Absolventų sąrašas

162
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
geologijos
50 metų
6 p r i e da s . Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros
ABSOLVENTŲ SĄRAŠAS
D I P LO M A N TA I
(1963–1995 m.)
Eil.
nr.
1
Pavardė
vardas
2
Suteikta Baigimo
kvalifikacija metai
3
4
Baigiamojo darbo pavadinimas
5
Darbo vadovas
6
1
Barauskas Bronius
Algimantas
IG, HG
1964
Panevėžio rajono šiaurinės dalies geologinės–hidrogeologinės
sąlygos (ryšium su Panevėžio m. vandens aprūpinimo klausimu)
g.-m. m. k., e. doc. p.
L. Petrulis
2
Dobkevičius Mykolas
IG, HG
1964
Panevėžio m. ir jo apylinkių geologiniai bruožai ir požeminių vandenų g.-m. m. k., e. doc. p.
režimas
A. Kondratas
3
Dundulis Kastytis
IG, HG
1964
N. Vilnios rajono geologinės–hidrogeologinės sąlygos ir vandens
tiekimo klausimai
4
Maniukas Gediminas
Juozapas*
IG, HG
1964
Kryžkalnio apylinkių geologiniai bruožai ir triaso darinių
mineraloginė-petrografinė charakteristika
5
Medekša Povilas*
IG, HG
1964
Kryžkalnio apylinkių geologiniai bruožai ir kai kurie kreidos darinių
mineraloginiai-petrografiniai tyrimai
6
Ručys Antanas*
IG, HG
1964
Kai kurie Tauragės rajono geologiniai bruožai ir pietvakarinės Lietuvos asist. R. Gailius
dalies naftingumas
7
Šalna Jonas Gasparas
IG, HG
1964
Rekognoskuotiniai inžineriniai–geologiniai kelio trasos Telšiai–Varniai g.-m. m. k., e. doc. p.
tyrinėjimai
L. Petrulis
8
Švažaitė (Mertinienė)
Romualda
IG, HG
1964
Detalūs bei rekognoskuotiniai inžinieriniai–geologiniai kelio trasos
Aukštadvaris–Birštonas tyrinėjimai
9
Augulytė Laimutė
Ona
IG, HG
1964
Šiaurinių Kauno m. apylinkių geologinė nuotrauka ir kai kurie kvartero prof. dr. J. Dalinkevičius
(antropogeno) pagrindinių sluoksnių darinių litologiniai tyrimai
prof. dr. J. Dalinkevičius
g.-m. m. k., e. doc.
S. Žeiba
g.-m. m. k., e. doc. p.
A. Kondratas
3
4
10
1
Banėnas Jonas
2
IG, HG
1964
Zelionogradsko apylinkių geologinės-hidrogeologinės sąlygos ir
vandens tiekimo klausimai
5
doc. A. Kondratas
6
11
Boguševičiūtė
(Kadūnienė) Elena
Stefanija
IG, HG
1964
Biržų–Pasvalio rajono geologiniai bruožai ir paleozojinių darinių
bitumingumas
g.-m. m. k., doc.
J. Paškevičius
12
Kusas Antanas
IG, HG
1964
Gvardeisko apylinkių geologinės–hidrogeologinės sąlygos ir
aprūpinimo vandeniu klausimai
doc. dr. A. Kondratas
13
Liepaitė (Poviliūnienė)
Gražina Jadvyga
IG, HG
1964
Tauragės rajono inžinerinių–geologinių sąlygų charakteristika (ryšium vyr. dėst. A. Žiedelis
su kelio trasų Ryga–Sovietskas ir Stragutė–Sakalinė rekonstrukcija)
14
Matukas Vytautas
IG, HG
1964
Kapsuko rajono šiaurinės rytinės dalies geologinė raida ir inžinerinė – vyr. dėst. A. Žiedelis
geologinė nuogulų charakteristika (ryšium su Palių durpyno įmonės
gyvenvietės Igliaukoje statyba)
15
Udrys Agaras Jonas
IG, HG
1964
Vilniaus–Grigiškių rajono geologinės–hidrogeologinės sąlygos
(ryšium su vandens tiekimo klausimu)
16
Vosylius Gintautas
IG, HG
1964
Nemunėlio Radviliškio rajono geologiniai bruožai ir viršutinio devono g. m. m. dr., prof.
darinių plyšiuotumas bei smulkios dislokacijos
J. Dalinkevičius
17
Zutelis Vytautas
IG, HG
1964
Vakarinės Vilniaus rajono dalies geologinės ir inžinerinės – geologinės vyr. dėst. A. Žiedelis
sąlygos
18
Banytė (Morkūnienė)
Vida
IG-HG
1967
Klaipėdos miesto gruntinių vandenų užterštumas
g.-m. m. k. H. Valukonis
19
Gaidimauskaitė
Bronislava
IG-HG
1967
Šiaulių miesto gruntinių vandenų tyrimai 1966 metais
g.-m. m. k., doc.
A. Kondratas
20
Pupelis Jurgis Antanas
IG-HG
1967
Kėdainių apylinkių geologinės-hidrogeologinės sąlygos, ryšium su
miesto paviršinių ir gruntinių vandenų užteršimu
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
21
Šova Juozas
IG-HG
1967
Panevėžio miesto gruntiniai vandenys
g.-m. m. k., doc.
A. Kondratas
doc. A. Kondratas
163
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
164
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
22
Būgaitė (Lukošienė)
Marytė
2
IG-HG
1968
Dusmenų žuvininkystės ūkio hidrogeologinės ir inžinerinės
geologinės sąlygos
5
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
6
23
Jūraitė (Maslauskienė)
Elena Elvyra
IG-HG
1968
Jurbarko lapo inžinerinė geologinė charakteristika
d. P. Masiulis
24
Lėverytė Gražina Ona
IG-HG
1968
Intramoreninių vandenų režimas laukuose, laistomuose nutekamais
vandenimis
g.-m. m. k., doc.
A. Kondratas
25
Lingytė
(Dansevičienė)
Danutė
IG-HG
1968
Alytaus rajono inžinerinės geologinės sąlygos
d. P. Masiulis
26
Lukošiūnaitė
(Berteškienė)
Margarita
IG-HG
1968
Centrinės Pasvalio rajono dalies inžinerinės geologinės sąlygos ir
aikštelės Pasvalio mieste inžineriniai geologiniai bruožai
g.-m. m. k., doc.
A. Kondratas
27
Marcinkaitytė Danutė
IG-HG
1968
Pietinio Pabaltijo pramoniniai požeminiai vandenys (sudarant
žemėlapį M 1:1 000 000).
[Подземные промышленные воды территории Южной
Прибалтики (с составлением карт в м-бе 1:1 000 000)]
g.-m. m. k., doc.
A. Kondratas
28
Mirončikas Vilimantas
Domas
IG-HG
1968
Joniškėlio apylinkių geologiniai ir hidrogeologiniai bruožai
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
29
Petronytė Valentina
IG-HG
1968
Lietuvos zoninės mašinų išbandymo stoties teritorijos gruntiniai
vandenys ir jų drenavimo sąlygos
g.-m. m. k. H. Valukonis
30
Šmitaitė Danutė Ona
IG-HG
1968
Rytų Lietuvos inžinerinės geologinės sąlygos
31
Šniolytė
(Ivanauskienė) Zita
IG-HG
1968
Krinčino apylinkių inžinerinės geologinės sąlygos ir detalūs statybinės g.-m. m. k., doc.
aikštelės Daukšių gyvenvietėje tyrimai
A. Kondratas
32
Zabulis Ričardas
IG-HG
1968
Vilniaus miesto dešiniojo Neries kranto inžinerinės geologinės sąlygos g.-m. m. k. A. Žiedelis
33
Žemaitis Vytautas
IG-HG
1968
Radviliškio miesto aprūpinimo vandeniu perspektyvos, panaudojant
požeminius vandenis
g.-m. m. k. V. Juodkazis
1
2
3
4
34
Virkus Džuma Reet
[Виркус-Джума Реет]
IG-HG
1968
Skalūninio baseino rytinės dalies hidrogeologinės sąlygos.
[Гидрогеологические условия восточной части сланцевого
бассейна]
5
asist. H. Valukonis
6
35
Kanova Olga
[Канова Олга]
IG-HG
1968
Ventspilio m. hidrogeologinės sąlygos ir jų panaudojimas
vandentiekio tikslams.
[Гидрогеологические условия района г. Вентспилс и их
использования в целях водоснабжения]
doc. A. Kondratas
36
Kees Aime
[Кээс Аиме]
IG-HG
1968
Pernu rajono inžinerinės geologinės sąlygos.
[Инженерно-геологические условия Пярнуского района]
vyr. dėst. A. Žiedelis
37
Mällo Mall
[Мялло Малл]
IG-HG
1968
Talino miesto vakarinės dalies polinių pamatų projektavimo
inžinerinės geologinės sąlygos.
[Инженерно-геологические условия проектирования свайных
фундаментов в западной части города Таллина]
kalnų inž. M. Mets
38
Tukane Velta
[Тукане Велта]
IG-HG
1968
Valmieros miesto aprūpinimas vandeniu.
[Водоснабжение города Валмиера]
asist. H. Valukonis
39
Vatalin Ira
[Ваталин Ира]
IG-HG
1968
Estijos TSR Otepės aukštumos požeminio vandens į upes drenažo
sąlygos.
[Условия дренирования подземных вод реками на
возвышенности Отепя Эстонской ССР]
j. moksl. bendr.
L. Vallner
(Estijos MA Geolog.
institutas)
40
Čyžius Arūnas
IG-HG
1969
Rykantų rajono gruntinių vandenų režimas ir balansas
D. Sakalauskienė
41
Digrys Ramutis
IG-HG
1969
Vilniaus miesto šiaurės rytinėje dalyje projektuojamų pastatų
inžinerinės-geologinės sąlygos
dėst. R. B. Mikšys
42
Dumčius Kęstutis
IG-HG
1969
Šventosios slėnio hidrogeologinės sąlygos ir požeminių vandenų
hidrocheminis zoniškumas
doc. L. Petrulis
43
Girdžius Juozas
IG-HG
1969
Pabaltijo artezinio baseino permo vandeningo horizonto
eksploatacinis režimas ir jo prognozė
g.-m. m. k. R. Tarvydas
165
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
166
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
geologijos
50 metų
1
2
3
4
44
Imbrasaitė
(Gurevičienė) Gražina
IG-HG
1969
Požeminių vandenų eksploatacinio režimo tyrimai Eigulių–
Kleboniškio vandenvietėje
5
g.-m. m. k. R. Tarvydas
6
45
Jankūnaitė Irena
IG-HG
1969
Kauno miesto pramonės rajono (Žaliakalnis) inžinerinės-geologinės
sąlygos
vyr. dėst. A. Žiedelis
46
Linkevičiūtė
(Voronovič) Valerija
IG-HG
1969
Aukštųjų Panerių rajono hidrogeologinės sąlygos, ryšium su Aukštųjų g.-m. m. k., doc.
Panerių vandens aprūpinimu
L. Petrulis
47
Kilda Kazys
IG-HG
1969
Požeminių vandenų eksploatacinių atsargų dirbtinio papildymo
efektyvumas, taikant infiltracinių baseinų metodą
J. Diliūnas
48
Markauskas Kęstutis
IG-HG
1969
Anykščių miesto požeminiai vandenys ir jų panaudojimo
perspektyvos vandentiekio tikslams
g.-m. m. k. R. Tarvydas
49
Paltanavičius Julius
IG-HG
1969
Druskininkų rajono hidrogeologinės sąlygos ir hidrogeocheminis
zoniškumas
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
50
Pečkaitis Antanas
IG-HG
1969
Vilniaus miesto centrinėje dalyje projektuojamų pastatų inžinerinės–
geologinės sąlygos
dėst. R. B. Mikšys
51
Prialgauskaitė Marija
IG-HG
1969
Šiaulių pramoninio rajono inžinerinės geologinės sąlygos
g.-m. m. k. A. Žiedelis
52
Tolvaišas Virgilijus
IG-HG
1969
Kelmės miesto aprūpinimo vandeniu perspektyvos, panaudojant
požeminius vandenis
g.-m. m. k. R. Tarvydas,
konsult. g.-m. m. k.
V. Juodkazis
53
Vitkus Česlovas
IG-HG
1969
Kauno marių pakrantės zonos inžinerinės–geologinės sąlygos
g.-m. m. k. A. Žiedelis
54
Zamaravičius
Danielius
IG-HG
1969
Utenos miesto požeminiai vandenys ir jų panaudojimas vandentiekio g.-m. m. k. R. Tarvydas
tikslams
55
Žičkutė Vida
IG-HG
1969
Neringos hidrogeologinės sąlygos ir jūros įtaka gruntinių vandenų
cheminei sudėčiai
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
56
Austruma Dzintra
[Ауструма Дзинтра]
IG-HG
1969
Tartu m. palaidotų slėnių požeminio vandens atsargų įvertinimas.
[Оценка запасов подземных вод погребённых долин г. Тарту]
g.-m. m. k. R. Tarvydas
1
2
3
4
57
Baranovskaja Viktorija
[Барановская
Виктория]
IG-HG
1969
g.-m. m. k. R. Tarvydas
Ventspilio m. vandens tiekimo naujų šaltinių paieška (detalios
žvalgybos pagrindu).
[Изыскание новых источников по водоснабжению г. Вентспилс (на
основании детальной разведки)]
5
6
58
Blechman Riva
[Блехман Рива]
IG-HG
1969
Leivajõgi upės baseino hidrogeologinės sąlygos.
[Гидрогеологические условия бассейна реки Лейвайыги]
g.-m. m. k. R. Tarvydas
59
Kaparkalėja Silvija
[Капаркалея Силвия]
IG-HG
1969
Rygos HES inžinerinės geologinės sąlygos
[Инженерно – геологические условия Рижской ГЭС]
g.-m. m. k. A. Žiedelis
60
Mägi Mare
[Мяги Маре]
IG-HG
1969
Estijos TSR Hanjos aukštumos ir šalia jos esančių teritorijų požeminio
vandens drenažo į upes sąlygos.
[Условия дренирования подземных вод реками на
возвышенности Хаанья и к ней прилегающей территории
Эстонской ССР]
dėst. R. B. Mikšys,
j. moksl. bendr.
L. Vallner
61
Metslang Toomas
[Метсланг Томас]
IG-HG
1969
Tartu m. teritorijos devono–silūro vandeningojo komplekso
hidrogeologinių sąlygų įvertinimas.
[Оценка гидрогеологических условии девоно-силурийского
водоносного комплекса территории г. Тарту]
g.-m. m. k. R. Tarvydas
62
Rűűtle Kaja
[Рюйтле Кая]
IG-HG
1969
ETSR Sakalos aukštumos ir šalia jos esančių teritorijų požeminio
vandens drenažo į upes sąlygos.
[Условия дренирования подземных вод реками на
возвышенности Сакала и к ней прилегающей территории ЭССР]
dėst. R. B. Mikšys,
j. moksl. bendr.
L. Vallner
63
Teslenko-Zavjalova
Galina
[Тесленко-Завьялова
Галина]
IG-HG
1969
Projektuojamos Daugpilio HES rajono inžinerinės geologinės sąlygos. g.-m. m. k. V. Skuodis,
g.-m. m. k. R. Tarvydas
[Инженерно-геологические условия района проектируемой
Даугавпилсской ГЭС]
167
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
168
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
5
64
Tibar Karin
[Тибар Карин]
2
IG-HG
1969
Otepės aukštumos ir aplinkinių rajonų hidrogeologinė sandara ir
žemės ūkio vandens tiekimo sąlygos.
[Гидрогеологическое строение и условия сельскохозяйственного
водоснабжения района возвышенности Отепя и прилегающих
районов]
6
65
Timofejeva Baiba
[Тимофеева Баиба]
IG-HG
1969
dėst. R. B. Mikšys
Talino m. inžinerinių geologinių sąlygų pagrindiniai bruožai (ryšium
su miesto kanalizacijos pagrindinio kolektoriaus Nr. 1 statyba).
[Основные черты инженерно-геологических условий г. Таллина (в
связи со строительством главного коллектора Nо 1 канализации
города]
66
Zinge-Gusare Aina
[Зинге-Гусаре Аина]
IG-HG
1969
Vitebsko HES inžinerinės geologinės sąlygos.
[Инженерно-геологические условия Витебской ГЭС]
g.-m. m. k. A. A. Žiedelis
67
Zubelitė Julija
[Зубялите Юлия]
IG-HG
1969
Jūros vandens įtaka Estijos TSR pakrantės ir salų požeminio vandens
cheminei sudėčiai.
[Влияние морских вод на химический состав подземных вод
островов и побережья Эстонской ССР]
doc. L. Petrulis
68
Alminas Albertas
IG-HG
1970
Telšių miesto apylinkių hidrogeologinės sąlygos ir požeminių
vandenų panaudojimo vandentiekiui perspektyvos
doc. R. Tarvydas
69
Berteška Algimantas
IG-HG
1970
Karpėnų klinčių telkinio hidrogeologinės sąlygos ir jo nusausinimo
būdai
g.-m. m. k. V. Skuodis
70
Buitkus Aleksandras
IG-HG
1970
Jonavos m. hidrogeologinės sąlygos ir aprūpinimo vandeniu
perspektyvos
doc. L. Petrulis
71
Čiburys Rimantas
Antanas
IG-HG
1970
Varėnos rajono hidrogeologinių sąlygų tyrimas vandens tiekimo
tikslams
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
72
Dubauskaitė
(Giedraitienė) Janina
IG-HG
1970
Kauno miesto Petrašiūnų vandenvietės hidrogeologinės sąlygos ir
atsargų paskaičiavimas
doc. R. Tarvydas
g.-m. m. k. R. Tarvydas
3
4
73
1
Giedraitis Rytis
2
IG-HG
1970
Smėlingų gruntų mechaninių savybių nustatymas lauko ir
laboratoriniais metodais
5
dėst. R. Mikšys
6
74
Guliakas Edmundas
IG-HG
1970
Rekonstruojamo autokelio Kaunas–Klaipėda trasos inžinerinisgeologinis įvertinimas
dėst. R. Mikšys
75
Gurevičaitė
(Vaškelienė) Vida
IG-HG
1970
Kaišiadorių paukščių fabriko statybinės aikštelės inžinerinėsgeologinės sąlygos
dėst. R. Mikšys
76
Jagminas Edmundas
IG-HG
1970
Infiltracijos tyrimai Eigulių vandenvietėje elektrohidrodinaminių
analogijų (EHDA) metodu
vyr. dėst. J. Diliūnas
77
Juozulynas Juozas
IG-HG
1970
Pabaltijo artezinio baseino viršutinės kreidos vandeningo horizonto
mitybos ir drenažo hidrogeologinės sąlygos
g.-m. m. k. V. Juodkazis
78
Kentraitė Irena
IG-HG
1970
Sartų žuvininkystės ūkio teritorijos inžinerinės-geologinės sąlygos
dėst. R. Mikšys
79
Mikšys Antanas
IG-HG
1970
Panevėžio miesto hidrogeologinės sąlygos ir miesto aprūpinimo
vandeniu perspektyvos
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
80
Mikulionis Vidmantas
Petras
IG-HG
1970
Vilniaus m. smėlinių uolienų fizinės-mechaninės savybės ir jų
nevienalytiškumo įvertinimas
dėst. K. Dundulis
81
Paliukas Raimundas
IG-HG
1970
Alytaus pramonės mazgo inžinerinės-geologinės sąlygos ir skydinių
namų kombinato statybinės aikštelės inžineriniai-geologiniai
tyrinėjimai
dėst. R. Mikšys
82
Pariokaitė Nijolė
IG-HG
1970
Utenos m. apylinkių hidrogeologinės sąlygos ryšium su vandens
tiekimu
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
83
Poškevičius Lionginas
IG-HG
1970
„Kalnėnų“ žvyro telkinio hidrogeologinės sąlygos ir kova su
apvandeninimu
doc. R. Tarvydas
84
Šaulytė Marija Regina
IG-HG
1970
Kaišiadorių m. hidrogeologinės sąlygos ryšium su aprūpinimu
vandeniu
doc. L. Petrulis
85
Šeštokas Petras
IG-HG
1970
Pasvalio m. hidrogeologinės sąlygos ir aprūpinimo vandeniu
perspektyvos
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
169
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
2
170
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
86
Tamulis Leonas
IG-HG
1970
Veiviržos up. baseino hidrogeologinės sąlygos ir požeminis nuotėkis
5
doc. R. Tarvydas
6
87
Velička Donatas
IG-HG
1970
Vilniaus m. Gedimino aikštės rajono inžinerinių-geologinių sąlygų
ypatumai
doc. R. Tarvydas
88
Aslanov Sultan
[Асланов Султан]
IG-HG
1970
Rygos HES statybos geologinės bei hidrogeologinės sąlygos ir
hidrogeologinės aplinkos kai kurių pokyčių prognozė po vandens
saugyklos sudarymo.
[Геолого-гидрогеологические условия района
строительства Рижской ГЕС и прогноз некоторых изменений
гидрогеологической среды после создания водохранилища]
g.-m. m. k. V. Skuodis
89
Isačionok Zoja
[Исаченок Зоя]
IG-HG
1970
Tukumo m. hidrogeologinės sąlygos dėl centralizuoto vandens
tiekimu.
[Гидрогеологические условия района г. Тукумс в связи с
централизованным водоснабжением].
doc. L. Petrulis
90
Kokoulina Svetlana
[Кокоулина
Светлана]
IG-HG
1970
Kingisepo m. hidrogeologinės sąlygos dėl centralizuoto vandens
tiekimo.
[Гидрогеологические условия г. Кингиcепп в связи с
централизованным водоснабждением]
doc. R. Tarvydas
91
Malcev Ivan
[Мальцев Иван]
IG-HG
1970
Saremos salos požeminio vandens drenažo į upes sąlygos.
[Условия дренирования подземных вод реками на острове
Саарема]
dėst. R. Mikšys
92
Moldan Lidija
[Молдане Лидия]
IG-HG
1970
Balduonės kurorto hidrogeologinės sąlygos ir jo plėtros galimybių
įvertinimas viršutinio devono Salaspilio svitos vandenilio sulfidinio
vandens pagrindu.
[Гидрогеологические условия курорта Балдоне и оценка
возможности её развития на базе сероводородных вод
саласпилсской свиты верхнего девона]
g.-m. m. k. V. Skuodis
3
4
93
1
Roga Imants
[Рога Имантас]
2
IG-HG
1970
Siguldos m. hidrogeologinės sąlygos dėl centralizuoto vandens
tiekimo.
[Гидрогеологические условия района г. Сигульда в связи с
вопросом централизованного водоснабждения]
5
doc. L. Petrulis
6
94
Viitpoom Anna
[Вийтпоом Анне]
IG-HG
1970
Pabaltijo artezinio baseino regioninės eksploatacinės atsargos.
[Региональные-эксплуатационные запасы Прибалтийского
артезианского бассейна]
g.-m. m. k. V. Juodkazis
95
Ziedinia Maija
[Зиедыня Маия]
IG-HG
1970
Rygos rajono hidrogeologinės sąlygos ir Rygos m. šiuolaikiniai
vandens tiekimo klausimai
[Гидрогеологические условия Рижского района и современные
вопросы водоснабждения г. Рига]
g.-m. m. k. V. Skuodis
96
Baliukonytė Viktorija
IG-HG
1971
Jonavos rajono hidrogeologinės sąlygos ir eksploatacinių atsargų
įvertinimas
doc. R.Tarvydas
97
Brilingienė
(Kuzmickaitė) Irena
IG-HG
1971
Pabaltijo artezinio baseino famenio vandeningo komplekso
slūgsojimo sąlygos ir eksploatacinės atsargos
g.-m. m. k. V. Juodkazis
98
Brilingas Albertas
IG-HG
1971
Vandensparų reikšmė Panevėžio vandenvietėse eksploatacinių
atsargų formavime
g.-m. m. k. V. Juodkazis
99
Butkutė (Gegeckienė)
Vanda Vida
IG-HG
1971
Permo vandeningo horizonto hidrogeologinių sąlygų analizė
g.-m. m. k. V. Juodkazis
Kuršėnų–Šiaulių–Radviliškio plote matematiniu modeliavimo metodu
100 Gontytė
(Marcinkevičienė) Gita
IG-HG
1971
Druskininkų ir jų apylinkių hidrogeologinės sąlygos ir požeminių
vandenų hidrocheminis zoniškumas
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
101 Gražulis Jan
IG-HG
1971
Nemenčinės rajono hidrogeologinės sąlygos ir perspektyvaus
vandeningo komplekso atsargų paskaičiavimas
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
102 Januška Vytautas
Antanas
IG-HG
1971
Požeminių vandenų cheminės sudėties formavimasis Nemuno ir
Neries slėnių krantinėse, vandenvietėse
g.-m. m. k. J. Diliūnas
103 Juknius Antanas
IG-HG
1971
Vandeningų horizontų kiekybinės mitybos įvertinimas
hidrodinaminės analizės pagrindu gruntinio režimo sąlygomis
g.-m. m. k., doc.
R. Tarvydas
171
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
172
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
104 Kėkštaitė (Klimienė)
Laima
2
IG-HG
1971
Elektrėnų pilnasisteminio žuvininkystės ūkio inžinerinių-geologinių
sąlygų įvertinimas
5
dėst. R. Mikšys
6
105 Keraševičius Tadas
IG-HG
1971
Kaliningrado srities požeminių vandenų hidrogeocheminių, dujinių ir
mikrobiologinių anomalijų tyrimai sąryšyje su naftingumu
g.-m. m. k., doc.
R. Tarvydas
106 Kutulytė
(Valiukevičienė) Ona
IG-HG
1971
Utenos rajono Kaliekių vandenvietės hidrogeologinės sąlygos ir
požeminių vandenų eksploatacinių atsargų įvertinimas
dėst. R. Mikšys
107 Roščenkov Jurij
IG-HG
1971
Elektrožvalgybinių metodų taikymas karstinio proceso tyrimams
g.-m. m. k., doc.
R. Tarvydas
108 Berzinia Mudite
[Берзиня Мудита]]
IG-HG
1971
dėst. R. Mikšys
Jelgavos m. pietinės dalies civilinės statybos inžinerinės geologinės
sąlygos.
[Инжинерно-геологические условия гражданского строительства
южного района г. Елгава]
109 Cintinia-Reigo Skaidra
[Цинтиня-Рейго
Скайдра]
IG-HG
1971
Baltezero vandenvietės geologinės bei hidrogeologinės sąlygos ir
požeminio vandens atsargų apskaičiavimas atsižvelgiant į dirbtinę
infiltraciją.
[Геолого-гидогеологические условия Балтезерского водозабора
и подсчёт запасов подземных вод с учётом исскуственной
инфилтрации].
110 Digrys Reet
[Дигрис Реэт]
IG-HG
1971
dėst. R. B. Mikšys
Klaipėdos miesto pietinės dalies statybos inžinerinės geologinės
sąlygos.
[Инжинерно-геологические условия строительства в южной части
города Клайпеда]
111 Kišmachova Fatima
[Кишмахова Фатима]
IG-HG
1971
Čerkesijos terminio vandens telkinių hidrogeologinės sąlygos.
[Гидогеологические условия Черкеского месторождения
термальных вод]
dėst. R. Mikšys
doc. R. Tarvydas
3
4
112 Kliavinia Velta
[Клявиня Велта]
1
2
IG-HG
1971
Stučkos m. hidrogeologinės sąlygos ir požeminio vandens
eksploatacinės atsargos.
[Гидрогеологические условия г. Стучка и эксплуатационные
запасы подземных вод]
5
vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Skuodis
6
113 Mokrik Robert
[Мокрик Роберт]]
IG-HG
1971
Kasario upės požeminio vandens drenažo sąlygos.
[Условия дренирования подземных вод реки Казари]
dėst. R. Mikšys
114 Spudas Gunars-Julijs
[Спудас Гунар]
IG-HG
1971
Jekabpilio miesto geologinės sąlygos ir požeminio vandens
eksploatacinės atsargos.
[Геологические условия и эксплуатационные запасы подземных
вод города Екабпилс]
g.-m. m. k., vyr. dėst.
V. Skuodis
115 Bertašius Domas
IG-HG
1972
Mažeikių naftos perdirbimo įmonės hidrotechninių įrenginių
statybinio rajono inžinerinės-geologinės sąlygos
dėst. R. B. Mikšys
116 Čajauskienė
(Žeimaitytė) Danutė
IG-HG
1972
Pravdinsko vandenvietės hidrodinaminių sąlygų analizė matematinio
modeliavimo metodu
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
117 Gudaitis Juozas
IG-HG
1972
Biržų rajono geologinės-hidrogeologinės sąlygos ir Parovėjos
vandenvietės požeminių vandenų eksploatacinių atsargų įvertinimas
vyr. dėst. V. Skuodis
118 Krasauskas Kazys
IG-HG
1972
Mažeikių naftos perdirbimo įmonės statybinio ploto inžinerinėsgeologinės sąlygos ir kai kurių konstrukcijų eksploatacijos inžinerinėgeologinė prognozė, panaudojant J. Feldmano algoritmą
dėst. R. B. Mikšys
119 Mackevičius Juozas
Vidmantas
IG-HG
1972
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies inžinerinės–geologinės sąlygos
doc. R.Tarvydas
120 Petraitis Leonardas
IG-HG
1972
Šventosios upės baseino gėlų požeminių vandenų gamtinių resursų
įvertinimas
g.-m. m. k. V. Juodkazis
121 Povilionis Mindaugas
IG-HG
1972
g.-m. m. k., doc.
