Наши реквизиты;docx

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫ
ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ллам укукгарыиын жалпьи а гаанылган декларациясымын 65 жылдыгына
Г)айла11ыш1у>' мунаиыс жниунл»
2()13-жылдын 26-дека6рында
Кыргыз Республикасынын Ж о ю р к у
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫ
ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об амнистии в свя1и с 63-летисм Всеобщей декларации прав человека
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики
26 декабря 2013 года
Кенеши тарабынан кабыл алынган
Жалпы кабыл алынган адам укуктарын жана эркиндиктерин сыйлап, гумандуулук
жана
боорукерлик
принциптерине
негизденип,
Кыргыз
Республикасынын
Конституциясынын 74-беренесин жетекчиликке алып:
1 -берене.
Жазык жоопкерчилигинен жана эркиндигинен ажыратуу турундегу негизги
жазадан, ошондой эле эркиндигинен ажыратуу менен байланышпаган жазалардан
темвндегулер бошотулсун:
1) беш жылга чейинки меенетке биринчи жолу созтолгон жашы жетпеген адамдар;
2) 60 жаштан улгайган эркектер, ошондой эле 55 жаштан улгайган аялдар;
3) экиден кем эмес жашы жетпеген балдары же ден соолугунун мумкунчулуктеру
чектелуу балдары бар, уй-буледе жалгыз багуучу болуп саналган, же алардьш багуусунда
I топтогу майып ата-энелери бар адамдар;
4) уч жашка чейинки курактагы балдары бар аялдар, ошондой эле кош бойлуу
аялдар;
5) [ жана II топтогу майыптар;
6) ушул Мыйзам кучуне кирген кунге жазанын втелбеген белугу бир жьшдан
ашык эмести тузген адамдар;
7) анча чоц эмес жана анчейин оор эмес кылмыштарды биринчи жолу жасаган
адамдар.
2-берене.
Эгерде азар ушул Мыйзам к^-чуне киртен кунлнн заргьш алты авдын ичинде жаза
огвген жерге. камакта кармоо жана аскер кызматын отеген жерлерге ыктыярдуу келсе.
адамдар Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин ЗЗО-статьясыныл I жана 2-
Проявляя уважение к общепринятым правам и свободам человека, исходя из
принципов гуманизма и милосердия, руководствуясь статьей 74 Конституции
Кыргызской Республики:
Статья 1.
Освободить от уголовной ответственности и основного наказания в виде
лишения свободы, а также от наказаний, не связанных с лишением свободы:
1) несовершеннолетних лиц, впервые осужденных на срок до пяти лет;
2) мужчин старше 60 лет, а также женщин старше 55 лет;
3) лиц, являющихся единственным кормильцем в семье, имеющих не менее
двух несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями
здоровья, или на иждивении которых находятся родители-инвалиды I группы;
4) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также беременных
женщин;
5) инвалидов 1 и II групп;
6) лиц, неотбытая часть наказания которых на день вступления настоящего
Закона в силу составляет менее одного года;
7) лиц. впервые совершивших преступления небольшой тяжести и менее
Т5!жкие преступления.
Статья 2.
Освободить
от
уголовной
ответственности
лпц
за
преступления,
предусмотренные частями 1 и 2 статьи 336 («Побег из места лишения свободы или
из-под стражи»), статьей 337 («Уклонение от отбывания наказания в виде лишения
свободы»), статьей 359 («Самовольное оставление част» или места службы»), частью
1 статьи 360 («Дезертирство») Уголовного кодекса Кыргызской Республики, если
б в л у к ю р у ("Эркиндигниен ажырату) жайынан же камактан качуу"), 337-статьясы
("'"^ркиндигннен ажыратуу турундв|-у жазаны отевдон качуу'"). 359-с1атьясы ("Бвл\'кту же
кьимач' ордуи
бнлпп гаштап кетуу"), ЗбО-статьясынын 1-белуп' ("Аскерден качуу")
менеи карал! ан кылмыштар учун жазык жоопкерчилигинен бошотулсун.
3-бсрене.
