LED TV-монитор - Ремонт бытовой техники, вопросы и ответы;pdf

БугтгЬ немЬрде:
Сершн
Газет 1938 жылдан
шыгып келед/
Шьщгырлау аудандыц когамдык - саяси газет
2
^ «Денсаулык фестиваль
2014»
3
Крепить национальное
единство
№ 37 (1341)
13 кыркуйек,
сенб1,
2014 жыл
4
туристическая
ЧЛР
Ы№
Тэж1рибес1 мол дэр1гер
Хлттар достыгын мацтан тутамыз
Жакында «Нур Отан» аудандык филиалы
гимаратыньщ мэжш1с залында Ш ынгырлау ауданы
бойынша Казакстан халкы Ассамблеясынын кенес
отырысы оздырылды.
5
«Балага мешрш сыйла!»
Сепзсайлык
устаздар кауымы
жыл
сайын
«Мектепке жол» республикалык акциясына б^р юсвдей
атсалысып, кемек кажет отбасыларыныц балаларына
ездершщ колдауын керсетуд^ эдетке айналдырган.
Биылгы жылы да 18 устаз элеуметтж жагынан аз
камтылган б^рнеше балага арнап, оку к^ралдарын,
кшм-кешек, семке алып берш, куанышка белед^
«Жаксылык кылсац - балага жаса»-дегендей, балалардыц бэр^ де
катарынан калмай б т м алып, кещлдер^ шаттыкка толып, мей^р^м
шуагына белену^ т т с . Сонда гана болашакта мей^р^мд^, бш м д^ елжанды
азаматтар мен азаматшалар катары кебейетшше сен^м^м^з мол.
Айгул КЕНЖ ЕБАЕВА,
мектеп психолоп
БэуекелдН
Самал —су д ь я
Жацында Шыцгырлау аудандыц сотыныц гимаратында ерекше
шара оздырылды. Эрттестерг Оразгалиева Самал Куанышцызыныц
лауазымды цызметке тагайындалуына байланысты шыгарып салу
рэсшт етк1здь
Кецес
отырысына
улттыц
б^рлест^ктер,
укт ет т к емес уйымдар жетекшыерц цогамдыц
келшм кецестщ терагалары, дербес бел^м, мекеме
басшылары, селолыц округ эк^мдер^ шацырылып,
бул жиынды аудан эюж Алдияр Сансызбайулы
Халелов жургтп отырды. Бул келел^ отырыста
кеп ултты ел^м^зд^ц езге елден ерекшелт,
мацтан тутар цубылысы-улттар татулыгы,
бауырластыгы, елдщ тыныштыгы мацтанышпен
айтылып, осы жумысты одан да жогары дэрежеде
дамыту жайы нацтыланып, шеш^м цабылданды.
-Ел^м^здег^ этносаралыц жэне конфессияаралыц
турацтылыц ец басты назардагы ктердщ
б^р^. Республика кележнде 130-дан астам, ал
ауданымызда 20-га жуыц эр турл^ улт ек^лдер^
мекен етедй Барлыц улттардыц тату-тэтт ем^р
суру^ Цазацстан Республикасыныц Президент^
Нурсултан ЭбШулы Назарбаевтыц сындарлы
саясатыныц ж е м с екет даусыз. Цазацстан халцы
Ассамблеясы куннен-кунге ез жумысын жет^лд^р^п,
этносаралыц, конфессияаралыц турацтылыцты
сацтауда, ел^м^зд^ц элемнщ саяси аренасында
танымал, бэсекеге цаб^летт^ мемлекет ретгнде
имиджт цалыптастыруда ерекше цызмет атцарып
отырган уйым.
Достыц пен б^рл^к цашан да турацтылыцтыц
негт. Ал турацтылыц салтанат цурган жерде
тыныштыц, ен^мд^ ецбек бэсекесц экономикалыц
ерлеу бастау алады. Буг^нг^ ел^м^зд^ц жет^ст^г^
мен сонау тоцырау кезтдег^ ел^м^зд^ц жаца ез
мемлекетттн цалыптастырып жатцан кез^ндег^
жагдайдыц арасы жер мен кектей.
Б1з бугт ерекше царцьшмен еркендеген, элемдег^
дамыган 30 елдщ цатарынан кертуге умтылган
цуатты елге айналдыц,-дед^ отырысты трйже
сезбен ашцан
Шыцгырлау ауданы бойынша
Цазацстан халцы Ассамблеясыныц терагасы,аудан
эк^м^Алдияр Сансызбайулы.
