null;pdf

О
ел ко о о
о к ,
т
О о т е е пол т че ко
ту
е т е ует о о о, к т че ко о
л д
оп о о е пече
п одо ол т е о
е оп о т т
.
ел кое о
т о о
дол
ект
, е т ел
ко ку е то по о
.
Что
о уд
е у
п
т
то
т о о л ует
.
о т т
д че ,
ч тел
е
2
О
е
л д. у ле
о уд
т е
оо
о
К
190
197,9
165
170
150
125
130
118,3
137,6
110
107,3
90
70
50
18,8
30
29
10
пе
од 2006 по 2013 . о
о
е
о от
е
од
п оект
о
о е
ед т
еде л о о
л о т л 898,9 л д. у .
2013 оду
е, е
д ет
2006 оду.
3
к
ед е
о
О
О
п
т
5-лет
кт
— у ел че
—
од т
од
у о
о уд
е к е у ел
т е
.п о
е
70%, л
к
. л
од т о е
30,6%, л
е
о подде
т .
О
по
л
е пе
О
К т е
И д
о
ло о о п о
у ел ч ло
ло
е
е
41%, л
о
е
352
л .т
:
122 л . т.
146 л . т.
4
к по оло
,т
. оло
70000
60000
50000
к
40000
30000
в
вц
20000
к
10000
в
19
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2099
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
13
0
З
2006 – 2013 .
Т
2013
Н
я
од
о т т
я
, т . оло
т . оло ,
ь
,
,
я.
,
7,5 %.
3,7%.
,
2013
5
т
2006
. то
к п о
2007
2008
од т
2009
2013 оду деле о у д
е е 12,7 л д. у ле . Од
уп ло
л .
т . то .
од
о т т
олок
2010
2011
2012
подде ку оло о от л
ко, е о п о од т о
тот пе
2013
од
л. олок
6
Л
ел ко о
О
т е
о оп о
од т , %
о е
е т ел о т от л
пе од 2005-2013 ., кл
у д ,
е о е пе
ет еде е
е о о о п о од т , кото ое о о о
п
е
д
о о пок тел е
е 25%.
7
о т п одо ол т е
л д.долл.
оо
по т
*И
е од о о докл д
тел т
Ф
«О о то
п одо ол т е
е оп
о т
о
о
ко
Феде
оду п о о е
о е пече
п одо ол т е
е оп
о
о т
оду»
пе од 2000 – 2013 .
п одо ол т е
по т
о
5,8
8
по лед
о уд
РЕЗ Л
А
ело
по т
е
е
е ко
екто е
ь
а
а
я
ая
а
я
е лет
т о ло
т е оло
ло
л д. у ле
:
по оло е ко о
ло
п о од т о олок уп ло
464,6 т
по оло е ко о у ел
ло
п о од т о олок у е е о
. оло
(- 5%)
1,8 л .л
503,6 т
424,8 т
о ло
оо
. оло
.л
по оло е ко о
ло
п о од т о олок уп ло
330,3 т . оло
199,7 т .л
по оло е ко о
ло
п о од т о олок уп ло
637,9 т . оло
( - 13,5%)
2,1 л .л ( - 12,3%)
от о од т
(-5,6%)
(+94%)
(+30,8%)
( - 8,6%)
( - 1,4%)
О о
е
ед т
п л т
е л
к уп
,
око т т
п оекто ,
т е у щ
по то
о уд т е
л
.
ок е
е т
о
е
де к
е е то о т п о од о о олок дел ет т к е
е ко плек
еокуп е
. е о
о уд т е
т т
уще т о
е е о о о. Те
, о о
е ло е
к уп е олоч е ко плек
л т
О
Ы И ко о че ко точк
е
.
т е е е
у ле , то е
е, е
е л
д
о п о
е од
от о од е к
е
е т
по ол л
о т по оло
е
е
еК
2013 оду
ло деле о
е о — 1,5 л д.
т о тел т о од о о к уп о о
от о од е ко о ко плек .
о д т 650,2 т
кото е т 2 300
о
е т.