1. Ушул Мыйзамдын 1-беренесинин колдонулушуна дал келбеген
жазанын ег елбегвн меенвту темендегудей кыскартылсын:
они в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона
добровольно явились в места отбывания наказания, места .содержания под стражей и
прохождения воинской службы.
С гатья 3.
1, Сократить неотбытый срок наказания 1шцам, не подпадающим под действие
статьи 1 настоящего Закона:
адамдарга
1) жатак-абактарда жаза мвенетун втеп жаткан соттолгондорго - жарымын;
2) 5 жылга чейинки мвенетту кошуп алганда атайьишп жасаган кьшмышы учун
эркнидигинен
аисыра1ууга
соттолгон
жана
ушул
Мыйзамдын
1-беренесинин
колдонулушуна дал келбеген соттолгондорго - жарымын;
3) атайылан кылмыш жасагандыгы учун 5 жылдан ашык жана 10 жылга чейинки
мевнетгу кошуп алгандагы меенетке эркиндигинен ажыратууга соттолгондорго - учтен
бирине;
4) атайылап кылмыш жасагандыгы учун 10 жьшдан ашык жана 15 жылга чейинки
мевнетгу кошуп алганда эркиндигинен ажыратууга соттолгондорго - терттен бирине;
5) атайылап кьшмыш жасагандыгы учун 15 жылдан ашык меенетке эркиндигинен
ажыратуу! а соттолгондорго - бештен бирине;
6) тарбиялык жатак-абактарында жаза етеп жаткан, атайылап кьшмыш
жасатандьп ы учун 10 жылга чейинки мевнетгу кошуп алганда эркиндигинен ажыратууга
соттолгон л<ашы жетпегендерге - жарымын.
2. Ушул Мыйзамга ылайык аларга карата жазанын меенету кыскартылган
адамдарга ушул Мыйзам кучуне кирген кунден тартып бир айлык меенетте жазанын
мвенетун жацыча эсептее женунде кол койдуруу менен расмий маалымдалууга тийиш.
4-берене.
Ушул Мыйзамдын 1 -беренесинин колдонулушу теменкулерге жайьштылбайт:
Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 97-статьясы, 104-статьясы,
123-статьясынын 2 жана 3-белуктеру, 124-статьясы, 125-статьясынын 2 жана З-белуктеру,
129-133-статьялары, 154-статьясынын 2-белугу, 156-статьясынын 3 жана 4-бвлуктвру,
164-статьясынын 4-белугу, 165-статьясыиын 3 жана 4-белуктвру, 166-статьясынын 3 жана
4-бвлуктору, 167-статьясыньш 4-бвлугу, 168-статьясынын 2, 3 жана 4-бвлуктеру, 170статьясьшым 2 жана З-белуктеру, 171-статьясыньп! 3 жана 4-болук1вру, 172-статьясынын
3-белугу. 181-статьясынын 2-бвлугу, 183-статьясы, 188-статьясынын 2-бвлугу, 190статьясыньн! 2-белугу, 198-статьясы, 204-статьясынын 2-4-бвлуктвру, 208-статьясынын 2белугу, 226, 226'. 227, 229-233-статьялары, р4-статьясынь[н 3-белугу, 240-статьясынын
З-белугу, 241-с1атьясынын 2 жана З-белуктеру, 245-статьясы, 246-статьясынын 4-белугу,
247-249-статьялары, 250-статьясыньш 2 жана З-белуктеру, 252-статьясы, 254-статьясынын
З-белугу. 260. 261, 263-статьялары, 266-статьясынын З-белугу, 292-299"-статьялары,
Кыргыз Неспубликасынын Кылмыш-жаза кодексинин 316-статьясыньш 1-бвлугунви
(шалаакьшык) тышкары Кыргыз Республикасынын Кылмьпи-жаза кодексинин 30-главасы
(кызматтык кылмыштар), 319-статьясы, 320-статьясынын 4-белугу, 321'-статьясы, 322статьясы, 324-статьясынын З-белугу, 325-статьясынын З-белугу, 326-статьясынын 3белугу, 328-статьясынын 2-белугу, 332-статьясынын 4-белугу, 336-статьясынын 3-белугу,
338, 340-ста1ьялары, 341-статьясынын 2-белугу, 345-статьясы. 373-376-статьялары менен
каралган кылмыштарды жасаган адамдарга.
