ГОСТ Р 55312-2012 Прополис. Метод;pdf

– XLS Medical.
XLS Medical –
.
(
XLS Medical
-С
-С
-У
ЖК-
)
:
,
;
(
XLS Medical
,
,
6
ЖКТ, –
.
;
).
В
3,
,
.
,
–
XLS Medical.
,
,
.
XLS Medical
С
тел
о
+ т
A, D, й
XэS Medical оде
ко плек
т тел
Litramine®, т к е
о т о
е
Кл
е к док
Medical л ет
о т до уп
е
.
ту л
олоко
е
е
е
т
.
о, то XэS
ект
ед т о уп ле
е о , кото
ол
е , е тол ко п
о л де
п
т
по о ет
л д ет
XLS Medical п о еде
е т
о
опе к к ед
кое ед т о,
п ед
е ое дл ле е
п о л кт к л
е о е , т к е дл о е о
ко т ол
тел . о е оп о т
ект
о т оот ет т у т о
ект
ед
к
ед т
/ / йC.
,
–
,
,
–
Т
. Э
,
е к
XэS Medical л ет л де о
к
ед т дл по уде
ледо тел ко ко п
IMS рealth,
..
опе по д
XэS Medical XэS ед к л
тел
о
е е кп
е е
к
еко е до
дл
пол о
о
д ет е ко о п т
л ,
ко т ол у
у тел , к к допол тел
то
к клет тк
о т о
т
о , D,
ел
о
л
л п д о оо е
е
-
де т
:
ет до %
о , по туп
п
ет ппет т
ел
е пе еку т
лу
ет елудо о-к е
т
т
е
.
е
к д
Circadia те оло
дел ет XэS Medical у к л
теле
о
путе по ледо тел о о
о о де
л эitra i e®,
те о т о
т
о .
Ко плек олоко эitra i e®
т о
ет
т
до %
о , по туп
п е ,
о
ует
о- олоко
е ко плек . к е
о- олоко
е ко плек
л т
л ко ол
, то
т
то ко к е
ке, по то у о ,
ко е ко о ,
од т
о
е те т е
путе .
еде е
о
о , е
о од о
де, п о од т е по о
екто .
олок ко плек эitra i e® т к е о
у т
к
ел , о ол к
п у
елудке
едл е о опо о е е, по то у п
у
ет
едле ее,
е ол
по
, то л
ует у о е
к о . к о
о XэS
Medical по о ет уп л т у т о
то т
ппет то .
о ле
о е
е
е
о т о
е т
A, D
о о д т
т летк
т о
о . Это опт
ует до туп о т
о т о
т
о дл у ое
о
о .
т о
е
е т о
е олок XэS Medical поло тел о л
т
елудо ок е
т кт улу
т елудо о-к е
т
т.
Со т
к д т летк оде
т:
эitra i e®, п те то
ко плек клет тк
о
е ко о
те
Opu tia ficusi di a ( допол тел о
т о
о клет тк
те
Acacia spp.) ;
о т о
е т
: т
ет ол ,
к, т
D
олек л
е ол - ,
к, т
л
-токо е ол - ,
; о ее оде
е
т
о
е т
т летк : т
Aк, т
D к, т
й - 10
;
по о тел
е е е т : пол тел
к ок т лл е к
елл ло ,
к
ок
ет л елл ло
т е
ол , те т
; т ок д т к л
одо од о
т д д т; ту л
п е о к
тел ло о лл ; ул то
д ок д к е
.
XэS Medical
ку т е
Спо о п
еет док
к
теле ,
е е
:
п о
о т
л е оп о т
пе е о
о т , е оде
то о , ол л ко е
то .
т
•
те по т летк
де , п
пол
т к о од ,
по ле ед . л
п опу т л п е п
,т к еп
те т летк
пе
т к о од .
• о е п е XэS Medical еко е дует п т до т то ое кол е т о
те е е д .
• еп е
те уто у до у е т т леток де .
•
о ете поко о п одол т
пол о т XэS Medical по ле до т е
ел е о о е , то п едот т т у ел е е е : п
е , по ле упот
о о е о о то к ло
/ л
п
.
у е
те пол
дко т
е ле
ео
П едо те е е
от о тел о п
е е
:
• еко е дует тол ко дл
о л
т
е лет. И пол о
е то о п одукт
под о тк
- лет о о о по
е
под
л де е
.
• л л оп
т о о о де т
олоко
елудо о-к е
т
т
еко е дует упот е л т е е ее л од
де . е
тел
по о ет
о к т
лу е о
е
п е
дко т .
• еп
те XэS Medical о е
е е е о т л пе од л кт
, л е л
И
И дек
ел
е . , л п по
е о у т тел о т к
ко по е т п одукт , л
лу е по
е оо
к о теопо о
п
е ,у
е
по ле е оп у
л у по л л де .
Этот п одукт оде
т т
де ет ол , по то у о е
е еко е дует упот е л т о т е ет оло п одукт п т
е, е
едел , л п
т д у е ед т , оде
е
.
п е XэS Medical
пе е ,
е ет ол, е
По лу т , п око ул т у те
В
о от о тел о п
е е
XэS
Medical:
• л
олеете
д
ето , т к к к XэS Medical подде
ет
е е
ппет т , л
у у о е
л ко
к о . п
е то
д
ето
о ет
пот е о т
ко ект о к
е ед е о о т д
ет е ко о ле е
, то
е т
по л ке
е к
о то
.
• л
п
ете лек т , кото е
ту о е
оле те
.
• л
т д ете л
оле
е .
По о
е
ект :
е ел тел
е по о
е
ект е
л д л
кл
е к
ледо
,
оо е
о
о е п кт ке л т
едко т
≤ , %: т е к
пе у т тел о т
л т п
дл п е о лле
,т к
к к п , уд,
е
тел
е отек
ле к е елудо о-к е
е
т о т . т
лу
ледует п ек т т п е XэS Medical.
У ло
е
:
•
т
едо туп о дл дете е те
•
т о
л о к то о уп ко ке п ко
т о те пе ту е у о
е те.
• ок од о т : од . Ко е
ок пот е ле
. уп ко ке
л те е. о е
е
ук
уп ко ке.
Ку
упот е ле
:
еко е дует упот е л т те е е
е е , л до те по , пок
ел е
е , л к е т е по о тел о о ед т дл по то
л е
ок упот е ле
ол о
ет
о .
Фо
пу к : т летк
т леток уп ко ке
е
л ет
лек
л те , ло е
т от уп ко к п о
т е
к то
од тел .
е до т ут
о о ко т ол
у ко о ку. Кол
е .
е т о
ед т о .
До т е е ел е о о е
XэS Medical:
о д , к к упот е ле е XэS Medical л ет
о к уп ле
о
е о ,
лу е
т
т то к к
т о е о пл
ко т ол е . Э ект
ко т ол
е т е ует дол о о
о
тел т
до о о о о
.
л полу е
допол тел о
о
по ко т ол е
олее до о о
л
о
о
, по лу т , по ет те www. ls edical.co
П о од тел :
InQpharm Europe Ltd., Waldseeweg ,
л д ее е ,
е л , е
Д т
то : ООО "О
9.
эitra i e® л ет
е
(www.litramine.com).
И
т
о
о
о
Berli , Ger a
К
т
о
л
: 0-800-30теле о о
те
то
И
/ "И К
", д е :
о то о о
, . К е , ул. о
ко
е пл т о дл
к
.
Ю оп Лтд",
упп ко п
е
о ко
пол к ,
InQpharm
о
л