www.euras-edu.org 1

www.euras-edu.org
1
www.euras-edu.org
EURASIA -The Cradle of All Civilizations
ЕВРАЗИЯ – Колыбель всех цивилизаций
AVRASYA - Tüm Medeniyetlerin Beşiği
The center of science is generally identified with the Western world and
the Renaissance era. However, many years before the Renaissance,
countries in Central-Asia, China and Iran had many inventions from
which mankind benefited. Surgery practices in medicine by Ibn-i Sina
and Biruni; peace, humanity and brotherhood principles by Mevlana and
Ahmet Yesevi have been inoculated to the West. Chinese alchemists first
invented gunpowder and Chinese scientists invented the rocket. Persian
Nizam al-Mulk’s Fair State Order could never be established again while
its higher education models were meant to inspire European future
models and we could not find again the justice order of Ertugrul Khan
that Marco Polo described in his writings. Then also, we could witness
the contributions of Russia to science. Russia was indeed the first nation
that sent rockets and astronauts to space. Black sea was the center of
maritime trade; Middle East was the motherland of three religions. In
short, civilization progress has spread from Eurasia to the West.
Являясь одним из центров науки, Западный мир ассоциируется с Эпохой
Возрождения. Однако до Возрождения страны Средней Азии, такие как
Китай и Иран стали родиной многих полезных человечеству открытий.
Хирургические исследования в медицине Ибн Сины и Бируни, принципы
мира, гуманности и братства произведений Мевляны и Ахмед Есеви оказали
значительное влияние на Западный мир. Китайские химики изобрели порох
и китайские ученые изобрели ракету. Еще до установления Справедливого
Государственного Порядка персидского Низамул Мюлк существовали
наивысшие образовательные модели, которые вдохновили на создание
подобных европейских моделей в записках Марко Поло указано, что
нам больше не встречалась такая система правосудия, которую можно
наблюдать во времена правления Эртугрул Хана. Вместе с тем можно
отметить вклад в науку России. Известно, что Россия стала первой страной,
которая отправила в космос ракету и астронавта. Черное море стало
центром мировой торговли; Ближной Восток считается родиной трех
мировых религий. Проще говоря, становление цивилизации началось в
Евразии и распространилось на Запад. Хоть сколько можно обвинять тюрок
и другие кочевые народы в переселении на Запад, бесспорно то, что именно
они смогли познакомить Запад с восточными цивилизациями и передать на
Восток западные технологии.
Bilimin merkezi genel olarak Batı dünyası ve Rönesans Dönemi ile
bağdaştırılmaktadır. Ancak, Rönesans’tan yıllarca önce Orta Asya’daki
ülkeler Çin ve İran insanlığın yararına olan pekçok keşife imza atmıştır.
İbn-I Sina ve Biruni’nin tıp alanındaki cerrahi uygulamaları ve Mevlana
ile Ahmet Yesevi’nin barış, insanlık ve kardeşlik ilkeleri Batı dünyasını
beslemiştir. Çinli kimyacılar barutu icat etmiş ve Çinli bilimadamları da
roketi keşfetmişlerdir. Farslı Nizam-ül Mülk’ün Adil Devlet Düzeni bir daha
kurulamazken, bunun daha yüksek eğitim modelleri gelecekteki Avrupa
modellerine ilham kaynağı olmuştur ve Marko Polo’nun yazılarında
belirttiği Ertuğrul Han’ın adaletine bir daha rastlayamamışızdır. Bunun
yanında, Rusya’nın bilime katkılarına da tanıklık etmekteyiz. Gerçekte
Rusya, uzaya roket ve astronot gönderen ilk ulus olmuştur. Karadeniz,
deniz ticaretinin merkezi olmuş; Orta Doğu ise üç dinin anavatanı
olmuştur. Kısacası, medeniyetin gelişimi Avrasya’dan başlayarak Batı’ya
yayılmıştır.
Другими словами кочевые народы смогли обеспечить пересечение
цивилизаций. В настоящее время Евразийский регион утратил былое
значение. По этой причине мы решили создать Евразийский Союз
Университетов (EURAS). Этот союз создан с целью служить людям как
движущая сила стабильного развития и мирного сосуществования.
Günümüzde, Avrasya bölgesi geçmişteki önemini yitirmiştir. Bu sebeple,
Avrasya Üniversiteler Birliği’ni (EURAS) kurmaya karar verdik. Bu birlik,
dünya barışı ve kalkınmada itici güç olarak insanlığa hizmet etmek için
kurulmuştur.
Although Turks and other nomadic societies were blamed for going
towards the West, they transferred the civilization of the East to the West
and technology from West to East. This way, nomadic societies enabled
the encounter of civilizations.
Nowadays, the Eurasian region has somehow lost the importance that
it had in the past eras. For this reason, we have decided to establish the
Eurasian Universities Union (EURAS). This Union has been founded to
serve humanity as the driving force for world peace and development. By
regenerating the flow of cultural exchange between people of Eurasia,
EURAS is establishing new fertile ground to grow the seeds of human
advancement. Well-educated young people can play a crucial role in
shaping the future of mankind towards the principles of brotherhood,
tolerance and evolution of all sciences.
Dr. Mustafa AYDIN
President
EURAS стремится вновь возродить взаимопроникновение культур народов
Евразии, в результате чего подготавливает плодотворную почву для
взращивания семян нового развития. На него возлагается важная роль в
формировании будущего образованной молодёжи согласно принципам
братства, терпимости и науки.
Др. Мустафа АЙДЫН
Her ne kadar Türkler ve diğer göçebe topluluklar Batıya doğru ilerlemekle
suçlansalar da, doğunun medeniyetini Batıya ve teknolojiyi de Batıdan
Doğuya aktarmışlardır. Bu şekilde, göçebe topluluklar medeniyetlerin
kesişmesini sağlamışlardır.
EURAS Avrasya’daki halklar arasında kültürel etkileşim akışını yeniden
sağlayarak insan gelişiminin tohumlarının büyüyebilmesi için yeni bir
verimli zemin kurmaktadır. Kardeşlik, hoşgörü ve tüm bilimlerin gelişimi
ilkeleri doğrultusunda, iyi eğitilmiş bir gençlik geleceğin şekilllenmesinde
hayati bir rol üstlenebilir.
Dr. Mustafa AYDIN
Genel Başkan
Президент
2
3
www.euras-edu.org
A POWERFUL AND POWERING COLLABORATION
СИЛЬНЫЙ СОЮЗ, ПРИДАЮЩИЙ СИЛУ
Launched by Istanbul Aydin University in late 2008, EURAS is the union of
Eurasian universities and higher education institutions. EURAS is a nonprofit international association, promoting cooperation among over 80
universities from all around Europe, Asia and the Middle East and working
for the global advancement of educational standards in the Eurasian region.
EURAS, созданный в конце 2008 года Cтанмбул Айдын Университетом
представляет собой объединение университетов Евразии и высших учебных
заведений. В состав EURAS входят более 80 университетов Европы, Азии и
Ближнего Востока, EURAS представляет собой такую организацию, которая
не преследует какихлибо коммерческих целей, а стремится обеспечить
гармоничное включение образовательных стандартов Евразийского региона
в глобальный процесс развития.
Being the cradle of all known civilizations and hosting the 2/3 of all the world
population, the Eurasian region thus represents a center of excellence
in terms of educational developments and cultural flows. By building an
international educational platform for regional universities, EURAS serves
its members as a bridge to reach the best educational services worldwide.
EURAS connects universities and higher education institutions belonging
to different geo-political and cultural backgrounds and seeks ways to
enhance their dialogue and exchange of best practices.
VISION
EURAS vision is to promote peace and solidarity worldwide through the
development of culture and new educational systems.
We believe that education is the key for a better society and a more equal
world. Our vision for the future is that of a society of self-aware and highly
qualified individuals benefiting from global education and mobility services.
EURAS aims to open the borders of education to the widest possible
public and to favor the exchange of knowledge and best practices among
higher education institutions from the entire Eurasian region. In order
to accomplish these goals, EURAS aims to strenghten the cooperation
between universities from well-developed regions and universities that
are based in challenging areas. We believe that linking universities from
diverse backgrounds can make the difference in guaranteeing real equality
and accessibility to excellence in educational standards.
MISSION
Eurasian Universities Union’s mission can be summarized as:
• Building a platform for Regional Universities to reach international educational services;
• Establishing cooperation and networking among Members;
• Improving academic standards of education;
• Supporting innovation;
• Encouraging student and academic staff mobility;
• Promoting policy development internationally;
• Representing the interests and concerns of member universities while supporting their appreciation and visibility worldwide;
• Strengthening leadership of Eurasian Universities by sharing knowledge and exchanging best practices.
4
Евразийский регион, являющийся колыбелью всех известных нам
цивили-заций, и где проживает 2/3 населения мира, представляет собой
идеальнуюточку пересечения, если смотреть с точки зрения развития
тенденций в образованиии и культурного обмена. EURAS, представляющий
собой международную образовательную платформу для региональных
университетов, выполняет функцию моста между членами организации для
получения воз-можностей воспользоваться образовательными услугами
на мировом уров-не. EURAS, не взирая не геополитические и культурные
различия университетов и высших учебных заведений, связывает их между
собой и постоянно находится в поиске новых проектов, направленных на
развитие практики и диалога между данными организациями.
НАШИ ЗАДАЧИ
Основные задачи Евразийского Союза Университетов можно кратко
изложить следующим образом:
• Создать для региональных университетов платформу для возможности
доступа к международным образовательным услугам;
• Обеспечить сотрудничество и содействие между членами союза;
• Усовершенствовать академические стандарты образования;
• Поддерживать инновации;
• Развивать программы по обмену студентами и академическими кадрами;
• Содействовать развитию политики в международной сфере;
• Содействовать признанию и улучшению престижа университетов, членов
Союза, представлять интересы данных университетов и решать возника
ющие вопросы;
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
Основной целью EURAS является содействие установлению мира и целостности в мировом масштабе, развивая культурные связи и образовательные
системы. Искренне верим, что для становления более здорового
общества и равноправного мирового порядка прежде всего необходимо
образование. В дальнейшем нам бы хотелось, чтобы сформировалась
высококвалифицированная личность, которая будет иметь возможность
использовать различные услуги в рамках национального общества и
системы глобального образования. EURAS имеет своей целью обеспечить
взаимосотрудничество среди высших учебных заведений Евразийского
региона в передаче знаний и самыхлучших практик, а также донести
образование до широких слоев. Для достижения данной цели EURAS
намерен усилить сотрудничество между университетами развитых регионов
с другими университетами на конкурентной основе на высшем уровне.
Надеемся, что станет возможным наладить связимежду университетами,
каждый из которых имеет свои специфические особенности, и создать
равные условия для предоставления доступных возможностей в
образовательных системах.
5
www.euras-edu.org
GÜÇLÜ VE GÜÇ VEREN İŞBİRLİĞİ
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 2008 yılının sonlarında kurulan EURAS
Avrasya’daki üniversiteler ve yüksek eğitim kuruluşlarının birliğidir. EURAS
Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan 80’in üzerinde üniversitenin işbirliğini teşvik
eden ve Avrasya Bölgesi’nde eğitim standartlarının küresel gelişime uyum
sağlaması için çalışan uluslararası ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Bilinen tüm medeniyetlerin beşiği olan ve dünya nüfusunun üçte ikisine ev
sahipliği yapan Avrasya Bölgesi eğitim alanındaki gelişmeler ve kültürel
akışlar açısından bakıldığında mükemmel bir merkez niteliğindedir. Bölge
üniversiteleri için uluslararası eğitim platform tesis eden EURAS dünya
çapındaki en iyi eğitim hizmetlerine ulaşmaları için üyeleri arasında köprü
görevi görmektedir. EURAS, farklı jeo-politik ve kültürel arka plana sahip
olan üniversiteler ve yüksek öğretim kuruluşlarını birbirine bağlar ve bu
kuruluşlar arasındaki diyalogun ve en iyi uygulamaların zenginleştirilmesine
yönelik çalışma alanları arayışındadır.
VİZYON
EURAS’ın vizyonu kültürün ve yeni eğitim sistemlerinin gelişimi aracılığıyla
dünya çapında barışın ve bütünlüğün teşvik edilmesidir. Daha iyi bir
toplum ve daha eşit bir dünya için gerekli olan şeyin eğitim olduğu inancını
taşımaktayız. Geleceğe ilişkin vizyonumuz; kendini tanıyan bir toplum ve
küresel eğitim ile hareketlilik hizmetlerinden faydalanan yüksek kaliteli
bireyleri kapsamaktadır.
EURAS eğitimin sınırlarını mümkün olan en geniş topluluğa taşıma ve
tüm Avrasya bölgesindeki yüksek öğretim kuruluşlarının bilgi ve en iyi
uygulamalarının aktarılmasına katkı sağlama amacını taşımaktadır. Bu
amaçlara ulaşılabilmesine yönelik olarak ise, EURAS gelişmiş bölgelerin
üniversiteleri ile rekabet seviyesi yüksek alanlardan üniversiteleri arasındaki
işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Çeşitli arka planları olan
üniversiteler arasında bağ kurmanın, eğitim sistemlerinde gerçek eşitlik ve
erişim imkanının sağlanmasında farklılık yaratacağına inanmaktayız.
MİSYON
Avrasya Üniversiteler Birliği’nin misyonu aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Uluslararası eğitim hizmetlerine ulaşmak için Bölgesel Üniversitelere yönelik bir platform oluşturulması;
• Üyeler arasında işbirliği ve iş ağının kurulması
• Eğitimin akademik standartlarının geliştirilmesi;
• Yeniliğin desteklenmesi;
• Öğrenci ve akademik personel değişiminin desteklenmesi;
• Uluslararası alanda politikaların geliştirilmesinin teşvik edilmesi;
• Üye üniversitelerin dünya çapında tanınırlığının ve görünürlüğünün
sağlanmasının yanı sıra bu üniversitelerin çıkar ve sorunlarının temsil edilmesi
• Bilgi ve becerilerin paylaşılması aracılığıyla Avrasya Üniversiteleri
liderliğinin güçlendirilmesi.
6
INTRODUCTION / BBEДDEНИЕ / TANITIM
FIELDS OF ACTIVITIES
EURAS has been established to create a wide and productive ground for
mutual sharing in diversified academic, social and cultural areas. Each
step taken for a certain end will also bring its own openings to many other
aspects and contribute in the enrichment of activities of the members and
of the Union. To begin with, EURAS targets in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Joint projects under EU, UN and national agencies programmes;
Joint research and development activities;
EURAS publications;
Student and academic exchange;
Thematic conferences, seminars and meetings;
Summer schools and internships;
Expert roster;
Double degree and certificate programs for EURAS students;
EURAS awards and scholarships;
НАШИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
FAALİYET ALANLARI
EURAS был учреждён с целью создания широкого и продуктивного
фундамента в различных академических, социальных и культурных сферах.
Для достижения определённых целей каждый предпринятый шаг обеспечит
от-крытие новых перспектив в других сферах и привнесёт разнообразие в
дея-тельность членов Союза. Для начала EURAS предлагает следующую
тема-тику своей деятельности:
EURAS çeşitli akademik, sosyal ve kültürel alanlarda geniş ve üretken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• AB, BM ve ulusal ajansların programları altında ortak projeler;
Совместные проекты в рамках программ между ЕС, ООН и национальными организациями;
Совместная исследовательская деятельность;
Издательство работ EURAS;
Программы по обмену студентами и академическими кадрами;
Тематические конференции, семинары и встречи;
Стажировки и летние школы;
Научный график;
Для студентов EURAS организация программ с получением двойного
диплома и сертификата;
Премии и стипендии EURAS.
bir zemin yaratmak amacıyla kurulmuştur. Belirli bir amaç doğrultusunda atılan her bir adım, başka alanlarda yeni kapıların açılmasını ve Birlik üyelerinin faaliyetlerinin zenginleştirilmesini sağlayacaktır. Başlangıç
olarak EURAS aşağıdaki konuları hedeflemektedir:
• Ortak araştırma ve geliştirme faaliyetleri;
• EURAS yayınları;
• Öğrenci ve akademik değişimler;
• Tematik konferanslar, seminerler ve toplantılar;
• Yaz okulları ve staj;
• Uzman Çizelgesi;
• EURAS öğrencileri için çift diploma ve sertifika programları;
• EURAS ödülleri ve bursları;
7
www.euras-edu.org
EURAS EXECUTIVE BOARD OF MEMBERS
ЧЛЕНЫ СОВЕТА EURAS
EURAS YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Auditing Comission / ОПИСАНИЕ / Denetim Kurulu
Agasi MAMADLI / Head of the Comission
Faculty Member / Komrat University
Prof. Dr. Mixhait RECI / Member
Founder-Rector / Iliria University
Др. Мустафа АЙДЫН / Президент EURAS
Президент / Истанбул Айдын Университетa
Агаси Maмадли / Председатель
Преподаватель / Комратский Университет
Проф. Др. Миххаит РЕЦИ / Член
Ректор / Университет Илирии
Dr. Mustafa AYDIN / EURAS Genel Başkanı
Mütevelli Heyet Başkanı / İstanbul Aydın Üniversitesi
Agasi MAMADLI / Kurul Başkanı
Öğretim Üyesi / Komrat Üniversitesi
Prof. Dr. Mixhait REÇİ / Üye
Kurucu Rektör / Iliria Üniversitesi
Dr. Mustafa AYDIN / EURAS President
President / Istanbul Aydın University
Prof. Dr. Hamlet ISAKHANLI / 1.Vice President
Founder-Rector / Khazar University
Prof. Dr. Imran AKPEROV / 2. Vice President
Rector / IUBIP (Institute of Management,
Business and Law Rostov-on-Don)
Проф. Др. Хамлет ИСАХАНЛЫ / 1. Председатель
Ректор / Университет Хазар
Проф. Др. Имран Акперов / 2. Председатель
Pектор / IUBIP
Prof. Dr. Hamlet ISAKHANLI / 1. Başkan
Kurucu Rektör / Khazar Üniversitesi
Prof. Dr. İmran AKPEROV / 2. Başkan
Rektör / IUBIP
Prof. Dr. Calil NAGIYEV / Member
Rector / Baku Asia University
Проф. Др. Джелил Нагиев / Член
Ректор / Бакинский Университет Азии
Prof. Dr. Celil NAGİYEV / Üye
Rektör / Bakü Asya Üniversitesi
Prof. Dr. Corina DUMITRESCU / Accountant
Rector / Dimitrie Cantemir University
Prof. Dr. Lida VIGANONI / Member
Rector / University of Naples L’Orientale
Проф. Др. Корина Думитреску / бухгалтер
Pектор / Университет Дмитрия Кантемира
Проф. Др. Лида Виганони / Член
Ректор / Университета Неаполя L’Восточная
Prof. Dr. Corina DUMITRESCU / Sayman
Rektör / Dimitrie Cantemir Üniversitesi
8
Muzaffer BACA
General Secretary
Музаффер Баджа
Генеральный Секретарь
Muzaffer BACA
Genel Sekreter
Prof. Dr. Lida VIGANONI / Üye
Rektör / Napoli L’Orientale Üniversitesi
9
www.euras-edu.org
General Assembly focused on the development of joint projects among
the member universities, creation of common policies related to the
problems of the region, exchange of students and academic staff as well
as the realization of joint degree and certificate programs.
The draft Application Guide for Euras Student-Academic Staff Mobility
Program has been presented to the General Assembly. Efforts are
underway in order to ensure that Guide comes into force at the beginning
of 2012. In addition, the General Assembly has elected the new Executive
Board to carry out the activities of the Eurasian Universities Union for the
next three years.
EURAS ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ, 2011 года.
25-ого июня 2011 года в Стамбуле в Айдын Университете под руководством
Евразийской ассоциации университетов (EURAS) была проведена
Генеральная ассамблея.
EURAS GENERAL ASSEMBLY, 2011
EURAS General Assembly meeting was held at IAU on June 25th, 2011.
Launched by Istanbul Aydin University (IAU), EURAS made its General
Assemly Meeting at IAU on 25th June, 2011.
Rectors and Vise Rectors from 51 Eurasian member universities attended
to the General Assembly from Far East, Middle Asia, Middle East, Balkans,
Caucausus and Russia, Among all the participating universities, there
were also Al Muntansiriya of Iraq, the Islamic University of Gaza from
Palestine, Aegean University from Greece, Dimitri Kantemir of Romania,
Naples d’Orientale from Italy, Dagestan, Karachai-Circassian, the Baku
Caspian, which are very unique members, not only in their countries but
in the Eurasian region as well.
The opening speech of General Assembly was made by Former Minister
of State Ahat Andican who focused on “Eurasian Geopolitics and Recent
Developments” during his speech.
Участниками Генеральной ассамблеи стали ректоры и проректоры из
51-го университета Дальнего Востока, Средней Азии, Среднего Востока,
Кавказа, России и Европы. Среди университетов-участников Ассамблеи:
Университет Аль-Мунтасирия, Ирак; Исламский Университет Сектор
Газа, Палестина; Эгейский Университет, Греция; Университет имени
Дмитрия Кантемира, Румыния; Университет L’Orientale, Неаполь, Италия;
Унивеситеты Дагестана, Карачаево-Черкесии; Хазарский университет Баку
и многие другие известные университеты Европы и Азии. Вступительную
речь на Генеральной Ассамблее произнес бывший Государ ственный министр
Ахэт Андикэн, который сосредоточил внимание на теме “Евразийская
Геополитикa и текущий момент.”
Выступавшие на Генеральной Ассамблее сосредоточились на вопросах
развития совместных проектов и программ: обмена студентами
преподавателями, легализации документов–дипломов и сертификатов
разного образца.
Преподавательским составом был разработан устав, представленный
Генеральной Ассамблее и вступивший в силу в 2012 году. За исполнением
устава в течение следующих трёх лет будет следить университетский Союз.
GENEL KURUL, 2011
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Kurulu İAÜ’de bir araya geldi.
İstanbul Aydın Üniversitesinin öncülüğünde kurulan EURAS’ın genel
kurulu 25 Haziran 2011 günü İstanbul’da gerçekleştirildi.
Genel Kurula Uzakdoğu, Orta Asya, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya,
Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerinden 51 üniversitenin Rektör ve Rektör
Yardımcıları katıldı. Katılan üniversiteler arasında Irak’tan Al Muntansiriya,
Filistin’den Gaza İslam Üniversitesi, Yunanistan’dan Ege Üniversitesi,
Romanya’dan Dimitri Kantemir, İtalya’dan Napoli L’Orientale, Dağıstan,
Karaçay-Çerkez, Bakû Hazar gibi kendi ülkelerinin ve Avrasya bölgesinin
önemli üniversiteleri de yer almaktadır.
Genel kurul açılış konuşması Devlet Eski Bakanı Ahat ANDİCAN tarafından
10
“Avrasya Bölgesinin Jeopolitiği ve Güncel Gelişmeler” konusu üzerine
yapılmıştır.
Genel Kurulda, üye üniversiteler arasında ortak projeler geliştirilmesi,
bölgenin sorunlarıyla ilgili ortak politikalar oluşturulması, Öğrenci
ve Öğretim Üyesi değişimiyle ortak diploma ve sertifika programları
gerçekleştirilmesi konuları üzerinde durulmuştur.
Öğretim Üyesi-Öğrenci Değişim programıyla ilgili yönetmelik Genel
Kurulun onayına sunulmuştur. Yönetmeliğin 2012 yılı başında yürürlüğe
girmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bunlara ek olarak, Genel Kurul
Avrasya Üniversiteler Birliği’nin gelecek üç yıl faaliyetlerini yürütecek
yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu belirlemiştir.
11
www.euras-edu.org
EURAS GENERAL MEETING, 2009
EURAS FOUNDATION MEETING
Representatives of member universities from Europe and Asia gathered
together on 27th and the 28th of February 2009 with the aim of drafting
EURAS’ 2009 Action Plan. The meeting was held in Istanbul Aydın
University premises in Florya Campus in Istanbul. Representatives from
Istanbul Aydin University (Turkey), Baku Asiya University (Azerbaijan),
Çanakkale 18 Mart University (Turkey), Khazar University (Azerbaijan),
Komrad University (Moldova), IUBP Rostov University (Russia), Selçuk
University (Turkey), Dimitrie Cantemir University (Romania), Kazan
University (Russia), Ahmet Yesevi University (Kazakhstan), Iliria University
(Kosovo), Karachai-Tserkesia University (Dagestan Russia) attended the
event. The main topics discussed during the meeting were: Identifying
new projects to be launched, proposing EURAS awards in specific
fields, developing exchange and research programs for students and
academicians in the region.
Beginning with August 2008, Istanbul Aydin University got in contact
with many Universities and the date for the first general meeting was
fixed unanimously as of the 28th of October 2008. The meeting was held
in Florya Campus of Istanbul Aydin University. Over thirty universities
from Turkey, Greece, Bulgaria, Romania, Moldova, Slovakia, BosniaHerzegovina, Tatarstan, Kyrgyzstan, Dagestan, Azerbaijan, Crimea,
Circassia, Ukraine, Kazakhstan, India and Jordan, have expressed their
intent to be members while the founding members were declared as
shown on page: 65
ОБЩИЙ СОВЕТ EURAS 2009
EURAS GENEL KURULU, 2009
Представители университетов Европы и Азии собрались 27-28 февраля 2009
года с целью обсуждения Графика работы EURAS 2009. Встреча проходила в
здании Университетe Стамбул Айдын в Флорьи. Участвовали представители
университетов Cтанбул Айдын (Турция), Бакинский Университет Азия
(Азербайджан), Университет Чанаккале 18 Март (Турция), Университет
Хазар (Азербайджан), Университет Комрад (Молдова), Ростовский
Университет İUBP (Россия), Университет Селчук (Турция), Университет
им. Дмитрия Кантемира (Румыния), Казанский Университет (Россия),
Университет им. Ахмета Есеви (Казахстан), Университет Илирия (Косово),
Карачаево-Черкесский Университет (Дагестан Россия). На встрече были
рассмотрены следующие вопросы: подготовка новых проектов, внесение
предложений на получение премий EURAS по специализациям, развитие
в регионе исследовательских программ, предусматривающих обмен
студентами и академическими кадрами.
Avrupa ve Asya’daki üniversitelerin temsilcileri EURAS 2009
Eylem Planı’nın belirlenmesi amacıyla 27-28 Şubat 2009 tarihinde
biraraya gelmşlerdir. Toplantı, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Florya
Kampüsü’ndeki tesislerde gerçekleşmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi
(Türkiye) Baku Asiya University (Azerbaycan), Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi (Türkiye), Khazar Üniversitesi (Azerbaycan), Komrad
Üniversitesi (Moldovya), IUBP Rostov Üniversitesi (Rusya), Selçuk
Üniversitesi (Türkiye), Dimitrie Cantemir Üniversitesi (Romanya), Kazan
Üniversitesi (Rusya), Ahmet Yesevi Üniversitesi (Kazakistan), Iliria
Üniversitesi (Kosova), Karachai-Tserkesia Üniversitesi (Dağıstan Rusya)
temsilcileri etkinliğe katılım sağlamıştır. Toplantı süresince ele alınan
ana başlıklar şöyledir: Yürütülecek yeni projelerin belirlenmesi, özel
alanlarda EURAS ödüllerine yönelik tekliflerin sunulması, bölgedeki
öprencilerin ve akademik personelin değişimine yönelik değişim ve
araştırma progralmarının geliştirilmesi.
12
СОБРАНИЕ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ EURAS
Начиная с августа 2008 года, Университет Cтанбул Айдын обратился ко
многим университетам, в результате чего было принято единогласное
решение Первым Общим Советом 28 октября 2008 года. Совет собрался
в здании Университетe Cтанбул Айдын в Флорьи. Свыше тридцати
университетов Турции, Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы, Словакии,
Боснии и Герцеговины, Татарстана, Киргизии, Дагестана, Азербайджана,
Крыма, Карачаево-Черкесии, Украины, Казахстана, Индии и Иордании
выразили своё желание стать членами Союза, среди членов организаторов
можно назвать: Как показано на стр. 65.
EURAS KURULUŞ TOPLANTISI
İstanbul Aydın Üniversitesi 2008 yılının Ağustos ayından başlayarak
pekçok üniversiteyle irtibata geçmiş ve Birinci Genel Kurul’un tarihi
oybirliğiyle 28 Ekim 2008 olarak kararlaştırılmıştır. Kurul, İstanbul
Aydın Üniversitesi’nin Florya Kampüs’ünde gerçekleşmiştir. Türkiye,
Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldovya, Slovakya, Bosna Hersek,
Tataristan, Kırgızistan, Dağıstan, Azaerbaycan, Kırım, Karaçay Çerkez
Cumhuriyeti, Ukrayna, Kazakistan, Hindistan ve Ürdün’den otuzun
üzerinde üniversite üye olma taleplerini belirtmiştir ve kurucu üyeler ise
65’nci sayfada görüldüğü gibidir.
13
www.euras-edu.org
SUMMER SCHOOL 2012
Komrat State University and Istanbul Aydın University, Faculty of
Sciences, Department of Turkish Language and Literature 20 Students
and academicians from Konrad University (member of EURAS) have
participated in the summer course which has been held in Istanbul Aydın
University, Florya Campus.
Session Topics are listed as below:
- Importance of Turkish in other languages in the World,
- Variations of Social Structure and Literature in 19th. Century,
- Turkish and Interactions in Literature,
- Turkish Cultural Values,
- Yesterday and Today in Turkish Culture,
- Variations of Social Structure and Literature in 20th. Century,
- Turkish Mythology.
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 2012
YAZ OKULU 2012
Комратский Государственный Университет и Стамбульский Университет
Айдын, факультет наук, кафедра английского языка и литературы 20
студентов и академиков из Университета Комрада (член EURAS) приняли
участие в летних курсах, которая была проведена в Стамбульском
Университета Айдын, в кампусе Флории. Темы конференции представлены
ниже:
- Важность турецкого языка в мире
- Вариации социальной структуры и литературы в 19-м. век
- Турецкий язык и взаимодействия в литературе,
- Турецкие Культурные ценности,
- Прошлое и настоящее в турецкой культуре,
- Вариации социальной структуры и литературы в ХХ веке,
- Турецкая Мифология.
Komrat Devlet Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Komrat Üniversitesi (EURAS üyesi)
20 akademisyen ve öğrencileriyle İstanbul Aydın Üniversitesi Florya
Kampüsü’nde gerçekleştirilen yaz kursuna katıldı.
14
Oturum konular aşağıda listelenmiştir:
Dünyada diğer dillerde Türkçenin Önemi,
- 19 uncu yüzyıl, Sosyal Yapı ve Edebiyatı Varyasyonları.
- Türk ve Edebiyatı Etkileşimleri
- Türk Kültür Değerleri,
- Türk Kültüründe Dün ve Bugün,
- 20 inci yüzyıl, Sosyal Yapı ve Edebiyatı Varyasyonları.
- Türk Mitolojisi.
STUDENT EXCHANGE BETWEEN KWANDONG UNIVERSITY
AND ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ VE KWANDONG
ÜNİVERSİTESİ ARASINDA ÖĞRENCİ DEĞİŞİKLİĞİ.
One of the objectives of EURAS, in the context of Student and Academic
Staff Exchange Project, a Regulation Guide has been prepared and
provided to members at 25 Jun 2011 General Assembly Meeting.
EURAS’ın hedeflerinden biri, Öğrenci ve Akademik Personel Değişim
Projesi kapsamında bir Yönetmelik Rehberi hazırlanmış ve 25 Haziran
2011 tarihinde Genel Kurul Toplantısında üyelere sunulmuştur.
In this context, as a result of initial talks started last year, Kwandong
University (South Korea) and Istanbul Aydın University (IAU), both
members of EURAS, exchange students for 2011 to 2012 Period of
Education and Training. Those 2 students from IAU attend to Kwandong
University and 1 student to İAU as scheduled.
Bu bağlamda, geçen yıl başlayan ilk görüşmelerin sonucunda her ikisi de
EURAS üyesi olan Kwandong Üniversitesi (Güney Kore) ve İstanbul Aydın
Üniversitesi (İAÜ) arasında 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Dönemi için
öğrenci değişimi yapıldı. Planlandığı gibi, İAÜ’den 2 öğrenci Kwandong
Üniversitesinde ve 1 öğrenci İAÜ’de öğrenim görecek.
ОБМЕН СТУДЕНТАМИ МЕЖДУ СТАМБУЛЬСКИМ
УНИВЕРСИТЕТОМ АЙДЫН И УНИВЕРСИТЕТОМ
КВА ДОГ
Одной из целей EURAS, в контексте проекта по обмену студентами
и преподавателями, Руководство Положения было подготовлено и
предоставлены членам на 25 июня 2011 г. Году во время встречи Генеральной
Ассамблеи.
В этом контексте, являясь результатом личных переговоров начатых
в прошлом году, Университет Квандог (Южная Корея) и Стамбульский
Университет Айдын (Турция), обмениваются студентами на период
образования и профессиональной подготовки с 2011 - 2012. В соответствии
с графиком Эти два студента из Университета Квандонг и одного студента
из Стамбульского Университета Айдын.
Крыма, Карачаево-Черкесии, Украины, Казахстана, Индии и Иордании
выразили своё желание стать членами Союза, среди членов организаторов
можно назвать: Как показано на стр. 65.
15
www.euras-edu.org
EURAS PANEL AND EXECUTIVE BOARD
MEETING IN SANLIURFA
The Eurasian Universities Union members gathered in the “Abraham
Meetings” in Sanliurfa between the 21st and the 22nd of May 2010,
holding a special Panel on Turkey’s Humanitarian Role in the Eurasian
Region, together with a meeting of EURAS Executive Board.
The “Abraham Meetings” have been organized by the Şanlıurfa
Municipality annually, comprising different conferences and meetings on
the topic of peace and humanitarianism worldwide. In this framework,
EURAS hosted 15 personalities from different universities in the Eurasian
region who delivered speeches on the relevant topics.
In the course of the Executive Board meeting (Istanbul Aydin University,
Selçuk University, Khazar University, Komrad University) issues related
with the ongoing developments of the Union were discussed.
ВЫСТАВКА И СОБРАНИЕ ОБЩЕГО СОВЕТА
EURAS В ШАНЛЫУРФЕ
EURAS PANELİ VE YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI ŞANLIURFA
Члены Евразийского Союза Университетов собрались на собрании 21-22
мая 2010 года в Шанлыурфе на “Встречах Халил Ибрагима”, и наряду с
проведением Собрания Общего Совета EURAS была организована выставка
натему “Гуманитарная помощь со стороны Турции Евразии”.
Avrasya Üniversiteler Birliği üyeleri 21-22 Mayıs 2010 tarihlerinde
Şanlıurfa’da “Halil İbrahim Buluşmaları”nda biraraya gelmişler ve
EURAS Yönetim Kurulu Toplantısı’nın yanı sıra Türkiye’nin Avrasya’daki
İnsani Yardım Rolü konulu bir panel düzenlemişlerdir.
В мире на тему гуманитарной помощи организуются различные конференции
и собрания, проводимые в рамках “Встреч Халил Ибрагима”. А такжк
в рамках данной программы EURAS пригласил 15 ученых с различных
университетов, выступивших с речью на различные темы.
Barış ve dünya genelinde insane yardım konularında çeşitli konferans
ve toplantılara ev sahipliği yapan “Halil İbrahim Buluşmaları” Şanlıurfa
Belediyesi tarafından her yıl düzenlenmektedir. Bu çerçevede, EURAS
farklı konularda konuşmalar yapan çeşitli üniversitelerden 15 kişiye ev
sahipliği yapmıştır.
В течение Собрания Общего Совета (Университет Станбул Айдын,
Университет Селчук, Университет Хазар, Университет Комрат) были
рассмотрены насущные вопросы Союза.
16
Yönetim Kurulu Toplantısı süresince (İstanbul Aydın Üniversitesi, Selçuk
Üniversitesi, Khazar Üniversitesi, Komrad Üniversitesi) birliğin güncel
gelişmelerine ilişkin konular ele alınmıştır.
Sanliurfa
17
www.euras-edu.org
HONORARY DOCTORATE BY ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
TO TURKISH PRIME MINISTER, MR. ERDOGAN.
IAU Senate on June 27, 2011 conferred the title “Honorary Doctor” to
Prime Minister Recep Tayyip Erdogan.
Due to the great success at every stage of his political career, the
contributions to the stability of Turkish democracy in his Prime Ministry
times, new insights gained to Turkish and world politics, his support
for the Alliance of Civilizations, extraordinary efforts to keep peace and
democracy in the world, continuous efforts surpassed all appreciations
for Turkey for being effective and guiding country in the region, Mr.
Recep Tayyip Erdogan, Prime Minister the Republic of Turkey, has been
conferred as the title of HONORARY DOCTOR in the field of “Political
Science and International Relations” by Istanbul Aydın University Senate
with the decree dated June 27, 2011 and numbered 2011-07.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’NDEN BAŞBAKAN
ERDOĞAN’A FAHRİ DOKTORA
İAÜ Senatosu tarafından 27 Haziran 2011 tarihi’nde Başbakanımız Recep
Tayyip ERDOĞAN’a “Onursal Doktor” ünvanı verilmiştir.
Siyasi kariyerinin her aşamasındaki büyük başarıları, Başbakanlığı
dönemlerinde Türk demokrasisinin istikrarına olan katkıları; Türk ve dünya
siyasetine kazandırdığı yeni açılımlar, Medeniyetler İttifakına verdikleri
