ФИО Класс Диплом БАЮРИНОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ 9 Диплом;pdf

Ðàçìåùåíèå è íàçíà÷åíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
áëîêà ðå÷åâîãî îïîâåùåíèÿ
Èíäèêàòîð “Ïèòàíèå”
Èíäèêàòîð “Íåèñïðàâíîñòü òðàíñëÿöèîííîé ëèíèè”
Èíäèêàòîð “Ðåæèì ïîêîÿ ”Îáùèé”
Èíäèêàòîð “ÏÏÊÏ”
Êëàâèøà “Íàæìèòå
÷òîáû ãîâîðèòü” (ÐÒÒ)
Èíäèêàòîð “Çîíà îïîâåùåíèÿ îòêëþ÷åíà”
Èíäèêàòîð “Ðåæèì îòêëþ÷åíèÿ “Îáùèé”
Èíäèêàòîð “Çîíà îïîâåùåíèÿ âêëþ÷åíà”
Êíîïêà “Çîíà îïîâåùåíèÿ”
VOICE ALARM EQUIPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GQ
F PATH
CIE
DSBL
GDSBL
VA ZONE
POWER
0
GF
-3
MSG
-6
MIC
-12
PA
-24
PSE
OUT LEVEL
Èíäèêàòîð óðîâíÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà
FAULT
TEST
AUX1
LOW - TONE - HIGH
LEVEL
MSG1
RESET
AUX2
LOW - TONE - HIGH
LEVEL
G VA
Êíîïêà “Ïðîâåðêà”
Èíäèêàòîð “Íåèñïðàâíîñòü áëîêà
ôîðìèðîâàíèÿ ñîîáùåíèé”
Êíîïêà “Ëèíåéíûé âõîä 2” (ËÂ 2)
ñ èíäèêàòîðîì âêëþ÷åíèÿ
Èíäèêàòîð “Íåèñïðàâíîñòü ìèêðîôîíà”
Êíîïêà “Ëèíåéíûé âõîä 1” (ËÂ 1)
ñ èíäèêàòîðîì âêëþ÷åíèÿ
Èíäèêàòîð “Íåèñïðàâíîñòü áëîêà ïèòàíèÿ”
MSG2
----
SET
RMS
MIC
G VA ---- RESET
Êíîïêà “Ñáðîñ”
Èíäèêàòîð “Ðåæèì ïðåäóïðåæäåíèÿ
î íåèñïðàâíîñòè ”Îáùèé”
Èíäèêàòîð “Íåèñïðàâíîñòü óñèëèòåëÿ ìîùíîñòè”
12
Èíäèêàòîð “Àâàðèéíûé ìèêðîôîí âêëþ÷åí”
Êíîïêà “Ñáðîñ ðåæèìà îïîâåùåíèÿ”
Èíäèêàòîð “Ïóëüò ìèêðîôîííûé âêëþ÷åí”
Ðåãóëÿòîð “Òåìáð Í×” äëÿ Ë 2
Ðåãóëÿòîð “Òåìáð Í×” äëÿ Ë 1
Èíäèêàòîð “Ñáðîîñ ðåæèìà îïîâåùåíèÿ”
Êíîïêà “Ñîîáùåíèå 2” ñ èíäèêàòîðîì âêëþ÷åíèÿ
Ðåãóëÿòîð “Òåìáð Â×” äëÿ Ë 2
Êíîïêà “Àêòèâàöèÿ ðåæèìà îïîâåùåíèÿ”
Ðåãóëÿòîð “Òåìáð Â×” äëÿ Ë 1
Êíîïêà “Ñîîáùåíèå 1” ñ èíäèêàòîðîì âêëþ÷åíèÿ
Ðåãóëÿòîð “Óðîâåíü ãðîìêîñòè” äëÿ ËÂ 2
Ðåãóëÿòîð “Óðîâåíü ãðîìêîñòè” äëÿ ËÂ 1
