Одеси і Львова відрізняється на 26 хв.
33 Сутність поняття «міжнародні відносини», приклади глобальних і регіо­
нальних міжнародних відносин:
Міжнародні відносини (МВ) — це сукупність політичних, економічних, дипломатичних, правових, військових, гуманітарних та інших
зв’язків і відносин між суб’єктами світового співтовариства, до яких
належать народ, держава, суспільство, громадські рухи, різні організації тощо.
Види МВ:
yy міжнародно-політичні;
yy економічні й науково-технічні;
101
yy
yy
yy
yy
ВАРІАНТ 19
міжнародно-правові;
військово-стратегічні;
культурні;
відносини у сфері інформації.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Наука, яка вивчає походження різноманітних форм рельєфу, має назву:
Б Геоморфологія.
Форми МВ:
yy двосторонні;
yy багатосторонні;
yy колективні.
2 Найближче до Гринвіцького меридіана розташована столиця:
А Великої Британії.
Участь України в системі ООН — міжнародний глобальний рівень, проблема ЄС або Митного союзу для України має регіональний
рівень.
or
g
3 Лінія, від якої обчислюють географічну довготу, має назву:
Г Нульовий меридіан.
V. Завдання на контурній карті
60°
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
120°
180°
Мак
кен
зі
120°
Дунай
Місс
олярн
о
е кол
ер
Ніг
w
w
Ніл
Північний тропік
Екватор
w
Конг
о
Амазонка
0°
Південний тропік
Мур
ре
й
40°
5 Чинник, який не впливає на солоність океанічних вод, — це:
В Діяльність коралів.
6 Природоохоронним об’єктом, який розташований не в Африці, є:
В Ігуасу.
.4
b
а
Волг
ісіпі
Дніпро
40°
не п
Північ
oo
k.
34 Позначення на контурній карті світу річок: Ніл, Амазонка, Міссісіпі, Конго,
Нігер, Маккензі, Муррей, Волга, Дунай, Дніпро:
4 Протока, яка єднає два океани, має назву:
Б Магелланова.
7 Гірська система, де розташований так званий мідний пояс, у якому зо­
середжено 20 % світових запасів міді, має назву:
А Анди.
8 Неправильним твердженням щодо материка Південна Америка є:
Б Єхидна та качкодзьоб водяться лише в Південній Америці.
9 Родовища нафти і газу позначають умовним знаком:
А
10 На карті позначено форму рельєфу під назвою:
В Придніпровська височина.
120°
60°
Напрямок течії
60°річки
0°
120°
180°
11 Найбільші площі в Україні охоплює такий тип ґрунтів, як:
Г Чорноземи.
12 Заповідник, який не є біосферним, — це:
Б Поліський.
102
103
yy
yy
yy
yy
ВАРІАНТ 19
міжнародно-правові;
військово-стратегічні;
культурні;
відносини у сфері інформації.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1 Наука, яка вивчає походження різноманітних форм рельєфу, має назву:
Б Геоморфологія.
Форми МВ:
yy двосторонні;
yy багатосторонні;
yy колективні.
2 Найближче до Гринвіцького меридіана розташована столиця:
А Великої Британії.
Участь України в системі ООН — міжнародний глобальний рівень, проблема ЄС або Митного союзу для України має регіональний
рівень.
or
g
3 Лінія, від якої обчислюють географічну довготу, має назву:
Г Нульовий меридіан.
V. Завдання на контурній карті
60°
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
120°
180°
Мак
кен
зі
120°
Дунай
Місс
олярн
о
е кол
ер
Ніг
w
w
Ніл
Північний тропік
Екватор
w
Конг
о
Амазонка
0°
Південний тропік
Мур
ре
й
40°
5 Чинник, який не впливає на солоність океанічних вод, — це:
В Діяльність коралів.
6 Природоохоронним об’єктом, який розташований не в Африці, є:
В Ігуасу.
.4
b
а
Волг
ісіпі
Дніпро
40°
не п
Північ
oo
k.
34 Позначення на контурній карті світу річок: Ніл, Амазонка, Міссісіпі, Конго,
Нігер, Маккензі, Муррей, Волга, Дунай, Дніпро:
4 Протока, яка єднає два океани, має назву:
Б Магелланова.
7 Гірська система, де розташований так званий мідний пояс, у якому зо­
середжено 20 % світових запасів міді, має назву:
А Анди.
8 Неправильним твердженням щодо материка Південна Америка є:
Б Єхидна та качкодзьоб водяться лише в Південній Америці.
