Информация о проверке слуха.;pdf

ЛИТВА
ЛИТВА
Ск о
я о
о тел
яЛ т
л д т я до то
отд о
Б лт к по п лек тел
п
л
ет
по е еж е
е
.
• Отд
Л т е о ет т т епло
то дл
путе е т е
ко , п едпо т
к
е
к кл
т,
е е дет
, о о е о — дл л де
о
те.
о лед е о ут о о о поп
т до о е од о
о о ле
ле е
ку о то Л т . Оп т е —
пл т
то
ет о е
е, е
д у
е опе к
т
. К о е то о, Л т
ед т
ку т т е о тел
л
тел до топ
е тел о те : т
ее т
то
по от ет
пл е то
е к
к ку
,
от о е
п
од
к от. у е п
т е о у , кото
Л т
п
е ет ту то , — от ут т е
ко о о
е ,
е к т е л
ку
едол
пе елёт. ло о , е л
е ё
ду
ете, подо дёт л Л т
к е т е е т дл
отпу к — от
те о е
покуп те ту !
у
•
•
•
л
ту т
од о од п ете
т л е ё олее
е т о , е то
е к — то ко тел , е к , о о
д е
пел о о
е е
: т
о од
т под о
кт
о , отк ло
о е т о о
отеле , ко
о к е.
К у
т
уЮ
е т
о од. по лед е
КО, кул ту
пло док, то о
— то о по ел
е
е
о од Л т . е
то
п о
кул ту
е т
еле е около
т
ело ек. у т
ду т е о
о л до топ
е тел о те .
е о од
ет
уету ок у е
о
уд о т
т
: дол у
о ту
то
о е о тол ко е д
л.
Кл пед - ет по ел
е л то к
о од, Кл пед , ко д -то тол
о
л
е е т о е у е е о
текту
е «по лед т » о
л
. Кл пед е е п
е тел
те , то л ет по то
п
лт
отк то д е
дл путе е т е
ко ,
од
по ке у
от о е
д
Ку
ко ко .
ле
у о
поко т
у
е
— е ел ,
о о е е ко о
ко о оо е
ело е
•
подо дет те , кто п едпо т ет
кое, пол ое е е т
е е е п о л д лето,
пу т
е пл
, пе е ело пед е п о улк
ед о о
о ,п о е д
ле к
е е ле
удо е т е
л о к
,к е
ед
о е е е
отк т
е
д , к т
п
окоп е е о к е дел к те . Щ д
кл
т
у е е ет от о о о
ол е
пе е е о ,
о ко о ду ,
е
одо , по о ет
т о
о к
п о туд
•
Д у к
л
к
— т е
ол о ку о
то
к
, еле
,
т
о ду о
т л
попул
о ко
ку о то
то
, де отд
л « о ет к е л к . B по лед
лу л у, по т о от е
к п к, улу
де
о оп о е т
к
о до о тел
у
тЛ т ,
е т
о
е л
п
одо . е 9 ек
у к
к
лт ке. о е е
де
л
ее е
у к
к
е л о т о т
т укту у о о
о отел . е од
к- д о е
е е е де
.
д
о
е
п о
у од о о д
о ту .
е
•
•
Л т е.
.
,
.
.
,
.
,
.
.Э
.
.
.
.
•
.
,
«
,
Э
,
–
,
.
!
.
525
»,
«
.
.
Э
БVII
•
•
Ш
»,
.
.
.
,
.
.
.
•
•
•
•
едл е
о
ту по 4 тол
ко тел
Л т
у
ет
де т у е тол
- л
по тепе о ед
лу
у то
Л то ко
е пу л к . о е е
л
п
лек ет о те
о
о о ле
до топ
е тел о т
, те т
у е
. о оде о е
о о о о
л
е о то
е к
т , т
о од,
к уп
о то о
опе. о д
пе тл т е е е
текту
т ле – от к
е е
,
окко кл
де
о т л т ед
л .
к л о т
л т о о о од
л
л
око о е е Ю
КО – о кл е
п ок
е
оо
лед .
лее ту пе е о т
пе у тол у Л т – Ке
е. о ул
по т
о у о одку ,
дут уд
тел
е
еоло е к е
одк . Ке
е - то о одок у ек е ,
поло е
епод леку от
е е тол
Л т . е то то те е о е тол ко те , то де
л л д у е
лет
д, о те , то до
д е
е о
л
о од
. е о п т . Чет е
поло е
до , то
ко
ол , е т е
ол , ол т о
до
ол Л де к . т
ол
поло е ут
то о е ле ее- то К
е к
к ку
.
е л д ое пе тле е о т т
е е д е ед т е
о т о о
ок е тол ко Л т е, о
о е о то о
опе о од
к . о
т
до
к
о о е тол ко по дл
о у о ту, о
о
т
о лодке пл
те к о т о у по од о л д , к к то дел л к
Ке тут
ео е
уте.
ке
о ете тк ут
од
то
к ту
о , кото е п о од т
де до ол о
то. к е
ке еко е дуе о ко т
ео к о е
е к
, ле е
д у
то
е к
ок о
.
о
т о пут о
тел о у о т те
то
к
то
е ку
еп о к !
лее ту у е ет
еокл
е к
текту
л
т к ко о по е т . ел е т е
ко тел л о е е
е то е
по
ет о
ок т ле
окко.