Этносаралыц жэне конфессияаралыц кел^с^мд^
ныгайту, Цазацстан халцы Ассамблеясы кецестщ
жумысын оцтайландыру мацсатындагы кецесте
аудандыц ш ш саясат белттщ басшысы Анар
Садыцова «Цазацстан халыцтары Ассамблеясы
- м^ндеттер^ мен мацсаты жэне аудан бойынша
атцарылган шаралар туралы» баяндама жасады.
Осы тацырыпта ез ой-тюрлерт ортага салган
Сабыр Сэмиев «Шыцгырлау ауданында «БейбШшШк
пен келшмнщ жол картасы» мега жобасыныц
кке асырылуы жэне аудандагы цогамдыц келкш
- улт пен улыс арасындагы ауызб^рш^л^к туралы
айтса, Батыс Цазацстан облысы Цазацстан
халцы Ассамблеясыныц мушеЫ Галина Волкогон,
Цазацстан халцы Ассамблеясыныц ХХ1 сессиясында
тужырымдалган цазацстандыц бейбШшШк пен
рухани келшмнщ цагидаларын тус^нд^ру шаралары
тапсырылуына орай, Шыцгырлау ауданы бойынша
жалпыга б^рдей Ецбек Цогамыныц керсетк^ш^
жентде
аудандыц жумыспен цамту жэне
элеуметтгк багдарламалар бел^мтщ басшысыАйбек
Султанов,Шыцгырлау ауданындагы этно мэдени
орталыцтарыныц рел^аудандыц Ассамблеяныц
цызметгн жацсарту туралы
«Березка» орыс
улттыц мэдени орталыгы» цогамдыц б^рлест^г^н^ц
ж ет екш с Татьяна Кишкина сез алды.
Иэ, Шыцгырлау ауданында 20-га жуыц турл^
улт екыдертщ туратыны
б1з ушт улкен
жетгстгк. Жэне де эр^б^р улт жылдар бойы
улттыц цундылыктарын
сацтап, дэстурлерт
дэрштеп, татулыцтыц туын жогары кетерш
келедй Сонымен цатар эрб^р улт пен улыстыц
ауданныц цогамдыц ем^р^не езтдж улест цосып
жургендт де бэр^м^зге белгШ. Этносаралыц жэне
конфессияаралыц келшм - егеменд^ ел^м^зд^ц
басты багыттарыныц б^р^. Шыцгырлаулыцтар
осы багытты устана отырып,эрцашанда достыц
пен татулыцты дэрттеуде. Демек, Шыцгырлау
аудандыц Цазацстан халцы Ассамблея кецестщ
жумысы будан эр^ де жандана тусетгш аныц.
Лайым,солай болсын!
Айсулу АРЫСТАНОВА
^азакстан
Республикасыныц
Президентшщ 2014 жылгы 24
тамыздагы Жарлыгы бойынша
Самал
Оразгалиева ^азталов
ауданыныц
ек^нш^
санатты
судьясы кызметше тагайындалды.
Салтанатты жиынды аудандык
сот терагасы Тельман Ибрашев
ашып, юргспе сез сейлед^ Самал
^уанышкызыныц
ецбек жолы
туралы кызметтеа Айзада айтып
ети. Жиынга катынасушылар
жацадан судья кызметше тагайындалган Самал ханымга сэт сапар
тшеп, ак тшектерш арнады. Б^л
шараныц есте калатынына себеп
болар тагы б^р жай бар. Самал
Оразгалиева
Шыцгырлаудан
шыккан
кыздар арасындагы
алгашкы сот терайымы.
А дак ТА Н А БА й
Ж о р м е ц к е д е
б е р я б а р
Аудандыц газет беттде жариялангандай, биылгы кузде
осымен уштшг рет ауылшаруашылыц тауарларыныц
ж эрм ецкеа еттй Ж эрмецкеге ауылдыц ж ерлерден цаймацмайын, тары-талцанын алып ж еткен
апалар мен эжелер,
цыздар мен келтдер устел ж агалай турып, ез енш дерт
сатуга усынды.
Жэрмецкеге кауын-карбыз кептеп жеткешмен,
кияр, кызанак
багасы кетершю болганымен де
сатылымда
эп-сэтте таусылып,
т^ргындар арасында б^л ешмдерге
с^раныстыц жогары
екендт
б^рден байкалды. Ал койдыц
ета - 900 тецге, сары май - 1500
тецге, ж^м^1ртка - 200 тецгеден
сатылымга шыгарылды.