destek, dünyada barış ve demokrasinin sürmesi için gösterdikleri üstün
gayret, Türkiye’nin, bölgesinde etkin ve yol gösterici ülke olmasında
her türlü takdirin üzerindeki çabaları nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a İstanbul Aydın Üniversitesi
Senatosu’nun 27 Haziran 2011 tarih ve 2011-07 sayılı kararıyla “Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” alanında ONURSAL DOKTOR unvanı tevcih
edilmiştir.
ВРУЧЕНИЕ ЗВАНИИ «ПОЧЁТНОГО ДОКТОРA»
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ТУРЦИИ ЭРДОГАНУ.
Сенатoм Университетa Стамбуль Айдын 27 июня 2011 было присуждено
звание “Почётный Доктор” Премьер-министру Реджепу Тайипу Эрдогану.
За достижение больших успехов на каждом этапе его политической
карьеры, за вклад в развитие турецкой демократии в период его руководства
Министерством, за способность проникновения в суть турецкой и мировой
политики, за поддержку Союза Цивилизаций, экстраординарные усилия
сохранить мир и демократию в мире, непрерывные усилия в проведении
взвешенной экономической политики Турции в регионе, Премьерминистрy
республикu Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Сенатoм Университетa
Стабульского Айдын был присуждён титул Почётного доктора в области
“Политологии и Международных отношений”, в 27 июня 2011 года.
18
19
www.euras-edu.org
COLLABORATED ACTIVITIES / СОТРУДНИЧЕСТВО / İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ
EURAS STUDENT MOBILITY
11 students and a teacher from Dagestan State University, coordinated
by EURAS visited Istanbul Aydin University for the project International
summer school under the name ‘Turkish Studies’’ ON March, 2013.
During one month summer school students also received training in
computers along with the Turkish language and literature. Students
wisited sightseeings of history smelled places such as St. Sophia
Museum, Topkapi Palace, Galata kullesi which Istanbul was maintained
for the centuries. Getting admired by the wealth and steeped in history,
they noted that these kind of project playing great role in discovering the
Turkey inside and they will be proud if other universities would be visiting
the Dagestan region of Russia for the discover.
1st UNIMED STUDENTS FORUM
Mediterranean Universities Union (UNIMED) and Istanbul Aydin University
(IAU, Euras member) organized first 1st Unimed Students Forum on 1517 July, 2012. More than sixty students from associated universities of
Italy, Egypt, Lebanon, Palestine, Morocco, Algeria, Tunisia, Spain, Greece,
Cyprus, Finland and Turkey have discussed the issue of mobility and
the new European Commission’s program, “Erasmus For All” which
will enter into force in 2014 and will finally be opened to non-European
students.
UNIMED, founded in the early 90s, is an Association of Universities from
Euro-Mediterranean countries basin. UNIMED’s main aim is to develop
scientific and educational cooperation in the Euro-Mediterranean region,
in order to contribute to the process of integration between the two
Mediterranean shores.
The topic of the Forum is the Student Mobility in the Mediterranean Area,
comprising of three thematic workshops:
1. Mobility: Barriers to the free circulation of people,
2. Mediterranean mobility programs: ERASMUS, Leonardo Da Vinci,
EUROMED,
3. Training of students in mobility, placement and employability:
Which perspectives?
EURAS МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
EURAS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ
11 студентов и преподаватель из Дагестанского государственного
университета, организованные EURAS-ом посетили Стамбул Айдын
университет для проекта Международной летней школы под названием
«Турецкий Язык и Исследования» 17 Mарта по 17 Апреля 2013 года.
Dağıstan Devlet Üniversitesinden gelen 11 öğrenci ve bir öğretmen
EURAS koordinesiyle 17 Mart-17 Nisan 2013 Mart 2013 de İstanbul
Aydın Üniversitesinde’’Turkish Studies’’ Uluslararası bir aylık yaz okulu
projesine katıldılar.
ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ
UNIMED
Bir aylık süren yaz okulunda öğrenciler Türk dili ve edebiyatının
beraberinde Bilgisayar eğitimi de aldılar. İstanbul’un asırlardır koruduğu
Ayasofya müzesi, Topkapı sarayı, Galata Kulesi gibi tarih kokan
zenginliklerini hayranlıkla ziyaret ettiler ve bu tür projelerin Avrasyalıların
Türkiye’yi kendi içinden keşf edilmesinde önemli rol aldığını vurgulayan
öğrenciler Rusya’nın Dağıstan bölgesinin de diğer Üniversitelerce ziyaret
edilme ve keşf edilmesi arzusunda olduklarını belirttiler.
Объединение Средиземноморских Университетов (UNIMED) и Университет
Стамбул Айдын (член-EURAS) 15-17 июля 2011 года организовали Первый
Студенческий форум UNIMED. Более 60 студентов из университетовсотрудников Италии, Египта, Ливана, Палестины, Марокко, Алжира,
Туниса, Испании, Греции, Кипра, Финляндии и Турции обсудили проблему
мобильности и программу Европейской Комиссии, а также был обсужден
вопрос мобильности и программы Европейской Комиссии, «Erasmus Для
Всех», который вступит в силу в 2014 году и будет наконец откроется для
инострых студентов, проживающих вне территории Европы.
Студенты также получили один месяц обучения английского языка и
литературы, а также обучили информатику. Студенты в свободное время
посетили достопримечательности пахнущими историей, таких как, музей
Св. Софии, дворец Топкапы, Стамбул Галата куллеси которая сохранили
свои достоинств в течение веков. Студенты отметили что такого рода
проекты, играют большую роль в изучении Турции снутри, и они тоже
будут гордиться, если другие университеты будут посещать Дагестанской
область России.
20
UNIMED был создан в начале 90-х годов. Является ассоциацией,
включающей в себe страны Евро-Средиземноморья. Главной целью
UNIMED-а является развитие научного и образовательного сотрудничества
в Евро-Средиземноморском регионе, для того, чтобы внести вклад в процесс
интеграции между двумя берегами Средиземного моря.
Тема форума «Мобильность студентов в Средиземноморском регионе»,
состоящий из трех тематических семинаров:
1. Мобильность: Барьеры препятствующие свободной циркуляции людей.
2. Средиземноморские рограммы мобильности: ERASMUS, Леонардо Да
Винчи, EUROMED?
3. Подготовки студентов в сфере мобильности, размещении и
трудоустройства. Какие перспективы?
BİRİNCİ UNİMED ÖĞRENCİ KONFERANSI
Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED) ve İstanbul Aydın Üniversitesi
(IAU, Euras üyesi) işbirliği ile 1.Unimed Öğrenci Forumu 15-17 Temmuz
2012 tarihlerinde düzenlendi. İtalya, Mısır, Lübnan, Filistin, Fas, Cezayir,
Tunus, İspanya, Yunanistan, Kıbrıs, Finlandiya ve Türkiye’den altmıştan
fazla üniversite öğrencisi hareketlilik konusunu, ve 2014 yılında yürürlüğe
girecek olan ve nihayet Avrupalı olmayan öğrencilere de Erasmus yolunu
açan yeni Avrupa Komisyonu programı, “Herkes için Erasmus’u”
tartıştılar.
90’ların başında kurulan ve Avrupa-Akdeniz havzasındaki üniversiteleri
tek bir çatı altında toplayan UNIMED’in asıl hedefi iki Akdeniz kıyısı
arasındaki entegrasyon sürecine katkıda bulunmak amacıyla AvrupaAkdeniz bölgesinde bilimsel ve eğitim işbirliğini geliştirmektir.
Konusu Akdeniz Bölgesinde Öğrenci Hareketliliği olan forum üç tematik
atölyeden oluştu.
1. Hareketlilik: İnsanların serbest dolaşımının önündeki engeller,
2. Akdeniz hareketlilik programları: ERASMUS, Leonardo Da Vinci,
EUROMED,
3. Hareket halindeki öğrencileri, yerleştirme ve istihdam eğitimi:
Hangi perspektiflerle?
21
www.euras-edu.org
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON 16-19 JUNE 2011
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
45 students and 5 professors from Duke University and Rutgers University,
USA participated in the summer school at Istanbul Aydin University
under the name of “Turkish Studies”, the program covered the issues of
“Changing Turkey in the Changing World” which was the selected topic of
2011. The first two days of the program contained political and economical
subjects where as the third day was allocated for art and culture subjects.
Program ended by boat dinner on Bosphorus. The participants expressed
their pleasure of participating at this program and stated that they have
gained a wider and clearer view about Turkey.
VISITS TO THE HEADQUARTERS
ПОСЕЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦЕНТРA
GENEL MERKEZ ZİYARETLERİ
C 16 -19-ГО ИЮНЯ 2011 МЕЖДУНАРОДНОЕ
ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
СТАМБУЛ АЙДЫН
В 2011 году 45 студентов и 5 преподавателей из Университета Дюке
и Университет Рутгерс участвовали в Международной летней школe
“Turkish Studies” в Университете Стамбул Айдын. Под этой главной темой
проходила подтема “Mеняющаяся Турция в меняющемся мире”. Первые
два дня уделены экономике и политике, третий день турецкой культуре
и творчеству, программа завершилась ужином у Босфорского пролива.
Участники выражая своё удовлетворение подчеркнули, что благодаря новой
иформации которую они узнали у них поменялось мнение и взгляды на счет
Турции.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’NDE 16-19 HAZİRAN
2011 TARİHLERİNDE ULUSLARARASI YAZ OKULU
Duke Üniversitesi ve Rutgers Üniversitesi’nden 45 öğrenci ve 5 öğretim
üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Turkish Studies” Uluslararası
Yaz Okulu’na katıldı. Bu ana başlık altında, 2011 yılı konusu, “Değişen
Dünyada Değişen Türkiye” adını taşıyordu. İlk iki günü ekonomi ve
politikaya, üçüncü günü Türk kültürü ve sanatına ayrılan program, Boğaz
sularında gezinirken yenilen bir akşam yemeği ile sona erdi. Katılımcılar,
program hakkında memnuniyetlerini ifade ederken Türkiye hakkında
edindikleri bilgilerle Türkiye’ye bakış açılarının değiştiğini ifade ettiler.
22
23
www.euras-edu.org
RECTOR OF KOMRAT STATE UNIVERSITY ASST. PROF.
ZINOVIA ARIKOVA VISITED EURAS HEADQUARTERS
DELEGATION FROM DIMITRIE CANTEMIR UNIVERSITY
(ROMANIA) VISITED EURAS HEADQUARTERS
Within the frame of EURAS Leaders Conference, the Rector of Komrat
State University, Asst. Prof. Zinovia Arikova and Agasi Mamadli visited
EURAS HQ in Istanbul and participated in the Conference dealing with
Western Thrace on 13th of December 2011. Komrat University is the
unique State University in Gagauzia (Moldova). As one of the founding
members of EURAS, it kept the collaboration and since 2008 to 2011
was the Vice President and still now conducting as the Chairmanship of
Supervisory Board.
The Rector of Dimitrie Cantemir Christian University (Romania), Prof.
Corina Dumitrescu and Vice Rector Prof. Cristiana Cristureanu visited
EURAS Headquarters in Istanbul on April 12th, 2011.
The delegation of Komrat University visited the Office of the President of
Trustees Board of IAU and EURAS Dr. Mustafa Aydin 15th of December
2011. In this context, they have discussed the development of bilateral
cooperation with IAU and EURAS related questions with Komrat
University. They also discussed the mutual exchange of students and
faculty members and there was a proposal about the next EURAS
meeting to be hosted by Komrat University. Dr. Aydın presented a plaque
of IAU to Rector Asst. Prof. Arikova.
РЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
КОМРАТ ПРОФ. ЗИНОВИЯ АРЫКОВА И АГАСИ
МАММАДЛИ–ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПОСЕТИЛИ
ГЛАВНЫЙ ШТАБ EURAS
В рамках лидерских конференций организованные EURAS-ом
делегация посетила главный центр в Стамбуле в 13 Ноября 2011 года
для обсуждения вопроса о Северной Тракии. Комратский Университет
является единственным Университетом Гагаузии (Молдавия). Как один
из членов-учредителей EURAS этот университет с 2008 по 2011 года был
Председателем в Наблюдательном совете.
Делегация посетила офис Председателя Совета попечителей САУ и
президент EURAS-а Др. Мустафа Айдын. За круглым столом они обсудили
развитие двусторонних отношений с EURAS-ом и Государственным
университетом Комрат. Также коснулись вопросу по проведении следующей
заседании Совета EURAS В Комрате. Визит завершился почетным
вознаграждением Проф. Зиновьи Арыкове президентом EURAS Др. Айдын
24
KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ZINOVIA
ARIKOVA EURAS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Zinovia ARIKOVA ve öğretim üyesi
Agasi Mamadli EURAS’ın düzenlediği Liderler Konferansı kapsamında 13
Aralık 2011 günü EURAS’ın İstanbul’daki merkezine gelerek Batı Trakya
ile ilgili konferansa katıldı. Komrat Üniversitesi, Moldova Gagavuz Yeri’nin
tek Devlet Üniversitesidir. EURAS’ın kurucu üyelerinden biri olarak
2008’den 2011’e kadar Başkan Yardımcılığını yaptı ve halen Denetim
Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.
Komrat delegasyonu 15 Aralık 2011 günü ise İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı
ve EURAS Yönetim Kurul Başkanı Dr. Mustafa AYDIN’ı ofisinde ziyaret
etti. Bu kapsamda yapılan görüşmede; Komrat Üniversitesiyle ikili ve
EURAS kapsamında ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı öğrenci ve öğretim
üyesi değişimi, Nisan 2012’de yapılacak EURAS Toplantısının Komrat
ev sahipliğinde yapılması teklifi görüşüldü. Dr. Aydın, Rektör Arikova’ya
İAÜ’nün bir plaketini takdim etti.
Dimitrie Cantemir Christian University was established in 1990 and has
become one of the leading universities in Romania where are studying
more than 20,000 students and has 14 Faculties. Dimitrie Cantemir
University is one of the first members of Eurasian Universities Union and
since the beginning actively contributed to the works of the Union.
During the negotiations with the President Aydın, Rector Dumitrescu
expressed her will to continue the collaborations with the Union and
offered to host the next EURAS General Assembly Meeting in Bucharest,
on the premises of Dimitrie Cantemir University.
ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА ДМИТРИЙ
КАНТЕМИР (РУМЫНИЯ) ПОСЕТИЛА ЦЕНТР
EURAS-А
DIMITRIE CANTEMIR ÜNİVERSİTESİ (ROMANYA)
DELEGASYONU EURAS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Ректор Христианского университета Дмитрий Кантемир (Румыния) Проф.
Корина Думитреску и проректор Проф. Cristiana Cristureanu посетили
центр EURAS-а 12 апреля 2012 года в Стамбуле.
Dimitrie Cantemir Christian Üniversitesi’nin (Romanya) Rektörü Prof.
Corina Dumitrescu ve Rektör Yardımcısı Prof. Cristiana Cristureanu
12 Nisan 2011 tarihinde EURAS’ın İstanbul’daki merkezine ziyarette
bulunmuştur.
Дмитрий Кантемир христианский университет, был основан в 1990
году, имеет более 20.000 студентов и 14 факультетов ,один из ведущих
университетов в Румынии. Дмитрий Кантемир университет является
одним из первых членов Евразийской ассоциации университетов и активно
участвовал по работе Ассоциации с момента ее создания.
Dimitrie Cantemir Christian Üniversitesi 1990 yılında kurulmuş olup
20,000’den fazla öğrencisi ve 14 fakültesiyle Romanya’nın önde gelen
üniversitelerinden biri olmuştur. Dimitrie Cantemir Üniversitesi Avrasya
Üniversiteler Birliği’nin ilk üyelerinden biridir ve başlangıçtan bu yana
Birliğin çalışmalarına aktif katılım sağlamıştır.
Ректор Думитреску, во время переговоров, и выразила свою готовность
поддерживать свое сотрудничество с Союзом и предложила провести
следующую сессию Генеральной Ассамблеи EURAS’а в Университете
Дмитрия Кантемира в Бухаресте.
Rektör Dumitrescu, Başkan Aydın ile yaptığı görüşmesi sırasında, Birlikle
olan işbirliğini devam ettirmeye yönelik isteğini dile getirmiş ve EURAS’ın
bir sonraki Genel Kurul Toplantısına Dimitrie Cantemir Üniversitesi’nin
Bükreş’teki tesislerinde ev sahipliği yapmayı teklif etmiştir.
25
www.euras-edu.org
DELEGATION FROM VUZF UNIVERSITY (BULGARIA)
VISITED EURAS HEADQUARTERS
EURAS PRESIDENT DR. MUSTAFA AYDIN AND GENERAL
SECRETARY Mr. M. BACA VISITED EURASIA FOUNDATION
The President of Bulgarian University VUZF, Dr. Vazov, and VicePresident, Dr. Smilkova, visited EURAS Headquarters on March 15th,
2011. In their meeting with EURAS President, Dr. Mustafa Aydın, they
expressed their interest of EURAS works and declared the intention of
becoming members.
EURAS President, Dr. Mustafa Aydın and the General Secretary, Mr.
Muzaffer Baca, visited Eurasia Foundation in Washington on February
the 8th, 2011.
VUZF University is the first private university in Bulgaria specialized in
the area of finance, insurance and social insurance, management and
marketing. VUZF’s mission is to prepare highly qualified specialists
in economics and develop best practices worldwide. VUZF attaches
great importance to cooperation with foreign universities in all levels of
higher education. Dr. Vazov declared that “VUZF University is eager to
establish contacts with universities from all around the within the EURAS
in Eurasian region and will work hard to contribute to the growth of the
network of the Union”.
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА VUZF
(БОЛГАРИЯ) ПОСЕТИЛА ЦЕНТР EURAS
VUZF ÜNİVERSİTESİ (BULGARİSTAN) DELEGASYONU
EURAS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Президент Болгарского университета VUZF Др. Вазов и вице-президент Др.
Smilkova Посетили Центр EURAS-а 15 Mарта 2011. В ходе переговоров с
Президентом EURAS-а Др. Мустафы Айдыном они подтвердил схожестей
работы EURAS-а с их Университетом и и выразили готовность быть членом
Союза.
Bulgaristan VUZF Üniversitesi Başkanı Dr. Vazov ve Başkan Yardımcısı
Dr. Smilkova 15 Mart 2011 tarihinde EURAS merkezini ziyaret etmiştir.
EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile olan görüşmeleri esnasında, EURAS
çalışmalarına olan yakınlıkları belirtmişler ve üye olma isteklerini dile
getirmişlerdir.
Университет VUZF первый частный университет в Болгарии, миссия Университета подготавливать высококачественных специалистов в областях
финансов, страхование и социальное страхование, по специальности в бизнесе и маркетинге и применять их по всему миру. На всех уровнях высшего
образования, Университет VUZF придает большое значение сотрудничеству с зарубежными университетами. Др. Вазов сказал что он готов установить отношения по всему Евразийскому региону, и Университет VUZF
будет стремиться обеспечить расширения сети EURAS.
26
VUZF Üniversitesi finans, sigorta ve sosyal sigorta, işletme ve pazarlama
alanlarında uzmanlaşan Bulgaristan’ın ilk özel üniversitedir. VUZF’un
misyonu ekonomi alanında yüksek kalitede uzmanlar hazırlamak ve
becerileri ise dünya çapında uygulamaların geliştirilmesini sağlamaktır.
Yüksek öğretimin tüm seviyelerinde, VUZF Üniversitesi yabancı
üniversitelerle kurulacak işbirliğine büyük önem vermektedir. Dr. Vazov:
“VUZF Üniversitesi Avrasya bölgesindeki tüm üniversitelerle ilişki
kurmaya isteklidir ve EURAS ağının büyümesine katkı sağlayabilmek için
çaba sarfedecektir”, diye belirtmiştir.
In their meeting with Mrs. Lisa Coll, director of Grants in Eurasian
Foundation, they shared their views on the future of the Eurasian region
and expressed the intention to cooperate with Eurasian Foundation for
the betterment of less developed areas in the region. Mrs. Coll stated that
Eurasia Foundation welcome to accept the submitted proposals from
EURAS Universities based in the countries of interest and discussed
the ways of carrying out projects and common activities within the
Foundation’s local branches.
ПРЕЗИДЕНТ EURAS-А DР. М. МУСТАФА АЙДЫН
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПОСЕТИЛИ
АССОЦИАЦИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО ФОНДА
Президент EURAS-а
Др.Мустафа Айдын и генеральный секретарь
Mузаффер Баджа из EURAS-а посетили Евразийского Фонда в Вашингтоне
в 8 февраля 2011.
Во время встречи с менеджером грантом Евразийского Фонда Лизой Колл,
делегация поделилась своими идеями на будущее в евразийском регионе и
менее развитых районах с целью улучшения сотрудничества с Ассоциацией.
Госпожа Колл заявила что их фонд готов принять заявки на гранты из
Университетов-членов EURAS-а из странах интересуемых их стран и
местные отделения могут обеспечить совместный проект и исследования.
EURAS BAŞKANI DR. MUSTAFA AYDIN VE GENEL
SEKRETER M. BACA EURASIA DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ
EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Genel Sekreteri Muzaffer Baca 8
Şubat 2011 tarihinde Avrasya Derneği’nin Washington’daki merkezine bir
ziyarette bulunmuşlardır.
Avrasya Derneği’nin Hibe Yöneticisi Sn. Lisa Coll ile yaptıkları görüşmede,
Avrasya bölgesinin geleceğine ilişkin fikirlerini paylaşmışlar ve bölgedeki
daha az gelişmiş alanların iyileştirilmesine yönelik olarak Avrasya
Derneği ile işbirliği yolun agitme niyetlerini belirtmişlerdir. Sn. Coll
Avrasya Derneği’nin ilgi alanı içinde kalan ülkelerdeki üniversitelerin
hibe teklifleri sunabileceğini ve Derneğin yerel ofisleriyle ortak proje ve
çalışmalar yürütebileceğini belirtmiştir.
27
www.euras-edu.org
RECTOR OF PRIVATE NAKHCHIVAN UNIVERSITY, PROF.
DR. ISMAYIL ALİYEV VISITED EURAS AND IAU.
PRESIDENT OF UNIVERSITY OF RAPARIN, PROF. DR.
MOHAMMAD ALI ABDULLAH VISITED EURAS AND IAU.
Rector of Private Nakhchivan University, Prof. Dr. Ismayıl ALİYEV visited
at EURAS and IAU in November 28, 2013 in Istanbul. Prof. Dr. Ceyhun
MAHMUDOV, Gülenber MÜSLÜMOVA and Gülnar MAMEDOVA participated
into the delegation.
President of University of Raparin, Prof. Dr. Mohammad Ali ABDULLAH
visited at EURAS and IAU in November 26, 2013 in Istanbul. After having
meeting together with EURAS and Istanbul Aydin University, Prof. Dr.
Mohammad Ali ABDULLAH took campus tour in IAU.
The delegation had official visit at the office of President of EURAS, Dr.
Mustafa AYDIN. After having meeting together with EURAS and Istanbul
Aydin University, the delegation took campus tour in IAU. Rector of
Private Nakhchivan University, Prof. Dr. Ismayıl ALİYEV applied for EURAS
membership and signed EURAS Commitment.
РЕКТОР ЧАСТНОГО НАХИЧЕВАНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, ПРОФ. ДР. ИСМАИЛ
АЛИЕВ ПОСЕТИЛ EURAS И СТАМБУЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ АЙДЫН.
Ректор Частного Нахичеванского Университета, Профр. Др . Исмаил Алиев
посетил EURAS и Стамбульский Университет Айдын в28 ноября 2013 года
в Стамбуле. Проф. Др. Джейхун Махмудов , Гюленбер Мюслюмова и Гульнар Мамедова участвовали в делегации.
Делегация провела официальный визит в офисе Президента EURAS - Доктора Мустафы Айдына. После встречи делегации был проведен тур по кампусу Стамбульского Университета Айдын. Ректор Частного Нахичеванского Университета, Проф. Др. Исмаил Алиев подал заявку на вступление в
членство в EURAS и подписал обязательство .
28
ÖZEL NAHÇIVAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR.
ISMAYIL ALİYEV, EURAS VE İAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ.
Özel Nahçıvan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ismayıl ALİYEV 28 Kasım
2013 tarihinde İstanbul’da EURAS ve İAÜ’yü ziyaret etti. Prof. Dr. Ceyhun
MAHMUDOV, Gülenber MÜSLÜMOVA ve Gülnar MAMEDOVA heyette yer
almıştır.
Heyet, EURAS’ın Başkanı Dr. MUSTAFA AYDIN’IN ofisine resmi bir
ziyarette bulundu. EURAS ve İstanbul Aydın Üniversitesi ile birlikte
toplantı yaptıktan sonra, heyet İAÜ’nün kampüsünü gezdi. Özel Nahcivan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ismayıl ALİYEV, EURAS üyeliği için başvurdu
ve EURAS Taahhüdünü imzaladı.
ПРЕЗИДЕНТ УНИВЕРСИТЕТА РАПАРИНА, ПРОФ.
ДР. МОХАММАД АЛИ АБДУЛЛА ПОСЕТИЛ EURAS
И СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АЙДЫН.
Президент Университета Рапарина, Проф. Др. Мохаммад Али Абдулла
посетил EURAS и Стамбульский Университет Айдын 26 ноября 2013
года в Стамбуле. После совместной встречи с представителями EURAS и
Стамбульского Университета Айдын, Проф. Др . Мохаммад Али Абдулла
был проведен тур по кампусу Стамбульского Университета Айдын.
RAPARİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR.
MOHAMMAD ALİ ABDULLAH, EURAS VE İAÜ’YÜ ZİYARET
ETTİ.
Raparin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Ali ABDULLAH 26
Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da EURAS ve İAÜ’yü ziyaret etti. EURAS
ve İstanbul Aydın Üniversitesi ile birlikte toplantı yaptıktan sonra Prof. Dr.
Mohammad Ali ABDULLAH İAÜ’nün kampüsünü gezdi.
29
www.euras-edu.org
NATIONAL UNIVERSITY OF COMPUTER & EMERGING
SCIENCES (NUST (FAST)
Murad Ali, Assistant Professor Department of Computer Sciences in
National University of Computer & Emerging Sciences (NUST (FAST))
visited EURAS secretariat in October 10 2013. Murad Ali, Assistant
Professor Department of Computer Sciences in National University of
Computer & Emerging Sciences (NUST (FAST)) meeting with EURAS and
Dean of Faculty of Engineering, Prof.Dr. Osman Nuri UÇAN. After having
meeting together with EURAS and IAU the delegation took campus tour in
IAUwith EURAS and IAU the delegation took campus tour in IAU
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОМПЬЮТЕРНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ НАУК
(SET (FAST)
Мурад Али - Ассистент кафедры компьютерных наук в Национальном
университете Компьютерных и Развивающихся наук (SET (FAST) ) посетил
Секретариат EURAS в 10октября 2013-го года. Мурад Али - Ассистент
кафедры компьютерных наук в Национальном Университете Компьютерных
и Развивающихся наук (SET (FAST) ) встретился с представителями
EURAS и деканом инженерного факультета , доктором филологических
наук, Османом Нури Учаном . После встречи с представителями EURAS
и Стамбульского Университета Айдын, был проведен тур по кампусу
Стамбульского Университета Айдын.
30
ULUSAL BİLGİSAYAR VE GELİŞEN BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ (NUST (FAST)
Ulusal Bilgisayar ve Gelişen Bilimler Üniversitesi (NUST (FAST)),
Bilgisayar Bilimleri Bölümü Yardımcı Doçent Murad Ali 10 Ekim 2013
tarihinde EURAS sekreterliğini ziyaret etti. Ulusal Bilgisayar ve Gelişen
Bilimler Üniversitesi (NUST (FAST)), Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Yardımcı
Doçent Murad Ali Murad Ali EURAS ve Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Osman Nuri Uçan ile görüştü. EURAS ve İAÜ ile birlikte toplantı
yaptıktan sonra heyet İAÜ’nin kampüsünü gezdi.toplantı yaptıktan sonra
heyet İAÜ’nin kampüsünü gezdi.
RECTOR OF DIMITRIE CANTEMIR CHRISTIAN
UNIVERSITY, PROF. DR. COLINA DUMITRESCU VISITED
EURAS AND IAU.
DİMİTRİE CANTEMİR CHRİSTİAN ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ PROF. DR. COLİNA DUMITRESCU EURAS VE
İAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ.
Rector of Dimitrie Cantemir Christian University, Prof. Dr. Colina
DUMITRESCU visited at EURAS and IAU in November 25, 2013 in Istanbul.
Vice Rector, Prof. Dr. Cristiana CRISTUREANU and Associate Prof. Narcisa
ISAILA participated in this delegation.
Dimitrie Cantemir Christian Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Colina
DUMITRESCU 25 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da EURAS ve İAÜ’yü
ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cristiana CRISTUREANU ve Doçent
Narcisa ISAILA da heyette yer almıştır.
The delegation had official visit at the office of President of EURAS, Dr.
Mustafa AYDIN.After having meeting together with EURAS and Istanbul
Aydin University, the delegation took campus tour in IAU.
Heyet, EURAS’ın Başkanı Dr. MUSTAFA AYDIN’IN ofisine resmi bir
ziyarette bulundu. EURAS ve İstanbul Aydın Üniversitesi ile birlikte
toplantı yaptıktan sonra, heyet İAÜ’nün kampüsünü gezdi.
РЕКТОР ХРИСТИАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДМИТРИЯ КАНТЕМИРА, ПРОФ. ДР. КОЛИНА
ДУМИТРЕСКУ ПОСЕТИЛА EURAS И
СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АЙДЫН.
Ректор Христианского Университета Дмитрия Кантемира, Проф. Др. Колина Думитреску посетила EURAS и Стамбульский Университет Айдын 25
ноября 2013 года в Стамбуле. Проректор, Проф. Др. Кристиана Кристунеану и Доцент. Нарцисса Исайла также участвовали в этой делегации.
Делегация провела официальный визит в офисе Президента EURAS Доктора Мустафы Айдына. После совместной встречи с представителями
EURAS и Стамбульского Университета Айдын, был проведен тур по кампусу Стамбульского Университета Айдын.
31
www.euras-edu.org
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA VISITED EURAS AND IAU
Dean of the Universiti Sains Malaysia, Prof. Othman Bin Sulaiman visited
EURAS and IAU in December 14, 2013 in Istanbul.
Prof.Othman Bin Sulaiman, Prof.Fauziah Ahmad and Assoc.Prof.Dr.Anees
Janee Ali participated in to the delegation. After having meeting together
with EURAS and IAU the delegation took campus tour in IAU
KAZAKHSTAN GIRLS PEDAGOGY UNIVERSITY VISITED
EURAS AND IAU.
Turkish Lecturer of Kazakhstan Girls Pedagogy University visited at
EURAS and IAU in January 8, 2014. After having meeting together with
EURAS and IAU the delegation took campus tour in IAU
Business Development of Concorde International, Cheery Silcock-Stone
visited at EURAS and IAU in 12 February, 2014.After having meeting
together with EURAS and IAU the delegation took campus tour in IAU.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ CONCORDE INTERNATIONAL
ПОСЕТИЛ EURAS И СТАМБУЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ АЙДЫН.
ДЕКАН УНИВЕРСИТЕТА SAINS ИЗ МАЛАЙЗИИ
ПОСЕТИЛ EURAS И СТАМБУЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ АЙДЫН.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
КАЗАХСТАНСКОГО
ДЕВИЧЬЕГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛИ EURAS
И СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АЙДЫН.
Декан Университета Sains Малайзии Проф. Отман бин Сулейман посетил
EURAS и Стамбульский Университет Айдын 14 января 2013 года в
Стамбуле.
Турецкий преподаватель университета Педагогика казахстанских
девочек побывал EURAS и Стамбульский Университет Айдын 8 января
в 2014 году в Стамбуле. После встречи с с представителями EURAS
и Стамбульского Университета Айдын, был проведен тур по кампусу
Стамбульского Университета Айдын.
Проф. Отман бин Сулейман, Проф. Фаузиях Ахмад и Доц.Проф.Др. ААниис
Джейн Али участвовали в делегации. После встречи с с представителями
EURAS и Стамбульского Университета Айдын, был проведен тур по
кампусу Стамбульского Университета Айдын.
CONCORDE INTERNATIONAL VISITED EURAS AND IAU
Развитие бизнеса в Concorde International , Черри Силкок - Стоун побывала
EURAS и Стамбульский Университет Айдын в феврале 12 , 2014. После совместного совещания с представителями EURAS и Стамбульского Университета Айдын, был проведен тур по кампусу Стамбульского Университета
Айдын.
CONCORDE INTERNATİONAL EURAS VE İAÜ’YÜ
ZİYARET ETTİ.
KAZAKISTAN KIZ PEDAGOJI ÜNIVERSITESI EURAS VE
İAÜ’YÜ ZIYARET ETTI.
BUSINESS ACADEMY AARHUS VISITED EURAS
SECRETARIAT AND IAU
Malezya Sains Üniversitesi Dekanı Prof. Othman Bin Sulaiman 14 Aralık
2013 tarihinde İstanbul’da EURAS ve İAÜ’yü ziyaret etti.
Kazakistan Kız Pedagoji Üniversitesinin Türkçe Öğretim Görevlisi 8 Ocak
2014 tarihinde EURAS ve İAÜ’yü ziyaret etti. EURAS ve İAÜ ile birlikte
toplantı yaptıktan sonra heyet İAÜ’nin kampüsünü gezdi.
Business Academy Aarhus visited at EURAS and IAU in 12 February, 2014.
Business Academy Aarhus delegation meeting with EURAS and Dean of
Faculty of Economics and Administrative Science, Prof.Dr. Alev KATRİNLİ.
After having meeting together with EURAS and IAU the delegation took
campus tour in IAU.
32
Представители Орхусской Бизнес Академии посетили Секретариат Стамбульский Университет Айдын в феврале, 2014. Встреча делегации состоялась с представителями EURAS и деканом факультета экономики и административных наук, доктор филологических наук, Алев Катринли. После
совместного совещания с представителями EURAS и Стамбульского Университета Айдын, был проведен тур по кампусу Стамбульского Университета Айдын.
AARHUS İŞLETME AKADEMİSİ EURAS SEKRETERLİĞİ
İLE İAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ.
Aarhus İşletme Akademisi 12 Şubat 2014 tarihinde EURAS ve İAÜ’yü
ziyaret etti. Aarhus İşletme Akademisinin heyeti, EURAS ile İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesinin Dekanı Prof. Dr. Alev KATRİNLİ ile görüştü.
EURAS ve İAÜ ile birlikte toplantı yaptıktan sonra heyet İAÜ’nün
kampüsünü gezdi.
Concorde International , İş Geliştirme Bölümünden Cheery Silcock-Stone
12 Şubat 2014 tarihinde EURAS ve İAÜ’yü ziyaret etti. EURAS ve İAÜ ile
birlikte toplantı yaptıktan sonra heyet İAÜ’nin kampüsünü gezdi.
UNİVERSİTİ SAİNS MALAYSİA’NIN DEKANI EURAS VE
İAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ.
Prof.Othman Bin Sulaiman, Prof.Fauziah Ahmad ve Doçent Anees Janee
Ali’de heyette yer almıştır. EURAS ve İAÜ ile birlikte toplantı yaptıktan
sonra heyet İAÜ’nin kampüsünü gezdi.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРХУССКОЙ БИЗНЕС
АКАДЕМИИ ПОСЕТИЛИ СЕКРЕТАРИАТ
СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АЙДЫН.
33
www.euras-edu.org
THE VICE-RECTOR OF THE UNIVERSITY OF NAPLES
L’ORIENTALE VISITED EURAS HEADQUARTERS
Professor Giuseppe Cataldi, Vice Rector of the University of Naples
l’Orientale visited EURAS headquarters on January 20th, 2011.
MEETINGS AND PANELS
СОВЕТ И ПАНЕЛИ
The University of Naples l’Orientale is one of the most ancient and
prestigious universities in Europe in the field of Oriental Studies. In the
course of his meeting with EURAS President, Dr. Mustafa Aydın, Professor
Cataldi showed his warm interest towards the works of EURAS and
expressed his intentions in starting a fruitful and long lasting cooperation
with EURAS and its member universities.
TOPLANTI VE PANELLER
The University l’Orientale will play a crucial role in bridging universities
from Europe and Asia in the field of foreign languages and literatures.
ВИЦЕ-КАНЦЛЕР УНИВЕРСИТЕТА L’ORIENTALE
НЕАПОЛЯ В ЦЕНТРЕ EURAS
NAPLES L’ORIENTALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR
YARDIMCISI EURAS MERKEZİNDE
Вице-канцлер Проф. Джузеппе Катальди Университета Неаполь l’Orientale
посетил центр EURAS-а 20 января 2011 года.
Naples l’Orientale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Giuseppe
Cataldi 20 Ocak 2011 tarihinde EURAS merkezini ziyaret etmiştir.
Университет l’Orientale Неаполь является одним из старейших и самых
престижных университетов Европы по исследованиям Востока. Во время
переговоров с президентом EURAS Мустафой Айдын Проф.Катальди
выразил свою близость к работе которую ведет EURAS’ın в регионе и
показал свою заинтересованность к эффективному и долгосрочному
сотрудничеству с-членами EURAS-а.
Naples l’Orientale Üniversitesi Doğu çalışmaları alanında Avrupa’nın en
eski ve saygın üniversitelerinden biridir. Profesör Cataldi, EURAS Başkanı
Dr. Mustafa Aydın ile olan görüşmesi esnasında EURAS’ın çalışmalarına
karşı olan yakınlığını ifade etmiş ve EURAS ve üye ülkeleri ile verimli ve
uzun süreli bir işbirliğinin başlatılması yönündeki ilgisini dile getirmiştir.
Университет l’Orientale Неаполя служит мостом между Европой и Азией, в
области иностранных языков и литератур играют важную роль.
34
L’Orientale Üniversitesi, yabancı diller ve edebiyatları alanında Avrupa
ve Asya’dan üniversiteler arasında köprü kurma görevinde önemli bir rol
oynayacaktır.
35
www.euras-edu.org
PRESIDENT OF GAGAUZIA MIKHAIL FORMUZAL
DISCUSSES THE TURKEY-EURASIAN RELATIONS
The President of the Autonomous Republic of Gagauzia Mihail Formuzal
visited the Congress under the name ‘International Security and Strategic
Studies’ which was discussing the Turkey Eurasia relations in İstanbul
Aydin University on March 22nd, 2013.
In the Congress “Turkey-Eurasia Relations” organized jointly with the
National Security and Strategy Practice and Research Center (USAM),
Eurasian Universities Union (EURAS) and 21st Century Institute of Turkey,
opening speech has been made by the President of the autonomous
Gagauzia Mihail Formuzal, he assessed the Eurasia Turkey Relations.
Gagauzia Autonomous President Mikhail Formuzal stated that this
conference has an importance especially for the countries in Eurasian
region, platform for sharing their cultural, economic and political ideas
during the evaluation sessions and find out solutions. Finally, Mikhail