е к
о
т
о т л ет
ед е
олее 10%.
9
е п о т по оло
КО О
по к те о
о
т ,%
К по оло е ко о
2000 – 2013 .
о ло
по т 4
.
Л
ок
тот е пе од
т ло
31,7%.
ел о о
ок т ло
45,6%.
о
е
у е т у
те де
е е - лет
е е к е о
т о о
ел о о
по по оло
ко о .
од
о т т
т
10
е п о т п о
по к те о
о
од т
т ,%
олок
е е т о —ед т е
укл д, кото
о е пе
ет
о т п о од т
олок .
пе од
по
.
е о п о од т о
е е к
о
т
о о ло 3,2
.
то е к к Л о о
ок т ло
8,2%,
ел о о
—
14,4%.
од
о т т
11
ед
т
то
о т
кото е т
. у .
12
о
тел
по то
е
о т
кте
кото е т
т к к уп
олоч о
от о од е к е
КО
Л К
•
•
о к
ко плек
у ле .
то о т
о т л ет
о о е к о л т , ООО «А о
то
ко плек
2200 оло , о
л д. у .
476 т
•
ко то т — т о тел т о оло
12 110 оло , о
о е
е т
то о т
590 т . у ле ;
о-то
— ,
кото е т
•
•
о— 1,3
о л т , «Элект о
1 000 оло , о
од
ОАО « о
кото е т т по о
• К
то
•
т» — т о тел т о оло о о
о е
е т
— 1 л д.
к
ол
о е е
о л т — о
160 оло .
» — ед
о оло о
е е
о от
о т
1 л . у ле ;
о
од к к
ое
— е
о т кото е т
о до
о от
,К
о
«
о
оло
то о т
178 т . у ле ;
-л
К Л
200 оло .
о т л ет
ол к
е
то о т
е е о т л ет
150 т . у ле ;
е ко
л
200 т
»— о е е
240 оло .
кото е т
. у ле ;
то о т
272 т . у ле ;
то
кото е т
од
кото е т
•
кото е т
о о
к о л т , ОАО «Че о кое» —
оло о-то
е
3 200 оло , о
о е
е т
– 2,67 л д. у .
то о т
кото е т
835 т . у ле ;
к
ко плек
у .
т
т т — ед
е оло о е
е е о
е е ко о
т е
100 оло , о
о е
е т
— 5 л . у ле .
то о т кото е т о т л ет
50 т . у ле ;
• К лу
е
о о ко плек
л д. у .
то о т
727 т . у ле ;
е к е о
е
•
. у ле ;
К л т » — оло
о е
е т
кото е т
от о од т е
е
о л т , ООО « у о о о» — т о тел т о оло о о
4800 оло , о
о е
е т
— 2,3 л д.
кото е т
л
те т
ел ко о о
о т л ет
т
, ед
то
480 т . у ле
од
то
о т
те т
кото е т
ел ко о о
о т л ет
т
, ед
120 т . у ле
о т
13
к к ед то ко
дол е
ел о то
оп о од теле , л
о т
д. у ле
2 000
1717,5
1148,5
1483,5
1314,5
2
2
0
0
0
0
8 К ед то к 9
1763
дол е
2
0
1
о 0т
о е о е е к ед то ко
к уп
ел о о
2
2
0
0
1
1
по лед 1е лет у ел 2 л
дол е о т удел
о т л ет около 90 %
1,7
е
2
0
1
3.
о олд
о
14
п
е
—
око
ект
о т
: по оло е
е — 25 л . оло .,
еле
5,6 л . ело ек
п
о
: по оло е
ло д
пло д
,К К
,
О
О
е т у т е тк е коло е к е т е о
по по оло
е
од о е е.
е — 19,1 л . оло
42 т
к . к , то
о ко ко о л т — 44 т
О
, то едет к о
.
о
. к .к
е
— е л около 50
Ы: — К — около 50 оло
—
е — по дк 2000 оло
АТ КО
Щ
о од т
Ы А
—
Л
е
од у о
— около 800 000
о ток од
— 230-240 е т е о
у о о
е е
15
16
О
е!