IsGUZAR VЭ - SDU-nun Elektron Kitabxanası

QEYBULLA QEYBULLAYEV
IsGUZAR VЭ
味
αヾもヽ
ZONGIN OLMANIN
YOLLARI
脅χ″a“意″IPt,g″ diyt“ ″ ♂ rd詢″″ ψ α″α
И″αttα ″ /,FOpα δl■,あ ri4加 ′
′
s`′ rr2r"ぁ り
《QAPP‐ POLiQRAF》
BAKI-2003
Elm vo 1 ahsll Markazl
.Tafekklir i. nlveriitc tl
Kital,rxana
2 7
A Q
難計鷺描撫淵職艦書蝋搬
l」
0《 QAP卜 POLIQRAF》 ,2003
I BOLUM
irxiN nirirreniN ve
TocnUnoLoniN sixrpzi,
YANASMa oti$UNCot,eni
OZ‐ OZUNO NECO KOMOK
EDO BILORSON
Dinyanin aparic1 61kelorinin,6zollikle ABs ve Avropada her
hanSl iri kitab dikanlna ba,9oksoniz,rnitleq《 OzinOkё mob〉 ve
く
く
Idareetino》 ni,anl ilo qeyd olunmu,9oXSayll roner nezOrinizi
colb cdecok Son i1lordo elo MOskva,Sankt― Peterburq,Kiycv ki_
mi,oherlerdo bcle binin,ahidi olmaq mllmkindur Burada on―
larla,bezon do yizlorlo kitab gOrecoksiniz:《 Hoyatinlzl ve vaxtl―
nizl nezaretdo neco saxlama11》 ,《 Hoyecandan ncce yaxa qurtar―
mali ve yasalnatta necO ba,lamali》 ,く く
Vaxt ve idareetme〉 〉
Kl,1,く く
lorlo blrgo i,loyon qadin u9in sorttu kitabl》
,《 istisna yolu ile ida―
reetmo》 ,く 〈
Az vaxt erzindo 90x isi ncco g6.11lok olaD2,《
yaya neco qalib golrnoli》
Depressi―
Hoyatda,sevgide ve isdo Ozinomam―
,く く
1l qadin ollnattin yollan》 ,く く
1,lori neco g611■ loli〉 〉
,KKPulu neco qa―
zanmaq olaD),く く
Ruhdan di,monh altemativi》 ve s Eyni zarnanda
ro■ ordo iri fl.11lalarln rehberlorl u,un nezerde tutullnu,ve ida―
rectine izro gOrkenlli rnitexessislorin nifuzlu monOqrarlyalarina
da,psix010qlann kit10vi oxucu i9in yazml,olduttu kitablara da
rast golo bilersiniz Bu kitablardan her birinin miollifl mirokkob
ve ziddiyyetli miぉ ir cOmiyyotin vetonda91armm qar,11∞
dl普 1
minlorlo bu cir suala cavab vcrir:bir 9ox utturSuzluq vO maliyyo
itgisindon sonra,irket rehbori hallsl qerarlan qobul etmelidir?1,
ginindon sonra Ozindo ginlrahh言 l ve heyata mara普 l ncCO Saxla―
yasan?Problcnllor i9indo batib qallnlslnlzsa,sutkada ise conli 24
saat varsa,bu 9otinliyi ncco hell ctmeli?Dcprcssiyaya meruz qal―
nllslnlzsa,ne etmoli?Miasir Amerika ve Avropa teleblerine ve
bu ёlke vetenda,larinin tofokktrinin xarakte五 ne cavab verOn
edobiyγ at cyni zalnanda insan dll,incosinin qediin enenelorine
do mivaflqdir
Oz tecibo dorslorinlo otrafdakllarla b61ismok,heyatda mi―
,ahido ctdiklerindOn en qiymetli。 laniarl sonraki nes10 otillllok
arzusu edobiyyatda 9ox qodimdon mOvcuddur Faraon isesinin
(Ce XXV esr)misa宙 ri
Ptaxotep sonraki nesi1lore nesihet yazma―
首1 laZlm bilmi9di b,burada hom9inin deyilirdi:
Biliyinio 6yinlnomeyo a119!
Elo bilmo ki,tok son hor,cydon xoberdarsan!
Mosloheti tokce hiklnetli insanlardan dcyil,
Xoborsizlordon de almatta 9a11§
Konfllsi ve Lao Tszl,hindi qurulan ve Bibliya pcyttomber10_
ri,lord ccstCrild,Montcn ve namelum midrikler 6z blamlann―
da ve vo osorlorinde,ibretli hekaye ve moizolerindo,atalar sOzu
ve zerb― meselorinde insanlan sehvdon kenar etmok ve dizgun
盤
FⅧ
淵 需
:蹴 :Ъ ∬ 獄 8:I鑑 島 出
織 轟 1濫
《bol rnehsulu ncco yl言 ma11,hansl ulduz dogulduqda yer oboli》
haqda faydah mesIЭ hetlori de daxll ollnaqla,oksor kelamlar bu
gin3鷺
Ftli∬ お
i珊摯
れ五
no qed∝ do,い
。
bdQ ev
器J期[駅朧淵縦
lЛ欄 椰彙
daha asan ve rahat,digerloH ilo insiyyotini xo,ve sadO,heyatinl
ise xo,bext ctinokdo yardlm gOstellllok Xeyilxah mesiohet han―
slsa bir 91xllmaz saydl言 l veziyVetdon yoltapmayan insana ol uza―
釧轟蠅琳撥
樹鷺
瀧11酷琳
霊l翻 JT;Л:桃 肌賞:1器
『 網臨 罰柵詐
器拙 混認摺密
格懸II]臥 露盤:鼠胤fr蜆 麿
kitabl olo alml,arn
AMERIKADAKI
Ⅱ OYAT
TOCRUBOSI
Validcyn hiinayosindon ve icmasinin mintozom nezaretin―
don uzaqda olan,Oz inilli― medoni etraflndan ayri di,mu,insaniar
arasinda heyati moslohetlere chtiyac daha gllcl■ idi YcniI)inya
erazisinde ycrlo,nlis aVropa11larin taleyi rnehz belo idi ve XUP_
XUS OSr alncrikan koloniyalarinda edObiyyatln hOr§ cydon ovvel
insan davral11,l barede dini nesihet― traktat,oklindo inki,af ctmo―
si tesadifl xaraktcr da,1lnlr
Sorhedlori mintezom suretdo Qerbe S面 ,On,hele ya,ayl,ln
ollnadl言 lk。10niyalarda pionerlerin heyatlゅ Oraiti olduqca a普 lr idi
COXlarl bu sinaq qar,lsinda davaln geti111lirdi Hor i9inct cmiq―
rant gcriyo,Avropaya qayitma1l olurdu
く
く
Sorhed〉 〉anlayl,l insan
lna mCydan
oxuyan bOン知k9otinlikler dcmok idi,lakin cyni zamanda bu― he―
min mirokkob yan,da qalib 91xanlarin izorine a91lan sonsuz im―
kaniar ronlzi idi《 Serhed》 ,《 meydan oxumaq〉 〉
,《 sOnsuz i献 an―
laD〉 haqqinda tosowurler her hansl bir insanln Arnerikada daha
yax,ltaleyo nesib olmaq bacar屯 l baresinde optimist arzusuna q"
dё zilnune,onun
tale sinaqlarina sine gennok bacarl普
rl,ml,di
Yeni Dinyadakl heyat he9 dO her zaman bu ideallara uyttun
gellnirdi Sinfl berabersizlik insanin《 hanll■ 9tln beraber imkan―
lar》 a
inaminl ql■ rdl,amma hele menimsontnemi,Qerb bir 90xla―
rina flziki cohetdon XlX osrin populyar anlerlkan publisisti Xores
Qrilinin《 QerbO get,cavan ottlan!〉 〉9a薔 ln,lna emol edorok sosial
minaqi,olordon yaxa qurtarlnatta kOmOk cdirdi
Oger ABs saklnlerinin oksOriyyeti《 amcrikan arzusu》 na
inanrnasa vo 9Dlkkcnsin《 Manin cCZZlunt〉 〉romanmm qohre_
manlan kllni AIncrikanl dinya sivilizasiyasindan tamantilo gcride
qalml,bir ycr adlandlraraq ona qar薔 1,yattdlrSaydl,9otin ki,bu 01-
kedo 9i9oklonOn bir comiyyot qunllardl A― a tarix ele bir ni―
mune tanimlr ki,pcssimizmo,ё Ani,alltta Vo ёガnet中 111110yO
ba,l qarisan Xalq yaradlci fealiyyetdO bir mivoffeqiyyoto nall ola
bilsin
lngilis koloniyalarinl heveslondiron KKamcrikan arzusu》
esrde iqtisadi inkisaf seviン
XX
γosino g6ro dllnya izre birinci ycre 91-
xan giclt impcriyanin yaralllnaslna sobeb oldu 1914-cll ildo Pc―
r 14 nlin im―
port KKmotoD〉un hor bir■ldon qorxub konara s19rayanda ABs ildo
tcrburqda ve Rusiyanln diger seherlerindo piyadal′
bir rnilyon avtomobil istchsal etmeyo ba,lanl19d1 0srin ortalarina
sakinlorinin sayl Ycr izindo yasayan insanlarln 6 faizini te,kil
edon 01ke dtlnya mohsulunun bcsdon bir hissesini istehlak cdirdi
Aincrikan arzusu cllnin,texnikanln,tehsilin yiksollnesinde,prin―
SIPCO yeni istchsal saholerinin yaralllnaslnda realla,lrdl Fordi so―
vivyodo《 amerikan arzusu〉 〉yalnlx
orin i。 lodiyi,qadinin ise cv is―
lori ilo mol普 ul olduttu 2-3 0vladl olan xo5bext ailo dcmok idi Bu
ailonin,oher kenarinda ycrle,on vo mtlasir tcxnikanin biin nai―
liyyotleri ile techiz olullllnulり rlCa c宙 ,qaraJda ise iki avtomobili
olrnah idi Bu ailenin golri bitin usaqlara ali tohsil almaq imka―
■l vemoll idi Ve homin idcal milyonlarla amcrikalinln vanna
9evrilirdi
KKSerhed》 Sakit okcana 9atdl ve amcrika11lann ya,ayl,l son
doreco komfortlu olsa da onlann yaratml,olduttu siviliZasiya ye^
ni problcmlor yaratdi Cck Londonun tesvir etdiyi kiini,qlzil tapl―
lan saheyo malik olinaq qa91,lnda longliyo yol verlnok muflis ol―
maq,《 Consiardan geri qalmamaq〉 〉tolobinin iso kitlovi istchiak
dOvrunde bclo milyonlaria amerika11■ 9in aparicl,iar olduttu ql―
zllaxtaranlar dOvrtl artlq kc9mi,o dё nlni,di《 cetin》 prOblcmi
holl etinok isterken,her dofe Conslar daha lnllkenllnel avtomobil
markaslna,yaxud ev pribonlna sahib olι rken onlarin mlyonlarla
qon,usu var gllct ilo reqibdon geri qalmamatta 9a11,lrdl
istehlak i,tahasl reklamla qlzl,dlrlllrdl SosioloJi― sorttu m。 lu_
matina gё re,her gun amcrikall tclcvizorda,radioda ve qozct sohi―
fЭ lerindo,hom9inin k09odo 1500 rcklanlla qar,1la,lr 21 ya,lna ki―
mi amerikall tokce tclc宙 ziyada 300 min rcklaln 9a薔 lrl,l ile izlo―
,ir Arncrikan demoqrafl London Counsun flkrinco,istehlak 70-ci
illerdo bOyimis her kesin ba,1lca xllsusiyyotino 9evrilnlisdi:
《Onlarin narsis islubu 70-ci i1lordo sexsi ёdOni,in heyatda esas
moqsed olduttu baredO bitun tclcviziya rcklarnlarinln zelllininino
qay■ dl》
Bir 9ox amerikahni telosmeye vadar edon tokco《 qlzll heyo―
canl》 n dOv血 ndoki kimi《 o,yaya aludo9ilik〉 〉dcyil Amerikan ar―
zusunun remzlorino― xo,bext aileyo,gcni,ve rahat eve,usaqla―
rin ali tehsil alinasina―
nail olinaq her bir adamdan bOik qllvve ve
gerginlik teleb cdir 70-ci illorin evvelindo Bcrklido 400■ lin dol
lara 9ox g6zlel bir cv alll11,ve xanlml,l19 6vladlilo orada ya,anll,
bir voki1 80-ci illerin sonunda ёvladlarinin ali tehsil haqqln1 0do―
mOk(bir telebonin yax,l universctde dё rd il erzinde tehsil almasl
100-200 min dollara ba,a gelir)vo onlara cv almaq problemi qar―
,lSinda durur cinki indi onlarin ya,adlgl evdon daha k191k bir ev
onun u,aqlarlnln her birino 400 min dollara baoa golocokdi Ve
balalarl u9un onlarln adot cml,Oldugu heyat sevlyyosini temin
etmokdon Om veklh hc9 olinasa rnilyon dollar olave pulu olma―
1ldlr
lstchlakda rehbor standartlann xarici tezyiqi ve ёzini ve Ov―
ladlarlnl yax,l ya,ayl,la temin etinok cehdinin vehdeti amcrikan―
lan daha feal,okildo pul qazmtta meCbur cdir Yalnlz 1973-ci
lldon 1985-ci ile qodor orta ancrikahnin is ho■ osi 40,6 saatdan
48,8 saata 9atm,d1 0rta amcrikalinin bo,vaxtl iS0 1 973-ct ildon
1985-ciilo qeder heftedo 26,2 saatdan 17,6 saata di,mi,du
Gergin i, yuxu middetinin dO azalinaslna sobeb oldu Lui
Harrisin molumatina gOre,amerkalllarin okseritteti(ohalinin 58
faizi)xroniki Olaraq yuxusuzuqdan eziyyet 9okir(gind0 7 saatdan
az yatlr),strcslore meruz qallr Ohalinin 89 faizi(158 milyonu)
gicli strcsin tesiri ёz izerinde hiss cdir 59 faiz heftOdo hc9 olina―
sa l-2 dofo ttcli stres ke9irlr,30 faiz iso demok olar ki,her gin
buna lnett qallr Paradoksal olsa da,rnehz onun xetrine zelunet―
kco insanlarin eziyyote qatla,dl薔 l ai10 ideah gergin heyat terzin―
don eziン γet 9okir ´unerlkan sosioloqlarl Sar A Lcvitan ve Ri9罰
S Belous《 AmeHkan ailesino ne oldu?〉 〉kitablnda qcyd edir ki,
i。 loyon er,cvlo me,こ u101an aⅣ ad,iki yaxud daha
90X5Vlad― indi yalnlz bir hisse amcrika1lnin ailesidir》 80-ci illo―
rin evveline battlannll,her iki kebindon biri pozulurdu 《1970-ci
illerin sonunda erindon aynlan, dul qalan ve tlmunliyyetle he9
vaxt nlkahda ollnayan qadiniar 8 milyon aJoyo,ve yaxud Birle,一
nlls Statlarln ycddi ailosindon birine bё ytklik cdirdi Qadlnlann
《normal ailo―
okseriyyeti 61kenin xalq tosorrtlfatinda 9ah,lrdi Ve i。
loyon qadl―
■ln orta is heftesi ho■ odo 49 saat,azad vaxll iso 16,4 saat teskil
cdirdi lki ycrdo 9a11,an 61ko zohetkc,lorinin yansl(1,6 nlilyon)
qadinlar idi Neticodo,S Levitan ve R Bclousun sё ylodiyi kiini,
nonnal standarta》 uyttun ge―
amerikan ailelerinin yaln12 25 faiziく く
liD〉
Analann emok fealiyyoti sallesine axl,lu,aq ba言
9alannln sa―
ylnin artrnasina getirib 91xardl Bu hom do hemin miossisolorin
haqqlnin ytlksok olinasi vo onlarln inkisaflnin idcoloJl lniqavilno―
ti llo olaqodardir O cimloden ABs prcZidCnti R Nikson usaq
ba薔 9alarlnin inki,a■ i9in veSait avrilmasina gllcli miq″ imet
kommunizm tedbiri》 hcsab edirdi
gё sterorok,bunuく く
Alnerika1lnln sosial soviyγ esi orta statistik reqolndon a,agl
olanda onun 9otinliklori artir Mintezem olaraq zohmetkc,lorin 56 faizini,iqtisadi bё hran dOvrundo iso 10-1 5 faizini birle,diren is―
sizlor slrasinda olrnaq son 60 ilde iosizliyin olmadl薔
l bir
ёlkede
to―
sevvir olunduttu kilni he9 do qay普 lSlZ Vaxtke9i.11lo demok dcyll―
dir Cons Hopkins adlna univcrsitetin apardl薔 l ara,dlllllada dCyil―
diyi kilni,1,sizlik seviyyosinin bitё vlllkdo 01ko izre conli bir fa―
レartmaぃ
Ozineqosd halarlmn 4,l faレ ,hebse dulon"rh saylmn
5,7 faiz,qetl halannin iso 4 faiz artmasl demokdir I,don91xanl―
ma ve muessisonin battlalmaslndan ezlyyet 9oken rayonlarda psi―
xi ve diger xosteliklerin saylnin artmasi lnll,ahide olunur
Ayrica bir insanin qar,1la,dl首 1 9otinllkler neftin qiymetinin
く
く
oynamas,》 vo Yaponiya ile yan,maq,istchsalati modemlesdir―
mok vacibliyi aksiyalarl ilo,tecruboli i,9ilerin ixtisasartllllla prob―
lcmlori ve cNanlann professional hazlrllqslzlttl i10 btth Amcri―
ka sonayesi《 kapitan》 larmin da rastla,dl首 l homm prOblcmleri oks
etdirirdi
Amerikanin ve sado alnerikalinin qay言 1lan ke9mis sovet ёlko―
sini ve sovet adaminl ohate edon problenllordon ferqlonirdi AIn―
Ozinokё mok》 ve someroli idareetmeyo dair edo―
ma 90X Saydaく く
blwatin cavab vcrdiyi suallarin meydana 91xmasl sebeblorini an―
lamaqdan Otru rniasir amerikan cemiyyetinin xisusivyotlorini no―
zore almaq gerokdir Orzaq mehsullarinin bolluttu i10 yana。 l qiy―
metlerin ve vergilerin qiymetinin aia bileceyini,hem9inJ■ SOhiy―
yodoki ytksok qiymetlori nezere alaraq hemilo xorclore doqiq―
liklo nezaret ctrnek araslnda,demek olar ki sonsuz istirahet va―
riantlan ilo getdikce qlsalan bo,vaxt arasinda,amerikan arzusuna
inam ile bo,anIInalarin,strcslorin,qlymet artlinl ve l,sizlikle bag―
1l qoⅨ unun dramatik rcalhttl araslnda olan kontrast bir 9oxlannl
10
bu ziddiン γetloro keskin rcaksiya vc.il10yO,qlz言 lnllqla 91xl,yOlu
axtarmatta mecbur cdir Ancaq indi sovctler birliyi dag11lb, 10-15
il zalnan kc9ib ve bu insalllar da artlq cyni qayttllarl ya,aylr vo
problenile五 doお rqlonnlir
AMERiKALILARIN PRAKTiKi
ルIUDRIKLIYI
Sinfl dё yt,lorin
zongin tarixino bamayaraq,Avropadan go―
tirilen comiyyotin inqilabi ycnidonqurulmasl idcyalan Amcrikada
laz:ini populyarllq qazana bilmedi Sosial zt1linin olindonく く
sor―
hed》 do bas allnaq inJぐ ■1l inqilabi y01u inkar edon idcologiyalarl■
rehberliyini dotturdu Amcrika vetenda,lar1 0nun ictilnai prob―
lenllorhi amcrikan comiン γetindo yaranml,onenevi tofokkir yo―
lu ilo hell c● 1loye cohd gOstorirdi Avropada rnё vcud olan adetlo―
rin amcrkan《 sorhed》 lorine mllvaflq gelmomesi onlardan imtina
etlnok ve diger insiyyot,tesomlfat noHllalarl,ictimai heyat teskil
ctmok arzusu yaradlrdl Bu ise heqiqeti her seydon evvel fordin
subycktiv marttma Cavab veren praktiki fayda baxlmmdan§ erh
edon praqmatizm felsofesinin askarll言 l i9in elveri,li zomin yara―
dlrdl
Praqmatizmin aparici nozoriン γo9ilorindon bir 9oxu dinyanin
inqilab yolu ile doyisdirilmesi,hom9inin abstrakt rnenevi prinsip―
lordon golon nozoriyy01ori inkar edirdi Onlar comiyyotin inqila―
bi yolla yenidonqurtllma nezeriyyolorini o sobobdon qobul cmir‐
dlor ki,onlarin flkrinco,bu nozeriyyolor insan xaraktcrinin mi―
rokkeb vo ziddiyyot dolu rca111薔 lni nezere almlr ve ictimai insti―
tutlarm ycnidonqunllma,iarlarl ilo kifayetlonirdi
Moneviン γat911lq nezeriyyoleri ise, praqmatizln rehborinin
flkrino gё re,tarixi soboblori ve mё vcud ictitinai§ oraiti nezore al―
nllrdl Hom do moneviyyat91lar real insan tebieti ile ve her oey―
don evvel,onun aktiv terefl ile hesabla,maq istemeyorok insanla―
ra esason qadattalar izerindo qumlmu,《 obedi》 tofakkir ve dav―
ral1ls prinslplori tolqin etmok isteyirdi Halbuki,comiyyotdo pozi―
tiv deyisiklidor insanda aktiv misbet heroketlerin heveslondiril―
mesi ve onlarln sabit verdi,o9evrillmesi izro mikellllnel i,apar―
maq yolu ilo heyata ke9irile biler
Praqmatiznl l19tln conliン γetin sinfl ve sosial tebietine dair do―
qiq tehlilin vo deqiq monevi qiymetlorin ollnamasl seciyyevi idi,
lakin bu folsofo insan xaraktcrinin fonnalasmasina praktiki tosir
toplall11,ve aydinlasdllllll,dlr Ozinlln《 insan tebieti
vo davranl,1)〉 adll kitabinda praqmatist olan Con I)ti qcyd edir ki,
tecl■ lbosini
く
dizgin》 heyat
hemin heyatl ya,amaml, insanlara llnvanlanan く
starlarinin he9 bir tesiri olamayacaq Oger qameti dizgin olrna―
yan bir insana ne qedo deseniz do ki,o Ozllntl dllz tutsun,vordi5
ctlnediyi honlin veziyyotde dayanmaq honlin insan t1911n rahatslz―
dizgin〉 〉du111laq―
1lq yaradacaqdlr Oksino,ona clo gelecok ki,く く
《narahat〉 〉veziyyetdo dullllaq dcmokdir Yalnlz tedricon, insan
t19in adi olan pozalara osasianaraq,onlan inki,af etdirerek ve in―
sanl bu inkisaf i9in heveslondirerok onun qametinin dizolmesi―
ne nail olinaq mumkundttr ictimai oevrilis evozindo I)Oi insanla―
rin dll,incosinde tokamtll rnetodlarinin vasitesi ile heyata kc9iri―
lon inqilab tolclif edirdi
Sizin ёz miossisonizi yaxud heyatinlzi ncco yenidon qura bi―
locoyiniz barede tё vsiン γe toklif edon idarectine nezeriyγ esi ve
tetbiqi psixologiya izro bir 9ox oserlorin osasinda praqmatik isul―
lar durur Hontin edobiン γatda praqmatizm prinsiplerine mivaflq
olaraq ictimai doyisiklik proqranll redd olunur Bu yazllann iniol―
lineri abstrakt lllenevlyyat,11lgl da qobul ctlnir Onlann meqsedi
ini
sirketin,kollektivin, ailenin yaxud ayrica bir ferdin《 qamet〉 〉
qamet〉 〉onlann heyatlnl korlaylrsa Lakin
く
dllzolunokdir― belo く
i dllzoltlnok l19in miOniner daha rahat veziン γotdo da―
《qamet〉 〉
yanln電 ln elVCrisli tereflerini gOstonneyo ve insanlarin yaxud so―
sial qnlpun tefokkil■ lndoki ve davranl,lndakl pozitiv impulslara
tesir ctmeye cohd g6sterir
Xcyirxah tё vsiyo vcrenlor emindir ki, insan yaxud kollektiv
miasl cenllン γetin 9etinliklerindon neinlci genisnliqyasll ve uzun―
stton deyi,melor(Ozi de heyata tokce xaos ve qaydaslzllq geti―
rOn)y。 lu ile dcyil,daha 9ox kOhnollnis praktika ve verdislor,yan―
1ls tesevvirior,lazlmslz heyocanlar ve llztlnti10rdon yaxa qurtar―
maqla,ё z telobatlnl ve heyat islubunu deyisdinnekle,butun ya―
radlcl qllvvesini comlomeklo 91xa bi10r Bu edebiン γat Amcrikada
l鮮 ;島 澪 獅 絆tT鰤
よよ:Ⅲ
IIl胤
梶
;禦 珊
悧
l:
つι
織i鸞[耐 舞
i野熙
鮮1掛:墜ガ
疑揚
蠅l椰構[響熙瑳
鱚
r暴
1道
idarectrne ve ёzinokё meyo dair kitab oxuyan insan da hiss cdo
bilecokdir
」諄
∫
鰤1裾肇I鶴椰J瑚樹
椰 野
i椰暮
説
蓬醐描
部鮮
驚
壁
塾
場
輔 1根 冨蔦
1錨絲脚囃
i蔦
1鼻
│
bc鳥 ]:1蝦 掛攀1肌 1配 ]糧 紺よ
ll:鳳 鍬
T
罰馴 請
戦i難靭躍善
黒
澱
選鰐li愚 1露鴛Al湾驚littl貨榊
m Ve cnerJi
:胤
hr詔
f:::よ
ξ l:XaS
dan o,imレ
ⅡO
dOf
血
驚bttaぶ 雷 鑑胤懲ま
N■M:
ξ滉 歯 露
:よ[:メ
sert tebiot,oraitinde sag qalmatta kOmOk cdirdiso,hazlrkl dё vrdo
curbecir tOvsiン γoler toklif edon meCmuolor insana sivilizasiya
ki nevelerinin tec血 besindon faydalanlr
HOYATINIZDAKI
OTALOTO QARsI
x面
■11器 器1轟 :留 l誂鑑轟艦
潔 乱χ
」
adetlerin yaxud,oxsi Verdi,lorin sabitliyine esasianlr
ヽZordi,lor
暴品搾!輝鸞
Wttli踊1踊鮒尋
avtomatla,dlnr〉
ketlerimiziく く
〉Lakin cyni zamanda heyatln qobul
edilmesindoki teravet vo insan heroketlerinin 6zllnemexsusluttu
需 1=:∬
ill」 ;:需
認
亀
晶∵::品 調11lm悧 翼
::‖
14
:
き
器
熙F鷲掛 椰鮮
孵話
II鷺讐
}鷲
lor Gё rkonlli ixt■ a91lann rneseqqetli heyatinln lnhillik tarixi bu―
:∫ ;I盤 蹴淵蹴F薦 遭
路‖
!Lド
mぃ軋ぬhd―
mokdir
Birdon― biro mthendis gё rtlr ki,o《 istcdad c詭 o■ 1li Sttlam,
面゛
:emeyO dalr AmeHka vo
鷺‰鰤 思tll:lf驚 麟
nunla izah olunur
16
"YOX!"DEMOYI BACARIN
insan tebietini pozan tesevvirlerin tozyiqindon azad ollna―
nll,onun bcynindo pozitiv deyisiklikler ba§ vere bilmez lctimai
qunllusu dcvirrneyo 9a慧 1111layaraq,《 OzinokOmok》 haqda vesait
muonineri Oxucuya diktatlnl ba,qalarina telqin cdon qivvolore
qar,l ardlcll muqavirnet proqranll toklif cdir Manipulyatorlann
soroncamlnda bё ytk psixoloJi tezyiq arscnah vardlr:yaltaqcasina
terif ve yalan vedlor,qorxutina ve ql,qlllllalar Lakin bunlar o za―
man tesirli olur ki,insan 6z flkirlerinde ve heroketindo ictimai re―
yo osaslansln Rcal yaxud saxta《 knyaginya Marya Alckscycvna―
nln〉 〉
teriflno layiq ollnaq cohdi yaxud gulineli gё rsontnok qorxu―
su insanlarl xisusi sc9illllis bir gcyiin aksussuarindan istifade et―
meyo,danxdlricl bir roman oxumatta,XO,u golmeyon bir dOvi
metbuata abune yazllmaga,anla,1lmaz nitql olan bir deputat baro―
3 sindoki co,qun flkirle razlla,matta meCbur edir Eyni zalnanda
)yan― yё rolnizdo olan bozilorinin etrafdakllarlく 〈
cosaretli〉 〉
letifolori
t塊 嗜 i∫塁 ll聯 鶴
蠅
[逃
難
i疑 揚
漱 静井
l
sanin hakim flkre istiqametlonrnesi vasitesi ile nifuzlu qivvelor
onlarin ehtiyacinl,siyasi roЁ bet Ve medonitolobatin1 9oX bacanq―
la follllalasdinr Qeyri Sabit insanlar bir 9ox hallarda parlaq rekla―
ma ve bacanqh natiqo,zohlet6ken misahibe ve insanin yaxasin―
dan e1 9oboyon qohuma,diktatorvO■ lu reise v。 6zinin birba,a
vezifosini yerine yetillllokdOn kenara 9okilen icra91ya toslim olur‐
lar Homiso psixololi tozyiq altinda gizo,to gedOn ve tez yola ge―
lon adam haminl razl salinaq xotrine tok Ozine deyll,ba,qalanna
da zerer vurur《 Paylz inarafonu》 f11lninin qohromanl Buzlkin da―
ha qetiyyetli insanlara redd cavabi vere bacallllamasl izundon ha―
minin heyatinl korlaylr QotiyyOtlo redd cavabi vero bilmok―
to―
fottdr ve davTanl,da misteqlllik uttmnda mibarizonin mihim
merhelesidir
Mon do bele hesab cdirenl kl,bu sOz,yoni zamanlnda deyilon
く
く
yox〉 〉
kolmesi hem ayn― ayrl insanlarin,hem do bO"k bir m■ os‐
sisonin vaxtina vo gucine qonaet etinok■ 9in en gOZ01 vasitedir
Moselen,arzusuna rettmOn vaxt itgisini nezere almadan 9oxsayh
17
Elm vJ iehsil matkezt
″T● 1● kLar t;nivereitetl
Kitabxana
ictimai vezifoleri ycru2o yetilllloye razllasan insanlann
ёzi― ёzlo―
rino getirdiyi bё yllk zereri xisusi vurttulamaq lazlmdlr
《Oger rnon KKyox》 dcyiromso,6zimi gtlnahkar hiss cdirom》
kitabinda bu problcmi ara,dlran Manuel Snlit sizdo ginal■
arllq
hissi yaratmatta 9a11,an insanlardan qorunmaq■ 9in bir 9ox tlsullar
sinlq val》
toplusu toklif cdir Feal inidafle vasitolorindon biri doく く
metodudur Miollifrnisal olaraq dikanda narazl alicinln sObe Fntl―
dirini 9a首 lmlaq istomesl ilo btth tipik situasiyanl getirir M Smit
adeten bcle halda satlcinln sizin midirle sё hbetinize manc olmaq
cohdino(siZin xahi,iniz dofolerlo qulaqardina vunllur; gah sizo
midirin me,首 ul olduttunu soyloyirler,gah da invanlnlza sarkazm
dolu sё zlor deyilir)flkir ve111lomeniZi ve mixtelif varinatlarda
く
く
Mon sobo midirini 9a言
1111lanlZl rica cdirem〉
〉sё zlerini
menizi t6vsiyo cdir Kitabin muollifl bu tsulun utturlu。
tekrar et―
laca首 lna
tenlinat vcrir Yer kiresinin mllxtelif teroflerindo dalli ixtiralarln
く
xar9o isteyi―
bir― birindon aslll olmayalaq edilmesine A Qorininく
■lisaldir ki, onun qohremanl ёz xahisini
sonsuz sayda tohar etmoklo(diZdir,qohroman bunu bilerokden
ronl!》 hckayosi gё zol
dcyil,rus dilini bilmedlD7i l19in edirdi)arzu Ctdiyi supa nail ola bi―
lir
OZUNOBORAOT TORU
iツ鷺 譜 盤 暴 :船 i
―onun problenilor yaradan
x面 〕L船 ま:子 :∬ 留 :霊 ToTttli出
azad olmasl yolunda vacib merhelo
,Oratinin invanlna muntezom ,okildo ittihanl yattdlllllaqdan
imtina etlmesidir Bu ctr ittihamlar i9in ciddi sebeb olsa belo
1鶴
n選
Zュ
i署 ::駕
t∬
n」
::話
器よ 磁 ::器F9搬 鳳撤
1鋼
鮒
:艦 着
鳳∬t脚 鵠
:鮒 tWvよЪ
輩
加電
μ
Ⅷ 漱 1鶏 mi Kimi ve yaxud neyi
Oziimde ve heyattmda
nolerden nara ya(n.
Heddinden qox k<ikem.
giinahlandrnram.
Maddeler miibadilesini.
Anamr. <Makdonald>
y9mOkXanalarinda ycmeyimi
lrSOn kok Olma言 lmlZl
lbtidai rnektObdoki
Riyaziyyatla heg aram
yoxdur.
mielliimi Analnl irsen
ke9mi,dir
lqtisadi dummu
Bo,anmanl Uゅ aqlar meni
Man bedbextem.
sevnlir Xosteliyi
Beynelxalq veziyyat
meni narahat edir.
Prezidcntior― Fordu,
Niksonu,COnsOnu
Konllnunistleri
Bo,oriンγeti
靴 蹴 淵 J鞣:顆 繹 範
bF機
:“ 器懲
よ
:』 :留 常
:l電 f辮 器 艦
『』
“
19
lazllni adanilar yoxdur〉 〉
,《 Biz lazllni rnatcriallarl oldo cdo bilino‐
rik〉 〉
Bozi ara,dllllla91lar insanln tereqqi yolunda Oz qar,lsina sedd
五
総:器塁滞:路 ,do b.in dullyan ginalllanttma諄 ―
も
欝盤1:l編 競
胤ぶ蹴 χ跳澪燎 駐1れ 胤賓
y′
ve talenin incitllni,olduttu bir insan klini yerine yetinlleyinizi do
daxll ctmeklo sizin heyat terzinizdoki doyi,iklikdon vaz kc9erok
nail ola bildiyiniz ayrl― ayrl《 qazanclan》 sadalaylr
Amcrkalllar etaletin gcnis yayll■ 11, osaSinl《 sistillk heyat
rne,gul olduttunuzu bohane cdorok istirallet ginini Ov―
mok》 ,く く
hemise vaxtm 9atl,mazl嗜 ml behane
ladlannlzla kc91111lomOk〉 〉
,く く
雪bi樹螺ξ 11,議事
懲槻胤酬l品 leha
蹴β
獣よ
i孵 譜騒
認識
811性 lll:寵 静
lttЪ 畿
"朧
讐
蹴∵顧『t留 響胤
1蹴 棚 留T響 魔
20
YAsAMAQ QoRXUSu
d総 乱
濫11ょ郷七∬
e凛 器1翼讐
胤署蹴
21
蹂
m°
(3:窯 L留 篤 ittm.メ alllln劉
dZe dttd ttda c″ あ 滅 肛―
,罰1亭野
離獣lil
i澤電
犠聯職
嗜
halda moni neler gё zloyir?〉 〉clxl,qaba首 l heyocan kc9iron adam
tesevvir emOlidir ki,on pis halda onu ri,xondle dolu alql,gё zlo―
yo biler Hetta tam utursuZluq bas vcrse bclo sonin heyatin,seh―
hetin,i,in,yaxinlannin flravanll首 l tohliko altina di,meyecok Ve
utturSuzluq hissi sizin i911n no qodo acl olsa bcle,ona 9ox bё
yllk
ohomiyyot vclll10k Olinaz Kamcgi size bir il evvel kinoya gcci―
kerken yaxud on il evvol ba,vellllis ki9ik bir inciklik neticesindo
kc91rdiylniz to,vl,ln indi sizin u9un 9oXmu ohellllyyetli olduttu
baresindO di,inlneyinizi toklif edir Yoqin ki,siz heyatinlzln ov―
vo■ or sizo bu qoder eziyyet ve111lis heyecanll cpizodlannl bOytk
9etinlikle yada salacaqslnlz Bos indi tlnvaninlza sё ylenllli, bir
kolmedon,ohemiyyetsiz soyuqdoymodon yaxud ki9icik bir itgi―
don bir il sonra bu qedor te,vis ke9irocoksiniznli?
Tutaq ki,qarslmzdakl problcnl sizin i9in bё
ytlk itgi ilo neti―
colene biler Kamcgi ёz oxucularina bele bir hadisonin ba,vcre
bileceyinin orta statistik imkanlnl qiymetlendinlleyi toklif cdir
Yer kiroshin her b■ sakini i9in meteoritin dismesi ilo ba普 11
61in■ tehlikesi her an mOvcuddur,lakin bu hadisonin ba,vellllo
chtimah olduqca azdlr Moskva sakini i9in dottma,Oherin vo Or
ta― Rus dizonliyinin hidudlannlterke etnozse,zolzolo yaxud vul―
kan piskillllosindon 61im qOrxusu yoxdur Braziliyada gOzlenil―
moz saxta zamanl insanlann donaraq ёlmesi hadisosi olmu,sa da,
Rio― de― 」
aneyro sakinlorinin Kopakoban plyaJinda dona bilmosi
risqi si■ a berabordir
Eyni zamanda Kamcgiく 〈
labidlikle omokda,1lq etmeyi〉 〉d。
meslohet gOrir Hetta en a首 lr itgiler bele ba,verorse,bu insal11
oymomelidir Kamcginin kitabinda aviabombalar yiklomok tap,1l alinl,osgerdon bohs edilir Bodbext esger onun esob voziy―
yotinin tehlikoni daha da a言 lrlaodlrdl薔 lnl anlamaylnca qorxudan
6zine yer tapa bilnlirdi Bunu anlayanda o qorara golir ki,oger
rl首
onun alnlna partlalnaq yazllibsa,bu hadiso elo stretle ba,vero―
cokdir ki,o he9 bunu di,llnlneyo bele macaltapmayacaq vo bclo―
likle do sakitlesir
Gindolik heyatda biz ёzimiz do bilmedon bundan he9 de az
qorxulu olmayan riskle barl§ ml,lq Yoqin ki,bir 9ox insanlar,ok―
seren do bё yik,oherde yasayanlar he9 flkirlo,mir ki,her i1 250
min insan heyatina son qoyan ve milyoniarl sikest edon dllnya av―
04
tomasln mtharibosinin dё yio omoliyyatl zonaslnda ycrlo,ir La―
kin her gin avtoma,ln tokOri altinda mehv ollnaq tehlikesini cy―
nine bele almayan homin insanlar cyni zamanda nisbeten nezere
9arpmayan maddi itgi ilnkaninl yaxina belo buraxmlrlar
Altiq ba,vclllll,yaxud ba§ vcHllosi labtld olan itgi ile barl,―
maq istomomok insanln heyatinl o dorecodo zoherloyo biler ki,
bu ёzi-6zliytlndo mtlntozom itgi lnonbeyino 9cvriler D Kamcgi
qcyri― produktiv menevi vo zaman itgisindon e1 9oboyi vo ovvol
olmus,hom9inin irelide ola bilocok zerer t19tln flkir ctmokdon vaz
kc9meyi rneslohet gё rir
DOne― dё ne verdiyin itgiyo qayltmaq edalet isteyindon dogur,
lakin burada da mloyyon ё1911yo riayot olulllllasl gerokdir Oger
siz honli§ o,oxsiyyotinizin edaletlo qiymetlondirilmesini isteyir―
sinizso, deyiloni hc9 vaxt unutmama1lsinlz Otrafdakll征 ln sizo
olan minasibetini deyi,meyo mecbur ctinok 9ox da rahatrnesolo
dcy■ Karnegi sizi tenqid cdonlor izorindo qelebo 9allllaq■ 9in
sonsuz mibarizeyo vaxt vo gic serf ctinomoyinizi tё vs輸 o cdir
Misbet ntlmune olaraq o,ABs preZidCnti D Eyzcnxauerin ona ho―
mi,o hicum 9okenlore imumttet10■ kir vcrmemosi ile ba言 11
davranl,lnl misal getirir Tenqid obycktinin ozintl bclo apannasl
hetta on qati tonqid9ilerin bcle cncrJisini azaldlr Taninnlls yaz191
Valentin Pikulun istune htlcunllar onun telemllsahibolorin birindo
ёz kitablanna yazllnlll reyleri oxumaLa Vaxt sorf ctinediyini de―
dikdon sonra sanki aladan gё ttlnlldl1 0z tlnvanina hicumlardan
oziyyet 9oken hamlya Kameginin mosloheti budur ki, tonqidin
gizli komplimcnt olduttunu unutmasinlar Ohomiyyotsiz bir insan
olsaydinlz,he9 kiin sizi tonqid ctmezdi
Kamcgi zohmetinizin evezindo lazlmi minnetdarll言 in Olma_
masl■ 9in ehvalinlzl pozmamatta 9a薔 lrlr O,Lukanln yazdlЁ
Evangeliyedon misal getirir Xristos 10 xostoni sattaltdl,amma
l
onlardan yalnlz biri rninnetdar1lq ctdi Kamcgi sual cdir:siz Allah―
dan daha bOyuk diqqeto laylq oldugunuzumu di,untrsiniz?Sizin
xcyirxahllLinlz ba,qalarinin minnetdarh薔 l xetrine edilmomolidir
Oks halda sizin temellllaslz xcyirxahhttlnlz,ubhe doturur Ba,qa―
slnin na,ikirliyt ile ba普 1l te,Visiniz iso sizi incidocok ve qolbi―
nizi soltlo,direCOkdir
Maddi ve yaxud psixoloJiitglor sizi pozitiv islordOn 9okindir―
∬器胤ご
¶::[l鶴 艦
1孟 織
視繁L漁 ″朧1吼 週
SONiN iSTODiYiN NeDiR?
肥 紆
ビ繕
椰
蠅
贈
l[1蠍
搬 意罰 弊
ra qoyaraq bir nc9o sehifo kaЁ lZ,qolom ve saniyo oqrobi olan sa―
at gOtinneyi toklif cdir Ka言 lzlardan birinin yuxarislndaく 〈
MOnim
heyat rnoqsedlerim nedir?》 suahnl yazmaq lazlmdir Bu suala ca―
Hoyatinlzln en 6nemli sualina cavab vcllllok■ 9in nedOn be―
lo az vaxt verilir?Birincisi,Alan Lakcyn basa dll,ir kl,miastt in―
│∬』革
;ilil#讐 lli鷺 ll‖II』 儡 1鷲 ltti:11‖i11li:
25
Itti‖]11『 1[営[ililll
饉
鳳
Ⅷ箇W:苺 Ш
理
撚網 ∬慟 I甲‖
f』椰 鰺
鰤Wi弊[詳 辮
I郡予鱗愛
rFi樹ll諾難
]始勇
1卦II
寮
朧彙
lllI:│[IIll;II:i∫
attdtt
│;看
da cavab vemok“
r dun配
baredo di,llncolorlo mehdudla,dl....ayln Burada basllcasi moq―
sodo nail olinanin maksimunn sayda altemativ variantlandir
Moqsedlori se9diyiniz kirni,burada da Lakeyn esas meqsod―
lori rcalla,dlllllaq■ 911n on Vacib istiqametleri sc9meyinizi,soltra
iso onlarl mthinll■ k dorecosino gOre slraya dtlzmeyhizi toklif
cdir(Al,A-2,A-3 ves)BC101ikle,siz osas meqsedlerinizo nail
ollnaq 09in konkrct istiqametler siyahislnl onlarin mtlllunllik do―
recosi slrasl ile mioyyon etdiniz Problcm homin qar,lda dull..u,
moselolor siyahisinl kollkrct heroketo neco 9cvi111lokdon ibaret―
dir
YENI Ⅱ OYATA NO VAXT
BAsLAMALI?ELO INDICO!
Bir qayda olaraq《 ёzinokё mok》 ve someroli idareetmeyo
dair kitab m■ ollifle● qcyd edirlor ki,xarici tozyiq ve Oz verdi,lo―
rinul etaletini yalnlz qeti heroketo ba,lamaqla dofctrnok olar Ne―
zerdo tuttllmu, istiqametlerdoki heroketi Lakcyn doqiq codvel
osaslnda ve hem9inin indico ne ctmoli olduttunuZu da daxil et―
mokle heyata kc91rlneyhizi rneslehet gOrur Bu glln qalan vaxtl―
nlzln hamlsini osas moqsedin heyata kc9irilmosine sorf ehneyo
9a11,mayln Amma olbo■ o,siz planla,dirdlЁ inlz
i,■ 9in bes doql‐
qo vaxt aylra bilorsiniz Bu― sizin lazlmi istiqametdoki ilk addl―
mlnlz,on vacib hcsab ctdiyiniz foaliyyotdo ilk tecriboniz olacaq―
dir
Bir ba,qa tedqiqat91 da bunabenzer rneslohet vcrir O,oxucu―
lanna 5-15 doqiqo istedikleri kuni yasamatta Ve hemise sonraya
qoyduqlannl heyata kc9irrneyitoklif edir O meslohet gOir ki,ne
zamandan oxumatta ba,larnaq istediyiniz kitabdan he9 olmasa bir
zi sizi
ne9o sehifo oxumatta ba,layin Qeyri― adi i,o kc9meyiniz ё
yeni fealiyyete colb edo biler
Deyl Kamegi do bu c山 ぬvsiwe i10 91x19 Cdir O,sutkanin
ke9nli,don ve gelocokdon tam ayrllnll,bir erazi olduttunu tesev―
ャ
ur etlneyi meslohet g6rur Ne ke9mi,doki utturSuzluqlara gOre,
ne do ki golocoyin qcwi― mioyyonliyino gё re tes宙 ,kc91111lome―
yo 9a11,1■
cur suallar
Bugunki gun feal heyat i9undi Karneg1 0zinizo bu
Mon ne vaxttanl heyatla ya,ama―
velllloyi toklif cdir:く く
′
う
,Z
a ba,layacattam?Golon heftedon?Sabahdan?Bolke clo bu gin―
薔
don baslaylln?》
VAXTA NOZAROT
Parkinson qanununda dcyilir:KKOnun ycrine yctirilmesi■ 9in
ayrllan vaxt dolduqca io do bё yiytr》 Bu,hetta asan bir isin yeri―
ne yctirilmesindo sonsuz sirtlndl1111109ilik■ 911n mOvcud olan bll―
rohatik bohanoyo qarsl Edvin Bliss her hansl bir i,l19in sort za―
man 9or9ivesi qoymaq vo ona omol ctinok telobiiroli sirtlr O,in―
sanlarin oksoriyyetinin sort lniddot tezyiqi altinda daha yax,l is―
lomesine esaslanlr Bu tozyiq diger insanlar qar,lsinda
ёhdo91lik
vasitesi ilo gllclene bilor Buna gё re do E Bliss etrafdakllara isin
sonu ile baЁ ll SiZin nezerde tutduttunuz middOti"lqlandllllla首 1-
nlzl toklif cdir Yalnlz is mirokkob xaraktcr da,ldl言 l halda Bliss
iki―
ovvvolcodon nezerde tutullnu,ve son iniddet ola bileceyine
lnikan vcrlr
Lakcyn do heyat i9in vacib olan meqsodlero nail olunmasin‐
da rnOhkenlllk nimayi,ctdirilllloyinizi toklif cdir Lakin o adi ho_
yatin verdi,o dtl,mis ritnlini doyi,dilllloyin no qodor 9etin oldu―
薔unu da nezOre a1lr Seher yataqdan qalxmaq,qozet oxumaq,1,o
gctlllek,i,yerindoki cari 9ah,malar,iclas ve mi,avireler,cve qa―
yllmaq,tele宙 zor scyr ctmok,qab yumaq,usaqlarla mo,普 ul olmaq
―blltin bunlar ёz axarlyla gedir ve sizo ycni fballyyot i9in bir do―
qiqe de vaxt aylllllatta qoymur Verdis ctdiyiniz i,lor veく く
bё llran
situasiyalarl》
sizin heyat meqsedine qar,l istiqalnetlenmis her
hansl irolileyi,o inanllnlzl kokllndon ele mehv cdir ki,siz bunu
hetta hiss ctlnirsiniz
Verdislori Sindlllllaq meqsedo 9cvrilmomolidir,o―
yeni ver―
di,lorin qazanllmasi t19in yalnlz bir,ort ola biler Buna gё re do
siz ycni me,gelolori rnidafle ctmok i9un xisusi tedbir gol.1.oll,
gelecokde aktiv hicum omoliyyatlanna kc9mok■ 9in zalnan bi―
nOvresi qullllahsinlz Heyat meqsodlerinizi rcanasdinnaq ve ya
yaradlclllq indkanlarinlzl bir yere toplamaq■
911n diger islori yeri―
ne yctillllokdon Otm daha mehsuldar i,10yo bildiyiniz saatlardan
istifade ctinelisiniz E Bliss hesab cdir ki, insanlarin ekseriyyeti
t911n henlin vaxt i,middetinin ilk iki saatldlr O hom9inin qeyd
つた
cdir ki,bu saatlar flhini com10meyO,kOrcpondensiyanl gё
zdon
kc9illl10yo,90x da gerok ollllayan tclcfon sё hbetlorine sOrf olu―
nur Bunun t19un do mehz hontin saatlarl xarici rntldaxilodon vo
da対 li yl薔 lmSlZllqdan qonlmaq vacibdir
KKReqibler》 inizin sizinく く
ya daxil olmasina innkan venno―
zona〉 〉
yorok,Ozinizde ve etrafdakllarda sizin xarici alomdOn tam tOd_
ricliyiniz haqda tosevvir yaratlnatta 9a11,ln Oger bacarsanlz,9a11-
51n ki,bu saatlarda sizi hc9 kim narahat ctllesin Jol SimcnOnun
mohsuldarll言 l rnieン γOn dOrecedo Onunla izah olunurdu ki,o,nё v―
beti romanl izorinde islorken ёzini xarici alomdon tamamile tec―
rid edirdi Onun i911n bu zaman■ O tclcfon zonglori,ne yanina ge―
lo■ lor,ne
do qozctrnё vcud idi E Blissin dcdiyino gOre,1l glln bi
cir izolyasiyada olandan sonra J Sirncnon dinyanl ёz ycni kitabl
ile sevindirirdi Yoqin, 19-cu osrdo Yasnaya Polyanada, Klindo
yaxud Mixaylovskoyede tclcfon ve televizor olsaydl, dinya bir
90X mё hte,om eserleldon melnlm olardl Eyni zamanda rus mo―
:謙
詰:思雷 比 r里 :詈 硫 』 :〕:V:lttt£ 器
ぶ η密 よ」
do mё vcuddur Yaz191,demok olar ki,her bir doqiqesini ёz heka―
yolorinin ayrl― ayrl idcyalannl ve hetta fraqmcntlorini be10 qeydo
almaq■ 9in istifade edirdi
]乳:糊 町
酬蹴 首
為
『
“
1lH境 柵
mehsuldar istifado imkaninl istisna etllir A Lakeynin sё
:穏
肥
zleHne
O sCkSphn
憶
珊乱路1:rxtt middttde h9k hsd。 ■
Lakcyn qeyd cdir ki,bozi mihim i,lor l19in hC9 d0 90x vaXt
teleb olunlnur Sizul hanslsa molumat i9in bir 9ox dOfolorle son―
raya saxladitiniZ tClefon zongi bir dOqiqedon de az bir middette―
lob edir Lazlmi flziki heroketi ctinok,yaxud bc,xarici sOz tOkrar
:∬ 躍
オ ::驚鯖
∬ ξ雉
ぬ淋
Ittlttl」 3計
9
′4
^
Holl etdiyiniz bir problemin hanslsa bir,ortini di,illlneyiniz do
i§ 》
dir Lakcyno gё re,avtobus gё zloyorken ve ya rnctroda ge―
birく く
dorkon bu i,lo mo,tul olmaq mimkindir
On mo§ 首ul olduttunuz gin erzindo birdon― bire i,lorinizdo
yarana biler Bele halda her dofe Lakcynin sualina ha―
pencero》
《
indiki vaxtlmdan en sorfoli ncco istifade cde
zlr olinaq lazlindlr:く く
bilorem?》 Lakcyn toklif cdl ki,《 a普 1111-ba,11)〉 ca■ 7あ tapana qedor
bu suah ёzllnllzo verosiniz Bundan sonra gccilglledon onun heya―
ta kc9irilmosino girismok lazlmdir
Hor bir dOyll§ kalmpaniyasl deqiq,tab foaliyyotinin olmasinl
ёz heroketle―
telob edir Lakeyn hcsab edir ki,bu funksiyanl sizin
riniz izerindo mintezom nozaret ctmok verdisiniz ycrine yetlr―
molidir Lakeyn oxucularina her gin ax,am ya da soher carii,lo―
ri planla,dinnaq■ 9tln mieン γOn vaxt aylllllaqlannl, he■ odo bir
dofe iso miveffoqiyyotlerini ve uЁ μrsuzluqlarinl qiymetlondI―
moloriniteklif cdir Honl o,hem do diger rnuolliner her dOfe tes‐
diq edirler ki,planla§ dlllllaya serf edilon zarnan sizin yax,l di,■ ―
nllimus heroketinizin gedisinde vaxta ve qivveyo ctdサ
iniZ qO―
naetlo ovezini 91xacaqdlr
Gin erzindo foaliyyetinizo nezaret aletino malik olinaq■
9un
bezi ara,dirlna91lar her glln iki hissedon ibaret vacib i,lorin siya―
hislnl tertib etrneyinizi meslohet gOir Bir torofdo o mlleyγ en
middot i9in planla,dlrdl薔 lnlZ i,lori(iClas,misavire,gё ru,lor)
yazma言 lnlzl
tё
VSiyyo edir Yanlnda iso olveri,li bir vaxtda etmok
istedildorinizi qeyde ahn Onlar i,lerinizi mllhimlik slrasl ilo sa―
dalama普 1■ lZl Vacib saylr Btltin islorinizi gllnin sonuna qedor ye―
rine yetirib 9atdllllladinlzsa,hc9 no olmaz Oger siz onlan vacib―
lik derecosi ile b011nllsinizse,vacib i, sonraya qalinayacaqdlr
Onlar bu siyahlnl i,guntlnin sonunda tertib etineyinizi lneslohet
gё rur ki,ycni i,guni ba,layanda sizin qar,lnlzda cari i,lorin do―
qiq siyahlsl olsun
Mintezom mibarizo,oraitindo bё yik utttr qazanlnaq olduq―
ca 9otin i,dir Adeton bu dOyustelob cdir Ve hc9 do her kes ёzi―
ntl Jorl Simenon kilni xarici alemdon bir ne9o ginlik tecrid edo
bilmediyindon esas istiqametde irelilemok i9in her bir bo,doqi―
qedon istifade ctmok gerokdir Lakcyn holnise aparici probleme
30
И》
m¨ b血 goirvOblnudSVeγ opendH》 m←
鯛沈密
∬摯
鶴螺繹職蜘椰 撫帯鸞
選薔
:
dan ello dizoldilon iki buraxlll,ln 01duttunu Xatirlatsanlz belo 0
『驚艦貯
漁、
:麗 胤 ∬
1£1欝 聞
瑞
世
ぷ監
m6戚:1専
liyini teleb cdir Mon sc9diyiniZ Vaxtin mixtelif foaliン γet nё vi
t9in yararli olub― olmamasinl yoxlama薔 1,heyatlnlzln artlq mOv―
cud islubuna bir dalla tenqidi nezer salma普 1,oSas heyati moqsed―
lorinizi vo onlann reallasma istiqametlorini bir daha mlleン
γon
Ct―
meyi meslohet gOrtlrem Pozitiv fealiyyet i9un her deqiqodon is―
tifade ctlleyilazlrn bilonler hor scydon evvel bu yaxud ba§ qa za―
man kesiyinde hor addllninlzl rnuoyγ en cdOn sert codvolo dcyil,
1需
盤
がmpRI:Z話裁
蔽
。
llllk ve"宙 kllyh
鑑
蟹
選
守
tRttr雷
:鍛蕊 :慧冊誡紹I調ふヽ
:1轟 I鰍 鼎
∬:忠 Wttlil淵 Illy嚇 露
署鵬fl
ll11ユ :∬ 鵠
抵
l肌 富織 出認 :r翼:脚 瞥獅 &躍 t
Ш
響∞
ttmtttl¶ 湘:│∬ 胤乱盤躙 ふ
留l亀 IT雷 紛11点 燎
よ
:躍 驚
北
llぶ ::鮒 盟鷺
1群
乱駆 1濯 鵠 露
l搬 蹴 T温 ま
織 響借
t:訊
∬]皿 評Llli蹴 篤r覇 織認=冒
:ぶXllll鮮 ょ
器器 識=鯰
l鰍 膳製肌fl:i獄 」
:]よ
:ゝ
嶽義聾
[l講 ]
観:譲I鮮郡轟淵爵
n薯鰤L割 鸞紺撤構11開
面
Ю
mЦ
鑑瓢 ぁ
"W職 密淵翼
h∝
m貯
つ4
I期 ,1∬ 鶉
i苗ii11静 l」
8:iβ
¨
Ы
V mmhib“ Ⅲ
HJⅢ
w対
ilttlifiil翼 韮
i聯 1111!讐 IIllil
‡
n tt
鏃 i:獄ζ
ilツ “
;ま i淵 巣
da¨ h
ttZ“
聰鰊
鰍 郡 雌鶉 ∬
lm搬
:
∬モ
辮な 服諄
ぃ 出Ъ
Ltt」 露
7
鮒榊綸櫨鮮撤栂鳴税
1躍翌
:lttl富 籠
殿轟『
首
∬Fを Ili拙 ¥躙rォど
Uё URSUZLUQDAN
cIXARILAN DORSLOR
Hor hansl mllbarize tokco miveffeqlwot ve qolebolPn dC―
霊浙鳳TrT棚諄:lit露 棚織
鳳 楓よ
:
櫛 彎 寺1椰鷲1難猶纂猟
t指l僣
]蓄
ξυ
nぶ
::轟 l:尉
配機
f罪 秘
lデ
認思霧篤輩
:繰 珊 よ
皿疑
ye cdordirn
ZAMAN VO PUL
zaman kiini hidudsuz resursa haqq― hesabll niinasibet getdikco
仙
eM血 n《 ゐ mm O肛 Azmm億 ∝五me"対 ゛
裳艦
富
36
qanllЁ lmlza 9evrimi,9oxsayll toplantllarda l,tiraklmlzla yazdl普
1_
nllzln daban― dabana zidd olinasi g6z qabaglndadir ve bu liberaliq―
tisadiyyatin ne qeder forqli olduttunun gOSteHcisidir
ABs― da,Avropada mal bonuttu ilo yatta,lba§ qa bir mohsulun
―zamanin deflsiti homise altmaqdadir Bu gin her yiz istehsalat
rehborindon yalnlz biri tesdiq cdir ki,《 onun vaxtl her,eyo 9atir
Qalanlar ise homi,o zamal1 9atl,mamazllЁ lna menlz qalir Ozi de
her on adamdan biri 100/。 ,dё rdll-250/0,qalan bcsi iso 50%vaxt
9at,mamazllЁ mdall,ikayot cdiD〉
Belo qiymetli bir ehtiyatin catl,mazll首 Inl yaradan kimdir?On―
lar bizim 01kedo yax,l tanl,dlri《 zamanl deqiq qiymet10ndire bil―
mok bacanqsizl増 1》 ,《 baoqasina tap,lrlq vere bilmok bacarlqslzll―
,《 i§ in gindon― gine ytlbadJmasl》 ve s ―strate」 i cohetdon mi―
言〉
1〉
him materlali talan edonlor bunlaldlr Honlin bu quldurlar arasin―
da《 bacanqslz teskil olunlnus iclas ve misavireler》
‖跳
8嶽
1:鳳
∬ 潮 瀞 鳳
鶴
F:Tき 鍋
mihim yer
ξ:htti盤
noloqun soslondiyi ve natiqin yizinci dOfo sё zdOn i,o kc9meyi
teklif etdiyi iclasin translyasiyasinl scyr ctlllek●
911n televiziya ck―
ranlarl qar,lslna COlb oluntnasl vaxtln a薔
1lslZ yere itirilmesi ve no―
ticedo bir qopik bclo golir getilllleyOn ino,普 010yO pul serfcdilmo―
sl dcmokdir
ldarectmeyo colb cdilntis her bir,oxs zamanl doyorlondirrno―
li, gerokli bilikler alinaq ■
9in kitab oxumall, 6z gё rdtyt i。 lori
gindollk tehlil cttnelidir Bu tehlil inidir vezifosini ycrine yctir―
meyon insana da onun talcyinin aslll olduttu idarectme proseslori―
ni dork ctinok ittanl verecokdir
Arncrka ve Avropa idare9ilerinin tecrubosi baredo faktlar ve
mihakiinolor bu ve ya diger rehborin invanina ql,qinq91 tenqid
yaxud yiksok teri■ o mohdudla,mayaraq,Inixtelif seviyyolerdo
idareemo metOdlan haqda osash milahize sё yloyonlori lazlmi
melumatla temin edo bler Bu,bizim ёlkemiz i9in dO dcmokra―
dak d掘 :I孵
I::よ
器
ca b:::跳
席電じ
FttH:
糧F警 紫ち
:裾
:」
署 譜│:冨 i;il]:増 :』:肥:]11』!脂illII;:I:11:t::
:書
37
Cari言 lnda
rnuvaflq doyisiklik toleb edon yeni,orait yaradir Bir to―
refden,bazar iqtisadiyyati conliン γetin aynhqda gOturulmis bir
llzvinin,xisuson de tesettfat sahesindo te,obbiskarhttinln yuk―
solmesini ne20rde ttltur Baゅ qa bir terofdon, dOvlotin hortorefli
hiinayosindon azad olan ,oxs deyi,kon iqtisadi konyunlcttlranin
dOttunnus Olduttu SOSial felaketlerdon daha az mihaflzo olunlnu,
qahr Bu iso her kosdon ёz ilnkaninl daha real ve diqqetio qiymet―
londilllloSini, daxili ehtiyatlarlnl foal
okildo soferber etmesini,
§
ictilnai inllhitin doyi,ken,oltlerino daha 9evik reaksiya venllesi―
ni tolob edir
Man/in Smollun《 Pulu neco qazanlna11》 kitabi vaxtl pula 9e―
vinllokdo uttur qaZanan bir 9ox alnerikahnin tecrtlbesini bir ycre
comlomisdir Miollif onlarin nimunesine omel edon her kose
maliンγe saheSindo 919oklolllne ved edir Onun montiqine gё
ro,
bizlordon her birilniz olindo schirli lampani tutaraq onunla ne
cdoceyini bilmeyon Oleddine bonzeyirik Smoll omindir ki,oger
onun oxucusu hetta otattindan 91Xmayaraq bclo otraflna boylansa,
varlalllnaq■ 911n onlarla vasite a,kar edOCOkdir Hoqiqeten emeyin
mllvaflq maddi qiymeti ve telobatla toldif araslnda feal lntlbadile
olarsa,bazar minasibetlerinin verdiyi geni,ittanlar vardlr Eyni
zamanda gergin omok serf ctmedon ve yenilik9i yaradiclllq ruhu
olmadan o,ya ve xidmetleri istchsal ctlnok mtll■ lln olmayacaq―
dlr
i,gizar adalnlarl)〉 nin insanlarin ycmeyo,
01betto,ё lkenlizinく く
a§ kar cdorok〉 〉
ve he―
19meyo,mebelo vo gcyirne olan telobatinlく く
min tolob江 l ёdoyorok 9oxmilyardll k01ge iqtisadiyγ at yaratdi言 1-
nl demok lnttindtlr Lakin deflsit sayllan rnehsullarl icad ve is―
tchsd cdenlor gizli bizncsin adslz qohromanlarl deylldir Onlann
《icadl》 olduqca prinlitiv idi:ucuz qiymete al(yaxud Otturlal ve
i9qat artlЁ ma sat Gergin emokdon,derin intellekdon,ctik prin―
pislordon ve her seydon evvel insanlarin mar屯 lna sOmimi qり 薔1dan mehrum olan bazar rnexanizmi varllnin daha da varll,kaslbin
ise daha da kaslb ollnasl t19in yalnlz bir alet rolunu oynaya biler
z omoyl ilo ugllr qazanml,orta sevlシ γoli
Ancaq osl insanlar ё
ya―
,ayl'a lmalik olanlardlr Onlar Oox zengin olmatta deyil,etibarll
mal靱 O
Veziン γetine nail olmaЁ a COhd ctmi。 lor
Amerikan ixtir"1larl ve sahibkarlan haqda hckayolori alncri―
ka comiyyotindoki bizim bozon nozoro almadlЁ lmlZ mOno宙
at―
mosferin daha bir toroflni a91b gё stolllloyO imkan vcrir. Import
mallarin vo xidmotlorin miikorlmolliyine heyran olaraq biz 9ox
zaman diqqoti mahn keyflyyotini miihiim dorocodo yiksoldon
く
く
xlrdahqlara》 veririk.Bu 9oxsayllく く
xlrdahqlann〉〉miiollifleri bir
qayda olaraq insan toroqqisino ёz tovazё kar xidmotini gё stollllis―
lor.
Adico moi,otdo i,lonon bir osyanl daha rahat,i,alotini daha
somoroli etinok,vaxta qonaot etinok vo lazllnslz oziyyOtlori ara―
dan qaldlllllaq‐ ki9ik gё riinon,ancaq oslindo bё ytk i§ lordir.
Hoyatlnlzdakl inqilabi doyi§ ikliklorin sizdon motanot vo
uzunsiiron zohot tolob etdiyini bill■ oniz gorokd■ , mosololoro
yana,orkon sothi tanl,1lqla kifayotlollmomoyimiz lazlmdlr
Deyl Kamcgi xisusi qeyd cdir ki,ogor oxucuda〈 く
dorin ёyron―
mok arzusu,narahatslzllqdan azad olmaq ve ya,amaЁa ba,lamaq
qotiyyoti〉 〉
olarsa onun kitabl fayda vero bilor.Inanlram ki,sadoco
bir flkri slnaqdan ke9illlli,olduЁ unuz VO uttursuzluqdan onu he9
realla,dllllladan imtina ctrnok i9iin istifado etdiyiniz halda dcyil,
hor zaman onun iizorindo i,lodiyiniz halda flkriniz inama 9evrilo
bilor.
Kitablarda oxunanlar,hoyatda gё riilonlor vo forqli situasiya―
lardakl forqli yana,malar,niimunolor vo sonda hor kosdo yaran―
nll,forqli dii,incolor ilo qobul cdilnli§
qorarlar uЁ urlu SOnluqlarin
ba,lan言 lc1 01a bilor vo olur da.Monim do moqsodim hor kosin bu―
nu anlamasl vo hoyata ke9illllo,anslnl bula bilmosidir.
39
II BOLUM
NECO isGttZAR VЭ
OLA BiLORiK
ZONGiN
"Mlう
API
よ朧 眸Ъ♀
:紺 講
淵糧魂 榊
1群瑚 潮響I鮮
=蓄
it」
n
ft肥 般
、
ま
梶紀椒a脇:胤 剛霧
l遇 耀in9mま
子
角
blrheyl;::fll∫ LI』 llnaqj aminacynlzamandataln,bitgln
征
η却典
ゎ
ぷ禦:靴 1)服ulξ :蝋 寛凛辟眩
43
1‐
ci FOSiL
BERNARD M.BARUXUN YANINDA
Oger Siz xarici dil ё
yronmeyo,clm yaxud incosenetlo mo,―
言u1 01maЁ a ba,lasaydlnlz, yoqin ki ilk n6vbodo meslohet t19in
cksperto miraciet edordiniz Ele teyyaro9i yaxud piano9u ollllaq―
dan Otri de homin sahede mitexossis olan,oxsin yardinllna chti―
yac duyulur
Oger Sizin ineqsediniz pul q″ anrnaqdlrsa,teb五 dir ki,bu me―
solo tlzro on yax,l meslohet alinaq isteyocoksiniz
Maliyyo uきuruna nail olmaqdan ёt血 bir 9ox isullar mOvcud―
dur Bir o qeder do miollim ve rcscpt vardlr Lakin hansl yolu se9-
meyinizdon,kirni 6zunize miollln gё tilllloyinizdon,var― dё vlet
ve veziお yolunda hansl folsoお ni rehber tumaa首 lnlZdan asi1l ol―
mayaraq her,ey Sizin 6zinizdon ba§ lalnahdir Bunu ncce etinok
lazlm olduttunu sOnra a91qlayaca言 :q
Bu sahede amcrikal1 20ngin Bemard M Baruxdan daha yax,1
ckspert tapa bilmeyoceyik Bir10,mi, statlarin altl prczidenti
onunla lneslohet edordi,9inki o,praktiki tof5kkir sahesindo dё v_
rumizun on gOrkenili bir insanl sayllir Bamx milyoner olarken
holo iyinni bc,ya,l yox idi Ve sibhesiz ki,onu pul qazanrnaq sa―
hesinde on iri avtoritetlerdon biri hcsab eunok lazlmdlr
Gelin ondan somsaq gOrok,rnaliyyo uttum l19in indi do 50-60
il
ёnco olduttu kiini imkanlar va11111?Hazlrda da insan varlana bi
lolllli?Cavabく く
he》 dirse,bunun i9in ne etinok lazllndlr?
Barux deyir ki,《 Inite,okkilinsan i9in her zaman 9ox sayda
varlallmaq imkanl ln6vcuddur Otraflniza nozor salln―
mintezom
yeni
rnilyoner10r
lmcydana
91xlr
Lakin
unutlnayln
ki,
,okilde ycni―
pul qazatmaqdan ёtt xisusiistcdad gerOkdir Oger siz varlanrna―
La mCyllliSinizse,diqqetinizH,de cOmlomelisiniz
Gonclikdo men 100 mctrlik q"1,da 9empion olmagi arzula―
ylrdlm Amma bu mesafoni 15 saniyodon tez qa9a bilmirdim id_
manla me,tul。 lanlanniz 9cmpionluq niyyetindo olan i911n bunun
,
ス
olduqca az olduЁ unu tesdiq cdor Mon azumla vidala,mall idim
Bir doお atlclllq ldmala nOvi ilo me,gul olmagl toklifctdilor cox
tczlikle mon bunu da atdlln
Hor kes bacardl言 11,dOn yapl§ malldlr Pul qazalmaq― 破tisas―
dlr ヽlon artlq bunu yax,l bilirem ve toossif ki,9ox gec dork ct―
dim Mon,meselon, seki1 9oklmeyi bacarlnlranl,qa9a bilmirem
MOniFn kirnya izro qabiliン γotim do yoxdur GOzol hokiinler,vo―
killer,aliniler var Siz do pul qazalllnaq isteyirsinizso,buna isini―
zo yana,di首 lnlz kimi yana,ma1lslnlz
Oger Siz pul qazanlnaq flkrindosinizso,bu yoldakl bitun qa―
nun 9er9ivesinde yol vcrilon llsullar1 0yronlnolisiniz Qar。 lnlZda
9ox ittkanlar dunlr Lakin ne ile mol言 u101ma薔 lnlzdall aslll olma―
yaraq hemi,o ba,qalarlnin sohvlorindon netico 91xarlnatti bacar_
mallslnlz》
Conab Bartlxun meslohetlerillo tanl,olduqdan sonra asa首 lda_
kl be,qaydanl qcydo almanlzl tё vsiン γo cdironl:
l Qerar vcrin ki,《 Mon pul qazana bilirom!》 Bizim 61kemiz―
do ve biziln dё vrdo do insan varlana biler
2 Pul qazana bilmok■ 9in siz hemi,o― yemok zalnanl,gozin―
ti vaxtl,hetta gccolor yatarken bcle― bu haqda di,inlnelisiniz
3 Sizin mllveffoqiyyet qazana bilocoyiniz bir 9ox foaliン γot
saholori rnё vcuddur Axtarl,da olun vo onlari tapacaqslllZ
4 Siz sehvler buraxacaqsinlz Ruhdan dismeyin Ozinizin
vo ёzgolorin sehvlerindon netico 91xann Yenidon bidrediyiniz
ycrdon ba,layin ir01ileyin!
5 Hanslsa bir idcya yarandlqda onun baresindo flkiriesin,onu
inkisaf ctdirin vo moqsedo 9atana qedor ondan e1 9omoyin
Golin a,atldakllarl nezordon kc9irok Boli,Siz 9oxlu pul qa―
zalmaq qeranna gellnisiniz Anlma bu o dcmok deyilmi ki,Siz ar―
tiq,oxsi heyatdan vo oyloncolerdon aldl薔 lnlζ ZOVqlo vidalaslrsl―
nlz?Cavab yalnlz Sizin Ozinllzden asllldlr 01kemizdo lninlorle
kisi ve qadln bё ytlk lnuveffeqiyyotle bunlari birlo,dilllloyi baca―
rlr Siz sahmat yaxud tennis izro 9empiOn olmaqla yana,l ba,qa
bir,eylo db mo,普 ul。 la bilerdinizllli?Bozlori bunu bacarir,diger―
loriise yox SiZ― pul qazanmaq izro 9elllpion olmaq isteyirsiniz
46
Ve hanslsa ba,qa bir sahedo 9empion ollnaq arzusunda olduttunuz
kiini indi do hemise bu meqsod baresinde di,inlnolisiniz
Siz ёzlllluzi ve bacarl薔 lnlzl gё ttr― qoy ctinolisiniz Siz altlq
mёvcud olan imkanlan ёyrenmoli ve lazlm gelorse,ycnilerini a9mahsinlz Sizi ylxarlarsa,tez ayaЁ a qalxlnali ve《 ylxJdl言 lnlz ata
yenidon mintnelisiniz》 Harada yanh,hq ctmi,olduЁ unuzu anla―
matta 9ah,ln cevik Olun ki,yerinizdo sayarken heroket istiqamo―
tini mioン γonlo,dire ve onu doyi,diro bilesiniz
Amcrikada bir 9ox cmiqrantlar ona g6re miveffeqiyyote nail
olmu,lar ki,onlann ba,qa 91xl,yolu yox idi― onlar ineqsodo 9at―
mah idilor Onlar Amcrikaya gelon kimi Osas ehaliilo miqayiso―
de olveri,siz bir veziyyote disirlor Vo onlar blltlln qllvvesini on―
lara nifuz qazandira bilecok scyo yё noldirler Olllar diqqeti mi―
veffeqiyyete istiqmet10ndirirlor
Aydindlr ki,oger Siz neye isO meyll gё sterirsinizsO,6zinizll
tamamilo buna hesr ctmelismiz
Toossif ki,siz10rdon 9oxunuz olduqca sado,cyo uzun yolla
gedirsiniz Bununla ba言 1l bir Amcrika letifesi yada di,ir PcnSil―
vaniyanin Hollandiyadan gelonlorin yasadl言 l Katzvill,ohorindoki
mokteb miolllini olan ya,h ccntimcn qonaq olduttu Filadclflyadan
ёz ki9ik,oherine qayldlHYll,Qatarda Onunla qar,1-qar,lya ola si―
qar 9oken bir yax,l geyimlo cavan ottlan Oturubmu,Biletler yox―
lanarken miellim e,idir ki,bu adam da Katzvillo gcdir O flkre
da1lr:KKGё reson o niyo biziin,ohero gcdir?Bolko onu mcrin qlzl―
nin toyuna devetemi,lor?Anlma toy bir aydan sonra olacaq BOl_
ko o KetⅣ ilde yttayan bir qlza vurulub?Anlllna kiine?BOlko Pi_
tcr Voosun bbyik qlzl QrCtaya?Yox Qlz Ondal1 9ox b6yikdir
Hom de son zalnanlar mon Piterle tcz― tcz gё n,irdim,o ise Qre―
ta ile maraqlanan ottlall baresindo mone hc9 bir sOz demeyib Bos
onda bu kimdir?Bir deqiqo!Berta Hagcn!Yox,bu qlz o qOdOrso―
fehdir kl,9otin ona vurulan ki,i tapllsin Dayan! Deyoson tapml―
,am Moso10 me,o sonayesi ilo mettμ 1 01an Bcrt Consonla baЁ ll
dir!Bu cavan ottlan Onun krcditorlanndan biridir!Anlma axl hanll
bilir ki,Consonun hc9 bir qara qopiyi de yoxdur Bu o言 lan Onun
kreditoru olsaydl,cle de xo,bext gorkelmi olmazdl
Arrllnd her halda onun minisliyine bir dexli var Tapdlln!
Conson 6zi mene denli,di ki, Onun Filadclflyadan bir taninnll,
47
vokille elaqesi var Anuna bu saxtakar her k■ 9odon kc9one etibar
etllez¨ O yalnlz Oz ailosinden olan kilnso baredo danl,a bi10rdi
indi kimdir bos bu adam?Consonun baclsl Hildanln ottlu?Yox,
Hilda mon dircktor olmazdan bir il evvol oro gedib Bu da 26 11
6nco ba,verib Bu cavan oglaninsa ya,1 30 olar
Bir doqiqo!Bu― Consonun baclsl o首 ludur!Olbette!Lankas―
terli miollim Klaus smidte ero gedon baclsi Cinin ottludur!Tap―
ml,am― Odur!Bert Ozll meno isi yaxsl gcdon vekil isloyon baclsl
°』
電 lT』 仄
、ふ
diyJlVenismddI Lよ hb■ veHlは mi
adlandlnllalldlr Yox,dayan¨
misavir slllidt〉 〉
o,ё zllniく く
誦揚
辮 鮮彎
纂[t獣1聯騎
Filadel―
I瀞
Bu flkiriorden sonra qoca rniellilm yol yolda,lna sari dOnerok
SOruSur:《 Mtl,avir Smit,men penceroni a9saln,SiZ etiraz etmozsi―
nlz ki?》
Cavan ottlan teocciblenir《 Olbo■ o
ki,etmerem Amma siz
m°
oger dz
γ
11懸
搬織1鷺穏
ll肌電
鴛
鮒蹴肥礼緊撃:諦ζ
Cm響
1.abnydmzbi nc9o mhdo tt Ttt a9"vtt dё 宙
1:」 1‖:滉 :1::」rIIIImeslehetlgtlnkimiaydindr―
i
o―
繁齢∬1鸞IIttl慰 i勲昴
思罫淵搬
dlr―
1‖
liTl。 :1:11守
fi
昴l::躙 :督 1:Lλ ttT
her kes t19in Ve hom9inin,oxson SiZin i9in
′臀
2¨
ci FOSIL
ALMAZ YATAQLARI
2000-ciildo ilk dofe amcrikall alim Rasscl H Konucllh mos―
hur KKAlmaz yataqlari》 kitablnl oxudum Bu kitabl oxuduqdan son―
ra rnen anladlin ki,blltin dllnya ayaqlariltlin altindadlr Artlq 6zi―
me qar,l ne sibhe,ne do qom hissi duymurdum indi bilirdim ki,
her hansl b● qa adam kiini rnon de asanllqla pul qazana bilorem
ve bunu ctnoliyom Mon btta disdim ki,pul― ,er deyil,oksine
o,xcyirxahllq vo odob menboyi ola biler Vo on vacibi odur ki,
men i9imdoki― seadete yoxsa var― dOvloto mcyil ctllnok― minaqi―
,osini holl ctdiin Mon anladlrn ki,bcle bir rninaqi,o imumiyyet―
lo yox imi,Ve sadeco bu uzun llor yasadl言 lm,belke de he9 pis
olmayan,anlma xo,boxt SOnunu gё rmediyim,bir ideolai terbiyO
ve tehsilin tesiri inlis
KKAImaz yataqlan》 m6vzusu 6z adinl qediln Hindistanda var―
d6vlot ve zonghlk i9orisinde ya,ayan ferrner Oli Hafcd baresin―
doki prit9adan gOtu11llll,dir
KKGin10rin bir gllni Ali Hafedin yanlna budda nlhanisi gelir ve
dinyanin yaradllmasl haqda sё hbet a91r: KKBir zamanlar Yer izu
ba,dan― ba,a duman idi Onda Yaradan Oz barlnattinl dumana toref
uzatdl vo o,a10Vlu kurreyo 9evrildi Ve yer izerine ya薔 1,yattaraq
onu soyudana bi henlh kurro Kainatda heroket etdi Sollra alov
ycr qabl首 lnl dC,Orok baylra 91xdl Bclolildo dat ve yamaclar,topo
ve dizlor yarandi
Yerin izt ile axan kutlo tcz soyuyanda o qranito 9cvrilirdi
Aramla soyuンurdusa,mis,gimis yaxud qlzll olurdu Qlzlldan
sonra allnaz yarandl Sonra midrik qoca 01l Hafcdo bele sё
yledi:
《Aln■ az― 」me,,tasinin dommu,dalallasldlr Oger sonin bOぅ ハk
ballllaq boyda almazin olsa idi,blltin etrafl ala bilerdin Oger al―
maz yataqlarin olsaydl,bitun ёvladlanni taxtda oturdardin,9inki
9ox bё yik var― dOvletm sahibi olacaqdin)〉
Homin gun 01i Hafed almaz barosindo ne bilmok mimkin
idise,hamlsml bildi Amma yatattina c10 hemi9oki kimi yoxsul
49
olaraq uzand1 0 hc9 bir,ey itillllodi,amma ona gOre yoxsulidi
ki,memnun deyildi ve ona gё re inemnun deyildi ki,yoxsulluqdan
qorxurdu
01i Hafcd bitin geco gOzllnu yummad1 0 ancaq almaz yataq―
lan haqda dll§ inirdtl Seher tezdon o,qoca nhanini oyatdl ve al―
mazl harda tapaca慈 lnl ona s6ylol■ osini l1911n yalvallllatta ba,ladl
Ruhani ovvelco razlla,madl AIYllna Oli Hafcd o1 9oknlirdi ve qo―
ca nehayet dcdi:《 Yax,l Son uca dattlar araslndakl qullllar i9indo
axan 9ayl tapmalisan Orada,hemin qumluqda da alinazl axtarar―
san〉 〉
01l Hafcd fcllllasini satdi ve ailosini qonsunun tlmidine bura―
xaraq almaz axtarl,lna yOla di,dl1 0 cle hey gedir,amma sol■7o―
te yetistalirdi ki ycti,mirdi Onda her terofdon elini llzmlls insan
Ozini donize ataraq heyatla vidala,dl)〉
Lakin bu hekayotin sonu yox,onun lap evvelidir
く
く
Bir defo 01i Hafcdin ferrllasinl alml,adam baЁ da dOVesine
su i9inllek qeranna geldi Devenin bumu suya 9atanda adalnin
gOzll suyun dibinde,qumdakl qeribe parlaqhtta Sata,d1 0 olini su―
ya saldi vo hemin parlltlll,ianl buraxan da,l oradan 91xardl SOn―
ra henlin qoribe da,l eve apararaq sobanin izorindoki refe qoydu
Bir dofo ncco oldusa,bu yeni cv sahibigile homin qoca budda ru_
hanisi qonaq goldi Qaplnl a9arken o, soba llzorindoki panitinl
gOrdll ve nida ctdi:く く
Bu almazdlr! Oli Hafcd qayltnl,dir!》
Ev sa―
hibi cavab verdi:≪ Yox,01i Hafcd qayitmaylb Bu da,lrnon heyot―
doki suyun dibindon tapnll,am》
《Son dllz demirsen! ―ruhani ra21la,madl―
Mon almazl min
done ba,qa da91n i9erisindon se9erem And olsun biin miqed―
dosloro ki,bu― alinazdir》
Onlar batta gedib su arxlndakl att qumun altinl istino 9cvirdi―
lor Ve burada birincitapllandan daha qiymetli ve daha gё zol da,―
lar a,kar etdiler Holllln ycrdo(bu artlq revayet yox,bir heqiqet―
dir)dinyanm on mё hte,om almazlarl― meshur Kohinor da,ma宙
Omid almazl da,Regent almazl da― izo 91xarlldl Bitin bu almaz―
lar indi Luvr inuzcyinde saxlanlllr》
Oger 01i Hafed dero― tope yol a,maq, aCllq ve susuzluqdan
ezab 9oklnok,sonda ise yad torpaqda bZine qosd ctinek ovezine
ёz zirzomisini,tarla yaxud ba首 lni qazsaydl,《 almaz yataqlan》 nl
a,kar CdOCOkdi Axl na薔
11lardakl var― dё vlot onun fcllllaslnda ya―
tll■ l11,!