1) осужденным,
наполовину;
отбывающим
срок наказания
в колониях-поселениях
-
2) осужденным за умышленные преступления к лишениЕО свободы на срок до
5 лет включительно и не подпадающих под действие статьи 1 настоящего Закона наполовину;
3) осужденным за умьшшенные преступления к ;шшени1о свободы на срок
свыше 5 до 10 лет включительно - на одну треть;
4) осужденным за умышленные преступления к лишению свободы на срок
свыше 10 до 15 лет включительно - на одну четверть;
5) осужденным за умышленные преступления к лишению свободы на срок
свыше 15 лет - на одну пятую;
6) несовершеннолетним, отбывающим наказание в воспитательных колониях,
осужденным за совершение умышленных преступлений к лишению свободы на срок
до 10 лет включительно - наполовину.
2. Лица, в отношении которых в соответствии с настоящим Законом
сокращены сроки наказания, должны быть официально проинформированы под
роспись о новом исчислении срока наказания в месячный срок со дня вступления в
силу настоящего Закона.
Статья 4.
Действие статьи 1 настоящего Закона не распространяется:
на ^шц, совершивших преступления, предусмотренные статьей 97, статьей 104,
частями 2 и 3 статьи 123, статьей 124, частями 2 и 3 статьи 125, статьями 129-133,
частью 2 статьи 154, частями 3 и 4 статьи 156, частью 4 статьи 164, частями 3 и 4
статьи 165, частями 3 и 4 статьи 166, частью 4 статьи 167, частями 2, 3 и 4 статьи 168,
частями 2 и 3 статьи 170, частями 3 и 4 статьи 171, частью 3 статьи 172, частью 2
статьи 181, статьей 183, частью 2 статьи 188, частью 2 статьи 190, статьей 198,
частями 2-4 статьи 204, частью 2 стагьи 208, статьями 226, 22б', 227, 229-233, частью
3 статьи 234. частью 3 статьи 240, частями 2 и 3 статьи 241, статьей 245, частью 4
статьи 246, статьями 247-249, частями 2 и 3 статьи 250, статьей 252, частью 3 статьи
254, статьями 260, 261, 263, частью 3 статьи 266, статьями 292 - 299^ главой 30
(должностные преступления) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, за
исключением части 1 статьи 316 Уголовного кодекса Кыргызской Республики
(халатность), статьей 319, частью 4 статьи 320, статьей 321', статьей 322, час1ъю 3
статьи 324. частью 3 статьи 325, частью 3 статьи 326, частью 2 статьи 328, частью 4
статьи 332, частью 3 статьи 336, статьями 338, 340, частью 2 статьи 341, статьей 345,
статьями 373-376 Уголовного кодекса Кырг ызской Республики.
С гатья 5.
5-йеренс.
Ушул Мыйзамдын колдонулушу темендегулергв жайылтылбайт:
1) емур бою эркиндиганен ажыратууга соттолгон адамдарга;
2) емур бою эркиндигинен ажыратуу турундегу жача ырайым кылуу тартибинде
эркиндиганен ажыратуу менен алмаштырылган адамдарга;
3) коркунучтуу же взгече коркунучтуу енекет кылмыштарды жасаган адамдарга;
Действие настоящего Закона не распространяется:
1) на лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы;
2) на лиц, которым наказание в виде пожизненного лишения
заменено лишением свободы в порядке помилования;
свободы
3) на лиц, совершивпшх преступления при опасном или особо опасном
рецидиве;
4) Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине ылайык жаза етеенун
белгиленген тартибин кыянатгык менен бузуучулар деп табылган адамдарга;
4) па лиц, признанных в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом
Кыргызской Республики злостными нарушителями установлен1юго порядка
отбывания наказания;
5) ушул Мыйзамдын 2-беренесинде керсотулген адамдардан тышкары. къшмын!