9 Родовища нафти і газу позначають умовним знаком:
А
10 На карті позначено форму рельєфу під назвою:
В Придніпровська височина.
120°
60°
Напрямок течії
60°річки
0°
120°
180°
11 Найбільші площі в Україні охоплює такий тип ґрунтів, як:
Г Чорноземи.
12 Заповідник, який не є біосферним, — це:
Б Поліський.
102
103
13 Відстань між крайніми західною і східною точками України становить:
В 1316 км.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Географічного положення Африки стосуються такі твердження:
2, 3, 6.
15 Основні райони розміщення гірничохімічної галузі України містить варіант:
Б Передкарпаття і Причорномор’я.
27 Річок, які належать до басейну Азовського моря, стосуються такі характе­
ристики:
1, 3, 7.
16 Назва і місце розташування найбільшого у світі родовища каолінів є такими:
А Просянівське (Дніпропетровська обл.).
28 Промисловості будівельних матеріалів стосуються такі твердження:
1, 2, 3.
17 Група країн світу, де переважає чоловіче населення, — це:
В Китай, Індія, Іран.
29 Економіко-географічного положення країн Європи стосуються такі твер­
дження:
3, 6, 7.
19 Для М’янми, Бутану, Афганістану, Ефіопії, Сомалі характерна така ознака:
В Натуральне господарство, майже не розвиваються промисловість
і експортні галузі.
w
w
II. Завдання на визначення відповідності
.4
b
20 Варіант, який вказує на наймасштабніші в світі експортні перевезення
цукру, — це:
Г З Бразилії в Європу.
21 Відповідність між озерами та їхніми характеристиками є такою:
1Д, 2В, 3А, 4Г.
w
22 Відповідність між океанами та їхніми характерними рисами є такою:
1Д, 2Б, 3В, 4А.
23 Відповідність між взаємозв’язаними типами і формами рельєфу є такою:
1Г, 2А, 3В, 4Б.
24 Відповідність між типами електростанцій та їхніми назвами є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4Д.
25 Відповідність між регіонами світу та особливостями землеволодіння, харак­
тером сільського господарства та спеціалізацією рослинництва є такою:
1Б, 2В, 3Г, 4А.
104
IV. Завдання відкритого типу
oo
k.
18 Взаємозв’язок галузі, чинника розміщення та району розвитку правильно
характеризує рядок:
Г Авіаракетно-космічна — потужна наукова база — промислова
зона нижнього Рейну — ФРН.
or
g
14 Від усього населення України українці становлять частку:
А Близько 73 %.
30 Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків Великої Британії:
Однією з найбільш розвинених форм зовнішньоекономічних
зв’язків — діяльність на ринку капіталу. Якщо раніше капіталовкладення спрямовувалися в колоніальні країни, то сьогодні —
і в країни ЄС, і в інші економічно розвинені країни світу. Головні експортери капіталу — потужні монополії й транснаціональні компанії.
У той самий час господарство Великої Британії багато в чому залежить
від закордонних інвестицій, серед яких переважають інвестиції США
(2/3) і західноєвропейських країн. Зовнішня торгівля, незважаючи
на зниження частки у світовому торговельному обігу, залишається
важливою складовою господарської діяльності країни. Близько третини продукції імпортується. У структурі імпорту знижується частка
продовольства, а зростає частка готових виробів, у тому числі машин
й устаткування, транспортних засобів і хімікатів. Експорт країни різноманітний: нафта й нафтопродукти, телекомунікаційне обладнання,
верстати, устаткування, авіаційні двигуни, автомобілі («Ролс-Ройс»,
«Ленд Ровер»), пластмаси, ліки. Головні торговельні партнери Великої
Британії — США й західноєвропейські країни.
31 Основні генетичні форми рельєфу України, їх характеристика:
Територія України розташована в основному в південно-західній
частині Східноєвропейської рівнини. Тому майже 95 % території України є переважно рівнинами. Їхня висота в середньому досягає 175 м,
що свідчить про перевагу низовин, тобто територій з абсолютною висотою до 200 м. На низовини припадає 70 % загальної площі країни
й лише 25 % охоплені височинами. Територія України має загальний
105
13 Відстань між крайніми західною і східною точками України становить:
В 1316 км.
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
26 Географічного положення Африки стосуються такі твердження:
2, 3, 6.
15 Основні райони розміщення гірничохімічної галузі України містить варіант:
Б Передкарпаття і Причорномор’я.
27 Річок, які належать до басейну Азовського моря, стосуються такі характе­
ристики:
1, 3, 7.