く
Bu hadiso meniFn
Doktor Konucll tokrar― tehar qeyd cdir: く
esas ikrimi parlaq,okildo sibut cdir― varll olmaq vo■ ravanl屯 a
9atinaq imkan1 0z,oherindodiri vo lneni oxuyan her bir kisi yaxud
qadin buna nail ola bilor
na sahib ola bilorlor,
く
almaz yataqlarl〉 〉
Bu kitabl oxuyanlar く
yOni onlarin varlana bilmek imkanl vardlr Pul― bё yik qllvvedir
vo onu oldo ctmokdon ёtrtl Siz ciddi 9a110mallsinlz Ve Siz bunu
etmolisiniz,9tlnki pulla onsuz oldugundan daha 9ox xcyirxah isler
gOHllok olar
Bibliya da,Qurani Korim do pulun kOmokliyi llo 9ap olun―
musdur,pulla camiler,rnoscidlor,kilselor tikinlisdir ve Siz do pul
VClllleSOniz,bir 9ox,eydon mehl■ lnl olardinlz Yiksok maa,alan
insan pulun ona verdiyi giclln kё mokliyi ilo 9ox sayda xeyirli is―
ler gOre bilor
Mon do Size deyirom:pul qazanmallsinlz Oger Siz varl diz
yolla qazanacaqsinlzsa,bu― Sizin osl dindar ve inam getiren adam
kilni bir borcunuzdur imanll insanlar imanll qalmaq■ 9in yoxsul
ollnaq lazlm olduttunu dll§ llntlrlorso,sohv cdirler〉 〉
Conllyyotde bir 9ox insanlarln pula qar,l menfl(pul《 。1 9irki―
puldan qat― qat doyorli scylor var〉 〉kimi)rninasibeti olinasl―
〉〈
nl bilirik O zaman men Konucllin sOzine inanni10dim, indi ise
doqiq bilirem ki,onun dedikleri osil heqiqetdir O,sizin,oherdo,
sizin nesildo,sizin Ozinllzdedir Lakin bu sё zlerin osl menaslnl
men yalnlz 50 il kc9dikdon sonra anladlln Bu― menim on bё yllk
dir〉 ,く
sehvlorimdon biri idi cinki homin illerdon 6zimi inki,af etdir―
mok ve tecribo qazanmaq i9in istif・ ade cdo bilordim
Monim kiiniinsanlarin sohvi haqqlnda dll,inin MiVeffoqiy―
yetin esas qaydasi tok sonin cyni bir sehvi iki dofe tokar etmo―
meyin yox, hom do ba,qalarinin sohvini tetar ctmemoyindir
Monim sohvim onda idi ki,mon b■ ideologiyanln qurbanl idilll vo
etraflrndakl bozi insanlarin bu istiqametdo gOrdiyi omoli i,lori
g0111lllr ve nezeriyyoni praktikada tetbiq etlnirdiFn Var― dё vlot
inenim daxiliindo idi ve mon sadeco olimi uzadaraq onu gё tllΠ ■o―
li idim;mon iso ycr izini gozorok onu axtarlrdlm ve tapdl言 lm da
son olmasa da xcyli gcc idi
3‐
ci FOSIL
Uё URUN OSAS PRINSIPI
Yaxln kc9misdoki Arnerika is heyatinln en parlaq mcmarl
olan Frenk Lcon Rayt yazlrdl ki,helo 9ox genc olarken pak Ozin―
denlnelllnunluqla ikiizli tevazё karhq arasinda sc9iin ctineyin la―
zlmll首 lnl dOrk etmisdi Vo o,birincini se9misdi
Rayt― haminin qebul ctdiyi bir dahidir Onun ёzllndonlnom―
nun olinatta haqql var Arnma bu kitab yalnlz dahilor i9un neZer―
de tutulsaydl,onun comi bir ne9o oxucusu olard1 0nu da olave
cdim ki,kitabin miollifl hemin insanlarin arasinda olmazdl
Utturla ba言 1l M Smollun yazdlqlanndan:く く
Biz sizinlo dahi dc―
yil,adice insanlar olduttumuZ t19in icaze verin pak tevazё
karllq
barosindo bir nc9o kolme sOyloylln cinki yalnlz bu m6vqedon
Sizo Oz tecibom haqda ve meni kor kilni gezi,diyiin xiyaban
islqlanan qeder toqlb edon uЁ ursuzluqlar baresindo danl,a bilo―
rem Sanki somanl islqlandlran henlin,ianl gOrondo men burax―
dlこ lm Ve gelecok sohvloHmi aydln gOrdim ve bu an utturun ba,_
1lca prinsipi a91q― aydin gOzloriinin ё
ninde canlandl
On altl ya,lm olarken mon qerara gelmisdim ki,reklamla
m05薔u1011naq isteyirom Vo Nyu― York univcrsitcti nezdinde ax―
,am kurslarlna yazllaraq hoftedo 4 dollara bir rcklam agentliyindo
kurycr i,lomeyo ba,ladlm Bir nc9o ildon sonra men《 Makkesson
end Robbins》 fannasevt flnnasinln rcklanl izro mudir llliavini ol―
dum O vaxtlar sirket《 Makk cnd R Draq topiks》 jumali buraxlr―
dl Jumalm redaktonl Gcrri Makkueyd adll bir cavan ottlan idi
Ginlorin birindo mon gё rdim ki,birjumali elo ikilikdo hazlrlayl―
rlq―
Makkueyd redaktor,men ise reklanl izre mosul katib olaraq
Gctdikco jumal ёz sahesinde aparici nesro 9evrildi Ve Mak―
kueydlo onun ailesine bir alenl pul qazandlrdl Mone iso― hc9 bir
,cy Ruhdan di,dllm Sonra vitrinlorin tertibatl ilo me,薔 u101an bir
nefer mone bundan ёnce aldl言 lin altnll,ln evezinde hoftedo 100
dollarllq is toklif ederken o saat razlla,dlln 1920-ci ildo ytlz d01-
lar bё yiik moblo言 idi,
u9un・
ёzii do ycnico ailo qulHlu§ cavan oЁ lan
Bu qorar rnonirn ilk ciddi sohviin oldu.Tezliklo aydin oldu ki,
mon vitrinlori tortib etlnok i,ini bacarlnlram.Bunun ardinca golon
uЁ urSuzluq iso moniln daha bё yiik sohvloro yol vcro bilmok istc―
ёz
dadllnl siibut ctdi.Oziimii slndlrlnayaraq mon bu l,l atdllln vo
〉
く
iso《
adlanan
i,〉 〉
Cesyen〉
l
qOrara
aldlm.Buく
lalnaЁ
,oxsi i,iini ba§
yeni domanl bazarda yaylnaЁ a ba,lamaqdan ibaret idi.Dollllanln
reklanll belo idi:《 Modo hozmetinomosinin sonu 9atdl!》
Ⅳlon ёzii―
miin vo partnyorumun biitin varinl,iistolik ikirnizil do dOStlardan
toplaya bildiyirniz biitiin paranl bu i,o xorclodirn.Indi,gcriyo dё ―
norok mon gё zol anlaylraln ki,holnin o is boriba§ dan uЁ ursuZlu_
Ёa mOhkum idi,9inki bizim osas moqsodimiz insanlarin ehtiyacl―
domok yox,cibirnizi doldurlnaqdan ibarot idi
nl ё
AFrma g01in sё ziimii davanl etdirirn.
YENI UGURSUZLUQLAR
Sohvlori bir― birinin ardinca buraxlrdlm. Kassada azaclq pul
kiini,bozon iso hc9 bunu gё zlomodon nlon bazarda yeni
dollllanln yaymaqla mo,こ ul olmaЁ a ba,laylrdlm.Onlardan biri
zum ot
く
く
Pryunclaks〉 〉adlanlrdl ki,onun ii9iin qara gavahnl rnon ё
ma,lnindan ke9irirdirn.Dollllanin neco biikiill■ osini do FnOn ёZiim
Pryunc―
dii§ iiniib taprnl,dlln vo bu dorlnanl aptckloro satlrdlln.〈 く
ylЁ llan
sonra mon ayaq u9un losyon,qan dё vranlnln yax§ 1lasdl―
ran vasito,sa9 ii9iin balzam ve bir 9ox diger,eylorlo mo,こ u101dan
laks〉 〉
dum. Hor dofo 9ox hovoslo ba,laylr,sowa iso atlrdlFn.Beysbol
09 vu―
do etmi,olsaq,monim uЁ urumu〈 く
rulan top,ii9 do buraxllan top〉 〉kirni ifado ctinok olar.
tellllinologiyasindan istiね
Bir dofo l■ on inetroda ovvolki roisiln Corc U.Laftla rastlas―
dlln.C),《 Tcngi〉 〉adh dodaq boyaslilo mo,こ ul olurdu vo bu saho―
Marvin,gol sё ziimo
do diinyada on iri satlcl idi.()mono dcdi:〈 く
qulaq as,fallllasevtikanl burax,kc9 kosmetikaya.Bu daha tonliz
ve asan i,dir〉 〉
.
NIIon kontora qayltdlrn vo onun rnoslohetini gё
tiir―
qoy clodirn.
o yadllna rnahnll sata―
Burada no yeni bir sey flkirlo,mok olar?ヽ ″
raq Filadelflyaya getdiyilln vo o zaman yerli ocza91 Corc B.Evan―
sa ncco qibto yctmoyirn diisdiio C),sowalar diinyada 9ox bё
54
ytik po―
く
Tolniz,k19ik
pulyarllq qazannll,《 Mals〉 〉dczodorantl yaratlnl§ dl く
Dottrudan da,ni
i,dir― niyo mon do buna bonzer is g0111loyim?》
yo?Yoqin ki,ycni bir dczodorant da icad ctmok olar
VO NOHAYOT―
MOVOFFOQiYYOT?
Seheri gtln mon yeni bir idcya basllnda kontora geldiln Bu
idcya― dodaq boyasl osasinda dczodorant yaratinaq idi Moniln
sonsuz sehvloriFndOn bir qodor bczikon partnyorumun zolllnotini
ycre vu111laq ollnazdl Alllllla bunu c,idondo onun gё zlori ah,dl:
KKBax,bunu slnama言 lna deyori〉 〉Bclo dezodoranti neco yaratmaq
barede tesevvinlm bclo ollnayaraq mon Kolumbiya universitcti
nezdindoki falillasevt koHccine yollandlm vo oradakl profcssor―
lardan biri rnene yardlm ctdi Mon oradan ycni dezodorant ninnu―
nesi ile qayltdllll ve biz onu《 Ballllaqclq〉 〉adlandlrdlq O kalton
qutuya qoyulurdu ve rengsiz dodaq boyasina benzeyirdi
〉
:mlzla bizllesin irtma dalttalarina ba,vurma
Ozく く
Ballllaqcl言 〉
a
haZlr
OlduttumuZ■
911n ёyrene bildik ki, qara ciyor xosteliyi
首
Kartcr〉 〉flllllasl buraxa bileceyi ycni
■9in dollllan iStehsal cdonく く
〉
〉
く
Barmaqcl薔
lmlzl onlara gOsterdik Mo―
mehsul axtanr Biz ёzく
lunl oldu ki,onlara lazll■
olan ele bu imis Ycni,irketin esasl bc―
lo qoyuldu Biz gelirdon 15ね iz ve hem de reklamla mo,言 ul ol―
maq hiququ qazandlq
〉
l tez bir zamanda aldllar Sonrakl iki n
Qadinlar《 Ba111=aqclЁ 〉
heyat bizo xo,boxt yuxu kirni gelirdi Yeni inehsuldan xober tu―
く
く
Ba111laqclq〉 〉Kanadada,
tan her yerdon bizo sifarislor golirdi
ba,qa 01kolordo do satllmatta ba,ladl Birdon― part!― sabun kOpi―
yl partladl Birdon― biro,yoni bir gin saat birdon sabahl gin doq―
quz arasindaく 〈
Ba111laqcl言 》ln allcilan kesildi Axl niyo,niyo,niyo?
Ne parmyOrunl,ne do men bu suala cavab Vcro bilmirdik Bolko
gOzlonilmedon dezodorantin keyflyyoti pislo,misdi?Bolko harda―
sa ba§ qa, daha colbcdici dczodorant icad etmislor? Yox, bizim
mehsulumuz vaxt getdikco daha kcyflyyetli olmu,du vo onun ro―
qibi de yox idi
Bos inasa sebeb ne idi?
Henri H Hoytlln tedqiqat91 disince tOrzl olinasa idi,biz ne bu
sualin cavablnl tapacaq,ne do mon Oz sonsuz uttursuzluqlarlmm
sobebini ve miveffeqiyvet a9arinl olde edO bilecokdirn O za―
manlar Hoyt indi olduttu kimi《 Kartcr》 sirketinin mi,aviri idi
Ⅱ O■ lIIsO
BU SUALDAN
BAsLAMAQ GOROKDiR
Yasadl言 lrnlZ d6Vrdo bazarl tedqiq ctmok olduqca vacib bir
mesoledir Amma 1933-ct ilde,biz《 Bal11laqcl首 1》 iCad etdiyimiz
dovrdo bu ycniis idi vo o,sistcmsiz,okilde apanllrd1 0 zaman―
lar bu lnesolonin birinci ve yoqin ki,on ince tedqiqat91larindan bi―
ri Paulin Amold idi
KKGolin baxaq gOrok neyi dllzgin ctllirik,sehvirniz nedodir
Miss Anloldu dovet cdok vo ona ara,dllllla apalllla首 l teldif cdok》
―Hoyt bele sOylodi
Bu,tok 1933-ct il l1911n radikal qerar bir qerar deylldi,o ele
bi gin i9in do radikal soslonir Bizncs rehborlori adeton i,de
u:算 r qazalldlqlari vaxt gcni,ya,amatta Verdi,etmi,lor MiOssise
61on kimi onlar da hc9 bir tehlil apa■ nadan qobilqazan1 9a薔 lrirlar
ki,o tczlikle vo hc9 kim gё nnedOn mcyidi aradan gё irsin
ヽliss Antoldun tehlili bizo iki lnin dollara ba,a goldi vo Hart―
fordda(Konllcktikut statl)aparlldl Ara,dlrma gOsterdi ki,《 Bar―
maqcl首 1》 alan qadinlar onun dczodorallt olmaqla berabOr hem de
terlenloyin qar,lsinl aldittinl dll,llnunlli, Bunun belo ollnadl言 lnl
anladlqdan sonra onlar《 Ballllaqclq》 dan inltina ctdiler BOs nedon
oniar bizim dezodoranta ona aid olmayan xisusiyyoti samil etmis‐
dilor? Moyor biz onlara belo inlid vcllllisdik? Tooccibimllzo
roglnon a,kar ctdik ki― boli,belo inll,《 Bannaqcl薔 ln》 telimatln―
da yazllnll,dl:KKterdon qoruyur》 ,an■ na biz dcmok istomi,dik ki,
o terlomeyi azaldlr Tamamile tobiidir ki,qadinlar hemin yazlnl
bmmonall qobul ctini,diler:く く
terdon qonlyur》
Biz Ozく く
Barlnqcl言 lmlzla》 bazara daxll olanda haml deyirdi ki,
qadinlar tOrlomenin tanl dayalllnaslndan qorxur,guya ki bunu teh―
■ln 9oxu
mohz bunu arzulaylr Biziin dezodorantise onlarin isteyino uytun
likoli hesab edirler Biziin tedqiqatllnlz gOsterdi ki,onlι
golllledi
56
ifb郎
“
国∝ Ama Ю
ttk“ LhЫ ヵ
m
ψ
棚
躍 “ “
Ginlorin birindoく く
Karter Prodekts〉 〉,irketinin inzibati binasl―
鰍
1鷲
p滞 織
T:職il熙聾
豊蓋
勢
織
Uё URUN FORMULU
NECO YARANDI
」
blrヽ dOll'「 ]:1:『 11見 l:::ll:lll聰 tttlilLill:‖
her hansI
鳳蹴穏Fl棚 胤ξ
品
留雰
PT曝
器 詰
ぽ
i戯 讐
‖
i撥倅5i場輩
∬i織I[
:t週
F性
57
duyttusu bexs cdOcokdir
´
0
4-c●
FOSIL
Uё URUN AcARI
CO■ Ili BEs SOzDODiR
Ъ
面
Ⅷ選勒椰
捕錨選l楡1理 lll
°
nttTt]憲 欝鑑Islla:器1淵 漁:甜:霊kh品 ::
帥
:鳳 』
1:嚇 認織l勝 i慇 1き ti‰ ξ
認:I譜 I器肥器
59
lar yalnlz o zalllan vozife pillosi ile yiksele bilerler ki,daha yik―
sok hcsloda oylo,mis,oxs teqa■ do gctsin Amma ycr bo,alsa bc―
lo,9oxsayh xllda inomurlardan yalnlz birisi bu yeri tuta bilor Be―
lo bir voziyyetdo insanda bir terofdon paxll1lq hissi,kiminso qa―
ba首 lna kc9mok isteyi,diger terofdon iso utturSuzluq duyttusu ya―
ranlr Bank yOnetilllinin flkrinco henlin memur orta qabiliyyotli
her hansl bir cavan,oxsin heveslo ycrine yetireceyi i,igё ir Bu―
na gOro do onu kiminloso ovez ctmok 9ox asandlr Bununla ba首
11
olaraq da onun rnaa,l getirdiyi faydaya diz rnitonasibdir
Homin cavan ottlan maa,lnln artlnasina ve i,indon daha bOyllk
razlllq hissi duymasina yalnlz bir yolla― bank i9in daha vacib
olan i,g0111lok indkanlnl tapmaqla nail ola biler Ba,qa sOZ10 de―
sok, onun hazlrkl fealiyyotinin ycrine yetirdiyi tolobatdan daha
yiksok telebatl ёdomoklo Bu meqsedo 9atnaq yollan iso 9oxdur
indi bOzilorini size teqdiin cdirik:
1 0,b■ iyini yax,1la,dlllllaq■ 9in bank isini daha ciddi sokil―
do ёyronlneyo ba,laya biler
2 0,1,ini daha vacib ohemiyyoti olan ba,qa i,lo ovez cdo bi―
lor
3 0,toklikdo yaxud homin qabiliyyeto malik olan partnyor―
larla birge ёz i,ini ba,laya bilor
4 0,tok yaxud ba,qalannin kё meyillo maraqh idcyalar tok―
lif cde,onlarl inkisaf ctdire ve buna ehtiyacl olanlara sata bilor
Bitin bu addllnlal■ n meqsodi birdir― ёz gicinll sorf etmek
sahosini geni,londillllok Golin bunlarin her birisini ayrlllqda ne―
zerdon kc9irok Sadece i,i doyiomok ve ya Oz iOine ba,lalllaq― bir
sofehlikdir insan comiyγ etdo ttvcud olan telobati ne yolla Odo―
yo bilmok,comiン γete dalla 9ox faydalli neco getirmok yollarinl
axtarrnahdlr
Bunu anlalllayan her kes imidsizlikdon ylksok Ses10 miyol―
dayan pi,ik balasinl xatirladir Bclo adamlar 9ox zaman s6yloyir:
《QOy bir men do qon,umun Ctdiyuli cdim》 Ve onlar bttqasinln
artiq etdiyini tehar edir Onlarin imid ctdiyi yegane yol― daha
berk q"maq,o birinin ardlndan 9atmaq ve Ozinin KKl,tikosi》 ni
elo kc9innokdir Lakin onlar baoqasinin etmi,olduttundan elavo
bir,ey yarada ve teklif ctinek iqtidarlnda dey■
60
lor
m調閣r織 ょ淵器肥 :″ 踏ll窓1獅 Tけ ゛
m°
MOSHUR TOMAS EDiSONUN ANDI
61
蹴1ま い
c寛
竃
諸翼][鼈1卵 席l轟諸ユ糧鳥盤
:穐
yon yegano prinsipdir.
:
うん
′υ
5‐
ci FOSiL
TOLOBATI NECO oYRONMOLI
3/Otto Dayfenbax Baltimorda ki91k bir tikis masinlarl dika―
´0
68」
“
Ⅷ
I淵
認
b面 n wPClltOz―
:,鵠 i面 Ⅲ
“
yiixtira etmio oldular Siz de belece,evdo olarkon,■ oyi yaxsilas―
dlllllaq,yaxud dizolul10k Ola bilecoyini arayln Axtann-1,lodiyi―
niz fabrikdo,kontorda,moktobdo,qaraJda,kilsodo,mara首
lnlzln
etrafdakllann lnaragl ile tlst― tlste dtl,diytl her ycrdo axtarin
Hesab edok ki,siz adi bir cv xanlmlsinlz Siz yata慧
l yl薔 mall,
ycmok hazlrlama11,qab yuma11,qazan siltllleli olursunuz Vo bu
i91ordon her biri sizo onlarl tokmillo,dinnek t1911n htldudsuz say―
da imkanlar vcrir Mosolen,flrlanan silindre berkid■ on ka言 lz doS―
mal prinsipini yatagl yttarken tetbiq etmok olar Molofoni yata首 ln
istuno 9olgnOkdOn ёtru siz hemin slindrin bir ucunu azca 9cvir―
molisiniz,doyi,dil"lok■ 9in ise daha bir ne9o defo flrlatinahslnlz
01bette,qar,lnlza bir 9ox problemlor 91xacaq―
silindri,yaxud da
molofonin ёzini neco berkitmeli ve s Anlna bashcasl odur ki,
ideya yarandl Eloco do melofo baresinde,yastttin,dO,Oyin,9ar―
payl ayaqlannin follllaSl barede disinmok olar Onlann xarici gё ―
rinisini yax,1la,dlllllaq,daha rahat ctmok olalllll vo s
Oger siz yaxud oriniz qabiliン γetlisinizse,bolke do qazan te―
■lizlemok l19tln qabyuyan yerin isindon asllan tehlikesiz bir
elekmk cihazl icad ede bilorsiniz?Ycmok hazlrlamaq i,indo de
ixtira i9in hidudsuz imkanlar var Evinizdo var―
gol edin,gundo―
lik ycrine yetirdiyiniz islori yada salin vo onda deyi§
yax,1la,dlllllaq■ 9in 9ox ocy tapacaqslnlz
dillllok ve
5/Bir fallllasevtin telobat axtarl,l rnctOdu da olduqca sadodir
Kosmctik ve fannascvtika sahesindo bOytk tecnlbesi olan falilla―
sevt insanlarin foto,oki110rini qar,lslna qoyaraq onlarl ba,dan aya―
首a kimi nozOrdon ke9irir Mosolon,her hansl bir ki,inin resmini
gOturur vo onun sa91ndan ba,laylr O saat gOzo 9apan esas tole―
bat sa9 tё kulrnesinin qar,lsinl alinaq yaxud onu saxlamaqdlr Bu
mesoloni ara,dlrarken ba,a distlr ki,problcn1 9ox mtrokkobdir―
9oxlι
l ke9ollo,menin irsi olduttunu sё yloyir
『lndi diqqeti bumna yё neldok Baxaq gё rok qaymoritin yaxud
zOkemin mialicosini yax,1la,dlra biloriklni? Bos di,lorin ncco?
Yeni bir di,pastasl yaxud dis tozu icad edo biloriklni ki,o,di,lo―
ri korlamladan qomsun?Bolke pomadanm dodaqlan qomduttu
kilni dis i9in dO onlarl rongloyon lak ixtira etinok olar?
Davanl edok Ve siz ёzinllz do gё recoksiniz ki,bu sahede el―
′0
mi ve ya tetbiqi idraka,lap cle adi satlam di,incoyo malik insan
i9in imkanlar olduqca gcnisdir
Ele dodaq boyasllll gOtirok Qadlnlar olldan hp Kleopatranln
dё vrtlndon
ba,layaraq istifrado edir AInma indiyo kimi hc9 klinso
ycyilmeyon》 dodaq boyasl icad etmemi,dir Bir ne9o i1 0n―
tamくく
co biri avtoqolem esasinda dodaq boyasl dizoltmoyo 9a11,di cox
tobii rongi olan boya ile doldurulmu,rezcn/uardan o,xisusi rna―
tcrialdan hazlrlanan itile daxil olurdu Bu boyanl yainlz su ve sa―
binla yumaq mimkun idi Atlasdan dizoldilon fltil fo111lasina gё ―
re adi pomadadan hc9 ne ilo forqlenmeyon yuxarisl yulllru sonlu―
Ёa berkidilirdi Lakin teessif ki,bu ixtira heyata ke9medi Ona
gё ro
ki,bunu cdo bilocok f1111la yox idi Yeni dodaq boyasi ideya―
ёldi Cemiyyetdo bu gino kirnilmOvcud olan tolobat onu
ёdeyo bilecok i,gizar insanl gё zloyir Bu insanln yerinde ise her
si bi cir
kos ola biler― stenoqrflst,ocza91,hokinl,miollinl,po9t qulluq9u―
su ve s
Comiyyoto gerok olan ixtiralann sayl rnehdud deyl1 0nlar si―
zin yolunuzu gOzloyir 01bette,dllsindllyunuzt heyata kc91111lok´
don ёtru size mtleン γon middet,bozen do pul lazlindir Bu ixtira―
lann siyahislnl ba,lamaq asan,bitinnok iso 9etindir Soyuqdoy―
monin qar,lslni ncce alina11?Sert dietaya riayet etmeyi neco yun―
gillo,dinnek olar?sekerin daha a,a薔 lka10rili evezedicisini ncco
yaratlnaq olar?Bu siyahinl sonsuzlutta kimi uzamaq。 lar:aya首 ln
yOttunluttunu 91xaran vo onlarl terlemodon qoruyan vasite;ayaq‐
qablya zorOr verlnedon onu parlldadan aerozol;dlmaq l19in do五 ―
yo yapl,mayan acrozol lakl:yataq xestesi i9in yeni,daha praktik
qurulu,a malik leyon; qaranllqda da reqonllori gOrsenen tclll10-
metr ve saire ve ilax:r Ve bitin bi sonysuz saydakl imkanlar
mohz sizi gOzloyir!
Ne ilo me,こ ul。 lmattinlzdan,harada ya,amttmlzdan,hansl
tehsile malik olmattinlZdan aslll olmayaraq sizin qar91mzda texoy―
y01u9u,una tanl azadllq veren bёytk bir soltenet a91qdir Vo bu
seltenetdo siz hem Ozinizo,hem do otrafdakllara nッ da vere bi―
lon i,lor g6re bilersiniz
´
0
´
0
CIDDI DUsUNMOK GOROK
Yalnlz iri tolobatl ёyronin,xlrda chtiyaclara gtlc serf etmeyi―
ne doymoz lkiqopiklik tokllllle,dimlolorle mo§
薔u101mayln Yal―
nlz ixtira91 ambisiyasln1 6domok llzllndOn flkrinizo golon cksscnt―
rik idcyalardan qa91n Ehtimal ctmok la211ndlr ki,oger siz bu kita―
bl oxumatta girismisinizse,demoli sadeco ixtira91 adl qazanmaq
yox,maliyyo uttunlna nail olmaq lsteyirSniz Maliyyo utturu isO
conliyyotdo mё vcud olan telebatin 6donmesinin neticesidir,bas―
qa he9 bir§ cy
Siz buna ctiraz cdib dcyo bilersiniz ki,az da olsa yaradicillq
qabiliyyetino malik dcyilsiniz,ixtira91 da dcyilsininz vo bunu ar―
zulasanlz da bclo hc9 zaman ixtira91 ola bilmoyocoksiniz
Lakin icadlar imkaninl ba§ a dll,mnek t19tln hc9 do dtlnyaya To―
mas Edison adl altlnda dottulmaq mecburi dcyil
Bu kitab onun sado prinsipindon ruhlanacaq kisi ve qadinlara
mitleq bё yik rniqdada gelir ve heyatl boyu faiz get[ocokdir Bu
insanlar etrafda gizli qalmls tolobatl g0111loyi vo onu ёdomeyi by―
ronecoklor Bu isdo onlara§ oxsitecnュ belori,aparacaqlan sinaq ve
cksperirncntlor,hem9inin do her bir ycni l,i dorindon gё tir― qoy
etlnolori yardlin91 olacaq Ve bu zaman tapdlqlari almaz taplntisl
kimi troka9an ve golirli olacaqdlr
7′
´
0
lana bildi10r Onlarin unikal bacarl彗 l ba5qasinin zorere disdiyi
bir ycrdo pul qazana bilmok inanll verdi Basqasinin utursuzlu_
言undan Onlar ёzleri l1911n qolobO yaratinatta naJ Oldular
つι
ve siz do ele bir konllllivoya10r tapa bilmOzsiniz ki,O henli,o ud―
mus olsun
Olbette,mon bu seyleri ba,qa bir ycrde satlnaga 9a11,acattaln
Anllna siz do rnone yardlln edin Deyin gё 血 ,axl rnenim sohviln
nedo oldu?Mon bunu rnitleq bilmoliyom Oger siz inonim sehvi―
mi sё y10sOniz,sizo 90x minnetdar olaram ve ba,qa allcllarla he―
min sehve daha yol vellllorom》
KommivoyaJor bu sual1 90x bё y■ k sOmimiyyot10 verirdi ve
onun nё vbeti allcisl_bu sizO ne qodor qoribO gё runse bcle― clo
mister Smitin ёzll oldu
Bclelilde,bc,incisi:her bir utturSuzluttunuZu miveffoqiyyote
9evilllloyo 9all,ln HOr dOfO bir addlm gcri gcderken iki addlin
irelileyin
Ⅳ′z′ ′′αJI″ rprarrlり b″ ″咸 め 力おs,sJ
″g″ rs″ z′ ″ξ″rr・ ″π ″
′″ ″′″
`″
17irdi
“
Sizdon evvolkllerin uttursuZlutta di9ar olduttu bir yCrdo mi―
voffeqiyyotin ncco qazan■ dl薔 l baredO bir hekayeti dinloyin
Onenevi rcstoralll tosevvir edin
Haml golir, birge oturur
Kimi sadece i9ir,kimi yemOk ycyir,kirni siqarct 90kir Birisi ai10_
si ilo gellni,,ba,qasl― ki♀ O qadinl i10,digeri_sadOce dilenlneyo
Razlla,un ki,Ortaln haml i911n XO,deyildir
Sonra hemin yerdO,ele hOmin,oraitdo bir ba,qasl golonlori
sanki Ozino 9oken bir amOsfcr yarada bildi Ycni sahib10r rahat
bir bar qurdular ki, seyahet edOnlor vo ba,qalari burada yingil
kokteyl,i9ki i90 bilsin;zall ise dё
rd ycro bё ldiler:aile■ 9in llmu―
mi otaq,kisilor l1911n qril― bar ve siretli xidmet pistaxtaS1 0Vvolki
sahibinin dOvrundo gic10 ve yalnlz yarlya kirni dOla bilen bu rcs_
toranlarda indi nahar zamanl iyne atsan yere di§ mezdi Ost。 lik
yeni sahibler ev ycmoklerine isinlik vcl:1loyo basladllar
Vo otrafdakl her bir scy_rahat rncbcl,xa19alar,verdis etdi_
yiniz ve gOzol hazlrlanml,yemok10r,mi,terinin zё vqini ox,ayan
komfort atlnosfer bu meqsede xidmet cdir Dcmeli,insanlar yal_
nlz ycmok istonlir,onlara hem de ё
zint cvd0 01duttu kimi hiss ct_
mok gerokdir,her birisino uyttlln mthit yaratmaqdir
Ycni sahiblor ba,qalannin bunu cdo bilmediyi bir yerde var―
0
′´
^
Hor,cydon ёnco ёziino sodaqotli ol.Belo olarsa,gcco―
nlzdadlr:く く
nin ardlnca sohorin a91ldlЁ l kimi son do hc9 kimlo qoddar olmaya―
Caql『
lilё ziintivoё zhoroketlorinital■ l diizgiin vo odalotli hesab
edir.AIFma SiZ ciddi,okildo vo qoddarhqla horoketlorinizi lazlrni
諸:l淵 誌器驚蹴:織
留出棚ζ
観Э
mattn計
qua
Ю
a Onu aib k"面 §
誅komm市 。∝`輛
″
unun
・ 00,honli,o ё
“
ぶ
l肥∬諾
鳳驚‖
譜出獄糧:棚 器 :思『ξ
:]輩 i″
:
y巧
zuこ ursuZluЁ
ur
qazanma
chtimall siirotlo
soboblorini tohlil etdiyi ti9iin onun uЁ
rinin rnohsul niimunolorini ylЁ
l■
artlr.
m。
盤 報構構淵織踊鮮撤
tohlil edin ki,ycnidon toloyo dismoyosiniz.Zoif toroflnizi ara§
rarkon gizli qalinl,iistunliiklori a§ kar edo bilorsiniz.
二 月♭rbル
dl―
力∫J″
鶴 gα
ξ″rS″ イル タ`力 ″ ″カッイル fttarJa gⅨ α
“
“
Bir komm市 oyttor kimOsO mal sata bilmeyondo homin adam―
Ⅲ慨Ⅷ
W温」
盤 L「 :1瀾儡″
乱
思1鵠 κ
;‰ ∬
boynuma ahram.Arnma mon 9ox 9ah§ dlrn ki,bu mah sizo satlin
119
五
m ttmtt Ymtt bas
譜
lr紺
∫
:琴
篇
羅
∬鷺
h bu adamm mdlk olduぃ 。
HnS,a
lllsif訛 ・
『
hぶ
n qlyme■ i seル
li81rs:1:::Illttli・
rdtlyt1 90x mehriban heyat yolda,1;
ketitil鼎 lillliVI醤
5 MOhkom can satl懃
,Rm:11服
:fi讐
l]∬ 1lil::SI:::ir her。 _
お
h VO尊 '1:]ζ
adyytt gidi dk。
;
●
ndo y∞ alm砒
掛1蛸螂灘l植惜事椰 l:群
」
訛鮮税脂
器留輩L慧蹴協:累 ::1鮒 ∬静
vazanin o blri izinde yl着
11lr〉
〉
指ilttlil翠‖
:」 鶴
燎∬亦
,a占 讐
1鵠
棚[
1軍i網建欄1撫椰∬
蒙猫
:
Ba,qa yolla getmeyo cehd cdin
4S,カ ッIari"′ z′ ″″′
″′di“
Bolko do Poloninin ottlu Lacrte vc“ iiyi meslohet sizin yadl―
乳
柵 聯 辮 脚 撤T胤
驚轍 雌f辮∬絣 灘盤
贈∬EP柵 淵 llT躙Ⅷ 猟槻 籍零甑
勲薄
J齢昴 轍 織 榊
―Vessalam?
117
肥
欄爛構罪∫
提
囃i弼
事
聴
1部ま
ba,vcrecoyine tanl omin idi
lngilteronin ba,naziri lord Melbom bir doお Bcncalnin Diz―
ξ
露離I‖],Tま ぱ嶽盤 :盤i盤 裁響 鶏
ユ 勒 々 dα§αdiFa″ ,″ ″″Jの″″′
″ッ
タご″J″ ″力″
Bir dofo f1losOf Nitssc sё ylo■ 11,di:《 On gOrkemli hadiseler
制LiStiメ
°
y∝ dunm
m、 五
yoぃ n mn mttdayttma‐
lぷ懇iを轟搬轟苗
熾盤
problcmi holl cdo bilmeyOndo hansl yola ol atlrslnlz?
WetSIZllVl bpm吻
山口 鰐
酬
岬
“
¨
n翻
a blr yd
湿F鶴難nitti基 ]蔓藁Ⅷ
:響鑓
君鮮
´0
rokkob bir fonnin《 partlayl,〉 〉prinsipini vo onun sado torkib his,o―
lorino bё liIIllnosini bir daha tosdiq edir.
Demoli, birincisi ―problcm 9ox miirokkob gOriinorken onu
daha sado hissoloro bё llnokdirl
2F清 ″滋々ル
b″ ″″rz″ y.● ″r物
“
滋″d犠 ξz″ ι″S″ ツツ″r θJli“
sο ″
b力 滅
.
Elo dii§ iiniin ve clo hOrokot edin ki,sanki siz artlq istodiyini―
zo nail ollnusunuz vЭ i,artlq sona 9atnll,dlr.
1950-ci inordo 、lardikyan San― Fransiskodakl biitiin ёlkodo
moshur《Omor Xoyyam〉 〉restOraninin sahibidir.Bir 9ox il bundan
ёnco Mardikyan sahib olduЁ u aZCa kapital esaslnda ёz i,ino ba,―
ladl.ゝ /1ohz o vaxt bu adam aⅣ adina 50 rnin dollarhq 9ek yazaraq
onun iistiindo iyirlni ildon sonrakl bir tarix qoydu.Ve dedi:く
く
Bu―
nu saxla.lyilllllil sollra rnono he9 bir sё z demodon bu 9cklo bank―
dan pul alarsan.Bu― sonin monim uЁ urumdakl payln olacaqdlr.O
.Arvadl honlin 9eki saxladl
pulu ncco istoson xorcloyo bilorson〉 〉
ve toyin olunmu§ tarixdo pulu aldl.Hoyatl boyu Mardikyan elo
horokot edirdi ki,sanki cohd ctdiklorinin harnlslna artlq nail ol―
mu,du.Vo onun arvadina yazdlЁ 1 9ek eyni zamanda onun ёziino
inanllnln honn rolrlzi,hom do 9oX Ciddi Siibutu idi.
Nlon do homkarlarlrndan birinin isini mii§
ahido edorok bu
prinsipin diizgiinliiytinii anlanllsam.istOr cv satl,l olsun,yaxud za―
vod tikintisi,ya da yeni rnohsulun yaradllmasl,hor bir i,o ba,la―
yarkon bu adam fllcron honlin isin artlq yerine yctdiyini vo
ёzii
do
miivoffoqiyyotlo ba,a9atdlЁ lnl tOSVir edirdi.
Alnerikadan ba,qa bir rnisal.Nyu― York polisi roisinin vozifo―
siく く
,ef― inspektor》 adlanlr.Bu vozifOni bir zamanlar tutan adamin
adl iso Iく onrad
Rotenqastidi.Lap ovvollor Rotenqast holo rnohko‐
modo stcnoqraf i,loyorkon bir dostuna sё ylodi ki, polis ollnaq
ii9iin imtahan vcrir.
―Ne danl,lrsan,Konrad!Son polis i,9isi olrnaq ii9iin 9ox aЁ ll―
1lsan axl,6zii do ki 9ox tomiz insansan―
dostu toocciiblonmi,di.
¨Mon polis kimi i,o ba,layacaЁ am.Ammatam ominom ki,
polis§ e■ olacaЁ am,diZginlik
iso mono mane olmayacaq.―
tcnqast bclo cavab vcrdi.
Ro―
くυ
山
,諾 精L躙裾避
猛胤樹
lti臓 :lR聰配僣
監
meyimi ve hissOleri hcsablama首 lml teleb ctdi KoJrler monim
瑞よ l慾胤‰∬
l鳳 1聴 襟」
器 訛棚
1:首
Iた
114
1ま
:
11-ci FOSIL
oZUNOINAMA NECO NAIL OLMALI:
OK IROLI
U DOF EDO手
Uё URSUZLUё
NECO GETMOLI
edin
3 1,iniz da,a direnende dayanln Ve di,llnun
qiw劃 。
9xmatta 9む m
l譜llttil雅 :1lR。 ぉ
f.″ ル b″ 力″′
"ι
ソ:rrれ
ル″Jb″ ″ιf″ 力Jf滋 ′″ ιセ″
'α
H3
qaylq motOrllndan daha 9ox
1:11:ざ fil:TIT:[I」 :γ lllanda°
apa=tr:Fn″ ;撫
瑞盤l肝:島 喜1]
「:ЪT邸 ∬
鼎
dorok giclo l,o saldilar ve nehayot o,bё yik sos_kllylo i50 dllsdtl,
黒
識
F=鷺
:∬ 糊
首l:∬ 屁 lξ 輩
I:澁
認
錦 肝
Gomilerdoki adamlar toocciblo gё yortOdOn bu yenirnOctlzOye ta―
ma,a ctineyo ba,ladllar Ovv01 onlar gё zlorine inanlnlr,sonra iso
scvincle o1 9almatta ba,ladllar
Oul cve qayltdi ve heves ve scvinc i9inde bitin buniarl Bcs_
so danl,dl QlZ SOru,du:〈 くBu 9ox gёzol Bos sOnra ne ctmOk flk_
rindeson?》 Oul sonra ne cdeceyini hc9■ kirle,menli,di Onda on―
lar ikilikde qorar vcrdiler ki,ilk nё vbOde rnotoru teknlillesdillllok
TOho■ 911n
fonnalar hazlrlayan Evinid ikinci rnotOru da ha―
1描 i飢 乳 ∬ 脳 ∫
譜
洗 甜
llllile:I!lR篤
:i:ゝ よ
mesini rica etdi Bazar crtesi iso daha 10 mOtOr dizolttnesi t19in
sifari,ve pul getirdi Bu andan Evilmld anesi 6z isine ba,ladl
dan onlar Miluokda on xo,boxt ailo citillyine 9cvrildiler
Onlarln asllqanll rnotoru bitlln dinyada rnilyonlarla insana se―
vinc getirdi Ballq91lar,ov9ular,ekskursiya aparanlar,sahil rntlha―
論
電 lil:結
1‰ 岬
lF:」 lttFi驚
鋼 肝皿
itP
k饉
lazlmdir ki,onun gё 血ntlstl bu qodor cybecor olmasln ikincisi isO
elo bir sey dll,inib tapmaq lazlmdir ki,o tez i,o disslln
9irseniz,inam hissino malik ola bilmozsiniz Siz b■ melisiniz ki,
uttun SiZin qar,lnlza yalnlz o zaman 91xacaq ki,oyunu mid五
lo ve inadla aparaslnlz Yalnlz bu lertlo siz gё
klik―
zlediyinizdon daha
artlq rnikafat qazanacaqslnlz Siz onda utturun ucundan tutub Onu
6ztlnizo san 9oko bilerslniz ve o size tu,olacaqdir
ORIⅣ IIs DONDURMA FERMERIN
DOVLOT
Oё LUNA NECO VAR―
GOTIRDI
Eramlzdan evvel l osrdo yasanll,Ovidiy yazlrdl: KKTolosin,
geloceyi gё zlomeyin,911nki bu gin ona hazlr ollnayan sabah daha
az hazlr olacaq〉 〉
SCkSpir hOmin flkli ba,qa ctr ifade ctllli,di:
Zalnandan istifade ct Unutma ki,
gOzolliyin yolu qlsadlr
o9i9okleyon zaman iz
Onu sttalmaga qoyma sOn
Hazlrda bu m6vzuda variasiyani bLz Tornton Uayldcrde do
G■ 1■
oxuya bilerik:
く
く
Holo ki dondurrna senin qabindadlr,ondan lozzet al〉 〉
Bo,qaba qoyullnazdan evvel erirni, dondullna bir Norvc9
cmiqrantinl ona sayslz var― dOvlot getiren flkre yOnoltmi,di
Avqust ginlorindon birindo Oul Evi面 d dostlan ilo birge
Viskonsin gё li konannda piknik teskil etlmisdi Oulun ni,anhsl
Bcss Kcri sё zarasl bcle sё ylodi:《 Dondunna olsaydl,ne yeyer―
dik 》Bunu c,idOn Oul da o saat dondulllla t9in yollandl AInma
bunun i9in qaylqda iki rnil yol gctmok lazlln idi Hul dondulllla―
nl ahb gcri gcri qayldarkon kl1lok qalxdi ve qaylq 9ox long hero―
ket etmeyo bttladi An■ na bu vaxt erzinde dondull.la da oridi vo
belo 91xdl ki,Oulun bu nedor yolu dofctmesi bo,― bo,una 91xdl O
hc9 cir sakitle,o bilmirdi: KKAxl niyo bir adanlln ba,lna portativ
motor dizoldib qり lЁ m quynlttunda ycrle,dil11lok■ kri golme
yib?》 Birdon ёzi do moottel qaldl:《 Bolke clo mon ёzini bu i,lo
me,gul olum?〉 〉Bazar crtes1 9atan kiini o,aletlorin satlldigl dika―
na gcdib idcyaslnl inkisaf ctdi111loyo giri,di Motor i9in detallar
hazlriamaq meqsodi llo o modc1lor dizolineyo ba,ladI Birinci
l10
tlq,lyapanin follllasinl,rengini,loloklerin duru,unu,bozoyin ron―
gini tam tofsilatl ile yadlnda saxladl
Bundan sonra Astor dikana qayltdi vo Oorikino sё yledi:《 Vit―
rine size indi tosvir edeceyirn,lyapanl qoyun,9inki gOzol gcyirn―
li xanllll mehz homin,lyapada idi Ve mondon gOsteri,alinayln―
ca hc9 bir,cyi doyismeyin〉 〉
,
Solara o yenidon skamyaya qayltdi ve daha bir xo§ agelinlli
qadin ba。 lnda rengi ve bozeyi basqa olan,lyapada yanlndan ke9-
meyince otunlb gOzledi Ve bunun ardlnca gё steri,vcrdi:《 Indi
bclo bir§ lyapa dllzoldin ve onu da vitrine qoyun》
Ve vitrindo g6zol geyimli qadinlarin scvdiyi vo gezdirdiyi
,lyapalardall kollcksiya y嗜 1lmり mca bu misahido d″ am etdi
Astor vo onun kompanyonunun isi yax,1lasmatta dOttu ir011lodi ve tczliklo onlann dllkanl o■ zongin ve ntizlu bir inattazaya
9evrildi Ve bu hadise demok olar kii■ asa uttranll,bir sahedo ba§
vcrdi Ozi do uttur Ona g6re qolobo 9almadl ki,Astor 6z m■ ossi―
nco ona gOro ki,,lyapa
sosin,9ox bё yik pul qodu,her scydon ё
dizoltlneyo ba,lamazdan qabaq o,qadiniarin hans1 51yapadan da―
ha 9ox xo,u goldiyini ara,dirdl Adeton bclo dcyirler:KKAstor uttu―
rtl》
Buく く
uttur》 iSO Ondan ibaretdir ki,comiyyotdo mё vcud olan
chtiyac tapllsln vo o,ё donsin〉 〉
KKInsan Oz utursuZluttunda 5oraiti teqsirkar gё nneyo verdi。
edib Mon,oraite inanmiram Bu dinyada o insall uttur qaZanlr ki,
ona lazlm olan seraiti axtarlr Tapnllrsa da,onu yaradir》
―Corc
Bcmard sou bC10 dCyordi
Yalnlz uЁ unln heyatda onlara kё mok edoceyine imid edonlor
く
Monirn kapitahm olrnahdlr, mon pulsuz
adeten bclo sOyloyir: く
hc9 ne cdo bilmerem)〉 01bo■ o, idcyanl heyata kc91111lok i9in
adarna pul gerOkdir Lakin siz insanlara neyin iazlln olduttunu d。
―
qiq bilirsinizse,sizin 9i9oklonmok,ansinlz sadeco olaraq her han―
i ilo qoyanlardan daha 9oxdur
Umumiyyotlo uЁ ur ne demokdir?Bu suala Bemard M Barux
sl bir rnebloЁ
bele cavab verir:
く
く
Mon deyo bilmeronl ki,xo,bext birtesadtlfbezon seadot qa―
plslnl a9nllr Anlma her halda uttur yalnlz yax,l oyun9ularln qar―
,lSina 91xlr!〉
〉
Oger siz uЁ urdan aslll olaraq heyatinlzl onu gOzlomoklo ke―
109
bir sobobdon)qlsa qapanma ba,verirdi ve cksperirnent yanrn91q
qahrdl Edison ise artiq elhi hor torofden tlzmll,dll
Bir dofo o,laboratoriyada oturaraq bcynindo sehvlorini gё
tllr―
qoy cdirdi Fikri daginlq halda olini rnasanin istundoki qatran qa―
rl,lq lampa hisino uzatd1 0nun kё mok9■ ori bu qara,lqdan tclcfon
mikrofonu hezlrlayarken istifade edirdiler Ele ikri da薔 lniq,Okil―
de do o hemin qarl,1首 l olindO sanki 90reyin yum,aq ycri kimi
yulllrulamatta ba,ladl,sonra nazik bir sirn kirnl ovu,durdu Birdon
a薔 1lna ikir goldi bu matcrialdan qlzdlrlcl sim kimi istifado etmok
olinaznll?O bcle do etdi ve neticode i,1薔 lnda sizin bu kitabl oxu―
duttunuz elcktHk lampasl icad edildi
Edisonun eli altinda rnasa izerindo hemin yap19qanll klltlenin
olmasml uttr S`ッ maq olalllll?Onun tesadifon eluli hemin qarl,1普a tOXundurlnasinl uttur hcsab ctmok olallill?BOli!Bos o bu utu―
ёZ■ Onu aramirdiml?
Ba,qa bir hadise Bunu Rasscl Konuell yazib Bu Con Yakob
Astor haqqlnda revayetdir Bu adam yol pulunu dostlarindan ala―
raq okeanl ke9mi,ve sonra Amcrikanln en zongm insanlanndan
birine 9evrilmisdi Nyu― Yorkda bir 9ox yer onun adini da,lylr:
KKAstor plcys〉 〉
UoldoriAstoriya》 meb『nanxanasl,《 Astor》 mch―
,く く
manxanasl,Lonq― Aylenddoki《 Astoriya》 rayonu ve s
Bu insan cibindo bir qoplyi olinadan Amerikaya golorok bi―
tё v bir maliン γe silalosi yaratmatta nail oldu Onun rehber tlltduttu
ru axtallllirdlml?Bos uttur
yegano prinsip iso― insanlann ne istediyini byremok ve istedik―
lorini onlara vellllok imkaninl tapmaq idi
Bir dofo Astor sahibi nё vbeti haqql■ 1 6doyo bilmeyon,lyapa
dikaninina rnalik ollnu,du Moselo belo ba,vcnni,di:dikan ba薔 ―
landi ve Astor girov ka薔 lzlnl alaraq maqazinin evvelki sahibine
霞電謝∬亀譜:訊 i嵐 }協 脇Ⅷi楓1:r出器l
gam
Dikan ycnidon a91landa eliilk gin Astor k■
9odoki skamyada
oturaraq qar,lsindan ke9en xanlmlarl misahido ctlneyo ba,ladl
ёzinei―
Onun diqqetini colb edonior esason leyaqetlo gezon vo
namh xanlinlar idi O, bё yik diqqetle homin qadinlann hansl
,lyapada gozdiyini Oyronirdi Qadin gё Zindon iton meqalna o ar―
108
10‐
cu FOSIL
'lUGURU"OZUNUZO NECO COLB
ETMOLISINIZ?
Ⅳlivoffoqiyyotin qazanllmaslnda uttur nO r01 oynaylr?Omu_
rniyyotlo uЁ ur nodir? Bu suala qlsa vo aydln bir cavab ve■ 11lok
olar:く く
Olbotto!》 Insanin hoyatinda uЁ urlu mOqamlar olur.Lakin
bu rnoqanllar o zalman ba,verir ki,siz yenii,o ba,lamaq arzusu ilo
yanlrsinlz,sizin biitiin cislliniz indiyo kirni gё ziiniizdon konarda
qalanlarl birdon― biro gё rlnoyo hazlrdlr vo siz no ilo mo,こ u101ur―
sunuzsa olun,ycmok zamanl da,yatdlЁ lnlZ Vaxt da bir,eyo cohd
edirsiniz ki,o da idcyanlzln hoyata ke9irilmosidir.
く
Amerika i,adanll M.SInoll bclo yazlr: く
Oz hoyatlmdan sizo
bir misal getirim. 15 il orzindo mon iyi olmayan dcpilyator isteh―
sallna ba,lamaЁ a 9all,lrdlm.Mon omin idim ki,qadinlar oldon vo
ayaqdan artlq tiiklori yox edon bu preparatl iilgicdon iistiin tuta―
caqlar. Mon kiFnya91larla, hokirnlorlo ve digor miitoxossislorlo
moslohotlo,diln,hotta Vcna tibb institutunun bir tolobosino Avro―
panin todqiqat rnorkozlorino ba,9obok ii9iin pul da verdirn.AFn…
ma bunlarin bir noticosi ollnadl.
Bir dofo dostlarllndan biri rnono zong etdi vo dedi:《 Son bir
dofo mono iyi olinayan depilyator barosindo noso danl,■ 11,dln.
NIIonirn yanllna bir nofor golib ccXOS10vakiyadan― sono nolorso
toklif edo bilor.Onunla g6rii§ mok istomozdilllmi?〉 〉
Bu― monim problcmimin holline aparan uЁ ur idi.Vo notico―
do ani bir zamanda bazarl foth ctllni,〈 く
Ncyer〉 〉adh depilyator oldo
ctdik.Bu uЁ uridimi?Olbotto.AFrma O mono ona gё retu,oldu ki,
mon hor ycrdo onu axtarlrdlin〉 〉
.
Tomas Edison da clektrik lalmpasl ii9iin qlzdlrlcl siln yaratinaq
flkrindo olarkon gё zlonilmodon bclo uЁ ura tu,olFnu,du.O,13 ay
orzindo araslkosilmodon tocriibo apararaq bir 9ox,eylori―
platin
silln,silisiunl,bor vo bir 9ox miixtolif fblHlall rnatcriallarl―
slnaq―
dan kc9illlli,di.Amma hor dofo(tur,uma izindon,yaxud ba,qa
107
su vO gibre lazlm olmayan kimi,insana da g6ydOndismo pul es―
lindo gerok olan scy dcyil
Maliyyo sabitliyi insanln oger indi pulunu itirerso,yaxln go―
locokdo onu ycnidon qazanacattlna inamldlr Daha dottnlsu,O he_
yatinl ictimaiyyatln hamiliyi ile bitilllloyocoyino,ba,1 lsindO da―
mm,masasl istindo ycmeyin,ailede rahatl屯 ln ve adi eylencolo―
rin olacattma arxayln olmalldlr
Bu kitabin adinin nece yarandl言 l baredO sizo sё hbet a9maq is―
teyirem llkin siyahida nasirin,Iniollifln ve dostlarllnin toklif ct―
diyi yizo yaxln ad vardl Diqqetle ara,dlrdiqdan sonra bu lniqdar
32 ye endi Sollra minlorlo adam arasnda sorttu apardlq,vo oll―
mizdo ovvel 16,sollra-8,ve nehayot kitabin iz qabl薔 lnda gOrdi―
yiniz ad qaldi
Maraqlldlr ki,toklif olunan bitin adlarda《 var dOvlot》 yaxud
《varidat》 sё zlori vardl Moselon,《 Varh olinaq soneti》 ,く く
Adi bir
ideyani varidata neco 9cvillllok。 lar?》 ,《 D6vlotli olmaq mindkin―
dirse,ne■ 9in kaslb olasan?〉 〉Lakin bu adlardan hc9 b■ i son si―
yahllara di,modi, 9inki insanlarin hanllsl dOvlotli olmaq isteso
do,onlarin oksoriyyetindon ёt血 pul esas meqsod deyil
SOrttu apararaq biz bu neticeyo geldik ki,on rnixtelifpe,o sa―
hibleri■ 9in esas olan ctibarll maliyyo sabitliyi ve onlarin buna
nail ola bilecoyine inalllldlr
Attac k6ksiz yasaya bilmediyi kimi insan da arxayinllq hissi
olmadan ya,aya bilrnir
Kё k yerin altlna daha derin yeridko attac daha da yiksokli―
yo qalxlr vo onun flrtina ve tufanlara sino gollllok oznli yiksok
olur
Gicinizll ve neticeleri artiran ayn― ayrl yardim91 rnexaniall―
lordon istifade etmeyi 6yrenin Onda siz sabit rnaliyyo dummuna
nal ola bilecoksiniz
106
9o ay sollra ba,laya biler Amma nohayot ba,layanda iso buna mi―
nirnum vesait sorf ctmoklo gё zol,keyflyyetli mehsul alacaqdlr
Slnaqda istirak cdon ikinci adalll hemkarindan i,0 9ox tez ba,laya―
caq,lakin qar,lslnda duran real voziloni tam ve hertoroni disin_
mediyindon neticodo daha 9ox vaxtitirocok ve daha kcyflン γetsiz
mohsul oldo cdocokdir
Bu iki 5oxs qar。 lsinda henslsa bir mohsulun satl,lna aid lneso―
neticoni artinllaga〉 〉istlqametlonml,adam mut―
lo qoymu,olsaq,く く
loq evvel bir,oherdO,Sonra ise digerindo― neticeleri bir daha tos―
diq ctlmOk■ 9in― ohali arasinda al,cl1lq tolobatin1 0yronecokdir
O, rnehsulunu satmaqdan
ёtri daha someroli proqranl 191omok
i9in bir ne9o ay vaxt serfede biler O,cffcktiv rcklamln yaradll―
masina bir il vaxt itire biler Yalnlz bundan solara o Oz idcyasinl
heyata kc9irecokdir Ve bunu inanlla ve miveffoqiyyotlo cdocok
Deyilone istiqametlonlnoyon,oxs ise o saat rnehsulunu rcklalll ct―
meyo vo mehsulu bazarda yerlesdinneyo ba,layacaq, sonra iso
dayanmata meCbur olacaq― bolke de hemi,olik cil■ ki ideyasinl
gelirle batth herterOfli dioinub― da,lnnlalnl,dl
《Neticolerin artirilmasl》 prinsipini praktikada tetbiq etinek
9ox da asan i,dcyil,911nki rnlleyyon bir qorar qobul ctlnezdon ev―
vel her kes 6zliyllndo onun neticosini homin prinsip nё
qtcyi― ne―
zerinden modcllosdiro bilmelidir
Mosolon, iclas zamanl i,tirak91lardan biri toklif ediri KKGolin
fllan,eyi belo cdok》 Ve honlin ideya 9ox xO'Ogelon olduttundan
haml onu dostokloyir O vaxta qeder ki,bir lnidrik insan sual vcr―
mesin:KKBiz bu ideyanl qobul edorikso,onu dar yox,gcni,Iniqyas―
〉Cavab menfl olarsa,idcyanl rneqamin―
daca ba,dan 91xarmaq gerokdir
da tetbiq cdo bilorilani?〉
ETIBARLILIQ
ⅡISSI
Ekspcrt Elmo Roperin apardigl ictimai rey sorgusu goster―
■lisdir ki,amcrikahlann oksoriyyotindon ёtnl heyatda cehd ctdik―
jumallnm amerikan―
く
lori ocy― く
ctibarllllq〉 〉hissidir《 Bizncs uik〉 〉
larin en ytlksok qiymet verdikleri scyin KKetibarllhq ve sabitlik〉
〉ol―
masl barodo 91xardl首 l netiCe do bunu bir daha tesdiqloyir Biz ye―
nidon ve yenidon bu flkro gelirik ki,bitgiyo bir dofo orzindo 9ox
ハV
響
i欄
疑封ff域撮li願 樹赫‖
│
計
竜乱:蹴1::端 ‖:L疑 品rttf:∬ ょ
‖
郷鳳聯Υ
―
do onun nifllzunu altlrlr vo gelirini ytksoldir O,laboratoriya to§
kil cdir vo i,o laborant g6turur ki,bu da analizloH klinikanin ёzin―
ー
Isuc鼈 留
謝1霊h扇 :l鷲「:∫ ;:罵裁 ∬譜
き
鷺11:篤 響 棚珊 響L∬駐
m:詰 1盟 潔温Υ
理
Y闘鍬鮒話規翼秘:器 管
:1等 寝
電肥ξ
隠織ζ
datt Olllar
"mm
mね
1轟ltttW∬ γ
乱曽
‖
“
“
d° gё
lち
11:I]:r)il∬ 1:Isllsaheslnde9alttanIIISalllarlnfedサ
SOYLORIN VO NOTiCONiN
ARTIRILMASI
Maliyyo uttulu qazalllnaq■ 9in siz gucinuzi ne yolla artlra
鯖翼 輩 器 明朧I:
晰凛胤柵:ギ 艦 し
『
a:。
ovezindokirnaksilllum monfooti ise o zaman oldo cdir ki,ё
zi-6z―
1舗響
WJ蕃脚霧爵
撒朧 I
翼∴l糧 盤瞥
愴
k縦盟
『誹
tl:∬
lttly棚 :‰ ittЫ
Anuna tOOSSif ki,9ox az insan Oz intellcktini omeyinin≪
na
neti―
響J罰掛[欄瑞野麟1獣撒仲
104
9-cu FOSIL
UMD
N・A
A
N
Z α I
R
O
L
M
Z
・
N
A
U D R
N R A
Y A Y
N
︲
Y
O
M
R
U
O Y
B
Z
。
一
・
Y
E
c
,
RTX
。E
。¨
ⅡGM
tikleri da,lmaq■ 9in blok vo 9arx icad ctdi Vaxt ke9dikco insan
批
郡
臨
器
[麒
‖撫
蹴
』
椰
:
sinda otullllu,bir adan1 300 min fllnt 9okisl olan p01ad tiri qaldir―
matta qabildir
Tokerler,motor,dozgahlar,propcllcr,reaktiv miherik,atom
cnerJisi― btltin bunlar OzOlo gllct ilo deyil,intellcktual qivvenin
kё meyi
ile Ozinin foaliyyet cffcktini attillllaЁ
a 9allsan insanin
flkrinh mehsuludur
Bё yik golir g6t山 ばnok ve sabit maliyye veziン
γetino nail ol_
maq■ 9in siz ёz intellcktual gicinllz■ illlci,af etdillllolisiniz
Hor bir gtln mehdud sayda gilllrahllq saatlarindan ibaret olur
lnsan heyatinln aktiv illori do bcloco mehduddur Homin inehdud
103
do gctlllok olal Nedon flkirloOib bir scy tapa bilon kisi ve qadin―
lardan ibalet bir qrup yl言 1lmaSln,hanslsa bir o,ya,tlltaq ki,bir av―
toma,ln,ya tiki,Ina,lnl yaxud alet gO■ rorok onu ne yolla tokmi―
lo,dinlaeyin mimkllnliyi baredo disinmosinlor?
Dcyirler ki,Uolt Disney ve onun emokda,lar1 6z multiplika―
siya fllinlorinin oksoriyyetinin yaradllmasina idcyanl mixtolif
nё qtcyi― nezordon
ara,dinllaqla ba§ layllllll, Danl,lrdllar ki, bir
90X uttur qaZanml,Disncy ilmlori imumiyyetle mioyyon biridc―
yaslz ba§ lanllll,dir Sadoco bir toklif ardinca digerlorini getil■ 111,
ve tedricon sonradan milyonlarla dollarllq bir fllinin monzoresi
yarallllusdl
Qayldaq siqarcto Mosolon,siqaret fabrikine ba,9oklllek olar
Belko bu vizitdon sonra sizde inehsulun yaxud avadanllЁ ln yax,1_
la,mam ile b屯 1l bir ikir yaranacaqdir?Bu yaxlnlarda bir nefer
qiqroskopik palnbl言 l siqarct buraxan dozgaha sanyaraq onu da si―
qarct kirni battlamattl tOklif ctdi indi bir iri sirket bu idcyanl ho―
yata ke9irmeyo 9all,lr Vo ola bilsin ki,bu-lnaz vo kosmctika tet―
biqinde ycni bir llsula 9cvrilecok, bolke do sidomer kOrpelerin
tualcti ve co“ ahiyode istifade t19in,yazl rnasinlannl temizlomok,
yaxud boyalari vo kimyovi preparatlarl yoxlamaq 意9un xisusi
tamponlar icad olunacaq
Tesvir olunan metodu ba§ qa bir inehsula tetbiq etlneyo 9a11,ln Buna bir oyun kimi yana,ln,tap01rlq kiFni yOx Bu meqsodle
do size tanl,olan bir esya,mosolon,tclcfonu gOtilun ve disin―
meyo baslayin Niyo dostok mlltleq qara rengdo olmalldlr?Niyo
n6肛 e ylgmaq u9un 9okokler edilml,dir?Onlarl dllymo ile yaxud
heroket edon mistevi ile ovez etmok ollnaznll? Bu suallardan
ba,layln ve cosaretlo ireliloyin Mikafatinlz ise ycni,gё
lar olacaqdir
zolidcya―
つ‘
nV
flltr kilni istifado ctmok olsun?】 ヾiyo mё vcud flltr on yax,l variant
sayllmalldir?Bolko ycni(yaXud kё hno)kiinyovi inaddo tistllni
daha yax,l temizleyo bilecok?
Tlltllnin torkibini ncce, yaxlla,dlllllaq olannl? Siz mixtolif
ctr siqarct alaraq onu slnaq kc9iro bilorsiniz Dizdllr,burasl artlq
kilnya91larin fЭ aliyyet sahosidir,amma siqaret9okon Ozll de ba,―
qalarl 19in daha xo,olan kombinasiya tapa biler Oger,mesolon,
titllne flndiq,stld,roln,yaxud ele dcyok koka_kola dadl olave ct_
sok,onun taml yax§ 1la,ar Siqarcti daha toravetli etmek i9in,ya―
xud onun vaxt kc9dikco ёz kcyflyyotini itillllomesindon ёtru nose
bir tlsul flkirlo,ib tapa bilorsinizmi?
Sattlanillq■ 9un daha tohlllkesiz ttlttln yaratinaq mllll■ ktlndir―
mi?Kimya91,hokiFn,Clmi is9i yaxud da telobo ёz asudo vaxtinl
bu mesolenin helline hesr ede bilerdi Ovvelce tlltintln insan or―
qanizmine tesiri haqda faktlari toplayln Bu cir ara,dllllla size ti―
tllnun insan orqaniznli■ 911n zererli olan xllsusiyyotlorinin aradan
qaldirllmasl rnesolesine dair tamamilo yeni yollar gё
stere bilor
Keyflyyotino gOre ba,qalarindan tanl ferqlonen siqaret yarat―
maq■ 9in size tokan vcre bilecok bir xisusiyyet lmelumdul11lu?
《Kul》 siqareti yax,l satlllr,9inki onun terkibindo mcntol var ve
siqareti atinaq isteyonlor yaxud soyuqdeymo zamanl adeton onu
daha cox a1lrlar Bir zmanlar ki9ik siqarctlor bOyik populyarll首 a
malik idi Elo indi do dikan ro■ orindo onlara rast g。 1lnok mim―
kindir Onlar siqar ve siqaretin araslnda orta ycr tuturlar《 Sano〉 〉
siqarcti ise terkibindo nikotinin az olmasl ile tanlnlr Bolko bu nli_
sallar sizo tanl,olan bir osyり a ba,qa gOzlo nozer salmata yardim
cdor Otir qoxusu vcren siqarcti uttursuz misal hesab etmok olar
Ama kiin bilir,bolke daha doqiq sc9illni,qoxu, qulaq ardina
siltlllok 09in yox, tittlnlln terkibine qatilinaq 19in sc9ilon etir
ba,qa bir seydir Frank Ricioく く
Ridcints〉 〉siqareti buraxanda 9ox az
adam bildi ki,bu― ycni bir istiqametin《 kinq― sayz》 in ba,lanttlCl―
dlr Bos siz hansl yeni bir kcyflyyot dllstlnllb tapa bilorsiniz?
Dadl ba,qalanndan iki dofo keskin olan siqarct buraxma首 lna
doyolllli?Oger kirninse xosuna uzun siqarct,yaxud da flltrli siqa―
rct golirso,niyo ba,qasinl daha keskin dadl olan,yaxud da daha
inco,yaxud da zeif siqarct celb ctlnesin?
Biz sizinlo yalnlz sethi scylore toxunduq,alnma daha dorine
101
Ⅷ躍
Il跳 鯖
“
"見 認
脚器 :酬:lm面 ン
=a蹂
[]翼Itti職 :榊
1翻:駒肌滞
:ぶ 盤瀦 孔
温
邸1量 :鍬 器1鴛器器皿
[撤 瑞tttλ
∬苺盤静
II鮒:響鋭
tま
:
:11ま
suali flklinizi hanslsa bir semte yOnolmi111li?Bolke siqaret pa9kasinda xisusi bir yarlq olmahdlr kl,ahcl kibritini ora yerle,diro
bilsin?
出指T黒 響:け震縄,mok mimk山
mi?Mosolen,ogerく く
憲■脚 tl計 l認
まli簿 〕
島:l棚 搬鍔ly普 ま
農
解ξ
胤
濡11塩;1認:[ξ 胤翻 ぎ署慶
:Ittl評 笛
:1:憲 1:″
di←
::『
kinq― sayz》 uttur qazannll,sa,bolke tcz siqa―
:ぶ
daha serfelidir?
l椰器
剛脳
犠盤lT撮蝋T
翻
qaret ka薔 lzlnl elo bibok olar ki,onun ist ucundan berk vo ucuz
100
山
ci:鷺 :IItttfttlllil驚 113七 認
蠍般:舞
dO Seher ycmOy面
い
:溜 懲
i翻塩黒譜
aq・ 96乳
biklllok
kin nehayot o adda hornerin o1911sintl ki9ildOrok onu yuxari sOl
torofdo ycrle,dillllok qOrarina goldi Bu,bo,aln11,ycrdo mehsula
marttl artlran gё zol,okil10r ycrlesdilllloyo,qutunun iso metbox
stolunun bozeyino 9cvrilmesine imkan verdi Bunabonzor lmohsul
buraxan diger istchsa191lar ё
z qutusunun izerindo resept,misabi―
qo barede clan,prizlorin tesvirini verirler Gё ■n,siqarct qutusu―
°d° bu yaxud bunabonzor idcya tetbiq ctinek mim―
111」 :1蔦
Umumttetle
siqarctin qutuda saxlanmasl o qedor de vacib―
『
dilllli?Bolke do be10dir Anlma ola bilsin ki,qutuda 50 yaxud 100
::lttT庶 :里 1認l嶽 忠
1翼 錨ξ
瑠榔
胤]器 冒
:
maq minkindir Qutu 6zi iso metboxde,laboratoHyada,vanna
Otattinda yaxud inaqazindo divarda,ka首 lZ StOkan yaxud kibrit do―
nesi■ 911n konteyncr kirni divara berkidilo biler Bu cllr saxlanma
zamana da qonaet edo bilor
I雌
∬
熊 舗
窮辮
撒
壺
{『
髪淵
yunlnl f0111lada dllzolderok avtoma,lnln sikanlna borkitll10k olar?
Qutllnun ёzini diqqetio nezerdon ke9irin
謡
熱磁I鐵幽II期∬
[R指 ]話 '製
99
脚
,irkete ba,911lq cdirdi Harda bir ycni otcl rncydana gelondo Hil_
ton 6z komandasinl oraya gё ndorirdi
gizlodilmis qlzlll〉 〉axtar―
Ve hemin adanllann da meqsodiく 〈
maq idi Nyu― Yorkun KKUoldoriAstoriya》 otclinde lazllnslz dcko―
rativ kolonna ovozindo onlar ildo 5 1nin dollar gelir getiron vitrin―
く
lor qoydular く
Platsa)〉 otclindo,orab zirzomisini goliri ildo 600
min dollar olan bozokli mchmanxanaya 9c宙 rdiler cikaqOdakl
く
〈
PalmcD〉 otclindo ildo 3 min dollar illik goliri olan kitab maqazi―
nini kokteyl― holla evez ctdiler Ve golir 300 min dollara qedor
ytksoldi Bu paralann nliqdarl 1950-ci llerin deyorindo idi
Sizin gelecok ideyalannlz ёzindo htldudsuz var― dё vlot gizle―
do bilor Bu idcyalarln dinyaya gё z acmasl t19in SiZ ilk evvol ax―
tansa baslama1lsinlz
Bu axtarl,yollmndan birini nllmayis etdinnok i911n hamlya
tanl,olan bir,cy,tutaq ki,siqareti gё irok A,attlda tesvir etdiyiiz
metodu her hansllnohsula,lnemulata ve ya xidmete tetbiq ctmok
mimkindir
SIQARETIN TIMSALINDA
YENI IDEYA AXTARIsI
Moqsed:Bu sahedoki yeni telebatl ortallga 91xallllaq
Bolko qutunun fonllasinl yax,1la,dlllllaq lazlindlr?Yoqin ki,
siqaret qutusunun uzunsov ve dar fo..1lasi dikanda onu daha rahat
saxlamaq 19in lazlindlr Alnma bolko fonnanl doy19erok ona ba,―
qa bir istinlik qazandlllllaq olar?Moselen, 10 dost evezino 12
dost ycrloodirorok qutunu kvadrat fonnaslna sallnaq?Bolke do 8?
Qutuya muxtolifteronerdon nezor salin:onu istchsal cdonin gozi
ilo,onu satanin gё ・
zu ile,siqarct 9okenin gOzu ile Qutularin ma―
ketini dizoldh ve onlarla oynayln,bolko bu sizin aЁ
hnlZa gё zlo―
nilmez ve maraqh bir flkir salar?Bolko vitrinde qoyulinasl daha
rahat olan, istchsall daha rahat olan, vitrini daha yaraslqll edon,
alicl l1911n daha rahat vo gё zogelinili olan qutu yarada b■ ocoksi―
niz?
Qutunun hazlrlandl普 l materiall yax,1la,dlllllaq mimlcindir―
mi?Bolke bundan O■ i nazik plastmas daha olvcrislidir?Bolko
naxl,la bozedilon alimin?BOlko karton?
8‐
ci FOSIL
HOYATINIZI DOYIsDIR0
BILOCOK 20 SANIY0
Sizin atthnlZa birdon bire lnilyon dollar doyori olan idcya ge―
lo bilor 01a bilsin ki,birco doqiqo ovvel siz 9ox pulun ne olduttu―
nu hc9 zaman bilmeyeceyinizlo ba言 1l derin imidsizliyo qaptlml,―
diniz Lakin iyilllli saniyo ke9■ lir ki,cavab sizin ovcunuzda olur
Albert Eynstcyn zaman,mokan,materッ a Ve enerJl arasindakl
nisbet distumnu ―hsanin Kainat haqqlnda bitin tesevvi血 ni
ba,dan― ayatta 9e宙 111li,olan fol11lulu 91xalllll,OlduЁ u ttn birhem―
kanna tedqiqatl amaq arzusunda olduttnu SOy10misdi Elmin ve
Arnerikanin bexti getirdi ki,o bunu cmedil
Bu iso prezidcnt Linkoinun sё zleridir:《 Mon ёzimi buna ha―
zlriayacattaln ve XO,bextlik,ansl menim qarslma 91xacaq〉 〉Moso―
lo sizin sabit maliyyo veziyyetine yol tapmaq 1911n ёZunizi neco
hazlrlatnaginlzdan gcdir Cavab tokir:く 〈
Axtarin》
"GIZLODILMIs QIZILI"
NECO AXTARMALI
Siz ne vaxtsa Konrad Hiltonun komandasl barodo bir,ey e,it―
misinizmi?Konrad Hilton bir nc9o iri amcrikan otelino malik olan
7′
∩ソ
IWil「 ぶ
掃猫モ盤]群雌
帯選∫
│ま
11器 ;r寧
麒 難権鼈 臨 躙 腑上
二螺
朧
榊
晏 ∫栃
籠 撒
nirsiniz Hor halda bu sizo uttursuzluqla qar,1la,dl言
椰
inlz Zaman
qivve vcrecok,ё ztlnizi olo alinatta ve yenidOn iso girismeye yar―
dlln edecokdir
Miveffeqiyyetsizlik― inkisafln lablld clcmcntidir UtturSuz_
∵
llil
胤Fiぶこ
腑L肥器:離:轟Ta路 lle温 淵器伊
場:搬器淵 繁
乳』
凛」
搬甜::駆 鳴Li肝 ;ダ誹
:首
yoti yoxdur Ve siz her zaman hemin bir faizo nail ola bilersiniz
96
Oger ideyanlz dOttrlldan da maraqlldlrsa,amma bu cur manco―
onun yarlmu9uq bir binanin i9incllineltObOsindO ycrle,on vO,ta―
8 ideyanlzln honlin sahodo ixtisasla,m19 ,irkete verilmosi
irnkaninl gё ttr― qoy cdin
Olinizdo patcnt olsa bclo momulatinlzl istchsal ctmok l19in
dostok ve lazllni avadanhq almaq hemise asan olmur Ehtimal ki,
kimin dalla yax,l istchsal cdoceyl ve satacaginl teyin ctlllok t19un
a首 lr ara§ dlllllalar apalllla1l olacaqsinlz Bir misal getirim Bir apa
ricl fallllascVtik fll11la bcs ycni d0111lanln klinik sinagl u9un 250
min dollar pul qoydu Hor bir domana cynirniqdarda rneblo首
-50
1nin dollar ayrildl Buraya todqiqat xorclori,rcklalll moqsedi llo
dollllanin pulsuz satl,1,sinagin
ёzll,ctiket ve mohsulun ilk bura―
xlll,pulu daxil idi Nezerde tlltimuOdu ki,ё zinll on yax,l teqdim
cden donllan sonradan daha yllksok dostok alacaqdir Alllma dor―
manlardan hc9 biri populyarhq qazanmadi Bu ona gOre ba,verdi
abu― hava》 iroka9an dcyildi
ki,o dOvrdo farlnascvtik biznesdokiく く
Bir zamanlar bu konsem ёz gtlcini bir idcyada,bir rnemulat nO―
vindo,amma onun mllxtolif fo:11lalalinda conlloOdillllosi hesabl―
na bO如 ■,di
indi iso o irado gllctlne ycni rnomulat buraxmaq
isteyirdi Onun edecoyi yegane i§ yeni, amma artlq populyarllq
qazanlnl, dellllanl bir nc9o deyi,iklikle istchsal etmok olardl
Konscmin rehborleri iso qorara aldllar ki,ycni preparatl artlq yax―
,l tanlnIInl,,irket buraxdlttl i9in Onu haml alacaqdlr Toossifki,
bu flkir sehv idi Bu konscm ycni dollllan nё vi buraxa bilmezdi
Onun mlldirlori tedricen bunu anladi ve yalnlz artlq mo,hurluq
qazanml,dollllanin istehsalina ba,ladl
idcyanlzl bir,irkete vennezdon qabaq somsun,6yronin gё ―
rum mehz siZin lnehsulunuzu axtaran valllll Tutaq ki,siz kariycs―
don qoruyan bir ttorlu dis pastasl yaratinlsinlz vo o gё ZOl klinik sl―
naqdan kc9ib Tobiidir ki,siz reklama bё ytk ohemiyyet vcren bir
bё yik
konsemlo olaqo yaratmaq isteyecoksiniz Mosolon,bilirsi―
niz ki,《 Le9cr qarda,lan》 sirketi lki nё v,《 Kolqcyt》 iso bir nc9o
pasta buraxlr,onlarin reqibi iso― hc9 bir done Buna gOre do siz
ёz mohsulunuzu henlin sirkete aparlrsinlz ki,her halda bu onla11
maraqlandlra bilor Vo ola bilsin ki,olo bcle do olacaqdlr
Bozon yeni rnehsulun buraxlll,lnda rnara首 l olan ki9ik f1111laya
mtraciet etinek daha dtlzgindllr Bozi bё yik konsemlorde tё vsiy―
ye ilo 6z rehberliyini rahatslz etrnok istemeyon honslsa bir gonc
klcrk sizin tlmidlerinizi pu9a 9,xara bilor Amlna her halda bunu
lan da bu i,o colb etlmok lazlm idi Arnma bu sexs esas isini de at_
maq istemirdi Bclo halda o,ideyasinin reklalnl ilo mo,首 u101a bi_
蝋鮮ぜ
‖
fttm_
駆爵蠣曇
fer tapd1 0n esasl bu idi ki,homin,oxs ola kOmmivoyalor idi
QohrOmanlmlz i,ycrini saxlayaraq ёz maa)nl onunla bё li,dir―
meyo ba,ladl Hoは arl
onun ideyaslnl yaya bilinezdise,o hc9 ol―
mazsa, is yerindon meLum ollnayacaqdl()nun planl a1lndi vo
bundan sonra panlyOrlar uzun middet ycni i,lo birlikde mo,慧
ul
oldular
Kosmetika kabineti t19in xtlsusi vasite icad cdon ba§ qa bir no―
fer ax,am vaXtl a91q olan bitin kabinetleri gezdi Qalanlarina ise
ёzinlln i,lomediyi gtln― §
onbo gini ba,9okdi onu her ycrdo
osobilikle qar,1laylr ve dcyirdiler ki,,onbo― on gergin gindir vo
her bir《 axlnaq kOmmivoyaJOr bunu bilmolidir〉 〉O isO sakitlikle
basa salirdl ki,bitin hefte i,de olur ve onlarin ёzini diniomome―
yo tam haqlarl olduttunu bilir,lakin toklif ctdiyi ntlmuneni gOtur―
moklorini ve onu sinaqdan ke9illlloklorini rica edir Kabinctde iso
bu adamdan can qurtarlllaq■ 9in helnin n面 unoni gё tittdiler
Lakin bazar ertesi musterinin daha az oldugu gun onlara maraq
gic goldiyindon hemin nimuneni sinaqdan ke9irdiler Ardinca
her terofdon sifaris ya首 1,kimi yattmatta ba,ladl HOmin adaln iso
bundan sonra isini ataraq xisusi kosmetik sirket a9dl
COXdan hesretindo olduttunuZ mozuniン γetdon ke9orok yeni
idcya llzorinde i,loyo bilmok l1911n b6yik cesaret gerekdir Bir
n,fer mohz bele de etdi O,i,don sonra moktebdo mo,こ ul。laraq
bir sonり c mehSulu yaratmatta COhd edirdi Bir nc9o cnclili zaVOd
direktoru onun hazlrladl薔 l memulati terinedikdon sonra o hiss ct
di ki,bu isi sona catdlllllasa,hc9 zaman ona a首 lr gelon soneti ile
vidala,a bilmeyocOkdir Yene do evvelki ytkt1 9okerokく く
a普 1lSlZ
ideyalarlnl》 atmasml isteyon aⅣ adlnin nTazlll薔 Ina baxmayaraq,
bu adanl yayln sonuna artiq rnomulatinl rnikommollo,dirdi,qoze―
te《 Kapital telob olunuD〉 adl altinda bir reklant elanl vcrdi ve fo_
al bir partり Ortapdl Bu― g。 lirli bizncsin ba,lan言 lcl Ve dё zilmez
isdon yaxa qurtalllla言 ln bir isulu oldu
nン
glln homin or― 田 ad ve ёvladlan honlin bozoklerin,hetta ilkin ide―
yanin inki,afl neticosinde yarannll,bir 9ox diger rnehsulun istch―
sah ve yaylml ilo mesttul。 lan imperiyanin sahibleridir
6 0ger sizin ёz isiniz yoxdursa,idcyanlz1 0z sahibkarinlzla
birge inki,af ctdilllloyin meqsedouygunlutu Ve mlllnkinliyi ba―
redo flkirlesin Bu mё vzu o qodor gcnisdir ki,bununia olaqodar
hanslsa mioyyon bir qayda yoxdur Bir 9ox te,kilatlarda qulluq
cdonlor adeton 6z sahibkarl ile miqavile esasinda i,loyir ve onun
osasinda da ixtiralarinl ona vcl1110ye borcludurlar Bcle bir,orait―
do olan insan 9etin ki varlana biler;diger terefdon ise her hansl
sahibkar hc9 olinazsa bir done doyerli idcya di,une bilen i,91yo
mitleq qiymet verecokdir Misal getirok Bir teskilatda omokda,―
lardan biri adoton 6zinin bё yik kabinetindo otumb pencoreyo
baxaraq xoyala dalardl Holnkarlan bossa,ikayot ctdilor:《 Niyo
Evans blltlln gllntl ycrindo oturub pencereyo baxlr?Niyo onu da
ba,qalarl kimi l,lomeyo mecbur ctmirsiniz?》
Boss barma言 lnl dO―
Tsss Sonuncu dofo Evans pencoreyo ba―
da普 lnln istine qoydu:く く
xarken,irketimiz nlilyon dollar qazanml,dl》
Oger sizin sahibkarla he9 bir hiquqi ve menevi
ёhdo9iliyiniz
yoxdursa da,onun kOmoldiyiile ideyanlzl inkisaf etdire bilersiniz
Oger bele qerar vcrsoniz,beri basdan ёzinizi xo,agoLnez hallar―
dan sl言 ortalayln― qabaqcadan onunla razilasma,ortlerini miey―
yon cdin Ovvolce hansl moblo薔 i alaca薔 lnlZl ёZuniz■ 9in teyin
cdin,sonra modoni sokildo,anllna telebkarllqla bunun izerinde
dayanin Oger Ozuniz bu haqda danl,maЁ a 9okinirsinizso,vokili―
nize tap,lrin ve miqavilo ,ortlorinin mieyyon olunmasina dair
danl,lq apallllasinl ona hevale edin
7 0sas isinizi atlnadan ideyanlzl inki,af etdillllok imkaninl
gOtir― qoy
edin
Maqazinlordo kitabxana teskil ctneyo ba,layan adanlln hcya‐
keti ile tanl,olun Onun ela isi vardl ve i,ini risk altina qoymaq
istemirdi Anlna di,inidiyllndon bir sey 91xlnaSa,o,lsi ile vida―
lasma1l olacaqd1 0na dostcasina rnunasibet besloyon ve lmaqazin―
do 9ah,an bir kitabseverin yardlinl ilo o,homin dikanda kitabxa―
na te,kl ctdi ve ёz planinl sinaqdan kc9irdi Hor,cy olduqca gO―
zol allndl Lakin ardinca qohromanllnlz evvelkindon daha 9otin
bir voziyyoto di,dll Foaliyyeti geni,londillllok■
9in diger dllkan―
ideyanin basqasl tereflndon patcntlo,mediyini yoxlalnaginlz la_
zlmdir?Oger bu i,9ox zebrnet apal■ nazsa,bir az xerci olacaq La―
kin ideya rnirokkobdirse ve axtar15 kartotckanin bir nc9o b61imll―
ne miraciot toleb edirso,homin mebleL alta da biler Sado ixtira―
nin patcntini alrnaq vo onu qcyd ctdinllok sizo 250 dollara ba,a
golo biler Oger patent bllrosu orizonizi redd cdorse,ola bilsin ki,
ixtiranlzln patcntle,meli olduttunu Ona sibut ctlllok■ 9in elave
xerc 9oklneli olacaqsinlz
5 Sonra noler cdeceyinizi distlnib― da,lnln Bu,veziyyoti to―
yin etllok i911n lazlFndlr Ogor sizin ёz isiniz varsa,belko ycni
mehsulun istchsa1lna cle Oziniz ba。 layaslnlz Bolke siz inehsulu―
ёlkede
nuzu yayma qnlplarinin vasitosi ile seherbo,oher blltlln
tedricon yaya bilocoksiniz Oger sizin ticaret omoliyyatlarinda
praktikanlz valsa,bu sizin karinlza golocokdir Anlma esas lneso―
lo,yoni hellcdici rOl oynayan reqabet baresindo unutmaq oinlaz
Adoten bazara ilk olaraq 91xmaq Vacibdir Lakin istehlak91lann
xcyli hissosini olo kc9iro bilmosoniz,bunun hc9 bir fa17dasl olma―
yacaq Yaponiyanln《 Toni》 flnllasl yaranana kirni sa91n evdo kiin―
yevi bunlmasl■ 911n bir 9ox vaSit01orlnё vcud idi Lakin onlarl is―
tchsal edon ,irketlor bazara birinci 91xmaqlarina baxmayaraq,
onun 9ox hissosini olo ke9ire bilmemi,dilor KKToni》
ise bunu ba―
cardl Buna gOre de homin sahedo apancl oldu
1935-ci ildo iqtisadi dcpressiya dё vrindo Massa9usets tcxno―
Zine is tapa bilmirdi O
loli instittltunu qultarml,bir cavan ottlan ё
se9iln qar,lsinda idi― ya heftedo 40 dollar alaraq ve ailosindon
yardim gOzloyorok klerk i§ losin,ya da issiz qalsln Onun madl
ressam idi ve onlar birlikdo tolt i911n konditcrlore ve cv xanllnla―
rina satinattin mtlmklln olduttu ctlrbectr bozoklor idcyasinl flkir―
lo§
ib tapdllar Onun xanlmlnin hazlrladl普 l ki9iCik Xatire hediyyo―
lori olduqca xo,agolilllli idi Kc9nli,telebenin texniki bilikleri ise
buna 9ox da pul serfetineyorok istchsal ctlnokdo onlara kOmek ct―
di Onlar ёz FnehSullarinl selafan pakctlere ylglr vo or onlari satlr―
dl Belelikle henlin ki9ik golir onlara birteher dolanmaLa imkan
vcrirdi ve onlar bu i,i dayandlΠ nlrdilar Yavas― yava, 1,yoluna
dismeyo ba,lad1 0nda genc or― ap/ad az rniddete iso ara verorok
melmulatlarlnl bir nc9o dikanda sinaqdan kc91111lok qOranna gel―
dlor Netico sensayon olmasa da,lazlmi qeder vededici oldu Bu
91
lan nccodir? Son neticedo o,ncco gortlnlnelidir?Ba,qalanndan
ne ilo forqlonir?