Formuzal noted that the Gagauzia are taking small steps for protections
of themselves on the road of development for the many centuries in
spite of the external forces that are overwhelm them ,even though this
people didn’t stop the development of the national language customs
and traditions.
Discussing the strategic trends in Eurasia, Turkey and Eurasian countries
Congress of the International Security and Strategic Studies aimed
improving the environment of mutual understanding and cooperation
relations and the 46 scientists from many countries as the United
States, the Russian Federation, the People’s Republic of China, Pakistan,
Azerbaijan, Romania, Israel participated in eight different session, and
made a presentation. 34 papers about Eurasian security, social and
economic parameters of Eurasia, the new Eurasianism, Russia and
Eurasia, China and Eurasia, Turkey and Eurasia issues such as relations
were discussed in the Congress.
36
ПРЕЗИДЕНТ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГАГАУЗИИ МИХАИЛ ФОРМУЗАЛ ОБСУДИЛ
ТУРЕЦКО-ЕВРАЗИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В конгрессе “Международная безопасность и стратегические
исследования”, организованный совместно с Национальной Безопасностью
и стратегическим центром практики и научных-исследований (USAM),
Асоссация Университетов Евразии (EURAS) и Турецкий Институт 21-го
века были обсуждены Турецкое-Евразийские отношения.
Конгресс проходил в Стамбульском Университете Айдын 22 Марта
2013 Года. Со вступительной речью выступил Президент Автономной
Республики Гагаузии-Михаил Формузал, он оценил Турецко-Евразийские
отношения.
Президент Автономной Республики Гагаузии Михаил Формузал заявил,
что эта конференция имеет огромное содействие особенно для тех стран,
которые находятся в евразийском регионе, во время оценки сессий
открывается важная платформа для обмена и решений их культурных,
экономических и политических идей. Михаил Формузал отметил что,
несмотря на подавляющее их внешние силы Гагаузия маленькими шагами
защищала себя на пути развития в протяжении многих веков, хотя это не
помешало развитию национального языка народа обычаями и традициями.
В Конгрессе были обсуждены темы о стратегических направлениях
в Евразии и Турции, Международная безопасность стратегических
исследований, улучшение состояния окружающей среды взаимопонимания
и сотрудничества. 46 ученых из стран, как США, Россия, Китайская
Народная Республика, Пакистан, Азербайджан, Румыния, Израиль приняли
участие в восьми различных сессий, и выступили с докладом. Темы 34
доклада в Конгрессе были о евразийской безопасности, социальных и
экономических параметров Евразии, нового евразийство, отношении России
и Евразии, Китая и Евразии, Турции и Евразии.
I.ULUSLARARASI GÜVENLİK VE STRATEJİK ÇALIŞMALAR
KONGRESİ İAÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Gagavuzya Özerk Cumhurbaşkanı Sayın Mihail Formuzal, 22 Mart 2013’de
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen Avrasya Türkiye İlişkilerini
konu alan Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Kongresine
katıldı.
Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM),
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü ile
birlikte düzenlenen “Türkiye-Avrasya İlişkileri” konulu kongrede açılış
konuşmasını yapan Gagavuz ya Özerk Cumhurbaşkanı Sayın Mihail
Formuzal, Avrasya Türkiye İlişkilerini değerlendirdi.
Bu konferansın özellikle Avrasya bölgesinde var olan ülkeler için önemli bir
paylaşım platformu olacağını belirten Gagavuz ya Özerk Cumhurbaşkanı
Mihail Formuzal, kültürel, ekonomik ve siyasi olarak değerlendirmelerin
yapılacağı oturumlardan önemli çözüm fikirleri çıkacağını belirtti. Son
olarak Gagavuzların yüzyıllardır küçük adımlar atarak kendilerini koruma
ve geliştirme yolunda ilerlediğini söyleyen Mihail Formuzal, Gagavuzların
sürekli olarak ulusal kalkınmasını bastıran güçlerin bulunduğunu
ama buna rağmen halkın dilini, gelenek ve göreneklerini koruyarak
geliştirdiğini dile getirdi.
Avrasya’daki stratejik trendleri sorgulayarak, Türkiye ve Avrasya ülkeleri
arasındaki ilişkileri ve karşılıklı anlayış ve işbirliği ortamını geliştirmeyi
amaçlayan kongreye ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti,
Pakistan, Azerbaycan, Romanya, İsrail gibi birçok ülkeden 46 bilim
insanı sekiz farklı oturumda katılarak sunum gerçekleştirdi. 34 bildirinin
yer aldığı Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Kongresinde
Avrasya güvenliği, Avrasya’nın sosyal ve ekonomik parametreleri, yeni
Avrasyacılık, Rusya Federasyonu ve Avrasya, Çin ve Avrasya, Türkiye ve
Avrasya ilişkileri gibi konular konuşuldu.
37
www.euras-edu.org
extraordinary priority to the cooperation in education field and offer great
educational-training opportunities to the students from Balkan countries
including Kosovo’’ she conclude her speech.
Emphasizing importance of the two countries relationship she continue
her speech Turkey gave great attention to the Kosovo’s stability, territorial
integrity, and development, integration into European and Euro-Atlantic
structures as well as establishing good neighborly relations in area.
Dr.Tahiri made conclusion stressing Turkey’s great support to Kosovo in
education field, increasing the mutual visits and studies.
Сейдиу отметиль “золотой мост дружбы и сотрудничества’’ между Турцией
и Косово было к месту. Индикации прочных отношений в политической,
экономической коммерческих областях и в сферах бизнеса между
двумя странами существует общее желание тянуть образовательного и
культурного сотрудничества на новый уровень.Она завершила свою речь
и передала микрофон г-же Тахири. Преодолевая много трудностей в
достижении своей независимости,она подчеркивала что горды, заработавая
уважаемого и опытного друга, как Турция. Также подчеркнула большую
поддержку Турции к Косово в области образования, и это оказывает
повышения взаимных визитов и исследований между двумья странами.
The President of the IAU and the EURAS Dr. Mustafa Aydın welcomed
Deputy of Prime Minister by the speech ‘’We are delighted to meet
a leader such as Edita Tahiri. There was a question about how many
Turks are in Kosovo, it is not appropriate question if we will consider the
hundread years common cultural and historical relationship so all of us
are Turks, all of us are Kosovians. The Conference ended by the granting
of the plates to the Deputy of Prime Minister of Kosovo, Prof. Dr. Edita
Tahiri by the President of the EURAS Dr. Mustafa Aydin and by the Rector
Prof. Yadigar İzmirli.
Президент УСА и Euras Др. Мустафа Айдын приветствовал гостья
со словами Мы очень рады встретиться с таким лидером, как Эдита
Тахири. Был задан вопрос о том, как много турков в Косово, она это не
соответствующий вопрос если мы будем рассматривать наши общии
культурные и исторические 100 летние отношении так все мы турки, все
мы Koсовцы. Конференция завершилась предоставлением пластины к
заместителю премьер-министра Косово Едите Тахири Президентом Euras
Др. Prof. Dr. Мустафа Айдын и ректором Проф Ядигяр Измирли.
“CULTURAL AND EDUCATIONAL DEVELOPMENTS
IN TURKEY AND KOSOVO, TURKEY-KOSOVO
RELATIONSHIPS” LEADER’S CONFERENCE 3
«КУЛЬТУРНЫЕ И УЧЕБНЫЕ СОБЫТИИ В ТУРЦИИ
И КОСОВО, ТУРЕЦКО-КОСОВО ОТНОШЕНИИ» 3-Я
КОНФЕРЕНЦИЯ-ЛИДЕРОВ
“KOSOVA VE BALKANLARDAKİ GELİŞMELER, EĞİTİM
VE KÜLTÜR ALANINDAKİ TÜRKİYE KOSOVA İLİŞKİLERİ”
KONULU LİDERLER KONFERANSI-3
Eurasian Universities Association (Euras-Eurasian Universities Union),
in cooperation with the Istanbul Aydin University planned series of
conferences of leaders invited as a speakers in a Eurasian geography.
EURAS, в сотрудничестве с Университетом Стамбул Айдын запланировал
ряд конференций лидеров приглашенные
в качестве ораторов в
географии Евразия. Третья Конференция руководителей «Отношении
Косова-ТУРЦИЯ в области образования, культуры и СОБЫТИЙ»
была проведена в университете Стамбул Айдын, где докладчиком была
заслуженная и главная заместительница премьер-министра Косово Др.
Едита Тахири. Конференция состоялась 3 Декабря 2012 года.
EURAS tarafından, İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile Avrasya
coğrafyasından liderlerin konuşmacı olarak davet edildiği bir seri
konferanslar planlanmıştır.
3rd Leadership Conference ‘’Kosova Turkey relationship in the field of
education, culture and the developments’’ on 3rd of December 2012.
Has been held in IAU where the honored quest and the chief speaker
was Kosovo Deputy of Prime Minister Dr. Edita Tahiri. Conference held
by the participation of congressman Dalyan Gülay Vatansever, President
of the IAU Board of Trustees Dr. Mustafa Aydin and EURAS, Rector of the
İstanbul Aydin University Dr. Yadigâr İzmirli and many other association’s
leaders. In her opening speech Prof. Dr. Yadigar İzmirli point out that,
“Between Turkey and Kosovo have a very strong political, economic,
religious and cultural ties. ’’As the İstanbul Aydin University we gave an
38
Конференция состоялась благодаря участии конгрессмена Дальян Гюлай
Ватансеверь, президент университета Стамбул Айдын ДР. Мустафа
Айдын, ректор Университета Стамбуль Айдын доктор Ядигяр Измирли и
многие другие лидеры из ассоциаций. В своей вступительной речи Проф.
Др. Ядигяр Измирли отметила, что более пяти веков Косово и Турция
имеют общий исторический фон. Как бывший президент Косово Фатмир
Kosova Başbakan Yardımcısı Dr.Edita Tahiri, İAÜ Mütevelli heyet Başkanı
Dr. Mustafa Aydin, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Gülay Dalyan
Vatansever Milletvekillerinin katılımı ile ile 3 Aralık 2012 tarihinde
gerçekleştirilen 3’ncü Liderler Konferansının açılış konuşmasını Rektör
Prof. Dr. Yadigar İzmirli yaptı. Kosova’nın bağımsızlısını ilk tanıyan ülke
olarak sadece ülkeden ülkeye değil, gönülden gönüle de bağlı olduklarını
vurgulayan sayın Prof. Dr. Y. İzmirli bu Toplantının ileride iki ülke arasında
önemli bir işbirliğine atılmış adım olduğunu vurguladı. Rektör Prof. Dr.
Yadigar İzmirli İstanbul Aydin Üniversitesi ve EURAS olarak, “Kosova ve
Balkanlardaki gelişmeler, eğitim ve kültür alanındaki Türkiye Kosova
ilişkileri” konferansı ile birlikte ülkeler arası işbirliğinde rolümüzün haklı
gururunu yaşıyoruz diye konuşmayı Dr. Edita Tahiriye sundu.
Dr. Edita Tahiri, bu ziyaret pek çok yönden önemli, zira hem Kosova’da
Türkler, hem Türkiye’de Kosovalılar yaşıyor. Aslında tarihi bağlarımız olan
Kosova ile kan bağlarımız da var. Eğer kardeş bir ülke arıyorsanız Kosova
tam yeridir. Hatta daha da ileri gidip, Kosova Türkiye’nin Balkanlardaki
ileri karakolu ve şubesidir bile diyebilirsiniz. Kaldı ki Türkiye, Kosova’yı
tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur.
İAÜ ve EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın konuşmasına ‘’ Biz Edita Tahiri
gibi bir lideri karşıladığımız için mutluyuz. ’Kosovada kaç bin Türk yaşıyor’
diye bir soru geldi. Bu yanlış bir soru Yüzlerce yıllık ortak kültürel ve tarihi
ilişkileri dikkate alacak olursak hepimiz Türk’üz, hepimiz Kosovalıyız. Biz
dün birlikteydik, bugün ve yarın birlikte olacağız. O Kosova ile işbirliğini
geliştirmek için hazır olduğunu vurguladı. Konferans EURAS Başkanı Dr.
Mustafa Aydın ve İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli tarafından Kosova
Başbakan Yardımcısı, Prof. Dr. Edita Tahiri’ye onur plakaları verilerek
sona erdi.
39
www.euras-edu.org
UNIMED CONFERENCE IN BARCELONA
As a partner of the EURAS, UNIMED (Mediterranean Universities Union)
in cooperation with the University of Barcelona has organized on October
2nd 2012, in Barcelona, a meeting dedicated to the Unimed members to
discuss the new programmes of international cooperation for the time
2014-2020 (Neighbor policy - Erasmus for All - Marie Curie - Horizon
2020) in the Mediterranean region. The representative of İstanbul
Aydın University, EURAS General Coordinator Mrs.Handan Tezkanlı
participated in UNIMED Conference “The future of the EU programs in the
Mediterranean region”, and signed significant international cooperative
agreements as follows;
1. Universidad Pontificia Comillas in Spain (Erasmus Agreement and
MoU)
2.University of Deusto in Spain (MoU)
3.Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro-Brazil (MoU)
4.Universitat Rovira i Virgili in Spain (MoU, Erasmus)
5.University of Constantine-Algeria. (MoU)
6. Universitdade the Evore - (Erasmus MoU) agreement
7.University Girona-Spain agreement
8.Luspio Libera Universita-Italy (Erasmus MoU)
9.University of Messina -Italy (Erasmus MoU)
Specifically, it has been discussed on the international dimension of the
new Erasmus for All program, that will foresee the student mobility to
and from non-European third countries, on the new Research framework
program Horizon 2020 and on the redefinition of the Neighborhood Policy
with the aim to call to strengthen the cooperation among the academic
institutions and of research in the countries of the Southern shore of the
Mediterranean basin.
КОНФЕРЕНЦИЯ UNIMED В БАРСЕЛОНЕ
Как партнер EURAS, UNIMED (Средиземноморский Союз Университетов)
в сотрудничестве с Университетом Барселоны организовал встречу 2
октября 2012 г. в Барселоне, на встрече , посвященной членамв UNIMED,
были обсуждены новые программы международного сотрудничества на
40
период времени 2014 - 2020 ( сосед политика - Erasmus для всех - Мария
Кюри - Горизонт 2020 ) , в Средиземноморском регионе . Представитель
Стамбульского Университета Айдын , Генеральный координатор EURAS
Хандан Тезканлы приняла участие в конференции UNIMED «Будущее
программ ЕС в Средиземноморском регионе» и подписала важные
международные соглашения о сотрудничестве;
1.Universidad Pontificia Comillas в Испании ( Erasmus Соглашение и
Меморандум о взаимопонимании )
2. University of Deusto в Испании (МОВ)
3. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro -Бразилия (МОВ)
4. Universitat Rovira i Virgili в Испании (МОВ Erasmus )
5. University of Constantine - Алжир. (МОВ)
6. Universitdade the Evore - ( Erasmus МОВ ) соглашения
7. University Girona - Испания соглашение
8. Luspio Libera Universita - Италия ( Erasmus МОВ)
9. University of Messina - Италия (Erasmus MoU)
В частности, он был обсужден на международном аспекте нового для
всех программы , что будет предусматривать мобильность студентов и
из неевропейских стран третьего мира, на уровне новоого исследование в
рамках программы Horizon 2020 и на переопределение политики соседства
с целью позвонить по укреплению сотрудничества между академическими
исследованиями в странах Южного берега средиземноморского бассейна.
AKDENIZ ÜNIVERSITELER BIRLIĞI (UNIMED)
KONFERANSI – BARSELONA
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) partneri olan Akdeniz Üniversiteler
Birliği (UNIMED), Barselona Üniversitesi işbirliğinde, üyelerine 20142020 (Komşuluk Politikası-Herkes için Erasmus- Marie Curie – Horizon
2020) için uluslararası işbirliğinin yeni programları konuşulmak
üzere Barselona Üniversitesi’nde 2 Ekim 2012 ‘de Barselona’ da özel
bir toplantı düzenledi. İstanbul Aydın Üniversitesi temsilcisi, EURAS
Genel Koordinatörü Handan TEZKANLI “Akdeniz Bölgesinde Avrupa
Programları’nın Geleceği” Konferansına katıldı ve aşağıdaki uluslararası
işbirliği anlaşmalarını imzaladı;
1.Universidad Pontificia Comillas in Spain (Erasmus Agreement and MoU)
2.University of Deusto - İspanya (MoU)
3.Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro-Brezilya (MoU)
4.Universitat Rovira i Virgili – İspanya (MoU, Erasmus)
5.University of Constantine - Cezayir. (MoU)
6. Universitdade the Evore - (Erasmus MoU) agreement
7.University Girona-Spain agreement
8.Luspio Libera Universita-Italya (Erasmus MoU)
9.University of Messina - Italya (Erasmus MoU)
Özellikle yeni Araştırma çerçeve programı Horizon 2020 ve Komşuluk
Politikası ile birlikte yeniden tanımlanması, Avrupalı olmayan üçüncü
ülkelere ve gelen öğrenci hareketliliğini öngören olacak tüm program için
yeni Erasmus, uluslararası boyutta ele alındı.
THE FIRST STRATEGICAL MEETING OF EURAS IN 2014
HELD ON FEBRUARY 10TH, 2014 IN ROMANIA
EURAS members are hosted by Dimitrie Candemir University. Within
the participation of many member universiities such as; Istanbul Aydin
University, Dimitrie Candemir University, Spuri Haret University, Andrei
Shaguna University, Mediterranean University, Epoka University, Belgrade
Banking Academy, Iliria College, American University in the Emirates,
Euras has decided its future plan and specific areas of developing the
higher education in the Region.
ПЕРВОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ EURAS
В 2014 ГОДУ СОСТОЯВШЕЕСЯ 10 ФЕВРАЛЯ 2014
ГОДА В РУМЫНИИ
Участники EURAS были приглашены со стороны Университета Димитрия
Кандемира. В рамках участия многих университетов, являющихся членами
EURAS, таких как; Стамбульский Университет Айдын, Университета
Дмитрия Кандемира, Университет Spuri Haret, Университет Андрея Шагуны,
Средиземноморский Университет, Университет Epoka, Белградская
Банковская Академия, Иллирийский Колледж, Американский Университет
в Эмиратах.
2014 YILINDA EURAS’IN İLK STRATEJIK TOPLANTISI 10
ŞUBAT 2014 TARIHINDE ROMANYA’DA DÜZENLENDI.
EURAS üyeleri Dimitrie Candemir Üniversitesi tarafından konuk edildi.
İstanbul Aydın Üniversitesi, Dimitrie Candemir Üniversitesi, Spuri Haret
Üniversitesi, Andrei Shaguna Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Epoka
Üniversitesi, Belgrad Bankacılık Akademisi, Iliria College,Birleşik Arap
Emirliklerindeki Amerikan Üniversitesi gibi pek çok üye üniversitenin
katılımıyla, Euras gelecekteki faaliyetlerinde bölgede belirli alanlarda
yükseköğretimi geliştirmeye yönelik kararlar aldı.
41
www.euras-edu.org
THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON
COOPERATION IN HIGHER EDUCATION WITHIN THE
EURASIAN UNIVERSITIES UNION
Eurasian Universities Union (EURAS) organized the First International
Conference on Cooperation in Higher Education within Eurasian Region
with the participation of EURAS members and relevant experts on
education and quality assurance at Florya Campus of Istanbul Aydin
University on 09-10 May 2013.
The main objective of the Conference is to bring the representatives
of national authorities/bodies responsible for/or related to higher
education and research as well as those of higher education institutions
from Eurasian Countries and Turkey in order to review, discuss and
AVRASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ
1. ULUSLARARASI
YÜKSEKÖĞRETİMDE İŞBİRLİĞİ
KONFERANSI
9-10 Mayıs 2013
İSTANBUL / TÜRKİYE
EURASIAN UNIVERSITIES UNION
1st INTERNATIONAL
CONFERENCE on COOPERATION
in HIGHER EDUCATION
9-10 May 2013
ISTANBUL / TURKEY
exchange information regarding the recent developments and trends
in higher education in the region and the rest of the world as well as
to explore opportunities to promote further cooperation in Higher
Education among the member universities and, hence, the countries.
In the conference, opened by the President of Turkish Council of Higher
Education Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA, we mainly discussed on higher
education practices in the Eurasian region and around the world and in
the respective countries of EURAS Members, the applications of these
systems within the framework of national qualifications systems and
issues like quality assurance and recognition of diplomas, the instructor
and student mobility, increasing research and innovation between
Eurasian universities.
ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
СОЮЗА ВУЗОВ
AVRASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (EURAS) 1.
ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE İŞBİRLİĞİ
KONFERANSI
Евразийский Союз Университетов (EURAS ) организовал первую
İşbirliği Konferansı Avrasya bölgesinden EURAS üyeleri ve eğitimde kalite
Международную Конференцию по сотрудничеству в области высшего
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) 1. Uluslararası Yükseköğretimde
güvencesi konusunda ilgili uzmanların katılımıyla 9-10 Mayıs 2013 ‘te
образования в рамках Евразийского региона с участием членов и EURAS
İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Kampüsünde gerçekleştirildi.
в кампусе находящимся во Флорииб Стамбульского Университета Айдын
Konferansın temel amacı Avrasya Ülkeleri ve Türkiye’den yükseköğretim
соответствующих экспертов в области образования и обеспечения качества
09-10 мая 2013года.
alanında üst düzey yetkililer ve bu alanda görev yapan kurumların bir
araya gelerek bölgede yükseköğretimdeki eğilimler ve son gelişmelerle
Основная цель конференции заключается в приведении представителей
национальных органов, / органов , ответственных за / или исследований
связанных с высшим образованием, а также те, высших учебных заведений
ilgili konularda bilimsel alanda yapılan çalışmaları, yeniden gözden
geçirmek, tartışmak ve bilgi alışverişinde bulunmak nedeniyle dünyanın
yükseköğretim alanında geri kalanını daha fazla işbirliğine teşvik etmek
стран Евразии и Турции для обзора, обсуждения и обмена информацией.
ve desteklemek amacıyla üyeler arasında fırsatları keşfetmek.
в регионе и остальной части мира, а также, чтобы изучить возможности
Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA
Что касается недавних событий, и тенденций в области высшего образования
дальнейшего сотрудничества в области высшего образования между
университетами-членами и, другимим университетами.
tarafından açılışı yapılan konferansta Avrasya Bölgesinde ve dünyada
EURAS üyelerinin ilgili ülkelerdeki yükseköğretim uygulamalarını
kapsayan
В конференции, открытой Президентом Турецкого Совета Высшего
Образования Проф. Доктор. Гекхан Четинсая, в основном мы обсуждали
практики по высшему образованию в евразийском регионе и во всем миреб
ulusal
yeterlilik
sistemleri
çerçevesinde
sistemlerin
uygulamaları ve kalite güvencesi gibi konularda, diploma tanınırlığı,
öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği, Avrasya Üniversiteleri arasında
bilimsel araştırmaların ve yeniliğin arttırılması ele alındı.
фокусируюсь на примере стран членов EURAS, из приложений в этих
системах в рамках национальных систем квалификаций.очень важные
вопросы как обеспечение качества образованияба также признания
дипломов, мобильность студентов, повышение научных исследований и
инноваций Между Евразийскими университетами.
42
43
www.euras-edu.org
ANNUAL II EURAS REGIONAL CONFERENCE IN BAKU
EURAS 2012-2 Annual Regional Conference was convened in Baku and
devoted to “South Caucasus in Eurasian neighborhood”. The conference
organizers: four Azerbaijani Universities (Asiya University, Baku State
University, Khazar University, State University of Economics) suggested
the topic which responses to increasing interest towards South Caucasus
region in the range of national and European security, energy demand and
supply and continuing transition reforms after the breakup of the Soviet
Union. The academic program of the conference consisted of two plenary
sessions:
First Session: “Measuring Integration and Disintegration Trends in The
South Caucasus”. The topic included but not limited to:
- Democracy reforms and specifics of political process in three South
Caucasus countries
44
- Alliances and conflicts in the region: neighborhood challenges with EU,
Turkey, Russia and ENP countries
- Economic integration and cooperation between South Caucasus
countries and within the entire Eurasia Region
- Bilateral relations between countries of Eurasia
Second Session: “Education in The Mirror of Transition in The South
Caucasus: Impact of Political and Social Environment on Education
Reforms”.
- Synchronizing secondary and higher education reforms
- Challenges of higher admission system
- State owned and private higher education services: where is a demand
and reasonable balance
- Education finance: sources and effective budgeting and management
- Internationalization of education in the South Caucasus: challenges and
destinations
ЕЖЕГОДНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В
БАКУ
YILLIK OLAĞAN EURAS II. BÖLGESEL KONFERANSI
BAKÜ’DE
В 2012 Году было предложено, чтобы ежегодная конференция была проведена в Баку и посвящена теме «Южный Кавказ и Евразийское соседство».
Организаторы конференции: четыре Азербайджанских университета (Университет Азия, Бакинский Государственный Университет, Университет
Хазар, Государственный Экономический Университет) предложили тему,
которая отвечает за увеличение интереса, направленного на регион Южного
Кавказа в спекторе национальной и Европейской безопвсности, энергетической потребности и обеспечения и продолжающиеся переходные реформы
после развала Советского Союза. Предложенная академическая программа
конференции состоит из двух главных сессий.
EURAS Yıllık 2012-2 Bölgesel Konferansı Bakü’de toplandı ve “Avrasya
Bölgesinde Güney Kafkasya” konusuna konuları tartışıldı. Konferans
organizatörleri: dört Azerbaycan Üniversitesi (Asya Üniversitesi, Bakü
Devlet Üniversitesi, Hazar Üniversitesi, İktisadi Devlet Üniversitesi)
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Güney Kafkasya bölgesinde
ulusal enerji arz ve talebinin sürekliliği gündeme getirdi. Konferansın
akademik programı iki genel oturumdan oluşmaktadır:
Первая сессия: «Измерение трендов интеграции и дезинтеграции на Южном
Кавказе». Топик включит в себя следующие темы, но не будет ограничен
ими:
- Демократические реформы и особенности политических процессов в трех
странах Южного Кавказа
- Союзы и конфликты на регионе: соседские преимущества с ЕС, Турция,
Россия и странами ЕПС
- Экономическая интеграция и кооперация между странами Южного
Кавказа и в пределах самого Южного Кавказа
- Двусторонние связи между странами Евразии
Вторая сессия: «Образование в зеркальном переходе Южного Кавказа: вклад
в политическое и социальное окружение в образовательной реформе».
- синхронизация реформ среднего и высшего образования
- преимущества высшей системы приема
- государственные и частные сервисы высшего образования: где находится
потребность и разумный баланс
- финансирование образования: источники и эффективное бюджетирование
и управление
- интернационализация образования на Южном Кавказе: задачи и достижения
Birinci Oturum: “Güney Kafkasya’da Entegrasyon ve Parçalanma
Eğilimlerinin Ölçülmesi”
- Üç Güney Kafkasya ülkelerinde demokrasi reformları ve siyasi sürecin
özellikleri
- İttifaklar ve bölgedeki çatışmalar: AB, Türkiye, Rusya ile bölgesel
sorunları ENP ülkeleri
- Güney Kafkasya ülkeleri arasındaki ve içindeki ekonomik entegrasyon
ve Avrasya Bölgesinde işbirliği
- Avrasya ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler
İkinci Oturum: “Güney Kafkasya’da Geçiş Ayna Eğitim: Eğitim Reformları
Konusundaki Siyasi ve Sosyal Çevrenin Etkisi”
- Orta ve yükseköğretim reformlarının birbirine uyumu,
- Yükseköğretim giriş sistemi zorlukları
- Kamu ve özel yükseköğretim hizmetleri: talepler ile makul bir denge
sağlanması
- Eğitimin finansmanı: kaynaklar ile etkili bütçeleme ve yönetimi
- Güney Kafkasya Eğitimin Uluslararasılaşması: Zorluklar ve Hedefleri
konuları başta olmak üzere bölgesel konular tartışılmıştır.
45
www.euras-edu.org
1st REGIONAL CONFERENCE, KOMRAT
EURAS, supported by Komrat State University and Istanbul Aydin
University, has organized its I Regional Conference on “Democracy
Movements in Eurasian Region” in Komrat State University on 27th of
April 2012. The meeting began with symposium named ‘’Democracy
Movements in Eurasian Region’’. The international development in
Eurasia and the democracy movements in region in last year’s are
discussed at the symposium.
At the end of symposium is presented an Honorary Doctorate to Dr.
Mustafa AYDIN, President of EURAS and Board of Trustee of Istanbul
Aydin University, on the occasion of establishment and development
of EURAS and the collaboration between Istanbul Aydin University and
Komrat State University.
The I Regional EURAS Meeting was carried on with the participation of
EURAS members in the second part of conference session. In this case
are discussed the EURAS’s past and current activities, the mobility
of student and professors too. The program ended with the traditional
shows and meals of Gagauz Cuisine in a Gagauz Place.
Istanbul Aydin University, Khazar University and Baku Asia University from
Azerbaijan, Andrei Shaguna University from Romania, Gabrova Tecnic
University from Bulgaristan, Kazan Federal University from Tatarstan,
their rectors and professors, moreover the Turkish and Moldavian
Ambassadors have attended at the conference.
46
ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КОМРАТ
При поддержке Комратского Государственного Университета и Стамбульского Университета Айдын, EURAS организовал первую региональную
конференцию 27 апреля 2012 года в Комратском Государственном Университете на тему «Демократические движения в Евразийском регионе».
Встреча началась с симпозиума, который называется «Демократические
движения в Евразийском регионе». Международное развитие в Евразийском
регионе и демократические движения были обсуждены на симпозиуме.
В завершении симпозиума звание Почетного Доктора было вручено Президенту EURAS и Совета попечителей IAU Др. Мустафа Айдыну, для
установления и развития организации EURAS и для взаимодействия между
Стамбульского Университета Айдын и Комратского Государственного
Университета.
Первое Региональное Собрание EURAS продолжилось с участием членов
организации EURAS во второй части сессии конференции. В этой части
было обсуждено прошлое EURAS и текущая деятельность, мобильность
как студентов так и профессоров.
BİRİNCİ KOMRAT BÖLGESEL KONFERANSI
EURAS “Avrasya Bölgesi’nde Demokrasi Hareketleri” konulu I.Bölgesel
Konferansını Komrat Devlet Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi
desteğiyle, 27 Nisan 2012’de Komrat Devlet Üniversitesi’nde düzenledi.
Toplantı “Avrasya Bölgesi’nde Demokrasi Hareketleri” adlı bilgi şöleni
ile başladı. Geçen yıla ilişkin Avrasya’daki uluslararası gelişmeler ve
bölgedeki demokrasi hareketleri sempozyumda tartışıldı.
Sempozyumun sonunda EURAS Başkanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN’a, EURAS’ın kurulması ve
gelişmesine katkıları ve İstanbul Aydın Üniversitesi ile Komrat Devlet
Üniversitesi arasında tesis edilen işbirliği nedeniyle Fahri Doktora takdim
edildi.
EURAS I.Bölgesel Konferansının 2. oturumu EURAS üyelerinin katılımıyla
gerçekleştirildi. Bu oturumda EURAS’ın geçmiş ve devam eden
faaliyetleri, öğrenci ve akademisyenlerin hareketliliği tartışıldı. Program
Gagavuz Sarayında, geleneksel gösterilerle Gagavuz mutfağı eşliğinde
sona erdi.
İstanbul Aydın Üniversitesi, Hazar Üniversitesi ve Azerbaycan’dan
Bakü Asya Üniversitesi, Romanya’dan Andrei Şaguna Üniversitesi,
Bulgaristan’dan Gabrova Teknik Üniversitesi, Tataristan’dan Kazan
Federal Üniversitesi, diğer üniversitelerden rektör ve akademisyenler ile
Moldova ve Türk Büyükelçileri konferansa katıldılar.
47
www.euras-edu.org
HONORARY DOCTORATE TO ALBANIAN PRESIDENT
PROF. DR. BAMIR TOPI FROM EURAS UNION AND
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ПРЕЗИДЕНТ АЛБАНИИ БАМИР ТОПИ ПОЛУЧИЛ
ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО ДОКТОРА ОТ ИМЕНИ
EURAS И СТАМБУЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА АЙДЫН
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’NDEN ARNAVUTLUK
CUMHURBAŞKANI PROF. DR. BAMİR TOPİ’YE FAHRİ
DOKTORA UNVANI
Leaders Conference 2, which had been invited leaders from Eurasian
region was held in İstanbul Aydin University with cooperation Eurasian
Universities Union (EURAS) on March 15, 2012 and with participation
second guest, Albanian President Prof. Dr. Bamir Topi with the Ministry
and Chief Negotiator of European Union Egemen Bagish in Istanbul
Aydin University. Albanian President Prof.Dr. Bamir Topi awarded with
honorary diploma by the Chairman the Board of Trustees of Istanbul
Aydin University Dr. Mustafa Aydin and Rector of İstanbul Aydin University
Yadigâr İzmirli with the participation European Union Ministry and Chief
Negotiator Egemen Bagish. Conference started with Rumeli folk songs
performed by the Choir of Ishakoğlu Music Association.
15 мартa 2012В содействии с Стамбульским Университетом Айдын- EURAS
организовал Вторую Конференцию Лидеров на которую были приглашены
Президент Албании Бамир Топи и Главный Консультант По Европейскому
Союзу Эгемен Багыш. Президент Албании Бамир Топи получил почетный
диплом почетного доктора которое выручено со стороны Президента
Стамбульского Университета Айдын Др. Мустафа Айдын и ректором
Ядигяр Измирли в присутствии Консультанта по Европейскому Союзу.
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin
işbirliği ile Avrasya bölgesinden liderler davet edilerek, Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Bamir Topi’nin onursal konuşmacı olduğu
Liderler Konferansı 2’ye T.C. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış’ın da katılımıyla 15 Mart 2012 de İstanbul Aydın
Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Konferans Ishakoğlu Musiki
Derneğinin seslendirdiği Rumeli halk şarkıları ile başladı.
President Topi Addressed in his speach that Turkey and Albania are two
countries with close relationship which get there power from common
history, culture, human relationship and values, joint collaborative work
in many areas by sharing the vision and goals for the future of the region
were generally disscused on the Leaders Conference with the subject
‘’Albania’s Transformation and İnternational Developments in Balkans
over the last 20 Years’’. It was mentioned that Turkey and Albania
which have an examplary alliance relationships in frame of NATO have
also signed many educational cooperation. As there are two Turkish
Universities and a lot of Turkish Schools in Albania, it was emphased a
need to carry the friendship and brothership to new generation between
two nations.
Президент Албании профессор Доктор Бамир Топи, который был удостоен
почетной степени Стамбульский Университет Айдын сказал, что он
гордится быть в преподавательском составе университета и принял
академическое предложение от председателя Попечительского совета д-р
Мустафа Айдын. Турция и Албания две близкие страны питающихся
общей историей, культурой, и ценностями человеческих отношений,
совместные работы во многих областях. Эти темы были обсуждены на
конференции лидеров под названием «Трансформация и Международное
развитие Албании в Балканах за последние 20 лет».
Также дискуссии прошли о разделении видений и целей на будущее
в регионе. Упоминалось также подписания альянса между Турцией
и Албанией в рамках НАТО, после чего были совершены много
образовательных сотрудничеств. Имея два турецких университета и много
турецких школ в Албании, необходимо продвинуть дружбы и братства
между двумя народами, к новому поколению.
“Arnavutluğun Dönüşümü, Son 20 yılda Balkanlardaki Uluslararası
Gelişmeler” konulu Liderler Konferansında onur konuğu olarak bulunan
ve kendisine Fahri Doktora ünvanı verilen Arnavutluk Cumhurbaşkanı
Sayın Prof. Dr. Bamir TOPİ yaptığı konuşmada “Türkiye ve Arnavutluk
ortak tarih, kültür, insani ilişkiler ve değerler, ortak yatırım ve yakın
işbirlikleri” konularını vurgulamıştır. Bugün Türkiye ile birlikte NATO üyesi
olan Arnavutluk eğitim işbirliği konusunda anlaşmalar imzalamıştır. İki
Türk üniversitesi ve pekçok Türk Okulu olan Arnavutluk’ta iki ülkenin yeni
nesillerini birbirine yaklaştıracak arkadaşlık ve kardeşlik ortamı yaratma
ihtiyacı bulunmaktadır.
AB Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış ve İstanbul Aydın Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın tarafından Fahri Doktora
takdim edildi ve kendisi üniversitenin akademik kadrosuna katılacğı
sözünü verdi.
Albanian President Prof. Dr. Bamir Topi, who was awarded honorary
diploma by Istanbul Aydin University, said that he would be proud to be
in the university’s academic staff and accepted submitted academic offer