Èíäèêàòîð “Àêòèâàöèÿ ðåæèìà îïîâåùåíèÿ”
Ðîçòàøóâàííÿ òà ïðèçíà÷åííÿ îðãàíiâ êåðóâàííÿ
áëîêó ìîâëåííºâîãî îïîâ³ùóâàííÿ
Iíäèêàòîð “Æèâëåííÿ”
Iíäèêàòîð “Íåñïðàâíiñòü òðàíñëÿöiéíî¿ ë³í³¿”
Iíäèêàòîð “Ðåæèì ñïîêîþ “Çàãàëüíèé”
Iíäèêàòîð “ÏÏÊÏ”
Êëàâiøà “Íàòèñí³òü,
ùîá ãîâîðèòè” (ÐÒÒ)
Iíäèêàòîð “Çîíà îïîâiùóâàííÿ âèìêíåíà”
Iíäèêàòîð “Ðåæèì âèìêíåííÿ “Çàãàëüíèé”
Iíäèêàòîð “Çîíà îïîâiùóâàííÿ ââiìêíåíà
Êíîïêà “Çîíà îïîâiùóâàííÿ”
VOICE ALARM EQUIPMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GQ
F PATH
CIE
DSBL
GDSBL
VA ZONE
POWER
0
GF
-3
MSG
-6
MIC
-12
PA
-24
PSE
OUT LEVEL
Iíäèêàòîð ðiâíÿ âèõiäíîãî ñèãíàëó
FAULT
TEST
AUX1
LOW - TONE - HIGH
LEVEL
MSG1
RESET
AUX2
LOW - TONE - HIGH
LEVEL
G VA
Êíîïêà “Ïåðåâiðêà”
Iíäèêàòîð “Íåñïðàâíiñòü áëîêó
ôîðìóâàííÿ ïîâiäîìëåíü”
Êíîïêà “Ëiíiéíèé âõiä 2” (ËÂ 2)
ç iíäèêàòîðîì ââiìíåííÿ
Iíäèêàòîð “Íåñïðàâíiñòü ìiêðîôîíó”
Êíîïêà “Ëiíiéíèé âõiä 1” (ËÂ 1)
ç iíäèêàòîðîì ââiìíåííÿ
Iíäèêàòîð “Íåñïðàâíiñòü áëîêó æèâëåííÿ”
MSG2
----
SET
RMS
MIC
G VA ---- RESET
Êíîïêà “Ñêèäàííÿ”
Iíäèêàòîð “Ðåæèì ïîïåðåäæåííÿ
ïðî íåñïðàâíiñòü “Çàãàëüíèé”
Iíäèêàòîð “Íåñïðàâíiñòü ïiäñèëþâà÷à ïîòóæíîñòi”
12
Iíäèêàòîð “Àâàðiéíèé ìiêðîôîí ââiìêíåíî”
Êíîïêà “Ñêèäàííÿ ðåæèìó îïîâiùóâàííÿ”
Iíäèêàòîð “Ïóëüò ìiêðîôîííèé ââiìêíåíî”
Ðåãóëÿòîð “Òåìáð Í×” äëÿ Ë 2
Ðåãóëÿòîð “Òåìáð Í×” äëÿ Ë 1
Iíäèêàòîð “Ñêèäàííÿ ðåæèìó îïîâiùóâàííÿ”
Êíîïêà “Ïîâiäîìëåííÿ 2” ç iíäèêàòîðîì ââiìêíåííÿ
Ðåãóëÿòîð “Òåìáð Â×” äëÿ Ë 2
Êíîïêà “Àêòèâàöiÿ ðåæèìó îïîâiùóâàííÿ”
Ðåãóëÿòîð “Òåìáð Â×” äëÿ Ë 1
Êíîïêà “Ïîâiäîìëåííÿ 1” ç iíäèêàòîðîì ââiìêíåííÿ
Ðåãóëÿòîð “Ðiâåíü ãó÷íîñòi” äëÿ Ë 2
Ðåãóëÿòîð “Ðiâåíü ãó÷íîñòi” äëÿ Ë 1
Iíäèêàòîð “Àêòèâàöiÿ ðåæèìó îïîâiùóâàííÿ”