Spindulinio vandens surinkėjo hidrodinaminis pagrindimas Vičiūnų
plote ir kai kurie jo našumo tyrimai elektrodinaminių analogijų (ehda) L. Petrulis
metodu
173
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
174
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
5
122 Ražinskas Virgilijus
2
IG-HG
1972
Hidrogeologinės dirbtinio požeminių vandenų papildymo galimybės
šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje
dėst. M. Dobkevičius
6
123 Remeika Algis
IG-HG
1972
Kaišiadorių miesto hidrogeologinės sąlygos ir viršutinio permo
vandeningo horizonto eksploatacinių atsargų įvertinimas
dėst. M. Dobkevičius
124 Šustikas Kazys
IG-HG
1972
Vilniaus miesto Karoliniškių rajono inžinerinių–geologinių sąlygų
įvertinimas.
dėst. K. Dundulis
125 Muizniek Regina
[Mуйзниек Pегина]
IG-HG
1972
Mangalsalos gyvenvietės priekrantinės dalies inžinerinis geologinis
įvertinimas ir grunto tarpusavio sąveikos su krantinės sienele
apskaičiavimas.
[Инженерно-геологическая оценка прибрежного участка пос.
Мангальсала и оценка взаимодействия грунтов и причальной
стенки]
dėst. R. B. Mikšys
126 Alekna Vidmantas
IG-HG
1973
Šiaulių miesto pietinio gyvenamo masyvo inžinerinės-geologinės
sąlygos ir uolienų fizinių savybių koreliacija su statinio zondavimo
duomenimis
dėst. K. Dundulis
127 Bendoraitis Eduardas
IG-HG
1973
Kreidos vandeningo komplekso hidrodinaminiai tyrimai Pajūrio
žemumoje
g.-m. m. k. J. Diliūnas
128 Blinovaitė Regina
IG-HG
1973
Nevėžio upės baseino gėlų požeminių vandenų gamtinių resursų
įvertinimas
g.-m. m. k. V. Juodkazis
129 Bucevičiūtė Salomėja
IG-HG
1973
Varėnos miesto antros vandenvietės pagrindinio vandeningo
horizonto eksploatacinių atsargų įvertinimas
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
130 Jankauskas Vitas
IG-HG
1973
Naujosios Akmenės projektuojamos vandenvietės hidrogeologinių
sąlygų ir eksploatacinių atsargų įvertinimas
doc. L. Petrulis
131 Lebioda Algirdas
IG-HG
1973
Šiaurės vakarinės Lietuvos dalies vandensparų filtraciniai tyrimai
g.-m. m. k., dėst.
M. Dobkevičius
132 Lelešiūtė Sigutė
IG-HG
1973
Dirbtinio požeminių vandenų papildymo Lietuvos TSR pietinėje dalyje g.-m. m. k. J. Diliūnas
hidrogeologinės sąlygos
3
4
133 Papievis Algirdas
1
2
IG-HG
1973
Plungė miesto pramoninio rajono inžinerinių-geologinių sąlygų
įvertinimas
5
dėst. K. Dundulis
6
134 Stravinskas Vidmantas
IG-HG
1973
Druskininkų rajono hidrogeologinės sąlygos ir Druskininkų
mineralinių vandenų kilmiavietės eksploatacinių atsargų įvertinimas
doc. L. Petrulis
135 Ūsaitė Vida
IG-HG
1973
Alytaus miesto Putinų mikrorajono inžinerinių-geologinių sąlygų
įvertinimas
doc. R. Tarvydas
136 Fonariova Svetlana
[Фонарёва Светлана]
IG-HG
1973
Rygos m. Katlakalno rajono statybos inžinerinės geologinės
sąlygos. [Иженерно-геологические условия строительства в
Катлакалнском районе г. Риги]
vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Skuodis
137 Straume Inta
[Страуме Инта]
IG-HG
1973
Inžinerinių tyrinėjimų detalumo įtaka inžinerinių geologinių sąlygų
įvertinimo tikslumui, Rygos rajono popieriaus fabriko „Jugla“
gyvenamojo sektoriaus statybos aikštelės pavyzdžiu.
[Влияние степени детальности инженерных изысканий для
точности оценки инженерно-геологических условий на примере
строительной площадки жилого сектора бумажной фабрики
«Югла» Рижского района]
doc. R. Tarvydas,
dėst. R. B. Mikšys
138 Ulgis Maris
[Ульгис Марис]
IG-HG
1973
Silpnai laidžių vandeniui sluoksnių porų vandens tyrimai.
[Исследование поровых вод относительно водоупорных
горизонтов]
g.-m. m. k. R. B. Mikšys
139 Andrijaitis Pranas
IG-HG
1974
Tilto per Dubysą (ties Ariogala) statybinės aikštelės inžinerinių
geologinių sąlygų įvertinimas
g.-m. m. k., doc.
R. Tarvydas
140 Jonavičius Romualdas
IG-HG
1974
Birštono ir jo apylinkių hidrogeologinių sąlygų įvertinimas ryšium su
kurorto aprūpinimu mineraliniais vandenimis
doc. L. Petrulis
141 Kairys Bronius
IG-HG
1974
Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) statybos ir
eksploatacijos inžinerinės-geologinės sąlygos
g.-m. m. k., vyr. dėst.
V. Skuodis
142 Kalindra Rimantas
IG-HG
1974
Kauno miesto Kalniečių I-mo gyvenamo mikrorajono inžinerinės
geologinės sąlygos
dėst. K. Dundulis
175
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
176
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
143 Kariniauskas
Romualdas
2
IG-HG
1974
Vilniaus miesto vakarinio pramoninio rajono inžinerinių-geologinių
sąlygų charakteristika ir ŠEC-3 pagrindų įvertinimas
5
dėst. K. Dundulis
6
144 Kurtinaitis Algirdas
IG-HG
1974
Lietuvos TSR Šventosios–Tartu vandeningo komplekso gėlų
požeminių vandenų dinaminių atsargų formavimosi dėsningumai
vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Juodkazis
145 Mališauskas Algirdas
IG-HG
1974
Lietuvos TSR permo vandeningo horizonto hidrodinaminio režimo
analizė
vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Juodkazis
146 Marcinkevičius
Vygintas
IG-HG
1974
Ančios upės slėnio inžinerinės-geologinės sąlygos bei projektuojamos dėst. K. Dundulis
užtvankos šlaitų pastovumo skaičiavimai.
147 Pelakauskas Antanas
IG-HG
1974
Būsimos Bubių saugyklos hidrogeologinių ir inžinerinių geologinių
sąlygų įvertinimas
doc. R. Tarvydas
148 Pinkevičius Bronius
IG-HG
1974
Pietų Pabaltijo kainozojinio-mezozojinio vandeningo komplekso
gamtinio srauto hidrodinaminiai tyrimai
vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Juodkazis
149 Rumeika Zenonas
IG-HG
1974
Automobilinio tilto per upę Gynėvę pagrindų inžinerinis-geologinis
įvertinimas (a/k Kaunas–Klaipėda 45–47 km ruože)
g.-m. m. k. R. B. Mikšys
150 Sapkauskas Povilas
IG-HG
1974
Bazilionių užtvankos, projektuojamos ant Dubysos upės, inžineriniųgeologinių sąlygų įvertinimas
vyr. dėst. V. Skuodis
151 Skačkauskas
Eugenijus Viktoras
IG-HG
1974
Pajūrio gruntiniai vandenys ir jų eksploatavimo ypatumai
g.-m. m. k. J. Diliūnas
152 Smilgius Vidmantas
IG-HG
1974
Šiaurės Rytų Lietuvos vandensparų filtracinių savybių tyrimai
vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Juodkazis
153 Šapalas Juozas
IG-HG
1974
Alytaus m. apylinkių požeminių vandenų hidrogeologinių sąlygų
įvertinimas ryšium su miesto aprūpinimu vandeniu
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
154 Šleinius Stanislovas
IG-HG
1974
Palangos m. apylinkių hidrogeologinių sąlygų įvertinimas ryšium su
miesto aprūpinimu vandeniu
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
155 Trumpis Gintautas
IG-HG
1974
Prekvarterinių darinių hidrogeologinės sąlygos ir hidrogeologinė
charakteristika ryšium su mineralinių vandenų panaudojimu
vakarinėje Lietuvos TSR dalyje
doc. L. Petrulis
3
4
156 Urbonas Jonas
1
2
IG-HG
1974
Kaliningrado pusiasalio gėlų požeminių vandenų eksploatacinių
atsargų įvertinimas
5
g.-m. m. k. A. Grigelis
6
157 Vaitiekūnas Ričardas
IG-HG
1974
Švenčionių rajono hidrogeologinių sąlygų įvertinimas ryšium su
vandens aprūpinimu
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
158 Valatka Antanas
IG-HG
1974
Ignalinos rajono hidrogeologinės sąlygos
doc. L. Petrulis
159 Biezais Astrida
[Биезайс Астрида]
IG-HG
1974
g.-m. m. k. R. B. Mikšys,
Statybos aikštelės inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas siekiant
panaudoti tipines pamatų konstrukcijas (Latvijos TSR Bauskės rajono g.-m. m. k., vyr. dėst.
V. Skuodis
Pilsrundalės k. 8-metės mokyklos-internato pavyzdžiu).
[Оценка инженерно-геологических условий стройплощадки
в целях применения типовых конструкций фундаментов (на
примере 8-милетней школы-интерната в с. Пилсрундале Бауского
района Латв. ССР)]
160 Fedorov Valerij
[Фeдоров Валерий]
IG-HG
1974
Pabaltijo artezinio baseino šiaurinės dalies vendo vandeningojo
komplekso geofiltacinių parametrų tyrimai.
[Исследование геофильтрационных параметров Вендского
водоносного комплекса северной части Прибальтийского
артезианского бассейна]
161 Jančiuk (Liachovec)
Elena
[Янчук (Ляховец)
Елена]
IG-HG
1974
vyr. dėst., g.-m. m. k.,
Merkio upės baseino gėlo požeminio vandens gamtinių resursų
V. Juodkazis
įvertinimas.
[Оценка естественных ресурсов пресных подземных вод бассейна
реки Мяркис]
162 Jančiuk Vladimir
[Янчук Владимир]
IG-HG
1974
g.-m. m. k. J. Diliūnas
Kauno m. rajono aliuviniai vandenys, jų atsargos ir dirbtinio
papildymo perspektyvos.
[Аллювиальные воды в районе г. Каунас, их запасы и перспективы
искуственного пополнения]
vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Juodkazis
177
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
178
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
163 Pronikova Liubov
[Проникова Любов]
2
IG-HG
1974
g.-m. m. k., vyr. dėst.
Valmieros m. civilinės statybos inžinerinės geologinės sąlygos
R. B. Mikšys
(Latvijos TSR).
[Инженерно-геологические условия гражданского строительства
в районе г. Валмиера (Лат. ССР)]
5
6
164 Arbačiauskas Vytautas
IG-HG
1975
Projektuojamos Taučiūnų užtvankos inžinerinių geologinių sąlygų
įvertinimas
doc. R. Tarvydas
165 Brazauskis Juozas
IG-HG
1975
„Petrašiūnų II“ dolomitų telkinio inžinerinių geologinių sąlygų
įvertinimas
g.-m. m. k. R. B. Mikšys
166 Balsytė Aurelija
IG-HG
1975
Autokelio Vievis–Maišiogala ir tilto per Nerį ties Vieviu inžinerinės
geologinės sąlygos
dėst. V. Ignatavičius
167 Dagys Benjaminas
IG-HG
1975
Neries vidurupio hidrogeologinis ir inžinerinis geologinis rajonavimas g.-m. m. k. V. Juodkazis
melioracijos tikslams
168 Dapkus Ričardas
IG-HG
1975
Pietinio Pabaltijo kainozojaus–mezozojaus vandeningo spūdinio
komplekso eksploatacinių atsargų formavimosi tyrimai
g.-m. m. k. V. Juodkazis
169 Eitavičius Stasys
IG-HG
1975
Decentralizuoto vandens tiekimo ypatumai Raseinių rajono
hidrogeologinėse sąlygose
g.-m. m. k. J. Diliūnas
170 Gedžiūnas Petras
IG-HG
1975
Drūkšių ežero apylinkių geologinė-hidrogeologinė sąranga ir
hidrogeologinių sąlygų įvertinimas ryšium su atominės elektrinės
statyba
vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Skuodis
171 Ilicevičius Marijonas
IG-HG
1975
Dūkšto miesto apylinkių hidrogeologinės sąlygos ir vandeningų
horizontų charakteristika
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
172 Kadūnas Kęstutis
IG-HG
1975
Žeimenos baseino aukštupio hidrogeologinių sąlygų įvertinimas
ryšium su Švenčionėlių miesto aprūpinimu vandeniu
g.-m. m. k. J. Diliūnas
173 Kalytis Alvydas
IG-HG
1975
Viršuliškių III mikrorajono inžinerinės-geologinės sąlygos ir
projektuojamų pastatų pagrindų įvertinimas
dėst. K. Dundulis
174 Kregždė Albertas
IG-HG
1975
Krantinės infiltracinės vandenvietės našumo tyrimai
g.-m. m. k. J. Diliūnas
3
4
175 Lubys Steponas
1
2
IG-HG
1975
Autostrados Rietavo–Jucaičių ruože inžinerinių geologinių sąlygų
įvertinimas
5
doc. R. Tarvydas
6
176 Mekšriūnaitė Laimutė
IG-HG
1975
Strelčių vandenvietės hidrogeologinių sąlygų charakteristika
ir perspektyvių vandeningų horizontų eksploatacinių atsargų
paskaičiavimas
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
177 Mockevičius Juozas
IG-HG
1975
Vilniaus m. transporto mazgo prie VPI inžinerinių geologinių sąlygų
įvertinimas
dėst. K. Dundulis
178 Mockus Danielius
IG-HG
1975
Druskininkų miesto aprūpinimo kvartero nuogulų požeminiais
vandenimis perspektyvos
g.-m. m. k. J. Diliūnas
179 Norvaiša Ignas
IG-HG
1975
Baltijos jūros pietrytinės dalies dugno nuogulų fizinės-mechaninės
savybės
vyr. dėst., g.-m. m. k.
R. B. Mikšys
180 Norvila Kostantas
IG-HG
1975
Projektuojamos 35 kv. elektros perdavimo linijos Prienai–Veiveriai
trasos inžinerinės geologinės sąlygos
g.-m. m. k.
V. Ignatavičius
181 Rastenis Edmundas
IG-HG
1975
Kambro–vendo vandeningo komplekso hidrodinaminio režimo analizė vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Juodkazis
182 Simaškaitė (Pakulienė)
Regina
IG-HG
1975
Pabaltijo artezinio baseino Šventosios–Tartu vandeningo komplekso
hidrogeologinė analizė
g.-m. m. k. V. Juodkazis
183 Vitkevičiūtė Elena
Irena
IG-HG
1975
Zarasų rajono hidrogeologinių sąlygų charakteristika
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
184 Furman Irina
[Фурман Ирина]
IG-HG
1975
Trasos Vilnius–Naujoji Vilnia rajono inžinerinių geologinių sąlygų
įvertinimas ir šlaitų stabilumo apskaičiavimai.
[Оценка инженерно геологических условий района трассы
Вильнюс–Новая Вильня и рассчёты устойчивости откосов]
dėst. K. Dundulis
185 Furman Vladimir
[Фурман Владимир]
IG-HG
1975
Palangos telkinio Šventosios–Upninkų vandeningojo komplekso mine­- g.-m. m. k.
ralinio vandens eksploatacinių atsargų įvertinimas.
M. Dobkevičius
[Оценка эксплуа­тационных запасов минеральных вод швянтойскоупнинкайского водоносного комплекса Палангского месторождения]
179
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
180
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
186 Kononov Sergej
[Кононов Сергей]
2
IG-HG
1975
g.-m. m. k.
Inžinerinių geologinių sąlygų kompleksinė charakteristika sudarant
Alytaus m. Vidzgirio mikrorajono 2-ojo gyvenamojo masyvo techninį V. Ignatavičius
projektą.
[Комплексная характеристика инженерно-геологических условий
для составления технического проекта 2-ого жилого массива
микрорайона Видзгирис в г. Алитус].
5
6
187 Kozočkina Irina
[Козочкина Ирина]
IG-HG
1975
Alūksnės miesto vandens tiekimo sąlygos.
[Условия водоснабждения города Алуксне]
vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Skuodis
188 Primudrova
(Ramanauskienė)
Liudmila
[Примудрова Люда]
IG-HG
1975
Vakarų Pabaltijo viršutinio paleozojaus vandens spūdinės sistemos
gėlo požeminio vandens sąveikos tyrimas.
[Исследование взаимосвязи пресных подземных вод
верхнепалеозойской водонапорной системы западной
Прибалтики]
vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Juodkazis
189 Spudas (Kivlina) Dace
[Спудас
(Кивлина)
Даце]
IG-HG
1975
Karjero „Akmenscucinias“ rajono geologinės ir hidrogeologinės
sąlygos (Latvijos TSR Jelgavos ir Bauskės rajonai).
[Геологические и гидрогеологические условия района
доломитовово карьера «Aкменсцуциняс» (Елгавский и Бауский
районы Латвийской ССР)]
vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Skuodis
190 Zanevskij Zdislav
[Заневский Здислав]
IG-HG
1975
Birštono mineralinio vandens telkinio formavimosi sąlygos ryšium su
vykdoma preliminaria žvalgyba.
[Условия формирования Бирштонасского месторождения
минеральных вод в сбязи с проводимой предвапительной
разведкой]
doc. L. Petrulis
191 Živuško Regina Zofija
[Живушко РегинаЗофия]
IG-HG
1975
g.-m. m. k. V. Juodkazis
Šiaurės Pabaltijo kambro–vendo komplekso požeminio vandens
formavimosi sąlygų hidrocheminė analizė.
[Гидрохимический анализ условий формирования подземных вод
кембро-вендского комплекса северной Прибалтики]
3
4
192 Baltrušaitytė
(Karvelienė) Danutė
1
2
IG-HG
1976
Lietuvos kreidos vandeningų horizontų hidrocheminė charakteristika doc. L. Petrulis
5
6
193 Dvareckas Liudas
IG-HG
1976
Kauno miesto Eigulių stambiaplokščių gyvenamųjų namų
mikrorajono inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas
g.-m. m. k.
V. Ignatavičius
194 Kalvaitis Audrius
IG-HG
1976
Naujosios Vilnios antro gyvenamo kvartalo inžinerinės geologinės
sąlygos
vyr. dėst., g.-m. m. k.
R. B. Mikšys
195 Kaminskas Mykolas
IG-HG
1976
Infiltracijos efektyvumo nustatymas požeminių vandenų dirbtinio
papildymo įvertinimui (Vičiūnų ir Nidos vandenviečių pavyzdžiu)
g.-m. m. k. J. Diliūnas
196 Kuzinas Algirdas
IG-HG
1976
Struktūrinių ryšių įtaka smėlinių uolienų fizikinėms-mechaninėms
savybėms Vilniaus m. apylinkėse
inž. K. Dundulis
197 Mataitis Saulius
IG-HG
1976
Plungės miesto pietvakarinės dalies inžinerinės-geologinės sąlygos
inž. K. Dundulis
198 Mikaila Vytautas
IG-HG
1976
Biržų karstinio rajono požeminiai vandenys ir jų užterštumo
įvertinimas
vyr. dėst., g.-m. m. k.
V. Skuodis
199 Rimša Vytautas
IG-HG
1976
Automobilinio tilto per upę Šventąją pagrindų inžinerinis geologinis
įvertinimas (a/k Vilnius–Ryga 72–74 km ruože)
g.-m. m. k.
V. Ignatavičius
200 Steponavičiūtė Zita
IG-HG
1976
Švento ežero rajono hidrogeologinių sąlygų charakteristika
g.-m. m. k. M.
Dobkevičius
201 Surdokas Kęstutis
Dominikas
IG-HG
1976
Kupiškio miesto vandens saugyklos centrinės dalies inžineriniųgeologinių ir hidrogeologinių sąlygų įvertinimas
doc., g.-m. m. k.
R. Tarvydas
202 Zaramba Juozas
Adomas
IG-HG
1976
Druskininkų miesto gėlų požeminių vandenų eksploatacinių atsargų
įvertinimas
asist. R. Šečkus
203 Zdanavičiūtė Virginija
IG-HG
1976
Birštono rajono mineralinių vandenų kilmiavietės hidrogeologinių
sąlygų įvertinimas (1974–1975 m. preliminarinės žvalgybos stadija)
doc. L. Petrulis
204 Žiura Albertas
IG-HG
1976
Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektros stoties (KHAES) statybos
ploto hidrogeologinių sąlygų charakteristika
g.-m. m. k. L. Petrulis
181
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
2
182
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
205 Fišer Liudmila
[Фишер Людмила]
IG-HG
1976
Aktyvios vandens apykaitos zonos vandeningųjų sluoksnių sąveikos
g.-m. m. k. V. Juodkazis
hidrodinaminių skaičiavimų tikslumo tyrimas.
[Исследование точности гидродинамических расчётов
взаимосвязи водоносных горизонтов зоны активного водоабмена
(на примере бассейнов р. Швянтои и Нявежис)]
5
6
206 Jacyno Josif
[Яцыно Иосиф]
IG-HG
1976
Talino m. hidrogeologinių sąlygų analizė siekiant pagerinti vandens
tiekimą.
[Анализ гидрогеологических условий района г. Таллина в целях
улучения водоснабждения]
vyr. dėst., g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
207 Marfin Sergėj
[Марфин Сергей]
IG-HG
1976
Petrašiūnų prieupinės vandenvietės našumo tyrimas EGDA metodu.
[Исследование производительности берегового водозабора
Петрашюнай методами ЭГДА]
g.-m. m. k. J. Diliūnas
208 Markov Valerij
[Марков Валерий]
IG-HG
1976
Livanės eksperimentinio namų statybos kombinato statybos aikštelės g.-m. m. k. R. B. Mikšys
inžinerinių geologinių tyrinėjimų duomenų analizės kai kurie
rezultatai.
[Некоторые результаты анализов данных инженерногеологических изыскании на строительной площадке Ливанского
эксперементального домостроительного комбината].
209 Pukitis Guntars
[Пукитис Гунтарс]
IG-HG
1976
vyr. dėst., g.-m. m. k.
Tiltinio perėjimo per upę Lorupę statybos rajono geologinės ir
inžinerinės geologinės sąlygos (automagistralės Ryga–Pskovas atkarpa). V. Skuodis
[Геологические и инженерно-геологические условия района
строительства мостового перехода через реку Лорупе (на участке
автомагистрали Рига–Псков)]
210 Sibiliov Boris
[Сибилёв Борис]
IG-HG
1976
vyr. moksl. bendr.,
Kvartero dangos įtaka Pabaltijo paleogeno ir kreidos nuogulų gėlo
požeminio vandens eksploatacinių atsargų formavimuisi.
g.-m. m. k.
[Влияние четвертичного покрова на формирование
V. Juodkazis
эксплуатационных запасов пресных подземных вод палеогеновых
и меловых отложений Прибалтики]
3
4
211 Šnitko Peteris
[Шнитко Петерис]
1
2
IG-HG
1976
Kaišiadorių HAES slėginio vamzdyno inžinerinės geologinės sąlygos.
[Инженерно-геологические условия напорного трубопровода
Кайшядорской ГАЭС]
5
g.-m. m. k. R. B. Mikšys
6
212 Štraus Skaidrite
[Штраусс Скаидрите]
IG-HG
1976
Tiltinio perėjimo per Lisu upę autokelyje Valmiera–Smiltenė statybos
sklypo inžinerinės geologinės sąlygos.
[Инженерно-геологические условия участка строительства
мостового перехода через р. Лису на автодороге Валмиера–
Смилтене]
doc. R. Tarvydas
213 Balčiūnaitis Аlgimutis
I-HG
1977
Karstinis reiškinys – kaip veiksnys, įvertinant Biržų apylinkių
hidrogeologines bei inžinerines geologines sąlygas
g.-m. m. k. V. Skuodis
214 Dabužinskaitė
(Mičiudienė) Virgilija
I-HG
1977
Pabaltijo kainozojaus–mezozojaus uolienų požeminių vandenų
eksploataciniai resursai
doc. V. Juodkazis
215 Guobytė Rimantė**
I-HG
1977
I. Liškiavos apylinkių geonuotrauka.
II. Mizarų įdubos uolienų charakteristika. Struktūros kilmė
vyr. dėst. R. Gailius
216 Jurevičius Arūnas
I-HG
1977
Kai kurių hidrogeologinių parametrų nustatymo ypatybės krantinėse
zonose (Jankiškių–Bukčių vandenviečių pavyzdžiu)
g.-m. m. k. J. Diliūnas
217 Jurkonis Antanas
I-HG
1977
Birštono rajono geologinės-hidrogeologinės sąlygos ir Nemaniūnų
vandenvietės eksploatacinių atsargų paskaičiavimas
doc. L. Petrulis
218 Karklys Andriejus
I-HG
1977
Kapsuko miesto apylinkių hidrogeologinės sąlygos. Kapsuko miesto
vandenvietės eksploatacinių atsargų įvertinimas
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
219 Mačiūnas Stanislovas
I-HG
1977
Vilniaus miesto Šeškinės II-ojo mikrorajono inžinerinės-geologinės
sąlygos
g.-m. m. k. R. B. Mikšys
220 Mičiudo Vitold
I-HG
1977
Kauno miesto Dainavos I mikrorajono dviejų dvylikos aukštų gyv.
namų statybinės aikštelės inžinerinis-geologinis įvertinimas ir
duomenų statistinė interpretacija
g.-m. m. k. K. Dundulis
221 Mureika Rimantas
I-HG
1977
Buregio–Sargajevo ir Šventosios–Tartu vandeningų kompleksų
hidrogeologinės sąlygos ir požeminių vandenų balansas Pabaltijyje
doc. g.-m. m. k.
L. Petrulis
183
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
184
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
222 Musteikis Petras**
2
I-HG
1977
I. Veliuonos–Lekėčių ploto geonuotrauka.
II. Vidurio Lietuvos landoverio graptolitai, jų biozonos ir koreliacija
5
prof. g.-m. m. dr.
J. Paškevičius
6
223 Pauliukevičius
Raimundas
I-HG
1977
Šventosios–Tartu vandeningo komplekso eksploatacinių požeminių
vandenų atsargų formavimosi ypatumai (Rygos regiono pavyzdžiu)
asist. R. Šečkus
224 Pranaitis Romas
I-HG
1977
Švenčionėlių miesto rajono hidrogeologinių sąlygų charakteristika
ir Švenčionėlių miesto plytinės teritorijos vandenvietės požeminių
vandenų eksploatacinių atsargų įvertinimas
doc. L. Petrulis
225 Rudnickaitė
Eugenija**
I-HG
1977
Merkinės apylinkių kvartero darinių geonuotrauka bei
stambiaklasinės morenų dalies petrografiniai tyrimai
doc. g.-m. m. k. P.
Vaitiekūnas
226 Strumskys Vidmantas
I-HG
1977
Likėnų kurorto hidrogeologinių sąlygų apžvalga
doc. g.-m. m. k.
L. Petrulis
227 Tolušis Eugenijus
I-HG
1977
Kapsuko rajono geologinė sąranga ir paskutinio apledėjimo
moreninių priemolių fizinių-mechaninių savybių charakteristika
g.-m. m. k.
V. Ignatavičius
228 Valys Algimantas
I-HG
1977
Jurbarko rajono hidrogeologinės sąlygos ir požeminio vandens
panaudojimo perspektyvos
g.-m. m. k. J. Diliūnas
229 Borovkov Vladimir
[Боровков
Владимир]
I-HG
1977
Kėdainių m. inžinerinės geologinės sąlygos
[Инженерно-геологические условия района г. Кедайняй].
doc. R. Tarvydas
230 Burchanov Anatolij
[Бурханов Анатолий]
I-HG
1977
Estijos degiųjų skalūnų telkinio požeminio vandens dinamikos tyrimas. doc. g.-m. m. k.
V. Juodkazis
[Исследование динамики подземных вод в районе Эстонского
месторождения горючих сланцев]
231 Calite Ilga
[Цалите Илга]
I-HG
1977
Gulbenės miesto geologinių bei hidrogeologinių sąlygų įvertinimas ir g.-m. m. k.
Buregio–Sargajevo vandeningojo komplekso eksploatacinių atsargų M. Dobkevičius
apskaičiavimas.
[Оценкa геолого-гидрогеологических условий города Гулбене
и подсчёт эксплуатационных запасов бурегско-саргаевского
водоносного комплекса].
3
4
232 Celminš Janis
[Цельминьш Янис]
1
2
I-HG
1977
Rygos įlankos viršutinės dalies inžinerinė geologinė charakteristika
turint tikslą prognozuoti pakrantės reiškinius.