2 No qedor qcyri― mOkommol olsa da,makct yaradin Oziniz
bunu ede bilmesoniz, bir kiinsedon sizo yardlm ctmesini xahis
cdin Bu makct esasinda siz idcyanlzln praktiki tetbiqi barede te―
sevvir eldo cdecoksiniz Qar51nlzda rnakct olarsa,idcyanl daha da
yax511a,dlllllaq sizin i9tln rahat olacaqdlr
3 1dcyanlzin doyorini soyuqluqla mioyyenlo§ dirin Hc9 za―
man bunu xanlmlz yaxud yaxinlarinlzdan rica etmeyin Onlar sizi
incitmomok yaxud rtlhdan salinamaq■ 9in doqiq flkir sё ylemeyo
bilerler Ve oksino,sizi Oz seviyyolerine endinnok i9in idcyanl―
zln qiymetini asa首 l sala Ve sizi isdon soyuda biler10r On dtlzglln
yol― he9 kimdon asi1l olmayan netico olde cdon ckspertlerin etdi―
yi kimi xtlsusi tcstdon istifade etmokdir
Lakin ankete cavab veronlorin 9oxu,Ve ya sizin bu toklifl ct―
diyiniz insanlar idcyanlzla yaxud mehsulunuzla maraqlansa belo,
burada ayaq saxlayln
Siz hazlrladl普 InlZ mohsulu o seviyγ eyo 9atdinnahsinlz ki,is―
tchlak91 onu istifado etdiyindon daha isttln tutsun Oks halda imu―
miyyetle ideyanlzl unutmaq baredo disinlneli olacaqsinlz Mis―
bot netico olde cderken unutinayln ki,siz numunelori ёz potensial
allolnlzin cvine,6zi do pulsuz 9atdllllllsinlz Buna gOre do ma11nlzln ismnl●yini onlar daha asanllqla gё re bilocokler Bozen si
zin inehsulunuz cle bir sobebdon onlara xo,gellneyo bilor ki,ho―
min sebobi siz 9ox asanllqla aradan qaldlracaqslnlz Amrna bozon
mehsulunuz ona gё re qobul cdilmeye biler ki,bu― ahcl verdisi―
nin radikal,okildo deyismosiile b4ョ 1ldir Bunu ise deyismek 9ox
da asan dcyl1 0gor idcyanlz zaman1 9ox qabaqlallli,sa Ve verdis―
lorin kOkindon doyismosini tolob edirso,istchlak91nl buna a115dl―
rarken onun labid olan bOvllk itgilere deyib deymedサ
i baredo
ciddi flkirlesin
4 ideyanizl patcntle,dirmeyin mimkin olub― ollnadi言 lnl
mioyγ onlo,dirin
Vokiliniz,bank y6netlneni yaxud heは arinlz vasitesi ilo pa―
tcntlo mo,首ul。 lan huquq,inas tapin ki, ideyanlz patentlo,meyo
doynlirse,o,sizo bo,ycre inlidvar ollnamaqda k6mok ctsin Di―
ger terofdon ise ikrinizdon da,lnmatta qOymasin Bolke hemin
90
7‐
cI FOSIL
IDEYANIZI GOLIRLI ETMOYIN ON
OSAS QAYDASI
Bir nefer avtobusda o言 lu i10 gedilllli0 0nlar Prczident sara―
ylnln ё
nindon kc9orken oЁ lan atasina sarayl gOstererok som§ ur:
〈
く
Ata,o nedir?〉 〉Ata 9iynini 9okerok bumunun altinda sё ylonir:
《Bllmirem〉 〉Avtobus Axundov kitabxanasina 9atanda o首 lan yene
som,ur:《 Ata,bura haradlr?》 Yene do ata cavab vcrir: く
く
Billni―
rom〉 〉H6kumet Evinin,Sabun9u vatzalmin,melkozi po9tun ya―
nindan ke9orken do homin sual― cavab tekrar olunur Sonda ottlan
hiylogerliklo ataslna baxaraq dcyir:く く
Ata,bos sonin aci言 lna gel―
■linni ki,rnon bu qeder sual vcrirom?》 Ata cavab vcrir: く
く
Niyo
aCl言 lma gelmelidir?Axl sen sual vc11110Sen,he9 ne Oyrene bil―
mezson》 Maraqll dcyilmi?
Bu kitabl oxuyarken 9ox gtlman ki,sizdo do Ooxlu sual yara―
nacaq ()nlarin bozisinin cavabini a,a普 lda teqdiln ctdiyimiz qayda―
larda tapa bilecoksiniz Onlar sizin ideyalarinlzl golirli cdo biler:
l ldcyanizl yazln Lap elaqosiz olsa da Odobi inci yaratma―
a
COhd
Ctmeylll idcyanlzin no fay7da verecoyini a9qlaym Oger
普
bu ycni bir mohsuldursa,onun,oklini 9okin Oger proscsdirse―
tesvir edin Bu ona gOre lazllndlr ki, flkrinizi deqiqlo,diresiniz,
hem de ideyanlzin ka普 lz iZerinde do ba,mlzdakl kimi maraqll gO―
rllnib― gOinmediyini
anlayaslnlz Bu meqamdan ba,layaraq di―
llnmOyo ba,layln ki,sonra patcnti tortib edo bilesiniz
§
Hor seyi deqiqliyi ilo gO■
r―
qoy cdin idcyanlzin tetbiq imkan―
89
Q e y d: Bu siyahrnrn gox genig <ideya stimulyatoru> spektri
teqdim etmesine baxmayaraq, giibhe yoxdur ki, o heg de tam
deyildir. Onun meqsedi yalnrz mehsulun, yaxud proses vo
fealiyyetin tekmilleqdirile bildiyi bezi istiqametlori qeyd
etmokden ibaretdir. Siyahr m6vcud telebatlarr ve onlan 6demeyin
bazi iisullarrnr g<istarmek ligiin nezerde tutulmugdur.
Izolyasiya
cdJmis
QaZll
Jclc,oklinde
sllso lit ayaqqabl i9ttn
supinator
SOdall su
Cankct flrmasinin simiy―
yati vo《 Cc1 0u》 flnnasl―
ninjclcsi
Elastik
Miqavimet
Rczin baglamalar,babl qam,komorlor
QJ。 ゞar
g6steren
Daha yingil
Baqal t19in alimin battlama,
clektrik yorttanl
Daha a首 lr
Altll曽 1
01an,■
5oa9an
″″′滋r″ ″′
力′
rι rrt′ヵrff″ ″力
″f birゞ り
fa sα ′
″″ノι
りヵσ
`′
Misallar:
Kisiler
Qadinlar
Usaqlar
Odckolon,losyon
siqarct t1911n rongli flltr
Mohz ycniyetmeler i9in hazlr―
lallll11,aletler;kovboy paltan
QOCalar
01illor
Xaricilor
olillor i9in araba
01il arabasl t1911n xiSusi lift
Mohz xaricilor l1011n dorc olunan
KKR■ ders
I)aydccst〉
〉
Batth yaxud a吟 lq Elektirkle idaro olunan qapl
QabaqCadan
Yl首 lima
follllaya sahnml,
qabaqcadan
CV10■
hazlrlanlnl,kokteyllor
inna
Bir dofolik
Si,o qapaqlan,《 cakS》
istifado i9in
slnin esgilori,《 Klineks》
flr―
mas11ln bumn dosmallarl
Birle,dirilmi,
cap cihazindakl say qurttusu,
kassa aparatlarl
Hissolere
COX pi1lol1 9osse yollan
ayrllml,
Borkln,li,
Mixtelif plastinas n6vloH,
sitmsdan hazlrlanrnl,Sire
Maye,oklinde
Kimyovi gibrolor
QaZ,Oklindo
Aerozol,oklindoki soyuqdeyme dollllanl
Toz,oklmdo
Yumurta tozu;otkeson i9un ot
xlrdalayan qurttu;Zib■ i toz
hallna salan qurttu
Middetlni
Ql,da mttm simmk i9in
uzainaq
91xlntl■ ,inlor yaxud
toker zencirleri
Yttlanlnl,
Daha nem
Daha quru
YattlaylCl avadanllq
Hidravllk tol・ 110Zlar
Zirzoml i9in quruyucu,tuin
qunducu qurgu
´0
Celb etmOk
Maqnitin tetbiqi i10 ba言
11
olan ixtiralar
Konarlasdiran
Elcktrocoreyan buraxllan
muhaflz0 9。 pOrl
lcazo vclll10k
Turnikct10r
Yolunu koslnOk
DaⅣ aza,hasar
Qaldlllllaq
Avtoyllkdaslyan
Endillllok
Lё vber
Firlanan
Burttu qurttusu
O teref_bu
Elcktrik yelpeyi
terefo heroket
QlClqlandl.11laq Bas i9in clcktromassaor
λ И 恥 a″ ノα″″∫
′
″″ dり、″激 ″″rfr″ ″″イカrrrr,2
'こ
Misallar:
Daha isti
Elektrik10 qlzan bo,qab,
zonginlo,mi5 kё mtlr
Daha soyuq
Buz d。 labl,tclllloS,Suyu
yutmaq u9un qurgu
so―
Daha berk
Bulyon kubikleri,krelm,ok_
lindo(mayc OVezindo),alllpun
Daha yum,aq
suyu yum,aq cdOn vasite
yolu bileti 9ap edon
avtomatlar
Otturluqdan
Po9t 6doni,ine nezaret
qorunlnaq
edon aparat
Bodbext
hadiselordon
Sexlordo i,lqlalmanin
daha da yax,11埒 masl
qorumnaq
Bodbext
Cubuga borkidilmi,buz ti―
kolori,istu,akaladll
hadisolorin qar―
,ISinin ahntnasl
donduma
Carpayl fO...lasindak1 0面 t
Fo■ 11la
lor,plastlk bohba,fonnall
g■
&Zar,■ ′″
弯″激 ″″
"繊
`υ
″dl="″ ′
Misallar:
Canlandlllllaq
Dayandl11.laq
Eskalatorlar,transporterlor
Pnevlnatik tonnoz
Stre■ ondi..1lok Oti doま
Sieti azalinaq
istiqalnet
amaq u9un qurgu
Amortizatorlar;91nqll dO一
,Onlni,yOllar
Suyun yaxud havanin istiqa‐
metini teyin edon cihaz
Konarl●
ma
《
Tehlikesizlik
84
adacl薔 1》
Rong olavo
Rongli televizor,rongli
etrnok plastinas
Rongini
Miixtolif rongli di§
flr9a―
doyi§ dillllok larl,avtoma,lnlar,elck―
trik lampalarl
Z Fθ rrrtα ″
J″
`ソ
∂
ルJra″ ″
ι
ル″″グ″r″z″ ′
なグJr″ ′
ⅣIisallar:
Adi
stamplanml,tclCfOn
diroklori
QCyri― adi
Asan olo gotillllok t9un
xiisusi forlnah§ ii,olor
Yulrm,oklo
sahnlnl,
Avtoma,lnlarin qabaq his―
sosinin avropa iislubu,stamp―
lannll,st■ 11lar
Diiz
Di,― di§
Qeyri― hamar,
Tikintidoki beton plitolor
く
〈
Molniya》 ,burЁ u,di,li 9arx
daha kobud
BuЁ da dOnolori,iri tyudilmi,
un 9ё royi
Daha hanlar
Uzliik plitolor
Zododon
Da,lylCl kOnteynerlor
qorumaq
Vaxt itgisinin
Fohloloro elo zavodda xid―
qar,lsinl alrnaq mot gё storon kafelor;donlir
83
Daha zeif
Daha az,irin pcpsi― kola,
u,aqlar i9un aspirin
Deyiqmek
Mixtolif nё v viskilerin qan―
,1言 1
01an i9kiler,tokerli
bctonqan,dincllar
Yeniden qurmaq U9u,mistevisini deyi,diron
teyyareler(,aquli Ve ifuql)
Ovaz etmek
Salat i9in azkalorili olaveler
(yattSlZ hazlrlanan)
Bir-birini
ovoz etmok
Bir― birini evez edo bilen
detallar,619isiz corablar
Sabitleqdirmek
lslanmayan sa嗜
istiqametin
deyigdirilmesi
Hor iki istiqarnetdo heroket
Elastiklik
Uzlik■ 9in paralon,rnantar
edon lokomotiv
dё
Eyni ciir
1lar
,ome
Orzaq mehsullan,dol.1lan,
yanacaq,1節 r i9m standartlar
Daha ucuz
Somisin teyyareleH(teyya_
don yainlz ytk yox,hem do
somisin da,lmaq"in
istifado olunlnasl),ka曽 lZ
stekanlar
Daha bahall
Siqarct i9in karton yaxud
mctal qutular,nefls tertib
olunrnus kitablar
iS,ι ′byω ′″′rica″ ピご′ガF″ art″ ″rrtヵ ″″グ″′
rpr″ 7
`″
Misallar:
Horoketo getirmek
EncJi Jo
Gcncrator
MOtOrun clektriklo idare
doldunmaq olunmasl
Giclondi111lok
Transformator,く 〈
Simoniz〉 〉
f1111laslnin ma1ln boyasl
Daha berkden
Sosqald1111laya nezaret,olave
akustika qurttularl
Daha sessiz
Deyismo
Ses izolyasiyasl,kau9uk kabluk
Antifriz:oto yum,aqllq vcron
vaslto
Lo言 v ctmOk
Attaclarin tozlaninasl,a薔 lzdan
iy gollnesinin ve torlomonin
qar,lsinl alan dezodorant
Tesir g6stelulok Reng qatllm15 yatt Satl,lna
icaze vcron qanun;nemlik
katalizatoru
Oks― tosir
Avtomatik a9ar,kondisioncr,
flltrler
`S′
ι
ガ′
″″′
rraガ ィ
らν′
υなdirm,ヵ
Misallar
Daha gllclll
cirkg6tinlloyon boya
81
rrr″
″■″″′″rrrr力 ′
腱
n
lma Ы
温朧 懲織 な
avtomObil tokerlerinJ■
reklam
clanlan,uzunlniddet 9alan
vallar
Daha uzun
Dondullllalu eriinedon qommaqla
muddet saxlanlnasl■ 9un xiSusi qutular;
罐 aCl kOrlanlnadan mthaize edon
vasito
Daha tez
Tez yemok bi,iron qazan;bir
doqiqo orzindo 9oken rentgen
aparatlan
Vtta uyttn
雄
;認織II:IF:織躙1訛 da mttn
ne9o olmasl ilo batth elan
obedi
FotosoHl,nlkcllo,dirrne,
muntezom i,loyon inaqnit
Blr vaxtda
Hami t9in umulni tetil,qrupla
turist gozintileri
dm
Q輌∽
Yenilo,dim■
:躙 m出撹 糊篤lメ m
跳
ok O五 遍olan
batareya,ё zt i,odi,on
saatlar
Tokrarlalna
SVetoforun ve mei,ot elcktrik
cihazlarinin i,lomesi■ 9in
mioyyon zalnan kesilninin teyh
olunlnasl
Dり
kon M血 。
ヽ
躙FuttnherOket
:認 肥
1吉
Ct kJq面
ぶ
k Trcゾ
霧:乳 。
Bir seyi neyO
lSe
siqarct flltri
olave ctmok
ユ″″
″sls″
bル
d●″
:議ッな″ 力ο
″″
″′
`り
`′
Misallar:
Qttdaya salmaq Amcllka ma,lnlarinda saЁ da,
ingilis lna,lnlarinda isO
solda ycrle,on stlkan
Ustinljk
Ba§ lan言 lc
Aっ く
aya
heroket edon masinlar
Avtolllat starter,siqarct qutusunu
a91maq l1911n qllllllzl ka薔 lZ ZOlaЁ l,
plastlrl a9maq t1911n qlrmlzl sap
Ylgrnaq yaxud
Ylgllan momulatlar,ylgilma
aylllllaq
qaylqlar
Fokusa ylま naq
Adl ortada dcyil,sol bucaqda
yazllml,qa嗜 lda1l dOnOsi
pakct10ri;llzOrindo gOzll sar言 111
adam tOsvir olunan kisi
k6yneyinin reklanll
4 Zα 7rr″ ″ιル″′″
`レ
J覺り i§″′力″″″,■ ヵ″″″rrf′ ″2
Misallari
Daha tcz
Tez qul■ lyan mllrokkeb,diktOfOn,
Daha gcc
Daha yax,l yadda qalmasl l1911n
elcktron rabite
ayrl― ayri
frazalara b0111nerOk
Xaqvari
Diqli qaYgt
Bir
nirqtedo
birlegen
Ol iigiin mexaniki protezler,
buz iiqiin ma;a
Hagiyelemek
Tort iigiin forma, viski stekanlart
iigiin toxunma althq
Mane
olmaq
Narkotik vasitelerdo onlann
zehorli teslrini azaltmaqdan otrii
islilada olurtan vasite
Cvmaq
Xiisusi rengli kulman
Sorhed
Fotoqekil iigiin paspartu, xidmoti
Yerler iigiin daqrntlan arakesma,
otaqlan aYrran b6len
2. Miqdaru daYiSmak
Misallar
btiyiik
Daha
Daha
kigik
milmkiind rmii?
Olave galvarh kostyum, 3 corabtn
bir destde olmasr
Yanmfabrikat qutulan, kigik
PorsiYalarla qablanmrg Pivo
Tenasiibliiyii
Srul vo ya qab dostleri, isti vedeyigmek soyuq su qanqdtrtctlart
kigik
hissolere
Bir qutu igerisinde ayrl-ayrl
Daha
bolmak peqenye qablagmasr; iki deno
8 mm-lik kimi istifada oluna
bilon 16 mm-lik PlYonka; sePeleYici su borusu krant
Daha kigik
雷盤Ti讐鵬
::qOZd°
L
Daha uzun
MJhasibat i9血
Daha qlsa
9ap ma,lnl karetkasl
Kl,1lor i9山 ,ortl,qadin tumanlarl
Daha qahn
Daha nazlk
Daha dorin
Xa19alar i9in d5,okce,su stOkanlmn
aglr kenaJarl,,u,0■ Zlik
棚
躙 暮
嘗ι
lp鴫
範
“
I,geyimindo ve herbi fbnnadakl
dorin cib10r,batareya■ 9in nOVa19a
Daha dayaz
Saquli qoymaq
亀
零
」
fま
Z'Su i9mok i9in u,aq
:I‖
GOydolonlor(bahall tOrpaqda
電
琳;府
Ufiiqi qoymaq
mSり m artlmaq■ 9■ o
Ferrnerler i9in cvlor G,il10kOn
qalxmarnaq■ 9in)
,mω m“ m」 z帥
Maili yaxud
paralel qoymaq
職 ml肝
Qarqat etmek
Faner taxtasl,salnan saxlalnaq■
9in
yer,qat‐ qat plroq
Qevirmok
(yerini deyigmek)
,
lkltereni palt。 ,her lki aytta
gcyilen ba9maq,da言 1lmayan mlroklcob,
yapisqan i9in altllq
):柵 常 計 瞥彎
鵠鳳営
黒『
耀饂記
:」
:」
=鮒
mi,di
iDEYA STiMULYATORU
KONTROL SIYAⅡ
」塩:軍
費
l[墳[1看
獅
謙 輛
鮮
I
1響 [義
彎
催
etraf alenll kinokamera vasitesi ile,yoni analitik follllada seyr ct―
Tl織
lξ 鵠 鵬
乳 』蹄
螺
stimulyatoru》 taleyinizi tamamile doyl,direcok holl yolu
idcyaく く
W譜
訛 絆
taptnaqda size ya■ dlm91 olacaqdlr
ideya stimulyatoru. Kontrol siyahL
imttu?
1.019■ loH doyl,di.l.lok mu“ よ
Misallar:
Daha bヽ ハk
《QOnaO■ i619ido》 qabla,malar,
FotobOyime,yungul diyi
´
0
7′
薔urur MOhSulun batlandl普
l qab bё yllk Ola biler,anma neheng ol
mur Mosolon,yeddi fllt yaxud insan boyu 619isindO 《Noheng》
sOzinin adidon daha uzun 01an siqarct10 assOsiasiyasl daxiliiniz―
de var Lakin bu cllr asanllqlaく く
bcgcmotlln ё1911stl〉 〉
Brobdiqne―
,く く
qin ё1911si》 (Brobniqneq― く
く
QulliVCrin seyaheti》 ndOki nehenglor
01kesinin adldlr),hettaく く
nehong ё1911〉 〉ifadolorinin lnenaslnl anla―
ya bilmirik
Tutaq ki,cvi nozerdon kc9irerken siz tualctin bttnl tOkmil_
lo,dilllloyin,Onu daha seliqoli ve ctibarll,daha ki9ik ё19tldo,daha
dar,daha sossiz ctlneyin rntllllklln olduttuna qOrar vcrdiniz Siz bu
i。 lo me,普 ul。 larkon gOzol alalavlrsinlz ki,diqqetinizdon yaylnma
mall praktiki rnehdudiyyetler rnё vcuddur,lakin onu da hiss cdir―
siniz ki,bunlan aradan qaldil■ na首 ln yolu da valdlr BOs bunu neco
ctmeli?
SOz assosiasiyasl mctodu sizo lazllni cavabl vcren ildirilnl
9axdlracaq Buna g6re do sinama普 lna deyor
Her hansi bir adam,dcyok ki,su bOrusunun,qOl saatinln,9ap
cihazlarinin toknli1lo§ dirilmosindon yapl,maq ve lnctodikl,okJdO
sOzler tertib edorok onlann arasinda flkrin produktiv istiqametine
tokan vcrecok sё ztl tapmaq l19tln lazlmi qedor sebire malik deyil
ElecedO her kos sOz vasitosi ile idcya inkisaf ctdillllok qabiliyyo―
ti ile se9ilinir Lakin digerleri bunu olduqca mehsuldar metOd sa―
ylr ve siz de lap cle indi bu rnetodun sizin i9in yararh olub-01lna―
dl言 inl
miOン γon cdo bilersiniz
Bu yaxmlalda jumallardan birinin nasiH ё
z dOrgisini tohlil
ederkon bu mctodu tetbiq etmi,dir O,pula qonaet ctlllok ve jur―
nahn doyorinin altrnaslnin qar。 lsinl alinaq isteyirdi Bunun i911n
o,cib littetini Oline aldl vO ondan s6z siyahlsl kiini istifado ctdi
く
く
Reng》
sOztl onu jurnalin iz qabl言 lnin rOngini deyismeyo sovq
ctdi《 Hasiyo》 sOztl her bir sehifOde hasiyoni ki9iltinOk ve bunun_
la da ycre qonaet etnok toklifl dotturdu
く
く
019■ 》sё zllne
9atanda
ilo assosiasiya yarandl ve neticodojumalin
hoclninin llozoro 9arpmayan derecodo ki91lmesi boyllk xcyire so―
く
isoく daha ki9ik〉
〉s6zi
beb oldu ≪Par9anin strukturu〉 〉ifadosi ba,qa,daha ucuz ka言 lzdan
istiね i10 01aqolendirildi Sё z assOsiasiyasl metodu na,ire jumalm
qiymetinin bahalasmasindan yaxa qurtallllatta kё mOk etdi Alllllla
en toocciblisi odur ki,qiymolnin a,a首 l dismesino baxmayaraq,
7′
Misallari sido olave cdilen D vitanlini;saqqlza olave cdilon
xloroflll;karanla§ larin tlzorindo berkidilmis pozan
Bunu diger ixtiralarda birle§ di111lok ve inkisaf ctdinnok rnim―
kindinnll?
Misallari val dostlori,tort i9in hazlr yarlmfabrikatlar,lceslo
Vedttl:鵠
1ltindahamhttvedahapo■ a市
cmok dam?
山
事
勲墾撥1聯:榊轟1躙lⅧoda
Misallar birdofOlik izinu91xa111.a kaЁ
lZl,portativ 9ap ma,lnl,
avtoma,ln kirayo vcren xidmet,konfct ve i9ki satan aVtomatlar
器驚洲 総:出器1皿:電lttI諄 zむh
錦翌
““
bilen izqlrxanlar,qraflr follllasindakl llker,■ ,osi
SOZLU ASSOSIASIYA VASITOSI
iLO iDEYALARIN YARANMASI
Siz ёdonlnesinlll milnkun olduttu telebatl arayarken yaxud
:僣餓i鮮掛齢[∬欄[淋驀ま
首
y°
T:::dii sё zソ 3ml― Serfosレ II■ on vaxtar MeЮ din,oHト
糧諸1北1'il11■ ま
t身躙
I温 酬
」
出漁譜器£
'酬 F
F盤 1ぶ驚
W:脚 属島淵;:鳥lill潔 i悧 Ъ
:
cedon bunun hansi s6z olduttunu dCyO bilmozsiniz Bu i,do size
:窓 潔
』
訛露Itt」 :∬鷲
総 よ獄1篤為蠍竃
dW鷺
言
]譜 :Lld“ uameyo ved,etml゛k
織器毬
蹴:T基 盤鵠F:F
珊 1器3謂‖
器:l電 :霧 鼻
:
;ξ
74
mi?
Ko■ anlllayan ve daha mё hkem fo111la tapmaq milnkindir_
Misallari konservlosdirilnlis inehsullar,quru lnaya,buz 19in
plastmas follllaclqlar
Bunu daha tehlikosiz ctinok lnilnkindil111■ ?
Misallar:fabrikada stamplaylcl preslor i9in mthaflzO,rna,ln
■9in siqnal i,lqlan,sinmayan,■ 90,bitgiden ycln rengleyic■
mctalla i,lomok■ 9in elcokler
Bunu daha faydall ctmok olannl?
Ori,
Misallar:vitanlinlo,dirilnli,96rok,ireyi《 rahat saxlayan》 ka_
lZ
qapaqlar
ve dosmallaち dabanm fOnnasma dayaq dan ayaqqa―
首
bl
Bunu daha rahat etinek milnkindi111li?
Misallar: avtOmatik 9evilllloli ma,lnlar, qlzardllml, 96reyi
ёzi 91xaran toster,qaz isidicisi
Bunu daha etibarll ctmOk mimkindl1111li?
Misallar: istifado l1911n hazlr olan koktcyllor,beton,elelctnk
saati
Bunu daha ucuz etmok 01alllll?
Misalar: marqarin, domiryol bileti 9ap edOn aparatlar,k19ik
partiyalarla■ axt da,1lnalarl,6zinexidmet restoranlan
Bu mehsulu daha colbedici etlnOk mittindillll● ?
Misallar nalleli dis pastasl(dadl daha xO,01anD,metallik met―
bex,kaflan(gё
rtlni§ i
daha gOz。 1 01an)
n dalres面 gem゛ ondrmOk,Om daha 9oxpЮ
mH諄PH点 雰
Misallar:ow。 110r
―
lZl bir― birine birlo,dinnok■
9in istifだ 。
olunan,indi isO kartonu vo 9er9iV01ori dO birle,diron per9iin ina―
ka普
,iniarl; qabla,dinnanln uzerindo yazllml,reseptlor; clektrik bur―
Ёulan
Onu ba,qa scyO qO,Inaq olalllll?
Misallar:radiOqobulediciyo, fOnoqraf ve televizOra 9evrilmi,
mcbel,kanarl;irlanan kartotekada istifade■
9in uyttnla,dirllml,
karto9kalar
Deyorini y● kseltrllekdOn Otぬ ona nese btt sey olave etmOk
mulnkindi.11li?
7′
hf cde bilerikllli?BOs daha cold istifado isulu neco?Daha olvc
ri,li tsul ncco?
Cedveli,yoni fltinizin inkisaf cdo bilocoyi bitun istiqarnet
leri diqqetle
ёyronin Herbir istiqameti sonladlttin12a Onlin olduq‐
dan sonra bir az vaxtllq fasile edin ve nё vbeti istiqameti ara§
matta baslayin Bu proscduru diger bir mohsula―
mll§ torinizin,yaxud
satdl首 lnlz
dlr―
sahibkarlmzln,
dostllnuzun ve ya ёzinizin istehsal ctdiyiniz,
mehsula samil cdin Bc101iklo mctodik ёAnllhevesIOn―
dillllo sistcnli size mtlhim bir telobatl a,kar ctineyo yaxud onun
ёdomok isulu tapmatta kOmek cdecokdir
Pul xatirine,ya da ele bclo,oylonce■ 9in,toklikde ve ya qnlp
ooklindo bu oyunu Oynayin Siz bu i,o qon,ulannlzl,dOstlannlzl,
aile in71erinizi colb edo bilersiniz Qnlp daxilindo bir yax,l idcya
yarandlqda bolke do siz birlikdo onu inkisaf ctdire bi10cOksiniz
Monim sizo meslohetim budur― homin oyunu oynamatta e10 bu
gin ba,layln!
CODVeLO DAIR■
llISALLAR
Siz bu ntlmunolorlo tanll olduqdan soШ a ёzintlz nlisal ikir―
lo,meyo cohd edin(hc9 olmazsa her bir tezis i9in bir misal)
Artlq rn6vcud olan rnehsuldan istifado etllledon hOmin netico―
yo gelinok tlsulu vardllllll?HOmin i,i hc9 gё rmedon bu neticole―
re nail ollnaq inittindt1111li?
Misalar:onun tesirine inemz qalinayan paltar istchsallna ba§ ―
lamaqla give ile mtlbaHzo apanllaq olar Ba,qa enclJi nё Vll,mo―
selon,atom enerJisini inki,af etdirerok,cib foneri■
9in batarcyka―
lari lo薔 v
ctmOk 01ar lnsanlarin xidmet ctdiyi saxlalluna kamcrala―
rinl avtomatik saxlallllla kamcralarl ovez cdo bilor Qul■ lyucular
daha semorelii,loso,desmall tamanlilo ovez edo biler
Mohsulu yaxud ioi daha asan ctlalok olarml?
Misallar:oskilorin prokatl,acrozo1 9ileyicisi,clektrik mikscr―
lori
Procsi siretlondillllok o9in nese etinok iniは indi.111■ ?
Misallar:yulllrtl boya flr9alan,infrraqlrnl121 SObalar,plastlr
Bunu daha xo§ ogolon ctmok olannl?
MiSallar dondunllmu,apelsin slosi,qabyuyan mayn
Bunu bagqa bir geYe
Bunu daha rahat etmok
miimkiindi.irmii?
qoqmaq
miimkiindirmi?
Bunu daha temiz ve seliqeli Dayerini yiiksoltmok iigiln
etmek miimkiindiirmii'? ona bir ;ey elave etmek
miimkiindiirmii?
Bunu ba,qa ixtiralarla
Onu daha miihkom etmok
miimkiindiirmii?
birleOdi・・..ok
ve inkisaf
Nece etmek olar ki,
bu daha semereli olsun?
Bunu istifado t9in daha
Bunu daha ucuz etmek
miimkiindiirmii?
Bunun yayllma yollarinl
Bu mehsulu daha gozegarPan
etmek miimkiindiirmii?
ヽlohsulun qoyulduttu qabl
etdirmok lniは indilllli?
rahat ve daha yl薔 cam ctllnok
mttindinni?
yax,1la,dlrrnaq olarlnl?
yax,1lasdlrlnaq
mittindimi?
Mohsulun istifado sahesini
gcni,londirlnok,onu daha
Daha nolori
yaX,1lasdlllllaq olar?
9oxproilli ctmok
min」 kindimi?
ba,layln
Hor hansi bir esyani gё tirun ve《 beyin hicunnuna》
Elo ilk gOZiniZ0 9atan,eyi gOire blersiniz Tutaq ki,01Sun dc―
ま
L織 1盤
肌
瑞
棚
』W;よ
星∬ 出
ぶ
棚
olde edimosiittanl baredo di―
halda bu ittan vardlrll11?Yap19n,ikiteroni yapl§ qanll lcnt toklif
hde t911n daha rahat bir llsul tok―
7′
bitdiyi attaCa bOnzoyir Biz ёz laboratoriyamizda her hansl todqi―
qatl yalnlz o halda baslaylrlq ki,sonda onun ycni bir ara,dinnaya
sobob olacattina Omin 。laq Radioqobulcdicido istifado olunan
elcktron lampalar Oz nOvbesindo insanin qaranll言
a qar,l mllbari―
zesinin neticosi olan isitlne lampasinin inki,aflnln lnehsuludur
Siz no zalllansa cloco kcyf xatirine ara,dllllla apannlsl■ lzml?
dursa,siz hoyatdakl bir 9ox lozzetlerdon rnehnIIn ol―
Cavab《 yox〉 〉
musunuz Siz hc9 bir xisusi rnetoddan istifade etinomolisiniz,ve
siz hc9 bir qanuna riayet etineyocoksiniz Sadeco olaraq beynini―
zo onun imkan 9er9ivesi daxilindo 9ox ,cyi bilmok istomeyine
inJkan yaradin Siz i9inizdo ya,ayan u,aq-6ziniz olmatta 9a11,ln
Oger hesab cdirsinizso kl,bundan bir,cy 91xmayacaq,onda men
yro―
sizin hcsabatinlzln sonunda 9ox i110r bundan qabaq kiinyanl ё
non telebelerimin yizlerle hcsabatinin axlnnda yaznll,olduttum
sOzlori yazmall olacaЁ am onlar adi bir ckspcrimcnt ke9irirdilo■
ah。 ■
11,attaCk6mirtlntln
i9indo oksigen olan kolbaya daxll cdilme―
si Bundan sonra adoton belo bir qeyd yazlrdllar:く 〈
O yantrdl》 Ve
mon do bu hcsabatiarin istinde cyni bir cinlleni yazlrdl■ 1:く く
Eks―
periinenti tokrar cdin ve isittin parlaqhЁ ina diqqet yetirin》 ,yoni
tekco faktl qcyde alinayln,onun baresindo flkir yeridin》
く
く
Bcyin hicumu〉 〉codvelindoki her bir sё z bu ve ya diger
mohsulun,proscsin,yaxud isin yax,1la,acagl istiqamet demokdir
"BEYIN HUCUMUll CODVeLI
Hazlrda istifado cdilen rnehsulu tetbiq ctmedon dO helnin ne―
ticoni oldo etlnek rnimktlndillll■ ?Umunliyyotlo bu i,i g0111lodon
de hemin neticeyo golmok ola11111?
i,i yaxud mohsulu daha
asan etmek minhktlndillll■ ?
Korlalunayan,yaxud daha
mё hkom fonna tapmaq
mtul■cundumli?
iigiin bir
miimkiindiirmii?
Bunu daha tehliikesiz
yolla etmek
miimkiindiirmii?
Bunu daha xogegelen etmek
miimki.indiirmii?
Bunu daha serfeli etmek
miimk0ndiirmii?
Prosesi siiretlendirmok
gey etmek
70
6‐
cI FOSIL
ZONGINLIY0
"BEYIN HUCUMU"―
APARAN YOLDUR
QlSa bir Korcya zerb― mosoli var:《 Fu yu mu yu vu tzu yu》
Torcimesi bclodir:《 Oger ata― ananda nese varsa,bu o dcmok dc―
yildir ki,homin,cy sonde do var〉 〉
01bette,basqa insanlarln hansl yo■ a varlalllnasl baredo oxu―
maq inaraqlldir Bos Ozin varianmaq■ 9in ne etmelison?
Bizlln ideyalarllnlz― flkirloriinizin oksidir Fikir beyinin isi ilo
yaral1lr Bos bu i,i ncco istiqometlondirok ki,neticodo idcya ya―
ransin?
On mehsuldar metodlardan biri dt,intnok qabillyyotini qlclq―
landlllllaqdan ibaretdir Alcks Osbonl bu rnetodu《 bcyin hucumu〉 〉
adlandinnl,dl Siz bu ve yaxud ba,qa bir e,yani biin mimkin
nezer nOqtolorindon nozerdon ke9inneli ve ne qeder gilinc ya―
xud《 qulattmdan tutllb dartllml,》 gё inse bele bu zaman a言 11■ lZa
golon ideyalan qcyde alinallsinlz Siz bcyninizi o qedor cosdur―
malisinlz ki,orada olan bitin flkirleri ondan ala bilosiniz Osbom
bu prinsip izre xisusi iclaslar kc9irllleyi toklif edirdi Bu iclaslar―
紺
譜
露
11:∬ fⅧ 繁
:議 熙
淑
LF織
服
:Itti監
ideyalar xolbirlonir,di,inilib― da,lnlllr,on pcrspcktivleri tzerin―
de t,apanhrdl
_
beyin hicumu》 etmeyo 9a1191n Ozu do
Bu yolla siz do fordiく く
siz bonzer problemlerin hell yolu tecrubesine esaslanan cedvel ve
siyahllardan istifade cdo bilersiniz Size toqdirn ctdiyiiniz KKbcyin
hicumu》 codvoli bu isdo gereyiniz olacaq O,sizin disinco pro^
scsine rohberlik edecok,flkirlerinizo mioyγ on istiqalnet verecok
ve onlara bir― birinin ardinca dizulmok imkanl yaradacaq
Bu cedvelden istifade etinezdon evvol istedadll ame五
mi Uillis Uitninin sOzlorini yada sahn
kan ali―
《Ameriken mcqczin》do
derc olunlnu,rneqalesinde doktor Uitlli yazlrdi:
《Hor hansl bilik sahosi,her bir tedqiqat ucunda ycni buda普 ln
69
12‐
coTlill賓
ci FOSIL
¶ ざ鍵 螢
123
ミ ξ ξ ∫ ガ ξ ttIDIR
響
IF習 :l
t[:驚illiゴ11:〕 │:l::λ :1lglll:1:『 1澪 1:l髯 1撃 卍
124
田
よ
織翼
義
iド
f.Ji7Jarr″
Ы
Юyarallm,debatl
・3d° ‐
:器 tl]溜
′
ぁ″4F″ 埒 d“意α″な″ ο
″″″ ″′
″′
″ヵ
“ ′
″力l12//ag:〃
′7“ α
″″
ili:1lL寧 lliIキ │』1で│』
£1lr):;乱 1611週 雹11』1導l
::離
125
m ttnd“ n mOno∽ vあ
Ю
tlXaClna bOnzoyOn
l縄
veぶ∬ :淵 irl∬ L∫ 得
“
〉
bir,ey icad etmoyoCOkSon.ATma hor halda bu haqda bir di§
tac》
)lke doく く
in〉
.
Pcytncrin moS10hOtinin ardinca istifadodon
Jillett danl,lr ki,〈 く
sOnra atlllnall§ Cylor ixtira CtrnOk flkri talnallli10 rnoni biiriidiio No
躙
聾
朧
鮮
蝶鸞難
器鯖
淵ζ
響蹴 ∫
“
:鷺
さ
;蓄
辮
『
臨
よ
1鵬 F柵 寵:∫ 倶
:lllilloetl.OyO ba,layanda gё
:ち ::111:冨 :il卜
rdiim
Bir dofo SOhor― sohOr iiZiimii警
1:
│:職 ょ
猟 :li[1[lIIIξ 」
i〔
1鷲11:麟綽
unu itilomok ideyasl yarandl,ar―
berkidon lay V0 0nun uclarl ara―
ndlI∬
Ы
F::lly::ili』 h面 d=° ん
ぶ::
背
鷲滞1撃 ∬評キ
辮躙 瀾麒
1榊齢 嚇 」
揮
dlln vo O dOrocodO xo,bOxt idirn ki,o saat(Dhayoda qonaq 01an
/10n onu tapnll,am.BiZ Var―
n:《 ヽ
mi onun daha yax,l basa dii,moSi
盤諸L:臨 お■驚■χ¶
:」
蜘
da dctal oldu〉 〉
:
蛾l辮i嶽
熙騨書
:
.
Bildiyirniz kilni,Ktinq」 illctt
var‐ dё vloto
126
malik olduqdan son―
1締鮒鮮 群l
9Ⅸ alac∼ lmlZ daha vadb nO●
clittTC°
yk'9illlci bu hadぉ
ilLilllill;││「
it晨
譜
Fa11:
11ふ:昇 l鶏 lul歯
yfi:Jilil:Ilil『
heqilil極
ll鷲
edon
昭l
甘
1:善∬
揺
#:〕 lilll:
lttl[Ilili11
ほ
榊警聰臨棚 詐
「
鵬電
雪1選思正
常
謬::ittlЪ 臨よ
,i;:11器
1織
乱
猟ly[[瀧 肝復選
棚I詰
1
織
ill:洲
l子:I迭
IT署 ]IFt葬 :rtlffiよ
11群
糧i蹴『
ell:ξnII[11,1::χ :
arbsila,mlldl)qa野
:│:り
:場
1la,lr ve buna
′
^
Z
,
Entoni
2. Bu manim problemimdir, mister
8
′‘
^
ml,dl Anllna ressamlar ve teleboler bunlarl da bir gё z qlrpllnin―
da aldl,9inki bunun ne qedor rahat olduttunu O saat ba,a dll,di―
lor
Hazlrda mistcr Entoninin yaratln15 oldugu yenl palitra nё
vtl―
nin istchsall i10 mo,首 ul。 lan,irket Amcrikada on iri sirketlerdon
biridir Ve o,sahibine ytksok gelir getirir,9inki Entoni conliy―
yotdo mё vcud olan chtiyac1 6dontis oldu》
Alncrika ve Avropadan buna bonzer rnisallan,nimune ve he―
kayoleri 9ox yazmaq olar,ancaq yuxarlda geti五 lon bir nc9osi do
tamalnin Sizo ёz yolunuzu tapmaq■ 9tln ycterlidir
129
13-ci FOSIL
ぎ ぜ`
性絆釜ざ
冊晶tW樹 曇
iUよ YЪ
湖
鰍』
離鵬蹴η
船 裁肝
l%?冊 』
:羅 W
躍Ъ
Bu,insanln ya,adl薔 l yerdOn dcyil,onun daxilindOn asllldlr Sizin
lli‖
i111[li:│!1li椰
slnlz
講
[ユlll:li1lliilil:
14‐
ci FOSIL
ZONGINLIYI HANSI YAsDA
AXTARPIAQ DUZGUNDUR?
Var― dё vlote sahib ollnaq prosesindo ya,ln rolu valllll? Bu
suala men bclo cavab vcrerdiin:ya,ln holledici ohenliyyoti yox―
dur Nc9o ya,lniz 01ur― olsun,birincisi,ba,a di,melisiniz ki,9ox
pul qazanmaq isteyirsinizse,bu meqsedi homiso bcyninizdo goz―
dillllolisiniz lkincisi, hemi5o gOzdo― qulaqda olmallsiniz Sizin
qula言 lnlz,gё zllniz,bcyniniz buna istiqametlelllnelidir
も9inctlsi,
billnelisiniz ki, utturSuzluq―
her hanst i,in tobii ve ayrilmaz bir
hissesidir
く
く
Inadkar
Entoni》 kitabinda HeⅣ ey Allcn yazlrdl:《 Qabi1 01
duttunuz On bё ytk siretle yetkinlo,meyo 9a11,ln Tanl heyatla ya―
,adl首 lniz yegane dё vr 30-dan 60 ya,a qoderki ya,dlr Genclik― ar―
zu quludur;qocahq―
kor― pc,manllq
qulluq9usu Yalnlz orta ya,11
insanlann serencaminda 5 hissiン γat orqanl oluD
Siz goncshizse,enc」 ili Ve sё hretperestsiniz UtturSuzluqdall
tez bel dikeldo bilirsiniz QoCaldlqca bo,ycro giC Serf etmeme―
yin,uttursuZluqdan yan ke9meyin yolunu ba,a dll,llrSiniz
Ya,inizl unudun lso ba,lalnaq he9 zaman tez olmadl言 l kimi
he9 zarnan gec de dcyil Kc9mi,olduttunuz dOttunl ginlorini yada
salmayln― qoyun qar,ldakl sabit maliyyo veziyyotinizin sizin do―
言um gtlniniz olsun
Sizi miveffoqiン γete aparcaq be, sё zll tokrar edin ve yadda
saxlayln:ehtiyacitapmaq vo onu Odomok
Her hansl bir insanin gcni,yayllml,tolobatl taparaq varlana
bilmesini sibut cdon minlorlo hallar vardir ve sadeco otraflnlza
diqqetlo baxlnaq vo gOro bilmok yctorlidir
133
15-ci FOSIL
FIZIKI cATIsMAZLIQDAN,YAXUD
PSIXI MANEODON OZIYYOT
cOKONLOR OcttN INAM YERI
Fiziki 9atl,mazllqdan eziyyot 90ken bir 9ox insanlar i9in in―
di ycni inam ulduzu ah,ml,dlr Tenqid atesi,yaxud uttursuzluq
qorxusundan, irql, yaxud diger psixololi problelmlo ba言 1l nata_
mamllq hissi kc9irenler t19in de altlq honlin ittan yarannll,dir
Evinizin i9indo,gind01lk foaliyyetinizdo siz 9ox scyO nail ola
bilersiniz Var― dOvlot qazanmaq sizin t1911n do ba,qalari l1911n Ol―
duttu kimi tamalllilo mimkindir Sabit maliyye voziyyou iziki
cehetdon en kamil insana yaxud publikanin scviinlisi t9tln olduttu
kirni sizin i96n do o19atandlr
Oger siz bc,sOzlln― chtiyaci tapln vo onu ёdoyin― m6cllzesi―
ne inansanlz,yeni inam ifbqlori sizin l19tln de a91lacaqdlr Siz bu
sё
zleri size i,lomeyo mecbur edO,Onlarl heroko● /crici qtlvveyo
9cvire blorsiniz
Oztl heroket edo bilmeyon,yaxud dini,irqi ve ya flziki bon―
zorsizlik ucbatindan i,o gire bilmeyon bu yaxud diger adamlar co―
vhumat vO ba,qa ma―
neolorlo saxlamattln mimkin olmadl薔 in1 6zu■ 9in a§ kar etmi,lor
miyyotin inki,aflnda xidmet gOstelll10yi rnё
Ehtitlnal ki,siz tcxnikada inqilaba sobob olan pribor yaratina―
言a,yaXud be,oriン γet i9in olduqca qiymetli olan xidmet nё vi tap―
matta qabil deyllsiniz Amma maliン γo
uЁ unl
qazanmaq■ 9in bu
qeder do gOrkenili olmaq lazlln gelinir Axl insan rifahl yolunda―
kl ki9icik xidmet bcle sizin sexsi zonginliyinizo sebob ola biler ki,
bu kitabda bununla batth 90X Sayda lnisallara rast golocoksiniz
Qayd― parkdakl gezinti meno hemi,o xisusi tesir ba薔 191ayI
AIncrikanin her ycrindon ve Yer kirosinin ayrl― ayrl b01gelerin―
don bura gelon zongin ve yoxsul insanlar poliomclit xosteliyine
di9ar olmus adama ba,oyir
Xesteliye tlltulmazdan qabaq Franklin Delano Ruzvelt sadeco
135
dё vlotli bir kisinin oЁ lu,ana u§ a言 1,Oyalot
rnulkOdarl idi.Onu iflic
vurduqdan sonra gozmoyi mohdudla,dl,lakin biitiin diinyaya vo
ёziino bodboxtliyin onu slndlra bilmediyini nimayi,ctdillllok iS―
toyi iso artdl.
136
16‐
cI FOSIL
OLINI ALOTe cEVIRO BILON INSAN
QARsISINDA AcILDIIIs iMKANLAR
:濡
Gm鮮 留 胤 棚 IⅧ ご竃
l躍 共 辮
電 麟 tttl
onu yazlr, Ren onu tikir, Kolumb onun kOmokliyi ile dOnizlori
feth edir,Lyutcr onu yaylr,Vasinqton onu silahlandirlr,Uatt iso
器訳:淵 l認:枇凛
署瑞洲:寝銚:tttllξ:盤
tuturdu
m脇
ギ
鵠 驚∬:棚 弼滞 器 鮒[
棚 乱釉 蝋 胤 雛
腺
、
1品 鱚
Sizin ve ya texniki cohetdOn istedadh diger insaniarin icad
edo biloceyi rnin10rlo,ey mOvcuddur Bir nofer metbex kranina
1胤
選
需,wir路
ll論 :徹 織 f麗
認:調皿蔦
『
taparaq varlandl
1服
‐》1錦 獄 守 潔 器 淵
諸策 :髪 職 z邸
混鵠
nu icad ctdi ve ixtirasl ovezindo maliyyo geliri ile yana,123000
dollar mebloЁ indO mikafat aldl ve ё
z isini qurdu
θ
だt′
"り
yl
′
fδ ′
:紺
:
w,d"i″ ″ ″raS`′″たα′′ZJ
`=客
CarlZ Strayt Stilluoter,oherindoki(MinnesOta stati)fabrikdO
137
zindo yiksok istchsal deyori Straytin tosterini rcstoranlar sahesi
ilo mehdudla§ dirdl
_謝 躙 識
『 盤器札規I留 :I:き:1胤 轟
9cvrildi
『
fθ
欄
糞翻
′′ッ″s″ s′
″ウ ο″′α″αrrr,′ rrarI`“ ι
筑
通 業
1襦
l犠 ]甜
選
dinlarin istcdadinl a,kar ctdi Bu§ exslor arasinda hokiin ve vekil―
ler,hindu qobilelorinin ba,91larl,qossablar,9ё rOk9i Ve,amdizol―
donlor vardlr
Olkemizdo on rnilyondan yuxar1 01lori qlzll usta var Elcktrik―
器
:」
:tl『
出1跳 群犠協糊:lttY棋
よ
h鶴 お
:
Bolko motorla i,loyon esil misar da
satlld1 0nda Tauts disindll:く く
dizolmok olar?》 Lakin ona elvcrioli meblett ёdOyoCOk lazlmi
birI:ま │:l‖
il群I[il‖ ijill,Iiti子 :醤::i[』
『
」
:「
dllar Bununla da bOyik bir bizncsin esasl qoyuldu
bskin reqabete baxmayaraq,Tautsun《
Delta alotleri》 kom―
paniyasl helo de ev aletleri istchsalinda birinci yeri tutllr
138
17‐
ci FOSiL
QOY ISTEDADINIZ SIZIN
BOLODciNiZ OLSUN
ぬξ
lsⅧ IRr):鶏 既竃
ξ
β
滸
野縦淋:冊iぶ躍
hc『
;::
1首
xud he9 zaman Clm yaxud incOsenetlo me,言 u101mamlsmlzsa,
難tWlケ IWiHtt」 翻1噌 鳳鶴等
諏 T訛
sizo xidmet ctmeyo mecbur ctmOk10 sabit maliyyo vezi″ etine
nail ola bilorsiniz
Bir nc9o misal Amcrikan praktikasindan―
`ょ
oldutu kimi VCri_
rem
た鳥 di」恩 臆 肝 1含 冒 Jよ思 町 ■ 1亀 獣 l乳 :器 :キ
on yaxlnda ycrle,on Boston,oherinO kё 9dtl Alied evvel domir
yolunda bo10d9i i,lomOklo,sonra ycrli sahibkara rongsaz flr9alarl
satmaqla Ozintl gicle dolandlrlrdl Bir nofor evdar xanlln ona
utturSuzluttun sObObini a9d1 0nun Olindoki flr9a ntlmuneleri ata―
sindan en uzununu 91xararaq O dedi:く く
Bax!Mon bunu 9oxdan ax―
tanrdlm!〉 〉Qadin iSidici radiatora yaxlnla,araq batarcyanin hisso―
聯l蹴鄭嶋盟難饉 椰
sa191nin hc9 xobOri bcle olmadlttl ehtiyacl ola biler O bitin ev―
leri gezdi ve chtiyac1 6yrenlneyO giri,di Sonra ise en mttxtolif
meqsodler l19in gerok olan flr9alar dllzoltmeyo ba,ladI
Onun cOmisi 375 dollar pulu vard1 15 dollara o istifaded0 01_
mu,quruducu ma,ln alaraq Somewildoki baclsinin cvinde ema―
1脱
鮮蟹
l[∬ 職
綱∫
誓
響i∬鮮繊ボ
Alfred Fullcr artlq rahat otumb Nova― Skotiadakl lnilkindO istira―
139
het cdo bilor,9tlnki bu zaman KKFuller ftr9alarl〉
〉§
irketinin
6 1nin is―
9iSi Onun 50 milyon dollar rnal dOvriyyosini tonlin edir
2 Bu insana daha etra■ l infonllaslya lazlFn Oldugundan o,lri
bir reklanl,irketinin banisine 9cvrildi Rcklanl sahesindo 9a11,an
ピ馴
識
3蹴
淵
:肌 i需』 :「 精
::t織 認
稿
計
3慧
sinde yazl rnakinasl qoder evezsizdir
Amma cle son zamalllara qedor rcklalnla mo,言 ul olan her bir
l盤 よ
:ぷ 霧l:跳I脇 :ヨ 謁
器
胤:洲 l導職器」
bu dosyclor sistcmsiz olurdu
inf0111lasiya toplamaq olduqca 9otin idi Yllzlorle teskilata
moktub gё nderir,amma ya cavab almlrsan,ya da raldl首 ln cavablar
鷺‖
鯨電品開li
:掘 比
首
罵胤憮漕獣
賄鵬累書
°nu宙
鯛
盟
t書
群 lcl器 臨
em詢 ω d dttbu面 狩 Q“ oこ
ve varland1 0,61konin aparicl qozctlorini birlesdiron bir Dctroyt
:翼:T憩 :捏I記
紺翼ξ
:寛[::]∬ 甜胤誌iΨ II甜習
静
l鐵勲r織
鐸鶴輔 ∬
matB胤
躍橋:I雀l:織 1霞 器 黛獄tuⅢ
鵬撃
よ
:錦 l枷
柵 よよ忠穣
It淵]島I瑠 盤遺
澪
nllk10 m喜
Bunun i9in 9ox b6yik is g0111lok lazlln olsa da,Bothof teq―
鏃
‰磐鳳鳳摺密
器彙葛1盤暑‰智
鰻∬騒
:『
cedvollordo ycrlo,dirdi Sonra blltlln inatcriah bir qovluta yl言
araq
reklam f1111lalarlnin rehborliyine ba,9okdi Bothoflln sorLu qoVlu_
柳曜縄ζ
錮就守留盤翻詰獄Allllna ovvd oJa
Wi計 :蹴 [∫ lttL:簿
m霊 Ⅷ謬:躍 ξ
:
l〔 :Ъ
140
lordon o1 90ko bilocoklorine inandlHllaq lazlin geldi
Vo
KKSRDS》 nin ilk nё mrosi 91xdl ki,o,3 nlin qozet,isgizar billctcn
vejumal haqqlnda melumattOplanm19 cOdvOllerin vcrildiyi 75 so
hifedon ibarot idi Lakin ilk nё lnroyo comi 200 nofer abune oldu
ve Uoltcr Bothof abuno 151ile ёzi mo,gul olinaga rnecbur oldu
Эvvel《 SRDS》 nlbdo bir dofo 91xlrdi ve Dctroyt rnetboosinin
k19ik ota言 lnda yerlosirdi Hazlrdaく く
SRDS》 -12,ayllq nOmrO,bir
dono lllik nOllro YO bir do yarllllillik nё lalrodon ibaretdir Bu te,_
kilat lvanstonda(11linOys statl)gё Zel bir binada ycrlesir On ycni
tedqiqat rnctodlarina osaslanaraq O,2400 rcklani agcntliyino,yllz―
尋 量勝 皿
曝
ぷ 着淵
跳 l∫」:1電 :場 首
夕購 IЪ職
:
nll,Uolter Bothofbu isi ba,qalarina xcyir,ё zuno ise
'Jξ pul getirerok
davam ctdiren ottluna ёtl11111■ ,dir
3 Biri karton satlr,digeri isO ―idcya N Cozef Linin ocdad:
sOvdoger idi Gencliyindo LilitOqraflyalar satard1 0nun qazandl―
言l hC9 Vaxt xorclodiyindon artlq ollnurdu ve bitun topladiqlarl su
kimi oriyib gedirdi
Onda Co vOziン γeti deyi,mok qerarlna geldi Litoqraflya sata―
raq o,hemi§ o kimlorinso sifarisini ycrine yctirirdi Bazardakl ch―
tiyac1 0yronerok Li vitrinloHn tertibatl i9in yeni idcya telobatl ile
qar,1la,dl Bu hanllya lazlm idi― hen■ senaye9ilero,holn topdan―
satl,la lno,Ё ul olanlara,hem dO bir 90x ba,qalarina Li 6zllnin
dizgun yol se9diyini anlayan kimi usandl薔 l isi atdl Vo omun idcya―
slnl razlllqla qar,1layan KKEynson― Frimcn》 ,irketine iso girdi
1953-ci ilde o vo Onun iki kё mOk9isi artlq illik dё vriyγ osi 750
min dollar olan bu,irketi almatta miVeffeq oldular Yeni idcyalar
axlnl homin dё vriン γonin hecnlini 9 nlilyon dollara yllkseltmoyo
imkan yaratdl
Linin ideyalan sado idi vo onlarda nese eve yaxln bir,cylor
vard1 0nlar insan qolbinin hanslsa sirnlorini terpedir ve bununla
batth Olaraq da insanlarl reklam olunan mohsulu almatta meCbur
cdirdi Mose10n,di,pastaslni reklam edorken Li sokilde tesvir
olunan gtlltlmsor qlzln boynuna sllni rni「 ′
aridin inuncuq taxdi So―
yuqdoyme dellllanl rcklanl cdorken sanki soyuqdoyomedOn eziy―
yot 9okon adanll bumunda iki osil tlxacla,oklini 9okdi ve s
Supellllarkctlor inki,af ctmeyo ba,larkOn Li ticaret zalinda
141
ycrlesdirilon iri rcklam taxtalarinl flkirlesib tapd1 /ヽ
rrna sowa
melunl oldu ki,xidmet9iler temizlik i,i apararken hemin taxtala―
ra ya,OSgi toxunduttundan Onlar 9ox tez slradan 91xlr Onda Li yl―
言1,dlrllma prosesini izloyorok rcklam taxlalarinl adi mctaldan olan
arabalarin istllno qoymagl qerara aldI Indi d6,ome tOnlizlener―
ken arabaya toxunmaq bes idi ki,o ycrindon aralansin
Linin partnyorlarl Lorcns Engcl ve Albelt Heylpam ve blltlln
omokda,lar ycni idcya yaratmaq■ 911n bir― biri ilo sanki bohso gir―
mi51or Onlarin rcklaml olduqca rongarongdir:o heroket edir,ya―
nir,islq sa91r Onu plastmasdan,i,1言 l yalnlz bir terefo buraxan§ ll―
9edon,metaldan,folqadan,ka言 lzdan vO kartondan hazlrlaylrlar
4 Jumallar Xisuson do《 Taym〉 〉 Ehtimal ki,sahibkarll首 ln
he9 bir nOvi bu kitabln doktrinaslnljumal i,i qodor eyani tosvir
etmir Son 30 ildo olduqca bё yik sayda hoftelik,ayllq dOvri rnet―
buat ne,rlori yaranml,dir Bu ise insanlarin adetinin ve heyat is―
lubunun doyi,mOsinin neticosidir Bir 9ox 9ap rnehusllarl ireli gc―
do bildi,9inki insanlarin dorin vO mixtelif qiraet chtiyacin1 6do―
yirdi
Ridcrs
Stlbhesiz ki,yeni no,rler llnlmanindakl qalib 9olongiく 〈
jumalinda
9ahoan
Plczan∼
1ldon(卜
u―
York
statl)olan
daydccst》
け
Layla A9eson U011Cs vo De Vitt Uollcslor ailesine mexsusdur
Onlar insanlarin medoni hadiselorlo tcz bir vaxtda tanl,01maq eh―
tiyacin1 0doyo bildilor Boz■ ori buna g01o do biler,aruna bitin
dtlnyada yayllan 17 milyon ntlsxo(bu iS9 teXminen 70 ■lilyon
oxucu demokdir)hC9 dO glllmoli dcyildir Ozi do bujumalda(Xa_
rici 9apl征 lsり madan)rcklam ve ba§ qa fondlor yoxdur
Yaxud baoqa birrnisal Amcrikall valideynlor u,aq torbiyosin―
do istifado olunan 9ollyi bir konara qoyduqdan sonra Corc Hchte
1 9ap ctmok imkanl yaratdllar Heht usa―
く
く
Valideynlor i9injumal〉 〉
首ln
kemer i,lotmedon terbiyo olulllllasl mctodlarl baredo biliye
olan ehtiyac1 6dodi
く
く
Validcynler i9in jumal〉 〉qcyri mlleyyon
marSnltla llzso de,Inllelliflne tok maliyyo sabitliyi yox,hem do
jonc amcrikalllarln terbiyosi lsine vcrdiyi xidmetlo baЁ ll Sevinc
hissi bex,ctdi
Ayrl― ayrl oxucu qmplannin chtiyacm1 0deyon jumallann si―
く
Madcmuazcl〉 〉
yahisl sonsuzdur く
く
On yeddi》 , く
,《 Heyranhq〉 〉―
く
く
く
く
genc qadinlar t1911ndllr Eboni》 , Qarabuttdayl》 Ve ba,qalarl ―
,
つ乙
′
zoncilor icllndllr く
く
Eskvayo〉 _k五 ,10r l1911nd■ lr《 HOqiqi ohvalat〉 〉
ottlran ve cv qay言 llan lo ohato olunmu§
首Profcssionaljumallar i9indo mohz stOmatoloqlar i9in buraxl―
]ま 11:ll:II:lll
CVd°
盤:│ぶ :思 ]t鮒 if;認 」 盤
階繊鷹鑑‖
淳
『
l:∫ :ぎ
:
rIR宝 iI」
嘱 お]露 獄
露麗yⅧ鍔
:認:1″錮
J『
oxuyan profcssional auditoriyanln diqqetini Ozllne tanl colb etdi
Stomato10Jijumalin ardinca《 Tibbi iqlsadiyyat》
,《 Miasl
so―
l蹴 :鵠瀧n∬ 泥認t轟 辮留魁鵠き
朧
∬
l猫i警蠣
僣
I欄 糧
聯
『轟掛轍
Iょ
rin bu sahodoki on yadda qalan uttur baresindoki bir hadisOni siz0
sё yloyirn
U9dofo meshurla,ml,Helari Lyus comiyyotdO mё vcud olan
撫鶯 燃 l∬批i為恥
選:鞘
Hcnri Lyus ve Briton Hedcn dllnyada ba,verenlordon molu―
matslz olduqlarini basa disdikleri vaxt Ycl univcrsitctindo oxu―
翻
懲
;胸
計 素 岬
麟
│ょl::穏 よも:駕 i鮒 iぽ 胤
143
離
:
ro cdon dostlar bu neticeyo geldilor ki,oger savadh kollcc mezu―
nu Olduqlarl halda vaxtla ayaqla,maq■ 9tln kOmeye chtけ ac duyur
larsa,dclmok minlerle diger amcrikall da homin chtiyacl hiss edir
Buna gOre do onlar heftelik ycn■ lklorjumah 9ap ctinok qerarlna
gdttI:鷺
淵な
,富
Tり ゅ
n ne■ i9in 100 mh
借
霞《
dollar toplaya b■ orler Arnma bunu cdo bilmediler Bir dostundan
500 ve digerindon iso min dollar alaraq onlar her haldajumalln ilk
nё nlresini buraxdllar Bu hadiso 1923-ct il martln 3-do ba,vcrdi
Juma1 28 sohifedon ibalet idi,tlralliso 9 min nisxodon Oxucular
lytilttRζ 器::i肌
i織s管 乱 IttJ〕 鶴黒
:“
ntlsxoyo 9atdll.1laq arzusunda idilor Ve onlar bu arzuya dcmek
olar ki nail olduttu vaxtda,birdon― bire 1929-cu ildo Briton Hcdden
31 ya,lnda olarken vefat ctdi Lyus isi tok davam etdilHleli oldu
ln tir可 1 l milyOn 700 mindon yuxandlr Jumal prak―
indi《 Taym〉 〉
tiki olaraq Yer kiresinin bll● in savadll insanlarl i9in be,variant―
ln ba,lnda duran Lyus milyoncrdir O,blly―
da buraxlllr《 Taym〉 〉
nolxalx nuftlza rnalik,infollllasiya isine sadiq bir insan olaraq bo―
loriyyote xidmet cdir
Demoli,Sizin fealiン γet sahenizde ya da evinizdo ele bir,ey
var ki,onun tokmille,dirilmeyo chtiyacl var Sizin alinl,sahibkar
∬
器結 rli肥 算
鞘111:職 鉾
酬lぶ 鮒器
│よ
1∫
ele di,tlnllllnll,bir tokerdir ki,hemi,o irelけ o hereket cdir lxtira
cdorok Siz menevi ve maddi cohetdon udu。 lu olursunuz Ola bil―
sin ki,bunun i9in neheng qivve sorf etinoll olacaqsinlz,bolke do
sizi birdon― bire ilham ildlrlrnl vuracaq Allllna bunadan aslll ollna―
IttL
棚 l明ll児 鳴:留 鮮淵驚f亀轟
bilorsiniz
“
144
18-ci FOSIL
MUNTOZOM ZoⅡ
MoT
Uё URLA NOTICOLONIR
l Molniya qifllbondi uttrllnda 20-illik d6yio OncO Amcrika
tecibosindon bir ne9o lnisal Hazlrdaく く
inoiniya〉 〉
qlfllbondinin ol―
duqca gcnis tetbiq sahesi vardlr―
dOn,,alvar,9anta Ve bir slra di―
ger e,yalarda Lakin polkovnik Lyuis Uolkerin inadcllh普 l olma―
saydl,《 molniya》 qlflibondi hc9 zaman bizirn mei,otimize daxil
olmayacaqdl
Uitkomb L Cadson 1891-ci lldo sinsken battlaylcl icad cdor
ken he9 flkirlo,momi,di ki,onun idcyasl osrin en gё
rkomli ko,i
lerindon biri olacaqdlr
lki il oziwetdon sonra CadsOn strtl,ken bttlaylCl mOdclini
yaradaraq onu 9obedo ba言 ovezine ve korsctde qallllaq ovezine
islo● 1lok qerarlna g。 lmisdi O,6z ixtiraslnl cikaqoya getirdi vo
1893-ci il sergisindo nimayis ctdirdi Polkovnik Uolkcr bu ixtira―
ya diqqet yetirdi ve ondan istifado etmok flkri herb9inin bcynino
dll,di Uolker genc bir vokil olaraq Midvil(PcnSilVaniya,tatl)
,oherindo ya,aylrd1 0, cve qayltdlqdan sonra《 Univcrsal qar―
maq〉 〉,irketini toskil ctdi ve ixtirasinl daha da tokmi1lo,dillllok
■9in Cadsonu i,o gё irdi Altlllna teZliklo aydin oldu kl,tcxniki
9othlikler Cadsona bu ixtiranl kitlevi istehsala buraxmaqda rnane
olur
Sonrakl ikiil Cadson gece ve gindiz 9okic ve di,li 9arxla i9loyorok xlrda― xlrda mctal hisso10rini dbymoklo mesЁ μ1 01du Ne―
hayet o,istediyini― adi bag kimi 90klneyo gcydirile blon ve si―
■,ken qiflibendle berkidilen bir cit zOncir dizoldo bildi 0110 di―
zoldilen bu nimuno ovvo1 90X gOzol gorsenirdi Uoter ve Cadso―
nun sevincinin hidud yox idi vo onlar《 moiniya〉 〉qlfllbOndi hazlr―
lamaq■ 9in dozgah qurulmasina ba,ladllar Lakin ne qedor 9a11,―
salar da,bundan bir scy 91xmad1 0n ildon artiq bir rnuddetdo bu
iki insan Oz ideyasinl heyata ke91111loyo 9a11,dl
145
Sonra,irket Hobokeno(Nyu― Ccrsi otatl)k09di Ve U。 lker bu―
rada homin problcmlo me,薔 ul olmaq 09in mthOndis ve tcxnikle―
ri i,o g6tlrdll Ve yaln12 1904-ctl ildo lazinli dozgah hazlr oldu
Mllhondis dosteyi basdi vo Uolkerlo Cadson scvinc i9indo masin―
dan sllru§ kon
qlfllbondin 91xdlginin,ahidi oldu Bu hadisonl qcyd
ctinok i9in polkovnik bir 9on pive sifaris ctdi Bundan sonra o da―
ha bir dofe desteyi basdl, amma ma,ln i,lomedi Cadson tam
imidsizliyo qaplldl,lakin Uolker utturSuzluqla hc9 cllr barl§
maq
istenlirdi lstcdadh isve9 mllhendisi Gideon Sandbck haqqlnda
く
c,itdikdo Uolker ona miraciot ctdi Amina bu cavabl aldl: く
Mon
dinamo― ma,lnlar dizoldirom ve qal■ naq― sancaq kilni bo,seylorle
me,言 u101muram》 Lakin yarlm il sonra o,Nyu― Yorka gctdiyi za―
man her halda Uolkcrin ixtirasina baxmaq qoranna geldi Ve bu
andan o dinamo― ma,lnlarl ataraq ise ba,ladl Bir il sonra Sandbek
neinki daha mё hkenl sirtl,kon qlfllbend di,inub tapdl,hem do
onun istchsall■ 9in dozgah da dtlzoltdi Anllna probleniler bunun―
la da qurta111lad, QlfllbOnd holo do ideal allnnlallll,dl― o pis st―
ru,llr ve pis battlanlrdl Bu vaxt artlq,irketin pulu da sona 9atmaq
llzre idi Onda Uolker Midvillo gctdi ki,layihesini bitinnok i9in
vesait arasin Bir dofe onun pul kisesi tamalnlo bos idi ve o baq―
qal ilo Oz§ irketinin 150 dollarllq sehmi izre hcsabla,ma1l oldu
COX Zaman sOnra hemin o sehmlor bu baqqala bё ytk va卜 dё vlot
qazandirdi
Sandbck daha dё rd il Xobokcnde i,lodi ve yalnlz 1912-ci lldo
nehayot pmlinli qaI11laqla berkinen qlfllbond dizoldo bildi Pol―
kovnik ёz dostlarlndan olave vesait istedi vo Midvildo qlfllbond
buraxan fabrik tikdi Fabrik i,o basladl,lakin yalnlz 191 7-ci lldo
Uolkcr ve Sandbck ireli addlrn ata bildiler Bnlklindon olan bir
dorzi《molniya》 nl tnatroslarin pul gizletdiyi bodone yaplsan tOq―
qaya tilclneyo ba,lalnl'dl Toqqalar cle me,hurla,maЁ a ba,ladl ki,
dorzi oniarl giclo tikib 9atdlrlrdl cox teZlikle qlfllbend haqda xo―
ber Horbi― doniz91lik nazirliyindoki bOyik rehberiere do gedib
9atd1 0nu teyyaro91lorin geyiininde tetbiq et■ oyo ba,ladllar La―
kin B F Qudri9in,irketi l1911n i,10yon ayaqqab191 qiflibondi rczin
botlar i9in tetbiq cdondo ve,irket prczidentiiso ona《 Zipper》 adl
veronde iso bu ixtiranin yaradicllarinin bexti daha da getirdi Ho―
nlin i1 650 inin《 molniya〉 〉qlfllbondi satlldl Hazllda Onlaldan ildo
146
400 nlilyon istehsal olunur ve bu-30 milyon d01lar golir getiHr
Bu 9ox 9etin birlnllbarizo idi,amma polkovnik Lyuis Uorker qel―
binin derinliyindo 9ox ehtimal ki Onun her bir deqiqesindon hozz
a1lrdl)〉
G6irsinizmi,Sizi miveffeqiンγete do」 u ap″ an ycgane bir
scy― sizin hor bir isi bacaraca薔 lnlZa inaminlz olmasldlr Ve hemin
《bacaracaЁam》 bitinく く
bacarlnlram》 lar llzerindo qolebo 9alma11《Mon han―
slsa bir ekspcriment qoymaq isteyondo ne sobebdon bundan bir
dlr Uillis Uitni adll alim≪ Amerikcn〉 〉
juma1lnda yazl■
Sey 91Xmayacagini rnone isbat ctlmok l19un biは
n miは in
inandl―
∬
猥∬猟漏
蹴∬Ittitl:I鯖吹
lll:盤ll慌 :I::忍
:
na baxmayaraq intuisiyaln mOni ycre vemeyonde he9 ne ilo mi―
qayiso olunrnayacaq bir hezz duyuram》
10 il evvol tanl,lm olan cOrrah olta qabiliン γotli bir adamin
驚
ll魚 :霊『
∬ 圏
yw隻
鳥 ξttm麗
露
胤
dcmok idi ki,beynin fealiン γeti 10_1 5 faiz azalacaqdl Altlllta bu―
na baxmayaraq hemin adam emoliyγ atdan sonra hiququ 6yrondi
ve indi utturia bu sahedo 9a11,lr
Mon hokilll deyilom ve insan bcyninin bir hissosinin kesilme―
潔llぶ 鴻1鸞 :認 軍青 器lttL黛::需認胞麟
需省∬::暉ti階よ
l挿 継壇醸
需堪
lttPattζ
::£
2 《Ccll― O》
:
Zamanl qabaqlaml,idcya Kuper soyadllinsan―
larin clinin inki,aflnda bё yllk xidmet10ri vardir ingilis cerr狙 l ser
A P Kupcr《 Kupcr battlamasl》 anatomik tellllhinine,TcOdor Ku―
『慰鷲鮮!脚験
淵孵 iF器
Ttti糖翻欄賞
謝
灘1職難
I撼
:
Iξ
147
Bunu patcntlo,dinllesino baxmayaraq,o he9 bir vaxt bu dcscrtdon
pul qazanlllaq 09in istitfado etmemisdi
Yalnlz 50 il sonra, 1895-ci lldo Le―
Roy,oherindon(Nyu―
York,tatl)。 lan bir nofor Pcrl B Ueytin do ba,lna hemin ideya
goldi Anllna bu,oxs daha da ireli getdi ve hazlrladl薔 l deserte he―
yat yolda,1《 Cell-0》 adi vcrdi Bu ad yapl,qan kimi ona yapl,lb
qaldl Lakin 1897-ci ildo,yoni icad olunduttu Vaxt hele onun za―
mani gelib 9atmalnl,dl
O vaxtlar vaxta ve omoyo qenaet edon,istifadoyo hazlr ine―
mulatlarla qadinlara yardim ctmirdiler Evdvr qadin qlzЁ
ln SOba_
nin yaninda dayanib,imiyyat bi,irrnirdise,onun baresindo dedi―
qodu edirdilor Ozi do bu is cv yl薔 1,dlrllmaslna,paltar yuyulma―
sina,paltarin yamanlnasina,u,aqlara qay言 l ve dirrikdo gё ilon iン
loro bir elave idi
Perl Ucyt 9ox tczlikle basa di,di ki,o sehv etmi,dir vo 450
―
dan yaxa qurtarmatta razl idi Qon,usu orator
dollara《 Cell-0〉 〉
Vudvord onun patentini aldl Birildon sonra Vudvord da ba,a dis―
di ki,daha besdir ve bu isi 35 dollara ёzundo midir i,loyon ada―
ma satmatta Cehd ctdi Vudvordun bextindon o Mam bu qarmatta
di,modi Ve tezliklo aydin oldu ki,《
Cell― O》 qadinlara 9ox lazlln‐
ml,
1lin evvolinde her terofl yeni idcyalar binldi ve《 Cell-0〉 〉da
onlarin arasinda idi Descrtin gozogolimliyl ve rahatllgi artiq ela‐
vo sibuta ehtiyac duン inurdu 1925-ci ildo《 Cell― O》 ele bё ytk bir
konsem idi ki,《 Ccneral fllds〉 〉kimi neheng br,irketin esasini te,―
kil cdirdi Hazlrdajelatinli dcscrto olan chtiyac1 6domok i9in 9ox
製窓f:獣 1lfT鰤:∬ t鼻警∬お:塩 塞
t密翼
:謝 よ
dollara almaq mi』 dkin idi
く
く
Ccll-0〉 〉haqda sё hbetdon no netico 91xarmaq olar?Vudvor―
鳳
鑽
出 淵 獄 府 B[ご 調 静 11:蹴 機
『
Bunu
oldon
hiss kccirir instinkt,hanslsa duygu,daxlli ses ona《
buraxmal》 deyir
Cell-0〉 〉vaxtindan azca qabaq meydana golmi,di Bu
Boli,く く
sobobdon do ona chtiyacin yararlmasl■ 9in azaciq gё zlomoli oldu
m穏
≪Ccll― O》 ya,adl薔 1lnlz ginlorde,yoni her hansi bir mohsulun is―
,
′
tin cohetlorini gcnis rcklam vasitesi ilo daha tez ve daha pariaq
suretdo nimayis ctd― oyin mimkin olduttu bir zamanda meyda―
na 91xsaydl,olbette,cvdar xanllnlar teroflndon daha tcz qobul edi―
lordi
Avtoma,ln dizaynerleri yax,l bilir ki,onlar publikanin zё
v―
qindon irelido gcdo billmozler,9inki bele olarsa onlarin ma,inl
satllmanl15 qalar Bir 9ox musiq19i ve ressanl ba,a di,ir ki,bozon
onlann yaratdl首 l musiqi yaxud resm esorinin KKheddindon artlq
miasir olduttu》 dOVrun kc9mesi■ 9in bezon bir ne9e nesil bir―
bi―
rini ovoz ctmolidir〉 〉
Beloliklo,《 Ccll-0〉 〉ilo batth hekayetdon bu neticoyo geimok
olar ki,oger siz lap bu gin elveri,li lmaliyyo voziyyetine nail ol―
maq isteyirsinizse,yalnlz buginlcu telebat1 0doyin Oger zamanl
qabaqladi言 lnlzl bilirsinizse,onda g6zloyin ki,dOvr 6zi sizi haqla―
Sln
149
19-cu FOSIL
QADININ PUL QAZANMAQ
QABILIYYOTI
Ycne de Amerikan praktikasinda geni,rcklam cdilon hadiso―
lore diqqet 9okok Bu fosnde qadinlar i9in■ ozerde tutulmu,ol_
sa da,burada ki,ilorin do diqqetini cOlb edecok faktlar vardlr
Tebil ki,pulun ba§ qalarina da fayda getil11loSi flkri dottrudur
Maliyyo mikafatl yainlz buna esaslanir,daha gcnis yay■ ml,《 bu―
rada monim xeyrim ne olacaq?》 flkrine yox
Qayldaq qadinlara Onlar sabit maliyye veziyyetino ncco nail
ola blorler?Heyat yolda,1,ana yaxud qlz tesir g6sterdiyi ki,lyo
neco komok edo biler?Ba,qalarina yardlln etlneyin maliyyo mi―
kafatl olduttunu anlamaqda!Qadln min10rlo xlrda chtiyacin oldu―
言unu g0111lokdo ki,iyo yardint edO biler,9inki onlalin bir 9oxunu
qadin ki,idon daha yax,lgё ir
Pul sizin ba,qalarina getilllli,Olduttunuz fayda evezindo yc―
gane mukafat dcyildir Diz deyirler ki,oger bレ malik olduttumu_
zu ba,qalan ile bё li,dinnesok,oseb sarslntlsl,psixoloJi uyu,
mazllq daha da 9ox olacaq Seadet ba§ qalarina k6mok edorok ёzll―
ne do yardlin cdonlorin qar,lslna daha tcz 91xlr
l Kl,lyo dostok― qadinin yegane rolu dcyildir HOr oeydon
evvol qadm Ozt,oxsi maliyyo tominatina vo mhi raz111薔 a cohd
g6stero bilor Amerikada on yadda qalan hadisodordon biri 50
milyon dollar dё vriyyosi olan miossiso to,kil ctinis kaslb dul qa―
din Lena Brayant haqqindadlr Brayant xanlm dorzi idi― gelocok
analar i9un paltar tilcnoklo mo,普 u101urdu
Tallrl Hovvanl yaradandan bori hanlllolik homi,o qadinln qa―
metindo Ozini biruzo verir Bir vaxtlar hamilelik fexr sayllardl
Anlma Lcna Brayant dul qalaraq paltar tiklmokle 9ё rok pulu qaza―
nan zaman vlktorian qaydalarl artlq aⅨ ada qalnll,dl ve qadinin bu
voziyyotine minasibet de doyi§ nli,di Bu,Lenaya qadin qametin―
do olan deyisiklikleri gizlodon paltar tilcneye imkan verdi Ve
151
Brayant blltun ёlkoyo yayllnll,bir biznesin osasinl qoydu Bu yol―
la o vo onun ailosi sabit rnaliン γo voZiyyotino nail oldu
Attlasl薔 mlz miVeffoqiyγ et qaZanml§ ba,qa bir qadln Peq
Nyuton idi Onun boyu 9ox hindir olduttundan eynindo yax,l otu―
ran paltartapmaq ona 9otin idi Buna gOre do o xisusi f・asonlu pal―
tar ve kosmサ umlar flkirle,meyo basladl Dostlarinin onun i,indon
90X XO'u golirdi Bu da onu yalnlz hindirboy qadlnlar i911n pal―
tar tilcnok flkrine istiqallletlondirdi Bu gin Arncrikanin aparicl
mattaZalarl Peq Nyutonun boyu bco fllt ve 10 dy,ymdon(177,5
sm― don)yuxar1 01an qadinlar i9in lalodcllorini rcklanl edir Bele―
liklo,Peq Nyutonun,oxsi ehtiyacl imumilli m■ ossiseyo 9cvril―
di
2 A薔 lr sonayeyo ytlngilce tomas emok Belo deyirler ki,qa―
din kend toserrllfatindakl on gё zol texniki qurttulardan birini icad
ctmisdir Bir 9ox ki,ilor qazonu bi9mok i9in ma,lnyaratmtta 9a_
11,lrdl Alllma her dofo bu uttursuZluqla neticelonirdi Onda QOr_
bi Virciniyadan olan bir lcdi bu i,don yapl,d1 0 sadece olaraq ot
bi9mok ■911n 9oxlu qay91 gOturdi vo onlarin hanllsini taxtanin
qurtaracaЁ lna inismarladi Ve her cllt qay91nin ilgiclerindon biri
berkimnomi,qaldl Sonra onlarl siinlo birle,dirdi Bir terofo 9o―
kende qay91lar battlanlr Diger terofo 9okondo ise a911lrd1 0ger
siz qazonbi9on miaSir ina,lna baxsanlz gё recoksiniz ki,bu sado―
co bir ycre conllolllnis bir ne9o qay91dlr K191lor ise bu flbi daha
da toklllillo,dirdi Allllna aydin ve sade qadin disincesi rnosolo―
ni beri ba,dan holl ctdi
く
く
Cakarda toxucusu〉 〉ixtirasinl da qadlna aid edirlor Bu inexa―
niznlin kOmokliyi ile 9ox g6zol par9alar toxumaq olur Dcyirior
ki,toxucu dozgah inksiyasinl yerine yctiron liね yiranl qadin ya―
ratml,dlr
Doktor Elias Haun s6yleyirdi ki,on bcs il o tiki,ma,lnl yarat―
maq izerinde is apalllll,dl Ve nehayot onun aⅣ adl qerar geldi kl,
hereket etineso onlar acindan ёlecokler ve ikico saat erzindo on―
larin sonradan patcntlo,dirdiyi tiki,ma,lnl prinsipini i,lodi
3 Resepttertib etinek do pul getirir Mcybel Steqncr dadll ye―
mok hazlrlama薔 l her zalnan severdi Onun hetta《
ev teserrtlfatl)〉
つ‘
ixtisasl llzro alitehsil barosindO diplomu da vard1 0 ycni kulina―
riya rcscptiori tertib cdir ve onlarl qozet vejumallarda 9ap ctdiro―
rok,moslohetler vcrerek hc9 do pis qazanmlr Bu qadln sι
dadll ycmeklorin hazlrlalllnasina dair kitabin rniollifldir
ttlam ve
4 Qadinln unkal bacarl首 1■ 9in unikal inkanlar Qadinlarin
9oxu qozet rcdaktorlari ve ya nesriyyat sahibleridir Onlann adinl
saylb qurta.11laq mirokkOb mes010dir Yalnlz bir nc9osi ilo kifa―
yotlonmek de olar:Ovcta Kalp HObbiく く
Hyuston post》 da,Hclcn
Roccrs Rid《 Nyu―York gerald tribun〉 〉
da,DoЮ ti sif《 Nyu― York
post》 da, Layla A9eson U011Cs く
く
Riders daydccst〉 〉
do, Fler Kaulis
く
く
Luk》 da,Kallllcn Snouく く
HaTcrz BaZar〉 〉
da i01oyir
Bir 9ox qadin torpa首 ln
alql― satqlsl ilo me,薔
u101ur ve Onlarin
araslnda 9oxlu edobi ve sl言 orta agcntlori vardlr
Yaradlci tebieto malik Olduqlarlidall qadmlar etrafda movcud
1靭 聾黎
騨1榊西
輛 鷺滉湾
棚躙
:ζ
:群
littli露
Iピ 11:な留[::群lkaskadyOryaxudtamadatapmaq■
榊
yttiT[
i抵
柱
9in Doris sar_
dm響:選l驚:PI蹴期
]靴 :S胤 ∬
儡ザT諸 1:ξ 範
″υ
dollar pu1 0doyir Bundan basqa Doris hem de ycniycmolorin i,0
dizelmesi mesolosi ile me§ 帥 l。 lur
Binq Krosbi, Cck Bcnni ve basqa tclcviziya aparlcilar1 5z
proqramlannda istirak ctmekdon ёt面 i,tirak91 tapmasl■ 9in Doris
Sarpm Xidmetine mttaciet cdirler Dizdllr,Dorisin eri bele hcsab
cdir ki,xanllnlnln i,i bir qodor qoribedir,anuna her halda bu i,
xeyli pul getirir ve Dorisin heta qlzlarinm terb,oSiile me,言 u101-
masina vaxti da qahr
■9in adam tapmaqla
batth agentliklere,kimyovi tomizlome menteqoloHno,po9t gOn―
gё 111lok
Qadinlar kontorda vo evdo i§
dori,lori,irketlerino,iri flnnalarin dofterxalanna ve s rehberlik
cdirler
5 Qadinin ne istediyini qadindan yax,l bilon yoxdur Nyu―
Yorklu bir evdar xanlln olan Nata Linin qar,lslnda《 oHnin maa,1
ni ncce xerclesin ki,ya,amaq mittin olsun〉 〉kimi bir problcm
dururdu Ve bu qadin pe9cnyc bisirib satmatta ba,ladl Bir dofЭ
dostlardan biri ona sifari,lo gcco ke91111loyitoldifetdi Nata evvel―
lor bununla me,薔 u101nlasa da i,o ba,ladl Hazlrda o,25-den 1000
nefero kiini qonattin deVet 。lunduЁ u gccOler ke9irir Mosolon,
Vindzor hersoginyasl Nyu‐ Yerkda resnli qonaq olarken Nata onun
,oroflno gё zol bir qobul ke91111lisdi
『
憮 1
Ⅷ
ぷ
胤 f需 箸 :胤 乳
maЁaZalari bu yemoklerle tomin edir Kcntukkidon olan miqod―
hali滞 藷I鳳 穏
dos atanln arvadl missis T A Snaydcr 9ox dadlltomat,iresi hazlr―
lamaqla mo,hurla,lb Onun bu mo,言 uliyyOti missis Snayderin bi―
tin Amerikada tomat ket9upu satan,irket yaratlmasl ile neticolon―
di
Denvcrdo ya,ayan vo ovvellor hc9 zaman xisusi diycta ilo
mO,普 ul。 lmり an b[qadm yax,l gelir getiren dietik mattaZa a9di
B● in bu nlisallarl sizi ruhlandlllllaq,heroketo geti111lok■ 9in ya―
da saldlm ve imid cdirom ki,siz de haqqlnda danl,dl首 lm nimu_
nelordon ёmok gё turecoksiniz
6 Pul qazanmaq ilnkanlannlzl geni,lond■ in Qadin OZintln
pul qazanlllaqla batth giZli bacari言
lnl hansl yolla inkisaf etdire bi―
154
lor?Cavab birdir― daxilindoki yaradlc11lq qabiliン γetini tetbiq ct―
moklo,gundelik hoyatl yax,1la,dll11laq u9un noyin lazlln oldugu―
nu mi,ahido cttnokle, planlarinll heyata kc9irilinesindo qadin
inadkarll首 l nimayio ctdillllok10 1sgllzar insanlar yax,l bilir ki,
oger qadinin ba,lna bir ideya gollni,se,Onu hemin flkirdon da,ln―
dilll=aq mi,klll meselodir sirket inidirlori kisidon yaxa qultar―
mattin yolunu yax,l bilir,anlma inadkarhq g6steron qadindan giz_
lonmeyin qeyri― mimklln olduttunu Oniar da boynuna ahrlar
Ba,lnlza yeni bir xidmet nOvll,ycni rnohsul ilo olaqodar flkir
gelerso 9a11,ln ki,bu― trivial flkir olmasin Bu o dcmek dcyildir
ki,sizin icadinlz monumcntal bir is Olmalldlr cinki OkSer msan―
larin ehtiyac duyduttu Xlrda bir sey10 qeyri― mllhim olan xlrdanin
araslndakl fbrq 90x bё ytlkdllr
Mosolen,temiz osgi teminatl xidmeti ve birdofolik esgi isti―
fadosini xlrda911lq hesab etmOk Olar Lakin bu xlrda1lqlar bir 9ox
ananln emeyini yingl11lo,dirdi ve stldOmor kё
っ。yo qulluqla ve
ev i,leri ile batth Onlarin vaxtinl altlrdl Bu problcmi he9 de trivial
saymaq Olmaz
7 0trafa nezOr sal Evinizi gozin,Onu diqqet10 nozOrdon kc―
9irin A言 1lnlZa gelen10ri yazin Allllna telesmeyin GOzinize do―
yon her bir O,ya baresindo flkir10,in Onu tOlご nillo,dinnok olar―
■11?Nese bir sey olave ctlmok yaxud artlq olan1 91xannaq mim_
kindinni?]ob■ ev 191 vannl kl,SIZ Ondan azad olmaq yaxud
onu yingllllo,dinnok isteyirsiniz?Istifade etdiyiniz rnehsullardan
hansininsa dadinl,qoxusunu yaxud zahiri gё ntnt,ini yax,1la,dlr―
maq milnkindl1111li?Moselon,daha boy■ k populyarllq qazannll,
く
く
Kolqcyt》 in diger di,pastalarindan fOrqi onun gOzel tanll olina―
slndadir く
く
Ayaks Klincr》 yuyucu tozunun g6zqama,dincl mivo「
feqiyyoti Osason onun xo,agelon qoxusunun olrnasl ile izah。 lu―
nur Siz do flkirlo,in vO otraflnlzdak1 0,yalarda sizo kё
mOk9i Ola
bilocOk ntlanslar tapln
Oger siz diqqetlo otrafa nozer salsanlz,bir idcya sizo ba,qa‐
sindan xober vcrecok Ola bilsin ki, ovvel ba,lnlza ele blr flkir
gelinesin Narahat olinayln Osas rnesolo odur ki,siz disincOnizi
i,lomeyo mecbur edOsiniz,Onda o 6zi qalan i§ i sizin evezinize
gё recok Ozllniz do bilmeyecoksiniz ki,talmanli10 ba§ qa bir,ey
155
[鸞
W鱚1蜂
帯鮒易を
磐蝋∫
lisiniz
heroketo getirdi
Sade ve savadslz bir qadinln tlmumi chtiyaci nece tapmasl vo
onu Odomokdon Otrll atthnin bacarl薔 lndann ncce istifado etllosi
首uldur Lakin sonradall dunya,ё hreti qttallaraq Birlo,mi,Statla_
rin sirnvoluna 9cVrilmi,di
HOr bir rnokteblinin bldiyi kiini,Troya― qalantercyanin mer―
棚lll鑑
:策∫
誡訂
lII品器
留電 織胤 ∫
:
idi Ozi do hele o vaxtlarKKTayd〉 〉yuyucu tozu,《 Bcndiks〉 〉paltar―
156
讐躍協躍鋼1詰猟
:惣 諄11視 慧
寵尉
凛
;1塩
撫∬
幾椰憔巫 ヽ
[押艦
樅嚇
:農
i絆
淵tR黒:肌∬麟i窯 需驚瑠:摺 馳需rg:常
::鞘 出
:7殿 ll:虚 :置 831∬ 1lS馳:瀾 ;鑑激
M、瀞器111朧 認胤首盤 肝1鮒 Ve hJ°
anぷ 蔦
∫
器i罵咄蠅椒猟猛皿 退
1蠍 燎
II懲
mchribanllqla ona kOyneyini geyinmOkdO k6mok etdi Amma oli
:
l」
:
lぷ
i
altinda adet ctdiyi yaxallq ovOzindo dar zolaq hiss edondo domir―
9i qozoblondi:
―Bu nedir?Monim yaxal増 lm hara yox olub?