from the Chairman the Board of Trustees Dr. Mustafa Aydin.
48
49
www.euras-edu.org
EURAS PRESIDENT AND EURAS GENERAL SECRETARY
PARTICIPATED IN THE 65TH NAFSA EDUCATION FAIR ON
26 – 31 MAY 2013 IN THE USA
Istanbul Aydın University and DEİK Higher Education Council stands were
taking part in the annual conference of NAFSA and attracted much attention.
During their visitation at our stands, NAFSA President Dr. Fanta AW, President
of Turkish Higher Education Council Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya and his
committee, members of the board of directors Prof. Dr. Tufan Buzpınar, Prof.
Dr. Mehmet Şişman had intensive conversations Dr. Mustafa Aydın about how
to enhance and develop the International Higher Education collaboration. At
the end of the meeting Dr. Aydın had the honor to award Dr. Fanta Aw with
our plaque.
Dr. Mustafa Aydın attended various workshops regarding international
education throughout the conference, where he also laid the foundations
of numerous collaborations with various Higher Education Institutions by
coming together with several University representatives to commence
creating new partnerships and common programs.
Доктор. Мустафа Айдын посещал различные семинары касающиеся
международного образования на протяжении всей конференции, где он
также заложил основы Многочисленным сотрудничествам с различными
высшими учебными заведениями , объединившись с несколькими
представителями университетов, для начала создания новых партнерских
отношений и совместных программ .
Стенды
Стамбульского
Университета
Айдын
и
Совета
по
Внешнеэкономическим Связям были представлены в ежегодной
конференции NAFSA и привлекли большое внимание. Во время посещения
их на наших стендах. Президент NAFSA доктор Фанта Aв был глубоко
заинтересован разговором с Президентом Высшего Совета по Образованию
Турецкой Республики, Проф.,Др. Гекхан Четинсая и его комитетом, а также
членами совета – Проф. Др. Туфан Бузпынар, Проф. Др. Мехмет Шишман.
Др. Мустафа Айдын выложил свои идеи по расширению и развиватию
сотрудничества в Международном высшем образовании . В конце встречи
д-р Айдын имел честь наградить Доктора Фанта Ай нашими бляшки.
50
EURAS EAIE 2013 FUARINA KATILDI
EURAS participated in the EAIE 2013 Exhibition held in September 11-13, 2013
in Istanbul together with Istanbul Aydin University (IAU) at booth No.420.
Please follow the link address for more details: http://www.eaie.org/home/
conference/istanbul.html .
EURAS 420.numaralı standında İstanbul aydın Üniversitesi ile birlikte
İstanbul’da 11 – 13 Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenen EAIE 2013 Fuarına
katıldı. Daha fazla bilgi için lütfen link adresini takip ediniz: http://www.eaie.
org/home/conference/istanbul.html .
This year’s theme is “Weaving the future of global partnerships”.
EURAS BAŞKANI DR. MUSTAFA AYDIN VE EURAS GENEL
SEKRETERI 65. NAFSA EĞITIM FUARINA KATILDI.
İAÜ Mütevelli Heyeti ve DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa
Aydın, her yıl Mayısayında ABD’de düzenlenen bu senede 26 - 31 Mayıs 2013
tarihlerinde Missouri Eyaleti’nin St. Louis şehrinde gerçekleştirilen 65inci
In this exhibition, more than 4000 higher education professionals from over 80
countries participated and explored the latest trends in international higher
education.
The personnel of EURAS Secretariat introduced EURAS and its activities to
the representatives of universities during this exhibition. EURAS conducted
several meetings with these universities which EURAS has special interest to
cooperate.
NAFSA Eğitim Fuarına katıldı.
YıldabirkezdüzenlenenNAFSAkonferansınakatılanİstanbulAydınÜniversitesi
ve DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi stantlarımız büyük ilgi çekti. NAFSA
Başkanı Dr. Fanta Aw, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve heyetinin,
ПРЕЗИДЕНТ EURAS И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ
EURAS ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 65-Й ЯРМАРКЕ NAFSA
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, В ПЕРИОД С 26-31 МАЯ 2013 В США.
EURAS PARTICIPATED IN THE EAIE 2013 EXHIBITION
YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Tufan Buzpınar, Prof. Dr. Mehmet Şişman
stantlarımızıziyaretsırasındaDr.MustafaAydınileuluslararasıYükseköğretim
işbirlikleriniarttırmavegeliştirmekonularınıgörüştüler.Görüşmelersonunda
Dr. Aydın tarafından Dr. Fanta Aw’a plaket onurla takdim edildi.
Konferans süresince uluslararası eğitime ilişkin çeşitli seminerlere katılan,
yeni ortaklıklar ve ortak programlara yönelik görüşmeler başlatmak için
çeşitli üniversitelerin temsilcileriyle bir araya gelen Dr. Mustafa Aydın, birçok
Yükseköğretim kuruluşuyla işbirliklerinin temellerini attı.
EURASSecretariatthanksDr.MustafaAYDIN,PresidentofEURASforgivingthis
opportunity to EURAS Secretariat.
Bu yılın teması “Küresel Ortaklıkların Geleceğini Dokumak” oldu.Bu fuara,
80’denfazlaülkeden4000’denfazlayüksekeğitimuzmanıkatıldıveuluslararası
yüksek eğitimdeki en son eğilimleri araştırdı.
EURAS’ın sekretarya personeli fuar süresince EURAS ve faaliyetlerini
üniversitelerin temsilcilerine tanıttı. EURAS işbirliği yapmak için özel bir
ilgisinin bulunduğu bu üniversitelerle çeşitli toplantılar yaptı.
EURAS Sekreterliği kendilerine bu olanağı tanıdığı için EURAS Başkanı Dr.
Mustafa Aydın’a teşekkürlerini arz eder.
EURAS УЧАСТВОВАЛ В ВЫСТАВКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ
АССОЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
(EAIE) В 2013
EURAS принял участие на выставке EAIE в 2013, состоявшейся в сентябре
11-13 2013 в Стамбуле совместно со Стамбульским Университетом
Айдын на стенде No.420. Пожалуйста, следуйте по ссылке адрес для более
подробной информации: http://www.eaie.org/home/conference/istanbul.html .
В этом году темой является «Сшивание будущих глобальных партнерств».
На этой выставке, приняли участие более 4000 специалистов высшего
образования из более чем 80 стран и ваяснили последние тенденции в
международной высшего образования.
Секритариат EURAS
представил EURAS
и его деятельность
представителям университетов во время выставки. Состоялись личные
встречи с университетами, которую особенно заинтересовали EURAS.
Секритариат EURAS поблагодарил Президента Др. Мустафу Айдына за
предоставленную возможность.
51
www.euras-edu.org
EMUNI УЧАСТВОВАЛ НА КОНФЕРЕНЦИИ
ПО СОЕДИНЕНЬЯ ОБРАЗОВАНИЯ И
ЦИВИЛИЗАЦИЙ АЛЬЯНСА ООН В DOHA
Университет EMUNI участвовал на Форуме темой которая была «4ый Форум Альянса международных цивилизаций “где собрался тысячи
участников по обсуждению вопросов диалога между цивилизациями в
Дохе, Катар с 11 по 13 декабря 2011 года.
На форуме также участвовали президент Катара его жена принцесса
Шика Муза бен Насер Аль-Месснит, генеральный секретарь ООН Пан
Ги Муном, около 30 Президентов из разных государств и правительств
собрались чтобы исправить дисбаланс в мире, начиная с форумов навести
мосты между общинами, в целях содействия диалогу и взаимопониманию
и сотрудничеству развивать понимание политического измерения для
добавления новых взглядов.
EMUNI внес свой вклад на 2-й сессии 2-го дня, под темой “Цели, чтобы
улучшить доверие и толерантность». В этой сессии обсуждались схемы
как развивать национальную пересечение границ которые в значительной
степени разделено на разных частях мира, особенно в поликультурном
обществе немедленно организовать человеческую мобильность.
EMUNI, PARTICIPATED IN THE 4th UNAOC DOHA FORUM
EMUNI University participated in the 4th United Nations Alliance of
Civilizations Doha Forum that gathered thousand of Participant from all
over the world to discuss the multi-thematic issue of Dialogue among
Civilizations in Doha, Qatar 11-13 December 2011.
The Forum that was launched in the presence of HE Shika Mouza Bint
Nasser Al-Messnid, wife of the Emir Of Qatar and The Secretary General
of the United Nations, Ban Ki-moon as well as some 30 Heads of States
and Governments is looking to give a new and concrete dimension to build
bridges between Societies and promote dialogue and understanding and
to forge the collective political will to address the World imbalances.
52
EMUNI contributed to the second day plenary Session-2 (Trust and
Tolerance to Advance Development Goals). Several issues were covered
in this plenary, notably how increased human mobility and more porous
national borders are resulting in the emergence of highly diverse
multicultural societies in different parts of the World.
The 3 days conference was concluded by calling for more concrete
measures; in order for initiatives such as UNAOC to be able to build
in concrete terms a long standing real political, social and religious
dialogue.
UNAOC was launched in 2005 with the aim of to build bridge between the
divided religions and Cultures and promote values of Understanding and
Tolerance between diverse civilizations.
Трехдневная конференция, завершился каналогичным инициативам в
подходе на реальное ощутимые долгосрочное политическое, социальное
и религиозное диалоге, который позволяет установить более конкретные
меры, предусмотренные UNAOC-ом.
EMUNI, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MEDENİYETLER
İTTİFAKI DOHA FORMUNA KATILDI
Doha, Katar 11-13 Aralık 2011 tarihinde EMUNI Üniversitesi Medeniyetler
Arası Diyaloğun çok temalı konularını tartışmak için binlerce katılımcının
iştirak ettiği 4’üncü BM Medeniyetler İttifakı Forum’una katıldı.
Katar Emiri Eşi Prenses Shika Mouza Bin Nasser Al-Messnit ve BM
Genel Sekreteri Ban Ki-moon yanında 30 civarındaki Devlet ve Hükümet
Başkanının katılımı ile başlayan Forum’da Dünya’daki dengesizlikleri
gidermek için toplumlar arasında köprüleri kuracak, diyalog ve anlayışı
teşvik edecek ve ortak siyasi bir anlayış geliştirilmesi için yeni ve somut
bir boyut katmak isteniyor.
EMUNI 2’nci gün 2’nci oturumu olan “Hedefleri Geliştirmek için Güven
ve Tolerans” konusuna katkıda bulundu. Bu oturumda, dünya’nın
farklı bölgelerinde büyük ölçüde bölünmüş çok kültürlü toplumların
acilen bilhassa insan hareketliliği ve daha serbest bir ulusal sınır geçiş
düzeninin nasıl geliştirileceği konuları ele alındı.
3 günlük konferans, somut uzun soluklu gerçek bir siyasi, sosyal ve dini
diyalog kurma imkânı veren UNAOC benzeri girişimlere daha somut
önlemler için çağrıda bulunulmasıyla sonuçlanmıştır.
Dinler ve kültürler arasında bir köprü kurma amacıyla 2005’te kurulan
UNUAOC, bölünmüş medeniyetler arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörü
değerlerini teşvik etmektedir.
2005 году, UNUAOC Основан с целью построить мост между деленными
религиями и культурами и способствовать ценностям терпимости и
взаимопонимания между цивилизациями.
53
www.euras-edu.org
TÜRK VE ABD HUKUKUNDA SUÇ VE SUÇLULUK
AÇISINDAN ULUSLARARASI KRİMİNOLOJİ SEMPOZYUMU
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENDİ
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi 24-25 Mart 2014 tarihinde
Missouri-St. Louis Üniversitesinin eşliğinde Türk ve ABD Hukukunda Suç
ve Suçluluk Açısından Uluslararası Kriminoloji Sempozyumunu ağırladı.
Sempozyumda, her iki ülkedeki suç ve suçluluk olgusu kriminolojik açıdan
karşılaştırılarak tartışıldı.
Amerikalı ve Türk bilim adamları tarafından kriminolojik bakış açısından Türk
ve Amerikan Hukukunda temek ve güncel tartışmalar ele alındı.
EURAS YOUTH FESTIVAL 2014
CRIME AND GUILT IN TURKISH AND USA LAW
INTERNATIONAL CRIMINOLOGY SYMPOSIUM HELD IN
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
Istanbul Aydın University Faculty of Law hosted the Crime and Guilt in Turkish
and USA Law International Criminology Symposium accompanied with
University of Missouri-St. Louis and EURAS on 24-25th March 2014. In the
symposium, the fact of crime and guiltiness of both countries discussed by
comparing in terms of criminological.
Basic and current debates discussed in the Turkish and American Law in terms
of criminological perspective by American and Turkish scientists.
54
СИМПОЗИУМ ПО ТЕМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ЧУВСТВА ВИНЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
КРИМИНОЛОГИИ ПРАВА ТУРЦИИ И
США ПРОВЕДЕННОЙ В СТАМБУЛЬСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ АЙДЫН.
Юридический факультет Стамбульского Университета Айдын провел
симпозиум на тему Преступления и чувства вины в Международной
криминологии права Турции и США совместно с Университетом Миссури и
организации EURAS 24-25 марта 2014 года.
Сравнивая с точки зрения криминалогии, был обсужден факт преступления
и виновности обеих стран.
Основные и текущие дебаты права обсуждаются со стороны турецких и
американских ученых.
We would like to cordially invite all of your students to participate EURAS
youth festival. “Youth and Environment in the Developing World” between
the dates August 04th -08th 2014 in Istanbul
The Festival will be following topic:
•Eu project training
•Social responsibility
•Workshop about environment
•Environmental problems
•Developing of contemporary environmental consciousness
•Exchange experiences
•Entrepreneurship and environment
•Экологические проблемы
•Разработка современного экологического сознания
•Обмен опыта
•Предпринимательство и окружающая среда
EURAS Gençlik Festivali 2014
4-8 Ağustos 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan “ Gelişen
Dünyada Çevre ve Gençlik Festivaline tüm öğrencilerimiz davetlidir.
Festival konuları:
•AB proje eğitim
•Sosyal sorumluluk
•Çevreyle ilgili Çalıştayı
•Çevre sorunları
•Çağdaş çevre bilincinin geliştirilmesi
•Değişim deneyimler
•Girişimcilik ve Çevre
EURAS МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2014
Сердечно хотели бы пригласит всех студентов к участию euras
молодежный фестиваль “молодёжь и окружающая среда в
развивающихся странах“ между датами 4-8 августа 2014, стамбул.
Темы фестиваля будет выглядеть следующим образом:
•Учебный проект ес
•Социальная ответственность
•Семинар вопросов окружающей среды
55
www.euras-edu.org
МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В
УНИВЕРСИТЕТЕ СТАМБУЛ АЙДЫН
Конференция «Создание новых рынков в Евразии, Турция и Казахстан
отношений», организованный Евразийской ассоциации университетов
и Университетом Стамбул Айдын состоялся с участием Министра
Экономического развития и Торговли Республики Казахстан Кайрат
Келимбатов состоялась 17 ноября 2011 года.
“Мобильность педагогов намного важнее чем программа обмена
студенческой мобильности” подчеркнул министр Kerimbetov. После кризиса
в банковском секторе по инвестициям Турция является одной из лучших в
Европе, сказал он. Казахстан, мог бы инвестировать в нефтехимической,
телекоммуникации и банковский секторе в Турции. Его стара нуждается
специалистом в области права, экономики, а также экономика являются
двигателем малого и среднего бизнеса особенно в финансов и есть
необходимость сотрудничествао с Турцией в этом отношении “, добавил он.
ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE MINISTER OF
KAZAKHSTAN ECONOMIC SITUATION OF THE COUNTRY
WITH YOUNG PEOPLE AT IAU
Organized by Eurasian Universities Union and Istanbul Aydin University,
titled “Creating New Markets in Eurasia, Kazakhstan and Turkey Relations”
Conference took place with the participation of Mr. Kairat Kelimbetov,
Economic Development and Trade Minister of the Republic of Kazakhstan on
17 November 2011.
Minister Kelimbetov stressed that exchange program rather than student
mobility program is more important and noted “After the crisis in the banking
sector, Turkey with her investments is one of the best countries in Europe. They
can make an investments in Turkey on Petro-Chemical, Telecommunications
and in the banking sector. They need for the country especially experts in
Finance, Economics, and Law. Small and Medium-sized enterprises are the
56
engine of the economy and there is a need for cooperation with Turkey on
this issue” he added.
He stated that students from Kazakhstan studying at Istanbul Aydin University
and at other universities in Turkey should put their hands under the stone
for economic and political development of the country after the graduation
of their education. At the end of the conference,after the sharing his views
about the country’s economy with the students, the Rector of Istanbul
Aydin University Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ presented a plaque to Economic
Development and Trade Minister of the Republic of Kazakhstan Kairat
Kelimbetov.
Студенты обучающихся других университетов в Турции, особенно в
Университете Стамбул Айдын из Казахстана, возвращаясь в свою страну
после завершения своего образования, должны поставить свои руки под
камнем для экономического и политического развития своей страны-сказал
он.
KAZAKİSTAN EKONOMİK KALKINMA VE TİCARET
BAKANI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’NDE…
Avrasya Üniversiteler Birliği ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından
düzenlenen “Avrasya’da Yeni Pazarlar Oluşturmak ve Türkiye Kazakistan
İlişkileri” konferansı, Kazakistan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Ticaret
Bakanı Sayın Kairat Kelimbetov’un katılımı ile 17 Kasım 2011’de gerçekleşti.
“Çok fazla öğrenci hareketliliğinden ziyade eğitimcilerin değişim programının
daha önemli olduğunu” vurgulayan Bakan Kerimbetov, Türkiye’nin kriz
sonrası yaptığı yatırımlarlabankacılık sektöründe Avrupa’daki eniyilerdenbiri
olduğunu belirtti. Kazakistan’ın Türkiye’de Petro-Kimya, Telekomünikasyon
ve Bankacılık sektöründe yatırım yapabileceğini, ülkesinin özellikle Finans,
Ekonomi ve hukuk dalında uzmanlara ihtiyaç duyduğunu, Küçük ve Orta
ölçekli işletmelerin ekonominin motoru olduğu ve bu konuda Türkiye ile
işbirliği yapılması gerektiğini” sözlerine ekledi.
İstanbulAydınÜniversitesibaştaolmaküzereTürkiye’dekidiğerüniversitelerde
eğitim gören Kazakistan uyruklu öğrencilerin, eğitimlerini tamamladıktan
sonra ülkelerine dönerek,ekonomik ve siyasi kalkınmaiçin,ellerini taşınaltına
koymalarının gerektiğini belirtti. Ülke ekonomisi ile ilgili görüş ve tavsiyelerini
gençlerle paylaştıktan sonar İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yadigar İzmirli, Kazakistan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı
Kairat Kelimbetov’a plaket takdim etti.
После обсуждения своего взгляда о экономическом развитии и торговлии
Республики Казахстан с студентами Министр удосужился мемориальной
доски со стороны ректора Университета Стамбул Айдын Проф. Ядигяр
Измирли. Вы поделиться с молодыми людьми о мнения и рекомендации
экономики страны гидролокатора Стамбул Айдын ректором университета.
Доктор Сувениры из Измира, министр Кайрат Kelimbetov’a была
представлена мемориальная доска.
57
www.euras-edu.org
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE AT ALMATY TECHNOLOGY UNIVERSITY
On October 20-21st, 2011 the International Scientific and Practical
Conference was held at the Almaty Technological University “Innovative
Technologies for Healthy Nutrition, its Quality and Safety”, dedicated
to the 20th Anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan
and the 20th Anniversary of the National Academy of Engineering of the
Republic of Kazakhstan.
The conference was attended by guests from near and far abroad. Over
120 papers were presented from universities, research institutes, and
industrial enterprises from Bulgaria, Kazakhstan, Russia, Ukraine,
Belarus, Kyrgyzstan and Uzbekistan. For the first time 4 on-line
reports were presented at the conference by the scientists of Orenburg
Agricultural University (Russia).
Problems of commercialization of scientific research and promotion
of innovative technologies have been discussed by the round table
“Commercialization of science-the state and development prospects”,
organized by the Office of commercialization.
The recommendations adopted at the conference will facilitate the
development of fundamental and applied research on modern scientific
and technological level, which is important to address provision of safe
food.
КОНФЕРЕНЦИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ АЛМАТЫ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ
20-21 Октябре, 2011 Технологическом Университете Алматы состоялась
Конференция на тему – «Инновационные Технологии для Здорового питания,
качества и безопасности», относящийся к 20 годовщине Независимости
Республики Казахстан и 20 годовщина Национальной Академии Инженерии
Республики Казахстан.
58
На Конференции присутствовали гости из ближнего и дальнего зарубежья.
Более 120 работ были представлены из университетов, научных
исследований и промышленных предприятий Болгарии, Казахстана, России,
Украины, Белоруссии, Киргизстана и Узбекистана. 4 онлайн отчета
были представлены со стороны Оренбургского Сельскохозяйственного
Университета России.
За круглым столом были обсуждены проблемы коммерциализации научных
исследований и продвижений инновационных технологий.
Рекомендации принятые на конференции, усилят развитие фундаментального
и прикладного исследования в современной науки и технологического
уровня, который имеет большую значимость в безопасной пище.
ULUSLARARASI BİLİM VE UYGULAMA KONFERANSI
ALMATI TECHNOLOGY ÜNİVERSİTESİ’NDE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığını kazanmasının ve Kazakistan
Cumhuriyeti Ulusal Mühendislik Akademisinin 20’nci yıldönümleri anısına
21-22 Ekim 2011’de Almaatı Teknoloji Üniversitesinde “Sağlıklı Beslenme
için Yenilikçi Teknolojiler, Kalite ve Güvenlik” konulu Uluslararası Bilim ve
Uygulama Konferansı yapılmıştır.
Konferansa yurtiçi ve dışından pek çok misafir katıldı. 120’nin üzerinde
bildiri Bulgaristan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kırgızistan
ve Özbekistan’dan katılan üniversiteler, araştırma enstitüleri ve Sanayi
işletmecileri tarafından sunuldu. Orenburg Ziraat Üniversitesi (Rusya)
biliminsanları tarafından ilk kez 4 rapor on-line olarak sunuldu.
Ticaret Odası tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında“
Bilim Ticarileştirilmesi-Devlet ve Gelişme Perspektifleri“ konusunda
yenilikçi teknolojilerin teşvik edilmesi, bilimsel araştırmaların ticarileştirilmesindeki sorunlar tartışıldı.
Toplantıda kabul edilen öneriler güvenli gıda temini bakımından, çağdaş
bilimsel ve teknolojik düzeyde, temel ve uygulamalı araştırmaların
geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
THREE SEA BASINS COUNTRIES CAME TOGETHER AT IAU
Politicians, academicians, journalists and scientists from 40 countries
participated to the Symposium which developments experienced in three
regions were discussed 13-16 October 2011. Besides the presentation
of the papers of the participants at the Symposium also the recent
developments in the regions were discussed in three separate panels.
The interest was great in the panels conducted by the regional experts
from Balkans, Central Asia and Caucasus, Middle East and North
African Countries. The Symposium was realized by participation of the
academicians and scientists of the Basin specified as “Three Seas Basin”
(Mediterranean, Black Sea, Caspian Sea).
In this Symposium, experience of the countries of this basin in their
Administrative Systems and Regimes in the last century, the recent
mobility experienced and how the change will have its course in these
countries in future were discussed.
В СТАМБУЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ АЙДЫН
ÜÇ DENİZ HAVZASI ÜLKELERİ İAÜ‘DE BİR ARAYA GELDİ
13-16 Октября политики, академики, журналисты и ученые из 40 стран
приняли участие в Симпозиуме, где обменялись опытом работы и практикой
в трех регионах. Кроме презентаций работ, участники Симпозиума также
обсудили новшества в регионе в трех отдельных панелях.
13 -16 Ekim 2011 tarihleri arasında 40 ülkeden siyasetçi, akademisyen,
gazeteci ve bilim adamının katıldığı sempozyumda üç bölgede yaşanan
gelişmeler masaya yatırıldı. Katılımcıların bildirilerini sunduğu
Sempozyumda ayrıca 3 ayrı panelde bölgelerdeki son gelişmeler tartışıldı.
Интерес к дискуссии в панелях было очень активным, в нём приняли участие
эксперты из Балкан, Центральной Азии и Кавказского Региона, Среднего
Востока и Северно-Африканских стран. Симпозиум был организован с
участием трех стран Прибрежного региона (Средиземного моря, Черного
моря, Каспийского моря).
Balkanlar, Orta Asya ve Kafkaslar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinden
gelen bölge uzmanları tarafından gerçekleşen panellere ilgi büyük oldu.
“Üç Deniz Havzası” olarak nitelendirilen Havzanın (Akdeniz, Karadeniz,
Hazar) ülkelerinin akademisyen ve bilim adamlarının katılımlarıyla
gerçekleşti.
В этом симпозиуме Прибрежные страны поделились опытом не только в
Административной области, а также в Региональной сфере, кроме того,
были обсуждены важные пункты о будущем взаимодействии.
Sempozyumda, bu havzadaki ülkelerin İdari Sistemlerinin ve Yönetim
Şekillerinin son yüzyılda yaşadığı deneyim, bugün yaşadıkları hareketlilik
ve gelecekte bu ülkelerdeki değişimin nasıl bir seyir alacağı tartışıldı. Bu
birikimi değerlendirmek için Üç Deniz Havzası Platformu kurulmasına
karar verildi.
59
www.euras-edu.org
INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ENTREPRENEURSHIP IEC 2014
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ IEC 2014
Istanbul Aydin University is pleased to invite you to the International
Conference on Entrepreneurship IEC 2014. The Conference is scheduled
to be held on 15-16 May, 2014.
Стамбульский Университет Айдын рад пригласить Вас на Международной
конференции по предпринимательству IEC в 2014 году. Конференция
планируется провести 15-16 мая , в 2014 году.
The Conference provides and excellent opportunity for scientific research
and cooperation on a broad range of fields related to recent trends
in entrepreneurship. Over the last few decades, there is a growing
recognition and interest in business environments of the key role played
by entrepreneurship in creation of successful businesses.
Конференция предоставляет отличную возможность для научных
исследований и сотрудничества по широкому кругу областей , связанных
с последними тенденциями в предпринимательстве. За последние несколько
десятилетий , есть растущее признание и интерес к бизнес-среде в той
ключевой роли, которую играет предпринимательство в создании успешных
предприятий .
Publication Opportunity
Papers accepted for the conference will be published in the conference
proceedings. In addition to this, selected papers that have been presented
at the conference will also be considered for a special issue of the Istanbul
Aydin University Journal of Social Sciences and Istanbul Aydin University
Business Review.
The Conference will be on but not be limited to the following topics:
•Entrepreneurship and marketing,
•Women entrepreneurs
•Social entrepreneurship
•Entrepreneurial finance,
•Corporate entrepreneurship,
•Entrepreneur Leadership,
•Strategies, business models and processes for entrepreneurship,
•Entrepreneurship in health sector,
•Risk Analysis in Entrepreneurship,
•Entrepreneurship and the Recent Financial Crisis
60
Возможность публикации
Статьи принятые к конференции будут опубликованы в трудах
конференции. В дополнение к этому , отдельные документы предъявренные
для конференции будут также учтены для специального выпуска Журнала
Социальных Наук Стамбульского Университета Айдын и Журнала Бизнес
Анализа Стамбульского Университета Айдын.
Конференции будет включать в себя, но не будет ограничена темами :
• Предпринимательство и маркетинг
• Женщины-предприниматели
• Социальное предпринимательство
• Предпринимательское финансирование
• Корпоративное предпринимательство
• Предприниматель руководство
• Стратегии, бизнес-модели и процессы для предпринимательства
• Предпринимательство в сфере здравоохранения
• Анализ рисков в предпринимательстве
• Предпринимательство и недавний финансовый кризис
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI IEC 2014
İstanbul Aydın Üniversitesi, 15-16 Mayıs, 2014’te düzenlenecek
Uluslararası Girişimcilik Konferansı’na davet ediyor.
Konferans, girişimcilikte son trendlerle ilgili bilimsel araştırma ve
işbirliği için geniş bir yelpazede mükemmel bir fırsat sağlıyor. Son birkaç
yılda, iş çevrelerinde büyüyen bir tanınma ve ilgi, başarılı işletmelerin
kurulmasında girişimciliğin önemli bir rolü olduğunu gösteriyor.
Yayınlama Fırsatı
Kabul edilen bildiriler konferansın bildiri kitabına basılacaktır. Buna ek
olarak, konferansta sunulan seçilmiş bildiriler, İstanbul Aydın Üniversitesi
Sosyal Bilimler dergisi ve Business Review özel bir sayısında yer alacaktır.
Konferans aşağıdaki konularla sınırlı değildir;
•Girişimcilik ve pazarlama,
•Kadın girişimciler,
•Sosyal girişimcilik,
•Girişimci finans,
•Kurumsal girişimcilik,
•Girişimci liderlik,
•Girişimcilik için stratejiler, iş modelleri ve süreçler.
•Sağlık sektöründe girişimcilik,
•Girişimcilikte risk analizleri
•Girişimcilik ve son finansal krizler.
61
www.euras-edu.org
ПРОТОКОЛ ПО ОБМЕНУ СТУДЕНТОВ
БЫЛ ПОДПИСАН МЕЖДУ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ
И УНИВЕРСИТЕТОМ ФЫРАТ
В содействии с Университетом Фырат в Гяндже 2011 года состоялась
Встреча Кавказских Стран, Турецких Республик и Турецкого
кооперативного исследовательского центра. В этом году с 3 по 5 Октября,
2011 во второй раз состоялась встреча в содействии с Азербайджанским
Государственным Сельскохозяйственным Университетом, Университетом
Фырат TUBITAK ULAKBIM. Протокол по обмену студентов был подписан
между Азербайджанским Государственным Сельскохозяйственным
Университетом и Университетом Фырат в конце встречи.
Кроме этого также приняли участие 79 представителей Университетов
Турции, и 275 участников из Азербайджана, Киргизии, Казахстана,
Пакистана, Германии, России и США. Ректор Университет Фырат Проф.
Др. Фейзи Бингёль был удостоен награды Почетного Доктора, которое
было вручено со стороны Законодательного консула Азербайджанского
Государственного Сельскохозяйственного Университета.
THE STUDENT EXCHANGE PROTOCOL WAS SIGNED
BETWEEN THE AZERBAIJAN STATE AGRICULTURAL
UNIVERSITY AND FIRAT UNIVERSITY
Caucasian Countries, Turkish Republics and Turkey Research Cooperation
Development Meeting-BSI’2011 was held in Ganja (Azerbaijan) in
cooperation with the Firat University. This year, the 2nd meeting of the
BSI was organized by the partnership of Azerbaijan State Agricultural
University, Firat University and TUBITAK ULAKBIM of 3 to 5th October
2011. The Student Exchange Protocol was signed between the Azerbaijan
State Agricultural University and Firat University at the end of the meeting.
Firat University Prof. Dr. Feyzi Bingöl was awarded an Honorary Doctorate
Certificate by Executive Counsel of Agricultural University.
It was decided that the Activity in 2013 will be held at Manas University
of Kyrgyzstan. At this meeting, it is intended to share information and
improve cooperation in such areas as information technology, information
infrastructure, distance learning and library systems among universities
in related countries.
Было решено, что Съезд состоится в 2013 году Университете Манас
Киргизии. В этом собрании было решено делится информацией и улучшить
взаимосвязь в сферах технологии, информационной инфраструктуры,
дистанционного обучения и системы библиотеки среди университетов в
этих странах.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLE AZERBAYCAN AQRAR
DEVLET ÜNIVERSİTESİ ARASINDA ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI
Kafkas Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Araştırma İşbirliğini
Geliştirme Toplantısı-BSI’2011 Fırat Üniversitesi’nin işbirliğiyle
Azerbaycan’ın Gence şehrinde gerçekleştirildi. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen
BSI toplantısı 3-5 Ekim 2011 tarihleri arasında Azerbaycan Devlet Aqrar
Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve TÜBİTAK ULAKBİM ortaklığında yapıldı.
Toplantı sonunda Aqrar Üniversitesi’yle Fırat Üniversitesi arasında
öğrenci değişim protokolü imzalandı.
Türkiye’deki üniversitelerden 79 katılımcının yer aldığı toplantıya
Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan, Almanya, Rusya ve
Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) olmak üzere toplam 275 kişi
katıldı. Rektör Prof. Dr. Feyzi Bingöl’e Agrar Üniversitesi Yönetim Kurulu
tarafından fahri doktora belgesi verildi.
2013 yılındaki etkinliğin Kırgızistan’ın Manas Üniversitesi’nde yapılmasına
karar verildi. Toplantıda ilgili ülkelerdeki üniversitelerin bilişim
teknolojileri, bilgi altyapısı, uzaktan eğitim ve kütüphane sistemleri
gibi alanlardaki bilgilerinin paylaşılması ve ülkeler arası işbirliğinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Besides 79 participants from the Universities in Turkey, for a total of 275
people from Azerbaijan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Pakistan, Germany,
Russia and the United States (U.S.) attended to the meeting, Rector of
62
63
www.euras-edu.org
TURKEY’S RISE: IMPLICATIONS FOR ITS NEIGHBORS
AND THE WORLD
Under the theme of “Turkey’s rise: Implications for its Neighbors and
the World”,the international symposium was held in Florya campus of
İstanbul Aydın University with the participation of international guests in
cooperation with the EURAS members’ IAU &John Hopkins University, on
30th of March, 2012. The main aim of the symposium on “Turkey’s rise:
Implications for its Neighbors and the World” is to define the future role of
Turkey in accordance with the titles: her geopolitical position in the world
and the region, economic power, cultural effects, political and historical
success.
Objectives of the symposium:
• Clarify the debate about Turkey’s position
• Assess Turkey’s relations with Middle East, European Union, the United
States and Russia
• Compare the positive and negative approaches forming the power of
Turkey such as foreign policy, economy and energy issues
ПОДНЯТИЕ ТУРЦИИ ПРИЧАСТНОСТЬ ДЛЯ
СОСЕДНИХ СТРАН И МИРА
YÜKSELEN GÜÇ TÜRKİYE’NİN KOMŞULARINA
VE DÜNYAYA ETKİLERİ
Состоялся международный симпозиум под заголовком «Поднятие Турции.
Причастность для соседних стран и мира» в Стамбульском Университете
Айдын, в содействии с членами организации EURAS, а также с участием
международных гостей, IAU и Университет имени Джона Хопкинса 30
Марта 2012. Главной целью симпозиума «Поднятие Турции. Причастность
для соседних стран и мира» установить роль Турции в содействии с
заголовками :геополитическая позиция страны в мире, экономическая
мощь, культурные последствия, политический и исторический успех.
Цели симпозиума:
• Выяснение дебатов о позиции Турции
• Оценивание отношений Турции со Средним Востоком, Европейским
Союзом, Соединенными Штатами и Россией.
• Сравнение положительных и отрицательных достижений, формирующих
мощь Турции, таких как иностранная политика, экономика и
энергетические проблемы.
Yükselen Güç Türkiye’nin Komşularına ve Dünyaya Etkileri” konulu
sempozyum EURAS üyesi İstanbul Aydın Üniversitesi ve John Hopkins
Üniversitesi’nin desteğiyle, uluslararası konukların katılımı ile 30 Mart
2012’de Florya Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Sempozyumun ana hedefi
Türkiye’nin dünyadaki ve bölgesindeki konumu, ekonomik gücü, kültürel
etki alanı, siyasi ve tarihi bağlarıyla gelecekti rolünün ortaya koyuldu.
Sempozyumun Amaçları:
• Türkiye’nin konumu hakkındaki tartışmaları açıklığa kavuşturmak.
• Türkiye’nin Orta Doğu, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve
Rusya ile ilişkilerinin değerlendirilmesi
• Türkiye’nin gücünü oluşturan dış politika, ekonomi ve enerji konuları
gibi olumlu ve olumsuz yaklaşımların karşılaştırılması
64
PROJECTS
In accordance with its aim, EURAS is attributing great importance
generating common projects among member universities. The staff work
continues on planning and concept development of the following projects.
Promoting of Cooperation one Higher Education within EURAS