16 Назва і місце розташування найбільшого у світі родовища каолінів є такими:
А Просянівське (Дніпропетровська обл.).
28 Промисловості будівельних матеріалів стосуються такі твердження:
1, 2, 3.
17 Група країн світу, де переважає чоловіче населення, — це:
В Китай, Індія, Іран.
29 Економіко-географічного положення країн Європи стосуються такі твер­
дження:
3, 6, 7.
19 Для М’янми, Бутану, Афганістану, Ефіопії, Сомалі характерна така ознака:
В Натуральне господарство, майже не розвиваються промисловість
і експортні галузі.
w
w
II. Завдання на визначення відповідності
.4
b
20 Варіант, який вказує на наймасштабніші в світі експортні перевезення
цукру, — це:
Г З Бразилії в Європу.
21 Відповідність між озерами та їхніми характеристиками є такою:
1Д, 2В, 3А, 4Г.
w
22 Відповідність між океанами та їхніми характерними рисами є такою:
1Д, 2Б, 3В, 4А.
23 Відповідність між взаємозв’язаними типами і формами рельєфу є такою:
1Г, 2А, 3В, 4Б.
24 Відповідність між типами електростанцій та їхніми назвами є такою:
1В, 2Б, 3Г, 4Д.
25 Відповідність між регіонами світу та особливостями землеволодіння, харак­
тером сільського господарства та спеціалізацією рослинництва є такою:
1Б, 2В, 3Г, 4А.
104
IV. Завдання відкритого типу
oo
k.
18 Взаємозв’язок галузі, чинника розміщення та району розвитку правильно
характеризує рядок:
Г Авіаракетно-космічна — потужна наукова база — промислова
зона нижнього Рейну — ФРН.
or
g
14 Від усього населення України українці становлять частку:
А Близько 73 %.
30 Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків Великої Британії:
Однією з найбільш розвинених форм зовнішньоекономічних
зв’язків — діяльність на ринку капіталу. Якщо раніше капіталовкладення спрямовувалися в колоніальні країни, то сьогодні —
і в країни ЄС, і в інші економічно розвинені країни світу. Головні експортери капіталу — потужні монополії й транснаціональні компанії.
У той самий час господарство Великої Британії багато в чому залежить
від закордонних інвестицій, серед яких переважають інвестиції США
(2/3) і західноєвропейських країн. Зовнішня торгівля, незважаючи
на зниження частки у світовому торговельному обігу, залишається
важливою складовою господарської діяльності країни. Близько третини продукції імпортується. У структурі імпорту знижується частка
продовольства, а зростає частка готових виробів, у тому числі машин
й устаткування, транспортних засобів і хімікатів. Експорт країни різноманітний: нафта й нафтопродукти, телекомунікаційне обладнання,
верстати, устаткування, авіаційні двигуни, автомобілі («Ролс-Ройс»,
«Ленд Ровер»), пластмаси, ліки. Головні торговельні партнери Великої
Британії — США й західноєвропейські країни.
31 Основні генетичні форми рельєфу України, їх характеристика:
Територія України розташована в основному в південно-західній
частині Східноєвропейської рівнини. Тому майже 95 % території України є переважно рівнинами. Їхня висота в середньому досягає 175 м,
що свідчить про перевагу низовин, тобто територій з абсолютною висотою до 200 м. На низовини припадає 70 % загальної площі країни
й лише 25 % охоплені височинами. Територія України має загальний
105
V. Завдання на контурній карті
ухил із півночі на південь, і тільки в межах рівнинного Криму поверхня нахилена з півдня на північ. Гори в Україні розташовані на
південному заході та півдні і займають 5 % території країни.
До генетичних форм рельєфу належать головні й найбільші його
елементи (низовини, височини, гори).
Низовини: Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська.
Височини: Волинська, Подільська, Придніпровська, Приазовська,
Донецька, Середньоруська (південно-західні відроги), Хотинська.
Гори: Українські Карпати (г. Говерла, 2061 м), Кримські (г. РоманКош, 1545 м).
34 Позначення на контурній карті світу гір: Анди, Кордильєри, Гімалаї, Кав­
казькі, Уральські, Атлас, Карпати, Альпи, Алтай, Аппалачі:
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
×ÍÈÉ
ÂͲ
ϲ
Уральські
ьєр
дил
or
g
Кор
oo
k.
Гімалаї
Екватор
Ê
Å
ÎÊÅÀÍ
À
w
w
w
Великими є перспективи застосування ГІС-технологій у дослідженні та прогнозуванні погоди.