жасаган жана издееде журген адамдарга;
5) на лиц, совершивших преступления и находящихся
исключением лиц, указанных в статье 2 настоящего Закона;
6) жазык жоопкерчилигинен же жазадан боиютуу белугунде аларга карата мурда
мунапыс же ырайьгм кылуу актылары колдонулган жана кайрадан билип туруп кьшмыш
жасаган адамдарга;
6) на лиц, к которым ранее применялись акты амнистии или гюмиловання в
части освобождения от уголовной ответственности или наказания и вновь
совершивших умышленное преступление;
7) уюшкан кылмыштуу топтун (УКТ), кылмыштуу коомдоштуктун (кылмыштуу
уюмдун) курамында кылмыш жасаган адамдарга;
7) на лиц, совершивших преступление в составе организованной преступной
группы (ОПГ), преступного сообщества (преступной организации);
8) кызматгык кылмыш жасаган адамдарга (Кыргыз Республикасынын Кьшмышжаза кодексинин 303-статьясы. 304-статьясы, 304'-статьясы, 305-статьясы, 305'-статьясы,
305 -сгатьясы, 306-статьясы, 307-статьясы, ЗОТ'-статьясы, 3()8-статьясы, 3()8'-стагьясы,
30<»-статьясы. 313-статьясы, 313'-статьясы, 313^-статьясы, 314-статьясы, 315-статьясы,
315'-сгатьясы).
8) на лиц, совершивших должностные преступления (статья 303, статья 304,
статья 304', статья 305, статья 305',.статья 305^ статья 306, статья 307, статья 307',
статья 308, статья 308', статья ,309. статья 313, статья 313', статья 313^, статьей 314,
статьей 315, статья 315' Уголовного кодекса Кыргызской Республики).
6-берене.
Кыргыз Республикасынын соттору, ошондой эле башка мамлекеттердин соттору
тарабынан соттолгон жана жазаны Кыргыз Республикасыньш аймагында отеп жаткан
адамдар ушул Мыйзамдын колдонулушуна дал келет. Акыркыларга карата мунапыс
актысын колдонуу женунде маселе прокурордун санкциясы менен чечилет.
Кыргыз Республикасынын соттору тарабьшан соттолгон, бирок жазаны анын
чегинен тышкары етвп жаткан адамдарга карата мунапыс актысын колдонуу жонунде
маселе Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун же анын орун басарларьшын
санкциясы менен аймагында соттун екумун аткаруу жузеге ан1ырылып жаткан
мамлекепин компетенттуу органынын токтому боюнча эл аралык келишимдердин
негизинде чечилет.
Т-берене.
Айлана-чейредегулер ^-чун коркунуч туудурган оорулардан (кургак учук,
карантиндик жугуштуу оорулар, венерикалык оорулар) жабыр тарткан адамдарга карата,
ошондой эпе апарта медициналык мунездегу мажбурлоо чаралары дайындапган жана алар
ушул Мыйзамга ылайык жазадан бошотулууга жаткан адамдарга карата мунапыс акгысы
зарыл дарылоо курсу аяктагандан кнйин колдонулат.
8-6ерене.
Мунапыс актысын колдонуу же болбосо коллопбоо жонундо чечим ар бир адамга
карата жекече кабыл алынат. С о п о л ю н женунде зарыл маалыматгар жок болгондо ага
в розыске,
за
Статья 6.
Под действие настоящего Закона подпадают лица, осужденные судами
Кыргызской Республики, а также судами других государств и отбывающие наказание
на территории Кыргызской Республики. Вопрос о применении к последним акта
амнистии решается с санкции прокурора.
1
Вопрос о применении акта амнистии к лицам, осужденным судами
Кыргызской Республики, но отбьшающим наказание за ее пределами, решается с
санкции Генерального прокурора Кыргызской Республики или его заместителей на
основании международных договоров по постановлению компетентного органа
государства, на территории которого осуществляется исполнение приговора суда.