ECVET-Digital platform

UNIVER-SEA.NET

EPANGO

ENTREVETT

VAW (Combating Violence against woman)

LDV PLM

ERASMUS-MUNDUS

YFIP (Your Free Ideas Projected)
Online Conferences
Educational Centers of Excellence in the EURAS Region
A joint work for the establishment of a EURAS Educational Network
Eurasian Regional Summits
Eurasian Youth Festival
MECVET
ПРОЕКТЫ
PROJELER
Планирование развития административных работ, связанные со следующими
проектами продолжаются.
Amaçları doğrultusunda EURAS, üye üniversiteleri arasında ortak
projeler üretmeye büyük önem atfetmektedir. Aşağıdaki projelerle ilgili
planlama ve konsept geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.
Yüksek Eğitimde İşbirliği

ECVET-Digital platform

UNIVER-SEA.NET

EPANGO

ENTREVETT

VAW (Kadına karşı şiddetle mücadele)

LDV PLM

ERASMUS-MUNDUS

YFIP (Özgür Düşünce Projesi)
Online Konferanslar
EURAS Bölgesindeki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri
EURAS Ortak Eğitim Ağının Kurulması
Avrasya Bölge Zirveleri
Avrasya Gençlik Festivali
MECVET
Сотрудничества в области высшего образования

ECVET-Digital platform

UNIVER-SEA.NET

EPANGO

ENTREVETT

VAW (Борьба с насилием k женщинaм)

LDV PLM

ERASMUS-MUNDUS

YFIP (Проект ваши свободные идеи)