107
Í
1 – Альпи
2 – Карпати
3 –0°Кавказ
33 Суть поняття «географічні інформсистеми», приклади можливого засто­
сування ГІС:
ГІС — це багатофункціональні комплекси, що забезпечують збір,
обробку, відображення й поширення просторових (географічних) даних.
Використання ГІС:
yy у геологічних і геоморфологічних дослідженнях;
yy в екологічному моніторингу;
yy у проектуванні, будівництві й експлуатації об’єктів господарської
діяльності;
yy у створенні різних кадастрів (земельного, водного, лісового тощо);
yy в управлінні фінансами та банківській справі тощо.
106
Алтай
Î
60°
ло
É
и
Í
Å À
Î Ê
д
120°
не ко
Північний тропік
н
40°
поляр
È
ас
Атл
не
Північ
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Південний тропік
Í
Å À
Î Ê
.4
b
3
ÎÊÅÀÍ
Õ
2
180°
È
1
120°
ËÜÎÄÎÂÈÒÈÉ
Ò
0°
А
É
Ò È Õ È
Розв’язання
1) Визначимо згідно з іменованим масштабом, скільки реальних сантиметрів буде відображено в 1 см на карті: 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см;
отже, 50 км = 100 · 1000 · 100 = 50 000 000 см.
2) Відобразимо числовий масштаб: 1 : 5 000 000.
Відповідь: числовий масштаб становить 1 : 5 000 000.
Аппалачі
À Ò
Ë À Í Ò È × Í È É
40°
32 Визначте, яким буде числовий масштаб, коли відомо, що іменований масш­
таб такий: в 1 см — 50 км.
Необхідні поняття
Числовий масштаб — це відношення довжини відрізка на карті
(або плані) по лінії нульових спотворень до довжини відповідного відрізка на реальній земній поверхні. Виражається зазвичай числовим
співвідношенням у сантиметрах, наприклад 1 : 100 000.
Іменований масштаб — текстовий запис про точний масштаб певної карти чи плану, наприклад в 1 см — 10 км.
60°
и
120°
60°
120°
180°
V. Завдання на контурній карті
ухил із півночі на південь, і тільки в межах рівнинного Криму поверхня нахилена з півдня на північ. Гори в Україні розташовані на
південному заході та півдні і займають 5 % території країни.
До генетичних форм рельєфу належать головні й найбільші його
елементи (низовини, височини, гори).
Низовини: Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська.
Височини: Волинська, Подільська, Придніпровська, Приазовська,
Донецька, Середньоруська (південно-західні відроги), Хотинська.
Гори: Українські Карпати (г. Говерла, 2061 м), Кримські (г. РоманКош, 1545 м).
34 Позначення на контурній карті світу гір: Анди, Кордильєри, Гімалаї, Кав­
казькі, Уральські, Атлас, Карпати, Альпи, Алтай, Аппалачі:
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
×ÍÈÉ
ÂͲ
ϲ
Уральські
ьєр
дил
or
g
Кор
oo
k.
Гімалаї
Екватор
Ê
Å
ÎÊÅÀÍ
À
w
w
w
Великими є перспективи застосування ГІС-технологій у дослідженні та прогнозуванні погоди.
107
Í
1 – Альпи
2 – Карпати
3 –0°Кавказ
33 Суть поняття «географічні інформсистеми», приклади можливого засто­
сування ГІС:
ГІС — це багатофункціональні комплекси, що забезпечують збір,
обробку, відображення й поширення просторових (географічних) даних.
Використання ГІС:
yy у геологічних і геоморфологічних дослідженнях;
yy в екологічному моніторингу;
yy у проектуванні, будівництві й експлуатації об’єктів господарської
діяльності;
yy у створенні різних кадастрів (земельного, водного, лісового тощо);
yy в управлінні фінансами та банківській справі тощо.
106
Алтай
Î
60°
ло
É
и
Í
Å À
Î Ê
д
120°
не ко
Північний тропік
н
40°
поляр
È
ас
Атл
не
Північ
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Південний тропік
Í
Å À
Î Ê
.4
b
3
ÎÊÅÀÍ
Õ
2
180°
È
1
120°
ËÜÎÄÎÂÈÒÈÉ
Ò
0°
А
É
Ò È Õ È
Розв’язання
1) Визначимо згідно з іменованим масштабом, скільки реальних сантиметрів буде відображено в 1 см на карті: 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см;
отже, 50 км = 100 · 1000 · 100 = 50 000 000 см.
2) Відобразимо числовий масштаб: 1 : 5 000 000.