Статья 7.
К лицам, страдающим болезнями, представляютцими опасность для
окружающих (туберкулез, карантиншле инфекции, венерические заболевания), а
также к лицам, которым назначены принудительные меры медицинского характера и
которые подлежат освобождению от наказания в соответствии с настоящим Законом,
акт амнистии применяется после завершения необходимого курса лечения.
С|атья8.
карата мунапыс актысын колдонуу жннунде маселе кошумча материалдарды алгаига
чейин кийинкиге калтырылат. Ушул Мыйзамдын аткарылышы жуктелгеи оргаидарга
мунапыс актысын колдонуу менен байланышкан маселелерди чечуу учун зарыл болгон
материалдарды тиешелуу уюмдардан, мекемелерден суратып алуу укугу берилет. Мындай
суроо-талаптар бардык уюмдар жана мекемелер, ошондой эле кызмат адамдары
г арабынан токтоосуз аткарылууга жатат.
9-Г)сре|1с.
Аларга жазанын меенету мурда ырайым кьшуу же мунапыс тартибинде
кыскартьипан адамдарга карата мунапыс актысын колдонууда ырайым кылуу же мунапыс
женунде актыга ылайык белгиленген жазанын мввнетуне негизденуу керек.
10-бсрене.
Кылмышгардын же екумдердун жыйындысы боюнча соттолгон, ушул Мыйзамдын
4-беренесинде
кврсетулген
кылмьшпардын
бирин
жасаган
адамдар
жазык
жоопкерчилигинен же жазадан бошотулууга жатпайт.
Решеиие о применении либо неприменении акта амнистии принимается ь
от}юи1еннп каждого лица индивидуаньно. При отсутствии необходимых сведений об
осужденном, рассмотрение вопроса о применении к нему акта амнистии
01кладывается до получения дополнительных материалов. Органам, на которые
возложено испо;шение настоящего Закона, предоставляется право запрашивать из
соответствующих организаций, учреждений материалы, необходимые для решения
вопросов, связанных с применением акта амнистии. Такие запросы подлежат
незамедлительному исполнению всеми организациями и учреждениями, а также
должностными лицами.
Статья 9.
При применении акта амнистии в отношении лиц, срок наказания которым
был ранее сокращен в порядке помилования или амнистии, следует исходить из
срока наказания, установленного в соответствии с актом о помиловании или
амнистии.
Статья 10.
П-берене.
Ушул Мыйзамдын 3-беренесин колдонууда ушул Мыйзам кучуне кирген кунге
жазанын етеле элек меенетуне негизденуу керек.
12-берене.
I еменкулор белгиленсин:
1) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 1-пунктунда кврсетулген адамдарга кылмыш
жасаган учурда 18 жашка толо элек адамдар кирет;
2) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 3-пунктунда кврсетулген адамдарга ата-энелик
укуктарынан ажыратылбаган жана анын ичинде асырап алган же болбосо камкорчулукка
алынган. ушул Мыйзам кучуне кирген кунге 18 жаш курагьша жете элек балдары, же
болбосо алардын курагына карабастан ден соолугунун мумкунчулукутеру чектелуу
балдары бар адамдар кирет;
3) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 4-пунктунда кврсетулген адамдарга ушул
Мыйзам кучуне кирген кунге карата кош бойлуу аялдар кирет;
4) ушул Мыйзамдын 1-беренесинин 5-пунктунда кврсетулген адамдарга 1 жана II
топтогу майыптар, ушул Мыйзам кучуне киргенге чейин мыйзамдар менен белгиленген
гартипте ошондой деп табьшган адамдар кирет.
13-берене.
Ушул Мыйзамды аткаруу теменкулврге жуктелет:
1) тергее жана прокуратура органдарына - алардын кылмыштары женунде иштер
жана ма1ериалдар ал органдардын ендурушунде болгон адамдарга карата;
2)сотторго:
-алардын кылмыштары женунде иштер соттордун ендурушунде болгон жана ушул
МьнЧзам кучуне киргенге чейин карала элек адамдарга карата, ошондой эле алардьш
Не подлежат освобождению от уголовной ответственности или наказания
лица, осужденные по совокупности преступлений или приговоров, совершившие
одно из преступлений, указанных в статье 4 настоящего Закона.