ко е
к ку
о « е е у » тол у Л т – о од К у , то о по ел
е о од Л т ,
д
о
ко о
е к , теллекту л
д
т т
е т , е
о о
кл д
т е л то ко кул ту
то
. де п о у д ет
то
е кое п о лое
од , кото ое до у л
т , по у т о т у дет
о
л
, ол у
т ео
еле
о т л т т
е к е л то
: тел К у
о е пе пет
то
е тел о от т
л
о т е у кул ту оо л у де т
о т
у
•
Н
то о
,
Д
,
-
,
Л
•
,
.В
•
•
•
.
ВЛ
.Т
Ма я
К а
•
.
,
В
В
•
Л
П
, Ка
ы
В
,
•
•
•
•
.Э
У я а.
а
-
•
.
,
,
.ВЛ
,
,
,
.
•
•
•
ле
ел
о е
пое дк
удет оп о о д т п о е о л
то е
к. о ле покупк
то о л
по о е отп
т ео
л т
еле одо о
т
по то ,
о ете п одол т отд
Л т е.
Це
у лу :
т е
ок ле л
опо ту –
о
(1- ел.
пе
л т
о дл пое дк
то
ок - ел. :
К у
–
о
поле –
о
те –
о
то о т отп к еле о до о о
то
л
- л т от
$ до
$
о т от
е
то.
у ту куп
е у то о л п од е
дол е п едо т т т доку е т .
1.
те п по т д
ое то
.
о
п к
ет о купле п од е
. екл
о т
по т о о
ед т
у.
Что п
е т "
Л т ? опул
•
п
т " л под ок
е покупк л у е
то т от ет т , то отд
Л т е
е
л
е тол ко е опп
, о
е покупк
е т л то к
у е
о .К к
е т о, о о ое
кол е т о
ко Л т е о
к
у е
, т
дел
п о
до т
отд
т ет те п кт е к
к до о оде. Л т
е ут т
—
то у е т ло т д
е . о-п е е у
ду т т кот
е дел . о о
п о е т к к еуд п ед ет
од о о л то ко о п о
л - дел
де е
ке
к .
ле ко
дете
е т то
, е л по ет те
т
ул
л то к
о одо ,
л о упе
кете о о
о
отл
т д
о
л то к
aп ткo : к епк е
то к
л
о
тел о поп о у те уд
тел ое
е т ое п о.
•
•
•
•
•
•
•
у
дел
т
дел
л
е
е де е
е дел
Оде д ук
е
от л то к
д
е о , одел е о
д
о
е л то к е
п тк :" о л е", " т к " ,"
е
е о ;
д
о
л то к
е
д
о
л то к
ел
т о о
.
:
е
о
ле ;
К
•
•
тко о Л т е
Л т — то ко д е е к е то о л
де е ле, е
о е
Л т — то ко д
О те
ео
ут,
ео од
е п т
п
о т
Л т — то ко д " дел о К т е" л
Tax-free дл ту
то .
Л т — то ко д к п
д у е те
е
т тп т
Л т — то ко д ло о " е
о т "
до ло о пе е од т
у к к к
" епо лу
е"
Л т — то ко д л д 8 % лу е
тол ко отк о е
, то т о т
е о
Л т — то ко д к до под е де
то у е е т т л дл
л д
кол ок. И
од тел п
то
куд е то оп т
е
дут, пок
то у удет тко
т.
Л т — то ко д Cayenne то т де е ле
ко
т
о
е
Л т — то ко д де у к о ет пе о те
п л т
д
е.
Л т — то ко д пе е од е пе е од
о е
т п о екто
е е о ,к к е .
Л т — то ко д о
е
ко
о пол то к к п од
у, то полу е
к дку
у
у е %.
•
•
Л т
— то ко д дет к
кол
л д тк к
е - е т .
Л т — то ко д п ок т о о
т д е
до
ко ё .
Л т — то ко д т
е о
к
пол у т
о д о е к к кл д л кл до ку.
Л т — то е к е е , кото е е о о о
по
т , е п
оу е,
т ,
ол д ,
ле,
л ,
тт …
Л т — то ко д дё
о
то у … лё
о е.
Л т — то ко д
е де о од
п едуп е де е о п о к
ко к ет
ул
.
Л т — то
ут е е ее к
е етл е
де у к , е
к
е. от тол ко
от
.8
ет — то ле к де у к .
Л т — то ко д л ол
е то "поку л"
о о т "поку
"
Л т — то ко д д
е е п о ке л е ее
т о о под л ее ку е под е
, кл
то у у поло у
о л де е
п
ле
по поло
.
Л т — то ко д т
о е
к
ет
по о
т
п
ое л
ко у е е е
Л т — то ко д т
деду к е д т
Фол к
е
- тл. К
о :)
Литва
•
к л о т то т
о то т
о оо
то
дл отд
око к е т е, кото ое допол ет
п
лек тел о е
ок
е
.
Отд лето
Л т е – то л
Кл пед . Отд
пол о
дл до о – то о о ле
е п ку о т о л е
у к
к е . кт
отд – то к т
е
т
дол
Ку
ко ко
пе е по од по
оп
л то к
е т . Отд дл ду
– то пое дк
л
К у , то
ко т о л то к д
о , то о о о т по т
то е ел ко л то ко до е
е еу л о
л то ко ек е
.
Л a Д е ! – т к пе у е у т т д
о ое л то кое
п
ет т е. о о по ло т Л т у – т
у т ,
лт
ко о о , т
у ле е д ел к ко оле
ед е еко , т
у, кото у
о о отк
т дл е
е ко е о.