Відповідь: числовий масштаб становить 1 : 5 000 000.
Аппалачі
À Ò
Ë À Í Ò È × Í È É
40°
32 Визначте, яким буде числовий масштаб, коли відомо, що іменований масш­
таб такий: в 1 см — 50 км.
Необхідні поняття
Числовий масштаб — це відношення довжини відрізка на карті
(або плані) по лінії нульових спотворень до довжини відповідного відрізка на реальній земній поверхні. Виражається зазвичай числовим
співвідношенням у сантиметрах, наприклад 1 : 100 000.
Іменований масштаб — текстовий запис про точний масштаб певної карти чи плану, наприклад в 1 см — 10 км.
60°
и
120°
60°
120°
180°
ВАРІАНТ 20
14 Областю України, яка має спільний кордон з чотирма країнами, є:
Б Закарпатська.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
15 Правильним визначенням поняття «валовий внутрішній продукт» є таке:
Г Сукупна вартість товарів і послуг, вироблених і реалізованих
громадянами і фірмами протягом року в країні та за кордоном, не враховуючи дохід іноземних громадян і фірм, представлених у країні.
1 Предметом вивчення географії є:
В Природа і суспільство Землі.
2 Варіант, у якому вказано правильний перелік вмісту основних газів в ат­
мосфері, — це:
Б Кисень — 21 %, азот — 78 %, вуглекислий газ — 0,03 %.
16 Групою рудних корисних копалин є:
А Магнезит, ільменіт, хроміт.
17 Особливості розвитку машинобудування в епоху НТР характеризує відповідь:
В Характерне збільшення обсягів наукових досліджень і зростання виробництва в наукоємних галузях.
or
g
3 Масштаб карти — це:
В Число, що показує, у скільки разів відстань на карті менша за
відстань на місцевості.
5 Тимчасові пересихаючі водотоки або безводні річища в Австралії мають
назву:
А Кріки.
7 Міфічна країна Ельдорадо розташовувалась на материку:
Г Південна Америка.
.4
b
6 Неправильним твердженням щодо материка Південна Америка є таке:
Г Гвіанська і Бразильська течії сприяють зменшенню кількості
опадів.
18 Правильним варіантом, що характеризує розвиток транспорту Японії, є:
А Зовнішні перевезення забезпечуються виключно морським і повітряним транспортом.
oo
k.
4 Найнижчий рівень води у річці називається:
А Межень.
19 Правильно характеризує особливості спеціалізації та експорту продукції
гірничорудної промисловості країн Африки варіант:
А Ліберія, Мавританія — залізні руди.
20 Особливостями спеціалізації та експорту продукції гірничорудної промис­
ловості країн Латинської Америки є:
А Ямайка, Суринам, Гайяна — залізна руда.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між назвами країн і назвами географічних регіонів є такою:
1Г, 2В, 3Б, 4А.
9 В основі Середньоруської височини лежить:
Г Воронезький кристалічний масив.
22 Відповідність між назвами природних зон і представниками органічного
світу Євразії є такою:
1Д, 2В, 3А, 4Б.
w
w
w
8 Частин Світового океану стосується таке твердження:
Г Протока Босфор сполучає Мармурове море з Середземним.
10 На карті штрихуванням позначено форму рельєфу:
Б Приазовська височина.
11 Притокою річки Сіверський Донець є:
Г Оскіл.
12 Чинником, на якому ґрунтується поділ території на фізико-географічні
країни, є:
Б Співвідношення тепла та вологи.
13 Різницю кількості прибулих і вибулих осіб в країні називають:
А Сальдо міграцій.
108
23 Відповідність між природними заповідниками і природними регіонами (або
ландшафтними комплексами), у межах яких вони розташовані, є такою:
1Б, 2А, 3В, 4Г.
24 Відповідність між економічними районами і головними промисловими під­
приємствами є такою:
1А, 2В, 3Г, 4Б.
25 Відповідність між експортно-імпортними операціями та країнами, для яких
вони характерні, є такою:
1Д, 2В, 3Б, 4А.
109
ВАРІАНТ 20
14 Областю України, яка має спільний кордон з чотирма країнами, є:
Б Закарпатська.
I. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
15 Правильним визначенням поняття «валовий внутрішній продукт» є таке:
Г Сукупна вартість товарів і послуг, вироблених і реалізованих
громадянами і фірмами протягом року в країні та за кордоном, не враховуючи дохід іноземних громадян і фірм, представлених у країні.
1 Предметом вивчення географії є:
В Природа і суспільство Землі.