[Инженерно-геологическая характеристика района вершины
Рижского залива в целях прогноза береговых явлений]
5
vyr. dėst., g.-m. m. k.
R. B. Mikšys
6
233 Dankin Anatolij
[Данькин Анатолий]
I-HG
1977
Pabaltijo silūro–ordoviko vandeningojo komplekso eksploatacinių
atsargų įvertinimas Pandiverės aukštumos rajone.
[Оценка эксплуатационных запасов подземных вод силурийскоордовикского водоносного комплекса Прибалтики в районе
Пандиверской возвышенности]
doc. V. Juodkazis
234 Komisarov Dmitrij
[Коммисаров
Дмитрий]
I-HG
1977
Klaipėdos m. gruntinis vanduo ir jo panaudojimo vandeniui tiekti
perspektyvos.
[Грунтовые воды в районе г. Клайпеда и перспективы их
использования для водоснабжения]
g.-m. m. k. J. Diliūnas
235 Kurak Ježi
[Курак Ежи]
I-HG
1977
Birštono kurorto mineralinio vandens formavimosi hidrodinaminės
prielaidos.
[Гидродинамические предпосылки формирования минеральных
вод курорта Бирштонас]
g.-m. m. k. V. Juodkazis
236 Ozola Agra
[Озола Агра]
I-HG
1977
Ventos upės tvirtinamo kranto atkarpos inžinerinių geologinių sąlygų g.-m. m. k.
V. Ignatavičius
įvertinimas.
[Оценка инженерно-геологических условий на участке
берегоукрепления р. Венты]
237 Zacharov Vladimir
[Захаров Владимир]
I-HG
1977
Tilto per Gaujos upę Valmieros miesto rajone projekto pagrindimo
geologinių ir inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas (Latvijos SSR).
[Оценка геологических и инженерно-геологических условий для
обоснования проекта моста через реку Гауя в районе города
Валмиера (Латвийская ССР)]
doc., g.-m. m. k.
V. Skuodis
185
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
2
186
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
238 Baronas Gedeminas
I-HG
1978
Žalsvelės užtvankos ant Šešupės upės statybinės aikštelės (užtvankos g.-m. m. k. R. B. Mikšys
skersainio) inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas
5
6
239 Bukėnas Eugenijus
I-HG
1978
Birštono kurorto rajono hidrogeologinės sąlygos ir eksploataciniai
gėlo požeminio vandens ištekliai
g.-m. m. k. J. Diliūnas
240 Gegieckas Saulius
I-HG
1978
Biržų rajono geologiniai bruožai ir karstinių reiškinių morfologiniaihidrogeologiniai ypatumai
doc., g.-m. m. k.
V. Skuodis
241 Izokaitis Vigindas
I-HG
1978
Nevėžio ir Mūšos baseinų požeminių vandenų vertikalios apykaitos
hidrodinaminė analizė
doc., g.-m. m. k.
V.Juodkazis
242 Makut Vičeslav
I-HG
1978
Panevėžio miesto požeminių vandenų atsargų patikslinimas pagal
režiminių stebėjimų duomenis
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
243 Masys Albinas
I-HG
1978
Jurbarko rajono hidrogeologinės sąlygos ir Kalnėnų ploto
eksploatacinių atsargų įvertinimas
g.-m. m. k. J. Diliūnas
244 Mikštas Kazimieras
I-HG
1978
Sieros vandenilinių mažos mineralizacijos vandenų formavimosi ir
paplitimo ypatybės Likėnų kurorto rajone
doc. L. Petrulis
245 Mikulka Antanas
I-HG
1978
Garliavos miesto pramoninės-gyvenamosios zonos inžineriniųgeologinių sąlygų įvertinimas
dėst., g.-m. m. k.
V. Ignatavičius
246 Noreika Antanas
I-HG
1978
Požeminių vandenų dirbtinio papildymo hidrogeologinis pagrindimas g.-m. m. k. J. Diliūnas
Klaipėdos III-oje vandenvietėje
247 Petrošius Kęstutis
I-HG
1978
Požeminių vandenų panaudojimo drėkinimui perspektyvos Lietuvos
TSR
doc., g.-m. m. k.
V. Juodkazis
248 Rauduvė Vilius
I-HG
1978
Pabaltijo artezinio baseino Šventosios–Tartu vandeningo komplekso
filtracinių savybių analizė
doc. V. Juodkazis
249 Sadeckas Vidmantas
I-HG
1978
Biržų rajono aktyvios požeminių vandenų apykaitos zonos
hidrodinaminių sąlygų analizė
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
250 Savickas Kęstutis
I-HG
1978
Vilniaus miesto vakarinės dalies inžinerinių geologinių sąlygų analizė
ir ŠES-3 pagrindų įvertinimas
g.-m. m. k. K. Dundulis
3
4
251 Šakalis Rimantas
1
2
I-HG
1978
Vilniaus miesto Baltupio I gyvenamo mikrorajono I statybos eilės
inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas
5
vyr. dėst., g.-m. m. k.
R. B. Mikšys
6
252 Šimėnas Jonas**
I-HG
1978
Šventosios slėnio (Andrioniškis – Kavarskas) geologinėhidrogeologinė charakteristika bei Daumantų atodangos pjūvio
granulometriniai-mineraloginiai tyrimai
doc., g.-m. m. k.
P. Vaitiekūnas,
doc. S. Žeiba
253 Višinskas Algimantas
I-HG
1978
Vilniaus miesto Šeškinės IV mikrorajono inžinerinių-geologinių sąlygų doc., g.-m. m. k.
įvertinimas
R. Tarvydas
254 Zaksas Gintautas
I-HG
1978
Kauno miesto Eigulių II mikrorajono inžinerinių-geologinių sąlygų
įvertinimas
dėst., g.-m. m. k.
V. Ignatavičius
255 Dambitė Biruta
[Дамбите Бирута]
I-HG
1978
Rygos miesto bendrųjų valymo įrenginių statybos aikštelės
geologinių ir inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas.
[Оценка геологических и инженерно-геологических условий
стройплощадки общегородских очистных сооружений города
Риги]
doc. V. Skuodis
256 Gavena Inga
[Гавена Инга]
I-HG
1978
g.-m. m. k. L. Petrulis
Šiaurės rytinės Latvijos TSR dalies apatinio paleozojaus nuogulų
geologinė bei hidrogeologinė charakteristika ir mineralinio gydomojo
vandens prognozinių eksploatacinių išteklių apskaičiavimas.
[Геолого-гидрогеологическая характеристика отложений нижнего
палеозоя Северо восточной части Латвийской ССР и подсчёт
прогнозных эксплуатационных запасов минеральных лечебных
вод]
257 Gavėnas Robertas
[Гавенас Робертас]
I-HG
1978
Ludzos miesto geologinių bei hidrogeologinių sąlygų įvertinimas ir
Dauguvos–Pliavinių vandeningojo komplekso eksploatacinių išteklių
apskaičiavimas.
[Оценка геолого-гидрогеологических условий района города
Лудза и посчёт эксплуатационных запасов ДаугавскогоПлявинского водоносного комплекса]
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
187
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
188
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
258 Gradulev Viačeslav
[Градулев Вячеслав]
2
I-HG
1978
Viršutinio–vidurinio paleozojaus vandens spūdinės sistemos
požeminio vandens eksploatacinių išteklių formavimosi sąlygos.
[Условия формирования эксплуатационных запасов подземных
вод верхне-среднепалеозойской водонапорной системы]
5
doc., g.-m. m. k.
V. Juodkazis
6
259 Grigonis Igoris
[Григонис Игорис]
I-HG
1978
Jurbarko miesto inžinerinė geologinė charakteristika.
[Инженерно-геологическая характеристика района города
Юрбаркас]
vyr. dėst., g.-m. m. k.
R. B. Mikšys
260 Kasperovič Valdemar
Касперович
Вальдемар]
I-HG
1978
Nevėžio upės slėnio žemupio teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų g.-m. m. k.
V. Ignatavičius
dėsningumai.
[Закономерности инженерно-геологических условий территории
нижнего течения долины р. Невежис]
261 Kausa Livija
[Кауса Ливия]
I-HG
1978
Bauskės miesto požeminis vanduo ir vandens tiekimo sąlygos
[Подземные воды и условия водоснабждения города Бауска]
doc. V. Skuodis
262 Kiunov Sergej
[Киунов Сергей]
I-HG
1978
Utenos m. šiaurės vakarinės dalies–Naujasodžio mikrorajono
inžinerinės geologinės sąlygos.
[Инженерно-геологические условия микрорайона Науясодис–
северо-западной части г. Утяна]
g.-m. m. k. K. Dundulis
263 Langenfelde Rinta
[Лангенфелде Ринта]
I-HG
1978
Tiltinio perėjimo per Ventos upę Kuldygos rajone projekto pagrindimo doc. R.Tarvydas
geologinių ir inžinerinių bei hidrogeologinių sąlygų įvertinimas.
[Оценка геологических и инженерно-геологических условий для
обоснования проекта мостового перехода через реку Вента в
Кулдигском районе]
264 Logina Anita
[Логина Анита]
I-HG
1978
Rygos m. Zakusalos televizijos ir radijo komplekso statybos aikštelės
inžinerinės geologinės sąlygos.
[Инженерно-геологические условия строительной площадки
комплекса телевидения и радиовещания на о. Закю в г. Риге]
vyr. dėst. R. B. Mikšys
3
4
265 Pridane Astra
[Придане Астра]
1
2
I-HG
1978
Cėsio m. geologinės bei hidrogeologinės sąlygos ir aliuvinio
vandeningojo horizonto eksploatacinių išteklių įvertinimas.
[Геолого-гидрогеологические условия г. Цесис и оценка эксплуа­
тационных запасов аллювиального водоносного горизонта]
5
prof. J. Paškevičius,
doc. R. Tarvydas
6
266 Smirnov Aleksandr
[Смирнов
Александр]
I-HG
1978
Pabaltijo artezinio baseino šiaurinio šlaito plyšinio-karstinio masyvo
požeminio nuotėkio formavimosi dėsningumai.
[Закономерности формирования подземного стока трещиннокарстового массива северного склона Прибалтийского
артезианского бассейна]
doc., g.-m. m. k.
V. Juodkazis
267 Šlendaka Vanda
[Шлендака Ванда]
I-HG
1978
Kemerių kurorto sulfidinio mineralinio vandens telkinio
hidrogeologinės sąlygos.
[Гидрогеологические условия месторождения сульфидных
минеральных вод курорта Кемери]
doc. L. Petrulis
268 Vtorova Nina
[Второва Нина]
I-HG
1978
Vandenvietės „Baltezers“ papildomos žvalgybos ploto požeminio
vandens eksploatacinių išteklių įvertinimas.
[Оценка эксплуатационных запасов подземных вод участка
доразведки водозабора «Балтэзерс»]
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
269 Vtorova Tatjana
[Второва Татьяна]
I-HG
1978
doc., g.-m. m. k.
Projektuojamos vandenvietės „Gaujmalieši“ sklypo prie Gaujos upės
geologinė sandara, hidrogeologinės sąlygos ir eksploataciniai ištekliai. L. Petrulis
[Геологическое строение и гидрогеологические условия района
р. Гауя на участке проектируемого водозабора «Гауймалиеши» с
подсчётом эксплуатационных запасов]
270 Antanaitis Jonas
I-HG
1979
Vilkaviškio–Kapsuko rajonų požeminių vandenų hidrogeocheminis
zoniškumas pagal naujų giliųjų gręžinių duomenis
doc., g.-m. m. k.
L. Petrulis
271 Bendoraitis Algirdas
I-HG
1979
Tauragės miesto požeminių vandenų eksploatacinių atsargų
įvertinimas
doc. V. Juodkazis
272 Butėnas Eldevinas
I-HG
1979
Vilniaus senamiesčio vėlyvesniosios dalies inžinerinės-geologinės
sąlygos
doc., g.-m. m. k.
V. Skuodis
189
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
190
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
273 Čiučelis Vytautas*
2
I-HG
1979
Pasvalio rajono geologinės bei hidrogeologinės sąlygos. Lietuvos TSR doc. R. Gailius
kristalinio pamato petrocheminės ypatybės ir kilmės problemos
5
6
274 Girdziušas
Benediktas*
I-HG
1979
Pasvalio apylinkių geologinės-hidrogeologinės sąlygos ir Pliavinių
horizonto darinių struktūriniai ir litofacijiniai ypatumai
doc. S. Žeiba
275 Jurevičius Alfonsas
I-HG
1979
Biržų rajono gruntinių vandenų režimas ir balanso skaičiavimai
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
276 Jutkus Saulius
I-HG
1979
Panevėžio miesto vandenvietės hidrogeologinių sąlygų analizė
doc. V. Juodkazis
277 Juzonis Viktoras
I-HG
1979
Kauno ir Jurbarko rajonų požeminių vandenų hidrogeocheminis
zoniškumas pagal naujų giliųjų gręžinių duomenis
doc., g.-m. m. k.
L. Petrulis
278 Malonaitė (Kederienė)
Genovaitė
I-HG
1979
Šiaurės Lietuvos karstinio rajono hidrogeodinaminės sąlygos ir
požeminio vandens sanitarinis-higieninis stovis
g.-m. m. k., doc.
V. Juodkazis
279 Misiūnas Bronius
I-HG
1979
Mūšos–Apaščios upių takoskyros geologinė sąranga ir karstinių
reiškinių dinamikos ypatumai
doc., g.-m. m. k.
V. Skuodis
280 Navickas Vytautas
I-HG
1979
Virintos baseino požeminio vandens gamtinių resursų formavimosi
sąlygos
doc. V. Juodkazis
281 Pavlovas Vasilij
I-HG
1979
Vilniaus senamiesčio inžinerinės-geologinės sąlygos ir pastatų
deformacijų charakteristika
g.-m. m. k., dėst.
K. Dundulis
282 Saulis Kęstutis
I-HG
1979
Elektrėnų miesto požeminių vandenų eksploatacinių atsargų
įvertinimas
g.-m. m. k. M.
Dobkevičius
283 Sinkevičius Kęstutis
I-HG
1979
Vilniaus senamiesčio seniausiosios dalies inžinerinės geologinės
sąlygos
g.-m. m. k.,
doc. R. B. Mikšys
284 Stasionis Sigitas
I-HG
1979
Alantos dirbtinės vandens saugyklos geologinės, hidrogeologinės ir
inžinerinės geologinės sąlygos
e. p. p. R.Tarvydas
285 Žukas Vytautas
I-HG
1979
Moreninių uolienų fizinių-mechaninių savybių apibendrinimas
Panevėžio miesto ploto ribose
g.-m. m. k., dėst.
K. Dundulis
3
4
5
286 Aleksans Olgert
[Алексанс Ольгерт]
1
2
I-HG
1979
Rygos m. pietryčių dalies inžinerinės geologinės sąlygos (Kengarags
mikrorajonas).
[Инженерно-геологические условия юго-востoчной части города
Риги (микрорайон Кенгарагс)]
doc. R. B. Mikšys
6
287 Cukanov Jurij
[Цуканов Юрий]
I-HG
1979
Vakarų Lietuvos Gargždų zonos naftos telkinių hidrogeologinės
sąlygos. Gilaus gręžimo technika ir technologijos ypatumai.
[Гидрогеологические условия нефтяных месторождений
Западной Литвы (Гаргждайская зона). Техника и особенности
технологии глубокого бурения]
vyr. geologas
V. Sakalauskas,
pagr. inžinierius
A. Jasas
288 Ivaško Svetlana
[Ивашко Светлана]
I-HG
1979
Latvijos TSR kvartero vandeningojo komplekso hidrogeologinių
sąlygų analizė. [Анализ гидрогеологических условий
четвертичного водоносного комплекса Литовской ССР]
doc. V. Juodkazis
289 Kačkan Franc
[Качкан Франц]
I-HG
1979
Šventosios–Upninkų vandeningojo komplekso hidrogeologinių
asist. R. Šečkus
parametrų nustatymo pagal gręžinių geofizikinių tyrinėjimų
duomenis galimybių tyrimas (Panevėžio m. pavyzdžiu).
[Изучение возможностей определения гидрогеологических
параметров Швентойско–Упнинкайского водоносного комплекса
по данным геофизических исследований скважин (на примере
района г. Панявежис)]
290 Krastinš Aivar
[Крастиньш Айварс]
I-HG
1979
Dauguvos upės slėnio, atkarpos tarp Stučkos ir Rygos miestų, geologinės doc. V. Skuodis
sąlygos ir viršutinio devono dolomitų sukarstėjimo įvertinimas.
[Геологические условия и оценка закарстованности
верхнедевонских доломитов в долине реки Даугавы на её отрезке
между городами Стучка–Рига]
291 Omelčenko Natalija
[Омельченко
Наталия]
I-HG
1979
Centrinės–Vidžemės aukštumos hidrogeologinių ir inžinerinių
geologinių sąlygų įvertinimas pramoninių atliekų laidojimui.
[Оценка гидрогеологических и инженерно-геологических
условий центрально-Видземской возвышенности для
захоронения промышленных отход]
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
191
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
192
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
292 Pridans Juris
[Приданс Юрис]
2
I-HG
1979
Rygos m. teritorijos geologinės sąlygos ir gruntų fizikinių mechaninių doc. V. Skuodis
sąvybių palyginamasis įvertinimas.
[Геологические условия и сравнительная оценка физикомеханических свойств грунтов территории г. Риги]
5
6
293 Prols Janis
[Пролс Янис]
I-HG
1979
Rygos mieste numatomos metropoliteno linijos trąsos inžinerinės
geologinės sąlygos.
[Инженерно-геологические условия трассы предпологаемой
линии метрополитена в городе Рига]
294 Siomina Natalija
[Сёмина Наталия]
I-HG
1979
Veikiančios vandenvietės „Gauja-1“ našumo padidėjimo, dirbtinai
doc. L. Petrulis
papildžius požeminio vandens išteklius, prognozinis įvertinimas
elektroanaloginio modeliavimo metodu.
[Прогнозная оценка методом электромоделирования повышения
производительности действующего водозабора «Гауя-I» за счёт
искуственного пополнения запасов подземных вод]
295 Varpsalietis Juris
[Варпсалиетис Юрис]
I-HG
1979
Rygos miesto šiaurinės dalies inžinerinės geologinės sąlygos.
[Инженерно-геологические условия северной части города Риги]
doc. R. B. Mikšys
296 Vintiša Nina
[Винтиша Нина]
I-HG
1979
Latvijos TSR požeminio vandens hidrogeocheminis zoniškumas
atsižvelgiant į naujus duomenis.
[Гидрогеохимическая зональность подземных вод Латвийской
ССР в свете новых данных]
doc. L. Petrulis
297 Belickas Julius
I-HG
1980
Vertikali požeminio vandens apykaita Šiaurės Lietuvos karstiniame
rajone
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
298 Bitinas Albertas*
I-HG
1980
I. Girkalnio apylinkių geologinė sąranga ir hidrogeologija.
II. Lietuvos uenlokio (silūras) graptolitai ir biostratigrafija
prof. dr. J. Paškevičius
299 Čepulis Algirdas
I-HG
1980
Krekenavos rajono hidrogeologinės sąlygos ir gyvulininkystės
komplekso požeminio vandens apsaugos tyrimai
doc. V. Juodkazis
300 Čypas Alvydas
I-HG
1980
Kauno rajono Žiemkelio durpyno hidrogeologinės ir melioracinės
sąlygos
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
g.-m. m. k., doc.
R. B. Mikšys
3
4
301 Gurskaitė Onutė
1
2
I-HG
1980
Justiniškių gyvenamojo rajono (1, 2A, 2B, III mikrorajonų) inžinerinių
geologinių sąlygų įvertinimas
5
6
302 Jacikevičius Rimantas
I-HG
1980
Mažeikių pramoninio rajono inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas g.-m. m. k. V. Ignatavičius
303 Jakštys Evaldas
I-HG
1980
Pasvalio miesto apylinkių geologija ir karstinių reiškinių vystymosi
geologinis tipizavimas
d., g.-m. m. k.
V. Ignatavičius
304 Jarmušis Arūnas
I-HG
1980
Klaipėdos miesto pietinės dalies inžinerinis geologinis įvertinimas
g.-m. m. k. R. B. Mikšys
305 Kemėšis Gintaras
I-HG
1980
Kirdonių objekto centrinės dalies hidrogeologinės sąlygos ir viršutinio g.-m. m. k., doc.
devono bei vidurinio devono viršutinės dalies vandeningų horizontų L. Petrulis
ryšys, remiantis hidrogeochemine medžiaga
306 Krikščiūnas Vincas*
I-HG
1980
Skruoblaus landšaftinio draustinio geologija ir Marcinkonių granitų
masyvo požeminio vandens bendra charakteristika
doc. R. Gailius
307 Narušis Vytautas
I-HG
1980
Lietuvos TSR Šilutės–Kauno rajono gėlo ir sūroko požeminio vandens
vertikalus mikrogeocheminis zoniškumas
doc. L. Petrulis
308 Norkus Jonas
I-HG
1980
Mažeikių miesto „Ventos“ gyvenamojo rajono inžinerinių geologinių
sąlygų įvertinimas.
g.-m. m. k.
V. Ignatavičius
309 Pakalnis Tautvydas*
I-HG
1980
I.
Akmenės apylinkių geologinė sandara. II. Šaltiškių karjero triaso prof. dr. J. Paškevičius
molio slūgsojimo sąlygų ir filtracinių savybių tyrimai
310 Paltanavičius
Virgaudas
I-HG
1980
Palangos miesto ir jo apylinkių geologinė apžvalga ir miesto
teritorijos inžinerinių-geologinių sąlygų įvertinimas
dėst. K. Dundulis
311 Pukas Jonas*
I-HG
1980
Šiaulių miesto apylinkių geologinė sandara ir ledyninių nuogulų
sudėties bei fizinių mechaninių savybių charakteristika
prof., g.-m. m. dr.
A. Gaigalas
312 Skeivelas Arvydas
I-HG
1980
Lietuvos TSR Vilkaviškio–Varėnos rajono gėlo ir sūroko vandens
vertikalus mikrohidrogeocheminis zoniškumas
doc. L. Petrulis
313 Šiaučiulis Povilas
I-HG
1980
Lietuvos TSR Kėdainių–Molėtų rajono gėlo ir sūroko požeminio
vandens hidrogeocheminis zoniškumas
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
doc. R. B. Mikšys
193
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
2
194
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
314 Ūsaitytė (Dumšienė)
Audronė
I-HG
1980
Vertikalios požeminio vandens apykaitos tyrimai Panevėžio
vandenvietėje
5
doc. V. Juodkazis
6
315 Vaitiekūnas
Vidmantas*
I-HG
1980
Joniškėlio apylinkių geomorfologinės, geologinės ir inžinerinėsgeologinės sąlygos
g.-m. m. dr. A. Gaigalas
316 Valančiauskas Kazys
I-HG
1980
Rygos miesto centrinės ir rytinės dalies geologinės sąlygos ir
g.-m. m. k. K. Dundulis
Pliavniekų gyvenamojo mikrorajono inžinerinis geologinis įvertinimas
317 Valavičius Adolfas*
I-HG
1980
Pasvalio rajono rytinės dalies geologinės-hidrogeologinės sąlygos
ir to paties rajono kvartero sistemos uolienų fizinių ir mechaninių
savybių kaitumo įvertinimas
doc. S. Žeiba
318 Balode Andra
[Балоде Андра]
I-HG
1980
Kuldygos m. geologinės sąlygos ir tiltinio perėjimo per Ventos upę
pagrindų ir pamatų inžinerinis geologinis įvertinimas.
[Геологические условия района г. Кулдига и инженерногеологическая оценка оснований и фундаментов мостового
перехода через р. Вента]
g.-m. m. k. K. Dundulis
319 Bernadskij Vladimir
[Бернадский
Владимир]
I-HG
1980
Užušilių ir Karajimiškio stacionarių režiminių stebėjimų aikštelių
gruntinio vandens balanso nustatymas.
[Определение баланса грунтовых вод на участках стационарных
режимных наблюдений Ужушиляй и Караимишкес]
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
320 Danilova Alla
[Данилова Алла]
I-HG
1980
Rygos m. Zemelblazmos mikrorajono statybos geologinių ir
inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas.
[Оценка геологических и инженерно-геологических условий для
строительства микрорайона Земельблазма гор. Риги]
g.-m. m. k., doc.
R. B. Mikšys
321 Krievkalne Dace
[Криевкалне Даце]
I-HG
1980
Rygos m. šiaurės rytinės dalies inžinerinės geologinės sąlygos
(pramoninės statybos pavyzdžiu).
[Инженерно-геологические условия северо-восточной части г.
Риги (на примере промышленного строительcтва)]
g.-m. m. k., e. p. p.
R. Tarvydas
3
4
5
322 Kuten Nikolaj
[Кутень Николай]
1
2
I-HG
1980
Nemenčinės–Šalčininkų rajono gėlo ir sūraus požeminio vandens
hidrogeocheminis mikrozoniškumas ir Lietuvos TSR Virių vandenvietės
požeminio vandens eksploatacinių išteklių perskaičiavimas.
[Гидрогеохимическая микрозональность пресных и солоноватых
подземных вод района Неменчине–Шальчининкай и переоценка
эксплуатационных запасов подземных вод водозабора Виряй
Литовкой ССР]
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
6
323 Pinčiuk Viktor
[Пинчук Виктор]
I-HG
1980
Pasvalio m. viršutinio devono Jaros sluoksnių molingų vandensparų
filtracinės savybės.
[Фильтрационные свойства глинистых водоупоров Ераских
отложений верхнего девона района г. Пасвалис]
g.-m. m. k. R. B. Mikšys
324 Rozenberga Anita
[Розенберга Анита]
I-HG
1980
Rygos m. pietinės dalies inžinerinė geologija ir tyrinėjimų rezultatai,
skirti gyvenamojo masyvo „Krasta“ rajoniniam planavimui.
[Инженерная геология южной части г. Риги и результаты
изысканий для районной планировки жилого массива «Краста»]
g.-m. m. k.
V. Ignatavičius
325 Sisenis Artis
[Сисенис Артис]
I-HG
1980
Vidurio Latvijos žemumos vakarinės dalies geologiniai bruožai ir Jelgavos e. prof. p. R. Tarvydas
m. projektuojamo gyvenamojo kvartalo inžinerinės geologinės sąlygos.
[Геологические черты западной части средне-Латвийской
низменности и инженерно-геологические условия
проектируемого жилого квартала в г. Елгава]
326 Šliachtič Igor
[Шляхтич Игор]
I-HG
1980
Šiaurės Lietuvos karstinio rajono hidrogeologija ir požeminio vandens doc. V. Juodkazis
apsauga. [Гидрогеология карстового района северной Литвы и
охрана подземных вод]
327 Šniucinia Ina
[Шнюциня Ина]
I-HG
1980
Vertikalaus drenažo panaudojimas dvipusiam vandens reguliavimui
g.-m. m. k.
„Adaži“ kolūkio Mangalos polderyje, Rygos rajonas.
M. Dobkevičius
[Применение вертикального дренажа для двухстороннего
регулирования воды в Мангальском полдере в Рижcком районе в
колхозе «Адажи»]
195
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
196
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
328 Antulis Vytautas
2
I-HG
1981
Lietuvos TSR Zarasų ir Švenčionių rajonų gėlo ir sūroko vandens
hidrogeocheminis mikrozoniškumas
5
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
6
329 Anusauskas Feliksas
I-HG
1981
Lietuvos TSR smėlinių uolienų fizinės-mechaninės savybės ir jų
koreliacinė analizė
vyr. dėst. K. Dundulis
330 Beliukevičius Arūnas
I-HG
1981
Ignalinos miesto vakarinės dalies inžinerinės-geologinės sąlygos
e. prof. p. R. Tarvydas,
vyr. dėst. K. Dundulis
331 Benaitis Romanas
I-HG
1981
Požeminio vandens apsaugos ir ūkinės veiklos apribojimo priemonės doc. V. Juodkazis
Lietuvos TSR karstiniame rajone
332 Čepulis Algirdas
I-HG
1981
Klaipėdos miesto požeminio vandens ištekliai
333 Gasiūnas Kęstutis
I-HG
1981
Cheminių medžiagų migracija Lietuvos karstinio rajono požeminiame doc. V. Juodkazis
vandenyje
334 Gregorauskas Marius
I-HG
1981
Viršutinio–vidurinio paleozojaus spūdinės sistemos gėlo požeminio
vandens gamtinių resursų įvertinimas
e. doc. p.
M. Dobkevičius
335 Karpavičius Jonas*
I-HG
1981
I. Ariogalos apylinkių geologinė sandara ir hidrogeologinės sąlygos.
II. Vidurio Lietuvos silūro rifai ir naftingumo problema
prof. dr. J. Paškevičius
336 Kaunelis Arūnas
I-HG
1981
Šventosios–Upninkų vandeningo komplekso hidrodinamika Lietuvos doc. M. Dobkevičius
TSR teritorijoje
337 Kulbis Algimantas
I-HG
1981
Panevėžio miesto Karsakiškio vandenvietės požeminio vandens
eksploatacinių atsargų įvertinimas
dėst. P. Klizas
338 Laukaitis Romas
I-HG
1981
Kauno miesto rytinės dalies geologinės sąlygos ir gyvenamojo
kvartalo prie Taikos prospekto inžinerinių geologinių sąlygų ir
tyrinėjimo apimčių įvertinimas
g.-m. m. k. K. Dundulis
339 Miliūnas Rimas*
I-HG
1981
Kauno rajono vakarinės dalies geologinė sąranga ir Šilainių I
mikrorajono inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas
g.-m. m. dr., prof.