Статья П .
При применении статьи 3 настоящего Закона следует исходить из срока,
наказания, не отбьпого на день вступления в силу настоящего Закона.
Статья 12.
Установить, что:
1) к лицам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, относятся лица,
на момент совершения преступления не достигшие 18-летнего возраста;
2) к лицам, указанным в пункте 3 статьи 1 настоящего Закона, относятся лица,
не лишенные родительских прав и имеющие детей, в том числе усыновленных либо
взятых под опеку, не достигших 18-летнего возраста на день вступления в силу
настоящего Закона, либо детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от их возраста;
3) к лицам, указанным в пункте 4 статьи 1 настоящего Закона, относятся
женщины, имеющие беременность на день вступления в силу настоящего Закона;
4) к лицам, указанным в пункте 5 статьи 1 настоящего Закона, относятся
инвалиды I и И групп, признанные таковыми в установленном законодательством
порядке до вступления в силу настоящего Закона.
С гатья 13.
кылмыштары женунде иштер каралган, бирок екумдер мыйзамдуу кучуне кире элек
адамдарга карата;
- жаза пулга, уч эсе айыпка, мулкун конфискациялоот о соттолгон адамдарга карата,
ошондой эле екумду аткаруу меонету аларга Кыргыз Республикасынын Кьшмыш-жаза
кодексинин 72-статьясы мепен белгиленген тартипте кийинкиге калтырылган соттолгон
адамдарга карата;
Возложить исполнение настоящего Закона:
Г) на органы следствия и прокуратуры - в отношении лиц, дела и материалы о
преступлениях которых находятся в производстве этих органов;
2) на суды:
3) тузетуу мекемелерииин, тергое изоляторлорунун начальниктерине - тузотуу
мекемелеринде журген. жазапы андаи ары етееден жана жаза мевнетун кыскартуу
болугундв толук бошотулууга жаткан соттолгондорго карата;
-в отношении ^шц, дела о преступлениях которых находятся в производстве
судов и не рассмотрены до вступления настоящего Закона в силу, а также в
отношении лиц, дела о преступлениях которых рассмотрены, но приговоры не
вступили в законную силу;
4) жазык-аткаруу инспекцияларына - коомдук жумуштарга, белгилуу кызматтарды
чотео же белгилуу иш менен алектенуу укугунан ажыратууга. тузетуу жумуштарына,
эркиндигин чектвеге соттолгон адамдарга карата, ошондой эле шарттуу созтолюи
адамдарга жана жазадан шарзтуу - меенетунвн мурда бон10тулган жана жазык-аткаруу
инспекцияларыиын контролунун астьн1да журген адамдарга карата;
-в отношении лиц. осужденных к штрафу, тройному айыпу, конфискашш
имущества, а также в отношении осужденных лиц, исполнение приговора которым
отсрочено в порядке, установленном статьей 72 Уголовного кодекса Кыргызской
Республики;
5) аскер белуктерунун жана мекемелеринин командачылыгына - шарттуу
соттолгон, жазадан шарттуу-мевнетунон мурда бошоту;пан аскер кызматчыларына
карата, ошондой эле тартинтик аскер белугунде кармоого соттолгон аскер
кызматчыларына карата.
14-берене.
Ушул Мыйзамды колдонуу прокурор тарабынан санкцияланган ыйгарым укуктуу
органдын (кызмат адамынын) токтомунун негизинде, ошондой эле соттун токтомунун
негизинде жузего ашырылат.
Токтомго соттолгондун ездук иши, сыйлыктары менен жаза чаралары женунде
машнлмкат жана мунапыс актысын колдонуу женунде маселени чечуу учун зарыл болгон
башка документтер тиркелет.
С о п о р тарабынан
милдеттуу болот.