―Osobilo,mo,Ozizim Sakit ol,men indi onu taxaram
―Axl ne olub?
―He9 ne,sadeco men yaxalltl keSmi,om
CCe yOni kesmi,om?Son ne danl,lrsan,SOnin atthn yerin―
dodiギ
―Kosmi,om ki,yumaq asan olsun
―Tez ol,onu gcri ycrine tik!_Montcqytl hirsindon ne cdeco―
yini bilmirdi
―Tibnirem isteyirson,ё zin tik
―Ncce tikiin,axl hamlsinl kesmisOn?!?
Missis Monteqyi basa disdll ki,Onun qalibiyyot saati gelib
9atlb:《 qyaxJl言 l apar,e,,oyin qulaqlanna yapl,dirl MOn yonll―
muSam!OZi de ёz qanuni an′ adinla danl,anda sё zllno flkir vcr!》
刺船1牌:霧躍∬電や皿T拙l礼 :鸞 l棚―
Э
::瑠il認寵1鯖 蹴 ::織 僣
響話l∬"Ⅲ “甲
《
Ha鵬 出鯛翼
itti用 1:1:器 肌器 ::λ ttI晶 躍
157
di:く く
Bu
nedir?〉 〉Ve mistcr Montcqy■ ixtlralar tarixinde her dofo
Bu― Fneniin k19icik bir ko,flmdir―
cdilon heroketi bir do etdi:く く
ar―
vadlrnin zohmotini ylingt11lo,dirrnek t19tln》
Dostlarl ona idcyasinl kommlncrsiya,oklinde tetbiq ctmesini
meslohet gOrdiler ve o da bunu ctdi KKTroya qadinlarl〉 〉―Ycvripi―
din dranllnin adldlr Burada Troya qadinlannln tlsyana qalxmasin―
dan bohs olunur Nyu― York,tatindak,Troyanin qadinian da kOh―
nedobli kё yneye qar,l llsyan cdorok ona qelebo 9aldllar
Bir 9ox il kC9dikdon sonra《 Klytct Pibodi》 ,irketindo isloyon
Errou》 yaxa1lqll koynokdoki insan obrazinl ya―
Frcdcrik Pibodiく 〈
ratdl Rcklamdakl bu genc oglan ideal kisi remzine ve her bir qa―
dinin arzusuna 9evrildi Ona nettmoler hOsr olundu,onun,oroflne
Serler,vo hetta pyes do yazlldl
Ki§ i kё yneyi
vitrinlori qar,lsina yl首 1lan kisilor vo o言 lanlar
KKErrou》 yaxa1lqll kOynokdoki bu o薔 lana ncce baxardilar Bunun―
la onlar madam Montcqyllyo Oz sossiz ehtiramlarinl ifade edirdi―
lor
Birinci dllnya miharibosindon sonra cobhedon d6nen esger―
lor onlarin ordudakl follllalanna bonzor yum,aq ve 91xanllb―
tiki―
lon yaxahqll k6ynok geyinmok arzusunda idiler Burada da olinin
altinda yalnlz bir cit qay91sl olan madam Montcqytlnt yada sal―
maq yerine dllstlr
ミυ
20‐ ci
MALiき
FOSiL
IDEYANI NECO
10yf話
ぶ R擬 ::品
:ピ
£
ltfATIs
だ窪蝦襴孵l孵鮒離柵
柵 酬ξ
酬ょ
撚ご
織搬1別席蹴
善神倅‖
』
鞘聾考
破∬J脳轟
富韮
patcntler siyahlsindan bu barede xOber tutur ve ёzi sizin yaninlza
gelir O sizo olvcri,li qiymet yaxud da satl,dan faiz toklif cdir―
bununla blltlln is ba,a9atir Bu andan baslayaraq siz 6zintlzi rnad―
di cohetdon tomin olunmus hcsab edirsiniz
159
Ya da siZ C,idirsiniz ki,hё kumeto qarllzorindo horoket etmok
i9tln 9oX yllngil hereket Vasitesi gerokdir Oger siz bu ma,lnl
icad cdo bilsoniz,hc9 bir 9etinlik 9okmedon istehsa191 tapa bilo―
coksiniz HOkumot Ozi bunun qcydine qalacaq
AInma 9oX Vaxt bCle olur ki,hanslsa tanilllnl,bir,irket ёzi
taplr V0 0nun patenti haqda muoン γon tOklif cdir Alllma
osason ixtira91 6zt istchsa191 tapmaq mocburり γetind0 01ur
ixtira91■ l
Problcm mohsulun neco buraxllmasinda,onu istehsal edo bi
lecok,oxsloro nccO teqdiln olunlnasinda ve istchsali ncco maliy―
yolo,dinnekdedir
Son tokmii,lomolison?
Oger sizin icad etdWiniZ mohsul yaxud mall o saat istchsal et―
mok ve azaclq tolgnile,dinllok rnumkindirse ve i,O
ёzllniz reh―
berlik cde bileceyinizo olninsinizse,ele do edin
ytk is―
Allllna ola biler ki,ideyanlzl heyata kc91111lok■ 9un bё
tehsal gllci ve ciddi reklam kalnpaniyasl apannaq lazlin golsin
Bozi adamlar bcle vozlyγ et1 90X Sevir ve talenin 9aglr191■ l qobul
etmeyo psixo101i cohetdon hazlr olur,9■ Jki k19ik biznes onlarl tcz
usandinr Digerlerilllistoqil iStehsaladan imtha cdorok hiququ―
nu neticodo golirin 9ox hiSSOsini ёztlno g6iron bir ba,qasina sa―
tlr
A,a薔 lda mal istchsah iZre heroket siyahlsl teqdin olunur ki,
siz buradan ёziniz■ 9in daha olveri,li olanl sc90 bilorsiniz:
l Mohsulu Oziniz istchsal ctineyo ba,laylrsinlz
2 Mohsulu sizin adinlZdan yaxud sizin fllna markanlzla pod―
rat91 iStehsal cdir ve paylaylr
3 Podrat91 mehSulun hanslsa bir hissosini istchsal cdir,siz ise
onlln yl言 1lmasinl,hazlrlanma ve gё ndorisini tomin edirsiniz
4 Siz
Bclo olan
首unuZ,OXS
5 Siz
mehsulu yaxud onun istehsal liscnziyasinl satlrsinlz
suretdo mehsulun yayllmasl ile sizh onu satml,Oldu―
Ine,言 ul。 lur
mehsulun istehsal hllququnu satlrsinlz,amma onun sa―
tl,l SiZin aynca muqavile battladl普 lnlz Satl,agentinin vasitesi ile
yerine yetirili
160
Mal satl,1 110 01aqedar ne cde biloceyinizin siyahislnl sizloro
teqdiln ctmok isteyironl:
l Komm市 oyaJor,sat,ve rcklam agentitutaraq siz bunu 6zi―
niz cdo bilorsiniz
2 Satl,la ba言 11 01an bitlln i,lori ёz satl,agcntinizin ёhdesine
buraxaraq ona satl,dan faiz yaxud komisyon mevacib vcre biler―
siniz O,sizin maliniza ёzllnlln yaxud(bu― SiZin ncco razlla,ma―
薔lnlZdan aslh olacaq)siZin sat15 malkanlzl qoya bilor Ve siz ya
onu doqiqlikle nezaretdo saxlayacaq,ya da ola biler ki,ondan sa―
tl,la baЁ h zemanet alaraq sonra bitlln mall saunatta VCresiniz
3 Elo b■ adarn tapmaq olar ki,statin hlldudlarinda yaxud da
xaricdo malin satl,lilo mo,薔 u101Sun O,verdiyiniz hiquqlarl ala,
yaxud konlisyon pul ve ya golirdon faiz vcro bilor
4 Siz inal satl,lnin yalnlz bir hissosini ticaret agentlerine vc―
re,qalanl ise ёz olinizo gOture bilersiniz
5 Mohsulun tanl satl,lnl SiZin ona istchsalat hllququ vcrdiyi―
niz,irkete vere bilersiniz
161
21-ci FOSIL
ZONGIN sIRKOTLOR
SIZO YARDIM EDO BILOR
Henri Ford bir dofo s6ylenliodi:《 Pul da el― ayaq kiinidir― ya
siz ondan istifade cdirsiniz,ya da ondan mehrunl olursunuz》
Varll,irketler ёz pulunu itillllok iStOmediyi t19in bu pulu yc―
ni ixtira ve miossisolere qoyur Oger siz de cehd etsoniz,9ox yo―
qin ki ycni vo keyflyγ etli mehsullara, proscs yaxud xidmetlore
maraq gё steren zengin insanlari tapa bilorsiniz Uzumiddetli
proycktlero kapital qoymaq― zongin sirketin daha da varlanlnasl
yollarindan biridir Rokfcllcrler,Uitniler ve bir 9ox ba,qa nlilyo―
ncrler mohz bcle etmisdir
CON UITNININ Uё
OMOLIYYATI
URLU
く
く
C H Uitnicnd kompani〉 〉―ola bisin ki,on iri,irketlerdon bi―
ridir Miharibedon sonra Con Uitni 6z kapitahnin hamlsini t19 ye―
ro bё ldi Bir hissesini osas istchsalata,digorini―
fllantroplya fon―
duna, qalanl iso gelir zomaneti olmayan risqli l,lore yё neltdi
KKC H Uitni cnd kompani》 fealiyyete 10 milyon dollar kapitalla
ba,lanll,vo 1946-cl ildon ba§ layaraq ilk baxl,da riskli gё runen is―
loro kapital qoymaqla homin mebloЁ
i lki dofe artlrdl
Sirketin Massa9usets tex■ oloJi institutu ve HaⅣ ard universi―
tetinin ela91 rneZunlanndan ibaret idarectlne aparatl 1000-don 9ox
somerelo,dirici toklif ara,dirlr sirket Onlarin b■ 9oxunun rcalla,―
nin mosttul oldu_
masma,o cimlodon《 Spcnser Kemikal kompani》
鶴:al凛 厳肝路 :盤ζ
l服路
哨得lT:l思 絆
認」
:‖
end kolnpani》 ni ona linilyona qeder kapital qoyur
´
0
ROKFELLERLOR YENI BAsLAYANA
DOSTOK VERIR
《Rokfcllcr qarda51arl》 kompan,asl sanki xisusi olaraq risq―
li kapital qoyulu,lu ilnkanl axtannaq i911n yaradllib sirket reh―
borlerindon birinin dediyino gё re,onlar《 bu isin cOmiyyeto go―
rokliliyine baxmayaraq tobieton 9ox mibahisoli olduttu uCbatin―
dan bir 9ox baoqa,irketlorin bunu ctmeyeceyi i,e do〉 〉
kapital qo―
yur
Olkemiz risqli i,lor icin lazlin olan pula inalikdir
く
〈
Gonc,ir―
ket prczidcntlori〉 〉te§ kilatinin gё rkenlli xadilni Con M Foks dcyir―
di:く く
Arncrika
Ozilllln sonaye me,olorindo ycni sitillikler salinah―
dir Biz sonayc b6hranina imkan vere bilrnerik Bizo sadece vaxt‐
danbir bё yllk xadimlore topik atan narahat KKbalaca adam》 lazlm―
dir Oger sizdo dottTudan da insanlara lazlm olan bir toklifvarsa,
onu maliン γele,dirFnOk i9in pul her zaman tapllacaqdlr Amerika―
11lar―
anadangellne azartll oyun9ulardlr ve bu i,gizar saheyo do
aiddir Ola biler ki,ixtiranlzl heyata kc91111lok l19in pul tapmaq―
dan ёtnt
siz bir az ora―
bura qa9ma1l olacaqsinlz,alnma her halda
bunu bilmelisiniz ki,gelirini artllll:aq yOlu axtaran insanlar hemi―
,O mё VCuddur Sizin vezifoniz ise bclolorilli tapmaqdan ibaretdir
164
22‐ ci
FOSIL
TOKLIF VO IDEYALARI NECO
SONeDLOsDIRMOLI
Adeton iri korporaSiyalarda toklif olunan idcya vo ko,■ ori
ara,dinnaq praktikasi vardlr Bir qayda olaraq,a,attldakl tOleblo―
ro riayet etseniz,uttur qazanacaginlza sibhe etlneyin:
l ldcyanlz sёzin hiquqi rnenasinda ycni ollnalldir 01betto,
bu,onun realla,masina zomanet veI11lir
2 sirket SiZin ideya ovozindo ne almaq istediyinizi doqiq bil_
molidir cox Vaxt adamlar idcyasinl,irkete orada i§ ala bilmok
■9in teqdiln cdir Bozon o,bunu mikafat baresindo dloinmeyo―
rok sadoce xcyllxahllq namine de edo biler
3 1dcya konkret bir fol11lada teqdiin olunlnalidlr Oger siz,ir―
kete invaniarnl,olduttunuz rnOktubda《 Hesab cdirenl ki,onun ra―
hat bo,almasl■ 9in a91lan divarll arababuraxmattiniZ pis olmazdl》
yazsanlz,bu toklifl lazlrni qodor konよ ret hesab emok。 llnaz Siz
bele br arabanin konstllksiyasinl i,10mOli,9ertyollan buraya ola―
ve etrneli ve onu herteroni tesvir etmelisiniz Ki91ldiilmi,inaket
de hazlriasanlz,daha g6zol olar BozOn sonuncu,ortsiZ bir teleb
。lur(6Zi dO idcyani texoyyil vasitosi ilo g0111lok 9otindirso)
Bir vaxtlar prisyaJnl mehkemoler ixtira91lann guya ki oniann
idcyaslnl o首 urlaml, Olduttu sirketleri bё yik moblettdo cOriine
cderdi Neticedo bir 9ox korporasiyalar ixtira91larla minasibetin―
do hedsiz dorecodo ehtiyatll terpenmeyo ba,lad1 0nlarin bezisi
hetta ideya ottruSu i10 olaqedar rnehkeme prOsesindon onlan qo―
ruyacaq slЁ O■ a sirketi llo xisud miq″ ilo bttlaylrdiar AImna
hetta bu halda bele oniar 9ox zaman bo,yere risqo getmok isto―
mir Bu sobobdon do adeton b6ytk flrlna ona toklif olunan idcya―
nin,irket rehberi llo gё ru,don evvel ixtira91nin Ozi teroflndon
patentlo,mesini teleb edir
ixtira911lq yoluna qedom qoyan insan bilmelidir ki, bu yol
tixacl》 kolmpaniyぉ lnln rehborleri
enisli‐ yoxu,ludur《 A111lstrOnq
165
鷺
腑4ぱ 飢驚JЪ皿 鵠給曽Ъ
ttl脚郷
1摩
Xl子 潔
雷:l:選 縄∫
γ
驚湿L尉 ぶ胴 譜ふぼ
:11:晨
dir Vo onlar bizo ne qoder qeyri― praktiki ve yararslz gOnlnse be―
辮li獄 ■1胤 鰍 躙 1111掘盤 ll£I
1翼 誂
lazllndlr
He9 bir idcyallin diqqotsiz qalmadl首 ina baxmayaraq,onlarm
罵
lil驚
棋 鳳賄
1席 霧
魁11尉 謁妻 記
印器
,宙 語 蹴
qcyri― praktiki olur ve ya,irketimizin feallyyet sahesindon kenar―
da olur
Lakin hc9 vaxt dOttrudan da deyorli vo yeni olan bir scyo no
zaman rast goloceyini billnirson Oger kilnse bizo Oz yeni idcya―
C計
l鮮 1/鰍 :AT講111鶏 :Indondr《 cm←
“ 驚t麗
〉ona muraciet cdon her bir ixtira91nl midafle ctmeyo
ral rnotors〉
‐
、
xttliTも ftta淵
篤
:、柵
1:冒 :濯 :ζ ,tl占 [
flnlll tesviri sxemini notariusda tesdiq ctmolidI Bunu iki nusxo―
do etmok ve ortinall ar対 ve gOndollllok lazlmdlr Birle,mis Stat―
larin hidudundan kenarda ya,ayan ixtir"1lar ise《 Ceneral rnotors―
〉
〉
a lnuraciet etlllekden ёnco 6z ideyasinl lllitleq patentlesdJ■ neli―
dir》
SiZO HANSI SONODLOR LAZIMDIR
Ixtira91 6z ko,flni genis tesvir ctllolidir ki,mthendis homin
kosfln konstruksiyaslnl ve i, prinsipini tosevvir cdo bisin Bu
tosvirde hemin ixtiranin digerlerindon ne ilo ferqlondiyi vo onun
istunlikleri gё sterilmelidir
Bu materia11,士 ket qaytarrnlr,onun i9in do original1 6zinllz―
166
do saxlayaraq oraya sxcm ve tesvirin suretini teqdim edin Bun―
dan ba§ qa, sonedler balqa― ba,qa,6belero gё ndorildiyi l19in bir
hissosi ito biler,sirketiso bu itgiyo gё ro mesuliyyot da,lmlr
Gcnis tesvir ve,oki1lor teqdiin olunursa,makct gё
ndolll10yO
chtiyac yoxdur Bundan savayl,onlar yolda sina ve ite blor Bo―
zen nimuneleri rca1 61911do ntlmayis etdil■ llok faydall olur,amma
bcle xerclor ёzini dottrultmur
く
く
Mak Qrou》 CICktrik ,lrketinin tetbiq etdiyl praktika
《AllllstrOnq〉 〉ve《 Ceneral rnotors〉 〉
un praktikasl ile cynidir《 Mak
nun rehberleri bclo deyir:く く
Oger kiminse ba,lna yeni,prin―
QrOu〉 〉
sipco ycnilik terkibi olmadl言 l t19in patcntle,dirile bilmeyon bir
idcya gelso bcle,onu,irketin nezOrine 9atdinllaq gerokdir Diz―
dir,bele ideyalar 9ox zaman qiymetli ollnur,9inki patcnt rnttha―
flzosi yoxdur ve hetta,lrket hemin idcyanl heyata kecirso belo
onun reqibleri bunu tekrar cdo biler Diger terefdon,Inihendis,
fehle ve diger omokda,lar da kiminse toklifl olmadan hemin
probleltl izerindo i。 loyo biler ve flni,o onlar bir vaxtda 9ata biler―
ler Bu halda ,irket ixtira91dan ona ne qodor
ёdeyocoyi haqda
mё hkom zomanet alma1ldlr Bcle ehtiyatlll増 l artlq is hesab etmok
ollnaz Sadeco olaraq ,irket gelocokdo mehkomo gct― gelindell
ёzint uzaq qorumaq isteyir
Bundan ba,qa,,irket ixtir年 lnl ёz sirrlorine hali cde bilmoz
Oks suretdo ixtira91 onun reqiblerinin yanina qa9ar ve deyor:
KKMon indico N sirketindo idirn Orada da hettlin bu idcya tzorin―
do i,gcdir Onu mondon a1ln ve bazar uttrunda mibarizedo onia―
ri qabaqlayln》
Bcle voziyyeto di,momok l19in N,irketi sadeco olaraq ixti―
ra91ya elan edir ki,onun ideyasina rnara普 l yoxdur Altl aydan son―
ra tipik hadiso ba,verir:iri bir sirket yeni rnehsul izorindoki l,1ni ba,a9atdiraraq(o bui§ 10 besil mo9薔 u101musdu)onu Satl,a bu
balaca adam―
raxlr ixtira91 mehlCOmeyo miraciet cdir ve hemi,oく く
》a silnpatiyasl olan prisyalnllar§ irket hcsabma ona milyon dollar
mikafat vcrir
Sonra bu qerarlo薔 V。 lunur,anlna artlq,irket9ox bё yik lneh―
kome xerci 9oknli§ ve bir alom de vaxt iti111li,olur Bitun bunlar
iri korporaSiyalarin ixtira91larla minasibetdoki chtiyatlll増 ml izah
cdir:
′
”
´
0
PATENTI NECO ALMAQ OLAR
Nyu― Yorklu,patcnt islori izre vekil Frcde五 k Breytenfeld ide―
yanl ncco patentlo§ dirrlloklo bagh biz。 9ox qiymetli lneslohetler
qoyub getnlisdiri
血
l Ko,finizin heqiqi doyori barede ciddi flkirlo,in Onun bi―
istinliklerini gO■ r― qoy cdin Buna rcal ehtiyac vardinnl?
Onu heyata ke9illllok mimkindirmi?
2 ideyanlzl ka薔 lzda yazln ve bir kimseyo gOsterin ki,hemin
,oxs lazlm gelorso sizo 5ahidlik edo bilsin Tesvire,ok■ ler yaxud
diaqramlar olave edin Q01 90kin ve ayln tarixi yazin-Ozi do■ nu―
rokkeblo Qoンun dOstlannlzdan biri yaxud ikisi,ahid sifetindo bu
ka慈 lZa
imza atsm Vacib olalli budur ki,onlar yazml,olduttunuzun
mahiyγ etini basa dissinlor Homin katlzi nOtariusun tesdiq etlne―
si o qeder de vacib deyi1 0 yalnlz gelecok t9in daha bir sahid rO―
lunu oynaya biler Oger o sizin ko,flnizin mettzini anlamlrsa,
onun istirakl artlqdlr Sonedleri tehlikesiz bir yerdo gizlodin Su―
rethi yaxud fotosuretini 6z vokilinize ya da inandi首 lnlz bir adama
g6ndorin
3 Patcnt meseloloHndo ixtisasla,Inl, ve yax,l reputasiyasl
olan vekille meslohetle,in Patent birosi sizo bu sahedo zongin
praktiki tecrtlbosi olan vokillorin siyahlsl■ l teqdiFn CdO biler,ya
da vokiliniz bir yax,l lnitexessis tё vsiン γo cdor
4 Ekspcrtiza teskil edin Hor il patcnt birosuna 70 nline ya―
xin erize daxil olur ki,onlann yarlsl qobul edilir Burada rnixtelif
Olkolordon daxll olan 5 nlilyondan 9ox patcnt saxlanlllr Siz bura―
ya ko,flnizi qeyde aldinnaq 09in miraciet cderkon nezaret91 ide―
yanlzln doЁ mdan da yeni olub― olmadttmi mieyyOn etmeyo borc―
ludur Yax,l olar ki,6zintlz beri ba,dan bu axtan,a baslayasinlz
5 0ger siz idcyanlzin dottrudan da yCni olduttunu Ve patent
ala bileceyini a,kar ctdinizso,tez bir zamanda erizo gOndorin Ve―
killor ko,fln mirokkebliyindon aslll ollraq xidmet i9in mixtelif
mobletdo pul iSteyirler Veki1 125 dollar ve daha yuxari mebloЁ
isteyo biler Adi ixtira i9in orta meble首 200-don 250 dollara qo―
dordir Bundan savayl,siz 30 dollar dOvlet vergisi ve istogol pa―
tent birosunun qaydalarma esasen lazimi 9e● ollar 90kon 9eゥ oJ―
9unun da haqqlnl vclll101i Olacaqsinlz
6 11ldiise idcyanlzl sata bilersiniz Ocer ko,flniz sonaye yolu
´
0
ile istchsal olunacaqsa,her bir o,yanin izorilldo《 patentle,diril―
mi,dir》 sOzt yazllmalldir Bu o demokdir ki,ixtira hiquqi cohet―
don mtlhaflzo olunur
7 Lakin patcnt erizosinin tesidiq olunlllasi bir― ne9o i19oko bi―
lor Bu zaman orzindo nozaret9i sizin tokliflnizin yeniliyini yoxla―
ma1ldlr Ve nehayot o patcnt alandan sonra siz daha 30 dollar Odo―
moli olacaqslnlz
Oger qerar monfl olarsa, siz patcnt bllrosunun appelyasiya
idaresine ve hem9inin ABs g6nlrik lnesololori ve patent appclya―
siyalari Ozre mehkenlesine miraciot cdo bilorsiniz
8 Patent ixtira91ya on yeddi il orzindo Oz ko,lndon istifado
etmok yaxud saunaq,Onu istchsal etmokle ba薔 1l miStOsna hiquq
verir Bu qorar yaLuz konqrcssh xtlsusi aktl ile yenidon baxlla bi―
lor
PATENTLOsDiRiLMOSi M3MKウ
OLMAYAN IDEYALAR
N
Oger ideyani professional teqdim etni,se,yaxud oger homin
idcya fabrikin yaxud hemm,rketin ticaret,Obesinin i,istiqame‐
tine mivaflqdirso,bozi sirketler patentlo,memis idcyanl da dos‐
tokloyo biler
Ba,qalarindan daha tcz o,irket patentlo,melni,ideyanl qobul
edir kl,radio ve televiziya ilo 6z malinl reklam etdirsin Belo to,―
kilat reqibler onun oЁ urlamazdan daha tez sizin tokliflnizi heyata
kcciro biler lstehiak91 yeni rnehsula verdis etdikdo roqiblerin si―
zin ardlnlzdan 9atmasl artlq gcc olur ve siz bu lidcrliyi saxlama11Sl■ lZ
Hcsablanm19 risko iso daha tez patcntio,memis ideya vesait
qoyaraq k19ik vo ortahecmli sirket gcdecokdi Sizo bele bir,rko―
ti axtarlb tapmaq qa1lr
Anllna hansl,irkete miraciot cdirsiniz― edin,unuunarnallslnlz
ki,siz onu maraqlandlra bilmolisiniz Ozinin ele aparmayin ki,
guya her hansl suala cavab almaga konstitusion hiququnuz var
Hotta on bё yik konscmlorin belo uzun korrespondensiya apara
bilmok iは anl yoxdur Siz Oz moktllbunuzda kompaniyanin prob―
lerdorini ve marttini gOZ01 basa diSdiyinセ i nimayis ctdi.11lo―
169
l∬温:∬ L撮 】
‖
ぷ鵬 兜曝髭
七
l指1lt,曹 酬ζ
ょけ
m“ ∝
噂 ∬辮 V請肥 霊
:霧1鶏 aμ 血
dadar
]温「
背tT鳥::龍LI聡駅
l穆」
壼
:lIIl‖島
窃11露皇
駆侵:栴1瀞:機 椰 盤
鯨 翻'辮棚鱒辮
r庸憾 鯛
猟響1岡鮮i鐵:聯扮 鱗
utturunun bashca,ortidir
島RIЪ R
長
INttilU淵 fl」 :き ヽ
nezaret edir Onlar bcle hesab edirler ki,institut unikal apparatu―
rり a vo kadllara malik olduttu i9in Onlan senり enin serencarnina
teqdim emeyO sadeco borcludur
Bitin 61ke tzre daha k19ik lniqyasll tedqiqat te,kilatlarl m6v―
cuddur insanlara onlarin ideyasl izerinde i。
flnllalar da 9oxdur
lomokde yardlrn edon
Bё yik,oherlerin tclefon lnelumat kitablarlnda siz konsultan―
170
larin―
sizo lazlmi xidmet g6stomeyo hazlr olan kimya,1, alinl,
mixtelif profllli rnthondis,FnCXanik,9ilingerlerin telefon n61YlrO―
sini tapa bilorsiniz
Yeni rnehsul llzerindo isin deyori 300 dollar da te,kil cde bi―
ler,alllma adeton bu meblett min dOnardan asa首 1 01mur
EImi i,91 ile slx olaqedo i,loyin,amma moselonlll hellini ta―
mamile onun izerine ataraq ondan cavab gё zlemoyin Sizin flkir
vo moslohetleriniz proycktin uturla basa 9atmasl 19in mitloq la―
zlm olur
171
23‐
ci FOSiL
PUL QAZANMAQ HuDUDLARINI
NECO GENisLONDiRMOLi
mlan ohdo―
よ
::獣 TIt認 _:蹴彗
1器 塊
:1謝 :itrdま
淵 踪着t:霧∬蹴]肥驚r緒蹴朧1
鵠占蹴翼Ъ
adeti lllor kc9dikcO fcllllalarin daha da ki9ilmesine sebob olur
Bos belo bir fellllanin ailoni dOlandlllllasi l19in ne etlnok。
lar?
潔諄調器織l紛 温驚:Wi器器誂
l燎 1:漱鑑
撫灘踏脚I職場鰹1艶撫鮒憮
国ξ
ま
,II電 樵::::∬ 躙:蹴蹴
1棚 :騰 寵織
l
:
:∫
mincral lnadd010r ve diger erzaq mohsullarl ala bilersiniz―
hele
donman,bOya,etirlerm terkib hissOlerini,rczin ve par9ani demi―
rem
QiDA KiMYASINDAKI YENi
IMKANLAR
Bitkidon niyo yaln12 bOZOk olaraq isti―
Cekob Rosin dcyirdi:く 〈
173
a1lnan qliserin yaxud paraflndon,sintetik qida kraxmahnl iso kar―
bon oksiddOn istehsal cdO biler
Rosin davaln edir:KKNevelerirniz bize acindan ёlmomok i911n
ёli hcy5′ anlann mcyidini ycyon priinitiv veh§ iyo kilni latt edeCOk
献m血 田b
lひ醐 漁lL蹴 胤 厳れ出 揚
YENi ENERJi MONBOLORi
V09。 X Vaxt 6z tebil analoqundan daha keyflン γetli。 lur
ELEKTRO、
L0
ド
ll焦 I営 轟
踪
tザ ]贅 」
Elektronikanln bmokliyi llo mihendislorin yaratdl普 l mё ci―
olaqo sistcnli;,okil kimi divardan asllmasl mimkin olan telcvi―
zorlar;g6ndorisi yaza blon tclcfonlar ve s
174
Qidanl elektron isulla stcrillo,dillllok Olur;bir azdan clektro_
nika bir 9ox sOnayc saholerindOki istchsalat fealiyyotini tam idare
edo bilocokdir
Blliyin bu sahesi baredO daha 90x melumat ёyrenin ve hero―
kot edin 01a bilsin ki,sizin gOlecok vannlz mohz burada giz10n―
mi,dir
YENI IMKANLAR AcAN BILIKLOR
Uran,plutoniunl vO gc111lanium bo,Oriyyete yalnlz sOn illerdO
melum olrnu,dur Onlann ko,fl bO,Oriyyot qar,lsinda sonsuz im―
kanlar a9dl Biliyinizi geni510ndilll10k10 artlq bizo molum。
lan az
sayda maddolerdOn 90x bё yOk fayda g6ti.11lok mtlll■ indir
Mosolon,§ ll,OdOn(O iSO praktiki 01araq ehtiyati tikelllneyon
materiallardan hazlrlanl→
deiSit mellarm istchsainda istifade et―
mok olar Attac yOnqarl ve et tullantlsl,tisti ve diger istehsalat
mehsullarinin kenarla,malarl bizilll ycni,ovve1lor melum olma_
yan scyler hazlrlamaq ittanlmlzl artlrlr COmiyyot iso ozinll bu
i,o hesr cdon insanlarl olduqca sexavetlo mllkafatiandlrlr
HOKUMoTINO QuLLUQ ETMoK
IMKANI
n」 甘 F露 据rittξ 翼鳳
∬ 里 :瞥 :朧
艇轟
P,灘
1940-cl ildO ABs ticaret nazirl prezidcntin desteyi ile《
ixtira_
lar esason bizim diqqetsizliyiiniz ozindOn udurlar,9inki oniar bi_
zim a91qgOzlil,メ nmizdon,texoyyilllmtlzdOn ve ixtira911lq qabi
liン
γetinlizdOn xObersizdir Bu kcyflyyetiOr ise amcrika xalql■ ln
o,as xisusiyyotleridir〉 〉
91lann Milli surasl》 nl yaratdl ki,Onun da rneqsedi 01kenin mida―
fle qabiliン γetini vo maddi rifallinl artlllllaq■
9in vacib olall yeni
ideya vo kO,■ orin heveslondirilmosindOn ibaret idi Mllharibo
vaxtl bu,ura silahll qivveler i9un toklif olunmu,200 min tOklifl
nezerdon ke91111li,di Onlarin bir 90xu O Zalnanlar vacib ro1 0yna_
di(mohZ hemin vaxtlar yaradllml,maqnit minaaxtarlcl kimi)
ABs silahh quvvelorinde holli■ 9in onlann on yax,l variant
ve pcrspekt市 ideya axtardl薔 l
hel。
90x texniki problemlori var
つ′
soHIYYO Ve SANITARIYADAKI YENI
iTⅦ KANLAR
GONDOLiK HOYATDA QARsINIZDA
ACILAN iMKANLAR
176
chtiyacltapmaqla vo onu ёdomeklo yaradiclllq scvincitapa ve bё ―
yOk inoblettdO pul qazana bilorsiniz
O,OZ BODBOXT HOYATINA GULUR
VO PIiLYONLARLA iNSANI DA
GULMOYO VADAR EDIRDI
Bodbext kaslb bir lllsan olaraq carlZ Dcrrou colbcdici bir
oyun yaratmaqla milyoncr ola bildi Ozllnin hOmi,o bo,ciblorine
gl1lon bu insan KKMonopoliya〉 〉adl alml,oyunu ko,f ctdi Talenin
ri,xondi ile oylln onu ugunln ziⅣ esino 9atdlrdl
1932-ci ildo Dcrrou issiz qaldl,arvadl iso hanlilo idi He9 kiln
sado mihendise ehtiyac duymurdu ve carlz da hc9 olmasa bir dol―
lar qazanmaq■ 911n her hansl i,don bcle yapl,lrd:
Xo,boxtlkdon er ve arvad Dcrroular sttlam yumOr hissine
malik idiler ―onlar Oz bedbext talclerino gt111■ oyi bacanrdllar
Ax,amlar onlar mixtelif oyun icad etmokle vaxt kccirirdiler On
yax,l vaxtlarlnda Atlantik― Sitido ke9irdiyi seadet dolu mezuniy―
yoti xatlrlayaraq Dcrroular bulvara yaxin rayonun makctlli di―
zoltlneyl qerara aldllar Ki91cik agac hissolerhdon ev vo otcllor
mi,arlayaraq onlan taxtanln izerine dizdiler, k■ 9elorin adinl
yazdilar ve neticede onlarln gOzll qar,lsinda bir vaxt onlara gё zol
anlar bex,edon,oherin ki91(ё 1911doki rnonzerosi canland1 0r― ar―
vad ёzlerini
bir―
biri ile ticaret edon bitun bu var― dOvlotin sahibi
tesovvir etdilor Onlarin ovqatl yax,1la,dl,axl heyat 9ox 9otin vo
a普 lrdlr
Ne i9in ona az da olsa qeyri―
rea11lq daxil ctmesinler?
O Vaxtlar Derrounun qonaq dovet ctmek ittanl yoxdu,9inki
qOnatta qohVe bclo teklif cdo bilmezdi Amma birdon melum ol―
du ki,oniar daha maraqll bir,ey― insani colb cdon《 Monopoliya》
oyunu toklif edo bilerler Oyun dostlarin 9ox xoSuna g01di Ve
mirokkobdi
Dcrrou ne cdoceyini bilmirdi― usagin dottulmaslna az qalm15d10 daha bir ne9o suret 91xararaq onlarl Fnadcl■ ya mttazalann_
da ёzi numayis ctdi111loyo ba,ladl Adamlar ll10nlnunluqla《 Mo―
177
nopoliyanl》 a1lr ve bu barodo ёz tanl,larina danl,lrdl Tczlikle
Monopoliya》 oyunu oy―
molum oldu ki,bittln flladclflyahlar cloく く
nalmaqla mo,言 uldur onda Parkerlor Oz qerannl doy19orok cariZ
く
Monopoli―
Dcrrounu tapdi vo ona osil,ah mtlqavilesi toklif ctdi く
ya〉 〉1935-ci ildo ntilli bazara 91xdl vo o vaxtdan KKbestseller〉 〉ol―
maqda qallr Uinston c6r9ill(6zi do bu oン un lngilteredo ba§ qa
modiflkasiyada buraxlllr ve ingilis lnaliyyo minaslbetlerine esas―
lanlr)do bu Oyunu 9ox seVirdi《 Monopoliya》 Conubi Amerikada
lorin ёlkesin―
hedsiz derecodo populyardlr ve burada onu KKyanki〉 〉
do m6vcud olan ticaret prinsipleri izre bolod9i hcsab cdirler
Dcrrou ailesi Pcnsilvaniyada Oz,oxsi fclulasinda onlin― aman―
hq ve zenginlik 19erisinde ya,aylr Cariz Derrou pulunun ekser
hissesini xeyirxahllq i,lorine serf edir
Bu bё limi kasib11薔 ln rnilyoncr ctdiyi,on insanla bitirerek qo―
diin ispan tostunu yada salinaq isteyirenl:《 Golin badeloriinizi
Sattlamh薔 ln,Sevgi ve var― dё vlotin,oroflne ve biin bunlardan
lozzet almaq■ 9in bizim lazlmi qedor vaxtlmlzln olmasl,orOflne
qaldiraq!〉 〉
178
HI BOLUM
isGttZAR VЭ
ZONGiN
OLMAQ YOLUNDA ZAMANIN
DЭ YORLONDIRILMOSI VЭ
YA VAXT MEYARI
BU BOLUMU MON NOZORD0
TUTDUё UMDAN IKI DOFO UZUN
VAXTDA YAZDIM.
Lakin siz do yoqin son muddet yaxlnlasarken no ba,verdiyi―
ni yax,l bilirsiniz― her§ cy ba,― ayaq olur Gё ydon dll,on ildlrim
kirni ailenizdo kiinse xestelonir Eyni vaxtda ёzinllz ycni rnomlo―
keto ko9irsiniz Bu azml,kuni,ycni i,o ba,ladl薔
inlz l19in Vaxtl―
nlzln yarlsl ezmiyyotlerdo ke9ir
QOribedir,vaxt bizi neco idare cdir Ve cle disinirson ki,hc9
kimso onun da言 ldiCl qiVvesi qar,lsinda dayana bilmoz Hc9 kim―
so zamanin qar,lsinl ncco almagin y。 lunu bilmir,hetta bu suala
qismen de yalnlz tok― tok adarn cavab vcre bilor Amrna son 25 il
erzindo mon flknmco zaman problclnini hell cde bilon vo nezer―
de tutdutu her bir isi ycrine yetiren o tok―
tuk adamlari tapa bilnli―
5om Mon bu insanlara teyyarede, dostlarllnln evindo, 9oxsayh
yad ёlkolordo rast golmi§ dim
Bir ne9o口 isal getirim Raffcn(Fransa)Oirketinin prczidenti
i§ gizar gё m,lorin sayinl yanyacan azaldaraq iclasda 91xl,eden―
lordon gindolikdoki rnesolodon yaylnlmalnasinitolob etmoyo ba,―
ladl Netico ёztlnt1 9ox gOZ10tmedi iclaslar daha somereli oldu,
9inki onlar az vaxt aparlrdl
lstanbulda yikda,lnlna i10 mo§ 着ul。lan diger bir 019oklenon
sirketh rehberi olan dostllmbaOqa metod tetbiq edir O yalnlz o
mosololorlo ba着 1l qOrar qobul cdir ki,Onlar f1111lanin stratcgiyasl―
na aid olsun Bu ona adanllarl csitmok,onlara sual,meslohet ver―
mok ve isindon de istirahetindon 01duttu kimi z6vq almaq imkanl
verlr
lstanbul Tcknik Universitinin rcktort1 0z i,9ilerinin i,i ba,qa―
sinin boynuna qoymaq verdi,ini tergitmeyo 9all,d1 0gor kirnse
onun qar。 lsinda daha a,a言 l seViyyOde hell olulllnall bi problcm
qoyursa,o,henlin sonedin izerine《 Bunu meno niyo gOndorirsi―
niz?》 qeydi yazaraq gcri g6ndorir O dcyir:《 Bu ginki gtlndo toh―
silin ehemiyyoti b6yikdir idarOetlne prinsipleri barede do cyni
sOztl demek olar〉 〉 Oger bir rcktor Ozllntl gindolik mesololorin
181
helline colb ctmoyo ittan vcrorse,onun rohberlik ctmeyo vaxtl
qalmayacaq
19 adam1 01an dostum Teン γar bey Oz i,9ilerine llk xahi,deco
yanina gelineyo icaze vcllllir Yalnlz gOrondo ki,isi daha yubat―
maq olmaz,o dcyir《 Mono on doqiqo(ya da ba,qa zaman)ilnkan
vcrin,olimdokii,i qurtarlm Sonra Ozuln size deyorom〉 〉0,hcsab
cdir ki,bclelikle o Oz vaxtina qonaot cdir,9inki situasiyanl rnohz
oflso gelon adaln idare cdir Al■ llna meneccr ёz tabeciliyinde ola―
nin yanina gederse,situasiyanl o idare cdecok,9inki istodiyi za―
man onun yanindan gcdo bilor
Ba,qa bir i,adanllna zong ederek onun zehlosini tOkirdilor
Bir dofe zeng tam yararslz vaxta disdi ve menccer sё zini yarlin―
91q qoyttaq desteyi asd1 01bette,zong edon ele bildi ki,telefon
xettindo neso problemlor var-911nki kiminso ёz monoloqunu ya―
rlm91q qoymasi bir kosin a普 lma gelmoz
Bozon meniin tOvsiン γolorilllde etiraza ycr qoymayan bir sc―
yin olduttunu hiss cdocoksiniz Bu― bir 9ox holl yollarinin tanl ay―
din olmasl ve onlarin da b■ hissesinini sizo ovveldOn melum ol―
masl ile ba薔 1l menim etiqadlmdan ireli gelir Lよ in diointrem ki,
biz elo t6vsiyyosiz do ne ctlllok lazlm olduttunu bilirik,yainlz on―
lan heyata kc91111lok■ 911n qetiyyot vo 6zuninintizam bizo azhq
cdir Buna gё re do neyin isttlndose qotiyyet gё stersonl,tooccib―
lonlneyin Ola bilsin ki,mene do kOmok edon mehz bu ollnu,du
N41on bir az tozyiqlo danl,sam da,di,inmeyin ki,meniin toklif ct―
diyiln ycgane yoldur Zamanln idare olunlnasl olduqca,oxsi bir
veziyyetdi Ve teklif olunan onlarla rneslohet arasindan siz inehz
sizo uyttun ge10ni se9meli vo onu sizo l,lomoyo mecbur etmolisi―
nlz
Zatnanl idare ctmoyi bacallllaq zoifinsanin i,i dcyi1 0ger siz
Ozinllzi isti ka普 lZla dolu masaya,telefon zenglorine vo osas isi―
nizo manc91iyo qul ctmi,sinizso,yaxud bu,ortleri《 midirin he―
yat terzi〉 〉
klini
qobul ctmiosinizse ve ya asan holl yoli araylrsinlz^
sa,bu kitab― sizin t19in dCyil
Yox,oger si2-SiZO vcrilen middotdon milnkin qOdOr 9ox
g6tinnok,zamanl daha cffcktiv idare etmok ve bunun evezindo
neso venlloyo hazlr olan isanlardansinizsa,onda oxuyun ir01idO
sizi bozi siprizlor gOzloyir
^
,4
1‐
ci FOSIL
ZAMAN―
DEFiSiT
EⅡ TIYATLARDANDIR
Sizo vaxt bos cleyilllli? Oger cavabinlz inamll《 yox〉 〉kiini
seslonirse,o-9oXSayll incnccerlerin dilindo oks_seda verecokdir
Monim sorm apard増 lm insanlarin― midirlor,uraSmm sedri
ve ba,rehberdon tumu,sahe reisine qodor― yalnlz yizindon bi
ri cavab verdi ki,onun her seyo vaxti 9atlr Blltin qalanlar zaman
9atl,mazl屯 lndan,ikり ot edirdi Ozu dO On adamdan birine 10%,
dё rdino-250/0,qalan
besino ise 50%vaxt daha lazlln idi
Do普 rlldan da ona tam malik olduttmuz halda vaxtin daha ol―
madiglnl hiss etmok 9ox plsdir Vaxtin en bёyuk paradoksu bun―
dan ibaretdir:o ne qoder olsa,9atl,mlr
Mon Oz tolebolorirne deyordim ki,《 sizlerdon her biHnizin
tam eyni hecmde malik olduttu bir sey var― o,vaxtdlo〉 Ve prob―
lem vaxtda yox,rnenecer,saticl,evdar qadin,fohlo,alrn olan biz―
lordodI Problem vaxtin ne qodor olinasinda yox,verilen zaman
orzinde bizim ne etlneylinizde,ondan ncce istifado etmeyimizdo―
dir
Unikalrcsurs Zaman― vesaitdir,Ozll do unikal bir vesait Onu
pul,yaxud xammal kimi yl薔 lb saXlamaq mimkin olmur Biz iste―
sok de,istemesok de,onu serfetmeliyik,ё zu do br meble普 。_dO―
qiqosine 60 saniyo Odemoklo Onu ma,ln kimii,o salmaq ve ba首 ―
lamaq,yaxud insan kimi deyi,dirlnok olmur caplin Tり lerin dc
diyi kimi,《 zamall― bizim mOcudluttmuzun en amanslz ve qcyri―
9evik elementidir》
Anllna biz onu ncco serf ctdiyimizi ara,dlra bilerk Zarnania
da,basqa vesaitle oldugu kimi ya cffcktiv,ya da pis davranFllaq
olur Yaz191 ve moslohet9i Piter Drtlkcrin qeyd etdlb7i kimi,《
za―
man vesaiti olduqca azdir ve siz onu idare cdo bilnlirsinizso,ba,―
qa he9 biri seyi idare edo blmeyinizdon sё hbet bclo gedo bil―
mez〉 〉
Hor bir rehber i,9i gOzel bilir ki,onun malik olduttu Zaman
例∬
葬i』懲 漕轟1摯占1戦静選
}i上
sl faktinl nezere alinalnaqdan ibaretdir
Bir 9ox tedqiqat91lar 6z-6zlorine nedon yeni yaranan bir kor‐
I州蹴∬
:霊:総 ilT:騰 阜
艦留1:fttl:耀据
竃
:
rin onlannkl ilo birlo,mosi ile ba首 11 01araq i,o daha 9ox vaXt Serf
ctlnoll olur
Oniar hcsab cdir ki,midirin mosttu1 01duttu i,10rin esash su―
retde azalmasl mosolesino gelirin maksilnum artmasina verilen
dorecedo flkir vcrilmelidir Do薔
nュ dan
da KK9ox vaXt Zarnanda udu,
I
lttgilゝ 掛
場
:i乳 J場 [1癬 漿
慰
:i有
i寛
γ
淵翼謀 』i棚 ::鳳l遇 辮∬
謝
と
雷:胤 ,6zdhHo面 mmma
LF肥
;:蹴1響
y征 mamekveittdo"lよ
kurslannda zamanin idare olullrnasl meselesino 9ox az vaxt ayrl―
httl騒亀
職
taq131:盤
出:器:∬ 鋼驚l聞
よ蹴肥∫
Lilγ :11:rlillllinsebebi《
sl mesoloslllin qar,lmlzda attlasl薔
vaxtin ldaro olulllnasl》
maz Sayda problcmi ne■ 9in
qoydugunu da basa di,o bileceylk
s'喩′ル″
″ギ ″α″《′
θ″g′ ″ι
,ノ 《ノ′
"
J
ッタο″″rr″ ノαra″
“ αs,b′ bあ′
“
Bizloldon her birimiz onun Oz unikal problemi oldutunu di_
184
:
sintlr Amrna bele dcyildir Adamlar blltlln 61kelorde,bibin fea―
liyyot saholerinde cyni bir 9etinlikle iz―
llzO gOlir Mosolen,Mon―
rcaldakl Kanada horbi rehberler rnoktebinin qlrx nofor polkovnik
vo komandiri,ve Birlo,mi,statlarin Otta Qoめ indOki otuz kolle―
cin rektom teroflndon tertib olunmu,osas zamanく く
israf91lari》 nin
siyahlsl dcmok olar ki,cyni neticoni vclllll,di
Deyileni oyani,okilde tosvir ctmok i9in biz sizo mllxtelifpc―
,o sahiblerinin tortib etmi,olduttu zaman《 isra● 1lan》 mn siyahlsl―
nl teqdiin edrik DOrd siyahldan her birinin dё rd kateqoriyadan
hansina aid olduttunu teyin ctmeyo 9a11,ln:(1)Kanada herbi za―
bitlert(2)dini teskilatlarm qaradorili lidcrleri;(3)kolleC rektorla―
ri vo(4)alman menccerlori Siz bunu etdkdon sonra kitabin so―
nundakl dizgun cavaba baxa bilorsiniz
Rollber i,9ilerin dё rd qrupundakl zalnan《 israf91lan》
И
gr″
“
Qeyri― atydm olan moqsedler
lnfonnasiya 9atl,mazll諄
Qerariann sonraya qoyulmasl
I,lorin bu gundon sabaha ke9irilmesi
infO..1lasiyanm olmarnasl
Qり ld19
elaqoshin olmamasl
Cari i。 lor
Lazllni oxu hecnlhin heddon artlq olinasl
Telefon s6hbetleri
lsi yanm91q qoyan mane911■ dor
I,i planlasdlrrna i9un vaxtln olmamasl
iclaslar
Gё zol katibolor
Seristoli personalln 9atl,nlatnasl
Tap91nq vell.lok bacarlttmn。 lmalnasl
QObula gelen,oxslor
Yenii,o g6iilonlorin oyrodimesi mecbuHyyeti
185
1,10rin yerine yctirilme qり daSinl tertib ede bilmok bacarl薔
nin olmalnaSl
1-
BOhran voziyyetler
β
`rzP″
Planla,dlrilml,iclaslar
Planla,dlrllrnaml§ iClaslar
islorin yCrine yctirilme qり dasinl tertib cdo bilmok bacar屯
nlnin olmamaSl
l等11露 罵:)よ
a驚
1-
滉
昴∬:Fam観
1,9ilerin soristesizliyi
LazlmslZ yazl,ma
Planla,dllllla bacarl薔 lnln1 01mamasl
Rehborlけ in yeni gOstori,lori(bu,herbi errlrloro aid cdilmi→
SOnedlerin saxlanmasl ile olaqedar siStcmin qeyri― mllkOm―
molliyi
Yorttunluq
l,in bu gindon sabaha kc9irilmoSi
Tclcfon s6hbotleri
Aray,。 lann tertib olunmasl
Otalotli i,in ycrine yctirilme texno10giyasinln ollnamasl
/`′ ″′
“
Lazlmslz po9t
i,o aidiyyoti ollnayan sё hbetler
LazllnslZ iClaslar
Diqqetini toplaya bilmomok
Lazlmi idareetllo vasitelerinin olmamasl
COX Zaman itgisitelob edon i。 lor
Soristesiz i,9iler
QOhVe fasileleri
Bё hran,oraitindo rehborlik
186
QCyri dOqiq g6sterislor
lsin bu gindon sabaha kc9irilmosi
Doftorxana i,9ilerinin olmamasl
Pis flziki hazlrllq
Birokratizm
pa§ qalarindan daha 9ox xO,03010n tapシ
nqlar
lsin ycrine ycdrilme qり daslnl tertib cdo bilmok bacarl薔 lnin
olコ nalnasl
2`″ ″
′″
Hori,i birdon ctlnek arzusu
Tap,lrlq vere bilmok bacarttmin Olmama騎
S6hbetlerin 9ox olmasl
QCyri ardlcl11lq
n yerine ycurilme qaydasinl tertib edo bilmok bacarl首
nln olinamasl
Nozaretin vacibliyi
I,lo●
1
Hoddindon alllq solahiyyot verilmosi
く
く
Yox〉 〉dcyo bilmok bacar屯 lnm Olmamasl
Planla§
dlra bilmomok
lirdOn_bire qobul cdilon qorarlar
Ioin bu gllnden sabaha kc9irilmosi
Xo,ogolrnoyon monevi veziyyot
Sehvler
QCyri― mitesoldcil katibeler
Zeif olaqoler
Hoddindon artlq optimizm
Hakimiyyotsiz mesuliyyot
Bu siyahllardakl iki rnaddo buraxllinlsdlr,911nki onlar rnuolll―
fl tanida bilordi Bu― dottrtldan da rohber olan iki kateqoriyanl is―
tisna cdo bilecok《 Rehberlor〉 〉
;ve k011cc rektorlarl qmpunu tanlt―
dir
dlra bilecok《 Dcmoklatik prosesin gllclendirilmosi〉 〉
Oger biz siyahilarl davanl ctdirseydik,tlst― iste di,melor da―
tclcfon sOhbetlori〉 〉bu―
ha da 9ox olard1 0ger V ve Q qnlpundaく く
187
maddosine dtlloCOkdi
atr_
Sab′ bう たJ“ δ ″″ ′
`″
Biz
ёzimiz
`″
vaXti bos― bosuna serfedirk Alllma sorttu Zama_
SI
/S″ α″ι
lll,cdon、
l獄器
よ
懲器W遇宵
夕
3諦紺
∬
3 Tap。 lrlq vero bilmok bacarttinm。 lmamasl
4 Tclefon sOhbetlori
5 0taletli i,lor
910r
6 Yemok fasilolori
7 1,o mane9ilik tё redon xarici lll,ikler
8 1claslar
91,lorin ycrine yctirilme ardlclll嗜 lm tOrtib edo b■ mok baca―
rl着 inin。 lmalnasl
10B6hran vozlyyo■ or
ll lnsaniara qar,l diqqetli olmaq vacibliyi
12 1ctimal i,
13 01aqoloHn pis qumlmasl
14 Sehvlor
Fsヾふ
鰺′
l Bidhi,leH birdon gollllok cehdi
2 vaxL ttZ帥 qサ m。 ■
Ondm。 ,b“ armalnaq
・
31,lorin bu ttndon sabaha qoyulmasl
4 Mitesokkllllyin olmalnasl
5 Dinlomok bacanЁ inin Olmarnasl
6.Hori,l ёzi g0111lok cehdi
7 《Yox》 demeyi bacarmamaq
8 Ba,qalanna 6z isini g赫 oyo imkan vellllomok isteyi
9 Rcal hakimiyyote malik olmadan tap,lrlq ve.1.loyin lazlm
olmasl
10 Hamini Oz isine colb ehnok
l1 0nlre tabe olmalnaq
12 Birdon‐ bire qorar qobul einok
13 0z uttrSuzluqlannda ba,qalarim gmahiandl.11laq cohdi
14,oxsi Ve i,lo batth 01mayan akt市 lik nOvlori
zunde dcyll,b∞ qalannda ve ya xari―
rSuzluttn sebobini ё
U」 暉
ci,oraitde axtarmaq insan tobietine xas bir xisusiyyetdir.Some―
ayana
reslzliym sizdon ne dorecode aslll olduttunu heqiqeten a」
qeder siz mezlyyet vo 9atl'maZllqlarlmza yenidon■ ozor salma11
vo ё
zunize tenqidi yana,ma薔 1 6yrenrnolisiniz Ve nehayet,sehv―
lori boynunuza alma首 ln SiZe yalnlz fayda verdiyhi ba,a di,dit
don sonra siz hemm sehvlorh esil sobebini do tapa bilecoksiniz
189
Bozi dostlanmin s6,lodiyi kimi,《 biz di,menlorimize rast goldik
―hemin di,mon elo biz ёZimizmll,ik》
ZAMAN"iSRAFcILARI"NIZI
■lIUOYYON EDIN
neel湿
1£
蹴霊:lTlc9。 sud vcH■
sレ h zaman KKIsraf9■
an
mOkdir
Kitablmlzln SOnrah fesillorindo zamanin effcktiv idaro olun―
is―
maslnin bozi prinsiplori ve texnikasl tesvir olunur ve zalnanく く
ll珊 辮
lλ tti出 だ
』
∵彎l就‖
就撃:11脚 署
nlzdan,i,o ve istirahete yana,manlzdan,zamanin idaroolunlnasl
baredo bozi rninerO munasibetinizdon asll olacaqdlr
ADDEIINISTRATORUN UZUN GUNU
Vaxt, 1, ve istirahetle olaqedar sizin flkrinizi daha deqiq
190
鮮
嚇踊榊鮮淵 椰
辮l鮮 姜
i蔓
:r漑 1ょ :り :槻 :I鮮:y轟 [1訛 静
歴
r胤 蹴歯
継≒
紺 愉鶏 講 謂
霊 1蹴 l∫ 洲
:l響 鵠 :よ
;糧
占 概
訛
arasinda serhed qoya bilinir Bos KK90xisloyon〉 〉Ozunin bcle oldu―
言unu nedOn blir?Bozen o,bunu irok sancisl zamanl ya da bc,―
191
coX isLOMOK
NO tCtN ZORORDIR
Ozltyindo o tohlikolidir
つ´
0ン
COX is10meyin nedon zororli olduttunu ara,dlraq
Hoftodo 45 saatdan 55 saata kilni i§ loyon rehbor i59inin omok
mehsuldarhttinin a,attlCnme tehlllkesi var Bozi tedqiqatlarda
soklciz i,saaindan sonra is somerelil″ inin azalmasindan behs
olunur I,don sonra qahb i,loyon reis 6zintl onunla sakitle,dirir
ki,is saatl erzindo neyiso 9atdlllllasa da olar,911nki ax,am hole qa―
baqdadir Neticedo sokkiz saat erzindo cdilmesi lllllmklln olan is
on― on iki saata uzadlllr carlZ Fordun tedqlqatlarina osason,reh―
ber i,9inin pis verdi,i bittln to§ kilata sirayet edo bilor
Uttur qazannll,vO utturSuzlutta di9ar 01lnu,reislerin foaliy―
yoti tosdiq edir ki,sonuncularin sociyyevi coheti isin xatirine,ox―
si heyatl qurban vci:110ye hazlr ollnasldlr ki,bu da onlarin i,intcn―
sivliyini a,a薔 l salir
Bclolklo,biz Parkinson qanununun bir n6vi ile― anlna oksi―
no― qar,1la,lnq,yoni vezifoni artlraraq biin vaxtl onunla mo,tul
ollnaq ovezinde vaxtl uzadiriq(qar,lya qOyullnu,Inoselonin bunu
tebl Cdb― Ctmomeshdon aЫ ll olmayaraq)
Ozi,9ilerini 9ox islomeyo mecbur cdon bozi sirketier onlarl
istirahet ctmeyo do mecbur cdir Onlar mezuniyyeti ist_iste yl言
―
ma言 l qadattan cdir, 9tlnki istirahet zalnanl insan gicini bo「 pa
cdir,rahatia,lr veく く
nefosini dorir〉 〉
GORGiN is
Ⅱ AQQINDA
MiF
Zamanin idaroolunmasl haqda rniflerdon biriinsanln ne qoder
gergin i,loyorso,daha 9ox i,gё re bilmesidir Boston univcrsitc―
tindon olan Robcrt PIs bunuく 〈
ter vedrolori sindromu〉 〉adlandir―
nll,dl.Oslindo gergin i。 lo onun yax,l ycrine yctirirnosi arasinda
he9 bir olaqo yoxdur Bununla ba言 11 90X gё Zol bir kelam var:
《Gerginlklo deyil,aЁ llla i,10yin〉 〉Azi§ g0111loy0 9atan reis 6zi―
nin qcyri― mohsuldar foaliyyotini 9ox 191odiyi baredo toosstlrat ya―
ratinaqla Ort― basdlr cdir Pirs deyir ki,isin neticosi 9ox scyrok hal―
da く
く
ona tё kilon teHn》 miqdan i10 tOnasib olur Oger effektiv
planla,dlllllaya sorf olunan her bir saat ioin kcyflン
γoti
yax,1la,dl―
rlllnaqla onun yerine yetirilmesine serf olunan 3 saatdan 4-o kiini
vaxta qonaet edirso,1,i yalnlz yax,lca g6tir― qoy ctdikdon sonra
onu g6111loyO ba,layan rehbor i§ 9i daha duzgin heroket edir Plan―
nン
la,dlma vaxtteleb etse do,son neticodo o zamana qonaet cdir ve
daha gOzei neticoyo sobeb olur
Ovvelki ilo batth 01an daha bir mife toxunaq Onun monasl
bundan ibaretdir ki,daha aktiv midirlor guya ki daha yax,l neti―
ceyo nail olur cox Zaman Ozine inaml olmayan rehberis9inin ak―
tivliyi onun ё
zllneinanllna vo fealiン γet istiqallletini doqiq bilme―
sine ters mitonasibdir Yax,l yadlindadir, holo kaveraya teze
ba,1り arkon men qar,lma diZgin meqsedqoyduttuma Omin dcyil―
dirn vo bunu heddindon artlq aktiv olmagllnla ёrtlneyo 9a■ ,lrdlm
Cinki daha 9ox ba,lFn qarl,lq olduqca ёzimi daha tehlikesiz hiss
cdirdim insanin heddindon artlq aktivliyi daha tcz― tcz onun Ozi―
neinanllna ve artrnaqda olan sibhelerino qar,l lnidarle rcaksiyasl
kimi binlzo olunur Parisdo kc9on scminarin istirak91larindan biri
く
く
No
danl,lrdl ki, franslz kavalcriyasinda bir deviz mOvcud idi:
edeceyinizi bilmeyonde atinlzl dё rdayata 9apln》 Amcrikalllar,
mesolen,qaranllqdan qoⅨ anda flt 9allrlar Vasinqtonun siyasi he―
yatinln icma191sl danl,lrdl ki,ё zint itirdけ ini b■ dillllomok t9in
bir siyaset9i aktivliyini ikiqat artllllll,dl Amma aktivlik xetrino
aktivliyi 19do gOzol neticeyo nail ollnaq■ 9in cdilon aktivlikdon
aylllllaこ l
baca111laq lazlmdlr
idareetme institutunun dinloyicilerindon biri moqalesindo
yazml,dl:《Monim basa disdiyim vacib ikirlerdon biri budur ki,
oger rehbori,9i sadoco otumb flkirlo,ir ve aktiv heroket etlnirse,
dcmoli o,ё z vaxtindan daha semereli istifado cdir Bu flkir lmo―
nim biin heyatinll deyi,di〉 〉
Bir nc9o ll ovvellnonlln Bakldakl bir dosttlmun fabrikindo i,―
loyon birlikde i,lodiyim mohsul satl,l rnidiri hcsab edirdi ki,arzu
edilon neticeyo nail olmaq i9in guce qonaet ctmok gerokdir
Gccdon― gcco kllni ott1111laq ovezine o isdon tez gcdir,he■ odo bir
ya da lki dofo ise hetta ginorta i,i terk cderdi― son dcme,tennis
oynamaga gedilllll, Bir dofe nahar yemeyl zamanl dostunl ёz na―
raz111首 ln1 0na demok qeranna geldi ve sOylodi ki,o nei,lo mes―
言u101acattini bilmirso,biz ona bir ne9o meslohet vero bilerik
Bitin bunlarl esidonde o teecciblendi vo Oz n6vbesindo so―
rtt,du:《 Monirn ba§ qalarindan tcz gctmeyilndo ne qobahet var?
Axl lmon ёz isilni ycrine yetirironl,6zi de yax,l ycrine yctirirem
Ve monim istirahet ctmeyo,tcnnis oyunundal1 lozzet almatta da
194
I,o zaman hecnline g6re qiymet vererken biz tcz bir zamanda
静
l撫樅1麟1馨 揚
麟1翻鮮
Ⅳ
鮮
器ξ
鑑酎
l諺 tF胤 111:れ [憲 辮∬
サ
;11::靭 需∫
∩ン
ZAMAN FOLSOFOSI
rehber i,9i
Zalllallin idare olunmasl baredo mё vcud lniflerinく く
nedon belo 9ox i§ loyir?》 suahna cavab vel■ neyo k6mok ctse do,
bunun daha fundamental izahl reisin i,ve istirahet folsofolorinin
bir― birine
mivaiq golmomesindodir Adoton rehber i,9i istiraho―
ti b6ytk teossif hissi ilo noso bir dumanll ve onun no qoder iste―
se do 9ata bilmeyocoyi bir sey kilni xatlrlaylr Bos niyo mё
vcud
iqtisadi sistemdon yllksok pul goliri 91xa111lagl bacaran,oger iste―
se daha 9ox bo,vaxta rnalik ola bilecok insan rnehz ona rnalik ola
bilmir?Yaxlndan tanl,1lqda melum olur ki(arnlna 9ox az adaln
bunu boynuna ahr),rehber i,9i Ozi vaxtilldan 9ox i,lomok i,loyir
Bozen bunun sobebi qorxu,bezon do
ёz vaxtindan mehsuldar,o―
kildo istifade edo bilmok bacarttinln 01mamasldlr Rohbor i99inin
nedon her zaman me,言 ul ollnaq istemesinin soboblerindon biri
onun qeyri― mueyγ onliyindodir-9inki o,Oz bo,vaxtl ilo ne edo―
ceyini bilmir O sanki puritan etikasl ilo,orait ctikasl arasindakl
kllnco slxllml, kiini olur Bekar911lq mthakilne olunlnahdllllll?
Bo,vaxt elo 6zt i9tlnmi rnё vcud ollnahdir,yoxsa onun daha yit
sok ve necib bir arna1lmi var?
is insanln yasamaq■ 9in et―
Bozilori isbat etlneyo 9ah,lr ki,く く
「
欝 :tJ∬ 器 :鳥 L拳 慧 潮 稚∬
胤
棚 認 」lttf魁 機
se,o insanln onun xatirine yasalnaSidirsa,ve insan ondan mom―
:
nunluq duyursa,onda bo,vaxt da meqsedo 9evrilo bilor Ve biz
ondan cneゴ imiZi berpa ctmok ve bacar嗜 lmlZl a,kara 91Xarlnaq,
sonra iso ycnidon sevdiyiiniz i,lo daha artlq heveslo mo,言
ul。 1-
maq■ 9in isufade etmeye baメ ayaCa薔 lq
l,bizim i9in dottdan da bё yik ehemiン γete malikdirso,
ba,1lcasl onu tcz cdorok qolf i9in vaxt ayllll■ aqdan yox,onu daha
bё yik
monlnunluqla ycrine yetinnokdon ibaret olacaqdir Vo on―
da biziin bo, saatlarllnlzdan da menmnunluq duymaq ittanllnlz
yaranacaq,bclelilde do biri o birinin davamina 9evrilecokdir
196
2-ci FOSiL
OZUNU IDARO ETMOK
Mon oxuduqlarlinln ve gё rdikleriinin sonunda zamanln ida―
rooluntna folsofbsini qlsa,okildo bcle,erh edordilll:く く
BiZilan sorf
etdiyilniz vaxt bizo monsubdur Biz ona sahib ollna1l ve onun bi―
zi idare eunesine ilnkan vellllomeliyik Biz Ozllmiztl idare ctno―
yo ba,larnaylnca vaxtl idare edo bilmoyoceyik〉 〉
Pitcr Dmkcr qcyd cdir ki,《 rehbor i,9i ёzint idare etnleyi ёy―
renlneyinco ne qabiliyyoti,no ustah普 1,ne tecibesi,ne dO biliyi
onu somereli ctneyocokdI Baxmayaraq ki,idarectlneyo dair ki―
tablann okseriyyotinde tabe9iliyindO Olan insanlann fealiyyotini
idare ctinokdon sё hbet gcdir,rehborin enlin olaca首 l yCgane sey―
onun ozunu ldare emesldir》
Altlma biz heqiqoton 6zimizt idare ctdiyimizo Omin ola bi_
loriklni?Biz tobietiinizi tanl,OkildO nezaretdo saxlaya biliriklni?
Yoxsa hazlrda insan o qeder a薔 11lanib ki,ё zindon savayl lobiotdo
ne varsa hamlsma nezaret edir ikri l10 razllasma1l olacaЁ lq?