A. Gaigalas
340 Milvydas Romualdas
I-HG
1981
Lietuvos pietvakarinės dalies geologinė sandara ir Kapsuko rajono
inžinerinės-geologinės sąlygos racionaliam polinių pamatų panaudojimui
g.-m. m. k.
V. Ignatavičius
g.-m. m. k., doc.
V. Juodkazis
3
4
341 Navickas Jonas
1
2
I-HG
1981
Alytaus miesto inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas
5
6
342 Raginis Vytautas
I-HG
1981
Pasvalio rajono Kirdonių objekto požeminių vandenų hidrodinaminių g.-m. m. k.
sąlygų analizė
M. Dobkevičius
343 Švanys Vytautas
I-HG
1981
Lietuvos TSR Tauragės–Mažeikių–Akmenės rajonų gėlo ir sūroko
vandens hidrogeocheminis mikrozoniškumas
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
344 Vencius Juozas
I-HG
1981
Biržų ir Panevėžio rajonų gėlo ir sūroko požeminio vandens
hidrogeocheminis mikrozoniškumas
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
345 Vepštas Romas
I-HG
1981
Fizinių-mechaninių uolienų savybių tyrimai penetraciniu karotažu
(pietvakarių Lietuvos pavyzdžiu)
asist. R. Šečkus
346 Veršickas Jonas*
I-HG
1981
Trakų rajono šiaurinės dalies geologinės-hidrogeologinės sąlygos
ir Lietuvos TSR viršutinio permo uolienų struktūriniai ir litologiniaifacijiniai savitumai
doc. S. Žeiba
347 Veršickienė
(Pupienytė) Alma*
I-HG
1981
Vievio apylinkių geologinės-hidrogeologinės sąlygos ir vidurinio
devono Narvos horizonto uolienų litologinė-facijinė charakteristika
pjūviuose Bubiai–Renava ir Parovėja–Stoniškiai
doc. S. Žeiba
348 Bebrišs Etgars
[Бебриш Этгар]
I-HG
1981
Uogrės m. gyvenamojo masyvo statybos rajono inžineriniųgeologinių sąlygų įvertinimas.
[Оценка инженерно-геологических условий района
строительства жилого массива в г. Огре]
doc. R. B. Mikšys
349 Bisekerski Aleksandr
[Биссекерский
Александр]
I-HG
1981
Skuodo–Šilutės rajono gėlo ir sūraus požeminio vandens
hidrogeocheminis mikrozoniškumas.
[Гидрогеохимическая микрозональность пресных и солоноватых
подземных вод Скуодас-Шилутского района]
doc. L. Petrulis
350 Chalevina Svetlana
[Халевина Светлана]
I-HG
1981
Barenco jūros Murmansko struktūros inžinerinių geologinių sąlygų
įvertinimas.
[Оценка инженерно-геологических условий Мурманской
структуры Баренцевo моря]
e. prof. p. R. Tarvydas
g.-m. m. k. K. Dundulis
197
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
2
198
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
351 Deglis Aleksandrs
[Деглис Александр]
I-HG
1981
Aukštuminių pastatų statyba sudėtingomis inžinerinėmis geologinėmis
sąlygomis darbininkų gyvenvietėje Carnikava, Latvijos TSR.
[Строительство высотных зданий в сложных инженерно-геологиче­
ских условиях в рабочем поселке Царникава, Латвийской ССР]
5
V. Ignatavičius
6
352 Ezera Anda
[Эзера Анда]
I-HG
1981
Madonos m. geologinės bei hidrogeologinės sąlygos ir požeminio
vandens eksploatacinių išteklių įvertinimas.
[Геолого-гидрогеологические условия и оценка
эксплуатационных запасов подземных вод г. Мадона]
doc. M. Dobkevičius
353 Klimoviča Inara
[Климовича Инара]
I-HG
1981
Dolomitų karjero „Pertnieki“ iškasos hidrogeologinis ir inžinerinis
geologinis įvertinimas.
[Гидрогеологическая и инженерно-геологическая оценка
разработки карьера доломитов «Пертниеки»].
doc. R. B. Mikšys
354 Klimovičs Janis
[Климович Янис]
I-HG
1981
doc. R. B. Mikšys
Ventspilio m. gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos statybos sklypo
inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas.
[Оценка инженерно-геологических условий района строительства
завода железобетонных конструкций в г. Вентспилс]
355 Kogan Josif
[Коган Йосиф]
I-HG
1981
Jurbarko m. požeminio vandens eksploatacinių išteklių įvertinimas.
[Оценка эксплуатационных запасов подземных вод района гор.
Юрбаркас]
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
356 Konev Anatolij
[Конев Анатолий]
I-HG
1981
Raseinių, Šiaulių ir Joniškio rajonų gėlo ir sūraus vandens
hidrogeocheminis mikrozoniškumas.
[Гидрогеохимическая микрозональность пресных и солоноватых
вод Рассейняйского, Шяуляйского и Ионишского районов]
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
357 Kozlovskis Jurijs
[Козловскис Юрис]
I-HG
1981
Daugpilio miesto sklypo „Šiaurinis“ hidrogeologinės sąlygos ir
hidrogeologinių parametrų įvertinimas.
[Гидрогеологические условия и оценка гидрогеологических
параметров участка «Северный» города Даугавпилс]
dėst. P. Klizas
3
4
358 Kripena Dace
[Крипена Даце]
1
2
I-HG
1981
Ventspilio miesto Krimuldos mikrorajono statybos sklypo
penetracinių karotažinių duomenų interpretacija.
[Интерпретация пенетрационно-каротажных данных строитель­
ного участка Кримулдского микрорайона в городе Вентспилс]
5
vyr. dėst. K. Dundulis
6
359 Latiševa Liga
[Латышева Лига]
I-HG
1981
Jūrmalos miesto geologinė sandara ir Babytės ežero inžinerinės
geologinės sąlygos.
[Геологическое строение города Юрмала и инженерногеологические условия озера Бабитес]
vyr. dėst. K. Dundulis
360 Lipska Silvija
[Липска Сильвия]
I-HG
1981
Stendės gyvenvietės siloso sandėlių statybos aikštelės inžinerinių
geologinių sąlygų įvertinimas.
[Оценка инженерно-геологических условий площадки под
строительство складов силосного типа в посёлке Стенде]
doc. R. B. Mikšys
361 Matvejeva Irina
Матвеева Ирина]
I-HG
1981
Olainės m. hidrogeologinės sąlygos ir požeminio vandens užterštumo dėst. P. Klizas
pramoninėmis atliekomis įvertinimas.
[Гидрогеологические условия района гор. Олайне и оценка
загрязнения подземных вод промышленными отходами]
362 Novopolskij Jurij
[Новопольский
Юрий]
I-HG
1981
Rokiškio–Utenos rajonų gėlo ir sūraus vandens mikrozoniškumas.
[Микрозонательность пресных и солоноватых вод Рокишкис-Утяна
районов]
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
363 Tasone Aija
[Тасоне Ая]
I-HG
1981
Baldonuonės kurorto sulfidinio vandens išteklių įvertinimas pagal С1
kategoriją.
[Оценка запасов сульфидных вод курорта Балдоне по категории
С1].
dėst. P. Klizas
364 Varus Maare
[Варус Мааре]
I-HG
1981
Narvos Jeesū gyven. požeminio vandens eksploatacijos sąlygų analizė. doc. R. B. Mikšys
[Анализ условий эксплуатации подземных вод пос. Нарва–Йыэсуу]
365 Filimonovas Efimijus
I-HG
1982
Ignalinos atominės elektrinės hidrogeologinės sąlygos ir požeminio
vandens apsaugos priemonės
366 Gailius Arūnas*
I-HG
1982
Veprių astroblemos geologinė charakteristika ir hidrogeologiniai ypatumai doc. R. Gailius
g.-m. m. k., doc.
L. Petrulis
199
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
200
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
367 Gurauskas Arvydas
2
I-HG
1982
Ventės rago inžinerinės geologinės sąlygos ir Kuršių marių kranto
abrazijos įvertinimas
5
e. prof. p. R. Tarvydas
doc. R. B. Mikšys
6
368 Jokšas Kęstutis
I-HG
1982
Subakvalinių požeminio vandens ištakų arealų nustatymas Baltijos
jūroje
doc. M. Dobkevičius,
g.-m. m. k.
O. Pustelnikovas
369 Kauklys Eduardas
I-HG
1982
Azoto junginių migracija Šiaurės Lietuvos karstinio rajono
požeminiame vandenyje
doc. L. Petrulis
370 Kavaliauskaitė Laima
I-HG
1982
Tauragės m. rajono geologinių sąlygų apžvalga ir 3 gyv. kvartalo
inžinerinių-geologinių sąlygų ir gruntų nevienalytiškumo įvertinimas
vyr. dėst. K. Dundulis
371 Masiukaitė Aušrelė
I-HG
1982
Šiaulių m. pietinės dalies inžinerinės-geologinės sąlygos ir moreninių
gruntų statinio zondavimo rezultatų analizė
vyr. dėst. K. Dundulis
372 Mozeris Kęstutis
I-HG
1982
Ukmergės, Jonavos, Širvintų, Prienų, Kaišiadorių, Trakų ir Kauno rajonų doc. L. Petrulis
gėlo ir sūroko požeminio vandens mikrogeocheminis zoniškumas
373 Poškus Vidmantas
I-HG
1982
Melioracinė statyba ir jos įtaka požeminio vandens dinamikai Virintos doc. V. Juodkazis
ir Obelies baseinuose
374 Razmus Jonas
I-HG
1982
Klaipėdos miesto pietrytinės dalies inžinerinės geologinės sąlygos ir
VI gyvenamo rajono namų pagrindų įvertinimas
vyr. dėst. K. Dundulis
375 Samkus Dainius
I-HG
1982
Pasvalio rajono Kirdonių objekto aeracijos zonos hidrogeologinių ir
inžinerinių geologinių sąlygų charakteristika
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
376 Šeškauskas Gintaras
I-HG
1982
Kauno miesto Petrašiūnų vandenvietės hidrogeologinės sąlygos ir
dėst. P. Klizas
eksploatacinių atsargų įvertinimas matematinio modeliavimo metodu
377 Šumyla Kęstutis*
I-HG
1982
I. Dubysos vidurupio (Ariogalos apylinkės) geologinė sandara
ir hidrogeologinės sąlygos. II. Ariogalos ploto silūro rifai, jų
hidrogeologinės ypatybės ir naftingumo problema
prof. dr. J. Paškevičius
378 Umbrasas Jonas
I-HG
1982
Panevėžio rajono Piniavos objekto hidrogeologinės sąlygos
g.-m. m. k., e. doc. p.
M. Dobkevičius
3
4
379 Vainorius Julius
1
2
I-HG
1982
Kauno, Kėdainių, Jurbarko, Tauragės, Šilutės rajonų gėlo ir sūroko
požeminio vandens mikrogeocheminis zoniškumas
5
doc. L. Petrulis
6
380 Zabilius Bronislovas*
I-HG
1982
Vilniaus rajone žvalgomo Pagirių ploto hidrogeologinės sąlygos ir
požeminio vandens eksploatacinių išteklių formavimosi ypatumai
doc. S. Žeiba
381 Žala Kęstutis
I-HG
1982
Gruntinio vandens išteklių formavimosi sąlygos Nemuno žemupyje
doc. V. Juodkazis
382 Brasas Stanislovas
[Брасас Станисловас]
I-HG
1982
Daugpilio m. vandenvietės eksploatacinių išteklių įvertinimas.
[Оценка эксплуатационных запасов водозабора г. Даугавпилс]
doc. M. Dobkevičius
383 Chaleckij Genadij
[Халецкий Генадий]
I-HG
1982
Stakliškių mineralinio vandens telkinio hidrogeologinių sąlygų
išaiškinimas pagal preliminarios žvalgybos medžiagą.
[Выявление гидрогеологических условий Стаклишского месторожде­
ния минеральных вод по материалам предварительной разведки]
doc. M. Dobkevičius
384 Kisel Svetlana
[Кисель Светлана]
I-HG
1982
Latvijos TSR Olainės m. pramoninio rajono teritorijos požeminio
vandens užterštumo tyrimas ir apsauga.
[Изучение загрязнения и охрана подземных вод на территории
промрайона г. Олайне Латвийской ССР]
doc. L. Petrulis
385 Lugovskoj Oleg
[Луговской Олег]
I-HG
1982
Kraslavos miesto geologinė bei hidrogeologinė charakteristika ir
požeminio vandens eksploatacinių išteklių įvertinimas.
[Геолого-гидрогеологическая характеристика и оценка
эксплуатационных запасов подземных вод города Краслава]
doc. M. Dobkevičius
386 Martyševskij Leonid
[Мартышевский
Леонид]
I-HG
1982
Švenčionėlių ir Nemenčinės rajonų gėlo ir sūraus požeminio vandens
hidrogeocheminis mikrozoniškumas.
[Гидрогеохимическая микрозональность пресных и солоноватых
подземных вод Швенченеляйского и Неменчинского районов]
doc. L. Petrulis
387 Petersons Torolfs
[Петерсон Торалф]
I-HG
1982
Jūrmalos miesto geologinės sąlygos, gyvenamojo rajono Kauguri IV
inžinerinis geologinis įvertinimas.
[Геологические условия города Юрмала, инженерногеологическая оценка жилого района Каугури IV]
g.-m. m. k. K. Dundulis
201
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
2
202
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
388 Ranks Konstantins
[Ранкс Константин]
I-HG
1982
g.-m. m. k., doc. R. B.
Baltijos jūros inžineriniai geologiniai tyrinėjimai ir akvatorijos
Mikšys
pietrytinės dalies dugno inžinerinės geologinės sąlygos.
[Состояние морских инженерно-геологических изысканий и
инженерно-геологические условия дна акватории юго-восточной
части Балтийского моря]
5
6
389 Aliulis Kęstutis
I-HG
1983
Kauno miesto Eigulių IV gyvenamojo mikrorajono inžineriniųgeologinių sąlygų įvertinimas
g.-m. m. k., doc. R. B.
Mikšys
390 Astrauskas Vitalijus
I-HG
1983
Kapsuko rajono geologinių sąlygų apžvalga ir Tarpučių gyvenamo
mikrorajono Kapsuke inžinerinių-geologinių sąlygų įvertinimas
vyr. dėst. K. Dundulis
391 Bružinskas Naglis
I-HG
1983
Jonavos miesto geologinės sąlygos ir Lakštingalų gyvenamo rajono
inžinerinis geologinis įvertinimas
vyr. dėst. K. Dundulis
392 Dičiūnas Gintaras*
I-HG
1983
Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybinės aikštelės
geologinės ir inžinerinės geologinės ypatybės
prof. dr. A. Gaigalas
393 Drungilas Povilas
I-HG
1983
Nidos vandenvietės eksploatacijos režimo analizė ir išplėtimo
perspektyvos
doc. M. Dobkevičius
394 Gulbinskas Saulius*
I-HG
1983
Kuršių marių (Lietuvos TSR teritorijos) dabartinių dugno nuosėdų
fizinių-mechaninių savybių įvertinimas
g.-m. m. dr., prof.
A. Gaigalas
395 Jonynas Jonas*
I-HG
1983
Baltijos jūros pietrytinės dalies (tarp Liepojos ir Klaipėdos miestų)
geologija ir hidrogeologinės sąlygos
prof. M. Kabailienė
396 Kačinskas Adomas
I-HG
1983
Mažeikių miesto vandenvietės požeminio vandens analizė ir
eksploatacinių išteklių įvertinimas pagal režiminius stebėjimų
duomenis
doc. M. Dobkevičius
397 Kriščiūnas Virginijus
I-HG
1983
Pasvalio miesto ir jo apylinkių geologinių ir inžinerinių geologinių
sąlygų įvertinimas
g.-m. m. k. K. Dundulis
398 Kurlavičius Alfonsas
I-HG
1983
Piniavos objekto viršutinio devono Įstros–Tatulos ir Suosos–Kupiškio
vandeningų horizontų vandens gamtinių atsargų ir išteklių įvertinimas
g.-m. m. k., doc.
M. Dobkevičius
3
4
399 Lubas Arūnas
1
2
I-HG
1983
Utenos miesto antrosios vandenvietės požeminio vandens
eksploatacinių išteklių įvertinimas
5
g.-m. m. k., doc.
M. Dobkevičius
6
400 Lukoševičius Rimas
I-HG
1983
Panevėžio rajono Piniavos objekto gruntinių vandenų režimas ir
balansas
g.-m. m. k., doc.
M. Dobkevičius
401 Mazėtis Egidijus
I-HG
1983
Panevėžio apylinkių aeracijos zonos filtracinių savybių įvertinimas
bandomųjų įpylimų į šurfus būdu
g.-m. m. k., doc.
R. B. Mikšys
402 Mockus Rimantas
I-HG
1983
Pasvalio ir Biržų rajonų Kirdonių objekto inžinerinių geologinių sąlygų g.-m. m. k. R. B. Mikšys
įvertinimas melioracijos tikslais
403 Ostachavičius
Algirdas*
I-HG
1983
Kauno marių krantų pastovumas būsimos Kaišiadorių
hidroakumuliacinės elektrinės poveikyje
nėra diplominio darbo
404 Rinkevičius Rimantas
Gintautas*
I-HG
1983
Tryškių rajono geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. Pietryčių
Lietuvos kristalinio pamato magminių ir metamorfinių uolienų
petrocheminiai bruožai
doc. R. Gailius
405 Striūka Algirdas*
I-HG
1983
Josvainių apylinkių geologinės-hidrogeologinės nuotraukos
tikslinimas ir silūro facijų koreliacija Ariogalos profilyje
prof. dr. J. Paškevičius
406 Šimėnas Benediktas
I-HG
1983
Rytų Lietuvos aktyvios vandens apykaitos zonos vandeningų
horizontų mitybos sąlygos ir teršiančių medžiagų migracija aeracijos
zonoje (Ignalinos AE regiono pavyzdžiu)
g.-m. m. d., doc.
V. Juodkazis
407 Vonsavičiūtė
(Vonsavičienė) Alė*
I-HG
1983
Alantos lapo kvartero geologijos ir hidrogeologijos pagrindiniai
bruožai
408 Černych Vadimas
[Черных Вадим]
I-HG
1983
doc. R. B. Mikšys
Sachalino šelfo atkarpos inžinerinės geologinės sąlygos ir
plaukiojančios gręžimo platformos (PGP) nuosėdžio skaičiavimas.
[Инженерно-геологические условия участка шельфа о-ва Сахалин
и расчёт осадки ПБУ]
409 Gudra Inara
[Гудра Инара]
I-HG
1983
Totorių AES pramoninės aikštelės inžinerinės geologinės sąlygos.
[Инженерно-геологические условия промплощадки Татарской
АЭС]
vyr. dėst. K. Dundulis
203
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
2
204
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
410 Karosas Jurgis*
[Каросас Юргис]
I-HG
1983
Naujamiesčio apylinkių geologinė sandara ir hidrogeologinės sąlygos doc. S. Žeiba
[Геологическое строение и гидрогеологические условия
окрестности н. п. Науяместис]
5
6
411 Kiršteine Lija
[Киpштейне Лия]
I-HG
1983
Saldutės rajono mineraliniai vandenys, kambro nuogulų filtracinėskolektorinės savybės ir Pernu bei Kemerių sluoksnių eksploatacinių
išteklių vertinimas.
[Минеральные воды Салдутского района, фильтрационно-коллек­
торские свойства кембрийских отложений и подсчёт эксплуатаци­
онных запасов вод Пярнусского и Кемерского горизонтов]
dėst. P. Klizas
412 Popovas Sergejus
[Попов Сергей]
I-HG
1983
Vilniaus vandenviečių geologinės hidrogeologinės sąlygos ir
vandenviečių gręžinių našumo didinimo būdai.
[Геолого-гидрогеологические условия Вильнюсских водозаборов
и способы повышения производительности водозаборных
скважин]
e. prof. p. R. Tarvydas
413 Beinoras Stasys*
I-HG
1984
Eržvilko–Šimkaičių apylinkių geologinė sandara ir Bebirvos ploto
silūro stratigrafija, koreliacija, facijos ir hidrogeologinės sąlygos
prof. dr. J. Paškevičius
414 Bukaveckas Kęstutis
I-HG
1984
Varėnos m. inžinerinės-geologinės sąlygos ir smėlinių gruntų statinio
zondavimo duomenų analizė
doc. K. Dundulis
415 Čepinskas Valdas
I-HG
1984
Šakių rajono Briedžių vandenvietės požeminio vandens
eksploatacinių atsargų įvertinimas
doc. M. Dobkevičius
416 Grikėnienė
(Dručiūnaitė) Alma
I-HG
1984
Šventosios–Upninkų vandeningo komplekso hidrogeologinės sąlygos doc. R. Tarvydas
ir jų kaita eksploatacijos įtakoje
417 Janulevičius Saulius
I-HG
1984
Panevėžio miesto Karsakiškio vandenvietės infiltracinės mitybos
tyrimų pagrindimas
g.-m. m. d., e. prof. p.
V. Juodkazis
418 Krivickas Kastytis
I-HG
1984
Garliavos apylinkių hidrogeologinių ir inžinerinių geologinių sąlygų
įvertinimas befiltrinių gręžinių įrengimo tikslams
doc., g.-m. m. k.
R. B. Mikšys
3
4
419 Kuzminskas
Mindaugas
1
2
I-HG
1984
Vakarų Lietuvos inžinerinės geologinės sąlygos ir gruntų fizikinių
mechaninių savybių koreliacija su statinio zondavimo duomenimis
5
doc. K. Dundulis
6
420 Mačinskas Vitalis*
I-HG
1984
Garliavos miesto pramoninės zonos inžinerinių-geologinių sąlygų
įvertinimas
prof. A. Gaigalas
421 Marcinonis Antanas
I-HG
1984
Kėdainių objekto Šventosios–Upninkų vandeningo komplekso
hidrogeologinės sąlygos ir eksploatacinių atsargų įvertinimas
dėst. P. Klizas
422 Mažeika Jonas
I-HG
1984
Biržų apylinkių geologinės-hidrogeologinės sąlygos ir inžinerinis
geologinis įvertinimas
doc. K. Dundulis
423 Stonkus Pranas*
I-HG
1984
Šilalės ploto geologinė sandara ir hidrogeologinės sąlygos
doc. R. Gailius
424 Šeirienė (Zavalytė)
Vaida*
I-HG
1984
Kuršių marių ir rytinės pakrantės (tarp Šventelės pelkės ir Kaliningrado prof. M. Kabailienė
srities) geologinės-hidrogeologinės sąlygos ir raida vėlyvajame
ledynmetyje bei holocene diatomėjų analizės duomenimis
425 Šeirys Neringas*
I-HG
1984
Palangos miesto vandenviečių geologinės ir hidrogeologinės sąlygos
doc. S. Žeiba
426 Šlamas Tadas
I-HG
1984
Kauno m. šiaurinės dalies inžinerinių-geologinių sąlygų įvertinimas ir
pagrindų bei polinių pamatų skaičiavimas 9 aukštų namui
doc. R. Tarvydas
427 Zareckas Saulius*
I-HG
1984
Baltijos jūros kranto zonos Juodkrantės–Palangos ruože geologinė
sandara, šiuolaikinė sedimentacija ir hidrotechninės statybos sąlygų
įvertinimas
g.-m. m. dr., prof.
A. Gaigalas
428 Alens Sergej
[Аленс Сергей]
I-HG
1984
Geofizinių metodų taikymas vertinant hidrogeologinius parametrus.
[Применение геофизических методов для определения
гидрогеологических параметров]
doc. M. Dobkevičius
429 Kaduškevič Jurij
[Кадушкевич Юрий]
I-HG
1984
Krekenavos objekto hidrogeologinės sąlygos ir filtracinių parametrų
įvertinimas. [Гидрогеологические условия Крекенавского обьекта
и оценка фильтрационных параметров]
doc. M. Dobkevičius
205
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
206
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
430 Lukaševskij Vladimir
[Лукашевский
Владимир]
2
I-HG
1984
asist. P. Klizas
Krekenavos objekto hidrogeologinės sąlygos ir Kupiškio–Suosos
vandeningojo sluoksnio filtracinių parametrų įvertinimas.
[Гидрогеологические условия Крекенавского обьекта и оценка
фильтрационных параметров Купишкио–Суосаского водоносного
горизонта]
5
6
431 Ogrena Dace*
[Огрена Даце*]
I-HG
1984
Prinovo žemių aikštelės inžinerinės geologinės sąlygos ir kai kurios
jūrinių gruntų ypatybės.
[Инженерно-геологические условия Приновоземельской
площади и некоторые особености морских грунтов]
432 Ozols Guntis
[Озолс Гунтис]
I-HG
1984
Siguldos m. rogučių-bobslėjaus trąsos inžinerinės geologinės sąlygos. doc. R. B. Mikšys
[Инженерно-геологические условия санно-бобслейной трассы в
г. Сигулде]
433 Petronienė (Bukša)
Inta
[Петронене (Букша)
Инта]
I-HG
1984
Lukomlės HRES inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas ir dinaminio doc. K. Dundulis
zondavimo rezultatų analizė.
[Оценка инженерно-геологических условий Лукомльской ГРЭС и
анализ результатов динамического зондирования]
434 Petronis Viktoras
[Петронис Викторас]
I-HG
1984
doc. K. Dundulis
Archangelsko TEC inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas ir polių
laikomosios galios nustatymo metodų analizė.
[Оценка инженерно-геологических условий Архангельской ТЭЦ и
анализ методов определения несущей способности свай]
435 Ruduka Inara
[Рудука Инара]
I-HG
1984
Cėsio rajono geologinės bei hidrogeologinės sąlygos.
[Геолого-гидрогеологические условия Цесисского района]
436 Šulte Aleksandr
[Шулте Александр]
I-HG
1984
Stučkos ir Jekabpilio rajonų geologinės sąlygos ir tiltinio perėjimo per doc., g.-m. m. k.
Aiviekstos upę pagrindų ir pamatų inžinerinis geologinis įvertinimas. R. B. Mikšys
[Геологические условия Стучкинского и Екапилского районов
и инженерно-геологическая оценка оснований и фундаментов
мостового перехода через р. Айвиексте]
prof. A. Gaigalas
asist. P. Klizas
3
4
437 Tkačenko Jelena
[Ткаченко Елена]
1
2
I-HG
1984
Latvijos TSR „Ogre“ mineralinio vandens telkinio formavimosi ėsningumai. g.-m. m. d., e. prof. p.
V. Juodkazis
[Закономерности формирования минеральных вод
месторождения «Огре» Латвийской ССР]
5
6
438 Abromavičius Аrtūras
I-HG
1985
Noriūnų objekto devono amžiaus vandensparinių nuogulų filtraciniai asist. P. Klizas
tyrimai
439 Audronis Kęstutis
I-HG
1985
Pietvakarių Lietuvos geologinių sąlygų apžvalga ir smėlio gruntų
fizikinės-mechaninės savybės
doc. K. Dundulis
440 Baranauskas Petras
I-HG
1985
Lietuvos TSR juros sistemos vandeningų uolienų požeminio vandens
ištekliai
prof. dr. V. Juodkazis
441 Bitinas Jaunutis*
I-HG
1985
Skaudvilės apylinkių geologija, hidrogeologija ir silūro stratigrafiniai
tyrimai
prof. dr. J. Paškevičius
442 Bujanauskas Vytautas
I-HG
1985
Panevėžio miesto vakarinės dalies inžinerinės geologinės sąlygos ir
gruntų inžinerinių geologinių elementų išskyrimo klausimai
doc. K. Dundulis
443 Kneižys Gytis
I-HG
1985
Karsakiškio vandenvietės aeracijos zona
prof. dr. V. Juodkazis
444 Kripaitė Leta
I-HG
1985
Tonribio ir Ušnėnų molio telkinių inžinerinis geologinis įvertinimas
doc. R. B. Mikšys
445 Mikalauskas Giedrius
I-HG
1985
Panevėžio rajono Krekenavos objekto aktyvios požeminių vandenų
apytakos zonos hidrodinaminių sąlygų analizė
doc. M. Dobkevičius
446 Navardauskas
Arvydas*
I-HG
1985
Vabalninko apylinkių geologinė sandara ir hidrogeologinės sąlygos
g.-m. m. k., doc. S. Žeiba
447 Povilonis Marius
I-HG
1985
Pagirių vandenvietės hidrogeologiniai parametrai
prof. dr. V. Juodkazis
448 Rinkevičius Sigitas
I-HG
1985
Šiaurės Lietuvos karstinio rajono aktyvios požeminių vandenų
apytakos zonos vandeningų horizontų charakteristikų ir parametrų
nustatymas
doc. M. Dobkevičius
449 Satkūnas Jonas*
I-HG
1985
Užpalių apylinkių geologinės sąlygos ir smėlių litologinė
charakteristika ryšium su jų infiltracinėmis savybėmis
prof. A. Gaigalas
207
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
208
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
450 Skanas Arvydas
2
I-HG
1985
Utenos miesto rajono geologinių-hidrogeologinių sąlygų analizė ir
Utenos miesto II-os vandenvietės eksploatacinių išteklių įvertinimas
5
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
6
451 Stankevičius Valdas
I-HG
1985
Šiaurės rytų Lietuvos karstinio rajono aktyvios požeminių vandenų
apytakos zonos hidrogeologinių sąlygų analizė
doc. M. Dobkevičius
452 Šinkūnas Petras
I-HG
1985
Vyžuonų lapo geologinė sandara, morenų litologija ir jų
vandensparinė reikšmė
g.-m. m. d., e. prof. p.