2 Варіант, у якому вказано правильний перелік вмісту основних газів в ат­
мосфері, — це:
Б Кисень — 21 %, азот — 78 %, вуглекислий газ — 0,03 %.
16 Групою рудних корисних копалин є:
А Магнезит, ільменіт, хроміт.
17 Особливості розвитку машинобудування в епоху НТР характеризує відповідь:
В Характерне збільшення обсягів наукових досліджень і зростання виробництва в наукоємних галузях.
or
g
3 Масштаб карти — це:
В Число, що показує, у скільки разів відстань на карті менша за
відстань на місцевості.
5 Тимчасові пересихаючі водотоки або безводні річища в Австралії мають
назву:
А Кріки.
7 Міфічна країна Ельдорадо розташовувалась на материку:
Г Південна Америка.
.4
b
6 Неправильним твердженням щодо материка Південна Америка є таке:
Г Гвіанська і Бразильська течії сприяють зменшенню кількості
опадів.
18 Правильним варіантом, що характеризує розвиток транспорту Японії, є:
А Зовнішні перевезення забезпечуються виключно морським і повітряним транспортом.
oo
k.
4 Найнижчий рівень води у річці називається:
А Межень.
19 Правильно характеризує особливості спеціалізації та експорту продукції
гірничорудної промисловості країн Африки варіант:
А Ліберія, Мавританія — залізні руди.
20 Особливостями спеціалізації та експорту продукції гірничорудної промис­
ловості країн Латинської Америки є:
А Ямайка, Суринам, Гайяна — залізна руда.
II. Завдання на визначення відповідності
21 Відповідність між назвами країн і назвами географічних регіонів є такою:
1Г, 2В, 3Б, 4А.
9 В основі Середньоруської височини лежить:
Г Воронезький кристалічний масив.
22 Відповідність між назвами природних зон і представниками органічного
світу Євразії є такою:
1Д, 2В, 3А, 4Б.
w
w
w
8 Частин Світового океану стосується таке твердження:
Г Протока Босфор сполучає Мармурове море з Середземним.
10 На карті штрихуванням позначено форму рельєфу:
Б Приазовська височина.
11 Притокою річки Сіверський Донець є:
Г Оскіл.
12 Чинником, на якому ґрунтується поділ території на фізико-географічні
країни, є:
Б Співвідношення тепла та вологи.
13 Різницю кількості прибулих і вибулих осіб в країні називають:
А Сальдо міграцій.
108
23 Відповідність між природними заповідниками і природними регіонами (або
ландшафтними комплексами), у межах яких вони розташовані, є такою:
1Б, 2А, 3В, 4Г.
24 Відповідність між економічними районами і головними промисловими під­
приємствами є такою:
1А, 2В, 3Г, 4Б.
25 Відповідність між експортно-імпортними операціями та країнами, для яких
вони характерні, є такою:
1Д, 2В, 3Б, 4А.
109
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
дарювання значна кількість води річок, що впадають в Азовське море,
йде на полив, тому солоність вод помітно збільшується. Це може привести до знищення своєрідного рослинного й тваринного світу Азовського моря, різко скоротити його біологічні ресурси.
26 Внутрішніх вод Південної Америки стосуються такі твердження:
3, 4, 5.
32 Відомо, що іменований масштаб дорівнює в 1 см — 100 км. Визначте, яким
буде числовий масштаб.
27 Для топографічних карт характерні такі ознаки:
1, 4, 7.
Необхідні поняття
Числовий масштаб — це відношення довжини відрізка на карті
(або плані) по лінії нульових спотворень до довжини відповідного відрізка на реальній земній поверхні. Виражається зазвичай числовим
співвідношенням у сантиметрах, наприклад 1 : 100 000.
Іменований масштаб — текстовий запис про точний масштаб певної карти чи плану, наприклад в 1 см — 10 км.