QIYMOT MEYARLARI
《Ozini dOrk ct》 ―Sokrat bcle dcml,di Oz bacarl言
inl vo istc―
dadini qiymetlendillllokle ba薔 1190X,ey10r yaz11lb insan zOkasl―
nin inki,aflna dair proqranllann pOpulyarll言 l her scydon evv01
rehber10rin ёzi barOde daha 9ox molumat elde etllok cehdinin
neticosi sayllma■ dir Bu proqramlarin qiymeti kltabimizln ser―
hedlerindon 9ox kenara 91xlr Yalnlz onu demok isterdim ki,bu
90X VaCib meyardlr,alllllla o da profcssionalllqla ve chtiyatla tet―
biq olunlnalldlr
DoЁ rudan da ёzt haqda dalla 90x biliyo nail olmaq isteyon
rehber i,9i rnisbet ve menfl cohetlerini yalnlz Ozllnin neco qiy―
yotlenlnemolidir O,omokdaslarinm da ona
hansl qiymeti vcllllosi ile tanl,olinal,ve bunu
ёzine vclllli,oldu―
■
O
miqayお
e
etlnohdI
言u dym。
metlondillllosi ilo kiね
7′
nン
Oz― ёzll■ o real qiymet vClll10k C10 de asan bir mesolo dcyil
insanin ёzineinallll asa首 l olduqCa,o bunu daha 9otul cdir Oger
biz zalnanin idare olunmasinin ona hOmetlo yanttmaqla
ёzimll―
zi idaro etalok dcmok olmasl ilo razlla,saq,6zimtlzll qiylnetlon―
dirmonin vacibliyini boynumuza alinallylq Bunun i9inso bir 9ox
isullar i,lonib hazirlan■ 11,dlr
soXSiYYOT OBRAZI
Rehberin ёzine qiymet verlnesine ittan yaradan yollardan
biri Boston kollecinin(Massa9usets,tatl)ps破 O10giya professom
Maks Kostik toroflndon tortib olunmus《 QaVratna ve istunlは
miveffeq″ yetle tetbiq et■ ok olar
ZAMANDAN iSTiFADO PRiNSiPiN0
0SASLANARAQ
ROⅡ BORLIK TORZININ MUOYYON
OLUNMASI
AInerika1l Robert Pirs rohberin ferdi tslubunun onun planla,―
[
聯難
愛壺
卜
熙 辮菫脚∬
翻‖
mandan istiね de ctmosi ile ba薔 1l tipik suretlor a,kar ctdi:
I.力 拳
レ″″ 辞il“ おレタ″ rrt″ ν
レノ″
拳 ■ ″′ α″み
“
rra″ ,″ ぁ∴
`″
″お′
″αおrirα ′
“
“
Hor isi 6zi gё rllllok iSteyon reis adeten i,in yerine yetirilme―
評lIL属 サT駄
鶏Iン瀧胤霊∬慨λ
t」
198
1」 ::竃
認
:歯 :
:]鷺 霊:'I∬ :s絆 畷
難憲露i首:::l蝋
2ι う
ル だ,■,う
=ImyCrheyc―
″da■ ,s滅 ″ο′ α ′garαr
“
`,`α
″り ,is■9α rrr′ ″′″′″“
陸 .`ッ
I●
f′ ι″′′
r‐
Gicli lider rolunu oynayan rehber i。 9i tabc91iyindo olanlarl
勲[翻癬電
驚
ll鷲 菌
麟絲徘
ユЙ P″ Js′ ッ
″ル″ ″ッ
:たI,aお 力
rr"詢 ♭
″a"あ る
りα
“
襦欄 [づ淋 f
蠣f鷲椰 撒曇
4 Mchribαれッ′%η Jn″ 力,a溶 ′
″″″ ル′″ お″ α″′ル ″′″あた
“
棚庶 鳳器l‖ 1搬 鍔 富 鑑 m駆
“
鶴警
::器流Ⅷ嶽認1=11:ボ1誰
綴跳獅t瑾
∝
tdttamm¨
b試
daO m―
,直 に
F譜 Ⅲ"d°
…
■Ⅳ′
′
″ガルα
レ
″ Sけ■
■″′
ya″ α§麟αy″ αおrirα ″′■an″ わr.
bn∬ :ξ 講 11lF鵬 席
鷺肥
難辮
』 Pl譲
:花 翼 ll誓∬
logiyanin i,lonlnesi ilo ba薔 1l sirketlerdo Ovezsizdir C),1,in prak―
tiki teroflni yaxud heyata kc9irilmesini tomin edon teroflni gё
r―
meyo bilor Bibun detallan,oxson aylrd emOk10 0 pcdant ola bi
oger chtiyatl oldon verse Dctallara 9ox diqqot verdiyindon o,
esason Ozuni daha komfort hiss edecoyi sistenl ve sert forlnalann
lor―
199
i,lonlllesine vaxt serf cdir O,planla,dlrllnlallal,veziyyotde hero―
ket ctmoli olarsa,cmosiona1 9otllaliyo distr
isiたIう■
1,r,,y′″J′ ″
″う′″渤
`″
″αおrirα ″′rra″ ′″ぁ4
`D″
″ ″JFt“ ι
`α
Doyisikliyo istiqalnetlenen rohbor etalotli i,den usantr O
henli,o bir ycnilik axtarir ve toharolunan i,o rnllqavilmet gё sterir
Z恥
,ッ′
2rtzarrlり
I″ αら
″あ4
rJa″ ′
″″置
`“
レ′おrir″ ″′
手 υa_α frassFブ
Holniso kirninso nifllzuna esaslalllnaq isteyon rehbor i,9i
mtldirinin xo,una gelmekdon ёtrl1 9ox vaXt itirir cOX Vaxt onu
inanlllall adam hcsab cdirlor Arnma midiriyyotin ardinca gctinok
isteyinin bir sorhoddi olursa,o mlldiro sakitlesdirici tesir gOstoro
blor Lakin o Oz rnidirindon onu razl saldl首 l barede aⅨ aylnllq ol―
do edo bilmez Qaydalarln yerine yctirilmesine istiqametlonmi,
administrator ycrine yetilllloli olduttu bitun qayda vo gё sterislori
doqiqliklo 6yrenmoyince ёz isini te,kil ctinokdo 9otinlik 9okir O,
birokratik to,kilatda isloyorek mOvcud qaydalara osaslanlrsa,da―
ha rahat ola bilor Mlldafleli― aqrcssiv yёnitl rehbor hor zaman da―
lasmatta haZlrdlr ve mibahisolore 9ox vaXt itirir Ona clo golir ki,
halnl ona qarydlr O,savasmagl se宙 r ve buna gOre do kimose tok―
betok yaxud komissiyanln iclasinda olinaslndan aslll ollnayaraq
homi,o hicum ctineyo hazlrdlr
Pirs reisin do■ orxana isloriile mehsuldar mo,普 ul olmaq■ 9in,
1,i ba,qalarlna tap,lllnaq,tabc91liyindo olanlarin fealiyyetini no―
zaretdo saxlamaq ve planlasdirmaq 09in vaxtdan istifado etmok
sonetini ёyrelllnesini meslohet gё nlr Oger, mesolon, rehbor
onun is islubunun dettalara vanllaq olduttunu bi10rse,onu deyi,―
く
direr De宙 ぷ く
9axna'ma ve heroket〉 〉olan unpulsiv,aktlv vo 9C―
vik administrator ise Oz heroketlorini obyektiv qiymetlondinneyo
9a11,ar
Son zamanlar rehborlik llslubu haqda yazan lniolliner arasin―
da sc91lon Qlenn Bassct uzunmllddetli ve qlsamtlddetli rohberlik
Vaxt clo bir vesait―
terzi arasinda 9ox maraqll muqayise apanIく く
dir ki, onun doyorini 9ox zaman lazllninca qiymetlendil11.irler;
ona gё ro ki,o,insanl iki teledon birine salir―
ya real ya da ideal
rohberlik terzine Rcal rehberlik islubu qlsarlliddetlilik, tez bir
zamanda― burda ve bu doqiqo olulllllasini nezordo tutur Bu is is―
lubu bir 9ox problcnllori holl edo bilecok vesait olan gelocoyin
ehemiyyotini a,a首 l sallr ideal is islubu iso zatnanla da diger ve―
sait nOvll kimi davranlr-Oz llleqsodine nail olFnaq l19in serfVe is―
tifado ctnokdon ёtrtl Zamandan ncco istifado olunlnasl bu ve ya
diger is tlslubu ilo bath Olaraq onunla mohdudla。 lr Rcal oriycnt
tasiyaya lnensubluq 9ox vaxt zallnandan tam,okildo istifade ctlne―
yo ittan vermir;yaxud da oksllle,idcalist bozen zalnandakl rneh―
dudiyγ etleri anlalnlr ve bu da ёz nё vbosindo rehberin biin cehd―
lorinin semeresini yox cdir》
VAXT CODVeLI
Oz vaxtinl b01■ ,dinnokle ba普 1l ilk cohdlerdon ba,layaraq ad―
ministrator zamanin onun istediyl yere serf olunmadigl ilo qa埒 1la,lrdl Syu Karison lsvc9■ 111la midirlorininお aliyyoti llo ba薔 11
6z tedqiqatlarinl bu ctr serh etinisdi:KKBu― rehber l19tln tam mix‐
telif,cylordiri tok i,lomok ve ya flnnanin inkisafrneseloloHni 6z
l,91leri ile birlildo mtlzakire ctlllek l19un Vaxtin 9atmadlginl hiss
etmok;ve son bir ay orzindo onun oflsde tok nc9o saat ke9irdiyi―
ni yaxud homin middet er7indO f1111lanin inkisaf mesololorinin
ne9o defo mizakiro olunduttunu bilmok》
Piter Drukcrin qcydleri vaxtin bё lisdirulmesi problcmine ay―
dinllq getirir O bele hcsab cdir ki,daha 9ox is gё
llllok■ 9in plan―
la,dlnlladan ba,lamaq gerokdir Buna baxmayaraq hetta somereli
isi ilo sc9ilon rehberlor belo onun mesiohetini qulaqardlna vurur
Onlar gOzol bilir ki,plan tertib ctlmeyo ba,lasalar bele hemin plan
onlann masasinin alt daxlllnda yatlb qalacaq 13u planln ardinca da
digerleri Drukcrin dediyi kllni, a薔 111l midir ilk nOvbodo onun
vaxtl■ ln neyo serf olunmasinl arasdllllla11,tehlil etmolidir
Zalllanin nozere alinlllasl ona gё re lazimdir ki,adet ctdiyimiz
verdi。 lorin
deyi,mesi bizdon ba,qa insanlann tecnbesinde1 6y―
rondiyilnizden daha artlq daxili inarnin olinasinl telob cdir Ozi―
mizt idareetmonin vacibliyini dork etmezdon
201
ёnco biz ne qodor
i霧
iV欄
僣懇
z
lo olaqodar olduttunu heSab ctdikce,biz ё
難
迅
掘
擬
[[
portrctimizi gё lllloyo―
coyik Bu portrcti bizo 6z vaxtilnlzin deqiq u9otu 9okecokdir Ve
biz tamalllile gё zlomediyilniz vaxt di,monlorini a,kar cdecoyik
Sttrprizlerden biri do bu olacaq ki,gindon―
gtlne vaxtinllzl bos ke―
nlizi Ozimllz
9irdiyirnizi,ё zll do bu vaxtl cyni bir,cyo serf ctd五
g6receyik
Bozilori bcle hcsab edir ki, Inintozom olaraq zaman u9otu
肥l
胤 路 I蹴 ξ
I]獄f諸 寄認 濃讐
謡
mok cdon bir tcst
dcnsiyanin aradan qaldinllaqda midirlero kё
a:晟
叩
k gethlL inna
笠点tnun ttasdlrlnttnda bdo b■ ね
nin siyaseti baredo di,inlllok i9in lazllninca vaxtl ollnur Hc9 bi―
risinin uzun middot t19in,oxsi is planl yox idi Onlarin teqvimi
i:棚 i牌 砒
譜 震
:f躍
諸ぶ 錮 箭
器
鳳 1騒 k群
son bele neticoyo gelir:KKBu vaxta kilmi rnOn rehber i,9ini orkest―
rin dirllom bilirdiln indi iso basa du,dim ki,bu mtlqayise dom
dcyl ve indi lntdir deyilon kesi ona tanl,olinayan ve qeyri― mll―
to,okkil insanlarin elindo marionetka hesab edirom》
Karisonun ara§ dinnalarl mtldirin nehayet vaxtin hara serf
olunduttunu a,kar Ctdikdon sonra buraxdl首 l sehVleri aydin tesvir
edir Moselon,onlarin bir 9oxu fabrike ve f1111lanln diger bё llno―
lorine ba,9okllleyi osas vezifelerdon biri saysa da,hemin ba,9ok―
molorin sayl■ l dizgin s6ylemir Onlara elo gelir ki,fabrikdo her
iki―
■9 heftedon bir olurlar Oslindo iso bu inspcksiyanl artlq bir
nC90 aydlr ki,ctinedilderi lncydana 91xlr Olbette,onlar bilirdilor
ki,son ayda bunu etllleyibler(izirlll Sebebdon),he9 0VVelki ay―
da da orda olmaylblar― ycne do hansisa bir ekstraordinar sobeb
izllndon Molunl olur ki,hemin inspeksiyanl apa111laq barede qo―
rar vcrdikleri vaxtdan ne qodor zaman kc9diyini tamamilo unut―
mu,lar
Vaxtin idareolunlnasl bizo daha bir sllrpriz teqdim edir― sen
demo, gunin yallllz ki9ik bir hissesi hc9 ne ile dolmanll,qalir
く
く
Bilendo ki,istifado ctlnok t19in onun en yax,l halda comi bir sa―
at yarlm― iki saat vaxtl qalib,midir domdan da homin bir saat ya―
rlln― iki
saatln deflsit vesait olduttunu dOrk cdir Ve bclo olan hal―
da bitun diqqetini zamanく く
isratllan〉 〉
nda toplayalaq o,hemin
く
く
pencoroni〉 〉
bOyide ve ondan ёzi bildiyi kimiistifade etmeyi ba―
canr O yanina gelenleri qobul etlnek l1911n,telefon zenglori l19in
vaxtini daha diqqetlo gOtir― qoy cdir ve tokid cdir ki,yanina yal―
niz lalieyyon olunmus vaxtda golsinler ve ya zong ctsinlor》 ―Drtl―
kcr belo yazlrdl
Vaxtin u9otunu ёz foaliyyotinin ycgane hakimi olan en ytlk―
sok mtldiriyyot daha dOqiqlikle aparlna1ldlr Artlq dediyim kirni,
ёztlntlmisahido 9etin i,dir ve vaxtln u9ottlnu apa111laq da onun
helli l19in Olduqca vacib bir aletdir
ROⅡ BOR IscININ ZAMAN UcOTU
l― ci cedvelde tosvir olunan zaman u9otu gindoliyini tertib
cderkon i9 meqsod gidilurdi: 1/zamanl planla,dlrlna ve bё lis―
dllrlne vacibliyi;2/gin erzindo ycrine yctirilmesi vacib olan on
mthim i,lerin siyahlsinin vacibliyi;3/gindolik i,loHn CffCktivli―
yine qiymet vcrilmesinin vacibliyidir ki,dottmdan da gOilmi,on
vacib i,lorin sayindan,hem9111in onlarin ycrine yctirilmesine serf
olunan vaxtin ve bu meqsod i9in evvelcedon planla,dlnlan vax―
tin nisbetindon 91xanllr
Zaman u9otu gindoliyindon istifade ctrnok 09in bir nc9e tOv―
slyyonllz var:
l Vaxtinlzl bё lt,diin Onu fealiン γetinizin hansl pHnsipial
katcqoriyalanna ve her kateqoriyaya nc9o faiz sorf cdecoyinizi
qorarla,dlrin Bclo kateqoriyalara a,a首 ldakllan aid cdo bilersiniz:
《idare》 (yaXud ,ura, kollegiya),《 tabe9ilikdo olanlar》 ,《 diqto》
bo,ke9irilnll,vaxt〉 〉Katcqo―
《bidco meselolori〉 〉
,vo olbetto kiく く
,
riyalarin adlarlnl vo onlara serf etmeyi planla,dlrdl言 iniZ Vaxtin
hecmini faizlo yazin Katcqoriyalarln adinl ve nezerde tutmu,ol―
duttunuz faizi《 B011,di111lo》 sittlnuna yerlo,dirin
2 Qar,lya ginlln osas vozifolorini qoyun Hor gcce isdon get―
mozdon evvol sabah emeyi nezorde tutduttunuz Osas i,lorin siya―
hlsinl(《 i,10rin siyahisl》 )tertib cdin ve onlarl lnihinll■ k doreco―
sino g6re ycrlosdirin (《 yCrino yctirillne vacibliyi》 ) Bu siyahinl
sehifonin yuxarisinda,hemin meqsod i9in aylrd屯 lnlZ muoyyon
bir yerdo qcyd cdin ve her biri,in vaciblik dorecosine xisusi diq―
qet yctirin
3 Sorf olunan vaxtin qcydiン γatinl aparln Gin erzinde her 15
doqiqodon bir oldo etdiyiniz utturlarl qcyde ahn Bunu isin sonu―
na saxlamayln Yadda,insanl aldadlr vo karto9kanl doldurlnamaq―
la siz yalnlz ёzinizi aldadacaqslnlz Qlsa Ollnaq■ 9in kateqoriya―
larin adlnln evezhe reqomlor yaza bilersiniz(bu reqomlori xlrda
damalara yazln)MOSelen,molctub diqte cmloyi■ 9inci katcqori―
yaya aid etnlisinizse ve saat 9 30-da biri Smite,o birisi ise Consa
invanlanan iki moktub yaznll,sinlZa, 930-un yaninda 《SmiV―
Co“ 》,katcqor″ a qrafasl altindakl damada 3 reqomi yazm
4 Ho■ edo bir dofo yaxud daha seyrok bunun yckununu 91xa―
rin Hc9 olrnasa bir hofto erzindo mintozom gindolik apardiqdan
sollra(daha yax,l olar ki,iki tipik hefto gOi■
osiniz)her bir katc―
qoriyaya serf olulllnu,saatlarln miqdanni conlloyin ve bu reqem―
lori her bir kateqoriyanin qar,lsinda saL situnda ya21n SOnra her
bir kateqoriyaya sorf olunan zaman faizini 91xann
5 Ginlik is effcktivliyinizi mioyγ en edin 《Ginin meqso―
di》 nin yerine yctirilib― yetirilmemosindon ve planiasdlrllml,vaxt―
la miqayisodo ona real,okildo ne qodor vaxt serf etdiyinizdon
asill olaraq her gun 09in i,somereliliyinizi mioyγ on edin Oger
o30 faizo 9atlrSa,dcmok sizin miveffeqiyγ etiniz ёlke izre orta
g6stericidon ytksokdir
6 Qiymet10ndillllo l,in cffcktivliyini yax,1la,dl.11.aq cohdi―
niZ。 (her gtln t19un qarslya qoyulan rneqsedler vo onlarin rnthim―
liyo gё re ycrine yctirill■ osi,1,do plania,dl■ lmayan fasilolordon
kenar ollnaq bacan首 1,bir isdon ba,qasina ke9mozden evvel he―
min tap,lrl普 in ba§ a9atdirlimasl vacibliyi ve s)osaSianaraq en
yiksok mohsuldarll言 a ve C10Co do on az mehsuldarllЁ
a nai1 01du―
首unuZ fealiyyet sahelerini tehlil cdin lsin yaX'1la,ma strategiyasI
llzerindo disinin Dulllladan bu stratcgiyanl heyata ke9illlloyo
girl,ln
Rehber i,9ilorin okseriyyoti iki he■ e orzindo zaman u9otu
gundoliyi apardlqdan sonra a§ kar cdirler ki,isin esas hissosi her
dofe tokrar olunur ve burada mlleン γon qayda yaratlnaq gorokdir,
eyni zamanda hanslsa i§ lori basqasina tap,lnnaq lazlmdlr ()nlar
ki,cyni adanllaria bir― birine bonzor rnOvzularda uzunsiron
danl,lq apallllali olurlar Tclcfon zenglori ve gelen― gcdon heddin―
gё nr
don artlq olur ve onlann 9oxu da l,o manc olur Neticode isin di_
,tlnilmesi ve planla,dirlimasina demok olar ki,vaxt qalmir
Rohber i,9ilerin bir 9oxu cedvoli Ozi■ 9in son mllddet qoy―
maqdan ёm tertib edir Tutaq ki,くく
idaronin gindeliyi》 ―osas lllo―
sole heftenin ikinci gintlne teyin olunub vo l nё nlre altlnda gc―
dir Bu maddOnisehersaat 10-a teyin cdorken intldir i nё nlreli i,i
saat 10-da ba,a9atdlllllagi nezerde tutur Oz-6zine bu cir son
middet qoymaq someroli nezaretin on effektiv yollanndan biridir
Zongli ol saati da bu meqsed i9in yaraylr Oger ycni verdi,loro
malik olmaq isteyirsinizse,bu lneslohetler size yardlm91 ola bilor
Gin erzindo ёz fealiyyetini tehlil ctmoklo adnlinistratOr i,gll―
zar s6hbetlerdo, iclasda, tclcfon danl,lqlarlnda kimin to50bbisi
ёz
oline aldl言 lnl;planla,dllllla ve gё 血r― qoy
etlnokdon ёti vaxt
chtiyati saxlayib― saxlarlladl言 lnl yOXsa onlarin sonrakl islori yerino
yctirdikdon sonra birdon― biremi yarandttmち bitun bu kontaktla―
rin 6zt i9inlnt yoxsa ba,qalan l19inmt infollllasiya alinaq vasi―
tosi olduЁ unu;Onlarin
imumiyyode lazlm olub― olmadlЁ inl aSan_
1lqla mieyγ en edecokdir
900
930
1000
5
0
′‘
^
iAIfi
︲
t
x 嘔
a
︲
V n 2
︲
m 偽
y'axtrI
ヽ
sarfi
i 呻筋
t
x
︲
ヽa
v.
n
︲n呻筋
t
x
︲
埒a
v︱
t
x鰤
a
V
鰤
岬
﹄
Vaxtrn
Vaxtlrl
1,
iorfi
n:n lteco
ねizi
m
f n t
r u x
・︲
a
Kateqo-
riyalar
Holto
faizlo
2-ci codvol iso zalnanl giindolik neco tohlil etrlloyi gё stolll10k10
,oxsi aktivliyin miioyyon olunmaslnl vo i,lorlll daha doqiq,de―
tallarlna qodor yazllmasinl nozordo tutur.Codvolin ardlnca on―
dan neco istifado ctrnoyo dair rnoslohotlor vo zaman giindoliyi
doldurulduqdan sonra cavab verilmoyi gorok olan suallar golir.
Adlninistratorun qar,lslnda duran problellnlordon biri do han―
sl zaman kosiminin yazllmall olduЁ udur.Bir 9ox i,lorin,mosolon,
planla,dlllllanln dё vriyyo xarakteri da,1lnaslilo baЁ h yanvar ayln―
dakl is giinii lyul aylndakl i,giiniindon 9ox fOrqlono bilor.Bundan
ba,qa,gё zlonilmoz hadiso tanlamilo qeyri― tipik giin yarada bilor.
Biitiin ilboyu vaxtln u9otu giindoliyi apallllaq lazllndlr ki,biitiin
variantlarl nozor alinaq ve tam doqiq qallnaq rniimkiin olsun.Kon―
sultantlarin 9oxu giindoliyi bir yaxud iki hofto apallllaЁ l lnoS10hOt
gё riir.Ve ya giindolik 2 giinliik do aparlla bilor.Bu ciir ikigiinliik
giindolik apardlqdan sonra rohbor i,9ilor 2-ci codvoldon sonrakl
suallara cavab vellllolidirlor.
206
2-ci cadval Giin arzinda sarf olunan vaxtrrt tahliti
Vezifeler
Tarix
4.
5.
3.
Vaxt
6.
Prioritet
$erhler
1.NIIthiim ve tocili
2. Mtihtim,
tecili deyil
3. Tecili,
miihtim deyil
4. Yorucu ig
tapgrrmaq
arnma
_gondermek
amma Galen defe ondan
meslehet almaq
Qiivveni topla-
ffiirq, aradan gcittirmek, vaxt serfini azaltmaq vo
ilaxrr
8.00
8.30.
Giindalik zaman tahlili aparmaqla
ba{h maslahatlar
l. Ayrn tarixini yazrn ve sadece fealiyyeti yox, neticeni nezerde tutaraq, giintin vezifesini qeyd edin
lmeselen, sadece <iclas>> yox, <<mehsulun satrgr ile elaqedar iclas> yann).
2 Neticolero osaslanaraq her 15 doqlqoOon bir bitin mllhllm
vezifoleri qcydo ahn Gllnin sona 9atmasinl gOzlomeyin, 9inki
hntr辮
:鳳
∬盤鞘 悩 樹:盟軍よ
1ざ
cavab vcrin
mallara
s″ αrraF
ni rnlleyyon edorok onun yerine yctiril―
く
l く
Gllnin vezifesi〉 〉
mesine vaxt aylnnaLa ba,ladlqdan sonra isimin someresi yiksol―
dilni?Yiksellnediso,no sebebdon?
2 Hansl zaman kesilni on uzun ve fasilesiz oldu?
山
贈締 曹
itti響熙1欄蠅』
mok olar?
A/Hansi telefon zonglori lazlinslz oldu?
B/()nlarin hansl daha qlsa ve daha effcktiv ola bilerdi?
V/Hansl viZitler lazlmslz idi?
5 iclaslara ne qoder vaxtinlz gctdi?
A/Hansl iclaslar vacib idi?
Bノ
Az vaxt erzindo daha 9ox mOS。 10nin helli■ 9in ne ctmok
olardl?
ronllni?
9 1,ilnin cffektivliyini artlllllaq l19in hansl lki yaxud l19 addl―
lnl ata blorern?
rudan da serf olularnu,Vaxtin faizini g6sterirdi
3-cii cadval. Prezidentin vaxtuun tasvit'i
Aktivlik
1
Nozarda
tutulan
Planlagdrma
50°
。
30%
409る
10
5
letbn danrgrqlan
5
Te
6 Ictimai faalilryat
7
dtnlan
lclaslar
4 Katibeye diqte edilenler
う
Planlag-
10
Hesabat ve nozarct
3
Hoqiqotan
sarfolunan
3
5
0
Fabrika baq gekmek
100,る
100° 0
10096
Uistin i,hoftosinin uzunluttu 35 saatdlr ve llstogel idareeunO_
yo dair odobiン γatin mitaliosi Onu on 9ox toeccllblendiron(kati―
bosindon forqli olaraq)iclaSa ve ictimai fealiyvete serf ctdiyi vaxt
ve planlasdlllllaya nezerde tutduttundan 200/O az zaman serfetine―
si oldu
Bu ara,di111lanin neticosindo Uist vaxtinin 40 faizini plan ter―
tib olunlnasina ve 5 faizini ise hesabat vo nezarete(3-ci codvel―
doki l19inci Situn)serf Ctinok qerarina geldi Son inaddo onun is―
tediyindon daha 9ox vaxt aparlrdl,9inki 9ox sayda hcsabat oxu―
ma1l olurdu O,bu zaman1 5%― o qedor azaltlnatl qorara alaraq he―
sabatla mo,言 ul olmatl i,9110rine tap,irdl,9illki lazlmi info.11.asi―
yanl her zaman onlardan telob cdo bilecokdi
Uist hom9inin iclasiarin onun nozerde tutlnu, olduttundan
qat― qat
9ox vaxt apardl意
1■ l
askar etdi Gtlndelikdo duran mesolo―
lorin daha deqiq planla,dlrllmasl,iclasin dehe sort qaydada apanl―
masl vo 91xl,edonlore daha diqqetlo qulaq asmaq bu vaxtl yarlya
kirni azaltdl vo konstnlktiv qerarlarl daha tez qobul ctneyo imkan
yaratdl Uist bozi rnesolelori daha tez mizakire ctmok i911n icla―
sa golonlore otullllatti tOklifCtlneyorok qerar qobul cde ve i,o ai‐
diyγ eti ollnayan intlzakirolorin k6kini kesmeyi bacardl
Bitin telefon zonglerino onun katibi cavab verirdi ve dcyirdi
ki,o indi rne,薔uldur v0 0zll sonra zong cder(bu,01bette,tecili is―
lore aid deyildi)UiSt hcsab edir ki,belo bir metod telefona onu
idarectmeyo imkan vcllllir ve lazlm olanda Ozinin zeng ctinesi―
nO,Orait yaradlr Bundan basqa,bu halda o altlq cavaba hazlr olur,
9inki katibi ona zongin meqsodini danl,nll,Ve lazlm olan infor―
masiyani artlq 9atdlllll15 olur
Uist fabrildere vizit ve orada yarana bilecok bir 9ox mosolo―
lore daha ciddiyyotle hazlrla,matta ba,ladl ki,bu vizitlor daha fay―
dah olsun Arnma on inaraqhsl ondan ibaret idi ki,o,ictimai fea―
liyyotin vacibliyini anladi ve ona aylrdlЁ l vaXt faizini 25-o qedor
ytksoltdi
〈
く
Mon illerle vaxtirnl bo,kc9irorOk yasadlqdan sonra nehayet
zimin ya,alllasl■ 9in noSO etmol,om La―
anladlm ki,ioimin ve ё
kin ele indi do bezon kё hne xosagolinez verdi,lorin aЁ u,una di,―
dllyimi hiss edirom Buna g6re do rnintozom 9okildo ayda lki do―
fo,uzun middot olmasa da, ёz-6ztlmll yoxlamaqdan
u9otunu apannaq qerarina gellnisom
ё●
■ zaman
VORDIs MOSOLOSI
Oz_ё zintl idare ctmok intleyyon verdis tolob cdir,zaman《
is―
raf91lannl〉 〉axlrina 91xmaq■ 911n iSO bu verdi,lori doyl,di111lok go―
rokdir Davranl,ln deyi,mesi ve verdi,lorin ba,qala,masl lllesole―
si ilo me,こ u101an me,hur insan intcllekti tedqiqat91sl Uilyam
Verdis― insanln ikinci tebietidir
Ccyms mihtlnl bir ko,fetinisdi:く く
―hersoq Vellinqton belo dcyirdi ―Verdi,insan tebietindon on qat
giclidir!〉
〉Ve bunun ne dorecedo heqiqet olduЁ unu veteran― os―
gerdon daha yax,l he9 kirnso qiymetlendire bilmoz Ginlik mo9q
ve intizaln illeri osgerin davranl,lni cilalayir
Verdis― cenliン γetin nezll1 9arxl,onun on qiymetli lntldaflee―
dici qivvesidir Bu sebobdon do osob sistelnimizi di,mon yox,
mitto■ q olmatta meCbur etmeyimiz gerokdir Mill■ kin qedor 9ox
切 da1l herOketleri avtomatikle,direrok verdi,o9evirrneli ve ёzi―
mizi sanki vebadan qonlvuruqmul kilni qeyri― dizgin istiqalllet―
doki addlmlardan midarle eineliyik Gindolik l,in ne qedor 9o―
xunu avtomatikle,dire bilsok ve onlara olavo gic sorf ctmesok,
intcllcktilllizin o hecmdoki gictl ona mivaflq olan is yerine yetir―
mok■ 9in
azad qalacaqdir Qetiyyetsiz,adeti izre he9 bir is gOre
bilmeyon,her hansl bo,bir qerarl,meselon siqarctini 9oksin ya―
xud daha bir flncan qohvenli i9sin,saat nc9ode yatsln ve nc9odo
210
qalxsin,ycni i,o ba,lasin ya ba,lamasin kimi qorarlari da ciddiy―
yetlo gё tir― qOy cdon insandan bedbext§ 。xs ola bilmez Bcle ada―
■1ln heyatinln yansl bu ctlr qerarlarl qobul einoye ve sanki onlar
yoxmus kimi,iurtlnda kё k atmall problcmlorle ba曽 11,ibhelere
sorf olunur》
Uilyam Ceyms size yeni verdi,qazanmaq ve k6hllesindon ya―
xa qartarmaqda kё mok ctmok l19in 3 meslohet verir
l Ycni praktikaya bacardl首 lnlz qOdOr ciddi riayet edin Ozi_
nizi tokrarolunan i,lore all,dlrin ki,bu da kOhne verdislorinizo
kontrast te,kil edecok Oger bacarsanlz,nail ollnaq istediyiniz do_
yisiklikleri a91q clan edin Bir sё zle,qerarinlzin holline bacardi首
nlz her bir yona yardlm edin Bu sizo ycniimpuls vcrecok vo kё
1h―
ne verdi,o qaylmaq hevesi ёztlni O qedor do tcz bil■ lzo vclll10yecokdir
2 Yeni verdi,6zine mOhkem ycre alana qedor istisnaya yol
vcnneyin Onun inOhken1londirilmesindoki faslo ma,lnin tolll10zu kuni bir,eydir Nezareti berpa cunOk Onu ovvolcodon destok―
lomokdon daha 9otindir Birco done sohv blltin gelocok cehdlo_
rin encrJisinirnohv cdo biler On dllzgin yol onun tetbiqil19in re―
al imkan varsa,yeni verdi,e tez yiyolonmokdir Ehtiyatl1 01un ve
o saat 9etin mesoledon yapl,mayin,9inki bu,ycni verdisi cle rll―
,cymdoce 61dttro biler Anlma her halda 6zintlzdo qllvve hiss
cdirsinizse,on ideal variant― boytlk qivve yl言
maq■ 911n
qlsa vaxt―
dlr ve bunun ardlnca azadllq gelecok,ister i9kiye aludo ile ba言
11
verdi,olsun,isterse do seher tcz yataqdan qalxmaq cOX qeribo―
dlr kl,¨ ves her zalnan qlddananlmlrsa,9ox tez dub gcdlr
3 0z qerannlzia heroket ctmoklo olaqedar elo ilk imkandan
yapl,ln Qerarlar bcyine yeni gOsterisi Onlar qobul edildiyi zamall
dcyll,onlar rnotor kimi heroket ctdiyi zaman Otinlr Mosolen,siz
artlq nc9o dofo adlari nece yadda saxlamaqla ba言 1l qerar qobul et―
misiniz A覇 na her halda insanin adinl sOhbet zaman1 9oklnemi,―
『
smizso,onun sizin yadda,1■ lZda hokk olulllnasl proscsi baslalna―
yacaqdir Ccymsin yazdl言 l kirni,く く
heroket ctmok cohdi bizdo he―
ntin heroketin ycrine yetirilmesi tczliyine mtltenasib olaraq kOk
sahr Oger siz qerarlnlza yaxud gicli bir isteyinize rcal mehsul
almadan yox olmatta imkan vcrirsinizse,,ansl itillllokdon daha pis
つ´
cdirsiniz Bu ona sobeb olur ki,soШ akl qorar ve cmosiyalar artlq
〉
imumiyyode dottulmaya bi■ 〉
Oger biz no dorecodo verdi,lordon ibaret olduttumuzu bilSey―
dik, onlarin forlnala,masina daha altlq diqqot cdordik Biz ёzll―
mtlz 6z talcyimizi,xcyir ve ya 5or olmaslndan aslll olmayaraq ya―
radlrlq ve bu proscsi saxlamaq minnklln dcyil
Olbetto,biz pis ve yax,l verdi§ leri se9meyi bacallllallylq Bo―
zileri mihito uyttunla,ma vOrdiSlorini yaxッ hesab cdir Moselen,
seheri moktublarl oxumaqdan ba,lamaq verdi,i yax,l verdi,dir,
9unki burada gtln erzindoki isin gcdi,ine tesir cdo bilecok infor―
masiya ola bilor Montiqsiz ve vaxti bo,aparan verdi,lori o,Inli―
hio uyttunla,mamaq verdi,i kimilnlleyyon cdir Moselon,bilerok
ki,orada he9 bir mihim xober olmayacattini Ve Onsuz da sonra
onu oxumah olaca首 lnlzl bilerok ycne de her seher moktublarl
oxumaq Bu halda siz oxunulan bir scyo yeniden qayltma1lsinlz
Beleliklo,fab7dall ve disinilmi,bir verdis faydaslz ola ve vaxtit―
gisino sobeb ola biler Diger xo,agollnez verdi,ler arasinda asa薔 1dakllari sadalalnaq olar:i,iba,qaslna tap,lrdlqdan sonra ona qarl,―
maq;devete《 yox》 demek gerok olduttu halda Ona《 ho》 cavabl
ve..1.ok;Ozinin homin meqamda isi olmadlttl i9in slZinlo vaxt
kc9rrnokdon ёtru bir doqiqolik yanlnlza golon her bir adanll qo―
bul ctlnok ve s
BAsLAYA BiLMOK BACARIё
I
A,a慈 ldaki Situasiya size tanl,gelilllli?Hosondon bozii,91lo―
rin u9ot karto9kalannl yoxlamaこ l xahi,Ctmisdiler O i,o baslayan
kilni birisi zong ctdi ve inventarla,dllllla ilo baЁ ll Vaxtl kc9on rne―
nlzo baresindo neso sonl,du O,lazlm olan qovluЁ
u 91xarlrdl ki,
homin ineqamda gOzino holo oxunmanll,po9t deydi Ve diqqeti―
ni rnoktllb destinin isindoki rnoktub colb ctdi― burada mcxaniki
sexdo ba,vellllis boz1 9atl,mamazllqlardan sikayot edilirdi Hoson
invcntarla,dllllla ile elaqodar sonedlor qovluttunu bir yana ataraq
mcxaniki sexo yollanlr Yolu kafeterinin yanindan distlr Ycni
donllenmi,9ayin qoxusu o qedor celbcdiciynll,ki,o bir 9ay 19mok qerarlna g。 lir Onun hemin andakl utunlnu iki sOzlo toyin et―
mok mittllndir:hc9 bir scy ctlnki hele i,o ba,lallnadan o artlq
miveffeqiンγetsiZliyo di9ar oldu
う乙
うん
読瀾
蝸 ∬
就
事
LF:[鳳
li肥 &総 :器
」ぽ
蝋
AFnma 9ay i9meyo ёzin■ 9at―
dlrd1 0ger biz adanlln vaxtinl neyo sorf ctdiyino osaslanaraq
gё tirdttyi
ilk i,i bcle gё llllomisdi
onun l1911n neyin rntlhilm olduttunu teyin etseydik,bu neticoyo go―
lordik ki,HosOnin prioritctleri qan,lqllq 19indo tamamile itib― bat―
llll,dlr cay qOXusu onun blltlln digor i,lorini ёldire bildi Bu iso
Hosonin ba§ a9atdlrdttl yegane i5 oldu
isi G3NDON― Gも Ne SAXLAMAQ
Insanlar 9ox vaxt xo,agelmeyon isdon qa91rlar isin gindOn_
gino saxlanmasi dcmok olar ki her bir rehberi,9i katcqOriyasinda
zaman《 is9ratllarl》
Siyahlsinda birinci ycrlordon birini tutur isi
gindon― gine satan rehbor i,9i onun isine ara vcrilmosino mcyilli
olur 0 0zt isdo planl∞ dirlllnaml,fasileyo sebeb olur vo 90x say―
dakl zamallく 〈
israf91si》 ―yanina golib gcdonlor,iclasiar,tclefon
zengleri》 onun erazisine daxil olur
Ozintlidare ctmok qeran vcron rehber i,9inin qar,lsina son―
suz sayda manco meydana 91xlr iClas vaxllnda ba,Iamayanda,
mito,okldllik olmayanda, de■ orxana i,i, lazlmslz ve xlrda― para
oeylor diqqeti yaylndlranda zaman itgisi labid olur
Blltun bunlara miqaviinet gё stollllok l19in ёZtlniintizam v。
inadkarllq teleb olunur Ara§ dlma91lardan biri bu problcme dik
baxmazdan evvel isin bu gtlndon sabaha saxlanmaslnin onu ncco
gcri salrnasinl tesvir cdir Ve dOytst udmaqda ona kё mOk etlni,
sado bir lnetod tOklif cdir
l l,lorinizin gindon― gine qalinasinin sizi daha 90x narahat
ctdiyi bir fealiyyet sahesini se9in vo Onu aradan qaldlrin Adeton
Hoson 91xl,tOkliflndon imtina ctineyi bacannlrdl,9inki insanlarl
incitlneyi scvmirdi Vo 9ox vaxt son meqallla kimi bunu yubadir―
dl Anllna tcz bir zamanda qorara geldiyi vaxt ёzini 9ox xo,bext
saylr vo otrafdakllari da xo,bext edirdi
2 1,lorinizi mihinlllyllno gё re n6vbolo,dilllloyi Oyrenin
Hosonin yadina Moょ ozi vaqzalda、 10yOn bir xidmet9i dismt,di
ki,onu hemi,o yaninda durub ql,qlran ve nelorse teleb cdOn in―
sanlar ehate cderdi Buna baxlnayaraq o adam hc9 0sObilesmezdi
′ι
^
Kutlodon biHni se9erek o,homin adamln probleminin no olduttu_
nu soru,ardl Suallara aydin,okilde,telesmedon cavab verer ve
bu adanll razl sallnadan diqqetini basqaslna yOneltmozdi Sonra
eloco de telesmedon baoqasina miraciot cdorok onunla me§ 首ul
olardI N6vbo ona 9atanda Hoson bu xidmet9ini sebirli ollnasina
gOre ve diqqetini colnloyo bildiyi t9tln terinedi o gilimsodi ve
dcdi:《 Mon diqqetiini hor dofo bir insanda toplamatta V0 0nun
problcmi hell olunana qodor onu yaylndlllllamaga Oyrelllnisom
Oks halda a言 1lml itirordim〉 〉
3 0zinllz l1911n middot qoyun isi ycrine yctillllok i9in Ozi―
nizo mllddot qoyun ve ele edin ki, bu baredo ba,qalan bilsin
Dosttlnuzdan sizi yoxlamasinl xahis cdin
4 0n9otin problemlorin hellindon kenara 9okilmeyin Bcle
etmesoniz,on a首 lr iS Sizin artlq 9ox yorulduttunuz vaxta disecok
llk novbedo on 9otin isi gё ■n Bundan sonra sanki dattdan a§ a首
cnmis kimi olacaqslnlz
5 Mikemmel olmaq cohdinin sizi iflic ctlnesine itnkan vcr―
meyin Ogeri,o blltun dctallanna arxayln olacattinlZ Vaxta qedor
ba,lalnasanlz,hc9 ne ede billneyecoksiniz
1
isO BiRDOFOLiK YANAsMA
PRINSIPI V0 0NUN BAsA
cATDIRILMASI
Iki mthim ёzintidare verdisi vardir ki,onlarl mileq qcyd
etmeliyik Birincisi― hansl i,olmasindan as,1l olmayaraq(qerar
qobul olunlnasl, moktub ve ya meruzenin yazllmasl, ilk imkan
olan kimi heroket etmok)i,o bildefelik yana,ma prinsipidir TO―
bil ki,bu hom do sizin daxll olmus korrespondensiyadan ilk ola―
raq elo gOirdiyllniz sonedo do aiddir Bu verdis praktika ve do―
mir irade tolob edir lnfonnaslya azllgl ucbatlndan hele izorindo
i,loyo bilmediyiniz ka普 lzlar ya tabc9iliyinizdo olanlara,ya da bu
infollllasiyani toplaya bilen sexso,yaxud da hemin sonedilazlmi
molumat yl薔 1lana qeder xtlsusi qovluqda saxlayan katibeyo vcril―
molidir
Mon deyordirn ki,《 bunu indi et》 prinsipi ile yasayan midire
,OX SCyrok rast gelinek olar Mon osasll olaraq belo midiri effek―
tiv i。 loyonlor
siyahlsinin ba,lnda qoyuram
214
Ikinci mihllnl verdis―
yalnlz bir isi gё llllokdir Bir mo,Ё 010
nOvtlndon digerine adlayaraq qiymetli vaxtinlzl itilllloyin Nahar
fasilosinin yarisinl buna serf ctmeli 01sanlz bele bir i,i tamamile
basa 9atdlrin Mioyyon bir isi bir ottlrumda sona yctillllok 90X
hocndo zamana qOnaot etmok dcmokdir,9tlnki bu halda ycniden
situasiyaya daxil ollnali ve itirilmis uclarl bir ycre toplama1l ol―
mursunuz Bu xtlsusiyyet rehber i§ 9ini qar,lsina qoyulan vOzifOni
birdon ve taln,okilde ycrine yetilllloyo imkan yaradlr Motiv isO
meqsedino nail olinu,adanlln momnuniyyet hissidir
Namizedlerin en yiksok administrativ vezifeyo layiqliyini sl―
naqdan kc9iron tedqiqat f1111lalari namizedin xasiyyotnalllesindo
ba,lanll,olduttu Ve sOna 9atdirdlЁ l proyCktler baresindo ne deyil―
diyine xisusi maraqla yana,lr く
〈
O ioin Ohdosindon neco gelir?》 ―
bu suala cavablrntlhtlm ohomiyyot kosb edir Ve bu,yalnlz hemin
,oxsin qar,lya qoyullnu,vozifoni yerine yetirib― yctinnomok ba―
Carl薔 ina dcyll,hem de ve daha 90x Onun bu proyckte serf etdiyi
zamanin bo,kc9mediyine aⅨ aylnl屯 a aiddir
Fikrini comlomok bacar屯 1-ba,qa,eylore yay:nmadan ciddi
,okildo sc91lnlis istiqametde i,lomok orta qabiliン γetli insanlara
belke do dahinin bele nail ola bilmodiyi o19atmaz nailiン γetlere
nail ollnaq imkani velllli,dir Bunun yainlz bir silTi var― inadkard―
1lq Bclo insanlar ёz qllsurlarinl ve hOm9inin uzun middet erzin―
de qivvenin bir n6qtOdO comlollllleSinin dahinin bir anhq kosfln―
don daha mehsuldar olduttunu 90X tCZ anlaya bilmi,dir Vo Onlar
o gizh ve hiyloger zaman《 israf91slna》 ―i,lori yarim91q qoymaq
verdisine hc9 vaxt uduzmanl151ar
うι
3-ci FOSIL
IsIN PLANLAsDIRILMASI
Hor zaman mesttu1 01maqdan asan ve cffckt市 、o nai1 01maq―
dan 9otin bir,ey yoxdur Rehberin isindo on 9otini disinlnok ba―
Carl薔 ldlr vo bu― rehberlerin 9ox zaman flkir vcllllediyiね aliyot
Hansl uttursuZluqla qar,1la,sam
nё vidir Bcmard Balux yazlr ki,く く
da,ncco sohve yol versonl bcle,,oxsi ve ya ictimai heyatda han―
sl sofehliklo qar,1lassam da― bitin bunlar disincodon mehrllm
olan heroketlorin neticosi olmu,dur〉 〉
Gind01ik isin planlasdlrllmasinln fa■ 7dasini bir is adalllinln ba―
,lna gellni,Inelum hadiso 9ox parlaq tesdiq edir O,konsultantina
Malik olduttum Vaxt er―
adi bir xahi,lo miraciet emli,di:く く
zindo menirnittin qeder 9ox i§ gё nlleyo ёyrodin― ondalmon si―
ze telob ctdiyiniz her hansl qonoran verecoyom〉 〉
1,adanllna bir vereq uzadan konsultantl dcdi:《 Sabah etmeli
oldugunu2 0n mihim i,lori buraya yazin vo onlari mllhllnll■ k do―
qcyri―
recosino gOro nO肛 oloyin Soher i,o geldiyiniz zaman lnOmroli
isdon ba,layln ve ba,a catdirana kirni ondan e1 9obeyin Bundan
sonra lnihinllik cergesini bir de yoxlayln vo 2 nё mreli i,o ba,la―
yln Onun on vacib olduttuna Onlinsinizse,bu isi kenara qoymayin
vo avrlsina nkrinizi da薔 ltmayln Bu meslohetdon istifado edorok
bitin i,lori qurtallllasanlz,9ox gtlman ki,diger bir metodun kё
―
mokliyi ile do onlari ba,a catdlra bilmeyocoksiniz Amrna llmu―
miyyetlo bir sistcm olmasa yoqin ki,hansl i,in en mihim olduttu―
nu rnlleyyen edo bilineyecoksiniz Hor i,gintl bunu verdi,o9evi―
rin Homin verdis i,lomeyo ba,layanda onu omekda,lannlza ёttl―
run Bu qaydadan ne qodor isteseniz istifado edo bilersilliz Son―
ra monim moslohetimin doyerini nece qiymetlondirsoniz,hemin
moblettdo men0 9ck yazln》
Bir nc9o hofto sonra is adaml konsultantina 25 min manatllq
9ek V0 0na vcrilen bu dersin tlmumiyyotlo aldlLl btlin dersloldon
on faydalisl olduttu baredO bir yazl gё ndordi Bu meslohet osasln―
da bc§ il erzindo fabrika Azerbaycanin en bOytlk mtlsteqil bir is―
´
0
つι
tehsalatina 9cvrildi Bu moslohetis adamlna l milyard manata sa―
hiblik vo Oz istchsali sahosindo ёlkede taninan sexs olmaq imka―
nl verdi Sonralar dostlarl i,adanllndan homin sado rneslohete ne―
don bu cir bё yik qonorar vcrdiyiilo maraqlananda o suala sualla
cavab vc...■ isdi:bes hansl dahi ideyalar sado dcyil?ヽ
r。
。lave ct_
mi§ di ki,indi tok o ёztl deyil,hom do onun i,9ilori ilk n6vbodo l
nOmreli l,don ba,laylr ls adaml boynuna ahr ki,honlin KKitgi》 §
ir―
ketinin il orzindo ctmi,olduttu On SOrfeli i,idi
Mahiyyetce, planla,dI111la rehborin ilk ba,layaca言
l bir i§
dir
Bu,sizin haraya gctlmok istediyinizi ve buna ncco nail olmaq iste―
diyinizi teyin ctnok demokdir Bunu ctmesoniz,sizin cehdinizin
dizg面
istiqometdo olub― olmadl首 ina arxayln ola bilmozsiniz Ro―
ma fllosofu Scnekanin dediyi kimi,〈 〈
adaln hansl limana istiqarnet―
londiyini bilmirse,hc9 bir kilok lazllni istiqametdo osmoyecok〉 〉
Hor hansl kiloyin itelediyi 9ox az adalll lazlmilimana daxil ola bi_
lir Dottmdan da yax,l planla,dlrma 01madan qazanllml,yukSOk
neticoni g6zol idarectlne yox,tesadllfl uttur getirir
BIZ NO UcUN GOLOCOK
UcUN PLAN TUTMURUQ
Gё runtlr ki,insan tebieti hetta bir gunlllk planla,dlllllaya belo
miqavilllet g6storir Biz qeyri― stluH olaraq heroket istiqametinin
evvolcedon teyin olunlnaslnin azadll薔 1lnlzl mehdudlasdlrdl言 lni
hiss cdirik Okseriyyotinliz iso bu azadll首
1 9oX SCVir ve her hansl
mehdudiyyete razlla,mlnq Rehberi,9ilorin okseriン γoti tebietce
liderdir Oniar qeran intuitiv olaraq,qabaqcadan ciddi gOtur―
qoy
ctinedon qObul edir Lakin her halda is 9oxaldlqca ve murokkeb―
lo,dikco planla,dll:1la onlarin yalnlz ne istediyini aydin tosewtlr
ctineleri l19in dcyil,hem do isin ba,a9atdirllmaslnin mtlxtelifva―
riantlarinl gё ro b■ mokdon
ёtru lazlm gelir
Hor halda planla,dinna yolunda qar,lya 91xan maneolor 9ox―
sayll olur GindOlik i,loro flhinlizi cOmloyorok biz planla,d1111la―
nl axlra saxlaylriq Gtlndolik yanttinlann s6ndirilinesi sabahkl
gin■ 911n plan tutullnaslna ts● n golir Ne qedor paradoksal ses―
lonse de,alovla mibarizo yantindan mthaflzeyo manc olur Go―
locoklo ba薔 1l qCyri mieン γonlik do planla,dlllllaya mane olur
217
Uinston cё
di:く
く
irelido
sonin gё re bi―
〉 Bizlordon 9oxumu―
locoyindon 9ox
g0111lok
"ilscy
bu flhi
yax,l9otin
ifade lnesolodir〉
ctlni§
za her,eyin qabaqcadan gOrule bildiyi ve mioyyon olduttu mё h―
kenl stnlkttlrlu situasiyada i§ lomok rahatdlr Antma her halda in―
san idare sistenlindo ytlksoldikco onun isi struktllrca daha qcyri―
deqiq olur ve meqsediiso uzaq geloooyo somtlonnli,olur
Moniin flhimco,rehberler planla,dl.11laya vaxt ve flkir hesr
ctinok istomodiklori l1911n,hem9inin bundan Otru xisusi proscdur
i,loyib haz,rlamaq ve izerine mueyγ on ёhd01lklor gё ti.11lok iste―
mediyi ucundan ona miqavimet gOsterirlor
Rehberin birdoqiqolik i,lorinin tecililiyi adeten istin golir
Miasir rtlhda yumoristik bir kelam bele soslonir:《 Biz hanll■ 1lz
lttltyⅢ r纏珊讐
肥
盟蹴
冊
1鮮
lttI遣
11首 ln qunldulmasl olduttunu yada salmaq sizin kOmoyinizo 9ata
bisin》 Rehborin boynuna di,on i,lo五 n say1 9ox olduqca,onun
masasinin isttlndoki ka首 lzlarin dosti qorxuducu olur― ve rehber
do planlaldllllla■ 9in vaxt aylllllatta daha az mcyil gOsterir Am―
ma her halda uzaq perspcktivdo bu―
onun yegane imididir Bu ve
t:握
乱∫
:謂認
ξ
lttrttri∬
緊
獄
驚
首寵
:r』
;ξ
;。
yisdo qallb 91xan VO uttunln cffcktiv planla,dllllladan aslll olinasi
flkrino golon midirlor inOvcuddur
Planla,dllllla proscduru mtlrekkeb ve a首 lr ola bilir Onun gu―
ci sadoliyinde,gico qonaet cdilmesinde ve neticosindodir Son
neticodo qobul edilmi,plan onu qobul edonlorin ёhdo9iliyi de―
mokdir PlanlasdlHna ilo me,こ ul。 lan rehber i,91lor boynuna ahr
ki,son heroket se9iini mit10q qar,lya qoyulall meqsedo nail ol―
maq demokdir
VAXTIN PLANLAsDIRILMASI
ZAMANA QONAOT EDIR
Planiasdlllllaya《 vaxtlm yoxdur》 dcmokle muqaviinet gOsto―
ron rehbor is9iler ireliyo baxa ve homin planla,dlunanln vaxta no
鑑甜穏:1潔酬T樹鷺Lξ盤1讐嵐,■
‰門
vol plan tertib edir,solara iso
ёzini qan― tere sallnaylb sakitce he―
218
min plana omol cdir cllnki Vaxtin planlasdirllmasl ioi yingil cdir,
9inki planla,dlHnaya serf olunlnus her bir doqiqo isdo 3 yaxud 4
doqiqeyo qonaet cdir
く
く
Vaxta qonaet ctllok l1911n Ona zaman sorf ctlnek insanl inan―
dlllllaq■ 9in he9 de en rahat flkir dcyil〉 〉―bu ko,fln miollif1 0rta
QOrbdOb SOnayc sirketlerindon birinin prezidentidir ve o,hemin
idcyanl yiksok rehberliyo 9atdlllllaq istemi,di Anlllla rehberlik
ona ctiraz cdirdi― onsuz da a彗 lr cOdvoldo llstolik do planla,dllllla―
yanll vaxt aylrsmlar? sirket rehberliyi her hansi basqa proyckto
asanllqla razl ola bilordi,lakin gё z qabattlnda ve tcz olde cdilon
serfle 《Siz ycrino yctiro bilecoyinizden daha a“ lq is altinda qal―
―onlar vcr―
mlsinizsa,planla,dlllllaya vaxtl hardan tapacaqsinlz?》
diyi sual bu idi Sual yax,I sualdir Vo o cavab teleb edir
Onda her dofe tohar olunan(onl額 l iki qnlpa b01dilor)i,10r
sc9ildi,sonra her bir isin planla,dlrlimasina ve ycrine yetirilmesi―
no serf olunan vaxt diqqotlo arasdirildl ikinci qrupda planla,dlr―
maya birincidon daha 9ox vaxt ayrlldl Bu qrupdakl i,lor nezere
9alpaCaq dorecede tez ycrino yctirilmeyo ba,ladl Bundan savayl,
is9ilor g6rdll ki,netico do olduqca yiksok alinlr Buna gё
re do
ciddi planla§ dlllllanln rehber is9iyo daha az vaxt erzindo daha 9ox
i§
g0111loyo ve daha ytlksok neticO olde ctlllesine ittan vcrdiyi
askar edidi
4c″ ″ッ′ι MЙxtalf`α ″α′う0ル″″aF6‐ ilaあ ルJ匂 曖J
`′
Lν Й′
″レ ノ″″たゞarJJrrrα sι ッ′ソeri■′ ツ効iril曖′sJ
tsrrrnci qmp
Planlagdrrmaya serf olunan Proyektlain yerina yetiril-
proyektlar
vaxt
mosina sarfolunan vaxt
lkinci qrup
Planlagdrmaya sarf
proyektlor
olunmu$ vaxt
Proyektlerin yerine yetirilmosine sorf olunan vaxt
TOCiLi isLORiN OZABI
Tocili i,ler tamamilo mtldirin vaxtinl allr Allllala her halda
onlarln bir 9oxu On Vacib i,lor dcyil Tecili i。 lor o zaman ezabll
olur ki,ilk n6vbedo hansl i,i gё nllek lazlln olduttunu bilmeyosen
Xlrda ohollliyyetli i,lorin ilk nё vbOdO gOrlllrnesini 9ox vaxt onla―
9
^
,4
l aradan qaldlrrnaq l1911n ilk
rin guya ki prcstllli olmasl ve KKbё hran〉 〉
nё vbedo
gё nllmosinin gerokliyi kilni bohanolorlo ёrt― basdlr edir―
lor Rohber i09inin layiqli xtlsusiyyotlerindon biri―
onun mihtlm
i,i tecilisindonり lra bilmok bacar屯 1,teCili i,ler ezabina di,mo
mok,bё hranln onu idare ctlllosine imkan vcHl10mOk qabiliyyoti―
dir Planla,dllllladakl ugursuzluttun oSas seboblorindon biri bu―
ginkt yantinin sё ndllrtllmosinin sabahkl i,in planla,dirllmasl va―
Cibl″ ine istun gelmesidir
Unutlllamallylq ki,KK Mlthim is seyrek haldalnehz bu glln ya―
xud bu hefte ycrine yctirilmolidir Tecili is iso dulllladan hoyata
ke9irilinesini telob cdir O,qlsamiddetli lakin esrarongsiz gё zo―
gelimliyo malikdir ve sizin bittn cncliniZi udur Amma vaxt kc9dikce tecili i§ lorin yanll,ohellliン γeti
yox olur Onda evezolunmaz
itgi hissi ile biz onlarin xotrine mihim i,lori unlltmu,oldutttmu_
zu yada sallrlq Ve ba,a di,irik ki,tecili i,lor zilininin quluna
9cvrilmisik》
Diger terofdon,bunun ba,qa sebebi do ola biler Bolke do na―
rahatll言 ln eSasmda durall qorxu hissidir Bu― sonin forlllalasmadl―
Ёl■ l dOrk ctmokdir ki, ciddi gё tir― qoy etlmok 09in, moqsedleri
ara,dlraraq gOzel plan tertib etrnok■ 9in vaxtin 9atl,mamaSinin
neticesidir Telosgenlik her bir rohbere vcrilon lllehdud vaxtl ida―
re edo bilmemeyin gOstoricisidir Bu o demokdir ki,bir rehber ki―
mi bu insan ёz isini yax,l ycrine yetire bilmir,9inlci az vaxt erzin―
do 9ox i,g0111loyo 9ah91r ve neticedo bu islori 9ox pis gOir;be―
lollkle do narahatllq ve cmosional gerginlik spirall yaradlr ki,o da
flziki rnehvlo tarnanllana bler Yoni bunu da yaddan 91xallllama―
hylq
Mllxtelif rohbor qnlplarl da tecili i,zillninin sobobini aylrd
ctlnoye cohd gOstermi。 lor Monrcaldan olan qrup maraqll bir so―
く
bOhranin aradan qaldlrllmasindan aldl薔 1bobin adln1 9oknli,di: く
Inlz memnunluq〉 〉Bu rehborler dcyirdi ki,9ox zaman onlar Ozlo―
ri bOhran veziyyeti yaradlr, 911nki qeyri―
,iuri ona mcyl edirlor
Bizlordon bir 9oxumuz
Ba,qa bir sobobiiso bcle izah emisdileriく く
hcsab cdirik ki,9orait presi altinda daha yax,li,lomok mill■ lln―
dir Biz neyiiso gё zloyir,xarici qivveler bizi heroketo getirone―
con isi ba,qa gino kc9iririk Arrna bcle bir sual mcydana 91xlr:
dOttrudandaml biz tezyiq altinda daha yax,li,10yir yaxud sadeco
0
つた
つ´
炒l:1躙 l冨 幣£ぎ猟脚 湯濯1:1鵠 まЪ
瓢擁
neinaml■ 9atl,mamasindadlr?》
書囃蹴蠍 l
舗11硼機l職 〔
蠅撻l寝酢 穂1脳鮮
磯撫撒
(《
b6hran,oraitindo idarectmo)
PLANLAsDIRMANIN OSAS
PRiNSiPLORi
Osason planla,dlllna prosesi a,a言 ldakl merhelolordOn ibaret―
2
^
,4
lor)〉
);5 qerar qobul ctmek vo onu ycrine yctinnek;6
ё
z heroket
ediner Amc五 kada 179 aparicl rohber i,い araSmda aparllan sottu―
昔:席 'M盤:1聴
nun neticelerini bu meso10 1lo batth beledir:830/O bu suala xisusi
t∫
l1llil'll懇 ::篭111占
:l躍1駕Tat品
温慧
b絲
腎I観11鷺1ぶ lttl11』 l鮒 :鷺
:
nimzlu adam kimdir?Vozifolori a首 11la bolorok Ozini vezifosine
uyttun is i9in azad ctmokdOn Ot血 lazlmi hakimiyyeto malik olan
ba'qttI嗚
∬ 写 [geiH町 血 lk gindOn ba,qdannatttra bト
liぶ
3∬
樹辮 穏器
1∬ I蹴
222
翼難∬歳1慾胤
l」
澄繰摺棚 1)胤
r盛
t湊
:1lF鶏
熙偶魃
Bll籠 n
酬繁
ttm、 Ve
ゝ鮮彎
捕鸞
:
lumatlm olduttu l19in Onlara ciddi,okildo hazirla,lr vo uzatmlr―
ёzime sOrfoli vaxtda zong cdir_
:111: Bundan ba,qa men yalnlz
Ovveller oflsdo ba,lm 9ox qarl,lq oldugu t19in uZunmtlddetli
VAXTINIZI QoRUYUN
驚
鯛導毬
!][ittV識 礁
羊
穐
縛献施
嶽 蹴乳
鳳1滉1:l鍵1,1窯穐∬縫ざ
膀場遣Ч
瑞P輩 :洲忠[
篤響臨 e暉以」
:171掘lf楓 平
stti腎
慰 I毬[癬榊 割 撒 姿鮮 驀観 維
響L:胤 tllⅧ 鳳hF糧 咄 器鮒l思 Fttu∝
QARsIYA MOQSOD VO VOZiFONi
NECO QOYMALI
224
Moqsed qoymaqla idareetlnonin(MQI)populyarllgl onun va―
cibliyini nimayi,ctdirir Bu isul sadeco fonnal terlllinologiyadan
istifadedon daha tlsttlndtlr Moselon,《
Ccncral clcktrik》 ,irketinin
idaleetme institlltu Oz praktikasinda MQi tc■ 11linini tetbiq ctmir
Anllna bu sirketin her hansl omokda§ lndan ,irketin onlarla ёz
moqsedini mizakire cdib― etllediyini soru,sanlz, her birindon
く
く
he〉 〉cavabl alacaqsinlz 《
Ccncral elckt五 k》 do 《Profcssinal ida―
reetlle elmi〉 〉
ne dair rnonumcntal dOrdcildlik tedqiqat i,i planlas―
dlHnanl profcssional rehborin ba,1lca vezifesi, meqsedlerin
mioyyon olulllnasinl iso― planla,dllllladakl on birinci heroket he―
sab cdir
AKTiVLiK HAQQINDA MiFLOR
Siz llmumilikdo sirket yaxud da ayrica bir adam qar,lsinda
meqsed ve vezife qoyarken aktivliyin ehonliyγ etini si,irtlnemek,
bu akt市 liyi hansl sahelerdo askar ctmeyin lazimllgini tapmaq ge―
rokdir《 Aktivlik haqqinda ini3)ncce yaranlr?Bclo qobul edilmi,―
dir ki,aktiv rohber avtomatik olaraq heln de somereli olur Oslin―
do ise dizgin olinayan meseleni hen edOn aktiv rehber hc9 za―
man somereli ola bilmoz Orcn Uris intldirlori fealiン γotinin neti―
cosini nezere almadan sadece aktivliyo 9ox da ohomiン γet velll10-
meyo 9aglrir Uzunlntlddetli meqsedler doqlq tertib edilmozse
adam onian daha az sayda qlsamiddetlilorlo,9ox vaxt iso meso_
lon aktivlik kiini yanl191an ilo ovez edir Odbette,ё z-5zlllyundo
aktivlik pis olamet deyil, oger lazlmi i,de ve lazlmi vaxt tetbiq
olunursa Amma aktivlik bir moqsed kimi goroksiz me,薔 olodir
Mone etiraz cdonlor tapllar:《 Aktivliyi neco mizakire etmok
A―
a gelin bele bir misal g6tirok:oger siz bittln gicini―
zi rnehsul vahidine 9okilon xerclerin ixtisarina sorfctsoniz ve bu―
olar?》
nu mentiqi sona 9atdirsaniz,bu xerc10r neticodo slfra beraber ola
vo mohsulun istehsa1l sadeco olaraq dayana bilor Metodu netico‐
don istin tlltan, uzulllniddotli meqsedlere saン Tnazyana baxan
《aktiv》 rehber sonda tamamilo qeyri― produktiv i,loyon olduttu
t9in her bir isi yenidon ba,lalnah olacaqdlr Bunu etnemokdon
ё■
■ yadda saxlamaq lazlrndlr ki,oger neyi ise lazllni qodOr yax,1
ycrine yetilllloye VaXtlnlz yoxdursa,onu imumiyyetle etmeyo do
vaxtinlz olrnayacaq.Osil rohbor honli,o mohz lazllnh i,in ucun―
dan yapl,lr vo onu on yiksok soviyyodo yerino yetiro bilir.
IsLORIN YERINO YETIRILMO
QAYDASINI NECO
MUOYYON ETMOK LAZIMDIR
Tob五 ki,vaxt rnohdudiyyoti rohboro onun vicdan vo toxoyyii―
liiniin yё noltdiyi
biittin i,lori ycnidon yerino yctimoyo imkan ver―
lnir.Vo bu onun i,hoftosinin 40,60 yaxud 80 saatrn1 9okmosin―
don aslll olrnur.Onun i,somor011liyi no qodor yiiksok olsa da《 c―
lo《 istoyirom〉 〉arasinda qeyri― mivaiqlik(aZ da 01sa)
do bilorom〉 〉
honli,o qallr.ヽ lon bu noticoyo goldirn ki,zamanl effcktiv idaro ct―
mokdon
ёtrii i,gtiniinii uzatinaq hc9 do vacib deyil.
Hotta adrninistratorll belo inandlllllaq 90tindir ki,9ox i,lomok
ii9iin ona sadoco hansl,eylori ctinok,hansinl iso etinomoyi qorar―
la,dlllllaq kifayotdir.Hotta hakiiniyyotin on yiiksok pillolorindo
bclo olan insanlar 9ox vaxt ёz vaxtlnl diizgiin bё lo billlnir.Birlo§ ―
mi,Statlarin sabiq dё vlot katibi Din A9eson bu ytiksok vozifodo
olrnaqla hё kumot rnomurlarinin
ёz vaxtindan neco istifado etdiyi―
Mondon yax,l hc9 kiinso pre―
ahido edo bilirdi.C)deyirdi:〈 く
zidentin yaxud onun kabinet iizvlorinin gё rii,siyahlslnln aysber―
ni rnu§
qin suyun iiziindo duran hissosinin yalnlz ondan biri olduЁ
undan
xoborsizdir.Arruna bu siyahlya ёtiiriicii nozor belo salinsa aydin
olur ki,holnin gё rii,lorin azl yansltamamilo goroksiz gё rii,lordir,
qalanlna iso daha az vaxt vo qiivvo sorf etinok olardl》
.
Tosovviir edin ki,AЁ cvdo 01arkon Lindon Conson denli,di:
く
く
Biziin 61konin bodboxtliyi ondadlr ki,biz honli,o ilk nё vbodo
ikincidorocoli i,lordon yapl,lrlq〉〉
・C),bunu holnin uЁ urla hOr han―
Sl SOViyyOdoki rohbor barosindo,evdar qadinlar,fohlolor,tolobo―
lor,elrni i,9ilor vo satlcllar― her kos barosindo dcyo bilordi.Biz
halninllz sohvon ikincidorocoli i,i birinci yero qoyuruq.Oz― ёzlii―
yiindo bu clo do pis deyil,arrma her dofo birinci yero iyilllli bi―
rinci isi qoyulursa,bu― bolaya 9evrilo bilor.
Oziiniizii slnayln. Siz son dofo ha9an bir i,o ba,laml,dlnlz,
hansl i§ don ba,lanll,dinlz?I,lorin yerino yetirilmo slraslnl gё
tiir―
qoy ctlni,diniznli vo,iiurlu olaraq on miihiinl olaninl se9nli,diniz―
226
mi? Yoxsa sizin diqqetinizi hentin meqamda size daha maraqll
gё nlnmO,yaxud hemin anda gё zintlze deymis yaxud tosadifl ya―
nlnlza gelon bir,oxsin isilni colb cmi,di?T00sstlf ki,biz 9ox za―
man bё ytlk heveslo on maraqll,yalnlz bunun ardinca iso―
on va―
cib isdon yapl,lnq Siz ne zamansa bitlln ginllnizi mihim bir
meselo tlzerindo《 i,o ba,lamaq〉 〉■9tln 6zinizlltoplamatta hesret_
mis,sonra iso vaxtin bos kc9diyini ve hc9 bir scyo nail olmadl首
1-
nlzl a,kar ctmisinizmi?Bu― adi bir tolodir ki,ondan yan kc9mok
90X9etin olur
Btlttln seviyyodon olan rohberler i,in ycrine yctirilme slrasl―
nl rnieyyon etmokdo 9otinlik 9okir Onlar hanllsl hesab cdir ki,bu
is hom ёlke■ 9tln,hOm do aynllqda her bir adam i9tln olduqca va―
cibdir,arnlna onlardan 9ox az miqdarl bunu ncce ctllleyul dizgin
Olduttunu bilir Problcm ondadlr ki,9ox sり da ycrine yctirilmomi§
ve tecili lllesolo arasindan doЁ nldan da ilk nOvbedo hell olunma―
hsinl tapmaq lazlmdlr Bos hansi meytta arxalanllta11? Bir orta
mokteb dircktom olan qohumum deyirdi:《 Monim bir n6mreli
isinl yoxdur Moniin lnasamln istllnde cyni zamanda otuz i,var》
Bir dofe biz bir istehsalat konlransinda hemin problcmi bclo
tehlil ctinisdik Komite sodri dcyir:《 BeloliЦ o,biz teqdilm olun―
mu,prOycktlorin prioritcti haqda mesolede razlll普 a geldik Ve
burda oturanlar da birinci yerdo A proycktinin,sonra ise B,V,vo
Q prOyektlerinin olmasina razldlrlar〉 〉
Sonra ise dcdi:く く
Oslindo KKprioritct》 sOzinin Ozllnt here bir
ctlr ba,a di,llr Kimso guman cdir ki,btl―
d6rd proyektin birdon
i,lonmesi,anuna daha artlq qivvonin hemin meqamda 9ox oho―
■liyyoto malik olana istiqametlendirimesidir Yoni ki,meselon,
ayda 1000 adam― saatdan A proyektino o ba,a9atdirllana qeder
400-■ ,B― yo 300,V― yo 200 vo Q― yo ise 100-i serfolunur Amma
hanll bu prioritet qaydasl ilo razlla,sa bele,her halda onlarin bir―
birine nisbeti baredo narazlll言 ln mё VCud ollnasi tehlikesi qal―
maqdadir Axladam― saat ba,qa ctr do b61isdiile bi10r:800,100,
75 ve 25;yaxud toplananlann conlinin 1 000 ollanasl,orti llo get―
dikce azalan reqomlorin ba,qa kOmbinasiyasl
Konfrans istirak91larindan bir ba,qasi bclo disine bilor ki,
く
く
tam》
prioritet― bllttln qllvvenin tanl yerine yctirilono kilni birin―
cidoreceli ehemiyyote rnalik proyckte yё neldilmesi nezerde tutu―
227
lur ve saire Yoni 1000 adam― saatin hanllsl tam yerine yetirilone
kimi A proycktine vcrilir,sollra hamlsl― B proycktine ve sairo
09incll belo hesab cde bilor ki,minaqi,o bas vcrerse,qivvo―
leri ycnidon b61i,dlli:110k mimkllndir Bu o demekdir ki,bitin
proyektiorin izerindo boraber qllvve ile i,aparlllr,anuna birinin
daha mtlhtlm ohemlyyoto malik olduttu a,kar cdilorso,ustinlllk
mehz ona vcrlecokdir Beleliklo,dOrd proycktdon her birine ev―
volco 1000 adam― saatdan 250-si ayrlllr Anlma oger,Inesolon,A
proycktindo i,9i qivvesinin 9atl,madl首 l mOlum olarsa,o tutaq ki,
Q prOyektinin hesablna yerine yctirilecokdir Yaxud da dcyok ki,
B Ve Q prOyektlerine eyni zamanda cyni bir fabrik lazlln olarsa,
tlsttlnlik onlardan birine vcrilecokdir
Konfransin daha bir istirak91sl prioritet anlayl,lnin teyinindo
tam ba,qa prinsipe osaslana biler ki,bu da onun hemkarlarlndan
forqli ola biler Bu prinsip proyektlerdon hanslnin birinci nOvbe―
do,hanslnin― ikinci ve s sona 9atdlrllmasidan ibaretdir Arrna
cyni zamanda onlarin her biri tzre i, cyni vaxtda aparilacaqdlr
Tutaq ki,A proyekti llk nё vbedo,B― ikincl,V― u9unci ve Q iSO
dOrdunci olaraq basa 9atlnahdlr Bu halda qaydaya riayot ctmok―
don 6mユ A proyektine 150 adarn― saat,B― yo 500,V― yo 50,Q― yo
ise 300 adam― saat serf olunmalldir
Bcleliklo, oger podrat91 sifari,9iyo xober vcrirso ki,ё zulin
::子
「
:冦 :1肥 lTTs席 1lilll驚 吼蹴
Tぷ 譜写
prioritcti nezerde ttlttlr Oger sat19,6bosinin midiri tabc9iliyindo
。lanlara deyirso ki,bu ayda birinci nё vbedo mioシ γen birlnehsu―
lu satmaq lazllndlr,dcmok o hemin meqamdarnehz bu isin vacib―
lik prioritetini nezerde ttltur》
PARETO PRINSIPI
XlX osr italyan iqtisad91sl ve SOSioloqu Vilfrcdo Paretonun
adl ilo tanlnan Pareto prinsipi rnthim inesololorm bitin mesele^
lor toplusu arasinda nisbeton az hisse te,kil ctmesi flkrini ireli si―
mr Adlllinistratorlln on mthim problemlori ve ilnkanlari mioy―
淵壇躍:朋;lぷfrttir8認I罵轟警糧軋さ
謡熙
:
pi ycni bir scy dcyll Silahh qivvelerin,tab xidmeti teskili hemi―
つ´
つ‘
le diOmon izerine tlstin qivveleri hollcdici yerdo ve hellcdici
vaxtda atma言 l teleb Cdir Bir 9ox dOniz dOyll,10rindoki rntlveffo―
││:ililII弾 │:[││[llttlji11liI恥 i111曇 li奎 :
辮
`棚
"t ox
電穏憑蹴鵜〔
蹴鑑
Jttl驚 路
ゝご ′ /はtt″ s,げ F″ ,″ おb′ ″′
`′ "ム
Pα ″″′
′
ルsP′ ″irr″ め″J
sayda qeyri-miihi.im
problem ve situasiyalar
"Heyat qodar miihiim"
problem ve situasiyalar
807o sorfolunmug vaxt 20ツ 6 noticO
807o serfolunmug vaxt
80%netico
h“ h,
・ nd VehPmO"郎 ⅢmlltetЫ ゛“ ∝
↓
鍬脚
“
9
′ん
^
′4
^
ISTISNA PRINSIPI OSASINDA
iDAROETMO
rada sohvlori qabaqcadan gё ro bilmok vo onlarl diizoltlnok i血
a―
nl vardlr.
NIliivoffoqiyyotino hoddindon artlq yazl,ma vo hesabatlarin
・
〕
鰍ml
ふ暉窮T』輩
蹴鱚 肝鷺鳳Wttl甘 用ξ
l警
胤
鮮
II選
lぎ 絲I軍肝
識種
i猟
胤:壇 3:盤 漑Iぷ:1轟 ∬ЖL淋 驚
:』
az
adnlinistrativ xlrda911lqlar》 ovozindoく く
Rohbor i,9ilorinく く
雨:忠譜誰
習童町lT堂鯉mlT謝 盤 温量
caqdlr.
NOYi ETMOYiN GOROK
INA SIZ OZUNUZ
OLMADIё
QORAR VERMOLISINIZ
盤 ∬ 町 ‖ 1轟
た部絆 _Y駆 :稀 ii胸 戦 ‖糧 ;『 認
maksiinumunun on hiSSOsi nisbotindo qiymotlondirir.(D dcyir:
く
く
Adam i§ lodiyi 40 ili hosr ctmi,olduЁ u bir i,O yainlz bir mihim
230
fayda getirirse,bu― onun somoreliliyini 10 faizdon 50-yo qodor
vo hotta daha 9ox yiiksoldir〉 〉
.
Rohborliyin i,somoroliliyi ilo mo§ Ёul olan mOslohot,ilorin
oksoriyyoti onu 30 faizo yaxln qiyl■ otlondin■ oyo lneyilli oll■ us―
lar.Indi gё riin bu sol■ oronin 01mul■ ilikdo yiiksollnosi to,kilata no―
o qodor belo ytiksoll,miiossisonin i§
lor getiro bilor!Hotta 400/。 ―
sonloroliliyini ii9don bir qodor artlrardl.
karlln
Miihiiln i§ lorin ycrino yetirilnlosindon danl,an bir hol■ ■
qeyd edirdi:く く
Bozon l■ on insanlara hansl i§ i gё rlnol■ ok qorarina
osaslanaraq qiylnot vernloyi scvironl.I,i 100 faiz yerino yetil■ no―
yi tolob cdon adanl ya lazinllnca yiikloninonli§ dir,ya da ki bu giin
biznesdo uЁ ur qazanmaq■ 9iin lazlrni xaraktcro lnalik deyil〉 〉
.
Bununla baЁ ll mOn belo deyordilni〈 く
Bё yiik ohonliyyoti ollna―
yan isi yerino yetillllokdon imtina ctmok uЁ unln a9arldI〉 〉
.Aparト
cl l■ iidirlor
giindolik omoliyyatdan konarda olinalldlr ki,golocok
ti9tin plan tortib etinoyo vaxtl olsun. Rohborlorin 9oxu xidmoti
kiirsii ilo irolilodikco hoddindon 9ox infollllasiyaya lllalik olur.
Onlar lazlm olmayan informasiyanl unutmaЁ
l vo i§
mayan seyloro diqqot vellllomeyi bacallllalldlr〉
O aidiyyoti ol―
〉
.
Hotta bir rcktor dostum belo hcsab edir ki,《 sado di1lo dcsok,
idaroctrnodo on vacibi billllomokdir. Oztiniizii tipik infonnasiya
sistcnlinin yaratdlЁ l inf0111lasiya vcnlloyon problcln kiitlosindon,
he9 bir fayda geti111loyOn Xlrdahqlardan,1,lori yuxarldan gё
stori§ ―
lo sizo ёtiiriilmiis prosedura miivaflq yerino yctirll■ okdon rnudaflo
etinoyi bacarin》 .Rcktor dostum bu noticoyo golir ki,idaroetino
miihiim ohomiyyoti olmayan i,lordon azad olinandlr ki,
ёziiniin
hoqiqi rolunu ycrino yetiro bilsin.
'lYOX"DEMOYI BACARIN
Prioritctlor rniioyyonlo,dirilorkon ayrl―
ayrl adanllarda rniixto―
lif problell1lor yaranlr. Bozilori onlar1 9otinliklo miioyyon edir,
anlrna asanhqla ycrino yctirir. E)igerlori iso oksino,prioritctlori
oziyyot 9obodon miioyyon edir,alnma vozifonin yerino yetiril―
mosindo oziyyot 9okir.Rohborlorin oksoriyyoti ti9iinso honl onu,
hom do digerini etinok 9otin olur.
Tcz vo birdon doyi§ on,oraitdo prioritctlori nliioyyon etinok
daha mtirokkob olur.Bu halda doЁ rudan da 9ox az adanl prioritet―
231
lori teyin edo,biin diqqetini oniarda conlloye ve bu isdo Ozm
gOstere bilir
Bir icma191 dcyiFdi ki,
く
く
adeton problcm ■9 on mthim i,i
mioン γon etmokdon yox,sayl dOrddon《 sonsuzlutta)〉 qedOr。 lan
ycni voziン γetin yaranmasindan ibaretdir Hor bir proyektin,her
hansl prioritctin ё
z midafle9isi olur Monse deyerdim:《 sirket
prezidentinin tabe91liyindo olan her bir kos ona tezyiq edir,her bi―
ri bu ve ya baoqa i,O prczidentin,oxson midaxile ctlneli olduЁ u―
nu ve oks halda isin pozulaca薔 lnl s6y10yir Prezidentin diqqetini
telob cdonlor:rnehsulun istchsa11,Inaliン γo,tabe91lkdo olanlar,ic―
timai ve i,gizar rntlnasibetler,elini― tedqiqat fealiyyeti vo olbette,
bazar mesololoridir Oger bu bodbext insan Ozint homin i,loro
hesr etse,9otin ki prczidcnt olmatta vaxtl qala) Bu deyilenlor her
hansl ba,qa rehbere do aiddir
Adeten reis g0111loli olduttu i,10rin siyahisini tlltur Amma
《yox》 dcyo bilmediyi ucundan o henlin siyahlya daha 85 de is
olave cdir ve bu da onunla bitir ki,hc9 biri isi gё ib qurtalllllr
Oger fealiyyotinizin holledici sahelerindo diqqetinizi comlome―
seniz,hc9 bir,cyo nail ola bimozsiniz Buna gё ro de sizo ikinci―
dorecoli ohomiyyoti olan proyckt toklif olunursa siz dcmelisiniz:
《Bitlln bunlar yax,ldlr,alllma bizirn ilkin vezifomiz deyi1 0ger
isteyirsinizso ki bu is heyata ke9sin,qoyun onu bir ba,qasl etsin》
《Yox》 dcmeyo ёyrenin Mon insanlarln cmoli olduttu Ve et_
mok istediklori seydon,ikayet etinolorin1 9ox csitmi,om Veba―
,a di,mi,om ki,onlarln okseriyyeti cyni bir sehve yol vcrir:vax‐
ta qonaet cdo bilecok on mё htesom sёZ10rdon birini i,lomeyo
yox》 dur
utanlrlar Bu balaca sё z■ 9 herfdon ibaret olanく く
IQTISADIYYAT
LABORATORIYASINDAKI
PLANLAsDIRMA BLANKI
Nyu―Yorkdakl iqtisadiyγ at laboratoriyasinln prezidenti i B―
Clsbom aparici rehberlordon daha ireli gederok Oz f1111lasinl za―
11landan somereli istifadeyo 9atdlra bildi Bu sirketdo《 zamanin
idaroolunmasl〉 〉anlayl,l rnenasina g6reく く
i,in idareolunrnasl)〉 anla―
yl,1113 9ox yaxlndlr
232
Iqtisadiyyat laboratoriyasinda i5in idareolunlnasl ilo bagll on
vacib mctodlaldan biri burada i,lonib hazlrlanan planla,dllllla
blankldlr Bu blank ,irketin prezidenti Osborll toroflndon tertib
olunmus administrativ foaliン γetin inkisaflna dair dorslikde tesvir
olunlnusdur Bu dorslik administratorlarin her birinde var,amma
her kos onu Oz isteyino gё ro tetbiq cdo biler sexSi Sё bet zamanl
lqtisadiyyat laboratoriyasinin rohberlorindon biri dcdi: く
く
sirketi―
nlizde clo bir adanl yoxdur ki,ondan istifade ctmesin〉 〉
Planla,dullla blanklnin esas meqsodi― rehboro Ozintidareet―
mekde yardlln gOsten■ okdir Derslikdo dcyilir: く
く
Bir 9ox admi―
nistratonl indi mo,こ u101duttu veziン γeto 9atdlran kcyflyyot onla―
rin gё zlonilmoz§ eraitin ё
hdosindon ge11■ ok ve tezyiq altinda i,―
loyo bilmok bacanЁ ldlr Anlma bu postda qalinaq ve inki,af et‐
mok■ 9in rohber i,9i gOzlonlmeyon,oraiti aradan qaldlllllaqdan
6tlu Ozinll toplama首 l baCa111lalldlri vezife artdlqca o,ё zinun ilk
nё vbedo
ne ctmoli,nolori iso hc9 etnomoli oldugunu qorarla,dl―
ra bilmolidir Ve sonra:く 〈
Sadeco dcsok,planla,dll11la blankl di,■ ―
zll de tcz ve maksiinum
teskil ctnok■ 9indir Rohbor i。 9i bunu tan1 9okildO
monirnsomokdon qabaq artlq hiss edir ki,daha 9ox isin Ohdosin―
nib― da,inma ve planla,dlrlna proscsini,ё
cidd― cohdle
don golo bilir ve onu daha yiksok sOmere ilo yerine yctirir tstO_
lik do bu islori telesmedon vo 6zini qan― tere salmadan cdir Bu
tcxnika idareetrnenin bitin seviyyolorinde yayildlqca her bir
omokda,■ 9in aynhqda vo onun i§ lod″ i sё b。 ■9in
ve bit6vlllk―
de sirket i9in onun ttdasl aydin olur
Planla,dinlla blankl birdon 9ox isin yerine yetiHldけ
i her han_
sl i,do olverislidir Ona tetbiq tapmayan yegane insan konveyerde
i§
loyon fohledir Katibo onun evezindo masaustll teqviindon de
istifade edo bilor Arnma gcnis solahiン γetlori olan midirleHn ok―
soriyyeti■ 911n etmeli ve yadda saxlamall olduttunu qCyd edeceyi
xtlsusi ka薔 lZ par9asl sadece vacibdir
Planla,dilllla blanklnln doldunlimaslnl《 isiini qurtarlm, son―
ra》 ya
saxlamaq olmaz,9inki midir onun kё mokllyiile i,lorini pis
voziン γete salinayacaq ve bundan savayl,fealiyyotinin blltin sahe―
lorllli ve aspcpktlerini tani nozaretdo saxladl普
lna Ominlik hissi du―
yacaqdir
I。
lorin yerine yctirilme slrasl i911n planla,dllllla blanklndan
233
istifado edorok adlninistrator on miihtim i,lorin yerino yctirilnli§
01duttu i10 01aqodar momnunluq hissi duyacaqdlr. Gё zlonilmoz,
amma toosstif ki,1,do labiid olan fasilolor onu ёziindon 91xarma¨
harada olduЁ unu〉 〉yada salinaq ii9iin
yacaq vo o,fasilodon ovvolく く
90X VaXt itirll■ oyocokdir.
Planla,dllllla blanklnln forlnasl hor bir adam ii9iin onun ёzii
qodor fordi ola bilor.Vacib olan bir,eydir― hotta unikal yadda,a
malik insanln belo yadda saxlaya bilmodiyi bitiin ba§ a9atllllallll,
vo yenii§ lori yazmaq vo qaydaya salmaq.
zong ct―
Hor bir i§ i a,a言 ldakl katcqoriyalara bё llnok olar:〈 く
nahar〉 〉
yazmaq〉〉
mok〉 〉
,《 omOkda§ la―
,《 iclas》 ,く く
,《 miixtolif i,lor〉 〉
,〈 く
.Birinci be,kateqoriya adoton standart blankln(6-cl
■
ln soyadl〉 〉
codvolo bax)birinCi SOhifosindo ycrlo,dirilir vo qar,lslnda noza―
ret vo nё rlllrolomok ii9iin yer qoyulur.C)biri sohifodo bu vo ya di―
ger rnosololorin intizakiro edilocoyi omokda,larin soyadlarl qeyd
olunur.Hor soyadin altlnda toyin olurlll■ u§ gё rii,zamanl haqqlnda
danl,1lacaq on miihiin■ mё vzular yazlhr.
〈
く
Zong etl■ ok〉 〉qrafaslnda yazllan rnaddolorin xiisusi,orho ch―
tiyacl yoxdur.Katiboniz blankl yenidon 9ap edorkon(ya hOr hOf―
to ii9iin,ya da o doldurulduqca)hor bir kateqoriy,da tiStiindon xott
9okilon kateqoriyanl buraxlr.Adoton holln sizo cdilon,hom do si―
zin ctdiyiniz telefon zonglori hoddindon 9ox olduЁ undan Onlarl
karanda,la yaxud da xlrda horflorlo yazmaЁ
lnlZl tё Vsiyyo
cdirik.
bllosolo burasindadlr ki,bu qrafa 9ox tez dolur ve siz artlq ct―
nli,olduЁ unuzu poza bilorsiniz.Onda blankln
ёziinii
tez― tez yeni―
don 9ap etmoli olmazslnlz.
く
く
Yazmaq》 qrafaslnda yalnlz o mosololor qcyd olunmahdlr ki,
onlarl olavo molumatln lazlmllЁ l iZindOnmi yoxsa vaxtln olma―
masl ucbatindanml o saat diqto ctmoyo hazlrla,rnlrsinlz. Cavab
verilmoli moktublar 9oxalanda(adOtOn siz haradasa olandan son…
ra)bu qrafadan istifado olunmur,9inlci o onsuz da bos olur vo
hom do moktublarln hamlsina bir dofe qo1 9okilir.Po9tu hor giin
斃ま鰍鑑
:∫
moktuba
1:轟:‖ よ城∬ 蝋鳥 聟
鮮
酵
ve tez ara,dlrlnaq lazllndlr. Hor bir sonraya qoyullnu§
locokdir.