A. Jurgaitis
453 Šulskis Rimantas*
I-HG
1985
Utenos miesto apylinkių hidrogeologinės sąlygos ir pirmos
vandenvietės požeminio vandens eksploatacinių atsargų įvertinimas
prof. dr. A. Gaigalas
454 Ūsaitytė (Eskilsson)
Daiva*
I-HG
1985
Baltijos jūros pietrytinės dalies (tarp Palangos ir Nidos) geologinėshidrogeologinės sąlygos ir holoceno nuogulų amžius sporųžiedadulkių analizės duomenimis
prof. dr. M. Kabailienė
455 Valiūnas Jurijus*
I-HG
1985
Lietuvos TSR karbonatinių uolienų hidrogeologinių ir geofizinių
parametrų koreliacija
doc. R. Gailius
456 Chovrin Sergej
[Ховрин Сергей]
I-HG
1985
Latvijos TSR Ventspilio ir Kuldygos rajonų geologinių sąlygų apžvalga
ir projektuojamo tiltinio perėjimo per Ventos upę inžinerinių
geologinių sąlygų įvertinimas.
[Обзор геологических условий Вентспилского и Кулдигского
районов Латвийской ССР и оценка инженерно-геологических
условий проектируемого мостового перехода через р. Вента]
doc. K. Dundulis
457 Karpicka Dzintra
[Карпицкая Дзинтра]
I-HG
1985
Totorių AES pramoninės aikštelės inžinerinių geologinių sąlygų
įvertinimas ir statinio zondavimo duomenų panaudojimas
detalesniam pjūvio suskaidymui.
[Оценка инженерно-геологических условий промплощадки
Татарской АЭС и использование данных статического
зондирования для более детального расчленения разреза]
e. prof. p. A. Jurgaitis
3
4
458 Kozlovas Pavelas
[Козлов Павел]
1
2
I-HG
1985
Zarasų miesto bendri geologiniai bruožai ir inžinerinės geologinės sąlygos. doc. R. Tarvydas
[Общие геологические черты и инженерно-геологические условия
района города Зарасай]
5
6
459 Lacuma Elita
[Лацума Элита]
I-HG
1985
Rygos m. Bolderajos rajono pramoninės aikštelės, skirtos stambiems doc. R. B. Mikšys
dujų rezervuarams statyti, inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas.
[Оценка инженерно-геологических условий промплощадки в
районе Болдерая г. Рига для строительства крупных газгольдеров]
460 Losevas Leonidas
[Лосев Леонид]
I-HG
1985
Anykščių m. geologinės hidrogeologinės sąlygos ir uolienų fizikinių me­ g.-m. m. k., doc. R. B.
chaninių savybių įvertinimas pagrindžiant befiltrių gręžinių įrengimą.
Mikšys
[Геолого-гидрогеологические условия района г. Аникщай и
оценка физико-механических свойств пород для обоснования
устройства бесфильтровых скважин]
461 Salechovas Nikolajus
[Салехов Николай]
I-HG
1985
Klaipėdos m. pietinės dalies inžinerinės geologinės sąlygos ir geležinke­ doc. K. Dundulis
lio kelto perkėlos VDR–TSRS pakrantės įrenginių pagrindo įvertinimas.
[Инженерно-геологические условия южной части г. Клайпеда
и оценка оснований береговых сооружений паромной
железнодорожной переправы ГДР–СССР]
462 Skripničenko
Vladimir*
[Скрипниченко
Владимир]*
I-HG
1985
Dauguvos ir Gaujos upių, ties žiotimis, tarpupinio masyvo geologinės prof. g.-m. m. dr.
ir hidrogeologinės sąlygos ir Salaspilio gyvenvietėje užliejamų grūdų A. Gaigalas
saugyklų sklypo spindulinio drenažo hidrogeologiniai skaičiavimai.
[Геологические и гидрогеологические условия р-на Междуречя
рек Даугавы и Гауи в их устьевой части и гидрогеологический
расчет лучевого дренажа на участке подтопления зернохранилищ
в посёлке Саласпилс]
463 Nikitina Raisa
[Никитина Раиса]
I-HG
1985
Hidrogeologinių parametrų įvertinimas pagal gręžinių geofizinių
tyrinėjimų duomenis Kėdainių objekto pavyzdžiu.
[Оценка гидрогеологических параметров по данным геофизиче­
ских исследований скважин на примере Кедайняйского объекта]
asist. R. Šečkus
209
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
210
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
464 Musichinas Olegas
[Мусихин Олег]
2
I-HG
1985
Šiaulių m. hidrogeologinės sąlygos ir perspektyvaus ploto
„Degučiai“ eksploatacinių išteklių preliminarus įvertinimas.
[Гидрогеологические условия района г. Шяуляй и
предварительная оценка эксплуатационных запасов
перспективного участка «Дегучяй»]
5
dėst. P. Klizas
6
465 Belickas Vytautas
I-HG
1986
Noriūnų objekto silpnai laidžių uolienų filtracinių parametrų tyrimai
asist. P. Klizas
466 Jašinskas Jonas
I-HG
1986
Befiltrinių gręžinių įrengimo hidrogeotechninės sąlygos Šventosios–
Upninkų vandeningame komplekse Panevėžio rajone
asist. P. Klizas
467 Jonaitis Dainius*
I-HG
1986
Matuizų apylinkių geologinė sandara, hidrogeologinės sąlygos ir
viršutinės kreidos biostratigrafija
prof. dr. J. Paškevičius
468 Kaminskaitė Jadvyga
I-HG
1986
Ušnėnų molyno sausinimo schemos hidrogeologinis pagrindimas
doc. R. B. Mikšys
469 Marozas Raimundas
I-HG
1986
Požeminio vandens infiltracinės mitybos dinamika Rykantų
balansinėje aikštelėje
prof. dr. V. Juodkazis
470 Merkys Arvydas
I-HG
1986
Kupiškio apylinkių geologinės sąlygos ir jų inžinerinis-geologinis
įvertinimas
doc. R. Tarvydas
471 Pečkaitytė Inga
I-HG
1986
Mažeikių miesto požeminio vandens geologinių ir hidrogeologinių
sąlygų analizė ir eksploatacinių išteklių įvertinimas
doc. M. Dobkevičius
472 Petraitis Daivis
I-HG
1986
Veiviržos upės baseino gamtinių išteklių įvertinimas
g.-m. m. k.
M. Dobkevičius
473 Povilionis Rimantas*
I-HG
1986
Daugailių apylinkių geologinės sąlygos ir hidrogeologiniai ypatumai
doc. S. Žeiba
474 Skukauskas Gintaras*
I-HG
1986
Tauragnų apylinkių geologinės bei hidrogeologinės sąlygos bei
Tauragno ežero vystymasis vėlyvajame ledynmetyje ir holocene
palinologijos tyrimų duomenimis
prof. M. Kabailienė
3
4
475 Šekštelis Arūnas
1
2
I-HG
1986
Anykščių rajono Šventosios–Upninkų vandeningo komplekso
hidrogeologinių sąlygų įvertinimas
5
asist. R. Šečkus
6
476 Šliaupa Saulius*
I-HG
1986
Kupiškio apylinkių geologiniai ir hidrogeologiniai ypatumai
prof. A. Gaigalas
477 Avdonin Jurij
[Авдонин Юрий]
I-HG
1986
Jūros dugno dalies inžinerinis geologinis įvertinimas turint tikslą
projektuoti naftos vamzdyną Zelenogrado m. rajone
[Инженерно-геологическая оценка участка морского дна в целях
проектирования нефтепровода в районе г. Зеленоградска]
g.-m. m. k., doc.
R. B. Mikšys
478 Chomčenko Roman
[Хомченко Роман]
I-HG
1986
Smėlinio grunto stiprumas ir jam turintys įtakos veiksniai Lietuvos TSR g.-m. m. k., doc.
K. Dundulis
įvairių genetinių tipų smėlio pavyzdžiu.
[Прочность песчанных грунтов и факторы, её обуславливающие,
на примере различных генетических типов песков Литовской ССР]
479 Dikčius Andris*
[Дикчюс Андрис]
I-HG
1986
Šalčininkų miesto rajono geologinės ir inžinerinės geologinės sąlygos. prof. A. Gaigalas
[Геологические и инженерно-геологические условия района г.
Шалчининкай]
480 Golub Lev
[Голуб Лев]
I-HG
1986
Jurbarko m. Kalnėnų vandenvietės požeminio vandens atsargų
dirbtinis papildymas.
[Искусственное пополнение запасов подземных вод водозабора
Кальненай г. Юрбаркас]
prof. V. Juodkazis
481 Indrike Regina
[Индрике Регина]
I-HG
1986
Amandrakso granitoidų masyvo tektoninio trupinimo zonų
hidrogeologinis pasireiškimas.
[Гидрогеологические проявления зон тектонического дробления
Амандракского массива гранитоидов]
prof. V. Juodkazis
482 Juškevič Jazeps*
[Юшкевич Язеп*]
I-HG
1986
Sikšnių kaimo apylinkių geologinė sandara ir hidrogeologinės sąlygos prof. A. Gaigalas
(Latvijos TSR Liepojos rajonas).
[Геологическое строение и гидрогеологические условия
окресностей села Сикшни (Лиепайского района Латвийской ССР)]
211
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
212
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
483 Kuročkin Viačeslav
[Курочкин Вячеслав]
2
I-HG
1986
g.-m. m. k., doc.
Pasvalio miesto inžinerinės geologinės sąlygos ir inžinerinių bei
geologinių sąlygų matematinio modelio sudarymas ir gruntų fizikinių- K. Dundulis
mechaninių savybių rodiklių skaičiavimas naudojant ESM.
[Инженерно-геологические условия города Пасвалис и
построение математической модели инженерно-геологических
условий и расчёт показателей физико-механических свойств
грунтов с использованием ЭВМ]
5
6
484 Los Sergej
[Лось Сергей]
I-HG
1986
Baltijos jūros dugno inžinerinis geologinis įvertinimas gręžimo
platformai statyti (Nidos gyvenvietės rajone).
[Инженерно-геологическая оценка участка дна Бальтийского моря
для сооружения буровой платформы (в районе посёлка Нида)]
doc. R. B. Mikšys
485 Prikule Zigrida*
[Прикуле Зигрида]
I-HG
1986
Rezeknės rajono geologinės ir hidrogeologinės sąlygos, smėlio ir
žvirgždo medžiagos radavietės „Lipuški“ sudėties ir hidrogeologinių
sąlygų įvertinimas.
[Геологические и гидрогеологические условия района г. Резекне,
оценка состава и гидрогеологических условий месторождения
песчано-гравийного материала «Липушки»]
prof. g.-m. m. dr.
A. Gaigalas
486 Selivanov Igor
[Селиванов Игор]
I-HG
1986
Baltijos jūros kranto išplovimo intensyvumo įvertinimas Liepojos m. rajone. doc. K. Dundulis
[Оценка интенсивности размыва берега Бальтийского моря в
районе г. Лиепая]
487 Silajeva Liudmila
[Силаева Людмила]
I-HG
1986
Druskininkų m. inžinerinės geologinės sąlygos ir rajonavimas.
[Инженерно-геологические условия и районирование г.
Друскининкай]
488 Žagats Valdis
[Жагатс Вальдис]
I-HG
1986
prof. A. Jurgaitis
Rytinės Latvijos devono dolomitų litologinė charakteristika ir jų
eksploatacijos hidrogeologinės sąlygos.
[Литологическая характеристика девонских доломитов восточной
Латвии и гидрогеологические условия их эксплуатации]
489 Janavičius Andrius
I-HG
1987
Mūšos baseino aktyvios požeminių vandenų apytakos zonos
hidrogeologinių sąlygų analizė
doc. K. Dundulis
doc. M. Dobkevičius
3
4
490 Jurgaitis Arnoldas
1
2
I-HG
1987
Geležies junginiai Virintos baseino gėlame požeminiame vandenyje
5
prof. dr. V. Juodkazis
6
491 Jomantaitė
(Šliaupienė) Rasa*
I-HG
1987
Vilniaus apylinkių kvartero nuogulų geologiniai bei hidrogeologiniai
ypatumai ir eolinio smėlio charakteristika
prof. A. Gaigalas
492 Kšivickaja Božena*
I-HG
1987
Vilniaus miesto šiaurės-vakarinės dalies geologinė sandara ir Pašilaičių prof. A. Gaigalas
gyvenamojo rajono inžinerinės geologinės sąlygos
493 Misiukas-Misiūnas
Rimantas Andrius
I-HG
1987
Vilniaus miesto Fabijoniškių gyvenamojo rajono inžineriniųgeologinių sąlygų įvertinimas
doc. K. Dundulis
494 Povilaitis Gediminas*
I-HG
1987
Skapiškio apylinkių geologinės-hidrogeologinės sąlygos ir
prekvartero paviršiaus ypatumai
nėra diplominio darbo
495 Stancikas Dalius
Egidijus
I-HG
1987
Noriūnų objekto Kupiškio apylinkių geologinės ir hidrogeologinės
sąlygos ir aeracijos zonos uolienų filtraciniai tyrimai
dėst. P. Klizas
496 Tautkus Raimundas
I-HG
1987
Aeracijos zonos struktūros tyrimai Ignalinos atominės elektrinės rajone
prof. dr. V. Juodkazis
497 Barilenko Andrej
[Бариленко Андрей]
I-HG
1987
Sachalino salos šiaurės rytinio šelfo inžinerinių geologinių pjūvių
sudarymo galimybių tyrimas diskriminantinės analizės metodu.
[Изучение возможности построения инженерно-геологических
разрезов северо-восточного шельфа о. Сахалин методом
дискриминантного анализа]
doc. R. B. Mikšys
498 Cukura Mara*
[Цукура Мара]
I-HG
1987
Totorių sąsmaukos Krasnogorsko ploto geologinės ir inžinerinės
geologinės sąlygos.
[Геологические и инженерно-геологические условия
Красногорского участка Татарского пролива]
prof. dr. J. Paškevičius
499 Filin Jurij
[Филин Юрий]
I-HG
1987
Vilniaus m. greitaeigio tramvajaus tunelinės dalies inžinerinių
geologinių sąlygų įvertinimas.
[Оценка инженерно-геологических условий тунельной части
скоростного трамвая в г. Вильнюс]
doc. K. Dundulis
213
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
214
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
500 Jacišina Larisa
[Яцышина Лариса]
2
I-HG
1987
Sachalino salos šelfo pietvakarinės dalies Iljinskio ploto inžinerinių geo­ asist. R. Šečkus
loginių kompleksų fizikinių mechaninių parametrų tarpusavio sąryšis.
[Взаимосвязь физико-механических параметров инженерногеологических комплексов Ильинской площади юго-западной
части шельфа о. Сахалин]
5
6
501 Karmanovas
Aleksandras
[Карманов
Александр]
I-HG
1987
Uolienų geomechaninių parametrų tyrimas projektuojat Anykščių m. doc. R. B. Mikšys
vandenvietės befiltrius gręžinius.
[Исследование геомеханических параметров горных пород для
проектирования безфильтровых скважин водозабора г. Аникщяй]
502 Karmazinas Bogdanas
[Кармазин Богдан]
I-HG
1987
Kuršių nerijos jūros priekrantinės zonos gruntinių vandenų režimas ir g.-m. m. k.
balansas.
M. Dobkevičius
[Режим и баланс грунтовых вод прибрежной зоны моря Куршской
косы. ]
503 Mikel Viktorija*
[Микель Виктория]
I-HG
1987
Vakarinės Rygos įlankos pakrantės geologinės ir hidrogeologinės
sąlygos ir vystymasis vėlyvajame ledynmetyje bei holocene
diatominės analizės duomenimis.
[Геологические и гидрогеологические условия западного
побережья Рижского залива и развитие в позднеледниковье и
голоцене по данным диатомового анализа]
504 Juronytė (Grigienė)
Alma*
I-HG
1988
Šventininkų lapo geologinės-hidrogeologinės sąlygos ir tarpmoreni­ prof. M. Kabailienė
nių vandeningų horizontų amžius pagal diatomėjų analizės duomenis
505 Mašauskaitė Rasa
I-HG
1988
Tarpupio požeminio vandens telkinio geofiltracinė schema
prof. dr. V. Juodkazis
506 Paškevičius Vytautas
I-HG
1988
Klaipėdos miesto 7 gyvenamo rajono inžinerinės-geologinės sąlygos
ir statinio zondavimo duomenų klasterinė analizė
doc. K. Dundulis
507 Gintautaitė Dainora
I-HG
1989
Duobelės gėlo požeminio vandens telkinio heliometrinė ir
hidrogeocheminė nuotrauka
prof. V. Juodkazis
508 Gurčytė Vilma
I-HG
1989
Likiškėlių gyvenamo rajono Alytuje statybinės aikštelės inžinerinių
geologinių sąlygų kompleksinis vertinimas
R. B. Mikšys
prof. M. Kabailienė
3
4
509 Kazakauskas Vaidotas
1
2
I-HG
1989
Duobelės gėlo požeminio vandens telkinio eksploatacinių išteklių
įvertinimo ypatumai
5
prof. V. Juodkazis
6
510 Kazakevičiūtė Daiva
I-HG
1989
Uolienų litologinių ir geofizinių parametrų tarpusavio ryšiai
(Panevėžio, Anykščių, Utenos rajonai)
vyr. dėst. R. Šečkus
511 Mažeika Arūnas
I-HG
1989
Drėgmės režimas Karsakiškio vandenvietės aeracijos zonoje ir jo
priklausomybė nuo klimatinių faktorių
prof. dr. V. Juodkazis
512 Mažeika Raimondas*
I-HG
1989
I. Kalvarijos apylinkių geologinė sandara. II. Akmenynų-149 gręžinio
silūro stratigrafiniai tyrimai ir hidrogeologinės sąlygos
prof. dr. J. Paškevičius
513 Pakulytė Vaidotė*
I-HG
1989
Marcinkonių ploto geologinės ir hidrogeologinės sąlygos bei
kristalinio pamato uolienų kompleksai
doc. R. Gailius
514 Pavalkytė Aušra
I-HG
1989
Marijampolės miesto apylinkių geologinių sąlygų apžvalga ir Tarpučių doc. R.Tarvydas
gyvenamojo mikrorajono Marijampolėje inžinerinių-geologinių
sąlygų įvertinimas
515 Rusakevičiūtė
(Draseikienė) Audronė*
I-HG
1989
Jonavos rajono geologinės ir hidrogeologinės sąlygos bei Santakos
žvyro telkinio charakteristika
prof. M. Kabailienė
516 Rutkauskas Vytautas
Liudas*
I-HG
1989
Pandėlio apylinkių geologinė sandara ir kai kurie hidrogeologinių ir
inžinerinių geologinių sąlygų ypatumai
prof. dr. J. Paškevičius
517 Šečkutė (Jusienė)
Asta*
I-HG
1989
Šiaurės rytinės Biržų rajono dalies geologinė sandara ir
hidrogeologinės sąlygos
doc. S. Žeiba
518 Apse Ainars
[Апсе Айнарс]
I-HG
1989
Gruntinio vandens balanso apskaičiavimas Kupiškio rajono
stacionarių režiminių stebėjimų aikštelėse.
[Расчёт баланса грунтовых вод на участках стационарных
режимных наблюдений Купишского района]
doc. M. Dobkevičius
519 Boieva Larissa
[Боева Лариса]
I-HG
1989
Tunelinio kolektoriaus statymo inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas doc. R. B. Mikšys
analizuojant Merimetsos vaikų ligoninės pastato deformacijas.
[Оценка инженерно-геологических условий сооружения тонельного
коллектора в связи с анализом деформаций здания детской
больницы в Мериметса]
215
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
216
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
520 Labovičius Janas
[Лабович Ян]
2
I-HG
1989
Skystos sudedamosios dalies įtaka ir jos ypatumai smėlinių gruntų
stiprumui.
[Влияние жидкой составляющей и её особенности на прочность
песчаных грунтов]
5
doc. K. Dundulis
6
521 Nor Konstantin
[Нор Константин]
I-HG
1989
Rygos m. pietrytinio rajono (Pliavniekių) inžinerinis geologinis
įvertinimas ir projektuojamos Latvijos reklamos agentūros –
Sojuztorgreklama – polinių pamatų skaičiavimai.
[Инженерно-геологическая оценка юго-восточного района
(Плявниеки) г. Риги и расчёты свайных фундаментов
проектируемого Латвийского рекламного агенства:
Союзторгреклама]
doc. K. Dundulis
522 Plivč Richards
[Пливч Рихардс]
I-HG
1989
Kraslavos miesto inžinerinis geologinis rajonavimas.
[Инженерно-геологическое районирование города Краслава]
doc. K. Dundulis
523 Votinceva Olga
[Вотинцева Ольга]
I-HG
1989
Anykščių m. Šventosios–Upninkų vandeningojo komplekso
požeminio vandens eksploatacinių išteklių įvertinimas matematinio
modeliavimo metodu.
[Оценка эксплуатационных запасов подземных вод швянтойскоупнинкайского водоносного комплекса г. Аникщяй методом
математического моделирования]
doc. M. Dobkevičius
524 Augulytė (Žalūdienė)
Gailė
I-HG
1990
Tauragės vandenvietės hidrogeocheminis režimas
prof. dr. V. Juodkazis
525 Babrauskas Ąžuolas*
I-HG
1990
Varėnos apylinkių geologinė, hidrogeologinė ir struktūrinė sandara.
Marcinkonių granitoidų masyvo geomechaninės uolienų savybės
doc. R. Gailius
526 Budrikaitė Eligija
I-HG
1990
Nidos kurorto mineralinis vanduo ir jo panaudojimo perspektyvos
prof. dr. V. Juodkazis
527 Ilginytė (Gelažienė)
Vita*
I-HG
1990
Vadžgirio–Šimkaičių apylinkių geologinė sandara ir Lietuvos
seismingumas
prof. J. Paškevičius
528 Juškaitė Audronė
I-HG
1990
Alytaus miesto ir jo apylinkių hidrogeologinės sąlygos ir
eksploatacinių atsargų įvertinimas
doc. M. Dobkevičius
3
4
529 Kazlauskienė
(Čepaitė) Nomeda*
1
2
I-HG
1990
Ventos baseino žvyro, smėlio ir molio išteklių, jų telkinių
eksploatacijos ir racionalaus žaliavų naudojimo gamtosauginiai
aspektai
5
doc. R. Gailius,
g.-m. m. k.
G. Juozapavičius
6
530 Lazauskas Audrius
I-HG
1990
Gruntinio vandens balansas ir lygio režimo prognozė Kuršių nerijoje
doc. M. Dobkevičius
531 Lazauskienė
(Rupšlaukytė) Jurga*
I-HG
1990
Raseinių apylinkių geologinė ir hidrogeologinė sandara ir viršutiniojo
silūro ostrakodai
vyr. dėst. P. Musteikis
532 Považajevas Jurijus
I-HG
1990
Vilniaus miesto Sudervėlės IV gyvenamojo mikrorajono inžinerinės
geologinės sąlygos ir pamatų paskaičiavimas
doc. K. Dundulis
533 Pūkys Aldevinas
I-HG
1990
Rokiškio vandenvietėje įrengiamų ertminių gręžinių kraigo uolienų
stiprumo parametrai
doc. R. B. Mikšys
534 Senulis Saulius
I-HG
1990
Šiaulių m. Gytarių gyvenamojo rajono inžinerinių-geologinių sąlygų
įvertinimas ir pamatų ant sutankinto smėlinio pagrindo skaičiavimas
doc. K. Dundulis
535 Šlauteris Artūras
I-HG
1990
Klaipėdos miesto VII gyvenamojo rajono inžinerinės geologinės
sąlygos ir pamatų ant sutankinto grunto analizė
doc. K. Dundulis
536 Šiukšta Arūnas
I-HG
1990
Lietuvos karstinio regiono gipso geomechaninių parametrų
įvertinimas laboratoriniais būdais
537 Šulinskaitė Lina
I-HG
1990
Jonavos miesto Pabartonių vandenvietės hidrogeocheminis režimas
538 Urbonavičius Gintaras
I-HG
1990
Šiaurės Lietuvos karstinio regiono sukarstėjusios storymės perdangos
uolienų stiprumo parametrai
539 Valenta Redmondas
I-HG
1990
Kauno sporto rūmų statybinės aikštelės inžinerinių-geologinių sąlygų doc. K. Dundulis
įvertinimas ir statinio zondavimo duomenų analizė
540 Valentienė
(Pauliukevičiūtė) Daiva
I-HG
1990
Vilniaus miesto ir jo apylinkių hidrogeologinės sąlygos ir Neries upės
vandens užterštumo tyrimai
dėst. P. Klizas
541 Žalūda Sigitas
I-HG
1990
Geležies junginiai Zarasų vandenvietės požeminiame vandenyje
prof. dr. V. Juodkazis
prof. dr. V. Juodkazis
217
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
218
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
542 Gavrilova (Kažurkina)
Ira*
[Гаврилова
(Кажуркина) Ира]
2
I-HG
1990
Salaspilio gyvenvietės geologinių ir inžinerinių geologinių sąlygų
įvertinimas.
[Оценка геологических и инженерно-геологических условий
поселка Саласпилс]
5
6
543 Kazaka Liga
[Казака Лига]
I-HG
1990
Latvijos Apės rajono hidrogeologinės sąlygos ir vandens pritekėjimo į nėra diplominio darbo
dolomito karjerą įvertinimas.
[Гидрогеологические условия района Апе Латвии и оценка
водопритоков в доломитовый карьер]
544 Kirse Ineta
[Кирсе Инета]
I-HG
1990
Valmieros miesto hidrogeologinės ir inžinerinės geologinės sąlygos.
doc. M. Dobkevičius
[Гидрогеологические и инженерно геологические условия города
Валмиера]
545 Kirvel Romualdas
[Кирвель Ромуальд]
I-HG
1990
Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos IV eilės statybinės aikštelės
inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas ir tipinių pjūvių gręžtinių
betoninių pamatų skaičiavimas.
[Оценка инженерно-геологических условий и расчёт буробетон­
ных фундаментов типовых разрезов строительной площадки IУой очереди Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода]
vyr. dėst. R. Šečkus
546 Švydkaja Ala*
[Швыдкая Алла]
I-HG
1990
Biržų rajono geologinė sandara ir hidrogeologinės sąlygos.
[Геологическое строение и гидрогеологические условия
Биржайского района]
doc. S. Žeiba
547 Vildžiūnienė (Jurcinė)
Anitra*
[Юрциня Анита]
I-HG
1990
Rygos m. centrinės dalies geologinės ir hidrogeologinės sąlygos
prof. M. Kabailienė
bei konditerijos fabriko „Uzvara“ statybinės aikštelės inžineriniai
geologiniai ypatumai.
[Геологические и гидрогеологические условия центральной части
города Риги и оценка инженерно-геологических особенностей
стройплощадки кондитерской фабрики «Узвара»].
548 Butkutė Sonata
I-HG
1991
Kauno miesto šiaurės vakarinės dalies ir Šilainių VII gyvenamojo
mikrorajono geologinių ir inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas
doc. S. Žeiba
doc. R. Tarvydas
3
4
549 Damauskas Jolantas
1
2
I-HG
1991
Rašnavos ir Pagirių apylinkių geotechninio pjūvio įvertinimas
naudingųjų iškasenų kasybai
5
doc. R. B. Mikšys
6
550 Gedgaudas Algirdas*
I-HG
1991
Lietuvos pajūrio zonos kambro geologinės sąlygos ir geoterminė
anomalija
prof. J. Paškevičius
551 Gedgaudienė
(Tamonytė) Gražina*
I-HG
1991
Bendra Gėluvos ir Sutkų profilių apylinkių geologinė-hidrogeologinė
charakteristika bei šių profilių ludlovio aukšto stratigrafija
vyr. dėst. A. Brazauskas
552 Janiūnas Remigijus
I-HG
1991
Hidrogeologinių parametrų priklausomybė nuo neotektonikos
doc. M. Dobkevičius
553 Jusis Vaidas
I-HG
1991
Karališkių telkinio kreidos mergelio inžinerinis geologinis įvertinimas
doc. R. B. Mikšys
554 Katinas Valentas
I-HG
1991
Fabijoniškių sąvartyno įtaka aplinkai ir jos vertinimas
doc. M. Dobkevičius
555 Matuzevičiūtė Laima*
I-HG
1991
Vilniaus apylinkių ežerai, geologinės bei hidrogeologinės sąlygos ir
apsauga
prof. M. Kabailienė
556 Michelevičiūtė
(Kovienė, GermanZaks) Dalia*
I-HG
1991
Šventininkų apylinkių geologinė sandara, hidrogeologinės sąlygos,
tarpmoreninių horizontų išplitimas ir litologinė sudėtis
prof. dr. A. Gaigalas,
asp. J. Satkūnas
557 Palionis Raimondas
I-HG
1991
Naradavos ūkio hidrogeoekologinė situacija
prof. V. Juodkazis
558 Prušinskas Rimantas*
I-HG
1991
prof. g.-m. m. dr.