Онлайн Конференци

Превосходный научнообразовательных центров в регионе EURAS

Совместная образовательная сеть EURAS

Саммит Евразийского региона

Евразийский Молодёжный Фестиваль
MECVET
65
www.euras-edu.org
UNIVER-SEA.NET PROJECT
ПРОЕКТЫ EURAS
UNIVER-SEA.NET
UNIVERSITY COLLABORATION NETWORK AT BLACK SEA-UNİVER-SEA.
NET
Definition about Project
UNIVER-SEA. NET
Applicant: ANDREI SAGUNA UNIVERSITY OF CONSTANTA,
IPA Financial Beneficiaries: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
Enpi Partner 1: International Black Sea University – Georgia
Enpi Partner 2: Academy of Public Administration under the President of
the Republic of Moldova – Moldova
IPA Partner 1: Karabük University – Turkey
Name of the Project: UNIVERSITY COLLABORATION NETWORK AT BLACK
SEA-UNİVER-SEA.NET
Project Duration: 2 years
УНИВЕР-SEA.NET
•Сотрудничество университетов СЕТЬ НА ЧЕРНОЕ
•Об определении проекта
•Универ-си. NET
•Заявитель: УНИВЕРСИТЕТ АНДРЕЯ ШАГУНЫ,
IPA Финансовые Бенефициары:
•СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АЙДЫН
•Enpi Партнер 1: Международный Черноморский Университет – Грузия
•Enpi Партнер 2: Академия Государственного Администрации при
Президенте Республики Молдавия - Молдавия
•IPА Партнер 1: Университет Карабук - Турция
Название проекта: Сотрудничество университетов СЕТЬ НА ЧЕРНОМ
МОРЕ-УНИВЕР-SEA.NET Продолжительность проекта: 2 года
KARADENİZ’DE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ AĞI
General Goal of the Project:
Providing the sharing of experiences and educational values among the
partners which are in the member countries with a mutual education
program and network.
Общая цель проекта
Обеспечение обмена опытом и образовательных ценностей, среди партнеров
в странах-членах с взаимной образовательной программой.
Специальные Цели проекта:
•Определение учебно-методические пособия стран-партнеров в похожих
странах
•Распространение
образовательных
ценностей
использованием
инструментов, которые действуют на расстоянии, а также лицом к лицу.
• Создание региональной идентичности используя виртуальную среду среди
университетов
Special Objectives of Project: •Definition of partner educational tools among the universities in
common countries
•Dissemination of educational values by using the tools which are
distance and face to face.
•Creation of regional identity by using virtual environment among
universities.
Target Group(s)
•125 Students will participate the common education program from the
partner universities (25 Students from the Each University).
•10 Universities (5 Partner Universities and 5 different universities will
be included).
•Approximately 450 students will be informed from the developed
program within the scope of the project.
•Approximately 40 Education institutions will be invited for participation
to common program (Each of 10 educational institutions).
66
Целевая группа (ы)
•125 Студентов примут участие в общей программе образования из
университетов-партнеров (25 студентов из каждого Университета)
•10 Университеты (будут включены 5 Университетов -партнеров и 5
различных Университетов).
•В рамках проекта около 450 студентов будут проинформированы о
программе.
•Приблизительно 40 учебных заведения будут приглашены для участия в
общих программах ( каждый из 10 образовательных учреждений ).
Başvuran: Andrei Şaguna Üniversitesi - Romanya
IPA Finansal Yararlanıcısı: İstanbul Aydın Üniversitesi - Türkiye
Enpi Ortak 1: Uluslararası Karadeniz Üniversitesi - Gürcistan
Enpi Ortak 2: Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bünyesindeki
Kamu Yönetimi Akademisi - Moldova
IPA Ortak 1: Karabük Üniversitesi - Türkiye
Projenin Genel Amacı
Ortak bir eğitim programı ve ağı ile üye ülkelerdeki ortaklar arasında
eğitimsel değerlerin ve deneyimlerinin paylaşımının sağlanması.
Projenin Özel Amaçları:
•Ortak ülkelerdeki üniversiteler arasındaki ortak eğitimsel araçların
tanımlanması,
•Uzaktan ve yüz yüze araçlar kullanılarak eğitimsel değerlerin
yaygınlaştırılması,
•Üniversiteler arası sanal ortam kullanılarak bölgesel kimliğin
yaratılması.
Hedef Grup(lar)
•Ortak üniversitelerden 125 öğrenci (Her bir üniversiteden 25 öğrenci)
ortak eğitim programına katılacaktır,
•10 üniversite (5 ortak üniversite ve 5 farklı daha sonra dahil edilecek),
•Yaklaşık 450 öğrenci proje kapsamında geliştirilen programdan haberdar
edilecektir,
•Yaklaşık 40 eğitim kurumu (Her bir ortak ülkeden 10 adet) ortak
programa katılması için davet edilecektir.
67
www.euras-edu.org
ECVET DIGITAL PLATFORM PROJECT
ECVET ПРОЕКТ
ECVET DİJİTAL PLATFORM PROJESİ
European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)
Project
Проект Европейской кредитной системы для профессионального
образования и обучения (ECVET)
Partners
1-Istanbul Aydın University, Turkey
2-Eurasian Universities Union (EURAS)
3-Biedriba Eurofortis, Latvia
4-Europaisches Bildungswerk Stichting, Germany
5-IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche S.r.I.Impesa Sociale,
Italy
6-In Marketing Ltd., Bulgaria
7-SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana,
Switzerland
Партнеры
1 - Стамбульский Университет Айдын , Турция
2 - Евразийский Союз Университетов ( EURAS )
3 - Biedrība Eurofortis, Латвия
4 - Europäisches Bildungswerk Stichting , Германия
5 - Innovazione Apprendimento Lavoro Sociale srıımpes Марке, Италия
6 - в области маркетинга ООО , Болгарии
7 - СУПСАScuola Universitaria делла Svizzera Italiana Профессиональная ,
Швейцария Проект цифровой платформы ECVET намерен увеличить знание
системы ECVET физическими лицами, учреждениями, организациями
и компаниями, работающими на национальном и европейском уровне,
на области профессионального образования и обучения. Проект
будет способствовать преодолению таких ключевых проблем, как
отсутствие понимания процесса ECVET и его целей соответствующими
заинтересованными сторонами , а также необходимость эффективных
инструментов для распространения и использования результатов и
передовой практики на европейском уровне .Этот проект направлен на
следующие моменты:
Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
1.Istanbul Aydın University, Türkiye
2.Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS)
3.Biedriba Eurofortis, Letonya
4.Europaisches Bildungswerk Stichting, Almanya
5.IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche S.r.I.Impesa Sociale,
Italya
6.In Marketing Ltd., Bulgaristan
7.SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, İsviçre
The Project ECVET Digital Platform intends to increase the knowledge
of the ECVET system by individuals, institutions, organizations and
companies active, at national and European, on the field of vocational
education and training. The project will contribute to overcome key
problems such as the lack of understanding of the ECVET process and its
purposes by relevant stakeholders and the need of effective tools for the
dissemination and exploitation of results and good practices at European
level.
This project aims the following points:
•Enhance the cooperation among the institutions on ECVET through
digital platform,
•Create a suitable environment to present ECVET basic and required
information to the people in Europe through a digital platform.
•Contribute to Increase the skills of the people through the introducing
ECVET through ECVET both published and electronic versions of the
booklet,
•Increase the communication the people who wants act on the subject
with the responsible institutions in ECVET in Europe through workshops
and seminars.
• Улучшение сотрудничества между учреждениями на цифровой платформе
с помощью ECVET,
• Создание базовой и необходимой среды для представления информации к
людям через цифровую платформу ECVET для европейцев.
• способствовать повышению квалификации людей через сквозные введения
ECVET и опубликованными электронными версиями буклета ECVET
• Увеличить коммуникацию между людьми, которые хотят действовать
в рамках ответственных учреждений ECVET в Европе путем проведения
семинаров и семинаров.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://www.
ecvet-projects.com/
Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
Projesi dijital platformu bireyler, kurumlar, kuruluşlar ve aktif şirketler
tarafından ulusal ve Avrupa’da mesleki eğitim ve öğretim alanında bilgiyi
arttırmak. Proje, ECVET’ in uygulanmasındaki eksikliklerin üstesinden
gelmek, bu alandaki paydaşlar ve Avrupa düzeyindeki iyi uygulama
örneklerinin ve çıktıklarının yaygınlaştırılması, uygulanması için ihtiyaç
duyulan uygun araçların vurgulanması.
Projenin amaçları şunlardır;
•Dijital Platform üzerinde ECVET’le kurumlar arasında işbirliğini
geliştirmek,
•ECVET Proje’ sinin ana esaslarını ve elde edilen çalışmalarını
Avrupa’daki kişilere yaygınlaştırmak üzere uygun bir ortam sunmak için
dijital bir platform oluşturmak.
•ECVET aracılığıyla insanların becerilerini arttırmak için kitapçığın
elektronik ve yayınlanmış versiyonlarıyla katkıda bulunmak.
•Avrupa’daki seminer ve çalıştaylar sayesinde ECVET ‘teki sorumlu
kurumlarla, konuyla ilgili hareket etmek isteyen insanların iletişimini
arttırmak.
Daha fazla bilgi için; http://www.ecvet-projects.com/
For further information visit the website: http://www.ecvet-projects.com/
68
69
www.euras-edu.org
MODULAR EUROPEAN CREDIT SYSTEM FOR
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (MECVET)
Development and Test of a Modular European Credit System for Vocational
Education and Training (MECVET) System in Europe
Partners
Coordinator
1-Governorship of Istanbul (TR)
Partnership
1-Istanbul Aydın University
2- Istanbul Family and Social Provincial Directorate of Policies (TR)
3- IBS-CEMES Instituted GmbH (DE)
4- Developmental Center of Thessaly (EL)
5-Institute for Technology and Quality
6-Institute for Training of Personnel in International Organizations
7-SUPSI – DSAN (CH)
ABOUT MECVET
Considering the increasing percentage of the geriatric population in both
Turkey and EU, problems and life conditions of the geriatric population
is an important issue for community and family life. Families need to
be informed and help from social workers or medicals. Because of the
increasing of dependence and illness at geriatric period, care of the
elderly people becomes more difficult. Not only physically both also
psychologically, elderly people need support. So, there should be skilled
person who attend service-training about elderly people (their problems,
needs, how to support them, how to deal with them etc.).
For further information visit the website: www.mecvet.org
70
МОДУЛЬНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ КРЕДИТАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ (MECVET)
Модульная Разработка и тестирование европейской кредитационной
системы для профессионального образования и обучения (MECVET)
Партнеры
Координатор
1-губернатора Стамбула (TR)
Партнерство
1 - Стамбульский Университета Айдын
2 – Стамбульская Провинциальная дирекция семьи и социальной политики
(TR)
3 - IBS- CEMES возбуждено GmbH (Германия)
4 - Развивающие Центр Фессалии ( EL )
5 - Институт по технологии и качеству
6- Институт подготовки кадров в международных организациях
7 - СУПСА - DSI , что (CH)
О MECVET
Учитывая увеличивающийся процент пожилого населения в Турции и ЕС
проблемы и условия жизни пожилого населения являются важными для
сообщества и семейной жизни. Семьи должны быть проинформированы и
помогать социальным работникам или медикам . Из-за увеличения состояния
зависимости и болезней в пожилом возрасте , уход за пожилыми людьми
становится более сложных . Не только физически, но и психологически
пожилые люди нуждаются в поддержке. Так что , должны быть люди,
посетившие сервис – обучения об уходе за пожилыми людьми ( их проблемы
, потребности, поддержка , также бороться управляться с ними и т.д.) .
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт :
www.mecvet.org
MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İÇİN MODÜLER AVRUPA
KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (MECVET)
Avrupa’da Mesleki Eğitim ve Öğretim için Modüler Avrupa Kredi Transfer
Sistemi’nin Denenmesi ve Geliştirilmesi
Partnerler
Koordinatör
1-İstanbul Valiliği (TR)
Ortaklar
1-İstanbul Aydın Üniversitesi (TR)
2-İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (TR)
3- IBS-CEMES Institut GmbH (DE)
4- Developmental Center of Thessaly (EL)
5-Teknoloji ve Kalite Enstitüsü (PT)
6-Uluslararası Örgütlerde Personel Eğitimi Enstitüsü (BR)
7- SUPSI – DSAN (CH)
MECVET Hakkında
Türkiye ve AB’ de yaşlı nüfusun artma yüzdesi göz önüne alındığında,
yaşlı nüfusun yaşam koşulları ile ilgili problemler toplum ve aile hayatı
için önemli bir konudur. Aileler, sosyal çalışanlar ya da sağlıkçılardan
haberdar olmak ve yardım istiyorlar. Geriatrik periyodda hastalıkların ve
bağımlılıkların artması sebebiyle yaşlıların bakımı zorlaşıyor. Yalnızca
fiziksel olarak değil, ayrıca psikolojik olarak da yaşlı insanların desteğe
ihtiyacı var. Bu yüzden, yaşlı insanlarla alakalı hizmet-eğitim e katılacak
kişiler teknik bilgisi iyi olan insanlar olmalıdır. (Onların sorunları,
ihtiyaçları, nasıl destek olunması gerektiği, onlarla nasıl başa çıkılacağını
vs.) Bu proje AB projesini ESO-CERT gelişmiş metotlarının ECVET için
Avrupa’da her yerde kullanılmasını ve gelişmiş mesleki becerilerin
değerlendirilmesine aktarmayı hedefler.
71
www.euras-edu.org
YOUTH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT
Definition about Project
Applicant: Eurasian Universities Union (EURAS),
Title of Project: Enhancing of Youth of Entrepreneurship
Type of Activity: National Youth Summit
Name of the Project: Youth Entrepreneurship Summit
Project Duration (Day): 212
Total Duration of Activities (Day): 5
EURAS will organize Youth Entrepreneurship Summit that will gather 55
youth workers, 10 policy makers and employers from different regions of
Turkey between 9-13 April 2014 in Istanbul. The summit which is a part
of “Increasing Youth Entrepreneurship Project” will start with get to know
each other among the participants (youth representatives, employers
and the policy makers) later different panels will be organized where the
participants and panelists will have a debate on EU’s and Turkey’s youth
entrepreneurship policy and the factors that affect the development of
youth entrepreneurship.
МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Об определении проекта
Заявитель: Евразийский союз университетов ( EURAS )
Название проекта : Повышение предпринимательства молодежи
Вид деятельности: Национальный молодежный саммит
72
Название проекта : Молодежное предпринимательство саммита
Продолжительность проекта ( День ) : 212
Общая продолжительность деятельности ( День ) : 5
Саммит Молодежного Предпринимательства будет организована со стороны
EURAS и соберет 55 молодежных работников , политиков и работников из
10 различных регионов Турции Между 9-13 апреля 2014 года в Стамбуле.
Саммит , который является частью « Проекта по повышению молодежного
предпринимательства « начнется с ознакомления друг друга среди
участников ( молодежные представители , работники и политики ) позже
будут организованы различные панели, где участники и члены жюри будут
иметь дебаты по ЕС и политикемолодежного предпринимательства Турции
и будут обсуждены факторы , которые влияют на развитие молодежного
предпринимательства .
GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Başvuran: Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS)
Proje Başlığı: Gençlerin Girişimciliğinin Arttırılması
Faaliyet Türü: Ulusal Gençlik Toplantısı
Projenin Adı: Genç Girişimciler Zirvesi
Projenin Toplam Süresi (gün olarak): 212
Faaliyetin Toplam Süresi (gün olarak): 5
EURAS, İstanbul’da Türkiye’nin farklı bölgelerinden 55 genç çalışan, 10
karar alıcı ve işverenlerin bir araya gelecekleri Genç Girişimcilik Zirvesi’ni
düzenliyor. ”Gençlerin Girişimciliğinin Arttırılması Projesi” nin bir parçası
olan zirvede katılımcılar arasında bulunan (genç temsilciler, işverenler
ve karar alıcılar) panelistlerin birbirlerini tanımasıyla ve düzenlenen
panellerde bir araya gelerek AB ile Türkiye’nin Genç Girişimcilik Politikası
ve Genç Girişimciliğin gelişmesini etkileyen faktörlerin tartışılmasıyla
başlayacaktır.
EURAS VISITED ANDREI SAGUNA UNIVERSITY ON
11-15 SEPTEMBER 2013
Miraç SAHIN, EURAS Project Coordinator participated in “Univer-sea.
net” workshop held in Andrei Saguna University, one of the distinguished
members of EURAS on 11-15 September 2013. He visited Prof. Dr. Aurel
PAPARI, Rector of Andrei Saguna University at his office.
This project is funded by the EU Transnational Operational Programme
Back Sea Basin 2007-2013 under the managing authority of the Ministry
of Raginal Development and Public Administration.
The mission of this project is to provide data center services with
centralized management, equipped with powerful servers that will run
the latest educational programs. Project activities include workshops for
academics and international student’s mobility, thus contributing to the
development of harmonious relation in the region.
Consequently, EURAS supports “Univer-sea.net” project and would like
to promote its distinguished members of EURAS for the next projects.
11-15 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА EURAS ПОСЕТИЛ
УНИВЕРСИТЕТ АНДРЕЯ САГУИНА
Mirac ŞAHİN, координатор Проекта EURAS, 11-15 сентября 2013 года
участвовал в семинарe «Универ-sea.net», проведенного в университете
Андрея Сагуина , один из уважаемых членов EURAS на 11-15 сентября
2013 года. Также он встретился с ректором университета Андрей Сагуина с
профессором, доктором Аурель Папари.
Этот проект финансируется Транснациональной Оперативной Программой
Черноморского области Евросоюза в 2007-2013 годах под управлением
Министерства Регионального Развития и Государственного Управления.
Миссия данного проекта является предоставлением услуг в Центры
обработки данных с централизованным управлением, оснащенный мощных
серверов, которые будут работать новейшие образовательные программы.
Деятельность по проекту включает семинары для учёных и международного
студенческого мобильности, тем самым способствуя развитию гармоничной
связи в регионе.
Следовательно, EURAS поддерживает проект «Универ-sea.net» и хотели
бы продвигать своих уважаемых членов EURAS в течение следующих
проектов.
EURAS ANDREİ ŞAGUNA ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ 11-15
EYLÜL 2013
EURAS Proje Koordinatörü Miraç ŞAHİN, “UNIVER-SEA.NET” projesi
kapsamında EURAS’ ın seçkin üyelerinden biri olan Andrei Şaguna
Üniversitesi’nde 11-15 Eylül 2013 tarihinde düzenlenen çalıştaya katılarak
Andrei Şaguna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aurel PAPARI’yi ziyaret etti.
Bu proje Karadeniz Havzasında Sınır ötesi İşbirliği Programı tarafından
2007-2013 Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı yetkisi altında
yönetilerek finanse edilmektedir.
Uluslararası öğrenci ve akademisyen hareketliliği için çalıştaylarları
kapsayan proje aktiveleri, bölgede uyumlu bir ilişkinin gelişmesine
katkıda bulunuyor.
Netice itibarıyla EURAS “UNIVER-SEA.NET” Projesini destekleyerek
EURAS ‘ ın seçkin üyelerini gelecek projeler için teşvik ediyor.
73
www.euras-edu.org
EURAS VISITED KARABÜK UNIVERSITY ON 24-28
OCTOBER 2013
Mirac SAHIN, EURAS Project Coordinator participated in “Univer-sea.net”
workshop held in Karabuk University, one of the distinguished members
of EURAS on 24-28 October 2013. He visited Prof.Dr. Burhanettin Uysal,
Rector of Karabuk University at his office.
This project is funded by the EU Transnational Operational Programme
Back Sea Basin 2007-2013 under the managing authority of the Ministry
of Regional Development and Public Administration.
Миссия данного проекта заключается в предоставлении услуг центра
хранения
и
обработки
данных
с
централизованным
управлением,
оснащенного мощными серверами, которые будут работать с новейшими
образовательными программами. Деятельность по проекту включает
семинары для ученых и студентов по всему миру, тем самым способствуя
развитию гармоничных взаимоотношений в регионе.
Следовательно, EURAS поддерживает проект «Univer-sea.net» и хотела
бы продвигать своих уважаемых членов EURAS для участия в следующих
проектах.
ENPI BLACK SEA BASIN CBC PROGRAMME PROJECT IMPLEMENTATION TRAINING
Miraç SAHİN, EURAS Project Coordinator participated in ENPI Black Sea
Basin CBC Programme - Project Implementation Training with Education
Faculty Member of IAU Assist. Prof. Dr. Ganime AYDIN and IAU Project
Coordinator Musa AKGÜL on 18-19 February 2014 in Istanbul.
Project Implementation Training was hosted by Republic of Turkey
Ministry for EU Affairs. Information regarding implementation and
reporting provided within the context of the training. He met Prof. Dr. Ali
The mission of this project is to provide data center services with
GUNES and Oya ONALAN who came from Karabuk University. And out
centralized management, equipped with powerful servers that will run
of the training they had meeting about “Universea.net” Project between
the latest educational programs. Project activities include workshops for
each other.
academics and international student’s mobility, thus contributing to the
development of harmonious relation in the region.
Consequently, EURAS supports “Univer-sea.net” project and would like
to promote the distinguished members of EURAS for the next projects.
EURAS ПОСЕТИЛА КАРАБЮКСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ 24–28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА.
EURAS посетила Карабюкский университет 24–28 октября 2013 года.
EURAS KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ 24-28 EKİM
2013
EURAS Proje Koordinatörü Miraç ŞAHİN, “UNIVER-SEA.NET” projesi
kapsamında Karabük Üniversitesi’nde 24-28 Ekim 2013 tarihinde
düzenlenen çalıştaya katılarak Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Burhanettin UYSAL’ı ziyaret etti.
Координатор проекта EURAS Мирач Сахин принял участие в семинаре
Bu proje Karadeniz Havzasında Sınır ötesi İşbirliği Programı tarafından
уважаемых участников EURAS, с 24 по 28 октября 2013 года. Он нанес
yönetilerek finanse edilmektedir.
университета.
Uluslararası öğrenci ve akademisyen hareketliliği için çalıştayarı
Этот
katkıda bulunuyor
«Univer-sea.net», проведенном в Карабюкском университете, одном из
визит профессору, доктору Бурханеттину Уйсала, ректору Карабюкского
проект
kapsayan proje aktiveleri bölgede uyumlu bir ilişkinin gelişmesine
финансируется
Транснациональной
производственной
программой ЕС бассейна Черного моря 2007–2013 гг. при органе управления
Министерства регионального развития и государственного управления
74
2007-2013 Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı yetkisi altında
Netice itibarıyla EURAS “UNIVER-SEA.NET” Projesini destekleyerek
EURAS ‘ın seçkin üyelerini gelecek projeler için teşvik ediyor.
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕИСП
ЧЕРНОМОРСКОМ БАССЕЙНА – ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИЯ
ОБУЧЕНИИ
ENPI KARADENIZ HAVZASINDA SINIR ÖTESI
İŞBIRLIĞI PROGRAMI – PROJE UYGULAMA EĞITIMI
Координатор Проекта EURAS Mирaч Шахин, с преподавателем факультета
образования Доцент, доктор Ганиме АЙДЫН и Координатор проекта Муса
АКГУЛЬ приняли участие в программе Трансграничного сотрудничества
ЕИСП Черноморском бассейна - Проект реализация Обучении 18-19
февраля 2014 года в Стамбуле.
EURAS Proje Koordinatörü Miraç ŞAHİN, İstanbul Aydın Üniversitesi,
Обучение реализации проекта было организовано Турецкой Республики
министерства по делам ЕС. Информация о реализации и отчетности,
предоставляемой в рамках тренинга. Он встретился с профессором,
доктором Али Гюнеш и Оя Оналан которые приехали из университета
Карабюк. После обучения они встретились между собою и обсудили проект
«Universea.net»
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Ganime AYDIN ve İAÜ
Projeler Koordinatörü Musa AKGÜL ile birlikte 18-19 Şubat, 2014’te ENPI
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı – Proje Uygulama
Eğitimine katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen
Proje uygulama eğitiminde raporlama ile ilgili bilgiler verildi. Karabük
Üniversitesi’nden eğitime katılan Prof. Dr. Ali GÜNEŞ ve Oya ÖNALAN ile
birlikte proje uygulama eğitimi dışında “UNIVERSEA-NET” Projesiyle ilgili
toplantı gerçekleştirildi.
75
www.euras-edu.org
NEW MEMBERS OF EURAS
НОВЫЕ ЧЛЕНЫ EURAS
EURAS’IN YENİ ÜYELERİ
New Members Participated in EURAS:
upcoming events in a close future;
Новые члены,которые участвовали в EURAS
Мы хотели бы объявить наших новых членов и желаем встретить их в
предстоящих мероприятиях в ближайшем будущем.
EURAS’a Katılan Yeni Üyeler:
Yeni üyelerimizi duyurmayı istiyor ve onlarla yakın bir gelecekte
gerçekleşecek olan etkinliklerde buluşmayı temenni ediyoruz.
1. University of Raparin in Iraq
1. Университет Рапарин в Ираке
1. Irak’taki Raparin Üniversitesi
2. Tacikistan’daki Tacikistan Üniversitesi
3. Hırvatistan Güvenlikli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
4. Rusya Penza Devlet Üniversitesi
5. Ukrayna Su Yönetimi ve Doğal Kaynakların Kullanımı Ulusal
Üniversitesi
6. Macaristan Budapeşte Ticaret Okulu
7. Sırbistan Belgrad Bankacılık Akademisi
8. Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Tıp Üniversitesi
9. Moldova Trispol Bölgeler Arası Üniversitesi
10. Tetova Devlet Üniversitesi
11. Moldova Kamu İdaresi Akademisi
12. Azerbaycan, Nahcivan Özel Üniversitesi
13. Afganistan, Jahan Yüksek Öğretim Enstitüsü
14. Arnavutluk, Epoka Üniversitesi
15. Romanya, Spiru Haret Üniversitesi
16. Bulgaristan, Plovdiv Tıp Üniversitesi
17. Danimarka, Aarhus Ticaret Akademisi
18. Romanya, Vasile Goldis Batı Üniversitesi
19. İsviçre, Cenevre İşletme Okulu
We would like to announce our new members and wish to meet them in
2. University of Tajikistan in Tajikistan
3. College of Applied Sciences in Safety in Croatia
4. Penza State University in Russia
5. Natural University of Water Management and Natural Resources Use
in Ukraine
6. Budapest Business School in Hungary
7. Belgrade banking academy in Serbia
8. Gulf Medical University in United Arab Emirates
9. Trispol Interregional University in Moldova
10. State University of Tetova
11. Academy of Public Administration in Moldova
12. Nakhchivan Private University in Azerbaijan
13. Jahan Institute of Higher Education in Afghanistan
14. Epoka University in Albania
15. Spiru Haret University in Romania
16. Medical University-Plovdiv in Bulgaria
17. Business Academy Aarhus in Denmark
18. Vasile Goldis Western University in Romania
19. Geneva Business School in Switzerland
76
2. Таджикский Университет
3. Высшая школа прикладных наук и безопасности в Хорватии
4. Пензенский государственный университет в России
5.
Национальный университет управления водными ресурсами и
использования природных ресурсов на Украине.
6. Будапештское коммерческое училище в Венгрии
7. Белградская банковская академия в Сербии
8. Медицинский университет в Объединенных Арабских Эмиратах
9. Межрегиональный университет Трисполя в Молдове
10. Государственный университет Тетова
11. Академия государственного управления в Молдове
12. Нахичиванский Частный Университет в Азербайджане
13. Институт высшего образования Джахан в Афганистане
14. Университет Эпоха в Албании
15. Университет Спиру Харет в Румынии
16. Пловдивский медицинский университет в Болгарии
17. Орхусская Коммерческая Академия в Дании
18. Западный Университет Василе Голдис в Румынии
19. Женевская Школа Делового Администрирования в Швейцарии
77
www.euras-edu.org
MEMBERS NEWS
1. EURAS members are hosted by Dimitrie Candemir University. Within
the participation of many member universiities such as; Istanbul Aydin
University, Dimitrie Candemir University, Spuri Haret University,Andrei
Shaguna University, Mediterranean University, Epoka University, Belgrade
Banking Academy, Iliria College, American University in the Emirates,
Euras has decided its future plan and specific areas of developing the
higher education in the Region..
2. Istanbul Aydın University Faculty of Law hosted the Crime and
Guilt in Turkish and USA Law International Criminology Symposium
accompanied with University of Missouri-St. Louis and EURAS on 24-25th
March 2014. In the symposium, the fact of crime and guiltiness of both
countries discussed by comparing in terms of criminological. Basic and
current debates discussed in the Turkish and American Law in terms of
criminological perspective by American and Turkish scientists.
7. Istanbul Aydın University Faculty of Dentistry realized the Project of
Dental Hospital which is based on Faculty of Dentistry in the main campus
of Istanbul Aydın University after the Mouth and Dental Health Center.
8. MECVET Kick off Meeting Ceremony for Participation was realized in
Istanbul Aydin University. On 09.01.2013, Deputy Governor of Istanbul, Mr.
Kazım TEKİN and The Rector of Istanbul Aydin University, Prof.Dr. Yadigar
İZMİRLİ gave the certificates to participants with a ceremony.
3. Baghdad University participated in the activities of Al-Resala Spring
Eighth international cultural Festival sponsored by al-Husseinia and
Abbasid plenary secretariats and under the slogan “The Great Prophet”
PBUH “is dedicated mercy and a means to survive.”
9. On December 30, 2013 Minister of Education Mikayil Jabbarov hosted
Khazar University’s founder and chairman of the Board of Directors and
Trustees, Professor Hamlet Isaxanli, at the Ministry of Education. They
discussed different levels of education and general problems.
4. The Center for Advanced Simulation in Healthcare (CASH) at Gulf
Medical University (GMU), Ajman conducted a day long Basic Surgical
Skills Workshop on the 21st of January, 2014.
10. Islamic University Gaza President, Dr. Kamalain K. Sha’ath, received
His Excellency Mr. Mustafa Sarnic, Turkish Ambassador in Palestine
accompanied with Mr. Husamettin Arslan, Vice Consul of Consulate
General of Turkey.
5. A UNESCO delegation visited Iwan center, at IUG, to discuss
protecting heritage and rehabilitating of historical places in Palestine.
Dr. Mohammed EL –Kahloot, Iwan Center Director, Dr. Ahmed Muhaisen,
Assistant to Vice President for External Relations, received Mr. A. Junaid
Sorosh Wali, Head of culture Unit, UNESCO Office in Ramallah.
78
6. Euras is enlarging the number of its member and activities in 2014.
We would like to announce our new members and wish to meet them
in upcoming events in a close future; Nakchivan Private University/
Azerbaijan, Jahan Institute of Higher Education / Afghanistan, Epoka
University/Albania, Spiru Haret Universitesi/ Romania, Medical
University- Plovdiv/ Bulgaria, Business Academy Aarhus / Denmark,
Vasile Goldis Western University Arad, Romania,Geneva Business School/
Switzerland.
11. The University College of Applied Sciences has signed a cooperation
agreement to establish the Kuwait Center and the Technological Incubator
funded by the Islamic Development Bank and the Gulf Cooperation
Council. MP. Gamal El Khoudary, chairman of the board of trustees,
extended his gratitude to the IDB and GCC for their effort and support to
develop the Technology sector in Palestine, Gaza in particular.
12. The president of the UOK, Prof. Dr. Akeel Abed Yassen, initiated the
opening of an exhibition for books and pictures, in cooperation with the
Husseini and Abbasi thresholds, and the Kufa Mosque Secretariat.
13. On December 20, 2013, Prof. Dr. Remzi ALTIN, Rector of Epoka
University visited State University of Tetovo where he had a meeting with
Prof. Dr. Fehari RAMADANI, Vice- Rector of State University of Tetovo.
Taking into consideration the existing Memorandum of Understanding on
bilateral cooperation between Epoka University and State University of
Tetovo, Prof. Altın and Prof. Ramadani discussed on the materialization of
the student and academic staff exchange as well as other collaboration
opportunities between the two universities.
14. Istanbul Aydın University has established the Technology
Development Center. Technology Development Center will work on the
projects consisting innovation and technology transfer in relations with
the well-equipped laboratories, center will be working on Ar-Ge studies