ушул
Мыйзамды
колдонууда
прокурордун
катышуусу
Жазаны етее ыйгарым укуктуу органдын (кызмат адамынын) токтому прокурор
тарабынан санкцияланган кунден же болбосо мунапыс актысын колдонуу женунде соттун
токтому мыйзамдуу кучуне кирген кунден тартын токтотулат.
Материалдык зыяндын суммасы 100 эсептик керсеткучтен ашпаган адамдардан
тышкары, доолук карыздары бар адамдарга карата жазык жоопкерчилигинен жана
жазадан бошотуу белугунде мунапыс актысын колдонуу женунде чечим алар тарабынан
материалдык зыяндын суммасынын орду толук толтурулгандан кийин кабьш алынат.
15-бсрене.
Кылмыш жасагаи, ошондой эле ушул Мыйзам кучуне киргенге чейин соттолгон
адамдар ушул Мыйзамдын колдонулушуна дал келет.
16-берене.
1. Кыргыз Республикасынын ©кмету, бардык денгээлдердеги жергиликтуу
мамлекеттик администрапиялардын башчылары гемвндегулорлу камсыз кылсын:
I) ушул Мыйзамдын негизинде жазадан бо1иотулган жан1ы жетпе! ендерди алар
жатаган жерине келгенден кийин ез убагында эсепке турушуна. алардын эмгекке
3) на начальников исправительных учреждений, следственного изолятора - в
отношении осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, подлежащих
полному освобождению от дальнейшего отбывания наказания и в части сокращения
срока наказания;
4) на уголовно-исполнительные инспекции - в отношении лиц, осужденных к
общественным работам, лишению права занимать определенные должности или
зани.маться определенной деятельностью, исправительным работам, вфаничению
ввободы, а также в отношении лиц, условно осужденных, и лиц, условно-досрочно
освобожденных
от наказания и находящихся под контролем
уголовноисполнительных инспекций;
5) на командование воинских частей и учреждений - в отношении
военнослужащих, условно осужденных, освобожденных условно-досрочно от
наказания, а также в отношении военнослужащих, осужденных к содержанию в
дисциплинарной воинской части.
Статья 14.
Применение настоящего Закона осуществляется на основании постановления
уполномоченного органа (должностного лица), санкционированного прокурором, а
также на основании постановления суда.
К постановлению прилагаются личное дело осужденного, справка о
поощрениях и взысканиях и другие документы, необходимые для решения вопроса о
применении акта амнистии.
При применении судами настоящего Закона участие прокурора обязательно.
Отбывание наказания прекращается со дня санкционирования прокурором
постановления уполномоченного органа (должностного лпца) либо со дня
вступления в законную силу постановления суда о примененип акта а.мнистии.
Решение о применении акта амнистии в части освобождения от уголовной
ответственности и наказания в отношении лип, имеющих исковые задолженности,
принимается после полного возмещения ими суммы .материального ущерба, кроме
лиц. сумма материального ущерба которых не превышает 100 расчетны.х
показателей.
орношуус>на же ата-энелеринин же болбосо уй-булену жана балдарды колдоо боюнча
белумдун квавмелуне еткеруп берууге. зарыл учурларда аларды жашаган жерине келген
кунден тартып эки жумалык мевноттен кечиктирбестен балдар уйлеруне, жатакмектептерге жайгаштырууга квмек кврсетууну;
2) жазадан бошотулган жашы жетпегендерди кайра тарбиялоо боюнча ички иштер
органдарынын,
коомдук
уюмдардын
жана
эмгек
жамааттарынын
ишин
координациялоону;
3) ушул Мыйзамдын негизинде бошотулган бардык адамдарды ез убагында эсепке
алууну, аларды жашаган жерине келген кунден тартып эки жумалык меенвттен
кечиктирбестен эмгектик жана турмуш-тиричиликтик жайгашуусун уюштурууга; аларды
багып алышы мумкун болгон туугандары жок, жазадан бошотулган майыптарды жана
улгайгандарды майыптар же улгайгандар учун уйлерге жайгаштырууга;
4) алардын коомго тезирчэк квнугушунун максатында ушул Мыйзамдын негизинде
эркиндигинен ажыратуу жерлеринен бошотулган адамдар менен айкын реабилитациялык
жана алдын алуучулук иш-чараларын жургузууго ички резервдерди издеп табууну же
болбосо каражаттарды тартууну.
2. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлиги, Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына башка органдар менен биргелешип жазадан
бошотулган жана кургак учуктун оор туру менен ооруган адамдарды атайын дарылоо
мекемелеринде эсепке алууну жана аларга жиберууну милдеттуу тартипте уюштурсун.
3. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги, Кьфгыз Республикасынын
Тышкы иштер министрлиги, Кьфгыз Республикасынын вкметуне караштуу Жазаларды
аткаруу мамлекеттик кызматы башка мамлекеттердин жарандары болуп саналган, жазадан
бошотулган адамдарды эсепке алууну жана елкеден чыгарып жиберууну уюштурсун.
4. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы ушул Мыйзамдын так жана
бир турдуу аткарыльпнын кеземелдеену камсыз кьшсын.
17-берене.
Ушул Мыйзамды белгилуу меенетте аткарбоого же тиешелуу турде аткарбоого
кунеелуу адамдар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык
жоопкерчилик тартат.
18-берене.
Ушул Мыйзам расмий жарыяланган кунден тартып кучуне кирет жана алты айдын
ичинде аткарылууга жатат.
С гатья 15.
Под действие
настоящего
Закона подпадают
лица,
совершившие
преступления, а также осужденные до вступления в силу настоящего Закона.
Статья 16.
1. Правительству Кыргызской Республики, главам местных государственных
администраций всех уровней обеспечить:
1)
содействие
в
своевременной
постановке
несовершеннолетних,
освобожденных от наказания на основании настоящего Закона, на учет по прибытии
их к месту жительства, их трудовому устройству или передаче под надзор родителей
либо отдела по поддержке семьи и детей, помещению их в необходимых случаях в
детские дома, школы-интернаты не позднее двухнедельного срока со дня прибытия к
месту жительства;
2) координацию деятельности органов внутренних дел, общественных
организаций и трудовых коллективов по перевоспитанию несовершеннолетних,
освобожденных от наказания;
3) организацию своевременного учета всех лиц, освобожденных на основании
настоящего Закона, их трудовое и бытовое устройство не позднее двухнедельного
срока со дня прибытия к месту жительства; помещение в дома для инвалидов или
престарелых освобожденных от наказания инвалидов и престарелых, не имеющих
родсгвенников, которые могли бы их взять на свое иждивение;
4) изыскание внутренних резервов либо привлечение средств на проведение
конкретных реабилитационных и профилактических мероприятий с лицами,
освободившимися из мест лишения свободы на основании настоящего Закона, с
целью их скорейшей адаптации в обществе.
2. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Министерству
здравоохранения Кыргызской Республики, Государственной службе исполнения
наказания при Правительстве Кыргызской Республики совместно с другими
органами в обязательном порядке организовать учет и направление в специальные
лечебные учреждения лиц, освобожденных от наказания и больных тяжелой формой
туберкулеза.
3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Министерству
иностранных дел Кыргызской Республики, Государственной службе исполнения
наказания при Правительстве Кыргызской Республики организовать учет и
депортацию из страны лиц, освобожденных от наказания, являющихся гражданами
других государств.
4. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики обеспечить надзор за
точным и единообразным исполнением настоящего Закона.
Кыр1 ы I Республикасынын
Прсзнден1н
Ьишкек ш.
2014-жылдын 27-январы
ЛЪ 16
Ыттжь^^Щ
Статья 17.
Лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего
Закона в указаиньн"! срок, несут ответе гвенность в соотвегствии с действующим
законодательством Кыргызской Республики.
С г а т ь я 18.
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования и
подлежит исполнению в течение шести месяцев.
Президент
Кыргызской Республики
I. Б и ш к е к
27 я н в а р я 2 0 1 4 г о д а
№ 16
Атамбаев