1. B 2 № 314518. Най​ди​те наи​мень​шее зна​че​ние , удо

Вариант № 742604
1. B 2 № 314518. Най​ди​те наи​мень​шее зна​че​ние , удо​вле​тво​ря​ю​щее си​с те​ме не​ра​венств
2. B 2 № 311465. Ре​ши​те урав​не​ние
.
Если кор​ней не​с коль​ко, за​пи​ши​те их через точку с за​пя​той в по​ряд​ке воз​рас​та​ния.
3. B 2 № 189. Най​ди​те корни урав​не​ния
.
Если кор​ней не​с коль​ко, за​пи​ши​те их через точку с за​пя​той в по​ряд​ке воз​рас​та​ния.
4. B 2 № 314583. Най​ди​те корни урав​не​ния
Если кор​ней не​с коль​ко, за​пи​ши​те их через точку с за​пя​той в по​ряд​ке воз​рас​та​ния.
5. B 2 № 338864. Ре​ши​те урав​не​ние
6. A 3 № 185. Ре​ше​ние ка​ко​го из дан​ных не​ра​венств изоб​ра​ж е​но на ри​с ун​ке?
1)
2)
3)
4)
7. A 3 № 314579.
?
На
каком
рисунке
изображено
множество
1)
2)
3)
4)
8. A 3 № 311419. Ре​ши​те не​ра​вен​с тво
1)
2)
3)
4)
.
решений
неравенства
9. A 3 № 311397. На каком ри​с ун​ке изоб​ра​ж е​но мно​ж е​с тво ре​ше​ний не​ра​вен​с тва
1)
2)
3)
4)
10. A 3 № 314590. Ре​ши​те не​ра​вен​с тво
и опре​де​ли​те, на каком ри​с ун​ке изоб​ра​ж е​но мно​ж е​с тво его ре​ше​ний.
1)
2)
3)
4)
11. C 1 № 177. Ре​ши​те не​ра​вен​с тво
12. C 1 № 333344. Ре​ши​те не​ра​вен​с тво
13. C 1 № 314471. Со​кра​ти​те дробь
14. C 1 № 333154. Ре​ши​те си​с те​му урав​не​ний
15. C 1 № 314440. Со​кра​ти​те дробь