234
Adetenく く
zong ctmok〉 〉ve《 yazmaq》 qrafasinda qcyd olunan―
lari seherin ilk saat yarlminda ycrino yctirirler
Artlq qcyd olunmu,du ki,seherin ilk saat yarlml korrcspon―
dcnsiya ilo ve tclcfon zonglori ilo qurtaHllaq ve fasilodon konar
olmaq l19in en yax,l vaxtdlr Amrna rcal olaraq gё zlonilmoz sitlla―
siyanin yarandlЁ l Ve vaxtin deqiqolorle ё19111inosi istisna olinaqla,
planla,dlnlla blank1 9ox sayda bclo fasilolordon ara1l olinaqda k6-
mok cdir vo bu sobobdon do 6ztlni
6-ct cadvaL lqtisadiyyat laboratoriyasmut
planlasdrnru blankr
Planlagdrrma
7 Y A Smit
blankr 3.07
lllesololor
i
zeng etmek
2
3
2. $eraton-Teyt (tel. ki- 4
5
tabrna bax
6
Kilerle nahar
3. Uollas - seyf barosinD U Cons
de damgmaq
4. Cons - ciime axgamma
gririig bareda
I . Smit - 10.00-da g<iriigmek
Floridaya bilet sifariq etmek
Yazmaq iimumi
5 mesele meseleler
(((
((
((
6 diqto 10.00-a elmi-tedqiqat
235
F.Y.Karliston
mesolelor
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
((
U.M.Palner
く
く
((
《
((
く
く
((
《
((
《
((
く
く
((
kimi― ax,aln,ё bosi ilo apan―
daxil olmu,lacaq iclasa
mokttlblar hazlria,maq
iclaslar Naharlar
ycni istchsa―
1at 22 08
Baz Cr 3 07 Baz cr 10 07
Corax 4 07 corax l1 07
cor。
Srnit-9er aX
96bosi llo-200
elmi― tedq
5 07
Cer, 1207
Cim ax 607 Cim ax 13 07
Cimo 707 Cimo 14 07
midirlerlo 19
izro-2808-1500
idareetinokdo oVezolulllnaz vasitedir Hor bir insan bilendo
I鋼[輔
yttuttλ
鷲
i穐 盤
舅
‖
111[
構陽蠅i判聴
alklndm
蹴│:vacb medohet vc五 Elメ 狙 Ы
誌器慮1肌Л鴛寵
lf鵠 :鮒認獄じ
mt::青 肝
11=Ttti暑
「
蹴lle織:誕Ⅷ胤1詰 :器∬露
上
1慮総:翼 盤出It鶴
irfl鶴 計
ま
l∬ 概
::馳
薔
la,dinna
:
l:〕
ui,10ri a,kar edo bilesiniz
6
^
,4
4‐
ci FOSIL
OZON6 NECO TOsKiL ETMOLi
I B Osbom deyirdi:KKOger sizin meqsodiniz nezaretdirse,bu
-5zunonezaret olinalldlr Oger meqsediniz idarectmedirso,bu―
ilk nOvbedo ёzinOidare olinalldlr Gin erzindo ёz i,ini te,kil ct_
mokdon basqa biin,cylor u,aq oyunundan ba,qa,Cy deyldiD〉
V9n bu mё vzu ne b電 1l hemin sё zlerdon qlsa,orh esimemi―
,om Ozinin gllndolik isini te,kil ctmok he9 zaman asan i,sayll―
manll,dl,anlma her kes onu en 9otin i,sayl.1111?BiZ bu rnesole ile
ba,qalarindan qat― qat tcz rastla,1■ q Alllma buna baxmayaraq biz―
lordon 9oxumuz onun ne qeder 9otin olduttunu vO bizilm bu moso―
lonin OhdOsindon ne qeder pis goldiyilnizi aniamatta qadir deyilik
Kollcclordon birinin dircktonl,lkayot cdirdi ki,《 moniltl en 9otin
problcmlorimdon biri rnite,okkil olinaq 19in Ozimi teskil etmo―
yimdir》 Biz ёlkomizde rehberi,9ilerin isine 9ox az diqqot cdirik
Biz artlq bu etinaslzh言 ln sOboblori barede danl,ml,dlq ve on―
lann arasinda administratorlarin ёzini m■ oyyon sistcme tabc ct―
mok istomomest onlann hell ctmoli olduЁ u prOblemlorin sert
konstruksiya 9er9ivesine sl薔 madl言 1;bu lneselolorin■ Otico nOqtc―
nozerindon ara,dlrilmaslnln nisbeten 9etin olduttunu da qCyd
etmi,dik Anlma her halda vaxtin idareoluntnasl mesololori ёz
hellini g6zloyir ve sonradan gorecoyimiz kimi, bundan 6ti
yi―
m■ oyyon lnetodlar rnё vcuddur Ehtimal ki,80-ci lllordon ba,laya―
raq,btt veren iqtisadi tenozzul vo golir elde etinok l19in bununla
ba普 11 01an 9etinliklor idarectmo meselolorine daha ciddi yalla,ma―
ya getirib 91xaracaqdlr
iS MOKANINIZI TosKiL EDiN
Midirlerin hamlsl i,lodiklori,OraitdOn aslll olur iri bir,irko―
tin en yiksOk memuru i,ini daha yax,i ncce teskil ctnok haqda
menimlo mesloheJo9erken sOhbet zaman《 ヽra● Jarl》 ndan dus―
237
di Molunl oldu ki,rnomurun katibosi onu lazllnslz zong10rdon vo
梶[
『 il皿 詰枷1屋 震:お1崎 :濯 躙梢辮 鴇χ
ro bilirdi Bu arzuda olanlar ise 9ox idi Situasiyanl rnurokkoblo,―
diren soboblordon daha biri sirket rehborliyinin haml i9tln lllitloq
ma cndio bilir
'I計
iII撫
鶯譜
欝辮甕註
!柵壽善
ba,qa molteb010rdo Otumasl artlq kontakt i9in ela ongol rolunu
238
OFISIN PLANLAsDIRILMASI
Oger siz ёlkenin aparicl layihe to5kilat,olanく く
AzdOvletlayi―
he〉 〉
do
ovvellor ollnusunuzsa,yoqin bir 9ox§ cylero flkir vclll10mi―
siz Daha diqqetlo baxsanlz,dcmok olar ki her bir inasanin llstlln―
do hcsablaylcl ve yazl rnakinalarinin olduttunu gё recOksiniz Ve
siz bolke do dll,llnecoksiniz ki,yazl rnasalarinin bir― birino bu qo―
der yaxin olmasl makinalarin yaratd嗜 l seSin ucbatindan miOyyon
problcmlor yarada biler― ve bu tamamile diz flkildir
《Azdё vletlayihe》nin yeni planl ve yenitortibatl onun gё rini―
,ini tamamile deyi,di:xo,teSir ba言 191ayan parlaq ronglorin siin―
foniyasI; insanda hava ve monzOre hissi yaratmaq■ 9tln yumnt,
盤驀灘∬
∫
∫
脱
掛瀞酪罫
讐錦椰
lann flbini com10mok imkanl artdl,onlarin psixoloJi veziン
yax,1la,dl
γeti
Mon bu monzoroni texnlinon henlin fealiン γet sahesiile me,―
u101an
bir amerikan korporasiyasinin oflsindoki veziyyetlo mi_
首
qayise edondo kontrastin ne qodor dorin olduttunu gё
血rom
Allle―
LttШ 謂富
譜淵:撚品 躍肝il胤 輝
s艦
dada zong 9"
F霞1驚躙瑠mlF:過 〕
::trTWmぉ
槻l駅lM犠鍔籠鰍a器 官:淵 ¶
:∬ :糖 :闘 tfi∬ 濫,堪 Ittl‰
譜輩ml‰ ∬T
dn肥
:
i:亀
masl vardl Moniin flkrimcO,On inaraqll toklif―
ll殿
I廿
az istifado olunan
訛
鼎 郡ll熱電
静 蹴腑
[lⅧ
239
:
FUNKS10NAL OFIS
lM激
Profcssional f111llalar oflsi hansl yolla daha funksional ctinok―
盤l鷲 鳳島
1靭 肌:Ⅷ 灘梶
Fttl輩
ha rahat neco ycrlo,di111loklo olaqedar rneslohet verilir
Holn midir,hem de onun katibesi■ 911n lazllni avadanhq vo
lovazimatin el altinda olmas1 9ox vaCibdir Mosolon,danl,lq za―
胤辮腫
鸞1轍 穏 i蠍麟孵
器蝋肥器IttL苺響脚 離
dlrllmasi rneqsedi ilo onun ctdiyi rncxaniklo,me her zaman
ёzini
場淵瀞
l響1爵聯
撚 漁蠍彗
sob∬ 1昔
∫
ζ
織盤
r驚鳶
穏κ
tttξ 翼
範
蝿r:霧楷
』
与
IttlittI鷲 捌 #
事l酔1凝i揮打
dir belke do onun,dcmok hem do Ozinin i,SOmereslllo on mi―
him xidmet gё stenlli,olur
YAZI MASALARI V0
0NLARDAN iSTiFAD0
qonaqlarin saylndan asll1 01araq lazlmi sayda stul yaninda hazlr
olurdu
240
Amcrikanin idarectme assosiasiyaslnin prczidcnti olan Lou―
rens Epli llmulnlyyotlo lllasaslz kc9inlneyi slnatta 90ken10rdon bi
ri olmu,du O hcsab edirdi ki,masa mudirle i,9i arasinda solnero―
li insiyyot i9in kc91lmoz ongel rolunu oynaylr ヽ′
o oksine,qoh―
ve masasl arxaslnda dizilen rahat qoltuqlar tobii insiン γote sё vq
cdir Bu ideyanl xo,layanlar deyirdi ki,o,hem doi,9iyo mtldiri―
nin masasl istllndo ёz ka言 lzlarlnl,ve dcmok hom do problcmini
qoyub gctineyo i慮 an vcllllI Bclo,oraitdo o,getirdiklerini 6zi
ile apanna1l olur Amma hor halda kabinctdo yazlrnasasinin olma―
masinda mOeyγ on qisurlar da vardir Rahat ve insanl azad cdon
atmosfcr gOi,ve iclaslarin lazlm olduttundan daha 9ox uzatuna―
slna da getirib 91xara biler Bir midir rnone deyirdi ki,adeton o,
her iki l12asadan― hom i§ ,hem do qohve masaslndan istifado cdir
Oger o,gOn,ve ya iclasin uzanlllarnaslnl isteyirso,onu 6z yazl
masasinin arxasinda kc9irir
Ehtimal ki,yazl masalanndan istifadedo tetbiq olunan en b6yik《 ycnililo cle bir sey deyil Mon Ozim do 9ox zarnan s6hbet
esnasinda dumb gozmOk istediyimi hiss cdirem sOraitimkan ve―
rendo homi,o bcle de cdirom MOne elo golir ki, bu, s6hbetin
smktunlnu qlrir ve bclolikle nlizakiro olunan meseleyo ba,qa bir
terofdon yana,matta imkan yaradlr
USTU DOLU MASA SINDROMU
Monim mi,ahidoloriino gOro,isttl dolu masa sindromu reh―
ber is9ilorin 95 faizini narahat cdir coX ll10r men onu lazlmi qo―
dor mirokkob saymlrdlm Ve bu menim soh宙 m idi ldarectmedo―
ki qcyri― someroliliyin osas sobeblorindon biri do problcnlin yan―
h,ve qeyri― doqiq teyin edilmesidir
Ve yumor hissi ile sc9ilon bir yash rehber i,9i ile gё
血sdon
sonra men midirlerin Oz masasinl nedon bcle yiklediyini anla―
dlin Bu alinan mtldir bir dofo menlln bu baredo flkirlesib―
flkirles―
mediyimlo maraqland1 0zi de cavab verdi:く く
Yoqin ki,yox Am―
ma her,cy o uCdan ba,vcrir ki,biz unutmamaq l19in elo hey ka―
言lZlan g6zllmllzin qar,lsina yl薔 lr ve yene yl薔 lnq PrOblcm ondan
ibaretdir ki,bu― dottudan da i,loyir Hor dofo g6zimiz hanslsa
bir sonedo sata,anda biz onu xatlrlaylr ve flkirlerimizin gedisi po―
zulur Kaglz topasl yikseldikce biz artlq on ωa言 ldakl sonedi unu―
241
dur ve buna gёre do lazlln olanl gah o qovluqda,gah da digerindo
axtarirlq Vo unutlnaq istomediyillliz ka首 lz iZOrindo nozor saxla―
dl慈 lrnlzda
olduttu kiini,itirilon soned axtarl,lna vaxt sorf cdirik》
Kilnse dclllisdi ki,《 Masa llzerindoki qarl,lqllq― beyinde qa―
rl,lqhq dcmekdir》 Bir rcktor dosmmdan sOrtl,anda ki nedon onun
masasinln istll her zaman temizdir, o suala suana cavab verdi:
く
〈
Bos o niyo temiz olinama1ldir?Bir isi ba,a9atdlllllaq basqasinl
ba,layaraq ona ara vc■ 11lokdon daha asandlr》
A§ attlda tesvir etdiyimiz mctod size attzinacan yiklenmi§
ma―
sanl tomizlomekdo vo onu tomiz voziyyetdo saxlamaqda kё mok
edecokdir:
l Masanln istunt indirne,首 u101duttunuz i,O aidliyi olFnayan
bitin ka首 lzlardan tomizloyin
2 Ba,qa isin siz ona hazir olmaylnca masanlzin l120rinO gel―
mosine iinkan vclllloyin BOin materiallar mioyyon qovluqda
yaxud inasa daxlllnda olina1ldlr
3 indi izerindo i91odiyinizi qoyub ba,qa,daha xo,agelon lme―
solonin yerine yctirlmesi isteyino uymayln Siz arxayln ollna1lsl―
nlz ki,bu isi bitinnok l19in her bir isuldan istifade etdiniz
4 Bundan sonra i,lerin ycrine yctirilme slrasinl yoxlayln ve
daha vacib,n6vbeti mesoloyo ke9in
5 Katibinizlo birlikdo bclo qayda yaradln ki,o,sizin masanln
isinin seher siz gellnokden ёnce yl首 lsdl■ ldl言 lna,Orada ilk nOv―
bodo i,loyoceyiniz i n6mreli qovluttun olduttuna nezaret etsin
6 Masanlzin ylЁ
l,dlrildl薔 lna
nezareti katibinizin mintezom
vezifesine daxil cdin Onun bu isini asanla,dillllaq■ 9un her im―
kan di,ondo Ona yardlm edin
Yuxarida tesvir etdiyirniz mctodun midirlerin bir 9oxu i9in
ёz effcktivliyini isbtt etmesine rettmen O,bozilerine uyttun g。 1momeyo,digerleri■ 9in iso maneeyo 9evrile biler Moselon,Ina―
sanln istuni yl言 19dlraraq orada yalnlz bir predmct qoymaq cehdi
fetiso 9evrile bilor;yaxud midirin bir vereq ka言 lz da 6Z yCrinde
olmasa isloyo bilmomosi ortallta 91Xabiler Bttqa meslohetler ki―
mi bu da ayrlllqda her bir,oxsin ehtiyacina uyttun tetbiq Olunma―
1ldlr
Hor halda hansl rnctodu se9irSiniz― se9in,rnasanln lazlmslz ka―
普lZlardan temizlelllllesi hetta isti yikli masanin i,lomesine he9
242
cir manc9ilik t6ret12oyonlero belo fa1/da getirmi,dir ProlR Meh―
diycv mone dcyirdi:《 Monirn i, llslubunl― vaxta qonaet ctllok
■911n i9i ka言 lzll qOVluqlarin rnasa tlzerindo o19atan,oklldo qoyul―
masldlr Onlar tecililik prinsipi izre diztllllb― birindo en tez ycri―
no yctirilmeli is;ikincisindo orta tecililikli;19inctlsindo monirn
onlara olim 9atan Vaxta qedor gё zloyo b■ onleri ba,qa birindo―
vaxtirn bo,olanda oxuyacaqlanrn ve s Bir qayda olaraq bunun
neticesindo masanin llstu dolur ve heqiqoton bu ka薔
lZlar adamln
diqqotini yayindlrlr Lakin mon kc9on i1 96x b6ytk o1911do masa
alanda heddindon artlq sevinditm, 9inkl onun tlstllnde daha 9ox
ka言 lZ yCrle,diro biloooК dim
Amma sizin sOzlorinizdon sonra
qovluqlarin bir hissosini olimdon uzaЁ a,digOr hissosini qohve Fna―
saslnin izerine vo kitab skaflna qoydum Dllz deyirsiniz,InOniin
diqqetim dOttrudan da daha az yaylnlnaga ba,ladl Dizdir,indi te―
cili ollnayan katiZlarl qalxlb gOtlllil10k tt911n vaXt Serfetlneli olu―
ram Anlma bu narahat91lq da qohve masamln ve kitab,kaflnin
gё nlnisinin
evvolki kimi danxdiricl ollnamasldir》
Bu sOzler monim yadima yumor hissi olmasa ya,ama普 lmlZin
9ox darlxdiricl olaca慧 lni bir daha yadlma saldl
ZIBIL VEDROSINDON
ISTIFADO EDIN
Idarecine izre rne,veret9ileldon biri zibil vedrOsindon istifa‐
do sonetini i,in idareolunlnaslnda 9ox lazlmll bir halqa hesab cdir
Somereli i,loyon midir hc9 zaman yol vclllloz kl,ka意
lZlarin sayl
dayantnadan atsin
DOviet Tikinti Komitesino geldiyirn ilk illerdO birgo 9ah,dl
1lξ :1棚 :槻 靴1詔 駅鶴
圏織 朧 ξ
鵠括
i電
pondenslyanl nezorde tutaraq o deylrdi:《 Lazlinslz kagizlardan tez
yaxa qurtarsan yax,ldl)ve biin artlq ka普 121an Zibil vcdrosine
atnaqla flkrini oyani,okilde teqdiin cdir O dcyir ki,bir ne9o il
erzindo qoyduttu meqSedo belo 9atdl
Bu metodu KKka薔 lzlarin oksOriン γetinin zibil vcdresino k69■ ―
■1lnesi〉 〉adlandinrlar KKEhtimal ki,istifade etdiyiniz zibil vedresi
sizin ora atlnaq istediyiniz,cylori tutacaq qeder gcni,01malldir
243
Voo,xidmet91nin yaxud da lap clo katibinizin qoyduttu yerde de_
yil,sizo minasib olan yerde du111lahdlr
KAё IZLARIN QEYDOALINMA V0
II
SAXLANMA SISTEⅣ
Hansl ka言 lzl ne ctr qcyde almaq ve saxlamaq mesolosini
mieyyonlo,dirrneyinco siz ka首 lz prOblCmini hell cde bilmeyo
coksiniz Mon bu neticoyo golmi,om ki,hc9 bir te,kilatda ka普 lz―
lann vahid qeydo ahnma ve saxlanlna sistcmi yoxdur
COX VaXt bu sistcn■ rehborin 6zLInden aslll olur O ise xisusi
:::黛猟 :町:驚冨認
よ鳳
1激
l}認
redo he9 bir tesevvire malik olmadan edir Kag121arin qcydo alin―
ma ve saxlanrna sistcminin muoン γon Oluntnasinl he9 bir midir 6z
」
:rttL
潮 I器肥1群 量
::‰ ξ
l雷般謎
遜
じ
輩
dm臨
れ∬器諄温津:椒 ‖ mn k“ Ыmeno“ ―
Wl£ 肥::織乱
蹴 :繊守 :艦ll詰躍lL:雲「
『 :肥 1盤 鰐」
:警 llttlぶ 1肌 ‖
認]顎麗出署
1服
t咎 9絣
:」
m'惚
,e面 n qeガ 4iZgin
ttmh劉 bttnヽ 91… in
Ve hz‐
勢
』∬W驚羅3辞:ftttA由1まTfttF:1器 1
麿1」:躍:L革
腑需:器::L:電 器識 1:軍 盤借
nよ
F」
lar kimi,oxsi soboblerdon isdo olmaya biler Bele hallarda ka言
lz―
破
凝
蠍草
墾
欄馨
ぷ1織鶴
棚署
y紺
:範
::鵬 確認鵠
∬
誌:糖胤
艦II饉1肥
翼
膜
'Tttγ
244
=λ
l聯1癬
胤
撼揮
nedlerin saxlalma sahesindoki ekspertlor bu meseleni 9ox i110r
orzinde ёyrondikdon sonra rnixtelifnё v sonedlerin ne qodor sax―
lanmasina dair tё vsiyyolor hazlrlaml,lar Onlar cari korrcspondcn―
siya qovlutunun bir ildon artlq saxlanlnamasinl lazlm bilirler
Defterxana xidmet9ileri bir dofedon artlq lmiraciOt olunlllayan so―
nedlerh faizini sonlsanda adoton 80-90%araslndakl bir reqOm
sё yloyir,bozon do 90_95% Hor halda yadda saxlamallylq ki,sax_
lama middOti kiininso qoyduttu qaydaya Osasen yox,bu sonedle―
rin muhimliyi ve istifado vacibliyi ilo mieyyon cdilmelidir
雪
潔
厨
器Ⅷ]nttli淵 謡話す
織
場11111府 君
mehv ctmok 01ar
:』 :上
hr虜織 『 轟 翼
電f翼 ::棚 Л ∬獣 量 翼 総 露
躍
‖L
batth qiymetsiz dostok rolunu oynaya bilor Bu barodo doqquzun―
cu fosildo olave sOhbet a9acaglq Bir 9ox rehber is91er hcsab edir
ki,sonedlerin qovluqda saxlanmasl olduqca olverislidir Bu,holo
i,lonrnemi, Inuxtelif moselo ve ideyalann saxlantnasl i9in 9ox
rallat ycrdir,9inki bunlar hele mlleyγ on dosye kateqoriyasina aid
olunnlarnl,lar vo 90x maraqh olrnasl sObobindon Onlarl helo at―
maq da olmaz
CIB,YAXUD MASAUSTU GUNDOLIK
yd爵
驚Fl∬ ず辮
1∬
温Xl織箇 』
露lttll讐ぶ
:
dir Bu moqsedle on rahat vasite cib yaxud inasaisttl gindelikdir
Hor bir rohbor vaxta,in yataq otaЁ inda tualet masasinin izorine
盤譜酬 織鶴〕
:針 肥li惣 麗
111電 器誰
°
J… Hik訓 d¨
¨
。
1瑠‰諄棚∬盤鴛
"脚
h―
整欝螺 七
路耐鳳軌
:猟 鮒儀
j鮒
認蹴it務 織s滉:認 硼憔t鳳 麟ittlζ 蹴
245
:
yo ba,ladlqdan sonra tcz surotdo lazlini info■ 11lasiyani taparaq 9ox
vaxta qenaet etlmeyo verdis etdirn
KORRESPONDENSIYA
Bir 9ox rehber i,9ilor rnoktublarla i,o onun layiq olduttundan
daha 9ox diqqet vcrir Mosolon,6z§ oxsi biZncsini yaradan vo osil
miveffetliyyoto nail olan sahibkar adeten po9tllnu ёzi a91r Bu
teeccibli hal dcyildir O,olini ёz bizncsinlll pulsunda saxiamaq
isteyir ve tabc9iliyindo olanlarin moktublardah vacib i,ilttanlnl
「 ]:1服 Fttq:i疑 患 ii慨 酬 P:需 よ
::塁 1燎 ;盟
sindon daha yax,l golo blmeyocoyini di,illlnok Bozi midirler
:錦
ise bundan basqa OZ i'Verdi,lorini nizalma salinaq vo etaletli,la―
kin mllntezom proscdurlarl ycrine yctillllok istenlirler Basqa bir
amil de teeccib dOtturur― yCnilikleri,OSason do onlar yax,l xo―
berdirso,birinci olaraq bilmok hevesi
CikaqOnun biznes problemini aa,dlllllaqla mo,言 ul olan D・alt―
ncll institutl1 3 nlin rehbor i,9i arasinda sorLu kc9irerOk askar ct―
mi,di ki,tipik administrator her gin kolTcspondcnsiyamn oxun―
masina ve cavab hazlrlanmasina 2-3 saat arasl vaxt serf cdir II or―
zindo bu 4 ay te,kil edir
iqtisadiン γat laboratoriyasinin idareetme qrupu moktublarla is
izre yuballlnadan diqqet tolob ctineyon,on dllzgin,ve flkrirnce,
On rahatrnetod i,loyib hazlrialnl,dir Bu rnctod lnelctublarl i§
in so―
nuna kimitoplamaq,yaxud onu yolda oxumaq t19in gё tirlnok,ya
da sonrakl seher baxmaq 19in masanln usinde qoymaqdan lba―
retdir Bu― po9t daxll olduqca katibonin onu sizin inasanlzln isti―
「 ItL瀧1∬鮮ま
皿
R累器駕
雲安瀧
:L惣需 ま
ltmlr ve
:
lき
lerden mudirin diqqetini ayl,111lr O,midirin flhini da言
h響
`
。
m Og∝
ふ
霞寧I棚湾
器齋I需『:∬視∬龍 Ы∝
卜
寵l柵器∴i篇 霊洲 蹴 IS鶏 ∬
制器 計
yo
'
246
QISA,TEZ CAVABLAR
Diger terofdon, cavablarin sonraya saxlalllnasl onlann daha
uzun ollnasina sobob olur Qcyd VO mOktublarin okserlyyoti t19un
bir ne9o kolmo kittetdir Cavabl gecikdirdikco uzun―
uzadl izr is―
temeyo 6zinuzi borclu hiss cdecoksiniz
Bir dofo menirn qlzIIn Arzu Ankaraya u9arken teyyaredo on―
dan bir az irelido otullllus bizncsmcnin teyyare havaya qalxdlqdan
sonra portfclindon bir qalaq moktllb 91xadlこ inin,ahidi olmu,du
O,moktublarl oxuyur,kenarinda ve ya ovv01indo(yoqin ki,kati―
bosi■ 9tln gё steri,lor)qcyd10r cdir,sollla nOvbeti katiZ1 01ine ahr―
dl Bu adam u9us zamanl-loxminon 2 saat clo bu i§ le mosttu1 01-
du QlZlm yadina sahrdl ki,o,oxs bir alem moktubun
ёhdosindon
gelo bildi
Olbette qlzlmin bu bizncsmene diqqet yctill:losinin bir nc9o
sobobi vardl Mon altlq bu kitabl yazmaЁ a ba,laml,dlm HOm de
o bilirdi ki, ovvellor menim do kOrrcspondensiya ilo olaqedar
problcmlorirn olrnusdu Vo onu da bilirdi ki,mon vaxtlml teン a―
γ
rodo hc9 do 9ox somereli ke911:11lrom
Dizdir, adeton mondo qlzlmln tesvir etdiyi qodor hecmdo
ka言 lZ yl薔 llib tOplalll121r Amma o da dizdir ki,homin zaman kesi―
yindon somoroli istifade t19in do mlleyyon hazlrhq vo planla,dlr―
ma bacarlЁ l gerOkdir
Ainma her halda,oheryanl qatal ve gozintilor,toンγarO u9u,―
larl zamanl rehber i,9i uzululllddet ongolsiz ve fasilesiz zamana
malik olur Uzun illor orzindo mon Moskvada metroda gedOrken
yola hansi ve ne hecmdoki isi somereli sokildo gё re bilmokle
batth eksperimcntler cdirdim Askar ctdim ki,adetOn
ёzinlo bll
':器
iF選 輩 ξ :lttf計
〕∬ 鴇 よ:認lII露 &淵 T霧 :
nim■ krim m■ 0ンγOn iSin ycrine ycurilmosi ile mosti1 01duqda
neyi etinok lazlin olduttunu dllZgin sc9■
lisdirnso,90x l,gё ro
bi―
lirdim Bir dofo bc10 gcdis zarnanl men 10 yaxud 12 moktuba ca―
vab verdirn ki,onlardan bezileri ciddi diqqet ve varialatlarin dll,■
nilllb― da,lnmaslni
a搬
鵠 I誠 寧
_
telob cdirdi Ba§ qa halda mon evvelcodon ha―
隠 富鳥 盤Pttη
247
maЮ ぬ rd■ md。
9叩
DIKTOFONLAR
indi biz rehber i,9inin olindo olan en ttdah vasitelordon bi―
rino kc9irik Zalnana qenaot ctlnek■ 911n diktofondan istifade ct―
mok montiqlidI Bu flhin isbata chtiyacl yoxdur Diktofon kati―
boni daha vacib i,don aylllllamaq■ 9in iazlmdlr,9inki midirin
her bir sё zi onun Ozi toreflndon yazllacaq,katibe iso onu no za―
i
man isteso sifreleyo bilocok Administratorun diqteyo serf ctdサ
her bir deqiqo katibenin ba,qa i§ o serf edecoyi homin doqiqeyo
qonaet dcmokdir
Katibelor 9ox vaxt diqteyo miqaviinet gOsterir Bcle bi flkir
mOvcuddur ki,katibin profcssionaliznll onu stenoqraflya911lq qa―
asilldlr Hor halda o ba,a di,molidir ki,bu― onun
vaxtina qonaot etmeyin on yax,l isuludur cinki O,midirin ya―
ninda oturtlb her kolmesini yaι lllaqdan daha mihunl i,gё rerok
biliン γetindon
ona yardlin cdo biler Diktofondan istifadoyo katibelorin miqavi
met gOstennesinh ba,qa bir sobobi onlarln bu texnikani lnenim―
seme d6vini ke9mesi ve onu yax,li§ lodo bilmok narahat9111首 1dlr
Bir 9ox rohbor i,9ilor diktofonla islomeyi scvmir Birincisi
qorxurlar kl,ondall someroli istifade edo blmeyocoklet ikinⅢ si
do bu tcxnikanin lnenirnsonrnesine vaxt sorfctlllok istomirler Us―
telik ola bilsin ki,katibonin ctirazlnl e,itmek istemirler
Ara,dinnalar g6sterir ki,midirlerin 40 faizi rnoktub ve qeyd―
lori Ozi yazlr,sonra 9ap ctlnesi■ 9in katibeye vcrirlor Oger siz
deqiqedo 20-30 sOz yazl stretillo doqiqedo 150 sё z sifahi nitq si―
retuli lnuqayise ctseniz,diktofonun istunliyine razlllq bildiro―
coksiniz Bundan savayl,adanl katibonin yaza bildiyindon iki do―
fe tez danl,lr Bcloliklo,bir diqte saatl he9 olmasa yazl lnasasi ar―
xasindak1 5 saata,ya da iki saat Ozinin,iki saat iso kttibosinin(lkl
saat o diqte edir,iki saat da katibo onun dediklorini sifreleyir)i,1-
ne berabordir
Diqtonin daha bir isttlnltyi ondan ibaretdir ki,katibe dikto―
fon yazislnl olyazmadan 1/3 dofo sllretle ara,dlrir
Aydin mesolodir ki,diktofon midirlerin i,semeresinin ytk―
solrnesi t19in dcmok olar ki,labid vasitedir Anuna ondan istifa―
donin do ba,qalarl kilali ёz menfl cehetlori vardir Mikrofona da―
248
nl,maq 9ox asan olduttu t19in yazl ve hcsabatlar uzun olur ki,qov―
luqlar da ka薔lz olindOn,i,ib― bOytytr
De■ erxana proscdurlarina vo katibenin i,ine tosir gё store bi―
locok on yenilnetodlardan birinin adlく く
s6z hazlrll首
〉
dlr Bu idcya
Almaniyada mcydana golmi,di ve ilk nё vbedo dofterxana i,ini
sOzdon istifado monasinda tehlil ctllokdon ibaretdir Hor dofo
1〉
tokrar olunan s6zlor lazlm gelerso slrf avtomatik olaraq 9ap cdil―
mok■ 9in《 konservlesdirilir》 Sonra xisusi sorttu kitablan yaradl―
hr Burada istifade■ 9in rahat bir qaydada nludirlerm,mehsul sa―
tl,lna dair yazl,ma ilo mesttu1 01an i59ilerin,hiquq,inaslann ve s
mintezom olaraq i,lotdiyi sOzler yaz11lr Beloliklo,otaletli yazl,―
ma ile mo,Ё μ1 01anlarin i,i asanla。 lr ve katibonin daha vacib i,
g0111losi t9un vaXt 90Xalir, sehv azahr,cavablarln hazlrlantnasl
siretlenir
Bir 9oxlan 6z portativ maqnitofonunu i,do evezolunlnaz,ey
saylr A薔 1lna mezuniン γet zamanl,yaxud i,o gederken ve qayldar―
kon golon flklrleri buraya yazlrlar Diktofon ayrilmaz yol yolda,1-
dlr Yolda ondan istifade emok b10knotdan istifadodon daha toh―
likesizdir,911nki rna,lnin Sikanindan aynlFnadan metni nlikrofo―
na sё ylomok
mimkindir
QEYDLOR
Bcle dcyirler ki,amcrikan kontorlarindak1 50■
11lyon ye,ikdo
250 nlilyon kaЁ lz saXlanlr ve bu reqem gctdikce artlnaqdadir Bo―
zi ara,dlllllalara gё
re,bit6vlikdo ёlkenin imumiiqtisadi hecmin―
dO ka薔 lZ isi lllik Fnal ve xidmet istehsalinin ycddidon bir hissosini
tesk■ cdir Neheng katiz dattinin en bbyik hissesini qcydlerin
teskil etdiyine he9,llbhe yoxdur
Hotta sonayc dinyaslnda taninm19 inSanlar bclo qcydler yaz―
maq tehrikindon azad dcyi1 1960-cl ildo,iri bir ne■ ,lrketinh ida―
reetine tlzre rne,veret9i qrupu yaratmaslndan qabaq,her gun mer―
kozi kontora lki ton kaЁ lZ daxil olurdu 1966-cl ildo konsultantlar
bu hecnli bir tona qodor azalmatta kё mOk ctdiler
A,agldakl meqsedlero gore mektublar kateqorlyalar izre bO―
linir《 ioi sonraya saxlamaq 19血 nezerde tutulanlar》 (burada si_
zin neso bir i§
g0111lok istediyiniz,ve bu sebebdon do mioyyon
vaxt imumiyyetle hc9 bir i,gё Hnemok haqqinlz olduttundan s6h―
249
bet gcdir); く
く
SiZin io qabiliyyotinizi ntlmayis ctdiron〉 〉moktublar
く
SOn ayln birindo yazdlttllll moktubla batth dCmOk istoyirom ki,
く
く
Inen orada neden sё hbet getdiyini bilirom》 ,く く
siz ise Oz nisxoni―
く
zi axtarm〉 〉
satasqan〉
〉
moktublar(ё
Zi
golib
her
scyi danl,maq―
);く
(く
dan 9okinen ki9ik,zoif adanlln yazdl薔 l reSmi g6ndori,);《 qCydo
く
gllnahlandlricl mokttlblar》
alinmaq l19in〉 〉 nozerde tutullnu, く
(OgOr mOktubu alan buna bozon bir nc9e saat Vaxt sorf cdib ona
cavab yazlrsa da,rnoktubun sahibi onun cavablna ctiraz cdo biler;
cavab vclll10Se,onda inoktub Sahibi ёz dosycsindo henlin danlln
ona verilon tap,lrlLl yCrine yctillllodiyini qcyde allr);《 Onlarla
mllbadilo cdon insanlann statusunu mioyyon cdon moktublar》
(bir masadan o birine― 《iki yan,l masa arasinda yazl,ma getllesi
on bё yik agllslzllqdlr》 );ve nehayet,KKgOrlmen no 9ox i,loyirem》
kimi tesninendirilo bilon moktublar(ctibarslz is9i midirinin ma―
sasl llzorino qeydlori konfctti kiini tё kllr ve ona ill■ kan vcrsoler,1,i
barosindo danl,1首 a isin 6zindon daha 9ox vaXt SOrf cdir)
Fikrilnce,haqqlnda sOhbet a91lan lnctodlardan en tehlikolisi―
invanslz mektllblar rniollifl,yoni resnli olaraq mioyyon audito―
riya t9in yaZan,lakin eslindo gё zo gOrunmeyon,In6vcud ollna―
yan allcllara mtlraciet edondir Xidmeti inoktublall xo,layan hor
bir adam ёzinlln《 daxil olan〉 〉ve KK91xan》 i,9i qruplarlnl yaradlr
く
く
lar hor,cyi allrく く
Daxll olan〉 〉
clxanlar》 ise hc9 ne almlr ve ne ol―
qmpda isloyon adanl xidmetirnektu―
duqlarinl yalnlz《 daxil olan〉 〉
bu ona vererse,bilir Oger《 daxll olan》 qnlpdakl adam qcydlere
reaksiya vclllloSO VO《 91Xan〉 〉qnlpdakl dottrlldan da i,lo mo,言 ul
olarsa,netico yax,l olar lnsanlan dizgun 9all,dlra bilmok midi―
rin on miqeddos isine ba,vullllaqdlr Bu ise irelileyisin rehnidir
Lazlmslz kattlZ axlnl da対 lindo 9ox sり da対 dmeti moktublar
olan teskilatln qan damarlnl tixaclaylr Bunu 《ka言 lz b10kadasl》
adlalldlllllaq da olar
Buna baxmayaraq moktub o insanln olindo bё yllk rol oynaylr
ki,onu Ozinin attaSl yOx,kё mok9isi ctsin Sado bir qaydaya omol
ctinok gerokdir:moktublarl lnill■ in qedor seyrok yazmaq ()nlar
yada salinall,aydinla,dinnah,tosdiq etinolidir Neyin iso i,9inizin
yadina sahnmasinl, gOzinin qar,lsinda ollnaslnl isteyirsinizso,
yaxud 9ox sayda insanlarla olaqe saxlalnaq is″
irsinizse,rnOktub
yazmaq tclefondan istifado etmokdon daha rahatdlr Amma unut―
250
mayln ki,sizin molcttlbunuz birteroni olaqodir Tclcfonla danl,ar―
kon iso siz adanlln rcaksiyaslnl csido,ne istediyinizi ona izah ede
blirsiniz Heddindon artlq moktub yaι lllaqla mo,薔 u101an to,kilat―
larda adoten adamlar arasinda bir― birindon narazlllq ve anla,11-
mazhq hё kln sinr lki adatn olaqoleri kesmek i911n bir― birino
moktub yazlllaqdan daha elvcri,li vasite tapa billnez
Vaxta,lrl biin xidmeti moktublari nezordon kc9i111lok lazlm―
dlr Son ayda《 daxil olan〉 〉voく く
Inoktublara diqqet cdin On―
91Xan〉 〉
lardan ne qedori lazllnslz idi?Hansllar daha qlsa ola bilerdi?Bc―
lo tehlil sizo
momokdo kё
ёz sohvlerinizi gOnllokdo ve bO§
ycrO kaЁ lz verOqle―
mok91 ola biler Belo tehlilin neticosindo bir 9ox reh―
ber i,91or is baresindo moktub yazmaq ovezine daha yax,li,loyo
bildiklorini anlaylrlar
OXU
Son on ildo rehberi,9iyo lazlln olan xisusi bliklorin meniin―
sonilme vacibliyi onun isini rnirokkeble,dirdi Bir 9oxlan xisusi
odobiyyatl oxuyub 9atdlra bilmir 09inctお Sildo dcyildiyi kimi,
bcle rohberlerin say1 830/Oteskil edir Hor halda mo,tu1 01duttu sa―
hedoki inki,afl izlomok uЁ ur qazalmaq istoyon midir i9in ikin―
cidorecoli rnesele saylla billllez
Otrafda ba,vcrOni bilrnomok her hansl rehbor i§ 9inin goloco―
yini tehlike altina sallr
Bununla batth 9CVik SC,im sistcmi yaratlnaq lazlmdlr ki,hc9
ollnasa cari info111lasiya chtiyacl■
l tonlin etmok mllmkin olsun
Hazlrda Ozinuzlln sc9o blmeyiniz vo oxunun suretini artl.11lanlz
azdlr lndi bu bacantln bllttln toskilata vo koっ orasiyaya xidmet
etmesino 9ah,maq lazlrndlr
Bu problemi mixtelif yonarla h。 ll etneyo 9all,ml,lar Mttm―
kun yollardan biri-1,9ilori lazlmi odebiン γatl oxumatta meCbur ct―
mokdir Bele praktikatlin asa薔 ldakl misbet cohetloH vardlr
l Bu― bitin xllsusi odobiyyatin maragi Olanlara o saat 9atdl―
rilacatina Ominlik yaradlr
2 Bitin i,9iler vaxtl― vaxtlnda Oz sahesindo ba,vcron on yc―
ni nailiyyetlerlo tan19 olurlar
3 0ger rnateria1l oxuyan adamdan mihim idcya ve misallan
bir yero k09■ 111losini vo o■ lan praktikada tetbiq ctnesini isteso―
ξυ
うι
niz,onu 9a11,di言 l Sahenin ycniinki,afl barede disinlneyo rnecbur
cdecoksinlz
4 Bu sistcln omokda,lannlZ■ 9in heqiqeton vacib olanin mc―
yannl rnuoyyonlo,dirir
5 Bclelikle,artlq problcnllordon qurtularaq siz cyni zamanda
biin lazllni ixtisas odobiyyatinin bu sahe■ 9in mosuliyyet da,1-
yan emokda,lar tereindon ve vaxtinda oxunaca首
lna arx2tyln ola―
caqslnlz
TEZ OXU
Son iki il ezindo aparllan sorЁ ulara gё re,mitalieyo praktiki
olaraq hanll orta hesabla 300/O vaxt serf edir Bu iso o dcmokdir ki,
orta rehbor i,91 her i9 ildon birini oxuya sorfedir Sonrakl sual be―
lo idi:KKSizlordon kim tez oxunu menimsonli,dir?》 Orta hcsabla
her 50 nefer arasinda 2-3-don 10-a kiini buna musbet cevab ver―
di Tcz oxu ilo mo,薔 u101anlarln hamlsl oxu siretini bire ikiqat ve
■9qat artl.11laqla hom do oxunlnus matcrialin anlantnasl seviyyo―
shi de artllllll,dl BelelilKle,on sado hesablalnalara osason,oger
isterse,rohber i59i yaxin i9 ilde oxuda altl ay qonaet cdo biler
Bir qayda olaraq,tcz oxu mitalio zmanl pis verdi,lerdon ya―
xa qurtarlnaqda ve yax,1larlna yiyololllnokdo yardlln edir Moso―
lon:
l Ba,lnlzl setirboyu gozdinneyin
2 01-qol amayin ve sё zlori tolofttz etlmeyin
3 Artlq oxumus olduttunuzu bir do oxumayin
4 Bax191nizln tuta b■ diyi sё zlorin miqdarinl artinn diqqetini―
zi he rdofe bir yox,bir nc9o sё Zde comlo,dilllloyo 9ah,ln
5 Setirin ikinci yaxud i9inci sOzindon oxumaga ba§
yan baxl,lnlZl bO,ycre setir kenarlna serf etmeyosmiz
Asa薔 lda SiZe toklif ctdiyimiz bc,deqiqolik oxu sむ
漑
l鰤
鮮
:1鷺 鍬
富 ζ冒
崎
I『 棚
layln ki,
oti testi
:朧 t慇
‖
de i,inizi to,kil edin》 kitablnda 9ap olunlnu,du Orta rnurokkebli―
yo rnalik rnetn 500 sё zdon ibaretdir― bu tipli matcrial qozetdon ve
yaxud qcyri― ixtisas jumallanndall gё tmlo biler Oxum電 l basla_
dl薔 lnlZ
VO bitirdiyiniz vaxti qeyd edin Codveldon istif灘 o edorok
oxu siretini mieyyonlo,dirin
252
Oxuya ba,ladl薔 lmZ Vaxt
〈
く
01a bilor ki,siz evdo oxumaq■ 9in pOrtfcli 9oxlu matcrialla
dolduntrsunuz Praktiki olaraq o■ a ve ytksok seviyyoli bitin is―
9ilorin oxu materia1l mllntezon1 5okilde artlr Hor halda getdk0
daha 9ox sayda isgizar adam ёzt ile eve apardl言 l materialm hec_
mini ixtisar vo hetta tamanlilo loЁ V CdO biler Bunun sirri yainiz
bir,cydo― ёzindo someroli oxu verdi§ i yaratrnaqdadlr
Statistikaya gё re,bizncsmcnlerin okseriン γeti kollec telobole_
rindon daha asatti Siretle oxuyur ve doqiqedo 300 sё z Oxuyaraq
materiahn hecnlini 9ox a,a言 l Seviyγ ede yadda saxlaylr Elo hnin
statistikaya osason de,bitun i5gizar adanllarin 900/。
―
i ё
z oxu si―
retini ikiqat artlra ve daha vacib 01araq metnin anlamlnl daha da
yax,1la,dlra bilerdi
Yava,oXumaga verdis edon insan omindr ki,metnin anlaml―
nl yikseldorok oxu stretini artlllllaq tam qeyri― milnkin bir isdir
O ele di,inir ki,tcz oxuya bilmok bacar増 l Allahln verdiyi bir
vergidir vo 9ox az adam onun ёhdesindon golo biler
Oslinde tcz oxuya bilmokdo qoribe he9 ne yoxdur insamn tez
oxuya bilmosi sadece bir verdisdir Vo oger 9otin ve yava,oxu―
yan bir adam me,言 u101arsa vo Oyrondiklerini praktikada tetbiq
cdorso,tcz oxu sonetine yiyolone biler
Oxu ile batth SiZin verdisinizi deyi,o bilmok youanndan biri
de xisusi kurslarda yaxud da lnuollimlo mo,卸 1 01maqdlr ki,neti―
cedo oxu suretiiki ya da i9 dOfe artir Oxu zamani buraxilan sohv―
lorh tehlili mctOdlan ciddi cllni osasda i,lonib hazlrlannll,dir Bir
misa1 9okok Bu metodlar gOz herokethi oks ctdi.11loye ve bclo―
liklo gё zin setir izorindoki bittln dayalmalarinin,gcri qayltma―
lannin,rnioyyon sayda sOzin oxunma rniddetinin qraflk tosvirini
VClll10y0 1mkan yaradir
Bos insan Ozu professional lnenboloro miraciet eumedOn tcz
oxu sonetine yiyolone bilelllli?Boli,oger siz bununla mintezom
me、い 1 01Sanlz,bu minlkindir Anllna sadeco bu baredo kitab
oxumaq sizo bir,ey velllloyocok,9inki flziki heroket10r baresin―
do oxu sizin muskullannlzl rnё hkem10tineyocok
Tez oxu verdisine bir 9ox pHnsipler aiddir Aliinlor askar ct―
mi,dir ki,bizncsmenlorin bir 9oxu mikenlnol oxu verdisine nail
」W:El用
器
l織
撮
写 ∫
:鼎 酬 品賠 懇桐境 :l鏃 :ll
bitOvlukde tutula bilmosi stlreti artlrir ve motnin anlanllnl yax,1la,dlrlr
Praktika t9in en yax,ls1 01ta mureは obliyi olan yllngil heka―
yo ve yapopulyarjumallarda olan matcrial oxumaqdlr Vaxtl qcyd
cdin ve tutaq ki,10 deqiqo orzindo ne qeder oxuya bildiyinizi to―
yin edin Ertesi glln helnin middet erzindo daha bOyik mom oxu―
matta 9a11,ln
Bui,i yerine yetirerkon dayanmamatta cehd Cdin Artlq oxu―
duttunuz metndo neyi iso buraxlb― buraxmadl薔 lnlZ1 6yrenlnok xa―
:器 淵
F穐 選響
:朧 認 lξ tttW認 讐l肥 欄
olacaqsinlz
Bir adamdan xahis edin ki,oxuduЁ unuZ metne aid sizo sual
vcrsin― bu da sizin anlanl seviyyonizi yoxlalna薔 ln bir isuludur
Yax,l olar ki,mehz bu mesgo101or u9un nezerdo tutullnu,metn
oxuyasinlz Cinki Onlarda sizin anlaln seviyyonizilnlleyyon edon
testlor de vcrilir
Oxunu ba,a9atdlrdl首 lnlZ mllddet
Deqiqalerin
miqdan
Deqiqo orzinde oxunmug
sdzlerin miqdarr
5
100
A<
t1i
4
3,5
t25
J
2
1,s
166
250
JJJ
1
500
143
indice oxumu, OlduttunuZu yax,l anlaylb― anlamadl言 inlzl
mtleyyon ctmokdOn ёtri a,attlda vcrilmi, tesdiqlorin slra
; sehv olanlar
nё mrosini daireyo ahn(Onlardan diz olanlar KKD〉 〉
《S〉 〉g6sterilir)Dizgun cavablar bu foslin sonunda verilmisdir
1. Evdo daha az iglemek tigtin biznesmen yax$r oxu prinsipini
menimsemelidir.
DS
2. Biznesmenlerin 99 faizi stiretli oxu verdigine yiyelene
biler.
DS
3.Tez Oxu yax,l vOrdi§ 10r yaradlr.
D
s
4.Oxu i10 batth Verdi,10ri tOhlil emOk miimktindiir.
D
s
5,cotinliyinizin nedon ibaret 01duttunu anladlqdan sOllra oxu
texnikasinl yax,1la,dlra bilorsiniz.
D
s
6.Tam tOfsilatl ilo oxumagl cOhd edon vO hOr bir detala rlkir
veron adan1 90tin siiretli oxuya yiyolono bilsin.
D
s
7.Btitiin flkir ve ctinllolorO diqqOt yetirorok Oxu tcxnikasinl
yax,1la,dlllllaq olur.
D
s
8. oxu texnikasmr yaxgrlagd*manrn on diizgiin yolu giindalik
praktika [igtin size oxunmasl getin olan kitabdrr.
DS
9.Buraxml,Ola bildiyiniz ikrO mitloq qayltmattl laZlm
bilirsiniz.
D
s
10. Metnin anlam seviyyesini yaxgrlagdrrmaq tigtin stiretli oxu
kitabrru ele g6ttirmek lazrmdrr.
DS
255
Ballarln miqdan
Qlymet
60 vo ondan a§ aLl
pls
70
80
90 9ox
100
orta
yax,1
yax,1
ola
SEciML0 0XU
ntlぶ
Buda
∬13:ま ::1翼 1刈 鳳
器:器£
yablT爺
穆
ζ ‖
:fes.1。
nぁ h■―
diqqet10 0xuyun ki,flkrinizco orada slzo
maraqll inforlnasiya tapa bilecoksiniz
256
Segimli oxu meselesino toxunaraq deyim ki, men ciziim hemibir-iki hisse yaxud fesil segir ve
yalnrz onlan oxuyuram. Tecriibe gristerir ki, sehifeni sahife ardrnca oxuyanda diger ve hamin anda siza gerek olmayan meqalelero diqqetiniz yayrlrr.
Testin cavablan: I -D;'2 - S;3 - D; 4 - D;5- S; 6 - D; 7 - D;
qe miindericatdan baqlayrr, sonra
8-S;9-S; 10-D.
257
5‐
ci FOSIL
IsDOKI LAZIMSIZ FASILOLORL0
NECO MUBARIZO ETMOLI
I,o9ox mane olan fasilolor hiyloger ve aldadlcl olaraq, Ia―
Zlll1111lq vo qanunilik gOrini,tl ile maskalanlr Moselen,gё 価rok
daxil olan moktublar zonbilini Hansi rehber i,9i hesab edir ki,
onun i9indo olanlarin hamlsinin orda ollnatta qanuni haqql var?
Homin bu qanunilik prezumpsiyasinin telcfon zonglori ilo ola―
qosine baxaq Ne qeder rehber i,9i kabinctindo kirninlose s6hbet
ederkon telefon zongine cavab vennok i9un s6hbetini yarlda ke―
sir Ne qodor konlmivoyaJor kontordan 91xha91xda tclcfon zong
ctdiyi t9in gcri qayldir! Ne qoder evdar qadin heyatini ax,am
zenglerine cavab vemeyo hesr edir Bu attlaSl首 maZ bir seydi,am―
ma hc9 bir vaxt xobersiz ba,qaslnin kabinetinO gi111loye cosaret
ctineyon yaxud ba,qasinin sё zinu kesmeyon adam he9 bir coza―
slz binanin o biri ba,lndan ya da kl19odon zong etrneyo 6zint haq―
h bilir
Qanunilikprezumpsiyasl anlり 1,1《 birco deqiqolib〉 golone do
aiddir Hotta gelen adanlln ycgane meqsodi dllnonki bcysbol rnat―
91 baredo sё hbet emok olsa bcle bir 9ox mlldirlor di§ inmodon
bunu euneyo icaze vcrirlor Olbette,hc9 kim sizin h0111lot qayda―
larina riayot etmemeniziistemir Lakin hё nnettelefon zOnglerine
ve mihim bir flkir izerinde diqqotinizi colnlomeyo manc olan,
disince ardicll11首 lnl pOZan insanlara aid olmatnalldir Bclo fasilo―
lerヽ ard10111首 lnl qansdlnr,bOhrall iliziyam yaradlr,ps破 oloJi vo―
ziyγ oti pislo,dirir vo 9ox vaXt lazlmi infollllasiyanin allnlnasina
manc9ilik tё redorok real krizis yaradir
Moniin bir dostum bu haqda bcle sOyleyir:《 Rehborin isino
doh,ot duyttusu getiren nedir?Bu-19doki fasilolordiri aramslz te―
lcfon zongieri, gOzlonilmez iciaslar,herosinin
ёz problcmi olan
i,9ilor
ヽた
o biin bunlar sanki scytan emoli kirni evvolcedon qu―
rulinus cedvoli pozmaq meqsedi daslyir》
Isdoki biin fasilolor mitleq zaman《
israf91si》
olmasa da,
9
5
′4
^
《israf91laD2 arasinda mehz bu gё zlonilmez fasileleri daha tcz― tez
yada sallrlar Oger vaxt bo,ycro neyo iso serf olunursa,dcmok
homin vaxt ba,qa,daha bacib i,yc五 no yctir■ momi,qahr
A,電 lda
rOhber i,9ilerin adlarlnl saydl薔 l Zalnan《 israti》 lan_
■ln siyahisl verilir Siyahl ele tertib olunrnu,dur ki,bu ve ya diger
zatnan《 israf91sl》 rehborin m■ oyyon inksiyasl‐ onun daha 9ox
olaqesl olan funksiya lo ba首 1ldir.
ROⅡ BOR isCiNiN FUNKSiYASI iL0
BAё LI OLAN 35 ZAMAN iSRAFcISI
PJa″ J● Far"α
l MOqsedin,1,lerln mthinll● k slrasina g6re ycH■ o yetirilmo
qり
よ
lRttTldoylmeSI
努路χ
害膚蝋 鳳1紺脳
3 1,in sona qedor yerine yetiHllnemesi
,era■ inde idareetmo
4《Yan薔 ln》 la mibarizo;bё L鑢
5.Bu yaxud diger isin yerine yetirilmo iniddet■ lin qoyulmaa―
sl;hedsiz fantaziyaya qapllma
6 Eyni bir zalnanda Oz izerine heddon 9ox vezifo g01カ ごne;
zarnanin qcyri― real qiymetlendirilmesi
L,■│=
7 0JnmtOskilin ohnamasl Masanln isindo qalaqlanan ka―
コ
m―
守Artη H面 nse oЮ indon y“ ne yetlrlbn、 h"品 。
masl
9 Mosul,yet Ve hakimiyyot arasindakl ferqi anlaya bilmo‐
mok
10 MttirleHn 9ox ollnasl
Kcar′ αr
ll Tolinl kc9memi,,1,O muvaflq ollnayan pcrsonal
12 stat 9atl,mazll言 l yaxlld oksino,,tatin,1,irdilmesi
260
13 0z problcnllori olan i591lor
ldar2Frrrt′
14 Hor scyi Ozi ctmok cehdi
15 0taletli i§ lorlo mosul ollnaq
161,i ba,qasma tap,lra bilmok bacarl普 lnm olmamasl
17 Mlleyyon biri,lo ba§ qalarinl rnaraqlandlra bilmok bacarl―
薔lnln。 lmamasl
18 Qllvv。 lerin koordine cdilmesi vo kollektiv i§
olmalnasl
bacarl普 lnin
1 9 1dare cdilmesi rnllmktln olrnayan rntlnaqi5olor
20 Deyi,ken§ eraito uyttunlasa bilmOk bacarl首
inin。 lmamasl
ノ
V′ zα ′
′′
21 Tclcfon zongleri,yaninlza gelenlor
22 Natamann infollllaSiya
23 Yuxarldan g6sterisin ve nailiyyot barosinde hcsabatin ol―
lllalllasl
24 Hoddinden artlq nezaret
25 Sehvlor,qcyri― cffcktiv is
26 UtturSuz yerine yetirilon i,sc9o bilmemok
〈
27 く
Yox》 dcyo billnemOk
伽 S"′′
28 1claslar
29 Unsiyyot azll薔 1,yaxud insiン γet 90Xluttu,se9iinsiz tlnsiy―
yet
30 Qulaq asma薔 l baca11llamaq
31 1§ e aidiyyeti ollllayan insiyyet
●
rarra″
`″
9,b″ ′οJrr″ ″
′
“
32 Tolosik qerarlar
33 Qetiyyetsizlik,qerar qebulunun sonraya saxlanmasl
261
1:ThntnaЫ
111織 躙
:1:肥 ぶ:11器詰
:1:]肌 ∬
matta moCbur edi Reh―
窃槻濫議管鷺智:limara」 ∞
鳥y謗 輩躍竜:鮒 詭留∵盤器青
1:i貰 耀;艦 協
9“
bebini ara,dlnnaqdan ba,laylrlq
QoBULA GOLONLOR
h°
冥憑∬留器litzi lo hanm hわ nnas,am getie b■ o9oyhi
H:蹴 ∫
揚 激1溜 瀧獄t盟鷺
盤需:計よ
『
i椒 電
熙
熟
lm_:蒻ξ樹]繊酬∬
柵
I
』13∬ 据嵩麟
鷲i露需「
:嘗
262
釈
l群
Syun Karisonun tedqiqatlarl gOsterir ki,aparici rehber yanina
gelonlore orta hesabla gindo 3,5 saat vaxt itirir ki,bunlann da 9o―
xu clo onun Oz i,9iloridir
QOBULA GOLONLOR PROBLEDIIINI
NECO HOLL ETMOLI
Golin evvolce yaninlza gelene i9ori gilllloyo icazo velllloz―
don evvel adacattinlz addirnlarin siyahlslni tutaq
l Katibonizo gOi,lori tonzirnlemesini tap,lrin Bu ona sizi
golonlordon mtldafle ctinOk hiququ vcrecokdir Oger nedonso
,ibheli olsa,o her zaman sizinlo meslohetle,o biler
2 QobulSaati mioン γen cdin Bu esason do,oxsi terkibe aid―
dir Tabc91iyinzdo olanlann sizinlo gё ru,mesi t9in deyok ki,sa―
at ondan t190 kilni vaxt aylnn ve vaxtl katibonizlo deqiqle,dirin
Katibo onlardan sOhbotin predmctini ve texminilniddetini Oyren―
moll,bunu size sё ylomoli vo lazlini sonedleri hazirlarnahdir
QOBULA GOLONLORDON
OZUNUZU QORUYUN
Katibonin masasl elo qoyulinalidir ki,kabinctinizin yanindan
kc9on hc9 kiinso onunla qar,1la,manll,siZin yaninlza dll,o bilme―
sin Katibo bunu chtiramla etmeyi baca111lalldir Dostcaslna veril―
mis sado birく く
Sizo nO kOmoklik cdo bilerom?〉 〉suall adeton bes
edir Amna bu sual yaninlza geloni saxlamasa vo o da Oz nё vbo―
sindo:《 Reis lne,首 uldullllu?》 suahnl verso《 Boll,indi rno,薔 uldur
istersOniz,o sizo zong cdor》 yaxud daく く
isteyirsiniz ki,onun i,ini
yanm91q qoyum?〉 〉dcmok lazllndlr Adeton bu k6mok edir Ve
birce doqiqolik gelen adam bu dofe i9eri gire bilmir vo bcloliklo
do onda clo toossirat yarannllr ki,onun,oxsi rneselosi reisin ine,―
意u101duttu her hansl i,don daha mihimdir
Oziniz i,9ilorin yanina gedin I,91orinizdon kimsO bir nc9o
deqiqolik yaninlza gollnok istoyondo ovvelco onun problenlinin
ne dorecode tecili olduttunu miOン γonlo,dirin Oger gё zlomosi
mimkundirse,bclo deyin:《 10 deqiqo g6zleyo bilersinizmi?Mon
Ozim sizin yaninlza g。 loronl)〉 Idarectme rnesololori izre bir hol―
3
´
0
つι
land mitexessisinin tesvir ctdiyi bu ctr davranl,ln istinliyi asa―
薔ldakllardlr:
l Bu sizin isinizi yarlda qoymur vo mesЁ u1 01duttunuz isi bi―
tillllok iは anl yaradlr
2 199inizin sizin inasanin yanlnda rahatca eylesmesine ittan
vcnnir ve bclolilde siz sittlasiyani nozaretdo saxlaylrsinlz
3 1,9inizin kabinctino girdikde bclo siz situasiyanl oldo sax―
laylrsinlz,911nki iStediyiniz vaxt 91xlb gedo bilersiniz
4 1,9inizin kabinetindo siz problemo,daha dottnISu Onun qal―
dlrml,olduttu meS。 10yo aid matcriallara daha yaxin olacaqsinlz
51,9inizin kabinctine gilllloklo siz ona chttammlzl ifado et―
mi,olursunuz
Qobula ge10ni kabincte daxil oinladan qarbsllayin Oger bu
adani ne ilo ba首 1l
g。
ldiyini sё ylolllirse,onu kabincte devet etino―
yin,burada siz situasiyaya nezareti oldon vere bilorsiniz Onu qo―
bul otattinda yaxud koridorda qobul cdin Dostcasina olini slxln ve
く
Bir yardim edo bilerelallni?》 Beleliklo siz ona
no lazlm olduttunu ёyrOnecoksiniz Bundan ba,qa,bcle situasiya―
da gё ru§ in mtlddetini do mehdudla,dlrmaq rahat olur
gilertlzlo sorusuniく
Gё nl,i ayaqisi ke9irin Oger katibeniz geleni qaplda saxla―
ya bilmodise vo henlin adam ollun yanindan kabincte kc9o bildi―
se,ayata qalXaraq dostcasina salam vcrib onu qar,1layin Tcz bir
zalllanda ne cdecoyinizi - 1,inizi yarirn91q qoyacattinlZl yaxud
s6hbeti ba,qa vaxta k・ c9irecoyhizi qorara alin Belelildo,siz yanl―
nlza golono otullllatta imkan vermedon onun izerindo ps破
oloJi
nezareti saxlaya bilirsiniz
Katibenize vizito nozaret ctinosini tap51rin Katibo bitin vi―
zitlerin meqsodllli bilmolidir Gё ris ba,layandan mioyyon mid―
det sonra ovvelcedon bunu sizlo danl,maqla,o size tclcfon ctino―
li yaxud qapinl a9araq sizi gOzleyon isi yadinlza salmalldlr Bu,si―
zo gOi,i vaxtinda qurtallllatta iは an verecokdir.Bele bir variant
da var Siz dcyirsiniz:KKBiz be,doqiqodon qurtarinq〉 〉Ve bunun―
la da hem katibeyo,hem do yaninlzdaklna Oz meqsodinizi bildi―
rirsiniz
Vizitin middetini rnioン γon edin Gё rusin evvelindon ne qo―
der vaxtinlzln olduttunu Ona sOyloyin I§
91lorlo gO■ s tclcfon vasi_
4
´
0
′4
^
tesi ile teyin edilFni,SO,onlarin middeti katibe teroflndon teyin
。lunPr vO burada bir qayda olaraq clo bir problenl ortahtta 91Xnllr
lsinizi yanm91q qoymatta imkan vclllloyin Katibeyo sizi hc9
kimlo,he9 bir mesolo ilo ba薔 11(SOn dOrecodo mthim ve tecili
olanlardan ba§ qめ bir10,di111loyo icaze vclll10yin Birba,a tclefon―
la size yainiz katiboniz zong cdo bilor
Mintozom olaraq homkarlannlzla gOrtl,ler ke9irin Moniln
dostum,is adalnl Toyγ ar siktrOV hOr gin helllkarlarlilo nallaryc―
meyi ycyordi ki, onlardan infolll=aSiya alsin ve qar。 11lqll maraq
dOtturan mOselolori mllzakire etsin Bclo praktikaく く
birce doqiqo―
liyo giren》 lorin saylnl azaltmatta Ve hetta qabaqcadan planla,dirl―
lan bozi iclaslan lo言 v ctneyO imkan vcrirdi Reislor i9in ycmok―
xana ona gё ro lazlmdlr ki,orada mintezom,okildo gё ru,mok ve
infollllasiya rnllbadilesi ctmok mlunkin olsun Bundan ba,qa,be―
lo yolla vaxta da qonaet olunur
《AcIQ
QAPINI BAё
LAYIN》
《A91q qapl〉 〉slyasetinin reisin l,somereliylni artlrdigi baredo
revayot mё vcuddur Oslindo ise bu(onu dizgun tetbiq etmeso―
10r),isi tamalnile poza biler Bu siyasetin ideyasi ncco meydana
gelmisdir?Ovvelco ba薔 1l qapl reislore ёzinin bonzersiz olmasI
duyttusu bOx,cdirdi Sonra,irketlor insan amiline muraciet etdi
Anlmaく く
a91q qapl》 siyasetini daxil ctmokle bir az,1,utdiler Bu
siyaset her bir,oxsin her doqiqo gё re bilocoyi rehber vezife tu―
tan insanln delnokratkliyini nimay19 ctdilllloli idi
Arrlma her halda reisin o19atal111言 1 0nun miveffoqiyyOtinin
rehni deyi1 0ksino,bu― onu b∞ qalarindan asllll嗜 a vei,indoki fa―
silolorin onu hissoloro b01lnesine sobob ola biler Detallara varan
ve daha vacib moselelori hell etmeyo vaxtl olmayan rehber i,9i
qerarlann qobul olunlna hiququnu ёzindon daha yuksok vozifo
tutan,oxslore vclllloyO Ve bununla da imkanindan daha asa薔 l
sO―
viyyodo i,lomeyo mecbur olur
く
く
A91q qapl〉 〉siyasetinin en pis ceheti her hansi adalndan tam
aslhhqdir Alllma her halda siz henll,o deyi,on situasiyaya,i,9i―
lorinizin toleblerine reaksiya vclll101i 01anda,isin ciddi―
cehdlo qu―
mlmu,qaydasi pozulanda tam misteqil olaca首 lnlZ yegane meso―
´
0
つ4
lo qapinlzl a91q yaxud ba普 1l saXlamaqdir Ve burada her§ cy yal―
nlz sizdon asllldir―
daha hc,kimdon
Ttth蹴 }
am激:聡ξ
島:鳳 ltt1lM、硼品ま
鵠黒鷺11緊 lill‖ llyコ1評 ;猪L::鵠
t:】 :F:ガ
dd甥 咎
翻器:9kmln Ыmed,Ы
譜認:拠 沈篤き
篤:
r k″
部
1鸞離嶋♂
慟押紺1難妥
l髪
::ぽ
憲盤I憲穂£艦酵
肌 彗鮒 器鶏よ
mendo cle bir hiss olur ki,katibomin rnasasl arxasinda ne iso mi―
htllll bir hadiso ba,verir ve rnonse bu baredo hc9 ne bilmirem Bu
moni narahat edir Homin sobebdon de lllenilll di,inrnok u9in en
scvilnli yeriin― yaxlnllqdakl donizin sahilinde yerle,on sakit kafe
鶴
淵
肥
器
,郎
Ⅲ 鍬
266
mm騨
面 」中
呻
planla,dinr ve heyata kc9irir Bunun i9in o,sadeco lazllni gё
sto―
risi vererok mioン γon olunmu,vaxtda yola dll,ir Alllma digorto―
rofdon,o a91qcaslna deyo bilmir ki,KKsabah saat 9-da mon he9 ki―
min bilmediyi bir ycrdo olacattam ve biin ginimi orada kc9iro―
coyom,i,imi bitililloyinCO do oradan qayltmり aCattam》
UNSIYYOT
く
insiyyet》 sё zll ile
く
く
Birce doqiqoliyo gelen》 bizim tlmulni― く
nin
bir hissosidir Bu
isratisl》
adlandira bileceyimiz aktiv zamanく く
da Oz nOvbosindo KKa91q qapl》 siyaseti ile heveslondirlir Bizi is―
don aylran《 insiyyot〉 〉artlq gOrll,teyin ctlnis ,oxsin yanina bir
adamin gelib ёz mozuniyyeti baresindoki s6hbetle onun ba,lnl
qatlnasl ile,lazllnslz ve uzun9oken tclcfon sё
hbetlori ilo,iclasla―
rin vaxtinda ba。 lalllamasl llo yaxud iclasln mOvzusundan konara
91Xlllaqla ba,laylr
Zamandan qcyri― qonaetcil istifado praktikasl xidmeti moktub
く
Dostcasina》 yazllm15
ve qeydlerin yazllmasina da sirayet cdir く
bir resmiinoktubda siz esas rnesoleyo ke9mezdon ovvel aile izv―
lorhizin hal― ohvahndan sё hbet a91r, sonra adrcsatin ailosindoki
veziyyotle maraqlanlrsinlz Ve biz sosial inkisafln mehsulu oldu―
首umuZ i9in sosial insiyyete telebat bizdo dorin k6k salinl,dir
Allllna somereli i,loyon rehber i,9i he9 bir doqiqe do bu meylo
minasibetdo ёz gOzia91qh薔 lnl itillllomolidir
Zalllanin idaroolunlnasl izre scnlinari ba,a9atdlrall rnudirlo―
ro onlar i,o qayltdlqdan sollra ycrine yetirilmeyi toklif edilon tap―
01rlq Siyahlsl toqdiin olunurdu Tap,lriqlardan biri bclo idi:《
SOh―
beti kesmeyi ёyrenmok》
TELEFON
01bette,tclcfon zamanlinlzin on neheng qonaet vasitolorin―
don biridir Ondan disinilerok istifado edilmesi sizin qar,lnlzda
9ox bё ytk idanlar a91r
l Bozi iclasiari lettv etmOk,onun nezerdo tutulan i,tirak91la
rlllo bumn mesololori holl ctmok olur Bundan baoqa,telefon hom
do iclasin kc9irildiyi yero gctinok i9in sorf cdocoyiniz vaxta da
qenaet edir
267
2 Telcfon sizin 9oxsayh gOru§ loro serf edeceyiniz vaxta qo―
naet cdir Tclefonla kc9irilon konfranslar 9ox adaml ohate cdir vo
bu sobebdon do onlarin bir― birinin yanina gctmolorine serf oluna―
caq vaxta da qonaet cdir Kontincntlorarasl telefon konfranslarl ar―
tlq qcyri―
adi bir,cy deyildir(TelCfOn konianslanndan birindo 49
器翻mf衿 ::冊 襄輩:論 寵マ:臨胤協 雅
:ξ
tlln 61ko orazisine sopilmi, 15 rcgional kontorda gOru§
ke9irdi
Va,inqtonda kc9irilmis,cari problemlorin ve proqramlarin miza―
kiro olunduttu iclasin crtesi gint herosinde 50 yaxud 60 omokda―
01n9all'dl言 :her bir 1 5 idare telefon konfranslna topla,dl Bu koni
ransda onlar son ayda ne hadiselerin ba,vcrdけ i Ve hansl ycni
proqramlarln i,londiyi ilo tanl§ oldu
3 Tclcfon lazlmslz mezunivyotlero serf olunan vaxta qenaet
cdir Bir 9ox kollllnivoyalorlar evvelcodon kontora zong vuraraq
ve planla,dlrllan proycktin orada ollnadl言 inl dOqiqlo,direrok ёz―
lorini bundan azad cdo bilmi,di Nezorde tutulan gё i,in olub― ol―
mayacl着 lnl bir daha byronlllok isteyon midir 9ox midrik addlin
atir― bu y01la o,bo,yere ayin tarixi deyisdirilon tedbiro getinir
4 Telefon moktubun yazllmasi ve ona cavabin ahnlnasl pro―
scduruna serf olunan vaxta qonaet cdir Buraya hem do mokttlbun
mezmunu barodo dll,thmeyl,onun diqtosini,9apinl,qo1 9oboli
adaml buna inandllllla言 l ve adresatin ona hemin meqamda cavab
ve■ 11loyocoyi
imkanl■ l olave etlnek lazlindir Telefon zongi sizi
praktiki olaraq bir an 19orisindo,he9 bir qivve serf olunlnadan la―
zlmi adamla birlo,dirir ve neticode is daha yax,l all■ lr Bundan
ba,qa,tclcfon danl,1言 l ikitereni。 laqe demokdir Ve hanslsa bir
naraz11lq yaranarsa,Itaosolo ycrindeco,rnaneesiz holl oluna biler
Yorkda her gtln 38 mlyona yaxin telefon zongi olur,ё
l―
ko izro
"u―iso― zonglorin say1 480 milyon te,kil edir Bu zonglorin
neticosindo nc9o 01aqonin yarandl言 l ve inSanlann bir― birhin yanl―
na gcmesi l19in lazlln gelocok ne qodor vaxta qonaet cdildiyini
tesevvir edo blersinizmi?
TELEFON OSiRLiYiNiN SOBOBLORi
Alllma talenin ri,xondidir ki,vaxta qenaet cdon en bё ytk va―
sitelordon biri cyni zamanda onun en bё yuk israf91sldir Bos bu
r暉
an“
遇器 温 :::lS:艦 T:嚇 ∬ 温 fF詰 悧 灘 l計
“
On parlaq se,Ob10rdOn bin― ba,veЮ n bitin hadiseleH bi
mok mara薔 ldlr ozineintizamm olmamasl da veziyyol mirok
koblo,dirir Sehvlordon biri do sё hbOti basa vura bilmomok ve
hem de birdon sё hbetdon yaxa qurtallllatta cOhd etmOkle hemsё h_
ndol蹴
:輌ξ 露 ξ
tti詭
:r邸 :∬
∬
ξ
般慮
::鵠 験
群
舘
偽1蝸 飢島郡ζ
聯驚詭難
i盤∬
F翻蒲i警驚 l蔓繊脚
宙
出蹴捌∵
溜鳳:
t』棚胸
i鮮還
濫
'°
i鷲
i弱
SIZO EDILON ZONGLOR
Hゴ
dag訛
潜機 、
蠍 :W」 電
認糧Mcl臨 雅
meyiile nail ollnaq mimkindir
Onun telcfon zongine cavab vcrerken birinci nOvbode ctmoli
tibonin kё
Olduttu_isin tecililiyini lllioyyonlo,dillllok ve bu i,i daha kilnin
品]樹締
駆鰐熙,懇itti畿‖
n鷺
l酬 闇織 壼
ljΨtぶ 鰭跳
路 1%遇 l詣 ヂ
zong daha lnirokkobdir ve ona yalniz katibe ya da ba,qa birisi ca―
I篤
猥鵬il鯖 ‰認鳳
ぷ:Ⅷ 流 rm』誂
1焦
6zinin cavab vellllosin i toklif ctlnelidir
Daha bir zong katcqoriyasl yalnlz reisin Ozinin hel edO bile―
ceyi rnesolodir ki,o qedor de tecili dcyilse,katibo onu isdon aylr―
mamalldlr Ve:く く
Bolko o azad olanda ёztl
sizo zong etsin?〉
〉dctmo―
鷺潔 1馳 謝潔 詰雷V躍 震棚淵鶴鰤態1:
棚 U脳 蹴]蠍 器出 ご ‖
珊
爾
嘲
電
:増
窮
i:貯鱚
ガ覺
『漁獣lⅢ盟 1胤 1澪 ]:誰
驚澱簿
i昴 尭
靴鯖
II::梶 獣
dalTttlttt鵠 11鴛 γ
胤]乱 出:W:精 梶 Ⅷ鳳
Ⅲ
。
澱瞥 :窯 野ζ
l『
bu barodo xobordar edilir On ytksok rehberlik i。 9ilerinin vaxtina
絲榊榊 凝]榊i蕊
lⅧ
:肥驚
indi O me,首 uldur Amrna istesoniz,Onu i,don ayl―
halda onunく く
脚Ie∬簿誠構綴鮮幡電
豫驀
270
ctinesinin olvcri,li Olmaslnl rnioyyonlo,dirir O bllni ginde iki
dofe cdo bilor― inesolon,sehersonu vo ginin sonunda,yoni zong
ctdiyi adanlln nahara yaxud isini bitinneye tolosdiyi ve bu sobeb―
don de tclcfonla uzun― uzadl danl,maq istolnediyi bir vaxtda
Zongiori bu ctlr qrupla,dlraraq, i,inize manc olan kenar on―
gollorin sayinl bir xeyli azalda bilorsiniz Zonglor reise zong edo―
ne sorfeli vaxtda deyil,reisin 6zllne olveri,li vaxtda edilir Bun―
dan ba,qa,belo olarsa i,9inin ёzll qerar qobul ctmoli olur Homin
sobebdon do sonl,anda ki,reis saat l l― do zong edo bilerlni,cavab
texminen bcle ola bilor:《 Yox Mon ёztlm yoqin ki bu mOsOleni
holl cdo bilorenl〉 〉Geriyo zonglor sistcmi heln9inin katibeyo reh―
berin zOngine qodor lazllni infonnasiyanl toplamaq ilmkanl vcrir
ki,bu da danl,lЁ ln daha qlsa olinasina ve reisin
ё
z cavabl
baredo
°
ndも im¨ h%H面 Jぃ 。
moslehetlesO Ы
moslne ya―
:肥♂
Midirlorin okseriン γotinin bu sistemdon istifade ctinok iste―
memesinin sobobi tclefonda birlo,dirilmediyi insanl incitmokdOn
chtiyat ctmesidtt Alllma katibe dcsO ki,onun reisi ёzi zellg edo―
cok,homin adanlln soyadini som,sa,0,OxSin inciinek l19in esasl
da olmayacaqdir
Burada 9ox maraqll olan ba,qa bir,cy do vardlr Hokimin ve
ya corrahin qobulu yaxud omoliン γatl yarlin91q qoyaraq telcfon
zongine cavab vcllllosini tesevvllir etmok mimkin is dcyil
Hom9inin hakimin do proscs zamani telcfona cavab vclllloshi te―
sowir etmok olmaz Hc9 bir rniollim tclcfonla danl,maqdan
ё飩
dorsini yarlm91q kesmoz BOs niyo hcsab cdilir ki, mihinl l,lo
me,言u101an administrator her zaman《 el altlnda》 olmalldir?Ma―
raqll deyilmi?
SIZ ZONG EDORKON
N6mreni Oziniz yl首 mayln Bozi mlldirlor ne dcyir― desin,ka―
tibonin evezine nё nlroni rehbor is9inin ylま naSI Sehvdir Tooccub―
li olsa da,rnidirlorin okseriyyoti 90x az hallarla katibedon,Oher―
daxlli nOnlre ylまnaslnl xahi,edirler Hor halda onlar bunu
ёzi
edir vo 9ox zaman zongin meqsodi lazlm olan ,oxsin yerindo
olub― olmadl言 in1 6yrenmokdir Aydin moseledir ki,bu mctOdun
qiymeti olduqca yiksokdir
7
′‘
^
f[難 裏
略湯
得
J電 裏
織蝶:I椰 蝶搾
:霊 1:織1湖 ∫
露鵠縛
隠 衿1:1:1蠍 鴛篤Rf搬
『
『
ili継
:慨L器 :I』躙 λ
彙
よ
:譜 忠ξ
:H鰍
甜
u鴇
血
胃撚兆:l摺 ':u』 ,mttu淵 ::n箭 1臨
QOnaemi?onda O,telcfOn stanslyasl operatorunun l,ml ycrino
t躍
1置
y“
「
rn"o
胤m lobtt Ы
器
1ぷ 3鴛 Ttti需
:
?
童
‖
三
鐵 鮮壁繕
難A》鮮嚇I
i〕
iTttsr量
i
ぶ躍‰11夢 F槻 鷺:露」
龍漕
営
r棚
鴇iII
:響 鷺
∬
∬
:鳳
,:::潔 :器 i品 ∫
ぬ
a ndnH k面 be dmddt hetta oJm
弩齋1:鍵Ⅲ缶
:需鼎
吼
椰i獄W等凝F酔彿i騨 欄
肝
鶴″電訳::蠅:∬ 斃
1謂 響■
臨 :∬軌χ
toossif Ctnlisiniz!