Сонымен катар, халык тагамга
кеп т^т^1нат^1н картоп 50 тецгеден,
ал ^сагы 45 тецгеден болып
шыцгырлаулыктарды карк кылса,
кырыккабаттыц да багасы алам
деуш^лерге
т^Iм-тэу^р
темен
багамен сатылды.
Жэрмецкеге мэшинелеп мал-к^с
жем^ экел^н^п, бидайд^1ц капшыгы
2200 тецгеден етт^.
Эрине,
жэрмец-кеде тауар туршщ кеп
болган^1, эр^ арзан болган^1 д^рыс.
Десек те б^л жолы кептеген сауда
орындары бос т^рд^1. Есес^не коян
емрш, он^1 70-ке дей 1н кебейт^п
отырган ш^1нгырлаул^1к т^ргын
эр турл^ кояндарын да ала кел^пт^.
^ояндард^ 1ц улкеш 2000 тецгеден
болса, к^шкенес^ 1500 тецге.
Дегенмен де сенб^ куш арнайы
базарга келген журтш^1л^1к ^здеген
ен^м^н тау^1п, алам дегенгн алып,
мэре-сэре
болысты.
Эс^ресе,
карбыз-кау^ 1н тым тез ет 1п жатт^1.
А.МУСА
№ 37 (1341). 13 сентября 2014 года
Серии I_____ 3
ИНФ ОРМ АЦИЯ
Крепить национальное единство
Ассамблея народа Казахстана
оказалась способной реш ит ь слож нейшую двуединую
политическую задачу - на почве общественного согласия обеспечить политическую целостность
и единство народа, а такж е отобразить и интегрировать в себе всё этническое, культурное,
язы ковое и конфессиональное многообразие в формате национального единства. Меж этническое
согласие прочно укрепилось в сознании народа как главная общественная ценность, а опыт
деятельности АНК, политика мира и согласия Н.Назарбаева позволили выработать внутренний
иммунитет общества по отношению к политизации этнической темы. Сформирована прочная
правовая основа национальной государственной идентичности.
На новом этапе развития
деятельность ассамблеи напол­
нена новым смыслом, и её задача
создать
все
необходимые
социально-психологические, обще­
ственно благоприятные
усло­
вия для реализации Стратегии
«Казахстан-2050». В этом направ­
лении
сегодня
реализуется
доктрина национального единства
Казахстана «Ел б^рл^г^», одобрен­
ная Главой государства. Указом
Президента принята Концепция
развития АНК до 2020
года,
впервые принят специальный План
мероприятий. Вокруг Ассамблеи
сформировался мощный «третий
сектор» - это этнокультурные
объединения,
фонды
АНК,
ассоциации, специализированные
НПО,
которые
работают
по
различным направлениям укреп­
ления национального единства и
общественного согласия.
В нашем районе уже 14 лет
активно работают этно-культурные
объединения русской и татарской
диаспор «Березка» и «Изге-ай»,
8 лет действует
этно-культурное
украинское
объединение
«Марычка».
Каждый из них в
соответствии с ежегодным планом
работы организует и проводит
общественно-политические
и
культурно-массовые мероприятия,
направленные на
укрепление
национального единства в районе.
Это «круглые столы» по пропаганде
и развитию государственного языка,
дружбы и укреплению семейных
традиций,
интернациональных
семей, Фестиваль дружбы, ставший
традиционным и проводимый уже
5 лет подряд, Дни национальных
культур, фольклорный праздник
«Масленица», в которых участ­
вуют представители всех нацио­
нальностей. Три вокальные группы
всех этно-культурных объединений
участвуют в концертах на районных
мероприятиях, нередко
вместе
исполняют патриотические песни.
Концепция дальнейшей модернизации пенсионной
системы Республики Казахстан до 2030 года
Указом П резидента Н.А. Назарбаева от 18 июня
2014 года № 841 была утверж дена Концепция
дальнейш ей
модернизации
пенсионной
системы Республики Казахстан до 2030 года
(далее - Концепция). Концепция дальнейш ей
модернизации пенсионной системы разработана
во исполнение поручений Главы государства,
озвученных в обращении к народу Казахстана по
вопросам пенсионной реформы от 7 июня 2013
года.
Основными целями Концепции являются,
во-первых, обеспечение адекватных размеров
пенсионных выплат, во-вторых, обеспечение
долгосрочной
финансовой
устойчивости
пенсионной системы.