28 Правильними поєднаннями чинників розміщення, галузі та географії ма­
шинобудування в Україні є такі:
3, 5, 7.
or
g
29 Розширення Європейського Союзу в ХХІ ст. відбулося за рахунок таких
країн:
2, 4, 5.
w
w
w
.4
b
30 Коротка характеристика природно-ресурсного потенціалу країн Латинської
Америки:
Ресурси регіону багаті й різноманітні. У його надрах зустрічаються практично всі види корисних копалин. Більшою мірою освоєні ресурси кольорових і благородних металів. Тут розміщені запаси нафти
й газу, які зосереджені в Мексиці (узбережжя й шельф Мексиканської затоки) і Венесуелі (затока Маракайбо). Кам’яне вугілля — не
дуже поширений вид палива в Латинській Америці, його видобувають у Бразилії, Чилі, Колумбії, Мексиці. Основні запаси залізної руди
сконцентровані в районі «Залізного трикутника», що розміщений на
території Бразилії. Поклади марганцевої руди зосереджені в Бразилії, Мексиці, Чилі, Аргентині, нікелю — на Кубі. Одні з найбільших
у світі родовищ бокситів розташовані на Ямайці, а також у Гайані та
Бразилії. Величезні запаси міді вміщують надра Чилі (40 % світових
запасів), на олово багаті Болівія й Бразилія. Платина залягає в надрах
Колумбії, золото видобувають у Колумбії, Бразилії, Мексиці, Перу,
срібло — в Мексиці, Перу, Чилі, алмази — у Бразилії й Венесуелі,
смарагди — в Колумбії.
31 Наслідки для екосистеми, які матиме підвищення солоності вод Азовського
моря:
Солоність вод у різних частинах Азовського моря неоднакова. Середня солоність становить 13,8 ‰, а в східній (де впадає р. Дон) зменшується до 2—5 ‰. Максимальна солоність спостерігається в затоці
Сиваш — 250 ‰. Солоність вод моря є важливим показником для
всієї екосистеми моря — рослин і тварин. На сучасному етапі госпо110
Розв’язання
1) Визначимо згідно з іменованим масштабом, скільки реальних сантиметрів буде відображено в 1 см на карті: 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см;
отже, 100 км = 100 · 1000 · 100 = 10 000 000 см.
2) Відобразимо числовий масштаб: 1 : 10 000 000.
Відповідь: числовий масштаб становить 1 : 10 000 000.
oo
k.
IV. Завдання відкритого типу
33 Зміст терміна «сталий розвиток», роль географії у забезпеченні сталого
розвитку:
Концепція сталого розвитку набуває значного поширення як одна
з провідних глобальних проблем людства.
Сталий розвиток — це розвиток, що забезпечує стабільне економічне зростання та не допускає деградаційних змін довкілля.
Сталий розвиток забезпечує потреби як сучасних, так і майбутніх
поколінь. Він трактується як усебічний підхід до розвитку цивілізації.
Виділяють такі напрямки розвитку:
yy економічний напрямок — господарська діяльність людства має орієнтуватися не на зростання споживання ресурсів біосфери, а на
їхнє раціональне використання;
yy соціальний напрямок — подолання різниці в рівнях доходів і якості життя між різними країнами, соціальними групами;
yy демографічний напрямок — виважена демографічна політика в різних країнах (регулювання приросту населення в країнах із високим
рівнем народжуваності й розв’язання проблеми бідності та підвищення якості життя).
Проблеми всіх цих напрямків можна розв’язати, маючи комплекс
знань про природу й господарство країни та світу в цілому. А таких
знань можна набути на уроках географії.
111
ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей
із семи запропонованих варіантів відповіді
дарювання значна кількість води річок, що впадають в Азовське море,
йде на полив, тому солоність вод помітно збільшується. Це може привести до знищення своєрідного рослинного й тваринного світу Азовського моря, різко скоротити його біологічні ресурси.
26 Внутрішніх вод Південної Америки стосуються такі твердження:
3, 4, 5.
32 Відомо, що іменований масштаб дорівнює в 1 см — 100 км. Визначте, яким
буде числовий масштаб.
27 Для топографічних карт характерні такі ознаки:
1, 4, 7.
Необхідні поняття
Числовий масштаб — це відношення довжини відрізка на карті
(або плані) по лінії нульових спотворень до довжини відповідного відрізка на реальній земній поверхні. Виражається зазвичай числовим
співвідношенням у сантиметрах, наприклад 1 : 100 000.
Іменований масштаб — текстовий запис про точний масштаб певної карти чи плану, наприклад в 1 см — 10 км.