Šiaulių miesto apylinkių geologinės-hidrogeologinės sąlygos ir
technogeninių cheminių elementų pasiskirstymo dėsningumai Violės, A. Gaigalas, v. m. b.
Kulpės ir Mūšos dugno nuosėdose
R. Taraškevičius
559 Radzevičienė
(Zabulytė) Sondra*
I-HG
1991
Marijampolės krašto geologinė sandara ir municipalinės statybos
Lazdijuose inžinerinis geologinis vertinimas
doc. P. Musteikis
560 Vansevičius Robertas
I-HG
1991
Karstinio rajono požeminės hidrosferos ypatumai bei karsto
aktyvizacijos priežastys
dėst. P. Klizas
561 Zvėga Rimantas*
I-HG
1991
Drūkšių objekto geologinė sandara ir hidrogeologinės sąlygos
doc. S. Žeiba
562 Elksnis Ivars*
[Елкснис Иварс]
I-HG
1991
Viršutinės pelkės nusausinimo perspektyvos vertikaliu drenažu Rygos doc. R. Gailius
rajone kolūkio „Marupe“ pelkės „Bierini“ plote.
[Перспективы осушения верхового болота с помощью
вертикального дренажа на площади болота «Биерини» колхоза
«Марупе» Рижского района]
219
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
220
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
563 Gavrilov Vladimir
[Гаврилов Владимир]
2
I-HG
1991
Daugpilio m. geologinė sandara ir inžinerinės geologinis sąlygos.
[Геологическое строение и инженерно-геологические условия г.
Даугавпилс]
5
doc. R. Tarvydas
6
564 Jansons Artis
[Янсонс Артис]
I-HG
1991
Cėsio m. teritorijos inžinerinis geologinis įvertinimas.
[Инженерно-геологическая оценка территории г. Цесис]
g.-m. m. k. R. Šečkus
565 Kovalenko Sergej*
[Коваленко Сергей]
I-HG
1991
Ušnėnų plytinio molio karjero šlaitų pastovumo prognozė.
prof., g.-m. m. dr.
[Прогноз устойчивости бортов карьера кирпичных глин Ушненай] A. Gaigalas
566 Kreslinš Ritvar
[Креслиньш Ритварс]
I-HG
1991
Rygos m. mikrorajono „Dreilini“ inžinerinės geologinės sąlygos ir
korpuso Nr. 6 pamatų pagrindo variantiniai sprendiniai.
[Инженерно-геологические условия микрорайона «Дрейлини» в
г. Риге и вариантные решения основания фундаментов корпуса
No 6]
doc. K. Dundulis
567 Kropa (Bancevič) Ina
[Кропа (Банцевич)
Ина]
I-HG
1991
Telkinio „Pagiriai“ požeminio vandens apsauga nuo užterštumo.
[Охрана подземных вод месторождения «Пагиряй» от
загрязнения]
prof. V. Juodkazis
568 Masian Jolanta
[Масян Йоланта]
I-HG
1991
Geotechninio žemėlapio legendos pagrindimas ir teritorijos
technogeninės apkrovos masto nustatymas įvertinant Vilniaus m.
ekologinę situaciją.
[Обоснование легенды геотехнической карты и определение
степени техногенной нагрузки территории для оценки
экологической ситуации г. Вильнюса]
doc. K. Dundulis
569 Stankevičiūtė Liucija
[Станкевичюте
Люция]
I-HG
1991
Petrašiūnų vandenvietės hidrogeologinės sąlygos ir požeminio
vandens sudėties formavimosi sąlygų analizė.
[Гидрогеологические условия и анализ условий формирования
состава подземных вод водозабора Петрашюнай]
doc. M. Dobkevičius
3
4
570 Strungs Andis
[Струнгс Андис]
1
2
I-HG
1991
Liepojos miesto senosios dalies inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas. doc. R. B. Mikšys
[Оценка инженерно-геологических условий старой части города
Лиепая]
5
6
571 Valante Ilona
[Валанте Илона]
I-HG
1991
Ventspilio m. silpnų gruntų inžinerinis geologinis įvertinimas.
[Инженерно-геологическая оценка слабых грунтов г. Вентспилс]
doc. R. B. Mikšys
572 VrublevskajaPrušinskienė Sabina
[ВрублевскаяПрушинскиене
Сабина]
I-HG
1991
Grūdelių morfologinių ypatumų ir plėvelių ant jų įtakos smėlinių
gruntų stiprumo savybėms tyrimas.
[Исследования влияния морфологических особенностей зерен и
плёнок на них на прочностные свойства песчанных грунтов]
doc. K. Dundulis
573 Žguts Juris
[Жгутс Юрис]
I-HG
1991
Preilių m. telkinio požeminio vandens eksploatacinių išteklių
įvertinimo ypatumai. [Особенности оценки эксплуатационных
запасов подземных вод месторождения г. Прейли]
prof. V. Juodkazis
574 Bitkevičiūtė Asta
I-HG
1992
ŠV antžeminės Vilniaus miesto greituminio tramvajaus trasos
inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas naudojant VEZ-ų duomenis
doc. R. Šečkus
575 Daugėlaitė Ilona
I-HG
1992
Požeminio ir paviršinio vandens kokybė Ukmergės m. vandenvietėse
doc. M. Dobkevičius
576 Gečas Laimonas*
I-HG
1992
Eketės upelio tvenkinio pylimo šiaurės vakarinės dalies inžinerinių
geologinių ir hidrogeologinių sąlygų įvertinimas
g.-m. m. dr., prof.
A. Gaigalas
577 Jotkevičiūtė Neringa
I-HG
1992
Klaipėdos valymo įrenginių dujotiekio trasos inžinerinių geologinių
sąlygų įvertinimas ir elektrožvalgybiniai tyrimai
doc. R. Šečkus
578 Mackonienė
(Vaitiekūnaitė)
Nomeda*
I-HG
1992
Vakarų–pietvakarių Lietuvos jura
vyr. m. bendr.
P. Šimkevičius,
doc. M. Dobkevičius
579 Mažeikaitė Vilma
I-HG
1992
Klaipėdos miesto 7-to gyvenamo rajono V mikrorajono inžineriniųgeologinių sąlygų įvertinimas ir gyvenamojo namo Nr. 05-3 pamatų
įrengimo ant smėlinio pakloto analizė
doc. K. Dundulis
221
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
222
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
580 Mažeikienė (Katinaitė)
Giedrė*
2
I-HG
1992
I. Vilniaus miesto ir šiaurinės Vilniaus rajono dalies geologinė sandara. doc. R. Gailius,
g.-m. m. k. V. Kadūnas
II. Sunkiųjų metalų migracija intensyvios taršos zonoje (Fabijoniškių
savartyno pvz.)
5
6
581 Ossovska (Taraškevič)
Beata
I-HG
1992
Požeminio vandens makrosudėties formavimosi ypatumai Alytaus
rajone
doc. M. Dobkevičius
582 Ručys Ringaudas
I-HG
1992
Pagirių telkinio gipso ir anhidrito inžinerinis geologinis vertinimas
doc. R. B. Mikšys
583 Stančikaitė Miglė*
I-HG
1992
Inturkės lapo geologinių hidrogeologinių sąlygų įvertinimas, apatinio prof. M. Kabailienė
pleistoceno stratifikacija remiantis palinologiniais duomenimis
584 Subka Viktoras
I-HG
1992
Naradavos ūkio teritoriją dengiančių molingų nuogulų filtracinės
savybės
prof. V. Juodkazis
585 Subkienė
(Rakauskaitė) Giedrė
I-HG
1992
Naradavos ūkio gruntinio vandens hidrocheminė charakteristika
prof. V. Juodkazis
586 Žemaitis Laimutis
I-HG
1992
Naradavos ūkio teritorijos aeracijos zonos molingų nuogulų porų
tirpalai
prof. V. Juodkazis
587 Ževžikova Maja
I-HG
1992
Trakų landšaftinio draustinio gruntinio vandens režimas ir balansas
doc. M. Dobkevičius
588 Auzane Airisa
[Аузане Aйриса]
I-HG
1992
Ventspilio miesto inžinerinės geologinės sąlygos.
[Инженерно-геологические условия города Вентспилс]
doc. R. Tarvydas
589 Blank Borisas
[Бланк Борис]
I-HG
1992
Žagarės vandeningojo horizonto požeminio vandens eksploatacinių
išteklių įvertinimas Rubikų vandenvietėje.
[Оценка эксплуатационных запасов подземных вод Жагарского
водоносного горизонта на водозаборе Рубикай]
doc. M. Dobkevičius
590 Dišlere (Kuniga) Sigita
[Дышлере (Кунига)
Сигита]
I-HG
1992
Valkos miesto inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas.
[Оценка инженерно-геологических условий города Валка]
doc. K. Dundulis
3
4
591 Dišlers Janis
[Дышлерс Янис]
1
2
I-HG
1992
Baltijos ledyninio ežero silpno smėlio tyrimo rezultatai Rygos mieste.
[Результаты исследований слабых песков Бальтийского
лёдникового озера в городе Рига]
5
6
592 Dyšlova Arina
[Дышлова Арина]
I-HG
1992
Alūksnės m. vandenvietės požeminio vandens išteklių apskaičiavimas. doc. R. Šečkus
[Подсчёт запасов подземных вод на водозаборе г. Алуксне]
593 Kovalenko Olga
[Коваленко Ольга]
I-HG
1992
Talino miesto „Kopli“ vandenvietės hidrogeocheminio režimo tyrimas. prof. V. Juodkazis
[Исследование гидрогеохимического режима водозабора «Копли»
города Таллина]
594 Šenere (Buceniece)
Gunita
[Шенере (Буценеце)
Гунита]
I-HG
1992
Rygos m. Nacionalinės bibliotekos statybinės aikštelės inžinerinis
geologinis įvertinimas ir pagrindo bei pamato variantiniai
skaičiavimai.
[Инженерно-геологическая оценка строительной площадки
Национальной библиотеки в г. Рига и вариантные расчёты
оснований и фундаментов]
doc. K. Dundulis
595 Arustienė
(Kvedaravičiūtė)
Jurga*
I-HG
1993
Ekogeologinio kartografavimo ypatumai Akmenės rajono pavyzdžiu
doc. R. Gailius,
konsult. dr. A. Šliaupa
596 Bartaševičiūtė
(Baranauskienė)
Birutė
I-HG
1993
Kauno vandenvalos įrenginių statybinės aikštelės gruntų
stabilometriniai tyrimai
doc. R. B. Mikšys
597 Dėnas Žydrūnas*
I-HG
1993
Dūkšto apylinkių geologinė sandara ir hidrogeologinės sąlygos bei
devono molių rentgenometrinė analizė
doc. S. Žeiba
598 Dambrava Darius
I-HG
1993
Varėnos rūdos dangos uolienų geomechaninių ir geotechninių
parametrų rūpa
doc. R. B. Mikšys
599 Gadeikis Saulius
I-HG
1993
Lietuvos molio gruntų klasifikacijos pagrindimas
doc. K. Dundulis
doc. K. Dundulis
223
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
224
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
600 Janukonis Marius
2
I-HG
1993
Pietrytinės Baltijos jūros dalies ledyninių nuogulų sudėtis,
pasiskirstymo dėsningumai bei hidrogeologinės ypatybės
5
prof. A. Jurgaitis,
dr. M. Repečka
6
601 Jurkus Nerijus
I-HG
1993
Hidrogeologinių parametrų nustatymo programinės įrangos
adaptavimas
prof. V. Juodkazis
602 Juzelskaitė
(Stefanovičienė)
Jolanta
I-HG
1993
Šiaulių miesto šiaurinės dalies inžinerinės geologinės sąlygos ir
konsolidacijos proceso tyrimai Šiaulių m. „Odos“ fabriko statybinėje
aikštelėje
doc. K. Dundulis
603 Kaminskas Donatas*
I-HG
1993
Lietuvos silūro baseino geocheminių parametrų įtaka brachiopodų
pasiskirstymui
doc. P. Musteikis
604 Kučikaitė-Repšienė
Rinolda
I-HG
1993
Trakų nacionalinio parko gruntinio vandens hidrocheminė sudėtis
prof. V. Juodkazis
605 Mackonis Vaidas
I-HG
1993
Triaso nuogulų hidrogeologiniai ir inžineriniai geologiniai parametrai
ir jų taikymas
dr. V. Kadūnas,
dr. R. B. Mikšys
606 Mažeika Gintaras
I-HG
1993
Hidrogeologinių parametrų priklausomybė nuo neotektonikos
doc. M. Dobkevičius
607 Požaitis Remigijus
I-HG
1993
Drėgmės apykaitos dėsningumai aeracijos zonoje ir jos įtaka gruntinio doc. M. Dobkevičius,
vandens formavimuisi Rykantų balansinėje aikštelėje
g.-m. m. k. V. Žemaitis
608 Pūtys Petras*
I-HG
1993
Kvartero geologinės, hidrogeologinės ir paleoekologinės sąlygos, jų
kaita bei reikšmė žmogui Kretuono ežero apylinkėse palinologinės
analizės duomenimis
609 Račkauskas Vytautas*
I-HG
1993
Drūkšių ežero geologinė sandara, hidrogeologinės sąlygos bei vendo- prof. habil. dr.
kambro molių rentgeno-struktūrinė analizė
J. Paškevičius
610 Repšys Aivaras
I-HG
1993
Dotnuvėlės baseino hidrogeologija ir gėlo požeminio vandens
panaudojimas
611 Stirbinskaitė
(Kryžauskienė) Rasa
I-HG
1993
Senųjų Trakų–Vievio ruožo neopleistoceno ir mezopleistoceno moreninių doc. R. B. Mikšys,
nuogulų geotechninių parametrų sklaida vertikaliame pjūvyje
doc. R. Tarvydas
prof. habil. dr.
M. Kabailienė
prof. V. Juodkazis
3
4
612 Vesčiūnas Vaidotas
1
2
I-HG
1993
Ežerėlio durpyno hidrogeologinių sąlygų tyrimas
5
doc. R. Šečkus
6
613 Zubrytė
(Jeriomenkienė) Elena
I-HG
1993
Telšių miesto Kegų vandenvietės požeminio vandens geologinių,
hidrogeologinių sąlygų analizė ir eksploatacinių atsargų įvertinimas
doc. M. Dobkevičius
614 Žeknys Audrius*
I-HG
1993
Molėtų apylinkių geologinės bei hidrogeologinės sąlygos ir kvartero
nuogulų dangos iki 25,5 m storio litofacinio žemėlapio sudarymas
prof. A. Gaigalas
615 Žydelytė-Cirule
(Šenere) Lina
I-HG
1993
Molėtų apylinkių geologinė sandara ir vertikalaus elektrinio
zondavimo duomenų interpretacijos rezultatai
doc. R. Šečkus
616 Belte Juris
[Белте Юрис]
I-HG
1993
Rygos įlankos pakrantės mineralinio vandens susidarymas.
[Формирование минеральных вод побережья Рижского залива]
prof. V. Juodkazis
617 Cirulis Askolds
[Цирулис Аскольд]
I-HG
1993
Spindulinės vandenvietės panaudojimo perspektyvos pažeminant
gruntinio vandens lygį miesto sąlygomis (Rygos m. Latgalės
priemiesčio Maskavas–Krasta g. gyvenamojo masyvo pavyzdžiu).
[Перспективы применения лучевого водозабора для понижения
уровня грунтовых вод в городских условиях (на примере жилого
массива ул. Маскавас–Краста Латгальского предестья г Риги)]
doc. R. Šečkus
618 Giluce (Senkane) Dina
[Гилуце (Сенкане)
Дина]
I-HG
1993
Olainės m. Amatos–Gaujos vandeningojo komplekso požeminio
vandens eksploatacinių išteklių įvertinimas.
[Оценка эксплуатационных запасов подземных вод АматскоГауйского водоносного комплекса г. Олайне]
doc. M. Dobkevičius
619 Gilucis Aivars
[Гилуцис Айвар]
I-HG
1993
Bauskės m. Amatos–Gaujos vandeningojo komplekso požeminio
vandens eksploatacinių išteklių įvertinimas.
[Оценка эксплуатационных запасов подземных вод АматскоГауйского водоносного комплекса г. Бауска]
doc. M. Dobkevičius
225
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
226
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
620 Kozijeva Marina
[Козиева Марина]
2
I-HG
1993
Lydos miesto gyvenamojo kvartalo inžinerinių geologinių sąlygų
įvertinimas ir dvylikaaukščio gyvenamojo namo pagrindo ir pamato
skaičiavimas.
[Оценка инженерно-геологических условий жилого квартала
в городе Лида и расчёт основания и фундамента под
двенадцатиэтажный жилой дом]
5
6
621 Murenkov Andrej
[Муренков Андрей]
I-HG
1993
g.-m. m. k., doc.
Inžinerinių geologinių skaičiavimų automatizacija, personalinių
kompiuterių panaudojimas projektuojant pastatų pagrindus ir statinius. K. Dundulis
[Автоматизация инженерно-геологических расчётов
использование персональных компьютеров при проектировании
оснований зданий и сооружений]
622 Pliavgo Anatolijus
[Плявго Анатолий]
I-HG
1993
Nemano m. apylinkių inžinerinė geologinė sandara ir gruntų
įvertinimas statant celiuliozės ir popieriaus gamyklos buitines ir
gamybines patalpas.
[Инженерно-геологические строение окрестностей г. Неман и
оценка грунтов для строительства бытовых и производственных
помещений целлюлозно-бумажного завода]
doc. R. Tarvydas
623 Seimanova Silvija
[Сейманова Сильвия]
I-HG
1993
Ventspilio miesto gruntų įvertinimas.
[Оценка грунтов в городе Вентспилс]
doc. R. Tarvydas
624 Šeners Valerijs
[Шенерс Валерий]
I-HG
1993
Rygos m. centrinės dalies inžinerinių geologinių sąlygų įvertinimas ir
Operos ir baleto teatro priestato pamatų įrengimo klausimai.
[Оценка инженерно-геологических условий центральной части г.
Риги и вопросы фундаментостроения пристройки театра Oперы
и балета]
doc. K. Dundulis
625 Bartuševičius
Žymantas
G-HG
1994
Geologinių ir hidrogeologinių procesų Ignalinos AE įvertinimas pagal
radioizotopų (3H, 14C) ir helio duomenis
doc. R. Šečkus
doc. K. Dundulis
3
4
626 Bliumbergaitė
Audronė
1
2
G-HG
1994
Vilniaus miesto Sereikiškių parko, Tupatiškių ir N. Vilnios vandenviečių vyr. asist. P. Klizas
geriamo vandens kokybės analizė
5
6
627 Chocenko Jelizaveta
G-HG
1994
Gruntinio vandens kokybės būklė Vievio–Trakų–Rūdiškių ruože
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
628 Čyžius Gediminas
G-HG
1994
Vokės baseino hidrogeologinės sąlygos ir technogeninė situacija
požeminio vandens apsaugos aspektu
doc. dr. M. Dobkevičius
629 Gužauskas Linas
G-HG
1994
Vakarų Lietuvos terminis požeminis vanduo
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
630 Jeriomenko Sergėjus
G-HG
1994
Vėgerių klinties telkinio inžinerinis geologinis įvertinimas
doc. R. B. Mikšys
631 Kaminskienė
(Jarašiūnaitė) Vaiva
G-HG
1994
Tupatiškių požeminio vandens telkinio hidraulinio išbandymo
rezultatų įvertinimas
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
632 Kanopienė (Fedronai­
tė) Roma
G-HG
1994
Klaipėdos miesto moreninių priemolių geotechninių parametrų
koreliacinė ir klasterinė analizė
doc. K. Dundulis
633 Mikulėnas Vidas
G-HG
1994
Varėnos rūdų telkinio nuosėdinės dangos apatinės dalies ir
talpinančių uolienų geomechaninės savybės
doc. R. B. Mikšys
634 Polita Vytautas
G-HG
1994
Nuosėdų kaupimasis Baltijos jūros pietrytinėje dalyje ir Šventosios–
Upninkų vandeningo komplekso gamtiniai ištekliai pajūrio regione
doc. M. Dobkevičius
635 Radzevičius Rolandas
G-HG
1994
Lietuvos Baltijos jūros akvatorijos dugno nuosėdų geocheminė
analizė ir vandens hidrocheminė charakteristika
moksl. b. P. Klizas
636 Žvinys Liutauras
G-HG
1994
Baltijos jūros N-36-6-V lapo dugno nuogulų geologinė apžvalga ir
geotechninių savybių įvertinimas
doc. K. Dundulis
637 Dmukauskas Audrius
Juozas
G-HG
1995
Drėgmės migracijos ypatumai Šiaurės Lietuvos karstinio rajono
aeracijos zonoje
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
638 Gadeikytė Sonata
G-HG
1995
Technogeninės apkrovos intensyvumo Šiaulių miesto pietinėje dalyje doc. K. Dundulis
įvertinimas
227
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
228
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
639 Kilda Linas
2
G-HG
1995
Platforminių sričių litosferos tyrimai giluminiu seisminiu zondavimu
(geotraversų Sovetskas–Ryga–Kochtla Jervė, FENNOLORA, BABEL ir
EUROBRIDGE pavyzdžiu)
5
doc. R. Šečkus
6
640 Monkevičius Albertas
G-HG
1995
Pietrytinės Vidurio Baltijos dalies permo ir mezozojaus seisminė
stratigrafija
prof. habil. dr.
A. Grigelis,
doc. R. Šečkus
641 Paleckis Vytautas
G-HG
1995
Ikikvarterinės storymės uolienų inžinerinių geologinių savybių kitimas doc. dr. R. B. Mikšys
Vievio–Trakų–Pavarnių–Nemenčinės ruožo vertikaliuose pjūviuose
642 Radzevičienė
(Navickaitė) Daina
G-HG
1995
Trakų poligono gruntinio vandens cheminė sudėtis ir jo kokybės kaita prof. habil. dr.
V. Juodkazis
Pa s t a b o s: IG, HG – inžinieriaus geologo, hidrogeologo kvalifikacija, IG-HG – inžinieriaus geologo-hidrogeologo kvalifikacija, I-HG – inžinieriaus hidrogeologo kvalifikacija,
G-HG – geologo-hidrogeologo kvalifikacija; g.-m. m. k. – geologijos-minerologijos mokslų kandidatas (= dr. – mokslų daktaras po nostrifikacijos); g.-m. m. d. – geologijosminerologijos mokslų daktaras (= habil. dr. – habilituotas mokslų daktaras po nostrifikacijos); prof. – profesorius; doc. – docentas; vyr. dėst. – vyresnysis dėstytojas; dėst.
– dėstytojas; asist. – asistentas; moksl. bendr. – mokslinis bendradarbis; * – diplominis darbas saugomas Geologijos ir mineralogijos katedroje; ** – baigė pagal individualią
studijų programą Geologijos ir mineralogijos katedroje.
BAKALAURAI
(1995–2013 m.)
Eil.
nr.
Pavardė
vardas
1
Suteikta Baigimo
kvalifikacija metai
2
Baigiamojo darbo pavadinimas
Darbo vadovas
3
4
1
Bajorinas Vaclovas
HG-IG
1995
Kauno buitinių atliekų sąvartyno Lapėse įtaka požeminiam ir
paviršiniam vandeniui
5
doc. dr. M. Dobkevičius
6
2
Kildienė (Morkūnaitė)
Jovita
HG-IG
1995
Spėros ežero baseino gruntinio vandens cheminė sudėtis
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
3
Kriukaitė Jurgita
HG-IG
1995
Parsveto ežero apylinkių geologinė sandara ir hidrogeologinės
sąlygos
dr. P. Klizas
4
Narkauskas Algis
HG-IG
1995
Gruntinio vandens cheminės sudėties tyrimai Jonavoje
doc. M. Dobkevičius,
dr. A. Klimas
5
Petkevičius Rolanas
HG-IG
1995
Klaipėdos automatinės telefono stoties (ATS) pastato inžinerinių
geologinių sąlygų ir deformacijų įvertinimas
doc. K. Dundulis
6
Subačius Donatas
HG-IG
1995
Geostatinių įtempių ir kasybinio slėgio analitinė prognozė Varėnos
geležies rūdos telkinyje
doc. R. B. Mikšys
7
Anilionis Saulius
HG-IG
1996
Smeltės pusiasalio inžinerinis geologinis įvertinimas bei molio gruntų doc. K. Dundulis
plastiškumo rodiklių analizė
8
Arlauskienė
(Laurinėnaitė) Ramunė
HG-IG
1996
„Jotvingių juostos“ kvartero sistemos požeminio vandens
hidrocheminės sudėties formavimosi sąlygų įvertinimas ir
kartografavimas
doc. M. Dobkevičius
9
Jakimavičiūtė
(Maselienė) Vaidotė
HG-IG
1996
Ignalinos atominės elektrinės radioaktyvių atliekų saugyklos
teritorijos požeminio vandens sauga
doc. P. Klizas
10
Kapočienė (Gaižutytė)
Daiva
HG-IG
1996
Klaipėdos miesto 7-to gyvenamojo rajono inžinerinių geologinių
sąlygų įvertinimas ir moreninių gruntų geotechninių savybių
matematinė statistinė analizė
doc. K. Dundulis
229
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
230
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
11
Kapočius Justas
2
HG-IG
1996
Valymo įrenginių dumblo ir absorbuojančios durpės porinio vandens doc. R. B. Mikšys
išskyrimas ir tyrimas
5
6
12
Šugalskienė
(Simonavičiūtė) Jolita
HG-IG
1996
Spėros ežero baseino gruntinio vandens ištekliai ir cheminė sudėtis
prof. V. Juodkazis
13
Bičkūnas Juozas
HG-IGB
1997
Klaipėdos miesto smėlio ir molio gruntų klasifikacijos palyginamoji
analizė pagal buvusios TSRS ir Lietuvos standartus
doc. K. Dundulis,
S. Gadeikis
14
Čegys Mindaugas
HG-IGB
1997
Geležis Lietuvos gėlame požeminiame vandenyje
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
15
Kelevišienė (Seiliūtė)
Rūta
HG-IGB
1997
Šiaulių miesto ir jo apylinkių permo vandeningo horizonto
hidrogeologinės sąlygos
doc. M. Dobkevičius ,
doc. R. B. Mikšys
16
Piličiauskas Vaidotas
HG-IGB
1997
Šiaulių miesto ir jo apylinkių aeracijos zonos nuogulų lauko ir
laboratoriniai tyrimai
doc. M. Dobkevičius
17
Raišytė Rūta
HG-IGB
1997
Vilniaus miesto pleistoceninių molio gruntų sudėties ir geotechninių
savybių analizė ir įvertinimas
doc. dr. K. Dundulis
18
Štuopis Anicetas
HG-IGB
1997
Telšių volo vidurinio kambro Deimenos (Є2 dm) vandeningo
horizonto hidrogeologija
doc. dr. R. Šečkus
19
Zarauskienė
(Šimanskytė) Eglė
HG-IGB
1997
Vilniaus miesto Vaidotų apylinkių hidrogeologinės sąlygos
dr. J. Diliūnas
doc. P. Klizas
20
Grinkevičiūtė Eglė
HG-IGB
1998
Klaipėdos miesto teritorijos gruntinio vandens lygio įvertinimas ir
prognozė
S. Gadeikis,
dr. D. Sakalauskienė
21
Kairys Tomas
HG-IGB
1998
Būtingės terminalo naftos produktų rezervuarų TK-104, TK-105, TK106 įsėdžių prognozė
doc. K. Dundulis
22
Mačiulis Tomas
HG-IGB
1998
Kuršių nerijos gruntinio vandens cheminė sudėtis
prof. V. Juodkazis
23
Mikšys Vaidotas
HG-IGB
1998
Lietuvos gruntinio vandens lygio svyravimų harmoninė analizė ir jo
prognozė
doc. P. Klizas
24
Minkevičius Vytautas
HG-IGB
1998
Lietuvos mineralinis geriamas vanduo ir jo rinka
prof. V. Juodkazis
3
4
25
1
Plankis Mantas
2
HG-IGB
1998
Klaipėdos, Kretingos miestų ir rajonų aeracijos zonos nuogulų
filtraciniai tyrimai
5
doc. M. Dobkevičius
6
26
Urbanavičiūtė Rima
HG-IGB
1998
Biržų ir Pasvalio rajonų aeracijos zonos nuogulų filtraciniai tyrimai
doc. M. Dobkevičius
27
Černauskas Laurynas
HG-IGB
1999
Kauno miesto Šančių rajono gruntinio vandens cheminė sudėtis
dr. J. Diliūnas
28
Kazlauskas Emilijus
HG-IGB
1999
Rytinės Kuršių marių pakrantės gruntinio vandens cheminė analizė
doc. P. Klizas
29
Paukštė Vidmantas
HG-IGB
1999
Pagrindo inžinerinės geologinės sandaros tyrimo duomenų skirtumai doc. dr. R. B. Mikšys
ir jų vertinimas (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 68-osios krantinės
pavyzdžiu)
30
Striungaitė Kristina
HG-IGB
1999
AB „Krekenavos agrofirma“ kiaulių komplekso srutų įtaka požeminio
vandens cheminei sudėčiai
doc. M. Dobkevičius
31
Surdokas Arūnas
HG-IGB
1999
Gruntinio vandens cheminės sudėties kaita Klaipėdos miesto
priekrantinėje zonoje
doc. P. Klizas
32
Vilūnas Ginvydas
HG-IGB
1999
Lietuvos–Lenkijos pasienio „Jotvingių juosta“ hidrogeologinės
sąlygos
doc. M. Dobkevičius,
B. Karmazinas
33
Bakanavičius Žydrūnas
HG-IGB
2000
Alytaus miesto hidrogeologinės sąlygos ir Vidzgirio vandenvietės
viršutinės kreidos (K2) hidrogeodinaminių parametrų įvertinimas
doc. M. Dobkevičius
34
Bendoraitis Liudas
HG-IGB
2000
Organinė medžiaga Šventosios–Upninkų nuogulų požeminiame
vandenyje
prof. V. Juodkazis
35
Butrimavičius Andrius
HG-IGB
2000
Šiaulių regiono gruntų savybės ir taršos įtaka (dyzelinis kuras) jų
fizinėms mechaninėms savybėms
V. Račkauskas
36
Butrimavičius Audrius
HG-IGB
2000
Rykantų eksperimentinio poligono aeracijos zonos uolienų filtraciniai doc. P. Klizas
tyrimai ir renovacijos perspektyvos
37
Jurčiūtė Dijana
HG-IGB
2000
Vilniaus miesto šaltinių vandens cheminė sudėtis
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
38
Kuodytė Brigita
HG-IGB
2000
Pasvalio miesto teritorijos centrinės dalies inžinerinės geologinės
sąlygos
dr. V. Marcinkevičius
39
Laučius Marius
HG-IGB
2000
Lazdijų miesto sporto salės statybos ant silpnų gruntų įvertinimas
doc. K. Dundulis
231
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
232
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
40
Lozovskis Romas
2
HG-IGB
2000
Šilutės miesto ir jo apylinkių aeracijos zonos nuogulų lauko ir
laboratoriniai tyrimai
5
doc. M. Dobkevičius
6
41
Mačiunskaitė Jurga
HG-IGB
2000
Naftos telkinių eksploatacijos poveikio aplinkai įvertinimas Girkalių
verslovės pavyzdžiu
dr. B. Paukštys
42
Repšys Robertas
HG-IGB
2000
Vaškų struktūros geofizinių ir kolektorinių charakteristikų sąryšis
doc. R. Šečkus
43
Selskaitė Renata
HG-IGB
2000
Gamtinių ir technogeninių veiksnių įtakojimas Klaipėdos uosto
akvatorijos valymui ir gilinimui
doc. dr. R. B. Mikšys
44
Simsonas Simonas
HG-IGB
2000
Odos pramonės atliekų sąvartyno Aukštatrakiuose inžinerinė
geologinė analizė ir sutvarkymas
doc. dr. R. B. Mikšys
45
Daunoravičius Nerijus
GB
2001
Statinio Polocko g. 53 sklypo inžinerinės geologinės sąlygos ir polių
pagrindų laikomųjų gebų skaičiavimas
dr. S. Gadeikis
46
Deveikytė Ernesta
GB
2001
Supiltinių gruntų tankinimo kokybės kontrolė Klaipėdos uoste
konteinerių terminale
doc. dr. R. B. Mikšys
47
Dzikaitė Aušra
GB
2001
Lietuvos karstinio rajono požeminis vanduo ir jo cheminės sudėties
kaita
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
48
Grinevič-Buinovskaja
Janina
GB
2001
Baltijos baseino silūro–ordoviko vandeningo komplekso
paleohidrogeologinė raida
prof., habil. dr.