Реализация данны х целей будет обеспечиваться
за счет повышения ответственности государства,
работодателя и самих работников за уровень
социальной
защиты
наш их
граждан,
и,
соответственно,
сохранения
и
развития
многоуровневой
системы
пенсионного
обеспечения.
Концепция будет реализовываться в 2 этапа.
Н а первом этапе (2016-2020 год) планируется
заложить правовые основы и обеспечить
реализацию первоочередных мер модернизации
пенсионной системы. На втором этапе (2020­
2030 годы) будут приняты меры по повышению
эффективности модернизированной пенсионной
системы и дальнейш ему совершенствованию
механизмов
защиты
прав
вкладчиков
и
получателей пенсионных выплат.
Первый
этап
предусматривает
развитие
трехуровневой
системы
пенсионного
обеспечения, которая будет включать:
1)
базовую
пенсию,
предост авляемую
государст вом и направленную, с одной
стороны, на сокращ ение бедности и, с другой
стороны, на ст имулирование участ ия граж дан
в пенсионной сист ем е.
В настоящее время базовая пенсия назначается
в одинаковом размере для всех граждан,
достигш их пенсионного возраста, независимо от
трудового стажа и заработной платы. В отличие
от этого в проекте предусматривается назначать
базовую пенсию в зависимости от стажа участия
в системе и при достижении гражданами
общ еустановленного пенсионного возраста.
Так, согласно этим изменениям, с 1 июля 2017
года базовая пенсия будет назначаться лишь при
достижении гражданами общ еустановленного
пенсионного возраста и в зависимости от стажа
участия в пенсионной системе. Так
- при стаже участия граждан в системе менее
10 лет им будет представляться социальная
пенсия, равная 50% от величины прожиточного
минимума,
- если стаж участия в системе составляет 20 лет,
то размер базовой пенсии будет составлять 70%
от величины прожиточного минимума,
- а при стаже участия 35 лет - величине
прожиточного минимума.
Вышеуказанные
преобразования
позволят
решить
проблему
всех
трех
поколений
участников пенсионной системы:
первое поколение включает состоявшихся
пенсионеров, получающ их минимальный размер
пенсии, имеющих большой трудовой стаж,
но не представивших сведения о доходах на
момент выхода на пенсию из-за законодательно
установленных ограничений.
Для данной категории пенсионеров с 1 июля
2017 года будет произведен единовременный
перерасчет базовой пенсии с учетом стажа
участия, как в солидарной, так и накопительной
системах пенсионного обеспечения.
второе поколение - это лица, достигающие
пенсионного возраста до 2043 года и имеющие
неполный стаж участия, как в солидарной,
так и в накопительной пенсионной системах.
Базовая пенсия в этом случае будет назначаться
при достижении данной категорией лиц
общ еустановленного пенсионного возраста в
зависимости от
1) их трудового стажа, накопленного на 1
января 1998 года;
2) периода уплаты пенсионных взносов в
накопительную пенсионную систему после 1998
года.
третье поколение - это лица, которые будут
выходить на пенсию после 2043 года, и будут
получать базовую пенсию в зависимости от
объема накоплений. Для данной категории лиц
базовая пенсия будет назначаться в случае,
когда их размеры пенсий, получаемых из других
компонентов пенсионной системы, будет ниже
установленного социально приемлемого уровня
пенсий.
2)
второй
компонент ой
пенсионной
системы
будет
являт ься
пенсия
из
новой
условно-накопительной
системы,
кот орая формируется за счет 5% -х взносов
работ одат елей в пользу своих работ ников.
Новая
система
поддерживает
как
накопительный,
так
и распределительный
принцип, а именно:
во-первых, для каждого участника системы
в
ЕНПФ
открывается
индивидуальный
пенсионный счет, на котором фиксируется сумма
перечисляемых взносов или же пенсионные
накопления;
во-вторыгх, накопления являются условными,
не наследуются и не являются собственностью
участника системы.
в-третьих, пенсия назначается при достижении
гражданами общ еустановленного пенсионного
возраста и при наличии стажа участия в системе
не менее 5 лет;
в-четвертыгх, размер пенсии определяется,
исходя из фиксированных на пенсионном счету
накоплений и ожидаемой продолжительности
жизни. То есть, пенсия эквивалентна сумме
пенсионных накоплений, сформированных за
весь период трудовой деятельности граждан;
в-пятыгх, пенсия выплачивается пожизненно
и не наследуется. При превышении возраста
пенсионера над ожидаемой продолжительностью
жизни пенсии выплачиваются за счет текущ их
взносов работодателей;
в-шестых
государственная
гарантия
по
сохранности взносов с учетом уровня инфляции
не распространяется на условно-накопительный
компонент.