28 Правильними поєднаннями чинників розміщення, галузі та географії ма­
шинобудування в Україні є такі:
3, 5, 7.
or
g
29 Розширення Європейського Союзу в ХХІ ст. відбулося за рахунок таких
країн:
2, 4, 5.
w
w
w
.4
b
30 Коротка характеристика природно-ресурсного потенціалу країн Латинської
Америки:
Ресурси регіону багаті й різноманітні. У його надрах зустрічаються практично всі види корисних копалин. Більшою мірою освоєні ресурси кольорових і благородних металів. Тут розміщені запаси нафти
й газу, які зосереджені в Мексиці (узбережжя й шельф Мексиканської затоки) і Венесуелі (затока Маракайбо). Кам’яне вугілля — не
дуже поширений вид палива в Латинській Америці, його видобувають у Бразилії, Чилі, Колумбії, Мексиці. Основні запаси залізної руди
сконцентровані в районі «Залізного трикутника», що розміщений на
території Бразилії. Поклади марганцевої руди зосереджені в Бразилії, Мексиці, Чилі, Аргентині, нікелю — на Кубі. Одні з найбільших
у світі родовищ бокситів розташовані на Ямайці, а також у Гайані та
Бразилії. Величезні запаси міді вміщують надра Чилі (40 % світових
запасів), на олово багаті Болівія й Бразилія. Платина залягає в надрах
Колумбії, золото видобувають у Колумбії, Бразилії, Мексиці, Перу,
срібло — в Мексиці, Перу, Чилі, алмази — у Бразилії й Венесуелі,
смарагди — в Колумбії.
31 Наслідки для екосистеми, які матиме підвищення солоності вод Азовського
моря:
Солоність вод у різних частинах Азовського моря неоднакова. Середня солоність становить 13,8 ‰, а в східній (де впадає р. Дон) зменшується до 2—5 ‰. Максимальна солоність спостерігається в затоці
Сиваш — 250 ‰. Солоність вод моря є важливим показником для
всієї екосистеми моря — рослин і тварин. На сучасному етапі госпо110
Розв’язання
1) Визначимо згідно з іменованим масштабом, скільки реальних сантиметрів буде відображено в 1 см на карті: 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см;
отже, 100 км = 100 · 1000 · 100 = 10 000 000 см.
2) Відобразимо числовий масштаб: 1 : 10 000 000.
Відповідь: числовий масштаб становить 1 : 10 000 000.
oo
k.
IV. Завдання відкритого типу
33 Зміст терміна «сталий розвиток», роль географії у забезпеченні сталого
розвитку:
Концепція сталого розвитку набуває значного поширення як одна
з провідних глобальних проблем людства.
Сталий розвиток — це розвиток, що забезпечує стабільне економічне зростання та не допускає деградаційних змін довкілля.
Сталий розвиток забезпечує потреби як сучасних, так і майбутніх
поколінь. Він трактується як усебічний підхід до розвитку цивілізації.
Виділяють такі напрямки розвитку:
yy економічний напрямок — господарська діяльність людства має орієнтуватися не на зростання споживання ресурсів біосфери, а на
їхнє раціональне використання;
yy соціальний напрямок — подолання різниці в рівнях доходів і якості життя між різними країнами, соціальними групами;
yy демографічний напрямок — виважена демографічна політика в різних країнах (регулювання приросту населення в країнах із високим
рівнем народжуваності й розв’язання проблеми бідності та підвищення якості життя).
Проблеми всіх цих напрямків можна розв’язати, маючи комплекс
знань про природу й господарство країни та світу в цілому. А таких
знань можна набути на уроках географії.
111
V. Завдання на контурній карті
34 Позначення на контурній карті світу проток: Магелланової, Дрейка, Босфор,
Берингової, Гібралтарської, Ла-Манш, Мозамбіцької; заток: Бенгальської,
Біскайської, Перської, Мексиканської, Гудзонової, Великої Австралійської,
Гвінейської:
120°
60°
на захід 0° на схід 60°
від Ґрінвіча від Ґрінвіча
×ÍÈÉ
ÂͲ
ϲ
120°
180°
ËÜÎÄÎÂÈÒÈÉ
ÎÊÅÀÍ
3
2
È
Північний тропік
.o
мбіц
ька п
рото
ка
Моза
bo
ok
.4
w
Í
Затоки
5
1 Біскайська
2 Перська
3 Мексиканська
4 Гудзонова
60°5 Велика Австралійська
120°
À
w
ÎÊÅÀÍ
0°
Å
112
²ÍIJÉÑÜÊÈÉ
Ê
Протоки
1 Магелланова
2 Босфор
3 Берингова
4 Гібралтарська
0°
5 Ла-Манш
Екватор
Î
w
rg
2
É
1
а
а Дрейк
проток 60°
40°
Õ
Í
Å À
Î Ê
Í
Å À
Î Ê
120°
4
ка
Гвінейсьока
зат
Південний тропік
40°
5
а
Бенгальськ
затока
É
Ò È Õ È
0°
1
È
3
À Ò
Ë À Í Ò È × Í È É
40°
Ò
4
180°
40°