R. Mokrik
49
Kėželytė Gintarė
GB
2001
Pasvalio rajono geologinės aplinkos taršos židinių inventorizavimas ir dr. V. Marcinkevičius,
kartografavimas
R. Kanopienė
50
Papievis Linas
GB
2001
Verkių regioninio parko gruntinis vanduo ir jo cheminė sudėtis
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
51
Paplauskienė Sigita
GB
2001
Geležinkelio avarijos Vaidotų stoties prieigose padarinių
hidrogeologinis vertinimas naudojant geofizinius metodus
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
52
Šačkus Virginijus
GB
2001
Gedimino kalno Vilniuje tyrimų duomenų inžinerinė geologinė
analizė
doc. dr. R. B. Mikšys
53
Šalkutė Laima
GB
2001
Ropėjos bei Giraitės smėlio telkinių sedimentacijos sąlygos ir
inžinerinių geologinių parametrų ypatumai
doc. K. Dundulis,
N. Blaževičius
3
4
54
1
Trumpa Remigijus
2
GB
2001
Kino teatro „Vingis“ statybos aikštelės inžinerinis geologinis
įvertinimas ir pastato polių laikymo gebos skaičiavimas
5
dr. S. Gadeikis
6
55
Valančiauskas
Martynas
GB
2001
Trąšų ir apatito saugyklų Klaipėdos mieste inžinerinis geologinis
statybos sąlygų įvertinimas ir pagrindo nuosėdžių skaičiavimas
doc. K. Dundulis
56
Venskaitytė Milda
GB
2001
Geležies sklaidos analizė Kauno rajono kvartero nuogulų
požeminiame vandenyje
doc. P. Klizas
57
Žemailaitė Matilda
GB
2001
Gruntinio vandens taršos įvertinimas ir monitoringo organizavimas
AB „Alytaus tekstilė“
habil. dr. A. Klimas
58
Gasperavičius Kęstutis
GB
2002
Juros vandeningo komplekso filtracinis modelis ir cheminės sudėties
formavimosi ypatumai gamtinėse sąlygose
prof. habil. dr. R. Mokrik
59
Giparas Giedrius
GB
2002
Šiaulių karinio oro uosto taršos likvidavimo priemonės
doc. P. Klizas
60
Jakavonis Egidijus
GB
2002
Naftos produktų rezervuaro pagrindo inžinerinis geologinis
įvertinimas ir deformacijų prognozė
doc. dr. R. B. Mikšys
61
Jančiauskas
Gediminas
GB
2002
Kreidos vandeningo komplekso filtracinis modelis ir cheminės
sudėties formavimosi ypatumai gamtinėse sąlygose
prof. habil. dr. R. Mokrik
62
Jurkienė Viktorija
GB
2002
Bitės GSM telekomunikacinių bokštų stiebų statybinių aikštelių
inžinerinių geologinių sąlygų vertinimai ir pamatų skaičiavimai
doc. dr. K. Dundulis
63
Kadūnas Gediminas
GB
2002
Geofizinių metodų taikymas naftos produktais užteršto gruntinio
vandeningo sluoksnio tyrimams Valčiūnų naftos produktų bazėje
doc. dr. R. Šečkus
64
Svirplis Aidas
GB
2002
Narbučių telkinio klinties geomechaninių savybių rodiklių analizė
doc. dr. R. B. Mikšys
65
Šadžiūtė Agnė
GB
2002
Vakuuminio metodo taikymo geologiniai ypatumai naftos produktais dipl. inž. hidrogeol.
užterštų vandeningųjų sluoksnių valymui Juodšilių objekte
A. Marcinonis
66
Šaparauskienė Ieva
GB
2002
AB „Lietuvos kuras“ degalinių požeminio vandens taršos įvertinimas
Alytaus apskrityje
doc. P. Klizas
67
Šaulys Andrius
GB
2002
Šiaulių miesto ir jo apylinkių aeracijos zonos nuogulų laboratoriniai
tyrimai
doc. P. Klizas,
doc. M. Dobkevičius
233
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
234
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
68
Visockienė Žavinta
2
GB
2002
Fliuvioglacialinių ir senojo aliuvio smėlių gruntų sudėties, fizinės
būsenos ir geotechninių savybių bei jų kaitos įvertinimas
5
doc. dr. K. Dundulis
6
69
Vižinienė Lolita
GB
2002
Moreninių gruntų sudėties, fizinės būsenos ir geotechninių savybių
bei jų kaitos įvertinimas
dr. S. Gadeikis
70
Aleksejev Andrej
GB
2003
Organinė medžiaga Juodšilių gyvenvietės gruntiniame vandenyje
prof. V. Juodkazis
71
Bagdonavičius
Donatas
GB
2003
Alytaus miesto Dailidės ežerėlių aplinkos hidrogeologinės ir
hidrogeocheminės sąlygos
dr. J. Diliūnas
72
Baublytė Aurelija
GB
2003
Lietuvos Šventosios–Upninkų vandeningo komplekso požeminio
vandens cheminės sudėties formavimosi ypatumai
prof. habil. dr. R. Mokrik
73
Gedminas Giedrius
GB
2003
Vilniaus Jankiškių vandenvietės eksploatacijos režimo analizė ir
perspektyvų vertinimas
habil. dr. A. Klimas
74
Grikėnaitė
(Šlėguvienė) Deimantė
GB
2003
Sąvartynų geologinės aplinkos tyrimai ir gruntinio vandens
monitoringas
doc. dr. P. Klizas
75
Gudačiūtė Nataša
GB
2003
Lietuvos kreidos vandeningo komplekso požeminio vandens
cheminės sudėties formavimosi ypatumai
prof. habil. dr. R. Mokrik
76
Ivonytė Kristina
GB
2003
Atliekų sąvartynų požeminės hidrosferos monitoringas: rekultivuoto
Lentvario buitinių atliekų sąvartyno pavyzdžiu
dr. K. Kadūnas
77
Lamėnas Darius
GB
2003
Pašaminės molio karjero kasybos inžinerinės geologinės sąlygos
doc. dr. R. B. Mikšys
78
Meidus Jurgis
GB
2003
Kietų moreninių nuogulų inžinerinių geologinių tyrimų skirtingomis
metodikomis palyginimas AB „Klaipėdos Smeltė“ krantinių ruože
doc. dr. R. B. Mikšys
79
Pasmokis Linas
GB
2003
Lietuvos Respublikos prezidentūros rūmų ansamblio inžinerinės
geologinės sąlygos ir deformacijų įvertinimas
prof. K. Dundulis
80
Prazarkevičius
Algimantas
GB
2003
Kuršių marių rytinės ir vakarinės pakrančių gruntinio vandens
cheminės sudėties duomenų bazės analizė
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
81
Šimkovič Anna
GB
2003
Gruntinio vandens lygio režimo daugiametės kaitos tendencijos
(pagal valstybinio monitoringo duomenis Mikužių poste)
dr. K. Kadūnas
1
2
3
4
82
Šližys Marius
GB
2003
Arkikatedros aikštės ir Odminių skvero inžinerinės geologinės sąlygos prof. K. Dundulis
ir paleogeografinių sąlygų atkūrimas
5
6
83
Unčiūrytė
(Šečkuvienė) Ramunė
GB
2003
Naftos produktų degradacija gruntiniame vandenyje Alytaus kuro
bazės taršos areale
84
Vegėlytė Justina
GB
2003
Gruntinio vandens būklė buvusių karinių objektų poveikio teritorijose dr. J. Diliūnas
85
Kaušinis Kostas
GB
2004
Vakarų Lietuvos ir Latvijos ordoviko–kambro komplekso požeminio
vandens cheminės termodinaminės pusiausvyros analizė
86
Konev Dmitrij
GB
2004
Gruntinio vandeningo sluoksnio užteršimo naftos produktais pokyčių dipl. inž. hidrogeol.
A. Marcinonis
įvertinimas pagal monitoringo duomenis traukinio avarijos vietoje
Vaidotų geležinkelio stoties prieigose Vilniaus raj.
87
Levčenkaitė Ina
GB
2004
Klaipėdos uosto moreninio priesmėlio struktūros sąsajų stiprumo
tyrimas kompresijos bandymų būdu
doc. dr. R. B. Mikšys
88
Pacevičius Irmantas
GB
2004
Utenos miesto sąvartynų hidrogeologinės sąlygos ir požeminio
vandens hidrocheminė analizė
prof., habil. dr.
R. Mokrik
89
Pelekauskaitė Lina
GB
2004
Moreninių gruntų kompresinių savybių regresinė analizė
doc. dr. R. B. Mikšys
90
Samuchovas Andrejus
GB
2004
Panemunės muitinės posto statybinės aikštelės ir aplinkkelio
inžinerinės geologinės sąlygos ir polių laikomosios gebos
skaičiavimai
prof. K. Dundulis
91
Stankevičius Darius
GB
2004
Dinaminio zondavimo duomenų įvertinimas (pagal inžinerinius
geologinius tyrimus laikinoje radioaktyvių atliekų saugojimo
aikštelėje Ignalinos atominėje elektrinėje)
dr. S. Gadeikis
92
Šapauskaitė Živilė
GB
2004
Vilniaus Žvėryno rajono gruntinio vandens cheminė sudėtis
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
93
Vaičiulis Mantas
GB
2004
Granuliometrinės analizės standartizuoti būdai moreninių nuogulų
identifikavimui
doc. dr. R. B. Mikšys
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
prof. R. Mokrik
235
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
236
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
94
Žaržojus Gintaras
2
GB
2004
UAB „Philip Morris – LIETUVA“ pirminės gamybos korpuso B01-1
Klaipėdoje inžinerinės geologinės sąlygos bei polių laikomosios
gebos įvertinimas
5
prof. K. Dundulis
6
95
Kačinskaitė Sonata
GB
2005
Vilniaus miesto Kirtimų ir Kuprijoniškių mikrorajonų požeminio
vandens cheminės sudėties formavimosi ypatumai
prof. habil. dr. R. Mokrik
96
Katalynaitė Kristina
GB
2005
Balsių gyvenvietės geriamojo vandens cheminės sudėties
formavimosi analizė
prof. habil. dr. R. Mokrik
97
Lukštas Nerijus
GB
2005
Traseriniai tyrimai eksperimentinėje kolonoje natrio chloridu
doc. dr. P. Klizas
98
Palaitis Žygimantas
GB
2005
Kėdainių rajono, Lančiūnavos objekto gruntinio vandens režimas ir
balansas
doc. M. Dobkevičius
99
Pauliukaitė Irmina
GB
2005
Gruntinio vandens kokybės įvertinimas naftos produktais užterštose
Šiaulių ir Vilniaus apskričių degalinėse pagal požeminio vandens
monitoringo duomenis
prof. R. Mokrik,
dipl. inž. hidrogeol.
N. Šeirys
100 Sakalauskaitė Inga
GB
2005
Laboratoriniai smėlio geofiltracijos tyrimai
doc. dr. P. Klizas
101 Servutaitė Diana
GB
2005
Vilniaus naftos produktų bazės rajono požeminio vandens
užterštumo organinėmis medžiagomis ypatumai
prof. R. Mokrik,
dipl. inž. hidrogeol.
A. Marcinonis
102 Skuratovič Žana
GB
2005
Gyvulininkystės kompleksų poveikio hidrogeosferai analizė ir
vertinimas
prof. R. Mokrik,
A. Štuopis
103 Supranavičius Povilas
GB
2005
Neries slėnio šaltinių tarp Vingio parko ir ŠEC-2 hidrogeologinės
sąlygos ir hidrochemija
habil. dr. A. Klimas
104 Šlėgus Tautvilas
GB
2005
Marijampolės ir Vilkaviškio sąvartynų įtaka gruntiniam vandeniui –
taršos plėtros tyrimo rezultatai
dr. K. Jokšas,
dipl. inž. hidrogeol.
S. Janulevičius
105 Tamušauskas Eitnoras
GB
2005
Klaipėdos uosto akvatorijos moreninių nuogulų stiprumo bandymų
duomenų analizė
doc. dr. R. B. Mikšys,
inž. geol. A. Šlauteris
3
4
106 Tekorius Juozas
1
2
GB
2005
Gruntinio vandens užterštumo naftos produktais pokyčių įvertinimas dr. K. Jokšas,
ir prognozė pagal požeminio vandens monitoringo duomenis
dipl. inž. hidrogeol.
Juodšilių objekte (traukinio avarijos vietoje)
A. Marcinonis
5
6
107 Vitkauskaitė Rasa
GB
2005
Žvalgybinio-eksploatacinio gręžinio įrengimas
dipl. inž. hidrogeol.
V. Sadeckas
108 Antušas Stasys
GB
2006
Supiltinio grunto tankinimo kokybės tikrinimo darbai Klaipėdos
uosto 82–89 krantinėse
doc. dr. R. B. Mikšys
109 Bucevičius Rokas
GB
2006
Gyvenamo kvartalo, Šiltnamių gatvėje statybinės aikštelės inžinerinės e. doc. p. dr. S. Gadeikis
geologinės sąlygos ir moreninio priemolio fizinių-mechaninių
savybių įvertinimas
110 Drevalienė Gražina
GB
2006
Marijampolės sąvartyno požeminio vandens cheminės sudėties
formavimosi ypatumai
prof. habil. dr. R. Mokrik
111 Fiterson Vitalij
GB
2006
Pastato ant Tauro kalno statybinės aikštelės inžinerinių geologinių
sąlygų ir nuosėdžių įvertinimas
j. m. d. dokt.
S. Gadeikytė
112 Gerasimovič Julija
GB
2006
Ignalinos AE 159/B pastato inžinerinės geologinės sąlygos ir gruntų
fizinių mechaninių sąlygų tarpusavio sąsajos
prof. K. Dundulis
113 Golubev Genadij
GB
2006
Gruntinio vandens kokybės kitimas naujose Vilniaus miesto
degalinėse
dr. K. Jokšas,
dipl. inž. hidrogeol.
N. Šeirys
114 Každailis Alvydas
GB
2006
Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies gruntinio vandens kokybė ir
taršos prevencijos priemonės
doc. dr. P. Klizas
115 Kukytė Daiva
GB
2006
Molių pirminio tankėjimo veikiant apkrovai ypatumai
prof. K. Dundulis
116 Rakalovičius
Romualdas
GB
2006
Moreninio grunto, užteršto kalio šarmu, stiprumo pokyčių analizė
dr. V. Račkauskas
117 Riauka Mantas
GB
2006
Vilniaus miesto Fabijoniškių–Jeruzalės mikrorajonų hidrogeologinės
sąlygos ir technogeninis pažeistumas
dr. J. Diliūnas
118 Rulevičius Aivaras
GB
2006
Vilniaus miesto rytinės dalies, Tupatiškių ir N. Vilnios vandenviečių
hidrogeologinės sąlygos ir požeminio vandens kokybė
dr. A. Jurevičius
237
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
238
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
119 Rusytė Laima
2
GB
2006
Moreninio priemolio struktūrinio jautrumo tyrimai Klaipėdos uosto
akvatorijos gilinimo darbų projektams rengti
5
doc. dr. R. B. Mikšys
6
120 Šimanėlis Gediminas
GB
2006
Statybos sklypo Vytėnuose, Kaune limnoglacialinių gruntų
konsolidacijos tyrimai
doc. dr. R. B. Mikšys
121 Šiupšinskas Donatas
GB
2006
Inžinerinių geologinių lauko tyrimų ir laboratorinių darbų lyginamoji
analizė
vyr. m. d., dr. S. Gadeikis
122 Urbonavičius Ernestas
GB
2006
Pasvalio miesto teritorijos inžinerinės geologinės sąlygos ir pastatų
deformacijos
doc. dr.
V. Marcinkevičius
123 Valskis Žydrūnas
GB
2006
Pasvalio–Biržų rajonų Tetirvinų ploto inžinerinių geologinių ir
geofizinių tyrimų rezultatų palyginimas
doc. dr. R. Šečkus
124 Čibirkaitė Eglė
GB
2007
Lietuvos buitinių atliekų sąvartynų taršos pavojingumo vertinimas
prof. habil. dr.
V. Juodkazis, dr. J.
Arustienė
125 Lipnevič Beata
GB
2007
Biržų miesto vakarinės dalies inžinerinės geologinės sąlygos ir Tatulos dr. V. Marcinkevičius
svitos gipso mechaninės savybės
126 Lopuchinienė Julija
GB
2007
Požeminio užteršimo naftos produktais būklės Kauno naftos
produktų sandėlyje analizė ir įvertinimas
doc. dr. P. Klizas,
dipl. inž. hidrogeol.
A. Štuopis
127 Petrauskaitė Lina
GB
2007
Karstinės ertmės kritinio spindulio skaičiavimai
doc. dr. S. Gadeikis,
128 Pocius Algirdas
GB
2007
Panevėžio ir Biržų miestų sąvartynų poveikio aplinkai vertinimas
lekt. dr. K. Jokšas
129 Rachimovas Artūras
GB
2007
Lengvojo dinaminio zondavimo metodo taikymas (smėliniams
gruntams) inžineriniams geologiniams lauko tyrimams
doc. dr. S. Gadeikis,
130 Rasimavičius Gintaras
GB
2007
Vandens kokybės pokyčiai Varėnos vandenvietėje ir juos lemiančios
priežastys
habil. dr. A. Klimas
131 Slavinskas Aurimas
GB
2007
Akmenės rajono hidrogeologinės sąlygos ir Gaudžiočių vandenvietės dr. J. Diliūnas
sanitarinės apsaugos zonos
3
4
132 Urbaitis Donatas
1
2
GB
2007
Lengvojo dinaminio zondavimo metodo taikymas (moliniams
gruntams) inžineriniams geologiniams lauko tyrimams
5
doc. dr. S. Gadeikis
6
133 Vilkelionok Alina
GB
2007
Kelio A1 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) 51,9–60,06 km atkarpos žemės
sankasos pagrindo inžinerinių geologinių sąlygų ir nuosėdžių
įvertinimas
j. m. d. S. Gadeikytė
134 Vitkus Mindaugas
GB
2007
Kauno logistikos centro inžinerinių geologinių sąlygų aptarimas ir
polio laikomosios gebos įvertinimas
prof. K. Dundulis
135 Želvys Tomas
GB
2007
Mažeikių rajono gruntinio vandens užterštumo azoto junginiais ir
sunkiaisiais metalais ypatumai
doc. dr. V. Kadūnas
136 Baskevičiūtė Rasa
GB
2008
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos moreninių gruntų
stiprumo kerpant ir fizinės būklės rodiklių vertinimas
doc. dr. R. B. Mikšys,
inž. geol. T. Keraševičius
137 Brazaitytė Jolanta
GB
2008
Fabijoniškių mikrorajono ir jo apylinkių Vilniuje inžinerinių geologinių prof. K. Dundulis
sąlygų kartografavimas
138 Čėsna Justinas
GB
2008
Administracinės paskirties pastato statybinės aikštelės inžinerinės
geologinės sąlygos ir statinio bei dinaminio zondavimo duomenų
analizė (Bijūnų g. 2, 2B Klaipėdoje)
prof. K. Dundulis
139 Dubovskij Gžegož
GB
2008
Hidrogeologinių parametrų nustatymo metodų patikimumo analizė
(Kėdainių 2-os vandenvietės pavyzdžiu)
prof. R. Mokrik
140 Jurgilas Audrius
GB
2008
Tauragės hidrogeologinės sąlygos ir geoterminio šildymo būdo
parinkimas Tauragės Romos katalikų bažnyčiai ir parapijos namams
doc. dr. P. Klizas
141 Kybartaitė Aurelija
GB
2008
Šilutės miesto ir jo apylinkių aeracijos zonų uolienų filtracinių
parametrų nustatymas Gelfo infiltrometru
doc. dr. P. Klizas
142 Krepštulis Vaidas
GB
2008
Inžinerinių geologinių sąlygų apžvalga ir laikinųjų inkarų laikomosios dr. V. Račkauskas
gebos analizė (Hansabanko administracinis pastatas, Konstitucijos 20,
Vilnius)
143 Mikilevičius Marius
GB
2008
Pesticidų sandėlio poveikis gruntiniam vandeniui. Marijampolio
pesticidų sandėlio geologinės aplinkos tyrimai
prof. V. Juodkazis
239
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
240
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
144 Prunskienė Lina
2
GB
2008
Moreninių molio gruntų fizikinių savybių ir kūginės spraudos
tarpusavio priklausomybės įvertinimas ir analizė (Kauno m.
pavyzdžiu)
5
j. m. d., dr. S. Gadeikytė
6
145 Taranovas Tomas
GB
2008
Statinio zondavimo greičio įtaka moreninių gruntų geotechninių
savybių įvertinimui
doc. dr. S. Gadeikis
146 Žvirblienė Irma
GB
2008
Vidurio Lietuvos Šventosios–Upninkų vandeningo komplekso
hidrocheminė charakteristika
prof. R. Mokrik
147 Dzekanskas Andrius
GB
2009
Lentvario apylinkių požeminio vandens tarša ir hidrogeologinės
sąlygos
dr. J. Diliūnas
148 Dzengelevičienė
Tatjana
GB
2009
Pasvalio miesto aktyvaus karsto geologinių sąlygų analizė
m. d., dr. V. Račkauskas
149 Fomenko Andrius
GB
2009
Šiaulių multiplikacinio centro su integruota autobusų stotimi
inžinerinės geologinės sąlygos ir gręžtinių polių taikymas pamatams
dr. V. Račkauskas
150 Gribulis Domas
GB
2009
„Tilžės“ prekybos centro Šiauliuose inžinerinės geologinės sąlygos ir
pamatų ypatumai
prof. K. Dundulis
151 Kasciuškevičiūtė
Giedrė
GB
2009
Anykščių rajone atliktų bandomųjų išpumpavimų patikimumo
analizė
prof. R. Mokrik
152 Kutka Darius
GB
2009
Karajimiškio kraštovaizdžio draustinio ir apylinkių inžinerinės
geologinės sąlygos ir domerito geotechninių (stiprumo) savybių
tyrimas
dr. V. Marcinkevičius
153 Navardauskaitė Rosita
GB
2009
Pramoninio rajono prie Vingio parko inžinerinės geologinės ir
ekogeologinės sąlygos
dr. V. Račkauskas
154 Stankevič Jaroslav
GB
2009
Plungės rajono Platelių dvaro geoterminio šildymo prognozės
įvertinimas
doc. dr. R. Šečkus
155 Vaičiūnas Gediminas
GB
2009
Biržų ir Pasvalio apylinkių viršutinio devono Įstro bei Tatulos svitų
dolomito geomechaninių stiprumo savybių tyrimas
doc. dr. R. B. Mikšys
3
4
156 Višnevskij Mark
1
2
GB
2009
Klaipėdos uosto moreninių gruntų plastingumo parametrų
įvertinimas skirtingais bandymų metodais
5
6
157 Grinis Vytautas
GB
2010
Kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 51,9–60,06 km atkarpos inžinerinių j. m. d., dr. S. Gadeikytė
geologinių sąlygų analizė
158 Gruzdytė Neringa
GB
2010
Ukmergės miesto Dukstynos vandenvietės filtracinių parametrų
analizė
prof. R. Mokrik
159 Jonušaitė Neringa
GB
2010
Bazinių žemėlapių paruošimas Vilniaus–Aukštaitijos pabaseinio
požeminio vandens išteklių vertinimui
dr. A. Jurevičius
160 Jucevičius Vladas
GB
2010
Gruntų šoninės trinties ir geostatinio slėgio įtaka dinaminio
zondavimo rezultatams
doc. dr. S. Gadeikis
doc. dr. R. B. Mikšys
161 Juchnevičiūtė Dana
GB
2010
Klaipėdos sąsiaurio akvatorijos hidrocheminiai ypatumai
doc. dr. K. Jokšas
162 Kalibataitė Jurgita
GB
2010
Darbėnų seniūnijos II eilės vėjo jėgainių parko inžinerinių geologinių
sluoksnių vienodumo patikra pagal CPT rezultatus
prof. dr. K. Dundulis
163 Kazakevičiūtė Gintarė
GB
2010
Darbėnų seniūnijos I eilės vėjo jėgainių parko inžinerinės geologinės
sąlygos ir jėgainių nusėdimų netolygumo vertinimas
prof. K. Dundulis
164 Krištopaitis Gediminas
GB
2010
Krekenavos seniūnijoje esančio kiaulių komplekso UAB „Pasodėlė“
vandenvietės požeminio vandens išteklių ir kokybės rodiklių
įvertinimas
doc. dr. P. Klizas
165 Lukaševičius Donatas
GB
2010
Visagino AE būsimos aikštelės inžinerinių geologinių sąlygų apžvalga doc. dr. S. Gadeikis
bei pilto grunto storio įvertinimas
166 Mišenina Jurga
GB
2010
Branduolinės energetikos objekto B1 statybos sklypo moreninių
gruntų stiprumo kerpant vertinimas
doc. dr. R. B. Mikšys
167 Pasmokis Tomas
GB
2010
Anykščių kvarcinio smėlio karjero inžinerinės geologinės sąlygos ir
šlaito stabilumo įvertinimas
doc. dr.