3) пенсии из действующ ей накопит ельной
Участники трех вокальных групп
образовали совместную вокальную
группу «Ынтымак - Согласие» и
участвовали в областном Фестивале
«Достык-Дружба»,
исполнив
поппури на четырех языках.
Проводится
огромная работа
по патриотическому воспитанию
школьников. Были организованы
районные конкурсы рисунков - ОО
«Березка» - «Мы дружбой крепкою
сильны», «Моя Родина - Казахстан»,
конкурс стихов - ОО «Изге-ай»
- «Мы патриоты Казахстана», к
участию в которых привлекались
учащиеся всех школ района, ОО
«Марычка» - районный конкурс
среди людей с ограниченными
пенсионной системы будет являт ься третьей
ком понент ой. Они формируются за счет 10%ны х обязательных пенсионных отчислений
самих
работников.
При
этом,
величина
получаемых пенсионных выплат будет зависеть
от участия и регулярного отчисления взносов
граждан в систему, а также от уровня доходности
пенсионных
накоплений.
Сохраняется
государственная
гарантия по сохранности
взносов с учетом уровня инфляции.
Д ля лиц, занят ы х во вредных условиях
труда, с 1 января 2014 года дополнительно к
обязательным пенсионным взносам работников
введены
обязательные
профессиональные
пенсионные взносы (ОП ПВ) в размере 5 % от
фонда оплаты труда. При этом работодатели
отчисляют ОППВ только по тем видам
производств, которые отнесены к вредным, и
только тем лицам, которые заняты в них.
Перечень видов вредных производств и список
профессий работников, занятых в них, утвержден
Правительством Республики Казахстан и будет
периодически
пересматриваться
с
учетом
возможностями. Наши объединения
активно участвовали в мегапроекте
«Дорожная карта мира и согласия»,
втретив у себя представителей
Бурлинского района и передав
эстафету в Каратюбинский район.
Озвученная Главой государства
национальная
идея
«М эцгЫ к
ел»
должна
стать
главной
консолидирующейиобъединяющей
идеей, а также ведущей созидающей
силой в общественном сознании
народа Казахстана, в том числе
и чингирлауцев. Сущность идеи
заключается в фундаментальном
осмыслении
нашей
страны,
утверждении её места в мировой
истории. Ассамблея поддержала
идею «М эцгЫ к ел» и теперь мы,
этно-культурные
объединения
района, видим свою задачу в
укреплении национальной идеи,
привлечению к участию в ней всех
жителей района.
Татьяна К и Ш К и н А ,
председатель ОО «Русский
национально-культурный
центр «Березка»
изменении условии труда.
К ром е
того,
сохраняются
солидарные
пенсионные выплаты как для состоявшихся
пенсионеров, так и для граждан, имеющих
не менее 6 месяцев трудового стажа на 1
января 1998 года. Назначение и выплата
солидарных пенсий будут осуществляться в
соответствии с действующ им законодательством
наряду с базовой, условно-накопительной и
накопительной пенсиями. Вместе с тем, для
поддержания размеров солидарных пенсий на
приемлемом уровне в условиях действующ его
пенсионного законодательства их размеры будут
ежегодно индексироваться с опережением уровня
инфляции на два процента.
Концепцией предусматривается также комп­
лекс мер по расш ирению охвата населения
системой и повышению привлекательности
системы.
ж .б е р и к о в ,
заместитель руководителя
Департамента по контролю и
социальной защ ите по ЗКО
Расчет размеров базовых пенсий в зависимости от стажа участия
в пенсионной системе (солидарной и накопительной):
Совокупный стаж (в солидарной и
накопительной системах)
Доля базовой пенсионной выплаты от ПМ *
10 и менее лет
50,00%
11
52,00%
12
54,00%
13
56,00%
14
58,00%
15
60,00%
16
62,00%
17
64,00%
18
66,00%
19
68,00%
20 лет
70,00%
21
72,00%
22
74,00%
23
76,00%
24
78,00%
25
80,00%
26
82,00%
27
84,00%
28
86,00%
29
88,00%
30
90,00%
31
92,00%
32
94,00%
33
96,00%
34
98,00%
35 и более лет
100,00%
*ПМ - Прожиточный минимум, устанавливается законом о республиканском бюджете на
соответствующ ий финансовый год.