Bir midir tclefonla dal11,arken《 Siz me,言 ulsunuz?》
tipli
suallardan 9okinlneyi meslohet gOntr Bu sualln ehtiram dolu
よ
::]iL‖ 議:留 胤概:認 ¶
轟 猛lttt惜
驚出ぷ
樹l‰ 驚[ll乳留s:竃鵠篤雹
器隠覇鍬計
azad olduqdan sonra sizo zong ettmesini rica edin
272
TELEFONLA UZUN‐
DANIsMAYIN
UZADI
Tecriboli administratorlarin oksoriン γetitclefon danl,lqlannln
sona catinasinin onun ncco ba。 lanmasindan aslll oldugu flkrinO
hemreydirく く
Salam,Mommed Necoson?》 ―belo ba,lan普 lC OZi
uzun sё hbeto giris kiFni SOSIonir vo gtlndelik hadisolori aileden,
ftltbol,mozuniyyot ve sairedon danl,ma慈 ln mulnkin olduttna
isaredir Oksino,deseniz ki,《 Salanl,Monlmed Bir deqiqo vaxtin
varsa,sua1lma qlsaca bir cavab verersollllli?〉 〉―bu artlq s6hbetin
qlsa olaca薔 lnl bildirir ve zong ctini5 01duЁ unuZ,OXsi do onun bo,
yere vaxt serf ctmeli olmayacattl i9in sakitlesdirir Bundan
ba,qa, s6hbeti vaxtinda qurtalTna言 1 6yronin Bllsoniz, ne qodor
sOhbet her iki terefln Onu qurtara bill■ odiyi izindon
uzadillr Yax,l olar ki,《 Yax,l
kё mok
cdecok
Coforin
MOmmed Omidvaram ki,bu
yaninda
gOrll,erik》 sё yloyib
Satt01lasasmlz Telefona xobor gё ndormok mcxanizmi kimi
yana,in ve tez bir suretdo xetti azad edin
Kitabln evvelinde ad1 9okilini, ycni metoddan bir nofor
administrator ona tamamilo olvcrissiz bir vaxtda zong vumlarkon
istifade ctrlli,di Bu,oxs sadeco olaraq sOhbetin yarisinda tclcfon
dosteyini asirdl; anlma fokus ondan ibaret idi ki, o bunu Oz
sё zinin
ortaslnda cdirdi Bununla da sё hbet bitirdi
Bozen
kiminse
size
tez― tcz
zOng
etmok
hevesini
ёldinllokdon ёtnl xisusi texoyyこ lo malik olmaq lazlm golir Bir
nofer lap xlrda rnesolo llo bagh reisine ara vennedon zong cdordi
Bclo olanda reis henlin praktikaya sOn qoymaq qeranna geldi l,9i
zong edib soru,anda kiく く
sct men invcntarla,manl yanyacan
bitinni,om Allllna taxta sati,1 110 ba薔 1l Sened izerinde helo
islomoliyom Ne ediin ―inventarla,mani sona 9atdlrlln, yoxsa
sonedi?》 btt saniyolik pauzadan sonra reis《 boli》 dcyib dosteyi
ycrine qoyurdu Tclcfon zongi tetar olunur ve utancaq ses
SOru,urdu:《 set siZ《 b01i》 dcyondO neyi nezerdo tuturdunuz―
invcntarizasiyanl bitilllloyiini yoxsa senedi?》 Rois daha bir saniyo
pauza vcrerok ycne deく く
boli》 dcyir ve dosteyi aslrdl
273
ICLASLAR
Hor hansi bir 61kedo hor honsl rehbor vozife tlltan,oxsdOn
hansl l10 fealiyyet nё vllntln en 9ox onlarin vaxtinl aldl首
SOruSSanlz, hc9 ,ibhesiz maddolerdon biri《
inl
iclas〉 〉adlanacaqdlr
l
1lLIFI譜 糀贈柵よ
M議:珊 ∬11謂 :慮 鍛 綿
vaxlln yarlsinl itirilmi,hcsab ctdiklerini sOylodi
Adanllar iclasa toplandlqda vaxtin neyo gctdiyini a,kar etinek
olduqca vacibdir Axl todqiqatlar orta halqadan olan rehberi,9inin
nin mehz iclasda ke9diyini g6storir
vaxtinin 800/。 ―
1鰤
、
椰
齢
倅暴
」
島
鍮 :悸
On 9ox vaxtlnllz bo,ycro
Bir nofor tecrtlboli midir dcyirdi:く く
:
1:黒 l籍烈 よ
調 器酬 :脈 鴛∬ぎ
鳥留:遺も
ke9irildiyi rnelum olmayan iclaslardlr)〉
NiYO?Kiル I?NO ZAMAN?HARADA?
iclaslar en 9ox i,lo bagll addinllarin elaqelondirilmesi,
《qcyri― populyar,
riskli
yaxud
mirekkob
qorarla
ba言
11
meSttIIIllilWa::IIRal籠
t 9agirmaЁ a ehtiyac yoxdur Ve
onlarin araslnda reisin qorar1 6zll qobul cdo bilmemesi ve ya
etmok istomomesi izindon 9a薔 lnlanlar da var Lazlmslz iclaslarm
椰蜘 財
事
憮麟
° 囃
競駅需 4ビ 胤9唱鵠留Fi露戦11瓶 盤T:躙 I
m"響 d需
言
創 鯉鷺艦凱 lt輩 郷:電 器 臨
∬積
Ь
ι
ttilttT8湿 1
昭 鵬 躙思瀾l規 :盤群
;》
:att」
274
総
I椰 縄
僻締Jyfi劃 熟i柵卜
:
。
1鷲 :ittittTttom着 ∬
。
肝
⑩
き
器酬1lf槻輩‖
bo,keOmomesini mOeyyonlo,dirmok)teyin CtmeSo, iclas 90x
uzun 9oke bi10r Burada he9 kimin xotrine doymomek ve
dcmokratik gё rinmok isteyi ёzllni biruzo vcrir Hcnsley Uecvud
iclasda istirak edon adamlar arasindakl minasibetleri vo iclasa
撫
齢
猟
IIttli害
ir難
競 蝋
9oxdur Birinci vo On gё zogё rinen sobob ondan ibaretdir ki,
qmpun komiyyOt terkibi bё yllk Olduqca, onun izvleri arasinda
olaqe yaratmaq 90tinlo,ir iki adalm arasinda tlnsiyyet daha tcz
瑞
f淵 よ:詭七翼 脇 犠 奥 鳳 観 #よ 鼎 :L胤
kanal, dOrdincintl elave ctsoniz - 12 kanal, sOkkiz nefOr
toplasanlz-56 kanalla i§ lomeli olursunuz
鮮 脳
邸 1肥 :鰹
墨 1淵
総
蠍
olan bllttln komissiyalarln fealiyyeti onlarin meqsedi ve bu
moqsedo ne derecedo nail olunduttu baxll■ lndan ёyronildi
dl諾
ぶ
驚
ttl批 。
器
i tta槙
ふお
1¶
lsξ
11」l糖
komissiyanl yadiniza salin; adotOn Onun tlzvlori ёz missiyaslnl
ycrine yctirdikdOn sollra hc9 ne ctinir ve sual edirleri《
Ho,bunu
bitirdik BOs indi ne edok?〉 〉 Qrinvi9 mokteblorinin rehberliyi
problemi 9ox asanllqla hell ctdi Mё vcud Olinayan kOmissiya
yaxud konlitet niye topla,malldlr?Onlarl buraxmaq daha dizgin
275
olmazm? Komissiyanln buraxllmasl onun yaradildl薔 l anda
mieyyon olunmalldlr― ya deqiq gOstorilen ayln tarixindon,ya da
lazlmdlr
蕊
鱗
1幽 W椰
蹴
liヽ
網
猟
kc91..1lok dizgin dcyll
iCLASLARIN DOYORI
酬亀
陸
仙整r還「臀111≫lal難ゞ
Bir dofo 20 yiksok Seviyyoli rohber i59inin istirak edeceyi
││°
littЪ響
彎
鷺
`囃1蔵癬璃
´
0
7
う4
総
istirak91larin sayindan vO onian■
orta illik mevacibindon asill
olaraq bu ve ya diger iclasln imumi deyorini nimayis etdirir Bu
cihaz iclasin kc9irildiyi ycrdo qunllur ve clcktrik sayLaCl prinsipi
izre herokot ediri serf edilon enerli 9ox olduqca disk daha tez
flrianlr ve hcsab da daha bё yuk olur Saygac 9999 donara qeder
reqom gOstoro bilir Onu hazlrlayanlarin dcdiyino gOre, bozi
iclaslarin deyori orada qobul olunan qorarlarin neticosindo olde
olunan qenaotdon i9 dofeyo qeder 9ox ola b■
ir
Ola bilsin ki, blltlln iclaslarl onlarin deyori vo getirdiyi
menfoot nё qteyi― nezerindon tehlil etmeyi toklif cdon Ayra
QOtfrid mehz bunu nezorde tuturdu QOrtfrid evvelki hazlrllq
isini, i,tirak91larin movacibini, olave xerclori, iclasdan evvol,
onun gcdisinde ve sonrakl xorclori nezore almagi vacib hesab
く
cdir O, bclo deyir: く
Iclasl planla,dirmazdan evvel gOzlonilon
menね otin he9 olmazsa xerclore beraber olacattina imidvar olun〉 〉
ICLASIN BITMO MUDDOTINI
TOYIN EDIN
Sert zaman mehdudiyyoti qoya bilmomok iclasin daha da
bahall olinaslna getirib 91xarlr Onun istirak91lar1 9oxsOZll1 91x191ar
cdir Parkinsonun sOzlerindon istifade ctsok dcmok olar ki,
s6zlorin miqdari rnOvcud zalllanl doldullllaq■
9un 9oxallr
Rehberlerin okseriyyeti bele hcsab cdir ki, istisna doreco
mthim olanlar1 91xmaqla iclasin kc9irilmesine bir saat bos cdir
Dllzdllr, bezilori sert zaman mehdudiyyeti qoyullllasinin
XO,agelinez reaksiyaya sobeb olmasindan narahat olur Anuna her
hansilnizakireni doqiq teyin olunmu,vaxtda bitiron tolobkar reis
insanlarin 9ox tcZliklo buna all,dlき lnl askar edir Ve nё vbeti dofo
qerarin qobul olulllnasina onlar daha az vaxt serf edir Ustolik
vaxtl planla,dlllllaq onlar i9in daha rahat olur,9inki iClasin ne
zatnan bitecoyini doqiq bilirler
indi bitin emokda,lar yaxud rehberlik l190n kc9irilen
onenevi, yarlm yaxud bir gin davam cdon konfranslan, elmi―
tedqiqat scssiyalarinl gё til■ ln Bu qaydaya insanlarin neco rahat
verdi,emosi t00ccib dotturtlr MOn bir dofe bcle,bozon btltё v
gin davant cdon iclaslarda adeton sedrlik edon administratordan
277
ne l19in onlarin bu qodor uzun 9okdiyini soru,dum O cavab vcrdi:
《Hc9 bilmirom Yoqin ki,clo henlioo bclo olub〉 〉
,
Iclasiarin nedon bclo uzun 9obesi soboblerindon biri
adamlarin rahat oturduttu stuldan qalxmaq istetemesidir Uzun
uzadi bitllleyon, tokrar olunan s6hbetlor buradan ba,laylr Bir
poladtё kllle ,irketinin rehberliyi ayaqisto kc9irilen iclaslarin
somerosini tesadifon aokar ctdi Bcle iclas fonnasl tecribodon
yarandl Reislor tcz― tcz koridorda rastla,lr,problcnllori ayaqisttl
holl cdirdiler Sё hbetin lnё vzusu kofldensial olduqda iso onlardan
iki yaxud i9u adeton danl,lgl ayaqusteco, kiininso kabinetindo
ba,a vururdular
Bu insanlar tczliklo onlar basa di,d01or ki,ayaqisti kc9iHlen
iclas yizqat sorfeli oluri hc9 kilm problcmin yaxud proyektin
detallna vall■ 1lr, qerar iso 9ox tcZ qobul olunur Olbette, kilnso
yaX,l di'inilmomis yaxud telosik qЭ bul olunan qorardan razl
dcyilso,bu mesoleyo nё vbeti iclasda qaylda biler
Bu cllr qlsa iclaslar qabaqcadan teyin olunana flkir dosteyi
VClll10k meqsedi■ o ke9irilir Amma dottrudan da problem
evvelcedon qoyulsa, insanlar onun baresindO dll,llne, onunla
《yatib― dura》 bilor ki,resnli iclasa,ciddi mizakiroye ve qerann
qobuluna daha hazlrhqll olsunlar
Bozileri iclasin kc9irildiyi otattin diVanna onun sonuna ne
qedor qaldl薔 lnl g6steron saat asllmaslnl toklif edir Hor dofo saata
dikilen bax15 vaxtln hansi siretlo kc9mesini yada salacaqdlr
Ba,qa bir adnlinistrator bir qeder yumoristik toklif verrni,di:
o,konfrans― zalda qoン 電lan stullarin qabaq ayaqlannl iki dyuyn■
(5
Sm)qlSaltln19d1 0 hcsab edir ki, bu da ёz nOvbosindo iclasin
vaxtini nozore 9arpacaq dorecode qlsaldlr
INSANLARIN ICLASDA
OYNADIё I ROLLAR
Ayrl― ayrl komissiya ve komitetlorin i,ini tedqiq edon bir
tedqiqat91 burada b61isdin110n rollari tesvir edir
278
QRUPUN ICLASINI BLOKLAsDIRAN
ROLLAR
(AqressoD)
Ba§ qalarinin
statusunu tonqid cdir v 0
do baoqalarl il 0
a,a蒼 l Sa1lr, aqrcssiv ,ok■
razlla,nllr
"Bloklagdrran"
Tarslk edorok heg kimle razrlagmrr; bagqalanmn
fikrini redd edir; iiz tocriibosindan masalenin
mahilyati ile heg bir elaqesi olmayan misallar
"Qrxrb geden"
Istirak ctmok istomi“
gatirir; artrq hell edihnig mosalalara qayrdrr.
nkri da薔 lnlqdlr;,oxd
movzularda sOhbot edir,he9 kilmnbunu ondan xahi,
etmomesine baxlllayaraq Ozu u9in iclasin
protokolunu yazlr
"Onu tanrmalannr
Oyiiniir; gox danrqrr; dz statusunu tasdiq edir.
arzu eden"
"Bir mtivzudan
Hey siihborin mtivzusunu dayigir.
bagqasma
addayan"
"Ustiin olan
Hakrmiyyota sahib olmaq, iiziinii tasdiqlamok vo
i5tirakqrlann l*rini doyipmak istayir.
"Oz mara薔 l olan
qnlpun"vokili"
Ba,qaslnln vaxtindan Oz mara薔 lnl mida■ O ctmok
"Avara"
■9in istifado edlr
Goze kiil iifurmekla toplatanlann vaxtru altr;
miixtelif hadisolar danrgrn ehlike[dir.
"Ureyini agan"
0211nun ilo aidiyyoti olmayan duyttu VO flklriOrinden
danl,maqla mesttuldur
"$eytarun vakiti"
Vokildon daha gox geytandrr
(Qerbdo elmi disputlar praktikasrnda
ciddi elmi diskussiyanr tahrik etmak iigiin
awolcadan "iti"
suallar verenlari belo
adlandmrlar)
279
ICLASDAKl KONSTRUKTIV ROLLAR
"Tagabbiiskar"
ProbLmin hdHndo ycni dc,a vo
ycniyana,llla toklif cdir
"Oz likrini bildiron
Igi griron
Mizakiro zamanl hor bir dimlo il。
bagh 6z flknni bildiHr
Iptirak edenlerin
fi
kirlJiineiiailcl
naraq vahid konsepsiya hozrlayrr.
Aydrnhq getiron
I,oaに ,w。 ■dan misJlar go■
●L
agalabatan,Orlller cdir,mona axtarir,
problcmlor qOyur
"Nazaratgi"
Toplaganlann qorar qebul etmosini
agkar etmek iigiin sual verir.
"Yekun vuran"
Miizakirelare yekun vuraraq onu
vahid bir mexroce gatirir.
ICLASA DOSTOK VERON ROLLAR
"Gorginliyi aradan qaldrran"
Gerginliyi aradan qaldrrmaq iigiin
zarafat edir, ya da fasilo verilmesini
teklif edir.
"Kompromise gGdon
Ogor uЁ ur qaZalllllaq ioin bu gOrok
olarsa,gizo,tO gcdir
"Miinasibetlere harmoniya
getironler"
Miixtolif nezer n<iqtesindan grxrg
edanlar arasrnda atagr rolunu
oynayrr. miixralif fi kirleri barrgdrnr.
"Ruhlandrranlar"
tsagqalannr teri fl eyir va destekleyir.
her kose dostcasrna yanagr,
ruhlandmr.
Yolayrran"
Unsiyyoto dostok
veril aktiv
igtiraka
hevoslendirir
Bu sxem lider rolunun miihtimliiyiinii aydln niimayi$ etdirir.
O, iclas igtirakqrlannrn fikine va arzusuna diqqetlo qulaq asmah,
lazrmrnca gevik olmah, situasiyadan aslh olaraq 62 stiiini deyiqdirmolidir. Todqiqatglntn sdzlarino 9610, o, iclasa toplaganlara
miioyyon qorara golmek vo ya qoyulmu$ moqsoda naii olmaqda
lnanegilik yox, kdmok eden rolu segmoye izin vermelidir.
Aragdrrmagrlardan biri bizo Qox vaxt iclas zamanr insanlara
280
「
f齢躍itti協 翼l』I珊 認
露L智 蹴 鬼
柵
i電
恐
胞
IF憾 ぼ
鳳 :胤
:躍
晟 酬
議
1譜 蹴
肥 :
mtlzakireyo rnthim olaveler edir Basqa iclaslarda lnen de 6zllmi
bele apalill19 ollnasaydIIn,btltin bunlar rneni 9a,dlra bi10rdi
r酬
椰織:糊 墾職
測轟郷ご
FI
HoPIiso iso VAXTINDA BAsLAYIN
Iclasda vaxtin bO,ke9mesindon danlssaq,lk nOvbedO vaxtin―
蹴 翼wil蛸輌[
鮮 :∬淵脂
dlr ki,Ona qalib gelmok 90x asan bir i,dir Qerar vcrdiyi―
niz bir isi ba,lamaq bu qedonmi 9etindir?Axl sadoco iclasin zama―
n19atdl言 l vaXt S611beti kesmok lazlmdlr
raf91sl》
lclasl vaxtmdal1 15-20 doqiqo gcc ba,lamatta VOrdis ctmis reh―
beri§ 9ilor rnendon sorusurdu:KKAdanllari neco mecbur etmok olar
つι
ki,vaxtinda topla,slnlar?〉 〉Monso her dofe eyni cavabl verirdiln:
KKiclasi vaxtinda ba,lamaqla》 Rois bezi adanllara Oz,ortini bitin
W硝 韓選聾鳶驚l覺讐
盤鮮囁1
欄 欄il掛 盤:脚鸞墨r総]
deqiqe sonra ba,a9atan iClasda istirak etmi,diln
MOSOLONi QOYUN V0 0NDAN
KONAR cIXMAYIN
胤譜i温誡 就
i鑑 ::話器f漂 盤
衰
溜Ъ
∬
歯ll:そ 瓢T諾:TT:胤 i∬Ir鰤 :」撫 驚需駕計
bm:1:〕
:
:
椰 櫛 繹If嚇難椰 群
鸞
]胤1漁爛 畠
鶴聞l'8111躍躍
‖贈
1境轟
:
rok olub― olmadl普 l haqda qerar qobul ctmok■ 9in 9a言 lnrlq
Ama mosolonin mahiyyotine tez ba,lansa bclo 9ox vaxt
曽
:ぷ 1灘朧 鳳 m盤:胤 遮
紺鵬 脳還
ぶ耀│ド:T遇 誡it:t出 躍Ⅷ 計
瀾ξ
l雲 ∬
::詰 諾
9a,dirir Bozi rehberlor mOvzunu doyi,dinlloklo adanllari daha
驚IⅧ
:‖ ]:「
ぎ
で11‖息
:甘 :l:乳 鰤χ結
鷲 iW樹 屋
]』
282
│:
rino istirak ёzu-6zltyindO rnOnaslz i§ dir O problcmdo flkrin cOm―
lonmesine ve iclasin meqsedino nail olunmaslna inane olur
Belo chtimal var ki,gtlndOlikdO qoyullnus lllesoloyo Hayot et―
memok dinlomok bacarltinm Olmamasldir Otrafda b"vcrone■ ―
ёz dcyecoyinde conl10ndirdiyi t19in bozon danl,1lanl csiunirler
ICLASIN GUNDOLIYINDO DURAN
HOR BiR MOSoL0 3cON DOQiQ
ZAMAN SORΠ ODDi IZIN
漏閣着
I:諄
撃
『 諾i鮒撃
la賃
:ξ
魔I指 』
l謂 滞
謂露器
qiqe sOnra homin ax,ama ba,qa planl olanlardan biri saata baxa―
raq esas meso10yo qり ltmaЁ l toklifetdi Yalniz bundan sonra k。 1lcgiya izvlori bidconin mtlzakirosino qayltdilar ve mosoloni 15
deqiq0 0rzindo holl etdlor Mon bu hadisoni gile‐ gllle neql cdi
rom Balaca dosmaldall istifadO problcminin mizakirosi lllik bid―
conin mizakiresindon 3 dofe artlq vaxt alinl,dl
.bb留 緊 臨
Ⅷ
∬蹴
ξ猟:λ ttFittl謄 猟 ∬槻
:I
attaCla ba首 1l qerar qobul ctinelerindon sё hbet ctini,di ildlrlln vu―
ran attac ylXllaraq bina t9in tehliko yaratml,di Onu kesmelctti
yoxsa saxlamaqml mosolosi he1 01unmall idi Bundan az qabaq
Morkozle bagh 9ox mthim qeranal qobul ctmis hok血 10r hOmin
ataCin taleyini i9 doお mizakire ctmoli oldular Ve nehayet bu
283
don ytksOk 01acaqdir
VAXTINDA BAsA VURUN
bcle halda istisna muttindir
YEKUN VURULMASI
11嚇
鱗勲嘗考
器掲 露鮒騨諾
FI潜
l嬰
284
apardl蒼 inl di,inseler do,onlar iclasdan sonra yarana bilocok an―
la,11,azll慧 in qar,lSinl allr vo vaxta qonaet edir
lclasdan sonra lncydana 91xan ba,qa bir zaman《 israf91sl》 bu―
rada 9oxsё zliyo yer vcrildikdo, dOqiq olinadlqda, qcyde alanin
,oxsitessiratinl oks ctdirdikdo dizgin cdilmeyon qcydiordir Be―
lo halda onlarl yazmaq 9etin,oxumaq uzun olur ve cle bir ehenliy―
yotO malik olmur MiOyyon bir tecnboyo artlq nail olmus sedr,
i洲
:別 獄
1鶴 響 ::胤 lrヽ :¶ 露 鵠 :常 写ょi織
middetinde conllo,esini iSterdi Belollkle,bu qeydlor her kesin
mesuliyyetinin deqiq muoyyon olunmasina xidmet ctmolidir On
sado folllla― yuXan hissesindo iclasln mё vzusu ve istirak cdonlo―
rin siyahisl yazllan vereqdir Daha a,a言 lda 09 Sitlln izre《 mosu―
γet da,lyan》 (her mOsoleyo cavabdch olan adamin soyadl),
〈
く
qerarlaD〉 ve《 middot》 qcyd olunur
liン
Ve nehayet,son zaman《 isratiSl》 qObul edilen qerarlara ria―
yot ctmok bacarl首 min 01mal■ asldlr Onlar soliqo ne her biri Ozre
mesuliン γet da,lyan ,Oxsh sOyadi gOsterilmokle yazlllr Amna
rehbor i,9inin hadisolerln tozyiqi altinda ya,amaga,i,lorin bir― bi―
蝉l灘露ヨ
麒徊 榊欄 驚
daha onlin cdir ki,qobul edilon qorarlann ycrine yetirilmosine nO―
zareti verdi,o9cvillllok vacibdir Bunun■ 9in iclas baresindoki
qeydlerdo bitun yarlm91q i,lori nё vbeti iclas i9in birincinOvboli
器∬:駆 器ど1鰤 臨∫
棚∬蹴:龍聯攪
靴
1ド
lよ
vboshdoqerariannye―
ril:;捏 lil」:よ ll}fil]Ittttibudaoznё
iCLASDAN MAKSiⅣ
IuM NOTiCo
ALMAQ OctN 21 QAYDA
冽qりdive器「 署::ぷ1総 1ぶ ぷT::肝 憲電
linmisdir
L〔
く
く
ondan sonra》 kl d6vrlori ohate cdOn kateqoriyalara bё
285
,獄
iCLASDAN OVVOL
I Fikirlesin G6rin iclasslz ke9inmok olarnll
A/Qorar isin bu sahesi l1911n mosuliyyet da,lyan§ oxslor tero―
flndon qobul oluna bilor ve onda iclas 9attllllnatta Chtiyac qallllaz
B/Harninl bir ycro ylttmaq oVezine sclcktor konflansl kc9ir―
mok olar
v/iclasin yubadin Bu rneselolori n6vbeti iclasin gindoliyino
sahn
bu 9oxmu lazlm―
Q/iClasl lo首 v cdin OZinizo sual verin:く く
dlr?〉 〉
D/iclasa 6z nimayondonizi g6ndorin Birincisi,bu i,9inize
lazlmi toclllbo qazandlral,ikincisi do sizin vaxtlnlza qonaet cdor
2 Yalnlz o iclaslarda iotirak edin ki,orada fayda vcrecoksiniz
31,tirak91lann saylnl minimuma cndirin ve yalnlz tam gerok
olanlar1 9a薔 lrin
4 iclasi cle vaxta teyin cdin ki,sizo gerokli adamlar ve lazl―
mi infollllaSiya elinizin altlnda olsun iclasi nahara yaxln,diger bir
tedbirdon qabaq ya da isdon sonra―
sizo 01vcrisli bir vaxtda 9a首
1-
rin
5 01vcri,li ycr se9in Burada 9ox,cyi nezore alma1lslnlz:ora
ln
9atma薔 ln rallatl屯 lnl,iClasin keciriloceyi yerdo lazlmi avadanll普
olmaslnl,ota薔 ln hOCmini ve s
6 iclas 9agll.nazdan ovvel doqiqliklo onun moqsedini(hor
scydon evvve1 0Zinllz i911n)aydinla,dlrln
7 iclasin gindeliyini qabaqcadan paylayln Bu, i,tirak91lara
ovvelcodon hazlrla§ matta imkan vcrerve hc9 olmasa onlarllnuey―
yon flkro istiqametlendirer
′0
うん
滅脚議li》難鶴
『
醤
‖
1諄
朧織
慇
騎
iCLASIN GEDisiND0
l::ぷ
lξ
;:翼 ll:lよ
1'常 :∫ :ンllflよ ;:宙 jll:管 :ま
路獅慇性ポ:::ζ
識
,:i
Ⅵl器雷!き出 蠅拙:rl鳳
::」
鷺1群職 ∬』
憮雙
:締量
櫛鮮
fade edin
13 iclasa gundolikdon ba,layln ve ona ciddi riayet edin Bu―
nun i9in asa薔 ldakl ifadolordon istifade ede bilersiniz:《 Biz bura―
m州総
1ド 隠
:1:Iず
n型 mЙ n moTed… ら
《
IIOll edeco"―
1轟盤菅榊灘樹
Fttli謡 群
15 Siz qar,lya qOyullmus rneqsOdO nail olma1lsinlz Bu mese‐
lo nedon ibaretdir?Problenli tehlil ctmekdOnmi,yeni ideya flk■ ―
lo,ib tapmaqdanml,qorar qobul ctlllokdenlni,edilocok addllnlarl
birle,dirlnok vo olaqolondillllokdOnmi?Dll,inin,gё run qar,lya
qoylllmus meqsedo 9ata bimisinizmi?
16 Neticolori ve tap,lrlqlarl clan cdin ki,haml bir flkro gel―
sin ve bunun l19in bllttn bu meS。 101ore diqqet yctirerok onlan bir
daha yada salin
17 Homi,o iclasi vaxtinda bitirin Fasileni doqiq gё sterilen
vaxtda elan cdin ki,i,tirak edonlor ёz vaxtina sahib ola bilsinlor
On mthin■ meS0101ori gllndolikdo birinci yere qoyun ki,muoy―
yon halda hell olunlnaml,qala bilocok daha az vacib problcmlor
olsun
18 iclasin cffckt市 liyini mioン γon etmok i9in vaxta,lri se―
:翼
l紺 革
γ
:∬::::rn盤 留∵
器 虚
靡
鮒1盤 ど
謝厳
l:計
dakl suallara cavab VCllllolidir:iclasln meqsedi doqiq idimi?Icla―
郡書酬轟樫簿聴霧
辮癬
強
撤 轟 鮒1財鼈
職∬
職
ギ
‖
I鮮[[I11熙 ∬
il許IVllbadllmadandaSasedrllk
ICLASDAN SONRA
19 iclasla ba普 1l qeydlerin h21rlantnasini suretlendirin Qlsa
『舗
蕩 t轟]磯鱗
l獅1舗椰Ⅷ‖
糊出鶏鋼Ⅷ:;精;1鸞 1:肝 認
:ぎ
mi yerine yctinneye yardini edir
群‰聖
20 Hcsabatlarin vcrildiyine ve qorarlann qobul cdildiyine
omin olun Lazlln gelerse,qerarlarin ycrine yctirillnesini her da―
ilm nezaretde saxlayin Edilmeyonlori nOvboti iclasin gtlndoliyin―
doく く
ba,a9atdlnlmaml,i,lor〉 〉Inaddoshe daxil cdin
21 Komito vo konlissiyalarln isini tehlil edin Onlarin qar,1slna qoyullnu,vё zifolori ycrine yetirib― yctillllodiklorini yoxlayln
Moqsodino nail ola bilmeyon komite vo komissiyalari lol∼ edin
289
6-cI FOSIL
QORARLARIN QOBUL EDILMOSI
dir〉
Mon deyordinl ki,zamanin en qorxunc ognlsu qetiン γetsizlik―
〉Qerarin qobul cdilmesi moqamina yaxlnla,arkon rehber i,9i―
lorlll bir 9oxu qetiyyotsizlik gOstelllloyo,onu yubatmatta ba,layir
Qetiyyetsizlik neinki bos yere vaxt kc91111lokdir,bu henl de heyo―
cana sobob ola,onun neticosindo yarana bilor Hoyocan ise insan
t1911n o qedor dagldici bir,cydir ki,holo iso ba,lalnadan o,6zini
artlq yorttun his cdir
Bundan ba,qa, siz qeran ne qeder tcz qobul etsoniz, onun
dllzgun olmadlgl suretdo sehvinizi dizelmok l19un O qOdOr de ar―
tiq vaxtiniz qalacaq Ustolik de azad olun『 nu,vaxti siz her,cyi yc‐
nidon mizakire etmok ve meseloyo yenidon baxmaq ucun 9aginl―
nll,diger iclaslara serf edo bilorsiniz Oger qerar dtlzglln olarsa,
ycni iclasin 9agnlmasina lizum olmayacaqdlr
Qerarm yubadllmasl― rehbor i,9inin ёz,irkeu■ 9in ata bi10coyi on pis addlmdir Bozon problcmin bir teher hell olunmasl
onun hc9 hen cdilmomesindon daha mihim olur Bu da aydindlr
ki,gcc qobul olunduqda on yax,l qerar da deyorsiz olur Toossif
ki,adan1 9oX Vaxt utturSuz qorarln qerarslzhqdan daha yax,l oldu―
薔u ile razllasa bilmir Tosdiq cdo bilerik ki,oger siz heroket ctmo―
yo hazlrsinlzsa ve bunu inanlla ba§
qalarina clan cdirsinizso,Init―
loq miveffeqiyγet qazanacaqsinlz Edlon biri,9ox vaxt onun no
cir edilrnesindon daha vacib olur Bir 9ox b6yik tarixi,oxsier bir―
dofollk sc9im cderok hc9 bir,llbhoyo yer qoymadan ireliyo get―
mi,lor sibheleri aradan qaldlraraq qetiyyotle sccilmis kursa dos―
toklenlnok rohbor i,9iyo qivvesini conilomeyo vo uttur qaZaruma―
ga k6mok cdir
QOrarin yubadJmasl onun kcyflyyotini ytksoldir flkri bir mi■
dir Misilsiz sayda rehbor iscinin me,veret9isi olaraq qazandl首
9oxllik tecnbosino osaslanan biri qcyd edir ki,onun qar,lsinda
1
9
^
,ι
duran biin problenilorin 15 faizini elave dllsinrne teleb cdir;5
faizinin hc9 bir qorara chtiyaci olmur;qalan 85 faiz iso yubama―
dan vo o saat holl cdilmesinitolob cdir Amrna reislor dcmok olar
ki he9 vaxt bunu ycrine yetillllir
On rahat cavablardan biri― faktlarin olmatnasldlr Buna tokid
cdonierin yadina mon Pareto prinsipini salmaq isteyirem: oger
20%fakt 80%― o nail ollnaq■ 9un bes edirse,butun faktlan topla―
yaCa普 lnlzl gё zlomok absurddur Bu praktika《 artlq tehlii netico―
sindo mcydana 91xan inic〉 〉adlanlr
COX VaXt qorar o sebobdon yubad11lr ki,onu qobul cdonlordo
l yaranlr yaxud da kimin dalla 9ox hakimiyyoto malik
ikir ayrlll薔
olmasl doqiq aydinlasdlrllmanll,qahr Tamamile aydlndlr ki,Oz
qivvesine inamslz rehber i,91 he9 bir qerar qobul ctlnok istemir
Bcle halda adamlarin kunin qorar qobul etmoli oldutunu doqiq
bilmesi■ 9in,tat cedvolini ve xidmeti xasiyyotnarneleri tebil―
lo,dinnok gerokdir Onda administrator da qerarl onun evezine
kiininse qobul edeceyini gOzlomoyecok vo onu yubatnayacaqdlr
soHVO YOL VERO BILMOK
QORXUSU
QetiyyOtSizliyin esil sebeblori ilk baxl,da gё
rune bilecoyin‐
don qat― qat dorindo ycrle,lr Qolbinin dOHnliymdo reis inanlr ki,
ele bir hadiso ba,vcrecok ki,he9 qerar qobul ctmok lazlin gelino―
yocok Bu halda o Ozine arxayln dcyil ve sehv ctmokdon qorxur
Ve bu onun serencalnlnda olan faktlarin hecmindon de aslll dcyil
Alllma her halda rehber i,91 yaxud bitё v bir te,kilat olmasin―
dan aslll ollnayaraq he9 kes sehvdon qa9a bilmir cox gOZ01 idare
olunan bozi korporasiyalar da milyon dallarllq sehvlor buraxlnl,
ve ri,xond rnOvzusu olmu,lar Sehv buraxmaq en qorxulu is deyil
COX VaXt Sehv evvelkindon daha bOyik uttur qazanmaq yolu aOan
qiymetlitecibeyo malik olinaqda kOmok edir Roislorm bむ 9oxu
i9in inas onlarln ba,lna golo bilecok en yaxsl hadiSe olrnu,du
Tomas Xaksli yazlrdl:KK Dizgin heroket etmok i9in ehomiyyeti―
no gё ro nOvbeti ycrdo duran― aydin ve tam mueyyon sehv burax―
maqdir,911nki bunun netiCesinde siz hanslsa bir terofo 91xacaqsl―
292
nlz Oger sizく く
dllzdir》
,く
く
diz deyil〉 〉arasinda tongnefos olaraq tO―
reddid cdirsinizso,he9 bir ycrO golib 91xlnayacaqslnlz Ogor siz
tamanlile ve sOna qeder sehv ctnlisinizso,talc homin situasiyanl
dOf emOkdOn Otrtl size imkan verecokdir
Oger siz sehvin neticOsindon qOrxursunuzsa,dcmok Oztlnize
emin dcyilsiniz Rohborlik sehv buraxmattI SCVmir vO buna gё re
de daha 9evik olanlar hansl iso bir qorarla ba言
11 0Zllnll zerbe altl_
na qoymur carlZ Ford bu neticeyo golib ki,く く
rehbor veziお tutan
oxslorne
§
qodor az intlbahiso dOtturan qerar qobul ctse10r,dizgtln
ollnayan qerar i9in onlarin mosuliyyoti daha az Olacaqdir Sehv
buraxmaq qorxusu qorar qobul cdOni heddindon 9ox infonnasiya
vo fakttoplamatta mecbur edir Bunun neticosindo qerar yubadl―
hr,halbuki OldO miniinunl fakt Olinaqla tezlikle onu qebul etinek
olard1 0 biri terefdon ise daha yeni infollllasiya yl普 11lr V0 0nlarm
da oksOriンγoti hemin,Oxsin bundan ovvel onsuz da bildiklerini
tesdiq edir
Hor hansl qerar qobul edi10rken risq labiddir Ba,qa cir ola
da bilmez Ncco ki,rehbor vezife tutan bitlln faktlari bile bilrnez
O,bllttn faktlara inalik olinadan qOrar qObul edO bilmelidir Pitcr
Druker dcnll,ken,《 admiristratorlan■ okseriyyoti qerann qobul
cdilmesi vacibliyine aglr bir prOblemo kirni baxlr,halbuki Ona xO_
,ag010n ittan kimi yana,salar,daha gOzol olar Ve neticedo bu
daha az gelir ved ctso belo,onlar daha az miqavimet xottiile ge―
dirlor Amrna qerar qobul etmok menfoot,xerc ve risq arasinda
balans vacibliyi dcmekdir〉 〉
UtturSuzluq qorxusu rohbor i,9ini cle qcyri soforber cdO biler
ki,o noinlci ёzi hc9 bir qerar qObul etineyocok,hetta i,9ilorinin
buraxacatti Sehvin dO ё
ztlnde eks。 luna bilocOyi qorxusundan bu
fllnksiyani ba,qasina vcllI10yOcok Beleliklo,〈 く
sehVdOn qa9maq》
nezeriyyosi bllin seviyyolordo ozllni gOstererok tlmumi ehtiyat―
1111薔 a
getirir ki,neticodo blltlln te,kilatl inic veziン
γetine
sala bi―
10r Carlz Ford yazlriく 〈
Kobud heqiqet ondan ibaretdir ki,ya,adl―
首lmlZ gin10rdo qolar qobul edilmOsulin labidliyini isgOzar mi
nasibetler sistcmine daxil ctmok 01duqca 90tindir〉 〉Adnlinistrato―
larin ё
zine inamslzh言 l riSqdon qa9ma言 l te10b Cden korporasiya―
293
XI抵珊 棚∬瞬認話ぶ鴇 棚 酬
仰
soHVLORiN OHOnlliYYOTi
1,do yol Verilon en bOytlk itgi―
dinnelidir〉 〉《
Sunll蹴
ugtlrsuzluq qorxu―
ξ
:111ゝ獄
:;撃 IITrlilL器 :│:1::1,aman sehve ne―
鷲
Ililli嘘 [
l
∬麗 i∬ 職 樹胤盟酬 К黒薦蹴 棚
:鞘
驚‖
鵠 :お も
首
眺 蝋 1:鳳 靭:庶 鴛
l:││[II]¥IIIlilllitillittill」
'上
tき
鮒 鼈 蹴 ∬T肥 辮 緞艦
lil雛静
曇
撫 撤 轡 1維
誡 淵 ≒
1」
欄
dtlr
294
QORARLARIN YERINO YETIRILMO
MUDDOTINI TOYIN EDIN
Rehbor i,9ilerin okseriyyoti qerarlarin yerine yctirilmo mid―
detini teyin ede ve ona riayet cdo bilnlir Bu ve ya diger i,in do―
qiq ycrine yetirilmo mtlddotinin teyh olunmast vaxtinl idare et―
mok isteyonlor i9in vacib sertdir Siz bir adama tap,lnq vcrondo
yaxud qar,lya qoyullnu,rneqsedo nail olmaq■ 911n ёziniz nose i,
gOrondo onun deqiq mtlddetini teyin cdin
Tap,lrlq vcrerkon kiinin ona cavabdch olduttunu dOqiq ln■
oy―
yonlo,dilll10SOniZ Ve hansl muddete ycrine yctirlmoli olduttunu
qcyd ctmesoniz,tapslrl薔 l vcrilmis hcsab ctmeyin Yalnlz bunu et―
mis olsanlz,1,tcz yerine yetirilocok
Oger adam onun ne zaman ycrine yctirilecoyini doqiq bilse,
i,o tam ciddiliyi ilo yana,acaq Ancaq yerine yetirile bilrneyecok
bir tapslrlq vcrilorse, o aydin deyilso, yaxud evvoloo mizakiro
olunllladan vcrilntisso,tapsinldl首 1 ,OXSin narazill普 lna sObob ola
biler Ve oksine,IneqsOd birlikdo miOyyonio,dirilmi,so,onu yc―
rine yetiron,oxsdO mesuliyyot hissi yaradacaqdlr Yerine yctiril―
mo middeti do bclodir Oger bu middet bilavasite tap,lrl言
l yeri_
ne yetirecok,oxsin istirakl ile rntlzakire edilse,hemin adamin da―
ha b6yik te,obbiskarllqla i,lomosine sebeb olacaq
Qerarlarin son ycrine yetirilmo middotinin toyin cdilmesi ёzi
artlq misbet netico vcrir, 9inki bu, osason insani minasibetler
problemidir Anllna tutaq ki,siz middeti insan amilini nozore al
madan teyin edirsiniz Lazim golorse,her bir adam ttvqelado,o―
raitde ve flziki bacanq hidudunda i,loyo biler Lakin siz her do―
fo bu cir,orait yaratsaniz,tabe9iliyinizdo olanlarin haqli rniqavi―
meti ile qar,1la,acaqslnlz
Bclelikle,isin son yerine yctirilme mllddeti o vaxt en gOzol
somere vcrir ki,icra91■ ln 6zi teroflndon teyin olunsun ve o,bunu
di,in01lni,vo odaletli hcsab etsin ise bu ctlr yana,ma mitleq
hen■ sizin,hom dei,9inizin vaxtlna qonaot edecok
295
ZAMANIN QEYRI‐ REAL
QiYMOTLONDiRiLMOSi
Tapsl■ qlarin son ycrine yctirilme mtlddotinin teyin olunmasl
isindoki problcmlordon biri do zamana qeyri rcal qサ met VCrilme―
sidir Pis planla,ma 9ox vaxt toossino,velvelo ve bOhranla bitir
腑;
c雷 卵
訛:境i鵠 ∬寵
濯
mfT:嶽 潟∫
『∬;『翼
planla,dlrdl薔 lm Vaxtdan bir az gec 91xdinl,taksiyo oturaraq siru―
ctldon saat t19de acroporta 9ata bilib― bilmecoyini soru§
dum Motor
i,lomildi ve sirtlci do onu i,o salmatta haZlrla,mirdi Vo iki olini
stkanin izerine qoyaraq bu adam rnene san 9evridi:《
Ofondiln,
Mon esobilikle:《 Boli, gOnlrom
Mon ana caddoni g6rtlrom Bos no oldu aeroport?〉 〉―《Horoketin
ncco olduЁ unu gё rllrsintlzmi,ofondirn?Bir he■ e solara ramazan
bayranlldlr Oger biz 15 doqiqoyo ana caddoni kc9o bilsok,bunu
mё cizo saymaq olar Siz bir az tcz 91xmah idiniz》
siz ana caddoni gOrirstlniz?》
Homin gin slravi taksi sinlcllsi mone vaxtin idaro oldunma―
sina aid clCmcntar bir dors vcrdi O,biz yerimizdon terpondikde
moniin ne sebobdOn gildiylllnu hec anlamadl da Moselo bura―
smda idi ki,A″ onda On y此 Sok vozife da,lyan Oda vo qurumlarm
rehbor i,91lori l19in meniin sOyleyoceyim mtlhazire bele adlanlr―
di:KKVaxtin idaro olulllnasl yiksok vezifoli rehber i,9il19in en va―
cib vesaitdir》
Rehberi,9ilerdon sabah gё recolderi l,in siyahlsinl yaallalarl―
nl xahi,edondo onlarin oksoriン γeti neinki bir gin,hetta 2-3 gun
erzindo bele bё ytk 9otinlikle ycrine yetirilo bilecok bl siyahi tu―
turlar Oniar vaxtl dizgin hcsablaya bimir,911nki gOzlonilmedon
ortahtta 91Xa bilecok isleri,yaxud onlann isindo fasilo ola bileco―
yini ve ya nezerde tlltual i,lo olaqosi olmayan qefll prOblemlorin
yarana bileceyini nezore alinlrlar
Evdon ioo golorken bir 9ox reislor qar,ldakl uzun gino opti―
nliznllo baxlrlar Holo do SOher ycmeyinin tosiri altlnda olaraq on―
larin flhi qanadlanir Ve oflso 9atanda baslarinda yalnlz bir ay or―
zinde heyata kc9irilo bilecok islorill menzoresi olur
Sonra acl rea11lq qar,lya 91xlr Son demo gcco nё vbesindo
′
0
9
′ι
^
sexlerin birindO dozgall sindl薔 l ioin iki tecili sifaris ycrine ycti‐
rilinomi5dir Rois qapldan girende qobul otaЁ lnda Onu qas― qabaq―
la sirket prczidcntinin inehsul satl,l iZro miavini qar,1laylr vo on―
lar scxo yonanlriar lki saatdan sonra onlar nehayet oflse qayldar―
kon molum olur ki,o,bcs tclcfon zongine cavab vclll101idir Daha
bir qarl,lq glln do belo ke9ir
Eve gcc qayldan reis ballllaqlan ile ma,lnin sikaninl d6yec‐
leyorok inalnslzhqla ёz-6zindon soru§ ur:《 Gё roson mon bu gun
ne etmoli idiin?》
I,lorin ycrine yctirilme middetini ncce teyin ctineyin sim
yalnlz her bir mesoloyo ne qoder zamanin lazlm olaca薔 lm dOqiq
mioン γen ctmokdon yox,hom do《 gё zlonilmezlik anlili》 ni nezo―
re almaqdlr Oger siz ёzinizlln ve ba,qalannin sohvi■ 9in yaXud
tesadifl uttursuZluq■ 9in vaXt ayllllllrSinlzsa,sizin i,o yana,manlz
real deyil Vaxtin 20%― ni imumiyyotle planla,dl.11layan Kanada
menecerleri belo g6zlonilmezliklori gё nr,yoni qofll ola bilonioH
gOzloyirler
QORARIN SON YERINOYETIRILM0
MUDDOTI VAXTI HESABLAMAё
MOCBUR EDIR
A
Hanslsa bir qerarin yeHne yetirilmosi■ 9in mioyyon middet
qoyularkon bu qorara gelen adaln meqsedo nail ollnaq i9un lazlln
olan yardim ve info.11laSlyanitoleb etneyo imkan vcren hakimiy―
yete malik olmalldlr Bu― bitun te,kilata,henl onun rehberliyino,
hem doi,91orine aid olinahdir
carlz Ford bu meseleni sirketde qerar qobul etmok sireti llo
battlaylr《 01a bilsin ki,,irketin utturu daha 9ox《 ba,qa amildon
yox, stretdon》 asllldlr 《Stlret》 dcyorkon o,te,kilatin ne qedor
tcz bir siretdo problemi mieyyon edo bilmesini,onun miは
in
hell yollanniteyin etmesini ve heyata ke9irilmesini nezerde tutur
く
く
To,kilatinlzin《 siretini》 muoyyon ctlnok■ 9un br ne90 ycni qo―
ran gё irerok bu qerarlara tokan veron hadisenin ne zalnan ba,
verdlymo baxm》
_
l Tutaq ki,,irketinizin mOvcudluttu bu qOrarlarl sizh iki y″
297
xud iig dofa tez qebul etmenizdon asth olardr. Siz bunu ede bilerdinizmi?
2. Ug yeni qeran onlarrn yerine yetirilme baxtmtndan nozordon kc9irin,Inesolen,ycni mehsulun buraxlll,l yaxud ycni qurttu_
larin qoyullnasl Qorarin qobul olunmasindan onun heyata kc9iril―
mesi arasinda ne qodor vaxt kc9mi,dir?Ycne de Ozllnizo homin
suah verin:oger,irketin hoyatl sizin bu vaxtl iki yaxud i9 dofe
azalda b■ mok bacarl首 lnlZdan asill olsaydl,siz bunu edo bilerdi―
niznli? Oger vaxtl heqiqeton azaltsaydinlz, hansl monfeeto nail
olacaqdlnlz?
3 Son dofo,irketinizin sert reqabeto girdiyini yada sahn Ba―
,lnlZl alml,tehlikeni anlaya bilmok l19in sizo ne qeder vaxt la―
zlm oldu?Siz bu vaxtl azalda bilerdinizmi?sirkethiz buna dalla
tcz ve daha hazlrllqll heroketlo cavab vcre bilerdimi?
4 1,9iloriniz isi daha tcz yerine yctilllloyo 9ah,lrlnl?Sonraya
saxlanan ve ba,a9atdirilrnayan i,lor sizi narahat edinlli?
yox〉 〉caVabl vcrso―
boli〉 〉
Oger siz ilk i9 sualaく 〈
,son suala iseく く
niz,bu o dcmokdir ki,qar,lnlzda《 siret〉 〉problcmi var ve siz onun
sobeblerini ara,dlrsanlz yax,l olar Bir rnesolo― problcmin mOv―
cudluttunu bilmOk,ba,qasl ise― onun nedon yarandl普 lnl anlamaq―
dir
Ford silnali-9erq Sahilde ycrlo,on ve tara ilo me§
,irketi tesvir edir Bu f1111lanln《
stlret〉
〉
lo
Ёul。 lan bir
ba首 1l b6yik problcmlori
vardl Uttur qazanmaq■ 9in bitin esaslarl olsa da melum olmus―
du ki,burada i,long gё rilir Onda prezident her bir emeliyyat
i9tln deqiq vaxt sistcmitetbiq etdi Ovvener her bir qcyd,her pro―
yekt,her bir seneddon 91xarl,bununla rne,gul olan,oxsin isteyin―
don asi1l olaraq vaxt apanrdi Sort tezyiqdon istifade edorek pre―
zident i,in heyata ke9irilmesini siretlondirdi Cavablar daha tcz
tertib olunmatta ba,landl ve isi sireti artdi
Bundan sonra isin son yerine yetirilmo middetini miOyyon
ctinek hiququ daha asattl idareetlne seviyγ osine ёtiildi
Oger
ukdaslrna,Obesinin intldiri ycni tip konveyer toklifedir v0 6zin―
ン
don yllksokde duran reisin dosteyini xahis cdirdise, ona cavab
l19in dOqiq middet qoyurdu Oz midirindon cavab isteyon kom―
298
mivoyalor da bclo cdirdi I§ 9ilor hetta prezidente bcle qerar qobul
ctinok l10tln vaxt toyin cdirdiler
Bu proqramda ba,1lcasl onun heyata ke9irilmo mitleqliyi idi
Bclo bir qayda qoyulduqdan sonra o,hemise ycrine yetllilmoklo
く
dostok allrdl Neticedo sirketin く
stlreti》 nezere carpacaq qodor
gllclondi vo foaliyyoti yax,llasdl
LazlFni infollllaSiyanl g6zloyon utturSuz reis herokete ba§
la―
mazdan evvel daha bir bohanodon istifade cdiriく く
inon bilmeyin―
〉Horoket planl clzaraq o dcyiri《 Sizin ctirazinlza baxlnaya―
co 〉
raq,mon bu i,o lazllni xoberi aldlqdan sonra,nOvbeti 9or,onbo
gini ba§ layacattam〉 〉
299
7-ci FOSiL
TAPsIRIQ VERO BiLMOK BACARIё
I
瀾Ъ
胤■
:拙 :糧 凛
躙搬盤臨
轟離岬塾:i鮮[撫節縦盟懸
[囃
篠
1猟i綴鵜帯
幣儀淵 俳掘漱
:Ъ
Bu― clddi sOhvdir
認躙 ll器 :糧 1:洲 鷺般∫
:糊躍灘認
rem
:
諄
1辮
需TttM‐ 椒 穏柵 縄遊
l insanln diqqetini onun cdO bileceyindon onun nozaret edo―
ceyine doyi,dirir;
2 daha vacib i,■ 9in vaxt azad edir;
3 slravii,9inin tosobbiskar1lq,tec血 bo,bilik ve sOristesini ar―
1lrlr
4 qorarin qobul cdildiyi seviyγ oni rnioン γonlo,dirir
301
Q°
品T品 :」
ttヽ :00ぎ AR畷 ヤ
ll11)ifttiil]:[illi∫
U
ё
‖
∬
lillli∫ !lilil][範
holl ctnok l10tln seristesi olan,oxs tereflndon qobul cdilmoli ol―
晰
:湿
Il常
群
:itr胤 痛翌
hili解譜鯰驚 :胤:星鶏
‖
常撃
i藷 ]]ユ│li[i]li職
lfl爵
::│‖
請
flilllilil鸞 ilil:
Zife tutan adam
:I:l1111:ti]lξ ::湖,1:IIよ 11:│:J°
iDARO ETMOK BACARIこ
GORMOK ARZUSUNA QARsI
I iS
獅l脚職鸞鐵i賓鱗 需Ii]Wi]:IF曇 籠
離漑IFl:評 :躍 常i鑑駁
:鷲 鳥硼塊
「零
:m鳳
∫
:窯 猛撃
誕
亀驚H:lよ 器:T
li肥 [=Ttttl∫ :計 懲
:「
“
:1鸞 :F° "・
嫁
Ыmyd,ona g翡 ぬ
JOnbu soЮ お
》 鯰
hc9 cむ
lili[IliliXllilキ I」 IIII:』
ll増
_
ifllittI:
対
り11∴ l認 ミ
Ml詰 聯 L馴 漱i計灘
露謂
conmttλ 篭
:庶認譜
』
:胤 町
猛
獅課
鷺
1:』 :鷲卵
etraflna ylЁ llaraq ona baxlr,isini nallsahide edir ve ycni serencam
給i鯖鳳 ∬鮨罵
器』
誂:計
譜│:∬織∬nLT窯 肝
H謂 nTII驚鳳
I辮 珈 :1現 基
乳讐
諄:1協 :肥f■
li:‰ 島
鮒:露 l棚:ぶ 1lm∫ ば
胤1精 概
孵畷
:〕
l「
alacaqlarl pul idi Belelikle,bu adam ne sifari,9ileri,ne tabe9ili―
ハV
^
J
堪
欄
驀 鉾
6諦
爵
1'淵
蝋
il
hem bu,hOm do o biri fealiン γote dair telebloro uyttun iStedad ve
tecrube teleb cdOcok
『11雪 LぷT沈 螺lFd°
1littl翼11認 1熙∬
:鵠 」
tミ
ギrざ∬∬:R:1lil晋 ヽ
i轟
鶴診
=■
I
:電濡
』
喘i翼霊胸跳籍
nll漁 ::鴨 :馴為
響1器厳
rindan da,kilni asian bu mOvqcde dullllaqda davam cdirlor,mo―
solen,i,9ilere i§ lomok imkanl vclllloyon ckspert rOlunda
Onlar ba,a disirler ki,lider olmahdirlar
く
く
LidcD〉
sё zi
tabe9i―
liyindo olanlarin sone arxayln olduttunu bildirir Be10 tOsevvur iso
rehbor i,9inin hsanlarda Ozllneinam yaratmatta kё mOk Ctinesi an_
lamina manc olur Rohbor i,9i neticoyo ba,qalarinln vasitesi ilo
gellneyo borcludur Bu o demok deyildir ki,rehber vozife tlltan
,oxs homi9o rohberlik c,1loli,i,iso gOnnomolidir Anlma o her
zaman bilinolidir ki,onun etdiyi― vacib isdir Mos01on,rnehsul sa―
tl,11,indo bOy■ k tecrtlbosi olan bir sirket prczidcnti sohven bele
hesab cdirdi ki,satl,prOblenli,irketin on esas problcmidir ve bu―
na g6re de vaxtinin 57%― ni henlin sahedoki do■ orxana ve diger
vaxtaparan i,lore serf edirdi Ba,qa bir halda apanci bir fl111lanin
ba,mllhasibi dO,intrdll ki,xercleri nozaretdo saxlamaqdan
ё飩
。, donerxana l,9ilerinin maa,lnin qaldinlmasl da daxl olmaqla
yizlorlo senedi ozi,oxson yoxlamalldlr Bu rehber,oxslorin her
ikisi 09in se9diklori fealiン γet sahesi daha asan ve daha yaxln ola―
raq onlara daha ytlksok semere duyttusu beX,edirdi Hor halda
onlar bu i,do Ozinu daha az tecibeyo malik oldu虐 Ⅲ reis Vezifo―
sindon daha komfort hiss cdirdiler
Toossif ki,tipik gindolik i,lor arasinda slrf idareetmoni bila―
vasito foaliン γetden aylllllaq aSan mesele dcyil cox Vaxt rehber―
lik hnksiyalannl lplanla,dllllla,teskilati i,ve nezaret)icra911lqla
(mehSulun satl,l ve istehsah,quttularm layihele,dirilmesi ve s)
qan,dinriar Bu inksiyalan bir― birindon aylra bilib― bimediyinizi
teyin etmok■ 9in asa普 ldakl 12 inaddodon her birinin hansl foaliy―
yot sahesine aid olduttu baredo tcstin suanarina cavab venneyo
9all,ln
l Birrehber kimi onun isiilo maraqlandl言 ln121 nimayis etdir―
mok■ 9in
i,91loHnizdon birindon meslohet isteyirsiniz
2 stat cOdVelindo ona daha bir vezifo olave etmok baresindO
disintrsiniz
3 1,9ilorinizdon birinin cari xorclorin tesdiqine dair xahisho
dostok vcrirsiniz
4 Ayllq hesabatlari nozordon kc9irirsiniz ki,rehbOrlik etdiyi―
niz sahedo meqsedo nail olmaqla olaqodar tereqqini miOyyon
cdosiniz
Aυ
5 Rohberlik ctdiyiniz b61inedo bidconin hecmini mioyyon
cdirsinlz
6 Dostunuzun size tё
lo sё hbet
vsiン γe
ctmi,olduЁ u bir g010Cok i,9iniz‐
aparlrsinlz
7 Senaye konfranslna ba,9okirsiniz ki,son tcxniki nailiyyet‐
lorie tanl,01asinlz
8 Ba,qa bir sahedoki mitexessislo qar,11lqll faydah plan clz―
maq u9un goru,ursunuz
9 1,9110rinizdon birino onun maa,lnin niyo atlrlldl普
lnl iZah
cdirsiniz
lo l,9110rinizin birindon onun vezifosi baredo flkrinizo nece
minasibet beslodiyini sorusursunuz
ll Danl,lqlar apardlttinlZ iri bir techizat,irketinin nimayon―
dosini qobul edirsininz
12 Yerli maliyyo idaresi qar,lsinda sirketinizin planlarl ve
meqsedi barsindo 91xl,Cdirshiz
INDI IS0 0Z CAVABLARINIZI
VERDiYi「 燿 SORⅡ LORLO Mウ
EDIN
QAYiSO
I Foaliンγet Ola bilsin ki,bu 9ox vacibdir,amrna tamamile
胤1'般 冒網
m胤 蹴艦翠器』
:
T夕 輩
E紺 ツ
憲
qalannln vasitesi llo yerine yctiro bilmediylnizi nttayl,ctdirir.
2 idareetmO Bu,te,kilatin struktumnu mikemmollo,dirir
3 Fealiyyet Cari xercleri etalotli i,o aid ctmeyin rnu献 inli―
I鵬 [∬
」
認廿
l聞 撫l
F:Al憲 淵船Wλ薔
霧1梶臀
her ay yoxlalalnasl haqda seroncam verlnok lazlmdlr
4 idarectmo Bu,qiymet moselesidir
5 idareetine Bidconin toknlillo,dirilmesi meselosi planla,―
maya alddir
6 Foaliyγ et Bu― dClikat sё hbet olmaqla bclo kadrlar,6bosi―
nin fllnksiyasina aiddir,bu ve ya ba,qa adamli,o gё 籠mb― gё ir―
momok qerarl(se9im10 batll bitin lazlmi proscdurlardan sonra)
rehberin fealiyyot sahesidir,9inki stat rneselesine aiddir
son tcxniki nailiyyotlerlo tanl,1lq》
7 Fealiyyot Moseloく く
306
kilni
,orh olunduttu i9in rehbore ёz idarectlmo foaliyyotini yaxl,la,dlr―
matta,yOni ba,qalarinln vasitosi 1lo netico oldo ctmeyo 9otin ki
kё mok
edor
8 Fealiyyet Qar,11lqh eiveri,li planin tertib olunmasl― kadr―
lar,6bosinin ve ya mthasibatin funksiyasina aiddir
9 1dareetino Bu― i,o maraq yaratmaq cohdidir
10 1darecanO Bu_isin yax,1la,masina yOnelmis mllnasibet―
lordir Bundan basqa,bu― adam1 6z isini daha yax,l yerine ctine―
yo sё vq edo biler Bu mesoloni indi sizinlo mizakire ederok o,
sonradan Ozinin ttaliyyot sahesinin genislonlnesi haqda sizin
tokliflnizi qobul edo blor
ll Foaliyyot Bu― satl,ve all,saheSine aiddir
12 Fealiyyet Bu― ictimai fealiyyot sahosidir
Yuxandakllara osasiansaq,idareeme sahesho nolori aid ct―
mok olar?Bu― planla,dllllla,te,kilati problenllor,,tat inesolesi,
bilavasite rehborlik,qar,lya qoyulan moqsedlero nail olmaq■ 9in
ba,qalarinin isino nezaret etnokdir Daha konkret olaraq bunu
asagidakl kiini mloyyon etmok olar:
Planla,dllllla Golocoyin qunlimasl, siyaset ve stratcgiyanln
imunli mesololorinin islonlnosi, bidconin mlleyyon olunmasl,
meqsedlerin qar91ya qoyulinasl vo onlara nail oimaq■ 9in yollann
axtanlmasl
To9kilat mesoleleri To,ktlat stnlktunlnun ve onun daxilindo
qar111lqll minasibetlorin lnieyγ on edilmesi,vezifolorin ve vozifo
6hdollkle五 nin toyin oluntnasl
sTAT PROBLEplI,sEcIM,
ISTIQAMOT,TOLIM,TOKMILLOsMO
Bilavasite rehberlik i,in ba,qalanna tap,lrllmasl,onlarl rna―
raqlandlHnaq seyi, koordinasiya, mixtelif yana,malarl barl,dira
bilmok bacangl ve dOyisikliklerin 6hdosindon golo bilmOk
Nezaret Hcsabat ve l,gOstericilori sistenlinin islonlnesi Ne―
ticolorin qiymetlendirilmesi,sehvlor izerindo i5,1,9ilorin mika―
fatlandlnimasl
QOrarlarm qobul olunlnasl Faktlann toplanlnasl,problemlo―
rin ara,dinlmasl,meqsedleHn qoyullnasl vo onlara 9atmaq■ 9in
yollarin axtarllmasl, neticolorin qabaqcadan gё rulo bilmesi,kur―
sun sc91lmesi vo ona riayet olunmasl
Olaqolor Gё steri§ lerin vcrillnesi Sifari§ lerin yoxlanlnasl,
deqiqlo§ dirilmesi,hcsabatlarin yoxlanmasl
Rohber i,9inin birba,a fealiyyot sahesino nelor aiddir?Onun
gё steri,lerin
opcrativ idareetme funksiyalarl)〉 adinl alm19blavasite vozifesiく く
dlr
Ellni tcxniki ttaliyot Fundamental ve tetbiqi elmi tedqiqat‐
lar Buraxllan mehsulun layihelendirilmesi― meqsod,sinaq,i,in
sona 9atdlrllmasl
Mohsulun buraxlll,l BaZardakl telebatin Oyronilmosi, rck―
lanl,satllan rnohsulun hecminin planla,dlrllmasl,bu hecmin artiln
yollan,rnaliン γo omeliン γatlarl ve mohsulun ahclya 9atdlrllmasl
Maliyye Xerclorin planlasdlrllmasi Vcrgi siyaseti, fondlar,
istiqraz golir,sttorta
Nozaret Omumi hesabat,maliyyo hesabatl,bidconin planla,―
dlrllmasl ve ona nezaret,muhasibat senedlerinin ve qobul cdilmi,
hcsabat sistemi ve maliyγ e addiinlarinln daxili teni,i
Stat prOblcmi l,o qobul,maa,,istehsalat m血 lasibetleri,teski―
lat stmkturunun planlasdlnlmasl ve toktnille,dirilmesi, i,9ilerin
sosial teminatl
Xarici minasibotlor ictimai minasibetler,lcedit ve istiqraz
vacibliyi ile diqte olunan elaqolor;rnilki 6hdolikler;ayn― ayri as―
sosiasiya ve comiyyotlorin fealiン γeti ile ba慈 11 01an minasibetler
Hiquqi vo korporasiyadaxlli minasibetler sirketin hiquqi
meseleleri, patentler,pcrsonalla batth hiquqi meseleler, soh―
darlar arasindakl minasibetlor,direktorlar surasinin fealtteti,
korporasiya katibliyinin fealiyyeti
ROHBORLIK SOVIYYOSININ VAXTIN
BOLUMUNO TOSIRI
Ba,qalarina ne qedor isi tap,lra bilecoyi barode qorar vellllok
―rehber i9in asan is deyi1 0nun seviyyosi bu qerara tesir gOsto―
rir Ve bllrada on azliki yol rnimkindir Birincisi― rehberin ida―
rectme ve bilavasite i,gizar ttnksiyalarl arasindaki nisbet onun
slrf idareetmo
tutduttu veZifedon birba,a aslll olur lkincisi iso―
funksiyasina sorf olunan vaxt(lneSelen, planla,dlllllaya)doqiq
308
qeydo allnlnlr ve istchsalatin ve te,kilatin n6vindon,i,9ilerin,rei_
sin ve onun kё mok91lorinin,oxsi keyflyyotlorindon,hem9inin dO_
yi'0,Veziyyetdon ve qoyulan lneqsedlerdon aslll olaraq doyisir
lnsan vezifo pillesi ile yikseyo qalxdlqca o,bilavasite i,lo da―
haaz me,tu1 01ma11,alluna daha 9ox rehberlik etmolidir 7-ci cod―
vol rnixtolif seviyyoli rohberlikdo ba,veron proporsional funksi_
ya doyi,molorini gё sterir
み
LM漱
`J caれ
propors
ヵbarrilLぁ bω ″′
′
″
勢 ali′ ′
io n"Er'レ
al fu nks iya dayiS m
alari.
Idarcetma (i9in bagqala- Bilavasite faaliyyet
nna tapgtnlmasl
On yiiksek rohberlik
900。
10%
30%
709`
Apancr rehbar
Orta rehber
en asagi rohbor
Rehberi,9inin vezifo pi110si ile irolilodikcO planla,maya serf
olunan vaxtln artmasini nozere alsaq,nozarete serf edilen vaxtin
da az olsa bcle artdlglnl goruruk Oger bu funkslyalann her ikisi
heddindon artlq genislonerse,onlardan birini azaltmaq gerokdir
Bu mё vzu llo olaqedar ciddi tOdqiqatlar ollllasa da,texmin emok
olar ki,te,kJ ve persOnala serf edilon vaxt doyl,momis qala,1,is―
tiqametinin mieyyonlo,dirilmesi l19in gerok olan zalnan ise aza―
la biler Hom9inin chtimal etlnok olar ki,qerarin qobul cdildiyi so―
viyyo yllksok olduqca,onun sayl daha az olur,onlarin her birine
daha 9ox vaxt serf edilir ve o,planla,maya daha 9ox istiqametlen―
■11,qorar olur
Olbette,Intxtolif rehberlik islubu ycrine yetirilon funksiya―
larln nisbetine tesir gё sterlllomi,deyil Mosolon,her,eyi oz elin―
do saxlamaga verdis edon sahibkar adeten rehberlik ctmOkdon da―
ha 9ox Ozi i,gё rur,buna gOre do planla,maya ve nezarete he9 fl―
kir de vcllllir Diger terefdon isO,,orait10 batth dOyisiklik de rei―
sin ё
z funksiyalanndan hor birinO ne qedor vaxt serf etdiyini to_
yin edon gicli amillerdon birino 9cvrile biler Mosolen,k19ik bir
kollecde maliン γo veziyyetinin pis10,mosi prczidentdOn kollccin
309
chtiyacl i9in vesait toplanmasl ile ba言 1l isini ikiqat artirlnasinl te
lob edo bilor
おl∫∬?銚tytti鮮 :31T悶 踏
?
um聡 :盤 :3鳳l鶴冊 j11:詭 Flml廿 lf襟 艦
脱
foslin evvelindo dcdiyillliz kilni,ondan 9ox da bacarlqla istifado
cdilmir Ostolik do onun vacibllyi dizgin anlanllmlr Bir yandan
温批1湖 魔;冊 輩
籠
淵 胤 1蹂 智 智鋼温l
i義
官
翼
炉
W頚聾
1鋼瘍 酵
1欄犠
N00CtN isi BAsQALARINA
TAPSIЪ
品 ?ぎ f:R'BUNU
略 缶亀 l.β 織
l Rehberlik ctnok yox,heroket etmok arzusu
2 Hor koSin《 bitun detallara vannasl》 tolobi
Ozim bunu daha yax,l edorem》 kirni yanll,1lq
3く く
4 1stecnboshh azll首 l yaxud ba,qasina tap,1■ q vcre bilmok
bacarl薔 inin。 lmalnasl
5 0zuneinarnin olmamasl
6 Soni sevmeyocokleri qorxusu
7 Sehv buraxmaq istomemok arzusu
』
翼器謂hmmikeltllndhk
l11:瓶 l需 :Ⅷ‖
ceh“
lo l,yikini tenziinloyo bilmemokle ifado olunan te,kilat91-
httll:電
器 :iれ don aЫ h daaq solalliyyo■ oH vcro Ыlmok bacan―
首lnllダ
穏
ed°
TIqoyJanve五 偽賂Hn ttan 01mamaЫ vo omanレ ah
l掛鏃 僧:I糧 lル ま‖縄
慾
11。 ,dinnok
Sl
310
arzusunun dmama―
14 Effektiv no79ret etmok ve onu sona catdlllllaq bacaritinin
olmalnasl
ls TAPsIRILANLAR NO UcUN ONA
MUQAVIMOT GOSTORIR?
l Tec■ bonin azh首 1
21 SeH,tenin olmamasl
3 Uzorine mesuliyyet gOt山 rnok istemomok
4 Midirdon aslllllq
5 Qeyn― tO,killik
6 1,lo heddindon artlq yuklonmok
7 Caril,in 9oxlu卸
50RAITIN GOSTORDIYI
MUQAVIMOT
l Bir nefoHn mioyyon ctdけ i siyaSet
2 Sehvlore qar,l dё zimst21ik
3 Risqli qerarlar
4 1zaha vaxt saxlamayan tolosiklik(bё hran,oraitinde idarect―
m。 ).
5 0hdoliklerin ve sodahiyyetlerin b01■ ,diilmesindoki qan―
,lqllq.
6 stat 9atl,mazl嗜
1
ROHBORLIK ETMOK YOX,
Ⅱ OROKOT ETMOK ARZUSU
Birisi《 heroket etmonin idareetlne izorindoki pHoHtcti》 pHn―
sipini bu ctr,orh edir:《 Rohber vezifo tutan,oxs eyni zalnanda
hem idare emoli ve henl do heroket ctmeli olanda,adeton o,lkin―
cisini sc9ir》 Bu sindronl kon山 ェ
ct ixtisasa somtlonnll,rehberlerdo
ёzint a,kar edir,rneselon,loqariflllik xotkco ilo vidala,a bilmo―
yin mthondisdo,yaxud laboratoriyasindan 91xa bilmeyon kimya―
91da・
Bu pHoritet i,9■ ore midir terOflndon do telqin ed■ o blor
Rois onun biin i,9ilerinin ba,veren hadisoleri detalarina qeder
bilmesine tokid edirso,o,i,9■ orine l,tap,11.layaraq onlan islo―
meyo mecbur cdir insan O vaxt bitin deta■ an bilir ki,i,o tama―
m■ o《 cunlmu,》 olsun
nin anoniln miollifl bizo 《heroket
KKRehberin veztifolori〉 〉
prioritctinin》 yumoristik tesvirini qoymu,dur
《Molum olduttu kimi,rehber i,9i praktiki olaraq a,電
ldakllar―
dan ba,qa he9 ne ctlnomolidir:
ne etineyi qerara alina11;
bunu ctmeyi basqasina tap,lrlllah;
niyo bunun ctmok lazlm dcyil,niyo bunu ba,qa biHsi edo bi―
lor yaxud niyo bunu basqa cir etmok lazlm olduttu baredo flkirle―
re qulaq asmall;
bunun ycrine yetirilib― yctirilmediyini izlomoli;
bunun ne i9in edilliledlyini askar ctlmeli;
bunu ctineli insanin bohanolorini dinlomoli;
yenidon tap,lrl薔 ln yerine yctirilib― yetirilmedlyini askar ctlno―
li ve neticedo onun dizgin yerine yctirilmediyini aゅ kar etlnoli;
bunun ncce ctmok lazlm olduttunu izah ctmolt
bcle halda onu imumiン γetle ctmemeyin dizgin olduttu i10
ba薔 1l neticeyo gelmeli;
tap,lngl lazlmi,okilde yerine yetiro bilmeyon i。 9idon yaxa
qurtal11la薔 ln vaXtl geldiyi baredo disinlneli;
yeqin ki,hemin adalnin ailosinin olduttu,Onun yerino gelocok
i,9ulin iso bolke do bundan daha pis olacattinl yada sallnall;
bu i,i ovvelcedon clo ёzi
g01111■
,olsaydi ne qedor rahat ve
dizgin etini,olardl dcyo flkirle,meli;
kedor i9indo bu i,i ёzinin 20 deqiqo orzinde ede bileceyi
halda ba,qasinin ic he■ o9all,masi Ve neticode tamamile sohv et―
diyini a,kar cunelidir)〉
SONIN HOR sEYO QADIR
OLMAё INLA BAё LI YANLIs
DUsUNCOLORIN
〈
く
Mon bunu daha yax,l edorom〉 〉adl altindakl yanll,1lq cavan
sahibkarlar araslnda 9ox yayllml,dlr Oniann qetiyyotli ve encrJl―
li olmasl,bacan薔 l yeni lsin esasinl qoymaq ve inki,af etdirlnek
t19tln hellcdici rol oynaya bilor Lakin artlq mё hkenl ayaqiste du―
312
ran teskilat i9in bu keflyyetlor ba,qaslna is tapslnllnasln1 9otin―
lo5dirir ve dagldlci gico malik ola biler
Aydindlr ki,sahibkar honli,o bilavasito,irketin miveffoqiy―
yoti■ 9in gerok olan keyflyyotleri
ёzinde saxlamahdlr O da ay―
din mesoledir ki,bu keyflyyotler onda clo tosevvur yarada biler
ki,onun Ozllndon savayl he9 kirn qar,ldakl vozifonin Ohdosindon
gollneyo qadir deyil Problenl ondan ibaretdir ki,her dofo rohber―
lik cden,oxs i,9iyo onun ne ctmeli olduttunu izah edo ve lazlln
golorse onu Oyredo bimeyondo, 6zini nOvbeti dofo bu i,1 6zi
gё receyine
istiqametlondirir Buna gOre de bunu ncco ctmeyin la―
zlm olduttunu he9 kim Oyronmir
Hotta rehbor ooxs bu yaxud ba,qa isi daha yax,l cdOrse bele
o,ё zinin vo omokda,lnln is kcyflyyeti arasinda dcyil,hanslsa bir
ёzini planla,maya,baoaqa―
larma i,均 p,1・ 11lata,neZarete ve is9ilerinin tolimi ve tehnilles―
mesine hesr etmoli olan rehber i,9inin vozifosi arasinda sc9im
meselonin yax,l ycrine yetirilmesi ile
cdir Yalnlz bu halda onlar konkret bir isi reisdon daha yax,l gё
re
biler
Ba,qasina i,tap,1111la言 ln daha bir qiymetli istinliyini unut―
maq olmaz Bu― insanin ne ctdiyindon yox,onun neyo nezaret et―
mosindon■ otice allnaqdlr Oger rehber,oxs buna nail ola bil■ se,
onun emok mohsuldarll慈 l ikiqat, ■9qat ve hetta daha 9ox artlr,
9inki utur tOk blr adanun dcyil,bir 9ox insanlarln omeyi netico―
sinde hasil olur
SONI SEVMOZLOR― QORXUSU
Bu haqda seyrok danl,1ldittina ve bununla demok olar ki he9
bir vaxt razlla,madiqlarlna baxmayaraq, soni sevmezlor yaxud
sondon inciyerler qorxusu rohber i,9inin atdlЁ l addlinlara 9ox
gicli tesir cdir Bu problemin rahatslz etdiyi reis ka首 lzlarla dOlu
pOnfeli Ona gore cve getinrkl,bmok9isinln ginini korlamaqも ―
temir I,9ileHn hansi lniqdarinin bu mesoloyo reis qedor ehtiyatll
yana,dlこ lnl yaxud hc9 olinasa,ona h0111lotlo yan∞ ditini bilmek
lnaraqll olardl
Bir sira sorgu ara,dlllllalarinin sonu gOsterir ki,yax,l vo ola o
rehberier hcsab olunlnusdu ki,basqasina aktiv,okilde i,tap,lrsin
313
Diger sё zle dcsok,i§ 91lore tap,lrlq vcre bilmeyon leis a,a首
l qiy―
met qazanml,dlr
isciLORO iNAPIIN OLMAMASI
Ba,qalarina is tap。 lnnatta manc Olan ciddi mancolorden biri,
he9,ubhesiz,1,91yo inamslzhqdlr Cox az rehber 1991 basa di,ur
ki,bunun sebebi onlann ёzllndedir Ogor i,9inin ona tap01rllan isi
i9in lazlmi bacarl曽 l ve biliyi yoxdursa,bu― rehbor i,91nin ёz vezifosinin Ohdosindon lazllnlnca gelo bilmediyini gё sto―
gё Hnok
rir;demok o,soristoli i'91lor toplayaraq oniar1 0yrede ve telonil―
lo,dire bilmoyib
Moni,9iyo inallnslzll薔 lnl tetnizo 91xallllaq isteyon rehberlorin
bir nc9e sё zuni qcydo alml,anl:《 0,detallara varir vo osas meso―
loni nezordon qa91rir》 ,KKMon onun helledici meqalnda dizgin qo―
rar qobul edeceyino omin dcyilenl〉 〉
,《 Onun ba,lna ideyalar golir,
O ba,qalarinin onun flkrine
anlna onlan heyata ke9ire bimir》 ,く く
hOHnetle yana,masl■ 9in heddindon 9ox gencdir》
Bu voziyyotdon 91xl,yolu asandir― ya i,9ilorinizi yax,li'10樹
lξ 導:器 よ」l』 :電 舅 癬
露:〃 Ⅷ
こ詔
1罵
:
inamla yanaOmaq■ 9in onlann bacariq Ve qabiliン γetini dOqiq bil―
melisiniz lnsanln potensial ilnkanlarlni lmioyyon etmok ve
qly―
'1,露
oxslorin
9oxu
tabe9iliyindo
metlondirlnok asan i,deyil Rehbor§
olanlarln seristesi baredo 9ox az molumata rnalikdir Buna gOre do
onlarin is9iyo inamsizll薔 1 90X Vaxt esasslz olur Daha tecmbeli ve
daha bacarlqll l,91ye tap,lrlq vcrerken siz tamamile arzuolunlnaz
cffektle qar,1la,a bilersiniz:gucli i,91 daha gucli,zeifise daha da
zoif olacaq ve tecribeyo chtiyacl olan onu oldon etinek imkanin―
dan mohm olacaqdlr Bundan baoqa,siz isi qcyri―
odaletli b01-
mll,ve neticodo on yax,11,9ilerinizi 9ox ytklo,11,olacaqsiniz
inamslzllq izundon omokda91nlza i,tap。 1111layanda siz onu
il■
く
1,af etinek,ё zinizi ise i,9iyo qar,l inaFnin yaralllna ittnin―
dan memm cdirsiniz Neticode rehber ,oxsin ilkin ,ibholori
ёzllni tamamile dottldur insanin neyo qadir oldutunu askar et―
meyin ycgane yolu onu sinaqdan kc91111lokdir COX Ola bilsin ki,
neticode si7 bitin emokda,larinlzln olinasa da,oniarln okseriyyo―
tinin gizli potensial imkana malik olduttunu aSkar edecoksiniz
314
Onlar elo bacanqll ola bilor ki,bu sizin a普 1lnlZa bclo golmirdi
Sizdon teleb olunan yegane scy-1,9ilere,ans vellllonizdir
lsIN‐ OKS
ISTIQAMOTD0
0TURULMOSI
《Rois― i,9i》 minasibetlerinde inaraqll bir fenomen mё vcud―
dur Onu 9ox vaxt d,in oks istiqametde ёtinlmesi》 ve yaく く
isin
ёzindon yuksok vezife tutan ,oxse tap,1■ lmasl)〉 adlandinrlar
Moniin bir il adaml dOStum bir ne9o ay Onco yeni bir,irketo ba,
midir getirildi vo o,her isi ёzi g0111loyi seven bir adamin ycrine
gollni,di ()vvolki ba, midir bitin qerarlan ёzO qobul cderdi
Onun kabinetine her vaxt ёzindon a,aЁ l voZifO tutanlann axlnl
uzanlrdl Btl籠 n bui,9iler ёz suallarl ile onun yanlna girir ve son―
ra cavab alaraq 91xlrdllar
Dostum ilk」 ndOn bu suallarla ile izle,di,almma onlarin ha―
mlsina cavab vcro bilmedi Mieyybn bir vaxt o deyirdi:《 Qoyun
qalsln Mon sizo bazar ertesi cavab vererelal》 Bir dofo,onbo gi―
nu o masa arxasinda olarken g6rdi ki,kabinctdo Ozindon savayl
he9 kim yoxdur Bazar ertesi oniarln,onbe ttnt harada olduttunu
soru,anda rnolum oldu ki,,o■ bo gllni onlar hamlsl fbtbol oynaylr―
ml,
Dostum voziyyot baredo 9ox disind6kce xosuna daha az ge―
lirdi O ёzi iso rehber,oxsin b∞ qalannl l,lomeyo mecbur cmo‐
li oluduttu prinsipine dayaqlanlrdl Bclo olanda o Ozine sual vcr‐
di:く く
Kim kiini i,lomeyo mecbur cdir?〉 〉
Bir az gOtir― qoy ctdikdon sonra o,Inasanin izorino bir elan
yazlb qoydu:《 PG― CG》 Indi onun yanina sualla gelenlore hemin
elanl gё stererok monasinl izah cdirdi:《
Problcm get血 eyin‐
ca―
vab getirin》
Yanina gelon i,9i ondan qerar g6zloyondo o deyirdi:《 Ba,a
distrom ki,siz problen■ o qar,1la,■ 1lsinlZ hdi siz onunia ne ct‐
mok isteyirsiniz?》 Ve cavab vcrlnok ovozine dostum ёzu sual
velll.oyo ba,laylrdl
Dllzdir,bozi hallarda qerann ytksokdo qobul cdilmesi vacib‐
dir Bu,a,凛 ョ
ldakl veziyyotlere aiddir:
315
l Te,okkllr yaxud mikafat On yiksokdo durala reisdon csi―
dorlorso,bu― omokda,lar i9in 9ox doyorli olur
2 Destok yaxud ctiraz Hom asa首 l seViyyOdOkirehber i,9inin,
hem do onun reisinin emokda,1lq edecoyi adanll l,o gё 血rerken
reisi do bu i§ don hali et=nok daha dizgindir
3 Mthim qorarlar ve miva■ q solahiyyetler Qorarlarin qo―
bul edilmosinde on yiksok rohberliyin istirah o zatnan ycrine di―
5or ki,bu―
ciddi fealiン
γet sahesine aid olsun ve heminン uksok
rehborliyin flkri bu isde xisuson vacib olsun
4 Tam hakimiyyot Yeni siyaseti elall etmekle ba言 1l olala bi_
tin hallarda bunu en yiksok rehberlik edorso, o daha sallnballl
olur
LJkin isin yuXarlya O■ nlmosiile ba薔 1l her bir hal ciddi di,■ ―
nilmoli ve yalnlz istisna hallarda tetbiq edilmelidir
is AsAё IDAN‐ YUXARI
NEC0 0TURULUR
Bunun he9 ollnasa altl sobebi vardlr:
l Stravi l,9i risqo getnok istemir Ozi qerar vennokdonso
reisdon sorll,maq daha asandir Bu o vaxt ba,vcrir ki,i,9i rnesu―
liyγ eti
reislo b61i§ dinnok
yaxud onu tamamile Oz isindon at―
maq isteyir Bir az vaxtdan sOnra reisdon bu aslllllq verdis halinl
a1lr Honlin verdisi torgitmok i911n i,9inizin evezine qerar ver―
mokdon imtina cdin Ondan som,un,gOin,o Ozi ne toklif cdir?
2 1,9itOnqiddon qorxur,xisuson do keskin rnenfl,osasslz ya―
xud halninin yanlnda cdlondOn Oger tonqid konstruktivdirse,
onu,oxsi sё hbet osnaslnda sё yleyin
3 1,9i6zinoonlin deyil,lakin ёzineinam tecibe ve blik sa―
yosindo qazanlllr Buna nail olmaqdan Otrll i,91yo onun yax,li,9i
。lduttunu sё ylomok azdlr Ona tecrube qazanlnaq ittanl vellllok,
getdikco daha mirokkob tap,lrlqlar vcllllok lazlmdir Bu―
ona 6z
potensial gicini nimayis etdi.11loyo ve zohlnetinin neticosini
gё .11loyo kё
mok cdocokdir
4 1,9i ona tap,lnlan i,m Ohdosindon utturla gelmok 19in la―
zlmi infollllasiyaya ve ittana lnalik deyildir He9 bir,oxs lazlmi
hakillliン
γete vo onun tetbiq mexanizmlerino malik ollnadan ёz
llzerino mesuliンγet gё ■111loz
316
ittIIri鷲 虚
基詳
熙鮒II榊
‖
力
腑:lT乱 :鳳ξ
乱旨
総
謝翼絲P°
b∝ artnり an
° あcd“ 面
Oo,bu dizg山 ydduち
る
::1普 ∬
縛:輩誌
ger h“
BAsl:絆
MIS
摺 島Iギ f野ル
I期よ
ぶぶ軍:盤ふχ
l鳥留器 認編::棚 澪
317
tap,lrlq
dlrma91lar homi,o bu adalnlarinく く
vclll・ ok
VO unuunaq》
bacarl首 lna diqqet yctilll.i,lor
Tap,lrlq vcnnekdo ne qedor bacarlqll olduttunuZu ncce askar
ctmeli?Ozllnin bu kcyflyyetini a,kar ctlnokdon ёtt rehber i,9i
t19in nozorde tutulan bir 9ox sorttu n6viori mё vcuddur A§ a首 lda
moniin bir hettarlin teroflndon tortib Olunlnu, siyahldall tipik
SOrttularl size teqdim cdirem:
l Siz mintozon1 9okildOmi eve i,aparlrsinlz?
2 0flsde i,9ilerinizdOn gecnli qalirsinlz?
3 Ba,qalarinin cdo bileceyini onlalin evezindo e缶 loyo Vaxt
serf edirsinizmi?
4 Bir yero gedib eve dё nerkon daxil olan sonedl qovluttunun
a,lb― da,dttl ile qar,1la,lrsmlzml?
l ycrine yetirdiyiniz i,ve
5 indi tutduttunuz Vezifedon evγ 。
problemlorlo yenedOmi m。 ,gul olursunuz?
6 Cari problCm ve i,lo ba首 1l Suallaria siz tez― tczmi Oz i,iniz―
don aylrirlar?