V. Marcinkevičius
168 Pelakauskas Linas
GB
2010
Širvintų rajono vakarinės dalies vandenviečių geofiltracinių
parametrų vertinimas
prof. R. Mokrik
169 Prokopovič Jaroslav
GB
2010
Birštono miesto mineralinio vandens formavimosi ypatumai
prof. habil. dr. R. Mokrik
241
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
242
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
170 Ragaliauskis Šarūnas
2
GB
2010
Vilniaus miesto Geležinkeliečių vandenvietės hidrogeologinių
parametrų analizė
5
prof. R. Mokrik
6
171 Raguotytė Rasa
GB
2010
Inžinerinių geologinių veiksnių įtaka pastatų deformacijoms Vilniaus
senamiestyje
dr. S. Gadeikytė
172 Stankūnaitė Justina
GB
2010
Klaipėdos uosto 80–115 krantinių ruožo moreninių gruntų
kompresinis spūdumas
doc. dr. R. B. Mikšys
173 Šlimas Darius
GB
2010
Ignalinos AE branduolinės energetikos objekto B1 statybos sklypo
moreninių gruntų spūdumo parametrų statistinė analizė
doc. dr. R. B. Mikšys
174 Gorskovas Andrejus
GB
2011
Naujosios Vilnios vandenvietės eksploatacinio režimo ypatumai
prof. habil. dr. R. Mokrik
175 Kmeliauskaitė Jolita
GB
2011
Visagino apylinkių moreninių molio gruntų fizikinės būsenos
vertinimas laboratoriniais ir lauko bandymais
doc. dr. S. Gadeikis
176 Krokininkaitė Živilė
GB
2011
Lietuvos molio gruntų Aterbergo ribų nustatymas skirtingais
metodais
dr. S. Gadeikytė
177 Molytė Gerda
GB
2011
Varėnos miesto taršos naftos produktais židinių vertinimas
dr. J. Arustienė
178 Petrauskas Mindaugas
GB
2011
Biržų pilies arsenalo inžinerinės geologinės sąlygos ir domerito
stipruminių savybių įvertinimas
dr. V. Račkauskas
179 Pieteris Rytis Kęstutis
GB
2011
Hidrogeologinių parametrų patikimumo vertinimo analizė pietrytinės prof. habil. dr. R. Mokrik,
Vilniaus dalies vandenviečių pavyzdžiu
mag. Ž. Palaitis
180 Skara Tomas
GB
2011
Statybinės aikštelės Elektrėnuose limnoglacialinių molių stipruminių
savybių statistinė analizė
prof. dr. K. Dundulis
181 Šostakas Remigijus
GB
2011
Proktoro parametrų panaudojimas gruntų tankinimo kokybės
geotechninės kontrolės reikmėms Gaidės glaciodepresijoje
doc. dr. R. B. Mikšys
182 Tursa Gediminas
GB
2011
Ukmergės karjero sutankinto molio geotechninės savybės
doc. dr. S. Gadeikis
183 Verseckas Tautvydas
GB
2011
Visagino aikštelės moreninio priemolio filtracijos koeficiento
įvertinimas filtrometru
doc. P. Klizas
184 Vilkauskaitė Miglė
GB
2011
Moreninių priemolių spūdumo rodiklių įvertinimas Visagino rajone
prof. K. Dundulis
3
4
185 Aksiutovas Edgaras
1
2
GB
2012
Šventosios–Upninkų vandeningojo komplekso požeminio vandens
ištekliai ir jų kokybės kaita Joniškio rajono vandenvietėse
5
doc. dr. P. Klizas
6
186 Aukštuolytė Inga
GB
2012
Kalio šarmo įtaka moreninio dulkingo smėlingo molio stiprumo
parametrams
dr. V. Račkauskas
187 Butavičiūtė Agnė
GB
2012
Smėlio gruntų seisminis statinis zondavimas
doc. dr. S. Gadeikis
188 Petrušis Tomas
GB
2012
Dinaminio zondavimo duomenų panaudojimas polinių pamatų
projektavime
lekt. dr. G. Žaržojus
189 Aukštuolis Julius
GB
2013
Statinio zondavimo molio ir smėlio gruntuose duomenų interpretacja prof. K. Dundulis
190 Čypaitė Vaiva
GB
2013
Didžiosios Riešės hidrogeologinės sąlygos ir geoterminis potencialas
doc. dr. R. Šečkus
191 Gribulytė Lauryna
GB
2013
Kairėnų mokomosios praktikos poligono gręžinių krūmo
išpumpavimų duomenų analizė
prof. habil. dr. R. Mokrik
192 Jarašius Linas
GB
2013
Apskaičiuotos polio laikomosios gebos ir jo bandymo duomenų
įvertinimas
dr. G. Žaržojus
193 Samalavičius Vytautas
GB
2013
Kvartero komplekso požeminio vandens tričio ir hidrogeocheminės
sudėties kaitos ypatumai 2008–2012 metais
prof. habil. dr. R. Mokrik
194 Zlatkauskaitė Justina
GB
2013
Gruntinio vandens hidrogeocheminė būklė Kauno miesto degalinėse doc. dr. K. Jokšas
195 Zokaitė Kamilė
GB
2013
Ignalinos miesto vandenvietės mineralinio vandens eksploataciniai
ištekliai
doc. P. Klizas
P a s t a b o s : HG-IG – hidrogeologas ir inžinierius geologas, HG-IGB – hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos bakalauras, GB – geologijos bakalauras;
prof. dr. – profesorius, mokslų daktaras, atlikęs habilitacijos procedūrą; m. d. – mokslo darbuotojas; j. m. d. – jaunesnysis mokslo darbuotojas;
mag. – magistras; dipl. inž. hidrogeol. – diplomuotas inžinierius hidrogeologas.
243
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
244
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
geologijos
50 metų
MAGISTRAI
(1997–2013)
Eil.
nr.
1
Pavardė, vardas
2
Suteikta Baigimo
kvalifikacija metai
3
4
Baigiamojo darbo pavadinimas
Darbo vadovas
5
6
1
Bajorinas Vaclovas
HG-IGM
1997
Ežerėlio durpyno hidrogeologinių sąlygų ir durpių sorbcinių savybių
tyrimai
doc. M. Dobkevičius,
dr. J. Diliūnas
2
Gadeikytė Sonata
HG-IGM
1997
Technogeninės apkrovos žemėlapio sudarymo metodika ir Šiaulių
rajono, masteliu 1:50 000, technogeninės apkrovos žemėlapis
doc. K. Dundulis
dr. P. Klizas
3
Narkauskas Algis
HG-IGM
1997
Gruntinio vandens taršos įvertinimas Klaipėdos naftos terminale
4
Petkevičius Rolanas
HG-IGM
1997
Vandens režimo dėsningumai bei ypatumai Šiaurės Lietuvos karstinio doc. dr. P. Klizas
rajono aeracijos zonoje
5
Radzevičienė
(Navickaitė) Daina
HG-IGM
1997
Organinė medžiaga Lietuvos požeminiame vandenyje: problemos ir
jų sprendimo keliai
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
6
Anilionis Saulius
HG-IGM
1998
Gruntų granuliometrinės sudėties, fizinės būsenos ir geotechninių
savybių tyrimo metodų lyginamoji analizė
doc. dr. K. Dundulis
7
Jakimavičiūtė
(Maselienė) Vaidotė
HG-IGM
1998
Gruntinio vandens saugos vertinimas Ignalinos AE radioaktyvių
atliekų saugyklos apylinkėse modeliavimo metodais
dr. J. Mažeika
8
Kapočienė Daiva
HG-IGM
1998
Vidurio Lietuvos moreninių gruntų sudėties, fizinės būsenos ir
geotechninių savybių bei jų kaitos įvertinimas
doc. dr. K. Dundulis
9
Kapočius Justas
HG-IGM
1998
Viršutinio devono uolienų stiprumo parametrų inžinerinė geologinė doc. dr. R. B. Mikšys
analizė (Šiaulių miesto Lepšių vandenvietės uolienų tyrimo pavyzdžiu)
10
Šugalskienė
(Simonavičiūtė) Jolita
HG-IGM
1998
Geologinės aplinkos taršos židinių klasifikavimas ir kartografavimas
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
11
Čegys Mindaugas
HG-IGM
1999
Trakų rajono gręžtinių šulinių fondas ir jo panaudojimas
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
12
Kelevišienė (Seiliūtė)
Rūta
HG-IGM
1999
Uolienų fizikinių savybių ir stiprumo parametrų tarpusavio sąsajų
aiškinimas matematinės statistikos būdais
doc. dr. R. B. Mikšys
1
2
3
4
5
13
Kildienė (Morkūnaitė)
Jovita
HG-IGM
1999
Organinė medžiaga gruntiniame jūriniame kvartero nuogulų vandenyje
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
6
14
Kriukaitė Jurgita
HG-IGM
1999
Gyvulininkystės kompleksų eksploatacijos poveikis požeminio
vandens būklei
dr. P. Klizas
15
Piličiauskas Vaidotas
HG-IGM
1999
Permo vandeningo horizonto hidrogeocheminių procesų
lokalizavimas faktorinės analizės metodu
doc. M. Dobkevičius
16
Prušinskienė
(Vrublevskaja) Sabina
HG-IGM
1999
Klaipėdos SPAB „Energija“ teritorijos inžinerinių geologinių sąlygų ir
statinių nuosėdžių įvertinimas
doc. K. Dundulis
17
Štuopis Anicetas
HG-IGM
1999
Vilniaus naftos sandėlio aplinkos hidrogeologinio modelio
pagrindimas
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
18
Kairys Tomas
M(IG)
2000
Paskutinio apledėjimo limnoglacialinio molio fizinių ir mechaninių
savybių bei sandaros kaita Girininkų ir Tauragės karjerų pavyzdžiu
doc. K. Dundulis
19
Plankis Mantas
M(HG)
2000
Vilniaus I-osios (Sereikiškių) vandenvietės įtakos gruntiniam
vandeniui vertinimas ir eksploatacijos optimizacija
habil. dr. A. Klimas
20
Raišytė Rūta
M(IG)
2000
Vilniaus miesto inžinerinio geologinio pjūvio korektūra pagal LST
1445:1996 reikalavimus
doc. K. Dundulis
21
Černauskas Laurynas
GM
2001
Geležies šalinimas iš požeminio vandens vandeningame sluoksnyje
Vilniaus N. Vilnios vandenvietėje
dr. J. Diliūnas
22
Urbanavičiūtė Rima
GM
2001
Lietuvos buitinių atliekų sąvartynai ir jų poveikis geologinei aplinkai
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
23
Vilūnas Ginvydas
GM
2001
Šilutės rajono kvartero nuogulų hidrogeologinės sąlygos ir aeracijos
zonos filtracinių savybių tyrimai
doc. M. Dobkevičius
24
Abromavičiūtė Asta
GM
2002
GIS panaudojimas naftos produktais teršiamų teritorijų analizei
dipl. inž. hidrogeol.
A. Marcinonis,
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
245
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
246
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
25
Bakanavičius
Žydrūnas
2
GM
2002
Nausodžio naftos telkinio eksploatacinių išteklių įvertinimas
modeliavimo metodu
5
doc. M. Dobkevičius,
dipl. inž. hidrogeol.
J. Jacyna
6
26
Butrimavičius Andrius
GM
2002
Šiaulių regiono moreninių gruntų, užterštų chloridais, stiprumo
parametrų kaita
m. d. V. Račkauskas
27
Kazlauskas Emilijus
GM
2002
Uolienų stiprumo tyrimai karstinių reiškinių prognozavimui
dr. V. Marcinkevičius,
doc. dr. R. B. Mikšys
28
Paukštė Vidmantas
GM
2002
Šlaito gruntų masyvo stabilumo įvertinimas plokščiojo slysmo
paviršiaus hipotezės pagrindu
doc. dr. R. B. Mikšys
29
Surdokas Arūnas
GM
2002
Polimerinių konstrukcinių medžiagų pritaikymo ypatumai vandens
siurbimo-tiekimo sistemose
doc. dr. P. Klizas
30
Daunoravičius Nerijus
GM
2003
Smėlingų nuogulų fizinių ir mechaninių savybių tarpusavio
priklausomybė, atsižvelgiant į sedimentacijos sąlygas (Pietryčių
Lietuvos lygumos ir Svėdasų–Andrioniškio dubumos pavyzdžiu)
prof. K. Dundulis,
dr. N. Blažauskas
31
Deveikytė Ernesta
GM
2003
Moreninių gruntų mechaninių savybių priklausomybė nuo jų fizinės
būklės kaitos (Šiaulių regiono pavyzdžiu)
dr. V. Račkauskas
32
Dzikaitė Aušra
GM
2003
Karstinio rajono tektoninių lūžių hidrogeologinio aktyvumo
nustatymas
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
33
Papievis Linas
GM
2003
Vilniaus miesto šaltinių vandens cheminė sudėtis
prof. habil. dr.
V. Juodkazis
34
Šačkus Virginijus
GM
2003
Klaipėdos uosto akvatorijos KLASCO krantinių ruožo kompaktiškų
moreninių nuogulų stiprumo tyrimai
doc. dr. R. B. Mikšys,
inž. geol. A. Šlauteris
35
Trumpa Remigijus
GM
2003
Malūnų kanalo rajono, Vilniuje, inžinerinis geologinis įvertinimas ir
kanalo atkūrimas
dr. S. Gadeikis
36
Valančiauskas
Martynas
GM
2003
Jūros–Šešupės limnoglacialinio baseino nuogulų, kaip pagrindų
poliams, tipizavimas ir polių laikomosios gebos įvertinimas
prof. K. Dundulis
1
2
3
4
37
Jančiauskas
Gediminas
GM
2004
Kvartero nuogulų požeminio vandens cheminės sudėties formavimosi prof. habil. dr. R. Mokrik
ypatumai Kauno apylinkėse
5
6
38
Kadūnas Gediminas
GM
2004
Kretingos naftos telkinio parametrų nustatymas naudojant geofizinių doc. dr. R. Šečkus
tyrimų gręžiniuose duomenis
39
Repšys Robertas
GM
2004
Vilkyčių struktūros vidurinio kambro kolektorinės savybės ir jų sąryšis doc. dr. R. Šečkus
40
Šaparauskienė Ieva
GM
2004
AB „Lietuvos kuras“ degalinių aplinkos taršos įvertinimas
doc. dr. P. Klizas
41
Visockienė Žavinta
GM
2004
Vilniaus miesto smėlio gruntų, kaip pagrindų poliams, tipizavimas ir
polio pagrindo laikomosios gebos įvertinimas
prof. K. Dundulis
42
Vižinienė Lolita
GM
2004
Lietuvos moreninių gruntų, kaip pagrindų poliams, tipizavimas ir
polio pagrindo laikomosios gebos įvertinimas
dr. S. Gadeikis
43
Baublytė Aurelija
GM
2005
Lietuvos Šventosios–Upninkų vandeningo komplekso požeminio
vandens cheminės sudėties ir cheminio nuotėkio formavimosi
ypatumai
prof. habil. dr. R. Mokrik
44
Giparas Giedrius
GM
2005
Oksidacijos-redukcijos procesų poveikis morenų spalvai požeminio
vandens mitybos-iškrovos srityse
doc. dr. P. Klizas
45
Svirplis Aidas
GM
2005
Teorinis ir praktinis L. S. Amariano teorijos patikrinimas Lazdijų miesto geotechn.
sporto salės statyboje
J. Ščesnulevičius
46
Šimkovič Anna
GM
2005
Nemuno slėnio hidrogeologinės sąlygos Druskininkų–Birštono ruože
dr. J. Diliūnas
47
Turskis Daivaras
GM
2005
Akmenės rajono hidrogeologinės sąlygos ir požeminio vandens
kokybės gerinimas in situ
dr. J. Diliūnas
48
Unčiūrytė
(Šečkuvienė) Ramunė
GM
2005
Gruntinio vandens cheminės sudėties kaita Lietuvos taršos naftos
produktais arealuose
prof. habil. dr.
V. Juodkazis,
dipl. hidrogeol.
A. Marcinionis
49
Vegėlytė Justina
GM
2005
Skysto kuro degalinių geologinės aplinkos užterštumo ir jo
priklausomybės nuo technogeninių-gamtinių faktorių įvertinimas
dipl. inž. hidrogeol.
A. Marcinionis
247
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
248
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
50
Kaušinis Kostas
2
GM
2006
Kreidos vandeningojo komplekso požeminio vandens cheminės
sudėties formavimosi ypatumai Lietuvoje
5
prof. R. Mokrik
6
51
Levčenkaitė Ina
GM
2006
Kraštinių darinių moreninių gruntų geotechninių savybių ypatumai
(branduolinės energetikos objekto statybos aikštelės pavyzdžiu)
doc. dr. R. B. Mikšys
52
Samuchovas Andrejus
GM
2006
Panemunės inžinerinės-geologinės sąlygos. Statinio bei dinaminio
zondavimo tyrimo rezultatų analizė
prof. K. Dundulis
53
Vaičiulis Mantas
GM
2006
Gruntų sufozinio atsparumo tyrimai Fabijoniškių sąvartyno sanavimo
reikmėms
doc. dr. R. B. Mikšys
54
Žaržojus Gintaras
GM
2006
Polio laikomosios gebos vertinimai Lietuvos gruntuose
prof. K. Dundulis
55
Kačinskaitė Sonata
GM
2007
Vilniaus miesto fliuvioglacialinio smėlio storymių geotechninio
zondavimo duomenų analizė
doc. dr. R. B. Mikšys
56
Lukštas Nerijus
GM
2007
Jūros–Šešupės limnoglacialinio baseino Tauragės miesto apylinkių
prof. K. Dundulis
molių fizikinių ir mechaninių savybių koreliacija su statinio zondavimo
duomenimis
57
Palaitis Žygimantas
GM
2007
Hidrogeologinių parametrų nustatymo metodų patikimumo analizė
(Šiaurės Lietuvos karstinio rajono Kupiškio–Suosos vandeningo
sluoksnio pavyzdžiu)
doc. M. Dobkevičius
58
Skuratovič Žana
GM
2007
Gyvulininkystės kompleksų aplinkos gruntinio vandens
hidrogeologinio monitoringo efektyvumo analizė
prof. V. Juodkazis
59
Antušas Stasys
GM
2008
Molio geotechninių stiprumo savybių tyrimai izoliacinių barjerų
įrengimo reikmėms
doc. dr. R. B. Mikšys
60
Baranovska Žana
GM
2008
Paviršiaus aktyviųjų medžiagų (skalbimo milteliai) įtaka smėlinių
gruntų stiprumo parametrams
dr. V. Račkauskas
61
Drevalienė Gražina
GM
2008
Kambro–vendo vandeningojo komplekso bario anomalijos
formavimosi ypatumai Šiaurės Estijoje
prof. habil. dr. R. Mokrik
3
4
62
1
Gerasimovič Julija
2
GM
2008
Hipergeninių junginių formavimasis smėlio gruntuose ir jų įtaka
fizikinėms mechaninėms savybėms
5
prof. K. Dundulis,
prof. habil. dr R. Mokrik
6
63
Každailis Alvydas
GM
2008
Geologinės aplinkos in situ valymo priemonių pagrindimas AB
„Mažeikių nafta“ teritorijos pavyzdžiu
doc. dr. P. Klizas
64
Kukytė Daiva
GM
2008
Moreninių molio gruntų konsolidacijos bandymai ir rezultatų analizė
prof. K. Dundulis
65
Rakalovič Romuald
GM
2008
Latvijos Brocenės cemento gamyklos statybos aikštelės polinių
pamatų laikomosios galios tyrimai
dr. V. Račkauskas
66
Riauka Mantas
GM
2008
Pietryčių Lietuvos kvartero požeminio vandens baseino geologinishidrogeologinis tipizavimas
doc. dr. P. Klizas
67
Šimanėlis Gediminas
GM
2008
Dolomitinių miltų fizikinės mechaninės savybės Pasvalio ir Biržų
rajonuose
dr. V. Marcinkevičius
68
Šiupšinskas Donatas
GM
2008
Vilniaus miesto Ukmergės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos
geotechninis įvertinimas
doc. dr. S. Gadeikis
69
Urbonavičius Ernestas
GM
2008
Vilniaus miesto moreninių gruntų spūdumo vertinimas pagal štampų doc. dr. R. B. Mikšys
bandomųjų apkrovimų duomenis
70
Jakimavičienė Eglė
GM
2009
Užnemunės žemumos kreidos vandeningojo komplekso
hidrocheminė charakteristika
prof. habil. dr. R. Mokrik
71
Lopuchinienė Julija
GM
2009
Pietryčių Lietuvos kvartero storymės požeminio vandens cheminės
sudėties formavimosi ypatumai
prof. habil. dr. R. Mokrik
72
Minkevičius Vytautas
GM
2009
Interferometrijos matavimo duomenų analizė Vilniaus miesto
teritorijos pavyzdžiu
dr. S. Gadeikytė
73
Pasmokis Linas
GM
2009
Žemės sankasos durpynuose įrengimas ir deformacijų įvertinimai
rekonstruojamuose keliuose
prof. K. Dundulis
74
Petrauskaitė Lina
GM
2009
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto moreninių dulkingų gruntų stiprumo doc. dr. R. B. Mikšys
parametrų įvertinimas
75
Pralgauskaitė Gintarė
GM
2009
Lapių sąvartyno hidrogeologinės sąlygos ir taršos sklaidos įvertinimas doc. J. Diliūnas
249
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
250
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
Hidrogeologijos
katedrai
1
geologijos
50 metų
3
4
76
Raslanaitė Vaida
2
GM
2009
Merkio upės baseino požeminio nuotėkio įvertinimas
5
prof. habil. dr. R. Mokrik
6
77
Servutaitė Diana
GM
2009
Dirbtinių radionuklidų pasiskirstymo gruntiniame vandenyje
ypatumai (Ignalinos atominės elektrinės apylinkėse)
prof. habil. dr. J.
Mažeika
78
Slavinskas Aurimas
GM
2009
Neries žemupio slėnio požeminio vandens eksploataciniai ištekliai
doc. dr. J. Diliūnas
79
Urbaitis Donatas
GM
2009
Molinių gruntų lauko ir laboratorinių geotechninių tyrimų rezultatų
tarpusavio koreliacija Vilniaus mieste
doc. dr. S. Gadeikis
80
Vilkelionok Alina
GM
2009
Ignalinos AE laikinosios saugyklos polių laikomosios gebos vertinimas prof. dr. K. Dundulis
81
Vitkus Mindaugas
GM
2009
Lietuvos glacialinių gruntų laikomosios gebos įvertinimas
prof. K. J. Dundulis
82
Čėsna Justinas
GM
2010
Statinio (CPT) ir dinaminio (DPH ir DPSH-B) zondavimo duomenų
palyginimas bei porinio slėgio įtakos įvertinimas
prof. K. J. Dundulis,
G. Žaržojus
83
Jurgilas Audrius
GM
2010
Tauragės miesto gruntinio vandens įvertinimas
doc. dr. P. Klizas
84
Kybartaitė Aurelija
GM
2010
Limnoglacialinio molio filtracinių parametrų kaitos eksperimentiniai
tyrimai
doc. P. Klizas
85
Mikilevičius Marius
GM
2010
Pesticidų sandėlių poveikio geologinei aplinkai tyrimų Lietuvoje
studija
prof. V. Juodkazis
86
Prunskienė Lina
GM
2010
Ignalinos AE pramoninės teritorijos smėlio gruntų pavadinimų kaita
pagal įvairias klasifikacines sistemas
dr. S. Gadeikytė
87
Uždanavičius Alvydas
GM
2010
Vilniaus miesto inžinerinių geologinių sąlygų ypatumai metro statybai m. d. dr. V. Račkauskas
88
Žvirblienė Irma
GM
2010
Pietryčių Lietuvos gruntinio sluoksnio antropogeninės taršos analizė
prof. habil. dr. R. Mokrik
89
Baranovskaitė
Anželika
GM
2011
Lietuvos vandenviečių tipizavimas vandenruošos metodų parinkimo
požiūriu
prof. A. Klimas
3
4
90
1
Dzengelevičienė
Tatjana
2
GM
2011
Pasvalio miesto karstinių ertmių kritinio spindulio apskaičiavimas ir
analizė
5
dr. V. Račkauskas
6
91
Gribulis Domas
GM
2011
Visagino rajono moreninių gruntų stiprumo parametrų įvertinimas
nekonsoliduoto nedrenuoto bandymo metodu
prof. K. Dundulis
92
Kasciuškevičiūtė
Giedrė
GM
2011
Anykščių miesto gėlo požeminio vandens poreikis ir ištekliai
prof. habil. dr. R. Mokrik
93
Kutka Darius
GM
2011
Širvintų m. vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos vertinimas
modeliavimo metodais
prof. habil. dr. R. Mokrik,
konsult. dr.
V. Jakimavičiūtė
(Maselienė)
94
Navardauskaitė Rosita
GM
2011
Vingio vandenvietės požeminio vandens kokybės analizė
dr. V. Račkauskas
95
Serneckaitė Jolita
GM
2011
Panevėžio sąvartyno Liūdynėje taršos sklaidos tyrimas
doc. P. Klizas
96
Vaičiūnas Gediminas
GM
2011
Šlaitų stabilumo vertinimas Punios, Gandingos piliakalniuose ir
Gedimino kalne
doc. R. B. Mikšys
97
Jucevičius Vladas
HG-IGM
2012
Sutankintų molio gruntų geotechniniai lauko tyrimai
doc. dr. S. Gadeikis
98
Juchnevičiūtė Dana
HG-IGM
2012
Molio gruntų granuliometrinės sudėties palyginimas sedimentaciniais doc. dr. R. B. Mikšys
ir lazerinės difrakcijos metodais
99
Kalibataitė Jurgita
HG-IGM
2012
Inžinerinių geologinių sluoksnių ribų nustatymas statistinės analizės
metodais
100 Kazakevičiūtė Gintarė
HG-IGM
2012
Vilniaus miesto moreninių gruntų stipruminių savybių statistinė analizė prof. dr. K. J. Dundulis
101 Kažukauskas Laurynas
HG-IGM
2012
Požeminio vandens lygio priklausomybė nuo meteorologinių parametrų dr. J. Arustienė
102 Pasmokis Tomas
HG-IGM
2012
Pagirių telkinio juostuotojo anhidrito stiprumo vertinimas kasybinės
geomechanikos reikmėms
doc. dr. R. B. Mikšys
103 Vileikytė Jovita
HG-IGM
2012
Nevėžio baseino požeminio vandens pasklidosios taršos įtakos
paviršiniam vandeniui tyrimas
prof. habil. dr. R. Mokrik,
konsult. mag.
G. Drevalienė
prof. dr. K. Dundulis
251
6 priedas.
Hidrogeologijos
ir inžinerinės
geologijos
katedros
absolventų
sąrašas
252
Vilniaus
universiteto
ir inžinerinės
1
Hidrogeologijos
katedrai
geologijos
50 metų
3
4
104 Gorskovas Andrejus
2
HG-IGM
2013
Mielių poveikis smėlinių gruntų stiprumo parametrams
105 Grigaitė Justina
HG-IGM
2013
Sekliosios geoterminės energijos panaudojimo galimybės Vilniaus mieste dr. J. Arustienė
106 Januševičiūtė Dovilė
HG-IGM
2013
AB „ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo gamyklos užterštos teritorijos
valymo efektyvumo vertinimas
prof. habil. dr. R. Mokrik
107 Kmeliauskaitė Jolita
HG-IGM
2013
Lietuvos moreninių molio gruntų identifikavimas pagal tarptautinį
standartą
doc. dr. S. Gadeikis
108 Krokininkaitė Živilė
HG-IGM
2013
Moreninių gruntų struktūros suardymo poveikis jų stiprumui
dr. S. Gadeikytė
109 Molytė Gerda
HG-IGM
2013
Vandens kietumo pasiskirstymo dėsningumai Lietuvos
eksploatuojamame požeminiame vandenyje
dr. J. Arustienė
110 Pelakauskas Linas
HG-IGM
2013
Lietuvos karbonatinių uolienų panaudojimo galimybės vandens
neutralizavimui karkasiniuose vandens koštuvuose
prof. habil. dr. R. Mokrik
11
HG-IGM
2013
Lietuvos natūralios ir suardytos sandaros moreninių gruntų stiprumo
tyrimai
dr. V. Račkauskas
112 Skara Tomas
HG-IGM
2013
Moreninių gruntų nedrenuotojo kerpamojo stiprio (Cu) laboratorinių
tyrimų rezultatai ir jų palyginimas
prof. dr. K. Dundulis
113 Šostakas Remigijus
HG-IGM
2013
Klaipėdos uosto moreninių gruntų odometrinės konsolidacijos įvertinimas doc. dr. R. B. Mikšys
114 Taurosaitė Vitalija
HG-IGM
2013
Naftos produktų poveikis smėlio grunto stiprumui kerpant
115 Verseckas Tautvydas
HG-IGM
2013
Priemolio filtracijos koeficiento vertinimas krentančio spūdžio filtrometru doc. P. Klizas
Petrauskas Mindaugas
5
6
dr. V. Račkauskas
dr. V. Račkauskas
P a s t a b o s : HG-IGM – hidrogeologijos ir inžinerinės geologos magistras, M(IG) – magistras (inžinierius geologas), M(HG) – magistras (hidrogeologas), GM – geologijos
magistras.
Sąrašą sudarė lekt. dr. Vytautas Račkauskas