for industry. On the other hand the center will provide consultancy for
development of small and medium enterprises.
15. On 15th of June, a series of workshops started at the campus
of the American University of Tirana, which is part of the “Academic
Reconstruction of South Eastern Europe” programme. The Project is
financed by the German Academic Exchange Service (DAAD) and by the
Federal Foreign Office, Germany.
16. In honor of the feast of November 28, in the Faculty of Education,
University of Prishtina “Hasan Prishtina”, an exhibition was opened with
works of Mr. Ahmet Ibrahimi, attended by the Minister of Education,
Science and Technology, Mr. Ramë Buja, vice rector for teaching, Prof.
Dr. Nuri Bexheti, Vice-Rector for International Relations, Prof. Dr. Lindita
Tahiri, Dean of Education, Prof. Assoc. Dr. Ethem Ceku, as well as
professors and students.
79
www.euras-edu.org
17. France`s Ambassador to Azerbaijan Pascal Meunier visited Baku State
University. He met Rector Abel Maharramov who highlighted the history
of the University, as well as its international cooperation. Maharramov
also touched upon Azerbaijan–France relations. The French Ambassador
praised the two countries` relations.
18. On June 7-8th, 2013 Students and Young Scientists Scientific
Association (SYSSA) of David Tvildiani Medical University organized
“Students and Young Scientists First Scientific Conference” (IX Aieti
Medical School Conference) which was held in Ivane Beritashvili Center of
Experimental Biomedicine. The conference focused on important aspects
of modern medicine, biomedicine and healthcare.
19. On 6 November 2013, Almaty Technological University received a
delegation of leading business companies groups from South Korea led by
the President of Kazakhstani-Korean Center for Technology Cooperation
Mr. Edward Teykyang Chong.
20. Istanbul Aydin University achieved a great success in EAIE (European
Association for International Education) exhibition. 90 countries, more
than 4800 Higher Education Institutions and firms providing service and
products for education sector attended 25. EAIE exhibition which took
place between 10-13 September and held in Istanbul Convention Center.
21. Distinctive activities and International Conferences of the College
of Engineering in University of Baghdad. The college of engineering
participated in Erbil conference held by the United Nations in Iraq to
discuss the advantage of excellent and talented academic minds outside
Iraq and attracting them to supplement the Iraqi universities and
participate in postgraduate studies.
22. Representatives of ILIRIA College jointly with those of other institutions
of Private Higher Education from Republic of Kosovo were part of a study
visit and workshop in the University Politehnica of Bucharest, Romania
from 2-6 June 2013.
80
23. IAU President of the Board of Trustees, President of EURAS and
DEIK (Foreign Economic Relations Board) Higher Education Council, Dr.
Mustafa Aydin participated in the 65th NAFSA Education Fair organized
between 26 – 31 May 2013 in St. Louis-USA.
24. University of Raparin participated in a course in Germany arranged
for the senior leaders supported by council of ministers from ministry of
higher education in Iraq regional Government, cooperated with (DADD)
organization in Germany and the University of Castle, a two weeks course
was held for the senior leaders of the new established universities in Iraq.
25. On Wednesday dated 09.04.2013 in Xibraku Meeting Center the
Mediterranean University of Albania hosted the graduation ceremony of
the second generation of Bachelor students and first-generation students
of Master of Science. The ceremony besides students and academic staff
also attended parents, relatives and guests of honor.
26. Frontiers of Science symposium at the initiative of the Royal Society
have been held since 2005 and the program includes reports on biology,
neurobiology, physics, information technologies, astronomy, geology,
microbiology and chemistry.
27. IAU President of the Board of Trustees and President of EURAS,
DEIK (Foreign Economic Relations Board) / Turkish- Egyptian Business
Council Representative, Dr. Mustafa Aydin attended to joint meeting of
14th Turkish- Egyptian Business Council in Istanbul.
28. Bahria University Islamabad organized Career Expo’14 on 5th March,
2014, which not only aims to bring job seekers and employers under
one roof but also seeks to guide candidates on various career paths and
innovative job hunt tactics.
29. The representatives of Swiss branch of American Corporation Thermo
Fisher Scientific visited Baku State University. Rector of BSU academician
Abel Maharramov received the representatives of Swiss branch of
American corporation Thermo Fisher Scientific in 5th March 2014.
30. International scientific-practical conference “Development of legal
consciousness in the educational space.” Ensuring the successful
implementation of educational reforms in the education and development
of self-consciousness, International scientific-practical conference held
in VPO “Dagestan State Pedagogical University” in February 28, 2014.
31. EMUNI introduced in the frame of Africa days organized by the
German Ministry of Education and Research Berlin-Germany, 18 March.
As part of the initiative of the German-African collaboration in the fields
of Education and Research, the German Ministry for Education and
Research organized a conference as part of Africa Days.
32. President of the Board of Trustees of IAU and EURAS, Dr. Mustafa
Aydin visited Washington University President, Prof. Dr. Mark Wrighton
during his attendance at the annual NAFSA conference.
33. President of İstanbul Aydın University Dr. Mustafa Aydın met the
President of Cairo University Hüsam Kamil Mahmut in Cairo University.
34. Fırat University Hospital department of Emergency Medicine organized
>>14th Emergency Medical Symposium<< with Elazığ Provincial Health
Directorate and Association of Emergency Medicine Specialists hosted by
Fırat University.
35. The first İAU International Congress on Security and Strategic Studies
organized with cooperation of İAU National Security and Strategy Practice
and Research Center (USAM), EURAS and 21. Century Turkey Institute
was held with high level participation of President of the Gaugauzia
Autonomous Region Mihail Formuzal and President of İAÜ Dr. Mustafa
Aydın.
Büyükberber to African Group General Council.
37. ILIRIA College organized training for managing staff of ILIRIA
International Review: “Advancement of the international contemporary
knowledge and practices of managing a scientific review”
38.
President of IAU Dr. Mustafa Aydın signed important bilateral
cooperation protocols on various subjects with almost 10 institutions,
on behalf of İstanbul Aydın University during the Turkish Education Fairs
Week organized at Yemen.
39. To Support Syrian Students IUG signs cooperation Agreement with
Viva Palestine Malaysia. To support the Syrian students, who are affected
by the Syrian internal conflict, Islamic University of Gaza signed a
cooperation agreement with the association of Viva Palestine Malaysia,
today at the University council meeting room.
40. American University in the Emirates (AUE) Dubai hosted the three
days International Conference on Technology and Business management
from March 24th to 26th 2014.
41. American University in the Emirates Global Day. Each year, 1000
students celebrate the academic life diversity; experience the other
cultures and traditions at the green outdoor premises of Dubai
International Academic City -DIAC where 20,000 students from 125
nationalities meet every day.
42. Summer Schools 2014, sunny learning experience is starting at Greek
islands! The Summer Schools of the University of the Aegean constitutes
a unique opportunity for researchers around the world to participate in
state-of-the-art research activities and exchange innovative ideas while
exploring the Aegean Islands.
36. Rector Prof. Dr. Süleyman Büyükberber has visited African Countries
Ambassadors Group.As the celebration of African Day is carried out in
the hosting of Gazi University and because of the cooperation between
Gazi University and African Universities, Nigeria Ambassador Ahmed
Abdülhamid invited the rector of Gazi University Prof. Dr. Süleyman
81
www.euras-edu.org
43. President of EURAS and DEİK Higher Education Council (EEİK) Dr.
Mustafa Aydın also carried out some works with President of Turkish
Higher Education Council (YÖK) Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya in Casablanca,
where he visited to attend 22nd International Student Forum.
44. PECS 2014:”Sustainable Renewable Energy Development for the
Future”.Malaysia is facing with significant challenges in the energy
sector such as energy shortage, environmental pollution, greenhouse
gas emission, and energy supply in rural areas, which severely restrict
its sustainability.
45. Annual Global Day Celebrated at Gulf Medical University in 23 March
2014.They celebrated the GMU-GMCH Annual Global Day at campus’s
sprawling ground in Ajman, which was attended by over 2500 students,
their parents and friends apart from the faculty and staff of GMU and GMC
Hospitals.
46. An international scientific conference “Post Crisis Recovery” was
opened at the National Bank of Serbia on 5th March. Conference was
organized by the Belgrade Banking Academy and Institute of Economic
Sciences.
47. International Projects at Business Academy Aarhus. The Centre for
Entrepreneurship at Business Academy Aarhus is a multidisciplinary
resource center with activities for both students and teachers.
48. İstanbul Aydın University President Dr. Mustafa Aydın was in
Malaysia for education collaboration. Dr. Mustafa Aydın met education
collaboration with International Islamic University Malaysia. After the
meetings two strong universities signed collaboration protocol. İstanbul
Aydın University has added a strong university to its collaborators.
НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ
сектора Газа, чтобы обсудить вопросы по защите наследия и восстановления
1. Участники EURAS собрались в Университете Димитрия Кантемира.
При участии многих университетов, таких как: Стамбульский университет
Айдын,
Университет
Димитрия
Кантемира,
Университет
Спиру
Харет, Университет Андрея Сагуна, Средиземноморский университет,
Университет Эпока, Белградская банковская академия, Иллирийский
колледж, Американский университет в Эмиратах, EURAS согласовала
исторических мест в Палестине. Доктор Мохаммед Эль-Кахлоот, директор
Центра Iwan, доктор Ахмед Мухайсен, помощник вице-президента по
10. Исламский университет сектора Газа в лице президента, д-ра Камалаина
внешним связям, принял г-на А. Джунаида Сороша Вали, начальника отдела
К. Шаата, принял Его Превосходство г-на Мустафу Сарника, посла Турции
по вопросам культуры, в офисе ЮНЕСКО в Рамалле.
в Палестине в сопровождении г-на Хусаметтина Арслана, вице-консула
Генерального консульства Турции.
6. EURAS увеличивает количество участников и расширяет виды
деятельности в 2014 году. Мы хотели бы объявить наших новых участников
11. Университетский колледж прикладных наук подписал соглашение о
образования в регионе.
и надеемся встретить их на предстоящих событиях в ближайшем
сотрудничестве в области создания Кувейтского центра и Технологического
будущем: Нахичеваньский частный университет/Азербайджан, Джахансий
инкубатора при финансировании Исламского банка развития и Совета
2. На юридическом факультете Стамбульского университета Айдын был
институт
свой дальнейший план действий и определила области развития высшего
проведен Международный симпозиум по криминалистике по вопросам
преступлений и виновности в законодательстве Турции и США при
участии Университета Миссури 24–25 марта 2014 года. В симпозиуме
факт преступления и виновности двух стран обсуждался путем сравнения
с точки зрения криминалистики. Основные и текущие дебаты проводились
по вопросам турецкого и американского права с точки зрения криминологии
американских и турецких ученых.
3. Багдадский университет принимал участие в деятельности восьмого
Международного фестиваля культуры в Аль-Ресала, спонсируемого
пленарными секретариатами Аль-Хуссейния и Аббасид, под слоганом:
«Великий пророк (мир ему и благословение)», и посвященного милосердию
и способам выживания.
4. В Центре расширенного моделирования в здравоохранении (CASH) при
Эпока/
сотрудничества стран Персидского залива. Г-н Гамаль Эль-Худари,
Албания, Университет Спиру Харет/Румыния, Пловдивский медицинский
председатель попечительского совета, выразил благодарность Исламскому
университет/Болгария, Орхусская бизнес академия/Дания, Арадский
банку развития и Совету по сотрудничеству стран Персидского залива за их
западный университет Василе Голдиша/Румыния, Женевская школа
усилия и поддержку в развитии сектора высоких технологий в Палестине, в
бизнеса/Швейцария.
секторе Газа, в частности.
7. Факультет стоматологии Стамбульского университета Айдын реализовал
12. Президент Университета Карачи, профессор, доктор Акеел Абед
проект стоматологической клиники на факультете стоматологии в главном
Яссен, выступил инициатором открытия выставки книг и картин при
кампусе Стамбульского университета Айдын рядом с Медицинским
сотрудничестве с секретариатами Хусейни и Аббаси, и секретариатом
стоматологическим центром.
мечети Куфа.
8. Церемония встречи участников проекта MECVET была проведена
13. 20 декабря 2013 года профессор, д-р Ремзи Алтын, ректор Университета
в Стамбульском университете Айдын. 09.01.2013 года заместитель
Эпока,
губернатора Стамбула г-н Казым Теин и ректор Стамбульского
прошла встреча с профессором, д-ром Фехари Рамадани, проректором
университета Айдын, профессор, д-р Ядигар Измирли, выдали участникам
Государственного
церемонии сертификаты.
существующий Меморандум о взаимопонимании по двустороннему
высшего
образования/Афганистан,
Университет
посетил
сотрудничеству
государственный
университета
между
университет
Тетово.
Университетом
Тетово,
Принимая
Эпока
и
во
в
котором
внимание
Государственным
9. 30 декабря 2013 года министр образования Михаил Джаббаров принял
университетом Тетово, проф. Алтын и проф. Рамадани обсудили вопросы
проведен однодневный семинар, посвященный хирургическим навыкам.
основателя Хазарского университета и председателя совета директоров
материализации студенческого и преподавательского обмена, а также
и членов правления, профессора Гамлета Исаханлы в Министерстве
другие возможности сотрудничества между двумя университетами.
5. Делегация ЮНЕСКО посетила центр Iwan в Исламском университете
образования. Они обсудили различные уровни образования и общие
Университете Галф Медикал (GMU), Аджман, 21 января 2014 года был
82
проблемы.
83
www.euras-edu.org
14. В Стамбульском университете Айдын уже создан Центр развития
(SYSSA) Медицинского университета Давида Твилдиани организовала
23. Президент совета попечителей Международной ассоциации университетов
2014 , который не только стремится принести соискателей и работодателей
технологий. Центр развития технологий будет работать над проектами,
«Первую научную конференцию студентов и молодых специалистов» (IX
(IAU), президент EURAS и DEIK (Совет внешнеэкономических отношений),
под одной крышей , но и стремится направлять кандидатов на различные
состоящими из инноваций и трансфера технологий при сотрудничестве
Конференция Медицинской школы Аети), которая была проведена в Центре
Совета по высшему образованию, д-р Мустафа Айдын принял участие в 65-й
пути развития карьеры и инновационных тактики охоты на работу .
с хорошо оборудованными лабораториями; центр будет заниматься
экспериментальной биомедицины Иване Бериташвили. На конференции
образовательной выставке Ассоциации международных преподавателей
исследованиями и разработками для промышленности. С другой стороны,
рассматривались важные аспекты современной медицины, биомедицины и
(NAFSA), проведенной с 26 по 31 мая 2013 года в Сент-Луисе, США.
центр будет предоставлять консультации по развитию малых и средних
здравоохранения.
предприятий.
19. 6 ноября 2013 года Алматинский технологический университет
24.Рапаринский университет принял участие в курсе обучения в
. Ректор БГУ академик Абель Магеррамов принял представителей
принял делегацию ведущих групп компаний Южной Кореи, возглавленную
Германии, организованном для старших руководителей, при поддержке
швейцарского филиала американской корпорации Thermo Fisher Scientific
15. 15 июня серия семинаров началась в кампусе Американского
президентом
Совета министров Министерства высшего образования в Ираке. При
в 5 марта 2014 .
университета
сотрудничества, г-ном Эдвардом Тейкянгом Чонгом.
в
«Академической
Тиране,
которые
реконструкции
являются
Юго-Восточной
частью
программы
Европы».
Казахстанско-корейского
29.Представители швейцарского отделения американской корпорации
Thermo Fisher Scientific посетил Бакинский государственный университет
центра
технологического
Проект
финансируется Германской службой академических обменов (DAAD) и
20. Стамбульский университет Айдын достиг больших успехов на
Федеральным министерством иностранных дел Германии.
выставке EAIE (Европейской ассоциации международного образования).
сотрудничестве с немецкой организацией DADD и Университетом Касла
две недели назад был проведен курс обучения для старших руководителей
30 . Международная научно-практическая конференция «Развитие правового
новых университетов в Ираке.
сознания в образовательном пространстве ». Обеспечение успешной
реализации образовательных реформ в области образования и развития
90 стран, более 4 800 учреждений высшего образования и компаний,
25. В среду, 09.04.2013 г., в Центре заседаний Хибраку Средиземноморского
самосознания,
16. В честь праздника 28 ноября на факультете образования Университета
предоставляющих услуг и продукты в секторе образования приняли участие
университета Албании была проведена церемония выпуска второго
состоявшейся в ВПО «Дагестанский государственный педагогический
Приштины «Хасан Приштина» открылась выставка с работами г-на Ахмета
в 25-й выставке EAIE, которая прошла с 10 по 13 сентября в Стамбульском
поколения студентов-бакалавров и первого поколения студентов магистров.
университет » от 28 февраля 2014 года.
Ибрахими, при участии министра образования, науки и технологии, г-н
конференц-центре.
Помимо студентов и преподавателей на церемонии также присутствовали
Раме Буджа, проректора по вопросам преподавания, профессора, доктора
родители, родственники и почетные гости.
Международной
31..Евро-средиземноморский
научно-практической
университет
(EMUNI)
конференции,
Словении
был
представлен в рамках программы «Дни Африки», организованной
Нури Бехети, проректора по международным связям, профессора, доктора
21. Выдающаяся деятельность и международные конференции инженерного
Линдита Тахири, декана образования, профессора, доц., д-ра Этхема Чеки, а
колледжа при Университете Багдада. Инженерный колледж участвовал в
26. Границы научного симпозиума по инициативе Королевского общества
Министром образования и исследований Германии в Берлине, Германия,
также преподавателей и студентов.
конференции в Эрбиле, проведенной Организацией Объединенных Наций в
были проведены с 2005 года и программа включает в себя доклады о
18 марта. В качестве части инициативы сотрудничества между Германией
Ираке для обсуждения преимуществ выдающихся и талантливых научных
биологии, нейробиологии , физики, информационных технологий ,
и Африкой, в областях образования и исследований, министр образования
17. Посол Франции в Азербайджане Паскаль Менье посетил Бакинский
умов за пределами Ирака и привлечения их в иракские университеты и
астрономии , геологии, микробиологии и химии.
и исследований Германии организовал конференцию в рамках программы
государственный университет. Он встретился с ректором Абелем
прохождения аспирантуры.
Махаррамовым, который рассказал об истории университета, а также
о
международном
сотрудничестве.
Махаррамов
также
упоминал
взаимоотношения между Францией и Азербайджаном. Посол Франции
«Дни Африки».
27. МАС президент Совета попечителей и Президента EURAS , DEIK
22. Представители Иллирийского колледжа, вместе с представителями
( Внешнеэкономические связи Правления ) / турецко- египетский
32 . Председатель Совета попечителей МАС и EURAS , доктор Мустафа
других учреждений частного высшего образования Республики Косово,
представитель Делового Совета , доктор Мустафа Айдын участие в
Айдын посетил Вашингтон президент университета , профессор, доктор
совместном заседании 14-го турецко- египетский бизнес-совета в Стамбуле.
Марк Wrighton во время его участия в ежегодной конференции NAFSA .
приветствовал отношения между двумя странами.
стали частью образовательного визита и семинара в Политехническом
18. С 7 по 8 июня 2013 года Ассоциация студентов и молодых ученых
84
университете Будапешта, Румыния, с 2 по 6 июня 2013 года.
28 . Bahria университет Исламабад организована Карьера Expo’14 на 5 марта
85
www.euras-edu.org
33. Председатель Стамбульского Айдын Университета Доктор Наук
разных предметах с почти 10 институами от имени Стамбульского
в энергетическом секторе такими, как дефицит энергии, загрязнение
Мустафа Айдын встретился в Каире с ректором Каирского университета
Айдын Университета в время недели ярмарки Турецкого Образования,
окружающей среды и энергоснабжения в сельских районах.
Хусамом Махмудом Камилем.
организованной в Йемене.
34. Отделение неотложной медицинской помощи Больницы Фыратского
39. Для того, чтобы поддерживать Сирийских студентов, которые
Медицинском университете в ОАЭ 23 марта 2014 года в Аджмане, в
Университета организовало 14-й симпозиум о неотложной медицинской
пострадали от сирийского внутреннего конфликта , Исламский университет
котором, кроме преподавателей и сотрудников GMU и GMC больниц,
помощи с областным управлением здравоохранения Элазыг и ассоциацией
Газа с ассоциацией Viva Palestine Малайзия подписал сегодня соглашение о
приняли участие более 2500 студентов, их родителей и друзей.
специалистов неотложной медицинской.
сотрудничестве в конференц-зале.
45. Ежегодный Международный день университетов праздновался в
46. Международная научная конференция «Посткризисное спасение»
и
40. Американский университет в Дубае (AUE) организовал трехдневную
открылась в Национальном банке Сербии 5 марта. Конференция была
стратегических исследованиях организовал сотрудничество с Центром
Международную конференцию по технологиям и бизнес-менеджмента с 24-
организована Институтом экономических наук и Белградской банковской
Исследований и Применений Национальной Безопасности и Стратегии
го по 26-ого марта 2014 года.
академией..
участие Президент Гагаузской автономной области Михаил Формузал и
41. В Американском университете в Эмиратах каждый год более
47. Международные проекты в бизнес-академии в Орхусе. В бизнес-
председатель Стамбульского Айдын Университета Доктор Наук Мустафа
20000 студентов 125 национальностей празднуют Международный день
академии Орхус центр предпринимательства является многопрофильным
Айдын.
университетов.
ресурсным центром как для студентов, так и для преподавателей.
36. Ректор Гази университета д. проф. Сулейман Бюйюкбербер пригласил
42. Летние школы 2014 открыты на солнечных островах Греции! Летние
48. Председатель Стамбульского Айдын Университета Доктор Наук
посла Африканских стран на празднование Дня Африки, проводившемся
школы Эгейского Университета занимаются исследованиями островов
Мустафа Айдын был в Малайзии с целью наладить сотрудничество в области
в Гази университете, поскольку этот университет и университет
Эгейского моря и представляют уникальную возможность ученым
образования и встретился с представителями Исламского Университета
Африки связывают тесные отношения, в свою очередь посол Нигерии
всего мира принять участие в последних современных технологических
Малайзии для образовательного сотрудничества. После переговоров
Ахмед Абдулхамид пригласил ректора Гази университета в генеральное
программах.
университеты подписали протокол о сотрудничестве. Стамбульский Айдын
35.
Первый
САУ
Международный
Конгресс
о
безопасности
САУ, ЕУРАС и Института «Турция 21-ого века». В конгрессе приняли в
Университет добавил еще один университет в число своих сотрудников.
консульство Африки.
43. Председатель ЕURAS и DEİK Совет высшего образования (EEİK)
37.
ИЛИРИЯ
Колледж
организовал
учебную
программу
для
Доктор Наук Мустафа Айдын также провел некоторые исследований в
:
Касабланке, где он принял участие в 22-ом Международном студенческом
«Продвижение международных современных знаний и практика управления
форуме с председателем Совета высшего образования Турции Гокхан
научных исследований».
Четинкая.
управленческого
персонала
Международного
Обзора
ИЛИАРА
38. Председатель Стамбульского Айдын Университета Доктор Наук
44. PECS 2014: «Устойчивое развитие возобновляемых источников
Мустафа
энергии в будущем». Малайзия сталкивается с важными проблемами
86
Айдын,
подписал
важные
двусторонные
соглашения
о
87
www.euras-edu.org
ÜYELERDEN HABERLER
1. EURAS üyeleri Dimitrie Candemir Üniversitesi tarafından ağırlandı.
İstanbul Aydın Üniversitesi, Dimitrie Candemir Üniversitesi, Spuri Haret
Üniversitesi, Andrei Shaguna Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Epoka
Üniversitesi, Belgrad Bankacılık Akademisi, Iliria College, Birleşik
Arap Emirlikleri’ndeki Amerikan Üniversitesi gibi üye üniversitelerin
katılımıyla EURAS gelecekteki faaliyetlerinde bölgede belirli alanlarda
yüksek öğretimi geliştirmeye yönelik kararlar aldı.
2. İstanbul Aydın Ünv. Hukuk Fakültesi 24-25 Mart 2014 tarihinde
Missouri-St. Louis Üniversitesinin eşliğinde Türk ve ABD Hukukunda Suç
ve Suçluluk Açısından Uluslararası Kriminoloji Sempozyumunu ağırladı.
Sempozyumda, her iki ülkedeki suç ve suçluluk olgusu kriminolojik
açıdan karşılaştırılarak tartışıldı. Amerikalı ve Türk bilim adamları
tarafından kriminolojik bakış açısından Türk ve Amerikan Hukukunda
temel ve güncel tartışmalar ele alındı.
3. Bağdat Üniversitesi Al-Husseinia ve Abbasid fahri sekreteryalarının
sponsor olduğu Al-Resala 8. Uluslararası Al-Resala Bahar Kültür
Festivaline “Büyük Peygamber(a.s.) merhamet ve barışa adanmıştır”
sloganı ile katılmıştır.
4. Ajman, Körfez Tıp Üniversitesinde (GMU) Sağlıkta İleri Simülasyon
Merkezi (CASH) 21 Ocak 2014 tarihinde bir gün boyunca Temel Cerrahi
Beceriler Çalıştayını gerçekleştirdi.
5. Bir UNESCO heyeti Filistin’de kültür mirasını koruma ve tarihi yerlerin
restorasyonunu görüşmek üzere IUG’de Iwan merkezini ziyaret etti. Iwan
Merkezi Direktörü Dr. Mohammed El-Kahloot, Dış İlişkiler Başkan Yrd.
Dr. Ahmed Muhaisen UNESCO Kültür Dairesi Başkanı A. Junaid Sorosh
Wali’yi Ramallah’daki UNESCO bürosunda kabul etti.
6. EURAS, 2014 yılında üye sayısı ile faaliyetlerini artırdı. Yeni üyelerimizi
duyurmayı
istiyor ve onlarla yakın bir gelecekte gerçekleşecek
olan etkinliklerde buluşmayı temenni ediyoruz; Nahcıvan Özel Ünv./
88
Azerbaycan; Jahan Yüksek Öğretim Enstitüsü/Afganistan; Epoka Ünv./
Arnavutluk; Spiru Haret Ünv./Romanya; Plovdiv Tıp Ünv./Bulgaristan;
Aarhus Ticaret Akademisi/Danimarka; Arad Vasile Goldis Batı Ünv./
Romanya., Cenova İşletme Okulu/ İsviçre.
7. İstanbul Aydın Ünv. Dişçilik Fakültesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden
sonra üniversitenin ana kampüsünde üniversiteye bağlı Dişçilik Hastanesi
projesini gerçekleştirdi.
8. MECVET Katılım Toplantısı Seremonisi İstanbul Aydın Üniversitesinde
gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Sayın Kazım Tekin, İstanbul Aydın
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yadigar İZMİRLİ 09.01.2013 tarihinde
katılımcılara sertifikalarını bir törenle verdi.
9. 30 Aralık 2013’te Eğitim Bakanı Mikayil Jabbarov Hazar Üniversitesi
kurucusu ve Yönetim ve Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Hamlet
Isaxanlı’yı bakanlıkta konuk etti. Farklı eğitim seviyeleri ile genel
sorunları tartıştılar.
10. Gaza İslam Üniversitesi Başkanı Dr. Kamalain K. Sha’ath, Filistin’deki
Türk Büyükelçisi Mustafa Sarnıç ile Türkiye Başkonsolosluğu Konsolos
Yardımcısı Hüsamettin Arslan’ı kabul etti.
11. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, finansmanı İslam Kalkınma Bankası
ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) tarafından sağlanan bir Kuveyt Merkezi
ile Teknolojik Enkübatör kurmak için bir işbirliği anlaşması imzaladı.
Mütevelli heyeti başkanı MP. Gamal El Khoudary, İKB ve GCC’ye başta
Gaza olmak üzere Filistin’de teknolojiyi geliştirmek için gösterdikleri
destek ve çaba için teşekkür etti.
12. UOK başkanı Prof. Dr. Akeel Abed Yassen, Husseini ve Abbasi eşikleri
(?) ve Kufa Camii Sekreteryasının işbirliği ile bir kitap ve resim sergisinin
açılışını yaptı.
13. 20 Aralık 2013 tarihinde Epoka Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Remzi
ALTIN, Tetovo Devlet Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Fehari RAMADANI
ile görüşme yaptığı Tetova Devlet Üniversitesini ziyaret etti. Epoka
Üniversitesi ile Tetovo Devlet Üniversitesi arasında iki taraflı işbirliği
konusunda Mutabakat Anlaşmasına binanen Prof. Alın ve Prof. Ramadani
öğrenci ve akademik personel değişiminin yanı sıra iki üniversite arasında
diğer işbirliği fırsatlarını görüştü. .
14. İstanbul Aydın Üniversitesi bir Teknoloji Geliştirme Merkezi kurdu.
Teknoloji Geliştirme Merkezi başta endüstri amaçlı Ar-Ge çalışmaları
olmak üzere tam donanımlı laboratuarlarla ilgili olarak inovasyon ve
teknoloji transferinden oluşan projeler üstünde çalışacak. Diğer yandan
merkez küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalkınması için danışmanlık
hizmeti verecek.
15. 15 Haziran tarihinde Amerikan Tirana Üniversitesi “Güneydoğu
Avrupa Akademik Yeniden Yapılandırma Programı” çerçevesinde bir dizi
atölye çalışması başlattı. Proje Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)
ile Almanya Federal Dışişleri bakanlığı tarafından finanse ediliyor.
16. 28 Kasım bayramı nedeniyle Priştina “Hasan Priştina” Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nde Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Ramë Buja,
Öğretimden Sorumlu Rektör Yrd. Prof. Dr. Nuri Bexheti, Uluslararası
İlişkilerden sorumlu Rektör Yrd. Prof. Dr. Lindita Tahiri, Eğitim Fakültesi
Dekanı Doçent Dr. Ethem Ceku’nun yanı sıra diğer profesör ve öğrencilerin
katıldığı ve Ahmet İbrahimi’nin eserlerinin sergilendiği bir sergi açıldı.
17. Fransa’nın Azerbaycan Büyükelçisi Pascal Meunier Bakü Devlet
Üniversitesini ziyaret etti. Üniversitenin geçmişiyle birlikte uluslararası
işbirliğini aktaran Rektör Abel Maharramov ile görüştü. Maharramoc
ayrıca Azerbaycan-Fransa ilişkilerine de değindi. Fransız Büyüleçi iki
ülkenin ilişkilerini övdü.
18.
7-8 Haziran 2013’te David Tvildiani Tıp Fakültesinin Öğrenciler
ve Genç Bilimciler Bilimsel Derneği (SYSSA), Ivane Beritashvili Deneysel
Biyotıp Merkezinde gerçekleştirilen “Öğrenciler ve Genç Bilimciler İlk
Bilim Konferansını” (IX Aieti Tıp Okulu Konferansı) düzenledi. Konferans
modern tıp, biyotıp ve sağlığın önemli yönlerine ağırlık verdi.
89
www.euras-edu.org
19. 6 Kasım 2013 tarihinde Almata Teknoloji Üniversitesi, başkanlığını
Teknolojik İşbirliği İçin Kazakistan-Kore Merkezi Başkanı Edward
Teykyang Chong Güney Kore’nin lider şirketlerinden oluşan bir heyeti
kabul etti.
20. İstanbul Aydın Üniversitesi EAIE (Avrupa Uluslararası Eğitim
Birliği) fuarında büyük başarı elde etti. 90 ülkeden 4800’ün üstünde
Yüksek Öğretim kurumu ile eğitim sektörüne hizmet ve ürün sağlayan
firmaların katıldığı 25. EAIE fuarı 10-13 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre
Merkezinde yapıldı.
21. Bağdat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sıra dışı faaliyetler
ve uluslararası konferanslar. Mühendislik Fakültesi, Irak’da Birleşmiş
Milletler tarafından Irak dışındaki mükemmel ve yetenekli akademik
zihinlerin avantajlarını ve Irak üniversitelerini desteklemek ve lisans üstü
eğitime katılmak üzere Irak’a çekmeyi tartışmak üzere gerçekleştirilen
Erbil konferansına katıldı.
22. ILIRIA College temsilcileri Kosova Cumhuriyeti’nden gelen diğer
özel yüksek öğretim kurumları ile birlikte 2-6 Haziran 2013 tarihlerinde
Romanya, Bükreş Politeknik Üniversitesine bir araştırma gezisi ve atölye