7 Ba,qalannln cdO bilecoyi caH i,o vaxt sOrf edirsinizmi?
8 Biini,lorin icindo olma首 l scVirsinizmi?
9 1,dOn Onu yerine yetillllok meqsodi ilelni yap191rsinlz?
lo l,10ri Onlarin mihinllik slrasl l10mi ycrine yctirirsiniz?
yox〉 〉
,yalnlz birine《 beli》 cavabl ver―
Oger siz bitin suallaraく く
sOniz,sizin ba,qasina i,tap,lra bilmok bacanttinlZa《
Ola》
boll》
vcrrnek olar Oger 2-ci,3-ct yaxud 4-ci bondoく く
qiymet
dcnlisiniz―
se,siz bu keyflyyeti yax,1la,dlllllahslnlz Oger be,dofe ve bun―
boli》 cavabl Ve111lisinizse,dcmok,ba,qaslna i,tap―
dan 9ox dOfeく く
,lra billnek sizin qar,lnlzda bir problcm kimi dayanml,dlr ve siz
onu hen ctmolisiniz
idarectlneyo dair scminarda l,tirak edon bir nefor sl言
orta,ir_
kotinin rehbori bu moselonin bir problcm kimi onun qar,lsinda
durduttunu a,kar etdi Scminarda aldlこ l meS10hetlore esaslanaraq,
o,tam qetiyyotle mё vcud vez″ yeti yax,1la'dlraraq her zaman da―
xl olan sonedler qovluttunda。 lan bё yllk miqdarda ka言 lzlarla nO_
so bir scy etinok qerarina geldi Katibosi llo birlikdo Ozu olmadl―
薔l bir hefte erzinde yl薔 1lml,bitin i,lori bir ycre yazdl:telcfon
zonglerini, moktublan, yadda,larl, infollllaSiya teleblerlni ve s
318
Hor bir maddonin qar,lslnda onun nisbi mllhllnllllyllni ve onu
ba,qasina tap,1111laq mimkinitlyini, oger mttlnkindllrse, kirne
tap,lrllacattinl qeyd etdi Sonra tap,lrlqlarl izerino《 Litfon ycrine
yctirin〉 〉yazaraq
onlann ёhdosindon golo biloook,oxsloro gOn―
dordi
Bu midir ёzintln qeydlorine olan rcaksiyanl bclo tesvir cdir―
di:く く
Ovvelco
剛
i,9ilerirndon bezisi hoyecan kc9irdi ve bozi rnesolo―
宵 i留 器
咄
盟 躙
MI搬
皿
牝
heyata kc9irildi,sanki bu i,iinen 6zinl ctmi,dim Bu―
meniin i,o
olan minasibetirni tam deyisdi vo onu daha rnehsuldar ctdi》
319
8-ci FOSIL
TABEcILIYIND0 0LANLARIN
VAXTINI NECO iDARO ETMOLi
Bir institutun rcktom vaxtin idareolunmasina dair scnlinara
ikinci dofo gelmi,di Ona gё ro ki,birinci seminarda neleri ise tam
buraxlbml, O sont,du:《 Tabc9iliyindo olanlara problcm artl.11la―
yaraq ёz vaxtima ncce qenaet edo bilerom?Onsuz dai,lo yiklen―
mis i59ilere ncce tap,lrlq vellllok 01ar?Vo basqasina is tap,lnnaq
zoncirinde ёzundon ba,qasina is tap,lra bilmeyon sOn halqa ne et―
molidir?》
Olbette,6z,oxsi problcmlorinii,9inin hcsabina hell etlnok ta―
mamile agllslz herokotdir Bu ―ёzini mohv ctlnek demokdir,
9inkilnehz i,91lorinizin kOmokliyi ile siz Oz meqsedlerinizo nail
olursunuz Oger siz oniarin problenline mehel qoymursunuz,ya―
xud onlan daha da guclondirirsinizse,sizin mehsuldarll言
kin suretde a,agi enecokdir
lnlz kes―
COX VaXti,9i reisin ona vaxt duyumunun inki,aflnda yardlln
etlnosine chtiyac hiss cdir ki,bu da insan yenii,lore hazlr olarken
ve onlarin neticosini g0111loyi bacararken《 pcriferik gё 血m》 o lna―
lik ollnaq demokdir Bu hom9inin lllllddet qoymaq ve vaxtin tolo―
bini real lokildo qiymetlendillllok demekdir Bu hem do iti rcak―
siya yox,ё zindo qabaqcadan gOre billnok qabiliンγeti inkisaF et―
dinnokdir ki,artlq yaranlnl,problemi hell eunOk yox,yaranacaq
problcmiirelicedon bilrnok mittlln olsun Bu― ba,qaslnln vaxtl―
na h0111lot demokdir ki,insan kolektiv faydanin tok bir adam i9in
的 da iZerinde istinlik te,kil ctdiyini anlasin
COX VaXt Zamalldan idaretemonin bitin se宙
ン
γolorindo diz―
gin istifado olunlnadl言 l i9in i,9ilerinizi ona hё nlletlo yana,matta
ёyretmeyinizo ёzinizdon ba,lamaq gerokdir Rois vaxti nedon
bo,kc9irdiyini lmieyyon etinoli vo 6zini dizoltmeyo 9ah,mah―
dlr Rehber vozife tutan,oxs i,9ilerinin Oz vaxtini niyo bo,ke9ir―
molorini neco mlleyyon cdo bilor?Oz vaxtinizl idarectmoklo ar―
tlq s6ylomi,olduqlarllmlzltokrar cunomOkdOn ёtnl yalnlz o deyok
うι
つD
zaman isra●
ki,sizin zohlenizi tё kenく く
1larl)〉
i,9ilerinizin do zohlo―
sinitё kllr Amma ola bilsin ki,onlarln en bё ytlk problcnli clo reis―
dodir
SiZ OZも NtZ isCiLORiNiZ OctN
PROBLEM DEYILSINIZ KI?
Midirin ёz omokda§ lannin ioine mane ollllaslsinin sobobi
く
く
ba11言 ln ba,dan iylonmesindediD Roisin zaman duyumunun ol―
mamasl istose de,istemese do,159iler t19un problem yaradlr
Orta ve on a§ attl rehber vezifodo olanlar tereflndon tortib
nin siyahlsinda ado―
zaman israf91larl〉 〉
olunmu,siyahllarda esasく く
ten《 reis〉 〉birinci yerlerdon birini tutur Bunu izah etinok olduqca
asandir,9inki reislo l,9i araSinda o qodor kontakt olur ki,vaxtin
bos ke9irilmesi tOin hedsiz sり da inkan yaranlr Bununla ba首 11
olaraq i,9iler on rnixtelif,cylordon sikayet cdir Onlar her zaman
く
く
on bo,sobobdon yanina 9a言 lra bilen〉 〉
,yaxud heri,in detallarina
vararaq vaxtinin 9oxunu i'9ilorin fealiyyotine nozaret etmokdon
usanlnayan reisdon,ikayetlidir Onlar hem9inin《 lazlm olan vaxt
he9 zaman ycrinde tapllmalyan〉 〉vo《 artlq vcrilmis tap,lritta 90X az
OX,ayan yeni teleb siyahisi teqdirn edorok mOvcud qaydanl her
vaxt pozan》 rehber i,9ileri do yada sahrlar
Reis i,9inin vaxtlna ncce tesir gOsterdiyini anlamalldlr Reh―
bor vezife tutan sexslor arasinda yorucu tokrarllqla islodilon i9
gllnah mOvcuddur:
1/reisin qeyri― doqiq gOsteri§
2/i,91lori gё zlomeyo
vennesi;
_
mecbur emok;
3/omokda,larin i,ine qarl,maq
QEYRl― DOQiQ GOSTORis VERMOK
01aqonin kcyflyyoti i,91orin vaxtinin idaroolunmasina bOyik
sterir Ciddi rntlnasibetler effcktiv olaqosiz mimkin deyil
Mon reislo i,9inin insiyyeti zamanl vaxtin bo,itirilmosi llo ba薔 11
lki osas sobob kiFni bunlan gOstererdiin:1/rehberliyin ёz i,9ileri―
nin vaxtina hё rrnet ctmelnesi;2/i,91lorin do reisin vaxt ile batth
tosir gё
problcmini ba,a di,momesi
Pis elaqe telosik,yax,l disinillnemi,ve aydin eks edilmo―
322
yon gё sterislorde tam aydinllЁ l ile askar olunur Qerib。 。lsa da,
omr o zaman tolosik vcrilir ki, insan vaxta qonaet ctmok istosin
Neticodo iso qarl,lqllq yaranlr ve i,o aydinhq getirrllok i9in ev―
velki dofedon daha 9ox vaxt serf ctmoli olursunuz
Yax,l olar ki,vaxtl gё sterisin doqiqle,dirilmosino sorf cdosi―
niz ve neticedo hem ttnsiyyeti ve honl de i§ i daha someroli cde―
siniz Tap,lnq veron kes emin olmalldlr ki,onun i,9isi: l ondan
ne is gё zlonildiyini;2 mosuliyyetini ve ona vcrilen selahiyγ
eti;
3 tap,lrl言 in yerine yctirilrne vaxtinl doqiq anlam19dlr
lscILORI GOZLOMOY0
MOCBUR EDORKON
Adoton rohber vozife tlltanlarln az hissosi l,9isini gOzlodor―
ken vicdan ezab1 9okir Bunun sobobini izah etmok 9otin dcyil―
reis insanlann onunla gOi,mesini onlar t19in xO,bir tesadif he―
sab edir vo Ozini 9ox vacib bir ,oxs sayaraq onlari gё zlotdiyi
■911n narazl qalmayacaqlarinl disinir
Bu, xisuson llst idare9ilerdo gcnis yayllml,dlr Osas sobob
ise adice yekexanallqdadlr Onlar ёzllni o qedor vacib pcrson bi―
lirler ki,ba,qalarinin onlar gecikse belo geldiyi■ 911n OZ10rini xo,―
bext hiss cdecoklerine sibhem olmur)〉
Anlma bu oksinedir vo
ancaq nifret hissi yaradlr
Bir nofer rehber i,91 6z fabrikini qonaqlara gOsterilllll, Onlar
91ingerin yaninda dayanlb onunla sё hbete ba,layandan az sonra
direktoru te,vi,bil■ ldi ki,91lingeri isdon aylrlrlar Qonaqlarla bir―
go kontora qayldan dircktor evvolcodon gOnl, teyin ctdiyi lki
helnkannl qobul otattinda tapdi Onlan bir― nc9e doqiqe sonra qo―
bul edoceyini ved etdi QOnaqlarina iso:《Narahat olmayl■ ,onlar
gё zleyor》 sё yloyorok
daha bir 30 doqiqo sё hbete davant etdi ve
emokda。 lannl gOzlotdi
Sonradan melum oldu ki, onlardan birinin qazancl ildo 18
min,digerininki ise 30 min dollar ilnis Reis neinki onlan saat ya―
rim gё zlotdi,hem do onlarin is codvelini ve b01molorine rehbor―
raxt itgisini hesablasaq bu 40 ilo 50 dollar arasln―
liyini do pozdu ヽ
da bir reqenl a1lnlr Dircktorun Oz hemkarlarindan dё
ne― dё ne tlzr
istomesine baxmayaraq,bunu edorken onda real zaman itgisi duy―
言uSu yoX idi Eyni zamanda saatda 3 dollar(dcmOkす 。25 sent itir‐
323
misdi)qazanan。 1lingerlo 5 deqiqe danisarkon bu adamin vaxtinl
O普 urladl普 lnl
iSe aydin,okildo hiss etnli,di
Tosvir ctdiyirniz hal vaxta dllzgin qiymet vcrilmemosino
oyani sibutdur KKGah telosmek, gah da gё zlomok〉 〉teleb cdon
qayda Fnё VCud olarkon vaxtinin bo,ke9diyini hiss cdon i,9ilor xtl―
suson naraz11lq hissi duyur Onlar qcyd cdir ki,《 tecili〉 〉iclas 9agl―
ranlar oraya devet olunanlann i§ codvelini pozduqlarina talm mo―
suliyyotsiz yanasanlardlr Buraya gё zlomoli olduttunuzu da olave
cdondo narazlh言 ln artrnasl,sobrin iso tikendiyi aydin olur
Dcmoli,oger gё 血 ,qabaqcadan teyin olunmussa,onun mid―
dotine riayot olullrnasl daha bё yllk ciddilik telob cdir Di§ hokimi―
nin kabinetinde elan aslllri《 Gecilaneyin Oks halda siz birdon― bi―
re t9 noforo-6zintlzo,nё VbOdo sizdon sonra gё zloyone ve mo―
ne zorer edirsiniz》
OMOKDAsLARINIZIN IsINI
YARIMcIQ KOSMOYIN
Homi,oi,i yarim91q qoymatta mecbur edon onlardan bё ytk
reislorin olduttunu mlldirlerin yadina salanda onlan gl11lnok tutur
Axl hemi,o zё ng cdorok yaxud yaninlza gelerok onun mohz ёzi―
nin hemin mesolo Ozerindo i。 lomeyo imkan vennedon hor dofo
bu isin ncco irelilediyini som,an hemin reisdir
Bir 9ox rehber vezife tutan,oxslor i,91lorini《 yalnlz bir i,lo〉 〉
me,言 u101mtta mecbur edo bimodiklorindon sikayetlidir Onlar
he9 bir vaxt enlin dcyiller ki,1,9ilerinin omeyi rniossisonin qar,1‐
slnda duran meqsedin heyata ke9irilmesine istiqametlenmi,dir
Medalln oks izt iso― rehber i,9inin ёzinin tabc9iliyindo olanin
isine ara vcrdillllosidir ki,bununla da i,9iyo homin moqsedo 9at―
maqda lmanc olur
《Ollllled,bu iso sonin comi bir― nc9o doqiqo vaxtin gedecok》
dcyorok izr istomoklo omokda,lnin i,ini dayandiran reis basa
dislnir ki,ara vcrilmi,ise qayltlnaq■ 911n Ohed bir alom vaxt
itirecok Teessif ki,Ohlned do ne ba,verdiyini anlalnaq 09in la―
zlminca mite,okki1 5oxs ollnaya biler
Ovvelki fosildo gOrdllyimiz kilmi,hetta iclaslar bcle bu say―
maz mida対 lolordon azad olmur cox vaXt a,attl se宙 yγ oli b61me―
lerdo ke9irilen iclas ytksokdoki reisin elavo info11llasiya,bezon
324
do qeyri― ciddi bir suala cavab alinaq■ 911n zongi yaxud gOndordi―
yi adamin golisi ile dayandirllr Tabe911lyindo olanlann vaxtina
h0111lotlo yana,an mlldir birlikde topla,dlqlan zatnan heddindon
artiq mthllm bir hadise olmazsa,onl`rin mizakiresinin kesilme―
mesine diqqot yctirir
On yiksok mlldir hc9 vaxt bir qaydanl unutmamahdlr: o ёz
katibosino onun tclcfon zonglerinin ehomiyyotini si,iltmeyo im―
kan vennomolidir Oger reis dcyirso ki,1,9ilerdon birini gOmok
isteyir,katibe adeten zong edib xober vcrir ki,《 boss tecni fllan―
kosi yanina 9a首 lrlr》 zOng olunan adanlln ise(iSter,irketin prczi
denti olsun,ister sё bo midiri)tabC。 llllaqdan basqa 9aresi qalinlr
Dircktorlar,urasinin bir sodri idaro midir10rinden biri ilo olaqo
saxlamaq isterken ne ba,vcrdiyini bcle danl,:rd1 0,katibosindon
hemin adalna zeng etmesini xahis ctmi,di,ammaoger me,首 uldur_
sa,onu narahat etmemosini tapslllllaml,dl idare reisinin kabinc―
tinde tclcfon zongi 9allnanda o, yanindakllardan tlzr isteyorok
dosteyi yalnlz ona g6ro gё tllrllloli ollnu,du ki,dircktorlar,urasl
sedrinin onlann planla,dlrdl薔 l kilni,saatt19do gOriso bilmeyocOk_
lori ile ba慧 11■ Zrxahhttinl din10sin
Bu rnesele barosindo di,inen dircktorlar,urasinin sodri dcdi:
≪Mon bilirem ld,rneninl,irketimde bele hallar 9ox olur Biz bu―
na son qoymaga hazlrla,lriq,9inki bu,ё z ardinca rehbor i,9ilerin
90X nliqdarda vaxtinl apanr Niyo mon ёz i,91lori ile iclas aparan
idaro midirini onunla gё ri,o bilmeyOcOyiini sё ylemok■ 9in sOh_
betindon ayl.11lah idilm?》
TABEcILIYINIZD0 0LANLARA
ZAMANI iDARO ETⅣ
10LORiND0
YARDIM EDiN
Monim bir hemkarlm dcyirdi ki, tabc9iliyinde olanlara reisi
baredo on 9oX Sey bildiron onun vaxtdan neco istifade ctlnok xi―
susiyyotidir Moselen, i,doki fasilolorin onun isini pozmalarina
iinkan vcren reis 6z omokda,larina da bu fasilelerin planin yerine
yctirimesini tomin edon plan125dinlladan qat― qat vacib olduttunu
bildirir
Tabe9iliyinizdoklori ёzine doqiq mllddet teyin etlneyo,artlq
addlm atmamatta ve qerar qobulctmoni siretlondilllloyo istiqa―
325
motlondilllloniz daha yax,ldlr.Biitiin bunlar situasiyadan daha tcz
ba§ 91xallllaЁ a vO SOhVe yol verilirso bclo onu tezliklo a,kar ctino―
yo vo noticodo tezlilclo diizoltinoyo ittan verir.
Ogor to§ kilatda hor is tez gё riilirso,bu― onun biitiin iizvlori―
no qar,lya qoyulan moqsodo nail olrnaq hissi box,edir vo kollek―
tivdo psixol可 i iqlimi yax,1la,dlrlr.
ZAMANIN UcOTUNU APARIN
ernokda,larlnlzln vaxtinl idare etinokdon
ёtrii lkinci.fosildo
toqdirn ctdiyirniz zaman u9otu codvoli apallllaq gerokdir.I,9ilori―
nizo zanlanln u9otunu aparmalarlnl tap,lrarkon onlarln cdocoyi
reaksiyanl tosovviir etinok 9otin deyil. Bir 9oxlarl bunu onlarin
miistoqilline qar,l tohliiko vo hetta zoraklllq kirni ba,a dii,ocok―
lor.Ba§ qal〔rl bunda onsuz da hoddindon artlq yiikloIImi§ i,cod¨
voli ti9iin olavo i,gё rocokdir.Hor 15 doqiqodon bir,ё zii do bir
hofto orzindo insanln etdiklorini yazmaq tolobi,olbotto,holni,o
toloson vo lazlini vaxt orzindo onsuz da etineyo mocbur olduqla―
rln1 9atdlllllayan insan ii9iin 9ox da xo,ogolon toklif deyil. On
ytiksok rohborlik belo 9ox vaxt zaman u9otunu apallllaq istonlir,
arrma tabc9iliyindo olanlardan bunu tolob cdir.Bu― miidiro ondan
ba§ qa hamlya kё moyin lazlm olduこ u arXayln911lЁ l verOn,Onun hor
,cyo qabil olrnasl ilo baЁ h duyduЁ u yanh§ hqdlr.BOzilori,oksino,
onlara kё moyin gorok olduЁ unu hiSS cdir10r,anllna bunu gё stor―
u1 01duqla―
mok istomirlor vo 9ox giman ki,daha vacib i§ lo mo§ Ё
rinl sё yloyocoklor. Oslindo iso miidir zaman u9otunu apallllaЁ l
6ziindon ba,lasa daha yax,ldlr, 9tinki bunun noticosindo o ёzii
faydalanacaqdlr;bu ba,vcmoso belo,ba,qalarina niimuno olacaq
ve zamandan istifadonin ytiksokeffektli mexaniznlindon istifado
cohdini i,9ilorino niimayis ctdirocokdir.
GOSTORisLORiNiZiN DOQiQ YERiN0
YETiRiLMOSiNi TOLOB EDiN
Tabe9iliyinizdokilorin sizin gё stori,inizi doqiq ycrine yetiro
bilmomosi reisdon olavo izah ve yadasalrna tolob edir ki,bu da
9ox vaxt aparlr.Verilnli§ tap,lrlqlarin ycrino yetirilmomosinin so―
boblori 9oxdur:mtdirin moqanllndaca doqiq gё stori,vcmomO―
326
sindon tumusta OmOkda,ln tertib ctdiyi i§ planinin qcyri―
rca111首 1-
na kiini Amma sobeb no olur olsun,bu amilin vaxtdan istifadeyo
tesiri olduqca ciddidir cox vaXt Zaman onda bo,yere itir ki,1,91
ёzllni te,kil edo billnir, tap§ lrlttin yCrine yctirilmesini yubadlr,
qar,lya qoyulinu,IneqSedo nail ollnaq l19in atdi薔 l addlmlarl qcy―
de almlr ve ёz ёvezifesini yerine yctillllir On ba,1lcasl ise o,is―
lorin yerine yctirilmesi siyahlsinl onlarin mllhtlnllllk derecosine
gOre tutmur Miossisenin isindo on gё zei neticolor o vaxt qaza―
nllml, olur ki,reis Oz tap,lrlqlarinin,oksiz heyata kc9irilrnesini
toleb ctsin Bcle olduqda o,sona 9atan i,prinsipini praktikada tet―
biq etinis olur Horbi cllndon gOtllrl1lon bu qayda tabc olan,oxsin
homin situasiyaya aid olan blltlln faktlarla tanl,olinasinl;proble―
min heni l19in mixtelif holl yonarinl ara,ldlHnasinl;olave menfl
neticoleri ncce azaltinaq yolunu ve heroket kursunu sc9meSinito―
lob cdir Oger rohbor is9i son qorar qobul etmelidirso,ondan to―
lob edilon yegane addlln― dostokdir; onun sadocoく く
boli》 ve ya
yox》 demosidir Oger omokda, qerar ve.11lolidiso, reis tlmu―
く
く
miン γoile bu problemo vaxt serf ctlnomelidir To,kilatda bu isin
sona 9atinasl qaydasina riayet ctinoklo rehber i,91 0z oexsi rneh―
suldarhttinl da artlrm19 olur Burada hemin qaydanin isin bir qay―
da olaraq,oks istiqametde ёtirulmosine ittan vclll10mOSi do b6yik rol oynaylr
ROISIN IDAR00LUNMASINI
Ⅱ OVeSLOINDiRiN
Homi,o onu i,don aylllllaqlarindan sikayetlenen,al■llna bu―
nun kim olduttunu demeyon i,9i bolke dO《 midirine rehborlik et―
mok〉 〉
do heveslondirilmesine chtiyac duyur Midir do ёz nOvbe―
sindo indi teklif edeceyilniz isuldan istifade edo biler I,9inin g6-
zi qar,lsinda hemi,o mihilnllyindon aslll olaraq yerine yetiril―
me qaydasl llo slralannll,deqiq tertib ctdiyi is siyahlsl olmalldlr
bir ne9o is〉 〉tap,lranda is9i indi onun
MLldir Onun yanina gelibく く
me,言 u101duttu,yOni birincidoreceli i,o bunun ctdiyi tosiri izah
cdo biler 01bette,reisin xahis ctdiyi isi bir doqiqo orzindo g6r―
mok mimkundirse, izaha ehtiyac qalinlr Belolikle,1,9i midire
r器
流 翼 Ъ:器露 ∫:Wl認
327
翻 ∬ 孟1lIIttV非
yaxud《 Onda isteyirsiniz,bu tap,lrl首 l indi yerine ye―
ne yetiriln?〉 〉
tiriln,olirndoki l,i ise sonraya qoyum?〉 〉
A,attlda i,9ilorinizi《 midiri idareetmo〉 〉tcxnikasina ah,dlr―
maq■ 9in 5 meslohet vcririk:
1 0nlarl isin mihinllllyino osason yerine yetirilme qaydasl―
ni sOzsiz― ctirazsiz pozmatta razl olmalnaqda heveslondirin Qo―
yun onlar bu lnosoloni sizin qar,lnlza qoyaraq sizin qerarinlza na―
l olsuniar Oz vaxtinlzl ve i,911eHnlzin vaxtlnl maksimum fayda
ilo serf ctinok■ 9in lazlmi kompronlise hazlr olun
2 ()nlardan≪ a91q qapl〉 〉slyasotinin lo言 vine narazlllq bildi―
momolorini ve oksine yeni inetoddan aktiv,okildo istifado ctme―
lerini xahi,cdin
3 0nlara lnesiohet edin ki,midirin onlann vaxtini lnonilnso―
mok cohdine razl ollnaslnlar,anina naazlllq da etlmomeyi bacar―
slnlar Onlar bu cehdi xoberdarllqla qar,1lallaandlr
4 Tclcfonoqram,moktub ve diger 9屯 lrl,lar vasitosi ilo onla―
rin vaxtlnl meniinsomok isteyonlordon midaflo olulllnalarinl
moslohet gOrlln Tё vsiyyo cdin ki,bu ocylore yalnlz istisna hallar―
da diqqet yctirsinlor Osasen do on yllksok rehberliyin telebleri
a,agl geldiyi yolda ycrine yctirilme siretini artlllllaq xllsusiyyoti
ile se9ilir Neticodo i,91lor tez― tez hesabatlarin hazlrlanlnasina to―
lobat tertib olunarken nezerde tutulduЁ undan daha 9ox vaxt ve
gic serf etmoli olurlar
5 ca11,ln ki, vaxtin someroll idaroounmasl teokilatinlzln
meqsodino 9evrilsh Bu qaydada he9 noyi i,9ilerinizlo mizakire
ctmedon vo onl証 ln razlll首 l olmadaln deyismeyin Qobul。 lunall
qerarlann mllessisedo 9alisanlarin hamisinin ciddi mizakire ve
seyinin noticosi ollnas1 9ox Vacibdir
IDAROETMO PILLOKONININ ON
AsAё I PiLLOSiNDO DURAN ADAM
NO ETMOLIDIR?
Mixtolifidarectme seviyン γelerini teqdiin edon lnidirlerin is―
tirak etdiyi konfransiarda 9ox vaxt eyni bir llneselo qaldlrlllri ida―
rectllle pillokoninin on a,a首 l pillesinde duran adam ne etinelidir?
Bu sualtap,lrlq velllloye tabc9iliyindo bir kes Olmayan,oxse aid―
dir Oger her hallsl seviyyoli midir daha az lmihim i,lorle mos―
328
gul。 lmaga meyillidirse,on a,agi pi11。 doki 90x xlrda l,10r10-het―
i攪
島
留IT翼遺
驚島津 :留
轟首流器L認 11■ 島
m山
臨 雷
椰 Ⅲ
品
蜘 拙 晰 臨:鰤 席 倶
:ξ
Iζ
ttdttnl棚 I:路 譜聰
脇 肥講懲詰配
l
di轟 ]誠 1響官辮 L鷺蹴 1」鶏 肥 繊耀‖
ma imumi meblettdO bu_Ovvolki 09 1,9inh mevacibindon az idi
)::il:i::Lき
棚僧
「 Ittl讐」
:=1:軍 」
I]占t:受 :{:ll:′
yis ctdirdi
B3じ
::
古
N
品
還
、
isLONMOSi
,Iキ :ミ 7『 Allllil計
KONSEPSiYASININ
miぶ i獅
Iゞ
尋1.w魚:littr:柵 trぶ :胤 鰍惚宙
landlllllaq olar Oger bO,yere vaxt itilll10ye verdis edOn midirin
onun i,9isi do bunun ёhdosindon golo bilmeyecokdir
Diger terofdon,yalnlz Oz mara言 l dairesindo heroket cdon reh_
bor is9i 6z vaXtindan helnkarlarinin, tabc9iliyind0 01anlarin ve
scyrok hallada hetta 6z roisinin bele vaxti hcsablna 9ox gё Zol is―
tifade ede bilor Ele reis var ki,hc9 vaxt hell■ karlarina k6mok ct―
meyo razl olmur Bu ctr praktika neinlci te,kilata fayda vcI11lir,
hem de bu,oxsin kё mok etmodiyiinsanlar da onun
ёzune yardlm
gerok olanda bu adallna ol tutmayacaqlar Vaxtdan istifado prOblc―
mi izerinde ciddi di,inen her kes anlaylr ki,bu problcnli tok bir
329
,oxsin dcyil,bit6vlikdo te,kilatin inara言
l baXllnindan hell etmok
lazlmdlr
BtltOvlikde toskilatin vaxtdan istifado konscpsiyasinl i§ lomo―
yin ne sobobdon lazlm olduttunun ba,qa bir sobebini cnerlinin
mOvcud sopilme prinsipi ilo izah ctlnok olari son demo, vaxtin
idaroolulllllasinln kcyflyyeti ёzinin a,a普 l Seviyyosine meyilli
Olur Oz vaxtindan en pis istifado cdon qcyri― iradi olaraq ba§ qala―
rinl da arxasinca 9okib aparir Oger vaxlln idaroolunrnasini tok bir
adalnin deyil, btltOvlikde teskilatin mara普 l nOqteyi― nezorindon
ara,dlrsaq,strateJi olaraq Oz vaxtindan on someroli istifade edon―
lorin fealiン γetine daha bOyllk ehonliyγ et vcllllok gerokdir Bu is―
91ori xisusile midarle etinok vo onlara en yiksok rehberliyin
dostoyini telnin ctmok vacibdir Bele olan halda onlari nimuno
d篭
:認 搬 織 h6m“ oメ nasarと
脚 鴫 TttR」 Ψ
Onun katibi infollllasiya i9tln yaxud Niksonun yanlna gelinesi
:器 R槻
留
:al棚
譜 殿 比 ∫盤 棚
IT:1:憲
Ⅷ
l
dan birindo omokdaslarin hal― hazlrda me,普 ul olduqlarl tecili lsi
ba,a9atdinnadan prczidcntin tap,lnttinl SOnraya qoyma薔
l Xahi。
etdiklorini sOylodi
Birle,mi,statlann prczidcnti teroflndon emokda,larm vaxtl―
na gё sterion bu honllet onun lne,言 ulluttu nezOre alinarsa,hanllnl
teecciblendirer Oslinde ise bu,idarectmonin ba91lca qaydasl■ ln
miン γete malik tap,ln普 l yCrine yetirir
330
9‐
cu FOSIL
KATIB ILO Is
Rohbor i,9inin mohsuldarhttl i9in katibe ile i§
lomok bacarl―
首l qeder h。 llcdici rol oynayan ba,qa bir xtlsusiyyoti yoxdur Ele
toossttrat yaranlr ki,reislorin bezisi katibin yalnlz Oz isi ile mo,―
言ul。 1lnasinl vo ona dcyilonleri yerine yctillllosini isteyir Oslindo
reis esil rehbor 01lnaq isteyirsO,onun i,i katibin do isi olmalldir
Bir is adanll dostum bu meseloye toxunaraq deyir:KKPlanla,―
dllllla薔
1 6yrendikdon ve qerar qobul olunmasinl rniveffeqiyyotlo
basqalarina tap,1111latta ba,ladiqdan sonra mon rehbor i,9inin qar―
51Sinda duran en mtlhim vezifalor siyahisina onun Oz katibindon
semeroliistifado ctmOk bacal屯 lnl da daxl ctdim Roisin vaxtmin
idaroolunlnasi tanlalllilo katibin ixtiyarina verilmolidir〉
〉Baoqa bir
dostunl bu baredo flkirlerini sOyloyir:《 Apanc:rehbor i,9inin vax_
tina onun katibi qeder hc9 kes qonaet cde bilmoz》
Sizin《 vaxta qOnaet izro kё mek9iniz》 in ne doreco miveffo―
qiyyetio 9all,dl薔 lnl yOXlamaqdan Otlu a,attldakl suallara cavab ve―
rin COX az sayda katibi blltin maddolor llzre yuksok qlymetlon―
dillllok yaxudく く
osil ofls moloyi〉 〉
adlandlllllaq olar Alnma onlarin
rolunu qiymetlondinllemok oilnaz Miasir katib lllsanlarl da so―
nedleri ve selektonln diymesi qeder bacarlqla ve semerelilik10
idare ctinelidir
l Katibiniz sizin fealiyyot dairenizi tam bililllli?Sizin,oxsi
meqsod ve lmcyi1lorinizi ve onlann korporasiyanin rneqsodi ilo ne
dorecodo uyttun g。 ldiyini anlay111111?
2 Katibinizin mesuliン γet ve stretle sizin i,gizar vo,oXSi iS―
lorinizi aparacattma eminlikle oisi 3 4 he■ olik onun imidine qo
ya bilersinizmi?
3 Katibiniz sizo vaxtinlzl te,kil ctrnokde,gOnl,lori elaqolon―
dirlllokdo, cedvel tertibinde, isleri vaxtinda yerine yctillllokdo
kё iok cdilllli ve bitin bunlarl donquldanmadan,zehlenizitё bo―
lon ycrine yctirilllli?0 6zll ncce,rnllte,okkil insandinnl?
4 Tap,lrlqlar izorindo i,loyorkon ve onlari sizin yada salina―
nlzl gё zlomedon basa 9atdlrarken o te,obbiskarllq cdil11li?
5 0,sizin homkarlarinlzla,yanlnlza gelenlorle,rni§
torileri
nizlo ve allcllannlzla edobli,yardlin91 olmaq hevesi ile danl,ma―
首l baCarllllll?Onlar ncce,katibiniz haqqinda misbet reydodirlor―
mi?
γ
堀:1群
慇:ま霊
1:::馴濫I過 青
:]剥 鷹:惚 :寵 施
・ yT権 猟器 1霜 :1鳳 ;oz pЮ Ы
―
eml“ Ы
d五 n9,面 面
6 Katibiniz texoン
l110 rnalikdi111li?Yaradicl insandl.11■ 1?O si―
:」
illl監llayaraqbuveyadigerrnoseloninhollindetesobbbisg6s―
8 Sonedlerle somereli§ okildo i,loyo bililllli?Diger inidirlo―
rin gOzlodiyi ve sizin masanlzln izerindo uzun middet yatib qal―
ml,SOned ve proyektlori taktla gOtire bililllli?Sizo lazlln olan in―
folll=asiyanl basqalarindan ala bililllli?
9 Slrf katiblik bacarl普 1(SOned10ri qeydoalma,stenoqra■ yanl,
tclefonla sOhbet apallllaq mancrasl)qiSursuzdullllu?
1 0 BOhran veziyyetindo sakitliyini saxlaya bililllli?Gerginli―
認胤i:IttF轟 翌
凛盤;:Xl協 よ謝野鑑穆
:『
kir vclllloyOrOk ovvelki klini yax,11,loyinni?
1l Size tamamile sedaqetlidinni ve sizo etibar cdilllli? Siz
onunla,oxsi ve i§ gizar inforlnasiyani bё li,dire bilirsiniznli?
12 Sizin i,gizar ve sexsil,loriniz i9un gerok olan publikasi―
ガall躍 富:ilttkttll撻 !機器IL魂 寧Ll“
cdo bilmediyiniz inforlnasiyanl ala bililllli?
zunitokmllo,dinneye dair proqrami varlnl?Ida―
14 0nun ё
010 Ve mihazirelordo bele proqralll―
rectineyo hosr olunlllu,ine§ Ё
larln hazlrlalllnasinda istirak cdilllli?sirketiniz,i,iniz,allcllarmlz
yaxud istehsalatinlz barede daha 9ox biliyo malik olmatta Can atir―
ml?
15 Fibini yax,l ifade cdo bilililli?Sizin i9in toplan■ 11,in―
follllasiyanl heln siftti,hem do yaz111 9okildo qlsaca sorh ede bi―
う乙
:郡 器:織 翻 湿∬乱普
:部
b¨
遡Ы面"hШ
n“ n ttmⅢ
u“ nm“ Ы
ぶ Fqttdmgullddk“ 五
KATIBIM MoNI NECO
Mウ TOSOKKiL ETDi
liymet verlnedon izeriine Ohdolik10r gOtunr,heyata ke9irilmesi
′
acib olan daha mihim i,lor barOsinde di,inrnirdllm Nisbeton
z isi baoqaslna tap,lrir ve istelik do Onlarin yenidOn moniln boy―
333
ot
numa qayldacattindan qorxaraq qcyri― mioン γOnlikdOn eziン γ
kirdilan
20 yox,300 dofe allnl,dlln
334
9o―
iLK NOVBODO ROiSLO GORtsMOK
LAZIMDIR
Haqll olduttunu sibut ctdikdon solara Tinzale xanlm oftse
°
n'b° 20n d0 0ton he■
::『
ёz
edon qdml,Ы r n990● gOnndi ohr―
ZONGLORIN,QOBuLA GOLONLORIN
VO POCTUN XOLBIRLONMOSI
Biz Tinzale xanlln ile yeni qayda teyin ctdikdon sonra yanl―
ma gelmok isteyonlo五 n telcfon zonglorini《 xolbirlemok》 asanlas―
dl Yegane istisna gё zlonilmoz,planla,dinllnanll,hadiseler idi
GO血 ,mek isteyon emokda,larlmlz i9in Seher saat 10-da gindiz
4-o kimi vaxt tam bes etdi Tinzale xanlm yanlma gelmok iste―
335
1:淵 吼 綺胤
TI:。 景
tl:留 :t艦 ℃
鷺静
蹴
遇
katibom bunu yada sallnaq l19in mene telefon edir vo gё
rll,lln
uzanmasinin sebebini qeyd ctlnok ■911n meSO10n, bcle deyirdi:
Birtnihim i,―
く
く
Siz sabahkl gindeliyi unutlnamlsinlz ki?》 yaxudく く
辮躙 礼 Ⅷ 辮 観器踊 暇ツ
];器 ∬
加
諸ユ
溌蜜
IT器 鍋∬
:∫
l評 IxdЫ Jomo
dttemm―
don istifade etmir Bozileri bunun telefon zongimi yaxud yaninlza
azaltmaq barosindo disinlnelidir Moselon, telcfon zonglorine
ёztl cavab vcron midir sadece laqqlrti vullllaq isteyon hettarina
ёzini istal Ctmeyo imkan yaradlr Ona sorfedon misteri iSO ho―
nlin vaxt zeng cdib ona dll,o bilmir Tecnlbeli katib insanlari tez
336
tanlya vo oniarla mivaiq suretde dan19maЁ l bacanr Bir,eyo ar―
xayln olmayanda iso musahibine xisusen h0111lot gOstorir
Relunetlik Konlite sedri Yaqub bey telefon zongino ёzu ca―
vab vcren roislorin yadina bunu sallrdl:《
Katib yaxud kё mok9iniz
tclcfon zongine sizdon daha nezakotli cavab vcre bilir Moselen,
ziniz rno,普 ul olduttunuzu sё yloyondo,bu― kё hne dostunuz
sizin ё
olsa bcle,misahibin xetrine doyo biler Eyni sё zi kOmok9iniz
sё yleyonde burada,oxsi minasibet olmur vo henlin adam da in―
〉
clrnlr 〉
Katibo dosteyi qaldlrarken deyir:KKBura Mommedovun qobul
Zong cdon sexs onun reislo birlo,dil11loyi Xahi,cdondo
katibe dcyir:《 Bagl,layln,o otaqdaq 91x■ 11,dlr 0 0zi sizo zeng
edo bilelllli?》 Sonra holnin adamin soyadinl,1,lodiyi,irkoti,tclc―
Otattldlr》
fon nё nlresini yazlr ve deyir:《 ウzr isteyirem,icazonizlo doqiq ol―
maq iOin tekrar ediin:Olmed bey,fllan sirketdon,tclcfon nOm―
resi fllan》 Ve bu vaxt katibo sualedici baxl,la Otaqdan he9 ycre
91Xmayan mudirine baxlr
Oger midir ba,l ile tesdiq cdirse,o deyir:《 Bir deqiqo gё zlo―
yin Dcyoson o qayltdl〉〉Yox, midir ba,lnl yel10yirso, deyir:
《
COX Satt Olun,ohmed bey O qayldan kimi yazdiqlanml midiH―
mo 9atdlraram》
KAё IZ BLOKADASINI YARIN
Dallicl Hovardln tedqiqatina osason,roislorin 69 faizi tmoktu―
bu gOndollllozdon ovvel oxuyur Tllnzale neinki korrespondensi―
醍
酬
:蹴 :胤 縄
Ⅷ
器 ltill群
棚
ぶ:κ 鷺 :
onun 6zunin vaxtina qonaet cdirdi,9inki rnoktublann diqtesi,9a―
“
器
鵠
ξttlT謝
耗
337
撃κ留
]峨 胤
e,
tiv diktofondan istifade cdim Seyahetim iki ginden 9ox Olanda
Tllnzale mone llzerindo univcrsitctin adresi olan kOnvert verirdi
ki,lazlm golorse,xisusi po9ta i10 gё ndere bilim Bu kOnvertde
men diktofona sё ylodiyim pylonkanl ona gOndore bilirdiln Ve
men golono kilni altlq bittln moktublar gё ndorilmi,olurdu,9inki
段譜 ∫躍 楓
:i絆 鷺 ∬
『
::l酬 :1獄 :翔 嶋 :躍
獅
〕
9ox vacib inoktublarl,heln9illin hiquqi ve sexsi xaraktcrli sOned―
lori saxlaylrdl
Kaglzlarlmda lazlmi ve doqlq qayda yaratdlqdan sonra kati―
to,kilat911lq nezerini menilm mitaliome yOneltdi Masa―
mln tlzerindo olnekda,lara da lazlm olanlar daxil cdilmoklo 20-
bom ёz
don 9oxjumal vardl Tllnzalo toklifctdi ki,her bir ne,re onu OXu―
maq isteyonlorin siyahlsinl olave edok Hor kesjumah 6zindo iki
gindon 9ox olrnayaraq saxlamaqla ba,qaslna ё
llrrneli idi Jumall
詰
別 Ъttil制
1鯖
Ⅷ震1:;斜]肝 :l鵡 ∫
徹
9atdlrsin,hom9inin sehifonin konannda qcyd10r edorok yaninda
6z adinl yazlrdl Kimse isd0 01mazsa,yaxudjumalllki gine oxu―
yub qurta111lazsa,onun soyadl siyahlnin sonuna kc9irilirdi Monirn
soyadlm homi,o siyahlnin sonunda olurdu ki,jumal yenidon mO_
ne qayldinca bitlln inaraqlananlar artlq onu oxumu,olsun Jumal
mone 9atanda orada evvelki oxucularin diqqetelayiq bir flkrin
qcyd edゃ _ctmed,面 gOnllok i9in ke“ d bi nOzor yeunllok bos
olurdu Uzerindo he9 bir qcydlerin olmadl普 ljumal abune yazlla―
Ca言 lmlZ ne,rler siyahlsmdan 91xarlllrd:
mv:肥 精椒詰f慨量
:』
i棚
111器
肥為:X:躙誠
mthtlm ve vacib infollllasiyanln gOttlreleceyine zemanet verirdi
MASA UZORINDO QAYDA
YARADILMASINA KOMOK EDON
QOVLUQLAR
338
mok》 ,《 Dosyc〉 〉
,《 Tullamaq〉 〉Bize daxil olan bllttln infollllasiya―
nl Tinzalo bu qovluqlara ylЁ mallidi istisna te,kil cdon hentin an―
daca qorar qobul cdilocok sonedler idi
qovluttundakl sonodlori yerino
Tocili〉 〉
Tobii ki,ilk nOvbedoく く
yctillllok lazlln idi Bir nc9o gin erzindo mon bunu cdo bilirdiln
Alllllla diger torofdon,mon vaxtlmdan daha solaneroli neco istifa―
do edo bilerdim?く く
Etmok〉 〉qovluttundaく く
Tecili〉 〉veく く
Diqte et
mok》 l1911n yararll olrnayan islor toplanlrdl〈 く
Nozerdon kecillllok》
qovluttundakl kattlzlar lanaraq dotturSa da cle bir lnihim ohomiy―
yote malik olmurdu く
〈
Dosye〉 〉o demok idi ki,blltin bunlar rnene
く
Tullamaq〉 〉qovluttu atinaqdan evvel
infollllasiya kirni gerekdir く
baxilmasi lazlm olan,anlma saxlanmasina chtiyac duyulmayan so―
nedlor i9in idi
Bu sistem menim masanlln istttndo idcal bir seliqoni tomin
edir ve ox,ar i,lerin Ohdosindon miveffeqiン γetlo gelinok i911n
onlan tez tapmaqda ve qnlplasdlllllaqda kё mok edirdi Buna gOre
do mene bir yero zong ctmok lazlm gelendo Tinzalonin telcfon
zonginin meqsedini qcyd etmi,olduttu laZlmi melumatin olduttu
bir ne9o ox,ar sonedi 91xanrdlin
Arxasindan Tinzale sonradan diqqet yctirecoyim daha bir
qovluq olave ctdi《 Yadda,t1911n》 qovluqlarin bir 9ox■ 6vinlln
m6vcud olmasina baxmayaraq,onun tetbiq etdiyi metodu mon on
cffektiv metod hesab cdirom Bunun mahiン γeti nedon ibaret idi?
Mone ona cavab vennok■ 9in lazlmi infollllasiyanln olmadl言 l bir
moktub gelendo konvcrtin izerinde reqem yazlr,onu daireyo allr
ve masanln satt ktlncllne qoyurdum ki,Tllnzale bilsin:ne9o gin―
dOn(tutaq ki,7 gindon)sonra bu mektuba cavab vcrecoyom O,
bu moktllbu o saat qcyde a1lr ve 7 glln sonranin tarixini qoyurdu
Honlin gin gelib 9atanda o,lmoktubu mivaflq qovluqdan 91xanr
ve mondon,yaxud mektubu ara,dlm■ aq 19in i,tap,lrdi首 lm omOk―
da,dan onun cavablnl alaraq invanina gё nderirdi Blltlln qalanlar
ise masamln istllnde qalaqlannllr vo monirn yaxud Tinzalenin
onu tapmasl i9in ele bir 9etinlik yaratinirdi
《 Yadda, qovluttu〉 〉O hallarda daha sorfoli olur ki, katibo
xosto olur ve reis yaxud onu evez edon,oxs neyiise tapmaq lmec―
yrendiyilniz killli,materiallarin
buriン γetinde qahr 4-cll fesildo ё
xisusi qovluqlarda toplanlnasl sisteminin a9arl blltun sonedlerin
339
ёz ycrinin olmasl ve lazlrn gelonde her hansl ,oxsin onlarl tapa
bilmesindon ibaretdir
isLORIN MOHも
ML3K DOROCOSi
UZRO YERINO YETIRILMOSIN0
NOZAROT EDIN
Biz Tinzale xanllll ile bir qayda qoymu,duq―
i,lorin mthim―
liyine gёre yerine yetirilmesine riayet etinok Gindiz saat 4
■9in o,Ineniln masamln tlsttlno OZunin flbinco enesi ginll yeri―
ne yctilllloli olduttun1 0n mthim i,lerin siyahislnl qoyurdu vo er―
tosi seher rnasanlln izerindo on lnthim isdon ba,qa he9 neyin ol―
mamaslnln qay薔 lslna qalird1 0ger masa gin erzindo ka薔 lzlarla
dolurdusa,rnon《 Toxunmayln》 10vheciyini qoymasalll,ona lnasa―
nin istini seliqoyo salmatta iCazO vcrilirdi Bu,masanin istuni
hemiso seliqede saxlamatta ve mOne diqqetimi comlomeyo im―
kan verirdi Tezlikle men 9ox vaxt buna gerok bele ollnadan ma―
sanin istinde seliqesizlik yaratdl首 lini anladiln Todricon katibem
menim bu xo,ogellnez verdisimi tergitdi Neticedo biz ikiiniz do
isi sollraya saxlarnayaraq ve diqqetimizi yaylndlllllayaraq 6zllmi―
zi vacib i,lore hesr ctmoyo oyrondik
Biz llllleyyon i,leri deqiq tarixo ycrine yetilllloyi planlasdlrlr―
dlq Ve katibem bu i,lorin gcdi,ini nezerdon qa911111lrd1 0zi dO。
,
bunu son mtlddetdon 9ox ovvol ba,laylrdl ki,men vacib i,o vax―
tinda bωlayaraq onu nezerde tutllnus vaxtda bitire biliin Bozon
o,honlin lneqam moniin yerine yetirdiyiin isi gё turerok birincido―
receli ohomiン γet kesb edone ba,lama首 lma,Orait yaradlrdl
Oger katibenin bir yox,bir nc9o mlldiri varsa,ve xisuson do
hemin midirlor katibe qar,lslnda qoyduqlari teleblo ba言 11 6z ara―
larinda razlll言 a ge10 bilmirso,katibonin heyata ke9irdiyi bu neza―
ret rntlmklln olan,cy dcyil Problenl bir az da onunla derinlo,o bi―
lor ki,son sё z katibin olsun O
ёzt
ilk nё vbedo
hansltap,Intl hell
ctlmeli olduttunu qerara ahr Bunun bir yolu var― reislor hansl l,i
daha lllihim hesab emelerini birliklo hell etmeli ve mioyyon ra―
Z11lЁ
a gelmolidirler Bundan sollra onlar qeran katibeyo bildi.11lo―
lidirlor
Tinzalo moni mllhulm i,lerime nezaret praktikaslna yiyolon‐
dikdon sonra biz omokda,larlmin isine nezaret sistenlini de i,lo―
340
yib hazlrladlq llk addlm menim 9a薔 lrdltlm bitin iclasiardan son―
ra qlsa qcydlerin hazlrlanmasl oldu Bu qcydloro her bir is■ 9in
mesuliン γet da,lyan,oxslorin siyahlsl,qobul olunmus qorarlar ve
onlarin yerine yctirilmo mllddeti daxil idi I,lorin ycrine yetir■ ―
mesine nezaret i9in bu,9ox faydall bir rnexanizlno 9evrildi Ka―
tibo bu qeydlori rnasasinin istinde saxlaylr ve qobul olunan qo―
rarlarln neco yerine yetirildiyini rnintozoln sokildo izloyirdi Han―
slsa i,yerine yetirildikdo o,henlin tarixi qcydo olave edirdi On
yaxln gelecokdoki iclasin gindoliyine ba,a9atlnayan i,lerlo ba言
―
1l mesolo ilk n6vbedo daxll edilirdi Bcloliklo,her bir omokdas bi―
lirdi ki,n6vbeti iclasda mlltleq gё ilmeyon is baresindon ondan
soru,acaqlar Ve bu― tap,lnlmls i,lerin vaxtl― vaxtinda heyata ke―
9irilmesi t9in real Stilnula 9evrilirdi
Ba,a9atdlrllmls i,lor sistenlini daha da inki,af etdirerok kati―
bom i,do olan her bir proycktin tesvirini hazlrlalnatta baoladl:bu
tesvirleri hemin is i9in mesuliyyot da,lyan adanlln soyadinin al‐
tinda yazlr ve onlan mtlhimlik derecosi yaxud ycrine yctirilme
mllddeti sirasl ile ayirlrdl Bitin bunlar bir vereqdo,sol simnda
yazlllr,sattdakl Sitllnlar ise t9 ay orzindoki gindolik hesabatiar―
dan ibaret olurdu Aitl ay■ 911n nezerdo ttltulan proycktlorin ekso―
riyyeti llzre hcsabatlar he■ olk yazlllrdl Hor ycni proyekt yara―
narken belo hesabatlann dOvriyyoliyi teyin cdilirdi Tinzale■ 9in
her seyin plana lnivaflq getdiyilmlleyγ en ctmekdon ё
ttt proyekt―
lorin kontrol ycrine yctirilme tarixini yoxlamaq ele bir 9otinlik tO―
retinirdi I,in ycrine yctirilmesini yoxlayarken o,tecili olan inese―
lolorin tesvirini vcrir yaxud qeyd edirdi Bu ve ya diger i,■ 911n
mesuliyyet da,lyan omokdasa istisna,okilde qlsa hesabat vc11110k
ilnlcani yaradillrdl ki,henlin hesabatlann oxunmastrniniinuma en―
dirilsh Belo hesabat comi bir nc9o sё zdon ibaret ola bilirdi:《 Ne―
zorde tutuimus plan izre〉 〉Amma hanslsa bir proycktdo 9othlik
yaranirdlsa,omokda,her,eyi izah etmoli,yoni veziyyoti dizoll―
mok i9in ne etnok lazlm olduttunu mioyyonlo,drlneli idi
Ba,qa hc9 bir kes menim idraeetme、 imin sOmerolillyine ka―
tibonl qedor ciddi tesir gOstellllomiOdir Bir 9ox ba,qa insanlar ki―
mi,mon do pis verdi,lordon aynla,vo on 9otini― onlara qayltma―
matta bacara bilmirdim Amma her halda size danl,dlqlarlm(bun_
341
lar her bir reis t19in yararll olmasa bclo),oxsOn mOno 9ox fayda
vcrdi
KATiBiN iSiNiN TOSViRi
Yax,l katibin roise tamanli10 gerok olduttuna baXInayaraq,
onun yerine yetinneli olduttu VoZifolerin siyahisina 9ox scyrok
halda rast golmok olur Praktiki olaraq bu cir xidmeti xasiyyoma―
molere yalnlz vezifonin adl ve tabe91lik sistemi aid olur Digerlo―
rinde ise, dumanh §oklde isin Ozi mioyyon olunur, mosolen,
く
く
reise qar,lsina qoyduttu meqsodlore daha muveffoqiyyetle nail
olinaqda k6mok ctinok》 Ve dcmok Olar ki,he9 zaman esas mo―
selo― onun ёhdoliklori tosvir olunmur
Moniin bir dostum olan,irket sahlbi katibonin ycrine yetir―
moli vezifolorin,inenim fllcrimco no gё zol siyahislnl tutmu,dur
Homin siyahinl(diZdir, bozi deyi,ikliklorlo)sizin diqqetinizo
toklif cdirom
Po9t Sado moktublara cavab vellllok,Oniari mudire teqdim
etmok ve qcyddon ke9innok Daxil olan korrespondensiyani lni―
踏
観
憔
轡
獅 馳
1覆 I鮮
麟
mazsa,rnoktllblara cavab vcnnek ve ya onlari lazllni tedbir gOr―
mosi■ 9in diger omekda,lara Otullllok
Tclcfon Telefon danl,lqlarl doqiq,seristoli ve h0111lotle apa―
rllmalldir Telcfonoqranllarl otranl yazmaq,onlan diger b01lnele―
re tap,lHttin yerine yetirilme tarixini olave edorok gOndolll10k ya―
xud ёtullllok lazlmdlr Zong edonlore lazlmi infollllaslyanl vcr―
meyi bacallllaq lazlmdlr Lazlm gelerso,katibe telefon zonglerini
胤:躙∬
隠餓h=tζ∬rttI』 f戦∫
[
lir Katibe telcfon danl,lgl gedi,lndo gerok ola bilecok sonedleri
=簿
hazlrlaylr
GOi,lor Katibo g6ru,lor ve iclaslar i9in vaxtl clo muoyyon―
lo,dirir ki,midirin azad vaxtina midaxilo olunrnasin O,ovマ olco―
don gOru,un ve iclasin rneqsodi,middeti ve s haqda lazliniinfor―
masiyanl hazlrlaylr Katibe iclaslarin materialinl hazlrlaylr, otaq
,
う‘
′
sifari,edir ve iclasin gindoliyini qabaqcadan paylaylr Bittln gO―
■ ,lorin middetini teqvimdo qcyd edir ve her glln yoxlaylr
Reisin yanina gelenlor Reisin yanlna go10nlorin rahatllЁ inin
qay首 lSlna qalmaq lazlmdlr Oger onlar gё zlomoli olsalar,katibe
onlara 9ay ve OXumaq■ 9in bir,cy toklif ctinelidir Lazllni soned―
lor vitsc― prczidcntin masasl izorindo ollnahdlr ki, adam yanlna
gi.11lozdon evvel onlara nozer sala bilsin Adam roisin yaninda
9ox longiyorso,katibo vitse― prczidcnto zeng cdorok qar,ldakl to―
cili i,i onun yadina salmaqla sё hbeti qurtarlllasina yardlln ctlneli―
dir
insanlarla minasibet Katibo omokda,larla ve vozifesine gё ―
re onun reisindon ytksokdo duralllarla razillqla i,lomOli ve bu―
nunla da ёz isllle Ve 9a11§ dl薔 1 9irketin rifahlna esil maraq yaratlna―
kildo 9atdlllllah,lazlm gelorso,
hdlr O,tap,lnqlari tcz ve atllh§ 。
tesebbis nimayi,ctdinnelidir Qobu1 0tattinda leyaqetli,cyni za―
manda dostcasina bir atinosfer hё lgn sinllelidir
Cari i,lor i,leri sistenlli§ okildo yerine yetillllokdon ёtnl bi―
tun meruzeloH,qorar ve qcydleri vaxtinda teqdirn etmok gerok―
dir Telefon nё lllrolori ve po9t invanlarl dizgtln olinandir I,■
9in
lazlm olan bitun lovazimatlarin qabaqcadan qay首 lslna qalmaq la―
zlmdir Mintezom olaraq mizakire olunacaq mesololorin siyahl―
sinl tutlnaq gerokdir Bu siyahllar insanlarla tlnsiyyetdo ycnilesir
ve lazlin gelondo yadda,rolunu oynaylr
Konidcnsial mesololor sirket ve onun emokda,lari baredo
dcdi― qodudan uzaq olrna1l vo,oxsi rneselelerle elaqedar 9ox ch―
tiyatla mllraciet emek lazlrndlr Oger bu barede xisusi gOsteri,
yoxdursa, katibo konfldensial xarakterli po9tu a9a biler, amma
onunla rnuvaflq suretdo heroket etmolidir Mll,terilerle sё
hbet za―
mani di,intimis ehtiyatl oldon buraxnlalnaq gorokdir
Roisin seyahetleri ile batth gё Steri,lor Reis soyaheto gct―
mezdon 9ox ovvel katibe domi7ol yaxud aviacodvelitapma11,gc―
γatin noVini mudiH ile razlla,dinna11,bilct
ve mchmanxanada yer sifaHs etlloli,rnaliン γo sonedlerini hazlrla―
disin vaxtinl ve neqliン
lazlmi molu―
ma11,soyahet zamanl lazlm ola bilecok her bir,cyi―
haz:rlamahdir
Yax,l
olar ki,
matlan,dosycni,i,guzar sonedleri―
reisin qalaca首 l mClmanxananin adl, reyslorin nё lllresi vo onun
gё ri,ocoyi
adanilarln siyahisl yazllml,■ 9 cyni Cir karto9ka(ё Zi
′■
つJ
■9in,ailesi■ 911n vo ofls t19in)haZlrlasln Katibo lnaliyyo hcsaba―
tl hazlrlama1l ve seyahetdon sollra onu teqdiln ctlnolidir
Kartotcka Tesnifat sistcmi clo qunllur b,blltlln matcriallar
xOsusi qovluqlarda saxlansin ve onlarl rahat elo gotllll110k Olsun
Saxlanma sistemi elo l,lonir ve davam etdirilir ki,lazlmslz ka首 lZ―
lar yl曽 ilib
qalmasin QoVluqlar homioe tezolonir
is10rin mihinlliyindon asill olaraq ycrine yetirilme meqsedi
ve qり dasl l§ 10rin iki ayrl yerine yctirilme siyahlsl tutulmalldlr―
uzunmiddetli(ycrino yetirilmosi 6 aydan 9ox muddOtO nezordo
tutulan)ve qlSamiddetli Uzunmiddetliislori katibe her ay nezer‐
don kc9irir Onlarin voziyγ etini ve yerine yctirillnesinin gcdisini
qeydf ahr N6vbeti glln i911n nezorde tutlllan i,leri vo onlann nis―
bilnihtlmliyini o,her gin mlleyyonlo,dirir
ROISIN IsININ TOSVIRI
COX teCrub01i ve bacanqll katibo olan Emilya xanlm dcyir
く
く
Monim i911n lmidirio katib arasindakllminasibetdo on vacib ola―
nl 19 amildir:h0111lot,etibar ve insiyyet》
Katibosine h6111lot bildinnok■ 911n reise bir 9ox imkanlar ve―
rilir:mito,okkil ollnaq vo lazilali lnateriallarl bunun u9un muOy―
yon olunmus ycrdo saxlamaq;diqteni sollraya saxlalnamaq ve do―
yi,dinneye vaxt itimemok l1911n Ona hazlr ollnaq;ё zinin oflsdo
olmadl普 l vaXt katibonin suallara cavab vcre bilmesi t9in haraya
gCtdけ ini ve no zalllan qayldacatinl katibeyo bildirlnok;,oherlo―
rarasl danl,lq sifari,olunan vaxt hc9 ycro gctlllemok;ona bir k6meyin lazlm olub― olmadl薔 l ile maraqlalllnaq
Terif― hemi,o hё nnetin a,karolunma fonllasidir Katibeler
90X tCZ― tez isi dizgun ctinediklorini e,itllaoli olur,anlma yax,11,‐
loyondo bu,diqqetdon kenarda qallr Blltun reislor boynuna a1lr
ki,onlar terife sirniclik cdir10r Biz hc9 do i,9ilori neyo gё re teri■
lemeyin midin olduttunu g5meyo sey etlnirik Katiboler ba,―
qa adamlar kilni terife qar,l hessas olur ve isi yax,l gё rdiklori
halda bunun evozindoki hё nneti ve qiymeti doyorlendrirlor
Reis katibonin flkrini sorusursa,ona cai po9taya cavab ver―
mesiniteklifedirse ve imunliyyotle onun cde bldiyi ve etmok is―
tediyi sahedo Ozini tosdiq emeyo iinkan verirse, dcmok ona
imiJvar olduttunu iZhar edir Homkarlarl katibinin oniarl yanina
buraxmadlqlarindan sikayet ctinosi do roisin katibesine ctibar ct―
diyini g6sterir Bir dofe dostu bcle bir,ikayotlo bir midire zong
ctdi O iso moは om soslo(qObu1 0ta首 lnda da csidilmesi 19in)ca―
く
vab vcrdi: く
Elemi dcdi?Yax,1,mOn onunla danl,aranl!〉 〉Arnma
yax,l olardl ki,cavab ba,qa ctr soslonsin,rnesolen:《 Tooossll■ 0nirom ki,o sonin xotrine toxunub Orninenl,o bunu bilerokdon ct―
meyib Bilirsinizmi,zong edonin kim olduttunu SOru§ masml mon
ёzim ondan xahis ctni,om ki,menim cavab zongim i911n o,lazl
mi info.11laSiyanl hazlrlaya bilsin Bu― heln sizin,hem do moniln
vaxtlina qonaet cdir ve bu yolla o biziin her ikiFniZO kё mok ctmi§
olur》
Katibolerin okseriン γeti t19in olaqo mesolosi 9ox incikli yer―
dir COX Vaxt da ona gOro ki,reis lazlmi infollllaSiyanl katibine
VCl11lir Neticodo onlar on sado suallara,ineselen:reisin harda ol―
duttu,nO zaman qayldacatl,mOktubu yazarken neyi nezerde tut―
duttunu cavablaya bilmir Hom midir,hem do katibe bu mesolo―
ler baresinde di,llnlnelidir Oger katibo lazlmi infollllaSiyaya ma―
lik olarsa,onun i5i daha asan olacaq vo o daha seri,teli tesir ba首 19-
layacaq
Mon Emilya xanllndan onun《
on yax,l rntldiri〉
〉bareshdo da―
nl,masinl xahis cdorken o bclo dedi:KKBu adam inenil,o ve sirke―
tin siyasetine aid olan bittn islorle tanl, ctdi Onunla i,loyon
,oxsloHn her biri ondan no gё zlendiyini ve onlarin da reisdon ne
gOzlediklorini blirdi O,vezifolori ve tap,lnqlan edaletlo bOli,―
dirllr ve hemiso omokda,larina dostok vcrirdi Mon qobul ota薔
1-
nin sahibesi idiin ve cari i,lori aparirdiin,oks halda bu islor reisi―
min 9ox vaxtinl aparacaqdl》
A,a言 lda katibelerin ёz midirlerine vennok istediyi on genis
yayllml§ rneslohetlor vcrilir:
l Bizi melumatla tomin cdin(bu,01aqolere aiddirl BiZim■ 0_
yi ve ncce ctmeli olduttumuzll;qcyd apararken■ oyi nozerde tut
duЁ unuzu;bunun ne sobobdon vacib olduttunu;haraya gctdiyinizi
ve ne zaman qayldacaLinlZl bizo sOyloylll
2 Bozi qorarlarl,xisusen de carii51orle ba薔 1l olanlan
ё
zimi―
zin hell ctmosine(inam)imkan VCrin Bu,bizim isdo inamh vo
gerokli olmaglmlza kё mok edir
3 Diqte ctmozdon evvol buna hazlrla,ln(h011110t)KaЁ
lzlar_
′十
da e,olontneyin;bumunuzun alltnda danl,mayln;ba,lniza yeni bir
flkir golondo metni ba,dan― ayatta tezedon deyismeyin
4 Gё ru,teyin cdirsinizse,onu doyisdilll■ oyin(h0111lot)Yox―
sa bizi do pis voziyyotdo qoyursunuz
5 Basqalarl sizdon info111lasiya yaxud qorar gOzloyondo bunu
tez edin(hOrlnet)
6 Ele edin ki,bizim isimiz ardicll gctsin(h0111lot)
Son madde olduqca vacibdir― seristoli katib(o)isSiZliyi scv―
mir Vo onui,siz qoyan reis do pis lnidir say■
ma1ldlr Bir tecn―
boli katibo gё in bu baredo neler sё yloyiri《 OSlindo o qodor do
gillneli ollnayan konlik obrazlarin oksino olaraq, katibeler bir
alem bo,vaxtinin olrnasinl ve bu zaman o dlinaqlarlnl seliqeyo
salma薔 l ve ya jumal mitalie etmeyi scvmir Boss,men keinizi
pozmaq istonlirem,allllma siz Oz isinizi teskil edo bilmirsinizse,
menim do mehsuldarllLlml azaldlrsmlz Mon isimi yax,l gOrondo
blindan momnunluq duyuram Ve sizi ginin sonuna helo yerine
yetirilmemis bir alom isi qalan bedbext reislorin gllnine salmatta
hazlrla,mlram〉 〉
IDAROETMO ELPIINI OYRODIN
Ovve1lor katib(o)10re idareetme elmini ke9mir yo oniarin
kvali■ kasiyasinin artlrilmasmm qay首 lsina qalmlrdllar lndi iso sir―
ketlor katibo fealiン γetinin mthimliyini derk cdir ve onlar i9in
xisusi seminarlar tookil edir Orta QorbdOki bir,irketin aparlcl
midiri yazlrdl:KKBu adama 9ox clcmcntar golir ldarectme some―
rollllyi katibedon bu dorecedo asllldlrsa,niyo oxumaga rehberi
yox,hemin rehberin foaliyyotini bu qedor y■ ksolde yaxud a,a言
endire bilen adami g6ndonneyok?〉 〉
l
COX VaXt rehber is9ilerdon ёtti ke9irilon idareetme izro se―
minarin ardinca onlarin katibolori■ 911n scminar kc9irilir Bu scmi―
narda qlsa,okilde helnin prinsiplor balesindo, alallna katibonin
isine aidiyyotdo sOhbet a911lr Bu praktika hom midirlore,heln do
katibolere bir― biri i9in fayda1l olan arzu ve moslohetlerdon xo―
berdar olinaq imkanl verir
Yuxarlda haqqinda danl,1lan midir hesab cdir kl,katiboloro
zamanln nece idareolunlnasinl ёyretmok onlann reisi i9in bilava―
sito olvcrislidir Bir sirketin sahibi bu haqda dcyir:《 Prczident
346
t19in en 9otin olan― ёz vaxtini toskil ctinokdir Oger onun katibi
lazlminca qabiliyyotlidirso,hem ёzini, hel■ prezidcnti, hem do
onun vaxtini teskil edecok ve bunu nozero 9arpmayan bir,okildo
cdecokdir》
_
Katiblori t1911n xtlSusi telinn tolnin cdo bJmeyon reis Onlarin
vezifo sahesini geni,londirllloklo bacanqlarinl inki,af etdire bilor
Nyu― Yorkda birle,mis tehSil xidmeti suraSinln izvi olan Bcnca
nlin Kocn inaraqll bir ckspcrilnenti tosvir cdir:く く
Saat 3 30-da qur―
taran sentinardan sonra mon kontora qayltdlm Bu vaxt katibim
ara,dinllaq■ 911n mono 7 mosolo getirdi Mon onun mone ne do―
recedo yardlm ede biloceyini yoxlamaq qerarina goldim ()nun
getirdiklerino baxaraq qovluttu ona qaytaldlm ve bu i,lori onun
ёzinin g0111losini rica ctdim Alllllla mOktublari gё ndollllomisdon
qabaq qobul ctdiyi qerarla moni tanls ctlneli idi Tokliflm onun
XO,una geldi 0 9ox melllnun idi ve bu i,onun t196n clo bir prob―
lem yaratlnayacaqd:
Saat 4 30-ya yaxln o,Oztlnin qorar qobul cdecoyi moktublar―
dan i9ini imza atlnaglm 19in getirdi Qalan dOrdi ile ne etlnok
istediyini danl,dl Neticodo 7 mosolo hell olundu vo Oziln ine,―
言u101Sa idim sorf cdecoyim bir saat evezindo 15 deqiqo vaxtiml
aldl Adeti izro menii,don aylran moqallalan da nezere alsaydlq,
bui,lor sabahi gine qalacaqdl)〉
Bozon seminarda katibolor idareetne mesololorindo
ёz reis―
don daha"ksOk Seri,to nimayis etdirirler Reise yaxln olmaq on―
lara bir 9ox 9etinliyi gё rlllok imkanl vcrir Midirin ё
z tabc91iyin―
do olanlara etdiyi tosiri katibedon daha yax,l kim gOre bilor?Ka―
tibe adamlarin ehvallna qar,l daha hessas olur vo onunく く
zaman
duyumu》 da reisindon daha ylksok olur Bclo kOmek9i tam mo―
suliン γet ve nimza malik ol■ laLa tam layiqdir Reisi■ 9in neyin ve
nedon vacib oldugunu bilon katib ona i,do somereli olinasinda da
bOytk miveffoqiyvetle kOmOk cdecokdir
ONA LAYIQLI OLDUGU SOVIYYOD0
MOVACIB VERIN
COX VaXt mOndon yiksokkvaliflkasiyah katibeyo ne qeder
maa,vclll10k laZlln oldutunu SOm,urlar Bu suala univcrsal cavab
yoxdur,9inki Situasiyalar rntxtelif ola bilor Hor halda mon tok‐
347
lif edirem ki,rehber evvelco onun
ёzintln,irket l19in ne qedor
doyorli olduttunu disinstln Hesab etlmok olar ki,yax,l katib mi―
dirinin i,cffcktivliyini lkiqat artlrlr,pisi ise yarlyacan azaldlr Ka―
tibo ne qedor rnaa,vcnnok qerarinin hollindo bu clo hcsab nё
qte―
si kiini gё tll血 le biler
Ola bilsin ki,kttibelerin evvollor a,attl maa,almasl onlardall
tanl qabiliンγetinO gё re istifade edilmemesindon ireli gelirdi Oger
katibonin maa,lnl diger i,9ilorin maa,1 1lo(niyo do ollnasin?Axl
onun isi lnlldirin fealiyyet cffcktivliyinin artirilmaslnda hellcdici
amillerdon biridiJ)miqayiSe edilso,reis ona ciddi komok91yo ki―
mi minasibet g6stel■ nelidir Bele halda o,i,gizar gOru,lordo ve
idaro9i kadrlarln kvaliflkasiyaslnln artlrilma proqramlarinda isti―
rak ede, lazlm gelerse, ba,qa omokda,lar kllni bozi rehberlik
fllnksiyalarinl da ycrine yetire bilor
Katibin foaliyyoti onun i9un hellcdici ohonliン γete malik 01duttundan reis bu vezifoyo on yax,l is9i axtallllalldlr Vo ona onu
oldon burttmり acaЁ l qeder dO maas vellllolidir Katibin maa,1
rehber i,9inin maa,lna lntivaflq ollnalldlr Oger bunun evezindo
siz bacarlqll ve seristeli katib olde cdecoksinizse vo onun sizilllo
ne qedor vaxt i01omesi sizin qerarinlzdan as11l olacaqsa,bu baro―
de di,inmeyo deyor Oger size dcseler ki,Va,inqtonda mihim
hё kumet
te,kilatlarindan birindo dircktorun katibi ildo 25 ntin
dollar maa,allr,yeqin ki bu meblettin ya Sirr saxlanmasl,ya xi
susi bir bacanq,ya da xidmetitecrube i9in vcrildiyini di,inerdi―
niz Almna bu kitabin yazlld,言 l vaxt bё ytk bir llokumet agcntliyi―
nin rehborinin katibi ildo 25 yox,36 min dollar a1lr,ё
zu de adlari
9okilen honlin t10 sobebo gOro
Mak―
Yoqin ki,katibonin doyorini on doqiq qiymetlondirenく く
da isloyon Koulrncn Hoqan olinusdur HOr halda
kord korporcy§ n〉 〉
mon bundan gё zol tesvir he9 vaxt oxumaml,anl:《 Ba,1lna gelon
hadisolordon en gё zoli prezidentlo i§ lemek arzusunda olan katibo
ilo i。 lomeyiin ollanu§ du Mon prezident deyildilll,buna gOre do ka―
tibon1 6z qar,lsina bu lneqsodi qoymu,du O,rnenirn isiinin somo―
resinin ytlksellnesine 9ox b6yik tesir gOsterdi ve men― boli! ―
mon prczident oldum》
348
OLAVЭ
ZAMAN TOLOSiNO NECO
DttsMOMoK OLAR
A,電 lda
Onlarla 01kede aparici rohber i,91lorin yaninda vax―
tin idareolunlnasl izre rneslohet9i sifetindo 9ah,anlann 8 il orzin―
do on tcz― tez rast geldlb7i《 zamall israf91lar》 nln siyahlsmi teqdim
vaxtisratllannl》 tohlil ctlmesi t9in on―
edrem oxucunun da Ozく く
lann yaralunaslmn mittin seboblerini vo onlardan nece yaxa
qurtannaq l19in meSIohetler vcrirom Bunu sizin keyflnizi poz―
maqdan ёtru yox,diaqnoz qoymaqdan ёtru cdirom Sobobler ve
holl yollarl her insanda ёzinin ola biler,alllma《 zaman isra● 1la―
rl〉 〉
hanllda cyni olur
Zaman
israfgrlan
Mnmkiin
Holl yollarr
sebebler
Planlagdrrmamn Onunfaydasmr Bagadtiqmelisiolmamasr g<ire bilmemek niz ki, planlagdrma 0giin vaxt gerekdir, lakin sonda bu,
ona qenaet edecekdir
hereket etmeye
semtlenmak
Oz-<izltYiinde feal
olmaq baresinde deyil, naticeler haqda
diiqiniin
Miihiimliiyiinden
olaraq
yetiril-
Uzunmiiddetli
Uzunmiiddetliveqt-
ve qrsamiiddetli samiddetli.meqsedleri yazrn' I;gilemeqsedlerin
yerina
rinizle
iglerin miime qaydastmn
hiimliiYiinden asrh
asrh
olmamasr
olmamast
olaraq yerine yetirilme qaydasrm miizakire edin
Heddinden
artrq yiiklanmo
Meqsedlerin
genig olmasr.
i9i miihiimliiyiinden asrh
olaraq qaydaya
sala bilmamok
Biihran geraitinde idare-
<Yox> deyin.
Birinci-dereceli
igleri ilk ncivbade
yerino yetirin
6z <vaxt falsefonizi inkiqaf er
dirin. igin mtihiimltytinden asrh olaraq yerine yetirilmesini bag veron
hadiselorlo uzlagdrnn
Planla,d1111lanin
Planlagdrrmanrn olmamasr
olmadl言 1,oraitdO
etme
istifade etdiyiniz
isullardan istifade
edin
Vaxtrn qeyrireal qiymet-
Her ise aynllqda
landirilmesi
i,do ola bilocok
vaxt planlasdlrin
fasilelor l1911n dO
vaxt planlasdlnn
Probleme
semtlenme
iggilerin pis
350
01do olan imkanla―
ra semtlonin
I,9ilorinizi infor―
xobori vermok
istamamesi
maslyanl slze tez
9atdlHnaga
inandlrin,9inki
bu― veziyyotdon
vaxtinda 91xma薔 ln
yegane yoludur
Tolosiklik
Detallara miinasibetde
I,i lazlminca ycrine
yctillllok l1911n
gicunizll sebirsizlik
osirgemeyin Bu,
slzln onu yenldon
yerine yctllllloyO
serf edecOyiniz
vaxta qonaet edor
Biitiin tocili
iglorden yaprqlrslnlz
Gelecek iigiin
planlagdrrmanrn olmamasr
Ka普 lzlarla
i,ve mitalio
Mihim ve tecili
i,lori bir― birindon
aylrin
Planla,dllll:a■
9in
vaxt sc9in Bunun fay―
dasinl gё recoksiniz
Az vaxt erzinde gox
Daha az i,g0111loyo
i,9a11,ln Daha 9ox
g<irmeye gahgrrsrruz $lnn
l,i baoqasina tap―
informasiya
partlayrql
Kompiitere
alude olmaq
Sc9orok oxuyun
Stretle oxuma言 1
oyrenin
Kolmpitcrdoki
molumatdan yainlz
istisna hallarda
istifade edin
351
Lazrm olmayant
atmaq
Parcto p五 nspini yad―
da saxlayln I,9ilori―
nizo mitalie ctlnok
tap,lnЁ l verin
Adi islor
ve carl l,
lsrn muhumluyiinden astlt olaraq yerine yetirilmesi qaydasrnrn
Qar51ya moqsed
qoyun ve diqqetinizi
onun yerine yctiril―
mesine yO■ oldin
olmamasl
iqgilerin fealiyyeti iizorindeki
nozaretin
heddinden
artrq olmast
lsi omokda,larinlza
tap,lrin ve qoyun
onlar ozu onu
gё rsinlor Neti―
ceyo flkir vcrin,
detallara ve i,
metoduna
qa r19mayln
Ba,qasina i,
Ba,a dO,molisiniz
tap,lra bilmomok;
ki,ba,qasina i,tap―
xlrda911lqla mo,―
91rrnadan onlarin ne
薔u101arken 6zllnll
tohlikesizlikdo
nail olmaq milnkin
ise yerine yctirlnesine
hiss ctmek deyll
Y antntza
Unsiyyetden mom-
Bagqa yerda
gelenlor
nunluq duymaq
iinsiyyetdo olun.
Yammza gelenlori kabinetin qapr-
352
sinda qaぃ 1layin
lazinl gol● rse,birlik―
do nahar etmeyi
toklif edh
《Ayaqisti》
iclas―
lar kc9irin
<Yox> demeyi
bacarmamaq
Yanlnlza gelonlori
《xolbirleyin》
Tcz―tez《 yox》
dcyin
019atmaz olun
《A91q qapl》
siya‐
setini lettV edin
Telefon
Oziineintizamrn
olmamasr
Telefon zongloHni
《xolbirleyin》 ve
qruplttdinn Qlsa
dan1 91n
Har gey barosinde
molumath olmaq
cehdi
Hollcdici
ohemlyyote
malik
olmayanlardan
b∞ qai§ lorlo mo,帥 1
olmayin Yainlz
mistesna hallarda
l,o qan,ln
Iclaslar
Qabul edilen qerara dair masuliyyati iizerine gcitiirmek qorxusu
Qetiyyetsizlik
lclas kc9i.1.lodon
qorar qobul cdin
Oger hansrsa fakt
elinizdo olmasa da,
qerar qebul edin
01aqolorin hed―
Lazlmslz iClas 9a薔
dindon 9ox
olinasl
lr_
mayln Yalnlz
heqiqeten gerokli
olan iclasl ke9irin
iclasrn pis
aparrlmasr
iclasrn giindeliyini
ewolcedon tertib
edin. M6vzudan
aralanmayrn. Tez bir
zamanda qrsa
qeydler hazlrlayln
Qotiyyotsizsizlik
‐
"mmmZ
d柵
]蠍 譜
躍
Faktlann doqiq―
Faktlann toplantna
Oger biin faktla―
Risqi labid。 laraq
rin toplanlnasina
qobul edin Biin
tokid etseniz,bu― faktlar olinadan
hemin faktlann
qerar qobul cdh
tehlil imkanlm
lflic eder
01a bilecok sehvin isi ba,qお lna tap,1-
neticosi qorxusu
rarken sehv ctmok
hiququnu da ona
vcrm Sehvdon dors
alinaq ineqsedi
ilo istifade edin
Rasional qorar qo―
Faktlan toplayin,
qobul emok baca― qarslya meqsed
rlttinin。 ln■ amaSl
in―
qoyun,mi=」く
qorarlarl,arzuolun―
maz neticolori
disunib‐ da,lnln,
qorar qobul cdin
ve onu yerine yctirin
354
Ba,qasina
l,tap51r―
magl baca←
mamaq
Tabegiliyinzde
olanlann bunun
<ihdesinden gele
bilmeyeceyinden
ehtiyat etmok
iqginin seriqtesine inamsrz
olmaq
iggilerinizi <iyredin.
Onlara sehv etmak
imkaru verin. Lazrm
golorso, onlan ovoz
edin
iqi biit<ivliikde
<ittiriin. Tabegiliyinizdekilere etibar
edin. Bununla siz
$irkotinizi irelileder,
iggilerinize gans verarsiniz
iggilerin hedigin hecmini tarazden artrq yiiklen- lagdrnn. $tatlarr artrnn.
mosi
iqteri miitriimliiyiina
96ro yerine
yetirmek qaydasma
bir de baxrn.
くυ
2 5 4-2 5
7-ci
sa
hifalardaki TE S Ti N CAVAB LARI
A - alman menecerleri;
B - kollec rektorlan;
V - Kanadanrn harbi zabitleril
Q - qaraderili dini taqkilat Iiderleri.
356
Son olaraq...
1975-2001-ci iller arasinda ist idareem10 movqcyinde olaraq
90X,eylor gOrdim,e,itdiin,tecibemdon ke9irdilm Dinyanin 9ox
ёlkelorini gezorOk bilmedikle五 mi ёyronllleyo 9a11,dlln SOnda
qorara goldirn ki, meniFn bildiklerim 9ox az, g6rdiyim i,10r
ondan da azml, Kllnse qinlrlanlrsa ve dcyirso heyatda 9ox i,
gOrdim,9ox,Cy bilirom,demoli o ya cahildir,ya da doli cinki
a首 111l
adamin tehsili,mentiqi,disincoSi Ve tevazё
karl嗜 l Vardlr
Teessllfler ki,bir 9ox,cyi do,6zimlln-Ozime baxln屯 lnl da,bir
slra scylorin deyOrini do yOnetim9i vozif010rdon gctdikdon sOnra
duydum Dcyo bilocoylln ve qllmrla dcyO bileceyiin bir scy var ve
onun sahibiyOnl: kimseyo pislik etinedim, kiunsOyo manc9ilik
etmedim,bacard嗜 lml etmeyo 9a11,dim Gё rdi〕 ハmi,lor 90x
ollnasa da bir insan heyatl i9in ycterli saylla biler Monim aktiv
i,lodiyiln dё vr i, adanll olaraq para qazanlna dё
nemi deyildi
Bolke do buna gё re zenginlik axtannadlln vo zOngin do olmadlin
Arrlma bu ttn bacanqh i,adaml olmaq,zOngin olmaq,m6vcud
bazar iqtisadiン γatlnln esasldir, insana zovq verir
Ve hemin
di,inco bu iller erzindo etdiyun qcydlen,qolome aldl言 lm ayn_
ayn hadisoleH sistcmlo,dirib kitab hallna getilllloyime sObeb
oldu Kimese yardlm91 olarsa,kimso faydalanarsa,6zumtl xo,bext
hcsab ederdim
357
MDЭ‐
″ しり
CAr
』
1鯛
i柵 轡模雌∬‖
・・
・
i鱚輛:II聯
響蠍:職1聾嚇♂
19-cuお sil Qadinln pJ qazantnaq qabillyyoti… …………151
00
御鳥t庶翌 TTW背 サT∵ lΨ ッ J"
Ⅲm山 …
:鶴 稀犠
翼
if瑠よ
糀
“
…… … 刀
1「
5
::重
TP総 Ⅷ
嘉轟
mibaHzo etmeli
Iょ lふ 品
¨¨ ¨
・
昴儡
¨ ¨… ……… … … …259
292
………………… ………
6-cl fesil QOrarlann qobul olunmasl…
3m
紹なlTH:醤ui鋸 蹴紺穏蹄I誌 :… ……
idare ettnoli
¨¨¨¨ ¨¨ ¨¨¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨
¨ …
321
¨
¨ ¨¨¨¨ ¨… …
… 331
9-cu fOsil Katib ile i9
01avo.Vaxttelesine ncce dismOmek olar ¨¨ ¨¨
Son olaraq¨ ¨ ¨¨ ¨¨¨¨
¨ ―¨¨ ¨
¨
¨
¨…349
¨ 357
QEYBULLA QEYBULLAYEV
isGttZAR VO ZONGiN OLMANIN YOLLARI
α″
慈ヽ
ぶ
0,■ r島
Bo威 i REDA砺 0鷺
れ
η′
“
蹴 izα ぁ
TEXNkittD箭
KORREKT甥
,
9,。 ″ら,“ ′ち
OPERAT3腸α
ヵ
ダ
2“
cAPAMOSULrra/滋
″
И
%夕
И
ο
″
めα
,
β′れ
M、
《
Q電:織 綸 棚 :ぶⅨ
rmn
nm
録
《
QA鳳:LI織
'織
赫器譜
)1 370025 Baklsehen,N.ReflyeV k190si,24
11 Tcl:902757,989555,937255
t