çalışması düzenledi.
23. IAU Mütevelli Heyeti Başkanı, EURAS ve DEIK (Yabancı Ekonomik
İlişkiler Kurulu) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın, 26-31
Mayıs 2013 tarihlerinde St. Louis – ABD’de gerçekleştirilen 65. NAFSA
Eğitim Fuarına katıldı.
24. Raparin Üniversitesi Almanya’da kıdemli yöneticiler için düzenlenen
bir kursa katıldı. Irak Bölgesel Hükümeti Bakanlar Kurulu Eğitim
Bakanlığı tarafından desteklenen ve Almanya’da DADD organizasyonu
ile Castle Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 2 haftalık kurs, Irak’ta yeni
kurulan üniversitelerin yöneticilerine yönelikti.
25. Arnavutluk Akdeniz Üniversitesi 09.04.2013 Çarşamba günü Xibraku
Toplantı Merkezinde ikinci Lisans mezuniyetleri ve ilk Yüksek Lisans
mezuniyetleri için bir tören düzenledi. Törene öğrenci ve akademik
personelin yanı sıra aileler, akrabalar ve şeref konukları da katıldı.
26. Kraliyet Derneği inisiyatifindeki Frontiers of Science sempozyumu
90
2005 yılından beri düzenleniyor ve biyoloji, nörobiyoloji, fizik, bilgi
teknolojisi, astronomi, jeoloji, mikrobiyoloji, ve kimya üzerine raporlar
sunuluyor.
27. IAU Mütevelli Heyeti Başkanı, EURAS ve DEIK (Yabancı Ekonomik
İlişkiler Kurulu) / Türk-Mısr Ticaret Konseyi Temsilcisi Dr. Mustafa Aydin
İstnabul’da düzenlenen 14. Türk – Mısır Ticaret Konseyi ortak toplantısına
katıldı.
28. İslamabad Bahria Üniversitesi 5 Mart 2014 tarihinde sadece iş
arayanlarla işverenleri aynı çatı altında toplamayı değil aynı zamanda
adayları çeşitli kariyer hedeflerine yöneltmeyi ve yenilikçi iş bulma
taktikleri vermeyi hedefleyen Kariyer Fuarı 2014’üdüzenliyor.
29. Amerikan Şirketi Thermo Fisher Scientific’in İsviçre Şubesi temsilcileri
Bakü Devlet Üniversitesini ziyaret etti. BDÜ Rektörü Abel Maharramov
İsviçre Şubesi temsilcilerini 5 Mart 2014 tarihinde konuk etti.
30. Uluslararası bilimsel-uygulamalı konferans “Eğitim Çevresinde
Yasal Bilincin Geliştirilmesi” eğitimde ve utangaçlığın (Ç.N. : sanırım
öz bilinç denmek istenmiş) gelişiminde eğitim reformlarının başarıyla
uygulanmasını sağlıyor. Uluslararası bilimsel-uygulamalı konferans 28
Şubat 2014’de Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesinde düzenlendi.
31. EMUNI 18 Mart tarihinde Alman Eğitim Bakanlığı tarafından BerlinAlmanya düzenlenen Afrika Günleri kapsamında tanıtıldı. Eğitim ve
araştırma alanında Almanya – Afrika işbirliği girişiminin bir parçası
olarak Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı Afrika Günleri kapsamında
bir konferans düzenledi.
32. IAU Mütevelli Heyeti ile EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın, NAFSA
konferansına katılımı sırasında Washington Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mark Wrighton’ı ziyaret etti.
33. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Dr. Mustafa Aydın Kahire
Üniversitesi’nde Rektör Hüsam Kamil’le görüştü.
34. Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Bölümü Elazığ İl Sağlık
Müdürlüğü ve Acil Tıp Uzmanları Derneği ile birlikte Fırat Üniversitesinin
ev sahipliğini yaptığı 14. Acil Tıp Sempozyumunu düzenledi.
35. Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar üzerine ilk IAU Uluslar arası
Kongresi IAU Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi
(USAM), EURAS ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün işbirliği ile düzenlendi.
Kongreye Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Mihail Formuzal ve IAU Başkanı
İAÜ Dr. Mustafa Aydın da katıldı.
36. Rektör Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Gazi Üniversitesinin ev
sahipliğinde devam eden Afrika Günleri kutlamaları çerçevesinde ve
Gazi Üniversitesi ile Afrika Üniversiteleri arasındaki işbirliği nedeniyle
Nijerya Büyükelçisi Ahmed Abdülhamid’in Rektör Prof. Dr. Süleyman
Büyükberber’i Afrika Grubu Genel Kuruluna davet etmesi sebebiyle
Afrika Ülkeleri Büyükelçileri Grubunu ziyaret etti.
37. ILIRIA College, ILIARA International Review’in yönetim kadrosu için
bir eğitim programı düzenledi: “Uluslararası çağdaş bilginin ilerlemesi ve
bilimsel bir incelemeyi yönetim uygulamaları”.
38. IAU Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Yemen’de düzenlenen Türk Eğitim
Fuarı Haftası sırasında İstanbul Aydın Üniversitesi adına yaklaşık 10
enstitü ile çeşitli konularda önemli ikili işbirliği anlaşmaları imzaladı.
39. Suriyeli öğrencileri desteklemek için IUG Viva Palestine Malezya
ile işbirliği anlaşması imzaladı. Suriye’deki iç çatışmalardan etkilenen
Suriyeli öğrencileri desteklemek için Gaza İslam Üniversitesi Viva
Palestine Malezya derneği ile bugün kurul toplantı odasında bir işbirliği
anlaşması imzaladı.
40. BAE (Dubai) Amerikan Üniversitesi 24-26 Mart 2014 tarihleri arasında
Teknoloji ve İş İdaresi üzerine 3 günlük Uluslararası Konferans düzenledi.
43. EURAS ve DEİK Yüksek Öğretim Kurulu (EEİK) başkanı Dr. Mustafa
Aydın ayrıca Türk Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan
Çetinsaya ile birlikte 22. Uluslararası Öğrenci Forumuna katıldığı
Kazablanka’da bazı çalışmalarda bulundu.
44. PECS 2014:”Gelecek İçin Sürdürülebilir Yenilenebilir Enerji Gelişimi”.
Malezya enerji sektöründe enerji darlığı, çevre kirlenmesi, sera gazı
emisyonu ve kırsal alanlara enerji arzı gibi sürdürülebilirliğini ciddi
ölçüde kısıtlayan önemli sıkıntılarla karşı karşıya.
45. Yıllık Küresel Gün 23 Mart 2014 tarihinde Körfez Tıp Fakültesinde
kutlandı. GMU – GMCH 23. Yıllık Küresel Günü 2500’ün üstünde öğrenci,
aileleri ve arkadaşlarının yanı sıra GMU ve GMC fakülte ve hastane
personelinin katılımıyla Ajman’daki kampüsün geniş alanlarında kutladı.
46. Uluslararası bilimsel bir konferans olan “Kriz Sonrası Kurtarma” 5
Mart’ta Sırbistan Ulusal Bankasında açıldı. Konferans Belgrad Bankacılık
Akademisi ve Ekonomik Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlendi.
47. Aarhus Ticaret Akademisinde Uluslararası Projeler. Aarhus Ticaret
Akademisinde Girişimcilik Merkezi hem öğrencilere hem de öğretmenlere
uygun faaliyetlerle birlikte bir çok-disiplinli araştırma merkezidir.
48.İstanbul Aydın Üniversitesi Başkanı eğitim işbirliği için Malezya’da
bulundu. Dr. Mustafa Aydın eğitim işbirliği için Malezya İslam Üniversitesi
ile görüştü. Görüşmelerden sonra iki güçlü üniversite bir işbirliği
protokolü imzaladı. Bununla İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği yaptığı
üniversitelere bir yenisini ekledi.
41. Amerikan Üniversitesi BAE Küresel Gününde. Her yıl 1000’den
fazla öğrenci 125 ulustan 20,000 öğrencinin her gün buluştuğu Dubai
Uluslararası Akademik Kentinin (DIAC) yeşil dış mekanlarında akademik
yaşamın çeşitliliğini kutluyor ve düğer kültürleri ve gelenekleri
deneyimliyor.
42. 2014 Yaz Okulları, güneşli öğrenim deneyi Yunan adalarında başlıyor!
Ege Üniversitesi Yaz Okulları son teknoloji araştırma faaliyetlerine katılım
ve Ege Adalarını keşfederken fikir alış verişi için dünyanın her yerinden
araştırmacılara eşsiz bir fırsat veriyor.
91
www.euras-edu.org
EURAS FUTURE ACTIVITIES
1. EURAS Regional Conferences will be held every two months host by
one of EURAS Members.
2. United Nations Volunteers (UNV), Istanbul Aydın University (IAU),
International Blue Crescent Relief and Development Foundation and
Eurasian Universities Union (EURAS) will organize Youth and Volunteering
Summit on May 6, 2014 Tuesday in İstanbul Aydin University. The main
targets of this summit are to encourage young people about joining
voluntary activities and to understand the experiences, expectations of
youth about voluntary.
3. Istanbul Aydin University, Faculty of Economics and Business
Administration and Eurasian Universities Union (EURAS) organized the
International Conference on Entrepreneurship IEC 2014 on 15-16 May,
2014 in Istanbul Aydın University.
4. Istanbul Aydın University, National Security and Strategy Research
and Applied Center and Eurasian Universities Union will organize the
conference that named “Shangai Cooperation Organisation and Turkey
Relations” on 29 May, 2014 in Istanbul Aydın University.
5. “EURAS Youth Festival” will be held from 4th until 8th of August 2014 in
Istanbul Aydın University in the city of Istanbul, Turkey. The topic of festival
will be “Youth and Environment in the Developing World”. In the Festival,
EU Project Training, Social Responsibility, Workshops about Environment,
Environmental Issues and Developing of Contemporary Environmental
Consciousness, Exchange Experiences and Entrepreneurship and
Environment topics will be discussed.
6. “EURAS Turkish Epics and Folk Songs ( Köroğlu Epic, Daz Bala Epic,
Ergenekon Epic, Dada Gorgud Epic, Nasreddin Hodja Stories)” Conference
will be held the between 1st- 9th of October 2014
7. EURAS 1st Effect of Cultural Differences through Dialogue Conference
will be held between 07-11 October 2014.
92
8. “EURAS Your Free Ideas Project” will be implemented between 21-31
October 2014.
9. EURAS General Meeting will be held in November 2014.Launched by
Istanbul Aydin University (IAU), EURAS will be held General Assembly
Meeting at IAU in November 2014. Rectors, Vice-Rectors, Presidents and
representatives from more than 80 EURAS member universities will be
attended to the General Assembly from Eurasia Region and all over the
worlds.
10. 1st International Eurasia Education Conference and Exhibition will
be held in April 2015 in Istanbul Aydın University in the city of Istanbul,
Turkey.
11.EURAS Youth Congress will be established soon, in this context
successful students of each EURAS Member Universities will come
together every year in the different EURAS Member University.
12. EURAS Collaborations works with International Organizations will be
going on (UNIMED, EMUNI, ENQA, EUA)
13. Activities for young people within the scope of Increasing Youth
Entrepreneurship Project .In the scope of the project, Increasing Youth
Entrepreneurship Project will be held in Turkey with the participation
of students which will come together from the different countries of
the world and the students will share ideas each other by dividing the
different groups and discussing each other about their future.
14. Online Conference,
Online Conferences will be held in Istanbul Aydin University with the
participation of EURAS Members. In the online conference EURAS Agenda
and planned future activities will be discussed.
15. EURAS Leaders Conference ;
Leaders Conference 1, Leaders Conference 2, Leaders Conference-3
organized by Eurasian Universities Union (EURAS) in cooperation with
Istanbul Aydin University with the invitation of leaders from Eurasian
region, was held in Istanbul Aydin University with the participations
of President of Religious Affairs of Russia Shaykh Al-Islam, Mr. Talgat
Tacettin, President of Albania Prof. Dr. Bamir Topi and Kosovo Deputy
Prime Minister Dr. Edita Tahiri in 2011 and 2012. Eurasian Universities
Union (EURAS) will continue to organize the Leaders Conferences
Series in cooperation with Istanbul Aydin University with participation of
distinguish leaders.
16. UNIVER-SEA.NET Project is still going on which is supported by
EURAS. The Project will be finish in 2015. The partners of Project are;
Istanbul Aydın University - Turkey, Andrei Şaguna University of Constanta
- Romania, International Black Sea University - Georgia, Academy of
Public Administration under the President of the Republic of Moldova –
Moldova, Karabük University – Turkey. The general Goal of the Project
is Providing the sharing of experiences and educational values among
the partners which are in the member countries with a mutual education
program and network.
17. The “2nd General Assembly of EURAS and 2nd International
Conference on Cooperation in Higher Education” will be held in November
2014 in Istanbul.
The second International Conference on Cooperation in Higher Education
will be held İn November 2014 in Istanbul. The first conference was held
in 9-10 May, 2013 with the participation of more than 60 universities
from the 18 countries Eurasian Universities Union will organize the 2nd
International Conference on Cooperation in Higher Education which will
be hosted by Istanbul Aydın University with the participation of more than
100 universities from the Eurasia region and all over the world.
18. ECVET Project
ECVET DIGITAL PLATFORM PROJECT
European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)
Project.The partner Institutons of Project are; Istanbul Aydın UniversityTurkey, Eurasian Universities Union (EURAS), Biedriba Eurofortis-
Latvia, Europaisches Bildungswerk Stichting-Germany, IAL Innovazione
Apprendimento Lavoro Marche S.r.I.Impesa Sociale-Italy, In Marketing
Ltd.-Bulgaria, SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana-Switzerland.The Project ECVET Digital Platform intends to
increase the knowledge of the ECVET system by individuals, institutions,
organizations and companies active, at national and European, on the
field of vocational education and training.
19. EURAS Academic Journal:
EURAS prepares an Academic Journal by the ISSN number 2147-2149
to be published quarterly within the frame of Academic Services. Euras
has published its fifth academic journal which is composed of articles
of the respected faculty members and academics in the member
universities. The works on EURAS Journal continue to make it a refereed
and internationally-read publication. Articles and works of our colleagues
for the EURAS Academic Journal would be very welcome. Expert
academicians from the member universities who could act in the Board
of Arbitration can be sent to the following e-mail: [email protected]
20. EURAS E-Bulletin:
An e-Bulletin will be issued to inform the Union Members on EURAS
activities and important developments at every month. The e-Bulletin
covers remarkable or joint activities (seminars, symposium, conference,
joint projects, VIP visits, Exchange Students-Academic Staff etc.) achieved
or planned by EURAS Members. We expect such activities and news from
the Member Universities as well as the public announcements shared in
EURAS Community with no time limitation.
21. EURAS PROCEEDINGS BOOKS
PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON
COOPERATION IN HIGHER EDUCATION WITHIN THE EURASIAN
UNIVERSITIES UNION
The papers in these convention proceedings comprise over 20 articles.
The results of the Conference have been shared with the participants.
Common view of the participants to this initiative, organized by Eurasian
Universities Union, aimed at development of cooperation in higher
education among European and Asian Countries, is that the conference is
useful and, it is to be continued and improved for the way ahead.
93
www.euras-edu.org
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ EURAS
1. Региональные конференции для членов EURAS проводятся 2 раза в месяц.
2. Добровольцы Организации Объединенных Наций (ДООН), Стамбульский
Айдын университет (САУ), Международная помощь и Фонд развития “Синий
полумесяц” и Союз Европейских Университетов (EURAS) организуют
саммит под названием “Молодежь и добрая воля” 6 мая 2014 года в
Стамбульском Айдын университете. Основными целями этого саммита
являются поощрение молодых людей, вступающих в ряды волонтеров.
3. Факультет экономики и делового администрирования Стамбульского
Айдын университета, и Союз Евразийских Университетов (EURAS)
организовали Международную конференцию о предпринимательстве IEC
15-ого -16-ого мая 2014 года в Стамбульском Айдын университете.
4. Стамбульский Айдын университет, Центр Исследований и Применений
Национальной Безопасности и Стратегии и Союз Евразийских
Университетов организуют конференцию под названием «Shangai
организация сотрудничества и Турецкие Отношения» 29 мая 2014 года в
Стамбульском Айдын университете.
5. “EURAS Молодежный Фестиваль” будет проходить с 4 до 8 августа
2014 года в Стамбульском Айдын университете в городе Стамбул, Турция.
Темой фестиваля станет “Молодежь и окружающая среда в развивающихся
странах”. Во время фестиваля будут обсуждаться следующие вопросы:
проектное обучение Европейского Союза, социальная ответственность,
семинары по проблемам окружающей среды, экологические проблемы
и разработка современного экологического сознания, обмен опытом,
предпринимательство и экологические предметы.
6. Конференция о EURAS Турецкие эпосы, народные песни (Эпос Короглу ,
Эпос Даз Бала , Эпос Эргенекон , Рассказы Деде Коркут и Насреддин Ходжа
) будет проходить с 01-ого по 09-ого октября 2014 года.
7. EURAS первая конференция “Влияния культурных различий на диалог”
будет проходить с 07-ого по 11-ого октября 2014.
8. EURAS Конкурс о Творческих идеях будет проходить с 21-ого по 31-ого
октября 2014.
94
Общее собрание Союза Евразийских Университетов, которое основано
9. EURAS Общее собрание , Ноябрь 2014
под руководством Стамбульского Айдын Университета будет проходить в
Стамбуле в ноябре 2014 года. Ректоры, проректоры, председатели более чем
100 университетов и представители Евразийского региона примут участие
в общем собрании.
10. Первая Международная Образовательная Конференция пройдет в
апреле 2015 года в Стамбульском Айдын Университете.
11. EURAS Международный Молодежный Совет будет создан в ближайшее
время. В этом контексте успешные студенты университетов членов EURAS
собираются вместе каждый год в разных университетах - членах EURAS.
12. Сотрудничество EURAS с Международными Организациями (UNIMED,
EMUNI, ENQA, EUA)
13. Подготовлен молодёжный проект, в рамках которого молодые люди
из разных стран мира будут обмениваться идеями, обсуждать будущее,
проводить групповыу треннинги.
14. Онлайн-конференции
В Стамбульском Айдын университете пройдет онлайн-конференция для
членов Эрасмус, в которой будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество.
15. Конференции лидеров EURAS
В 2011 и 2012 гг. Стамбульский Айдын университет проводит серию
конференций совместно с Союзом Евроазитских университетов, в них
принимали участие Президент центра по делам религии России док. проф.
Талгат Таджеттин, Президент Албании док. проф. Бамир Топи и помощник
премьер-министра республики Косово Эдита Тахири.
Будет продолжена организация подобных конференций.
16. При поддержке EURAS продолжается работа над проектом UNIVERSEA.NET. Проект будет завершен в 2015 году. Партнеры проекта:
Стамбульский Айдын университет (Турция), университет Анрея Сагуна
в Константе (Румыния), Международный Черноморский университет
(Грузия), Академия администрирования под патронажем
Президента Молдовы (Молдова), университет Карабюк (Турция). Цель
проекта – обеспечение обмена опытом в области образования между
партнерами.
17. Второе собрание Совета и Вторая Международная конференция
“Сотрудничество в области образования” пройдет в ноябре 2014 года в
Стамбуле. Первая конференция прошла 9-10 мая 2013 года, в ней принимали
участие 60 университетов из 18 стран.
21. Сборник докладов
Прошла Первая конференция «Международное сотрудничество в области
высшего образования», по окончании которой был опубликован отчет и
сборник докладов участников конференции. В сборник вошло 20 статей.
Участники конференции пришли к общему выводу о необходимости
расширения контактов между Европейскими и Азиатскими странами в
области образования при поддержке и координации Евроазиатского союза
университетов.
18. Прект ECVET
Европейская система оценивания для профессионально-ориентированного
образования
Партнеры проекта: Стамбульский Айдын университет, Евроазиатский союз
университетов, Биедриба Еврофортис (Латвия), Europaisches Bildungswerk
Stichting (Германия), Innovazione Apprendimento Lavoro Marche S.r.I.Impesa
Sociale (Италия), In Marketing Ltd. (Болгария), SUPSI Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italia (Швейцария).
Цель проекта – разработка и совершенствование системы оценивания в
области профессионально-ориентированного образования.
19. Академический журнал
Евроазиатский союз университетов 4 раза в год публикует Академический
журнал (2147-2149 ISSN). В нем представлены статьи членов EURAS. В
свет вышло 5 журналов. Издательство приглашет к сотрудничеству всех
желающих, статьи могут быть отправлены по следующему электронному
адресу [email protected]
20. Электронный бюллетень EURAS
Электронный бюллетень знакомит членов EURAS с последними событиями
и издается каждый месяц. В бюллетене представлена информация о
проходящих или запланированных конференциях, симпозиумах, проектах,
визитах важных людей, студенческих обменных программах и т.п. Мы
ждем подобную информацию от членов EURAS и разместим ее в нашем
бюллетене.
95
www.euras-edu.org
EURAS GELECEK FAALİYETLER
2014 tarihleri arasında düzenlenecektir.
1. “EURAS Bölgesel Konferansları 2 ayda bir farklı bir EURAS üyelerinden
birinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
8.EURAS Yaratıcı Düşünceler Yarışması, 21-31 Ekim 2014 tarihleri
arasında düzenlenecektir
2.Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV), İstanbul Aydın Üniversitesi
(İAU), Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC) ve
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) olarak 6 Mayıs 2014 Salı günü,
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Gençlik ve Gönüllülük isimli bir zirve
düzenlenecektir. Bu zirvenin ana hedefleri; gençleri gönüllü faaliyetlere
katılım konusunda teşvik etmek ve gençlerin gönüllülük konusundaki
deneyimlerini, beklentilerini anlamak olarak belirlenmiştir.
9. EURAS Genel Kurul Toplantısı,
Kasım 2014 İstanbul Aydın Üniversitesinin öncülüğünde kurulan Avrasya
Üniversiteler Birliği (EURAS)’nin genel kurulu toplantısı Kasım 2014 te
İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Genel Kurula Avrasya Bölgesinden
ve dünyadan 100 ü aşkın üniversitenin Rektörleri, Rektör Yardımcıları,
başkanı ve temsilcileri katılacaktır.
10. Birinci Uluslararası Avrasya Eğitim Konferansı ve Fuarı, Nisan 2015
3.İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) olarak 15-16 Mayıs, 2014 tarihinde,
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Uluslararası Girişimcilik Konferansı IEC
2014 düzenlendi.
4.İstanbul Aydın Üniversitesi, Ulusal Güvenlik ve Strateji Araştırma
ve Uygulama Merkezi ve Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) olarak
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 29 Mayıs 2014 Perşembe günü Şangay
İşbirliği Örgütü ve Türkiye İlişkileri Konferansı düzenlenecektir.
5. İstanbul Aydın Üniversitesi ve Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS)
tarafından 4 - 8 Ağustos 2014 tarihinde İstanbul’da “Gelişen Dünyada
Gençlik ve Çevre” konulu “EURAS Gençlik Festivali” düzenlenecektir.
Festivalde; AB Proje Eğitimi, sosyal sorumluluk, çevre konusunda
çalıştaylar, çevre sorunları, çağdaş çevre bilincinin geliştirilmesi,
tecrübelerin paylaşımı, girişimcilik ve çevre konuları ele alınacaktır.
6. 01-09 Ekim 2014 tarihleri arasında “EURAS Türk Destanları, Türküleri
ve Manileri ( Köroğlu Destanı, Daz Bala Destanı, Ergenekon Destanı,
Dede Korkut Hikâyeleri, Nasreddin Hoca Hikâyeleri)” konulu konferans
düzenlenecektir.
7. EURAS 1. Kültür Farklılığının Diyaloga Etkileri Konferansı 07 – 11 Ekim
96
11. EURAS Uluslararası Gençlik Konseyi yakın zamanda kurulacaktır. Bu
kapsamda EURAS üyesi üniversitelerin başarılı öğrencileri her yıl farklı
bir EURAS üyesi bir üniversitede bir araya geleceklerdir.
12. EURAS’ın Uluslararası Organizasyonlar ile işbirliği çalışmaları
(UNIMED, EMUNI, ENQA, EUA)
13. Genç Girişimciliğin Arttırılması Projesi Kapsamında Gençlere yönelik
faaliyetler. Proje kapsamında düzenlenecek Genç Girişimcilik Zirvesi’nde
dünyanın farklı üniversitelerinden gelen öğrencilerin bir araya gelerek
kendi gelecekleriyle ilgili konularda grup çalışmalarıyla fikir alışverişinde
bulunacaklar.
14. Online Konferanslar,
EURAS Çevrimiçi konferansları İstanbul Aydın Üniversitesi’nde EURAS
üyelerinin katılımlarıyla düzenlenecek. Çevrimiçi konferansta EURAS
gündemi ve geleceğe yönelik yapılması plânlanan aktiviteler ele
alınacaktır.
15. EURAS Liderler Konferansı
Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından, İstanbul Aydın
Üniversitesi işbirliği ile Avrasya coğrafyasından liderlerin konuşmacı
olarak davet edildiği konferanslar serisi devam ediyor. 2011 ve 2012
yıllarında düzenlenen konferanslara Rusya Baş Müftüsü ve Merkezi
Din İşleri Başkanı Talgat Tacettin, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Prof. Dr.
Barmir TOPİ ve Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Dr. Edita TAHİRİ
katıldılar.
16. EURAS tarafından desteklenen UNIVER-SEA.Net Projesi devam
ediyor. Proje 2015 yılında sona erecek. Proje partnerleri; İstanbul Aydın
Üniversitesi-Türkiye, Andrei Şaguna Üniversitesi, Köstence-Romanya,
Uluslararası Karadeniz Üniversitesi-Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı Bünyesindeki Kamu Yönetimi Akademisi – Moldova,
Karabük Üniversitesi-Türkiye. Projenin genel amacı; Ortak bir eğitim
programı ve ağı ile üye ülkelerdeki ortaklar arasında eğitimsel değerlerin
ve deneyimlerinin paylaşımının sağlanmasıdır.
17. EURAS 2. Genel Kurul Toplantısı ve 2. Uluslararası Yüksek
Öğretimde İşbirliği Konferansı ile birlikte, Kasım 2014’te İstanbul’ da
gerçekleşecektir. 9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen, 18 ülkenin
60’ı aşkın üniversitesinden gelen temsilcilerin katıldığı 1. Uluslararası
Yüksek Öğretimde İşbirliği Konferansı’nın devamı olan 2. Uluslararası
Yüksek Öğretimde İşbirliği Konferansı Kasım 2014’ te düzenlenecektir.
Avrasya Üniversiteler Birliği tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi
ev sahipliğinde düzenlenecek olan konferans Avrasya bölgesindeki
ülkelerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek olan 100 ü aşkın
üniversitenin temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.
18. ECVET Dijital Platform Projesi,
Mesleki Eğitim ve Öğretim Projesi için Avrupa Kredi Transfer
Sistemi(AKTS)
Partner Kurumlar; İstanbul Aydın Üniversitesi-Türkiye, Avrasya
Üniversiteler Birliği (EURAS), Biedriba Eurofortis-Letonya, Europaisches
Bildungswerk Stichting-Almanya, IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Marche S.r.I.Impesa Sociale-Italya, In Marketing Ltd.-Bulgaristan, SUPSI
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana-İsviçre’dir
ECVET Dijital Platform Projesi bireyler, kurumlar, kuruluşlar ve aktif
şirketleri tarafından ulusal ve Avrupa da mesleki eğitim ve öğretim
alanında bilgiyi arttırmaktır.
19. EURAS Academic Journal:
EURAS Akademik hizmetleri süresince yılda dört defa yayınlanmak
üzere 2147-2149 ISSN numaralı Akademik dergi yayınlıyor. Yayınların
beş dergisi yayınlanmış olup üye üniversitelerin saygın öğretim üyeleri
ve akademisyenlerine ait makalelerden oluşmuştur. EURAS Bilimsel
Dergisini hakemli ve uluslararası okunan bir yayın haline getirmek
üzere çalışmalar devam etmektedir. EURAS Bilimsel Dergisinde
yayınlamak üzere meslektaşlarımızın makale ve çalışmalarını bekleriz.
Üye Üniversitelerden konusunda uzman Akademisyenlerden Hakem
Kurulunda görev almamak isteyenler [email protected] adresine
mail gönderebilirler.
20. EURAS E-Bülten:
EURAS Faaliyetleri ve önemli gelişmelerden üyelerimizi haberdar etmek
için her ay EURAS e-BÜLTEN yayınlanacaktır. Bu bültende EURAS üyesi
üniversitelerin yaptığı-yapacağı önemli faaliyetler (Seminer, sempozyum,
konferans, ortak projeler, VIP ziyareti, öğrenci-öğretim elemanı değişimi
gibi) yer alacaktır. Üye üniversitelerimizden gelecek haberleri ve
EURAS grubu ile paylaşacakları duyurularını zamana bağlı kalmaksızın
bekliyoruz.
21. EURAS BİLDİRİ KİTABI
1. Uluslarası Yükseköğretimde işbirliği konferansının bildiri kitabı
yayınlanmış olup 20 makaleden oluşmaktadır. Konferans sonrasında
ortaya çıkan sonuçlar katılımcılarla paylaşılmıştır.
Katılımcıların ortak görüşü olarak, Avrasya Üniversiteler Birliği
tarafından Asya ve Avrupa ülkeleri arasında yüksek öğretimde iş birliğinin
gelişmesini amaçlayan konferansın katılımcılarının ortak görüşü,
konferansın verimli olduğu ve çalışmaların devam ettirilerek ileriye doğru
geliştirilmesine yöneliktir.
97
www.euras-edu.org
MEMBERS ACCEPTED BY THE DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
No
FOUNDING MEMBERS
No
98
UNIVERSITIES
COUNTRY
Turkey
01
Çanakkale 18 March University
02
Gabrova Technical University
03
Institute of Management, Business and Law
Russia
04
Istanbul Aydin University
Turkey
05
Khazar University
06
Komrat State University
07
Selçuk University
Bulgaria
Azerbaijan
Moldova
Turkey
UNIVERSITIES
COUNTRY
Jordan
08
Al-al-Bayt University
09
Almaty Technological University
10
Al-Qadisiya University
11
American University in the Emirates
12
American University of Tirana
Albania
13
Andrei Şaguna University-Constanta
Romania
14
An-Najah National University
Palestine
15
Azerbaijan State Economy University
16
Baghdad University
Iraq
17
Baku Asia University
Azerbaijan
18
Baku State University
Azerbaijan
19
Bahria University
Pakistan
20
Budapest Business School
Hungary
Kazakhstan
Iraq
Emirates, Dubai
Azerbaijan
99
www.euras-edu.org
MEMBERS ACCEPTED BY THE DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
No
100
UNIVERSITIES
MEMBERS ACCEPTED BY THE DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
COUNTRY
No
UNIVERSITIES
The Netherlands
34
ILIRIA Royal University
COUNTRY
Kosovo
21
Business School Notenboom
22
Caucasian Institute of Democratic Integration
Georgia
35
International Business School CESTE
23
Crimea State Engineers and Pedagogical
Ukraine
36
Islamic Gaza University
24
Dagestan State Pedagogical University
Dagestan
37
Karachai Circassia University
25
David Tvildiani Medical University
Georgia
38
Kazakhstan Institute for Strategic Studies
Kazakhstan
26
Dimitrie Cantemir Christian University
Romania
39
Kazan Federal University
Kazakhstan
27
EMUNI University
Slovenia
40
Kırklareli University
28
European Collage “JURIDICA”
Kosovo
41
Konstantin Preslavsky University of Shumen
29
Firat University
Turkey
42
Kwandong University
30
Gazi University
Turkey
43
Manas University
31
Gotse Delcev University
Macedonia
44
Mediterranean University of Albania
Albania
32
Gulf Medical University - Ajman
UAE
45
Moscow State Open University by V.S.
Chernomyrdin in Makhachkala
Dagestan
33
Hamdard University
Pakistan
46
National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
Spain
Palestine
Russia
Turkey
Bulgaria
Republic of Korea
Kyrgyzstan
Kazakhstan
101
www.euras-edu.org
MEMBERS ACCEPTED BY THE DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
No
102
UNIVERSITIES
MEMBERS ACCEPTED BY THE DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
COUNTRY
No
UNIVERSITIES
COUNTRY
Ukraine
60
Usman Institute of Technology
Pakistan
Bangladesh
61
University of Al-Muntansiriyah
Iraq
47
National University of Water Management and Natural Resources Use
48
Newport University CED
49
Odessa State Environmental University
Ukraine
62
University of Bucharest
50
Odessa State Polytechnic National University
Ukraine
63
University college of Applied Science in Safety
Croatia
51
Sagar Institute of Research, Technology and Science
India
64
University of Economics and Management
Ukraine
52
Sinai University
Egypt
65
University of Naples I’Orientale
53
Sapir Academic College
Israel
66
University of Prishtina
Kosovo
54
Tajik State University
Tajikistan
67
University of Raparin
Iraq
55
Tbilisi State University
Georgia
68
University of the Aegean
56
Technical University of Sophia
Bulgaria
69
University Technical Malaysia Melaka
Malaysia
57
The University of Kufa
Iraq
70
VUZF University
Bulgaria
58
University Collage of Applied Science
Palestine
71
Penza State University
Russia
59
University of Palermo
Italy
72
Belgrade Banking Academy
Serbia
Romania
Italy
Greece
103
www.euras-edu.org
MEMBERS ACCEPTED BY THE DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
No
104
UNIVERSITIES
Notes
COUNTRY
Moldova
73
Tiraspol Interregional University
74
State University of Tetova
75
Academy of Public Administration
76
Nakhchivan Private University
Nakhchivan
77
Jahan Institute of Higher Education
Afghanistan
78
Epoka University
Albania
79
Medical University-Plovdiv
Bulgaria
80
Spiru Haret University
Romania
81
Business Academy Aarhus
Denmark
82
Vasile Goldis Western University Arad
Romania
83
Geneva Business School
Macedonia
Moldova
Switzerland
105
www.euras-edu.org
Notes
106
Notes
107
Notes
108